УКРАЇНСЬКИЙ ДНЕВНИК

УРЯДОВИЙ ОРГАН

г.
ТРИ ЦЕНТИ

ЗАПОМОГОВОІ

ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ

СОЮЗ В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ

PTK X L 4; IB.

U K R A I N I A N

ДжерзИ

НАРОДИЙИ

OfTICIAL ORfcAN OF THE

. І

АМЕРИКИ.

VOL. XJL

ОЃті, Hi Дж, шжеДІлЬК, 05 січня 1932.

ФІНАНСОВА КОРПОРАЦІЯ ВІДБУДОВИ ВЖЕ ВВІЙШЛА в ж и т т я

IB.

П е р е д 60 роками в и д о б у л и
перші перли біля п о б е р е ж а
Центральний
комітет
кр
Австралії. У т и х часах, сього- муністичної партії ухвалив будні ` з в и ч а й н е т а в а ж к е р е м е д ж е т о й і в и д а т к и на 1932 p . , у
слр, — л о в л я п е р е л м а л а п о . в и с о т і 21 м і л і я р д і в р у б л і в , а
с м в к рОМаятМ8МУ т а р о з б і й - б о 4,900 м і л і о н і в б і л ь ш е , ц і ж
ннцти-- Н а м о р с ь к о м у д н і б і - т о р і к . П о л о в и н а с у м и
буде
л я п і в н і ч н о г о б е р е г а А в с т р а - п р и з н а ч е н а н а р о з б у д о в у велії б у л о б а г а т о п е р л о н о с н и х л н к о г о
промислу,
особливо
м у ш е л ь . Н і х т о не с т е р і г б е р е - м е т а л ь н о г о . Н а с о в х о з и і к о л
гів, Сусідні о с т р о в и з а м е ш к у - х о з И п р и з н а ч е н о 4,300 м і л і о
вали т у б и л ь ц і , у в о д а х р о ї і р о з б у д о в у залізниці,
лиСн р е ю н и . . . Ш в и д к о п о ч а - в о д н и х
доріг
і
повітряної
лгі т у т к р у ж л я т и ш у к а ч і з о - ф л ь о т и 3,330 м і л і о н і в р у б л і в ,
лота
ЧовнаМЙ
перепливали
на о с т р о в и та і і і д г р о з о ю реОРИГІНАЛЬНА ДЕМОНвольверів
вибирали
нвйкряСТРАЦІЯ
ших
й я й в а к і й з ОсеЛь, КНДалй
Генерал Дос, відомий світовий банкйр, котрий
Дуже
оригінально
демонІ головою корпорації, заповідає, що на протязі К О Н Т Р О Л Я Ў Р О Д И Н І Б І Д Н Е ЇХ у м о р г та н а к а з у в а л и п о р й - с Т р у в а в о н о д і у В і д н і о д и н
нати На д н о . ЗідтКяля н у р е ц ь
тижня вдасться зорганізувати корпорацію До цеї
НАСЕЛЕННЯ.
мулярський чевертав з кількома м у ш л я м и , безробітний
міри, що вона буде вже функціонувати, себто удІНа р і з н и х з б о р а х „ А м е р ї к е н а б о
не в е р т а в у ж е Ніколи... і л я д н н к . В ясний д е н ь -ВІН ЕИіяти кредити.
й о р - 1872 р . п р а в о та а в с т р і й с ь к и й л і з н а в е р ш о і ; о д н о г о к о с т е л а
Дирекція буде складатися з 7 директорів. Три куБ й рстт вКеЬрндтжреонло ,Л іщг "о уп оНЮйрЬсЛІнад Д у і з а є м і в и г о л о с и в д о 2
уряд
д о б а ч и л и , кривду
ту„
і них будуть демократи. Тих заіменує президент, але
випадків
іапропонують їх демократичні провідники!
б и . т ь щ в з п р о л и в ў Т о р е с а та
'
^ - - 11.,
па стВерДИтИ, щ о к о Н т р о л я уй безробіття. Ц е
Президент Гувер заявив, що фінансову корпо- р о д и н не є с п р а в о ю , в якій з а - з а б о р о н и л и . ю в л ю п е р е л . о д с в о є рніуджн де и віче
рацію відбудови створено на те, щоби вона спинила ц і к а в л е н і б о г а т і к л й с н , б о п о - наче в о н а не з у п и н я л а с я т у т . як г о д и н у . О р а тт ор ер вс аьлкои й б ізлаьпша ле
на Н о в і й Г в і н е ї . Р о з в н н у в дефляцію в хліборобстві й промислі та щоби дала р а д і п о м о ч і ш у к а л и в клініці
молодого
муляря
угасила
могутній
та
поплатний
безробітним роботу.
щойно пожежна сторожа, щ о
г о л о в н о Жінки, к о т р и х МуЖі не
промисл. Р і ч н о відсіля д о б у сикавками змусила промовця
з
а
р
о
б
л
я
ю
т
ь
б
і
л
ь
ш
е
я
к
$
2
0
т
й
ТРЕБА ОЩАДНОСТИ, А НЕ НОВИХ ПОДАТКІВ
вають
перли
в а р т о с т и 5—7
злізти з досить високої трибуло найВАШИНГТОН. — Торговельна Палата Злучених ж н е в о . М і ж
міл.
зол.; мало відомі остробуИи.
Держав оголосила звіт у справі нових податків. В б і л ь Ш е ж і н о К - ч у ж и н о к , у в і ц і
з Пролину Т о р е с а відібратім звіті підчеркиено, що держава рахується тепер між ЗО і З В . С т в е р д ж е н о д а л і ,
п а л ь м у НершенстВа а р а б і такими видатками, які були влоисені до буджету в щ о к о н т р о л я урОДИН не р о з - с ь к и м б е р е г а м , я к „ к р а ї н і пе- С К А Р В Б І Л Я У Ж Г О Р О Д А .
вгіравді
економічної
часі найбільшого добробуту. А таку господарку ЬяЗує
рел".
Д о с і не з м і н и л а с я т е х Столицею
Закарпатської
п
р
о
б
л
е
м
и
,
а
л
е
Є
в
т
е
п
е
р
і
ш
н
і
х
неможливо продовжувати в часах теперішньої веніка п р а ц і . Я к п е р е д 60 р б к а У к р а ї н и . У ж г о р о д о м , п р о г о асах д у ж е в а ж і ю ю Ділянкою
ликої скрути.
іи, т а к і т е п е р н у р е ц ь м у с и т ь м о н і л а вістка
а
п
о
л
і
СОЦІАЛЬНОЇ
п
р
а
ц
і
.
Звіт цей критикує також видатки на публичну
п о р и н а т и на д н о м о р я , г . і н б о - j п р е с а з р о б и л а с е н з а ц і ю . С а м е
розбудову. Кажеться, що й ці великанські видатки
Кого кільканацять метрів. H y p - в жовтні м и н у л о г о року чесье з економічного боку недоцільні. Бо держава стяцеМ є м а й ж е задзжди . а в с т р а ка п о л і ц і я а р е ш т у в а л а в у ж гає гроші н.5нгу-ціль `дорогою п о д а т ю В ( - в е б т о стяяійсьќнй тубилець. а б о Маля- городських лісах двох Москагае їх з таких жерел, де Ті гроші були би вжиті з
Л і к а р с ь к а А к а д е м і я Ф р а н ц і ї ець. Л и ш е т о д і , к о л и д н о м о -лів, які п р и ї х а л и а ж з Я п о н і ї
д а л е к о більшим пожитком і давалиб далеко більше
вислала
недавно
с п е ц і я л ь н у ря л е ж и т ь г л и б ш е п і д в о д а м и на я к і с ь р о з ш у к и . П о л і ц і я ї х
з а н я т т я безробітним.
Опісля
справа
к о м і с і ю д о т. з в . „ к р а ї н и б о - Моря, о д я г а є н у р е ц ь п ў р ќ о в и й п р и д е р ж а л а .
НЕ ДАЮТЬ ІНСПЕКТОРАМ ЗБЛИЖИТИСЯ Д О р о д а т й х ж і н о к " , с е б т о д о д е - о д я г З в и ч а й н о п о р и н а є н а - з а т и х л а , а з а р а з п о ч а л и с я н о з а т о в щ у є с о б і т і л о о л и - ві' р о з ш у к и та р о з к о п к и в з а ПУБЛЙКИ.
иартаменту
Льо-е-Гарон,
на гий,
. НЮ ГіОРК. — Цілий персонал „Гелт Департ- п і в д е н н и й с х і д в і д Б о р д о . K o - jв о ю , з а т и к а є о т в о р и н о с а т а л і с е н и х в и в о з а х і п р о в а л л я х
ментс Бюро оф Фуд енд Дроґс", який складається
ця мала п р о с л і д и т и , чо-J вух. З н а р я д д я м д о в і д р и в а н н я б і л я У ж г о р о д а . Т е п е р і д е г о з 75 інспекторів і поменших урядовців, розміщено му ж і н к и , щ о м е ш к а ю т ь в ц и х !м у ш е л ь с л у ж и т ь й о м у д е р е в - р я ч к о в а п р а ц я п е р е д б і л ь ш и по нових місцях, бо зав'важено, що коли урядовці
м о р о з а м и , а л е за кілька
н ц я х , м а ю т ь в е л и к и й за- яний п а т и к ; м а є т е ж к о ш и к з ми
довше остаються на однім місці, тоді вони не ви- ріст. О с о б л и в о в д в о х м і с т а х , t p o i n i на з б и р а н н я ї х . З б і г о м днів в о н а м у с і т н м е з у п и н и т и конують добре служби і є поблажливі супроти „су- ц ь о г о д е п а р т а м е н т ' у к о ж н а літ в и ч е р п у ю т ь с я щ о р а з б і л ь - ся. У п е р ш и и х ' м і с я ц я х війни
о л и с ь багаті перлами п о - саме тими просмикамн Карпат
сідів". Це значить, що з а хабарі інспектори Не До- М о л б д а д і в ч и н а м а є Вуси й
б с р е ж а . С ь о г о д н і з а п е р л о - в д е р л и с я р о с і й с ь к і війська, а
бачують того, що повинні бачити.
бороду.
носними
м у ш л я м и нурці h o - с а м е 48-ма д и в і з і я п і х о т и . В
КОМІЕІЯ п р о с л і д и л а , Ш 0 ЖІНне н а л е ж а т ь д о н і я к о ї р и н а ю т ь щ о р а з г л и б ш е , н у р - і н ш и х м і с ц я х н а с т у п з а л о м и в ВАШИНГТОН. — Демократи з Ню йорќу орґа- с піе цці
к
о
в
и
й
о
д
я
г с т а є щ о р а з ( И Љ - ся
і німецькі та м а д я р с ь к і
і я л ь н о і р а с и , тільки у й о нізують у палаті послів опозицію проти проекту
в
До.ієрак
з н а х о д я т ь с я шого к о н е ч н і с т ю . Т о р г о в Є л ь - п о л к и н а с т у п а л и з у с і х б о к і в
зменшування урядовцям платень. Вони кажуть, що роЗііуЩеНІ
ний
п
р
о
м
и
с
л
л
о
в
л
і
п
е
р
е
л
п
о
на
с
а м о т н ю д и в і з і ю . ЃІ к о м а н Мінерали, йќі д у коли би конгрес заявився за зниження платень, то ж е д о б р е в'пливають
відомий
з
невдатної
за- с т а в л е і ш й з о в с і м н о в і т н о . Т р и дант,
це було би великим нещастям, бо всі приватні під- р і с т . І ЛИШе ц я йоДа є на
концерни
побороли контрреволюції
1917 p.. ген.
п р и ч и - великі
приємства пішли би за конгресом., А ц е мало би н о ю с и л ь н о г о з а р о с т у .
с л а б ш и х суперників, а тепер Корнилов, приказав відворот,
фатальні наслідки, бо ще збільшило би депресію.
б о р ю т ь с я за кращі здобутки який ш в и д к о замінився в б е з Противники зменшення платень покликуготьсЯ
Два
з н и х ч и с т о я п о н с ь к і . л а д н у р о з с и п к у . В і д д і л и кина президента Гувера, котрий був завжди проти
З п і д л о б а г л я д и т ь на ц е А в -д а л и з б р о ю та б л у к а л и к а р By ѓлева
промисловість
у
П о л ь щ і опинилася перед п о в іюю р у ї н о ю . С п а д на ціні а н ПРИЗНАЧЕНО ДВА БІЛЮНИ ДОЛЯРІВ ДЛЯ НО- г л і й с ь к о г о фунта Д а в іможЛиЛЕКШ 1 ЛІКВІДАЦІЇ БЕЗРОБІТТЯ.
в і с т ь Англії в и т и с н у т и гіольВАШИНГТОН. — Президент Гувер підписав за- ський в у г о л ь з м і ж н а р о д н ь о ѓ о
киіопроєкт в справі покликання до життя мШярдо- рийку. Р о б і т н и ц т в о в п о л ь с ь ної фінансової корпорації. Замітне те, що хоч тут ких в у г л е в н х м а й н а х о д е р ж у є
розходилося про корпорацію, яка роЗпоряДЖаТи- м і з е р н у п л а т н ю , ?Ь ц е н т і в на
ме великими грішми, то і посли і сенатори д е н ь , а то'му в о н о не п о г о президент не змарнували тепер ні хвилини, а Нола- д ж у є т ь с я на з м е н ш е н н я цієї
годили всі формальности прямо з небувалим Для платні щ е на 2 1 % . В л а с н и к и
айн з а г р о ж у ю т ь замкненням
уряду і конгресу поспіхом.
В наступнім тижні конгрес ухвалить, щоби дер- м а й н в і д 1. л ю т о г о , щ о г р о жавна каса субскрибувала для фінансової корпора- з и т ь п о в н о ю р у ї н о ю п о л ь с ь к і й
вуглевій промисловості!.
шї $500,000,000.

джению Ю.ооо

мож-

т

и

м

с

я

у

ч

H

г

v

я

w

я

n

я

а

u

ч

і

ь

й

л

о г 1 Л г Л і

ними

КРАЃНА БОРОДАТИХ ЖІ-

ќѓж-

ПРОТИ ОБНИЗУВАННЯ ПЛАТЕНЬ.

БУДЕМО МАТИ ШТУЧНИЙ
ДОЩ.

такого зменшення, а обстоював задержання дотеперішньої життєвої стопи. Вони кажуть, що змеНшення домагаються тільки демагоги, бо не знають
іншого виходу з економічної скрути, а хотіли би
показати; що й вони щось роблять, щоби поліпшити положення краю.

п а т с ь к и м и л і с а м и . К'асою д и візії п і к л у в а л и с я пять старшин,
які м а л и Гі п е р е в е з т и д о
Росії. О д н а ч е вони заблудили
л я х у т а с п и н и л и с я в кам я н е ц ь к о м у ЛІСІ з а У ж г о р о д о м . Б у л и певні, щ о п о п а д у т ь " ' олон, тому вирішили
скарб
закопати.
Передтим
присягнули, щ о хтонебудь із
Винахід ученого ь е н в в у е т ь них л и ш и в с я б и ж и в и м , після{
fcn на
зГуЩЃНгіЮ
вЬгкоетгі,
ВЙНСЬкбМУ С Е Л І ,
війни м а є п о в е р н у т и на м і с ц е
яка е ў В ђ з д у с і . Д і б О Й Шу
: їзоянчуку Д к о л о Ч е р .
добути скарб. Після повороту
РНТВ т, зЋ. гіряаіЬвісні к а й а л й , в і м ц і в ) в и б у х в е л и к и й в о г о н ь ,
до штабу армії старшини скащ о н и м и гОрИЧйй в О З д у х ітид о тла і б о с п о з а я Н , щ о с т а р ш и н и д и в і з і ї р%ме
д о г оН
р иш тй

a хk фп^тк-^щ^^
метБСМ
уЧн
Шраі.
л е н н я п о в с т а в с іплеьрсеьпкоолгоох ,насеВ о - Зом
із с к а р б н и ц е ю п о п а л и с я
г о н ь в и б у х в д о м і о д н о г о се- В п о л о н : ІМ п о в і р я л и ; ніктЬ Ні
ще
х о д и в п о о б і й - х в и л и н и не с у м н і в а в с я в ї х н і
с т ю з л я м п о ю , У с т о д о л і впа= с'лова.
Війни
та
революція
(ла й о м у л я м п а з р у к и і з а п а роздіЛИЛИ.тих Пять с т а р ш и н .
Під
т а к и м н а г о л о в к о м пнл и л а с о л о м у . В і т е р п е р е к и н у в Два п о л я ѓ н и н а ф р о н т і п і д ч а с
ше
ч е р н О в е ц в к и й j..4at", п і о
о г о н ь н а с у с і д н і а а б у д у в а н н я і}аетупу на Т е р н о п і л ь , о д н о г о
черновецька сігуринца арещ:
в к о р о т к і м ч а с і з г о р і л о 15J розстр'іляла Ч е к а в О д е с і , о26-літнього Л е о п о л в д а
Хат, П я т н а ц я т ь р о д и н о п и н и д и й з а г н и ў в б е в вістн, один
Гот,мтрегера
та 2 4 ' л И н ь г н %
дися серед зими б е з д а х у н а д
.
Віяьгеягіма М а р к е в и ч а , 'які задавна старіџяноіо у штабі „арнниалися фІбрНКВЦІЄ№ ріжнб- г о л о в о ю .

'стралія, котра м о ж е лякатися
кругах паризької Акаде_
ю д н е н и х японН а у к вгікликав в е л и ч е з н у
Д
.
сензацію виняхід фрйіщуСЬКОѓо в ч е н о г о Д і б о а . т. з в . ш т у ч - і
цькою
рукою
сягнули
нйЙ д о щ . М о ж н а б у д е в и т в о - Г
„ .
р п т и й о г о т а к о ж І нагір. ЙЙ
м „
багацтвами скріпити
СйГврі, т а к , ЩО В ж е ПосўХЙ НЄ j
я".
буде.
j
В

с

ь

6

j

к

и

r

y

о с т р г

ш

б

а

ч

ВАШИНГТОН. — Звіт комісії ВикерШема обіймає 2,916 Друкованих сторін. На друк видано $2,850,320.46. Даремно роздано членам конгресу 1,923
примірників. Кождий примірник має 5 томів. Є ще
300 примирників до продажі, але ніхто їх н е купує.

с

у

і в ?

п

р

о

т

а

и

л

е

В

О

Т И Х і

І

щ

М

б

о

е

г

р

щ

о

з

а

Ж Н И

п 6

ЩЕ Н і х т о НЕ КУЇТИВ ЗВІТУ ВИКЕРШЕМА.

п е р е л

х

с

у

ж

и

к

р

а

ї

е

н

і

)

у

ц

е

М

с

х

о

д

а

я

й

ч

д

о

ж

г

у

о

р

і

ї

)

с о Л ц

с

е

л

КАЙЗЕР ПРО КАРУ НА АЛІЯЙТІЙ.
КОЛОМВШ (Мізурі). — Бувший кайзер, Вільгельм ГогегіЦблєрн, вйслаВ іірофесорОвй Кохранови листа з подякою за його книжку „Джермені Нат
Гилїі",' а ра'зом з тим наййсав, ЩО історія ще кине
богато нового світла, Яке вияснять, що Німеччина
не сНрИчийила світової війни. О'ѓсе, пише кайзер
що аЛіяНти, себто Англія, Злучені Держави, Італія і
ФраНція, ТЄПер опинилися в такім тяжкім положенню, є карою^а ті злочини, ЯкнЯ ВОНИ Допустились тувала
-в 1914 році, а потім щ'е в 1918 р. у Версалк).
НЕ ДАЛИ СЕБЕ ВИКИНУТИ З ПОМЕШКАНЬ.
НгО ИОРК. — 3 дому під ч. 2,802 ОлйНЙНЙ ЄВеотамана СемйоНоВа, ніо
І Т І К $ВІ' С Е Н З А Ц І Г Л Н Й Й В Л О М Д О міГ'
ню в Бронксі почали власники викидати 17 родин го {зоду
м е т ў р и Ко`
Иіеде п а р т й з а И с н к у боро-ѓьВў а
за неплачення чйНпІу. В домі й околиці Меш- д о и т в ь т, зв.
АЙВЧЙСАТСЬКОГО
лйіів,большевнкйМи
на д а л е к ь м у !
каніть .гоАввно комуністи. Та як заїхали Мурини, ш т у в а л о 8—1
щоби викидати меблі з Кат довжнйИів, зібрайа.Й а в е л и к о ї м а т у р и 6 — 1 0 тисНЧ В
Н е в і і О М І справнй- С х о д і . З в і д т і л я п р и в о л і к с я він
фалЬ- ѓй
товпа з'яких 500 людей і почала обкидати каМійвяоМйЛЙСя Дб МЄШкония на З а к а р п а т с ' ь к у У к р а ї г і у . Ч е с№та
арештувала йо
ням Мурийів та поліцію. Яких 4,000 сусідів ЄТаАЙ пб щ и в и х КйПлвоМІв е О д и н ѓШ MicUKiiot-6
Д о й с ь о Ю та
стороні довжників, котрі домагалися зменшення с т о н о ш , щ о П о т р е б у в а в м а л і й Ж о й й і р ч у к й , , та Вкрали і і о м у ! го, ВІН прШіШ
д л й авансу,
6rjfa
Ш
у
к
а
є
з й к о п а й й х півpenfy. Вкінці власники домів згодилися зіПеНшйїИ т о й і н ш и х руМупськтйГх уря l.OTjO іоля{ЗІЬ ѓбтійКОІб і касЬтМїлілгіа йоЛЬтнх р у б л і в y j
ку і Б і ж у т е р і є ю Вп^тостй т е ж
місяч`но рент Від 2 до 4 долярів.
іоврів
з та
o k W i o Г.ООО і і б л я р і к ЙяоМНЙ- пЬрозугиШЙю з ч е с в я о ю влаАрештовано 8 осіб, з яких 5 судДй Відразу звіль ких ф а л ь ш п о и х д и п л ь о м і в .
дою.
ки ьгІКЛІ:.
нив від вини.
о

з

н

и

щ

С

и

е

в

р

Г

е

д

ФАБРИКА ФАЛЬШИВИХ
ДИПЛЬОМІВ У ЧЕРНІВЦЯХ.

;

{

tMfe '

THREE CENTS.

ПОЛЬСЬКА ПОЛІЦІЯ ВБИЛА ТРОХ
МАИНЕРІВ
KPIBABI

ПОЧАЛИСЯ
ДЕМОНСТРАЦІЇ МАЙНЕР1В
ПРОТИ ЗМЕНШЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ І1ЛАТЩ.
ВАРШАВА (Польща). — На польському ГорішНьому Шлеську, біля РибНйка, польська Поліція
стріляла в робітничу маййерсЬку демонстрацію. Що
була ўладжена як протест проти зМеЙінеНйй на 21%
заробітної йлатні Майнерам, як це хочуть зробити
власники майнів. Підчас стрілянини вбиіо трох робітників і кількох тяжко порайено. Демонстранти
обкидали ПОЛІЦІЮ камінням 1 декого поранили. В
демонстрації брало участь поверх 700 маиНерій.
Друга крівава сутичка робітництва з йоліцією
відбулася в місті ХоЙНіци на німецькому корДЬгіі.
Там безробітні захопили ратуш і деякі міські будйНки, домагаючися праці а0о дойомоги. Н а допбмогу поліції післано військо й лише прй
помочі
поліції вдалося звільнити міські будинки від беЗрВбітних. Притім трох поліцаїв поранено, а Також Й0ранено й арештовано кількох робітників.
Міністерство праці робить заходи, щоб заййгодйти конфлікт Між Майнерами та власниками Майнів. Воно звернулося до власників з прОйозйЦІЄЮ
не оголошувати звільнення з робіт робітнйЦтвй
від 1 лютого, а згодитися на розємчу комісію для
обопільного порозуміння.

його

ПОЛЬЩА В БОРГАХ, ЯК У ШОВКАХ.
ВАРШАВА (Польща). — Урядова газета ‚‚Монітор Польскі" подає, що борги польської держави
досягають величезної суми. Польська держава винна Америці 302,911,150" долярів і 1,680,000 анґлійських фунтів стерлінгів; Англії винна 4,676,500 англійських фунтів стерлінгів; Франції 2,296,904,500
франків, a
353,b54,450 лір.
Загальна сума цих боргів в долярах наближається до 450 міліонів долярів, коли рахувати фунти
стерлінгів, француські франки та італійські ліри по
теперішній дуже зниженій вартости паперових грошей.

iTaviii

ПРОВОКАЦІЙНЕ ПОВЕДЕННЯ ЯПОНЦІВ.
ШАНГГАЙ (Китай).—Командуючий японською
фльотого в Шанггаю, адмірал Шіоза'ва, домагаВТься щоб Китайці припинили сйої протйНпонські ВИступи не лише на китайській території Міста, аЛе fl
на територіях концесій європейських дерЖйВ: Він
грозить захопити воєнною силою всі китайські' брганізації, що ведуть протиййонську пропаганду Й
працю, не зважаючи на те, де такі організації зніходяться.
На це консулі європейських держав заявили
японському адміралови, що вони Не допустять пбяви японських військ у дільницях концесій Європейських держав і готові зі зброєю виступити проти
японської спроби. Адмірала Шіозаву попереджено,
що така його поведінка викличе гострий конфлікт,
впершў чергу з Англією й Америкою. Адмірал відповів, що він ділає згідно з інструкціями свого уряду, щоб припинити протияпонську агітацію в
Шанггаю.
До Шанггаю прибувають свіжі японські війська
й воєнні кораблі. Коли Японці спробують перевести погрози адмірала Шіозави вступити зі сйошЙ
військами в європейські дільниці міс'та, то це б ? 9 перечно викличе гострий конфлікт між тими дерЖавамй, що мають там концесії, та Японією.

б

ВЕЛИКА ІІОЖЕЖА В БУКО-

щ

NATIONAL ASSOCIATION,

JerMy Сну, N . J . , Monday, January 26, 1031.

НОВИЙ РАДЙНСЬКИЙ
БУДжЬТ.

ЛТЙВЛЙ МІШКІВ.

j КРІЗА ВУГЛЕВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТИ В ПОЛЬЩІ.

Nb.

UQHNMN

D A I L Y

УРЯД МЕК ДОНЕЛДА ВРАТУВАВСЯ.
(Англія). — Уряд Мек Донелда вратовано від крізи тим, що ухвалено ще небувалий в
історії англійського уряду прецедент, що навіть для
принципових рішень уряду не потрібно згини всіх
членів уряду. Це дало можливість лишитиея в набінеті міністрів Сновденови, котрий не був згідний
з впровадженням підвищення митних поборів на^довіз до Англії, а з другої сторони врятувало преміера
Мек Донелда від необхідности або добути згоду на
це цілого уряду, або податися до димісії зі своїм
урядом.
Сновден буде задоволений з того, що йому
дозволено представити в палаті послів особисту
думку й боронити її перед послами. Цього також
ще не було в історії АнґлЙ, щоб хтось з міністрів
виступав перед парляментом зі своєю Окремою
думкою, незгідною з більшістю уряду.

ЛОНДОН

а 1

і

днильоИів.
.малої
Тисячі
дерій. Між власниками
мвт;гри

АЛе
кОрИСТНЛОі пйвнЄ,

MfeiBКАННЯ.
ЬроДах
адвбнШ, ТеойсрАІ

а

я

и

І

Ц

И

В

с

я

ж

й

поліція
СЬОГОДНІ
ТОрй

в

И

М

В

у

в

m

м

№ііУблинканськии

у р я д у с п і ш н о БОРЕТЬ-

СЯ З КОМУНІСТАМИ.
МАДРИД (Еспанія). — Енергійними заходами
урйДу
скрізь в Катальоніі знову привернено
републиканську владу там, де були проклямовані
„радянські републики". Уряд сподівається, що
сйравиться з комуністичним рухом
з
заворушеннямй, йкі комуністи викликають у
частинах Еспанії.
До цих заворушень уряд приготовився давно,
а тЄпер робить нові заходи, щоб не допустити до
комуністичних успіхів.

Майже

Вій

та тими
ріжних

"SVOBODA"
(LIBERTY)
FOUNDED 1893
Ukrainian newspaper published daily except Sundays and holidayat 81-83 Grind Street, Jersey City, N. J .
. Q-raed by the Ukrainian HjftMHaj Association, Inc.
Edited by Editorial Committee.
tered a

ПОЛЬЩА, ЛІГА НАЦІЙ І УКРАЇНСЬКА СПРАВА

у ж е задовольнені. Хіѓіа п р а в - л ю д н и х шкіл, коли; п е р е д в і й - ки, щ о я к за границею д е п р о да, б о п. міністер ані не загик- н о ю б у л о ї х заледви 4,010".
j читаќўть, т о готові сказати: ну,
нувся, " к о л и це г о в о р и в . Ц е
з
о , відки міністер у - у к р а ї н с ь к у с п р а в у м о ж е м о смісталося очевидно не з а д у р н о , ^
j ц и ф р и , але з н а є м о л о в і д л о ж и т и ; а д ж е в и читаЗ а к и щ е П о л ь щ а о д е р ж а л а м о ж у т ь . Н е т р е б а з а р а з д у м а - але з а „ с у т т є в у льояльність".
підставі д о т е п е - л и , т о в а р и ш у міністре, щ о г о С х і д н у Г а л и ч и н у , в о н а п о д б а - ти, щ о П о л я к и б о я т ь с я , щ о б и А щ о п о г л я д п о л ь с ь к о г о у р я - рішні'х ' п о л ь с ь к и х
у р я д о в и х в о р и в польський міністер у
л а у в а р ш а в с ь к о м у с о й м і п р о ї м не в і д і б р а л и . С х і д н о ї Г а л и - д у н а п о н я т т я ЛЬОЯЛЬНІСТЬ ін- д ж е р е л — вони ф а л ь ш и в і . П е - с о й м і ! А він г о в о р и в , щ о „ у у х в а л у с л а в н и х „ з а к о н і в " , я к і чини. А л е в с е ж т о т р о х и н е - ш и й , як п о г л я д У к р а ї н ц і в н а
в і й н о ю `ми МАЛИ в А в с т р і ї ! р я д , б у д е старатися заспокоїти
ніколи не ввійшли в життя. приємно, коди в с і зачинають т у ' с п р а в у , т о в а ж к о сказати,
о г о 2,496 українських ‚ в с е - І подання в і д п о в і д н о о б р а з о в а SUBSCRIPTION RATES:
ПЕРЕДПЛАТА:
Б у л и ц е з а к о н и п р о а в т о н о м і ю ѓ у з я т и . І ч и м б л и ж ч е д о сесії,
Three cents a copy
Поодиноке число три центи.
д о м а г а н н я У к р а ї н ц і в у ж е л ю д н и х ш к і л . ' З т и м д о р і б - ної української інтелігенції в
$ 7XJC у С х і д н і й Г а л и ч и н і т а п р о с т в о - я к а м а є в і д б у т и с я 2 3 . с і ч н я ц . с п о в н е н і , ч и щ е т і л ь к и б у д у т ь
One year
$ 7.00 На рік
службі".
Шкода,
м м и п р и й ш л и п і д П о л ь щ у . публичній
рення у к р а ї н с ь к о г о у н і в е р с и т е - p., т о П о л я к и с т а ю т ь б і л ь ш е
сповнені.
К р і м ц ь о г о північно-західні у-! щ о у р я д щ о й н о б у д е старату д о д в о х років (рахуючи в і д нервові.
А л е щ о с ь у ж е в т о м у м у - к р а ї н с ь к і з е м л і (Волинь, Х о л м - т и с я дати п р а ц ю у к р а ї н с ь к и м
В Джерзн Ситі 1 Заграшщею:
Foreign and Jersey City Rates:
1922). Ц і п е р ф і д н і з а к о н и п р и - . Д н я 2 0 . г р у д н я 1931 р . с к л и ne year
$10.00 На рік
$10.00
с и т ь б у т и . К а ж е м і н і с т е р , щ о щ н н а , П о л і с с я , П і д л я ш е ) при- інтелігентам, а не д а в ЇЇ в ж е .
$ 5.00 ч и н и л и с я м і ж і н ш и м д о т о г о , к а в л ь в і в с ь к и й в о є в о д а н а р а x months
1Л 5.00 На пів року,
Але
заграничніуя т о в а р и ш а м
aree months
$ 2.75 На три місяці
$ 2.75 щ о Г о л о в н і д е р ж а в и А н т а н т и д у , н а я к у п р и б у л и 28 з а п р о - в 1930 р . м а л и У к р а ї н ц і 5,147 н е с л и з с о б о ю д о П о л ь щ і
к о о п е р а т и в , к о л и в 1921 р . б у - 1,500 в с е л ю д н и х
у к р а ї н с ь к и х така заява м о ж е вистарчитн.
передали Галичину в цілости шених громадян, щ о е виділоЗа оголошення редакція і
л о ї х т і л ь к и 578. Ц е н і б и т о ш к і л , які ї м с т в о р и л а ЎКраїнК о д и о д н о так гарно с к л а П о л ь щ і , п о р о б и в ш и в дотич- вими в ріжних товариствах
За кожду зміну адреси платиться 10 центів.
з а с л у г а П о л ь щ і і її у р я д у , щ о с ь к а Н а р о д н я ` Р е п у б л и к а з а
лося для Українців у ПольFo-eign Money Order. н о м у д о г о в о р і д е я к і з а с т е р е - с у с п і л ь н о г о х а р а к т е р у . Н а т і й У к р а ї н ц і з о с т а н н ь о г о р а т у ю т ь - к о р о т к и й ч а с с в о г о і с ѓ н у в а н н я .
З Канади належ ни
ж е н н я . К о л и ж П о л ь щ а ї х п і д - н а р а д і с к а з а в в о є в о д а , ще. п р и , ^ ^
к о - О т ж е р а з о м б у л о у к р а ї н с ь к и х щ і , а д р у г е щ е к о л и с ь настане,
Tea. „Свободи": Mongomery 5-0498. Тел. У. Н. Союза: Montgomery 5-1838.
‚ т о д і п о б і д и т ь і с т о р и ч н и й інписал'а т о т н м с а м и м п е р е б р а - веденні б і ж у ч и х с п р а в є б о г а - ,
ш к і л 3,996, а л е й т о а ж п о війні.
номічшш
падком при помочі
Адреса: ''SVOBODA". P. О . BOX 346, JERSEY CITY, N. J .
стинкт ( щ о ц е ? ! ) і політичний
ла на с е б е м і ж н а р о д н і з о б о в я - т о б у д е н н и х , л ь о к а л ь н и х п и - к о о п е р а ц і ї . Н і б и н а д у м к у міА як стоїть справа с ь о г о - р о з с у д о к і розпічнеться довга
зання.
В и к о р и с т о в у ю ч и ц ю тань, які м о ж н а л и ш е т о д і з ністра з а с л у г а у р я д у п о л я г а є в
дня?
е р а польсько-української співі о б с т а в и н у , щ о У к р а ї н ц і як не- у с п і х о м р о з в я з а т и , коли м е ш т о м у , щ о у р я д не з н и щ и в з о в Д н я 10. ж о в т н я 1 9 3 0 р . с к а - п р а ц і , о д н а к о в о к о р и с н о ї д л я
I д е р ж а в н а н а ц і я не м а ю т ь всту- канці воевідства б у д у т ь траксім т и х у к р а ї н с ь к и х к о о п е р а зав начальник
н а ц і о н а л ь н о г о о б о х н а р о д і в ' " , кінчить мініце з б о р и щ е
д е р ж а в , товані як й о г о співгосподарі.
Економічну конференцію, яка мала відбутися
тив, х о ч вони, каже, м а ю т ь
в Льозанні й започаткувати економічне замирення м о г л и П о л я к и в Ж е н е в і в д а в а - В п р а в д і п р о с и т ь , щ о б и не ви- п о л і т и ч н і ц і л и , а не е к о н о м і ч - в і д д і л у п р и п о л і т и ч н о м у д е - с т е р П е р а ц ь к и й с в о ю п р о м о п а р т а м е н т і в м і н і с т е р с т в і йну- ву.
Европи, відложено. На як довго, покищо не знати. ти б л а г о р о д н и х , з г і д л и в и х і т я г а т и о б о п і л ь н и х (!) м и н у л и х ' ,
зрячи п р о кооперацію,
т
о
л
е
р
а
н
т
н
и
х
д
е
р
ж
а
в
н
и
к
і
в
.
Ч
а
Кажуть, що до травня, бо тоді сподіваються такої
Д і й с н о і д и л л я . С а м і варекривд,
а л е всетаки
о б і ц ю є к а ж е міністер, щ о „ р о з в и т о к т р і ш н і х с п р а в ( о т ж е л і д ч и н е н и й міністра П є р а ц ь к о г о ) за- н и к и б у д у т ь л і з т и в р о т ! Р о нужди і загальної крізи, що й американський уряд с о м д е с ь т а м щ о с ь відозаа.іасі- п р о с т у д і ю в а т и всі с п р а в и ,
кореспондентам, зуміється, щ о , говорячи п р о
не буде оглядатися- на надходячі вибори, а буде Н і м е ч ч и н а та й стільки. I 3 H O B J р у ш е н і на н а р а д і , — п р о с т у д і - , в т і й д і л я н ц і інтересів г о р о - г р а н и ч н и м
змушений у власнім інтересі вважати таку конфе- усе з а т и х а л о , б о П о л ь щ а з і ! ю в а т и , т а к , я к б и на ц е не м а л а ж а н я к П о л я к і в т а к і Ў к р а ї н щ о в 1929730 р о ц і б у л о в ц і л і й , д о в г у е р у " с п і в п р а ц і , м а в м і ців ( т а к таки с к а з а н о : Ў к р а ї н - П о л ь щ і у к р а ї н с ь к и х ш к і л 7161 н і с т е р н а д у м ц і т е о р і ю А й н ренцію рівнож своєю.
своїми
„добрими"
с у с і д а м и П о л ь щ а в ж е 13 р о к і в ч а с у ,
Економічна конференція була би тепер недо- вміла д а т и з а с т у п н и к а м і н ш и х П о л ь с ь к а Т е л е г р а ф і ч н а А - ців) не б у в н і к о л и в м и н у л о м у І ц я ц и ф р а п е р е б і л ь ш е н а , а ш т а й н а п р о т. з в . з г л я д н і с т ь .
цільна. `Злучені Держави заявили, що вони не хо- д е р ж а в на п р и т и к и , щ о т о генція с п о в і щ а є світ п і д д а т о ю у т р у д н ю в а н и й , ані не б у д е в в ж е м і н і с т р о в а , т о з о в с і м ф а л ь - О ч е в и д н о , щ о в с я к и й , х т о б о дай здебільша знає відносини
чуть мішатися до європейських справ та вважають, Н і м ц і тільки такі л ю т і з а те, 18., січня ц. p., щ о навіть у б у д у ч ч и н і " . Д и в н о б у л о б и , ш и в а !
воєнні довги і репарації за дві осібні справи, з тим, щ о їм в і д і б р а л и П о м о р я , п о л ь с ь к о м у с о й м і з а г о в о р и в я к б и міністер не знав п р о ш и - І к о л и ж т о с а м е т а к з р о с л и м і ж У к р а ї н ц я м и й П о л я к а м и ,
що їх обходять довги, а щодо них — справа вже Ш л е с к чи щ е т а м щ о і, щ о ї м п р о у к р а ї н с ь к у с п р а в у м і н і с т е р кани с у п р о т и у к р а ї н с ь к о ї к о у к р а ї н с ь к і в с е л ю д н і ш к о л и в не м о ж е б р а т и п о в а ж н о ц і л о ї
вирішена. Америка не думає їх дарувати чи змен- р о з і р в а л и їхній м а т і р н и й к р а й в н у т р і ш н і х с п р а в , п о л к о в н и к о п е р а ц і ї , а б о п р о те, щ о на П о л ь щ і ? З н а є м о , щ о з п р и в о - т і є ї с а л а м а х и м і н і с т р а . А л е к о В о л и н і з о в с і м не д о п у с к а є т ь с я д у п о в о є н н о г о чЧГіриросту д і - лн п р е д с т а в н и к а м і н ш и х д е р шати, ні не думає продовжувати мораторію.
Перацький. Х т о привик д о тославним ‚ ‚ к о р и д о р о м .
Поза нею заявою американського уряду ма- І Л л є „ в и р в а л о с я " П о л ь щ і , го, щ о в П о л ь щ і нема н і я к и х д о т в о р е н н я у к р а ї н с ь к и х , к о - д е й у ш к і л ь н о м у віці п и с а в ж а в б у д е з а д л я я к и х с ь п р н оператип.
„ І л ю с т р о в а н и і К у р є р Ц о д з є н - чин п о т р і б н о в д а в а т и „ п е р е к о ємо теж заяву німецького уряду, який опирається
Українців ( п о польським у р я `
наних", то будуть мати прена звіті дорадчоги комітету з Ба.зелю, в кодрім Що вона д а л а с е б е с п р о в о к у - д о в н м д ж е р е л а м ) , т о г о т е п е р Т у т у ж е міністер п р и ж м у р ю ѓ н и " в 1930 р . т а к е :
текст д о ц ь о г о .
Перацький
о
к
о
і
б
е
з
с
о
р
о
м
у
г
о
в
о
р
и
т
ь
стверджено, що Німеччина не є всилі далі платити ватн і за с п а л е н н я д е я к и х з д и в у є , п о щ о міністер н а р а з
, Д Ц о б и сяк-так ратувати п о репарацій. Німецький уряд не задоволяється на- І стирт з б і ж а , щ о н а л е ж а л и д о г о в о р и т ь п р о я к и х с ь - т а м не- щ о к о о п е р а ц і я м у с и т ь зревіду- л о ж е н н я , у р я д о б і ц я в с о й м о в і , с к а з а в с в о ю п р о м о в у не з а л і з но й не з а с к о р о : с е с і ї Л і г и
вати
с
в
о
є
с
т
а
н
о
в
и
щ
е
д
о
д
е
р
віть продовженням мораторії на рік чи два, а хоче П о л я к і в , п о ч а л а „ у с п о к о ю в а щ о ' в і д в е р е с н я 1931 р. п р и з н а чуючих Українці
нової розвязки-цілої репараційної проблеми. І спра- т и " ввесь у к р а ї н с ь к и й нарід. П е р е г л я д а ю ч и з м і с т п р о м о - ж а в и , а „ д е р ж а в а , у д і л ю ю ч н ч н т ь 3,500 н о в и х у ч и т е л і в . Т а Н а ц і й щ е н е м а , а к о л и п і ч ва виглядає так, що всі німецькі партії, уряд і ввесь У к р а ї н ц і з а с л а л и ж а л о б у д о ви о т о г о п о л ь с ь к о г о міністра ф і н а н с о в о ї д о п о м о г и о р г а н і з а - на д і л і не т і л ь к и не д а в т и х неться, т о в с і м щ е б у д е в т я м німецький нарід згідні з тим, що вже більше не Л і г и Н а ц і й . Р о з г л я н е н н я ц і є ї п р о У к р а ї н ц і в , стає н а м я с н о ц і я м , м у с и т ь мати з м о г у к о н о б і ц я н и х 3,500 н о в и х у ч и т е л і в , ці й о г о п р о м о в а . Н а в с я к и й
треба Німеччині платити ніяких репарацій. Гітлє- ж а л о б и з в е р н у л о у в а г у п і д п и - ч о м у в П о л ь щ і м і н і с т р а м и пол т р о л ю в а т н , ч и в і д п о в і д н о з у але у с у н у в зі с л у ж б и я к и х 10,- в и п а д о к П о л ь щ а с п о д і в а є т ь с я
рівці виразно підкреслюють, що на Німеччину на- с а н н х д е р ж а в , щ о т а м , у С х і д - к о в н и к и . Л е д в и , ч и „ ц н в і л ь " ж и т к о в а н о п о з и ч е н і с у м и ` ' 000 у ч и т е л і в , з а к р и в 2,000 г о р я ч о ї сесії, к о л и т и м р а з о м
і м е н у в а л а 16 у р я д о в и х п р е д Ц е й у с т у п п р о м о в и міністра
ложено тягарі, яких вона не була, не є і не буде ній Г а л и ч и н і щ о с ь д і й с н о не в мав б и в і д в а г у п о д і б і
шкіл, а в решті шкіл постявси.іі виконати.
п о р я д к у . В ж е д в а р а з и в і д с у - г о в о р и т и . П р Н ' ц ь о м у м і н і с т е р певно в л о ж е н и й д л я т и х т а к и г а л и к л я с и та п о п е р е м і н ю в а - ставників д о Ж е н е в и .
Кождий бачить, що супроти того всього годі нули р о з г л я д ц и х с п р а в на р а - не з а б у в не тільк'и б а л а м у т и т и н а ш и х , які с к о р і ш е ч о р т о в і л и 7-клясові ш к о л и на 4-кляX.
т теперішніх часах скликувати економічну конферен- ді Л і г и Н а ц і й , а л е о б і ц я л и , з а г р а н и ч н у и у б л и ч н у о п і н і ю , п о в і р я т ь , я к с в о м у . М о ж е б у - с о в і , а 4 - к л я с о в і н а 3 - к л я с о в і
цію, коли вона радше погіршилаб, а не поліпшилаб шо' р о з г л я н у т ь її в січні ц. р. але т а к о ж „ п о з м о з і " ( д о б р а ти, б а навіть певне, щ о п о л ь - 1 т. д . "
Н і я к и й к у л ь т у р н и й н а р і д не
економічну ситуацію. Бо коли Америка не годиться Ц е щ е не значить, щ о т а к д і й - в о л я в н ь о г о б у л а ) внести за- с ь к а к о о п е р а ц і я к о р и с т у є т ь с я
Ч и ж б и в тому часі, коли
навіть на продовження мораторії, а не то на змен- сно б у д е , але П о л ь щ у це в ж е к о л о т , а б о д а й тінь н е д о в і р я не т і л ь к и п о з и ч к а м и , а л е й у р я д з а к р и в а в ш к о л и j a м о ж е о б і й т и с я б е з ш к і л ь н о г о
шення воєнних довѓів, а Німеччина не має взагалі т а к и д о б р е н а с т р а ш и л о . О с ь в к р у т и с а м и х таки У к р а ї н ц і в . д о п о м о г а м и з п у б л и ч н и х ф о н - з в і л ь н я в у ч и т е л і в — н а п р а в д у Т о в а р и с т в а , я к е в н а ц і о н а л ь д
і
в
О
д
н
а
ч
е
у
к
р
а
ї
н
с
ь
к
а
к
о
о
п
е
ній д е р ж а в і с т а є к л і т и н о ю д е р охоти сплачувати далі репарації, то якаж тут мо- т о м у в и с л а л а вона с в о г о в и - М і н і с т е р П е р а ц ь к и й п і д ч е р же бути згода? Може тільки вийти новий кон- с.іанника д о А н г л і ї , в якій д е - кнув у с в о ї й п р о м о в і , щ о „ р і в - р а ц і я — не м а є а н і с о т ќ ќ а ні п о в с т а в а л и у к р а ї н с ь к і ш к о л и ж а в н о - о с в і т н о ѓ о а п а р а т у , а в
флікт і нова француська інвазія. Бо коли Німеччи- икі нетерпеливі п о с л и з а є д н о ність п р а в і о б о в я з к і в п о л ь - п о з и ч к и ні д о , о м о г и з д е р а ж у т а к о м у ч и с л і , я к п о д а є м і ш а н і й — д о п о в н ю є її з а п е міністер? Коли ходить п р о Г а дбання ч и недогляди в освітна не схоче, чи не зможе платити, то Франція має З а п и т у ю т ь у парляменті у- с ь к о г о й м е н ш о с т е в о г о ( н о в а ж а в н и х ф о н д і в !
личину, т о такої
скількости
ряд, коли т о в ж е р а з світ д і - н а ц і я — а в т . ) населення була
ній р о б о т і . — С к і л ь к и ж б і л ь право до окупації німецьких земель.
Щ о промова міністра П є
в с е л ю д н и х ш к і л м и на разі наВсе те може довести до нового потрясений ЕВ- з н а є т ь с я , щ о с т а л о с я в П о л ь щ і п р и ч и н о ю , з а д л я я к о ї у р я д у - р а ц ь к о г о б у л а д л я з а г р а н н ц і , віть н в и м а г а є м о . Н а 724 міст ш е з н а ч і н н я д л я б е з д е р ж а в н о ропи. Тоді Злучені ‚Держави не то, що не дістануть в 1930 p . ; в и с и л а є П і л с у д с ь к о - в а ж а а за вказане з а д о в о л ь н и - п р о пе с в і д ч и т ь у с т у п , я к и й є в с ь о г о л и ш е 6 у к р а ї н с ь к и х го у к р а ї н с ь к о г о н а р о д у м а є
„Рідна
Школа"
в
старому
звороту воєнних позичок, але готові втратити і ті го д о Р у м у н і в - п о р а д и т и с я і з ти в міру с п р о м о ж н о с т и д о м а - він п р и с в я т и в с п р а в і ш к і л і
міліярди долярів, які позичено Німеччині по війні. п р о х а н н я м — „ с п р я г т и с я " ; вн- гання м е н ш о с т е й п і д у м о в о ю , ництва в П о л ь щ і . О с ь й о г о в с е л ю д н и х ш к і л . В і д к і л я ж у к р а ю ! П а м я т а й м о на ц е ї
т а к о м у разі н а б р а л о с я т а к б а В тім хаосі є одна надія: що холодний розум с и л а е д е л е г а ц і ю с в о ї х л є г і о - щ о в о н и з а х о в а ю т ь с у т т є в у с л о в а :
а т о ї х ? ї х і с ь о г о д н я нема.
таки` вкінці побідить і до економічної конференції нерів д о Італії, де вони п о б а - л ь о я л ь н і с т ь с у п р о т и п о л ь с ь к о ї „ В д і л я н ц і к у л ь т у р и т р е б а гАле
Національним Ідеа;юм українськоміністрові треба б у л о ' х о ч .
таки прийде, тільки трохи пізніше. Інакше треба л а к а л и з к о р о л е м і навіть із д е р ж а в и " .
підкреслити факт (міністер у
би — в и б а ч а й т е — з б р е х а т и . го народу перейметься дитина в Сга' с а м и м Мусолініє'м; с л о в о м : заБ а ч и т е : д о м а г а н н я „ м е н ш о - се п і д к р е с л ю є ) , щ о в р. 1930
би числитися з іще більшим хаосом, руїною, а то
рому Краю тільки в -РІній Школі"
Багато щ е всячини наговоJ попадають ласки, в кого лише
с т е й " (у ц ь о м у й У к р а ї н ц і в ) , б у л о 4,821 у к р а ї н с ь к и х п р и
й з новою війною.
рив міністер П е р а ц ь к и й , с т і л ь - ' І Т д р Г о Л - ^ і " " " ^
Н

е

Н а е М

x a K

0

р

Д

Н

е

0

(

щ

о

н

а

д

В С Ь

К

J

ц

і

л

к

о

в

и

т

и

м

О

Є

HE ЛІКВІДУЮТЬ, А ЗБІЛЬШУЮТЬ КРІЗУ.

е

иі'і с м і х , як х о т і л о с я б и .
І у свому минулому. О д н и м сло- а б о грядка незабудьків.
же с а м п о спині попліскує, подій. С к а ж е м о л и ш е , щ о ін— Т и м ліпше, п о в т о р я є м о ; в о м , йому п о д о б а л о с я минуле
Ось^, значить, таке т о булі
пустує, обнімає. Щ о йому! жинір
МиколаєВич
страшно
кий у ж е т а м сміх, к о л и якась б у р ж у а з н е ж и т т я з ' ріжнимиІ подружжа зі с'воїм кохаі
Він, г о л о в н е ,
ніякого
с у - ! г р и з с я та т е р п і в н а с л і д к о м т і інка п о т о н у л а . В о н а п о т о н у л а , п о д у ш е ч к а м и , К о н с о м е і т а к
П р о неї г о д і с к а з а т и , щ о б и
л ь н о г о т я г а р ў не д в и г а є й е ї п р и г о д и . В і н к а ч а в с я п о б е в ріці. Х о т і л а йти к у п а т и с я . І д а л і . А в т е п е р і ш н ь о м у б і ж у - вона й о г о н а д т о любил'а й оувесь замкнувся в свойому г о - р е з і , ридав і все таке, одначе
п і ш л а п о к о л о д а х . ‚Там на р і - ч о м у ж и т т і він н і ч о г о , к р і м б' о ж а л а ,
-а він, с п р а в д і , о ч е й з р и з о н т і й у с в о ї н і ж н і пере- й о г о д р у ж и н а п о г и б л а н е п о в о О с ь , знаєте, д о ч о г о д і й ш л о , п о т е р п і т ь ц и м р а з о м , а т а м у- ці к о л о б е р е г а б у л и г о н к и . г р у б о г о , не б а ч и в і с в о ю
неї не І водив. Р а н о він в і д - ж н в а н н я .
- н а п и ш е ш на п о в а ж н у тему ж е д а л ь ш е м о ж н а б у д е поста- Т а к і п л о т и . І вона л ю б и л а х о - с о б у в і д у с ь о г о в і д в е р т а в .
р о т н о т а н а в і т ь її тіла н е м о г їжджав
паропавом, а
вона,
Н у , в о н а гляне, щ о він п р и -л и з н а й т и . І н а с л і д к о м т о г о інне т а к е з а н а д т о с м і ш н е о п о р а т и с я з н о в у д у р н и к а с т р о ї т и . д и т и п о т и х к о л о д а х п о д а л ь І н а с к і л ь к и вона, д р у ж и н а , не В СВОЇМ
миленькім
п е н ю а р і , ніс, н а х м а р и т ь н о с и к і й д е н а ж и н і р т а к о ж
Х о ч , треба сказати, щ о й
страшно тервідання, а в ж е п у б л и к а о б и
ш е в і д б е р е г а д л я п р о с т о р у з р а д и т ь й о г о , він р о з п о в і д а в с п і ш и т ь
його
провожатн своїх тонких ніжках.
данні б у д е д е щ о
,
ів, д е н е р в у в а в с я .
джається.
їй реакційні д у м к и та п о г л я с в о ї м и тоненькі
і інтелігентЛ и ш е одним Словом, вона
. Самі побачите.
-— К о л и б в о н а — г о в о р и в
—. М и , кажуть, хотіли зес а м о с о б о ю , потонула, Одначе
ними
ніжками
Він
її
з а п о т о н у л а . Д у ж е , с а м о с о б о ю , ін с в о ї й г о с п о д и н і — з н а й ш л а селеньке п о ч и т а т и , а т у т ч о С а м о с о б о ю , я не став б и з а - ; с п р а в а не в т о м ;
— Я, — к а ж е — л ю д и н а ліктик
придержує,
щ о б и , ж а л к о , з о в с і м с у м н и й ф а к т , ся, я б і л ь ш е з а с п о к о ї в с я б и .
м у с ь т о н а у к о в е , и а ш к р а б а н о . н и м а т и н и н і ш н ь о г о ч и т а ч а тас е л о В і д р а д н е н а д р і - г л и б о к о інтелігентна, мені
Б
о
ж
е
б
о
р
о
н
и
,
в
о
н
а
н
і
ж
к
и
с
о
- та в е р н у т и її д р ж и т т я , т и м - Т а , п о в і д а є , т а к а п р и к р а п о Т а к г о д і ! А в т о р о в е н а з в и щ е ким не надто х в а ц ь к и м о п о в і - к о ю Н е в о ю п р и ї х а в т о г о
І повідає — доступне розуміння
'бі не в и в и х н у л а . Т а й щ о с ь ї й б і л ь ш е з н а ш о ю м е д и ц и н о ю , д р о б и ц я , щ о її не з н а й ш л и ,
п о в и н н о в і д п о в і д а т и с а м о з а даиним, та в ж е в е л ь м и , знаєте, ку на д а ч у я к и й с ь т а к и й і н - j p i
м і с т и ч н и х і абстракт`
ш е п о ч е , в о з д у ш н і п о ц і л у н к и з'го^ді.
геть мене о с л а б л ю є . І я , к а ж е ,
себе.
в і д п о в і д а л ь н а с у ч а с н а темќа. ж й н і р
Микола
Миколаєв№е,І них картин м о г о д і т о ч о г о ві
пароплава
посилає.
Одним!
С а м о с о б о ю , к о л и б н о н а в т о м у н о ч а м и не с п л ю я у с е
І так приходиться тепер у с я П р о матеріядізм.
Г о р б а т і в . В і н і н ж и н і р т е х н о - j ќ y . І я — каже` — не м о ж у с л о в о м
идко глядіти.
j свій ч а с зйймалася б о д а й ру п р о неї д у м а ю . Т и м більше,
кий р а з в и п р а в д у в а т и с я , к о л и
Словом, це оповідання п р о льог а б о дорожник. Словом, j вдоволитися тією г р у б о ю д і й О с ь ві в і д ї х а в , а в о н а с і л а , к о ю , в о н а д а л а б и с о б і щ о я ЇЇ л ю б и в з о в с і м в е з е м щ о н е б у д ь не т а к і к о л и , с к а - те, я к р а з н а с л і д к о м н е ш а с л и у н ь о г о на ш а п ц і я к и й с ь т а м ' с н і с т ю , с п е ц е ї д с т в о м , с к о р о та сидить, наче д у р н а моіе поо р а д у в о с т а н н і й х в и л и н і т а ! с ь к о ю л ю б о в ю , і мені, п о в і д а є ,
ж і м о , т е м о ч к а в з я т а н е т а к а й о г о в и п а д к у вкінці в и я с н и л о з н а ч о к — п и л ь н и к і щ е щ о с ь
е
н
н
и
м
,
к
о
м
.
р
н
н
м
,
т
а
к
Д
а
д
і
.
а б с т р а к т н і р і ч и . Н у ! п і й в и п л и л а б и . А т у т зі с в о ї м и с т і л ь к и й д і д а т е п е р , щ о знайвже надто сміхотворна.
в с я к а м і с т и к а , вс`яка т а м . Т а не в ц ь о м у с п р а в а .
Я, каже в и х о в а н и й н а і д „ , п о п е р и , к о л и не х о ч е ш
ти її, п р и л о ж н т и с я д о її п о р о І н ш и м р а з о м б у в а ю т ь такі і д е а л і с т и к а , ' р і ж н а
неземська
В е с н о ю т о г о р о к у п р и ї х а в у РІЖНИХ г а р н и х р . ч а х і в и т р е - ѓ ф і з к у л ь т у р о ю з а й м а т и с я Ѓ б о ц в і т а м и к и н у л а с я та н а р а з
шла На д н о ; не п р о т и в и л а с я х у т а п о х о р о н и т и її в п р и ‚малосмішні
темќи,
взяті
а л ю б о в і т а к д а л і і т о м у п о д і б - В і д р а д н е т о й і н ж и н і р із с в о є ю б е н ь к а х , розумію н і ж н у л ю б о в і п і й д и т о м у ж ц в о м у Г о р б а т о в у
природі.
І с т р й н і й м о г и л ц і , і д'о т о г о
ж и т т я . Т а к я к а н е б у д ь б а й к а , не ц е ф о р м а л ь н а б р е х н я та м б л о д о ю ж і н к о ю Н і н о ю П е т - І не б а ч у НІЧОГО п р и с т о й н о г о ЛІЖКО п р и б е р и . Н і С и д и т ь 'і
Тим 'більше, щ о вона йшла ' г р о б у щ о с у б о т и п р и х о д и т и ,
м о р д о б и т т я , п о г а н е в б и в с т в о теревені. Т а щ о в ж и т т і є л и - р і в н о ю .
в г р у б и х о б і й м а х і т а к д а л і і с и д и т ь . І їсти не п р о с и т ь З а
на х о в з к и х колодах. В о н а все щ о б и з н е ю д у ш е в н о з н о с и т и а б о маєток свиснули.
ше
справжній
матеріяльний
С і ч о г о т а к о г о о с о б л и в о г о в т о м у подібне.
те п о т і м , н а п е в н о , л е г к о р о з - п о т и х колодах х о д и л а купа- с я т а м а т и з н е ю т о г о с в і т н і
Т у т , с п р а в д і , б о г а т о не п о - п і д х і д і н і ч о г о , н а ж а л ь , б і л ь - ; ній не в и д н о б у л о . Т а к , ж і н к а
І о с ь на основі т о г о в с ь о г о
губилася зі своїми мріями та
- А тут. пішла після д о щ у б а л а ч к и .
с м і є ш с я та не р о а с м і ш и ш по- шс.
й ж і н к а . Ч о р н е н ь к а така, пест- він відірвався від м а с і вкінці
не могла т о м у ч н а с у ш у виді- на своїх ф р а н ц у с ь к и х о б ц а
в а ж н о ї п у б л и к и . І р а д б и , т а к М о ж е бути, воно
Так він сказав, накраяв пазанадто ренька. В с е в р у ч е н ь к а х цвіти. замкнувся в с в о м у р о д и н н о м у статися.
сиках і впала. Л и ш е Щ о ф а т а п і р ч и к і в і на т и х п а п і р ч и к а х
скр.зати, о б с л у ж и т и чита
сумним
покажеться
деяким А б о а о н а ї х д е р ж и т ь а б о . н ю - житті та в с в о ю л ю б о в д л я
Н у , настільки, наскільки в о лашки лишилися на плоті.
понаписував великим письмом
т о г о б о к у , т а к . о б с т а в и н и не з а ц о ф а н и м інтелігентам і ака х а е . І , с а м р с о б о г о , з о д я г н е н а тієї своєї миленької з цвіта-j
на в ж е потонула, не б у д е м о
А, м о ж е бути, вона й`нароч — м о в л я в , т о м у х в о з н а й д е т і позволяють. и.
д е м и к а м ; м о ж е бути, вони т о д у ж е гарно,
вже непокоїти її памяти р і ж А б о , напримір, о ц е о п о в і м у відказуватимуть, а, навідкаА вона, безумовно, відпові- ними образливими замітками. но у воду зісунулася. М о ж е л о і т . д . , б у д е д а н а велика .
Н е з в а ж а ю ч и на те, інжинір
вона жила, ж и л а з т а к и м за-і в и н а г о р о д а у в и с о т і ЗО р у б л і в
дання. Р і ш у н о с у м н е . П р о те,зувавши, х а й кинуть о к о м на Г о р б а т і в її т а к д у ж е л ю б и в , дала свому назначенню.
Т а к о с ь , о к о л о с е м о ї гОди- ц о ф а н и м елементом і взяла! і таке п о д і б н е .
`
як одна інтелігентна жінка п о - своє минуле життя, а тоді п о - щ о д и в н о б у л о г л я д і т и .
І наскільки вона була й о г о
нн, Г о р б а т і в приїяфажав назад тай утонула. Т и м більше, м о тонула.
І
І т і з а п и с о ч к и він р о з л і п и в
бачать, скільки вони` накрут'иВ и д н о , він від життя нічого д р у ж и н о ю — вона грала в й о із м і с ц я с в о є ї . с л у ж б и . В і н ж е бути, в і н з а п а м о р о ч и в їй;
п о в с ь о м у селі т а п о р и б а л ь на себе зайвого.
Так с к а з а т и , сміху з т і є ї п о - Т
і н ш о г о не м а в і нікуди
г о дудку, з у с І м Ч а к и м п о г о - п р и ї ж д ж а є з . місця с л у ж б и т а
голову своєю містикою.
ській оселі.
дії небогацько можна - зібраТак о р , п о з в о л ь т е , старо- пнявся. Він суспільного тягарў джува^ася т а страх як падь-,
с п і ш и т ь п о б а ч и т и с в о ю голуб;
Т а лише, с а м о с о б о ю , чи так.
-тНму, г р у б о в а т о м у матерійлісто- не ніс. Ф і з к у л ь т у р о ю не зай- кала н а д к о л и ш н і м життям. І
Т а п р о х о д и т ь місяць б е з ќу.
С
к о р і ш у с ь о г о , коли п о я с н и - у с п і ш н о . Д у ж е б о г а т о її ш у Так щ о покірН.?нька просьба ні, щ о оконечно після 'тієї мався. Статей не писав. І взаО д н и м словом, це була п о В і н п е р ш и й скаче з п а р о - ; ти п с и х о л ь о г і ч н о — вона п о - кає, якорями, гаками і т а к д а простити авторові за й о г о на- історЯ поставив хрестик на галі, треба щ и р о сказати, він етична людина, с п о с і б н а цілий
плава. І щ о с ь т а м несе в p y - j совгнулася на к о л о д а х і п о т о - лі, та ч о м у с ь т о знайти не м о ^хчзбство та за те, щ о він 6e-,Jб б г а т ь о х в и с о к и х р і ч а х — р о з - утікав в і д суспільного життя. день н ю х а т и цвіти т а настурції
ках. А б о т а м гостинці, а б о ) нула.
жуть.
"реться за такі вже надто ж а - повісти
тусаіиу
історію.
І
не д е р ж а в кроку з су- а б о сидіти на беріжку та гляС а м о с о б о ю , не б у д е м о з а - ` А вія, голубчик інжинір Г о р .лібні на-пів наукові описи.
позвольте ще раз виправдати- часністю. й о м у б у л о , п'евно, діти вдаль, так, начеб т а м еї якісь ф а т а л а ш к и , а б о який
небудь
нагрудник
надто р о з с т р о ю в а т и читачів! батів, ходить увесь ч а с б о к а Ну, як б и т а м і не б у л о , ся, к о л и б у д е не т а к и й грім- літ із с о р о к і в і н у в е с ь б у в щ о н е б у д ь означене — овочі'
В і н д а є ї й д а р у н к и т а й т у т - мистецьким о п и с о м дальших
ніким не здоровкаетьМихайло Зощенко.

ЖІНКА З ЦВІТАМИ.

т

а

к

р

а

с

и

т а (

т

а

м

к

у

п

а

т

й

с

я

х а н

р

і

ж

н

і

т и с я

N

;

1

С В О Б О Д А , П О Н Е Д І Л О К , 25-го С І Ч Н Я 1932.

Ч 19.

З УКРАЇНСЬКОГО

НОВІ ПРОВОКАЦІЇ МОСКВО.ФІШВ.

КАСОВИЙ ЗВІТ ОБЄДНАННЯ

з Ш и к а г а , к о т р і вчиаись у к р а - f n . Л ь в а Я с ш ч у к а . іЧоли п . Я с и л к у ю т ь с я вмовити народнім
їнських
народних
танків
в сінчук в с т у п и в на підвищення,
масам, щ о відмова в і д п р а ш к о л а х В . А в р а м е н к а ^ н а річні й о г о привиталв' б у р я оплесків,
внльного русе кого (1) націоз б о р и , якими п р о в о д и в д - р Г . І Вкінці стало т и х о , х о ч м а к с і й .
j наявного імени д а с т ь н а ш о м у
Г . С к е г а р , а секретарювали ' К о ж д и й з б и т т я м серця б у в гоІ В і д часу в а р ш а в с ь к о г о зїзду н а р о д о в и політичні вигоди".
паиниг М а р і я Ќ о з и р а л и - Е в г е - і т о в и й в х о п и т и к о ж д е ,слово)
З переносу з п о п е р д н ь о г о м і е д я Т .
$ 139.49'Р
організацій в П о л ь - І Н а ц ю т е м у автор верзе н і нія Гірняк.
ш а н о в н о г о делегата- Ш а н о в н и й n ^ n ^ ^ n ^ w ^ ^ ^ ^
9 н ќ я ! ш і львівський орган г а л и ц ь к и х , с е ш т н и щ , начеб У к р а ї н ц і н а Жіноцтво гуртується.
З б о р и приняли новий с т а - представник передав у п е р ш и х
Ш ' ѓ . . '
(москвофілів, „ Р у с с к і й Г o л o c ^ к л н к y в a л и подавати українську
п і д в и щ и в т о н , стаючи знову м о в у п р и переписі т о м у , щ о
В с у б о т у , д н я 16 с і ч н я 1932j т у т т а в и б р а л и новий з а р я д н а с л о в а х с в о є ї п р о м о в и присутРазом
$2,286.30
н а п а с л и в о ю г а з е т к о ю т а в і д і - г о р о д о ю з а це буде... а в т о р, Ж і н о ч и й В і д д і л У к р а ї н с ь к о - 1932 р і к , д о я к о г о у в і й ш л и н и м п р и в і т видѓ у п р а в и Р і д н о ї
часу д о часу п у с к а ю ч и с ь п о н о м і я ! І „ Р у с с к і й Г о л о с " клеѓо Д е м о к р а т и ч н о г о Ќ л ю б у в с л і д у ю ч і : В о л . Ш е м е р д я к , г о - , Ш к о л и , в і д учеників с т а р ш и х
неться, щ о й він та й о г о п р и а) Висилка д о краю:
д а в н ь о м у н а явні п р о в о к а ц і ї .
Джерзи С і т и у р я д и в н о в о р і ч - л о в а ; О л ь г а К о ц о в с ь к а , за-1 і м о л о д ш и х , в і д п о х и л и х сеІ т а к н а п р . в 44. ч и с л і з 29. клонники не є п р о т и а в т о я о с ѓ у п н и ц я г о л . ; М а р і я К о з и р а , І л я н с ь к и х стріх і землянок, від)
1 ) Інваліди
$700.00
цу аабаву.
л и с т о п а д а , у п е р е д о в і й с т а т е й - ми т а лається на „ г а л и ц ь к е у секр. рекорд.; Е в г е н і я Вишо-1 рідних піль, лісів і лугів, в і д
2
)
Р
і
д
н
а
Ш
к
о
л
а
500.00
Саля ќ л ю б у н а В е н В и н к л
ці з п р и в о д у п е р е м и с ь к и х ви-1 країнство", яке є лише „ п р о н о в с ь к а , секр. ф і н . ; М и х . С е н - ! г і р К а р п а т і Бескида, рік і па-1
3) В и з в о л ь н а б о р о т ь б а
400.00
евеню б у л а п о в н а . П о н а д с т о
б о р і в , п . Б о н д а р е н к о д о з в о л и в А Ў к т о м розкладу р у с с к о г о е чук, к а с і є р ; Іван С а в ч и н і C o - ' т о к і в , о д н и м , с л о в о м : в і д всіх)
4 ) Політичні вязні
100.00
осіб сіли д о д о б р о ї в е ч е р і
лєменгу". У к р а ї н с ь к а м о в а — .
с
обі вжити таку ф р а з у :
фія Коцовська, контрольори, а і всього, щ о нашому серцю
5) „Просвіта" у Львові
100.00
ЯКУ п р и г о т о в и в к о м і т е т ќ л ю б у .
„ У к р а ї н ц і т е ж о б о р о н и л и і пе „ ш т у ч н а політична І
д-р.Г. Ґ . С к е г а р , менеджер.
( д о р о г е і л ю б е , а далі в і д наПідчас в е ч е р і к в а р т е т м о л о д и х
6
)
Н
а
о
х
о
р
о
н
у
м
о
г
и
л
и
В
і
т
о
в
с
ь
к
о
г
о
.
.
80.00
м
а
н
д
а
т
.
Т
а
к
і
т
р
е
б
а
,
б
о
н
е
м
а
- „науково-правдива" і „праД - р С к е г а р в и г о л о с и в д о в ш у ш и х рідних, щ о ж и ю т ь в поартистів г р а в у к р а ї н с ь к і п і с н і .
с а н а ц і ї б е з м а з е ц і ї ( ? ! ) , я к н е - вильна" назва „ г а л и ц ь к и х м а 7) Сироти
п р о м о в у , п р о вагу танку т а хилених х а т к а х і землянках,
Квартет з л о ж и л и : М а р с е д В а г м а з е м л і б е з с о н ц я " . ( У к р а и н - . л о р о с і в " , це мова „русска"...
8 ) Письменники
50,00
п р о г р а м у праці Ќ л ю б у н а с л і - ` щ о своїм п о т о м і к р о в ю зронер, ст. і м о л . , і Д м и т р і в н а
цьі т о ж е о т с т о я л и мандат. Т а к
(‚Діло"),
9) Пропаганда
vд у ю ч и й рік. Р і в н о ж ВНІС, щ о б и ш у ю т ь день в день поля і госкрипках, а О л я Д м и т р і в п р и
10) Н а о х о р о н у З б о р і в с ь к о ї могили . . 20.00
и с.твдует, и б о нтЧт с а н а ц і й б е з `
^ ^ ^ ^
^
^ ^
з б о р и приняли п. А в р а м е н к а і роди, ліси і л у г и пахучі,
фортепяні. — М а л е н ь к і А н н а
11) „ Ж і н о ч а Д о л я "
30.00
м а з е п і и , к а к н%т з е м л и б е з
п. М и х . Г и р у як п о ч е с н и х чле- О п і с л я н а ш гість переповів
Грабар і М а р і я В а г н е р т а н 12) Н а р о д н и й Д і м у Виткові Н о в і м . . . . 25.00
ца").
нів Ќ л ю б у з а ї х н е в с и п у щ у д о л ю і н е д о л ю у к р а ї н с ь к о г о
цювали д о м у з и к и к в а р т е т у .
13) О п л а т а пересилки і п и с ь м
10.45 фІЊИ
п р а ц ю . Г р о м . Ш е м е р д я к вніс, шкільництва, а зокрема предЯ н и ж ч е п і д п и с а н и й член
По вечері б у д и т а н ц і д л я
б ) У д е р ж а н н я канцелярії
знають лише „русскі
.
.
з а
щ о б и з б о р и іменували щ е й ставив п р а ц ю Р і д н о ї Ш к о л и
Д о комітету, котрий т а к
А ра
в) П о ч т о в а скринка
р
е
д
а
к
т
о
р
и
.
Ч
е
й
ж
е
трудно п.до_
доб"ру"вече-' ' С к е г а р а почесним членом, над піднесенням і р о з в и т к о м
,v
весе ту забаву
входити
Р
приняли о т с и х т р о х у к р а ї н с ь к о г о шкільництва т а
Р а
?ом
52,164.45
ZoZ cbZ
^ Р У "
- У головпані: Анна М а ц і й о в с ь к а , Ан'на j визначних г р о м а д я н в почесне т і у м о в н и й , с е р е д яких приВагнер, Стела Вагнер, М а р і я ч л е н с т в о з - в е л и к и м о д у ш е в - х о д и т ь с я п і д п о л ь с ь к и м з а б о З а г а л ь н и й п р и х і д за" г р у д е н ь 1931
. . . . $ 2 , 2 8 6 . 3 0 p r y о к р у з і в якій щ е в 1928 У
Ф
У Д
^
і
^
Щ
^
^
^
` `
Грабар, Францес Янкович, А н л е н н я м .
р о м у д е р ж у в а т и рідні ш к о
Розхід
2,164.45 j р о ц і У
Українц'і
з
д
о
б
у
л
и
д
в
а
м
а
н
і
'

країнці
ан- j
на К.і.тубець, А н н а М и к и т ќ а ,
П о с к і н ч е н н ю н а р а д ц і л е т`о- л и і р а т у в а т и н а ш е г р я д у щ е і
Микола Стек.
д
а
т
и
,
н
а
д
в
і
в
з
а
є
м
н
о
п
о
б
о
р
ю
,
Анна С о р е п т і н о і А н н а Ш и - в а р и с г в о
з а с і л о д о т о в а р и - м о л о д е п о к о л і н н я в і д н а ц і о - О с т а є т ь с я в касі О б є д н а н н я з к і н ц е м г р у д н я 1931 р . $ . 121.85 ЮЧІ с е б е ЛІСЃИ, ЩО ТОЙ ОДИН " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " - - " - " " - " а " - Н - - а в а - И
с ь к и х з а б а в з`а ч а ю . В ѓ о д . 11- н а л ь н о ї з а г и б е л і і в и н а р о д о в нон.
Обєднання Укр. Організацій в Америці.
мандат „ п о д а р у в а л а " н а м c a - j П р о х о ж и й бачить, щ о м о р тій м е н ш і діти відіслано д о м і в , лення. Н а ц і м п а н Я с і н ч у к з а .-‚Грання ц е з а м і т н е т и м , щ о
п а ц і я ? ! Щ о ж д о „ з е м л і і с о н - ські ф и л і несуть ф л я ш к у . —
а старші забавлялись далі.
І кінчив с в о ю промову, а п у б воно п е р ш е ц ь о г о
роду І
ця", т о з д а є т ь с я т а к с а м о „ р у с - П е в н о я к а с ь вістка з р о з б и т о Р і ш е н о щ о К л ю б б у д е у - л и к а в и н а г о р о д и л а й о г о г р і м - Д и в , щ о н а с в я т о п р и б у л о так В г о д и н і 8.45 в е ч е р о м з я в и
скнм"
редакторам
найкраще го корабля! — думає прохоДжерзі С и т і , у р я д ж е н е с а м и
ладжувати
таку забаву д л я кими оплесками.
б о г а т о г р о м а д я н з Ш а м о н і н л и с я н а с ц е н і н а ш і артисти,
в і д о м о , щ о к о л и б - не б у л о ж и й . — К о л и ф и л і д о н е с л и
ним ж і н о ц т в о м , а ц е г р о м а д а
М і ш а н и й х о р під управою п.
" и м и бу- котрих
п р и н я т о щ и р и м и о- „ с о н ц я " п е р е д в о є н н и х г а л и ц ь - ф л я ш к у в ж е б л и з ь к о , п р о х о одна з н а й с т а р ш и х в А м е р и ц і т а н ц ю р и с т і в к о ж д о г о м і с я ц я в і
J п л е с к а м и . Б у л и ц е с о л і с т и : Па- к и х н а м і с н и к і в в р о д і А н д р і я ж и й в и л о в и в ї ї і д і й с н о б а ч и т ь
Жінки і д і в ч а т а , к о т р і нале т р е т ю с у б о т у , в г о д . 8-мій в е - А . Д р о з д я к а в і д с п і в а в к і л ь к а л о к і л ь к о х с в я щ е н и к і в .
Просимо
всіх
т а ц ц ю - ' п і с е н ь , у м і л о п і д о б р а н и х д л я П о т і м х о р в и с п і в а в „ Б о ж е Ні М а р і я І р е б е н е ц ь к а , с о п р а н П о т о ц ь к о г о т а в с і л я к и х і н ш и х у н і й я к у с ь к а р т к у . Д о б у в а є
жать д о ц ь о г о ќ л ю б у , є ПІчір.
Великий",
орхесгра
в і д о г р а - панна О л я Т к а ч ў ќ і в н а , п я н і с т
р
н
с
т
і
в
п
р
и
х
о
д
и
т
и
п
а
т
и
ж
н
е
в
і
з
в
е
л
и
ч
а
н
н
я
с
в
я
т
а
.
з о в н і ш н і х „ ж и т т є д а й н и х п р о - к а р т к у т а ч и т а є на н і й н а п и с а більшій ч а с т и а б о р о д ж е н і
ка; п. Р о м а н Придаткевич, с о „ Щ е Ліе вмерла Украі
м і н і в " , т о н а г а л и ц ь к і й з е м л і не т а к е : „ Т е п е р т и п е р е к о н а в або ш а л ќ у в и х о в а н і в А м е -п р о б и , а т а к о ж на м і с я ч н і з б о - П о с п і в і п . О л е к с і й Ш а р Х о р і публика підтягали грім ліст-скрипак і композитор.
р
и
і
.
ч
а
й
н
і
в
е
ч
і
р
к
и
.
(
ш
о
н
г
к
о
р
о
т
е
н
ь
к
о
ю
,
а
г
о
р
я
ч
о
ю
д
а в н о не б у л о б и ні о д н о г о м о - с я , щ о ф л я ш к а п о р о ж н є , с е б т о
риці. Пані А . М а ц і й о в с ь к а і А .
ко за орхестрою.
Богата
й гарно
уложена
і ф і л ь с ь к о г о н а щ а д к а . Т а к и - щ о м и в и п и л и з неї в и н о . Т о м у
Марія Козира, секр. j п р о м о в о ю візвав присутних д о
Вагнер б у л и п е р ш і і н і ц і я т о р к и
Іван Г у ц у л я к .
програма
була
виконана
: миж висловами як „мазепія" скажи нам: „ Н а здоровля!"
о
і
з
л
о
ж
е
н
н
я
щ
е
д
р
о
ї
л
е
п
т
и
н
а
товариства і в и д н о , щ о п о в е найбільшим артизмом. С л у х а панове з „ Р у с с к о г о Г о л о с а " , і Рідну Школу. Збірка ломимо
лн с п р а в у д о с и т ь
енергійно,
чі
не могли
налюбуватися спонукують нас д о того, щ о
ШАМОКІН, ПА.
страшного безробіття, яке тре
коли н а п р о т я з і т р о х м і с я ц і в
чудовими українськими к о м - знову треба буде завернути д о С у д д я : Ч и т о правда, щ о о б (вас в ж е більше я к д в а роки в
авірбували п о н а д 5 0 ч л е н и ц ь ,
позиціями.
термінольогії „ к а ц а п " і „ к а - винувачений назвав сусіда з л о Н Ю А Р К , Н . ДЖ.
Шамокіна,
увінча
а всі активні й о х о ч і д о п р а ц і . С в я т о п я т ь д е с я т ь л і т н н х р о к о - і о к о л и ц і
Кождий
мусить
признати, цапня", яку ми закинули, віря- д і є м і б а н д и т о м ?
л а с ь н а д з в и ч а й н о г а р н и м у с - „ У к р а ї н с ь к е Тріо'' з українвин Рідної Ш к о л и .
При д о б р і й волі ж і н о ц т в а в
щ о „ Т р і о " , ц е в е л и к е п р и д - :и в щ и р і с т ь „ Р у с с к о г о Г о л о Обвинувачений: Т а к , пане
піхом.
ською музикою.
Джерзи С і т и і постійній п р а В н е д і л ю , 10 с і ч н я 1932 p . ,
б а н н я в у к р а ї н с ь к і м м у з и ч н і м с а " вести п о л е м ѓ ќ ў у т р о ш к и с у д д я .
ці члениць ц е й к л ю б м о ж е
З л о ж и л и , я к с л і д у є : Н . Н . В н е д і л ю , д н я 17. с і ч н я ц . p . ,
відсвятковано в нашій громаді
І С у д д я : I брехуном і обманжиттю. Спеціяльно м у ш у під- пристойнішому тоні.
стати с к о р о о д н и м з н а й б і л ь - п я т ь д е с я т ь л і т н і й ю в и л е й Р і д - ,
зібрано мен- загостило д р Нюарку „УкраП о д і б н и м п р о в о к а ц і й н и м то-, ц е м ?
нести в и с о к у м у з и ч н у інтеліших т о г о р о д у ж і н о ч и х к л ю ної Ш к о л и .
шими
і більшими
датками нське Тріо", яке влаштувало гелцію
О б в и н у в а ч е н и й : Н і , пане с у д с о л і с т а - с к р и п а к а , п . ном н а д и х а н а стаття „ У к р а ї н о в н а с п е р ш и й свій к о н ц е р т .
, В е ч е р о м в г о д и н і 7-мій ц е р - І ^ ^
Р "
Придаткевича,
котрий
своїм самостійницька дурниця". О с ь д я . Я п р о те забув. Годі собі
Гарна саля Г р і ф ф і т А в д і т о И
Д
ГаТОВИ
все відразу пригадати.
виконуванням м о ж е вдоволи- як починається т а стаття:
р
і
ю
м
н
а
Б
р
о
д
ў
л
и
ц
і
Г
славне
. члени
ютюбу з р о б Г ь
^
8
„ З н а г о д и н е д а л е к о г о пере-J
ти н а й в и б а г л и в і ш и х
музиків.
ігато для г р о м а д и і
шанокінською і п о з а - f V
$ -72наше
„Тріо`'
повинні
були
М и л о п е р е й ш о в т о й в е ч і р н а - п и с у населення г а л и ц ь к о - у к р а Іасгь їм Боже в т а к гаѓЃно,

к о ю , а передні
Р
п е р е д а н о п. Я с і н ч у к о - ' п р и т я г н у т и н а к о н ц е р т п р и ш о ї пісні й м у з и к и , я к и й з а л и - їнські с е п а р а т и с т и в е д у т ь н а З л о б н и й К л у б о ц ь к и й с т р і н у в
„.„;
(лавки б у л и аияті околичнип е р е с л а и н я д о к р а ю ч е - наймні с в і д о м і ш у ч а с т и н у г р о а г і т а ц і ю п р и я т е л я , щ о в и в і в на п р о х і д
ш и в у слухачів надзвичайно провінції скріплену
ми священиками. С в я т о в і д - і Р
Обєднання.
Гість.
м а д и . А л е ц ь о г о не б у л о . К а п р о т и т о г о , щ о б и населення Д в о є д і т е й . А ж у п р і в ,
відкрито відспіванням америП о з б і р ц і д і т о ч и й х о р в і дж-у т ь , щ о п е р е ш к о д и в д о щ і гарне в р а ж і н н я .
н а ш о г о к р а ю п о д а в а л о як с в о ю
— Я к с я маєш,—каже гордо
Було би бажаним, щ о б и йок а н с ь к о г о й у к р а ї н с ь к о г о г и м - . с п і в а в к і л ь к а г а р н и х п і с е н ь , за ч е р е з н е п о г о д у не б у л о СТІЛЬрідну мову — „ р у с с к і й язик", батько дітей' д о К л у б о ц ь к о г о .
ну.
О п і с л я в и г о л о с и в к о р о т к у Щ о п о к о ж д і й пісні б у в н а г о го п о в т о р и т и і д а т и щ е р а з
ки п у б л и к и , я к м о ж н а б у л о
- Н и н і я в и в і в х л о п ц і в на п р о Ш И К А Г О , ІЛЛ.
А
г
і
т
у
ю
ч
и
с
е
р
е
д
населення
в
к
о
с в я т о ч н у п р о м о в у м і с ц е в и й па- р о д ж у в а н и й г у ч н и м и о п л е с к а н а г о д у н а ш і й г р о м а д і пізнати
надіятися. Т а я в і д себе з а ристь у к р а ї н с ь к о ї м о в и , х о ч та- хід. В о н и н а й р а д ш е й д у т ь з
Річні з б о р и Ќ л ю б у У к р а ї н с ь к и х Р
- М и х а й л о О л е ќ с і в , за- м и .
с к а р б и н а ш о ї м у з и ч н о ї кульзначу, щ о не д о щ т у т завике о з н а ч е н н я р о з ѓ о в і р н о ї і р і д - б а т ь к о м .
Танцюристів.
г р і в а ю ч и п р и с у т н и х д о уваж-1 О т Є е в е л и ч а в е с в я т о з а к і н ч и в
тури.
, а наша байдужність д о $
— Т а к ? — спитав злобний
мови серед галицьких м;
ного вислухання промови го- п р о м о в о ю п . В о л о д и м и р Г л о Любитель музики.
мистецтва
т а наше
т о р о с і в (!) є д у ж е непотіуляр- К л у б о ц ь к и й . — А о с ь нині т и
В с у б о т у , д н я 2 . с і ч н я 1932 л о в н о г о б е с і д н и к а , п р е д с т а в - ва, п р е д с і д а т е л ь н а ш о ї ц е р к о в - н а ш о г о

т
р
а
д
и
ц
і
й
н
е
"
л
і
н
и
в
с
т
в
о
.
не
(
!
)
,
г
а
л
и
ц
ь
к
і
с
а
м
о
с
т
і
й
н
и
к
и
в
и
й ш о в з н и м и н а прохіді
р, скликано всіх танцюристів ннка „ Р і д н о ї Ш к о л и " з к р а ю , н о ї г р о м а д и , в и с л о в и в ш и п о -

штшт

(за грудень 1931)

ДЖЕРЗІ СІТИ, Н. ДЖ.

0 С І Й С Ь К И Х

2

1

4

6

8

1

н

II. РОЗХІД:

г

7

5

0

0

00

0

0

т

т

т

ш

'"JJJj

ііві^ригоТомв'

4

3

б

о

Щ

о

т

а

ш

ф

р

ш

я

ш

т

т

а

Б

J-^JJ3

.

т

с

в

В

а

с

к

л

в

у

w

и

ИСТАВЛЕННЯ:

т

ПОДЯКА.

С О Л Н

Q

С

о

С

К

Л

д

і

Саг

ю

з

а

в

л

Д

е

н

п

М

0

н

я

Д

м

н

О

м
0

в

М О Г О В О Г О

е

$

н і
В
7

3

Й

У

Н

А

0 Н Д
С

о

Ю

з

а

о п о
З
а

5

а

,

1

1

5 0

а

о

л

;

н

а

Г

Г З Л Я

наоГ-v

б

е

р

е

г

б

3

а

Л

0

В

Н

Є

Н

а

П

0

Н

б л и

р

а

о

л

м

к

о

л

и

ц

ь

т

а щ

0

і

а

д

а

М

о

н

т

К

а

^ДОл%аГ; $Тт 7Г

и

місцевою

г

о

1

Г

0

Ш

а

з

о

м

П

1 ? 8

1

1

н

в

и д

о

е з

о

х

0

1

ї х а в у В і д р а д н е , а в і д с і л я у р и н д а " . Інші н и в и з в у т ь с я „ Ч а - д а н а Я н у ш а п р о а р х е о д ь о г і ч н і с в я т и н я б о г і в , а т о т и м б і л ь ш е , й о в н и к и п р и б и р а л и ч а с т о в і р у на с т е п а х П а н т а л и х и , у вання і к у л ь т у р у з а в о й о в а н о г о
Ленінград.
баки", „ О ж а р і в к а " , „ К л е м б а - розкопки, а п р о все інше, щ о
Н е д а в н о ж й о г о бачили — н я " . Пливе тут річка „ Б у л ь в а " , м о г л о б и торкатися праісторії д ж е р е л річки „ Б у л ь в и - Б о в л я " населення?
він і ш о в у л и ц е ю з я к о ю с ь т о п о п р и с е л о З а з д р і с т ь . Н а сте-j П о д і л л я , н е м а н і ч о г о . П р и на-з н а й д е н о с л а в н и й камінь з З а - Н е м а ю н і я к о ї п р е т е н с і ї , щ о ж і н о ч к о ю . В і н , в і в її п і д л і к - п а х т и х в и в о д и л и с я р і ж н і б о - г о д і з г а д а ю т у т б о д а й м и м о - з д р о с т и з т р о м а з`наками, в и - би ц і м о ї з а в в а г и б у л и м і р о т и к і щ о с ь т а к е п р и г о в о р ю - л о т я н і п т а х и т а н а й к р а щ і д и - х о д о м д е я к і н а з в и , н п р . Л а д и - к у в а н и м и на п е р е д н і й т а на о д - д а т н и м и , а к о л и я ї х п о д а в , т о
, к і к о н і ; ч е р е з т і с т е п и й ш л и чин. Ц я н а з в а м о ж е п о х о д и т и иій б і ч н і й стіні. З н а к и на к а м е - т і л ь к и т о м у , щ о б и з в е р н у т и
„ В л а д и ч и н " , щ о о з н а ч а л о ні р о з я с н ю є п р о ф . В л . А н т о у в а г у , щ о в л о в и т и в і д в і ч н у м и Так о с ь і вся пригода.
(сѓарі, головні шляхи. Нині с г е би, щ о Л а д и ч и н б у в колись нєвич знаками власности і ч а с н у в ш и н у м о ж у т ь крім праістоП
а
м
я
т
ь
п
о
т
о
н
у
в
ш
о
ї
та
г
л
п
Р
скольонїзовані.
надто с к о р о з а б у в а є т ь с я т а т и м б і л ь ш е . п о п с у в а в ч а й
в л а с н і с т ю т е р е б о в е л ь с ь к и х кия- й о г о п о д а є на м а н д р і в к у Ґ о т і в . І р к к і в - а р х е о л ь о г і в також п р а с т о р и ч н и х й ІСТО^
майже н і ч о г о п і с л я н е ї н е л и - ' Т о д і о д и н і з р и б а л о к , н е ба- б о к у н а д з е м с ь к у л ю б о в д о неї і р и ч н и х п епрреедді м
е т і в д р б у т о т а з і в с ь к и х в л а д и к , а м о ж е т а на- Т е с а м е т в е р д и т ь і Я н у ш , я к и й . і с т о р и к и - м о в о з н а в ц і .
жаючи, самособою,
надармо і н ж и н і р а п о ш а н у й м о п о в с г а н - j‚ з м а р н о в а н о . У 80-тих
шаєтьсд.
роках зва п і ш л а і в і д богині „ Л а д о " , бачив коло т о г о каміня посу-І
Тепер свіжо подибані гроби
перейдімо д о ;
Р
ням і з м і с ц ь
Так т о інжинірове г о р е тро- т р а т Р ѓ п д о р о г о г о часу, каже
якої культ у д е я к и х о б р я д а х б дину з кістьми барана. П о с у - ' м о ж у т ь відкрити багато новобіжучих справ. Т и м більше, '! редісторичного носорога, щ о є піснях на П о д і л л і з а д е р ж а в с я дина мала прикмети готської г о . ' д о с і щ е не розслідженого,
хи т а к о ж пригасло. Х о ч він і — мовляв, н у щ о ? В о н а ? К о п о р а не така, щ о б и д о в г о з а - і ^
ьвоІколи хтось дбайливо і всесгодалі горював, б о рахував, щ о ли не вона, т а к нумо, г о р о ж а досі. О з е р о „ Б е р и н д а " свідчи- кераміки.
держуватися біля п о т о н у в ш и х І
Т а м знайшли т е ж частини
би, щ о м е ш к а н ц і П о д і л л я ,
його велика Л ю б о в останеть- ни, розійдімся, н а в і щ о стояЧ и цей камінь п о х о д и т ь з V . ронно ними займеться. К о и п е г о р о ж а н і п і д в о д и т и п і д н и х з' у б і в м а м у т а .
ти д а р о м .
і
, Т и в е р ц і й У г л и ч і , б у л и в и т и - в і к у п о Х р и с г і , з м а н д р і в к и Го-jTeHTHi д о ц ь о г о л ю д и п о в и н н і
ся з н и м навіки.
`
Інжинір Г о р б а т і в нахилився у с я к у п с и х о л ь о ґ і ю , ф і з і о л ь о П е р е д с а м о ю в і й н о ю ‚ з н а й - снені с т е п о в и м и к о ч і в н и к а м и ' т і в , і ч и ц і з н а к и о з н а ч а ю т ь ! т і є ю с п р а в о ю я к н а й с к о р ш е і
І г о р ю ю ч и , він не переїхав із
т р о х и нижче і т у т повний ви- г і ю т а й т о м у п о д і б н е .
ш л и с к р и н к о в и й г р і б , з л о ж е - „берендіями". Ріка „ В о д а в а " , власність, м о ж н а б и п о в а ж н о найосновніше занятися, б о
дачі (віллі) а й далі щ о дня
раз відрази т а о г и д л и в о с г и З р о с і й с ь к о г о п е р е к л а в М . Н. н и й з ш і с т ь о х плит. О д н а з т и х це найстарша назва в і д пнясумніватися, з т о ї простої при тих г р о б а х стоять кіпці б у л ь б ,
їздив; не х о т і в розлучатися з
п л и т з б е р е г л а с ь і е в о . М . С в і - ,Вод", як інші славянські ріки чини, щ о камінь цей знайшли а при ї х розбірці м о ж е з н и щ и п р о м а й н у в п о й о г о інтелігентдорогими місцями. .
них устах.
т е н ь к о г о . Ц ь о г о р о к у з н о в у , ( і д о в а й с ь к и м ) в і д п н я „ Д н о ' не деінде, а над річкою „ Б о в л ь " тися багато вартісного. Р а н І ось, у п о ч а т к а х вересня
н ь о ю весною треба взятись д о
знайшли „ п л и т о в і " г р о б и
Носиком
свого
черевичка М . С в і т е н ь к и й .
,Вод": Д н і с т е р , Д н і п р о , Д о н ,
г о р о д а Терем-бовль. Н а нарибалки знайшли її тіло. С ї р у я
третьої культурної г р у п и н е о Д у н а й , Р о д а н і т. д .
він перевернув лице потопельшу, не міродатну, д у м к у камінь) р о б о т и .
віднесла її в е р с т в ІЗ пять і
літу. Г р о б и т і п о б о к а х о б
Вкінці з г а д а ю , щ о на т и х п о ниці т а з н о в у глянув на неї.
Н а з в а степів „ П а н т а л и х а " цецей не повинен б и п о х о д и т и
принесла д о берега.
ставлені камінями, а зверха безперечно переміна з „ П у т ь з часів п о б у т у Г о т і в на н а ш и х лях д у ж е часто в ночі показуП о т і м він нахилив г о л о в у
Ну, п р и ї ж д ж а ю т ь до інжио д н о ц і л ь н о ю п л и т о ю . В сере- т о лиха", щ о відповідає д і й - землях. Камінь цей — т о м а ються
вогнисті кулі, які несутьта Ч и х ц е м п р о ш е п т а в д о с е ніра два рибалки т а й к а ж у т ь —
дині г р о б у надибали п о к и щ о І снс№ти
б у т ь . з о б р а ж е н н я б о ж к а „ В о - ся н и з ь к о в о з д у х о м , а людська
бе:
мовляв, огляньте, треба п і з П р и кінці ж о в т н я м и н у л о г о о д и н б р о н з о в и й ковток і г л и - .
л о с а . Б о г а м и П о д і л л я були уява надає ї м часто чоловічі

Т
а
к
.
.
.
ц
е
вона.
нати, а коли такл т о в і д вас
р о к у відкрили в и п а д к о в о в сепереважно Л а д о і В о л о с = б о г и ф о р м и . З г о д о м ці кулі розплиЗ н о в у огидливість п р о с м и к п с ^ д о р о г и : „ П у т ь т о р о - плодів. З н а к и на камені ц е ма- ваються у ввздусі. — ( „ Д і л о " ) .
належиться...
лі Ладичині на ниві, званій „ Ч а - раміки, в г о р і навколо дірковао
ви і д о л и " і дійсно, т у т почи
А х , д у ж е він заметушився, нулася й о г о плечима. В і н від- баки", передісторичні
гроби. ну, а покриту ч о р н о ю прикра-^
наеться в ж е д о р о г а яром-доли- б у т ь вуса В о л о с а . У вавилонпоблід, став с п і ш и т и с я , с і в увернувся т а м е р щ і й ц і ш о в д о С е л о Л а д и ч и н , тернопільсько- с о ю на природнім тлі паленої
ськім о б р а з к о в і м п и с ь м і TBKJ
НА концерті або ВІЧУ
н о ю п о п р и В о д а в у т а Серет,!
човен т а п о п л и в і з рибалкат о повіту, лежить м і ж рікою) глини.
з м а л ь о в у ю т ь колосся, - я к т і
хочете виступити а і
Т у т рибалки давай на- н ь о г о І С^
Н и в и сіл Л а д и ч и н а , Ќривок,! геть далеко П о д і л л я м .
е р е т о м і С т р и п о ю . Ч е р е з сезнаки на камені. В у с а ‚ ‚ В о л о с а "
Князівський
г
о
р
о
д
,
нинішня
в о д а в а , глибо- З а з д р о с т и , С т р у с о в а і д а л ь ш и й
представляли б и характер ц ь в Не б у д е м о ' о с о б л и в о з г у щ у - кричати — мовляв, а грошей, l
г р о ш е й , мовляв, н ^ о б і ц ю в а в , І
в околиці,е' ч и м а л о ' с г е п „ П а н т а л и х и " повинні р о з - і Т е р е б о в л я , м у с і в перевісно зва- ѓо б о ж к а : опіку н а д з б і ж а м ,
вати красок і о п и с у в а т и п с и х о .
л ь о г і ч н и х подро'биць:' с к а ж е - о с ь утікав, т а й щ е д о т о г о ,
;
у ні- слідити не тільки ф а х о в і а р х е - т и с я ' ' ^ "
"
^
травами і с к о т о м . В і д ц ь о г о
мо л и ш е , щ о інжинір Г о р б а - . б у в ш и й інтелігент . у ш а н ц і .
с л і д ж е н и х . Ў ж и в а - о л ь о ґ и , але й і с т о р и к и , ‚ а знай-, б о в л ь Щ е в 1870 р о к а х ніхто
j
пішяя

признати було, самосося тай стільки в н ь о г о й р о б о - щ о
нелегко — ч а с і вода
ти, щ о в и ч і к а є — ч и н е з н а й - б о ю ,
Зробили своє чорне д і л о . I надуть й о г о д р у ж и н и .
віть б р у д н і г а н ч і р к и з о д я г у
С а м о с о б о ю , н і я к е г о р е надзвичайно д о в г о н е м о ж е п р о - б у л и т е п е р м а л о п о х о ж і н а
пристойнодовжатися. П і д т и м о г л я д о м щ о н е б у д ь т а к о г о
наш о р г а н і з м д и в н о з б у д о в а г о , н а б у в ш и й ч у д о в и й к о с 1 найжахливіша
драма тюи. Н е згадувати лиця, яке,

в а В -

п

Б

и т

а

і

г

а

м

у

п

т

о

о

а

н

і

і

о

л

п

е

H d

з

е

ю

Д

і

д

у

ш

и

ц

ь

к

и

х

у

Л

з а

ПЕїВДСТОРпЧНІ ГРОБИ
В ЛАДИЧЙНІ.

н

Q

l

! : Г = = :

1

Q

п

д

И

в

к н м

е

р

і

к

а

и

Т

д а в н і х

)

к

и

и

н

м

е

о

г

и

л

д

о ц

ь

о

г

о

б о в л

ь

ч а С

а

8

р о 3

H f l 3 B a

с

к

1

е

тів тут ж е на б е р е з і п і д і й ш о в
Горбачів,
самособою,
б е з жь т у т д о с і старинні назви ш л и б и т а м ба'гато цінного s a c u m i
^ '
^ " , р
„ „ б о в л я " , нинішня „ Б у л ь - :
с в о є ї б у в ш о ї д р у ж и н и та словечка д о б у в а є г р о ш і та п о - р , о з е р , осель і п о о д и н о к и х : н а й д а в н і ш о ї д о б и П о д і л л я .
р о в л ц тільки з ' ^ " " " j n^o Д в а " , б о ж вона саме бере свій!
— ' н а й д а в н і ш о ї доби Поділля.
гоовлі, тільки з і р е м о о в л я .
Ba
і

ч

к

'i „ ,

і к

ВСТУПНІ СЛОВА
І ПРИНАГІДНІ МОВИ
О . МИ. К 1 Н А Ш А

Ц і н а К Н Н Ж К Н а пересмлкои)
1

'

щ о він с к а ж е . - — ч и признає теіпнім цвинтарі,
він, чи не признає, тимбільше,

L.-діАкіига^

ДОЛ

яр.

_S V О В О D ЛЃ

м -83 G R A N D S T - ЛЯЗЖУ ОЃТ. Џ. X

.

,

,,.

....... ‚ . у

,

...

^мшНнННІІННН!

С І Ю Ь О Д А ^ П О Н Е Д І Л О К , 25-го С І Ч Н Я 1932.
action, but prestige- -ѓоѓ Poland, of j . Inister OF the Inferior, Colonel Pie- der condition thai they would Dot mix в і д д и х , п а р а л і ж к и ш о к і т . д Л р о ю ўа'
Гор,
ІЧНЕ$ REPORTS ОН Ш А Н І AND UKHAINWiS,
rackl, in his'speech on the inteuia- in рЧЙШсі. ColbHel Piirickl crJhclud- ї а н І з н І Ш е з в и ч а й н о б у в а к г г ь ' к и й і гі.
course. ` ` З ' ''
jien.0 situation of PBland. It was ed вѓў appealing for poUsh-Ukr-inlififj
BritUh Nona too Friehdly
правдиві к р о в о т о к и ,
cautious and non-commital. The 'Mi- co-qperatlon.
слідуюч,
ОАТЙООох ЙИООРв IN VICINITY
Litter Number. B u t
The general Impression of Poland
nlster assured all of the national miThe Ukrainian Deputy Matczak fot- п р и х о д и т ь і смерть.
j ГО S 5 : В.. Л е в ч и к і М
WIU- MARK CHRISTMAS
(
The program was divided irtto fou the average British mind is none t
ribHtl.es In Poland of the government's Ipwed, saying the Minister's statement
ЛіќЎвані'‚‚ГОріміҐ' є т р у д н е л а ; п о $ 2 : - 0 . М. Киї
Christmas Will be ob-erved In Troy parts, each of which concluded with flattering. A good deal of it is noVreadiness to extend every assistance coliid not sltlsfy the Ukrainians, who
native
dance
by
a
group
of
eigh
the result of Gel-man propaglrida. Out' and the protection of the State to had once morV beeH aisabMlted." і м а й ж е б е з н а д і й н е . З в и ч а й н о ' С л о б о д я н , ' ' П . "Маційонс;
ami vicinity by Ukrainians and other'
гНетВеі-$ Of the Eastern Otthodo-;! .cal dancers. The choir excelled li of Polish policy. The British never lKei.%' but said" ii demanded loyalty In Colonel Pierackl, he said, Had promised п р и т а к і й н е д у з і е Щ е й і н ш і Ю . К а р т и ч а к ; п о $ 1 : А .
Gitflolic Ch-rc.l.topi-ht and tqrnorrow. the third and fourth parts, especially trusted the Silesian plebiscite, and they exchange.
недуги т а комбінації, п р й Н і - хівський, І . Ж'арський.
nothing concrete.
Thy- holiday Is observed at this lime і the selections, "Over the Hills," heartily tmijke'the treatment QT Polish
рбм н е д у г а с е р ц я , а б о цукрова
Олекса, В . Владяк,
Speaking of the happenings in East
because ail bfandies ^of the Easterr Kolomyka by the Mill," and con-minorities, particularly the Ukrainians
Qalicla in 1930, he repeated that the
^..ДЛ:'-.
Ѓ'ЯЛХА,?:-.;.^
-ьЃ;,.-,^
ЗЃ,
IHN.N,,,
ег ..^ ...
Church use the JOllin calendar instead eluding number, "Here's the Hill, and Germans. It is true the? Bavtej
Q
"
government
would
not
tolefaU
Ukrain.an Greek Catholic Metropolitan, І Е д Й с Ь н а І T. Д . ЗвИчаЙНО р о - ЬабЄІЩЧаК, П о л и в н а Ќ І І
aother." In the third group
deal of sympathy with GerоЃ the Grefeorlan calendar, which was
- activities under Hie cov
sang, "Flowing River," "Girl many's Impatience over the corridor.
Count Szeptycki, In' its Sunday issue б и т ь с я в с е , щ о мЬжйа', щ б б й ' М а ц і й о в с ь К а ; а $1.10 дріЃж
Introduced By Pope Gregory n t h In
Most of the Polish news in the В №
Ukrainian poHtlcs.
v58a, .-лп aecordlnf to that calender, In Hallway," "The People Talking,"
aprealed to the Ukraihlart^ leaders RIBI у К4ііЙТіГ фуНКЦІю' НИрОК, ЯКіЖЄрТВЯМИ. — Р а з о м $31 10
nd "By the Woods." Except for theish press has come frdrn cdrresi-ohdColonel Pleracki said he regretted
gleet the Polish Cover
tomorrow Is December 35.
При КіНци З б і р к и и Н
-.V^rnment'sJ p J у - - , ` ! `часті л є в а т й в и і
two solos, "Dnieper, My Dnieper" and ents stationed in Germany. Some of that the Ulrraihlao poHt.ttl party had friendly ‚т-stui
vfttK the Ukrainian people, obseryч и ќ п р о с и в , щ о б и ся ж.
Asleep In 'the Deep," sung by thethis, particularly Ih such, newspapers not beeH "ітірМІІс enough in con
JT. Д. П р й т і й Т р е б а підтрйімуan'ce'ol the holiday Ьеі-lrii on Christdirector, Mr. Kannes, practically the with strong liberal traditions like the de-nnlng the follies oh the.'illegal Uk
б
у
ла вислана виключно і
nils tVe, which is called the Holy Eve.
entire music was foreign and while Manchester C^ajrdian, has been told In rainian oigahi-atjons. "then he quote,
На Р і д н у ШКЬ.ту на Л Є М К І !
The GhHstmas Eve supper is a solemn,
unfamiliar to the average American a way most damaging to tUe IPoles. figures "to prove the development о Poles is nothing hut an altempt to.ПіДТрИМуюЧі СЄр^ДНИКЙ т а у - I
ami symbolical affair and many of
ну, На Щ о п р и с у т н і ѓосі
mystify
the
foreign
powers
and
уважати
ііа
ж
о
Л
у
д
б
к
,
к
о
т
і
з
о
г
о
1
audience, is similar to that sung here
Another factor In British dtsllkv of the Ukyjlhlah cooperatloii Jttb-emen
Ukrainian people in the United' States^
диЛИСя.
by the Russian соліѓ.
debate 'before' H i e , д і не м о ж н а ' о б т я ж у с а Т й .
the Poles has been their quarreling j . t si і s and the. Inctosed tea.hinj
have continued to use the ce
League of Nations and the Committee
В
кррвотокпх М о з к у з в и - П о з й І н У сўМу вислаі:
established centuries ago. Tht table' The third part wass featured by - and obstinacy at the League of Na- f the dual languages, biit He warnei of Three, which deals with the Ukrilnboth
aolo
i
once
have
the
Ukrainians
against
the
overpro
group
of
Cossack's
is first covered with hay and then
ійно наступає нагла с м е р т ь . Р і д Н о г о К р а ю ч е р е з ().',.
:0mplalnt.
nces were
publicly rebuked by the British duction of "intelligentsia."
the cToth Is placed on it to represent
rhe whole affllr may end aglln in Стається ц е звич'айно в ч а с і і
r
.
the manger in which Christ was placed all of fast tempo arid were executed: ,
і`істі
ling but a policy most dangerous ну. Отже л і к у в а т и ' н е м а щ о .
British, then, it cOmes as
Тб Legalite SpbrUng Club.,
after His birOi. Iri' Ukraine, the people in perfect time and step by the danc-j
he Ukrainian people.'
p j
j - tu
У в и п а д ка х д д е є л и ш е па-1
place hay on the floor as a symbol of ers. Their performance was almost
He promised the legalization of
professional 4n character and quality.
broader view of their responsithe stable, where Christ was born
р а л і ж , чи т о ц і я к о в и т н й , ч и ли-І
Ukriinlirf
sporting
associations
which
nnounced on the program int .
They are told that this had
The supper consits of 12 courses,
Tuesday, January :
1`'Ї2. ше на о д и н 6iifc ггришро.`,4 о д j j i
by Pilsudski and were suspended in іђзо, but again
but none of them includes meat, which that the Introductory remarks would
ду р у к у і н о г у , царалі'ж м о в и ,
rick J .
Zaleski, and they arrro
Is forbidden on Christmas Eve. The be made by May
На визвольну боротьбу
choir
,
:
in
his
absen.
і т. д., т о д і є в а ж н о з н а т и
first course of the supper is the cookінвалідів і с и р і т .
ted by Father Hun. ak of Г
Д - р A . T- К і б з е й .
ed whole wheat served with honey
п р и ч и н у п а р а л ж у і ч и є т о т.
The
A member of the
and poppy seeds. The other courses
О р г а н і з а ц і я Державного
зв. „ Е м б о л і з м ` ' , д е т р е б а л і к у played by Charles SedInclude fish, beet soup or borshch, cabвати і з в е р н у т и у в а г у на с е р -р о д ж е н и й України ч. 2о і
who ulso played the lccompanioms,
flotato dumplings
^age,
цеві недуги; - б о ч и т о є с л а л а $ЗО ч е р е з О б Є д н а і п і
5 for the choral numbers and the
plrohl,
buckwheat
dumplings
(38)
POUCS A C T T O EASE RULE
s The soloists were Miss Huska.
„Тромбосіс".
де
п р и ч и н о ю Рідног`о К р а ю . Г р о ш і прі
wrapped In cabbage leaves, and stewed
Scherban and Miss Kinash. There
IN UKRAINE
prunes. This meal is the ONLY ONE
П и т с б у р ґ , 10. G. 1931. б и
с е р ц я та в і д д и х у . К о м о ж е б у т и н е д у г а с н ф і л і с а і т. ч е н і : $ 1 0 на У В О . $10 для
also a Cossack s dance by Miss
all day for most of the people wh,
набіжить
с т і л ь ки к р о р и д . Т о д і л і ч и т и с и ф і л і с , а н е м і ю , л і д і в у Л ь в о в і і $10 Д.1і
ia Stefaniuk and a solo on a .
follow strictly the rules of the church
Coverhor U Named for Lvov and Нпг`В. ГіаНЄ ДоКТОр!
раПіс'ьких п о в о є н н и х сирі
іншу недугу.
д о м о з к у , щ о п а р а л і ж у є ч и т.о
ibily." an old Ukr
Some of the older people eat nothing
П е т р о Г р й н і в , се
ENT SELD..M HEARD IN this
others drink only tea and the childrer
Three Cloxed High School.
J І ІОЯСПіТЬ, Б У Д Ь Т Є ЛЗСКа, ЩО б и т т я с е р ц я , ч н в і д д и х у в а н н я ,
.NDERED by .IOHN (IN-CHAK.
Д-р кібзей.
are permitted to drink milk. A candle
в
т
о
й
ч
а
с
н
а
с
т
у
п
а
є
сщерть,
т
о
А г . Opened
такс значить „ Ю р і м і н " — па
the symbol of the Christmas star. IAUTONOMY PLAN REJECTED
щ о , п р і і м і р о м , к а ж у т ь , щ о в'и-мv з в и ч а й н о л ю д и на с ю недуllghted and placed on the table, wher,
нахідник Е д і с о н х о р у в а в ? Т а - і у у м и р а ю т ь нагло.
it remains all night
Incense Is ils(
But Concetaioh. in Ee.t C H c U A
' ^ B Y E O N A N Y Е,
burned. The bead of the family be
По н а ш о м у а п о п л е к с і ю м о кож
н а п и ш і т ь в с в о ї х ііисаиCommunity Pr.U,
HeM Lik.lt—Minority Leeder.
Р . О . B b x 1 2 2 , H u d s o n Terminal,
,JPPER with д
нях, ш о о з н а ч а є „Бреійн І`емо- жна назвати к р о в о т о к а м и м о з Are Still Disappointed.
I de dire
N E W YOR1C, N . Y .
Is followed by the singing of Christm
ридж``
на т о помер' сена- ку. С е л я н и , з в и ч а й н о , к о л и х т о
carols The observance also INCLUD
в м е р на а п о п л є і і с і ю , к а ж у т ь ,
тор М о р о ? Дякую.
the time-honored Christmas TREE f
Е Л И З А В Е Т , Н ДЖ
.ѓк '.і the evening, and praised the I
що його „шляк трафив".
.'і
поважанням
the children who receive THEIR -IL
- А Т І А П community lor sponsoring
WARSAW, JAN IS.—For some time
after supper tonight AND IN TURN pr
Кровотоки
мозку
трапля- З б і р к а Рідній Ш к о л і на родин. concert
The proceeds from the " ^ ^^en persistently rumored that
ОГОЛОШЕННЯ
I gifts
нім
святі.
ВІДПОВІДЬ.
ncert, stated Mr. Kannes, will go the Tolish Government is embarkmg
ються
звичайно
в
людей
.ND GODPAR
. . ..... .^ . i . „ ‚аипііопаі Ion a new policy toward the Ukrainians, ,
В домі головного касієра У .
старших віком, та в тих, щ о

Ш

(

1

А.

D

-

п

в

1

er

1

"``Ь````

ЛЄ

r6

4

S

H4

К

ПЄ

л

Т О

! K 4

0

t j o n 5

w h e r e

t h e Y

a t

e a s t

1

Ь е е п

d e

e g l t e

t

Y o r

R O o d

t h c

n e w s

1

t h a t

t n e

0

e s

a r e

g 0

n

4

t i l t e
P

b e e n

д

it

РАЦЕСТЕР, Н . П

s

r c j

e (

u p o n

N

ДЕЩО З МЕДИДИНИ

RK МИ ПОМИГАЄМО РІДНОМУ

Р. М

ПАМЯТАЙТЕ НА
АДРЕСУ „ОІ5ЄДНАННЯ"

ДРІБНІ

rAr

ПРОДАМ ШТОР

т е р п л я т ь на т. з в . „ в и с о к е т и с - Н . С о ю з а , п . В а с и л я Л е в ч и к а
,
І. „ Ю р і м і я ' _ се з а т р у т т я
w
i
l
)
б д о д в і д б у л и с я ДНЯ 2 6 . г р у д н я хрі`- або прийму спільника, спраін ;
нення
ќрови`'
(гай
. I he granted to achieve permanent and ќ р о в и МОЧЄЮ. З в и ч а й н о на С К
і тверезого чоловіка, котриП Ма,
взагалі
на стини й о г о внУ'Ка В а с и л я ,
прешгор)
East Galicia.
касот долярів. Добра нагода В
addressed the audience in }loyal polish-Ukrainian
cooperalion
іп
р
н е д у г у т е р п и т ь !ia х о р
іе
of
the
recent
develop-)
р
ќ
о
в
і
н
е
д
у г и , на п. М и х а й л а і М а р і ї Ф е і п
Indeed.
:
се;мдеві
рішиім часі. Пропіл КІ.ЮСІПІІГ.,
UKRAINIAN CHOIR MAKES INITIAL j
І замісць видавати моCAMPY a STATIONERY STORE
troubled territory have jінирКи.
'
Хресту доверіпнв наш
program,
А п о п л е к с і я , не в с е с п р и ч и н ю є
APPEARANCE
Ave.
А, (близько 14 пул.). New
І н а д в і р — велика її часті, :
nation h;
ted.that t
ато випад- 'цевий парох о. М . Кінаш.
City.
'
,
смерть
н
а
г
л
о
В
б
'
І нз й рКорко в ю
в е. р тАа єтт ьос я к р іо в м і кшрауєжт ьистіь
г` of 4 0,0 ),000, rule today by nor of the Pro
ее є
е виОух^
вибух
ках
з
а
л
е
ж
н
о
,
д
П
о
з
а
к
і
н
ч
е
н
і
й
р
е
л
і
г
і
й
н
і
й
ц
е
П
О
Ш У К У Ю ч е с н о ї вл
was
responsible
та
в
і
д
ж
и
в
л
я
є
ціле
н
а
ш
е
т
і
л
о
,
Muaic
and
Folk
Thirty-one
million-are
Ргоцт.го of Ukr.ihm.
peditfrjrl
In
the
Russian occupation, 8,000,000
т о р о з у м і є т ь с я , така к р о в , з а - ќ р о в и , та я к р а з в к о т р і м м і с - р о м о в і ї п о ч а л а с я весела р о з а р я д у д о м у на ф а р м ї
Dance. Preaented t Hitb School
Poland, 4 50,000 under Czecho- placed a few mc
кровотки м о ж у т ь динна забава, д о котрої н а ш ситися:
нечипіена м о ч ю . та і н ш и м и не- ци м о з к у
Choir of Plttsia. and 5 5o,oOO under Roumanla. Governor was ap
господарі
надзвнAndrew TyrpaJ..
j ч и с т и м ѓ та тріі`ілнзимн м і ш з с п р и ч и н и т и л и ш е п а р а л і ж лЙ-j ш а н о в н і
to
be
HILT
Pole,
I
The Berkshire Evening Eagle."
ця, м о в и , ноги і р у к и і т. д .
чайно гарно приготувалися.
5 ? Proapect A v e . , В н у о п т
нинами

з
а
т
р
о
ю
є
цілий
н
а
й
The"
new
Уоі`
night in a ...
1932.
організм.
the PLTT5TLELD I
Є також а ж три роди а б о
Першу
бесіду
виголосив
many Ukrainian culThe choir ol
Х о р и й на „ г о р і м і ю "
с к а р три відмінні н е д у г и , т о с п р и - н а ш у л ю б л е н и й п а р о х о . М . К ї
rnted
mlc associations Three
Ревматичні болі
ж и т ь с я на б і л ь і з а в о р о т ќ
Няють п р и м і р о м п а р а л і ж , ч і ^ н а ш , а п о н і м д а л ь ш е г р в о р н MD folk
ichools which had been
j пазах і сутао{лі ѓсумі
г
о
л
о
в
и
,
є
с
п
л
я
ч
и
й
,
ч
а
с
о
м
м
о ж е т о б е з п р и т о м н і с т ь і т. д . П е р MINISTER'S
VISIT
T
O
LONDON
і,
т а к с а м о в р о д и н н і м дуsongs. Assisting the singers 4
я а т н і ц н ка в ку , та зч а с т а т р а - т о г о є а п о п л е к с і я , а б о к р о в о HELPS POLISH PRESTIGE
group of dancers whry delighted
: в. А ; Олекса. А . ГорохівсьПЕЙН -`ІКсПЕЛЄР
their entertainment of native dances. I
т й т ь м б в у і з а п а д а є в н е п р и - т о к и . Д р у г о ю є латќання ж и л ій, Р . С л о б о д я н ? В . Л е в ч и к
It is interesting to note that the Z-J.-Jkl'a Conf.-reiic-a Viewed a. Move for their suspension
томність.
артерій із з ц і п е н і л о ю к р о в Ю .
Маційовсі.кийinian
cooperlti
Ukrainian PEOPLE, ALTHOUGH comprising!
Larger Role in European Affair.
К
о
л
и
з
а
т
р
у
т
т
я
е
сильне

С
ю
н
е
д
у
г
у
п
о
у
ч
е
н
о
м
у
НпзнГром. П . А . Горохівський
ing the "p-cificaone of the smallest groups of the city, I

Нсдужнй зчаста блює, попа- вають ‚ ‚ Е м б о л ю С . Транлпєтьhave organized and trained a choir j
R , T Y PACT PROJECT
іалговав н а ш е загальн'о-наці
д а е В к о н в у л ь с і ї та в і д д и х а є ся в о н а е н е д у г а х с е р ц е в и х , аfor соѓіЄ`еН work ih PitHfield, where.
EXPECTED AT GENEVA
ональне с т р е м л і н н я , п і д н і с з а
other community choirs are lacking
правильно. 1 коли недуга нн- б о при загальнім з а к а ж е н н ю ' слуги Рідної Ш к о л и , а зВразом
УКРАіНськйгі л і к а р , хірург
The choir was only recently formed ParU Seen Approvmj BritUh Talk.,
I Rule Rejected.
І р о к не п о п р а в и т ь с я — с м е р т ь к р о в н .
Третою
є з а т к а н н я і ц значіння д л я н а с , Ў к р а ї
І' А К У І Н Е І '
їда ШИРў of its metnbers ar- r-ry COUntfcr-tti-fc ol fteicr, PFopajanil.
j п р и х о д и т ь д у ж е с к о р о , в 2 д о ' ж й л - Ь Є н і В . к о т р и м и к р о в ВІД-'ців, на б у д у ч н і с т ь та Р і о п р о с и в
А
young, but the choral work presented
д н я х ; з а л е ж и т ь се все В і д ' п л и в а є Б у в а є се з в и ч а й н о в в с і х п р и с у т н и х г о с т е й о д о б
s flatly r
last eveMhg was merltorlus and shows
NEW YORK, N . Y.
(by the govt
(СПІЛЬНОСТІ! у ш к о д ж е н н я , зни- j т а к и х н е д у г а х ЯІС, с и ф і л і с , ане- ^ р о в і л ь н у ж е р т в у на н а ш у на.
pronWse for further undertakings in
(МеЖЙ
9. і 10. Уж.)
ilish
Sejm.
the same field of Ukrainian music. It j
Polish Nationalists ' " щ е н н я
ігнрок
та в і д с и л и . м і я , д а й е б е т и с і т. д . П о у ч е - ц і о н а л ь н у
інституцію
Рідну
East Galici:
T.L ALGONQUIN 4-8.625.
was announced last night that the
Гі киѓй^ег accusin' ' р н я .
І ному звуть с ю недугу „Тром-1 школу. Безпосередно п о сій
Урядові годдгнН: рано від 10 ло
choir is considering the performance!
of rtellrerttii "the № І П. „ Б р г й н Г е м о р н д ж " — а б о б о с і с " . '
бесіді забрали щ е раз слово
oi a iignl opera, but Ihere are many
11. ввечір вія 6 до 8, а в неділі
І llsh population ,( that area ю`іЬе U k - З . А п о п л е к с і я " є с е з в и ч а й н о ! П р и затканнЮ, чи т а к з в а н і й о . М . К і н а ш і п . Р . С л о б о д я н ,
Who TLTI give light opera In a mediocre L O N D O N , JAR
після уімови.
М. Zal.
, Ње
manner, but few who can sing the 1
Ukrainians themselves н е д у г а , д е ж и л к а щ о д о с т а в л я є о б с т р у к ц і ї ж и л , а р т е р і й ч н в е - котрі т а к с а м о т е п л и м с л о в о м
visited London, kept s
tjpe of music given last night, as can F
-анва, нитюа іо
. awaiting the governт р і с к а є і Кров, нів. н а г л о ї с м е р т и з в и ч а й н о б е с і д у й п р о с ь б у п е р ш о г о б е
lothing has happened to poiht to ment's
.ііивання D. М. С І
this choir
They might do Well to a
-тЬатовані річи Паіаі-ticUlaѓ results of that visit Rs In the
ehllrge their repertoire of native a
t of policy, expecting
- .
.
.
T
".
' '
шіть по катальоѓ юі
diate consequence has not beeh Tha
UKRAINIAN BAZAR.
the budgetary debate з о л н в о ю ч и м о з о к , тисне на ч а - нема, л и ш е н а с т у п а є п а р а л і ж ситника п і д п е р л и ,
170 fe. 4 Л St..
НМІ York. N. Y
it was made by the с т и М о з к у , щ о к о н т р о л ю ю т ь та інші к о м п л і к а Ц і ї , як т я ж к и й
П о с і м н а с т у п и л а з б і р к а , ко, erect an educational,

^

J

Х

0

и

и

(

t e

Д-Р ЮРІЙ АНР-ЙКО

S E C U

1

Ш УДАН в ,

с е

к

ТАРЗАН

І

д

0

M

0

3

K

ВЗОРИ

V

ДОРОГОЦІННОСТИ

МІСТА

СТІННІ КАЛЄНДАРІ НА

СтініПіх К А Л Є Н Д А Р І В на І'
рік вже внйшлн з рдуку. II
за оянн 25 ц., 5 за ло.тяріі.
дояярГв, 100 за 15 долярів
`. собі ішш ілюстрований ка
льоґ. Замовлення посилайте на плі
су:
іо
ROBiTNYCHA KNYHARNIA.
Station О, вох 182, New Tori,, N.

Ш

......... . . : й у м а н и Попереду с.зоіх п о т в о р з О п а р у , Гарааи п о і п і ш и о і:робирав.сп в г л и б и н у
д ж у і і ґ л і в п 0 І ( і ж великі д е р е в а ,
іііі! не Мав н і ч о г о п е р е д с о бою в майбутньому, а память
в о г о п р о минуле' лишалася
дилі
запамороченою.
Лягав
'він с п а т и ц а д е р е в а х , н і ч о г о
не д у м а ю ч и п р о н а с т у п н и й
д е н ь , а р а н к о м у с т а в а в , це п а мятаючи докладно, ш о було
вчора. Д е с ь у другій частині
д ж у н г л і в лейді Ґ р е й с т о к м р і ялгі гіро те, щ о к о л и с ь її з н а й де Тарзан,

. .еидд І рейсТск малк,валЗ d
своїй уяві п о в о р о т Т а р з а н а д о
своєї форми, бона малювала
с о б і к а р т и н и , яЌ в і н п о б а ч и т ь ,
щ о т а м с т а л о с я , я к він п е р е конаеТься, щ о це справа р у к
А хм e t a З е ќ а {і я к він п о ч н е
ш у К а і и ЇЇ с л і д і в . У Т а р з а н а
зявився Промінь мнгіулого. В і н
п р и г а д а в , щ о Мав гарні, б л и скучі 'камінці, з якими він
грався. Х о т і л о с я йому знову
ними поѓратись, а т о м у вій
в и р у ш и в т у д и , д'е ї х з а х о в а й .
Тѓм
він' не з н а й ш о в (їх.

о р о в н іарзіііиі нахмурилися
й Bill ПОЧаВ ЩЄ б і л ь ш е . о ч у н Ю ЬЯЧН гіібн ПІД т я ж к о г о сну, ЩО
так д о в г о тримав й о г о в запам о р о ч е п й ю . В і н р і ш и в знайти
з л о д і я й в і д ш у к а й СЛІДИ Б е Л ь ґШя: РіііІуЧЙЙ І ГНІвЙЙй T d p - М й і і і й і Ь в тими слідами. Х о ч
вже д а ђ н о ц і с л і д и лйшйгі h o
собі Behep, уСеж вбий б у л и
дос'ить я с к р а в і , щ о б Т й р з а н
м і г б ^ з т р у д у Йти ними. Вій
т`епер с п и і і я в с я л и ш е на н і ч
в і д п о ч и т и , а В д е н ь Лииіе н а
те, ш о б у б и т и д н ч і і й у й -ЇСТИ.

В и п а д к о в о він бачив, як неда.іеко нього пройшла група
дикунів. Ц е були ЙОГО лЮдн
під
проводом Базулі. Вазирі
також Поспішали слідами тих,
що
сйалйли
й
розграбилн
ф а р м у Лорда Грейстока та
вкраЛй й о і о дружйііу. Воіін
йііілй СліДаМи Я`хїіета З е к а . Т а
х о р и й . . б з о к Т а р з а н а не м і г
HisHaftt й і і р й г а д а т й ї х . В о И и
були длЬ нього ворогами ' я к
кожда людина, я к у він стрб
Тіўй В и в д ж у н ґ л я х . О д н о г о ^
вечора сліди привели Т а р з а н а `
перед паркан якогось табору.

ІвЬІРО

ИРвїМА

І^АШСЬКИН погрЕімта

_ JRONX, _ . .

ТГ%МЯ-ЯИа
І#

t `ІЛ STRfe-ГТ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful