^РАШСЬКИП

ДНЕВННК

УР5ЩОВМРІ ОРГАН ЗАПОМОГОВРІ ОР^АЩЗАШД .W-MHP-ІОФ НАВС#НИ$-,
С О Ю З В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.

ТРИ ЦЕНТИ

РІК З О . Ч, 15.

Дм$зџ С#тЬ, н . Дж-,

No,

Злю? СНџ., N . X WCTW^y,

ІВ,

ОСТЕИГХВ Щ Ш И ^ ' А С Е Б Е

ДО4ЃАГАІК).ТЬСЯ ПРА-J

January. 20, І 9 3 2 .

THREE

CENTS.

ПаШИ ЗШУ ПОЧИНА№ТЬ овірВАТИ "

ШШШЖШ
НА адгнЩну АЌђЏЏ,
НЕ ВСТЕРІГ.
'
1
Гтояватийм- Ш л я х о м одержа- Дно- t S . Січня о з р . пом'ерла в В и л і є м Ф о р б с , л і т 74, б у в 2 0
Ьно 'в к о л а х Літи Н а ц і й п о я с - йціиталі НХЯтЯ № У ї Б Р И И , д р у - .тіѓ н і ч н и і і с т о р о ж е м н а з а л і з
Ц е н н я з н а ч і н н я „рівноетн", я К е
ВАШѓІНГТОН. — Американська делегація, на р і ї м ц і хфчуть по'ставити, а ч У с і іЗмінна В.Ьдом.дав. н а р о д н о г о р о - Л і п ш о м у р о з д о р о ж у в Ш и к а ґ о .
^ITJHBKH, ТЏОЦЩЧЏШЏ. АІИКОМИТІ і щ л ь н у в а в л ю д е й , т а а в т о м о упжнародню конференцію в справі роззброєння Вже конференції 'в с п р а в і V обез^і'ґрув-раоіа.
біпі, щ о б и не н а ї х а л и п і д п о
виїхала з Вашингтону, одержавши від уряду о.ста,- Ьброення. Це значить, ЩО гіѓ-г
П о к і й н а л О л М м л й сиротами! ї з д . І т і ш и в с я , щ о н і к о л и н е СТАРАЮТЬСЯ НАВ'ЯЗАТИ РОЗМОВИ 3 УКІРАТНѓочні інструкції, яких не подано до публічного ВІ- кмеччина б у д е д о м а г а т и с я
Н р о е дітей: 6лєні', 'Михайла й . т р а п и л о с я й о м у н і я к е н е щ а с т я .
СЬКИМЦ ,ЛРГ:ДСТХВНЖАМИМ,
ЗАдома.
ізом з о б м е ж е н н я м и збройних
j А к о д и в н е д і л ю , в е р т а в зі с л у МИЛ ЙТИ очі ЛІЗІ НАШИ.
Сенат ухвалив на видаткц делегації $450,000. ‚сил д е р ж а в у т р и м у в а т и в с е б е ("Ярослава.
Належала-- д е f 345
відділу жбн д о дому` і т о , я к з в и ч а й н о ,
Деякі посли противилися призначенню такої вели- і р м і ю з і з б р о є ю в с і х р о д і в , ! у `)^ Є о ю м . в)
ВАРЕНАВА (Польща). — Кбреспондейт нюйор$Ие^ямевлоліс,^освоїм а в т о м о б і л е м і ч е р е з закої суми та казали, що з конференції нічого не В к л ю ч н о д о л і т а к і в , т а к о ї ве-'МДЩі.
тор, н а д ї х а в п о ї з д і ської газети „Ді Ню ГЛорк Тайме" нодйє, ЩО .знову
вийде. Одначе уряд е того переконання, що^кон- л и ч и н и , я к а в і д п о в ї д а л а б р о з - j Б у л а до.брою. І охірю і д о б - ІлІзничииа б и в ' й о г о н а м і с ц і , на я к і м кружляють чутки про те, що польський уряд має
ферешдія буде успішна.
н^мф прлекш.йти станов'ище Українців у тій- 'частиш
Мірам Н і м е ч ч и н и та забезпе-'і^одо дромадяннОі ќ'І. поіифла і н п о в ц и в с л у ж б у .
Америка найбільше заінтересована в розз.бро- ' и л а б ї й о б о р о н у с в о ї х і н т е р е - ' і и ) coAW за.і?адьНиі . сиві Н И Тіль-І
України, яка тепер знаходиться під Польщею. Прйітнню на суші, бо роззброєння, на морі вже урегугравкою до такого по.іекПіегінЯ повинна наступити
іьоване Вашингтонською і Лондонською морською
^
^
Ч
^
Ж
Ш
Ш
^
ТОРТУР" А Б О НО-іполітична кооперація мок Українцями та Гі^^каійА.
конференцією.
Для
переведення порозуміння з Українцями Пр.иий
в
и
с
к
о
к
шм
Делегація не буде вмішуватися в європейські В Т І К А Ч І У П Р О С Т И Р А Л А Х . Ш$іїіїт
значено нового Воєводу до Львова, який, тсажутк,
І
конфлікти, а тільки буде носередничитй між ріжниНа
пограничному
відтннку
по. походженню тв-УкраїнецЬ і пів-ПОл#к. Пр.и
ми державами, щоби вирівнати їхні непорозуміння С у х о д і в щ н н а й о л о Д з і с в М р о з - нннмі4--н----.-и-внм
^
. кінц;і грудня цей воєвода вже відбув конференцію з
В І Ч Н А Д И ПАЛ ЗТЬ.
ПРОПАҐАНДИ.
та наклонити їх до згоди.
д а л а с я в н о ч і к р і с о в а гшг-ьба.'
^
к р а к і в с ь к и й „ К у р е р Ілю^І укргшаськиші представниками від культурний та
кооперативних організацій.
В
t
i
M
ч
а
с
і
н
а
п
о
л
ь
с
ь
к
у
т
е
р
и
З
О
С
В
І
Т
Н
Ь
О
Г
О
Ж
И
Т
Т
Я
Н
А
с
т
р
о
в
а
н
и
"
з
14
г
р
у
д
н
а
1931
БЕЗРОБІТТЯ ВСЕ ЩЕ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ.
ЗАКАРПАПТЮ.
І згадку
п р о статті,
ВАШИНГТОН. — Статистика за груде'нь мину- т о р і ю п о р е й щ л и 7 р а д я н с ь к и х
Воєвода .робить заходи, щоб заго.їти. сліди па' Т
явилися в англійськім часопилого року виказує, що в тім місяці більше людеій г о р о ж а н , у б р а н и х у б і а і п р о
цифікації Галичини в 1930 році. В тій ціли рже..догардіян" про
втратило роботу ніж дістало. Значить, безробіття с т и р а л а , щ о б и н е д о б а ч и л а ї х J J a з а г а л ь н и х Ь б о р а х ф і л і ї
зволено наново відімкнути три у'країнські гімназїї.
радяноька сторожа, коли вона ‚ . " р о е в г т
в XJCTJ в и б р а н о
.
УкраЗЛ У П о л ь що були замкнені підчас пацифікації, а ук'раїнські
далі росте.
п о в з л и с н і ж н и м и іголяМи. М і ж " З Д " " -Н-ОЛ- я к р г в г о л о в о ю ^
коопера`тиви нібито мають одержати гзід держави
ДОМАГАЄТЬСЯ ЗНЕСЕННЯ ПРОГИБІЦП.
вг.ікачами з н а х о д и т ь с я 17-яіт- ^
' Р - СтанЬко. — Ноаї і^рстроваии"
j
кредити. Разом з тим у соймі рігџў чо. відкинецо
НЮ ЙОРК. — Едвин Зелтгмен, професор Ко- Іній у ч е н ь У м і а о в , ранетшй. ш д - ` Ч Н о л ь ш ‚ ‚ П т ю с в і ^ ' ' о с н о в а н о
.
.
більшістю
польських голосів усяі% розмрвй прр авлюмбійського
університету, домагається знесення
С е в л ю ш і , БушГИНі і В е л и .
полякерований' з антономію східної Галнчини. Мініс.тер. справ, внудріщпрогнбщи й каже, що в цей спосіб державне ЦАча‚ ч а с у т е ч і . В т і к а ч і о п о в і д а ю т ь ,
іщо двох їх товаришів больше- ^
Лунках.
Ріндй
загальаі
,
_
ніХд
Пєрацький,
заявив у сонмі, 'що він гарантує зазбоѓлтиться річно на $1,5СЮ,000,000. Тоді, каже Зекореспондентом
безпечення прав національностям у Польщі лише
лігмен, не треба буде державі підносити особисго- в и к я з а с т р ш и л н . В т і ж л и з Ра-,з РН п е р е в е л а ц і л а н и з к а чидянщина неред арештувзввдм
талень.
„ М а н ч е с т е р Ґардіян"-а, містить
при
умові
їх
безграничної
льс'яльностн до ^ержанй
доходового податку.
проти колскгивіаацпі
д о в г у к о р е с п о н д е н ц і ю зі Л ь в о - й тут же в'ін заявив, що українські політичні партії
ДЄҐІСЛЯТУРА НЮ ДЖЕРЗИ ПРОТИ ПРОГІ№ІІІ#. г о с п о д а р с т в .
І П 0 . 1 И І А Й У Б И в К О М У Н І С Т А , в а , в ^ я к і й в и п и с а н і н е с о т в о р е - пе були льояльнйми, коли Воџи свого ча,су не наТРЕНТОН. — В нижчій палаті лєґіслятурй стейУ Вярдщві н а Й а л е в к а х ко.^ ^ с т и на т е м у з н у пятн'ували рішучо українського революційного руту Ню Джерзи, яка є під контролею демократів, пе- С М Е Р Т Н И И П Р И С У ^ У Б Е - м у ц і с т н х о т ь щ НД т р а м в а є в и х
ь с ь к и х властей н а д ,
У
увязненими українськими терорейшов републиканський законопроект в справі
д
р
о
т
а
х
п
о
р
о
з
в
і
ш
у
в
а
т
и
к
о
м
у
н
і
РЕЖАНАХ.
Пєрацькии крім того обіцяв збільшити число
В і д с ї б е зазначуемо,
знесення прогибіції. Ця ухвала Дуже здивуеада дестщци трацспарснуи. Коли яо,
шкіл
з мішаною.-польсько-укрзднською мовою, але.
‚полякемократів, бо перейшла на тгередоднч інавгурації ноЩ УJ
F
^
^
f
e
^
S р о в а н ц м з а н гЗл "і й с ь к а Н і м ц е м ' попередив Українців, щоб. вони не робила „церевого говернора, Мура, демократа. А демократи хом у щ а а м і х о т ш о д н о г о з них Щ В Р А В Д И В И М 3 К Р О В И V^OCTH
продурсцв
інтсЛігенцн". Обіцяв міш`стер так0)к Цідтіли домагатися"-ѓнесення прогибіції вже за урядоч а с т и п р и с я г л н і с у д д г В Іа. р. .е_щ т у н д т и , комуниѓѓ
Т _ . „ ` ѓ і `к'и_н' у в с я рдо в а^н и м з. а н г л і й с ь к а
вання Мура й тому незадоволені, що „кредит" за Еп рв сит . уіУіорозд
п р о щ о м и м а л и тримку кооператив і т. п., я^іцо Українці стануть
з Підкаміння. Вонд п о л і ц а я з н о ж е м . П о л і ц а й
вірними
польській
державі. На це українську посдй,
с
у
д
и
в
22-;UtHlH
В
о
л
.
Х
в
х
у
л
у
ft
цей внесок перейшов на републиканську сторону.
нагоду
переконатися
підчас
ни б у л и о б в и н у в а ч е н і в у б и в застрілив комущста. П р и ньозаявили, що заяви й обіцянки зі сторони уряду, які
його побуту у Львові.—(„Ностві С т . Т я т у н ь ч а к а з Б е н ь к і в Іму з н щ ' ш і л и т р и лєґітиматдії.
УРЯД ВИДАЄ ЗАБАГАТО.
робить
Пєрацькии,
Українці чули вже нераз.. f a Й
ців з а те, щ о він повідомив}
вяй Ч а с " ) .
ВАІШІНҐТОН. — Сенатор Ватсон прочитав у п о л і ц і ю , щ о о б а в о н и м а ю т ь !
на цей раз міністер нічого не обіцяв конкретно..
сенаті петицію „Федерейшен оф Амерікен Бизнес", в і й с ь к о в і к р ї с н . Т р и б у и і і л з а - В СПРАВІ ПОЛЬСЬКИХ ГОГазета „Мета" (орган „Католицького Союз4")
в якій кажеться, що федеральний, стейтові й иунь с у д и в Х а х у л у на ш и б е н и ц ю , а
СМЕРТЬ ГЕН. БАБЯНСЬКОГО, в останньому числі звертається, до Украітщїв, 'щоб
РОЖАН У ДАІЩІТУ.
ципальні уряди видають річно одну четвертину до- М о р о з е н а 6 л і ѓ т ю р м и .
О Д Н О Г О З НЕ ЧИСЛЕНИХ
вони поставились уважно До пропозиції Поляків
ходів краіб. Тачого великого видатку не годен виП е р е д гаським
трибуналом
почати з ними переговори й не відкинули ттрихНАь„БІЛИХ КРУКІВ"...
держати ніякий край.
відбулася U грудня м. р. р о з ного П О Л Ь С Ь К О Г О жесту. Разом з тим Газета говоБОЛЬШЕВЙЦЬКА
СВОБОДА права в справі польських г о В а р ш а в і в 77 р о ц і і рить, що нова.-польська політика супроти Українців
РАТУЮТЬ ЗАМОРОЖЕНІ БАНКИ.
СЛОВА.
mWJt Д-НЦІ.ГУ. П р е д с т а в н и к
Олексендер ђабяв-І
можливо є ніщо інше, як бажання Поляків обАурит%
ОЛБАН1.—В сенаті внесено законопроект, який
цього
міста
д о к а з у в а в , щ о с ь к и й , П о л я к , к о л и ш н і й член; закордонні держави; щоб тим ущікнути нсџриєм.установляє фінансову раду скрути, кодрд має склам о ж е п о . р о с і й с ь к о г о с у д е й с ь к о г о гене- нйх розмов на засіданню ліги Націй, коли там
датися з 10 членів і котрої завданням буде адміні- , ^ л д о д . о г о радд.щсько-0 і с т о проф, Слуцького, щ о н а - ^ ^
ральиого
корпусу,
з
я к о г о прийде до обговорення справа українських заднйР.
страція фонду в сумі $Ю,000,000, прмзілачених для прика,
исав крнтичву статтю я р о п о ' ^
акт'ом в и с т у п и в , не х о т я ч и п і д п и с а т и лень з нагоди пацифікації. А тому всі польські розпіддержання малих банків, які аотердали через лѓѓику б о л ь ш е в и ц ь к о . иартії, ^
р давства,
і' п р и с у д у с м е р т и на о д н о г о ф і н - мови про українсько-гіольське поІрОзумтігня можуть
вкладників, що џовитягали нагло свої ощадности і у с у н у л и не т і л ь к и з й о г о с - В - з а Д е р е ч и в , щ о б и ц ю с п р а в у
с ь К о г о р е в о л ю ц і о н е р а . В і д т о - бути дуже небезпечними для українськог'о народу.
тим спричинили замкнення банків.

В ДОРОЗІ ДО ЖЕНЕВИ

1

іДбБ

j
:

1

в

ВГ

^

?^оі

П і д

с

і

)

)

т а к и м

М

а

н

ч

е

с

т

н а л о в к о м

е

п о м і с

р

дал0)) еівд
0

Д

с

ь

щ

о

m

m

К

у

р

м

п

ї

х

а

а

І

о

р

а

3

а

д

р

о

а

о

о

ц

і

л

е

н

о

Г

і

с

т

и

й

а

т

т

і

п

о

л

я

;

в

к

о

г

л

ж

е

і

й

с

р

ь

к

р

л

і

н

с

Н

і

и

м

г

е

ц

ь

ф

Г

т

БО

}

б

е

н

і

щ

а

н

н

ь

я

к

п о л

Х

г

:

м

ц

;

Ф о й г

е

6

е

у

ж

и

т

т

я

Г

е

н

te

тася

К

0

т

р

і

н

т

ш

н

у

ц

ь

І

і

о

Ю

і

г

я

0

П

Щ

д

к

а

а

н

ц

і

г

с

ь

к

у

е

а в 0

Щ

н о в ш ц а , а л е й з парто-. П р е с а
РІШАТИ ВЕЛИКІ
ДЕРЖАВИ
г о часу, ‚ ^ з а й м а в с я
приватною,
з^идуе ^ому, щ о ^
^
^
к
и ` п і д кутом
інтересів
правничою
(-адвокатською)
здискваліфисувати
Леягжа
"'Цр'дьвді, б о конституція м а є н а
практикою
і
публщистикою.
теперггвніх г к н т й н и х
п р а в а - F J G запевнити добробут Д а к БУВ т е ж ч л е н о м III. д у м и . П о та с ф а л м н у в а т и б о л ь ш е - ц-і ґ а , щ' о с п и р а є ьт ь с я н ащш
ии
ро
р ко ек е к і й н и й б у в д у ж е ц і к а в о ю л ю ЛОНДОН (Англія).
Кореспондент газети
внцькў історію.
запілля.
Париська
к о н в е н ц і я д и ц о ю , о д н о ю з т и х , я к і н а д - .‚Ню йорк Івнінг Пост" подає, що підчас перебуЏ ПОГОНІ З А ІДОгМО-' Д Ж А Б А д М И .
за.сѓуцила д о т и ч н і
с т и п у л я д і ї , з в и ч а й и о п о с л і д о в н о з а с т о с о - вання польського міністра Залєського в Лондоні
НЮ ИОРК. — Американський Легіон розпочав
в е р с а й с ь к о г о т р а к т а т у , х о ч уЬ у в а л и с в і й с в і т о г л я д д о в с і х Англійці порушили справу переслідування.ЎкраїнИЧНІ
ШИБИ.
кампанію, щоби знайти роботу дляѓ одного міуііоца
п и с ь м е н н о м у е к с п о з е ц я с т и -П о л і т и ч н и х а к т у а л і й . П і д ц и мців. Залєськии заявив, що він розуміє всю відпобезробітних^ щоби в той спосіб допомогти лдквідуІ и ж и н і р о в н ТЛ. Р а д е й і ш . к о - п у л я ц і я п о в и н н а б у т и в и р а з н і ції економічної депресії. Ам-.Р#кіанська федерація му в д а л о р я п о д о в г и х літах; щіа, ftrrmri р е ч н и к Д а н ц і г а з а - о г л я д о м не з н а в к о м п р о м і с і а ( відальність за становище національних меншин у
і џ е в м і в к р и в и т ц д у ш е ю . Ц е Польщі й він та .Пілсудський постараються якось
Праці стала Лєґіонови до помочі.
в и н а й т и ш и б у , я к у г о д і р о з б и - : знач'ив, щ о в м і ж н а р о д н ь о м у )
т о р к а є т ь с я п е р е д о в с і м п р о б л є - цю справу залагодити.
ти. С'проби, в и я в и л и , щ о т а к о ї ' п р а в і н е м а п р е ц е д е н с у трактуКОНТРОЛтОЮТБ МзЕЛОНА:
мл т. зв. національних, меншин.
ш и б н н е м о ж н а р о з б и т и и а - вання н а р і в н і г о р о ж а н р і ж н и х
ВАШИНГТОН. — В конгресі домага'ються слідсац палким патріотомНЕЗАЛЕЖНА МАНДЖУРІЯ.
ства над тим, в яких банках і компаніях має шерп в і г ь р е а о л ь в е р о в о ю . кулею.1 д е р ж а в . Я к б и Д а я ц і ґ н а т а к е б о р ц е м з а н е з а л е ж н і с т ь с в о г о і
С к л о , т о г о , р о д у д а л о , би л і о д я м і т р а с у в а н н я
ТОЌЮ (Японія). — В Мукдені вже закінчено
згодився,
пере- н а р о д у (прот.ихтаоився
Андру Мелои, секретар скарбу. Кажуть, що маєток
навіть^
в е л и к і к о р и с п г . а в п е р ш у чер-: с т а в б и б у т и в і л ь н и м м і с т о м .
приготований до проголошення незалежної
угодовецькій
політиці
п е т е р - всі
Мелова збільшається що три години'на^більщу су- ѓу
такі ш я б и завели, б и н а иаб у р с ь к о г о К о д а П о л ь с ь к о г о ) Манджурії: Уряд майбутньої незалежної републики
му, ніж виносив м-аеток усіх його иопер^дникіп, ропяявдгС
літаках і самоходах.
він ( б у в щ и й р о с і й с ь к и й гене- вже зложецо й тепер закінчуються лише деякі нрнкотрі займали уряд секретаря скарбу.
Є К О Н Ф І С І Х У В А Л И
ВЕРЕСрал-), мав. т е ж в е л и к е з р о з у м і н - готоваНня. До Мукдегіа вже зїхалися значніші киня, д л я в с і х щ ш и х в и з в о л ь н и ц ь - тайські діячі, сторонники проголошення манджурЇЇЯТЬ
ПІДЧАСІ Т Е И С Ь к И Й П Р О Ц Е С .
НЮ ИОРК. — Мшнародая- Жщоча Ліга IVtypa
ськ'ої гіезалежности.
Урядовий комісДріят Варша- ких рухів. З о к р е м а д о українй Свободи вручила американській делегації на
ШТОТАЛтО.
Як тільки така незалежність буде проголошено,
с^кої ц р о б д е м и
й Українців!
и
п
р
и
к
а
в
а
в
cк6нфicкyвaтиj
міжнародню конференцію В справі роззброєння м#В адірті Ч а р л . о т е т а в н ; Принс
Японія негайИб визнає нову републику тВ її уряд.
в
і
д
н
о
с
и
в
с
я
т
?
к
як
мало
хто,
з
моріял, підписадіій 500,000 особами, в якім цило,- Е д а а р д А й л е н д , вибухла нічю наклад к д и ж к и п р о б е р е с г е й - й о г о земляків, М я л е н ь к а , ніби) iHffii Держави можливо стримаються від визнання,
с ь к и й п р с щ е с адв.оката Г о ф жено програму дійсного роззброєння д е р ж а в світа. , п 9 ж е ж а
але згод`ом і вони будуть змушені йти за приміром .
характеО с т р о в с ь ќ о г о . Б у л о ц е , малозначна, а в с е ж
ддя,
х в о р ц х . ЦІ тону
ќріце з .задуманих
б і л ь ш и х ' р и с т и ч н а рщска: с к і л ь к и р а з і в ! Яновѓї, щоб навязати торговельні зносини з таяВІДКИНЕНО АПЕЛЯЦІЮ
було там- б.іля 4 0 0 пацієнтів., твмді,авии.цт9
б у в а в У Л ь в о в і , с т і л ь к и р а з і в джурією та забезпечити тим свої інтереси.
про процес.
MAPIHEPtB.
В пожежі згинули пять о с і б i j
з а х о д и в до, р е д а к ц і ї
‚‚Діла"і
::-.
. І- ' - .'
у '
` ` ' '
' `У' '
МАВНТ СТЕРЛІНГ (Кентоки). — ОкоуЖний і ^ д ь е ^ р о п р о п а л ч . Причин% поЖ.иво
щ'кавѓіючвхь
остаинімиі
КРИВАВІ ЗАВОРУШЕННЯ В ЕСПАНІЇ.
, $ суддя Генри Превѓі`'відкинув аиеляціїО, В Якій май- ^ежі вдвід^ца. Ш к с г д у об.ч#,-і
з у к р а ї н с ь к о г о гронери Вилі'єм Гайтовер і Вилієм Джойс З Гзрлан, `люіоть. н а 4 0 3 т{исяч д^)ляріа.І ПОСТРІЛІ№ СЕБЕ Ні ЖІНКУ.
МАДРИД
(Еспанія).

В
^ідькох
містах
відДуи а д с ь к о г о життя. С в о ї м стабудучи засудженими на кару досмертної Визиски,
У Д ь в р в і 21-ліТвій Теофілі-j
ліися кріваві заворушення на ґрунті боротьби мЬк
овищем
д о Українців най
домагалися нової судової розпрвв.и.
' .
ІЯремчук, вервувши з війська, нближче
комуністами та соціялістами з одної сторони й н а стояа д о — т е ж уже,
ФАРЛГЕР П ' О Н О В Н Й В
Коли це рішення прочитано, з а с у д ж е н и й Д ж О Н с
{постріЛИВ
смертельўнўо
сарюі
толикам.и-націоналістами з другої. Заворушення понокіЙНрго — п р р ф е с о р а Б о САМОВБИВСТВОЗ
жінку Ядвигу, а опісля сел5еІ д ў е н а д е КЎрѓене. Ц е д и в о теар, чалися після того, як у Більбао націоналісти в б и л и
заявив, що отеє перший раз в американській історії
на таку т я ж ' к у карў л ю д и н у а я те,
У фармері-ькіђ К о д ь о и і ї КвШтяжко"зранив. Ж і н к а й о г о н е ї щ'о воци о б и д в а у в и з в о л ь н # і чотирох робітниківвона була патріотом і переконувала л ю д е й - , що треАлбѓрт,і п о ш и р с я ^ - ^ h R j f l ' давно втратила с л у ж б у а дру- П о л ь щ і це мали впливу,
У більцшх містах Еспанії та в індўстріяльйих
`
ба повинуватися з а к о н а м .
г Ь а р м ^ А.цтін І Д у р н к . Иоіго ті,-, кгшщ Єгера,. д4 б к л а на#д% з а й м а л и ніяких високих посаді районах почався революційний рух робітництва та
.ІдачкоюОбоє
п е р е д , цим)
В Ў Ю В Е Ш КАДДИДАТОІЧ НА ПЙЕЗИДБНТА.
ло зиайдецо в onygj^uij-L глр,численні ексцеси. Натовпи бунтарів під проводом
фЧГГА (Кензас). —^гЗидааці газети „Ди Вічѓѓа доді Ма його, формі. П Д Я І Ч ^ Н О ^ стращним учинком в и г а ў д и , і з^ащйи в м о г и л у з о в с і м не#а- ќомўиќті# сѓпалили пять церков, а також трохи не

НОВИЙ ҐОВЕРНОР ФИЛИНИЙ.
ВАШИНГТОН. — Теодор Рузвелт, говернор
Порто Ріко, зістав іменований генеральним говернором Филипинських островів.

ЗАЛЄСЬКИИ ПРИОБІЦЯВ ШОСЬ ЗРОБИТИ
. В УКРАЇНСЬКІЙ СПРАВІ.

ц

г

щ

о

С

П

и

р

а

е

т

С

Я

н

а

БУДУЧИ

МЕМОРяіЛ ПАЦИФІСТІВ.

згойДи

QCfie

МІШфЮ

;

ЗАСУДЖЕНИХ

џ џісіщ#оію ўцаџщл
УМОВА
чзщ
:

HPJAUUKAMU

засуджують

f

Бѓќон" візвали Артура Бризбейна, я к „ н а й к р а щ о г о самовбийстіііа, були фінансові:^ ш л ю б н і одяги. Я р е м ч у к п о м е р м і г а о , з маленькими з г а д к а м и З Д І Н Ч . У В Д Л И в Біяьбдо 41 Католиків. Уряд має вжити
в світі редактора від передовиць", щоби
щоб в і н канДи- клопоти. П о к і й н и й зіставив! у ш п и т а л і ; стан з д о р о в л я й о - п р о ї х смерть п а сірих м і с - ( иайрішучіших заходів, щоб припинити заворушенг о жінки грізний.
і
ц я х газет.
ня. .
_ ^-ФУЖНИУ^Й-СЕМЕРО ДІТЕЙ.
дував на през.чдентй Амеоики

"SVOBODA"
(LIBERTY)
f FOUNDED 1893
lie newspaper published dally except Sundays and holidays
at 81-83 Grand Street, Jersey City, N. J .
Owned by the Ukrainian National Association, Inc.
Edited by Editorial CommitUe.

БРАК ЗРІВНОВАЖЕННЯ В ПОЛЬЩІ ТА „ЗУГІЯ
ХЦЕ ЌРУЛЯ"
(Оригінальний допис до „Свободи" зі Львова).

книжку п. з. „Сучасні", в . к о трій д у ж е інтересно в ф е й л є тонній ф о р м і накреслив життя
таких л ю д е й я к К л е м а н с о , Б р і ян, С т а л і н , Л л о й д Д ж о р д ж , . а
між
іншими і Пілсудський.

ним,
лавірувати і . старанно п о м о г л и й о м у д о . п о б і л и ' ) в
с к р и в а т и те, п р о щ о чоловік і м а ю
1926 р. — все т е є п р о
думає. ` - '
'явами Тоїсамої
незрозумілої
„Коли
люди
сподіваќўться тактики: ухил- н а п р а в о , коли
п о мені у х и л у н а л і в о , т о я і д у с п о д і в а ю т ь с я у х и л у н а л і в о направо. А коли, сподіваються
навпаки.
у х и л у н а п р а в о , т о я і д у наліВ н і я к і м д е р ж а в н і м д і я ч і не
во. Я а т а к у ю п р о т и в н и ' к а ц і л - ў в и д а т и ю є т ь с я т е д у х о в е р о з ком
несподівано. Tie е ц е г р а Ідвоення
т а к наглядно,
як
п о л і т и ч н а , але в о є н н а " .
власне у нім. Несподівана змііна
п
о
г
л
я
д
і
в

ц
е
н
е
р
а
з
в
п
осправді — каже Алданов, і
є ц е в о є н н а г р а . Н а війні - о д - 'I л і т н ц і б у в а є .

треба признати, щ о не
можна . відмовити
Алданову
великого хисту у підхопленню
характеристичних риб з ж и т тя з м а л ь о в у в а н и х н и м с у ч а с них
героїв політичного світу
(Клємансо щ е тоді ж и в ) .
Але
в маршалі Пілсудськім
наќ з н а є м о згори, х т о є п р о Не бракує в написаних ним тивником і м а є м о ясно постав- ж и ю т ь рівночасно ріжноманітс н л ь в е т к а х і і н т е р е с н и х , а л е л е н у м е т у п е р е д С о б о ю , п р о - ні — ц і л к о м с е б е в и к л ю ч а ю ч і
д у ж е характеристичних анег- тивннка треба п о б и т и .
настрої:
дот, як о с ь слідуюча, щ о від- Але в політиці не все Є таке
У т е п е р і ш н ю х в и л ю , як в и д носиться д о Пілсудського:
в и р а з н е , а ч е й ж е т р е б а с о б і но, п е р е в а ж а є у н і м ненависть
Пілсудський
належав с п о - виразно зясувати: х т о є воро- до парляментарнзму і ж а д о б а
ч а т к у ц ь о г о с т о л і т т я д о п о л ь - гом,
а х т о приятелем, щ о р о - j влади, сконцентрованої в о д ської
партії
с о ц і а л і с т и ч н о ї б и т и з в о р о г а м и , т а й в з а г а л і JHHX р у к а х .
і б у в к о м а н д а н т о м її щ о т р е б а р о б и т и .
А в ж е н а й б і л ь ш о ю т о ю на- ц і с а р с т в а (60-тих р о к і в м . с т . ) ( П П С )
Іван Горленко.
котра
вистрілювала
ціональною х и б о ю е безсумні- входить тепер дивним дивом боївки,
Пілсудський однак — х о ч
а) Вони влаштували залізничнії
ву б р а к п о ш а н о в а н н я д л я пра- з н о в у д у ж е в м о д у в П о л ь щ і , ц а р с ь к и х о п р и ч н и к і в т а р о б и - л ю д и н а д у ж е м у д р а і т а л а н о о навіть с у п р о т и с п і в г о - а
зосібна
його
о п е р е т к а л а „ е к с "-н на п р а в и т е л ь с т в е н - в и т а т а з с и л ь н о ю в о л е ю — страйк і не допустили в цей спосіб
ворожих Пілсудському полків з Порожан тоїсамої національно- ‚‚Принцезна
фон
ґ е р о л ь - ні . р о с і й с ь к і д е р ж а в н і к а с и , в и - п е р е н і с п о п р о с т у д о п о л і т и к и знання до Варшави.
сти.
А щ о в ж е гов'орити п р о ш т а й н " зі с л а в е т н и м генера- силані з а л і з н и ц я м и .
д о с и т ь ч у ж і ї й з а с а д и стратеВ
л
и
с
т
о
п
а
д
і
1918
р
о
к
у
,
к
о
л
и
п р а в а і н ш и х н а ц і о н а л ь н о с т е й , лом
„ Б у м - б у м " м а є т е п е р уц
і'ії.
Д а й м о змогу „Рідній Ш к о дарма
- щ о вони
поль-і П о л ь щ і д у ж е великий успіх, Пілсудський вернув з більше
У с т у п л е н н я - з і с т а н о в и щ а наській конституції і
м і ж н а - і С л у х а ч і б а ч а т ь о ч е в и д н о у т і м як р і к т р е в а ю ч о ї н і м е ц ь к о ї не ч а л ь н н к а д е р ж а в и п о ў д а ч н і м л`"' в С т а р о м у К р а ю н а л а д н а т и
р о д н и х д о г о в о р а х зіс а л и д л я j г е н е р а л
Б у м - б у м " н а т я к на волі т а став н а ч а л ь н и к о м д е р - п е р е в о р о т і , м а н і ф е с т а ц і я п о - ш и р о к у п о с т і й н у м е р е ж у с т а тих національностей з а с т е р ; якогось іншого. Ї М л і п ш е зна- жави — прийшла д о нього д е ` між
ш л я х т о ю на з а м к у к н я з я н и ц ь
рідного
національного
путація польської партії соціяжені!
ного генерала...
Ра'дзівілла в Н е с в і ж у — з а р а з j виховання на українських з е м л і с т и ч н о ї , щ о б и й о г о гЛзвитаІ знаменитий п о л ь с ь к и й і с по т і м , як п о л ь с ь к і соціалісти
У в с я к о м у разі — т р е б а на
jториќ д - р М . Б о б р ж н н с ь к и й в з і р М а т а р и к а б у т и п о л і т и ч - ти, й о ч е в и д н о п о ч а л а д о н ь о
го г о в о р и т и : „ т о в а р и ш у П і л
в и с к а з у є ясно у с в о ї м „ З а р и с і н и м р е а л і с т о м і ч и с л и т и с я
судський".
Історії П о л ь щ і 3 щ о П о л я к и у- р е а л ь н и м и о б с т а в и н а м и ,
Т а він ч е м н о п е р е р в а в ї й
(то є: П о л ь щ а зістала
. є власне р е а л ь н и м ф а к т о м ,
заявив:
в і д I . л и п н я д о 31 г р у д н я 1931 р о к у .
р о з і б р а н а т о м у , щ о вдни у в в рішаючою особою в Поль„ М о ї п а н о в е — я не є в а
РОЗХОДИ:
ж а л и с е б е за в и щ е с т о я ч и х і
тепер маршал ПілсудШИИ „ т о в а р и ш е м " . М и к о л и с ь Л и п е н ь .
6,093.60 Л и п е н ь
і 5,649.63
понад закони, щ о правлять
й,
ц ю обставину, щ о , по._ 5,098.52 С е р п е н ь
усі всіли б у л и р а з о м д о черво- С е р п е н ь .
6,123.20
.людськістю.
в е р н у в ш и з М а д е й р и він з а л и Вересень
._ 6,188.87 В е р е с е н ь _.
6,330.05
ного трамваю. Я однак висів з
Жовтень
j Т а ці з н а м е н и т і с л о в а в е л и - ш и в ' д а в а т и ті с в о ї славні „ і н ._ 5,326.71 Ж о в т е н ь _
5,706.39
н ь о г о на п е р е с т а н ќ у „ С а м о - Л и с т о п а д __.
___
7,193.42
Листопад
`кого
польського
ученого
і т е р в ю " , щ о т а к м н о г о і у вну7,059.08
стійна П о л ь щ а ` ' , а ви ї д е т е Г р у д е н ь .
10,305.52 Г р у д е н ь _.
14,334.67
д е р ж а в н о г о ' м у ж а — відбиваj П о л ь щ і і за її границями
, д о перестанќу „соція

Accepted for mailing- at special rate of postage provided (or in Section 1
Of the Act of October 3, 1917, authorized July 31, 1918.

П о л ь щ а щ е в і д м а е в о г о п е - пер'аціі е ц е , . щ о її` виконані:::
SUBSCRIPTION RATES:
р е в о р о т у в 1926 р . ( З а м а х у J п р о п о р у ч а е
п. Пілсудський
ПЕРЕДПЛАТА:
Three cents a copy
Поодиноке число три центи.
Пілсудського) знаходиться в людям
цілкоќ}
некваліфіко
One year
S 7.00
с т а н і — як т о к а ж у т ь П о л я к и в "а н и м - д о т а к о ї с у с п і л ь н о - п о Six months
$ 3.75
— врженя".
Three months
___$ 2.00
літичної хірургії.
Foreign and Jersey City Rates
' А н і р у ш " в о н а - не м о ж е у с п о I так на п р и к л а д — р о б и т и
В Джерзн Ситі і Заграшщею:
One yejr
.
$10.00 На рік
$10.001 к о ї т н с я та д і й т и д о в н у т р і ш - п р е з и д е н т о м н а й в и щ о ї д е р На пів року
. І
$ 5.00
ж
а
вної контрольної палати —
ног
р
і
в
н
о
в
а
г
и
.

С
т
а
р
і
н
а
ц
і
о
,nths
$ 2.75 На три місяці
$
нальні ‚ ‚ п р ж и в а р и " . ( х и б и , з л і з в и ч а й н і с і н ь к о г о л і н і й н о г о ґ е За оголошення редакція
нерала
— це в ж е виглядає
с
т
о
р
о
н
и
)
в
и
й
ш
л
и
м
а
й
ж
е
р
і
в
За кожду :
у адреси платит'ься 10 центів.
цілком
н а якийсь
акт веЗ Канади належить посилати гроші,лише і
. зв. Foreign Money Order. н о ч а с н о з о г о л о ш е н н я м с а м о стійности цеї д е р ж а в и — н а ' с е л о ї оперетки О ф е н б а х а .
Tea. „Свободи": Mongomery 5-0498. Тел. У. Н. Союза: Montgomery 5-1838.
верх, і т о з незвичайною с и Офенбах, французький комАдреса': "SVOBODA", P. 6 Т в О х Г з 4 6 . JERSEY CITY, N. J .
лою.
іюзитор
з
часів
другого

„ІДЕАЛІСТИ" З ЗАМКНЕНИМИ МОЗКАМИ

(

Останні тижні завдали проґибіції ряд поважних
ударів. З кінцем року появляються всякі обчйслення про події в році. Появилися й обчислення, що
відносяться до проґибіції, які показали рахунками,
спокійними, але невблаганими числами, як „працювала" прогибіція. 'Ці цифри показали людям чисельно глибину деморалізації, викликаної прогибіційним законом.
Кінець року приніс теж упадок проґибіції у
Фінляндії, упадок, який певно попередила зневіра
Фінляндців у здібність проґибіції завести тверезість.
Ця подія показала Американцям, що поза магометанськими краями, які не пють з релігійних оглядів,. Злучені Держави це одинокий край, котрий
пробує силою заставити людей бути тверезими.
-Пішло зле з прогибіцією, і багато людей, котрі
колись були прихильниками прогибіційного закона, нині стоять проти проґибіції, переконавшися
наочно, які тя^жкі наслідки потягне за собою прогибіційний примус.
Але проти цих людей,, які готові вчитися з
досвіду, є ще інші люди, яких досвід нічого не
бажаю щасливої
навчає. Вони на всі ці ноні факти, які'збивають їх . ю т ь с я н е м о в г о р о х в і д стіни й у ш к о д и л и — т р е б а й о м у л д і з , , . ' ѓд
погляди, не зверт'ають найменшої уваги. Як ко- від сучасної' п о л ь с ь к о ї д у ш і , з а п и с а т и я к о д у ж е в е л и к е
о г н , але мене
називайте
лись, перед заведенням проґибіції, вони говорили,
Н а й м е н ш о г о с л і д у навіть я- „ п л ю с " у к о н т о в і й книзі й о г о
р
що прогибіція заведе благодати, так ще й нині к о ї с ь п о п р а в и не в и д н о , а л е п ў о л и ч н о ї д і я л ь н о с т и .
І про П і л с у д с ь к о г о к а ж е А л національні полькричать, що прогибіція дає благодати, хоч факти н а в п а к и
С п и с а и о в ж е і в и д а н о ц і л у д я и о в , щ о він ж и в д л я П о л ь
говорять зовсім що іншого та хоч факти говорять ські х и б и в и с т р і л ю ю т ь м о в те б і б л і о т е к у ія к - у п о л ь с ь к і й т а к щ і , д л я війни, д л я с л а в и , а л е
д
и
к
е
х
а
б
а
з
з
я
з добре згноєної,
це так ясно й недвозначно, що навіть дитина може
ч у ж и х мо'вах ( ь у к а ї Н с ь к і й П о л ь щ і в і д д а в а в п е р ш е м і с ц е ,
це бачити. Чим жибіші факти показують нестій- але не з а в о л о ч е н о ї ниви тене- д о с и ні о д н о ї ) п р о т о г о у вся- Він - це н е м о в б и я к и й г е р о й
ність їх поглядів, тим більше вони кричать, що таки р і ш н о г о п у б л и ч н о г о ж и т т я к о м у разі н е з в и ч а й н о г о ч о л о - з і с т о р и ч н о ї п о в і с т и С є н к е в и вони мають слушність. Вони маѓють для прогибі- І П о л ь щ і .
віка. Т е п е р в и х о д я т ь у велиК о л и -би в и б у х л а н о в а в і й ції ‚‚замкнений мозок": до цього мозку не про- І Х т о зна,
ходить нічого, що може противитися їх поглядам. , з'неволює м о ж е і це власіге ч е з н и х т о м а х всі й о г о т в о р и на, а б о к о м у н і с т и ч н а р е в о л ю маршала
Пілсуд.- в і д о з в и , п р о м о в и та в і й с ь к о в і ц і я . т о н і х т о о ч е в и д н о не м і г
Глибоко в душі ці люди добре чують, що вони с ь к о г о і й о г о н а й б л и ж ч и х п р и к а з и .
І'би з а с т у п и т и П і л с у д с ь к о г о на
не мають слушности, що правда по противній сто- С п і в р о б і т н и к і в ^ д о п р и н о р о в - М а т е р і я л ц с д л я с т у д і й в'е- н а ч а л ь н о м у м і с ц и .
роні. Такого чуття носити в собі довго ніхто не { л ю в а н н я т о ї с п р а в д і ш н о ї „ к і ч - л и ч е з н и й , а л е не з а ш к о д и т е j П р и о д н і й н а г о д і ( к а ж е А л може. Забити це почуття вони стараються самове- І с ь к о ї ќ ў р а ц і ї " — я к у б а ч и м о з а п і з н а т и с ь і з ц и м , щ о в ж е д а н о в )
заявив
Пілсудський
личанням.
і у виді б е р е с т е й с ь к о г о п р о ц е - і:а п і д с т а в і з н а н и х д о с н д а н и х ф р а н ц у з ь к о м у п н с ь м е н н и і : о в и
Вони представляють Себе як людей засади, як Icy, у л е г к о в а ж е н н ю с о й м у , у з а п и с а л и п р о П і л с у д с ь к о г о - Т і б о С і с с о н о в и о с ь щ о :
людей ідеї. Мовляв, інші люди хиткі. Мовляв, інші j р у м у т і с ь к о - м а д я р с ь к н х в и б о - інші, визначні п и с ь м е н н и к и , j „ П и т а є т е п р о м о ю п о л і т и ч н у
люди без провідної ідеї. Мовляв, ми, прогибіцір- ;.ах і т а к и х і н ш и х п р о я в а х , я к і Я н а в е д у т у т д е щ о з т о г о , п р о г р а м у ? Я н і я к о ї не м а ю . . .
нїсти, є вищі від тих, що заводять щось на пробу, ніяк не д а д у т ь с я п о г о д и т и З щ о п р о н ь о г о н а п и с а в визнач- К о ж д и й з м о ї х з е м л я к і в с п о а як проба не вдасться, то відвертаються від пер- п о ч у т т я м права та и р а в ц о г о пий р о с і й с ь к и й ( н а е м і г р а ц і ї ) д і в а є т ь с я ` п о мені ц і л к о м ІНвісної ідеї. В цей спосіб з людей із замкненими п о р я д н у .
п и с ь м е н н и к А л д а н о в — д у ж е т и х Д і л , як с п о д і в а є т ь с я й о мозками виходять великі ідеалісти, принципіялісти. I У в с я к о м у разі є т о в и б и - п р а в д о п о д і б н о - - „ с п р а в е д л и - г о с у с і д . В я к и й ж е с п о с і б в с і х
Так люди забріхуються перед інши`ми й перед Івання клина к л и н о м , а в ж е в и й " Є в р е й .
їх вдоволити?
самими собою.
найгіршою прикметою цеї о Н а п и с а в він щ е в 1928 р о ц і
„ Т р е б а отже бути
щ

щ

є

с ь к и

x

ЗВІТ МЕНАДЖЕРА СВОБОДИ

о

p

а

д

а

л

ь

ш

О М

е

в

а

т

ч

е

п

Разом

м

д о р

Є

а

(

$40,206.64

Разом

Пояснення п р и х о д і в 1 р о з х о д і в .
На приходи зложилися слідуючі
На розходи зложилися слідуючі
позиції:
позиції:
Платні редакторів і завідаПередплата від членів У. H.
теля
$ 6.780.00
$23,027.801 І.татні робітників
1J.145 2..
2,539.84
і
Платні
кореспондентів
. „
Переляж
тата приватна .
1.523.00
4313 05 Папір і інші потрібні мотсрі
Оголошення
'.:ш.бд
І 14Я7Ч . ' лрукарни
Роботи У. H. Союза
!.8,Ч2.96
іі'чпл в.
часопис
Роботи приватні
S.'J),4i
1,370.84 і Опал, світло, електрика
За оголошення і видання
iis-i.j.;
І Видатки Адміністрації
415.',t,
4,477 05 Асекурація
22 22
'Л ІО-ОІ Направа машини
Z2.Z
Торг з книгарні
Процент з банку
Ріжні дрібні
ТІЇІв
^

7,391.7.
іоо.чи Адвокат
5000
звороти і тп. 1,679.00 Наклад календаря
2,54Ші
$40,206.64 ІjКупно ќніѓжок., -г---,
Разом , , $45.20.3.0J
2,352.40
ЗІСТАВЛЕННЯ.
П р и х і д в і д 1 л и п н я д о 31 г р у д н я
.-$40,206.61
Г о т і в к а в б а н к у з д н е м ЗО ч е р в н я 1931
_ 16,779.75
Ж Л И

П о ч т а

Т с к с и

з а

1

т

і :

Разом

_!$56 986 39

Р о з х і д в і д 1 л и п н я д о 31 г р у д н я 1931
О с т а є г о т і в к и п о д е н ь 31 г р у д н я 1931
Д е п о з и т в газовій компанії

45,203.02
$11,783.37
50.00
$11,833.37

1

провор-

Поснф

П. Маційовськнй, менаджср С в о б о д и .

То.мас.

х о д я т ь . д о нього купувати, б о jприкметами ніж
ри- в е р т а ю т ь с я з К и т а й ц я м и , я- ( т а й с ь к и й т о р г о в е ц ь , п р о д а є ї м ника. О д н а ч е к р а м н и ч к а б у л а
і н а к ш и х к р а м н и ц ь нема. "
харчі т а спіртові напитки, ї х в ж е в і д д о в ш о г о часу замкнеН а ї в н і , т р о х и л е г к о т у ш н і ту- х о д я т ь д о п р и с т а н і , щ о б и т у т к и х п е р е й н я л и з к о р а б л і в , щ о ' — — ' - - - - - ж і н к а м м а т е р і ї т а ф а л ь ш и в і на, т о в а р п е р е в е з е н и й , л и ш е
Земці к у п у ю т ь на б о р г у с е , смуомгнліив у ,л ещ
о ли от и
д ., вНнеумтар і ш
О сеі л і з а ксини
го дорогоцінности, а робітники напис лишився. Якийсь Ч е х
г к о гж
тн
е єж кпоордіа. л ь ш
и н у л и Н еббуелсин оя-1:
ідо
їм в в і ч л и в и й
Китаєць безладдя,
війни т а г р а б е ж і Ц а р с т в а с к а з а л и , щ о ті н о з і в і д н о с я т ь й о м у в с і с в о ї о щ а д - п р о д а в а в
анамітські
вироби,
У ф і л ь м і ‚ ‚ Т а б у " , я к а за кий н м а є ч у ж и н н о ї к о н к у - пр'едложить. Д о с і сНа.ти н. винні т а к о ж ч и м а л о , щ о х а - п р и ш е л ь ц і ц с ї х ' р о д и н а ; о д и н
ности.
шовкові, бапиковані
матерії,
з н а к о м л ю є н а с із п р и р о д о ю ТІ ренції. Т а м о ш н і т у з е м ц і т о землі на ч и с т и х р о г і ж к а х , я ч р а к т е р
Китайців
з і п с у в а в с я , п о д о б а є на о д н о г о , на д о п и В Індокитаю туземці плека вишивки, порцеляну, прикраж и т т я м т у з е м ц і н на о д н і м : мрійливі л ю д и , д о б р я ч о ї в д а - їм в и п л е л и ж і н к и з п а н д а н о К о л и б у К и т а ю н а с т а в с п о - і т и в і д п о в і д а є н е п е в н о , а у р я ють р и ж на полях б і л ь ш е д л я шувані скриньочки,' обстановоіггровів П і в д е н н о г о м о р я , і чі, п а с и в н і , ліниві. В о н и , rto- в о г о листя. О д н а ч е п і з н а л и , щ о кін,
т о п о т і м з а в д я к и в и х о - д и не д б а ю т ь п р о т е , щ о б и в
невеличка сцена, яку м о ж е і дібно
їх п р е д к и , р а д о п р о - ч у ж и н ц і ( Є в р о п е й ц і )
спляті в а н н ю п р о б у д я т ь с я л і п ш і п р и - п і д о з р і л и х в и п а д к а х с т в е р д и - к и т а й с ь к и х л и х в а р і в , н і ж д л я к у з г е б а н о в о г о д е р е в а , висебе.
Китайський
tемігрант
ќ л а д а н у п е р л о в о ю м а с о ю та
- не в с і г л я д а ч і з а п р и м і т и л и . А с о д я т
ас на з а б а в а х , т а н ц я х У л і ж к а х , т о м у й с о б і з а б а ж а кмети
китайського
народу, ти правду,
м а й ж е н і к о л и не є р о б і т н и - ' п о д і б н і ' к у р і о з н і р ечі , які ч у саме ц я сцена, коли л ю б ќ о ї і музиці. Китайиі кидаються ли мати ліжка. Тініто (так на- н і ж д і , що'їх" мають китайські
Китаєць вроджений
торгоком,
л
и
ш
е
ч
е
к
а
є
на
в
и
с
л
і
д
ж
и н ц і р а д о к у п у ю т ь на с п о г а р н о ї Реш' п і д п и с у є К и т а й ц с - на н и х н а ч е щ у р і , н и щ а т ь ї х з и в а ю т ь
Китайців)
м а є на е м і ґ р а н т и .
вець, а коли пе м а є змоги.
п р а ц і `інших. П о з и ч а є т у з е м - г а д . Я д о в і д а в с я , щ о т о й Ч е х
ві, ' в л а с н и к о в і б а р у , н е з р о з у - м а й н о й ж и т т я . Із Т а п т і р о с к л а д і гарні, м о с я ж н і л і ж к а ,
К и т а й ц і в ж е с о т к и л і т е м і - ж и т и з т о р г о в л і , переносить- ц я м г р о ш і н а з а с і в , д а с т ь ї м не м і г в и д е р ж а т и к о н к у р е н ц і ї
мілі п а п е р ц і , а п о т і м з а н и х з і й ш л и с я К и т а й ц і п о в с і х д а - ш о в и л и с к у ю т ь с я н а ч е з о л о т о ;
ґрують із своєї перелюдненої с я деінде,
щоби
з а б о ѓ а т і - на б о р г я к и й н е б у д ь
зайвий Китайців, які невподалекн в
м у с и т ь з а п л а т и т и 3,200 ф р а н - Леких о с т р о в а х , нпр. н а т а к и й в д о в о л и т ь с я о д н о ю р а т о ю , а
батьківщини здовж східного ти. Проти
перелюднення
товар а б о купить з а половину кількох торговлях продавали
ків,
о д н а ч е в с ь о г о м а є л и ш е Б о р а - Б о р а , д е с е р р е д ч у д о в о ї на рештуЃ п о ч е к а є п
року на п о б е р е ж а Азі"
івдень. Ц е й о с о б и с т о ї н е б е з п е к и , я к а з а - ' ц і н и в в е с ь у р о ж а й н а д о в г о це- п о д і б н і
предмети
дешевш
165 ф р а н к і в . Ц е є п р и ч и н о ю п р и р о д и д о с і ж и в е н е з і п с у т и й д е с я т ь п р о ц е н т і в м і с я ч н о . Т у - рух зріс на с и л а х в і д
Д ТІЄЇ ПОрИ.` ГрОЖуЄ ЙОГО Майну, ЗІіаХО- ' р Є Д ЖНИВаМИ. Колиж T U - A U P „ I . цілої пізнішої трагедії.
М наївний н а р і д . П р и х о д я т ь т и - з е м е ц ь , я к и й не в м і є з а р о б и т и
Такі
сцени, щ о Китаєць ^хенько, при помочі своїх з е - грошей, зловився так.
: кнулися перед'Кнтайцами. М о - р о п е й с ь к о ю у п р а в о ю п о р я д о к
бере йому майже все.
б о р г у е т у з е м ц е в і на великі м л я к і в п о б у д у ю т ь с о б і х а т у ,
'працювати
як
робітник
Н а Т а г і т і з а з н а к о м и в с я я з ЖНИ с к а з а т и , щ о п е р е с е л е і і - і б е з п е к у . С т а н е ї з д и т и з рік,На
Т а г і т і ' о п о в і д а л и мені б р о в а р н і ,
суми, а пізніше його знищить, виставлять крам, який дістали туземцем, який у своїй д о в і р - ! ня
народів
у
східній т а ш о ю (двоколісний візок, яким
Китайця, який поселився
Н а ' т і й ж е вулиці недалеко
е т и п і ч н и м д о к а з о м , я к К и - ' н а б о р г . Н е в м і ю т ь ні с л о в е ч - ч и в о с т и ' в и н а й м и в с в о є п о л е південній А з і ї д о с і не п о к і н - в о з и т ь г о с т е й ) , з н а й д е , с о б і про
на о с т р о в в і Т у а м о т і . Б у в о д и - , в і д с и м а в к р а м н и ч к у кнтайсьт а й ц і п о с т у п а ю т ь із л е г к о в і р - на з мови т у з е м ц і в , у с е ж п р о китайському торговцеві і й о - ! е н е , б о на місце лінивих т у - місце слуги а б о к у х а р я в е в ноким торговцем нв ц ь о м у ' к и й кравець. Р а з вийшов я п
н ими т у з е м ц я м и в у с і х н е ц и - д а ю т ь в і д р а н к у д о п і з н о ї н о го п о т о м к а м н а д е в я т ь д е с я т ь ' з е м ц і в т и с н у т ь с я і н ш і з а в о - р о п е н с ь к и х д о м а х , а я к 'прио с т р о в і , . п р о д а в а в і к у п у в а ь ів о с ь м і й г о д и н і в е ч е р о м із г о в і л і з о в а н и х к р а я х , д о я к и х ч ' - в о н и в с м і х н е н і , ввічливі т а
літ з а д у ж е н и з ь к у н е з р о с т а - J й о в н и ц ь к і н а р о д и , а с а м е К и - с к л а д а є с о б і г р о ш е й , т о р г у є
усе. П р и в і з собЃ т а к о ж п р о е к - т е л ю , а к о л и я п о б а ч и в , щ о
п р о д і с т а ю т ь с я . А К и т а й ц і за-- с к р о м н і . І д у ж е „ д о б р і " : к о ючу
ціну
та під у м о в о ю , тайці. Бангкок є більше к и - чимнебудь. М а є -чпрактичний
ц і й н и й а п а р а т із ф і л ь м а м и т а т о й к р а в е ц ь м а є щ е в і д ч и н с л и в а ю т ь у с і краї. С т р а ш н а р і - ' л н т у з е м е ц ь н е м а є г р о ш е й !
що
д е р е в л я н ќ и д о м и ќ , я к и й тайський н і ж с і а м с ь к и й ; п р о ' з м и с л д л я п о т р е б с в о г о о к р у в с в о ї й б у д і д а в а в п р е д с т а в - но,
ка Я н г - Ц е , щ о г а і ю і с о ю в є т ь с я і т о ц е д р і б н и ц я . К и т а й ц і д а ю т ь
п р и й ш л о мені на д у м к у ,
Китаець
побудував
на т і м І н д о к и т а й к а ж у т ь , ї ц о Це к и - ж е н н я , т а н е м а є д о к о р і в с о
лення. Т у з е м ц я м ц е п о д о б а - Що я потребував, б и нового
к и т а й с ь к и м и р і в н и н а м и , а яку( на б о р г п е р е д о в с і м т и м , я к і
грунті, п і с л я
того
р е ч е н ц я ' т а й с ь к а к о л ь о н і я , я к о ю rfpaB-jBicTH, к о л и п о с т у п а є г б е з о г Лосй, а х р ч н е м а л и г р о ш е й , о д я г у . К о л и б ц е б у л о з а д н я ,
вважають
символом
к р а ї н и , м а ю т ь х а т у , коко`сові пальми д а р е м н о п р и п а д е т у з е м ц е в і .
лкть француські у р я д о в ц і , а лядно. В и г л я д а є , начеб Е в р о встуц
кокосовими я
певно пішов б у в би д о
з а л и в а є щ о р о к у села т а ни-`j а б о б а н а н о в и й , г о р о д . П о т і м
Д у м к и т и х , які п і з н а л и К и - на М а л а й с ь к и х о с т р о в а х й К и - п е й ц і с т а в и л и ` д о р о г и та, ш л л - п л а т и л и
і' . . . .
„ „ Ц Л п Л а ю и п о и й - - - - - ЃТ 1..
г о р і х а м и ; Цілі купи горіхіц француського кравця. Постущ и т ь д е с я т к и т и с я ч л ю д е й , І п и ш у т ь , щ о ї м х т о винен, д о - т а й , п о к и м о ж н а б у л о п о д о т і й ш в більше н і ж туземців. х и в своїх кольоніях переросли перед х а т о ю . Китаєць, пив я д о крамнички, вибрав
з о в с і м т а к , як ц е к и т а й с ь к і р а х о в у ю т ь , с к і л ь к и с а м і з а х о - р о ж у в а т и в г л и б и н і к р а ю , не є
М а ю т ь т а м К и т а й ц і н а й л і п - д о в с і м дл'я К и т а й ц і в . ` Н о в и м и
р о б и в із н и х к о п р у Й небаром (собі матерію, а Китаєць узяв
е м і г р а и т и р о б л я т ь із т у з е м - ч у т ь , а з а м і с ц ь г р о ш е й п р и й - о д н а к о в і : одні х в а л я т ь велику ш . п л а н т а ц і ї ч а ю та кавчуку;(дорогами
Китаєць
перший
ц я м и . К и т а й с ь к і е м і г р а н т и е ' м а ю т ь к о к о с о в і г о р і х и , в а н і - працьовитість , скромність К и - вГо^іяндській Індії є К и т а й ц і в , продістається д о далекнхТл м а в м о н о п о л ь т і є ї т о р г о в л і н а ' м е н і м і р у . Р і в н о ч а с н о с к а з а в
р о в і , и ^ т о в а р - д і с т а в а в б е з ' м е н і , ` щ о б и я р а н о в девятій
`на всіх південних о с т р о в а х . Н а ! л і ю а б о к а п о к ( б а в о в н а , д е - тайшв, інш, ,х ганять, як в і р о - 600,000. п о д і б н о на Фнли,пинах'бо там найлекше вихТсноГє
с а м і т н і м Таг`іті, щ о м а є 11,OOOJ ревний п у х б о м б а к с у т а е р і о - ломних людей, до яких.годі іиавсіхостроввх Т и х о г о оке- недосвідченість туземціГякі видатків. Д в і ч і д о р о к у ' при- г о д и н і п р и й ш о в д о м і р и . Я не
їздила з Паніте гелєта й к о м і - з д и в у в а в с я , б б знав, я к К н паселеиня, є 4,000 К и т а й ц і в , у ' д е н д р о н у ) , щ о б и д в і ч і с т і л ь к и І м а т и д о в ї р я . О ч е в и д н о , є`' р і ж - , toy. Китай має там 10 міліонів
П а л і т е живуть у своїй ‚ д і л ь - і заробити. К о л и ж туземці не ниця м і ж чесними т а н е ч е е н и - ^ І ґ р а т і т т в . і
w i o h i b ДР^'
пізналися
3 а Ц на темних сіонер, з н о в у К ита є ць , і в і д - тайці
вміють працювати, к о в о з и в жнивсц.
_
.,.
ли ї м усміхається зарібок. К о нищ.
крамничка
при крамнич- м о ж у т ь платити ні г р і ш м и ні ми К и т а й ц я м и як узагалі м і ж
Подекуди
приходять яиио
k S U ^ Л І
Т
У rauqi.v головнім місті Т о н - л и ж я б і л я 11. г о д и н и в н о ч і
' кнтайсьаіій - т о р г о - л ю д ь м и . Л ю д и н ќ і ж и в у т ь
- як n p Z ^ U
`
t ^ J V l ^ ,
? " ^ е . к о е д и - вець з а б и р а є ї м х а т у а б о п о - ! л е к о в глибині к р а ю , п р а ц ю - ю г ь с я тайно д ж у н к а м и (ч"в- S S T L S ^
^ ^
і кіну, п о б а ч и в я р а з к р а м н и ч - верта`вся Д о г о т е л ю , китайсь

ПРО КИТАЙСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ
е

1

(

ч

ч

1

^ГТЛ

! ї'

С В І Л

К

И

т

а

й

с

,

Л

и

й

п л о д а

м и

М

д

п

м

а

1

п,д

елі на сиѓѓроа л ь ш е ' в с м і одначе
х а є т ь ^ Івзсеіім' іеос ^
п о л Г т а ХТГІЬТ іншими
р е - шми)
b T ^ S ^ T k i S w 6 i х и и Т щ о б и ^ а Г п о с е л и - і с а н о „ А^ля
^ віль
- ^ де
^ ВПраѓ".
' с и а д^ иіш ви к'о м^ на
с в вулиці
р ї м та "Шили
г
щ є китайський торговець,
я - лб.
йогоІ дненавидять,
лн
а ,а визначаються
виїхалиc йібито
ловити рибу, а д и с я , - п р и х о д и т ь м і ж н и х ки- над т н и чеське назвище в л а с - . м і й одяг. Р а н о я с п р о б у з а в
а

4

СВиьиДА,

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ

С Е Р Е Д А , ZQ-IQ.: С І Ч Н Я 1932.

3.

В. 18. Лобовсьіснй Іван, Лобовськаі. В. 124. Петряк Катерина.
залія, Мудрнк Володимир, Слончка Іван, Елла Йоснф, Була Марія, Була
В. 126. Іванюк Микола.

-х.
І В. ізо. Лесяќ Поснф.
. Г
Генрик, Слончка Олена, Шпак Банда, Аігна, БронецькнЙ Стефан, Береза КаВ. 221. Бойко Роман."':. t
В. 20. Герман Григорій, Годяк П о - ' В. 131. Цап Стефан, Ільќів Анна,
Трояи Іван, Троян чМирослав.
терина, Голдак Павло, голдак Іван,
В. 285. Забцч Анна.
снф, Годованський Петро, Колачин- Рачок Василь, Ружецький Казиьшр.
j В. 100. Бородовська Анна, Боро- Г'олдак Мирослава, Голдак Михайло,
В. 372. Ярема Роман.
? о, ,
2
Мь№.
і Цап Анастазіа, Пронюк Дмитро, РаЗІСТАВЛЕННІ:
В. 21. Космк Василь.
'чоќ Параска.
г
,
У.
НА С О Ю З А
^
УКРАЇНСЬКІ З М А Ѓ Ў Н И І С
початком
грудвя
1931
р.
було
В. 34. Чмерид Анастазія, Чмерид' В. 136. Загарко Михайло, оХаанець
ЖЕРТВЕННІСТЬ.
в У . Н. Ценозі повнолітних
В. 161.
Іван. Говард Василь, Говард Марія, (Іван, Голуб Стефан, Нідбела, Аятін,
` з а грудень 1931 ро'ку
членів 1
20,877 Андрій. Сснета Анна.
І В. 53. Собіль Олена, СоеЧль ВолоВ. 41. Красневич Михайло.
Тимчук Михайло.
Читаю „ Н ю й о р к Америкен'
В. 53. Собіль Петро, Собіль Марія.! В. 137. Ќўзмін Анна, Ќўзмін Лев, В місяци грудні 1931 р. принято
В. 225. БронецькнЙ Пилип, Копач димир, Собіль Анеля.
- і іВ. 55. Кульчицький Антін.
ІСтиран Марія.
нових
^
57 Марія, Копач Ольга, Сосяк Анна, БеВ. 141. Чорна Ольга, Чорний ПиН О В И Й ВІДДІЛ:
з м січня 1932 р . і з н а х о д ж у
S- тН- -йаврів Олекса.
J В. 139. Дзіковсьісмй Іван, Дзіков- В місяци грудні 1931 р. принято
реза Катерина, Була Анна, Була Ма- лнп Чорнив Іван, Чорний Микола,
ькнй Народний Co
В.
67.
Гуцуляк
Теодозія,
Семчншнн
ська
Ева
І
наново
там н о в и н к у п р о з м а г а н н я BJ
100 рія, Була Посиф, Була Іван, Була Ми- Єднак Михайло, Єднав Юлія, Єднак
І Відділ 79.
Василь.
І В. 140. Гнатів Заіарко.
В місяци грудні 1931 р. принято
хайло, Броиеиький Стефан, Ґолдак Анна, Крижанович Петро, МарКняк
71 Р е д ж і м е н т
Арморі в Н ю
В. 70. Литвннюк Катерина.
І В. 147. ГорболевичЩавяннв, Потіха
з переступнями листами
108 Павло, Голдак Іван, Голдак Миросла- Евгеяія, Маринаќ Анна, Михальчук
ЗЛУЧЕНІ ВІДДІЛИ:
.B. 85. Паращук Данило.
КЬНстантин, Потіха Анна.
'В місяци грудні 1931 р. принято
Норку з т и м додатком, щ о
вд, Ґолдак Михайло, Ґреськів Іван, Петро, Михальчук Мирослав, СтадВ.87. Трояновський ІЗасиЛь. ,
В 186. Капітула Олена.
з інших кляс обезпечеиня . . .
3 Ґреськів Михайло, Ґреськів Иосиф, (ник Едвін, Стадник Евген.
д о х і д з ньог`о п і д е д л я р о с і й В.
104.
Савків
Гнатко.
В
.
"
187.Ручипський
Василь,
Ставі.
Ґреськів Анна, Ґреськів Ева, Ґреськів
В. 166. Балігроцькнй Стефан, Газлучилося
110. ҐаландзіЯ Микола.
(нога Федоту. Вічимишин Іван.
Разом
21,145 Олена, Лазароі
і Андрій, Лазарович
ського д о п о м о г о в о г о
к о и і т е - Братством св. Миколая від. 225
еи-'лушка Іван, Мазур Михайло, Мазур
112- Бревка Ева.
І В. 193. Буияк Блажій, Шевчук Зо- В місяци грудні 1931 р .суспен.Ольга.
Стефан, Мазур Анна, Пашко Михайту. Д а л і с к а з а н о , щ о н а ч о л і Деслодж, Мо., о одіто Товариство „ І
113 Філевич Михайло, Годчак фін. Шевчук Ілько. Головчак Еалокія. І д о в а н о .
._
208 В 292. Чорній Микола, Чорній Іван, ло, Пашко Анна.
країнський Народний Союз в ДесВасиль, Кравс Ілько.
J В. 209. Каиусняк Каро.тіна, Капусняк В місяци грудні 1931 р. дідійІ Чорній Пилип, Чорна Ольга, Єднак
В. 179. Галів РІоснф.
цеї а к ц і ї с т о ї т ь в е л и к а к н я ж н а ладж, Мо., Відділ 225".
В. 115. Дубрівна Татіянна.
! Іван.
шли з псбреступнимн листами
107 Юлія, Єднак Михайло, Єднак Анна,
В. 182. Черватюк Михайло`, Чврна.Марія, б і л я я к о ї
згуртувалися
Братство св. Богородиці від. 258
В. 120. Щербан Василь, Ляхович - В . 217 Кузь Михайло, Шеремета.В місяци грудні 1931 р. дідійІ Крижанович Петро, Мариняк Анна, тюк Антін, Черватюк Наталія.
, ,
ІМарія, Савульськнй Микола. Носа)
Носак
ні- " до інших гляс обезпеч.
З Мариняк Евгенія, Михаль`чук Петро
бувші ц а р е д в о р ц і т а о с т а н ќ н і Мікіс Раќс, Па., злучилося з Брат- ''"Ро.
В. 212. Шелева Анна. Шелеаа Аиаством св. Володимира від 91, в Тов.) В- V ? - Ч ' ! " .
стазія, Шелева Катерина.
)і_тефан,
фелчур
ДМНТрО:
?
.
.
.
(Стефан,
Фелчур
Дмитро:
JB
місяци
грудні
1931
померли
10
Михальчук
Мирослав.
Стадйик
Евгенр'
}'оманових і м о с к о в с ь к о г о д в о країнський Народний Союз в Мікіс
127. Нагірняк Марія, НагіриякІ В. 218. Бслевак Іваи, Бусько Іван,,
'Стадник Едвін.
В. 258. Афтанас Петро, Афтанас
к, Па_ Відділ 9 Г .
328
Маріян.
Гордіевич Михайло, Когут Иосиф. - ,
Разом
рянства.
Довгий
спис
імен
364. Стойка АнастазІЯ, Стойка Адам. Афтанас Михайло, Деркач МаГржим Марія, Лавринчук Клус Катерина, МацуПа Іваії, Оннщзк 3 кінцем гру
1931 р. в У. H.
-іія, Деркач Катерина, Карпа Стефан,
Ольга, Стойка Анна.
Товариство ім. Івана Франка від.
вказує, щ о є т а м р е а к ц і о н е р и ,
Союзі було повнолітних члеВ. 377. Мазур Михайло, Мазур Сте- .арпа Роман, Кріль Катерина,' Кола389 в Ґерн, Інд., злучилося з Товарн- Андрій, Ґржим Бронислав, Смук Ро- Лев, Гордіевич Павлнна,
-.
В. 222. Шеремета Иосиф,
нів
20,817 ан.`- Мазур Анна, Пашко Михайло, а Зофія, Кріль Володимир, Кріль Пестовпи т о г о ц а р а т у , я к и й т а к ством ім. Тараса Шевченка від. 100," ` $ $ . ,
ІІашко Анна, Балігроцькнй Стефан, ро, Кріль Іван, Мудрик Наталка,
Гараснм, Шеремета Зофі
в одно Товариство „Український На-1 В. 135. Андрейко Теодор.
си-іьно г н о б и т ь У к р а ї н у .
В. 144. Комисаолк Яків.
Мудрик Анеля, Мудрик Петро, МуГалушка Іван.
Михайло.
.
родини Союз в Пори, Інд- Віділ 100".
дрнк Розалія, Мітрик Володимир.
Іванина Катерина, Лесів
Та н а й ц і к а в і ш е д л я н а с те,
В. 223. Колянно Йосиф.
Слончка Олена, Слончка Генрик,
СТАРИЙ РІД,
І
ДІТИ
СТСЛЕНДОВАНІ:
В.
229.
Маркович
Михайло.
і між з м а г у н а м и
поставлено
Дітройт, Міш., злучилося з Брс.
В. 230. Глуханкч Франко. Пірка Ю_ 5 100
8 В. 1. Татусьќо Юлія, Татусьќо Анна. Шпак Ванда, Троян Іван, Троян Ммі Стелля
рій, ІІрнсташ Хрнстнна, Стачовяк Гри- В клясі А.
на п е р ш і м м і с ц і м а т р о з а К и р и - ством св. Івана Хрестителя, від. 292, В. 193. Малішсі
на $ 250
3721 В. 7. Мел'ьник Стефан, Мельник Ірн- рослав.
одно Товариство „Український На-) В. 206. Галас Андрій, Со.точук Ма- горій, Волійник Ева, Волійннк Петро,
S 500
5,618 на, Ґут Андрій, Ѓ ў і Марія, Ґут И о - В. 276. Сенета Юлія, Сенета Анна.
.існка, с е б т о т о г о к о з а к а , к о т Дітройт, Міш, Відділ твій.
В. 334. Стойка Анна, Сѓойка Ольга,
іірський Григорій, Мигаль Агшз, _ ..
$ 750....
861 сиф, Ґут Ольга, Капітула Іван, МельІ В. 217. Ніколайко Стсф;
рого ми з в и к л и з а ч и с л я т и д о
Мигаль Михайло.
і В клясі С.
$ЮОО
12,965 ник Петро, Мельник Олена, Мельник Стойка Анастазія.
218. Мательськнй Лев. Мательська
В. 389. Бородовська Ольга, БороВ. 235. Богаченько Василь, Вульчак`В клясі В.В.
Михаїле
$1500
29-3 Володимир, Мельник Михайло.
Українців.
арія, Мательська Анн;
довськнй Іван, Бородовська Анна, ВоГригорій, Вульчак Марія. і В клясіл.с.
клясі С . С . на $2000
Ьеіпон, Ілл., злучилося з Братсті
101
В.
18.
Івут
Василь.
лошанський Кароль, Волошанська АВ. 237. Фіднк Марія, Фідик Посиф,
За ввесь ч а с п о б у т у К и р и Хрестителя, від. 377, в 31- В. 220. Вільчак Анна,
В. 21. Гаврилюк А'нна.
Тимак Михайло,- Вороняќ Яцко.
... в одно Товарнство „УкраНОВІ Р О Д И :
В. 29. Шкварла Захарій, Янощак
ленка в А м е р и ц і т а т о г о а д В. 225. Парашик Микола.
В. 239. ВигінниА Андрій.
інський Народний Союз в ЗІглер, Ілл.,
Обезпеченне платне по смерти з
Григорій, Яношак Василь, Янощак 1-І
В. 235. Чеплій Пелагія, Чеплій МиВ. 243. Нсчай Микола, Заокопний
ВІДІЙШОВШІ Д О
СТАРШИХ
вертайзменту, я к и й д а в а л а
І Відділ 377.
вкладками
до
70
року
життя.
Кульматицький
Андрій.
Кульмахайло, ЯсІнський Микола.
Григорій.
.нцький Михайло, Ку.іьматицька АнЧ Л Е Н І В У. 11 С О Ю З А :
`
длі й о м у у к р а ї н с ь к а п р е с а , я
В.` 266. Клнмків Михайло, МніальВ. 247. Федорович Ссмен.—Федоі
СУСПЕНДОВАНІ ВІДДІЛИ: ,
О- 500 иа $ 500
86 „ а , Кульматицький Теодор, КульмаВ. 2. Воргач Марія.
чншнн Іван, Варшона Яків, МихальО-ІООО на $НХЮ
85 тннькнй Стефан, Кульматнцька Марія
:
і ' завважив навіть о д н о д о В. 7. Яиула Ева, Петрунцьо'Петро.
Братство Трох Святителів, від. 264, чншин Марія, Мнхальчншнн Анна.
В. 2 5 1 Смолінська Марія.
Олена, Шкварла Олена.
В.
9.
Ковальчук
Михайло,
Свет
Мив
Ню
Тавн
Фоле,
Огайо,
зістало
су
лярової ж е р т в и н а Р і д н у Ш к о В. 276. Задорожний Іван, Бабяк АнВ. 259. Мушннський Іван.
І В клясі О-2000 і S2000 _
ь Зофія, Кузань Олена. хайло.
епендоване за неплачення вкладок.
на, Бабяк Михайло, Хлопск Марія,
В. 261. Левко Андрій.
В клясі 0-25ТЮ и $2500..
,:`, чи я к у і н ш у у к р а ї н с ь к у ц і л ь ,
Mai.j.
В. 179. Добромильський Іван.
1, Хлопск Іван, Мізуннк
264. Вуйчнк Михайло, Галашин В клясі О-.ЗООО н $зооо_.
НОВІ ЧЛЕНИ:
В. 213. Ошуст Марія. З
яка п о х о д и л а б и в і д п . К и р и Олена. Одесновнч Михайло, Одесно- Роман, Ќохан Марія. Кохан Максі
В. 47. Мальговський Василь, Маль
В. 242. Любянсіатька Анна.
В. 2. Лучковський Іван, Воргач Ма- вич Марія, Олущак Евелнн, Снсин Ро.часнк Грнюрій, Ромаснк Парас
Обезпеченне платне по смерти з
говський Ярослав.
ленка ч и я к о г о і н ш о г о у к р а - і
В.
274. Цицик Елисавета, Пусь МиМикола, Снсин Василь, Сиснн Марія, вія.
рія, Жук Марія.
вкладками протягом 20 літ.
В. 65. Гавраняк Ева, Гавраняк А н
інського
змагуна.
А
чейже
В. 7. Яцула Ева, Петрунцьо Петро.
В. 288. Барна Михайло, Барна Ана-1 В. 266. Сивик Стефан, Підліськнй
клясі Р- 500 на $ 500
6 на. Гавраняк Марія.
В. 321. Лісовська Анна.
В. 9. Бондаренко Василь, Коваль- стазія', Бойко Андрій, ЮрТ.евнч Ми- Петро, ІІідліська ,^^apiя.
В. 67 Брухівськнй Михайло.
вони з а р о б л я ю т ь на ж и т т я і
клясі Р-10в0 на $1000
13
чнк .Михайло, Свет Михайло.
хайло, Стирановська Марія, СтнраВ. 275. Дннер Магрет
ДҐГИ ПОМЕРШІ:
В. 69. Петрівськнй Богдан, Петрівклясі Р-1500 на $1500
можуть жертвувати,
а то й
В. 28. Проков'нч Поснф.
новський Іван.
І В. 276. Цнбак .Микола. Цнбак Васький Володимир.
клясі Р.2000 на $2000
Вѓ 169. Іванишин Марія.
В. 37. Лиса Ксеня.
В. 289. Язловський Михайло, Когут силь. Ґешкевич Анџа. Гладьо Анна,
В. 70. Френцко Михайло, Френцко
жертвують, а л е на м о с к о в с ь к і
клясі Р-2500 на $2500
В. 58.' Налипа Іван.
Миката.
ІҐллдьо Михайло, Гліста Посиф, СтсАнна. Кнрчів Ярослав, Кирчів НаталЗІСТАВЛЕННв:
клясі Р-ЗООО на $3000
В. 62. Травка Петро.
ціли. В о н и м і ж У к р а ї н ц я м и з а В. 317. Лішинська Магдалина. Лі-1фанович Пелягія, Стсфановнч Андрій,
ка, Коцнк Олекса, Коник Посифа, КоВ. 65. Яддовсі.кий Михайло. .
і 1931 р. буж
щинськнй Іван.
І В. 281. Федориќ Василь. Бачинська
Обезпеченне платне за життя з
ннк Петро.
числяють с е б е д о с и н і в У к р а В. 75. Шанайда Марія, ШанаЙда Ва314. Филнпчук Анна, Слободян Поснфа
вкладками протягом 20 літ.
В. 77. Фільц Стефан, Фільц Юрій.
іни, але д і л а м и ц ь о г о не п о `
Іван, Яцишии Гаврило, Яцншнн Анна.
" 283. Малися Іван, Малиса
(Ендавмент).
В. 83. Кобильник Стефанія.
В
326
Тнванюк
РІоснф.
В.
79.
Савіцькніі
Онуфр'ій,
Литвин
назують.
Б о коли
безробітВ. 86. Стец Іван.
$ 500
111
В. .336. Пелех Анна, Вельган Петро.
місяци грудні 1931 р. принято
.`тефан, Савіцька Парасксвія, Цеп.іій
В. 289. Данилишин Петро.
В. 91. І`унька Ольга.
і К-ЮОО і $1000
В. 367. Лесів Фсдор.
ний У к р а ї н е ц ь в А м е р и ц і д а є вѓен, Савіцька Анна, Лнтвнн Отто
- В. 293. Гсндель Анна.
В. 96. Чемсрис Зофія. Пісіо Аннл,
і Е-1500 і $1500
В. 385. Віцеіпа Олена, Шун МихаВ. 102. Г'ніт Іван.
В. 296 Шемела Стефан.
Пісіо Іван, ПІСІО Михайло, Пісіо Важертви на у к р а ї н с ь к і ціли м и і Е-2000 її $2000
Віцентий ‚Матвій, ВіцентйГ '
В. 105. Ковтонюк Михайло, Борис
В. 301. Новосад Які
силь.
і Е-2500 і` $2500
мо б е з р о б і т т я і н у ж д и , т о у к г- В. 308. Чорній Григорій.
і Михайло, Корін
В. 99. Корі
і Е-ЗООО її $3000
Разом
1
HJV.'.HH П Р И Н Я Т І З П Е Р Е С Т У І Ш И .
ц. 313. Шевчук Кондраг,
Кондрат, КЌўцей Ми
інські з м а ѓ ў н и не ж е р т в у ю т ь ' ГЗ. іОб. Шарам №рія.
Поснф.
МИ
ЛИСТАМИ:
місяци грудні 1931 р .суспенВ. 132. Хочинська Марія.
В. 109. К'енджа Ечіліян.
Разом
20.817
нічого, х о ч з а р о б л я ю т ь . Д о т о довано
В. 182. 1 еряк Василь.
. Марія
В.
321.
К'оніов
Федьо,
Коі
В. 113. Коземчак Посиф.
В. 5. Черваткж Стефанія, Чсрватюк
місяци
грудні
1931
р.
дідійВ.
213.
Ошуст
Марія.
МОЛОДЕЧИЙ
ДЕПАРТАМЕНТ.
В. 121. Баран Марія, Баран К`ліп.
ї ї в тім с а м і м ч а с і д о п о м а г а Воло
з переступними листами
В. 220. Максимеќ Марія.
Баран Зофія. Баран Ольга. Баран Ка- В шли
Готра Іван. '
місяці! грудні 1931 р. дідійють д о б р о д і й н и м
московським
В. 221. Сень Ксеня, Келер Розалія,
В. 327. Залуський Лз
терина, Несла Ева.
В. 56. Шелева Марія.
шли до повнолітних членів 1.
t-рищнн ‚Марія.
одор, Леськів ‚Михайло,
В. 131. Цап Зофія. Пап Василь, Ро- В місяци грудні 1931 померли
організаціям, які о р г а н і з у ю т ь
В. 61. Вашур Анна.
нововписАШ
В. 242. Га.тупа Андрій.
ІІаиько, .Максимќів Текля.
житська
Ольіа,
І'ожнтська
О.Тенл,
РоВ. 91. Троян Стефані,.. Батюќ МнВ. 256. Кійовський Міиайло.
В 2. Воргач Василь.
біля себе л ю д е й , к о т р і в о р о В. 334. Гулі. Катерина. Ламбор Миалп ський Елвард, Рожитська Надя.
ійло, Слончка Генрик.
Бербериќ кола. Сениќ іМарія, Сениќ Василь, С о В. 259. І'аритій Володимир.
В. 8 Кабнч .Марія, Кабич Ка
Разом
313
В. 132. БережнеиькиЯ Вінцснтій. Бежо
відносяться не т і л ь к и д о
_;елла. Деркач Володимир. Мудрик
В. 270. Гайдук Клим.
В. 18. Лабонська Ме.іанія
дня 1931 р. в У. Н.
_
рівка Стефан.
.‚ісжнені.к.і Володнслава, БережнсцьСтефанія, ЛІудрикМарі
В 273. Кіцлк Михайло.
В. 33. Джурджевич Омсля
ідеї у к р а ї н с ь к о ї
державности,
( Марія, Мудрик BoКравчук Григорій.
) дітей членів . . . . 13,433
Бсрежнсиька Вікторія, Смелодимир, Дсрі
В. 276. І'лопек Стслла.
ілько Андрій. Михалько Юлія, И и - ка
, Емілія.
Михайло, Муднк Ан. 3.38. Хань Григорій, Хань МихайДанило,
Смерека
Михайло,
Смеале й д о в с ь о г о , щ о у к р а ї н с ь к е ,
В. 292. Шустакевич Микола, Кус
ілько Посиф. Михалько Емілія, Ми- река
Реї Марія.
. Тонн Млія, Афтанас Михайло, ДуГ р к о Олекса, Г`ладиш Семен,
; бівний Дмитро, Шпак Михайло, Му- Грицько Ева, Янковськнй Михайло,
лько Омелян. Скочипець Мирослав
іавіть д о с а м о г о у к р а ї н с ь к о - І ізн, Семенќіќ Володимир.
В. 136. Пшеничка Михайло, НіиеВ. 67. Андрўійко Аделя.
дрнк Петро, Троян Михайло. Карпа
Андрій, Качмарик Марія. КачмаВ. .300. Ііропяк Михайло,
імени.
^
В. 105 Борис Розалія, Борис Кате ничкл Дмитро, Тимчук Едвард, Тн.м- В клясі 1-ій за 25 цпг. місячної
Семен, Кріль Петро, Афтанас Микола,
Ми-айло, Куц Фрозина, Куха'р-'
В. 318. Чемернс Паранька.
чук
Михайло. Тимчук Олена, Тимчук
к Стефан, Кра'йняќ 'Іван. Малинчак рнна, Борис Стефанія, Владика Воло Стефан. Тимчук Іван.
Петро Рудий,
вкладки
12,042
В. 321. Лісовська Анна, Винник Пе- Ііетровський Стефан. Мудрнк Петро,
Антін, Коласа Петро
'Розалія, Пінкасевнч Михайло, Проча- дн.чнр. Владика Михайло.
JO.
В. 137. Стирай Розалія, Ќўзмін Ва- клясі 2-ій за 50 цнт: місячної
Ню йорк, Н . Й .
" 151. ІІотилнцький Іван.
0. Янецька Текля, Янецькил
і
Прочанки Po-аліяа,Прочавкладки
1,391
В. 330. Мигзс Іван.
силь. Ќўзмін Ольга. Ќўзмін Стефан,
156.
Купчак
Марія,
К
Teo.iojp,
Михайло, Прочанин Андрій, Пінш І В. М2. Нўќас Матильда.
ор, Стежуќ Серафинка, БородоиСтирай
Стефанія.
Стир-и
Анна,
Стиt
І
в.
н. Ќуѓ
К 361. Сидор Катерина.
_ блена. Гайвановнч О ;
Разом
13,433
Марія, Страхоцький
Н і я к и й культурний нарід н е
В. 177. .Мельник Анна, Рекрут Оль- ран Катерина. Стирай Павлнна.
гун Анна, Пайѓ Анна, Янецька Бронн- Раскович Микола.
З кінцем грудня 1931 р. в У. Н.
В.
139.
Джіковський
Стефан,
Воломоже обійтися б е з шкільного
Долгун Григорій. Долгун Ю " 5уло всіх обезпечеічих .-.34,250
В. 342. Дзядкк Володимир, Дзядик
В. 183. Подлецька Марія. ПодлецьБласко
Волошинський Евстахій, Воло- Михайло, Нокутецький Іван.
Товариства, яке в національУ В А Г А
кнй Микола, Подлецький Володимир, В . 14Т. Горболевич Михайло. Гор.
са Павлнна, Стежуќ Стефан.
В. 343 Богвич Антін.
ній д е р ж а в і с т а є к л і т и н о ю д е р - Володимир.
болевич
Анна, Горболевич Ольга, .істру кождий відділовий урядник
В. 112. Мнхно Зофія.
В. 375. Блбінськнй Посиф. МнхаВ. 349. Хомяк Василь, Хомяк Галь- Подлсцький Юрій.
ГорбаЛЄВИЧ Стефан, Горбалевнч Зо- член Українського Народного Союза
ж а в н о - о с в і т н о г о а п а р а т у , а в ленько Нісетас.
В. 218. Кульчицький Тома.
В. 113. Королсвят Катерина.
В. 221. Іваньків Стзннслав. Іваньків фІЯ, ГорбалеИНЧ Володимир, Горбалс- повинен пильно прочитати І до неї
м і ш а н і й — д о п о в н ю є її з з п е В. 152. Вітяж Василь.
В. 388. Яворський Посиф, Яворськз
Стефан, Іваньків Дмитро, Сидориќ внч Антін.
В. 161. Сснета Стефан. Сенета Кастисло, застосуватися.
д б а н н я ч и н е д о г л я д и в о с в і т - Квдокія.
В. 156 Гараснка Михайло.
Володимир.
рнна, Владнчок Микола, Владнчок
Так повнолітні як 1 молодечі члени
ній р о б о т і . — С к і л ь к и ж б і л ь ЧЛЕНИ ПРИНЯТІ НАНОВО:
В. 240. Сорока Стефан, Сорока ІІе- В. 16Н.'Стек Василь.
Катерина. `
363 Лучишнн і
у'. Н. Союза. оголошені в рекордовім
В. 177. Рекрут Ольга.
ше з н а ч і н н я д л я б е з д е р ж а в н о (тро,
Сорока Катерина, Сорока Іван,
В.
225.
Була
Іван,
Павлух
Григорій.

за місяць грудень 1931 р. як суВ. 8. Атаманчук Стефан.
В. 209 Капусняк Ольга, Капусняк звіті
гп у к р а ї н с ь к о г о
народу має
" зрока Миксміа, Сорока Анна.
Ґреськів Поснф, Ьронецький Пилип,,
Савецький Іваі
пендовані
або виключені за неплаВ. I I . Корда Василь, Корда Пара- Кондрат Теодор, Семко Марія, ГреВ. 273. Долинська Ольга.
вкладок чи з інших
„Рідна
Школа"
в
староМу
В.' 389. Винницький Дмитро, ВннВ .' 218 `Клюс Поснф, Клюс Іван, чснне місячних
В. 276. Ссмснюк Зофія.
ськіи .Марія, Семко Іван. Бронсцька ницька Юлія.
згідно зі статутом організації,
краю! П а м я т а й м о на ц е !
цис Анна. КЛКК Микола, Малярчук причин
В. 326. Гнатко Іван.
Магрнт, Ґардигайло Михайло. Назаколи
хотять
нададьше бути членам.,
' 400. Мічксвнч Михайло.
'
ихайло, Малярчук Агнешки, Маляр- У. Н. Союза, імусять
В.
330. Швойковська
Стефанія.
рович Михайло, Ґардигайло Катеризголоситися про,к Поснф. Малярчук Стефан.
Анна,
Швайк'овська
чаР Коробій Іван. Кондратів Варвара, Ч Л Е Н И В І Д І Й Ш О В Ш І З Г Т Й Р Е С Г У Н Швайковська
о.ч ссго місяця (січня) до своВ 2-30 І'луханнч Олена, ІІрнсташ
Гараснм Анна, Була Параня, І олдак
НИМИ ЛИСТАМИ:
відділів і вписатися наново, заплаИосиф, ІІрнсташ Михайло, ІІрнсташ
Павло, Павлух Марія. Сосяк Василь,
В. 334. Беднарчук Мирослава
іши
всі
свої
вкладки
і залеглостн до
В.
21..Миниќ
Марія,
Мцмнк
Теодор.
к
у
л
ь
к
и
.
Н
и
м
и
К
и
т
а
й
ц
і
в
е
д
у
т
ь
Пристані Стефан. Волійннк Каодяг, а п о п о л у д н і в ч е т в е р т і й
ґолдак Ева, БронецькнЙ Василь, І ол:иевої каси на руки відділових уВ. 370. Ройко Лорейн.
В. 50. Була Іван. Булл Параня, Брогсрнна, Волійннк Михайло.
рядннків. Коли цего не зроблять до
В. 377. Пашко Стефан.
- д и н і м а в й о г о в г о т е л і . Б у вt у с я к і р а х у н к и п е в н о т а с к о р о . дак Марія, Ґреськів Василь, Павлух нсцький Василь. Бронецька Маґрет.
В. 231. Кузьо Михайло.
кінця місяця січня 1932 року, то в
В. 392. Лсосько Марія, Леї
БронецькнЙ
Пилип,
Гараснм
Анна.
А
р
н
т
и
е
т
и
к
и
й
п
и
с
а
н
н
я
ч
и
с
е
л
В,
235.
К'руняннк
Ольга.
із б і л о г о с и р о г о ш о в к у , а кс
В. 229. Кривокульський Іван.
1932 р. мусять виповняти нові
Голдак Марія, Ґолдак вЕл. Ґолдак Берќне, Леосько Олена, Леосько
В. 237. Фіднк Мирослав, Фіднк Сте- лютім
В. 230. Тнмчак Петро.
аялікації (просьби о приняпе). коли
і, Лсосько Іван.
штував н а в і т ь н е 10 д о л я р і в . о д н о г о п і д о д н и м К и т а й ц і не
Павло, ґардигайло Катерині. Ґардифанія, Фіднк Ярослав, Карбівннк Пе- с.чотять
В. 280 Миниќ Марія, Миниќ Теобути дальше членами У. Н .
Мнхяйло, Ґреськів'Василь, Ґре. з н а ю т ь . К о л и з а п л а т и т е ' банктро. Робак Посифа, Рибак Ядвіга, Рн- Союза, подібно
як кождий новий канДІТИ ПРИНЯТІ НАНОВО:
ськів. Марія, Ґреськів Посиф, КонВ Індокитаю є зовсім так я
бак
Ілько,
Вороняќ
Броннсл.чіа.
Воп о т о м , я к и й м а є б і л ь ш у вар292. Крижанович Юстина. Стад- дрлтів Варвара, Кондрат Теодор, Колидат. Ці знов члени, так повнолітні
В. 18. Лабовський Іван, Лабовський роняк Мслянія, Вороняќ Татіянна, Во- як і малолітні, котрі в місяци грудні
в ІНШИХ тропікйльних
краях
Ева, Крижанович Теодор, Крижа- робій Іван, Назарович Михайло, Паві тість н і ж куплений
предмет,
роішк
Мирослав.
Петро,
Лабовський
Андрій.
іч Анна, Мариняк Микола, Марн- .ivx Григорій, Павлух Василь, Павлух
І вропейці
відчинюють
свої
1931
р.
взяли
переступні
липи, а еше
20.
Годяк
Елисавета,
Годяк
Анна
В.
239.
Кума
Володимир,
Кудла
О
Олена, Попович Михайло, Попо- Марія, Семко Іван, Семко Марія, Сок р а м а р с т а н е п е р е с у в а т и культеля, Годяк Микола, Годяк Посиф. лскса, Кудла Анна, Кудла Василь, досн не зголосилися до іншого правкрамниці в 9 - т і й г о д и н і р а н о ,
Анна, Гірський Мнхайгго, Єднак
! нами
на д р о - а х
і о б р а х у є . Ксеня, Чорна Марія, І'ерловська Ка- сяк Василь.
В 21. Ќосик Василь, Ќосик Іван,
Сеті по ісѓнуючого відділу У. Н. Союза,
Теодозія, Ссгін Оль
В. 53. Соболь Марія, Соболь Петро. Ќос'ик Теодор, Ќосик Михайло, Ќосик КУД
смикають
ї х в і д 12-тої
мусять це зробити в місяци січні
терина,
Єднак
Васиаь,
Ших
Михайло.
‚скільки м а є вам видати,
В. 14Е Чорній Стефан, Чорна Ма1932 р„ бо на другий місяць, то е в
тої, п р о б у ю т ь п о о о і д і в и - ,
Шеремета Онуфрів, Ворко Теодор, рія, Ґерловський Іван, І'ерловська Ка- Марія, Ќосик Люба.
лютім 1932 р. стратять всі членські
В. 34. Чмнрил Богдан, Чмирнд Сте
'
‚ попдаа.С в і т о в а в і й н а п р о б у д и л а і Ллкомський Гнатко, Михальчук Тео- тсрнна. Ґурський Михайло, Єднак Ва фанія, Чмирид Іван, Чмирнд І'енове
спатись,
а "п о"
т і мt - з н о в у „п‚ р
В. 247. Федорќович Мирослав, Фе права і моглиби бути приняті тільки
дор, Чорній Стефан, Ґирловський І силь, Єднак Ксеня, Крижанович Теопа підставі нових аплікацій (просьб о
фа, Чмирид Анна, Говард Розалія.
національну
с в і д о ван. Стадник Іван`
ють д о 6. г о д и н и . В е ч е р о м в и .J К и т а й ц і в
доркоьнч
Петро,
Федорќович
Мнхай
дор, Крижанович Юстина,- Крижанопрннятте).
В. 53. Собіль Володимир, Собілі
місгь і розуміння своєї варто
В. 361. Ткач Ілько.
.
Анна, Лакомськнй Гнатко,' Мари- Олена, Собіль Анеля.
ходять, щ о б и в і д с в і ж и т и с я , а
I. Каштанюк. гол, рея, секр.
В. 364. Стойка Посиф.
Микола, Михальчук Теодор, Масти. Ц ю д у м к у приносять зі
Н 259. Муіпинська Франка. Мушин
"
Гуцуляк Геня, Семчншнн
В. 377 Балігроцькнй Михайло, Паш
що
всі є в р о п е й с ь к і
крамниці
ік Олена, Ворко Теодор, Стадник
Мушннський Володимир
с о б о ю н а ч у ж и н у т а ж и ю т ь ко Михайло, Балігроцькнй Олекса
.
Стадник
Ева,
Шеремета
ОнуМушннськл
Марія.
е
'
.
вже
позачинювані,
купують,
85. Паращук Анна, Паращук КаГалушка
Антін,
Мазур`
Теодор,
Мазур
фрій,
Ших
Михайло.
`
^
'В.
268.
Білнк
Стефан,
Білиќ
Ольга
д л я неї. К о л и ж у К и т а ю святтсрина, Паращук Павло, Паращук МаАнна. Галушка Катерина, Балігроцьчого п о т р е б у ю т ь , ў К и т а й ц і в ,
Білиќ Марія.
,„
В. 143. Корбнло Іван.
рія.
кують якийсь памятний
д е н ь , кий Яків.
В 276 Пнблк Павло, Лавриќ Стани
В.' 166. Балігроцькнй .Яків, Балі - В. 127. Нагірняк Станислав, Іїагірякі С И Д Я Т Ь у к р а м н и ц я х б е з п е Н о в і б а г а т о знижені ціни
і.ш Бабяк Марія, Бабяк Іван, Бабяі
емігранти
святкують
його в
грецький Михайло, Балігроцькнй О - ' няк Посифа, Нагірняк Альфонсо.
ЧЛЕНН.СУСПЕНДОВАНІі
реривно в і д р а н к у д о п і в н о ч і .
Катерина, Бабяк Розалія, Шумила Ан
-екса,
Галушка
Антін,
Галушка
КатеП Р О Г У Л Ь К А
В. 152. Яиус Михайло, Яиус Сте на, Шумила
себе на чужині. Прикрашують
ІЦу.мнла Олена.
Білий
білого
т а м не м о ж е
1. Смалець. Варвара , Смалець інна, Мазур Анна, Мазур Теодор, фан, Яцус Василь, Яцус Марія.
В 283. Малиса Ольга, Малиса БогІашкп Михайло.
свої хати прапорами,
з а м и к а - Іван.
В. 193. Малишевський Володимир,
ні, Малиса Наталія, Малиса "Ярослав.
піддержувати й у с і здані на
В. 182. Черватюк Володимир, Чер- Мал'ишевський Петро.
ТгКЕТ
WEATHERJLY
В. 18. Ґут Петро.
ють крамниці та їздять автаВ. 293. Ханснчук Розалія.
ватюк
Стефанія.
ласку й н е л а с к у с в о ї х ж о в т и :
В 23. Брохівська Марія.
В. 218. Матильськкй Яосиф, МаВ. 318. Кочан Посиф, Кочан Іван.
В. 19.3. Кривокульський Іван.
родиною, святочно з о A
Z
L
E
T
O
N
В! 24. Гавришук Семен.
тильськнй Іван.
В .321. Конів Зофія, Конів Микола.) Н
конкурентів.
В. 196. Ќостів Петро.
В, ЗО. Гамівка Меланія.
, В 276. Затхей Дмитро, Затхей Ми- Кон'ів Олена, Конів Катерина, Конів, Audenried, McAdoo, MAHANOY CITY,
дяѓненою. О д н а ч е не вивішуВ.
200.
Теплий
Василь.
Shensndoeh, Centr.lU end
В. 31. Стапай Микола..
І хайло, Діилюх Стефан, Пилюх Іван, Іван, Конів Поснф.
Для 'Китайця
не мало
б
В. 212. Шелева Марія.
ють прапорів тієї країни, в я
В 32. Довганюк Юрій.
)Х Марія, Швсдюк Микола, ШвсMT. CARMEL
В. 326. Бурило Франко, Бурило
В
258.
Афтанас
Ми
хайло,
Афтанас
іначіння
р о з п о р я д ж е н н я п р о к о ї кольонії ж и в у т ь , ані н е б с
В! 34. Кузань Франко, Ку:
Олена.
Дмитро, Соколовський Михайло, СоМикола, Батюќ Михайло.' Верберик
В СУБОТУ, 23. А Ч Н Я
288. Барна Стефан, Бойко Ми- коловська Катерина.
'ачинювання
крамниць
а б о р у т ь у ч а с т и в ї х д е р ж а в н и х на Задорожна Катерина, Задорожний Стелла, Деркач Володимир, Деркач
'
Іван.
і. Бойко Ольга, Бойко Стефанія,
В. 333. Ґхлетій Петро, Ґслста І еноМихайло, Деркач Антін, Дубпівннй Бойко Едвард.
про о б м е ж е н и й ч а с п р а ц і . В і н святах. У такі д н і - п р а ц ю ю т ь .
В. 35. Матодич Василь.
В С У Б О Т У , 5. Б Е Р Е З Н Я д о
Дмитро, Карпа Семен, Коляса Цстро,
В.
38.
Чпін
Андрій,
Безкоровайний
і
Л
і
ч
и
н
1
^
'
Янковськнй
Стефан,
Янков-І
В.
317.
Лічинська
Стефанія,
Лі'
VMIB б и о б і й т и т а к е р о з п о р я - j
Кріль Петро, Мудрик Стефанія, Му- ський Михайло, Лічииська Маг'
Китайські емігранти є н е о б - Микола.
-ІУ - І сьюій Ілько, Янковськнй Поснф, Кач- W E A T B E R L Y A N D
H A Z L E 1 0 N
дрнк Марія, Мудрик Волояимив. Мудження, б о х о ч е торговцем
В 44.ЧичвловськиЙ Василь.
Качмарик Зофія, Кач-І
В^324. ЯцншиіІ Стефанія, Яцишин
хідні, б о о ж и в л я ю т ь
торговдрик Аииа, Мудрик Петро, Мудрнк Посиф,
В. 46. Головінський Володимир.
марнк Ілько, Качмарик Анна, Куц Звичайні потяги відїжджають з ПенЯцишіпі-Ольга.
або р о б і т н и к о м , дбає виключПетро. ПетровСький Стефан. Слончка І В. 364.
л ю та ремесла
в кольонѓях
В. 47. Малговська Марія.
Сало
Петро
Павло,
Сало Володимнр, Куц Марія, Пінкасевнч снльвенійської стацІІ, 33-а ўлиця, і 7-а
Генряк. Троян Стефанія, Трояѓ
но п р о с в о ю к о р и с т ь і не м а є
- -, в годині 4^5 І 6:30 пополуднЬ
" 49. ІІодлушевич Михайло.
Ярослава,
Пінкасевнч
Лідія,
Пііікасеан,
Сало
Анна.
О д н а ч е в о н и е рівночасно пеВ' 51 Чміль Василь.
рія. Троян Михайло, Шпак Михайло.
Поворот в неділю ввечір.
В. 380. Маркович Марія, Маркович пич Теодозія, Процвнин Олена, Про`мислу д л я солідарности. К и В 52 Забавський Іван, Забавська
В.' 276 Сенета Стсфая, Владнчок Оле'на. Маркович Зофія, Маркович паням Володимир.
`
р е ш к о д о ю д л я цивілізаційноАнастазія.
І Микола, Сенета Катерина, Владичок Віктор, Маркович РІоснф, Маркович
тайці е т и м п я т и м елементом
В .347, Мусей Стефан, Мусей Анна,
го п о с т у п у в оселях, б о туВ 56. Гавчик Юрій, Маркош Петро. Катерипа.

Мусей Мирослав.
у т р о п і к а л ь н н х країнах, б е з я В 59 Павлишин Дмитро.
В. 303. Королсвят Катерина, Вашур
земці не м о ж у т ь п о п р и н и х
$КШ
WILKES-BARRE
В, 385. Шун Михайло, Шун Флойд,
В. 349. Хомяк Іван.
к о г о годі о б і й т и с я . К о л и б не J
В. 61. Маркович Іван, Гаванчак О-!Анна.
Іун РІоснф, Шун Володимир, Шун
В. 352. Ковальчук Анна, Ковальчук
р о з в и в а т и с я в т и х обставинах. лекса ТомаШовський Іван.
^квт "
and S C R A N T O N
В. 334. Стойка Иосиф.
Марія.
.
б у л о т а м К и т а й ц і в , Туземці т а
В 69 Хороший Іван, Єдиная Іван,
В. 358. Махно ЗоЉІя.
Так
витворюються
т у т дві
jB. 36A frofloaHHCbKHfl Іван, ВолосіиВ СУБОТУ, З О . С І Ч Н Я 1
Пет'рівськнй Микола..
І В. 389. Долгун Григорій, Тзородов- ДІТИ ПРИНЯТІ З ПЕРЕСТУПНИМИ ічук Анна, Волосінчук Марія, Волосінбілі мусілиб купувати багато
верстви:
збогатілих
‚китай- ` "
В С У Б О Т У , 12. БЕРЕЗНЯ
72 Когут Ролалія. Педеиська ська Олена. Долгун Юстина, Довгуќ
Іван. Волосінчук Катерина, Воло.ЛИСТАМИ:
д о р о ж ч е в Европейців.
aiwfl Бронислав, Ко- Анна. Гайвановнч Олекса. Яяецький
Звичайні потяги відїжджають з Песчських викорисТувачів і вико- Агиешка, Педенсьіи
... Червятюк Шталія? Черватюк сІнчукПеті...
Теодор. Стежуќ Серафина, Стежуќ Антін. еЧрватюк Михайло.
І В. 369. СІрська Іринам Сірський Ва- скльвенійської стації, 33-а улнпя і 7-а
К о л и не п р и х о д я т ь п о к у п ц і , Іристуваних
т у з е м ц і в - бідаків.
СтефаВ.
Янс.ці-ка
свеня, в годині 4-35 І 6:30 пополудні,
В. 7б!"ґураль
75. І ўрадь Томе,
і ома. r
стефан. Янецька
-н-це.„., Бр№иислава,
uiwn^
В.
56.
Шелева
Анна,
Шелева
Ана-.силь.
`

,

Китаєць
у
своїй
крамниці'
В 77.- Фигьч Катерин., Міско Та- Текля, Пайт Анна, Воло
стазія. Шелева Катериііа.
І В. 383. Козам Теодор, Козак Фран- 830 ввечір.
лина, Волошинський` Евстахій.
і
Поворот в неділю ввечір.
в ч и т ь с я читати, писати а б о р а
В. 91. Афтанас Петро, Афтанас А-,ка„,
_
ПАМЯТАИТЕ Н А
В 78. Костеќ Михайло,
Тіяетн до набуття Exchange Plice або
` ЧЛЕНИ ПОМЕРШІ:
дам, Афтанас Михайлої Деркач` КатеВ. 389. Вінецька Елснора.
.
х ў в а т и иа с в о ї х
„соробанах"!
В! 80. Кузик Федко.
риня.
Деркач
Марія,
Карпа
-тефші.1
ВІДІЙШОВШІ З ПЕРЕСТУП- Journal Square. Телефойуйте до інфорАДРЕСУ „ОВЄДНАННЯ".
В.
18.
Боджинський
Стефан.
В. 90. Волос Теодор.
'
маційного бюра: Moht-oraery 5-7000.
( ч и с л і в н и ц я х ) , що подібні д о
Карпа
Роман,
Коласа
Зофія,
Кріль
^

л
и
ѓ
т
а
м
и
В
38.
Кохановський
Петро.
В. 91. Гунька Анеля, Позун Михай" O B Y E D N А N YЕ,"
Катерина, Кріль ^Петро. Кр`іль Іван,
НИМИ Л И С Т А Л І И .
В. 59 МахньцькнЙ Посиф.
діточих чис'лівіниць. Н а дротах
^KpUb Володимир? Мудрик Наталка,' В. 50. Пронецький Пилип, БроиецьВ. 90.' Зупковкч Семен. .
Р .. О
ТсгтІмІ,
прикріплених до рамок`, попа- Р
О .. Важ
Be. 1
" 2J2 ,H Hadbon
H H ^ ТшшШ,k
Ќ
Љ
Й
Љ
Мудрик Анеля,
кий Андрій. Копач Ольга, Копач МаВ. 91. Гаврик Михайло.
The Route ol Ці. BUck Diemood
В. 91. Мудрнк Петро, Мудрик Ро- рід, Сосяк Анна, Була Михайло, Була
В. Ш.`Бойчук Гаврило.
силювані
р.ервоні
й
чорні
N E W YORK, N. У.
^Чесла Г м т , Шсілевнч гіосиф.
N

МІСЯЧНИЙ

ЗВІТ

РЕКОРДІМГО

ГОЛОВНОГО

А н

іжгетярн

с ь

И

И о

Є я ф ,

R

M K

1

1

1

1

г

1

1

0

М н к о л

Ќ

и

а

діти

и

Ва

діти:

в

:

ш

м

н

л

о

И Ц Ь

K

j

u

р

и

к

Ч Н

м

и

м

в а м

h i l M

1

Ш

#

М

а

р

т

а

Д

д

а

м

с

К

с

е

н

І {

П

Я

ЛП

D U

F

w

л о

LEHIGH VALLEY SERVICE

4

З В

И в

1

ш

0

в ї

а

т

1ІЯ

м

а

р

и

к

А т і І І і

м

А

,

0

и

H

Р

L

ж

1

t

,

n

м

м

м

LEHIGH VALLEY RAILROAD

і

З

УВАГА!

або

й несвідомо

наЩому на-справу

шкільництва

І'.

ЙДІІіЖОВІІЮТЬвЯ
TffSy^

Ш№НВШ

в Старім

Кхикй6

просвічена,

інтелігентна

іроду. F
F
F
^
^
J
^
^
^
щ д д е р ж у в а т и . в с і м и си-і
ЬОЙГМ^
jj Ч И Т А Є ^ Я Е Й Й П Л А Ч У Є
ft к о н ц е р т починається Т О Ч Н О в годині 8-вгій виенір
п р о ` н а ш і н а ц і о н а л ь н і кривди, л а м и ,
з ІИИГОДН української, фи^гави 9 - " У ^
^ ф Р І Ф К У ДЛ`Й Д о рек. секр.
є д у ж е важною справою длн
Т.
ТНИЯ^ЖЕАДИСЬ^ИЯ ТЛЖНЕВНЬ
-` ловлення у к р ш т у к и перед американським з а г а л о м
нашого визвольного
р у х у , а!
: - - - - : : - ѓ - - : відбудеться :::
:
тому ніхто з нас не сміє інДиГг.гисЧна Ц, Ь в в р д и н і і
Н Ю БРИТЕН, КОНИ.
ФНДАДЕЛФтЯ. Н А .
формаційііої справи
заиедбу5 пополудні.відбулося в малій
г ^ а д а - т , л и ж ЏМ
Справи
у$раїнс^ко-американвада. До^уодіій Гадезда сказав,
с а л і ‚‚НярслчЧІЮГ-о, 'ДОЛУ
с в п - . Жадна ошадџа .сосцод^ня `цс об,-,
іьзедставл^іяи^ ра, Рідну
св,кої стеЙтодої п о л і т и ч н і
пи
а
що він,часто має запрошення
Ід-очне
ц
і
д
к
р
и
т
т
а

С
с
д
о
з
у
c
r
y
Z
^
J
%
Школу.
УРЯДЖЕНИЙ УКР. КОМІТЕТОМ і Y.W . С А.
організації.
!.ододовлніги в. а н г л і й с ь к и х ц е р - j
Гдентів Р о с і я н " у Л ь в о в і ,
В і ' д б у л и с я р і ч д і з б о р и У . А . к в а х і ВІН н і к о л и не з а н е д б у є
До
допису^
, і 'ТВЄРДЖЄНОГО МІиІстарСГВОМ ОС- 50 центів. Адреса:
С . ГҐ- О . 25 г р у д н я в Н ю Б р и - п о і н ф о р м у и а т и А м е р и к а н ц і в ,
Е TAJ1W
W - С , 4, 5 3 W A S H I N G T O N S T . , N E W A R K , N . J
тен, К о н и . , н а я к и х б у в ц і л и й
З і справоздання касієра Л . пожертву
Хоральну частину виконає х о р української пресвнтерської.
до
такого
#адча
м
'
uboiiv союзі сштуютьziimocta d o l a ,
к
о
м
і
т
е
т
С
т
е
й
т
о
в
о
ї
О
р
г
а
н
і
з
а
ц
і
ї
В
и
х
а
і
ф
і
н
а
н
с
о
в
о
г
о
с
е
ќ
р
е
т
а
р
а
і
д
о
л
я
р
.
церкви п і д у п р а в о ю п р о ф . Ю , К и р и ч е н к а . — Т а н к о в у ч а с т и н у
`
СОЮЗ ІОГНувДВ {ВІД Ю ЛІТ) п р и ^
А-а-а^У St . S ? J J Сіђ,, N. j
та д е л е г а т и з р і ж н и х п а р о х і й О . М е р е щ а к а , vpei - п р и с у т н і
^ '`
виконає, Щкрла тинЌів, п і д у п р а в о ю д . І. З а б л о ц ь к о г о .
ШШ^МЧ^^
..Російськім Д о б р о д і й н і м К о ^ттщяштттшттЛштнттш^
організацій.
П о вступнім м о г л и л.^екоиа.тнся,
Що фі^ р е в ' и ` Д - і н в с і х 5 0 центів. — В и с т а в а т р е в а е в і д 19. д о 3.1.
удітетЃ у Л ь в о в і , о р г а н і з а ц і ї t
ІТИ РПІСІ U U W U
СІЧНЯ. Музей Отвол}ЄниЙ від 11—6. ѓ о д . ; в н е д і л і 2 — 6 , в і в т о р о к с л о в і в р е д с і д а т е л Я В . К а л и н и н а н с о в а о п р а в а С т е й т о в о ї О р , ві РПІПУГУ
російських
емігрантів. Т е п е р ,
^ І м н і % И Ш Ш И
ИИИІігл.
-МЙИУ . М ^ И - .
...
ї ї п р и с ѓ ў о л е н о д о в и б о р у т и м ч а - г а н і з а ц і ї с т о ї т ь на з д о р о в и х

С
о
ю
з
р
о
с
і
й
с
ь
к
и
х
студеіггі.а
'!І
Ц Ж г tWhll ЩІЩТІ
сової президії, д о перепрова- підвалинах і є р о з у м н о зарястав сц
а дміоассттілййццооюю оргаіиза.гДєю,1
оргашзащєю,
„мої џнп.и с^н -г..і . в і . що . ...
став,
дження зборів.
джувана. С т а н каси за той рік
^ B a r o n s Street,
УЙАГАІ
ВЖЕ ПОЯВИВСЯ В ПРОЛАЖУ - т й Ь У В А Г А !
яка в і д м е ж о в у є т ь с я від 1 я 5 й № т а ^ ^ ^ № Й І "в'
Вибрано
о. Климовича
на в и к а з у є , вар в с і х г р о ш е й з а
R o c h e s t e r , N . Y. 1932.
ючог.0 на н а ш о м у т е р е н і мос-іс^ нсг^им'і^с^.^мі.^^." . "
п р е д с і д а т е л я , а п . А - М а л а н - м и н у л и й р і к з і б р а н о $861.98.
J a n u a r y 15,
. УКРАЇНСЬКОЇ жіночої Г Р О М А Д И В ню ИОРКУ
квофільського
студеитсьіюГОі^ГЛ-^^
"
Editor of S v o b o d a .
.
,,
ілодн і at
НўЌі-TOIL S Ш c.if; ,,
Виданий з н а г о д и Ю - т и х р о к о в и н і с н у в а н н я ц ь о г о т о в а р и с т в а . ч у к а і М . Г а л к е ц и ч а на с е к р е - 3 т о г о в и с л а н о н а р і ж н і н а ц і о - , т ^
ТОВарИСТВа „ Д р у г '.
. ю.. Tcntp вони міцні, . і иаслЦо. Цей, АЛЬМАНА'Х п о в и н е н н а й т и с ь н к о ж н і й у к р а ї н с ь к і й х а - т а р і в . П р е д с і д а т е л ь К а л и н а в н а я ь н і ц і л и ^ з р і ж и н м и вндат-j
3

м

і

ЖИТТЯ S АМЕРИЦІ

я

„ЖІИВЧЯ Д t}il Я"

уцжщ

Г%шЩ^№ ```

A

Іp

i

І

т

2MBвдяШ

ш

^ЗиКЗВЕЮЯЬ

такого

КДО

:

и

в

і

т

и

в

3

J

:

,

tt

т

,

^

сл

Г

0

` т і И. АМери.иі, а о с о б л и в о в р у к а х к о ж н о ї у к р а ї н с ь к о ї ж і н к и . В
Н ь о м у На б л и з ь к о 200 с т о р і н к а х з і б р а н і к о р о т к о всі н а й в а ж н і Ц ^ - І Д О М о с т и Про те, як українське жіноцтво п р а ц ю є тут в А мвриці Ѓ п о всій У к р а ї н і . 6 А л ь м а н а х у є звіти з д і я л ь н о с т и кільканацЯти ж і н о ч и х т о в а р и с т в в А м е р и ц і , о г л я д к у л ь т у р н о ї п р а
Щ . у к р а ї н с ь к и х ж і н о к т у т і за м о р е м , t п о м и н и з п е р е ж и в а н ь
Ж І В о ќ п і д п о л ь с ь к о ю о к у п а ц і є ю , вибір творів найвизна
у к р а ї н с ь к и х п и с ь м е н н и ц ь і б а г а т о і н ш и х і н т е р е с н и х статей.
П р и к р а ш у є А л ь м а н а х п о в е р х `ѓўО ( п я т ь д е с я т ь ) І л ю с т р а ц і й і
ЗЙНмЬК- 3 А л ь м а н а х у к о ж н а і м і г р а н т ќ а у с в і д о м и т е с о б і ту ваГ Ї 1 `Значіння, я к е ж і н о ц т в о м а є д л я у к ' р а ї н с ь к о г о н а р о д у . —
Ц Щ а о д н о г о п р и м і р н и к а $ І 50. П р и б і л ь ш и х з а м о в л е н н я х з н а ч ііЙй о п у с т . З а м о в л е н н я п о с и л а т и на а д р е с у ;
5—

u

n e

H

T

l

,

Річ у тому, щ о в п р о д о в ж - ^ i
y,V " ' ^ W'^Jf l
' ` your- - J a n . 8 t h issue o f t h e
In
л и х 10 двт р о с і й с ь к і с т у д е в т ц 2. ; 5^ ' _{'
boda I saw у о ц a)se carry
е

д о в ш і й п р о м о в і п о д а в с п р а - к а м й $598.57. Н а р у к а х к а с і є р а
в о з д а н н я з д і я л ь н о с т и У . А . л и ш а є т ь с я $363,4І. З ц е ї с у м и

а

г

г

M

J

T

l

g

B

n c

,

v

0

fcUJ;

^

L

Te

J J n n

Савш
Пи. Ор і. жзнаі рсіпкр а1931,
publication : m d i
Т'Т'"^" " —
Я Г Ї
д
в и , я кпір и г а - в ж е п е в н а ч а с т и н а п р и з н а ч е н а `
;Кз1П you r
item . м о с к в о ф і л ь с ь к и х
студентів
^ ^ - Щ ^ ^
j п р о в о д о м С т е й т о в о ї О р г а н і ' на д а л ь ш у д о п о м о г у С т а р о м у
a
sporting
section
не
т
і
л
ь
к
и
м
о
с
к
в
о
ф
і
л
ь
с
ь
к
и
й
с
т
у
и с і п бі д
в -в г х , ^ J ^ ^ J S T
організації. В і д н о ш е н н я . ^ c " o ^ H ^ '
цій б у л и в и к о н а н і . М і ж і н ш и м тКрруадєнвіи . ч В
а сзия,в ш в
у л ир ів ід о
T h e U k r a i n i a n C o s s a c k basket-1
він
пригадав,
щ о в ріжних волені, щ о н а ш нарід ч и м
ball team of R o c h e s t e r wish
to
^
^
.
місцевостях відбулися пікніки д а л ь ш е т о л щ ш е зачинає р о hear f r o m other U k r a i n i a n t e a m s '
`
дентів Р о с і я н " в о р о ж е . Д о к а
Ій Л и с т о п а д о в і С в я т а . З т а к и х з у м і т и с в о ї н а ц і о н а л ь н і п о в и н New
Y o r k state, P e n n s y i .v a,- і з о м ц ь о г о х о ч би т е , що не',
'публичних національних борів ности й з великою посвятою
під. N e w J e r s e y , or C o n n e c t i c u t ,
відкритті с о ю з у не
ш.а, џар, 6ељќж.шм. його сака,
ІЄ велика к о р и с т ь д л я н а ш о г о с к л а д а є с в о ї ж е р т в и на н а р о д in regards t o g a m e s .
The Ro-j
""тн-Ляхи, зачхдил.и ц-цовіщно і
явився а н і о д и н м о с к в о і
н а ц і о н а л ь н о г о р у х у . М и не л и - не д і л о .
З
UKIlAlWTAN W O M E N ' S A S S ' N , с о S. K a w b w - i u k ,
25 літ ќявниці, а -батько не даі
Chester team in t w o years of і
NEW
Y O R K , N . Y . І е з б и р а є м о г р о ш і на д о п о - j
К. М а р у щ а к здав
с п р а в о - competition has w o n 41 g a m e s с ь к и й с т у д е н т з „ Д р у г а ' З я к и й , собі знати. Хто би зиаи яро ньосс
EAST lOtfa S T . ,
м о г у Р і д н о м у К р а є в и , а л е т а к - зддння з д і я л ь н о с т и г а р т ф о р д - in 5 o sfcyts a n d feels it c a n give з а п р о ш е н и й д о у ч а с т и в с в я т і , прошу поаідомџтн щ aapecv
ОЛЕКСА ГОЄУЦ,
щ о не
с а м о п р и т і й н а г о д і л а р о з у - с ь к и х о р г а н і з а ц і й , а Г р , П а -a good g j m e t o a n y other U k r a - в і д п о в і в в и м и н а ю ч е ,
Р. О. BUCK RUN, PA
цього зробити, прндер
м і в а є м о с я о д н і з д р у г и м и й ) т и н о к з а н с о н і й с ь к о ї . В с і т р иinian
!
teams in a f o r e m e n t i o n e d
ж у ю ч и с ь постанов „ З ї з д у роКАРТЕРБТ, Н. ДЖ. То.в. 3.ааорс
н а б и р а є м о б і л ь ш о ї о х о т и д о ‚ б о г а т о т р у д у п о л о ж и л и , щ о б states.
T h e Rochester team
Я И М О Ж Н А НАБУТИ В КНИГАРНІ „ С В О Б О Д И " .
й с ь к и х с т у д е н т і в " , щ о л і т о м ська Січ, від, 342, пошукує сіюіч .
д а л ь ш о ї н а р о д н ь о ї р о б о т и , п о з і б р а т и п о М О Ж Н О С Т Н я к н а й - now b o o k i n g g a m e s with t e a m s
кіа; .Vb_i.ifl.-w Дзяджіа, `Волод. Л`я.
50цнт.
ки не о с я г н е м о н а ш о ї ц і л и б ь т ь ш е д а т к і в д л я народньо} m its o w n nationality a n d would в і д б у в с я у В а р ш а в і і р і ш и в не ка і Мнііо.іав Ллутоаськогр, у j a
ІЙлЄНдар У . Н . С о ю з а
т в о р и т и в о д н о м у ц е н т р і д в о х справі. Прошу подати свої адрспі
с
ц
р
а
з
и
.
Д
е
к
о
т
р
і
м
і
с
ц
е
в
о
с
т
и
,
.
в
и
з
в
о
л
е
н
н
я
у
к
р
а
ї
н
с
ь
к
о
г
о
на
like to pjay a t e a m f r o m
ф л е Н Д а р „ Д л я В с і х " (великий) .
._
50цнт.
поаііщс згвданою уряду не вдрс
т
о
в
а
р
и
с
т
в
.
О
д
н
а
ч
е
ж
и
т
т
я
д
е
к
о
і с п і л ь н о п р а ц ю в а л и зі city.
JOHN. MARKOWICZ,
р о д у . П а н К а л и н а з в е р н у в у хоч
^алвндрр П р о с в і т и
.
._.
50шгг.
-аап -.Ц
C V J a r ^ , N.
ли сильніше в і д постанов. О д
в а г у з і б р а н и м , щ о м и щ е м а - С т е й т о в о ю О р г а н і з а ц і є ю , одThe C o s s a c k team, is c o m p o s e d
НІЯќндар Веселий (дуже веселий)
,
40 цнт.
на
з
п
р
о
м
о
в
,
в
и
г
о
л
о
ш
е
н
и
х
н
а
є м о б о г а т о р о б о т и п е р е д с о - наќ на д о п о м о г у С т а р о м у К р а of former stars of other teams.
ДО ВИНАРШУ АПАРТМЕНТИ.
КіиІв.ЦДар Р у с а л к а
40 цнт. б о ю ,
святі, б у л а в и р а з н о
звернена
б о н а м т р е б а п о б о р ю в а - єви п о с и л а л и в л р о с т ч е р е з О б It
includes
John
Cupick,
a
8 ST. MARK'S PtA.CE,
„Друга".
Таксамо
ти не л и ш е о т в е р т и х ч у ж и х І є д н а н н я ,
отже
ш и в и л и в о м d i m i n u t i v e forward, elusive a n d п р о т и
СТІННІ К А Л Є Н Д А Р І
москвофіли
п р о с т о (між 2-3 Евенеір); блязьхо Ваіиме
З п о р т р е т о м Ш е в ч е н к а а б о Ф р а н к а п о 3Q цнт., з п е р е с и л к о ю . в о р о г і в н а ш о г о н а ц і о н а л ь н о г о ! С т е й т о в о ї О р г а н і з а ц і ї з і б р а н о a sure shot f o r m a,ay position с т а р ш і
керс. $28 і $32. 4 кімнати на 2-і ш
з
б
о
й
к
о
т
у
в
а
л
и
ц
е
с
в
я
т
о
.
Р
о
с
і
й
в и з в о л е н н я ; а м и м а є м о т а к о ж . б о г а т о б і л ь ш е на п о м і ч Р і д н о - He is paired with B i d a c k , a n o t h e r
поверсі. Тільки 2 аііартмеігги порожні
Р і з д в я н і К а р т к и п о 5 центів.
п о б о р ю в а т и й с в о ї х в н у т р і ш - ! м у К р а є в и , я к п о к а з у ю т ь к н и - - forward o f equal ability. D u d e k с ь к и х с т у д е н т і в , я к і з в е р н у л и у цім домЬ
"S V О В О D А , "
із з а п р о ш е н н я м и д о м о с
ніх
ворогів — большевиків, ги н а ш о г о касієра.
і
i
^ a n t guards ся
квофільських діячів, яринято
17 y n j Y V E S A N T STRICT,
Контрольна комісія, д о якої
ц tbe
J E R S E Y C I T Y . N . J . які с т а р а ю т ь с я в с і м и способа-J
і G R A N D ST.,
( Р . О . Важ 3 4 6 )
ми
о с л а б и т и н а ш н а ц і о н а л ь - , џ о к л и к а н о г р . П а т и н к а , Івана ц и - g e t t e r s .
T h e pivot position д у ж е н е р а д о ; ї м з а к и д а ю т ь , (між 2-3 Ebcucjo), б.тгиько Ванамс
„великоруський
с е п а р а т и з м ' ксрс. $32. 4 кімнати ца 4-тім поверс
ний р у х , а б о , к о л и б ї м вдало-J П і д л у ц ь ќ о г о і Івана Н е с т о р у к а
Bo hanski, a
Н і х т о з г а л и ц ь к и х м о с к в о ф і Тількя цей одеа аплртмент пор.іжся, т о н а в і т ь і ц і л к о м с ц а р а - з н а й ш л и в с і книги в п о р я д к у . I
gj
w h o c a n steal
инй У m
^6mL
.
.
,
ліжувати
його,
щ о б таким
В и б о р и Е к з е к у т и в и в і д б у л и - tap against the tallest o f players л і в не я в и в с я на с в я т і . Т і л ь к и
Юбезпечу є н'е о дно му
с п о с о б о м з а б е з п е ч и т и м о с к о в - ' с я в с л і д у ю ч і м п о р я д к у - г р . В . a n d c a n work the block play for п і с л я о ф і ц і й н о ї ч а с т и н и п р и й Н А П Р О Д А Ж 4 ЛОТЌ
шов
Н . М а р к о , р е д . д е м а ґ о ґ і ч - в Rahway, N. J . Продам всі 4 з ни за
роботу.
с ь к и й І н т е р н а ц і о н а л , я к и й м о р - К а л и н а — п р е д с і д а т е л ь ; К . М а - over 1 5 poinst a g a m e ,
дує
та т о р т у р у є
н а й к р а щ и х р у щ а к і г р . П і д д у ц ь к и й — з д - ! Besides p l a y i n g basketball t h e ної т а н а х а б н о у к р а ї н о ж е р н о ї половину ці.тн. І`олосифА до
і `
- Ваша, робота так лонг„ певна, як
ШІђ ѓв і лгосібиі іо up
F. HORBOWSKY.
с и н і в н а ш о г о у к р а ї н с ь к о г о на- с т у п и и к и ; р е к о р д о в и й с е к р е т а р team is also a well trained stage г а з е т к и „ З е м л я і В о л я " ФЏ
і л-оровая - її
51 Меріє
Jer.ey City, N. J .
Н а святі в і д к р и т т я б у д и в и д
р о д у . П і д д е р ж у в а т и т а к у в о - д о б р . Т . Г а л е н д а ; з а с т у п н и к и g r o u p entertaining after g a m e s

. , SSSTS

3

1

а

д

е

в

з

а

г

а

л

і

u

Q

с

в

я

т

о

ч

н

о

м

w

C

p

T

e

c

y

у

ш

КАЛБНДАРІ НА 1932 РІК

;

U

4

i

n

f

d

o

r

P

t

i

h

t

u

e

l

C

3

c

o

c

v

a

a

l

s

r

e

t

n

e

a

n

d

a

r

e

и

5

и

а

в

у

( р0

i s

Пейн - Ексделср

f

j t J

o

o

t

r

e

o

f

r s

a w t

;

#

Пейн-Екепелер

і

ЛЬВІВСЬКОЇ;

ніші представники
р о с і й с ь к о ї кольонії, представИ Ш НІ ІЩАОХ.
никн високих шкіл у Львові —
Ф А Р М А 88 А Ќ Р І Є . , 35 ;.крів орної
п р о ф . Ш и м к е в и ч ( к у р а т о р С о - землі. Ш'аќрів грубого ліса, а решта
юзу),
Г . і Л . Г а л ь б а н н і В . М о - пасовжко і сад, Дім,` бариа і стайня
рачевський,
в і д п о р у ч н и к и на коні і корови, Щнд $1,000. Гогів
14-5
польських академічних
т о в а - кою післяомони.
Ф А Р М А ISO А К Р І В , дім і всі фар
по
р і ж н и х м і с ц е в о с т я х , щ о б к о м і с і я : о . К . щ м к о в н ч , о . Г у - j with his сѓагў` antics, having р н с т в , я к і в и с т у п а л и з п р и в і мерські будинки, 10 коров, 3 яліикн,
з а і н т е р е с у в а т и н е а к т и в н и х У к - л и н , Ів. Н е с т е р у к , Г р . П а т и н о к experience with a circus troupe, т а м и .
2 коні, 4.5 овець, ќурн, вся фармсрр а ї н ц і в нашими н а ц і о н а л ь н и м и і Г р . Д м и т е р к о . З а с і д а н н я з а - C u p i c k , t h e m i d g e d o f t h e t e a m ,
Свято
попередив
м о л е б е н , ська машинерія і знаряйи; вози і niv.
с п р а в а м и . Ц я п р а ц я не б у л а к і н ч е н о п р о м о в о ю О`. Г ў л и н а і is a silver-toned songster a n d is в і д с л у ж е н и й о . С а п і г о ю . О п і с - Іѓн. Ціна 56,000, го-іаяою $4,000. а рем а р н о ю , б о сїогато є т и х о д и - д е л е г а т а зі С т а р о г о К р а ю , п . sure t o m a k e a hit a m o n g U k - ля в і д б у л а с я с п і л ь н а
вечера,
S. MASLOWSKY,
ниць, щ о п і д п р о в о д о м С т е й - Я с і н ч у к а .
Делегат
о б ш и р н і - rainian p e o p l e as he sings songsl к о н ц е р т
балалайковоі
орхе, Вож 8 3 , MiddJeburg.
т о в о ї О р г а н і з а ц і ї в з я л и с я д о ш о ю п р о м о в о ю д о к л а д н о о б - in his native tongue,
стри і т а н ц і .
щ и р о ї п р а ц і на н а ш і м н а р о д - г о в о р и в
теперішній
стан
M i c h a e l B o r s h a n s k i h a s been
Н а з в а нової організації: „ С о нім п о л и . Д о б р . Г а л е н д а т а к о ж ш к і л ь н и ц т в а й з а з н а ч и в ,
щ о appointed
b o o k i n g agent and
з
Русских
Студентов
во
Д-Р ЮРІЙ АНРЕйКО
з в е р н у в у в а г у п р и с у т н и х , щ о б е з д о п о м о г и а м е р и к а н с ь к и х c a n be reached by writing t o h i m Л ь в о в і Ў , п о п о л ь с ь к и : „ З в й о н .УКРАШІ^^КМН Л Н Д Р , ХІРУРГ
він у в а ж а є з а с в і й н а ц і о н а л ь - У к р а ї и ц і в не м о ж н а о б і й т и с я .
^ - B a r o n s Street, Rochester,
ЗЄК СтуДЄИТУф РОСЯН ВЄ JlbBOїЉй о б о в я з о к і н ф о р м у в а т и ви'- В с і щ и р о ю п р о м о в о ю ш а ж д е - N e w Y o r k .
1 АКУШЕР
не".
Г о л о в а С о ю з у : п . Бущм#а
значніших
Американців
п р о легата були д у ж е заохочені д о
Respectfully yours,
153 A V ^ E В ,
з Волині.
кривду, яку заподіяно с в і д о м о д а л ь ш о ї праці й постановили
H?W
YORK, N. Y.

р о ж у н а м о р г а н і з а ц і ю , м о ж у т ь ^М. Г а л ь к е в и ч і М . Т ш м ч и ш и н ; with t a p dancing, singing a n d
л и ш е в и р о д к и та запродаятмЗ І ф і н а н с о в и й с е к р е т а р
О . M e - c o m e d i e s provided by m e m b e r s
I Р е к о р д о в и й с е к р е т а р Т . Га-і р с щ а к ; з а с т у п н и к и В , В а в р о of the t e a m ,
л е н д а п о я с н и в , щ о він зани- li П . С а д а б а й ; к а с і є р T . З а х а - ,
B o r s h a n s k i is recognized
м а в с я не л и ш е р с к о р д о в а н н я м р е в и ч ; з а с т у г ш и к П . М а т в і й - j the leadirLf U k r a i n i a n t a p d a n c e r
ріжних засідань та п о т р і б н о ю Ічук; організатори
А . Малаві- in the N e w Y o r k state, while
перепискою, а щ е дотого їздив
і П . Д р а п я к ; к о н т р о л ь н а . D u d e k will amuse t h e a u d i e n c e

,,ѓ

Г.Л ііі

Мі

(

4

нові

'$А№

КНИЖКИ,

м Л і Ч А Т К У , спомин з подорожі, І

Мельник;

317

a

ГУЦУЛЬСЬКИЙ К У Р І Н Ь , поема, С . Бабіќ
М И Н У Л Е У К Р А Ї Н И В "Г SН СVНOЯ ,B О
O DО л
Aе,с "я
t i - B S GRAND S T .
(P. O . B o x 3 4 6 )

t

1

JERSEY

CITY

14. J

MM

(межи 9. І 10. уд.)
Т-1, A4.CONQUIN 4-8635.
УридовА годнір.: раио від 10 до
IL, ввечір від 6 до 8. а в неділі
післа умови.

ш

-

OEtpO

ЯРЕМА

ЛРАІНСЬКЙЯ

: і око. _
Tel.: ОгеЬнпІ '
N E W Y O R K CITY
12в В . 7th S T R E E T ,
Б о л ю ч о різали щнури руки
й ноѓн Тарзана. Т а він умів
Т е р п і т и б і л ь і не з в е р т а в н а
нього уваги. В і џ х о т і в пйтм й
їстм, а л е ц е т а к о ж й о г о м а л о
т у р б у в а л о , б о він і д о ц ь о г о
звик, ж и в у ч и в д ж у н г л я х . Т а
найбільше й о г о іритувала Л а ,
а т о м у він с е р д И т о п о в е р н у в ся д о неї с п и н о ю . ' Н і б и п о ж у мям обдуло Л а й лице її залдлося кровю, я к а в і д о б р а з и й
злости яабігла д о нього. „ Ж е р ці вогненного б о г а } П о е п і ш а й Тс с ю д и Ѓ ' — кричала вона.

Жерці о т о ч о л м її . н а в к о л о .
О д н е з них м а в у руках падаючий смолоскип. Л а заповіла,
що п р н сході сонця має бути
прин-keua йому жертва. Т й р " Зан, к о т р и й
зневажив
храм
О п а р у , м а є вмерти, а й о г о тіл о б у д е спалене. С о н ц е п о чало сходѓив` Л а обернулася
до нього лицем з молитвою.
Вона в руці тримала ніж, високо над грудьми Тарзана. Вдивляючися знову В лице Тарзана, Л а п о ч у л а н е м і ч у б и т и т о го, його в о н а т а к любить.

Тарзаа лежав,- заплющивши
очі.
ІЗін т е п е р ч е в я в н а у д а р
ножа. Т а замісць н о ж а він п о ' чув, як Л а кликала й о г о : „ Т а р з а н е ! Т а р з а н е ! с к а ж и мені, щ о .
ти л ю б и ш .мене й п і д е ш ж и т и
з і м н о ю в, О в а р . Ц и м т и в р а т у eui свом життя. Ц е остання
твоя
можливість,
відповідай
щ о т а к , м о л ю тебе!" Т а р з а н
мовчав, диалдчись ІЏ г л и б о к о
в очі. Л а ч е к а л а
відповіли,
щ о б доти. ЩЦЩ Ж - Р Н
`
палити деревляиий п р е с т о л п і д
Тарзадс}м, а б о звільюіти йогск
1

е в и

з

а

ПЕРШИЙ

В цей час д о ?уха Тарзана
д о н і с с й з д ж у н г л і в звук, янйй
в о с і ф С с и в у н ь о г о надії на п о ратуно$. Т а р з а н відповів таKH.M стращннм к р и к о м , щ о Л а
з переляку відступила кілька
к р о к і в в і д в ь о г о . Н і х т о , не с ц о дівався, щ о аюдин'а м о ж е вмд а т и т а к о ї сили й такий з а с т р р ш а ю ч и й крик. У мешканців О п а р у , щ о т о в п и л и с я навколо престоле, а ж м о р о з п і шов п о з а ш к і р о ю . . С к о р о й в о .
ни ночули, щ о в д ж у н л ї і в д о л ќ а в р е в слояА, який наближвасясіоди.

УКР. П С

КЛАД В НЮАРКУ І НА О К О Л И Ц Ю .
- Џ робммо rm.-H.rJ мої

mm

Q t ^ l W JH

кождія

УЩАЏЦЉЧТ

ТІ ПОВИННА

ѓ

ХА-

ЗНАХОДИТИСЯ

ЧАСОПИС „ЄВОБОДА".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful