УКРАЇНСЬКИЙ ДНЕВНИлУ

І ЗАІЮМОГОВОТ ОРҐАНІЗАЦН УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНкЛ
ОвЮЗ В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ)
.

1РИ ЦЕНТИ

РІК XL

Ч. 153.

і QMGAM Of І Ж ЦРЦЖЦМ NATbOrtAj, ASSOpUTKMi 1Mb

VOL. X L

Джерзи Ситі, іЃ. ДЩ^ субота, г липня 1ВД2.

ВИГЛЯДИ РУЗВЕЛТА НА ДЕМОКРАТИЧНУ НОМІНАЦІЮ НА ПРЕЗИДЕНТА ЗРОСТАЮТЬ

Jeraey City, N. J., Sab-day, July 2,

THREE CENTS.

j ЩЕ ПРО ЦЕНЗУРУ ЛИСТІВ НІМЕЦЬКІ' ФОРТИФІКАЦІЇ- НА T-BO OfЇЖО НАД ФАХОВИМ
ПОЛЬСЬКІЙ ГРАНИЦІ.
І
ШКІЛЬНИЦТВОМ.
У ПОЛЬЩІ.

Східно-пруська нреса подала{, Під впливом
люблшіської
Омелян Верхо.іа
пище у
павівськім „Ділі": На днях на- комунікат військової влади, з промислово-торговельної
якого
виходить,
що
міністер'лати,
д
о
компетенції
якої на:лано на мою адресу поруний лист із Парижа. Пові- ство Райхсвери зачне' в най-^лежать справи Волиаі, в Луць-домлення (рецепіс) надіслала ближчому часі будувати великі ку має повстати товариство оШИКАҐО. — ДелєґаТи на демократичну кон- головна почта, митний уряд. фортифікації у Вармії, де буде піки над фаховим шкільнициеііцію заняті тепер виключно справою номінації рЌоли я зголосився по лист, у- утворений т. зв. гайльсберзтвом. Звичайно, над польдемократичного кандидата та президента. Ще досі рядавець, не питаючи мене ні- ський трикутник. За причинуіським. На гцвнічно-західиіх
не знати певно, на кого впаде вибір. Та одно мож- чого, розпечатав його . В сере,- цієї оборонної акції подають землях нема ні одної ўкраїнна ствердити, що нюйорський ґовернор, Френклиц дині був памятковий хрест ( Ш . з'ачіпну поставу Польщі, по-{ської фахової школи,
Рузвелт, потягає за собою чимраз більше стейтів. Залізної Дивізії ген. Удовичея- кликуючись при цьому на неПри демонстраціях, які влаштовано зприводу зго- ка). З ним пішов він у якісь давні ревеляції деяких анілін- п а л и ш НА Р Е В І З І Я В П О МЕШКАННІ ПОСЛА
лошування ріжних кандидатів, було видно', що біль- закамарки і по деякім часі; ських часописів. В польських}
КУЗИКА.
шість делегатів є по стороні Рузвелта. Але потріб- вернувся та заявив, щ о посил- політичних колах пояснюють,
них` до вибору більшости двох третин голосуючих, ,ки не видасть, а я маю зѓоло-j що гайлвсберський трикутник В часі побуту посла Ст. Ку
ptTHCfl ще раз за 2—3 дні. Ні- матиме значіння не так для о- зика у Львові відбулася в йо
він ще не має.
Зате найбільше га`ласливу демонстрацію зро- чого не поміг мій спротив. борони, як радше як опера- го помешкані в Рогатині по
б.іено при виголошенню імени Ал Смита на'канди- Третього дня я зголосився, але j ційна точка супроти Польщі. ліційна ревізія, яка не дала
дата. Демонстрацію зчинила головно ґалєрія. Ка- посилки таки не дістав, бо Вказують при цьому на факт, ніякого висліду. За чим шукасхідньо-пруська
границя ли, не відомо.
жуть, що Рузвелтмає поправді більшість, але сим- почта завернула її з поворотом д о Парижа. На запит, чо- знаходиться ледви 120 км. від,
натія загалу є по стороні Смита.
У
Крім тих двох зголошено ще кандидатури Джа- му це зроблено, сказав мені у- Варшави.
ПРОБУВАВ ЃХАТИ „ЗАЯЦЕМ"
ііі Гарнера, Алберта Річі, Мелвина Трейлора, Джейм- рядовець, що на хресті знахоНА ЛЃЃАКУ.
.
диться „тен такі заказани в
ХТО ТАКИЙ ГОРГУЛОВ.
са Ріда, Виліема Мурея і Гери Бирда.
І 3 маленької комірки на заді
Стороники Рузвелта ведуть завзяту агітацію, По.тьсце знак", себто тризуб.
Слідство в справі Горѓўлова, літака Панамериканського Возщоби прийти до порозуміння з тими кандидатами
вбивинка француського прези- душного Товариства, що приі перетўѓнути їх голоси на сторону Рузвелта.
З „РАЮ" И ТРАКТОРА.
дента Думера, викрило цікаві був з Панами до Маями (Флоподробиці з його побуту в Че- рида) по дводеннім леті, доВ
районі
села
Майнова
на
Ріц
СМИТ ОВСТОЮЄ СВОЮ К А Н Д И Д А Т У Р У .
хословаччині,
що
кидають буто 25-літнього Німця Павла
ШИКАҐО. — Деякі часописи рознесли по Аме- венщині, по той бік кордону, світло на його моральну вар- Кайзера, котрий закра'вся на
працювали
боль'гевицькі
тракриці, що Ал Смит вицофує свою кандидатуру на детість.
Ґорґулов
оженився
три літак, щоби пролетіти „займократичну номінацію на президента. Смит заявив, тори, орючи землю під засів рази в Чехословаччині і зі всі-'цем", себто без відома летунів,
що він завжди був на добрій стопі з газетярами і Інструктор ' тракторів, пере- ми трома жінками розвівся, до Америки. Кайзера, безпритому просип. їх подати д о відома загалу, що він їжджаючи над самим кордо- давшись пізнати як людина томного з виснаження, арештосвоєї кандидатури не цофає, а докладає всіх ста- ном, нагло зіскочив з машини, брутальна, що знущалась над вано и задержано для депортаперебіг через кордон і відрань, щоби бути номіноваиим.
жертвами.
Женився ції.
дався в руки сторожі КОП-у. своїмн
Втечу з большевії
пояснив тільки на те, щоби дістати від
СУХІ О Б Є Д Н У Ю Т Ь С Я .
жінок гроші на пиятику і роз-І
„САМОГОН'
що
там
панують
неможлиВАШИНГТОН. — Супроти того, що демокрагульне життя. Вкінді мав лютична п.іятфорагд стала мокрою, сухі демократи не ВІ УМОВКНИ життя, ЯКІ ГОДІ BJ'- бовницю, від якої виманив В Луцьку відбутгвся конфебудуть закладати третьої партії й не будуть ви- тримати. Отак трактори мусіли 20,000 корон і пропутав. Коли! ренція в справі сильного розставляти сухого кандидата на президента, але злу- працювати навіть у день 1 осягнув докторський сгепень і витку на Волині тайного горальництва. Конференція відчаться разом з сухими републиканцями і будуть травня, щоб люди не святќу
"
Р '
булася під головуванням віцестаратися вибрати до конгресу самих сухих заступ- вали ВеликодняГякий на' ц е й -нособу
життя, а заробляюча
міністра
скарбу,
Ястржембииків. Чи це їм удасться, це інша справа.
день припадав.
мало, натягав дальше свої любовниці.^ з с Г
"
і

Е

(

4

т а в

1(

Л

І К А

Е М

Н Е

З А Н С Х А В

С В О Г О

Л

ВРАТУВАННЯ ЛЬОЗАНСЬКОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
НІМЕЧЧИНА ЧЕКАЄ НОВИХ ПРЕДЛОЖЕНЬ ЗІ
СТОРОНИ ДЕРЖАВ БУВШОЇ АНТАНТИ.
ЛЬОЗАННА (Швайцарія). — Англійський преміер-міністер, Мек Донелд робить великі зусилля,
щоб урятувати від повного` розбиття льозанську
конференцію по міжнароднім боргам та репараціям. Останнє побачення німецькогб канцлера фон
Паііена з француським премієр-міністром Еріотом
пройшло дуже неспокійно й закінчилося сваркою.
Кажуть, що фон Папен, лишаючи Еріота, не подав
Йому руки.
`
Тепер Мек Донелд старається знову звести їх
на переговори, а тимчасом усі держави, учасниці
конференції, виробляють спільно своє предложення. Німеччині. Німецька делегація в цих нарадах
участи не бере, а чекає повідомлення про їх вислід
Лише крайні оптимісти сподіваються, що Мек Донелд знайде якісь- шляхи д о врятування кхшференції. Назагал же переконання таке, що конференція
вже фактично розбилась, не зробивши нічого позитивного.
,
АМЕРИКА ДАЛІ ПІДТРИМУЄ СВІЙ ПЛЯН
ОБЕЗЗБРОЄННЯ.
ЖЕНЕВА (Швайцарія). — Підчас зустрічі делєгацій від Америки, Франції та Англії американський делегат Ґібсон категорично за`явив, що Америка домагається, щоб ще до вакацій конференції
по міжнародньому обеззброєнню був розглянений
плян президента Ѓувера й щоб зроблено хоч заїсадничі ухвали. Тоді технічні комісії зможуть піДчас
вакацій- працювати над технічною с т ^ о н о ю предложення президента Гувера, скоротити на 25%' всі
збройні сили всіх держав.
‚-ь
француська делегація схиляється до того, що
дійсно треба засадничо^ обговорити предложення
Гувера та ухвалити певні рішення. Тому можна сподіватися, що-ще до вакацій конференція скаже своє
слово в цій справі.

НІМЦІ ДОМАГАЮТЬСЯ ЗМЕНШЕННЯ ПРОЦЕНТІВ
ЕКОНОМІЧНІ СПРАВИ НА ПіЄРШІМ МІСЦІ.
ПРОТИ БОЛЬШЕВИЦЬКОІ
представників судівництва, ди-'
ЬМІп-И.
ШИКАҐО. — Демократичні ветерани твердять,
ФІЛЬМИ.
ПОЖЕЖІ.
т о хоч партія заявилася за знесення прогибіції,
рекції лісів, vopnycy охорони
БЕРЛІН (Німеччина). — Німецька делегація на
З приводу висвітлення у Відпрогибіційне питання не буде рішаючим у виборВ Поникві (пов. Броди) ви-Ікордонів і т. д. Віцемін. Яс-j конференції по міжнароднім приватним боргам почій кампанії, а тільки справи економічні. Демократи і большевицькоі фільми „Піс- р у х л а пожежа в стодолі Про-,тржембськнй, вказуючи на вс-j ставить як своє головне домагання вимогу, щоби
кладуть найбільшу вагу на те, що `загал буде голо- я про розцвіт" прийшло 2 копа Гаврилюка. Вогонь переуіичезні розміри тайної продук відсотки на всі німецькі міжнародні приватні борги
ні д о великої демон-'
сувати на демократичного кандидата, бо демокраД кинувся на сусідні будинки ДІЇ „самогону", бачить у цьому були зменшені з 6 й 7 процентів д о 2 і З%. При цьотична програма передбачає ощадности на, 1,000д страції публики. Фільма о б р а - ;
Дубини, Микити сильне обниження почуття ггс- му Німці прирікають, що не будуть домагатись інжуг сильно релігійні почувай Скруха та Якима Громяка. реступства, Місцевіж громад- ших полеќш у сплаті приватних своїх позичок, а
600,000, а крім того податкові доходи від пива.
я, представляючи несмачним Згоріли хати й господарські ські чинники бачать причини будуть сплачувати їх точно в призначені терміни.
драстичиим способом перемі- будинки. Шкоди є на кіль'ка цього явища з одного боку в
САМІ СЕБЕ ВИНИЩУЮТЬ.
Ця конференція відбудеться в Лондоні. Це буде
ФИЛАДЕЛФІЯ. — Едвард Ріґен, один з прово- у ц^рков і монастирів у Ра- тисяч зол. Підчас ратуваяня ` гальмуванні по селах проти- перша з низки такого роду конференцій, які визнадирір півсвіта, зістав убитий кулями з машинового дпнщиві на комуністичні і без- попарив собі тяжко обі рукиіалькогольної акції, а з друго- чені на майбутнє до скликання частіше, щоб завкріса, коли виходив зі свого помешкання з якоюсь божницькі будинки. Прикли- Та праву ногу Ілля Г^врилюк. го боку в тойў, щ о ' м о л о д ь , часу приймати відповідні міри й не доводити д о
каний комісар поліції сконфіс- Ріого відвезли до шпиталю.' позбавлена культурно-освітни: якихось фінансових крахів.
жінкою.
Догадуються, дно це його вбили ґенґстери з кував негайно фільму і зробив! Пожежа повстала з папіроски, орґаяізацій і розумних розваг,
виладовувати
свою;
БЕЗРОБІТТЯ ДУЖЕ ЗБІЛЬШИЛОСЯ.
Ию ХІжерзи, котрі ривалізували з ним в ґенґстер- донесення до прокуратури,
щ о її кинув Ілько Гаврилюк. — мусить
ськім бизнесі.
Фр. Вітошинська в Карківцях енергію в бешкетах, гулянках,
ЖЕНЕВА (Швайцарія). — Інтернаціональне.
Т А Л И І ВІЙСЬКОВІ Д О К У (пов. Копичинці)
підпалила пиятиці й розбишацтві.
Міжнародне Робітниче Бюро підрахувало, що за
В НІКАРАГВІ Д А Л І H E C n O K O L
свої будинки й повісилася на
МЕНТИ'В ТЕЩ К О М У останній рік безробіття в шістьох головних індуЗНАЙШЛИ ВКРАДЕНУ
НІКАРАҐВА. — Ляйтнант Роберто Ґонзалєс з
підрі в горігочій хаті. ЗробиHICTA.
стріяльних країнах Европи збільшилося на 50%. В
ДИТИНУ.
народньої гвардії вбив американського сержанта
ла це тому, бо її обмануло)
Німеччині', Британії, Чехословаччині, ѓталії, ФранЕдварда Шмірера, а потім утік разом з чотирма інУ Львові пропала була 2-літПарисьииА „Матен" повідом- кількох ошуканців і вона проції та Австрії скількість зареєстрованих безробітних
іиими жовнірами з гвардії.
ня
Штернберг.
її
вкрали
якісь
ляе, що в руки француськоїі дала все своє майно, а гроші з
досягає
11,611,744.
Доносять теж про дальші сутички гвардії з поліції впала тека з тайними ними розтратила. Критичного Дві жінки, а поліція віднайшла
Коли д о ц ь о р о ще взяти на увагу те, що в цих
повстанцями, в яких падають жертви по 'обидвох війсьиовимн документами,-які дня Вітошинська 'мала своє дитину в Бродах у Жидівки
державах
не помічалося ніде звичайного збільшенсторонах. Разом з тим подають, що дезерцѓї з на- В дорозі з Парижа д о Ст. На майно передати новому влас- Каганової.
ня робіт у звязку з весною, то треба вважати, щ о
родньої гвардії збільшаютьсп з кождим днем.
зар згубив комуніст Ґотіе. Щ някови Бушинському. Чоловік
становище
'безробіття стає все гіошим.
ФОСГЕН.
тспі були тайні втйськові мап- Вітошинської жиє в Америці.
І ЗНОВУ ВИКРАДЕННЯ
ки і документи, що торкають- Будинки й тіло Вітошинськоіі Фосген — це один із найПОСЛАБЛЮЮТЬ РЕЖІМ В ІНДІЇ.
С Е Й Н Т ПОЛ (Мінесота). — Два чоловіки вхо- ся оборони Франції, фортифі- згоріли до тла.
більш трійливих газів, що маСІМЛЯ (Індія). — Становище в Індії тепер напили Гаскела Бона, літ 20, сина богатого проми- катдій арсеналів і воєнних приють велике примінення у війні.
стільки стало спокійнішим, що уряд рішив знести
словця, як він вертався з роботи д о дому автомо- Єтаней. Крім того були штгфВперше відкрив Його Деві в
виїмкові
правила охорони порядку й спокою, котрі
БАРВЛЕННЯ
ДЕРЕВЃНА
ПНЬ
білем, котрим кермував шофер.
І8Т1 p., піддавши
мішанину
ровані письма
московського
Ті, що Бона вхопили, залишили неграмотно на- Коти інтерну. За Ґотге шукає І Багато людей продумували Ькису вугля і хльору безлосе дотепер були в деяких провінціях Індії, впроваджені .
в
часі
масових
демонстрацій та ективних виступів
писану картку, в якій відгрожуються, ‚що вбють пильно пойіція. Вій вискочив Над
діланні
соняшних
найтсращии
способом' редньому
індійських націоналістів. Разом з тим уряд поперейого, якщо не дістануть викупу в сумі $35,000.
нотягу, коли хотіли його барвлення дерева, щоб надатиj рромінів. Від Девія одержав джує, що вразі поновлення терору, чи касових деарештурати.
йому тревалу краску. Чимало рцей новий газ назву фосгену, монстрацій, знов буде заведений суворий адмініТЮРМА ЗА ПІДРОБЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ
зродженого зі світла. ВІ
проб покінчилися
невдачею.
стративно-во#нний режім. .
ДОКУМЕНТІВ,
Аж в останніх часах примінили авичайній` температурі -це безНЮ ЙОРК. — Федеральний суддя Наќс засудив ОБЛІАНСТВО 3 д и т и н о т р .
барвний
газ, а при температу
Америці нову німецьку метоІРЛАНДСЬКІ Ф А Р М Е Р И ЗА'НЕПОКОЄНІ.
адвоката Геролда Р д ^ $ л е р а на три роки тюрми
Анна Вўищіќ' із Суходолу, ду барвлення '№рева, а ' саме рі нижчій від 8 степенів без
ДУБЛІН (Ірляндія). — Рішення англійського
за те, що допомагав чужинцям діставати горожаи- пов. Чортќів, рішила вимусити барвлення на пні. Полягає вона барвний плин. Коли він діста уряду
впровадити високе мито на всі продукти фар-,
ські папери ошукаичим способом. Разом з ним за- вія зажОнтого господаря Івана
'цім, що з високо уміщеного Неться. д о легенів, спричинює
та на фабрикати й сировину, що будуть
суджеио теж Лія Лівайна, котрий достарчував Нак- Глушка два морѓя поля абоі збірника допроваджують крізь) смерть (душить). Фосген є мерства
привозитися д о Англії з Ірландії, викликало велике
сови підроблені посвідки законного ггрибуття чу- суму 100 долярів і заскаржила Кавчукові рурки до виверче- Тяжчий від повітря і через це занепокоєння
серед (рармерів. З заведенням такого
жинців д о Злучених Держав.
його за аяіжеїггвиію, мовлячи, Них у пні отворів спеціяльний тримається при землі, випов- мита припиниться фактично експорт
ІрлянДії д о
що він, батько її нешлтобнотіІ5арвник. Роблять це ка весну, нюючи прИ тому всякі загЛнб- Англії, який е головною основою всього економічГРЕЦІЯ НЕ ХОЧЕ П Л А Т И Т И .
лення. Б техніці має він велике! ного життя маленької островної країни.
дптинн.
В
часі
розправи
вийколи
в,
дереві
знаходиться
ііайВАШИНГТОН. — Греція повідомила через сигапримінення, бо можна з нього
Англійський у р я д вирішив Ђ п р о в а д и т и п о с п і го заступника департамент стейту, що не заплатить шло на яву, що Анна не було) більше соків. Операція така є Незвичайно легко виділити
$130,000 на конто довгу, який виносить $30.292,000. ніколи маті де, а даггину ќу-! косить коштовна, але дає такі хльор^ потрібний, у фарбяр- щно таке мито, щоб ним покрити ті суми, які уряд
Д е Валєри відмовився сплачувати Англії за сконУряд зажурений не так тою малою сумою, як пила собі в Бучачі за 8 зол. гарні висліди, що це Мабуть сьќому промислі.
фісковані ірляндіею землі в англійських землевласТим, що таксамо поступлять цілком, певно й інші від якоїсь Анни Просняк і тим)вовсіќ не знеохотить амери
Найкращим середняком про ників. Фармери вважають, щ о заведення мита на
держави, і не будуть платити довѓів. А буджет зла j способом шаттгажувала Глуш канських продуііентів, я^і хочуть відчинити нові рийки, на Іти затруття фосгеном є довге їх продукти експорту д о Англії Дуже с к о р о зника.
Справою
занявся
карний
годжено на тій підставі, Що ті довги будут'ь спласуд.
щать ірляндське фармерстро.
вдихування чистся^ кисня.
барвлене дерево.
чені.
;,

С и л ь в е с т р а

1

3

СВОБОДА, СУБОТА, 2-го ЛИПНЯ 1032.

"SVOBODA"
(UBERTY);
J
' ч
FOUNDED 1893
Ukrainian newspaper published dally except Sundays and holidays
at 81-83 Grand Street, Jersey CHy, N. J.
Owned by t h e Ukrainian National Association) Inc.'

Ьсріза

МОДЕСТ ЛЕВИЦЬКИЙ

І

підірвала тортовлю. Ре.'д. 163.
шту довершила безумна ко(Посмертна згадка).
лєктивізація.
Перепуджена
несподіваним
Саме' дістали йи ^вістку про 1917 р. — радника дипльоEdited by Editorial Committee.
і Гр.ізні вістки приходять з-родин! червоноармійців,
не вислідом своєї абсурдної, системн
-—
політика
Совітів іде :мерть нашого відомого пись- матичної місії у Греції і в 1921
совітськЛ ‚України' й з Росії, конфіскувати їх маєтків,
менннка Модеста Левицького, р. — голови „Українського
Як доносять
большевицькі пускати з торгами і т. д. Яс- зиґзаґами. Крок уперед
що славнозвісні „листи шляху колективізації — кроќї що помер у Луцьку 16 травня Червоного Хреста". У 1922 р.
джерела, д о Ю. травня в цілім
СССР. засіяно замісць лляно- до солдатів", які ідуть з села узад. Але й крок узад ^повто- ц. р. у 66-тім р. життя. (Похо- запросили д-ра М. Левицького
SUBSCRIPTION RATES:
ПЕРЕДПЛАТА:
рон в пятницю, 17 червня). Са- на лектора української мови і
до
касарень
і які ,не дають рення ленінського „непу")
ваних 107 міліонѓв гектарів
Поодиноке число три центи.
Three cents a c o p лише 32 міл. ѓа., отже менше спати совітським достойникам серед умовив зруйнованої еко- ме цього року Ііинає 35 літ одночасну як лікаря ўкраїнНа рік
$ 'і
One yekr
'
вже обробляють громад- номічно країни — не може від його першого літератур- CbKoVГосподарської Академії
як третину. На Україні, в уров Подєбрадах. У 1927 р. персжайній Київщині, на 1 червня ську думку в армії на неко- вже дати тих наслідків, які) ного дебюту.
В Джерзи Ситі і Заграннцею:
дав за Леніна. Тепер „переПоходив він зі старої укра- їхав він на Волинь як учитель
На рЦ
і
-^іаооі засіяно лише 40% пляну. А 1 ристь Совітам...
дишка"
не
удасться
й
нічого
їнської шляхти Левицьких; був і' лікар української гімназії в
го червня — це останній терКоротко: політика колектиSix months
:—:
I
сином мирового посередника, Луцьку.
мін. По нім сіяти нема як. От- візації скрахувала на цілій лі- вже не поможе.
Three me-nths
:
$
2.00І
відповідає.
За оголошення редакція не
Свої оповідання й історичні
же більше вже не засівають, нії. В тойчас, коли в 1929 р,
Певними, хоч повільними переконаного „народника'
Foreign and Jersey'City Rates:
оборонця інтересів селянської розвідки містив М. Левицький
ся
10
центів,
і
а
коли

на
приказ
влади

За
кожду
зміну
адреси
платит
кроками,
совітський
режім
загальний
збір
збіжа
в
СССР.
One year
$Ю.ООІ
Six
monthsналежить посилати
!
$ 5.001
людности, внуком священика у ‚‚Науковім Вісѓнику" й „Ки3 Канади
гроші
лише на г. з'в. Foreign Money Order. таки засіють, то нічого не виносив`` 10 міліоні'в сотнарів, хилиться до свого упадку...
Three months
$ 2.75
села Олешна на Поділлі, де ви ївській Старині", а від 1905 р.
Тел. „Свободи": Mongomery 5-0498. Тсл. У. Н Союза: Montgomery 5-1838. вийде. Країні грозить голод. в 1930 — 21 міліонів сотнарів,
конував обовязки духовників був постійним співробітнимлг
Але не тільки голод хліба, але
тепер по чотирох роках
Адреса: "SVOBODA", P. О. BOX 3 4 6 ,JERSEY CITY, N. J.
рід Левицьких. Народився 25 часописів „Рада", „Світло'` і
й мяса.
лятилітки, він спав знову д о
Вийшли окремо
липня 1866 р. в селі Вихилівці, ‚Трибуна".
Хто винен? Очевидно, боль- 10 міліонів 1929 року. А на.
проскурівського повіту, скін- такі його твори: 1. Оповідай.,
шевицька влада шукає винних селення від того часу збільши(На
спомин
В.
Сіменовичеви).
гія
(1907);
2.
Граматика украчив
камянецьку
гімназію
)
скрізь, і в „кулаках", і в своїх лося на кілька міліонів осіб.
Знову преса, організації н приватні балачки за- jкепських урядниках, — але не Ось що пише совітський ко Останній раз у стіп метили
р. й два фатультети Ки- їнської мови, Київ, 1918 p.;
говорилн про виборчу плятформу. Говориться цим там, де тих винних шукати респондент одної німецької Склонімо голови свої.
ївського Університету: істо` 3. Теорія письменства, Подє.
разом про плятформу демократичної партії, і знову треба: в самій московській сн- (не ворожої совітам) газети Прийми покліщ Душе блаженна.
рично-фільольоґічний у 188с бради, 1932 p., Луцьк, 1928 p.;
за щирі труди Твої.
говориться майже виключно про одну справу, про стемі. Винна сама абсурдна си- — "Фошісе Цайтунг" з Ўкраї, Прийми
році й медичний у 1893 р.
4. Читанка д л я позашкільної
В заранні юних днів пізнав Ти
справу прогибіції, хоча ця справа по сути не є стема, сама колективізація. На пік „Українська житниця Росії Той
цілях, що'сміло ним ходив.
Брав близьку участь у б о - освіти, Луцьк, 1930 р. Лиши,
справою першорядної ваги й для висування її на приказ згори — колєктивізу є напередодні голоду... 1 до Ти клав без втоми труду мќого, ро'тьбг з великою холерною лись у рукописі, як нам відоперший плян ісѓнує хіба тільки те оправдання, що валося (на папері) як най цього допровадила не посуха, Бог Твої труди благословив.
пошестю в 1892 році, працю- мо: „Спогади лікаря", „Перша,
ця справа не дає вирішувати інших справ.
більше, число колхозів росло не напад сарани, не кепський Во вік слова Твої між нами
ючи на оренбурзькій залізни руїна", історична повість з ч,,Прогнбіційна плятформа демократичної партії мов гриби по дощі — але дба урожай, лише — надмірне Живі: не вмерли, не помруть.
Андрія
Боголюбськоім.
Пізніше" при кінці 1892 р. сів
Лиш створять скарб перлин богатих,
зараз у першому реченню заявляється недвозначно лося про формальну сторону темпо соціялізації. Селянс
вів боротьбу з тою`-же поше- Крім того переклав він: 1 і..
може в славу ще зростуть. .
за відкликання прогибіції. Конгрес мав би предло- справи, а про упорядкування маси потекли до міст, аби А Сильним
Шатріан: „Історію одного о борцем Ти був на умі, стю на рідній землі в гайсинжити сейчас поправку до конституції відповідним колхозів — не дбав ніхто: не ‚продати витвори праці своїх Ніхто не збив тебе з мети.
ляиина"; 2. Єжа: „В досвіта" і
ському повіті на Поділлі.
конвенціям по стейтах, скликаним спеціяльно для було машин, ні тракторів, ги рук взамін за хліб. На оде- Ти йшов до світла правди й волі,
Від 1893 до 1912 р. працю- „Дагійщина"; Сінклєра „Нстцеї справи. Поправка мала би бути того роду, що- нула худоба;.іколхозник.робив ських базарах — довгі ряди Ти знав прапор свій берегти.
Вав у ріжних місцевостях як ри" та приготовив до друку
би з того зросла тверезість, старий салун щоб не саботаж. Тодіто під нати- селян, старих, молодих, жінок Ти був символом емігранта,
Сєнкевича "Quo
земський, повітовий і залізни- переклади
міг вернутися та щоб стейтовий уряд мав повну ском партії — рішився Ста- і дівчат. Знеможені від не- Ділів з ним' СМутоЯЃ 'свій І жаль. чий лікар, але перебўігання в vadis" Пруса „Фараона" і Лєконтролю над торговлею алькольними напитками. лін на ризикований шлях
доїдання, стоять вони по. ву- Кував ти долю України,
Ковлі в 1894—1898 pp. мало метра „Царів".
Федеральний уряд мав би помагати стейтовим уря- привернення вільної торговлі-і лицлх, пропонуючи свої марні Як беріг плесом морських ф а л и
Й о г о праця не кінчиться
Батьку! Батьку! Замкнув Тн очи. вплив на нього через близьке
дам охороняти стейти j перед ввозом трунків із за- Але — як тепер вже показало- пожитки: старі діраві чоботи, ОНаніс
Ти смуток кругом на всіх: І знайомство з Оленою Пчілко- списком його творів, ані його
границі. Заки ця переміна конституції стане обсшя- ся — і це до нічого не допро- хустки... Кавалок хліба (ЗІ Запечатали
адміністраційною
службю. Він
'
ю
й
Лесею
Українкою.
Тебе без прощань,
зувати, конгрес мав би вже тепер з`модифікувати ввдить. По перше — селяни фунти) коштує 7 рублів, ку- Без слів подяки друзів Твоїх.
І Варт згадати, щ о за участь мав нерв громадянина, шо ц закон Волстеда й дозволити виріб слабих трунків. розпродують не тільки „ліш- сник сала, як дві коробки сір- За що зневагу Тобі вчинили
'у виборах у 1906 р. д о першої кавився живо всімн суспільніїЦе була пропозиція білЬшости резолюційного кі" (зайвину), але й просто ін- ників завбільшки — 5 руб. Хорі каліќч римських палат?
Державної Думи на боці по- ми справами, і як людина оскомітету. Меншість пропонувала дещо іншу плят- вентар:. мовляв, не наше, дер- Мішок
сѓупового бльоку, його усуну вічена та ідейна мав чималіш
муки — 50 Ги жив спокійно, в згоді постійно
форму в цій справі. Партія мала лише заявитися за жавне, всеодно держава по- руб. Правдивої муки нема. 1 Долею спільно діливсь, як брат.
ли з посади директора Зем вплив на своє середовище.
Юдина пі мста на тих, що сміло
якнайскорше віддання відклику прогибіції стейто- винна про нас дбати на сліду- продають не „кулаки", а
ської Фершалської Школи і Справа національної свідомо,
В життю працюють, як, і Батьку, Ти
вими конвенціями та за гарантування федеральної ючий рік... А По друге — вже цшлізованѓ'- колхозники, або Борню вів сміло за святе діло,
Київі як „неблагонадежного" сти та чистоти рідної мови
заборони для тих стейтів. що бажають задержати не хоуть селяни приймати со- „незаможники", яких соціялі- Щоб лиш до мсти скорше дійти. У 1917 р. став-він організато лежала йому близько серця. У
прогибіцію. Цю пропозицію деякі делегати попира- вітського гроша. Бо за нього зація допровадила до жебрац- Заснув Ти, Батьку, спи сном спокійно,! ром і_ директором новозасно громадянській праці зазнав він
ли гарними бесідами, але пропозиція більшости нема чого купувати. Отже жа- тва і руїни".
чимало прикрощів і злиднів.
ваної української гімназії.
Слова Христові хоч в сні згадай;
перейшла подавляючою скількістю голосів.
дають товарів у заміну за про- Стільки кореспондент. А та- Прости калікам в останній хвилі,
З утворенням
Української Уже під кінець життя втратив
ті кривди, не памятай.
Держави при кінці 1917 р. ді вій посаду вчителя української
Своєю виразцо антипрогибіційною плятфор- дукти рільництва. А товарів ких голосів можна було би Забудь
назбир'ати богато... Україна, Прощай же. Батьку, Душе блаженна, став вш посаду головного са гімназії в Луцьку за якісь на`
мою демократична партія поставилась у виразну теж нема...
Поклін останній від нас прийми.
Втаємничені оповідають, що найбагатший край в Европі,
опозицію'до републиканської партії, котра у своїм
нітарного лі'каря шляхів, уіклепи перед владою.
Земля ік`рі дна хай пером с т а н е , старанню погодити крайніх прогибіціоністів і ан- в Кремлі панує настрій близь- який ще по чотирох роках Боже! Блаженну душу помяни.
типрогибіціоністів установила плятформу, яка з од- кий до паніки. Говорять про страшної війни в 1918 р. ѓодуМатвій Костишин.
ного боку похвалює прогибі'цію як здобуток, а з ліквідацію колхозів, про їх по- вав себе, Росію Й Німеччину з
другої сторони радить передати справу стейтам, діл. Ходять чутки про бунти Австрією —- гине з голоду в Ніякий культурний нарід не
хочби ці хотіли її відкликати. Як показують факти, робітників і про фермент у крівавих пазурах московсько- може обійтися без шкільного
републиканці своїм подвійним становищем довели червоній армії. Останні чутки ю завойовника.
Товариства, яке в національкапіталізму
своїм ній державі стає клітиною дердо того, що з їх програми невдоволені ні прогибі- не заслуі^увалиб, може, на до- Кріза
ціоністи ні антипрогибіціоністи. Збогачена досві- віря, колиб ми не читали про найтяжчим кінцем ударила жавно-освітного апарату, а в
дом републиканської партії, демократична партія них в офіціозі червоної ар- Москву. В той час, як на За- мішаній — доповнює П занестанула на виразнім протипрогибіційнім становищі. мАІ' — в „Красной Звезли". ході та кріза прискорила пе- дбання чи недогляди в освітв обробленню славного музика й композитора
роботі. — Скількиж більЗ цеї плятформи прогибіціоністи певно не будуть Правда, там не говориться про ремогу — не соціалізму, а фа- ній
ше значіння для бездержавноВ. БАРВІНСЬКОГО.
вдоволені, але зате за неї стануть бодай противники незадоволення, але натомісць шизму (в Італії, Німеччині, У- о українського народу має
прогибіції. Котра політика краща, можуть показа- про тс, т о трс`оа уважніше горіцині і т. д.), в той же час .,Рідна Школа" в старому
`ставитися місцевій владі д о в сам'Ѓі Московщині —- ця краю! Памятаймо на цеї
ти вибори.
О. Сновида.

КРАХ КОЛЄКТИВІЗАЦІЇ Й ГОЛОД НА УКРАЇНІ

ЩЗіі

f

ОСТАННІЙ ПРИВІТ.

ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ Й ПРОГИБІЦІЯ

кукуруЗЯНОЇ
1

35 УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ

з а 1-го д о л я р а

1

КРАЩОГО и Д Е Ш Е В Ш О Г О В Щ І Л Н Н Я ' Д О С І Н Е БУЛО.
Пані Добринська
приняла воляючо. Знав, що Рудецький фортспяну пішов просто до
'селого
і тактовного
кийсь новий вітер віє. Зірит
Головний
склад у хлопця
книгарніза-„Свободи":
його, як здавалося, досить ра- продукується грою на форте зеленого столика.
просити д о себе, як трапитьнині дуже бата" S V O B ваний
O D A , програв
''
до. Він їй ліпше сподобався, пяні. Та н тут Стефан не боявСтефаиови ішло нині так, ся81-83
баль GRAND
або якаST.,
інша (забава.
^в 'В. Будзиновський.
P . О . Box
46)
JERSEY
CITY,
N. J.
то. 3Панни
мали
також
добрий
яг. Рудец'ький.
ся конкуренції. Був музикаль- неначе би` в чепци родився. Казали також, що „варта би „нюх?'.
— Шкода, що нема мужа, — ний, грав добре і мав гарний Випадково вправлЯв дома ду- його десь висватати". Про те,
— Це не без причини, - "
сказала, — поїхав на комісію голос.
же часто того композитора, що неодна з них хотіла би думали собі, — що при вечеі вернеться аж завтра в ночи.1 Коли Стефан прийшов до котрого перед хвилею грав спіймати його для „своєї", не)
ри не Рудецький, а Порубаль(Оповідання).
Побалакали хвилю про Тю- Добринських, то уважав
Рудецький і грав добре.- Візва зраджувалася жадна, бо „моя ський сидів коло Сальки. При
ѓоду, фестин, приїзд якогось кождий свій рух, на кожде своє ний Салькою, Стефан сів до того не потребує. За нею вже
танцю, коли вибирали дамі:,
віденського достойника, про слово. Ніхто не міг фи підо- фортепяну і заграр.' 1 рав те,
так забагато хлопців
Салька вибрала першого Попесика, якого трамвай розїхав. зрівати, яка плебейська в ньо- що перед хвилею грав Рудецьріє". Якби хотіла, могла була рубальського, а не тамтою
(20)
Перша візита буває коротка му душа і які червоні його кий, та яка ріжниця! За ввесь
вже'давно віддатися"
Коли дівчата снќували Саль,
— Нічого дивного, що дів- й брилянтову шпильку роздо-'отже Стефан підвівся. Добрин- думки.
Сальоновець, як у час його гри очи всіх гостей
Це, що Стефан звернув на ку, вона сказала, паленіючи:
чина осьтак привитала моюібув. Пози в від одного за- ська також встала і, подаючи книжці.
були звернені на нього. Живі
себе увагу паїљ і відразу по— Я Руденькому лиш покакнижку і цілу політику. Чи во- можного товариша. Коли за- Стефанови руку, промовила:
Може партійку црефсран- плески залунали, коли скін зискав собі їх симпатії, госпо`
рала за те, що він загніваваі
иа хоч раз в ж и т т ю . була е кГнчив обзоринн в зеркалі, бў
Як вам час позволит'ь, т о
- забалакав до нього го- чив. Змішаний стояв під висо- диню дому дорешти перехиличогось на мене і не хотів гракультурнім товаристві, або ѓо- певний, що і гардеробою не загостіть до нас в четвер. У нас
сподар дому, Добринський. — кою пальмою і німо приймав ло на бік Стефана. і
ти зі мною одного кусника иа
ворила з правдиво
освіче- побє його суперник Рудець- в тім дни все сходиться більше От і він заграє, — додав, по- похвали гостей, самого госпоиим чоловіком? Тим нема що кий.
Чому жадна не просила чотири руки, до котрого я цітовариство.
казуючи на Рудецького, ко- даря, його жінки, і теплий потак дуже гризтися. От дитина,
до себе Рудецького? — 'думала лий тиждень приготовлялася.
На першў візиту д о ДобринВдоволений вертався до до- трий в тій хвилі сидів при' гляд дівчини.
і,лиш повторяє без мисли те, ських не пішов пішки, а по- му. Ще лиш одно непокоїло фортепяні і калічив Лішта.
собі пані Добринська. — Б о Пан Порубальсікий грав зі
— Ви дістали
правдивий
що чує від свого окруженця. їхав парокінним фіякром. Льо- його. Не дуже вдоволений був
міркують, ‚що він уже заруче- мнок^ т о ж я мусіла відвдячнСтефан засоромився, бо вії
Почує іншу бесіду, попаде в кайови, що відчинив йому.две-! того, що Салька не відпали в карти грав мало,, отже грав, скарб д о вашого сальону,
ний і для них пропав. Про По-'тися йому.
казали жінки до nafti дому.
інше окружеиня, т о й вона рі, дав свою віаитову картку.!ла Рудецькому відразу і рішу- лихо.
рубальського гадають, що він
іьше буде).
Все те страшно поділало на'
і стане інакше говорити. її мо- Той задків його до сальону. Ці-j чо, лиш сказала, що „иадума
ще вільний. Дурнр остритс соТут я вже;пропав — no-'гумор Рудецького. Вже Й не
зоќ ще не закостенів.ігтой пан- лс урядження поразило його еться".
5і зуби. Я вже тепер бачу, на
ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО
думав. — Не дорівняю. Рудеиь-j продукувався з своїми моноськиЙ вурян дасться виполоти. своєю величавістю.
чім це скінчиться.
! В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО
— Як вона ще буде надўму- кий славний картяр.
льогами.. З того був Стефан
Я її можу виховати собі так,
— Гей... якби то так у мене! ватися, то може ще надуматиІ Рудецький зміркував, що я
НАРОДНОГО СОЮЗА.
— Я, пане, не граю зовсім,
дуже радий, бо і він не потреяк сам схоЧу. А стара малпа 3j — подумав собі Стефан. — Як ся і на другий бік.
відповів господареви.
бував нині „робити з себе
своєю русофобією і з своїм, з нею оженюся, то може й буПрийшов четвер. Пізнати цс
Як то, цілком ні?
блазна". Покищо й того було,
жахом перед усім, що черво де так.
можна було по тім, що Сте-)
Цілком. Я иа карти й дидосить, що вже показав. Його І
не? Вона мені
іїгШі№бѓихужаІ
Двері з сальону вели на .ве-jфан від полудня тупцював пе витися не можу.
‚ннчтожність" 'була на язиках
Щоби я дівчину Дістав! Тоді! ранду. Просто еґзотичний го- ред зеркалом. Нині мав міряти
Щ мені дуже подобаеть усіх дам, старих і молодих. Всі
я вже скажу старій, щоби не{ род! Там між цвітами і паль- ся з Рудецький і д о тої боКОТРІ МОЖНА НАБУТИ В j КНИГАРНІ „СВОБОДИ":
ся, — сказав Добринський і
втирќала між нас свого носа, мами сиділа вона. Пішов на ве- ротьби робив всесторонні примами доростаючих доньок о- ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКО! МОВИ мя са^онва-штя та в допомогу
поклепав Стефана по рамени,
бо в моїй хаті я пан! Ще ді- ранду, вояіі подала йому'руку. Тотування..
стрили собі зуби. Вони гадали,
шкільній неЎпі. Це обемиста книга (великої вісімки) на 584 сто— Це дуже добре, що не граждеться того, що власна її
.'І
$2.75
— Заки надійде мама, мушу) — Перша річ — думав — еге. Скільки то молодих лю- що Рудецький так, якби вже -' РИ друму. Ціна $3.75. Тепер
шкіл,
ча — - 40
донька не буде інакше говори- вам щось'сказати — говорила гїрймінитися д о окруження.
40. І.
Ціна
заручений з панною дому, от- ПРАВОПИСНІ ВПРАВИ, нап. Ќость К'исі.тевськиЯ, crop.
дей поруйнувалося через „кочастина 60 crop. Ціна з
ти, як лищ по українськи.
Салька. — Перед хвилею буВ) Він чув, що товариська вар- роткого". Гра в карти, т о д у - же_ гадали, що Стефан д о ї х ГРАМАТИЧНІ ВПРАВИ для вищих кдяс
47 сторін; II. частина 62 стор.; III.
На другий день кравець при- у нас Рудецький. Формальної тість Рудецького основана на же небезпечна забава. Марнує розпорядимости. Він поводив-1
с кас всенародні- шкіл, а нижчих
три книжки
. до самонавчання, на підставі грася з тактом і жадної не виріж-1 `
кдяс
середніх і фахових шкіл. .та
ніс новий сальоновий одяг. освідчився. Мама питала мене;) гумЬристичнил.
монольогах. час і гроші.
‚ГРАМАТИЧНІ
ВПРАВИ для
матики
української
мовиі д-ра Василя Сімовичз зладив Омелян
нював.
Мами
не
моѓди
підозріСтефан надів на себе і призи- що я на те скажу. А я, ні так, Щоби в нічім не вийти гіршим
Говорив це довго і голосно,
Попович, стор. 96. Ціна _
в5
рався в зеркалі. Лежить так,! аі сяк. Я сказала, що надумаю- від того пустого блазна, і Сте- мабуть, щоби чув Рудецький. вати його, що він_ вже заду-}
Всі повищі книжки можна набути в книгарні Свободи.
якби cjorTjjppeHHfl на нього. Со- ся, б о мені ще пора на таке. фан навчився споре число мо Коли Рудецький перестав гра- рився в якійсь. Всі мами звер-(
,рочка, ковнірець, краватка. І Ходіть д о сальону, бо "мамні нольогів. Проби, котрі робив) ти на фортепяні, відозвався талися д о пані дому по 0лиж Замовлення разом з належитістю слати на адресу:
"SVOBODA,"
рЄШда, ВСе ТЄ НОВІСЄНЬКЄ. Ще надходить.
перед зеркалом, вийшли вдо тут і там голос признання. Від чі інформації про о`собу Стефана, б о варто би такого ве- 81-83 GRAND S T ,
( P . О. Box 3 4 6 )
JERSEY CITY, N. J.
в # # В ^_^
і в в в
в в в
+ ж +

#

ЯК ЧОЛОВІК ЗІЙШОВ НА ПАНА S

(

(

3

книжки ДИВ НАУКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СЛОВІ Й ПИС

(

4

у

ДВА УКРАЇНСЬКІ МУЗИЧНІ ПІДРУЧНИКИ

ОБОРОНІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГІДНОСТИ

доведете свою установу д о тиКРАСА УКРАЇНИ.
хого пристановища. Знаю ваЯк гарно ўбралась в цвіти Україна,
шу витревалість і ваше горінВ
зелень
лісів,
лугів, аж міниться,
висловлює свою непохитну ві- Рія великою національною ідеВ міріяди красок, а гень гора синя,
ру у майбутність українського ею, пересвідчений в тому, що
А в долиці бистро річка вється.
Ювилей Української Госпо- народу. Не знати ще, чи не на- ви матимете успіх Й одним з
Филюють збіжа. Маки і васильки
рської Академії в Подебрз- стане такий ` час, коли вільна найщасливіщих
днів,
мого
Визирають головками з жита,
, у Чехословаччині, .з при- самостійна Україна прийде з життя буде, коли я виряжатй
Перепілка „підпіліть" що х'вильки
оду десятиліття її істнуван- допомогою' загрожеиій Чехо- му вас і вашу установу в слаДесь у вівсі співає укрита.
,і 'безумовно треба зачисли- словацькій Репубулиці. З наў. ветну дорогу д о вашої укра
А там косар замашисто косить.
н до визначніших подій у на- нового та культурного боку їнської Батьківщини".
Густаі трава в покоси чалиться;
опальному жнттю. український нарід виявив себе
Мусимо зазначити, що поПригріває і піт чоло росить,
кісті, привиїга`йь, які вже віддавна. Найкращим цьо- дібних признань було не одноѓ
Ѓа (
А в мочарах чайка швидко вється.
‚.держала Академія з усіх кін- го доказом може бути ка- не два, а дуже велика скільВечоріє і небо міниться,
ців світа
від ріжних укра- менярська(
праця
Нестора кість. Вони для нас не тільки
Прибирає краску темно-синю;
інських організацій, установ хеміки,
професора
Горба- приємні, б о підносять наше на.
І
денеде зіронька зявиться, _
та окремих громадян, показує чевського,
якого
професор ціональне почуття; вони — ці
А за горбом, немов жовта диня,
наочно, що ця наша висока Стокляса витає як велиіТогоі признання — нам дуже кори'Місяченько
усміхнений, сходить
школа має безумовно при- фундатора модерної хемїї, од- сні, бо показують, що в нашій
І серпанком земленьку вбирає.
інання серед своїх. Правда, ного з філярів молодого чесь-'роботі чужі люди цінять і на
А
у
горах
вівчар
на сопілці, `
і. її пієтизм, ця пошана д о накого університету в Празі пі- що звертають увагу.
Тужно думу виграває.
ціоі єдиної політехніки серед
Одначе значіння ювилею не
сля його усамостійнення. При
Село в садах заховалось вдолі,
своїх людей є річ нормальна
кінці своєї промови проф. Сто- лише в тім, щ о він підбив підЛиш
на церкві сріблом хрест ясніє;
(розуміла. Але та оцінка
кляса висловлює
непохитну сумки зроблено. Ні, ювилей
Легкий вітрець повіває в полі,
іробленоі пращ й осягнених
віру в те, що настане й для академії знову й знову з осоІ світ божий між зорями мріє.
наслідків, якої акадеМія удоУкраїни краща доба, коли бў- бливим натиском висуває оАх, ці зорі, молочна дорога,
стоілася від чужих людей, і
дуть здійснені її національно- сновне, кардинальне питання:
Як розкішно густо небо вкрили!
дуже авторітетних, серед
визвольні змагання.
А як же бути далі?
Коли гляну, думаю про Бога,
L,
яких маємо імена професорів
Річ у тім, що, як то відомо,
іеських високих шкіл, щ о ВИ- А ось що пише у свойому
І про наші людські слабі сили.
к.іадали також і в Подєбрад-І листі до Професорської Ради чехословацька република, проЯка
гарна'наша Україна
'
.. к.а Академії, а т.`чмсчімим Академії державний інспектор тримавши академію десять р о І якії чарівнії ночі!
v ми приглянутися д о поста- хліборобських шкіл Чехосло- ків на свої кошти, надалі уО, дай, Боже, 'щоб і воля була,
же
примушена
скинути
зі
свого
іі вќи цілої справи, — кажемо ваччини, професор Чванчара,
Щоб
уздріли її наші очі!
та оцінка може наповнити який протягом 10-тьох літ був І буджету цей видаток. Але при)
;
Дм. Захарчуќ.
хоче бути доброзичливою'
нас гордістю за доконане діло незмінно міністерським реї
ліќвілу,
й укріпити віру в самих себе. реитом в справах академії й
МОЯ
доля.
. " Руйнуючи цієї нашої
Ось,
напр., як висловився у докладно зазнайомлений з і ї ` і
Доле моя, доле, зрадшшсь мене;
своїм привитанню про нашу инністю. Тому вони є не тіль- високої школи, уряд републнкн
готовий
передати
її
з
повне
Взялась
мя
в
чужину,
тай мучиш мене, м
пік iv один з почесних гостей ки святочќною чемністю, а й
Неправду ти, доле, казала мені,
ювилею, професор Ю. Сто- цінним виявом поглядів на а- користування української н`ації,
так
би
мовити,
з
цілим
Що
довго
не
буду
тут
на чужині.
к.іяса, славетній чеський біо- каде.мію з боку зазнайомлеДоле моя, доле, признаюсь тобі:
хсмік та один і фундаторів них з нею чеських урядових вквінуванням. Академія посідає
добре
улаштовані
хемічні
Не
хочу
умерти
тут
на
чужині.
м дерної радіольогїі. Він каже, ЧИННИКІВ.
лябораторії, вповні упорядкоПрощу тебе, доле, пожалій мене,
що свято та ювилей академії
‚Знаю
вашу
муравлину
Поверни в край рідний, де рідня живе,
це не тільки українська у р о - пильність, що вн віддали своїй вані кабінети, як фізичний,
хліборобДе батько і ненька, де брат і сестра,
чистість, але також і чеське установі; знаю всі ваші жерт- мінеральогічнйи,
Там
мила Вкраїна, там рідна земля.
снято. Промовець, як Чех, гор- ви, які ви принесли своїй шко- ський, лісовий, гідротехніки,
Там,
де я родилась, нехай там умру,
ліш та пишається тим, що ця лі, а через те мабуть можу по- геодезії і т. д. Академія має
На рідній Вкраїні навіки епічну.
українська установа повстала персдити суд історії й прого- дуже добре підібрану бібліоКатерина Сарабун.
їв. території Чехословаччиіш лосити вже сьогодня, що ви теку в 40,000 томів, нарешті
ріжного іншого майна, всього
та v співробітництві з Чехами. ціною великого
особистого на суму біля півтора Міліона
Як професор ЎТА він знає й ‚страждання, як душевно так і
високо оцінив її не лише як матеріально, зробили незабут- корон чеських, — і все це зашколу, але й як иауково-до- ' заслуги перед своїм наро- лишаеться в нашому повному
ПРОДАЄТЬСЯ ПО ЗНИЖЕНІЙ ЦІНІ:
слідчу установу. Але УГА це лом , і своєю національною користуванню, наскільки укра- ГАЙДАМАКИ або ІЛЮСТРОВАНИЙ КОБЗАР Т„ Шевченка з дуже
гарними ілюстраціями, виданий артистом А. Г. Сласгьоною. Фор:ька та націо- ідеєю.) Можете бути задоаоле- їнське суспільство потрапить
мат книжки 14x17. В паперовій оправі $3 50. Тепер
$?,00
Так.і.іі.і
.ж установа. Вона матиме '
оілянсу своєї праці. Д і я - так поставити справу, щоб
В полотняній оправі $4.50. Тепер
2.75
нке іначіння для майбутніх
за тяжких матеріальних академія існувала далі на наші
В гарній люксусовій оправі $6.00. Тепер
ЗЛО
ько - українських взаємин.'умов, працювали далеко від національні засоби. В л р о т н а - КОВЗАР Т. ШЕВЧЙНКА.` сторін'707,' оправлений. Ціна $2.50..Тепер
1.75
ному
разі,
звичайно,
все
буде
абсольвенти її назавжди своєї України. Не дивлячись на
КОБЗАР Т. ШЕВЧЕНКА, сторін 309, видання Українського Слова. Ціишаться ширими п р и я т е л я - , . можете з гордістю огляйу зліквідоване й майно відійде
на $1.50 Тепер
J
ІДЮ
до
тих,
кому
належить,
себто
ТВОРИ
ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА,
в
3-ох
томах,
в
гарній
оправі.
Ціна
$8.50.
чеського народу та прі
_
тися на свою минулу чинність до чехословацької републики.
Тепер
.
5Л0
ТВОРИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, в 5-ох томах, звичайна оправа. Ціна
у к р а ї н с ь к о г о ' " наслідки. Дозвольте тому
(Кінець буде).
$15.00. Тепер
7.50
іження.
Згадуючи
далі Й мені склонити голову перед
Повнщі кннжхн повинні знаходитися в кождій товариській бібліотеці,
трагіку української істо вашою працею.
J Націонмьним Ідеалом українсько- як також і в кождіп українській хаті.
, „ м „ , о „ ь маніфестує c o t
А л , бій ще „є . докі„ е„„Л . - — J _ - J ^

^
Замовлення разом з надежитістю слати д о :
і іти до визвольних зма- Вам ще треба буде у з б р о і т и с я '
ф^^щ^ „,^0 П змагання
" 8 V O B O D А,"
81-83 GRAND ST., ( P . О. Box 3 4 6 )
JERSEY CITY, N . J
, українського народу. Він великою терпеливістю, доки j
даугоігу пів-столгггі!
іа

іах

д

л

я

Ю Ч и

н

а

т а

с

д

о

к і н ц я :

и

е

е

;

" ОТСІ ТВОРИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

н

н

л

3

н

в

н

те

па

та

Ф

Ч

Т о і і у

B п

Іван Левицький: Основи тео-, яснюе наперед музичний морії музики. Львів, 192І. Накла- тив,
музичне речення,; музичдом Михайла Таранька. Стор. пий період і музичну форму
56. Зміст: Від видавця. 1. Звук) (це все потрібне тим, що ма(тон)., 2. Нотне письмо. Ключі. ють охоту компонувати яку3. Ноти і павзи. 4. Такт. 5. Хро небудь мельодію^, а відтак поь.атичні знаки. 6. Про людські) дає назви ріжних `музичних
голоси. 7. Гами (дуровІ ґами, ^орм. Уступ '15. „Транспозимольові ї а м й , хроматична га- ція"
вияснює прикладами, що
ма).
8. Інтервали. 9. Музичні і як зробити тоді, коли комусь
знаки,
прикраси
(мелізми) якась пісня є зависока або затриль. 10. Темпо. II. Динаміка. иизька.
12. Акорди. 13. Музичні ф о р
Підручник „Популярна.наука
ми.
14. Музичні вислови. 15.
Транспозиція. 16. Про арти- гармонії" написаний зовсім самостійно й оригінально, без
стичне виведення.
переписування чи перероблЮІван Левицький: Популярна) вання чужих подібних лідручнаука гармонії. Львів, 1929. На- ників. Це перша в нас цього
кладом автора. Стор. 92. Зміст: роду праця і з неї .повинні коТризвук. Вязання акордів. Три- ристати всі українські вчителі
Звуки дурової гамм. Тризвуки! музики, або й ті, що музикою
мольових гам. Тризвуки в пе- щтересуються. Виклад п. Леревороті.
Секстовий
акорд. вицького
ясний,
простий,
Кварт-секстовий акорд. Септі- справді популярний і зацікавмові акорди. Септімово-домі- лює читача так, що коли хто
нантовий акорд. Перевороти зачне цю книжечку читати, то
септімово -домінантового
а- мусить її поневолі докінчити.
корду. Побічні септімові акор- Уживання в гармонізації квартСептімовий зменшений а- секстового акорду автрр покорд. Ноновий'акорд. УидецЬ яснює такими влучними ііримові і терцдецімові акорди, кладами, яких не знайдете .і в
Альтеровані акорди. Альтера- н'айбільших чужинецьких підція IV-ro степеня через" підви- ручниках науки гармонії. Тесащення. Акорди ІІ-го степеня. А- Мс можна сказати і щодо покорди IV-ro степеня. Альтера- яскень та вживання ссптімових
ІІ-го степеня через підви- ѓлѓордів.
щення. Альтерація ІІ-го степеДуже займаючо й оригінальня через обнижения. Фальшино переведений уступ „Модува реляція. Цифрований бас.
ляція". Всі приклади переходу
Фун
акордів і каденци.)
одної тонаціі в другу подані
Чужі (позагармонічні) ноти.
коротко й засадничо. „Всі по
Перехідні ноти. Випередні новищі модуляційні взірці — ќа`
Побічні ноти. Опізнення.'
_
,
. ж е автор на стор. 74 — мають
Свободи в уживанню опізнень.
. ` .
'
і
_
_
j . ;
,
значіння більше схематичне. В
Лежача (педалова) нота. Моду- Іпраістиш пишеться модуляції
ляція. Про гармонізацію мсльодії. Загальні замітки. При- дещо ширше, з деякими приміри аналізи. Реистіторій.
і красами". Та для початкуючоОбі ці книжки написав укра' взірці, які поеький к'омпозитор Іван Лс"'
н ь к и й у` своїм підвицькиїі, професор музики й
-`е навіть ліпші й
співу при українській держав- Р
ш і - Хто хоче знати
ній семинаріі у Львові
j
, нехай студіює спеціЛризначення першої з н и х , Г ' , '
Учебники.
‚Основи теорії музики", видно)
підручнику є багато
вже з самої її назви. Написанг.
з них мають з а
вона дуже приступно (- Д - - в у басовий голос, д о я
`
" і к о г о ученик має доробити три
найбільша вартість) і не cnj
горішні голоси: сопран, альт і
ляє ученикови ніяких трудно
тенор. Другі вправи — це дащів.
Хто має хоч трохи знання
ний сопран (мельбдія), до я-,
якогонебудь музичного інструкого ученик цає додати три інменту (фортепян, скрипка, гіш.і голоси: альт, тенор і бас. клярнет і т. п.), т о зроВ цій книжечці є, на жаль,
зуміє і вивчить`! музичну теорію без помочі вчителя. Це то- кілька друкарських помилок (в
тексті
і в музичних прикламу, що виклад п. Левицького
але уважний читач сам їх
дуже ясний і не томить читача дах),
Г О

Д

З

у ч е н и к а

В

п

т

а

к

Л с й и

р у ч н и к

м о ж

а к т и ч н і

6 і л ь ш е

НІ

У

о

б

е

м

и

с

т

і

Ц І М

В Г ф а в

ПІ

0

д

н

і

т

це

;

л

е

г

к

о

зайвими дефініціями. Возьмім
виправить.
прикладу уступ 4. з книР написав свій підруч-Такт''. І ник „Популярна наука гармо.
легені т е ж . . . Не хвилюйтесь,
Помовчали. Нікому не було тораста десятин мали, та мли жечки шан. автора п.
Мод. Левицький.
бо це недобре.
І охоти починати сумну розмо- нок. їх двір стояв кран села Тактування справляє деяким ніЃ, бажаючи заохотити цим
JIPHA-3BIF
Зел :нюк підвів г о л о в у й по- ву. Почав сам Зеленюќ.
j а с у батька було четверо, І дірігентам чимало клопоту. Ще нашим музиків д о праці Н4
и мається д о діла з таќта- полі нашої народньої музики.
(Із збірки „Червоний Ж а х " ) .
дивився на неї довгим поѓля
— Був я колись, сестричко, все хлопці. Я був найстарший
дом своїх дивних очей.
людина, як у с і . . . А тепер я не j д „ с і нас землі не ви- ми простими, т о пів біди; як От що він пише, між іншим,
- Ох, сестричко! — промо- людина. Я — звір, як той вовк старчилоб; то батько працюкийсь музичний твір на- в уступі „Загальні замітки'`:..
У Калішський табор інтер- землю. Він не оповідав про
‚Українська народня музи- .
н -наних привезли партію пов- повстання;І робив це за себе й вив він, не то зітхнувши, не
гірше за вовка. І вже д о : ,
и було, бо хотів писаний у такті зложенім —
ка, пребогата в своєрідні мо(ганців. Вони перейшли поль- за нього товариш його Сич, то застогнавши. — В и . . . Чи віку такий б у д у . . .
'прикупити землі. Нас усіх по- от тоді горе! Всю цю трудну
тиви,
чекає оброблення.
на
око
справу
п.
Левицький
ви
можете
з
н
а
т
и
?
.
.
.
Ви
як
та
о.ко-український кордон, од- теж повстанець і теж примоI гнітить це мене, тяжким силав у школу. Памятаю, ка„Деякі.
західньо-европейбиваючись від большевицькоі рожений на ноги, але здоро- д и т и н а . . . в и . . . Ох! — знову каменем гнітить... Хотів би зав нераз ватн'ќо: — „З наў- вкяснює успішно на нецілих 4
ські
теоретики
і творці підсторінках,
і
то
вже
включно
болючим
стогоном
вирвалося
кінноти, що тиснула їх — удс- вий на легені.
знов бути людиною, та не мо- кою, діти, не пропадете на свіз відповідними рисунками й носять, що жерело їх музики,
його широких грудей — і
сятеро більшими силами й
Одного дня хтось із хворих
ж у . . . А зробили мене таким,ті, а без науки тяжко жити терипсрла д о кордону, мало — сказав, що д о табору приїха- він ізнову затулив лице рука- звірем люди. Ні, не люди, а пер. Колись то можна було й нотними прикладами. Таксамо оброблене вже до тла, висикоротко, але просто і зрозумі- хає. Очи їх звертаються до
мало не оточивши. Поляки ла большевицька місія заќли
звірі, гірші за в о в к і в . . .
І темному прожити, а тепер уже ло,
переведене вияснення ЃЯМ людових мотивів чужих нароУ цих словах було стільки
озброїли їх і перевезли до кати охочих вертатися додо`
Він замовк і важко зітхнув.(годі". І виховували нас дома (дурових і обох мольових). дів,
щоби знесилену творчість
наших інтернованих козаків.
му. Обіцяли амнестію всім, хто невимовного болю, що сестра
— Коли вас це хвилює, Зе-jЎ добрих звичаях. Інші люди Всі музи `ѓні інтервали, ця есен відмолодити.
заплакала
й
нахилилась
над
Серед повстанців були ране вернеться своєю охотою.
ставили нас за приклад своїм нія музичної теорії, що в праклснюк, то не говоріть,
‚Чужинці
можуть із міриЗелен юком.
ні та хворі; їх помістили у
Зеленюќ стрепенувся.
дітям.
треба, —. сказала сестра.
тиці потрібна найбільше з у лоіі і скальпелем у руці роз—
Не
хвилюйтесь,
Зеленюќ
шпиталь.
— А знайдуться такі охочі?
— Цс дурниця, сестро, — це „Старого вшалуй, — казав J сього, переведені та поназива сліджувати нашу пісню і її
прошу в а с . . . Не треба, не
Один із цих хворих, ВЄЛІ — спитав він.
нічого, коли рівняти з тим, батько, — а малому кривдиі ні правильно й вияснені як слід! Берхню будову, але живчиможна...
тень і міцний, я к дуб, кашляв
не роби. Сам був малий, то відповідними нотними прикла- ка ані душі її вони не відчущо лишилося позаду.
Не багато, — відповів
Він ізнову подивився на неї,
кровю й мав приморожені
ють.
Можуть вони ладнати а
хтось із хворих. — 3 десяток
Зеленюќ сів на ліжку й-під- знаєш, як воно прикро, коли дами.
взяв у свою величезну руку'
тебе дужчий ' покривдитьЃ А
вдатні і гарно пристроєні
пер голову руками.
може й набереться такої гидоУступ 12. „Акорди" й уступ
маленьку, як у дитини, руч-1
Дивне облйчча було у цього
будеш колись старший, то по- 14. „Музичні вислови"
манекіни, але живого сотвоти,
що підуть лизати руки ку й зовсім іншим, сумним го—
Оце,
сестричко,
щоб
ви
'юловіка: глибоке страждання,
своїм катам.
знали, який я бур Колись і я- бачиш, як воно тяжко,' коли н'аче вступні замітки до науки ріння з неї не вигріють. Лише
лосом промовив:
біль — не тіла, а душі.`— помо'лоде тобі в очі цвіркає". гармонії. Хто ці уступи прочй- ми самі, яким у колисці спі— Вернувсяб і Зеленюќ, —
— Ох, сестричко!... Колиб кий став тепер, то я почну
клали якісь особливі зморшки
Памятаю, що я за гріх уважав тає, забажає познайомитися з вали нашу пісню, яку ми від
міг плакати так, як в и . . . здалеку, — спокійно казав Зена молодому чолі. Хворому сказав Сич.
би, колиб старому не вклонив^ читанням і зрозумінням музи- дитини носимо в нашій груленюк.

Я
з
Київщини.
Коло
—v
Вернувсяб,
як
луна,—проme D трицяти літ .не було.
— я був би щ а с л и в и й . . . '
ся або не послухав. І до т а ц і ки не лише в поземім напрям ди, лише ми можемо її поклиЧорні очі його світились о- мовив Зеленюќ глухим голоВсі мовчали, бо всі почува- Дніпра, де Тясьмин вливаєтьІдіривчав нас батькр, щоб ніко- (кісльодш),- але й у напрямі кати до життя".
ся,
там
наше
село
стояло.
Тесоблииим полиском, як то вза- сом, 'не вважаючи на те, що ли,
що в тій намученій душі
вертикальнім (акорди) а це —
Коли би щире бажання шан'.
ли без діла ие тинялись.
ѓалі буває у сухітників; але таких назвали оце тільки що діється щось страшне, жах- пер нема його;"степок голий
„Косу покинь чи ножа без — як відо`мо — належить до автора хоч у малій частині
та осмалені димарі стремлять..
іноді в тих очах 'зявлялося „ѓй$отою".
ливе.
науки гармонії. В уступі „Му- сповнилось, то це було би
діла,
то
й
поржавіє
тобі.
Так
шось такс страшне, Що поѓля
— Тілвки він рукй їм не ли- Після вечері сестра принесла А було колись так гарно й лкн
людина без діла зледачіє й зичні вислови" є пояснення скромною -‚наг{ородою п. Л е ду їх не могли в и д е р ж ў а т и зав би, — додав Сич.
ліки, кому що було призначе- бо та тихо; — р а й . . . Земельдоброго слова не варта буде". що це таке фігурація, поліфо- вицькому за йоѓр дарунок унавіть загартовані у всяких
У-у-у-г! — страшним сто- но, й, давши ft Зеленюкові, що кв була у нас, садки, худоба,
контрапункт і фуга. У-, країнській суспільности.
Зеленюќ зітхнув і помовчав нія,
страхіттях козаки, що сто разів гоном
простогна`в Зеленюќ, було треба, сіла коло нього ` " рибу ловили. Не те, щоб ду- хвилинку.
ступ 13. „Музичні форми" 6и-1
Осип Стеткевич.
же багаті були, а жили собі й
дивилися смерті 8 очі; а ма- 'стиснувши голову кулаками. краєчку ліжка.
Ст%
перед віЙНою взяли
біди
не
з
н
а
д
и
.
.
.
Село
певелилеиька сестра.-жалібниця, чут— Чого ви.такий.... сумний
Той стогін був такий страмене
д
о
війська,
тринацятого
всього двацять чотири
лива й лагідна, просто таки шний, нелюдський, що всі за- завжди, Зеленюќ? — лагідно
двори. І то вам треба сказати: року. Два роки був на війні. Основи теорії музики, Івана Левицького. Ціна
боялася
тогб погляду,
,50 Ц.
мовкли, а маленька сестра, щ о спитала вона. — У вас е горе
Шіснацятого року в Карпатах
адрігалася.
когсж
" - девятнацять дворів усе були
Популярна наука гармонії, Івана Левицького. Ціна
75 ц.
була при тій розмові, затрем якесь, — т;
мене ранили у груди; саме тоЗелеяюки
а
пять,
окремим
Зеленюќ, — так звався той тіла,
ма тепер? А не всіж такі, як
Замовлення разом з належитістю слати на адресу:
кутком — Горбатюки. Воно ді, коли почали нас Німці ґиаповстанець, — б ў ѓ небалаку'
— Зеленюќ! —- лагідно ска- ви.
"8 V О В О D
V
Не знаю, сестричко, яке в так буває у нас по деяких се- ти. Мене ще встигли відвезти
чий; він волів лежати,хдивлю- зала вона своїм тихим , сер
у шпиталь до Рівного й там я 81-83 GRAND ST.,
( P . О. Box 3 4 6 )
JERSEY CITY, N. J .
чись на стелю, або сідав на Дечним голосом. — Ви не хви- кого горе, — звичайно у вся- лах, що цілий куток одно на'пролежав три місяці. Тоді п у
ліжку, спустивши ноги і під- люйтесь... Вам це шкодить.. кого воно є . . . А що вже В звище має.
В КОЖНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ХАТІ П О В И Н Н А НАХОперши голову руками, і сидів Нікуди ви не можете вертаТи м е н е . . . Ех! — і він махнув
Були й пани у нас, — не з)сЃили на рік на поправку,
так годііиаиін. .дивлючись у'ся, бо у вас і ноги хворі.
рукою.
ДИТИСЬЧАСОПИСЬ ‚ ^ С В О Б О Д А ,
таких багатих, а так собі: пів-.
. (Кінець буде), .
А в т о

1

Н

л

в а в

В

щ

о

х

С И Л

-

1

1

(

КНИЖКИ ДО НАУКИ НОТНОГО СПІВУ

а в

й

о

г

о

е

1

:

Н

ЖАРТИ.

ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ

May 4th. "Daily Telegraph"
П О Д Я К И
„ФІЯЬМА" ЗПЕРЕД 4 , 5 0 0
— Obituary Notice — Professor
Julian .Romanchuk.
p p .
Міліонер. на публнчному. аі.
Я, нижче підписана вдова по
Уіфаївське Бюро в Лондоні Press
Correspondent
Caught
M_y, 3rd.
ломерщім члені У . Н. Союза, чу промовляє д о товпи: ЯІ Д О ВИНАИМ.ГШТОР в иуршапіч,
подає такі відомости:
put'
домі, 25 стін широкий а 72 -о,-!.,-і
— "The Soviet Massacres.
Один" ia .грецьких письмен Павді Похмурському, складаю прийшов д о цієї країни -без Дається
на гросерню, бучерню, лї
April 8th. "Daily Telegraph'
press review.
May 6th. " D a f e Worker" — ників, котрий описував життя подяку У. Н. Союзови за ско- сорочки на хребті, а тепер .чатессн або галянтеріяннй бнзисс
- "Flood'Havoc in Roumania"
мЬк Українцями, Поляками і С л , . :
(АЙ1. Мну).
'Soviet anck the Ulfraine" —I фараонів, оповідає, що один{ ре виплачення посмертного.по маю два міліоии...
,.
МИ в Лафает секцП під ч. Л-Н
— "Over 50 Peasants Drowhe facts about the Ukraine.' is членів славної династії ка- моїм чоловіку в сумі $500,- як X Голос із товпи: Ей, чолові munipaw Ave., Jersey City, N. j і,,
June tSth, 1932:
ned."
зав вималювати на вигдаджеay 1 0 t h . " D a a y
че, таж ти д о смерти не зио
April 13th. 'ТЧ-вЄв" — Rus- Shot at Prayer" — "РеавапііЬшх каміннихплвтах. ріжні епі також за допомогу, котру,
The following Summary shows
нам уділено з фонду запомо- ісиш тих два міліони сорочок!
the more important articles re- sian Transport" — "Grain Un- massacred by Soviet Troops.' води зі свойого життя, які ма
. ^ М # і А ПРО
ПРОДАЖ
гового в часі довгої недуги
furring to the Ukrainian ; Ques- delivered-- to Famine Districts."
ІФШГІЯ
акрів зземлі, дім 10 кі
May, 1 0 t h . ' T i m e a " — "So ли увіковічнити його славу й мого мужа.
Яке їхало, таке здибало.
наѓ в добрім стані, велика бари.,
tion which have appeared iu the , April I 5 t h - - Ѓ в и р а ' - — The viet and Peasant'
'А. ^го-'відвагу. Ці образи представля„Цей
Федь
Грицишин
не
має'
студш,
жсрело
на
пасовнску. Сал і
Таксамо дякуємо Тов. ім.
English Press during- the rhpn#is Soviet Commissariat of Agricul- mise 6f Free Trade."
(ли його на колісадці, на якій, Тараса Шевченка і його уряд- нічого д о роботи, як цілий 6 коров, 2молоді коні, стадо к,
Фарма засівна. Продаю з причини
of April and May f93-2, and fol- ture authorised the enforcement
May loth. "Manchester Gear- гнав він ЗЏ: щррогоіі", Віаник, никам та членам, що так щиро день сидіти на колодах, пака- ??^И ї,
ДЧ- Ціна $2.600, вила
lows the last Review issued by of day and night ploughing in
Опуст я к за готівку. Голосиш" "Soviet Grain Policy" коні Й врешті catt" Володар б у - ,
V грінансово, як і ‚ти люльку та точити баляси' 11.500,
ся на адресу:
the Ukrainian Bureau in Lon- Ukraine.
(News Item),
Backward.Jptinrf S o w i n g " л и
_ P ^ ; ^
- ‚ . Л Г з . ким же то війтаќ усе
MARY ІSALAK,
don which deaft with the months
R.
D.
April 19th. "Claagow EvenNew разі в іншій поставіі'тяк,`` Т- ІПрийміть
^
Г ^ від
- нас^ отсю
^ ^ с к^р о м - 9 -`бшА^`
May 1 8th,
ае.
of February arid March.
ing Citizen" — "Bread Shortage Soviet Trial" — "Causing the коли хтось перебігав .здовж'
—s,Ta зі мною".
НАДЗВИЧАЙНА НАГОДА!
A steadily increasing amount
Russia".
Pl-infield, Dunelleu, Bound Brook
of space is devoted to Ukrainian
шп err ill. і Wbitebouae, New Jcn ,
April 20th. "Morning Post"
Труднощі.
чужа організація чи асеquestions. It will be seen that — "Russian Recruits for Far
BlrpoCT -Ц ВД.СТНТСЛЯ, дуже тій. l.V
— Вертаюся з Англії.
МИ, ФАРМИ. 2 гиодіжжі СТ.ЩІІ.
курація
the majority of articles deal with East" —... "Ukraine Conscripts ОеаіН о, 500 Rabbiis,"
фірмерстао. Готіікою після шоѓк %, , ,
ЕЊ, в . ЖШі
S S не
g Sдорівняє
S g
3нашому
S 5
— Довго там були?
спиѓм нижчі ніж рсмт. ВіЗ.ну '.„,,„
дорогому Батькови У. Н. СоUkraine under Soviet and many
ч-сп. -плати. Годосмт-ся по інформлч„ , ,
sent to Amur River
0.30 до 11.30 глю. івв пиштіі. до
І ....
— Цілий тиждень.
юзови.
Я
кличу
д
о
приступMay
19th.
'
T
i
m
e
a
"

"Red
мялюнки,
т.о
мав
вражіння,
щ
о
^
"
article-, and letters have appeared
L. J. KlERZNICKI. Room 305,
April
21st.

Чи
мали
ви
які
труднощі
Rabbits"
— "Another
Five фараон дійсно жене вперед на лення до Союза все українське
136 liberty Se_
New York Ciiy.
dealing with the Dniester shoot
зі своєю англійщиною?
Year Plan."
‚свойому боеаому. возі. Це був жіноцтво.
ings of Ukrainian Refugees and
ДО ВИНАЯМЛЕННЯ
-Я ні, зате Англійці мали.
кімнати Для вакацій з харчем Љ, С,
I May 20th. "Mancfae..ter Guar- Ізпочатку
би иервовзір
нинішньої
фільАнна Похмурська, вдова
the shortage of Food in Soviet
прямо
неімовірним,
харчу. Гарна місцевість, чудове і
й діти.
Russia.
dian" _ "Russia's
Food Time.v',6o
Short-. мової
"Sunday
ні стрічки.
один з археольоґів не
вітря. Ціни умірковані
і;:
GuarcBan" — Book
Review,age"
— "Peasantry
Worst) Щле це оповідання грецькоУКРАЇНСЬКИЙ АДВОКАТ
— "Refugees
over thethe
Dniester"
JOHN MUSCHYNSKY,
відкрив таких мальовил.
April 28th.Dictatorships."
"Maneheater Goer- Sufferers" — "Causes of the го
April 1st. "Evening Sbmdard" "European
їх 83,
Chea.erf.eU:. Conn
В письменника
останніх часах видавалося
кілька уче- ' Ми, нижче підписані члени
Issues may be raised at Ot.
В
.
К
У
З
Ь
М
А
.
— "Thunder from the Ukraine". -ЊвЃ
— "Тімен"
" ^
Ukrainian
,
April 35th.

"Tur-'Scarcity.'
них робили розкопки коло міс Товариства „Запорозька Січ",
З ВЕШОТГГ AVENUE,
^ r i l - a n d . ' Г о н е . " — "Live- kish
People"
(News
Item).
Official
Visit
to Odessa." І May
У 22. "Sunday Tones'' — цевості Бені-Гассан, иоложс- від. 155 У. й . СоЮза, складаємо
ROOM 302,
D R . М. S M I T H
Stock in Russia" — "Smaller!
April
2 8th.
"Manchester! "Russia's New Industrialism" — ної 150 миль на полуднє від щиру подяку Головному УряNEWARK, If. J .
переніс свій офіс під число
State Farms" — "A New Pol-‚Gua-Љщ" — "The Late Mr. E.{ "Vast Workers in the Ukraine a Каіра. Знайшли вони там цілу дови за скоре виплачення нам
`
В LIVINGSTON PLACE,
Thle-boner, MARKET 2-7882
NEW YORK CITY
icy."
T. Scott" — "A Message of Menace to Europe."
низку могил знатних Єгиптян, посмертного в сумі $400 пс
І в і Ь S t r M t (ч. 318 but і
April 2nd. "Омиў Worker" —'Sympathy" — "The Ukrainian
May 22nd. "Sunday Times'' що жили яких 2,800 років до нашій бл.дт. доні Иосифині Ко.
'.'Four Power War Plotters meet j People."
Хр_У їхніх гробницях натрапи- вальчук. Покійна була члени
— "Russia and the East.
Ш И Ф К А Р Т И !
in і London Next Week" —
April 28th. 'Гжпеа" — "RusMay 25th. "Ycirfahire Obser- ли якраз на подібні рисунки, цеів Мо^рЛчо.го Департаменту
'fWar Conference of Generals of s{an Food Prospects" - - '`А
д о
КРАЮ
v e r " — Letter to Editor, "Soviet про які писав оцей грецький всього шість ^`літ.
French Vassal States meets at Deficiency of Bread" — "Why
1 з поворотом на всі про-і
письменник.
Кличемо
..тих
родичів,
котрі
ЦІНАХ
Butchery of Ukrainian Refugees"
гульки і на всі лінії, по найPrague" — "National Govern- Workers Idle."
На камінних^плитах могил ще не мають своїх дітей в У.
ЯВ всіх корабельних
— "Worse than Tsarist Russia."
нижчій компанічній ціні.
лініях,
ment Leads."
April 30th. "Saturday Review"
May 25th. "Manchester Goar- у Бені-Гассан е саме намальо Н. Союзі, щоби вписали своїх
гоошей у ДОЛЯРАХ.
April 4th. "Morning Poet" — — "Soviet and Ukraine."
Д А Р О М
даром.
dian'''— "Soviet's Vast Scheme' вані сцени з життя старинних дітей, щоб не було запізно, бо
ПАШПОРТИ І ВІЗА
"Detention Camp Horror" —
April 1032. "Labour Moemxy'' —
Нотаріюш
"Defeating Drought" — мешканців Кімії. Ці образи І ніде не дістанете такої по
стараємося самі без жадного
WALTER TWARDOWSKY.
"70 Russian Fugitives Burned — "A Working Class Writers'
"Millions of Acres for Wheat.' дивний спосіб нагадують uav смертної суми за 25 ц. на мі
клопоту для виїжджаючого.
26 SL Mark.'. PL (E. 8tb St ),
Alive" — "Guards цпаЬІе to Journal from Polish Ukraine"
New York, N. Y.
May 26th. "British Weekly" нинішню фільму. 1 так на од сяць^ як в У. Н. Союзі.
СПЕЦІЯЛЬНА ОПІКА
find Keys."
— "Vikna," A_ Monthly Journal.
Travellers report of the short- ній із стін на сотні окремих Олекса І Софія Ковальчук,
для виїжджаючих з дітьми.
April 5th. "Timea" — "Soпобіч себе уставлених, мальоMay 3rd. "Times'' — Notifka- age of foodstuffs especially
родичі,
П
Е
Р
Е
С
И
Л
К
А
Г
Р
С
4
І
Т
Е
И
viet Anxieties" (Leader Article). tion of death of Professor Julian
вил є представлені` поодинокі
Phon.: Brun.-rlck 7187.
Перт "Амбой, Н. Дж:
Ukraine. (News Item).
Д О КРАЮ
моменти боротьби двох зма
April 5th. VTimee" — "So- Romanchuk. '(News Item).
А Д В О К А Т
May 27th. "Manchester Guar
найдешевша і найскорша.
гўнів. Коли око скоренько пе
viet Farms" — "Fears for the
May 3rd. "Morning Post"
dien Weekly" — "Russia's Food
СПРАВИ
СТАРОКРАЄВІ
Harvest."
Notification of death of Profes- Shortage'' — "Causes of the ребігає по цих образќах, тс ‚НУГДТОН ЗРОБИВ МЕНЕ
полагоджуемо найпевміше
Б
.
П
ЕЛЕХОЕЙЧ
мається вражіния, що ці люди
April 5th. "Daily W o r k e r " — sor Julian Romanchuk. (News
і найскоршс.
Scarcity."
СИЛЬНИМ І ЗДОРОВИМ"
направДу між собою боряться
"A Bad Easter Egg!'
"Clever Mte
230O WEST CHICAGO AVE.,
ДАТУ ПРИЇЗДУ І
May 27th. "Yorkshire Obaer
На інших стінах намальовані
НАЗВУ КОРАБЛЯ
C H I C A G O ,
ILL
ver" — Letter to Editor, "So- сцени з щоденного життя Є, Востон, Mice
вшиўкуємо в короткіќ часіПрактикўа, у всіх судах, aafluaviet Butchery."
.Аж' постійно.
гиптян, тобто праця рільникі
вться переглвданнем обстраіпіз;
ПОВІДОМЛЕННЯ,
ЃТЕ Р М І Т И
May 28th. "Yorkshire Obaer-; ремісників, а врешті лови,
виготовляв контракти куѓша 1 пропомагаємо виробити з Вашингд а ж і ; ііерепроваджуа с п а д к о в і ,
ver" — Letter to Editor, "So- яких небіщик, котрого тлінні а-ГаМ-МИ. Я врі. мсднцимя вамого р
тону.
сітрава; полагоджуе старокра-ві,
ви- Нуга-Ton. Я азвіі 'лиш'и., j
Пишіть і голосіться д о найстар- І патетітові 1 орочі —
viet Butchery."
Щ И Ф К А Р Т О В Е
Б Ю Р О
останки
спочивають
у цій 'т'он" ІЬЯ№її м .ше сй.н4.іа 1 ^ о р і
шого українського бюра:
May 28th. "Belfast Telegraph' гробниці, виступає завсіди на
ВАСИЛЯ
Г А П А Н О В И Ч А
— Letter to Editor, "Russian першому шгяні. Довкола кож
знане під і
K U N A S H E V S K Y
Barbarities."
TRAVEL AGENCY
ної картини є ѓієрогліфи, з ко
брмй ілегит, персиш`ас жодудкоаі
May 29th. ''Sunday Times' трих можна, відчитати історію Гаич.
17В 3rd STREET,
Код. ви не е а найліпшім здо
L ви псвикні брати llvra-Тои. Його
—"Ukraine Seeks Freedom" — життя покійника.
NEW YORK, N. Y.
ПЕРЕНЕСЕНЕ 3 5 BELMONT AYE.
югь аптнаарі. Коли лптикар не має й
попросіть, щоби спровадив трохи
22 роки під одним і
"May; Break Away from the
ого гурто..ці.ка. Не .трнй.майге і
Слід- підмітити ще й те, ще
адресом.
його. Жадав меднцина не зробить
Soviet" — "Western Ideas'
УКРАЇНСЬКИЙ Л І К А Р ,
С цего, що зробить Hyra-Тои. `
археольоґи, які відкрили кла
"Richest Country tn Russia
ХІРУРГ І АКУШЕР
довище-в Бені-Гассан, не знай
May 29th. "The Observer" — шли ні в одній гробниці нама
163 AVENUE В.
"Soviet
Peasant Policy" — льованих постатей богів-опікуNEW YORK, N. Y.
Х О Р І Ш
Ш
К
Ц І
Ж І Н К И .
Д О Л Я Р И
"Many Changes in New Dec- нів. Мабуть аристократи цієї
(МЄШИ 9. 1 10. уя.)
ПОРАДЬТЕСЯ
Д-РА
ЗИНСА,
ЯКИЙ
МАЄ
25
л
і
т
І ПОСПІШНО І ТЕЛЄҐРАФІЧНО
rees" — "Private Ownership' країни воліли заживати приемT.L ALGONQUIN 4-8628.
медичної практики в ліченню хтонгчнтої
Урядові години: рано від 10 л
— "A Victory for Passive Re- ностей посмертного життя без
недуг мущин і жінок
І
ШИФКАРТИ п р о д а м о на a d
І ѓа виготовляємо і
11,
ввечір
від 6 до 8, а в неділі j
до подорожі доку менти.
Ш-гірн1 І нервові дороби, загальне ослаблення
sistance."
опіки богів.
після умовк.
шлункові недомагання, кишкові і проводові недомвгаяАТЕСТАШЯ нотарі-льии- документів та по-агоджування СТАРОMay 30th. Morning Post" —
ня, легені, бронхітіс та іггші загальні недуги, лічу успішЯмб.
КРАЄВИХ СПРАВ. Контракти, поановдастм. афідевіти, паш порти тв
но модерними ft науковими методами. Мої ціни приLetter to Editor, "20th Century
вермітн.
ступні, а можна також порозумітися, щодо окремих
Ѓђ№даємо ДОМИ, ФАРМИ, ЛОТИ та ріжні б ќзнос н по дуже а р а Barbarism" — "Why Canada
умов.
АКУШЕРКА й ДОКТОР
Х-Рейс,
Жінка (до чоловіка): Як ти
will raise Soviet Atrocities at
ВИШУКУЄМО назви кораблів І день приїзду до Америки.
поради 1 поміч,
і
вернувся до дому, годинник;
Гсоюсіться у всіх справах до нашого НОТАРІЯЛЬНОГО Б ЮРА
Ottawa."
в. е. smalju-.shiшlenson,
во ссівМИ порадя та ретельну обслугу.
(БЕЗПЛАТНІ ПОРАДИ)
бив другу.
. 43 06—46tb Street, Apt. 1-D.
Чсог. 43 Awe.), Sunny.ide, L.I., N.Y.
Чоловік: Помиляєшся, дороS .
K O W B A S N I U K
T.-L. SUllwell 4-5151.
I
! 3 R .
L _ .
Z I N S
В К О Ж Д І И УКРАЇНСЬКИЙ ХАнька, годинник хотів бити
)Г77 Е. ІОН. STREET (між 1-ою 1 Еаеню A ) , NEW YORK, Ft T.
new york q t y
ТІ П О В И Н Е Н З Н А Х О Д И Т И С Я дванацяту, та я задержав його, n o e a s t i6th S t r e e t ,
межи 4-тою Еаеню I 1 r-inc PI.
Ч А С О П И С ‚.СВОБОДАЛ.
щоби тебе не збудив.
J
ГОДИНИ: Денно від 9. рано до 8. ввечір; в неділі від а ршю д о 4.
одиноке українське
похоронне заведення
PRESS REPORTS ON UKRAINE AND

ДЄ

1

I4

ІК

v

ьо

і ю м а г а л и

H

НМГ0

M e H

a

Ч

:

31к

у

І

ь

r

;

T

e

М а

ПО ЗНИЖЕНИХ

1

;

П

ПР

3

0

Н

УКРАЇНСЬКЕ ІМІГРАЩЙНЕ БЮРО

Д - Р ЯЎ

НА ДАВНЕ МІСЦЕ, 2 5 0 COURT ST., NEWARK, N. J .

TAP3AH

I HEB

з довголітною
практикою

СТ. ЄВУСНК І СИНИ
можуть бути вам у великій І
прислузі в часі, коли поміч І
І порада найпотрібиі-iL Таку f
о в е л у г у ми пр
Вам. Щодо цін, і

f Дос-арчуетьса автомобілі mi І
І` весілля, хрестини І другі окаttaftrecv до свого!
ОФІСИ:

j 77 Моѓѓї. St., Jer.ey City.N.J.
TeL Montfomery 5-1745

Нарешті
вчувся
радкиий
'"Ьсртж легіонерів цезаря. Вони
бачили, як частина стіни в підземеллю Тарзана обвалилася й
розкрила для них отвір..Лбгіонери перестали кидати камічням, а натоміспь стислою лавою пішли в наступ. Тарзан рішив, що тепер настав' час, для,
когттрнаступу, щоб вирватися
з цього задушливого підзе-.
мелля. Він звернувся д о малп з
пряказом: „Спини їх, Зуто!
Вбивай
тих людей, Ґояде!
Вѓѓеред ќа них!"

Малпн люто кинулися на
ворогів. Перші дві з них ўпали під ударами легіонерських
спис, зате останні дібралися д о
перших легіонерів і в страшний спосіб почали їх мордувати. Напад мали був несподіваний. Легіонери нарешті не
витримали й почали відступати. Тарзан наказував, своїм
малпам: `„3а ними! Вперед!"
Звертаючись` д о своїх товарчшів по підземеллю, Тарзан
скомандував перебігати в на- '
прямі д о входу в.цезарову палату.

I 34 E. 25tb St.. Ввуоппе, N.
В той час, як Тарзан з частиною
глядіяторів
керував
- малпами й разом з ними бився з легіонерами, Максімус
Преклярус, Казіюс Гаѓга та Ссциліюс Метелюс повели решту
глядіяторів та всіх тих, що бўли з Тарзаном, черев невелике
лодвіря д о цезарової палати.
В той час Тарзан відбивав
контрнаступи легіонерів та старався захопити, в свої рукМ
метавќў і таран, -якими лєгіонери бомбардували стіни Тарзанового місця заховання.
{

Tel. Bayonne 3-0540

Тарзан
' вже перебіг подвіря ft опинився перед входові д о передпокоїв цеаарової палати. Тепер
треба всім відходити туди,
щоб через палату- вибратися
на вулицю, звідки лекше вратуватися від переслідування
легіонерів. Вже більшість Тарзанових товаришів вступила в
передпокої палати, пробивагочись через внутрішню цезарську сторожу д о престольної
салі. Відходячи в середину гик
лати. Тарзан п о у в крик остороги.
і

ПЕТРО
УКРАГНСЬКИИ

ЯРЕМА
ПОГРЕБНИК

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
В BRONX BROOKLYN. NEW
YORK І ОКОЛИЦЯХ

TbL: Orchard 4 - 2 5 6 8
1 2 9 E . 7th STREET,
N E W YORJC С П Т

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful