.УіЧРАШСЬКИИ

U K R A I N I A N

ДНЕВНИК

D A I L Y

3

in в і i l l '
УРЯДОі

УКРАІЙСЬКИИ

ЛИЕРИКИ. -

НАРОДНИЙ

OFFICIAL ORCAN O f THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, I

І .

------

ТРИ

ЦЕНТИ

РІК X L Ч . ІЗ.

VOL. XL

jrjte-рзи С и т і , Я . Д о к - понеділок, 18 січня 1Й32.

КОНГРЕС УХВАЛИВ ОСНОВНУ ЧАСШ У ЕКОНОМІЧНОЇ ПРОГРАМЃІ

ГУВЕРА""

13.

Jeraey C i t y , N . J . , Monday,

January

18, 1 9 3 2 .

THREE CENTS.

ІОНОЛУ В СТАРІМ ВРАЮ.

j вОЛЯТЬ

СЕНАТСЬКЕ
СЛІДСТВО
В ГАВАЇ.

"No.

КЙЗУ

І РЕВОЛЮ-

НАДУЖИТТЯ

ВІЮ.

У ЛЬВІВСЬКІМ

СУДІ.

`

`

І

У звязку з нападом і систе-! Н а
засіданні
політичного
У львівському
окружному
м а т и ч н и м ґ в а л т у в а н н я м Г а в а й - б ю р а в М о с к в і , на я к о м у Л і т - к а р н о м у с у д і `викрили
надў
цямИ ` б і л и х ж і н о к т а В б и в - в і н о в
реферував
актуальні життя, яких допустилися касос т і о м одио`г-о Т а в і т и ц я о ф і ц и - с п р а в и з а к о р д о н н о ї п о л і т и к и , ві с л у ж б о в ц і . А р е ш т у в а л и -се-1
р с м М е й с і з а т е є , щ о він б у в а а б р а в е о л о с О г а л і и , в и г о д о - к р е т а р я т о г о с у д у Д е м б е ц а і
одним З тих, котрі згваЛтува- ш у Ю ч и
сензаційну
п р о м о в у . J секретаря цивільного
окруж-І
л и ж і н к у М е й с і , ф е д е р а л ь н и й Р а д я н с ь к а д и п л ь о м а т і я , г о в о - ! я о и о с у д у Яросевича. Т е п е р
с е н а т у В а ш и н г т о н і п р и з н а ч и в рив в і я , п о в и н н а п р о т и д і л а т и а р е ш т у в а л и щ е й с л у ж б о в ц Я )
слідство.
подіваються,'
щ о 'Переговорам
про з м е н ш е н н я судового р а х у н к о в о г о відділу,
І с л і д о т в о з а ч е п и т ь у с і с т о р о н и в о є н н и х в і д ш к е д о в а н ь Н ѓ м е ч ^ В е д п а р с ь к о г о . У з в я з к у з тивзаємовідносин
гявайського.чини, бо порозуміння в справі ми надужиттями
приїхала ;
населення
й американської шдшкодовань
було би важ-міністерства
справедливості!J
а д м і н і с т р а ц і ї т а в з а е м о в і д н о - н и м в м і ц н е н н я м ка пітал і с ѓ и ч - ' с л і д ч а к о м і с і я Й П о ч а л а в ж е
син м і ж б і л и м и й т у б и л ь ц я м и . н о г о л а д у в Н і м е ч ч и н і , а р і в - ' с л і д с т в о .
ночасно
причинялосяб
до'
n u i . u a . t-ir-..^.ET
зменшення світової гоеподарЛ Ь В О В Я Н И Н — BtVIHAXUД И В Н А РЕВІЗІЯ.
3^^.
НЙК-ОШУКАНЌЦЬ.
Д н я 2 листопада м. р. п р и - ш и л о б и вигляди комуністичН а Р і в і є р і а р е ш т у в а л и л'ьвівд е р ж а в п о л і ц а й зі З б о р о в а о . н о ї р е в о л ю ц і ї .
ськото іижнніра Д у н і к о в с ь к о Я р о с л а в а М у р о в и ч а з Серві-1
го, я к и й з у м і в в и д у р и т и в і д
рів, к о л и він в и с і д а в з л ь в і в З УС1ЄІ ПОЛЬЩІ,
француськнх фінансісгів мїліон
с ь к о г о поїзду, та завів й о г о
Перед

6 СОЙМІ №ІЖ ЗАСУДЖЕНИХ

ОПОЗИЦІЯ ВНЕСЛА РЕЗОЛЮЦІЮ НЕДОВІРЯ ДО
УРЯДУ ШЛСУДСЬКОГО. ГОВОРЯТЬ ПРО ЗА-

ПРОВАДЖЕННЯ МОНАРХИ В ПОЛЬЩІ.
ВАРШАВА (Польща). — Коли посли, бувші берестейські вязні, що засуджені на вязницю, зявилися на пленарному засіданню сойму, опозиція до
уряду стрінула 'їх оплесками та гучним привитанням.
Маршалок сойму перервав засідання, щоб припинити демонстрацію-'послів і виступи проти уряду.
Коли засідання розпочалося знову, тоді ліва й права опозиція внесла проект резолюції висловлення
недовіря урядови з домаганням його резиґнації. В
цьому проекті опозиція різко осуджує варшавський
процес берестейських вязнів і заявляє, що В І Н є
ганьбою ддд Польщі за кордоном, а в нутрі цикличе певні ускладнення, бо він надзвичайно схвилював публичну опінію населення Польщі.
Опозиція пригадує, що в суді було виявлене
страшне катування вязнів-послів у Берестю Лгітбвд о с т а ц і й н о г о у р я д у . Т а м Џ`Џ%ЕН г ї ї і и ^
` ськім, але суд цього не приняв на увагу. Крім того
суд свій засуд опер на свідченнях поліції та поліурядовців магістрату
^ZZJM
ЗА ПРИСТУПЛЕННЯ АМЕРИКИ Д О ЛІГИ НАЦІЙ. ркеявх.свь ртеивп. зі в, ю. Ну ап др ои мс уатг на ну снтя, яо-.
щйних провокаторів і керувався в свому рішенню
з
ї м ^
'
не правом і справедливістю, а виключно полѓѓич_
В а о1ш а в е ь к а '
^
Л ь в о в а кілька
ФИЛАДЕЛФІЯ (Пенсилвенія). — Тут розпочав- М у р о в и ч а в и я в и т и п р и ч и н у й
ними
мотивами. Цей внесок має прийти під дискум
е
т
у
р
е
в
і
з
і
ї
т
а
п
о
к
а
з
а
т
и
д
о
з
L^IJZ^^JSSSS^
^
У
Р
У
.

н
а
б
р
а
в
ся річний конгре'с Товарѓиства Приятелів Ліги На`
" поліція арештувала
таіТцюрНс-1
. J т и " л ю д е й на д о б р і г р о ш і . Hal сію наступного тижня, якщо до того часу сойм
цій. Товариство накреслює плян дальшої активної віл в л а д и , п о л і ц а й в і д п о в і в з
ч у ж и н і в и с т у п а в він як п р о - доживе.
_
боротьби проти ізоляції Америки иід міжнародньо- к п и н а м и , щ о д о з в о л у не п о - „ ^
В комісії, що розглядає справу реформи койго життя, а спеціяльно проти того, що президент т р е б у е т а ‚ ‚ д з я л а ве в л а с н и м Н а к о р д о н н о м у в і д т и н к у О й ь - ф е с о р у н і в е р с и т е т у , к о р и с т ў ю чись титулом свого покійного
ституції,
посол
урядового бльоку, Матакевич, зйГувер має намір лишити міжнародні справи, а зай- закресє". Ц е б у л о
к о в н ч і . в и л е я с ь к о г о п о в і т у , п е - ! б а т ь к а , щ о , як в і д о м о , д і й ш о в
явив, що Польщу треба перетворити в монархію й
матися лише внутрішніми справами Америки.
небезпечно
було
протестуз 'червоного р а ю д о і
у свій час д о майн завдяки
що
першим
королем
Польщі треба обібрати князя
,
Особливо критичну промову проти такої в а т и , о т ж е о . М у р о в н ч ш д д а в Г е о л ь о с і ч н и м р о з с л і д а м на С н Радзівіла. Деякі газети на це заивля-огь, що усгаP J^MR
jtpy-aJ
міжнароднь^и., політики Америки^ ^яка тепер с я ревізії. Ч о г о ш у к а л и , не вібірі. Й о г о власністю була павигфеслюється" V ўряді й яку пропоещують нро- J H O M O T яегдержаЗги, побавилися „ 3 ^ ^ J J ^ M T T M СИНОМ- р і в н оІ.тата, д е нині з н а х о д и т ь с я „ Н Д - новлення монархії в Польщі населення зустріне з
признанням. Урядова 'Газета Польска'' подає
тивники Ліги Націй та інших міяшароднїх установ, й відпустили.
ч а с я о перейшов кордон й о г о ціональний
Музей". Досі
з
відомости про цю пропозицію, але пронустила
виголосите президент Колюмбійського університету
с л у ґ а т е ж з сіїГєю. Н а в і д т и н - І ф р а н ц у с ь к о ї преси, щ о ж и в о
імя
Радзівіла як першого кандидата на короля. (
Ніко.тас Ботлер. Вій `рішучо домагається від анте- ІТ1АПА і Г і Д Д Е Р Ж У Є П Т Л ' Є Р А . к у Р а к і в п е р е й ш л и к о р д о н 1 2 я т а а р е ш т у в а п н я м Д у н і к о в риканського уряду більш активної міжнародньої
с е л я н з а з б і ж е м . — М а р ш а л ; с ь к о г о , в а ж к о з б а г н у т и , в якій
ЯПОНІЯ НЕ ХОЧЕ ЗАЧІПАТИ P O O L
політики, участи в конференції по 'обеззброєнню й
В поінформованих лондонсьр м у В о л ь н и в п а в ; мірі й о г о в и н а х і д б у в о р и г і по репараціям, активнішої діяльноети в міжнарод- к и х к р у г а х з а п е в н я ю т ь , щ о п о ^
,
і р е б - , а л ь н и й . З а те н і х т о не с у м н і ТОКІО (Японія). — Японська дипльоматія стйГ у т р о ш Є В І б Г л я І в а є ' ѓ ь С я , Щ о я к м і ж н а р о д н і й рається оминути все, що моглоб викликати KBJK'
нім` суді й нарешті приступлення до Ліги Націй. п е р е г о в о р а х Г і т л е р а з В а т и - ^ _ у
- р
ч і 19-літньої А н и и „ п а б и р а ч " Д у н і к о в с ь к и й в и я Коли Америка хоче дійсно провадити боротьбу к а н о м п а п а з а я в и в с в о ю ѓ о т о флікт з Росією, поки ще конфлікт Японії з КитВіШ
. - у к а м е н у в а л и 2 3 - ' и в `неабиякий
талант,
коли
проти війни й вести політику за мяр, то вона по- в і с т ь п і д д е р ж у в а т и Г і т л е р а . 5 не полагоджений. Отож відповідно до цього ЯПОНІЯ
Ц е мало би
винна бути активною в усіх тих міжнародніх ортапоступає
в північній Манджурії. Вона там Держить
є
р
з
о
б
о
в
я
С
т
е
п
а
н
а
Р
і
з
к
у
,
я
к
и
й
т
в
е
р
е
з
і
с к у п і Ф р а н ц у з и не
нізаціях, що займаються питанням війни чи мира І ђпарвисчяи н из ,і р в а т и с о ю з н е Bв і д.н оW- Щ
лише 300 своїх жовнірів в місті Ціцікарі й дає МБ"Г" " У '
" o - J"в а г а л и с я д а т и й о м у т а к і ' г р о ш і ,
в широкому світі.
'
"
І
ральну
Допомогу
тамошньому китайському Тубейшення Німеччини д о совітської ! ?
- членському,
Це така думка більшости промовців, що ви- Р о с і ї
наторови, але безпосередньо не заанґажовуеться -йР
,
..Варшавського Торго.
irn
стуггагготь па конгресі Приятелів Ліги Націй.
справ
північної
Манджурії.
Тому не треба очікувати
' в е л б п о г о Б а я ќ ў ' ` зникла с к р и - І
^
й
?
!
з
Ч
г
скорого захоплення Японією Харбіяа,
КАРА С М т Т І В КРАКОВІ. f
аР У
`
4
РОЗПРАВА.
11 М1ЛІОНІВ ДОЛЯРІВ НА ДОБРОДІЙНІ ЦІЛИ.
2,000 н і м е ц ь к и х м а р о к .
Париський
суд
розглядав
Особливо тепер, коли на півдні і Манджурії ЙКраківський наглий с у д за-,
н е д а в н о с п р а в у А'. Б е н д е р а й пбнські війська скрізь заатакОвані і китайськими
ьНИКАГО. — До суду подано на затвердження
д і т и Б Е З ШКІЛ.
А н я ч А р м а н д і . П и с ь м е н н и к і рештками колись великої манджўрсьКої армії, Япотестамепт міліонера Розенвальда. Покійний залн- с у д и в на мару с м е р т и 2 1 - л і т - J
гпгоі`о к е л ь н е р а
Чапліиського
шив організації свого імени 11‚000‚000 долярів для
По
обчисленні
в о л и н с ь к о ї п и с ь м е н н и ц я н а п и с а л и й в и д а - нії не бажане ніяке yt-кладнепня на півночі. Таксамо.
щ о з а б р а в у ф і я к р а ш к і л ь н о ї к у р а т о р і ї на В о л и н і
й большевики заняті так своєю пятиліткою, що На
^Р^
княжки з однарозділення їх на ріжні добродійѓні ціли.
н о г о л о в к о м : „ Г о л о в и , всі події, яких наслідки в майбутньому будуть тяжВартости всього маєтку, що він лишив по собі, 18 з о л . П о л і ц а я , я к и й х о т і в є 3 1 0 т и с я ч д і т е й ш к і л ь н о г о
ще не підраховано, але вже відомо, що нерухомого зйроагнои в з тляожв ик тои. , Ч а п л і н с ь к и й віку, з я к и х л и ш е 2 1 3 т и с я ч з а п а м о р о ч е н і к о х а н н я м " . Н е кі для Росії, відповідають своїм звичайним росіЙв о д я т ь д о ш к о л и . Т р е т и н а ж з в а ж а ю ч и и а те, щ о А н н а А р , ським „нічево!"
майна є на яких 2 0 міліонів, а ріжних цѓніміх папеГЃРЧ u i v i f u м а н д і
видала
свою
кнвжку
рів, по сьогодняігіньому курсі їх на біржі, буде на м иПл ру ев за ив д е нзта с уддежр же на ов иг о не‚ тпо моу- fЛІТРИ з -ялиіпяртт.гя
НАКЛАДАЮТЬ ІЩЕ З ОДНИМ ДЕСПО- І
алишається б е з науки.
п і з н і ш е СУЛДЯ в и яких 33 міліонів долярів.
ияпіГнгького повісять
Гадаємо, щ о статистика кура.
" ' з н і т е с у д д я ви .
ТОМ.
Ч а п л і и с ь к о г о ПОВІСЯТЬ.
^
р і ш и в с п р а в у на п к о р и с т ь і
МОСКВА (СССР). — В Москві тепер гостить
fltf ЛРЛЛАИУГЬ ^ Л Ш И Т А 1 Ж ' " ' Л ". е й ч а с з н а ч н о б і л ь ш гар изванс уу д и20,000
в Б е н д е р а на г р о ш е в у делегація Від перського тирана, шаха Ризи ХаЙа,
З АЛЬКОГОЛЮ НА ДОПОМОГУ БЕЗ РОБІТНИМ.
ЯК П Р О Д А Ю Т Ь З Л Щ И Т А Ц П .
франків.
який з конюха став деспотичним правителем ПерМОНТРЕАЛ (Канада). — Преміер Ташеро вніс
,3. -В." п о д а є ` т а к и й и с к р а - о с т а є т ь с я п о з а
ш к о л о ю . Tieсії. На Чолі перської делегації стоїть Вели'кий Пердо місцевої легіслятурк законопроект про оггодат- в и й ф а к т п р о д а ж і с і л ь с ь к о - щ а с т я ц и х д і т е й у т о м у , щ о
„ГАЗЕТА ПОЛЬСКА ' П Р О
ськяй везир Тімур Таїш, що Переводить політику.
кування алькогольних виро'бів на 'фонд 'безробіт- г о с п о д а р с ь к о г о м а й н а з л і в а І`йі держава, ні еамоврядувяяня!
ГАРКАВЕНКА.
„Азія для Азійціђ!" Замітає те, що він прибуй ;дь
них. Законопроект рекомендує обложити кожду т в ц й . Ђ О д н о г о о б ш а р н н к а Н а не всилі ї м ` д а т и ш к о л и . Ц е '
Москви
після того, як большевнць`кий комісар ЛіТфляшку алькоголю податком від 5 до 15 центів, ІчЗолйиі п р о д а н о : фрия№ського^ м о ж у т ь з р о б и т и самі батьки, і „ Г а з е т а П о л ь с к а " з 10. груд-,
вѓнов відві'дав в Ангорі турецького диктатора,
відповідно до величини фляшки.
^ у г а я з а 42 зол., з дійні к о р о - Але Для -цього вони м у с я т ь
- Р- повідомляє про остамаля
Пашу.
Гроші мають іти на допомогу безрѓобітним, що Ш вђ fctl вол. ? 0 оот., З г о Х О - ^ д е р ж а т и МОЖЛИВІСТЬ Творити точний в я с л і д - д у ж а н ь у ГамНа Честь перської делегації большеВиіді?кііЙ
по підрахунку уряду дасть щорічно від чотири ДО ваиі евняї за 31 з о л . , 4 р о о у ч і ‚ці ш к о л и для своїх дітей в л а с - ' У Р Ь .
вже писали,
уряд улаштував величезні хінські перегони В MfcJcпятьсот тисяч долярів.
кхчи ай 6 5 в о л . 20 c o t . А т. д.` нинти аасобвми. Л о и и щ о в о т г и ' У ^ ^ ^ Я амвгун ОлексамУРЯДОВИ ДОЗВОЛЕНО ВИДАТИ ДО ДВОХ АУЛІЯРДІВ ДОЛЯРІВ НА ДОПОМОГУ ФІНАНСОВИМ
КОРПОРАЦІЯМ.
ВАШИНГТОН.—Палата послів 335 голосами проти 55 ухвалила ту частину економічної програми hpeзидента1йдер.а, в якій уряд просить асигнувати 2 міліярди долярів на допомогу тим фінансовим установам, які терплять певні фінансові труднощі. Цим
має бути спинене банкроцтво ріжних фінансових
інституцій, що приносить величезні страти населенню.
Подібна ухвала вже перейшла в сенаті, але з
деякими змінами. Тому тепер ще промине якийсь
час, поки прийде до порозуміння між сенатом та
палатою послів. Президент Гувер сподівається, що
наступного тижня він уже зможе підписати закон
про асигнування цих грошей.

с

ь

к

о

ї

ш

о

З

Н

О

в

у

і

Д Л Я Д 0

Г

З

Я

Н

І

Т

о

н

Л

О

В

Ж

И

в

а

н

ь

н

Н І Я

1 В Н И М

а

к

о

в

с

ь

Т

п

Я

к

і

в

й

ю

у

д

Г

й

а

ї

0

о

Л

Ь

Щ

T

T

O

ь

К

0

Г

І

В

р

а

п

р

з

ф

н

а

в

н

і

B

p

a

к

0

т

,

1

М

и

к

3 1

а

Р І В І Є

а

H

J

U

b

k

o

l

в

J

П

Ш

К

І

о

С

Л

Й

й

M

й

c

B

m

w

й

і 3 а Н

Ш

л

Є

с

С

х

в

і

о

Д

О

с о

к

Л

ь

я

Л

г

Ж

П

0

я

і

Д

О

И

И

В

с

о

б

Н

0 Д И

С І И ь 0 Н С Ь К 0

ь

і

з

А

г

В

о

Йп Йі т у

Нн Е е

1

Хх О

То тІ іВ в

33

Йh Еe

K
Ю )N

O

J

у

в

м

Ш

А

Д

І

т

я

Л

,

с

я

У

и

г

о

т

ш

ж

rauW

К Н И Ж К И

4 K a

3

000 з о л о т и х

с у

6

Л

І

M

ш

О В А

В

Л

В

і

1

к

(Tefi

к ,

в

і

д

п

е

й

о

в

і

д

а

е

л ь к а

д

т

в

Д І Ѓ У с н о с Т И

Є о

ч

а

с

т

и

н

а

д

т

щ

к

і

л

ь

н

о

г

о

в

5

к

,

(

;

н

я

м

б

3

д

е

я

к

м

и

КВІ.

ТРОХИ Н Е ЗАГИНУВ

ТОРПБДОВЕЦЬ.

'

Гаркавенио з д о б у в мистецТаксвмО, а б о В Т ф - и е , прода-і Щвї можлгвойИ-и ПЬзЄавйейі. Ш
АРЕШТУВАЛИ КОРАБЕЛЬ З РАДЯНСЬКОЮ
,
Іччіо с ю т а 19ІІ р. й одержаві
іівть селянське майно за п о д а т Ц
ЗБРОЄЮ.
С М Е Т О Н А З Н О В У П Р Е З И - І ^ Р Ш У нагороду. „ Г а з е т а -Польки та повички.
ДЕНТОМ.
с к а ' захопена п е б і д о ю Г а ѓ к а
БУКАРЕШТ (Румунія). — На Чорномувгорі $у'веина, я к и й поклав 60 зпнаґу
мунські кружляќй захопили шведський паротілаз,
МІСТЕЧКОВЕ
Збори
електорів і членів нів але при тій нагоді називає що віз до Росії гармати та іншу зброю. Пароплав
М і с т е ч к о „ 1 5 . листопад'а`'' —`і‚парляменту вибрали знову презмагуном — цей заходив у румуѓнський порт Констанцу, а коли
повинно зватися Ш о д ТЗІля Ђу^ІЗЙДЄНТом Л и т ќ и С м е т о н ў . Крім українського походження".
вийшов звідти, то 'на морі його дігнали два рудаПеіііту. Й о г о мешканці тѓри- ' Й р г о кандидатури не було і н - '
мунські кружляќй,'які перевели ревізію й зааопяли
ІДержуються
старивнсгго
звипароплав у полон.
ЩЕ ОДИН ЛЕТ Д О
іїаю т а вінчаготьси Лгитпе `ЙіІ
г

НЮ ЙОђК. — Тигаровий пароплав „Лемул
Борове", що 'плив з Бостону, `в тууатгі налетів на
торІтеДовеЦь п'рибережної ох`орони, „Герндон", який стежив на океані за бутлегерськимн суднами.
Тсфпедове-Гь згуясе ушкоджений і він прсгснв радіотелєґрафом скорбі, номочі. На допомогу прийшли
два торпедовці й пособили йому дійти до Ню
Лондону. '
На^Герндопі" зпах-одялася залога в чясл. Њ
осіб. За Їх йоию повстала $ў#а ЂФРІА, коли торпедовець перестав відповідати на радія інших пароплавів. ТяТ'арОв'ий парогґлаб` також ушкоджений,
але nfe 'власними силами' звиЃ плисти далі.

АРЕШТОВАНО СИНА СМІТА.
НЮ PKDP-K, — Син бувшого губернатора й кан
дидата демократичної партії 'на 'президента Злучених Держав, Алфреда С.ипта, Волтер Сиіт, глештований за те, що #ЄреїхНв 'своїм #втом ГАРІ внЛЮсА.
Вз Сміга збільнено зпід арешту під порукою
Џ#ОО.
Й О Л 5
Тфя-Лгають до відповідальности за
ненамірене вбивство людини.

СВЯТ

0

ЙОГО „ПОЛЬСЬКИМ

і й с т о п а д а к о ж и о г в року. Ш й і
день є загальним святом мѓзог
каЯЦІВ Містечка.

БОЛЮЧА ПОМИЛКА.

СТРАТОСФІЕРЙ.

і
Капітан каже, що гармати й інша зѓброя Виготовлені на заводі Ііікоди в ЧехословаччиНі, а на

С и о в ѓ щ а ю т ь з М о с к в и , ГЦО пароплав їх вантажили в Гамбургу. Зброю закупив
В Н о й д е к , у південній Вава
р Н , селянин Г у б е р п о ч у в у яочЧ. в совітських леѓўнських КО'ЛІЯ. радянський уряд.
опрацьоваиий п р о е к т лету
щ о пб його подвірю хтось х о ХИ.ЧгТЕРЙ П Р И Р О Д И .
двть. В и й ш о в з х а т и і єіа Ю -ѓДо стратосфери. Ц е й лет м а є
С о в і т с ь к а преса тѓише -яре д в і р ю п о б а ч и в у темяоті я к ў а , віДЄгутиея н а сггеціяльпо т о б у БОМБЕЙ (Індія). — Англійський суд засудив
цікаве я в и щ е : Т о д і , к о л и І постять. Д у м а ю ч и , щ о це зле-і доваНги для т і є ї Ім'ли в о з д у
стару дружину Гандія на 6 тижнів вязницІ. Вона
и протестувала проти такого короткого терміну гірнМ у р м а н с ь к у термомотир
ив^ дій, кликнув, Щ о б и постать зу- х о п л а в і , щ о складається
3 кабіни, в якій І Г Є М І С Т И Т В
н а з у в 2 степені тепла, — нз, г}иНйлася. Коли приказ не б у в
суду я заявила, що По виході з вязниці розпічНе
Ќримі
панує
20 степеневий виконаний, Г у б е р стрілив і табитая лише я в і -особи ти науМьі знову дальпту активну боротьбу.
м о р о з . А з о в с ь к е море замерз- lnw єіосгать. ОгНсля иічявилося, І^пяжряди. С г я р Т TITK в і д в у г - н : :
інші жінки суд Засудив ка довший термін до
Н о : : я л е и ю — п о і тяийсої вязннці. Всі вже почали відбуватн свою
ЛО. В М о с к в і п а и у е иезвичаи щ о --бі-гѓий б у в рідний с и н І`ў- в 1932 Р .
и
с
3зимно.
, , м н и
чуємо.
' кару.
"не
С н і г у нема.
бера.
_

ЖІНКУ ГАНДЇЯ УВЯЗНЕНО НА ШІСТЬ ТИЖ'НІВ.

"SVOBODA"
(LIBERTY)
.
FOUNDED 1893 '
Ukrainian new-paper pnbllshed datly e-cept Sundays end hoUdayj
it 81-83 Grand Street, Jersey City, N. J .
O-rned by the Ukrainian National As-oc.-t.on. Inc.
Edited by Editorial Committee.

.0. Сновида.

1

3

4

Я

п

о

н

0

1

ц

і

с о б і

К

и

т

а

й

ність.
Відомо,
що
к о л и с ь щастяѓ .так не е Ь П о п е р ш е , в Ц
^ ' '
'
'
( 1 9 1 7 - 1 9 1 9 ) Ф р а н ц і я перего- г р у п а а н г л ь о с а к с о н с ь к н х д е р - '
''
Р
"
^
^
в о р ю в а л а з у р я д а м и ўкраїн- ж а в , які — о с о б л и в о А н г л і я
говорити.
В с е б у л о тихенько,
с ь к и м и в К и ї в і п р о т и М о с к в и . І з ч и м раз б і л ь ш о ю с в і д о м і с т ю і ^
' вересня Я л а н щ , кори„„_
„ „ „ ;ЙІ...
і с т а ю ч и з хвилевої немочі свівизнала навіть с а м о с т і й н у про-, н е м и н у ч о с т и
конфлікту

Г р у з і ю . Т е - дивляться на С о в . Р о с і ю . П о - І ? ' п ^ и р у в а л и
п о п р и заЯпонська офензива в Ман- вона зробить
найдивоглядні. тибольшевицьку
є життєва сила ук'
" У
'
1103 ( д ж у р і ї в ж е в и я в и л а с в о ї н а - j i u i с ќ о к и й п о с у н е н н я ( т а к с а - І п е р с ь о м у б у в б и п о л о ж е н и й ! д р у г е слідки в п о л і т и щ і Росії. Ч и м о , з р е ш т о ю , як В а р ш а в а ) , край...
раїнського народу (а за
- Р%ИВ}
не г р а SUBSCRIPTION RATES:
" ПЕРЕДПЛАТА:
}давно
преса
б о л ь ш е в и ц ь к а О т ж е не
е виключено, щ о
А к р і м т о г о , м о ж е ф а к т ! б і л о р у с ь к о г о , К а в к а з у ) , який
Й;„ „„ ,
_`„„„„,,Л
„ „ „ л ЛИб ВЄЛИКОІ рОЛІ, б о КОЛИ ОДк р и ч а л а п р о Ф р а н ц і ю як п р о д а с т ь с е б е о д у р и т и й м о с к о в - п о л ь с ь к о - р о с і й с ь к о г о з б л и ж е н - не д а с т ь себе на д о в ш и й ч а с "
а другу поThree cents a copy
Поодиноке число три центи.
найгіршу імперіялістичну дер- сьним соловіям...
ня ( я к и й є д р у г о ю с т о р о н о ю ! в т и с н у т и в н і я к і т р а к т а т и , які У Д У В коло залізниць
One year
.
$7.001 На рік
$ 7.0Г ж а в у світа, я к а й с п и т ь і б а з
б
л
и
ж
е
н
н
я
ф
р
а
н
ц
у
с
ь
к
о
р
о
с
і
й
к
р
и
в
д
я
т
ь
й
о
г
о
.
P
P
O
^
богацтва й
Six months
$ 3.751 На пів року
$ 3.75
Що
д л я неї з т о г о в и й д е ?
Three months
$ 2.00 На три місяці
$ 2.ГХ ч и т ь , як т о с к л е ї т и н о в у к о а - Ц е в ж е її р і ч . Д л я к о ж д о г о с ь к о г о )
нарешті
отверезить
А л е щоби ділаТи,
^ % ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^
Тих
богацтв є богато, а хто
ліцію проти Москви, — а вже
н
а
ш
и
х
д
е
я
к
и
х
н
а
ї
в
н
и
х
п
о
л
і
т
и
б
а
ч
и
т
и
.
І
т
о
м
у
т
р
е
б
а
п
и
л
ь
н
о
вдумчивого обсерватора поліForeign and Jersey City Rates:
В Джерзи Ситі і Заграницею:
с к о р ш е ї х займе, т о й п а н у є .
чуємо про пакт неаґресії
Thre
._$ 2.751 На три і
т и и и б о л ь ш е в и ц ь к о г о р е ж і м у ків, які „ в и з в о л я ю т ь " В е л и к у п р и г л я д а т и с я т і й новій інтриЩ о б прогодувати своє насеOne year
$Ю.ООІНа рік
$Ю.ООІ т о ю
самою Францією... ` Щ о
За оголошення$ 5.001
редакція
не року
відповідає.
я с н о , щ о н і я к і й о г о п і д п и с и У к а ї н у з п о м і ч ю П о л ь щ і , а Га-1 з і , я к а в 1932 p . - б у д е к у в а т и с я (лення, мусіла Я п о н і я с в і й к р а й
На пів
сталося?
Нічого.
Росія - до
на д о г о в о р а х не у в а ж а є він л и ч и н у з п о м і ч ю Р о с і ї . М о с к в а ' з а к у л і с а м и є в р о п е й с ь к и х к а б і - з і н д у с т р і я л і з у в а т и й о г л я н у т и . Foreign Money Order. с м е р т и п е р е л я к а н а с х і д н и м с у б о в я з у ю ч и м и , к о л и й П о л ь щ а х о ч у т ь в м и р і ж и т и . І н е т і в на н а ш у н е к Ь р и с т ь . Щ о - ся з а н о в и м , за М а н д ж у р і є ю .
посилати гроші лише на і
п о д і л и в ш и с ь н а ш и м и , б и з н а т и , як з т о ю і н т р и г о ю
скресли-, мирно
Тел. „Свободи": Mongomery 5-0498. Тел. У. Н. Союза: Montgomery 5-1838.. с і д о м і х о ч е а с е к у р а ц і ї п р о т и
По
приблизним
підрахункам
(боротися й у слушний час, по
н
ь
о
г
о
на
З
а
х
о
д
і
.
В
о
ю
в
а
т
и
з
'
б
ольшевикам „ о т р і б - І ^ " " "
Адреса: "SVOBODA", P. О. BOX 346, JERSEY CITY, N. J ,
М а н д ж у р і я . має
1.7
міліярда
Т
а
к
і
б
у л и б н а с л і д к и п а к т у в а л и т и її. З д о р о в и й н а р і д м а Я п о н і є ю , т е п е р ч и з а в т р а , С о - на б у д е війна з я к и м н е б у д ь
тон вугля, з ч о г о північна
віти не с м і ю т ь , а л е з н а ю т ь , с в о ї м з а х і д н и м с у с і д о м , а б о й п р о н е а г р е с і ю д л я нас, к о л и б т и м е о с т а т о ч н о т а к і т р а к т а т и ,
М а н д ж у р і я має
500 м і л і о н і в ,
н
а
ш
а
б
у
д
ў
я
ч
и
н
а
й
б
у
д
у
ч
ч
и
н
а
які.
в
і
д
п
о
в
і
д
а
ю
т
ь
й
о
г
о
ж
и
т
т
є
що
війна м о ж е п р и й т и ,
б о з Ф р а н ц і є ю (напр. в Індо-Хіп о л у д н е в а 1.2 м і л і я р д а , а в
Европи
залежали
від Росії, вим потребам, а не п о т р е б а м
Широким розголосом по Америці лунає га- щ о ж с т р и м а є Я п о н і ю в і д п о н а х ) , т о в о н и д у ж е л е г к о ц ю
японських руках знаходилося
вайський скандал. Почався він ще кілька місяців с у н е н н я ( к о л и б з а х о т і л а ) а ж війну р о з л і ч и ў т ь ( з с и м у л ю ю т ь Ф р а н ц і ї т а П о л ь щ і . А л е на і н ш и х .
вже
950 м і л і о н і в т о н . В с ь о г о
тому, коли одну Американку, жінку офіцира аме- з а А м у р ? О с ь С о в і т и й з а ч и я к и й с ь „ н е п р о в о к о в а н и й " наз а л і з а є в М а н д ж у р і ї к о л и 400
риканської-воєнної фльоти, напала банда хуліганів, н а ю т ь ц о ф а т и с я на З а х о д і , п а д зла с е б е , а б о п і ш л ю т ь яміліонів тон. Д е я к і руди мамішаних Гавайців і Оріенталів, та її знасилували. аби м а т и вільну р у к у на С х о - к у с ь д и в е р с і й н у б а н д у на тею т ь у с о б і д о 7 0 % заліза, а
Американці кажуть, що пятьох з тих напасників о- ді. П е р е г о в о р ю є т ь с я з П а р и - р и т о р і ю с у с і д а , н і б и т о від них
Ідсякі л и ш е д о 4 0 % . В о н и з н а після розпізнано. їх арештовано та поставлено на ж е м і В а р ш а в о ю , п е р е г о в о р ю - н е з а л е ж н у т а ін,, я к т о р о ходяться в полудневій Манє т ь с я з Е с т о н і є ю та Л а т в і є ю й б и л и на У к р а ї н і н а п р . ) . О т ж е
суд. Лава присяжних суддів не могла знайти одноВ ж е в і д к і л ь к о х м і с я ц і в в о - не всилі, т о м у м у с і л а о г л я н у д ж у р і ї . Т а к о ж є т а м б а г а т о
голосного орсчення, потрібного для засуду. До навіть з Р у м у н і є ю { ч о г о д о с і М о с к в у т а к и й п а к т ні д о ч о г о р у ш и т ь с я в в е с ь с в і т в і с т к а м и і т и с я з а з е м л е ю , к у д и б в и к и н а ф т о в и х л у п а к і в ( к о л о п я т ь
б о л ь ш е в и к и н і к о л и не р о б и л и .
не з о б о в я з у е . Н а т о м і с ц ь з о - про війну на С х о д і . Ф о р м а л ь - н у т и н а д в и ш к у н а с е л е н н я . А л е ї м і л і я р д і в т о н ) , щ о , п р и в і д того, по гаванському закону, для засудження тубильця за знасилування жінки не вистарчає само I н е т і л ь к и п е р е г о в о р ю є т ь с я , б о в я ж е Ф р а н ц і ю , яка д о та- но війни о д н а ч е нема. Я п о н і я т а к о ї з е м л і в ж е не б у л о віль- п о в і д н о м у в и к о р и с т а н і , м о свідоцтво жертви насилування, а треба ще інших але п е р е г о в о р ю є т ь с я на плят- ких м е т о д в с е ж ( з о г л я д у в м а ш и р у в а л а на к и т а й с ь к у те- ної. В с і д е р ж а в и , в я к и х пуст- ж у т ь д а т и
350 м і л і о н і в
ф о р м і , яку большевики
ще
доказів. На всякий випадок обжаловані вийшли з
б у д ь - щ о - б у д ь на
громадську рнторію без ф о р м а л ь н о г о ви- кою лежать землі, позамикали тон нафти. З усієї м а н д ж у р тюрми на свободу, щоби ждати другого суду. Ту- в ч о р а в і д к и д а л и : в ч о р а вони й І д у м к у с в і т а ) и е п р и г о т о в а н а . п о в і д ж е н н й " в і й н и й з а п е в н ю е с в о ї г р а н и ц і п е р е д н а п л и в о м п о в і д н о м у в и к о р и с т а н н ю , м о ч
у
т
и
не
х
о
т
і
л
и
п
р
о
р
і
в
н
о
ч
а
с
н
е
:
бильче населення бачило в суді мучення обжалоАле п о к и щ о —- п о к и йде 1!
у п р а в у рілі л и ш е 1 3 % ,
всіх, щ о в о н а в і й н и не веде, а ч у ж о г о населення'. А л ю д е й під
ваних Американцями та робило з підсудних муче- з а к л ю ч е н н я п а к т у п р о н е а ґ р е - ' - е ч н а гра з а М а н д ж у р і ю , л и ш е б о р о н и т ь с я , з г л я д н о о - т р е б а к у д и с ь 'діти,, т р е б а ї м а б о 8 м і л і о н і в г е к т а р і в . 22 м і сю
з усіми західц.ми сусіда-.
ників чи героїв.
б о р о н я є с в о ї інтереси. В о н а щ о с ь д а т и ї с т и . Н а С и б і р не
оїпв гектарів п л о щ і е п о к р н а тепер мусіли згодитися
сторони
з д а є с о б і з т о г о с п р а в у , щ о м о г л а Я п о н і я ї х в и с л а т и , б о ті л і с о м , в я к о м у н а р а х о в у ю т ь
Незабаром після суду на підсудних зроблено на це. П р а в д а , п е р т р а к т у ю т ь з
нині п о з а к л ю ч у в а н о всякі п а к - т а м клімат д л я Я п о н ц і в не під- к о л о 149 м і л і я р д і в к у б і ч н и х
напад і тяжко їх побито. Один з них згинув. За к о ж д и м з о с і б н а , але ( т а м т і с о ю з н и к і в Ф р а н ц і
ф
р
а
н
ц
у
с
ь
к
е
у
виді
п о з и ч о к . ти, й щ е р а з п а к т и ; о б і ц я л и х о ж н й . В о н и б т а м в и м е р л и в ж е м е т р і в д е р е в а . З а г р а н н ч н а т о р напад на нього арештовано чотири особи, і їх те- вже
зговорилися)
контракт^^'уд`^р-р
о д н і д р у г и х б о р о н и т и на в и п а - в п е р ш і й генерації. Т р е б а б у л о г о в л я М а н д ж у р і ї в и н о с и т ь тепер обжаловують за вбивство. Між ними є муж м а т и м е х о ч не ф о р м а л ь н о таї
д о к війни. А т и м ч а с о м н і х т о з в е р н у т и с ь т р о ш к и на п о л у д н є , п е р к о л о t20% у с ь о г о т о р г о молодої Американки, яку знасилувано; її матір та зате в д і й с н о с т н — м у л ь т и - Т і л ь к и н у с ь о п
не п о д у м а в , щ о ц ю ` с п р а в у а с а м е В М а н д ж у р і ю , щ о с т о - в е л ь н о г о
двох жовнірів фльоти.
обороту Китаю, в
дятерадьннй характер.
'
!
Д - нас те, щ о з и с к а є з
Маємо в цей спосіб розгорячення з двох сторін.
такого
п а к т у Ф р а н ц і я . Н а м м о ж н а в з я т и з д р у г о г о б о к у я л а т о д і п у с т к о ю . С п р а в а ве- ч о м у н а й б і л ь ш у у ч а с т ь б р а л и
Горячкуються тубильці, горячкуються й АмериканА за кулісами вже виринаі
н а с . В і й н и н е м а й р і ж н і правитель- д е т ь с я в ж е не в і д с ь о г о д н я . з н о в у ж т а к и Я п о н ц і . З п о б у ці. Ніхто не думає, кождий поступає відповідно
дипльома- дованих 'там залізниць знахорозмови й проекти: р і
н а с л і д к и д л я нас в и п л и - І с т в а
не
мають
формально'`ї Р і ж н и м и х и т р и м и
j економічні розмови між М о с - '
до своїх почувань і упереджень.
способами
з у м і л а (диться в р у к а х Я п о н ц і в 1,132.^вають з й о г о с у т є в и х п о с т а - п і д с т а в и в с т р я в а т и т у д и , ќу- т и ч н и м н
та П а р и ж е м ( б о х т о ж
Розгорячення розгорілося на тлі відношення
нов. О т ж е о б и д в і с т о р о н и , щ о І д и не т р е б а , б о це ї м не ви- Я п о н і я з а б е з п е ч и т и с о б і п р а в - 51 к м . , в р у к а х м о с к о в с ь к о - к и між білими й набілими, між 20,000 білих м'ешканців, ' д а с т ь п о з и ч к и С о в і т а м , к о л и ''лз а к л ю ч у ю т ь Д о г о в і р — г а р а н - г і д н о . В с і г о в о р я т ь п р о к о н - ний стан п о с і д а н н я в М а н д ж у - т а с ь к и х 1,750 к м . і в к и т а й до яких треба ще дочистити яких 30,000 жовнірів і не Ф р а н ц і я ? ) , навіть р о з м о в и
інтегральність с в о - ф л і к т .
але
не
про
війну.
Т у д и к и н у л а в о н а с в о ю с ь к и х р у к а х 3,000 к м . Т р и г о моряків, та 300,000 тубильців. Білі часто захову- j n p o в о с к р е с е н н я а л і я н с у ф р а н - - т е р и т о р і й . Д л я нас це зна- О д н и м с л о в о м , всі г о в о р я т ь , а ' н а д в и ш к у н а с е л е н н я . А л е ж л о в н і м а н д ж у р с ь к і п р и с т а Н і в и ються так, як вони заховуються проти чорних в і и у с ь к о - р о с і й с ь к о г о . Ф р а н ц у с ь п е т р и ф і к а ц і ю В е р - Я п о н і я — м а ш и р у є , г а р м а т и т и м ч а с о м і К и т а й ц і п о ч а л и ту- н а з у ю т ь з а 1929 р і к т о н а ж у
Алабамі. Зносини тубильця з білою вони назива- ка п р е с а з н о в з а ч и н а є г о в о - с а й с ь к о г о й р и з ь к о г о д о г о в о - г р е м л я т ь , літаки б о м б и с к и д а - д и н а п л и в а т и , б о Я п о н ц і заве-І 16,359,473 т о н , з ч о г о 10.3 м і ють насильством, за яке вони хочуть брати життя р и т и п р о С С С Р , а д е х т о п и ш е
я к и м и п о д і л е н о м і ж чо- ю т ь , л ю д и г и н у т ь і т. п.
л и т а м п о р я д о к . П о ч а л а с я м і ж л і о н і в т о н п р и п а д а є на Я п о тубильця. Через те навіть, коли справді було на- про п о з и ч к и Ф р а н ц і ї для В а р - ' нри д е р ж а в и н а ш у націо-1 З а щ о ж ф а к т и ч н о ця не- о д н и м и та д р у г и м и г р и з н я , щ о н і ю . В к л а д ч у ж о г о к а п і т а л у в
сильство, тубильці його не признають. Коли суд ш а в и й Р у м у н і ї , навіть У г о р -' н с л ь н у т е р и т о р і ю . Ц е б у л о б и ф о р м а л ь н а війна в е д е т ь с я ? т е п е р д о в е л а д о в і й н и , х о ч , М а н д ж у р і ю в и н о с и т ь к о л о 1.5
не засудив обжалованого На смерть, тубильці три- щ н н и , а б и н а и о в о с т в о р и т и - д л я нас щ о с ь в р о д і В і д е н - Р і ж н і ф а н т а с т и р і ж н о с о б і щ о п р а в д а , не ф о р м а л ь н о ї м о - м і л і я р д а доля'рів, з ч о ґ о ' П О н а д
юмфують, а білі беруться за лінч, себто за безправ- під г е г е м о н і є ю Ф р а н ц і ї — с ь к о г о к о н г р е с у д л я ѓГоляків, к о м б і н у ю т ь і всякі ф а к т и в и - ж е д о певн'ого ч а с у .
( і м і л і я р д в л о ж и л и Я п о н ц і , 200
ний самосуд, котрий тимбільше обурює тубильців, J о х о р о н н и й вал п р о т и Н і м е ч - я к и й п р и п е ч а т а в п о д і л П о л ь - т я г а ю т ь , які з к о н ф л і к т о м н і - ! Н а М а н д ж у р і ю г л я д і л и л а - І м і л і о н і в М о с к а л і , а р е ш т у інщо білі вважають себе покликанамй заводити пра- Ічини з з а х о д у , с х о д у й п о л у - ші, навіть щ е ' д а л е к о г і р ш е , ч о г о с п і л ь н о г о не м а ю т ь . В с и м о к о м щ е й і н ш і д е р ж а в и ш і . Г о л о в н у р о л ю в і д і г р а є там
дня...
во, лад і порядок.
' б о В і д е н с ь к и й к о н г р е с 1815 р . д і н с н о с т и с п р а в а с т о ї т ь ‚ т а к . з п р и в о д у
її
прнродніх
б о - ' п о л у д н е в о - м а н д ж у р с ь к е залізЧи щ о у т
Звичайна ситуація, яка виходить, коли одна
П о в о є н н а в с е ж п е р е д б а ч а в с т в о р е н н я к о - Я п о н і я — країна м а л е н ь к а , на г а ц т в . В с і х о т і л и на т о м у з а - ; н и ч е т о в а р и с т в о , щ о з н а х о нація пробує правити другою, не позбувшися без- ' д и п л ь о м а т і я щ е б і л ь ш т а є м н а р о л і в с т в а п о л ь с ь к о г о п і д з в е р - о с т р о в а х . Л ю д е й т а м н а м н о - р о б и т и , всі п о в к л а д а л и т у д и д и т ь с я в я п о н с ь к и х р у к а х ,
основного почуття вищости. Здається, що для по- д н п л ь о м а т і я як п е р е д в о є н н а , х н і с т ю царя... Д а л ь ш е , ц е й д о - ж и л о с ь п р е б о г а т о . В д у ж е к о - с в о ї г р о ш і , а н а й б і л ь ш е в л о - В к л а д и т о г о товар'иства в и ліпшення умовин повинні Американці показати О т ж е з п е в н і с т ю т я ж к о щ о с ь г о в і р в и к р е с л и в б и Ф р а н ц і ю з р о т к о м ў ч а с і вона з к р а ї н и д и - ж и л а Я п о н і я . П о б у д о в а н о т а м н о с я т ь п о н а д 1 м і л і я р д єн.
свою вищість тим, що стануть` розглядати справу сказати. А л е „ п е в н е є, що ч и с л а тих д е р ж а в , які евенту- к о ї п е р е м і н и л а с я в к р а ї н у з а л і з н и ц і ч у ж и м и г р і ш м и А М а н д ж у р с ь к и й к о н ф л і к т ц е
більше розумом, а менше чуттям, та стануть трак- Ф р а н ц і я ж и в е о д н о ю о д н і с ь - а л ь н о г о т о в і б у л и б п і д т р и м у - к у л ь т у р н у , яка н і ч и м не у с т у - ч у ж и м и р у к а м и . Я к р а з к о л о л и ш е п о ч а т о к с в і т о в о ї з а в і р ю тувати тубильців так, якби вони хотіли бути трак- к о ю с ф і к с о в а н о ю і д е є ю : з н и - вати р у х п р и г н і ч е н и х н а ц і о - п а є Е в р о п і та А м е р и ц і . С в о є т и х з а л і з н и ц ь к р у т и т ь с я в с я х и . Х о ч м о ж е на в и б у х т р е б а
тованими, колиб були в положенню тамтих.
щ е н н я Н і м е ч ч и н и . Д л я ц е ї ідеї н а л ь н о с т е й С С С Р з а н е з а л е ж - населення
прогодувати
вона с п р а в а . М о с к а л і с о б і х о т я т ь щ е к і л ь к а р о к і в п о ч е к а т и .
ц ,

с о 6

НОВИЙ РІК В МІЖНАРОДНІЙ ПОЛІТИЦІ.

а

П

ш

и

х

й

І 9

1

7

л

,

з

н

и

ц

Й

С

Л

Л

а

з

а

н

я

т

б

л

я

с

е

б

б

й

е

о

в

с

я

к

а

, Ш И Л И

, Х

С о 6

М

т

а т и

е

д

Р

а

о

А

n

л

м

о

ж

н

е

H

0

м

у

в

и

г

і

д

н

0

ї х

3

К

о

л

и

1

ГАВАНСЬКИЙ СКАНДАЛ.

ЗА ЩО ЙДЕ ВІЙНА НА ДАЛЕКОМУ СХОДІ.

ЯКИХ

б е з

М

о

с

й

к

в

а

м

а

т

и

м

е

c n 0 K J

з а х і д н і (

в

а

ж

,

,

ц і

е

м

с

в

0

з і

1 Я

и

о

г

о

н

а

с

л

д

к

и

д

л

я

о г о

т

у

ч

и

ю

т

л

о

ь

с

о

6

і

х

б

и

:

D V

В.

Будзиновськнй.

ю с т а в л ю т р і в к и н х р е с т з т а б - й сей м о в ч а в , б о д у м а в ,
м о н а х , н а г р и м а в на мене і с к а - j T o н е в д о в з і п о т і м с п р а в д і в м н л и ш
дитину
обітували,
про
ю, щ о б и к о ж д и й п р о х о - би т о д л я К у р т я к а в и г а д а т и -'`в, щ о Б о г а не з д у р и ш в и ќ р у - р а є . Ч и в и в і д м е д в е д я с п а с л и г р у н т і не д у м а ю ч и , б о т о й
жий
змовив` О т ч е н а ш . Н е п о - в и к р у т в і д т о г о о б і т у . М о ї
т а м и . Б р а т в ж е п и с а в мені, щ о ся на те, щ о б и в б и л о вас в а ш е г р у н т щ е не б у в в а ш , а в а ш о г о
м о г л о . М е д в і д ь став лізти на ку п е р е б и в т а к и с а м К у р т я к , з а д в а м і с я ц і п р и ї д е п о Н а с т ю . власне з а в і щ а н н я ?
тата.. Н е х а й б е р е і в е з е її т а к ,
(Свобідно за Розеґером).
дерево. Я лізу далі і кричу з питаючи
— В а м не ж а л ь д и т и н и ?
К у р т я к с т а в ч і х а т и с я з а ву- як с т р і т ь , б е з г р у н т у і б е з г р о (3)
у с е ї с и л и , т а н і х т о не п р и х о — Щ о ж ти р а д и в б и мені) — Ж а л ь , та на се нема р а - х о м . С т е ф а н г о в о р и в д а л і :
шей. Я к не в о з ь м е , т о , г а д а ю ,
д
и
т
ь
п
о
р
а
т
у
в
а
т
и
.
М
е
д
в
і
д
ь
ви— Д е ж б у л и л ю д с ь к і п о л я б о х м о ї х п о м і ч н и к і в та
зробити після такого о б і т у ?
ди.
— Я с к а ж у в а м щ е р а з , щ о не б у д е т е п л а к а т и .
ліз на п е р ш у г а л у з ь і п н е т ь с я
— З б і ж а у нас т о д і щ е не л і с о м на п о л о н и н к у на
— Я г а д а ю , щ о з Б о г о м не
-— В и м о ж е щ е д о п л а т и т е j в и з о б о в я з а л и с я д а т и п е р в о — М о ж е . л - и ѓвзяв, б и її б е з
далі. Л і з у щ е в и щ е і крич;
сіяли. Тільки десьнедесь
о ось г о р і , б о т а м косилі
можна жартувати. Обіт, обі- до неї?
р о д н о г о , не п е р в о р о д н у . О т ж е ) г р у н т у і б е з г р о ш е й ? — К у р т я к
„ Б о ж е ! Я к с п а с е ш мене, т о том.
вес. Л ю д и ж и л и з х у д о б и . П р о - м о г о с у с і д а і т а м ночўі
Я к ви п о к л я л и с я , т а к і
— А т и як г а д а в ? В м о н а - д о н ь к у л и ш і т ь на п о т і х у с о б і і с п и т а в , г л я н у в ш и на С т е ф а н а
д а в а л и б и к и , б а р а н и і з а г р о к о л и б і . Т а м т а к о ж п а с л и с я вів-j пі-ау п і ш к и на в'ідпуст д о З а р - п о в и н н і з р о б и т и ,
стирі д а р м о ї д і в не п о т р е б у ю т ь . мені, т а й п р о с і т ь Б о г а , щ о б и з и з о м .
ш і к у п у в а л и м у к у , к у л е ш у та ці. П а р у б к и р о б и л и с і н о , вівці ваниці і т а м п о с т а в л ю м о ї м
— О т ж е т и с а м к а ж е ш , щ о j Б р а т к а з а в мені, щ о як б и Н а - п і д о ж д а в на сина. Я к Б о г с х о ч е
— Я д у ж е мало дістану від
іншу всячину. Х а т и с ю д и щ е доїла і робила бундз їх сестра....коштом каплицю",
Н а с т ю м у ш у д а т и д о м о н а с т и - ' с т я б у л а у ч и т е л ь к о ю , т о її п р и - м а т и ж е р т в у з в а ш о ї к р о н и , т о б а т ь к а . Я к б а т ь к о Н а с т у н і с х о п і з н і ш е м о я ж і н к а . Т о д о н е ї ' — І се не п о м о г л о . М е д в і д ь
не с я г а л и . Х а т и б у л и тіл
Іняли б и в о д н і й с о р о ч ц і , б о ї м т о г о с и н а д а с т ь в а м . Я к д у м а - че д и в и т и с я на б і д у с в о є ї д и б і г а в . К о л и р а з я так п о с п і - ' з н о в с т а н у в на з а д н и х л а б а х
там,
д е нині с е р е д и н а с е л а з
Є е г о я не к а ж у і н і к о л и у ч и т е л ь к и д у ж е п о т р і б н і . Я єте, щ о ви о б о в я з а н і ж е р т в у - т и н и з і м н о ю , т о в о з ь м у її б е з
ц е р к в о ю , і г р о м а д с ь к и і і у р я - ш а в д о неї, з і й ш о в с я в л і с і . . . ' і п е р е д н и м и с я г а в п о мене. Л і - не с к а ж у . Н е їй т у д и д о р о г а , м у ш у Н а с т ю в и в і н у в а т и . М у ш у ' в а т и `донь'ку, т о д а й т е її
грунту, без г р о ш е й , без о д н о Ізў щ е в и щ е . Т о н к е гилля п і д і - В и Б о г о в и ж е р т в у в а л и п е р в о - на м о н а с т и р з а п и с а т и її п а й - б е з г р у н т у . Н е п р и й м у т ь ї ї т о
дом. К о л о к о ж д о ї хати б у в са- вгадай з ким?
го х в о с т а . . .
д о к і г о р о д . З а р а з за хатами
— М а б у т ь з д р у г и м п а р у б - ' м н о ю гнеться. Л е д в и д е р ж у с я , р о д н о г о , не п е р в о р о д н у .
і к у грунту, а б о с п л а т и т и . П о - не в а ш а б у д е вина, б о ви с в і й
Х о ч б и я х о т і в д а т и її т о т р о х и п о л я п і д к а р т о ф л е ю і ком,
щ о т а к о ж п о с п і ш а в д о , щ о б и не в п а с т и з д е р е в а . М е н і
— І я т а к д у м а в . Я д у м а в , щ о ќ л а д н о г о г р о ш а не м а ю , б о д о - ' о б о в я з о к з р о б и л и
бі, т о м і й б р а т не п о з в о л и т ь . . .
в і в с о м . Р е ш т у н а ш и х грун т ів неї.
j д у ж е не х о т і л о с я в м и р а т и ; на як б у д у м а т и с и н і в , т о п е р - к у п и в к у с е н ь г р у н т у . Я к мона-І _ _
Т р е б а б и мені п о д и в и т и с я , як
п о к р и в а в л і с . С е й явір, п і д к о
Щ е гірше, ніж з таким!,Добавок саме тоді
в м и р а т и , т о г о с и н а д а м д о ш к о л и , щ о - с т и р не с х о ч е ^ з а ж д а т и , т о м у mvHTvl" '
зробили роботу,
т р и м с и д и м о , д о р е ш т а з т о г о К о л и т а к іду і д у м а ю , як б и ,
Дівчина вже сказала
би в ч и в с я на п о п а . Б о г с и н і в ш у з а д о в ж и т и с я в б а н к у , а б о ќ Ѓ
I
, ( К о н е ц ь я.
буде)
л і с а , я к и й к о л и с ь т у т б у в . Я в і р т о п і д д о б р и т и с я б а т ь к о в и д і в - ш л ю б и т ь мене. К о л и я н а г а - . н е д а в мені, л и ш е д о н ь к и . З к у п л е н и й г р у н т н а з а д п р о д а т и , п е р е п и с а в на м о н а с т и р .
— В ж е в а ш б р а т с к р и в д и в ШШЩЩШТЩЯКШКЩКШТШВЩШІ
нині в ж е с т а р е н ь к и й . Т р е б а бу- ч и н и ( б о б а т ь к о н е д о л ю б л ю - j ^
і м о ю д і в ч и н у і п о г а - ' д і в ч и н и п о п а не з р о б и ш , х і б а і — Я к ви Н а с т и н у п а й к у ѓ р у н
д е з р у б а т и , щ о б и не в п а в та в а в м е н е ) , ч у ю п е р е д і м н о ю Д - , ЩО як б у д у ж и т и , т о н е - З і и ш м о н а х и н ю . М і й о б і т в и
родину, б о передав монасти-j
р МАДНО
ту дасте монастиреви, т о скривреви п о л о в и н у в а ш о ї батьків_
н е п р и в а л и в к о г о , Й о г о не б у - я к е с ь ф у к а н н н є , я к е с ь п и р х а н - з а б а р о м о ж е н ю с я , мені п р и й - к о н а ю , як п е р ш у д о н ь к у д а м
ч
д и т е і н ш і д і т и . Н и н і ви щ е не)
шини. В и хочете ту кривду п о УКРАЇНСЬКОГО
л о б и т у т , як б и не те, щ о я, не. Я в ж е з н а в , щ о се з а б і д а . шла н о в а г а д к а і я к р и к н у в : і д о м о н а с т и р я .
годні знати, яка пайка Н а с т и повнити. С к а ж і т ь йому, щ о ви
НАРОДНОГО СОЮЗА.
р у б а ю ч и ліс, л и ш и в й о г о на) З а в е р т а ю і д а ю н о г а м з н а т и .
„ Б о ж е єдиний, великий! Д а м
— А я м і р к у ю с о б і , щ о в и на, б о т и х д і т е й м о ж е т е д і с т а памятку...
Б і ж у та ч у ю , щ о медвідь за Т о б і м о г о п е р в о р о д н о г о '
т о г о о б о в я з к у не маєте. В и не т и більше.
— Н а п а м я т к у , щ о б и не з а мноЮ.` Я д о б і г д о с е г о д е р е в а
— С к о р о я се с к а з а в , ч у ю з о б о в я з а л и с я д а т и п е р в о р о д Щ о Н а с т и н е з м а т і р н о г о ВАЖНІЕ ДЛЯ ЧЛЕНІВ І ВІДДІЛОВИХ УРЯДНИКІВ
бути, щ о тут б у в л і с ?
і л і з у на н ь о г о . М е д в і д ь x a n j під д е р е в о м к р и к . Т о н а д б і г л и ну, а п е р в о р о д н о г о . В и не ду- м а й н а , т о с е не м о ж е й т и на
У. Н. СОЮЗА В НЮ НОРКУ.
— Б а ч и ш , на д е р е в і завіше- м е н е з а ч о б і т . Щ а с т я , щ о стяг- м о : о б а к о с а р і з к о с а м и . О д и н ) м а л и п р о д о н ь к у , а п р о сина; д і т и в і д д р у г о ї ж і н к и . . П а й к у
ний о б р а з Б о г о р о д и ц і ? С е та- нув з н о г и і я втік з н о г о ю . п і д с а д и в д р у г о г о на г а л у з ь п о н е д у м а л и п р о м о н а х а в м о - в і д м а м и м о ж у і м у ш у д а т и
, Всі члени У. Н. Союза В місті Ню Норку, а так о ж на п а м я т к у . Т а не на па- П р и й д и д о м е й е д о х а т и , т о д р у г і м б о ц і д е р е в а , п р о с т о ме- н а с т и р і , а п р о з в и ч а й н о г о по-) м о н а с т и р е в и р а з о м з д и т и н о ю .
кож відділові урядники, повинні явитися на
м я т к у т о г о , щ о т у т б у в л і с . Т о ' п о к а ж у т о б і , я к у в ч о б о т і в и - д в е д я і п о д а в й о м у к о с у . M e - па в з в и ч а й н і й ц е р к в і . Я к б и Щ е щ о с ь м у ш у д а т и ї й з м о г о
СПІЛЬНІ
НАРАДИ
на п а м я т к у п р и г о д и , яка стала-J г р и з д і р у . Я т о й ч о б і т с х о в а в д в і д ь з б а л а м у т и в с я . В п е р ш і й Б о г в з я в б у в в а с з а с л о в о , то) в л а с н о г о . С е з р о б л ю х і б а в з а в справі злуки відділів У . Н. Союза
ся на с і м д е р е в і . В о н о щ е не на п а м я т к у . В и л і з я на те д е р е - ! х в и л и не з н а в : ч и л і з т и д а л і б у в б и в а м д а в с и н а , не д о н ь - в і щ а н н ю . М о н а с т и р д і с т а н е тоб у л о т а к е велике. О т ж е с к р і з ь в о і к р и ч у , р е в у , щ о б и стяг-j д о м е н е , ч и з в е р н у т и с я п р о т и ку. В и х о д и т ь , щ о с а м Б о г не ді, к о л и п о м о ї й с м е р т и в ж е
Наради відбудуться в Українськім Народнімѓ
т у т , д е т е п е р п о л е , т о м у д в а - ' н у т и д о с е б е м о ї х к о с а р і в . . А Ід р у г о г о в о р о г а . С ю х в и л и н ў о б с т а є п р и т і й в а ш і й ж е р т в і .
м о ж н а б у д е з н а т и , я к а п а й к а Домі, 217-219 Іст 6-та ўлиця в Ню Иорку
ц я т ь п я т ь р о к і в б у в щ е д и к и й м е д в і д ь к р у т и т ь с я к о л о д е р е - к о с а р д о б р е в и к о р и с т а в . Ш а х - Як н е х о ч е т е л о м а т и в а ш о г о
п р и й д е на к о ж д у д и т и н у .
В СЕРЕДУ, 20-го СІЧНЯ 1932 Р.
ліс. Л и ш е т а м н а д п о т о к о м , д е ' в а , д р е з е м л ю , д р е к о р у з д е - нув к о с о ю і м е д в е д е в и п і д р і з а в о б і т у , т о п і д о ж д і т ь , а ж в а м
— В и завіщання напишете)
м а л а с і н о ж а т к з , в о н а б у л а в ж е ' р е в а . Н а р а з м е д в і д ь с т а є на горл'о. М е д в і д ь в п а в з д е р е в а , в р о д и т ь с я с и н . Д а с т е й о г о н а
Початок Ь годині 8-мій вечером.
зараз?
.Й т о д і . Як п р и й ш л и с і н о к о с и , з а д н і н о г и , н е н а ч е б и х о т і в п о т р і п а в л а п а м и і скінчив.
п о п а . Д о н ь к у л и ш і т ь с о б і і...
Доклад про злуку дадуть'гол, секретарі У . Н.
М у ш у , б о інакше Насті д о
1 : ^ У Днину м а х а в к о с о ю . З і лізти на д е р е в о . Я о б і т у ю , щ о С к і н ч и в ш и о п о в і д а т и , К у р т я к ) і м е н і . :
Союза, L Каштанкж і Р. Слободян.
монастиря не приймуть.
д - и о ю б у л и щ е д в а к о с а р і . Я к як м е д в і д ь л и ш и т ь мене і п і д е х в и л ю м о в ч а в , б о б у в ц і к а в и й ,
К а ж у тобі, щ о й я з р а з у )
Н е б о ї т е с я ? Л ю д и кажуть,)
‚ с т а л о с м е р к а т и с я , я л и ш а в о - с с б і , т о на м і в ц и с е г о д е р е в а
А. П И Т Л Я Р ,
щ о на се скаже С т е ф а н , А л е
т а к д у м а в . Т а мій брат, т о й щ о як х т о напише завіщання!
і
І
гол. радний У. Н. Союза,

НА ЯВОРІ НА ЗЕЛЕНІМ

%

(

Н

а

т

а

к

е

н

е

з

г

о

д

и

т

ь

с

я

м

і

й

0

б

к

о

л

и

р

а

т

В

і

н

с

в

о

ж

е

н

ц

і

ю

н

у

v

0

a B

с

о

б

в

в

В

1

Л

1

с

х

у

п

А

р

ЛЕНИ

і

т

Е

Г

0

З УКРАЇНСЬКОГО
ШТЯШЕРИІЏ

ступ

викликав

стрій у

родинний

PRESS REPORTS ON UKRAINE
AND UKRAINIANS.

на-

публики.

Панна. Марія Фечиц і Юстина

Секила

відспівали

гарно J

UKRAINIAN TRIO T O PLAY.

кілька" с о л ь о в и х п і с е н ь і д у е т :
ЕЛМАйРА

ГАИТС,

Н. И .

„В

гаю

зеленім",

а

eve
v e s p e r s e r v i c e at S t s . P e t e r V o t e s w h i l e J o h n ^ G . M c D o n a l d
a n d P a u l c h u r c h , ' w h i c h w a s filled w a s the third t o be e l e c t e d with Т В І Й Щ И Т Н А Б Р А М І Ц А Р ГОРОДА.
with worshippers recalling t h e 4 0 9 votes.
Walter Polhill was
nativity of Christ.
T h e c h o i r і next in line with 3 4 6 v o t e s a n d , О т а к і с л о в а с к а з а в в і щ у н у к w a s c o n v e y e d t o B r i d g e p o r t in p u n k a n M a c N i c o l o n l y і 6 v o t e s
князеви О л е г о в и ,
cars
by
Philip
W a r c h l i k , in the rear with 3 3 o .
Frank
говорить народня легенда
M i c h a e l L o m b a r d i , J o h n N e s t o - C h a r r y j g a i n went d o w n t o d e і д а н н я літописців. В чаriak, J o h n M y e o w s k l , J o h n N e t - feat, p o l l i n g 3 1 1 . M i c h a e l O l y и к а визанchi,
Michael
Smerznak,
J o h n nyk was sixth with 2 4 1 . E d w a r d і
держава. Вона трясла
W a n t r o b a , G e o r g e S a f f o and A n - B a s s was low m a n , p o l l i n g 1 1 0 .
j
народи Европи
drew M u d r y . T h e t r a n s p o r t a t i o n !
(Mr. J a m e s Cardinal
is а б о я л и с я її ii т р е м т і л и п е р е д ї ї
c o m m i t t e e included Esther Н І ў - ^ C a n a d i a n of U k r a i n i a n o r i g i n . — с и л о ю . Т а не б у л и т а к и м и у -

землі з п і д Х о з а р і в . О л е г значно
с к р і п и в київську д е р ж а в у
т а п о ш и р и в її в о л о д і н н я . З а
те й о г о прозвали
„Великий
князь руський". У своїх п о х о дах
на ворогів О л е г -доходив
аж д о теперішньої Персії, пер е х о д я ч и простори ген далеко
аж з а К а с п і й с ь к е м о р е , а п е редтим, кажуть літописці, О л е г
був
під Царгородом і покорив собі столицю великої віEd.).
І країнські князі й український зантійської і м п е р і ї
(The Daily Times Journal,
і нарід, щ о б и боялися ворогів і
Літопнсьці й лєгеади опоІ не п о с м і л и н а п а с т и на в е л и к у
Fort W i l l i a m , O n t . ,
відають,
що,
вибираюімперію.
T u e s d a y , J a n u a r y 5, 1 9 3 2 ) .
чись
на
війну
проти
ХоJ У ж е в 860 р о ц і , я к о п о в і д а є
зарів, О л е г запитав чарівника,
літописець,
до
Ц а р г о р о д а я'ка й о г о д о л я ж д е . Н а ц е ч а рівник відповів й о м у : „ В е л и кий ти, князю, вояка, з а в ж д и
'на 200 кораблях, що в т и х ча- т и п і д с т р і л а м и в о р о ж и м и , т а
в
чесному б о ю спіткає
тебе
Неодин з нас робив за дѓѓоморською
б у д 0
в е л и к о ю
нх літ сумний досвід на самім с и л о ю ррЄцькі літописці опи- с м е р т ь т в о я ; не в і д в о р о г а л ю собі. Старший товариш питав
в н а х були т о г о , не в і д н е д у г и л и х о ї й
чи не хочемо бачити, як в а р в а р И ) щ 0 тримали В рукахі не з і с т а р о с т и с к і н ч и ш т и д н і
пускатиме дим з папіроски1меч.^ н а х в а л Ю в а л и с я н а п а с т и с в о ї , а в і д с в о г о у л ю б л е н о г о
ма. Ми пильно дивилися на ^ м ' . с т о ft к р и ч а л и . Ці варва- к о н я " . А р а з о м з т и м ч а р і в н и к
його очі, а тимчасом він пік, Р у с и б у л и великого р о с т у , с к а з а в щ е й і н ш і с в о ї п р о р о ч і
нас паиіроскою в ніготь. Пуста
j . С И В И ми очима. Знач- с л о в а : „ Я б а ч у твій щ и т на
в і
й дика забава! А одначе таки j " ^ м і ж н и м и г о л и л и бороди б р а м і Ц а р г о р о д а " .
1

пані М а -

The
U k r a i n i a n T r i o , o n e of
с о л ь о : the
finest
instrumental
groups
й f r o m a b r o a d t o c o m e t o this
„Стелися,
барвінку".
С в о ї м и ) c o u n t r y in s e v e r a l y e a r s , will b e
г а р н и м и г о л о с а м и в с і в и к о н а в - h e a r d in a c o n c e r t n e x t S u n d a y
ці з а х о п и л и п р и с у т н и х , о з н а - night in Griffith Auditorium." It
кою
ч о г о б у л а та б у р я опле- comprises R o m a n Prydatkevytch,
с к і в , я к и м и н а г о р о д ж у в а н о ви- v i o l i n i s t ;
Maria
Hrebenetska,
конавців.
soprano,
and
Olha
Tkachuk,
; J-ті р о к о в и н и в і д н о в л е н н я
pianist.
wa, M a r y F l e n c h a k and E v a Let
О
с
о
б
л
и
в
о
т
е
п
л
а
з
г
а
д
к
а
на
фўінської
державностіѓ
на
E
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
p
l
a
y
e
r s is a chus.
іхідній У к р а ї н і . Т р е б а з г о р и . ж и т ь с я з а с о л ь о в і п і с н і с о r e c o g n i z e d artist, both in f o r e i g n
T h i s m o r n i n g , C h r i s t m a s day,
що
ціле с в я т о в и п а - і Р
иі
"
Ф " Ґура з
l a n d s as welly as in this c o u n t r y . the c h u r c h w a s fined at
the
` ч ж е гарно, за щ о признай- Б о ф а л о , котра загостила
на
T h e y h a v e p e r f o r m e d in i m p o r t - C h r i s t m a s m a s s celebrated by the
‚'„'а ю ж и т ь с я к о м і т е т о в и , х о концерт й своїм в и с т у
pastor,
R
e
v
.
A
l
e
x
a
n
d
e
r
R
o
t
k
o.
ant
centers
o
f
m
u
s
i
c
and
h
a
v
e
)пом
звеличила наше свято. В о і с о л і с т а м т а і н ш и м вНbeen h i g h l y praised for the c a p - T h e choir, under the direction o f
в и с т у п а л и п і д і на с в о ї м г а р н и м і с и л ь н и м г о оиавцям, щ о
H w o z d e v i c h , assisted
ol Professor
Q7I-TOCOM п р о с п і в а л а : „ Я к б и б у - a b l e and superior m a n n e r
‚водом
дяковчителя
н а з у л и " , „ О й п і ш л а б ` " я ' p r e s e n t i n g the airs o f their n a t i v e it the mass.
ипа З а р е м б и .
і „Крилець, кри- ' d .
н а
( T h e E v e n i n g Sentinel,
Зранку в і д б у л о с я врочисте
У .?У
Ця
остання пісня ви-)
Besides the folk s o n g s and па
Ansonia,
Derby,
Shelton,
огослуження, на я к о м у
цер- де ЦЬ
tional air of U k r a i n i a , the p r o л
и
к
а
л
а
з
а
д
у
м
ч
и
в
и
й
н
а
с
т
р
і
й
S e y m o u r , J a n . 7, 1 9 3 2 ) .
і вний х о р с п і в а в д у ж е г а р н о ,
„ п о л и g r a m will include the m e l o d i o u s
і., іі.і всіх п р и с у т н и х з р о б и к о л и п о ч у л и с я
рія

Листопадове Свято.

Гулька

відспівала

„Засвистали

козаченьки"

Заходом злученого ќомѓѓе
братств, які г у р т у ю т ь с я п р и
ќ`ко-католицькій
церкві
й
д о п о м о з і м і ш а н о г о церого хору наша
громада
,н 29. л и с т о п а д а в і д с в я т к у в а ) Н Н

п

н

г н і с т

а

п

а

н

і

С

н

Впр

з

е

ч

works

в

all

ЛУ`П

of celebrated

nations.

masters

T h e entire

will ' be

presented

costume.

T h e songs

NEW

ALDERMEN
IN

native

will

н

с

ь

к

о

е

г

м

у

a

x

с

0

й

с

і

м

л

ь

к

а

C

B

а

T

0

б

M

„ПУСКАННЯ ДИМУ ОЧИМА". "

с

of

program

in

ї

о п о в

в

З И

л

к

c

о

о ) `'
У
Р'Дггн" к р а й " . К о л и
співачка
чила, то оплескам
гковський п і д ч а с п а н а х и д и
не б у л о к і н ц я й к о ж д и й д и в у
що віддали своє
вався, звідки в нашій місце
і
б о р о т ь б і за Р і д н и й
вости взялася така співачка.
Край,
виголосив
відповідну
До
с о л ь о в и х продукції', гарно
проповідь, щ о з р у ш и л а в с і х
а к о м п а н і ю в а а на п я н і
панна
присутних у ц е р к в і .
Анна К о п к о .
Вечером д о к о н ц е р т о в о ї с а -

а

т

a n

вражіння.

р

я

й

ш

М

З ПРИСИПАНИХ ПОРОХОМ Полиць

with " H o l y N i g h t . "
' t h e p o l l with 5 1 0 v o t e s .
Jaa.
P r i o r t o t h e b r o a d c a s t t h e Cardinal
showing
sui
c h d i r assisted i n t h e C h r i s t m a s strength, was second with 2 4 7

ELECTED

CITY.

trace

у

ю

т

у

i

л

а

в е Л

a

^

ь

х

т

а

к

_

:

)

)

Н

Ї

а

^

Ќ

Ч О

F l o c k i n g to the polls in n u m the struggles o f the U k r a i n i a n s ! b e r ^ a r d e d as c o m p e r a t i v e l y
f r o m the B y z a n t i n e and M o n g o l - L
considering the quietness можна лускати дим очима! Во- .
і
а ; н а голоTartar invasions, centunes a g o , l
но цікаве, але не радимо ніко- ^
би
середі
to the last fight for f r e e d o m
це зачинати. Як відомо, % а в к о л о ВИГолоної голови; ноelectors yesterday placed in of- ли
1923.
кутиках
наших
fice for
periods o f o n e or t w o н
лі
іібралося п о в а ж н е ч и с л о і
Молоденькі
декляматори
оса) леж
а т ь д вповік
а о т в о(по
р и , боці
яки- існли гостроверхі ш а п к и ,
An
evening
of
delightful y e a r s , nine a l d e r m e n t o the c i t y ми д і с т а ю т ь с я с л ь о з и д о с л і з - в е р х
їх
залізних
сорочок
ден, а м і ж н и м и б у л о К І Л Ь - г а р н о в і д д е к л я м у в а л и з п р а в KJ місцевих А м е р и к а н ц і в . К о н . Д Н В И М ч у т т я м п а т р і о т и ч н і в і р - m u s i c a l e n t e r t a i n m e n t is in store. c o u n c i l and four trustees to the Н И Х к а н а л и к і в , а н и м и с т і к а ю т ь ( к о л ь ч у г ) м а л и о д я г н е н і білі
board of e d u c a t i o n .
до
н о с а . Т о м у , як п о ч и н а є м о к н р е ї , щ о з а щ і п а л и с я п р и щ і п церт р о з п о ч а в с я в г о д . 7.30 і ші. Д е к л я м а ц і ю „ Д о м о г и л и "
(The Sunday Call,
тревав д о

10.15 г о д и н и

ра. На

початку

шаний

хор

канський

гимн

„Май

мі-

америКонтри"

і гимн а м е р и к а н с ь к и х

Ўкраїн-

!. і-

близька

..Далека

ти,

а

нам"

П і с л я ц ь о г о о. Л у т к о в мада відсвяткувала
Л и с т о п а - Vespers Last Night F o l l o w e d by
промову
' ( д о в е С в я т о й як с л і д п о м я н у R a d i o Broadcast of Christmas
шачіння Л и с т о п а д о в о г о С в я т а ,
' ла
найкращих
синів
УкраH y m n s , H i g h Maaa T o d a y .
а також про перебіг боротьби
їни,
щ о віддали своє
життя
У к р а ї н ц і в за с в о ю д е р ж а в у .
M a n y l o c a l residents tuned in
в ж е р т в у для вітчини. С м і л о
Д а л ь ш а п р о г р а м а к о н ц е р т у м о ж н а с к а з а т и , щ о це с в я т о on station W 1 C C at B r i d g e p o r t
last
e v e n i n g t o listen t o
the
ла д у ж е ц і к а в а . її г а р н о в и - ,
оводови
of C h r i s t m a s c a r o l s
налн х о р и м і ш а н и й і д і т о ч и й , І к о м і т е т у й д я к о в ч и т е л я О . З а - broadcast
by
the
U
k
r
a
i
n
i
a
n
c
h
o
i
r
of
S
ts.
3 були підготовані д и р і ґ е н - і
^Р^Ю
виконавців
Paul church.
The
м п О . З а р е м б о ю . М і ш а н и й п р о г р а м и б у л о н а й к р а щ е в і д Peter and
broadcast
w
a
s
o
p
e
n
e
d
by
P
r
o
f
e
sп
і
с
е
н
ь
,
р
п і д с п і в а в низку
j ряду
літ
у нашій
громаді,
sor
Roman
Hwozdevich
who
реважно п а т р і о т и ч н оoгr оo зз м
мі -і р
ята й
Кожду
пісню
п у б л и к а ч и с л е н н о п р и б у в , щ о б и в і д - wished the radio a u d i e n c e a m a r приймала д у ж е щ и р о , н а г о р о - д а т н п о ш а н у п о л я г л и м г е р о я м . ry C h r i s t m a s . Last e v e n i n g w a s
C h r i s t m a s e v e a c c o r d i n g t o the
джуючи грімкими
оплесками
ський в и г о л о с и в

з

а

в

д

я

к

и

р с м б и

і

а

р

і

т

д

Цей хор, у

складається

З

0

і

л

о

м

у

з

у

м

і

в

а

г

у

хор

також

відспі-

а

й

p

ірозуміло. Н е х о т і л о с я вірити,

з

о

шо

н

а

в

м

вав

свої

ці д і т и

мова
сто

пісні д у ж е
тут

добре

роджені,

бо

в піснях вимовляли

чн-

й зрозуміло. Діточий

ви-

a

м

M

м

"

О

Т

х

о

Р

3

Р

л

і

П

і

F

o

r

t

W

i

l

l

i

a

а

І

М

о

У

м

-

С 1

і

хо-

,

1 П

n

Ukrainian language.

e

д е к л я м а т о - 1 ѓїт-st

присутні

pa-

в с у п р о в о д і гри

відспівали

„Ще

У-P-wa!"

с

was

entitled

"Christ

The;

(

all by a c c l a m a - J H o c a . Н о р м а л ь н о

personnel

"This

_

n

Day

Is

Jesus

of

ж

M o n d a y ' s a l d e r m a n i c and edu-

С

chief

administrative

bodies

'the city is c o m p l e t e for 193 2.
c a t i o n board contests resulted
city

c o u n c i l , the

'he

return

former
of

to

defeat

public

alderman,

of

life

т

Л

с

іп'

л

3

і

two, І

с я

д

и

,

K

a

H

of

ь

1

а

T h e b o a r d of ,

з

a H I

l

and the debut

t w o new m e n .

а

т

Як

the reelection o f six o f t h e - 1 9 3 1

н

д

The

program

the

office

1931

and

trustees

marked

the

the board of a f o r m e r

back

in

е

return

to

chairman.

Results in W a r d s .

а

і

0

В

о

н

)

д

о

д

в

г

о

в

в

г

у

і

Князь

с

ч у

вити

Олег

свого

наказав

любого

поста-

коня

на

стайні й пильнувати й о г о , п о ки кінь ж и т и м е . П р о й ш л о кільроків.

Одного

вернувся з

разу

п о х о д у на

Олег

ворогів

а

e

w

%

и

г

е

i n

d

v

i

c

й

Р

закривають ступали

н

Я

й

e

w

Aldermen.

чорною
хмарою
на в и л і з л а г а д ю к а й с м е р т е л ь н о
п о р о х , У к р а ї н у зі С х о д у , самі х о д и л и вкусила князя. С л о в а в і щ у н а
П і в д е н ь д л я б о р о т ь б и зі с п р а в д и л и с я !

ані

ие м о ж у т ь

и

х

B

Ц 1

є

с

л

с

и

ш

л

і

з

е

н

с

і
л

дістати- на

заслонќи
а

б

с

і

викону'ють с в о є ї с л у ж - . д о

т

а

к

і

л

ю

д

field

Alderman

with

eight

Г

for the

(ніша

headed'

П о е т Руданський отак
д а є віршем це
„Ти

пере-

віщування:

щ а с л и в и й , пане

княже,

незалежности

народу.
літописці,

І

розривна

к

н

я

з

ь

0

лег.

Цього

князя

й

відпочинок'щим".

Він

уславився

-війнами з ріжними

— Т а ж в и н і к о л и не х о д и т е ) м и ,

Твої

котрі

йшли

зі

моя жінка ходить.

бивав

стародавні

І

на

золотої

гострії вражі

Помимо

напасннкаСходу

море.
броні

М е ч і не р у б а ю т ь ,

своїми

' У к р а ї н у , а т а к о ж т и м , щ о від-

—Але

І синєє

на-

найпрнєм- J рід і літописці називають „ В і -

three s e a t s J д о к і н а !

Cruikshanks

шлях

їмў князівському престолі засів

Відпочинок.

candidates)

й

противниками,

економічної

и

заткають со- українського
цями ніс, то м о ж у т ь н а - ' т о й , кажуть

H was an interesting contest in д л я н е р в і в .
one

культурними

цивілізованими

розви- j прокладаючи собі мечем

Н е д о л і не з н а є ш ,
П о х і д Та як б у д е ш умирати,
прова- Мене с п о г а д а є ш .
п о ѓ ж и т и т о д і п о в і т р я м ч н д и - і д и в А с к о л ь д , а л е вііг не в д а в Твоя слава тепер ходить
мсм
папіроски`не
пе о б а
-іся,
б о на Ч о р н о м у м о р і з н я П о м е ж и землями,
що йдуть д о вух (рур-)дася страшна буря й потопила
В Царгороді прибиваєш
ки Е в с т а х і я ) , a . i e j l т а к о ж о б а j б а г а т о ч о в н і в , а р е ш т а вернуТи
щ и т и на б р а м і ;
с л і з н і к а н а л п к и . Т о д і д и м ви
л а с я з п і д Ц а р г о р о д а н а з а д н а Т е б е , к н я ж е , не с п и н я ю т ь
х о д и т и м е н а в е р х а с л і з н и м и о- У к р а ї н у
Н і я р и , ні г о р и ,
тнорикамн в повіках.
. v П і с л я А с к о л ь д а на к и ї в с ь к о - З а т и х а є п і д т о б о ю
Я к

Кінотеатр то таки
N

в

- О д н а ч е бувають лю- j своїми - більш

к

'

a f f a i r S

и

ле-!
!

Т

я

K

f

і

1

н и х

y

носі

к

квналики

н

И

of

B o r n , " ward

concluded

и

І

кінці ц и х в у з ь к і " .

у

заслонќи

П

a

на

каналиків

Ш

education c a m p a i g n p l a c e d t h r e e ! ^ „

" p r a i s e B e to G o d in H e a - in the

ven."

л

л

мені в і щ у н ! О с ь від м о г о л ю Таке т о б у л о українське кня- б о г о коня л и ш е побілілий чез в а н і с л і з н і з а с л о н ќ и . з і в с ь к е в і й с ь к о , щ о , р о з г р о - р е п л и ш и в с я , а я все щ е ж и в і д д и х а є м о н о с о м , т о ці м и в ш и н е р а з д и к у н і в , к о т р і наТа
в цей час з черепа

o f the three с л і з н и х

Our-j

G o d in the H i g h e s t , " f o l l o w e d і

0

не ђ у

и

а

о

т

three a l d e r m e n ,

G o d Is B o r n , " the next, " G l o r y j

a

Г. Девуш.

о

m

солісткам

пяні,
е

а

с Ь о

,

'

р

1

JLHOT^
р

т

tion, the

С В

пального свята, а зокрема
Діточий

а

1 м

п р

в

с

Кінци Г . Л е в у ш п о д я - c a l e n d a r o f t h e eastern churches',
A l d e r m e n А . К. C r u i k s h a n k s
всім
учасникам,
Щ О I T h e r e were 5 2 m e m b e r s o f the
and J o h n G . M c D o n a l d were reучастю
причинилися;
і г w h o t o o k part in the b r o a d elected in ward o n e .
T h e third
АП
CAF0LS WCRC
representative is is J aJsa. s . C aCradridnianla, l ,
representative

числі

важно з м о л о д и х
дівчат, к о т р і р о д и л и с ь - в А м е -

м

е

і д о в і д а в с я , щ о й о г о кінь у ж е
на п р а в о м у плечі. У з б р о W i t h the p r e v i o u s return to п л а к а т и , т о н а с а м п е р е д м у с и - к о ю
Давно з д о х . К а ж у т ь , щ о він
office o j M a y o r E . G . M u r p h y ,
о б т и р а т и х у с т и н к о ю ніс, б о єні в о н и б у л и в с о к и р и , стріли, з а х о т і в п о б а ч и т и к о с т и с в о г о
с
п
и
с
и
та
о
б
о
с
і
ч
н
і
м
е
ч
і
,
а
щ
н
H y d r o c o m m i s s i o n e r J . R . Patti- с л ь о з и с п л и в а ю т ь з о ч е й слізк о н я . Т у т к н я з ь с т а в н о г о ю на
son a n d the three 1931 ward н и м и к а н а л и к а м и д о н а ш о г о
н и х б у л и д о в г і та в н и з у ч и р е п к о н я і с к а з а в : „ З б р е х а в

а

При
пере- кував
с
в
о
єю
хлопців і

виконавців.
членів,

Н

в

ц

віддеклямувала Марія ЗаремN e w a r k , N . J . , J a n . 10, 1 9 3 2 ) .
ба
з таким чуттям, щ о прис у т н и х п р и в е л а де; п л а ч у . В с і х
декляматорів публика нагороджувала довгими
оплесками. U K R A I N I A N C H O I R S I N G S O F
NATIVITY.
О т а к наша українська rpo-

всче-

концерту

відспівав

н

o f

Під

Чинить

українські То
По

літає

стріли

літають.

тобою

білогривий

твою

волю:

як

крилатий

вражому

полю,

То спиниться як камінний,
Т а я! С т о ю тут мало щ о
Ч о г о ? Т а ж б о д а й відчнЯк вудила з д в и н е ш ;
— Т о залежить від того, 9
пів години.
ніть ч о л о в і к о в і . Т а м о ж е я не в е л и к а .
А всетаки ти від нього, .
— А хто ти такий?
аптикар
паршивий!
Ти від коня з г и н е ш ! "
— Х а й б у д е н а й м е н ь ш а , сі
— Т а Ц а б а к , від пили!
— Ц е ні! Т а ж м и з н а к о м і ! ж і м
вісімка.
Олег
дуже
високо
підніс
— Ц а б а ч к у , щ о маєте, д і —
Дзінь! Дзінь! Дзінь! —
— С а м е т о м у , т о ж не б у д е — Г м , чотири корони.
значіння української д е р ж а в и ,
Біла м а л о м і с т е ч К о в а церков- о в о . Л е ж а в н а в з н а к у ш и р о
д з в і н о ч о к знову д у р і є . Апти-) д у с ю , на с е р ц і ?
мо
о д и н на о д н о г о н а ч е д в а

Г м , ч о т и р и , ч о т и р и . Т о а з Г р е к а м и він п і д п и с а в у 911
іія гляділа в р і д ш а ю ч у м р я к у . J к о м у , д у б о в о м у л і ж к у , із з а м - к а р о б е р н у в с я на б і к у д у б о Т а з і й д і т ь у н и з , б о ж ц е пси.
приготовте
мені...
одну-дві році торговельний договір, яП манюсенька в е ж е ч к а в и з и - ( к н е н и м и о ч и м а т а н а - п і в о т в о - в о м у л і ж к у . Б у л о й о м у яксісь т я ж к о т а к б е с і д у в а т и !
— Знаю. Л и ш е скажіть ме- фляшекн. Я йду д о О ч и н а , а з
кнй щ е дотепер є зразком тапала крИХІТОЧКу ПОНВІД С І р И Й ' ПЄНИМ рОТОМ, І З ЯКОГО
так, начеб прокляті м у х и бре— Г м ! А чи то конче?
ні! М о ж е б у т и , щ о в і к о н ц е м в е ч о р а в е р т а т и м у , т о , с к а ж і м ,
ких
д о г о в о р і в , навіть м о д е р '
-— Я к ж е ж н е к о н ч е , т а ж я в л і з е т ь с я .
дах,
критий
черепом.
Н а ч е" ' х в и л и н и в и х о д и л и з в у к и , ЯКІ н і л и в п е р т о б і л я в у х а .
к о л и б т о й о л і й о к б у в д о р о ж - них.
Ц и м д о г о в о р о м Візантія
— Дзінь! Дзінь! Дзінь!
і й д у м а л о щ о не д в і г о д и н і !
дбайливий
вартовий,
гляділа зовсім д о б р е м о ж н а б у л о п о —- А н а в і щ о ж , к о л и є д в е р і .
в т и х Н і м ц і в , т о в і д н е с у вже
пертрактувала з У к р а ї н о ю
р
і
в
н
я
т
и
зі
з
д
о
р
о
в
и
м
с
к
р
и
п
і
н

Прокляте
життя!
Вже І
Д я д ь к о на в у л и ц і нерестуна в с ю о к о л и ц ю .
С т а р и й Ядернічек у ж е став собі його осьтут у тій кобелі...
І варварською держазнову дзвонить!
п а є з н о г и на н о г у , н а ч е н а з а т и с к а т и з у б и . О д н а ч е о б о Віконця деревляних д о м и к і в ням пилки.
Д і д у с ь з а п а к а в із л ю л ь к и т а в о ю ,
а як з д е р ж а в о ю кульПри
цьому добрячий апти-І розпаленій блясі. Певно, так вязок кличе:
на ч о т и р о г р а н н і м н е в е л и ч к і м 1 А м а в і ч о г о . П а н а п р о в і з о
вже
був за дверима, а д о б - турною, щ о має такўсамў ви-,
ринку та в т р о х ў л и ц я х м і с т е ч - р а ( п е р ш и й а п т и к а р с ь к и й по-1 к а р з м у ч е н о п р о т е р с о б і о ч і , на ж а р т т а к о ї д о р о г и не р о ‚ П е в н о д і д у с ь іде д у ж е х о р я г а а п т и к а р , с т а р и й Я д е р н і - с о к о
розвинену
правосвідоІ в и т я г н у в с ь , а т ю т і м у с і в ' б и в б и . Н е м а р а д и , т р е б а з і й - р и й , б о . . . " і в ж е д в е р і з. велика б у л и щ е с т а р а н н о
поза- „ і ч н и к ) пустив саме т о м у Ч О чек, с т о я в н а ч е з а к а м е н і л и й ! м і с т ь , я к а б у л а т о д і в н а й і
мимрив', ти н а д і л ,
чинювані — з а с л о н е н і м а л е н ь : т и р и д н і , а н о в и й , щ о м а в п о - '
л о с к о т о м с к о р о відчиня- Закляв, наче кірасієр, щ о й н о к у л ь т у р н і ш и х д е р ж а в а х світа.
з
а
в
ч
о
р
а
п
р
и
ї
х
а
т
и
,
з
а
п
і
з
н
и
в
с
я
,
)
І
п
а
н
Я
д
е
р
н
і
ч
е
к
п
о
м
а
л
о
в
ж
е
кою
б і л е с е н ь к о ю з а с л о н о ю алися.
за д о б р у х в и л и н у .
Візантія признала тоді вперНу, щ о ж ! П і д о ж д е м о ! М о бере ключі з гака, вже визибо
деревляними
віконницями Бог зна ч о г о . Т а воно в ж е так
— Славайсу!
би
тебе п о б и в , ти ше
Україну-Русь рівною собі
м у ж и ч о к і щ е в п о р у н а д у - р а е к р і з ь д в е р і та с х о д и т ь н а
спали! Т а к с а м о спали люди, складається! Коли чоловік сам, же
— Н а віки слава!
д р а б е ! Т о з а ц и м б у д и ш м е н е д е р ж а в о ю й не т р а к т у в а л а в ж е
с п а д е на н ь о г о н а й б і л ь ш е р о - м а е т ь с я .
діл.
Деревляні с х о д и за к о ж
що в н и х ж и л и .
Гм...
я х о т і в с п и т а т и с и , в ч е т в е р т і й г о д и н і ? Т а ч е к а й , її б і л ь ш е з п о г о р д а .
дим
кроком с к р и п л я т ь з а с в і - .
Даремна розрада. .
Не д и в н и ц я . П о д о в к о л и ч - б о т и ! „ Н а ч е з м о в и л и с я , п р о прийдеш, прийдеш, добре, я
І я к щ о дійсно не було такокляті
волохи!" —
серидвся
— Д з і л і н ь ! Д з і л і н ь ! Дзілінь! чена свічка кидає дивні т і н и . ;
них
горах пересувалися
ще
о лі і й ц у еЄррууссааллиимм- дам т о б і о л і й , щ о а ж . . .
го в и п а д к у , щ о б О л е г п р и б и в
вже
вчора вечером старий ап
І в ж е з а с к р и п і в у з а м к у ве с ь к о г о ?
Тепер
ті
три
шаргінення
рідкі, б і л і м р я к и . - Н а с х о д і
М а л е н ь к и й д і д у с ь о в ж е не с в і й щ и т н а б р а м і Ц а р г о р о д а ,
т и к а р . — „ Я к р і к д о в г и й , т а к р у ч к о ю д з в і н к а бул'и т а к і р і - л и ч е з н и й к л ю ч .
небо п р о я с н ю в а л о с я в ж е , з а с і — Т о г о проти горячќи?
чув д и в н о ї а п т и к а р е в о ї п о ѓ р о - т о с и м в о л і ч н о в і н т а к и й о г о
й о м у н і ч о г і с ь к о не х и б у є , а ж ш у ч і , щ о п р о б у д и л а с я в ж е й
Старий аптикар увійшов в
яне к у ч е р я в и м и
хмариночка- А так проти горячќи, тай
прибив, б о покорив Візантію,
аптику.
ми, щ о с я л и з о л о т о м . . С п о в і - н а р а з н а ч е б ї х п о ш е с т ь н а в і - с т а р е н ь к а а п т и к а р е в а .
п р о т и т о г о , як ч е р е в о болить.
Чому?
д о б у в ш и мечем і с в о є ю вміД я д ь к о на в у л и ц і п е р е с т у —
Василю!
щали, щ о с х і д с о н ц я в ж е не- стида! А т о й ' п р о в і з о р т а к о ж !

Певно, щ о маємо його
Т о м у , щ о д в е р і а п т и к и рів- л о ю
політикою признання рівЗ
л
о
б
н
и
й
ч
о
р
т
!

З
а
р
а
з
п
р
и
й
.
ѓгає
з
н
о
г
и
на
н
о
г
у
:
. Т а вже встаю! А перўи
далеко.
Скільки , потребуєте?
ночасно з стращним тріскотом ноправностн й високоќўльтурду!"
Т а к ! А в ж е `Гри Дніѓ т ^ б и ї х
Ну, т о в ж е буде! Г м ! А
П р о б у д и в с я т е ж п і в е н ь на

А скільки к о ш т у є ф л я - ' у ж е знову зачинилися,
ности своїй державі. В і д товін, в о л о ц ю г а , с в і т о м б л у д и т ь ! і
і
вставав та надя-І г е б у л о б и ! Т а к ! Т а к і т о п а н и !
банті
під
шопою
котроїсь
шечка?
( З ч е с ь к о г о переклав М . Н . ) . го ч а с у У к р а ї н а стала европейТа я йому! Я к приїде!..."
j
х о д а к и , а р у к и вкладав у) К о л и б ч о л о в і к д а в с я ї м , втинизької х а т и н и , з а п і я в , витав)
ською державою.
І таки трохи його правда.
зеленої блюзи, снулиб його у мур, щ о п о д о новий д е н ь , а я к а с ь к о р о в и ц я ,
В
Ж
Е
В
И
Й
Ш
О
В
З
Д Р У К У
була. Наче змовилися нещасну
і с ц ь хаб а в б и на н а р і ж н и й к а м і н ь ,
що д у ж е р а н е н ь к о п р о б у д и л а в о л о х и , від ранку д о темної! ата, б а б у л а стебнована т а притиснений д о дерева. Г м !
ся, з а м ў ќ а л а й з а д з е л е н ь к о т і
О б л е к ш у є біль
ночі л и ш е х а п а л и за клямку багато тепліша.
Т р е б а не д а т и с я ! Т а к , т а к ! Д а
ла л а н ц ю г о м . В и д н о , х о т і л а
Потго аах терпіте p e n a l ї д і
в і д , д в е р е й ! П і в д о дванвцятої)
іож-лвя і боіі? B-xdxs фяш-Т
Відчинив' вікно.
В и г л я н у в , л е б і ! А к о л и н а ш ч о л о в і к не
вже
йти в п о л о н и н и .
в ночі в і д і й ш о в останній,
хто
біля дверей.
дасться, то воно зараз інакше!
А л ю д и , ті л ю д и — нечувавчора навіть в третій
рано
Д я д ь к о . Невеличкий ростом,
Н а такім роздумуванні вспо
не! В о н и с п а л и з д о р о в о , с п а дзвонили!
низький, так т р о ш е ч к и при-j коївся, м е р щ і й вимяв к а п ш у к
ли твердим
СНОМ.
Так
моЯ
к
а
ж
ўти
в
и
н
ц
я
,
щ
о
т
е
п
е
р
т
а
к
с
а
д
к
у
в
а
т
и
й
,
'
п
л
е
ч
и
с
т
и
й
.
Н
а
н
о
'
і
з
з
а пазухи та взявся сипати
жуть
спати
лише
дійсно
У залізничій г о с т и мни ці.
п р а в е д н і л ю д и . Г о р о ж а н и н а л ю б о , т а к м и л о с п и т ь с я а п т и - г а х д о б р а , п о р я д н а о б у в а , в', т ю т ю н е ц ь у л ю л ь к у .
І П Р О Д А Є Т Ь С Я П О 50 ЦНТ. З П Е Р Е С И Л К О Ю
П с т ь : Ч о м у д а є т е т у т такі
руках суковитий
бучок. На
В і к о н е ч к о у в і к о н н и ц і двеш о г о містечка справді такі б у - ' к а р е в ї .
З
А
М
О
В
Л
Е
Н
Н
Я
Р
А
З
О
М
З
Н
А
Л
Е
Ж
И
Т
І
С
Т
Ю
С
Л
А
Т
И
Д
О
:
малі п о р ц і ї ?
,
На низенькій вежі била с а - ' д в о р і щ е темно, то г о д і в г а рей аптики відчинилося.
"SVOBODA"
Вейтер: Щ о б и подорожні ж
І пан
аптикар
Я д е р н і ч е к і м е четверта година...
ї д а т и , які р и с и й о г о л В ц я .
— Т о ж кажіть, д і д у с ю , чоспізнялися д о п о ї з д у .
і
— Хто т а м ?
' г о потребуєте?
01-83 G R A N D S T R E E T .
J E R S E Y CITY, N . J .
спав т а к смачно. С п р а в д і з д о - J
— Д з і л і н ь , дзілінь!

Іван П е т р ў е .

ЄРУСАЛИМСЬКИЙ ОЛІЙ.

Хто
це т а к з а в з я т о
дзвінком?
Та
дарма! Старий
с п а в нині Т в е р д о .

шарпає

не

:

Р

,;

Д

В

І

у

п

Ч

ш

і

и

д

р

о

к

н

о

с

о

о

м

м

у

Л

ж

к

у

т

а

:

ч

ч и

н

т а М і

е

м

т

а

о

е

г

т

о

е

в

0

a

Л

r

й

m

m

к

у

i

j

я

к

й

о

г

о

з

с

г

ш

w

а

п

р

а

в

И

д

в

н

р

o

о

i

к

і

н

і

ч

р

у

ч

ю

к

а

в

в

ж

и

и

в

а

в

з а м

КАЛЄНДАР

УКРА'ЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА
на 1 9 3 2 рік

:

7

ПЕЙН -ТКСПЕЛЄР

як ми

.ЕУДОВИ НАдошг ПЛОТИЧІ

‚НУҐА-ТОН ЗРОБИВ Мій ! ПРОСЬБА Ш Ш О Е И Р і В
ЗДоРоШІ"

$ 6 . 8 0 ; Т . Коаіцький
Р а з о м $66.60. '

S 7 . 0 0 . — контролею комітету, яе чи-^до зрозумій
j слячи соф нічого затакийве- - Документи, які можуть доказаЖОЛУДОК
Загальний рахунок: Отрима- -аякий труд, а було багато ви-.ти спілку Німеччини в українСКІОІЦ.КИЙ, Ќ.іі.леид,' ОцЯо, кіМ и н у л о г о ТИЖНЯ ВІдбу.шся
. СкІвіщи,иЯ,
но від товариства допомоги тіадків, що він виплачував^сво- ських заворушеннях. Отже, як"я " " " " "
з б о р и М і ж н а р о д н о ї Юнп. .ц,,,.
рідному селу з 1925 р. Я38.71? готівку, не подаючи її до,би настоювали в осені на те, ._ й -!ч4г"и
О Н Р А К Ю З , -Н. РІ.
к а я ь ч . Ж , в М а н г а т а н І'о.т. на
поодинокі
жертводавці
зложирозходу.
І
щоб'
и
с'
п
раву
роз`бирати
.
аж
І
Н а ` вн.тїітіль-йу %ореггьбу.
В 1919 р. одн`осельчани Пло-;
М е й н стр., Й о н к е р с , Н . її і,,.
лН $581.00; дохід з підпри- Д н я х мн отримали листаідо кѓиця (так, щоби вона пе- ІІГ?о-ТЇІ,"`Ір(2бнІ МІЙ 'ісодуж
$ Ш Щ ў ,
w : 4 t з л о , тичі Великої завязали товариЬ е В ш л а з К о м і т е т у Т р о х на'
ЛОВОЮ Цеї Ю Н І Ї Є С . Боровжиад'членсьскі вЌладќи'в сумі, отво односельчан несення по емств $667.74; зібрано на Л й від краеяого комітету. Пи-Р а д ў ) , з а м і с ц ь з д а т и с я н а мн-1
с ь к и й . М і ж і н ш и м и справами
що"НуЛЛ
'№ЇЎЙ'. `'`'І
продажі `'брошур) мочі рідкому селу. З місячних! 'сти $66.60. — Загальний прИ- шуть, Ш о дім вже побудова- р о в і н а м і р и П о л ь щ і , т о д і П о л ь у х в а л е н о в д а т и с я з просі.ґ„
х і д $1,454.057
ний.
В
гімнмається містити коЎБО` прнйшло`ЎЗ' ц. Сгіеціяль-. членських вкладок і з добро-j
щ а в и к о р и с т а є з г а д а н і докуд о в с і х г о с п о д и н ь славинськоРозхід: Вислано д о села' ^рйтєна, читальня, сили: дляі
'ний' $ЬнД з л о ж и в 'Н, Бут 50 ц вільних жертв вислано до села
менти".
г о п б к о д ж е н н я , щ о б и не купу'На
забав`і укр. "тов. „Січ", кількасот долярів для голодуЖ
п
е
р
е
с
и
л
к
,
;
й
в а л и і н ш о г о х л і б а , лише а Ні$і№'
о п л а т а с а л і н а з'бо- "
"``"^"'
Р у п е в н я є , щ о п е в н і роз-"
с
л `'І
від. Ш У. Н.` Союза', дня 2 1 .точих.
иійним
значком.
Підписаний
$ 6 00 ' — Р а з о м ' $1 424 00
У
"Р `
Берліні ствердили, щ о і
ЗДДО
ЩГ студе'нт Т І . ' Д е м - У 1925 р. декотрі члени ц ь о щоби тиоіжна було в пім приКомітет, у виконуючи
yxna.iv
,
'
ttvjgfa.
м і с т и т и с ь . Д л я н и х т а м в с е л і ' в д а н і м в и п а д к у не м о ж н а к а біцькцй заклЌикав гостей, що- го товариства піднесли гадку
можливо` в Тепері-'зати про німецьку махінацію.
з г а д а н и х з б о р і в , просип, усі
"6н зложили 'жертви для на-побудувати в с в о ї м ріднім с е - ЗЗ аа гг аа лл ьь нн ии йй рпорзиххіідд $$64МЖ
і , 4 ^ 4 . о и щню ‚ ‚ л о $ } у з і б р а т и х о ч ш о с т о ї Щ о д о д в о х - к р п і й л и с т і в , в и І х л а в я н с ь к і г о с п о д и н і : .Купуйте
Ж№`ших борців УВй. Зложили: 'С лі Народний Дім, на ш о з л о
i n виків^Єння;. Т у т в н о в у ч и ' д р у к у в а н й х в „ І л ю с т р о в а н і м K v - 1ВЗ A , B ^ W O А . И Ю И О Р К . х л і б л и ш е зі з н а ч к а м и Міжна( ї и с я ж н ю к Щі Тіб 5 0 "ц.: П жили $ 3 3 . О д н а к ц я гадка о
О с т а є т ь с я на р у к а х
, . . . д М М Ь щ и І о б о в я з о к для І р є р і - Ц о д з є н н і м " ТО-го в е р е с н я ,
І'ізлпяні. сслт.і минули, поспрятува- р о д н ь о ї Ю н і ї , л ь о ќ а л ь ч
Імбіц'ький, 'М. К.тюсй`к,
с т а л а с я на п а п е р і а ж д о р о ю
Комітету
$ЗО.Ол
^ір
щ о б ц е й д і м -висланих м і н і с т е р с т в о м з а к о р - а, шо инттролано на-тіївягл. гЯП вже
1

1 0

н

A

С

т

0

щ

,

с

Ц

о

6

и

і

л

к

о

п

с

п г

б

Л

0

в

я

і

м

и

с

л

А

в

т

і

д

и

о

4

1

ц

м

І

П

і

у р к ' е в й ч ; " п о `25 ц . : ' М . ` Я в о р - j 1928, к о л и т о з с е л а

прийш.

П о д а є м о о т с е й звіт не з а д л я

н

е

о

ВІСТИ З СІЧОВОГО БАЗАРУ

И

не т і л ь к и ‚‚-пй'щався

свею

бу-J донних справ у Б е р л

д о гене-

реба прнготовлятнся до Великодня.

Ц е й х л і б є с м а ч н и й , випік ний
с а н і т а р н о в місті іђонкерс і і.,,

імовлено нові картки і
ЙНаи№Чі К а н і Й , М . Д е м б і ц ь - , вістка.
вістка, т о П л о т и ч а н и м а ю т ь !
сніий,'‚М.
а л е д л я п у б л и ч н о ї д о в о ю , а л е г о л о в н о , щ о ' б у нім
та свіжі ук'раїнські цу- л о в н о с л а в я н с ь к и м и пекаримн
кий," С Кашубїнський, пані А . н а м і р б у д у в а т и Н а р о д н и й Д і к ов анлт ьрбоил ,і . П р и н а г о д і м у с и м о м о ж и а б у л о р о б и т и к у л ь т у р н у К р а к о в і (на д о к а з , щ о д е я к і ні- корки,
З
краю
приходять
нові газеін і но- Ч е р е з т е в и д о с ь т е спосіб Д(
Дембіць`ка, пайЃ А.` Ќостів, Л.. але самі не всилі ц ь о г о з р о б и - з а з н а ч и т и , щ о не в с і о д и о с е л ь - р о б о т у
м е ц ь к і у р я д о в ц і б у л и в 1926 р .
книжки. ‚іНовнй Час" у Львові пе- ж и т т я с в о ї м , а не чужинцям, .
в у к р а ї н с ь к і й с п р а в і ) рсмінено на щоденник, і тепер в Сур"Кіщ.'`'І. Ќлий, Г . ТіаСТух,' пані.1 ти. О т ж е 2 8 г р у д н я 1928 р . від- чани щ о п е р е б у в а ю т ь в А м с - ' Т о ж щ е р а з о т с е ю д о р о г о ю
`
вже
е
до
продажі
4
українські що- щ о с к л а д а є м о з а з д а л е і ідь ти
новлено товариство і рішено
то п р о ф . Б о в е к а ж е т а к :
А. Нрвичўк.' — Разом $ 5 .
ленники: Свобода, Діло, Новий Час ру п о д я к у . — С Боровсіжий
риц'і'`зрозуміли просьбу п о - відзиваємося д о всіх односельЗ нагоди приїзду в спра п о б у д у в а т и Н а р о д н и й Д і м в н е в о л е н и х б р а т і в v р і д н і м с е - ч а н : П о м о ж і т ь , к о л и у в а с ш е „ Н а в с я к и й в и п а д о к , к о л и Час; здает-ься поза межами -Радян п р е д с ; В . Б о х н я к , с е к р . R Ко.
З
України
т
е
ніколи
не було і
вах орг'анізаційних головного! р і д н і м с е л і . В и б р а н о к о м і т е т , лі. З а л е д в и о д н а т р е т и н а п р и - не в и г а с л а л ю б о в д о с в о ї х р і д . з в а ж и т и , щ о а ж д о н и н і ш н ь о г о щоденнніш иа раз. Це поступ!
б и л я н с ь к и й , І. С т р а с е р , М 'м
котриіі м а в з а н я т и с я з б і р к о ю .
дня зберегли пильно доќўмен
предсідателя У. Н. С
Програма на радіо Сурми, шо від лінка.
чинилася своїми Жертвами д о н и х .
"
ІОпц.1
буваеться
кождої
неділі
рано, вже
Д
о
неї
п
о
р
и
ж
е
р
т
в
у
в
а
л
и
о
т
ти, які мали віддавна, і коли
на Н. Мурашка, місцеві три
будови Народного Д о м у . П о . ;
Р і в н о ж п и ш у т ь нам з села,
давно проголошена, що „це нойкра-І
відділи У; Н. Союза влаштува- сі г р о м а д я н и : М . С т е ц к о і 1. м'имо т о г о , щ о К о м і т е т к о ж н о - ' щ о б и п р и с л а т и ІЏ с п и с ж е р т - в з я т и на у в а г у з д и в у в а н н я т а ща програма, яка досі була на радіо"

І
р
и
н
о
,
я
з
а
в
в
а
ж
а
.
і
а.
Та
сама
програма
кождої
неділі
пс
В
а
р
е
н
и
ц
я
п
о
$
5
0
;
Т
.
К
о
з
і
ц
ь
ли Прийняття дня 5. грудня
в о д а в ц і в , щ о б ї х імена в и б и т и о б у р е н н я , не р о з у ' м і ю , щ о ці бнває свій власний рекорд щодо кра
кий, Г . Г у л ь к а , І. К у ш н і р , Ю . г о і к о ж н у к і л ь к а к р а т н о п о в і
л и с т и з 1926 р о к у м о ж у т ь м а сн й цікавості!. Перший раз як грали т в і й ч о л о в і к н е м а є зубін
1931. Підчас прийн:
д о м л я в п р о з б о р и і п і д п р и є м - " а м а р м у р о в і й т а б л и ц і в т і м ти с п і л ь н о г о з карним'и е к с н е і співали діти з орхестри п. Гайворон- Т о л и ш е и р и кінці МІ
К
о
н
д
р
а
т
о
в
и
ч
,
І.
К
у
т
н
н
й
,
А
.
Н
а
Клюсик попросив п р и с у т Н и х
ськоі о під проводом п. Придпткетінча, П о п е р ш і м з а р а з викупові
відозви, Д
.
памятку буду
ства, р о з с и л а в у с я
дЙЦІЯМИ з ж о в т н я 1930. К а ж і к то слухачі писали, що то вж
зложити жертви на боєву а г р е б е ц ь к и й , В . С т е ц к о , М а р і я
. к о л і н н я м . Т о ж к о л и не х о ч е т е
I тЃ і д в і т р е т и н і о д н о в а ш и м ' п р о с т о : б е з о г л я д у на в і д с у т - краща програма, що може бу
цію. Зложили: по $ 1 : М."Кл С л и в а ( з р о д у С т о к о л о с а ) , С . Лісѓи
другу неділю прийшли музиканти;
с
е
л
ь
ч
а
н
ані
о
д
н
и
м
с
л
о
в
о
м
не
р
о
о
и
т
и
н
е
п
р
и
є
м
н
о
с
т
и
в
а
ш
и
м
у

.

.
.
.
:
.
.

,
к
;
.
сик, М. Малімон, ѓості з Р а Н а з а р е в и ч , С о ф і я Б р е л ю с ( р о - в і д і з в а л и с ь . Т О ж ' п р и в о д и т ь с я Р і д н и м у селі, т о д о кінця с е . ність у ч о р н і м п о л ь с ь к і м кабі- (крайові) з Горожанського Ќлюбу
Н е п о т р і б н а держава.
Кавяті, як люди їх почули,
ч`естер, А VI.: `ЇХ Ковбаснюќ, д у С т е ц к о ) і І. Д о р о ш п о $ 2 5 ; п о д у м а т и : К о л и л ю д и н а в ж е .... 1932 р о к у п р и с и л а й т е ж е р т - неті н о в и х д о к у м е н т і в , б е з о г л я - , Кнінс
листами нас засипали, „що то т;
Щ о ви д у м а є т е при
^ ` І Є в д о к і я С т о к о л о с а (з, р о д у Г а і найкраща програма за всі". Знов
ви, с к і л ь к и в а м м о ж л и в о , н а ДУ на н е г а т и в н и й в и с л і д ч е с н о ї
ТІ 'Береза,'' ТІ Ќовал
д
і
в
с
ь
ќ
ў д е р ж а в у в Палест
забула п р о своїх рідНих у р і д слідуючу неділю приїхали „ГуиуПрисйжиюк, Г. Туркевич; пс ' б я к ) і М а р і я Д я к п о 2 0 ; С в д о - иім селі, т о ч о г о ж т о д і м о ж - р у к и с к а р б н и к а К о м і т с т у ^ Й О - в е д е н и х д о с л і д і в у Б е р л і н і , трез цимбалами Й решетом. Люди,
— Т о с т р а ш н а дурниця.
кія І в а х і в , О . С т е т к е в и ч , Т .
їх почули, пригадали собі „б'ез,
б а п р и н я т и м о ж л и в і с т ь німі
50 цЗ X. ‚Яворський, Н. Сут
Го
а
д
р
е
с
а
:
— Якто?
журне хлопяче життя з Верховини'`
Г у л ь к а і В . С а д і в н и к п о $ 1 5 ;на с п о д і в а т и с я 'від т а к о ї л ю д и к и х ( н е о ф і ц і я л ь н и х ) інтриг у давай знов зміняти рішення, шо Ѓуницький, Л. Кіт. М. Ліщинець-J
української
— Я к ми' м а є м о в світі
а т е р и н а К у ш н і р , Т е к л я С т а - ) н и д л я загальні
J o h n Warenycia,
„ .зки грали найкраше. Зіїоь
Східній Галичині. П р и сучаснім
кий, 1. Лесюќ. Н . М у р а ш к о , Г . Кхів,
прнйшаа неділя рано 3-го січня с. р.
І. Д е р е в я н и й , А . С в и т а ќ , с п р а в и ?
стані и і м е ц ь к о - п о . т ь с ь к и х ` в з а є - святий Николай роздав дарунки через триця'ть кілка с в о ї х дер
1 8 3 C e d a r Hill A v e . ,
.
Моздір, 'Д. Оринич, Д . Мат-Тетяна К і я н е ц ь к а , Т е к л я Г а б я к Ч е с т ь і с л а в а т и м , л ю
то навіщо нам іще одіті і
радіо
(все
в
моді).
Співаки
переко
мин
м
о
ж
н
а
з
р
о
з
у
м
і
т
и
(
х
о
ч
і
не
війчук, пані А . Матвінчук, М. і О л е н а К а р д а ш п о $ 1 0 ; і В в д о - п о м и м о т я ж к и х ч а с і в т у т в
Bellevine, N . J .
лндували як пристало в снягл, аж слуп о г о д ж у в а т и с я ) , щ о всі к л о п о - хають: '„тепер з тої сгації буде і рати' л е с т и н і ?
Димяник; І. Тамі 40 ц.; по 25 кія Д о р о ш , П . Г у л ь к а , І . Р е - І А м е р и ц і з р о з у м і л и клич р і д н о Ўпоминаємо тих, щ о маяв ти т а п о м и л к и П о л ь щ і викли- славна українська орхсстра Павла І уц.: Г . Староушний, Т . Велич, н ю в с ь к и й , М . Д у с а н о В с ь К и й (аі
менюка, котра майже в кождій украсела т а ж е р т в у в а л и , с к і л ь - ;."сти і д о ц е ї п о р и ї х не з'віер- КУЮТЬ ,.SCHADENFREUDE"
СЄр- їиській хаті осолоджує життя нам
яані Ліщинецька. В. Корняк, Д е н и с о в а ) і С о ф і я С и р о т а п о ' к и х т о Міг.
п у л и , ні ж е р т в ні ліст, щ о б ти: ц я х н і м е ц ь к и х п а т р і о т і в , не- тут в Америці. Орхесгра Гуменюк;і
І. Лущак, М. Дембіцький, О.
$ 5 ; С о ф і я Р о м а ш , М а р і й Гав-j
Найбільша
подяка
н а л е - и а й с к о р ш е б о д а й л і с ѓ и звер- п р и х и л ь н и х д о ідеї Л і г и Н а ц і й ; ааіра.та „Колисанку" компоновану п
II. Гуменюком а украї'нських мельоШмокалюк, І. Лішинецькяй, р и л ю к і В . Д я к п о $ 2 ; Д . Я р е - ж н т ь с я г р о м а д я н и н о в и з н а ш о нули д о К о м і т е т у , б о в п р о котра ще ніде не було грана. Як
М. ^зєдзюх, М. Мец, пані Т . ма, К а т е р и н а Я р е м а , K c e H b K a ' г о Села, І в а н о в и В а р е н и ц і тивНім разі б у д е м о п р и м у ш е - а л е о с т а т о ч н о , я к б и німецьі дій.
почули люди цей чудовий народно
ДО ВИНАИМУ АПАРТМЕНТИ.
інтриги й б у л и д о к а з а н і ( щ о кляснчннй ѓвір, ще й зі співом`; то зі
Шкляренко, пані А. К'іт, М.
8 ST. MARK'S PLACE,
С т е ц к о . О л е к с а н д р а Г а б я к і к о т р и й н а й б і л ь ш е п р и ч и н и в с я J ні п р о г о л о с и т и ї х імена в ч а ' в і д п о в і д а є д і й с н о с т и б о п е все забули і знов проголосили, „ик
Даньків, М. Дидик, І. Камс- Ксенька С т и т а н ю к п о $ 1 . - ' д о б у д о в и ц ь о г о д о м у . В і н с о п и с а х .
нянька програма найкраща". На елі (між 2-3 Евсне'ю) близько Ванаі.
І о е л о в л е и і л и с т и є з 1926 р . ) дуючу
неділю (Ю-го січня) отвори керс. $28 і $32. 4 кімнати на 2-і
нюк. — Разом $16.75.
Р а з о м $581.
п е р ш и й на п о к л и к р і д н о г о с е Рівночасно зазначуємо, щ о
г л и б и б у т и п і д - ли пюди радіо з жалем, що нже Мноверсі. Тільки 2 аггартменти поров
Вислано разом через Обєд- П р и х і д з п і д р и є м с т в : пікнік л а з а н я в с я ц е ю с п р а в о ю , д а - на п і д с т а в і у х в а л и з б о р і в п о
може бути кращої програми як попет
р д редна. Та їх жаль скоро розвіявся, у цім домі.
ар и
нання на визвольну б о р г Т в б у 1929 р . $128.90; д р у г и й пікнік р ў в а в с в о ю п л о щ ў в селі п і д ! с к і н ч е н н ю р е ч е н ц я в и с и л а є м о ' л і г о ю Н а ц і й , а л ес кне
в и п р а в д у як почули ‚Аркан дрібний". Михайла'
:

1 3

о м і

р

1

о

б

н

и

т

а

8

1

н

е

п

п

и

е

м

н

о

с

т

и

:

Аѓ%НІ ОГОЛОШЕННЯ

В

н

е

Т

О

Л

(

І

в

о

н

ставою

и

п

М О

о

л

ь

с

ь

к

о

ѓ

П Є

Є

Томаса й другі танці нашого славного старенького старокраеного
Т7 STUYVESANT STREET,
канта і його орхестри. До того ще й
(між 2-3 Евенею), близько Ванам
один з ‚Д`уцулів", їв. Лисечко,
тримував з цимбалами, грання М. То- керс. S32. 4 кімнати на 4-тін поаері
иаса. шо ннходнло гей би дійсн
Тільки цей одеи апартмеві оорш
старім краю. Тепер вже слухачі
Віть бояться рішати, що То найкраща ннй у цім домі.
програма, „бо вже тілько було
пайкраших"
і
все
побиті
дру'гим!
ПРОДАМ ШТОР
С і ч , в і д . З Г 7 У . ' Н . Союза ,)
прийму спіль'ника, справедливо'ї
$14.75; Т о в . У к р а ї н с ь к а С і ч ,
Дійсно так і є, ніхто ше не відкрив або
тверезого чоловіка, котрий чає кілі
всеї українсько'ѓ краси. Все ще лс-ікасот
від. 2 8 2 У . Н . С о ю з а $ 1 0 ; У к р .
долярів. Добра паї ода ц ^ENE
жить,
чекає
великих
мистців,
щоб
поАмер. Жіночий Горож. Клюб
ріпліім часі. Прошу голосиѓися іо
казати світови його славу.
В неділю, дня 17-го сгчия, буде знов CANDY A STATIONERY STORE, Ш
$10; Б р . св. П е т р а і П а в л а , від. j
грат'и орхсстр.і Горожанського Клю- А г . . А. (близько 14 вуя.), New Уо,к
3 9 У . Н. С , $ 1 0 . — Р а з о м
ІІОІ іала в -наші р у к и " с т а т т я М і ж с у с і д а м и ,
бу на Квінс Каннті. Той .раз як видко
їх старанних проб, вони поОюгь
$54.76.
п р о ф е с о р а університету в Л ь о В о д н о м у г а л и ц ь к о м у с е л і ззнов
всі рекорди Попередннх програм. Р А Д І Я , к н и ж к и , годинники vГ р о ш і в и с л а н о на п р и з и а занні, Е . Б о в е , у 3—4 ч и с л і ж и л и с о б і в с у с і д с т в і М а з у р і
комих, то запросіть
к р а ш с ь к о г о в и р о б у , рекорди,
до
себе послуосати т,айк-р:іиіої украѓв- ф о н т а н о в і п е р а , п е р е п и с н і кар
чену ціль через О б є д н а н н я .
бюлєтеііу,
видаваного
„Між- Українець,
ї програми. Так'ож розголосіті
З а У п р а в у О Д В У , від. ч . 9:
народпім
Союзом Товариств'
Мазур, стрічаючи Українця,
чужими, хай наставлять своє ра- т ќ и м о ж н а н а б у т и в
діо иа ню програму. Воніі вам нодяД . Туркевич, с е к р .
Rusalka Muaic Sc Book Co.,
В нас можна дістати всяні ргчи на виплат, почавиш від артист-тчного для Ліги Н а ц і й ` " , п . з . „ Н а ц і о - псе г о в о р и в :
К'.:-.
виробу годинників фірми П. Мартенюка до найдобірніших радіїв. За ча-нальні м е н ш и н и " . С т а т т я ц я
— Чесць!
131 Howard S t , Newark, N . J .
Добрі люди радили роздати якўі
рати.завдатком
Близ— дістаѓѓє ггершорядне радіо-иа легкий Тижне`вий вііплат. Після
лил
памятку всім слухачам української
НОВОГО ПРИВІЛЕЮ. В цей спосҐб
м
а
є
з
а
г
о
л
о
в
о
к

У
п
о
л
ь
с
ь
к
і
й
У
'
А
У
к
р
а
ї
н
е
ц
ь
д
о
М
а
з
у
р
а
:
радіо можуть бути розложені на щоденні.
P. S . Р а д і я д о с т а в л я є м о ввідпрограми
на
радіо,
коли
вже
скінчитьРадіо
на
щоденні
25-центові
раТтТ;
З
ЧГППУЬ тепер нагоду аќориста--, `г --всѓѓѓі
ФІНІКСВІЛ, П А .
країні". Починається вона так;!
^ Гаразд!
- програма, то щоб та памяткп д а л і 6 0 м и л ь .
ўслугу і гарантію.
і пригадувала солодкі хвилі, що
ілорічну „ В ж е кілька м і с я ц і в т о м у по-1 — С л у х а й ц є , с о н с є д з є , — п и За книжками, музичними творами, фоіггнновнми перами, переписними
Н а інвалідів.
пережили, служзючи рідні мскартками, рекордами, -мувінг пінчер" апаратами та фільмвтін приходіть в і д о м и л й мене п р о о д н у д и в н у т а є р а з М а з у р , — гіоцо т о в и
через повітря.- Думаємо, щоі В п а р о х і ї 'св. П е т р а й. П а в л а
ЯК Г а р а з д у найкращим спомином буде для украсправу: польський уряд, перед- г о д о ц є „ г а р а з д '
і`інської родннн, йк в них буде лежати
тАдчас панахиди
зібране
5
б а ч у ю ч и д и с к у с і ю На Р а д і Л і у вас н і м б .
иа столі гарно кяижочиа в твердіні
долярів
на інвалідів.
Гроші
UKRAINIAN BAZAR,
п р о „ к а р н і ' е к с п е д и ц і ї " на
- Т а в о н о п р а в д а , — відпо-1 оправі, з гарними кольоровими образ170 Е. 4th St-,
N.w York. N. T.
нереезГано д о к р а ю ч е р е з О б ЗАМІТКА`: Зв'ш
українській території в жовт- відає Українець, - У нас
131 H O W A R D S T R E E T ,
N E W A R K , T4. X
1930 ( г л я д я с т . 2 3 ^ - 2 9 и а - т и м „ г а р а з д " , я к у в а с з т и м великих діячів.
імляю своїх особистих приятелів, родичів дітей уча
і Коаин'
оли танків та всіх інших заінтересованих осіб, ню
Д . Грабовськнй.
ОЃСІ Б ю л є т е н у з 1930, д а в „ ч е с ц ь " .
ік.
$47.75.

1929 р . $127.64; п і к н і к 1930 р . б у д о в у , я к р і в н о ж д о л о ж и в
На
місцевої „ О Д В У , $59.00
пікнік
1931 $107.65; н а й б і л ь ш із всіх т р у д у д о з і від. ч . 9, З Л О Ж И Л И слідуючі б а л ь у В і л к с Б а р е 1929 р . б р а н н я п о в и щ е з г а д а н о ї с у м и .
м і с ц е в і у к р а ї н с ь к і організації $ 1 5 1 . 5 0 ; б а л ь у В і л к с
Баре Як
показує
повищий
звіт,
д л я У В О : У к р . Амер. Г о р о ж .
з
$93.05.

Р а з о м більшу частину суми придбано
К л і о б $ 1 0 ; Т о в . Запорожська $ 6 6 7 . 7 4 .
на п і д п р и є м с т в а х . Ч о т и р и п і к

ПОКЛИК

спис д о села, х т о скільки ж е р З
б і не п о я с и ю в а л и б НІ'
т в у в а в , я к р і в н о ж імена т и х , ж о р с т о к о с т е й із ж о в т н я 1930
д о к о т р и х м и стільки р а з і в р о к у .
відносились без ніякого усні-,
рі
і д е не т і л ь к и п р о о х о У' р о и у ж е р т в , ні п р о і н т е р е с са_
К о м і т е т , j М О Ї П о л ь щ і , ні п р о п р а в а ѓ у
' Н а лісти з і б р а л и : І. В а р е н и - ніќй р о б и в В а р е н и ц я с а м на
"^в-а----м.іШШИ-ШНННмН.мм.амГІ
річ ,де п р о політич
„ $ 4 . 0 0 ; І. К у т н и й $9.30; П . с о ю р у к у в т о й с п о с і б , щ о
у мораль нового світа" — к і п
Г у л ь к а 3.50; ѓ б . К о н д р а т о в и ч ! п р и х о д и
розходи були п і д
ить п р о ф . Б о в е с в о ю с т а т т ю .
——
-

1

;

9

0

р

і

в

0

л

и

м

ч

Х

м

я

а

а

н

н

о

с

х

и

;

ШВДЙЦАРСЬКИЙ ПРОФЕСОР

З НОВИМ РОКОМ
ЯРИІПД щ Т

ПРО т в гшчию.

И ІЖЩІВ!

R U S A L K A M U S I C b BOOK CO.

ВЗОРИ

:

Z ^ ^ t ^ ^ ^ T ^

Д-Р ГВРІЙ АНРЕЙКО

ТАРЗАН

1

1 ABVBTOLLL#1tfGftn'B''MlC TB

ОПАРЃ'

ЛІКАР, ХІРУРГ

(41.)

УКРАУНСЬКИЙ
І АКУШЕР

ІВЗ AVENUE В,
NEW YORK; N. Y.
(межи 9. 1 10. ул.)
Tel. ALGONQUIN 4-8625
Урядові години: рано від Ю до
ї'ї',-tee-іір Rla б яо 8, в в неділі
після умови.
ПЕТРО

ЯРЕМА

УКРАЇНСЬКИЙ

Тарѓйгя, Зколяшиій ц а р д ж ў н л е ж я в т е п е р безпом'Гчний, я к мала д и т и н а , з і з в я з а НИйИ рукаиш й н о г а м и . Перед
MM с т о я л а ж р е к и н я Ла. „ З а в -

-гл'ів,

тра перед обличем палаючого
іќќќ`, Нстірично кричала воиа, ‚.Ла `Принесе в ж е р т в у с е р -

це отсьогсі осквернителя храму! Де Є мій жертвеяний ніж?"
— гнівно Питала вона. Н і х т о
не б а ч и в у. Т а р з а н а цього ноже, коли.його схопили й з в я зали. Тарзан нічого не відповідав, а з'усмішкою дивився на

„ Д е мій ніж!?^' - З знов з а питала Л а " . „ Я н е з н а ю " , відповів Тарзан. „ Ч о л о в і к увив
й о г о з с о б о ю , коли в ночі тікав від мене; л и ш а ю ч и мене в
джунглях. Т и м о ж е і ц з р о б и т и
оЬВі ійщ`ий і нема ч о г о тобі
так бідкатися аа ножем. А б о
розвяжИ мене, а я знайду t o го ч о л о в і к а ' й Принесу т о б і
ніж". Л а Саркастично зареготалась. Ні здавалося, щ о Т а р з а н
насміхається і 'неї, а т о м у її
серце накипало ѓце б і л ь ш и м
ГНІВОМ Д о нього.

Ла іАГаказала ' своїм потворам-жерцям робити жертвеннйк, на якому можна було'б
сналиТи Тарзана. „ Я буду його катувати, як тільки зможу.

Я закатую його поволі Й у
страшни'й

спосіб",

мурмотіла

вона. До вечора п о т в о р и з н о с я л и дерево й клали престол.
В о н и працювали т я ж к о Й п о волі, співаючи ввесь час 'Своєю
старовинною
м о в о ю пісні, я к і
співали к о л и с ь ї х предки, ті,
щ о Загинути на дні океану,
разом з
таємничою
землею
Атлянгидою.

Тарзан'' перепробував
усі
способи,
щ о б випростатися
з п у г . Т а ' нічого не Міг з р о б и ѓ и . РІОго м і ц н о
скрутили
шнурами! Н а р е ш т і в і н п о м и рився зі с в о є ю д о л е ю й л е Жав у ж е спокійно. Л и ш е ч а с
від часў він кидав
гіасмішливі
погляди на Л а , щ о т а к о ж ч а с о й підходила д о нього. Л а ,
видно, д у м а л а
якусь т я ж к у
д у м у й була надзвичайно н е р вова. Кілька разів во'на наближалася д о нього з ножем у
руці, але т у т зміняла свій н а м і р і відходила геть.

З А Н И М А Є С Ь ПОХОРОНАМИ
В BRONX. BROOKLYN, NIW
YORK І ОКОЛИЦЯХ.
Tel.: Orchard 4-A5BB
N E W YORK c m
I B B E. 7tk S T R E E T ,
„ J g H
КЛАД

У К Р . П О Г Р Е Б О В И Й 3A"

В НЮАРКУ І НА

ОКОЛИЦЮ.

Мв робимо гарні похороич

ПО $150

Odrfc: 4М AVON АУЖИІЖ
І РІюм: T . f r - c . 3-88S2, абн Wa-erlv m M H B w a M . ; нѓ'і.-