УКРАЇНСЬКИЙ ДНЕВНИК

УРЯДОВИЙ

U K R A I N I A N

ОРГАН ЗАПОМОГОВОІ ОРҐАШЗАЦІІ`УКРАЇНСЬКИЙ

союз в З Л У Ч Е Н И Х

ДЕРЖАВАХ

НАРОДНИЙ

D A I L Y

OFFICIAL ORGAN O f THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION,

АМЕРИКИ.

Ж
РІК X L

4 . 1.

Д ж е р а и С и т і , H . Д ж . , с у б о т а , 2 січня 1932.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРАЩ ДОМАГАЄТЬСЯ

І

VOL.

КЛИЧЕ ФАШИСТІВ Д О
БОРОТЬБИ.

РОЗЗБРОИНИИ

що

КОНГРЕС,

І

Jersey C i t y , N . J „ Saturday, January 2 1 9 3 2 .

БУКОВИНСЬКІ

ВЧИТЕЛІ

ТРИ МІСЯЦІ БЕЗ ПЛАТНІ.

гСЮІТЧЙВСЯ БІЙКОЮ.

В

лої

ДЛЯ БЕЗРОБІТНИХ

с в о м у н о в о р і ч н о м у наказі
д о п а р т џ нвціоадл-соціялістіа
Гітдєр говорить,
щ о ЧЛ9НИ
його
партії м у с я т ь
завзято
боротися з а свою побіду. Зоќр е М а він закликає п а р т і ю д о
боротьби з большевизмом,

ХС.

Нужда,
яку терпить у ч и
В Парижі відбувся міжначерез
невиплату
родиій к о н г р е с у с п р а в і р о з - т е л ь с т в о
з б р о а и н я п р н у ч а с т и п р е д с т а в - платні, с п о н у к а л а н а ш о г о с е д-ра
Аральського
ииків р і ж н и х націй. Виголоше-- натора
но ц і л у н и з к у б і л ь ш е і менші внести і н т е р п е л я ц і ю в с е н а т і .
заиітних промов, а з них на Сенатор Мнхальський запитав
у в а г у з а с л у г ў а г о л о с к н я ж н и Міністра, щ о він д у м а є з р о б и К я и т а к у з е н , якџ і'менем ж і н о ц - ти, щ о б у ч и т е л і , я к і в ж е п о
БОЛЬШЕвИЦЬКА
П Р О В О К А - тва с е р е д н ь о ї Едзропи з а я в и л а , кілька м і с я ц і в не о д е р ж у ю т ь
щ о к о л и не м о ж н а у с т е р е г т и с я платні й г о л о д у ю т ь , о д е р ж а ЦІЯ.
‚ з б р о е и ь , то слід надіятисі
лн
свою
платню.
Міністер
Після
переслухання
д-ра
революції
огляду на відповів, щ о міністерство р о з КарЛа Ванека, якого москов- б ^ ^ д у
краях. Німецький д у м у є над тим, щ о б и знайти
:ькі б о л ь ш е в и к и о б в и н у в а т и - І д ^ - д . Ш р а й б е р домагав Засоби
виплатити
залеглі
їй в о р г а н і з а ц і ї з а м а х у и а '
н е г а й н о г о р о з з б р о є н н я , як п л а т н і .
ж и т т я я п о н с ь к о г о пос`ла, ч е с ь - р
це м а є р і ш а т и майбутня
Учительству
и
урядовцям
ке м і н і с т е р с т в о с п р а в з а к о р - б е з з б р о й н а к о н ф е р е н ц і я в 1932
грозить небезпека, щ о суми,
донних 'видало
комунікат
з р , францусвкий делегат Пен
не б у д у т ь з а п л а ч е н і д о 1.
п о я с н е н н я м , щ о вся с п р а в а з ' л е в е д о м а г а в с я з а п е в н е н н я б е з
січня, в з а г а л і п р о п а д у т ь , б о ї х
д - р о м В а н е к о м є в и г а д к о ю ' п е ч н о с т и Ф р а н ц і ї п е р е д роз
не в с т а в л е н о в н о в и й б у д ж е т
большевицького чека.
зброениям. В і д о м и й француи

1

I H U E J E CJENTS.

КОНФЕРЕНЦІЮ ПО РЕПАРАЦІЯМ
СКЛИКАЮТЬ НА 18 О Ч Н Я
С П Р А В И ЛВДНАРОДН1Х Б О Р Г Џ

ЕБУД
а Т О С И Т И , Б О А М Е Р И К А ТІ
ІТИ ТО
ЛОНДОН (Англія). — Бритійський уряд ррзіслав своїм послам у Франції, Німеччині, Італії, Вельгії, Португалії, Греції, Польщі, Чехословаччині, Румунії та в Югославії предложсння, щоб вони проуряду.
сиЛН уряди тих держав звернутися до шваицарськоМск І реді заявив, що Федерація видала зі свот
го уряду за дозволом скликати в Льозані міжнаїх фондів на допомогу безробітним $52,000,000, та
родню конференцію по репараціям. Така конференція має почати свою працю 18 січня 193^ року.
що фонди вичерпані, а допомога, яку дістають безФранція зпочатку старалася, щоб таку конференробітні з приватних жерел, е невистарчаючою. Тещю скликати на 20 січня, але потім погодилася на
пер саме прийшла пора, говорив Мек Ґреді, коли
пропозицію Англії.
федеральний уряд мусить дати допомогу й у той
спосіб врятувати перед народом свій престіж.
З огляду на те, що президент Гувер і взагалі
Мек Ґреді подав далі, щ`о робітники стратили
американські політичні й фінансові діячі стоять на
минулого року на безробіттю яких $20,000,000,000,
тому, що справа німецьких репарацій має рішатин часі, коли ицуим виплачувано дивіденди. Коли
ся незалежно від міжнародніх воєнних боргів, Амепромисловці звільняють робітників від роботи,
рики на цю конференцію не закликають. Зі сторони
ґодіцький,
якого
нібитоІський письменник Ж о р ж ґ а н д
чи зменшують їм платні, тоді держава повинна поЗлучених
Держав буде там представник дише з інНІМЕЦЬКІ ХЛІБОРОБИ РІШИ-і
латковою дорогою стягати з них те, що повинно д - р В а н е к н а м о в л я в у б и т и я - . в и с т у п и в г о с т р о п р о т и Н і м е ч - ЛИ НЕ ПЛАТИТИ ПОДАТКІВ. формацїйною мстою. Франція буде домагатися збер_еження пляну Ионга, а для полекшення Нїмеччнні
було припасти робітникам, говорив (Мек Ґреді, за- п о л і с ь к о г о п о с л а , в ж е п р н ч и - ‚чини, з а к и д а ю ч и 'їй о б л у д у , 6 с
Н і м е ц ь к і х л і б о р о б и з о к о л и - н тяжкого економічно-фінансового стану вона поповідаючи. що з початком 1932 року треба раху- п и в с я м и н у л о г о л і т а д о в і д - д о м а г а є т ь с я в і д і н ш и х роз
ватиея з 7,500,000 безробітними в Америці. До того к л и к а н н я і н ш о г о члена ' ч е с ь - і з б р о є н н я , а сама л р и г о т о в л я - ці Галле р і ш и л и не п л а т и т и иі- годиться дйти мораторію на сплату частиќй репая
к
и
х п о д а т к і в , " на які не з и а й - рацій, які не є безумовними до сплачування.
к
о
г
о
п
о
с
о
л
ь
с
т
в
а
з
М
о
с
к
в
и
.
ється д о воєнаого реванжу. Ц і
треба ще додати 6,000,000 робітників, котрі праГ о д і д ь к и й , р а з о м з ч е к і с т а м и , с л о в а в и к л и к а л и сильні п р о т е - д у т ь п о к р и т т я у с в о ї х б у д ж е цкжгть тільки часове.
Англія думає, що Німеччині треба дати пятиІ д о м а г а в с я в п р и в а т н о м у п о м е - с т и н і м е ц ь к и х д е л е г а т і в і п і д - тах. Ц е й в і д р у х в и к л и к а в у ні- річну мораторію, а Франція висловлюється за однош к а н н ю в і д т о г о члена п о - н е с л н щ е б і л ь ш е р о з г о р я ч к о - м е ц ь к и х х л і б о р о б с ь к и х к о л а х річну. Знавці справи думають, що обидві держави
ВИБУХ БОМБ Н А ПОЧТЬ
вражіння.
Окрема
с о л ь с т в д , ш о С ` він п і д п и с а в з а - в а н и й н а с т р і й . К о н г р е с м а в з р о з у м і л е
погодяться компромісово й Німеччина матиме триІСТОН (Пенсилвенія). — Два молоді хлопці, яву, яка с к о м п р о м і т у в а л а б с к і н ч и т и с я а к а д е м і є ю ' в с а л і ! ^
^ к л и к а е хліборобів)
'
котрі говорили по англійськи з чужинецьким акцен- (діяльність ч е с ь к о г о п о с о . Т р о к а д е р о , a . с к і н ч и в с я н е ч у - , с о л і д а р н о г о б о й к о т у в а н н я річну мораторію.
г їм, надали на почті 6 пакунків, з яких три були ства в М о с к в і . К о л и т о й ч л е н ' в а н о ю б у ч е ю . ' - П р о м о в и в и г о - л т и т а щ и , п е р е в о д ж е н и х у р я КИТАЙЦІ ТІКАЮТЬ З МАНДЖУРІЇ.
призначені для висилки до Ню Йорќу, а інші до ц о с о л ь с т а а не с х о т і в ц ь о г о ' л о ш у в а н о с е р е д б е з н а с т а н н и х д о в и м и ч и н н и к а м и , не б е р у ч и
ТОКІО (Японія). — Японська армія з дбох стоПітсбурґа, Балтімор і Гунтінґдон.
з р о б и т и , т о й о м у з а г р о з и л и , к р и к і в , а вкінці п р и й ш л о д о у ч а с т и в т и х л і ц и т а ц і я х .
рін наближається до Чінчова..Японські воєнні леДва пакунки були заадресовані до італійських ! р о д и н н и м с к а н д а л о м
загальної бійки. Члени пацифітуни доносять, що китайська армія поспішно звільЦАРИЦЯ
ДЖОГОРИ.
консулів у Ню йорќу і Пітсбурґу, а два до італій- І
^ стичної організації розправляняє Чінчов та взагалі Манджурію, що Китайці вісьќого часопису ‚‚Прогресо Італьо Амерікано" в
і'лися на к у л а к и з п р е д с т а в н и к а - '
у царстві Д ж о г о р а (на М а
дійдуть з Манджурії за китайський мур, не давши
СТОЛІТНІ В ПОЛЬЩІ.
Ню йорќу, а то для власника часопису і для реми н а ц і о н а л ь н и х у г р у п о в а н ь , ' л я й с ь к о м у а р х і п е л а з і ) гзддбу
дактора.
і я г т и н ^ щ и дагулярноі
1921 р . б у л о в П о л ь щ і 2,560 б у в ш и х к о м б а т а н т і в зі с в і т о - ' л а с я с в я т о ч н а к о р о н а ц і я ш о т - j армц
На пакунках було виписане, т о це пересилаетьіб, які мали с т о , а б о більше
' війни. О д н і д р у г и х почали ляндської громадянки
Олени
Японське командування в Манджурії сдодівяся убрання, церфуму, прибори до писання і тим по- літ. Н а к о ж н и х 100,000 м е ш к а н - в и к и д а т и з с а л і , а ж вкінці В і л с о н М а л а й с ь к и й п р е с т о л ється,
що
не
прийде
до
поважних
сутичок між киі'не, а на кождім пакунку інакше. Це саме впало
п р и п а д а л о 10 с т о л і т н и х ; в п р и й ш л а п о л і ц і я й а к а д е м і ю п р и п а в їй у с п а д щ и н і
п і с л я тайськими регулярними військами й японськими.
і' 'мі урядникови, бо всі пакунки були одної і тої і І-.`алп п р и п а д а є на 100,000 м е ш - з а к р и т о ,
с в о г о ч о л о в і к а , д ж о г о р с ь к о г о Тепер усю свою увйгу в Манджурії Японці переносамої величини і ваги.
капців л и ш один столітний, а '
с у л т а н а . Ц е в п е р ш е в і с т о р і ї ся`ѓь на боротьбу з бандитами та з дезорґанізоваННВін і рішив відчинити один пакунок. ПоказалоПРОТИ ПОВОРОТУ
Німеччині
о д и н на м і л і о н '
М а . т я н с ь к о г о а р х і п е л я г у б і л а ми частинами бувшої регулярної армії, котрі ще
ся, т о в пакунках є бомби. Одна з них вибухла при м е ш к а н ц і в . Н а й б і л ь ш е с т о л і т - !
ГАБСБУРГГВ.
ж і н к а гіўде в о л о д а р к о ю т у з е м - вандрують окремими узбрбєнними бандами в Манотворенню і вбила на місці двох почтових урядов- І
в и л о с я у східних: etfcJ
Н а ц і о н а л ь н і с о щ я л і с т и в іис- ців. К о р о н а ц і я в і д б у л а с я д у ж е джурії.
ціп, а двох тяжко ранила.
святочно у Бѓарі
У великій
,
Другу бомбу розбирав ‚знавець і також пере- в і д с т в а х Польщі: на 1 0 0 . 0 0 о ( .
ГІРОГИБІЦІЯ В ФІНЛЯНДІЇ БУДЕ ЗНЕСЕНА.
кімнаті на с т у п е н і , п р и к р и т о платив це життям, Go бомба вибухла й убила його мц ееншткраанлць ні ви х п рв ио пє ва іддаслтов а х 3 14,. Уу - о п рГоатбессбтуур вг іавл. и У„ вр іочтуи в зпяолвио руо-' му ч е р в о н и м ш о в к о м , с т о я л а
ГЕЛЬСІНГФОРС (Фінляндія). — Робиться гі^
та ранила детектива, котрий бореться в шпиталю з а х і д н и х 3 с т о л і т н і .
ч а с т ь б і л я 2,000 о с і б . Н а ц і о - н о в а ц а р и ц я в р о ж е в о м у вбран-1 спішний підрахунок голосів у справі прогибіції. На
зі смертю.
європейського'
на.тьно-соціялістичний
п р о м о ні ( о с т а н н ь о г о
всенародне голосування були поставлені три пиВиновників цеї трагедії не зловлено. ^ .
З А О Д И Н Х Л І Б : І Р Н М І С Я Ц І вець Ф р а в ф е л ь д заявив, щ о де- Р
^
о с т о м , прикрашеним
тання: 1) чи прогибіцію лишити далі, 2) чи дозвоДогадуються, що це був замах, вррбгїв фащиз- Т і б Р М И Т А С А М О Г У Б С Т В О ' г і т и з м і з м ц е а к ц і я ф р а н ц у с ь к а ,
"
с а м о ц в і т а м и , лити продаж вина й пива під контролею держави А
му на тих, що попирають диктатуру Мусолінш.
ДРУЖИНИ.
спрямована
проти н і м е ц ь к и х Ѓ
^
3) чи знести зовсім прогибіцію. Дотеперішній Г^ІД!
королівської сімї в д о
рахунок голосів показує, що за знесення лроп$ЙУ П і д л я ш с ь к і й Б і л і й повіси-і н а ц і о н а л і с т і в
ПОМЕР ВИЗНАЧНИКИ ЖУРНАЛІСТ.
р о г и х м і с ц е в и х о д я г а х і е в р о - ції віддали свої голоси 90% голосуючих, за збег.еь А н н а Б у н я к о в с ь к а з розп е й с ь к і г о с т і . Т а к о ї н е б у д е н - реження її майже 10% голосів і зовсім незначна
ВАШИЇіГСбгЖ — Президент Гувер, секретар пуки, щ о її ч о л о в і к а засудив;
КРАМНИЦЯ ОБМІНУ.
ної к а р т и н и не б а ч и л и н і к о л и сќількісѓь голосутзала за зміну прогибіційного зйстейту Стимсон і інші секретарі та вашингтонські с у д на т р и м і с я ц і т ю р м и за,
дипльомати не мають слів похвали для нагло по- к р а д і ж о д н о г о б о х о н ц я х л і б а і Г у р т француських мистців у - г р о м а д я н и д ж о г о р с ь к о ї д е р - кону.
л а ш т о в у е крамницю картин бі- ж а в н . Г о л о в н и й ж р е ц ь п і д і й мершого Ричарда В. Улегена, вашингтонського коПідрахунок голосів треватиме кілька днів, то,ля В е р з а й с ь к н х ворѓг П а р и ж а ; ш о в д о ступеня й с п и т а в : „ Б а респондента „Ди Ню РІорк Тайме".
М У Р И Н СТРІЛЯЄ БІЛИХ.
у тій крамниці м о ж н а б у д е на- ж а є т е приняти корону д ж о г о р - му можна сподіватися, що взаємовідносини скільВсі підносять його великі заслуги в реферованкости голосуючих за кожде з цих трох `питань
бути
картину
(навіть
славноськс`'`
ц
а
р
и
ц
і
?
О
б
і
ц
я
є
т
е
збері
О д н о г о Евроиейия, щ о їхав
ню ріжних важних справ і подій, та підкреслюють,
зміниться, але ясне вже одно, що прогибіція в .Фійго м о л я р я ) не з а г р о ш і , а з а
що він був приятелем президентів Злучених Дер- автом -у Наталі .(етівдена А ф р и - всякі річи: ножики, плащі, гати наші звичаї т а в і р у ? " О- ляндії буде знесена.
жав і визначних політиків, котрі заеягали в нього к а ) , п р о х а в М у р и й , щ о б и н о г о вбрання, килими та книжки... лена В і л с о н відповіла „ О б і ц ю ю ! " Г о л о в н и й жрець М а л я й
ВІЦЕКОРОЛЬ ЗАКЛИКАЄ ДО СПОКОЮ В ІНДІЇ.
^трошки підвіз. Х в и л и н у пізнінераз порад у найважнішнх державних справах.
Г о л о в о ю комітету, щ о влашто-І
ЌАЛЬЌЎТА (Індія). — Віцекороль Індії, лорд
Улеген сказав раз на приняттїо журналістів, іде М у р и н застрілив Е в р о п е й - в у с „ к р а м н и ц ю с в о б і д н о г о о б - ) ських островів г - ч л а в на біле
старої
Вилинґдон, звернувся в одній своїй промові на адщо вважає головним обр^язком' кореспондента по- ц я та а й о г о т р у п о м п о ч а в ї х а - міну", е мистець А . Рамей. Д л я І внуо л ко сосряо в уШотдянАки
ресу Ґандія з закликом, щоб він своїм впливом с і Ш давати не так те, що повинно би статися, якѓе, що ти автом у великому розгоні. обміну зібрали в ж е 2 0 0 пило- д о р о г о ц і н н оДсжт яомг ио р. и , прибрану
О
д
и
н
о
к
а
станеться.
І П о д о р о з і в б а в д р у г о г о Є в р о - ТЄН- П е р е д десятьма літами б у в І гармата д е р ж а в и вистрілила нив терор та активність крайніх індуських елеменпейця'.та 7 Муринів. Коли п о тів у боротьбі прота Англії. Віцекороль каже, що в
Ідіція д о г а н я л а й о г о на д р у г о - у ж е в П а р и ж і такий обмін. „ З а 17 разів, у престольній кімнаті цю дванацяту годину Ганді повинен стати до тісної
ВЖЕ НЕ ПОЧУВАЄ СЕБЕ ‚‚ХЛОПЦЕМ".
о п о в і д а є Р а - ц а р с ь к о г о терему заспівав х о р
(му авті, в і н скінчив с а м о г у б - .свої картини,
співпраці з представниками Англії в Індії, щоб спільНЮ РЮРК.—Бувший ґовернор Ал Омит,- прий- ствои. .
мей, — о д е р ж а в я тоді 400 сло- ж р е ц і в . . . У цілій Д ж о г о р і
ними силами дійти до бритійсько-індійського поромаючи новорічні желання, каже, що яочннае відчуїків варення, д а в овочеві дере- в е л и к е с в я т о : спинилася праця
зуміння.
.
вати, що вже не е „хлопцем". Каже, що політика
ва та бочілку д о б р о г о енна. О - ; та торгорля, М а л я й ц і п р о в о „36" Щ А С Л И В Е
ЧИСЛО.
Коли цього не буде, а терористи далі прОявлйзачинає даватись і йому вже знаки.
дин мій т о в а р и ш „ о б м і н я в " од- д я т ь д н і пџрів і з а б а в на ч е с т ь
тимуть
свою
активність,
то
віцекороль
грозить
Џг
У касині в чСан Р е м о ` число ну картину на білярдовий стіл, ‚ б і л о ї ц а р и ц і " .
Сміт має тепер 58 років.
шучими репресіями.
3 6 " в и й ш л о на о д н о м у столі
досі
користується",
НЕМА ПОРОЗУМІННЯ МІЖ ЦЕРКВОЮ І Д Е Р - рулетки 6 р а з і в підряд. Упер-.
і, згуртоірані
д о в к р у г и ВІДПОВІДАЛЬНОГО
РЕДАК-) РУМУНІЯ ТЕЖ СПРИЯТЕЛЬОВУЄТЬСЯ З ВСУІЬЖАВОЮ.
2
ідо `^№ѓ`, коли 'на ^и- Р а м е я , надиоться, `що „крамйн- ТОРА „СЛОВА ПОЛЬСКОГО^
,
ЩЕВИКАМИ.
МЕКСИКО СІТИ. — Архиепископ Діяд .видав елі не б у л о ніякої ставки. Н і - ця о б м і н у " поправить їхні відЗ'АСУДИЛИ НА МІСЯЦЬ
Е^КАРЕДІТ (Румунія). — Міністер справ зягрвпастарсьюдй лист, У якім відмовляє урядони права х т о н е сподівався, щ о bohoJ носинн. Д и в о в и ж н у в и с т а в ў і
ВЯЗНИЦІ.
вийде
знову
й
не
клав`
на
н
ь
о
І
картин
відкрили
,10.
груяня
м.
ничних Ґіка виїздить 7 січня до Варшаву. ВІН т щ
означувати число священиків, потрібних для СТО-'
Б у а щ и й п о с о л Д м и т р о П а - має відбути наради з польським урядом у справі
лиці, які змушувати священиків до реєстру. Війна- г о ; я о н б в и й ш л о знову д в а ра-1І
џ
л і ї в з а в д а в д о с у д у редактора розпочаття переговорів з-московськими больціецірже, що це неможливо', щоби 24 священиків вистар- зн.:. К р і з ь ю р б у грачів я р а т я с - І
‚Слова
П
о
л
ь
с
ц
о
г
о
"
,
Вітолда
ками для підписання гарантійного договору.
Ж И В Ц Е М ЗГОРІЛИ.
чили для міста, яке має міліон мешканців. Елнскоп нувся м о л о д и й чоловіќ і п о С к ш и ч и н с ь к о г о , з а нечувані наДосі большевики не хотіли признавати Бесапідносить, що Бог є найвищою владою і тої вуіади клав н а „3S^' с т о лірів... -Не
і ш о ф е р а клеаи й інсинуації, я к і випису- рабії Румунії, але тепер очевидно, вони з' цього
мусить кождий слухати, а розпорядження проти цеї нього гляділи м о в на божевіль. О сУу х оВааерьшк ао вг оі , (вп дроимвул.
В о л ь в а л о „ С л о в о П о л ь с к е " на й о г о 'зійшли й готові гарантувати Румунії недоторканість
й
о
г
о
,
але

3
6
"
Вийшло
щ
е
три
влади не можуть бути обовязуіочйми. Він вздвав
ській) в и б у х л а бензина. В и б у х о с о б у в часі, коли в і н сидів у
вірних боротис'я дроти з'аряджень уряду, але за- рази й ю н а к в и й ш о в з касина б у в такий сильний, щ о наслід- т ю р м і і не м і г ніяк боронити- н кордонів по Дністер. Пќа має у Варшаві виясниконтщми засобами, памятаючи на те, що не йожна з кількома дЯсят.каМи тисяч лі- к о м н ь о г о звалилися стіни t ся. Е п і л ь о г о м т о ї справи 6 y a a j ти, чи Румунія буде вести переговори з Москвою
рів^":' - '
' `'" '"'" ' ' ; '.
безпосередньо, чи при допомозі Польщі.
робити нічого на чім йотеріґів би край.
' - 5
мешканні
шофера.
Ж и в ц е м 27 л и с т о п а д а розправа, на якій
ВАШИНГТОН. — Перед сенатським комітетом
зізнавав в справі допомоги безробітним Едвард ф.
Мек Ґреді, правний заступник Американської Ф.едерації Праці, та домагався Аопомоги безробітним рід

6

y

j

c

y

3

у

и

п

с

о

і

х

с

с я

П

0

(

а

з

о

л

ю

ц

і

я

(

д о

V

У

в

о

:

б р

т

Ц 1

с

к

л

и

к

м

и

8 1

Є )

щ

1

Ш

у

к

д

о

о

ю

р

о

0

ч

л

е

3

г

о

0

б

н

и

х в

ц

0

Х

,

н

и

м

н

б

о

к

а

х

с

т

п

е

н

я

с

т

о

я

л

н

1

;

4

СТУДЕНТИ ЗА ІЮЗЗІУЮЄНЏЯ.

.ІІРИСУД ^6Р-И.

згоріли О с у х о в с ь к и й , й о г о се- т р и б у н а л 'признав віддовідальІ^стра та нареие'на. В о г о н ь пере- ного редактора „ С л о в а Пйдьс к о г о " , Вітолда С к ш и ч и н с ь к о то`, винним і ' з а с у д и в й о г о на
місяць вязниці б е з заміни на
грив'ну,'зі відложеиням кар'и на
З роки.

Суд ПРИСЯГЛИХ у .П$рСЬЏІЩД} кннувся д о еусідного мещкан
НЮ ЙОРК. — 3 24,345 уіі^ерситетеьких студентів, котрі голосували в справі зброення,
ва- з а с у д и в С т . Ґавройськ`ого' ня, д е з г о р і л о п о д р у ж е Касіявилися за негайне роззброєння; а 62% буяй за те, іБибла ‚на рмру вмерти. ' В і я ків та їхяя'2-літня дитина. Крім
щоби.$дунеиі Держави роаброювялися, не ждучи вересні м . р. застрілив п а р у б к а J r b r o п о п а р и л о с я 3 дітей ОДНОЇ
-йоснфа Ноджака.
на інші держави.
сусідки.

ПРОВІДНИКА СІОНІСТІВ ЗАСУДЖЕНО НА КАРУ
СМЕРТИ.

ТЕГЕРАН (Персія).—Член.перського парляменту, представник Жидів С Хаїм, що кілька років стояв
на чолі перської сіоністичної організації, зістай ѓйсуджений на кару смерти за змову вбити перського шаха. Жиди кажуть, що таке обвинувачення їх
проводира в Персії є вигадкою поліційної влади.

"SVOBODA"
(LIBERTY)
FOUNDED І893
Ukrainian newspaper published daily except Sundiys and holidays
at 81-83 Grand Street, Jersey City, N. J .
Owned by the Ukrainian National Association, inc.
Edited by Editorial Committee.

Козацька старшина, вигнавши
польське й православне українськс магнатство з Ў к р а ї ни, с а м а с х о т і л а с т а т и на м і с ц і
тої
шляхти. Ц и м пояснюється,
що.
Х м е л ь н и ц ь к и й п и с а в ўні-1
в
е
р
с
али, в я к и х віддавав у
Відомий австрійський соція- г о (1657). Д в і частини девяліст О т ѓ о Б а в е р у с в о ї й п р о - т о г о т о м у і с т о р і ї Г р у ш е в с ь к о - „ п о с л у ш е н с т в о " с в о ї м с т а р ш и м о в і , с к а з а н і й у т р а в н і 1931 ѓ о м а ю т ь у с о б і 1630 с г о р і - н а м с е л я н , к о т р і щ о й н о ' щ о п о року в Відні, зазначив з п р и в о - поќ. А в т о р р о з б и р а є д о чай- виганяли б у л и с в о ї х панів і
SUBSCRIPTION RATES:
,
ПЕРЕДПЛАТА:
ду
н е в о л і л ю д с ь к о ї д у м к и в м е н ш и х п о д р о б и ц ь п о л і т и к у у - етапи в і л ь н і . З р о з у м і л о , щ о uij
к р а ї н с ь к о г о к о з а ц ь к о г о у р я д у селяне не х о т і л и м а т и н а д с о Совітському Союзі:
Three cents a copy
Поодиноке ^исло три центи.
бою
н і я к и х п а н і в : н і с в о ї х , ні
$ 2.00 На трн місяці
$ 2.
Thr
„ Н і д е в світі т а к . не п о н е в о т а у р я д і в с у с і д н і х д е р ж а в `Щ
One
year _v
$ 7.00 ' На рік
$7.00
ч у ж и х . П о б а ч и в ш и , щ о й за уForeign
В Джерзн
і Загргницею:
лена н а у к а і с в о б о д а д у м а н н я П о л ь щ і й М о с к о в щ и н и . В и " and 'Jersey City Rates:
$ 3.75 І На иів
року . .Ситі
.
One
year
....$Ш.ОО На рік
$Ю.ОО
країнського уряду насувається
я
с
н
я
е
і
с
т
о
р
і
ю
н
е
щ
а
с
л
и
в
о
г
о
5.00 На піп року `
$ 5.00 як п і д б о л ь ш е в и ц ь к о ю д и к т а .% 2.75 На три місяці
S 2.75 і т у р о ю . Ц я с в о б о д а ‚ п о т р і б н а П е р е я с л а в с ь к о г о д о г о в о р у У - н а н и х н о в а п а н щ и н а , селянські маси п о ч а л и т и с я ч а м и тіне тільки п р о ф е с о р а м ; в о н а ' к р а ї н и з м о с к о в с ь к и м ц а р е м у
! відповідає.
к а т и на с х і д , в н е з а с е л е н і сте
п о т р і б н а і п е р ш і й м і р і р о б і т - р о ц і 1654? П о к а з у є і с т о р и ч а и Тел.
‚‚Свободи": Mon-omery 5-0-198. Тел. У. Н. Союза: Montgomery 5-18Д8.
пи
Харківщини й Вороніжчи
ми
д
о
к
у
м
е
н
т
а
м
и
,
щ
о
у
к
р
а
"
пикам'
Адреса: "SVOBODA", Г. О. BOX 346, JERSEY CITY, N. J .
Т і , щ о л и ш и л и с я на ста
На
т р а г і ч н і й д о л і ўкраїн-1 с ь к и й г е т ь м а н і с т а р ш и н а х о ни.
місці, починали б о р о т ь б у
с ь ќ о г о в ч е н о г о с в і т о в о ї с л а в и , ' т і л и з а д е р ж а т и в с ю в л а д у на рім
М и х а й л а Г р у ш е в с ь к о г о , х о ч у У к р а ї н і в с в о ї х р у к а х і не б а - з „ н о в и м и п а н а м и " , б о р о т ь б у
п о к а з а т и , який т я ж к и й ш л я х ж а л и , щ о б на У к р а ї н і б у л и у п е р т у й к р і в а в у , щ о закінчи-День 75-літніх урОдин Вилсона дав нагоду від` м у с и т ь п е р е й т и к о ж н и й ч о л о - , м о с к о в с ь к і в о є в о д и . Г р у ш е в J л а с я р у ї н о ю у к р а ї н с ь к о ї к о свіжити память великого американського прези- вік н а у к и п і д б о л ь ш е в и ц ь к и м с ь к и й в і д к и д а є п о г л я д и м о с - і з а ц ь к о ї д е р ж а в и . М о с к в а п і д
к о в с ь к и х п а т р і о т і в , які к а ж у т ь , д е р ж у в а л а п р о т и с т а р ш и н и се
дента великої доби; особи, котра ненавиділа війну,
а була „воєнним" президентом; яка ненавиділа наУ к р а ї н а с а м а д о б р о в і л ь н о ї лянські м а с и , а с т а р ш и н а , т а к
Р о к у 1928 м и н у л о 60 літ що
сильство, а затвердила гнет; яка вірила в нарід і І ж и т т я п р о ф е с о р а , члена У к р а - в і д д а л а с ь у р у к и „ о д н о в і р н о ї " звані „ з н а ч н і " , з о д ч а ю к и н у
обороняла демократію, а зійшла зі світа з тим, що I ї н с ь к о ї А к а д е м і ї Н а у к та р і ж - М о с к в и . Н і , ц е не так, б о к о - л и с я в о б і й м и П о л ь щ і .
матеріяліз.м побив .його ідеалізм, а насильство — I них з а к о р д о н н и х а к а д е м і й — з а ц ь к а У к р а ї н а п р и с я г а л а ца- Г р у ш е в с ь к и й п р и кінці д р у його демократичні принципи.
р с в и на вірність ' п і д у м о в о ю , гої
, частини девятого
тому
Михайла Грушевського.
Найбільшою ^невдачею Вилсона було те, що j д 0 1924 року Грушевський що ц а р „ в і л ь н о с т е й не п о р у - с в о є ї і с т о р і ї , щ о в и й ш л а 1931
ного власний край не станўи за те, на що він давав був за к о р д о н о м . П і с л я т о г о ш и т ь ' Г р у ш е в с ь к и й в и я с н ю є , р о к у , д а є д у ж е ц і к а в е пояснензгоду. Вилсон таки не добився ратифікації Верзай- він в е р н у в с я на У к р а ї н у д л я ! як це в и й ш л о , щ о м о с к о в с ь к і ня у с п і х і в п о л і т и к и Б о г д а н а
ського договору. І які би партійні причині?! не за- н а у к о в о ї п р а ц і . І м о ж е м о с к а - в о є в о д и в П е р е я с л а в і не п р и - Х м е л ь н и ц ь к о г о т а й о г о с л а в и .
важували при підмові цеї ратифікації, на ділі від- зати б е з с т о р о н н о , щ о та п р а - с я г а л и іменем ц а р е в и м , щ о Він п о к а з у є , щ о з а с о б и р е в о мова була раціональною. Сам Вилсон не повинен ця, яку в и к о н а в п р о ф . Г р у - він д о д е р ж у в а т и б у д е у м о в . л ю ц ї й н о ї енергії, н а г р о м а д ж е був ніколи погодитися на цей мир, який був нічим ш е в с ь к и й д л я у к р а ї н с ь к о ї наў- В о є в о д и к а з а л и , щ о у М о с к в і
р о д і п е р е д 1648 р о к о м ,
І;

Судима.,

`

'.

(

. -.' :-'' -

.

УКРАЇНСЬКА НАУКА ПІД БОЛЬШЕВИЦЬКИМ
ОБУХОМ

УМЕРЛИЙ ЯК ПОЛІТИК, ЖИВИЙ ЯК ІДЕАЛІСТ

„ щ а с т я " засліпляло наші очі й і с ь ќ о м у
„ ш о в і н і з м " ; ; мовляв,
не д а в а л о ` оцінити великих „ н е д а р о м
слова
„українська
здібностей т а к о ж Ч тих людей,;нація"
підкреслює ` Г р у щ е в й о т о окгУужали, але, не ський!" П а н о в е Я с т р е б о в и , які
м а в ш и т о г о щ а с т я , ' з і с т а л и с я в н и щ а т ь у к р а ї н с ь к у націю, о тіні, хоч{ м о ж е б у т и , д е я к и м и чевидячки, х о т і л и б , щ о б і с л о сторонами
свого
х а р а к т е р у во „ у к р а ї н с ь к а н а ц і я " зникло...
;

стояли навіть в и щ е від Брг-І
Ясгребов обвинувачує Г р у дана
ш е в с ь к о г о , щ о нібито ВІН в
Гг^уш^вськив t зазначуе такі д у ш і думає собі п р о п о д і б Центральної
о с н о в н і п о м и л к и в п о л і т и ц і нісгь б о р о т ь б и
гетьмана, Х м е л ь н и ц ь к о г о : Щ о Р а д и з а незалежність з Х м е л ь Це
так
большевін,
я к І с т а р о в и н н и й к а р т а - гіиччиною.
г і н т с ь к и й в о й о в ц и к Г а н н і б а л ь , вицькі „ к р и т и к и " ч и т а ю т ь у
умів перемогти в о р о г і в , але не душах... Найнижчої точки підв м і в в и к о р и с т а т и с в о є ї пере- я о с т и д о с я г а є „ к р и т и к " п р а Г р у ш е в с ь к о г о , коли п р о м о г и . Т а к б у л о р о к у 1648, к о ці
що
нібито
проф.
ли к о з а ц ь к е в і й с ь к о п і с л я Ж о в - г о л о ш у е ,
т и х . В о д , К о р е ў н я ' `й П и л я в н Г р у ш е в с ь к и й „ с п і в ч у в а є г н о м о г л о йти без п е р е ш к о д на бителям народу".
В а р ш а в у й Краків. Т а к було
Кінчить с в о ю „ к р и т и к у " пан
р о к у 1652, к о л и Х м е л ь н и ц ь Я с т р е б о в с'ловами:
‚.девятий
кий з н и щ и в польське військо
том Історії Г р у ш е в с ь к о г о —
під
Б а т о г о м на П о д і л л і , але
в о р о ж а нам к н и г а " .
вернувшися назад, не переніс-

ши
війни на ч у ж у т е р и т о р і ю .
Грушевський пише, щ о Хмельн и ц ь к и й , х о ч м і г в о ю в а т и на
ч у ж і й землі, ч о м у с ь б и в с я з
в о р о г а м и на с в о ї й т е р и т о р і ї , і
в і д ц ь о г о пустіла - У к р а ї н а т а
нищилось наррдцє господар
ство. Найбі.тьшою п о м и л к о ю
Х м е л ь н и ц ь к о г о , на д у м к у Г р у ш е в с ь к о г о , був_ й о г о с о ю з з
кримською Ордоіо, яка пила
кров українс'ькоѓо`Народа, забираючи людей у неволю. Гру
шевський міркує, щ о козацька
ки,
не з а б у д е т ь с я м і ж У к р а - нема т а к о г о з в и ч а ю , але щ о й з а п а л н а р о д н і х імас, ї х занзят- У к р а ї н а м а л а д о с и т ь с и л и д л я
інцями ніколи. Ь е з п с р е б і л ь - б е з п р и с я г и „ г о с у д а р е в е с л о - тя та ф і з и ч н а й г о с п о д а р с ь к а т о г о , щ о б у д а р и т и н а К р и м
ш е н н я м о ж н а с к а з а т и , щ о та- во п е в н е " . Ц я в і д м о в а д у ж е сила б у л и п р о т я г о м б о р о т ь б и з н и щ и т и т а т а р с ь к у о р д у .
в р а з и л а у к р а ї н с ь к и х п р о в і д н и - на кілька ф р о н т і в р о з т р а ч е н і
кого
вченого
історика,
В с е ж , п о з а в с я к и м и вільни
Г р у ш е в с ь к и й , т е п е р не м а є ні ' - В о н и з а т а ї л и п е р е д народ-1 Н а с т у п н и к и
Хмельницького
помилками
о д н а країна в цілім світі. І-`в- " ' и м а с а м и це, щ о ц а р не в ж е ‚не м а л и т и х з а с о б і в і н ми гі н е в і л ь н и м и
у
к
раїнської політики того чар о п е й с ь к і та а м е р и к а н с ь к і учті- п р и с я г , і п у с т и л и п о г о л о с к у , ! м о г л и д о с я г н у т и т и х у с п і х і і
су,
професор Грушевський в
історики пишуть немало;
о нібито присяга була.
щ о він. Т о м у , п и ш е Г р у ш е в
Грушев-1
П р о ф . Г р у ш е в с ь к и й п р и к і н - ' с ь к и й , з д а є т ь с я з б о к у , щ о ні о с т а т о ч н і м р а х у н к у в и з н а є , щ о
с ь к и й . А л е ЇМ л е г к о п и с а т и : ці с в о є ї книги д а є з а г а л ь н и й ' б и т о за к о з а ц ь к о ї р е в о л ю ц і ї не р е в о л ю ц і й н и й р у х п і д п р о в о
гетьмана Х м е л ь н и ц ь к о г о
м а ю т ь вони ч у д о в і б і б л і о т е к и о б р а з к о з а ц ь к о ї р е в о л ю ц і ї 1648 У
у к р а ї н с ь к и м и п р о - дсм
й а р х і в и , п е р е д н и м и т и с я ч і І —1657 року. В і н п о к а з у є ,
,
^
" нікого, хто х о ч б и лап українському народові д о
брі
наслідки. Він б о високо
в ч е н и х , п р а ц ю в а л и н а д т и м и Х м е л ь н и ц ь к и й п о ч а в рев'олю-І
У рівний р о з у м о м
с а м и м и д о к у м е н т а м и . Т у т усе цію
без пляну, доведений політичниі х и с т о м Х м е л ь - підніс у н а ш и х м а с а х ч у т т я
людської гідности, б о ввесь
ясне, все з р о з у м і л е ; т р е б а тіль- до
розпуки переслідуваннями{ "ицькому. Грушевський
ки м а т е р і я л з б и р а т и й с и с т е ' п о л ь с ь к и х м а г н а т і в - к о р о л е в я т і
є це з а і с т о р и ч н у л е г е н д у у к р а ї н с ь к и й н а р і д з а т о ї ревом а т и з у в а т и . Н е так на п о л і у- та їх слуг. Д о н ь о г о п р и с т а л и І
і а в о д и т ь с л о в а п о л ь с ь к о г о л ю ц і ї с х о т і в і с т а в , х о ч на
країнської історичної
науки козаки
та
чимало
д р і б н е ї'ї гетьмана М и к о л и П о т ' о ц ь к о г о , к о р о т к и й ч а с , в і л ь н и й в і д панй інших
февдальних
Г р у ш с в с ь к о м у д о в е л о с я , пи- ш л я х т и , яка
що
с в і д ч а т ь п р о б і г а ц т в о то- ш и н и
„козакувала"
шучи свою історію Укра'
д і ш н ь о ї У к р а ї н и на в н з н а ч н ю пут.
т е ж т е р п і л а від н а с и л ь с т в а
)

іншим, а документальним знехтованням тих принцнпів, котрі він проголосив і щодо котрих дав, як
американський президент, запевнення, що вони будуть виконані, коли аліянти побідять. А що сталося з цим приреченням, це знаємо найкраще ми,
Українці. Сам Вилсон проголосив, що Цольща має
відродитися виключно тільки в своїх епіграфічних
границях, але потім дав таки згоду на'анексію українських земель.
Дальшою невдачею Вилсона було те, що Злучені Держави відмовилися від поперти запроионованої ним Ліґи Націй. Значить: навіть те, що було
верхом його політичного ідеалізму, ще навіть досі
не має за собою офіціяльного ѓЃопертя цього краю,
якого він був президентом.
А коли сьогодні дивитися на ту Лігу і па ті
крутійства, яких там допускаються великі держави,
особливо Франція, супроти слабших, а зокрема супроти недержавних народів, то й на цей ; і_р Вилсона можна глядіти скептично й не диву..;.иіл Америці. що `вона не хоче-бути учасницею інтриґ та
імперіялізму Франції. Та з другого боку можна
ствердити, що коли би Злучені Держави були в Лізі,
то саме там мали би нагоду направити ті політичні
лиха, до яких приложив, не хотячи, руку Вилсон,
не визнаючися на політичних практиках Клєманса
і йому подібних політиків.
Тому, беручи під увагу діяльність Вилсона як
практичного політика, вважають його за вмерлого.

1

1

к

в

м

а ;

б

в

щ

Л

і

м

і

н

и

к

а

м

л

0

е

к

а

ж

о

з

д

а

Л

В

1

К о л и р о к у 1931 в и й ш л а д р у га п о л о в и н а д е в я т о г о
тому
історії Грушевського, то комуністична диктатура спустила з
ланцюга всіх с о б а к на сивого,
склонного літами, історика У країни.

П р о т и Г р у ш е в с ь к о г о виступили комуністичні „академіки"
з критикою його поѓлядів н а у к р а ї н о ь к у і с т о р і ю . К р и тикують,
за
большевицьким
з в и ч а є м , не т а к н а у к о в у п р а цю,
як й о г о політичне м и н у л е .
В К и ї в і 5 т р а в н я 1931 р о к у
в и с т у п и в і коьгутііст-,,акаяемік" `
Ю р и н е ц ь з кркт-ntoio наукових
поглядів професора Грушевського. Н а зборах знайшлися
л ю д и , які, я к м о г л и , п р о т е с т у валй проти ганебного знущанігя б о л ь ш е в и ц ь к и х ж а н д а р м і в
над безборонним великим українськии ученим. Відповідати цим „ п р о т е с т а н т а м " взявся
другий комуністичний кандидат
в академіки —
А. Річицький. О с ь щ о він сказав у
своїй п р о м о в і :
„Не
був академік Г р у ш е в ський в о ж д о м національно-революційної боротьби за напіональне визволення у к р а ї н с ь к о го н а р о д у , і не в д а с т ь с я а н о німним д о п и с у в а ч а м д о президії цих академічних зборів
н а т я г н у т и на н ь о г о в і н е ц ь такого вожда в минулому. Д е х т о
з цієї авдиторії очевидно вважає,
щ о український нарід під
керівництвом
Грушевського
провадив боротьбу за своє національне
визволення.
Принаймні така записка б у л а п о д а на д о п р е з и д і ї
(„Більшовик
України"
ч.
9—10.
Харків
1931
p.).

Як з р о с л а М і ж у к р а ї н с ь к и м и
людьми того часу свідомість
своєї гідности, видно з одного
листа, щ о писав
козацький
сотник Уманець до московського воєводи в Сівську року
1653:
' „ А щ о ваша милость писав
до
нас недавніми часами у
с в о ї м л и с т і , щ о н а м не ѓ о
д и т ь с я п р о с т и м л ю д я м д о воєвод листів писати, то ми за
ласкою б о ж о ю тепер не'є про
сті,
але є р и ц а р і в і й с ь к а ЗаЗвичайно, Річицький і Я п о р о з ь к о г о . Т е п е р у нас за стребов
закидають
Грушевласкою
б о ж о ю , поки
його ському, щ о його^наука „ б у р свята воля, тут у всім к р а ю С і ж у а з н а " .
Річицький
прихоп е р с ь к і м ні в о є в о д и , Hi с т а р о д и т ь н а р е ш т і д о т а к о г о в и с сти,
ані с у д д і , ані п и с а ^ - т у і е - новку:
.уже
с„ак е
^
А
^
І
^
^
^
т
е мае.
Б о ж е дай, аби був з д і ^
шинка. Суддя каже переповіс
„ Х о ч . лкадецик
ГрушевМуринка, магається л и ш е в і д ш к о д у в а в - рои пан Б о г д а н Хмельницький?!
с ь к к й м о ж е й не п р и х и л ь н и к
ти М у р и н о в і , щ о він велика п р и й ш л а п о ж а л і т и с я на с в о г о
ня в г р о ш а х . Ш к о д у о ц і н ю є г е т ь м а н у с ь о г о в і й с ь к а З а п о імперіялістичної
інтервенції
свиня та х а й з а б и р а є т ь с я д о ч о л о в і к а . В і н в и б и в її т а з а (За Р, Бульвером).
цим
р а з о м на ЗО ф р а н к і в . Л ю - р о з ь к о г о : а п а н
полковник
орта.
б р а в ї й „ к о м б і н е " , яке п о д а б о в н и к к а ж е , щ о в и с т а р ч и л о у н а с т е п е р з а в о є в о д у , а пагі п р о т и С Р С Р , але в с я й о г о наукова діяльність, у с я иаукоза
— Ти є велика свиня і ма- рўвав їй один білий, котрий о
би й 2 0 ф р а н к і в . Ж і н к а ц е м о я с о т н и к з а с т а р о с т у , а о т а м а н
робота його школи — це є
пе- ж е н и в с я з її ч о р н о ю с е с т р о ю .
До
к о м а н д а н т а ф р а н ц у с ь к о ї ка с ю д и ! " й о м у д а ю т ь , п і д п и - ш з а б р а т и с я д о ч о р т а ,
в л а с н і с т ь , к а ж е ч о л о в і к . Я м а - г о п о д о в и й за с у д д ю " .
досить
активна
інтервенція
оселі в А ф р и ц і н а л е ж а т ь ' п р е - с а н и й п а п і р , с в о г о р о д у ` п р н - р е к л а д а є т о в м а ч с л о в о в с л о - С у д д я р і ш а є , tiro в о н а м а є ю х у д о б у , м о я ж і н к а т о х у д о Грушевський думає, щ о п о - б у р ж у а з н о ї науки в наше с о во
п
р
и
к
а
з
с
в
о
г
о
пана.
М
у
р
н
н
в
е
р
н
у
т
и
с
я
д
о
с
в
о
г
о
ч
о
л
о
в
і
к
а
,
а
р і ж н і о б о в я з к и . В і н жив'е сеД О с т а в и , він з н и к а є , щ о б и
ба.
З а вип#зичення
х у д о б и трясення
р
е
в
о
л
ю
ц
і
ї
Х
м
е
л
ь
ц
і
я
л
і
с
т
и
ч
н
е
б
у
д
і
в
н
и
ц
тво в дір е д п у с т е л і , в якій нема н і ч о - в і д б у т и . . " ^ Д а л е к у " Д о р о г у д о з р е з и г н о в а н и й відх'одить і сі я к ні, т о з а м к н е ї ї в `скриню. платѓиться щ о н а й м е н ь ш е ЗОЇ н и ц ь к о г о
„високо
п і д н я л о лянці к у л ь т у р и ' ^
Сао.
і Д а є п е р е д д в е р и м а . В і н прий М у р и н к а к л а д е г а р б у з на г о л о - ф р а н к і в . С у д д я п і д д а є , щ о б и
го л и ш е льви, гієни,
п
р
о
с
т
и
х
л
ю
д
е
й
"
н
а
д
р
і
в
е
н
ь
їхЦі
н
а
п
а
д
и
на
Г
р
у
ш
евського
ву, к л а н я є т ь с я н и з е н ь к о й вер- п о г о д и л и с я н а 25 ф р а н к і в . Л ю .
Р 'і
Входить другий о б в и н у в а ч . І
`
W
УДЄ І
малпи
тається.
М а є перед
с о б о ю б о в н и к к а ж е , щ о ц я ж і н к а не н е в о л і й у п о с л і д ж е н н я . Д а л о м а л и н а с л і д к о м н е в і л ь н и й п е інші д и к і з в і р і . К о у
ліпшому гуморі
Ч о г о хоче ця чорна мор .
їм п о ч у т и с е б е л ю д ь м и — не р е ї з д п р о ф е с о р а в М о с к в у .
мандаі
виконує теж обовя:
„ л и ш е " 600 м и л ь д о р о г и !
варта с т і л ь к и г р о ш е й . Д а с т ь

питається командант І
Слідуючий Мурин оповідає,
повновартними. Науковий двомісячник „Украк и с у д д і . Коліт в і д б у в а є т ь с я
Т е п е р п р и х о д и т ь п е р е д с у д - з а неї щ о н а й б і л ь ш е 15 ф р а н - п р о с т и м и , а
' щ о б у в т у т у ж е т о м у три т и ж товмача.
О ж и в и л о в ї х д у ш а х н е в и и р у - їна",
розправа, перед - крмандантощ о й о г о - видавав Грудю
ч о р н и й в о я к , с а м п е р е д і ків.
С у д д я о б с т о ю є п р и 2 5 Щий
ні, б о я к и й с ь С а м б о у ш к о д и в
п
о
т
я
г
д
о
в
і
дзнскання сво- - е в с ь к и й
в и м д о м о м п е р е с и д ж у ю т ь в с - І і " Ч о р н а м о р д а має велику
у
Київі, закрито,
н а к и д а є го л ю д с ь к о г о с т а н у н е на к о йому кіш. С у д д я засудив був с о б о ю „ р о б и т ь ф р о н т " і сам . . нках. Л ю б о в н и к
Словом, історія повторилася.
ликі ю р б и Муринів, командант
Р У : й о м у втекла й о г о ж і и с
о
б
і
п
р
и
к
а
з
у
є
:

С
т
а
н
у
т
и

І
о
д
н
о
г
о
франка.
Шіснацять ротку хвилю, а .„навіки". Від
тоді неприсутнього С а м б а
приказуе свомў товмічеві (в
Р о к у 1914 п р о ф е с о р а Г р у ш е в с т і й ! " П о т і м із н а п л е ч н и к а д о - , ф р а н к і в т о
вже
заплатить.
заплату
відшкодовання
Хмельниччини веде свій поча с ь к о г о царська влада висламові М у р и н і в т о в м а ч н а з и в а У
- Щ о він щ о д о
о..::
с а н т і м і в . С у д д я п и т а є т ь с я , чи б у в а є б р у д н и й п а п і р і ч и т а є П
Партії кричать і тупають , .
т о ќ нове українське життя.
еться: бема) впускати обвину-'
н е к о м п е т е н т н и й ; він не
ла з Київа в Симбірськ, б о був
С а м б о з а п л а т и в . М у р и н відпо- г о л о с н о с т р а ш н о ю ф р а н ц у щ и - г а м и . К о м а н д а н т
перекрикує Хмельницький,
як
г о л о в н и й їй
вачів по черзі. В х о д и т ь пермішатися
в
родинні
„ Ќ о м а н д а й т е , Ти м о ї ў Ѓ небезпечний
як
революв і д а є , щ о все з а п л а ч е н е і все ною:
потрясатель, зістався героєм ціонер і „сепаратист". Тепер
ший
обвинувач. Й о м у ирикаР
чорних. Одначе Мурин
нішнй н і ж усі б о г и . Я кажу,
в найкращому порядку.
у
к
р
а
ї
н
с
ь
к
о
ї
і
с
т
о
р
і
ї
"
.
зують, щ о б и сказав своє о б ється переконати. Каже,
забери м о ю жінку д о закон- Я сказав двацять' фраинова московська влада виси— Ч о г о ж той чоловік хоче
його жінка д у ж е злюща,
в и н у в а ч е н и й , М у р н н п р и п а д а є що
Девятий
том
історії
У - лае його, з т о г о самого Київя,
сервування. Я й д у д о -Каза- ків і к і н е ц ь ! К о л и в о н и не по-'
від мене?
рад би тепер
на в к о л і ш к и та ; в е к о м а н д а н в ч о р а не п р и г о т о в и л а п р о с а ,
блянки
д о ' війська. П о с а д и годяться, замкну в с к р и н ю і країни Г р у ш е в с ь к о г о , пройняконтр-революц^онера"
і
знати с у д д я .
та „ д о р о г і т а т у й д о р о г а ма- п о т і м він д о б р е в и б и в її, п з т и й с п і в ч у т т я м д о в и з в о л ь н о ї т е ж як „ с е п а р а т и с т а " . . .
h
ж і н к у в с к р и н ю , щ о б и в о н а не ч о л о в і к а і л ю б о в н и к а Г

Н і ч о г о , — слідує відповона стала виговорювати
мо".
К а ж е , щ о т о м у д в а р о к и ) тім
боротьби українського народа,
п о в о д и л а с я зле. Б е р е ж и н и пе
Мудрі слова сказав колись
П р и с т а ю т ь на д в а ц я т ь ф р а н иідь.

В
і
н
х
о
т
і
в
л
и
ш
е
скап о з и ч и в з е м л я к о в і зі С а о ' ч о - на с в о ю с в е к р у х у т а д і с т а л а
зустрів
критику й лай- ф р а н ц у с ь к и й п о л і т и к П р у д о н :
р е д в о я к а м и . її б а т ь к о ' з в е т ь - j
ків.
Л ю б о в н и к виплачує суму!
з а т и т о б і , щ о ти є р о з у м н и й ,
тири корови. Ті чотири великі „ р а з п о м о р д і " . Мурйни вчатьк у з б о к у б о л ь ш е в и ц ь к и х „ V - "La
ся
С а к у б у , її м а т и П а р а і д а о . )
forme change, l a tyrannie
Усі т р о є в и х о д я т ь зі с у д у
суддля.
к о р о в и мали в і д т о г о ч а с у ч о - ся т и х слів від білих.
чених". Я к и й с ь к о м у н і с т Ф . est i m m u a b l e " ( ф о р м а в л а д и
Я називаюся Патомо Фаролє.
Щ о б и це сказати, М у р и й І П і д п и с у ю з г л и б о к и м поват и р и телята. А п і д л и й п р и я Я с т р е б о в н а п и с а в д о в г у кри- з м і н я є т ь с я , . д е с п о т и з м є н е —-'Чогож той чоловік хоче
руки.
!
мандрував
шість
днів!
Х
а
й
тут
т е л ь із С а о т в е р д и т ь , щ о на- в і д м е н е ? — п и т а є т ь с я с у д д я
тичну с т а т т ю п р о девятий т о м з м і н н и й ) .
ж а н н я м , б о т о й лист ‚коштуіще
х т о с к а ж е , щ с Г М у р и н и л і в а в пять франків".
родилися лише два
телята. в р о з п у ц і .
і'сторії Г р у ш е в с ь к о г о в х а р .
Там,
д е не м а с в о б о д и в з а - .
шпгИ;
v.
С у д д я питається, де є обвинуківському ч а с о п и с і ‚ . П р а п о р
С у д д я каже, щ о хотів б и
Розумний.
— Т и повинен йому помоггалі, не м о ж е б у т и й віль^ е п е р п р и х о д и т ь я к а с ь ж і н - б а ч и т и жінку, я к у й о м у п о р у вачений. Він е в С а о , була
м а р к с и з м у " (січень 1930 р о і, щ о б и
він дістав
назад
н о ї -науки. П р и к л а д п р о ф е с о ка.
Н а ^ г о л о в і несе п о р о ж н і й ч а ю т ь законсервувати.
П о р у ч н и к п о я с н ю є новобран- чу).
відповідь. С у д д я каже приве- с в о ю жінку, ' — '
Д
о
к
о
р
я
є
Г
р
у
ш
е
в
с
ь
к
о
м
у
,
В
о
н
а
перекладає
ра Г р у ш е в с ь к о г о , який п о ї х а в
( г а р б у з , а в п о я с і п е р е п о я с а н а гарно з б у д о в а н а , однак страш- цям,ям,-яќ ориінтуватися нічю.
сги
обвинуваченого перед суд,
ш о він ‚.не в м і є " писати істона У к р а ї н у д л я н а у к о в о ї праСам
обвинувач має привести
пії. ` Н а й б і л ь ш о ю
помилкою
но погана з лиця, д у м а є суддя. `
ці, з а б у в ш и п р о с в о є політич—
К о л и — каже він,
ержінку ^ П р и с у д звучить: Ж і н к у д л я таючися д о о д н о г о — північна І Г р у ш е в с ь к о г о в в а ж а є він те, не минуле, це тільки підтверй о г о . „ Ц е зовсім недалеко", багато
о д н уa козу, чотири' ЇE K1 S T ' S l — Т^ " ! ! ? - щ о український учений пише)
передається
її)
к а ж е вій н і б и т о цілком з а д о - курятка та пів шинки
і прийти д о судді. С у д д я пита- переховання
д ж у є . Б о гнобительська дикз о р я б у д е п о п е р е д у .тебе, то
п р о 17 століття, а не п р о
волеиий — „ в с ь о г о 120 миль
Ѓv-па - u - - . - „
и
'
" Р Р Ш Ї . Н і , батькам.
татура не .визнає іншої науки,
Що
матимеш за Плечима?

жовтневу
революцію"
та
миль. з рСоуб дидвя питається, щ о М у р и н та вона вміє мандрувати й без
Я зараз приведу тоо г оі г очолові-1
Остання справа, я к а п р и х о Іяк
л и ш е `ту, щ о подиктована

Наплечннк, п р о ш у пана' „ д и к т а т у р у ттролвтаріяту". З а шинкою.
М у р и н ' г р о ш е й , В кожному селі здій-і
м о с к о в с ь к и м центральним к о д и т ь перед суд, це подружив
поручника.
У'кидав пан Ястребов Грушев. муністичним комітетом.
п е р е в і р и т и величезний
доку
Ментальний м а т е р і я л ; п о к а з а
ти, щ о в т о м у матеріялі t
правда, а щ о неправда. Мате
ріяли д о у к р а ї н с ь к о ї
сторії
розкинені п о архівах
тільу к р а ї н с ь к и х , але й полі
ських, московських, турецьких
(шведських, англійських, фран
Але ПОГОДЖУЮТЬСЯ з ТИМ, ЩО ВІН ЖИТИМе ДОВГО ЯК Ц у с ь к и х . З а в д я к и п р а ц і п р о ф .
благородний мрійник, повний віри В остаточну П О - Г р у ш е в с ь к о г о в е ѓ ж м а є м о в ж е
‚біду ідеалу, оборонець народовластя, речник прав д е в я т и й т о м й о г о історії У к р а людини проти права богатства. іі оборонець та при- їии, щ о з а к і н ч у є т ь с я р о к о м
ЯТЄЛЬ простого люду.
ч смертн Богдана Хмельницько1

БІЛА СПРАВЕДЛИВІСТЬ
У ЧОРНІЙ АФРИЦІ.
4

П а Н Т С

1

с а м о в о л і п о л ь с ь к и х с т а р о с т і в ' 'л ю д е й . П о т о ц ь к и й у с в о й о м у
д р і б н і ш и х у р я д н и к і в . Д о ' л и с т і д о к о р о л я Яна К а з и м и р а
перших бунтарів приста-,
Р У
и н р о к і у к р а ї н с ь к і селян‚.Чи у н и х
один
тільки
ські м а с и , які надали р е в о л ю - Х м е л ь н и ц ь к и й ? Т и с я ч а м и б ї х
ції величезного розгону. Але числити треба. О д н о г о сьогозацькі
провідники,
х о ч і дня стратять, а на й о г о м і с ц е
п р а л и с я на „ ч е р н ь " , не б а в и б е р у т ь і н ш о г о , щ е з д і б
ІНШОГО
с у с п і л ь н о г о срого й с п р а в н і ш о г о " .
у с т р о ю д л я " ук'раїнсько
М. Г р у ш е в с ь к и й зазНачує
ж а в и , як у с т р і й с у с і д н і х дер.
‚‚Зістаюсь при переконанню,
жав — Москви А Польщі, —
що Б о г д а н б у в л ю д и н о ю в и с о
де б у л а п а н щ и н а ,
нерівність к и х з д і б н о с т е й ; але я не х о між станами.
тів б и , щ о б й о г о і с т о р и ч н е !
п

,

,

с

з

в

0 К

1

6

5

0

:

v

У

ашфш^ щ

ZZДЕ

3

И

д е

щ

е

я

к

б

і

л

и

й

C

б

3

в т

а т

к а

1

С

ц

х

ь

о

с

п

н

е

Д

о

ч

г

Д

Я

к

а

ж

е

о

v

е

а

в

и

СУВОРУ

й

ПОПІД

:

iST' JEiSriS'

З В

Д

Є Т Ь С Я

a c

М

ч

и

В

в

о

д н 1 в

н

а

я

а

е

1

З УКРАЇНСЬКОГО
ШТШМЕРИШ
'

А З Ѓ ' ДЛЯ НЮ ЙОРЌУ Й ОКОЛИЦІ!

^

РУХ ПО ВІДДІЛАХ У.Н.СОНШ УВАГА!

З г і д н о з рішенням делегатів українських т о в а р и с т в з Н ю й о р ќ у з д н я 13-го
г р у д н я , 1931 р з а п р о ш у є т ь с я о т с и м У К Р А Ї Н С Ь К І Г Р О М А Д И й Т О В А Р И С Т В А
З Н Ю ИОРКУ, БРУКЛИНА, САВТ БРУКЛИНА, РИВЕРГЕД, БАБИЛОН, АСТОР П Й Д Р . З Л О Н Ѓ АТЛЛЕНД, дальше з И О Н К Е Р С , С Т Е Т Е Н А Й Л Е Н Д , Д Ж Е Р З И СИТІ, Н Ю А Р К У , П А С С Е И К У , П Е Т Е Р С О Н У , С П Р И Н Ґ ВЕЛІ,
ЕЛИЗАБЕТУ,
ЕЛИЗАБЕТПОРТУ, БЕИОНУ, ПЕРТ АМБОЮ, КАРТЕРЕТУ И ДРУГИХ ГРОМАД
В И С Л А Т И СВОЇХ ВАДПОРУЧНИКІВ Н А
ч

Ф И Л А Д Е Л Ф І Я , ПА.

В

справі

злуки

й ^ И БРУШН, Н. U `=Ш

УВАГА!

З А ІНІЦІЯТИВОЮ БР. ПРЕСВ. ТРОЙЦІ, ПРИ С П І І ^ Ч А С Т И
Д Р У Г И Х ОРГАНІЗАЦІИ

КЛІВЛЕНД, .О.

3

відділів.

НАГОДИ

50-ЛІТНОІ РІЧНИЦІ РІДНОЇ

школи

-—'
І
::
: відбухеться і
::
:
З а с т а р а н н я м г о л о в н о ї радної п . М . Р о з о м і л о відбулися
З Української Стрілецької
перші збори в справі злуки
flggr
Громади.
в і д д і л і в У . Н . С о ю з а в Клів1). Військовий вишкіл.
ленд, О . З б о р и в і д б у л и с я в
с у б о т у , д н я 19 г р у д н я , в У-J
На п е р ш о м у з ї з д і С т р і л е ц ь В Г А Л И Ц Е Р К О В Н О Ї Г Р О М А Д И , 162 N O R T H 5іЬ S T R E E T .
країнськім
Народнім
Домі
коі Г р о м а д и в 1926 р . в Н ю
П е ч а т о к т о ч н о в годині 1-шій п о п о л у д н н .
Б у л о велике
з а і н т е р е с о в а н и й Н А В І Ч У Б У Д Е П Р О М О В Л Я Т И Д Е Л Є Ґ А Т Р І Д Н О Ї ш к о л и д. л . Я С І Н Ч У К .
Йорќу з а з н а ч е н о в о д н і й з реГромадяни
1 Громадаіжи! Ляхи завзялися зннщитн український чзН
а
р
а
д
и
делегатів
п
р
и
співучасти
артистів:
д
и
р
.
О
л
е
к
с
а
н
д
р
а
К
О
Ш
И
Ц
Я
,
балетц
е
ю
с
п
р
а
в
о
ю
,
б
о
п
р
и
б
у
л
о
я
золюцій, щ о п р и ч и н о ю нерід.
Замикають
і пишуть народні інституції, в мі'ж ними П РІШУ иЬояу,
майстра В а с и л я А В Р А М Е Н К А , п р о ф . Р о м а н а П Р И Д А Т К Е В И Ч А і д р . н а д з о р г а к и х 35 у р я д н и к і в , к о т р і р е п р е - котра виховує наш Лолодий цвіт на чесних і завзятих борців за волюі
-дачі н а ш и х в и з в о л ь н и х з м а нізованням .балету, х о р у , орхестри 1 д р . п о м і ч н и х сил д л я виступу тисячки танНиііі
Рідно
Школа
кличе т.ас прийти з матеріялмюю помічќ., яка їй слўаѓно
з
е
н
т
у
в
а
л
и
в
і
д
д
і
л
и
:
102,
112,
гатіь б у л о в і й с ь к о в е , г о с п о д а р цюрисгів відбудуться
иалеж.пься від всього українськѓо і ромодянства. По .пи ш^в.й праці - 251, 260, 334, 336, 341, 358, Рідна ІДкола має прано жадати від нас признання! Тому всі масовсоі^вічг!
ське ѓа п о л і т и ч н е н е п і д г о т о 364,
393,
щ
о
ч
и
с
л
я
т
ь
р
а
з
о
м
вання н а ш о г о н а р о д у д о д е р 982 д о р о с л и х ч л е н і в і 595 д і ііивного ж и т т я . В і д ц е ї х в и л і
В ШКОЛІ УКРАЇНСЬКОГО Н А Ц . ТАНКУ В. АВРАМЕНКА,
тей.
П О Ш У К У Є Т Ь С Я
завданням Г р о м а д и т а її ч л е Збори
відкрила
головна
під ч. 35 Іст 2-га вулиця,
Н ю Иорк, Н .И .
нів було вести п р а ц ю , в к а з а н у
р
адна п. Р о з о м і л о і пояснила
згаданими п о с т а н о в а м и з ї з д у ,
З огляду н а конечність солідної підготовки проситься громади й органіціль з б о р і в т а представила к о Український Театр в Н ю йорќу приготовляє ви- )
зації в ж е тепер, застановитися, скілько к о ж д а громада з м о ж е доставити вивчеj зокрема вести п р а ц ю н а д в і й с т а в у о п е р и „ К А Т Е Р И Н А " . А м а т о р і в , котрі х о т і л и б и
них і с в і ж и х танцюристів та які інші артистичні сили н а х о д я т ь с я в п о о д и н о ристи, моральні й матеріяльськовою п і д г о т о в к о ю
нашої
підтримати цей театр своїми виступами в хорі, п р о к и х м і с ц е в о с т я х . Т і о б ч и с л е н н я з в о л я т ь п р и в е з т и д е л е г а т и на н а р а д и , щ о б и
для відділів і У . Н . С о ю с н т ь с я п р и б у т и на п р о б у , я к а в і д б у д е т ь с я в галі У к р а відразу м о ж н а приступити д о плянової організації. С в і ж і сили можуть в ж е тез а зі з л у к и в і д д і л і в , в і д т а к
іючи с о б і с п р а в у , щ о в і й ї н с ь к о г о Н а р о д н о г о Д о м у п р и 6-тій в у л и ц і , у вівторок, Я
п е р з г о л о ш у в а т и с я д л я п і д г о т о в к и в Ш к о л і Н а ц . Т а н к у в Н ю И о р к у , 35 І с т 2 - г а
попросила вибрати
президію
ННІ 8-МІЙ вЄЧЄрОМ.
304-1 "2
в у л и ц я . — Д о ч и с л е н н о ї у ч а с т и і н т е р е с о в а н о г о г р о м а д я н с т в а на н а р а д а х п р о к нихованнн н а ш о ї м о л о д о переведення зборів. П р и с
и
т
ь
.
dbhhho з н а й т и с я в р у к а х
н я т о внесення п . М . П р и т у л я
Ш к о л а У к р а ї н с ь к о г о Н а ц і о н а л ь н о г о Танку.
кових
наших
фахівців,
ка, щ о б и п . Р о з о м і л о перевена Г р о м а д и в с в о ї х з н о ла н а р а д и п р и п о м о ч и секрета`
ря С . Г . П а л и в о д и і приступсовими
організаціями в и с к а з у в а л а баД О Л Я Р И
лено д о дневного порядку.
ання приєднати д о ц е ї п р а посилаємо по значно зниженій цін) ПОСПІШНО і ТЕЛЕГРАФІЧНО
Предсідниця
п.
Розоміло
І виплачуємо на послід ній почті в краю.
цгнаші військові с и л и т а с т в о ШИФКАРТИ продаємо на всі лінії та виготовляємо всі погрібні
перечитала лісту з к о ж д о г о
ритн і них о д н у
вишкільну
до подорожі документи.
відділу й обговорила фінансОорганізацію.
На
перешкоді
АТЕСТАЦІЯ нотаріальних документів та полагоджування СТАРОві к о р и с т и д л я в і д д і л і в , які
КРАЄВИХ СПРАВ. Контракти, повновласти, афідевіти, пашпортм та
йснення ц и х плинів с т а л и
пермітн.
вони мали б и через злуку, і
і і:і)`ські та п о л і т и ч н і в і д Продаємо ДОМИ, ФАРМИ, ЛОТИ та ріжні бнзнесн по дуже припіднесла тс, щ о велика орга.
ступннх цінах.
н її .еред н а ш о ї і м і г р а ц і ї в
ВИШУКУЄМО назви кораблів І день приїзду до Америки.
п і з а ц і я л е к ш е п р и т я г н е д о се)і
Військові наші ф а х і в Голосіться у всіх справах до нашого НОТАРІАЛЬНОГО БЮРА
бе нових членів. Ч е р е з злуку І
по совісні поради та ретельну обслугу.
смушені .заробляти на п р о
:
: GIVEN BY THE I
II
:
м о ж н а мати один, а б о най
гок, не м а ю т ь з м о г и віддаS .
K O W B A S N I U K
більше д в а відділи ч и т р и
я воєнним с т у д і я м . З д р у 277 Е. lOtb STREET (між 1-ою і Евеню A ) , NEW YORK, N. Y.
OF NEW YORK COUNTY
сильні в і д д і л и з а м і с ц ь і с т н у ю о б о к у політичне р о з б и т чнх 10 в і д д і л і в . А к р і м т о г о
не д о п у с к а л о д о зєднання C O M M E N C E M E N T A T 4 P . М .
A D M I S S I O N $3.00
можна дістати в і д Головної
іих ф а х і в ц і в , з тим наслідУ к р а ї н с ь к и й Д е м о к р а т и ч н и й К л ю б у л а ш т о в у є Б Е Н К Е Т в честь с в о г о ш а н о в н о г о пред- У п р а в и У . `-Н. С о ю з а н а г о р о д у
h e W
. ,оNс пeо пwу лYя рoиrз оk в,а н N
.
(, щ о десять літ після в и - і at - T пана
В оeл оb дsи tм eи рr а HФa.l Вl ,а т 1
е р1, 9я -к и2й5 м нEоaг оs t п р1и ч1иtн иhв сSя t д
и й . Yімени
в с у м і в і д $300 д о $600.
льної війни н а ш і в і й с ь к о в і у р с ь к о г о Д е м о я л а т н ч н о г о Ќ л ю б у н а рівні з д р у г и м и п о л і т и ч н и м и о р г а н і з а ц і я м и м і с т а
Д а л і забирали голос віддів?
G
D
Y
N
I
A
и меньші н і ж вони б у л и в
^
^
лові урядники і члени, а ц е :
1914 д о світової війни.
j
g п р о г р а м у бенкету в х о д я т ь : баль і концерт підчас спільної вечері, в котрім возьмуть ѓром. Притуляк, Н . З а д о р е ц ь реконанню, щ о в і й с ь к о - у
визначніші українські артисти як і американські актори з Б р о д в е ю .
кнй, В . Р е п у ж и н с ь к и й , Б у з ь к о ,
p A M E R I C
вин вишкіл м о л о д і н а р о д у м у П і д ч а с вечері б у д у т ь п р о м о в л я т и українські бесідники як і в и щ і американські урядни- Кухта,
Степаниќ,
Палівода,
бути д о р о г и м к о ж д і й в і д представники політичних Клюбів.
1.3-4.6
Комітет.
Страп, Телеп.
групі,
^ші^яшш^^шшшишяшшавшшвйшшшшашвшятшшшвшшяшпшаяшшатшяшшшшшйшшяшюшшшшшш
На всі запити давала відпоо
L
I
N
E
стоїть на д е р ж а в н и ц ь к і м
в і д ц г о л о в н а р а д н а п. Р о з о м і грунті
управа Стрілецької
Завданням
ц и х к у р с і в , як к и п о в и н н і б у т и в к о ж д і й у к Х а й ж е 1932 р і к з а с т а н е н а с л о , я к а п о д а л а , щ о к о л и з л у pjMa.ni р і ш и л а з а п о ч а т к у в а - с к а з а н о у в с т у п н і й л е к ц і ї ‚ ` З і й - р а ї н с ь к і н б і б л і о т е ц і . П о п е р ш і з є д н а н и м и д о н о в и х з а в д а н ь ! ка о б і й м е п р и н а й м н і 150 ч л е ти діло з є д н а н н я н а ш и х в і й - с ь к о в е З н а н н я " ч . 1, м а є б у т и л е к ц і ї ( п я т ь п е р ш и х ) м о ж н а
З а У п р а в у У . С . Гр`омади:
нів, т о ц е й в і д д і л о д е р ж и т ь !
фахівців запрошенням ознайомлення з сучасним ста- голоситися негайно д о Стрі-,
В. ґалан, голова,
н а г о р о д у в с у м і $600, а ц ю
х до праці над Військовим
військового діла, яке з а лецької Г р о м а д и на подану!
П. Д у б а с , секретар. нагороду
виплачуватиме г о (Альманахом. Д о с і н а с п і л и е л і - о с т а н н і х 10 р о к і в з н а ч н о з м і - в и щ е а д р е с у ,
ловна каса з о с і б н о г о фонду,
дуючі п р а ц і : ген. К у р м а н о в и ч а
' форми й зробило
В Громаді можна т е ж набути
я к и й м а є н а т у ціль. Г о л о в н а
Стратегічні г р а н и ц і д е р ж а в и , п е р е о ц і н к у я к у головних р о - всі і н ф о р м а ц і й в і д н о с н о в п и У лікаря.
радна подала, щ о п р и ч и н о ю '
і зокрема У к р а ї н и " ; ґ е н . К р а в - лзх з б р о ї т а к і в ї х н і й в і д н о с - с і в н а п о в н і к у р с и т а ї х п е - '
— Т а к , пане д о к т о р , з ' м о ї м п о в с т а н н я т а к б о г а т о в і д д і л і в !
а ...Модерне з о р у ж е н н я а р м і ї " ; " ' й с к і л ь к с с т и т а силі ї х н ь о г о р е д п л а т у .
не б у л а п о л і т и к а ч и р е л і г і я , ,
с
л
у
х
о
м
д
у
ж
е
п
о
г
а
н
о
!
К
о
л
н
б
єн І Іетрова „ М н н у в ш і і б у д у - д і л а н н я . К р і м ц ь о г о з я в и л и с я
б і л я мене в и с т р і л и в х т о с ь і з а б і л ь ш е о с о б и с т і п о р а х у н к и '
іа організація У к р а ї н с ь к о ї А р - в ж е м о г у т н і р о д и з б р о ї т а т е х г а р м а т и , т о д л я мене б у л а б р і ж н и х ч л е н і в ч и у р я д н и к і в п о
Польські п а ш п о р т и і віза
іії"; ген. О . П а в л е н к а „ С т а р - нічно в о г н е в і з а с о б и , я к л е т у н з надходячим новим роком
ДРУГІ ВІДІЗДИ:
т а к а т и ш н н а , щ о я ` м о г л а б п о - в і д д і л а х . Т е п е р те в с е м и н а ДАРЕМНО.
иинський в и ш к і л а р м і ї " ; ген. с т в о , х е м і ч н о - б а к т е р о л ь о г і ч н а у п р а в а Г р о м а д и ж е л а є в с і м
чути, як м и ш біжить.
є т ь с я і ч л е н и в ж е не м і ш а ю т ь
Шандруќ „ А р м і я і д е р ж а в а " ; з б р о я , б р о н е м а ш и н и і т. ін., а С т р і л е ц ь к и м Г у р т к а м т а т о в а П о с п і ш н і потяги з Ґдині
23.
С І Ч Н Я
своїх переконань д о У . Н . С о кап. ф л ь о т и Ш р а м ч е н к а „ У к - в с е ц е р а з о м в н е с л о великі р и ш а м з б р о ї — д е б в о н и не
д о всіх частей С х і д н о ї
юза. Крім того депресія пхає
раінська ф л ь о т а " т а статті на з м і н и у в о є н н у т а к т и к у .
жили — повних успіхів в їх
Европи.
т а к о ж відділи і членів д о злуСуфражистка 1 парубок.
теми „ Ж і н о ч і в і й с ь к о в і оргь'Такий курс м а в б и о х о п и т и праці
та здійснення
наших
26.
Л Ю Т О Г О
ки. В с і ч л е н и в і д д і л і в , щ о з г о Н
а
мітінгу
с
у
ф
р
а
ж
и
с
т
к
а
п
р
о
:
ншші в А м е р и ц і " т а „ Л е т - ш и р о к і к о л а б у в ш и х н а ш и х с п і л ь н и х м р і й — в і д р о д ж е н н я
О б ш и р н і і вигідні кабіни.
дяться на злуку, дістануть пем
о
в
л
я
є
:
'військових і молоді, розвину- Української Д е р ж а в и
S . S . . . KOSCl U SZKO'
реступні листи. Н а з в а
буде
Інші статті, я к і д о п о в н ю - 1 т и ї х н і й в и д н о к р у г т а п о ' с в о - А р м і ї і Ф л ь о т и . Ц і м р і ї с т а н у т ь
— Ж і н ц і треба дати всі п р а Богато доброї поживи.
21.
Т Р А В Н Я
правдоподібно така: „Українгь зміст А л ь м а н а х а . я к і с т а т - ї й п р о г р а м і
дати
п о у ч а ю - дійсністю тоді, коли поруч ти- мушиною і жінкою
с ь к и й Н а р о д н и й С о ю з у К.тшІ н г у с ь к о г о Л е г і о н у , в ж е ч и й в і й с ь к о в и й м а т е р і я л і с т а - сяч б у в ш и х в о я к і в
ўкраїнмаленька ріжниця.
П и ш і т ь д о своїх льокадьних агентів а б о д о
ленді, О г а й о , В і д д і л ( т у т б у д е
флиьовуються.
т и н а у к о в о ф а х о в о ю п і д с т а - с ь к и х А р м і й с т а н у т ь с о т к и т и - j З а в з я т и й п а р у б о к із п у б л и подане число). Коли б и мусівою д л я дальшого у д б с к о н а - с я ч молодих новобранців, з
'
G D Y N I A
A M E R I C A
L I N E
ло бути більше відділів, то j
вінськові дискусійні вечері.
повним знанням, я к б о р о т и с я
— Х а й жі
(Formerly Baltic American Line)
один відділ буде відріжнятнсяі
Щоби в ж е т е п е р в и к о р и с т а т и н а курсів скла- з - державу.
' ріжниця
8-10 B R I D G E S T R E E T ,
N E W YORIC, N . Y .
від другого числом
і надіслані
статті,
Управа ! д
19 л е к ц і й , в и д а —
- т и м означенням осідку: при-j
315 S O . DEARBORN STREET, CHICAGO, ILL.
и рішила
влаштувати них у ф о р м і к н и ж о к з і л ю м і р о м : В і д д і л 112 ( с е р е д м і с т я ) ,
UNION TRUST BUILDING, PITTSBURGH, PA.
іскусійних в е ч е р і в п р- и і с т р а ц і я м и , н а с л і д у ю ч і т е м и :
а б о : В і д д і л 115 ( г о р а м і с т а ) .
110 STATE STREET, BOSTON, MASS.
Стрілецьких Г у р т к а х , н а я к и х і ^
,
) ЛегуйНовий відділ дістане новий
будуть прочитані в ж е надісла с т в о , 3 ) Х е м і ч н а т а б а к т е р і о
чартер.
ні статті
л ь о г і ч н а війна, 4 ) Т е н к и , 5 ) j
Ухвалено,
щоб
учасники
Перший вечер відбудеться в Г а р м а т а , 6 ) К і н н о т а , 7 ) Т е х нарад
о б г о в о р и л и ' всі п о неділю, д н я 3 січня 1932 p., в нічні т а - д о п о м о г о в і в і й с ь к а ,
р у ш е н і на з б о р а х с п р а в и на
Домі Г о р о ж а н п р и 847 Н . 8 ) П і х о т а , 9 ) О р г а н і з а ц і я с у чергових зборах своїх 'віддіФренклин с т . в Ф и л а д е л ф і ї , П а . ч а с и и х а р м і й ( Ф р а н ц і я , А и іів, т а щ о б и відділи, які п л я в ѓод. 5-тій п о п о л у д н і , п і д з а - г л і я , А м е р и к а , Н і м е ч ч и н а ) , 10)
1 І
нують злуку, о б г о в о р и л и м і ж і
рядоу С т р і л е ц ь к о г о Г у р т к а ч. Ч е р в о н а а р м і я , 11) П о л ь с ь к а
і і і і і
с о б о ю фінансові справи та те,`
І- Буде прочитана стаття ген. а р м і я ,
12) З а с а д и
сучасної
які один д р у г о м у м а є з р о б и - :
Курмановича „ С т р а т е г і ч н і г р а - т а к т и к и , 13) І н ж и н і р н а Ь б о р о ти уступќи. Ухвалено,' щ о на-!
ниці держави, а з о к р е м а У к - н а с у ч а с н и х д е р ж а в , 14) КоігуІ ступні з б о р и мають рідбути-j
Раіни". Після р е ф е р а т у б у д е н і к а ц і я т а з а п і л л я , Ї 5 ) ‚Особліі.{
" с я д н я 23 с і ч н я , в г о д и н і 7.30 і
вестися дискусія т а пояснення. вости революційної т а г р о м а вечерои, в Українськім Народ-j
На цей вечер з а п р о ш у є т ь с я д я н с ь к о ї війни, 16) Ф л ь о т а т а
нім Д о м і . Н а т и х з б о р а х м а - ,
отсим всіх н а ш и х громадян, я- її організація в р і ж н и х к р а ють явитися відділові уряд-!
' цікавляться
яальної
в і й с ь к опитанням
в о ї сили. націо
Інші "
'
Мобілізація державники з п е в н о ю у х в а л о ю своїх
Ортки ч и організації, я к і 6kР У
часі війни, 18)
відділів. Я к б и були відділи,
жалиб урядити в себе п о д і б `
народного госпоякі не п о г о д и л и с я б н а злуку, . Пачка -Солодкої X'країни" (іѓќ на образќу) ціна 50 ц., 12 за
S5JX)
Дискусійні вечері т а о д е р ж а л
75
т о ї х п р е д с т а в н и к и т а к о ж м а - ! Помадки, чоколядові, пачка"
0 0 , 0 8 , 1
ТАКТИКИ 1
Помадки, чоколядові, пана більша і
1.
1,50
^ потрібні реферати, повинні
'
ж у т ь б р а т и у ч а с т ь у н а р а д а х , j Писанки з мішанкою
`
до
колоситися п о і н ф о р м а ц й д о " Р ^ " " ' і
20
С т е ф а н Г . Палівода, секретар^ Шуфдядки, веснткя рунові ,
Вежі чоколядові, пачка
'_'
"` 25
Стрілецької Г р о м а д и на а д р е Д
Р
вийшло друКармс-льки молочні, пачка
;
ЗІ
2.00
к о м п я т ь п е р ш и х книжок-лек-J
Стефан, Тарас, Ся Яко, оден фунт
_
с
я
О д н о недомагання.
Оксана, Одарка, Марійка, один фунт
'
_ 75
цій. С у д я ч и п о ї х виданню треОвочеві, мішанка, конюшинќа, фунт . . . .
І . . . І 75
С в а х а в и х в а л ю є невістку:
j
б а зазначити, щ о видані вони
Це найліпші і найкращі цукоркн в світі. Дуже гарні пачки українського
— І невинна і гарна й б а г а т а . ' стилю. Давайте ті цукорки замісць Інших презентів. Замовлення враз і
незвичайно старанно, з вели302 4 1 3
— Н е в ж е таки не м а є ніод- грішми поснллйте на адресу:
ким вклядом праці, ставлять
S U R M A . 1 0 3 A V E N U E A , N E W Y O R K , 14. Y .
' '
`
3) Військові к у р с и .
н о г о недомагання?
п е р е д н а ш у м о л о д ь нові питан— Є о д н о , т а це т а к а д у р и и - і н м е м н м ш н н н м н и н н а м н м м и м н ж н в а н к
^ права Г р о м а д и о д е р ж а л а ня і ціЛи. І с а м е т о м у заслуця, щ о не оплатиться п р о н ь о - ;
офщіяльне повідомлення п р о г у ю т ь вони н а якнайбільшу
ЧИТАЙТЕ УКРАЇНСЬКІ КНИЖКИ І ГАЗЕТИ Б О 4 A C l t
!го й згадувати.
організацію військових курсів п і д д е р ж к у зі с т о р о н и членів
' — Щ о ж це т а к е ?
' ЧѓАТАННЄ В Е Д Е Д О ПРОСВІТИ. А ПРОСВІТА — С Е С И Л А .

"Ро^одом ген. х о р . М . К а . г р о м а д и та в с ь о г о с в і д о м о г о
— Вона дуже тяжко родить. Л И Ш І Т Ь J I O Н А Й П О В Н І Ш И Й Ц І Н Н И К К Н И Ж О К .
"Ктянського в Парижі.,
украінського загалу. Ц і к в и ж -

( Щ ^ ОРГАНІЗАЦІЙНІ НАРАДИ

ВЕЛИКЕ ВІЧЕ Г Ш Е

Ж

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 3-ГО СІЧНЯ (JAN.) 1932 РОКУ

ДЛЯ ВЛАШТОВАННН ЮВИЛЕЙНОГО СВЯТА В ЧЕСТЬ ВАШИНГТОНА
В НЕДІЛЮ- ДНЯ 3-ГО

СІЧНЯ

1932 Р. В ГОДИНІ 2.30 ПОПОЛУДНѓІ

А М А Т О Р І В ДО УКРАЇНСЬКОГО Т Е А Т Р У

ч

HQ2JPJ

УКРАЇНЦІ І УКРАЇНКИ В НЮ (ЮРКУ!

ПОЗІР!

Ж

Grand Banquet and Bal
UKRAINIAN DEMOCRATIC CLUB, INC., AND WOMEN'S AUXILIARY

SUNDAY,

с

д

а

т

К

Н

е

JANUARY

10th, 1 9 3 2

я

а і Н

ю

И

Ч

а

о

с

к

и

т

н

о

м

н

и

т

р

к

у

і

ь

а

Т і

л

о

C

B

Подорожуйте до рідного краю
БЕЗ ЗМІНЮВАННЯ
КОРАБЛІВ з Ню Йорќу
впрост до ҐДИНІ.

O

S. S. ..PULASKR%

S. S. ..PULASKC".

1

у

1

в а

є

л

е

н

н

0

л

и

0

ш

М

І

Ж

е

я

1

П

а

е

р

т

и

ш

м

а

е

ч а С

т

ь

с

я

3

н

а

л

І ТОЧНІ-j
1

В

с

г

у

п

е

т

і

я

2

е з г УКРАЇНСЬКІ ЦУК0РКИ

щЇ Ї І
ШЏ 'Ш ш' І
І ЩЏ Ш

ї

к

ш а х

н і

н

о

г

о

М

о

б

і

д

а

р

с

1

7

)

а п а

л

т

і

з

в

а

а т

і

і

а

п

Є

в

я

р

1

Є

Д

в

в

ж

і

й

я

о

ю

1

8

ч

а

с

і

Р

В І Й Н И

1

1

0

т

е

п

с

е

І д

8 9 1 2 7 8

^^^^^^ 1

т у не о в и х о в а н н я

6

двигнеиня`'на

одиниць,

'0іЬеньї

вищий

ц і л о ї у к р а ї н с ь к о ї и а р о д н ь о ї . ма-j
Після докладу
їнської

голова

Студентської

Укра-

ГройрдиІ

в П а р и ж і , п . ' К и с е л и ц я ; ' -ІДДеклямував д у ж е гарнр „Каменя
Франка. Н а „ д а р Просвіті'
з і б р а н о 110 ф р а н к і в . В і д с п і в а н і ї
„Не

п о р а , не п о р а " ,

ш

СТАРОКРАЄВІ ГРИБІЃ
рідних гір Карпат, `повіт Ќо'сів, І
ічина Надзвичайно смачні, чудовая'
запах, 'душе- здорові. Свіжий Іране-1
порт прийшов сими днями. Продаємо

rt

ня.м „ Щ е не в м е р л а У к р а ї н а ^

закінчено

свято.

Також даємо на СПЛАТІ

М і с я ч н и к д л я ВІЙСЬКОВИХ
спр'ав.'
Що

3 8 EART ЩШК:

1

українському

здасться

знати військові

ви,

це',

про

зайве

говорити.

рижі

спра-

зда'ється, ' в ж е
Щоби

литн цю потребу,
видавати

вдово-

Нвдо вв дао такої скорої
` '

місячник,

`ПОДЕ-ШІ ЯК

П Е Й Н - Е К С П Е Л Є ?

при-

військовим

справам. Називається

він
ПОВОДЖЕННЯ

1

за

$ 3 7 . 5 0
3^ Л Я М П К А М И .

Змучений МЯЗАМ

й

стали в П а -

свячений виключно

'NEW York. N .

народови'І

ЧІРКГ

Знання".

М А Є Т Е С Т А Р И Й ФОНОГРАФ,
хочете ќоб грав як новий, купіть ,-,
лоснияю (Савд Бане) Едісоиа. ць.
тепер $2_й (буда $12.50).
23дтіжпих книжок-байок. буде
т о `читати.на цілий рік
:
Рекорди Аврамеика по
Звійки (рольки) на пяно по . .
, Шкільні свідоцтва, штука
І Радіо апарати
Електрячна машина до праіш,і .;г
Електрична Ледівня
Комбінації, радіо з фонографом
Фортепян І пгаолі, від

наші склінні астродьоіічні доради в кождій справі Жит
І Виходить
к'ождоѓо
міс
подяки. ЖадаЯті
тя. Сотки лисі
окремими лекціями в Парижі
наші проспекти.
під керуванням генерал-.xcpvnUNIVERSAL STUDIOS,
New York
ж о г о М . К а п у с т я н с ь к о г о . К о ж - 154 Nmeseu St.,
іда л е к ц і я р о з м і р у б і л і
дьо
Стінний календар на 1932 і
( а р к у ш і в д р у к у , д о п о в н е н а ря
Цукорки „Фортуна Нова
`Львова
л о м с в і т л и н та в і й с ь к о в и х ш к і
Нові театральні твори (4, КИ
Зміст
Військового
Знання
(Український
гуцульський
слідуючий:
1. В с т у п н а л є к динннк
`.
HRYAHT ABO LQWRY
ція.
- 2. Л е т у н с т в о , ' — ' З . Х е Гуцульські касетќи від
.: 1
t.-Utered Patent Attorneyi,
1 уцульські ручки до ПИСАНИМ
м і ч н а та б ` а к т е р і о л ь о г і ч н а вѓиЗІО VICTOR BUUJJING,
Н О В І У К Р А Ї Н С Ь К І НОТИ:
W A S H I N G T O N , D. C .
на, — 4. Т е н к и , — 5. Г а р м а т а ,
Пишіть по Описи і Шкіяи та гар- 201 пісень на пяно зі співами
— 6. К і н н о т а , — 7. Т е х н і ч н і т а
Танців
(міжнародних)
но ідюстроіану Патентову Кішжку. "W
д о п о и о г о в і шйська,' — 8. Т}`Н{ Обі висилаємо, на жаданив, даром.
скрипка і
w
Напишіть також над яким винахо- 128 ПісеМь і іанцц. на скрипку
х о т а , — 9. О р г а н і з а ц і я с у ч а с дом працюєте тепер і пришліть вам ђЯЌ. Шсеіть на скрипку, Ѓайво
них армій
(Франція, Англія
nudu І опис до иерегдянення, щоб ' ронського
Твори Барвінського, на пяно
забезпечити ваші права ссйчас
Північна Америка, Німеччина)
Івсвиста.ти Козаченьки, співан
Найбільші признання, уміркоиаяі
10. Ч е р в о н а армі`я, — 11
сжора обслуга, понад 25 літ
Думка, на скрипку і шшо, Гап
П о л ь с ь к а а р м і я , — 12. ж і с а д и і практики. На ваші запити відлові'
ворояського
даємо даром.
тактики.
- 13. І н ж и Серенада, скрипка і пяно. Гай
веронського
учасних дер-:
чірна о б о р о н а
Служба БоЖа, 3 голоси і пар
жав,
14. К о м у н і к а ц і я та' затнтура, все розписане, орн
пі.і.ін, — I S . О с о б л і г в о с т и регінальиа піна 515.00, тепер .. J
переніс свій о ф і с п і д число Щќільний спіоанннк
в о л ю ц і й н о ї та- г р о м а д я н с ь к о ї
9 UVWCSTON
PLACE,
Повищі річв або катадьог зал
війни,
16. Ф л ь о т а та її орNEW YORK CITY
ляйте у:
olr 16tb Street (ч. 318 B u t )
ганізація в ріжних країнах, —
r.проти нового шпиталю ме`жа
117. М о б і л і з а ц і я д е р ж а в н о г о аBOOK A MUSIC
CO.,
lit Ате. I S h - r e i - t Р е Л .
Telephone: StayTeea-t 67S0.
103 A V E N U E A . NOW YORK. N.
Іпарату в ч а с і війни,
18. М о ГЬвЬ 8 4 T SU.)
ібілізація
народиього
госпо
Phone, D R Y D O C K 4-3752
А
К
У
Ш
Е
Р
К
А
И
Д
О
К
Т
О
Р
д а р с т в а п е р е д в і й н о ю та в ча
ПОРАДИ І ПОМІЧ,
сі в і й н и ,
19. О с н о в и т а к т и к и
В. Е . 9 M A L I
SHMULENSON,
й стратегії.
4
43-06—46th Street, Apt.^l-D,
Ч,г.43Ате.), Sunny-id., U L , N.I
j
„Військове Знання"
можна'
Tel.: SUUwefl 4-S151.
v
АНРЕЙК0
замовляти
й
передплачувати
У К Т ' А І П С Ь К И П Л І К А Р , ХІРУРГ
‚ т і л ь к и як ціле в и д а н н я . З а м о в „Військове

г,

гнеш
атар
)ал
.

ЦІНИ,

3"I-ESSS
ПРИЯМАЮ

9

"M-QS
ЗАМОВЛЕННЯ

5-Ж-5 -И:С!Т"5ГЖ5"ЙЕХ

Н А Р1ЖН1

ОКАЗІЇ.

ДОВОЖУ

DR. М. S M I T H

НА МІСЦЕ.

NEW YORK, N.Y.

ДО FIIISTAVE,
П .
УВАГА ДЛЯ ПОВАЖАНИХ
КОСТУМЕРЇВ.

С

БА^аімвблоку

. Дриґалў'о, що на моїм давнім нісцн на розі
семої улий! і першої евені маю гросерню
,rUX назвою. ROYAL SCARLET STORE, яка

Т

А

С

вари всякого рода, входячі в обсяг грбсерії
ріжних фабрик і по всіляких цінах. Одним
словом: є в чім вибирати. Там також дістанете всякого рода набіл, масло, сир
(ріжний) t яйця. Якість і свіжість гарентована, а ціни не тільки, що низькі, але навіть нищі чим в других місцях. Яйця щоз свіжі, доношувані з фарчін. Не є сс

Ю

К

Між 7 і 8 улицею

мовю цілею лише оголошувати мою гроceptoo. не будучи певним, чи Ви будете
вдоволені. Прошу прийти, а знаю, шо раз
спробувавши товарів А моєї гросериі і побачите, що заощаджуєте гроші і причиняетеся до числа задоволених і сталих костумерів ROYAL SCARLET ГРОСЕРНІ на Першій евені і семій ўлиці.

Д-Р ЮРІЙ
І

і.ІЄННЯ й г р о ш і т р е б а н а д с и л а т и j i j p b o - . , BRNN.WICK 71S7,
153

А Д В О К А Т

Б. П Е Л Е Х О В И Ч

M. KAPUSTIANSKY,
14, VILLA LONGCHAMPS,

PARIS XVI.

Цілий курс Військовпгп Знак-

З У^РШЬКОГО ЖИТТЯ
УФРАНр.
і^р^ська

Студентська Пресо-

ва А г е н ц і я в П а р и ж і .
Н а п о ч а т к у г р у д н я м. р. заІ с и о в а н о при У к р а ї н с ь к і й С т у кетській
Громаді в Парижі
‚{ђресову агенцію". Завданням
І$генііії є п р и з б и р у в а т и с е р е д
і "(іужйх ж у р н а л і в та ч а с о п и с і в
‚.Цінні н о в и н к и й п е р е с и л а т и ї х

!ня в и н о с и т ь $10, з ч о г о п о л о - І
Землях, просто тому, щ о з а х і д н о - е в р о п е й с ь к о ї п р е с и він не ч и т а є , а навіть н а ш і р е д а к ц і ї за ц и м ' н е
дќують. Ц е найбільше помі'
ч а ю т ь ті, я к и м д о в о д и т ь с я д о в ий ч а с п е р е б у в а т и в З а х і д н і й
Е в р о п і . Я к р а з „ п р е с о в а аґенц і я " м а є з а п о в н и т и ту н е д о сгачу в наших краєвих часописах.

1

— Імя і н а з в н с к о ? —
сильна
внутрішня
спійНІСТЬ, яка, як к а з а в н і м е ц ь к и й С У Д Д Я С в я т о Просвіти в Корбеі
поет Цііллєр, голодом і л ю Д
— .Ромцьо Мурза,
біля П а р и ж а .
Б О В Ю ДОПОМАГАЄ НАМ пробива— Вік?
Д'о
краєвої преси. Н а д з в и ч а й - '
В К о р б е ю біля Париж.
т и с я вперіед. Н а й б і л ь ш у р о л ю
— Д е с я т ь літ.
‚.Но б а г а т о ц і к а в и х р і ч е й є с т р а - й о г о р к о л и ц я х
перебуває
Тому ш л я х у відродження'
— Релігія?
і.Иені д л я У к р а ї н ц я , п е р е б у в а ю - п р а ц і кілька с о т о к - У к р а ї н ц і в . С т у д е н т с ь к о ї Г р о м а д и в ' П а р и - . в і д о ѓ р а л а „ П р о с в і т а " . , б о й ш л о
— Недостаточно.

AVE.,

C H I C A G O ,
I L L
Практикує у всіх судах, аайматьсл персгляданііем обстрактів;
І виготовляє копѓра ѓѓЙ куппа І про:дяжі; перепронпджуе . с п а д к о в і
; справи; полагоджуе старокраеві,
' патентові і прочі справи.

зованости від-іжі. Обширнні"
грат п р о р о - ' в и н у т р е б а п е р е с л а т и п р и з а іала с ќ і л ь к і с ѓ ь л ю
Просвіти
іідродженнн) мовленню, а другу
половину
наших
емігрантів.
Більшість^української нації виголосив г
ротпзі д а л ь ш и х т р о х мілюдей держиться ше старої зу-jБойків.
Докладчик
всебічні сяців.
.хвалости, щ о „ й о м у н і к у д и не І з м а л ю в а в ту з а в з я т у б о р о т ь б ў і
треба належати".
П р о с в і т а в! н а ш о ї с е л я н с ь к о ї м а с и , щ о з м у ' - 1 "
К о р б е ю о б є л н у є в с о б і біля шена
була своїми
власними j
В суді.
30 У к р а ї н ц і в . В н е д і л ю , 13-го сила`ми в і д б у д о в у в а т и все, щ о
Ученик стає перед с у д о м у
г р у д н я м. р , у л а ш т о в а н о б у л о п о т р і б н е к о ж д і й м о д е р н і й на-)
в К о р б е ю „ С в я т о П р о с в і т и " . ції. Т о м у в н а ш о м у н а р о д і в{ х а р а к т е р і сві'дка.
Після відкриття були виголошені привітальні п р о м о в и від
„ П р о с в і т " в Ш у а з ї та Ш а л ѓ ѓ і ,
від
Української
Громади
у
Ф р а н ц і ї , на ч о л і я к о ї с т о ї т ь М .
Ш а п о в а л , та в і д . У к р а ї н с ь к о ї

2300 W E S T C H I C A G O

АКУШЕР

AVE.I4IIE В,

N E W Ў ' О Ќ Ќ , N . Y.
ў{межи 9. I 10. м . )
Tel. ALGONQUIN 4-8625.
Урядові години: рано від 10 ДО
ї'ї, впечір від б до 8, а в НЕДШ
після умови.

NBTPO ЯРЕЛІА
ІЌРАЃНСЬКИЙ

ПОГРЕЬНШ

Herman Turkel

-

питає

АДВОКАТ
1
ДОЃРАДНИК
ПРАВНИЧИЙ

.ЧАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
В B R O N X , B R O O K L Y N , nbw
YORK І

ЏІ С Ь л ш Ь е г . S l „ N e w У о Л C i t y
'ROOM 723. — TEL. WOrtb ^7880.

околицях

Tel.: ОГСЬАИА 4-2564

`ІІНВІЛЬНІ, КРИМІНАЛЬНІ R

1

- - - Р О З В О Д О В І СПРАВИќ
.ироб-тюваігня документів. каи-РАЗ.т.В
І JKMAJRO-жування всяќке друпп
- - лвгалмгах епржв.

1

ГОВОРЮ

ПО

УКРАЖСЬКИ.

HEW Y O R K C I T Y
Ж%УШ
STREET,

П Е Р Ш И Й У К Р . П О Ѓ Р Е Б О ви П ЗЛ
К Л А Д В Н Ю А Р К У І Н А ОКОЛИЦК

МИ

робимо гарні по то роп

ПО $150

во5амсіае-

Без ріжпнпі ї х далекі
Офіс: 48В AVON AVENUX.
PfcOB#i Terrace '3-8882, або W.T,
'МАЖ

NKWAMC N

J

О Д И Н О К Е УКРАЇНСЬКЕ
ПОХОРОННЕ
ЗАВЕДЕННЯ
з
Д О В Ґ О Л І Т Н О Ю
ГТРАКТИКОЮ

СТ. ЄВУСЯК і С№іп
М у г а м б і п о в о л и в и д у ж а в зі
своїх ран. М о г у т н я б у д о в а д и - '
ќўна перемогла
й він с к о р о
вернувся д о колишньої своєї
сили. П е р ш и м ділом М у г а м б і
було довідатися, щ о сталося
. з й о г о г о с п о д и н е ю . Т о м у він
п і ш о в с л і д а м и А р а б і в , к о т р і не
старалися навіть затерти з а с о б о ю ` с л і д і в , б о б у л и певні, щ о
ї х н і х т о не б у д е п е р е с л і д у в а т и .
Мугамбі дійшов до табору А рабів, щ о був обгороджений
високим деревляним парканом.

Джейні Клейстон лейді Ґрейсток більше терпіла душевно,
не з н а ю ч и , я к а д о л я її ч е к а є ,
- ніж ф і з и ч н о від т я ж к о г о Подорожування. Вона молила Бога,
щ о б її А р а б и т р и м а л и д л я в и купу, б о тоді вона не зазнає
великої, б і д и , " такої, як
від
п р о д а ж і її в р а б с т в о .
Вона
жахалася думки, щ о може понасти в гарем якогонебудь м а томіданина-деспота. Н а всякий
випадок вона сподівалася поратуику в і д Т а р з а н а , я к щ о він
ще живий.

. Д ж е й н і б у л а п е в н а , щ о Та'рз а н п р и й д е й я к з а в ж д и `виаволнть

ЇЇ

в

йайнебезпечпішу

'хвилину. В о н а знала,

щонема

ліЬдини

звіря

'ДЖУНГЛЯХ,
нити

ніякого
що

Таравиа

могли
на

би

в

спи-

шляху . до

вратування тієї,' к о т р у він л ю б и т ь . В о н а числила дні
ни,

й годк-

коли Т а р з а я м і г б и

тися з О п а р у на с в о ю
Кфи

він

верйуфарму.

довідається,

' і д е й н і , нема, т о негайно
т н - ь с я В.джунглі
т и мч а с о м
дрував

через

Вепер.

її

Що
пус-

слідом..А

джунглі

ман-

Лиходій
ми

В с п е р пішов сдіда-

ІАрдбів,

щ о б дібратися

до

}Х Vapor}y. Д н я м и А н о ч а м и В е пер

пробирався

п о к и 'ніќ
`Ђ й ќ о м у
ний

підійшов до

табору,
страш-

МУТАТІГБТ,

.що

придивлявся
чиів

^ейера.

кого

ТКК

його
г^ігбі

п о `джунглях,

мешкав

„приятель'',
до
Він

його
`Ахмед

Зек.

вже

давно

табору,

поба-

пізнав

того,

гостинно

приймав

п а н на с в с о й ф а р н і . М у 1

'іотів

'Вецераі

та

від'гук`нутися
побачив

ви^лиігв$о Його

І можуть бути вам у великій
прислузі в часі, коли по І 'І порада найпотрібнтші. Т
і о б с л у г у ми предкладаі
Вам. Щодо цін, то вже с
.рішаєте.

таке,

підозріння.

до
іцо

І

Достарчуеться автомобілі да
весілля, хрестини і другі ОЌТ
зії. Удавайтесь до своп`!
ОФІСИ:

І 77 Morris St.. Jer.ey City.N J
Tel. ЛІгтІяотегу 5-1745
I 34 'Е. 25th St.', B.yoone, N. J
Tel. Bayonne 3-0540

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful