СВОБОДА

УКРАЇНСЬКИЙ

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМОГОВОІ ОРГАГПЗАЦН

союз в З Л У Ч Е Н И Х ДЕРЖАВАХ

ТРИ

ЦЕНТИ.

PBK XL.

Ч. 292.

SVOBODA

ДНБВНИК

UKRAINIAN

трюкькт

НАРОДНИЙ

OFFICIAL ORGAN О # T H E

АМЕРИКИ.

Джерзи Ситі, Н. Дж., четвер, 15 грудни І$ЗІ

ВАШИНГТОН ЗАКЛОПОТАНИЙ
В А Ш И Н Г Т О Н . — He тільки ті держави, які не
хочуть сплачувати воєнних довѓів, але й Америка,
котра ті довги стягає, знайшлася в дуже скрутнім
положення: Франція й Бельгія переживають урядов) крізу, б о їх парляменти заявилися проти сплати
Америці припадаючої на 15 грудня рати воєнних
довѓів. А американський уряд не знає, щ о з т о г о
всього вийде, але передбачає уже тепер важкі міжпародні комплікації, які не приспішать цілком певпо питання ревізії воєнних довѓів.
КАМПАНІЯ ПРОТИ ПИВА.
В А Ш И Н Г Т О Н . — Д е л е г а ц і я сухих, нй чолі з
єпископом Д ж е й м с о м Кеноном мол., докладає усіх
П С И Н . , щоби не перейшла в конгресі ухвала на д о пушення 2.75-процентового пива. Вони кажуть, щ о
таке ниво є опянююче, та щ о й о г о можна би занести щойно тоді, коли б у д е знесена прогибіція.
З М Е Н Ш У Ю Т Ь П Л А Т Н І , Щ О Б Р А Т У В А Т И С Я ВІД
БАНКРОТСТВА.
ОЛБАНІ. — Вже Дійшло д о компромісу, щ о б и
зменшити на протяг двох років платні вчителям,
іюжарникам і полісменам і в той спосіб ратувати
МІСТО від фінансового коаху. Та банкирі ще й з т о г о
не .вдоволені .
П О Б О Ю Ю Т Ь С Я З А Д О Л Ю 50,000 Р О Д И Н .
НЮ Й О Р К . — Збірка $15,000,000 Д Л Я д о п о м о г и
безробітним іде пиняво, б о кінчиться реченець, а`
бракує ще одної третини. Я к щ о жертвенність не
збільшиться, т о в Н ю й о р ќ у опиняться без д о п о моги оО.ООО родин, котрі жиють у цілковитих злиднях. Найбільше потерплять т. зв. „білоковнірцеві"
робітники, б о ті найбільше бідують.
ЗА Н О В И Й С О Ц І Я Л Ь Н И И Л А Д .
НК) ЙОРК. — Місіс Френклин Рузвелт, жінка
нововибраного президента, заявила, щ о треба занести новий соціяльний лад, який запевнив би крат і умовини,л.ряци й . „ п о р я д н е та д.цаслине" дкитти
для пересічного робітника чи робітниці. Вона
обговорила теперішні умонини праці й ствердила,
т о робітництво є тепер дуже використовуване, б о
працює довші години, в гірших санітарних умовипах і за меншу, ніж б у в а л о , заробітну плату. Кождий‚ говорила Місіс Рузвелт, держиться джабу, які
би важкі не б у л и умовиНи праці, б о боїться, щ о по
втраті т о г о джабу не знайде іншої роботи. Таки,
кінчила М і с і с Рузвелт, треба ствердити, щ о є щось
недобре з теперішньою цивілізацією, коли вона то- '
лєруе такі відносини, і тому треба завести радикальні зміни.
ЛЕИДІ А С Т О Р П Р О СЕБЕ І В О Є Н Н І Д О В Г И .
НЮ Й О Р К . — Англійська посолив, лейді А с г о р ,
родом Американка, мусіла теж співати в Тавн Г о л
подібно як А л Сміт, щ о б и т о ю „сензацією" д о п о могти збірці для „ Н ю И о р к Інфірмері фор Вімен
енд Чілдрен".
її ѓпредставлено як „чаруючу красуню, повну
гуманности, щ о своєю індивідуальністю потрясає
бритійсьНим парламентом". Почувши те, лейті А с тор заявила, щ о не знає, про к о г о це мова, б о не
пізнає свого образу. А запитана про сплату воєнних
довѓів Америці, відповіла, щ о краще їй мовчати,
а то ше виженуть її з Америки.

І

М О Л О Д А

VOL

XL,

о с і б (

а

б

;

і Т С Н Ц І Ю

к а

Париський карний суд розглядав справу Турка Керіма
Бекса, з походження російСвкого горожанина, що подав
Себе за князя Солтанова, нібито власника копалень нафти
в Баку. Бекс був уже 14 разів
караний за обманства на суму
пів иіліона франків.

д

Д У М Ц І .

Ф И Л А Д Е Л Ф І Я . — Польський амбасадор Ф і л і пович каже, щ о вибух війни залежить б і л ь ш е від
настрою, який панує в державі, ніж від спромоги
неї держави воювати,
ФАТАЛЬНА

Т Р И Н А Ц Я Г К А .

БУЕНОС А И Р Е С — Д е н ь 13 грудня, себто вівторок і тринацятку, вважали в Полудневій Америці подвійним „ п е х о м " . І Тому не диво, щ о в Вуенос
Лйрес, яке має понад 2,OOTJ,000 населення,! не б у л о
н тім дні ні о д н о г о вінчання.
.
_ ,
ЖЕРТВИ ВІЙНИ М І Ж Б О Л І В І Є Ю

І

П А Р А Г В А Є М .

БУЕНОС А И Р Е С — Болівія розпочала нову
"фензиву. В б о р о т ь б і з Парагваєм за Чйко п о л я г л и
мже досі понад 30,000 жовнірів.
З А М К Н У Л И

К А Т О Л И Ц Ь К І

Ш К О Л И .

ВІННІГШГ. — Архієпископ Вінніпегу видав р о з порядок, яким замикає від н о в о г о року всі католицькі школи, б о бракує фондів Н А Ї Х удержання.
Каже, щ о удержувано. їх досі тільки завдяки пожертвованию сестер. Всі діти будуть ходити д о
публичних міських шкіл.
КАТОЛИЦЬКІ

ШКОЛИ

УДЕРЖУВАНО

40

РОКІВ.

и

ж

у

р

н

о

г

о

и

лилося волосся, ціла їх хата місці прокуратор і надкомісар
станула в огні. Шпріцерова, поліції, Пеѓрі. ПАТ подає, шо
вся в огні, кинулася ратувати підложе вбиства є правдопо
дГТи, що лежали в горіючих дібно політичне. На думку мі
ліжках. Вдалося їй винести ч'сцевих властей, Жолток зараЗаалярмована пожежна сто- ховувався до найбільше діяльрожа вгасила вогонь. Виявиметких війтів,
лося, що троє дітей Шпріце- Цьогож самого дня якийсь
рової, вона сама й монтер Василь Кришчишин, з фаху
ЧиЖ попарені полумям. Одно-! ф
р ф , доконав револьвеГОРОБЦІ БУЛИ КОЛИСЬ
го сина та виновника вибуху !
г о замаху на начальника
ІМІ ГРАНТАМИ.
газу забрали до шпиталю. І
теодора Стецького з
Ще в 1850 році не було в А 40-літній батько, шо був пѓдГ- Бродок. Він викликав Його з
мериці ні одного горобця. В час вибуху в місті, як довідав- доМу на подвіря, опісля стрітому році Появилося багато ся про вибух, посивів майже лив до нього з револьвера і
гусениць, які робили ВелиќЃ зовсім протягом нецілої го- втік. Виконавця замаху арешшкоди. Рішили тоді спровади- Ідини.
ітували. Він твердить, що стріТи з Нвротм горобців. Спершу
лив до Стецького зі страшака,
еггрЧ)вндясено сім пар горобців,!
бо хотів пімститися`на ньому.
СМЕРТЬ З ДІТЕЙ РІД
УДУі ТІ в невідомої причини згя,
ШЕННЯ.
'Пули. Щойно дальші траиспорЖЕРТВА ЗАНЕДБАНОЇ РІКИ.І
ти були щаслиел. Горобці їха
У селі'Рокѓто біля Львова
ли без „вф-левітів", „віз", паш- господар Покеля вийшов раМіж селами Довге і Ясенів
портів — І сьогодня вони вже зоМ з жінкою з дому. В по недалеко Сколього виловили
натуралізовані ситізени амери' МешкаітнЮ залишилося тргЗе _ ріки Стрий тіло Айзіѓа
кннських країн. ' .
малих дѓтей: 6-літня Анна, З- Штайнігера, купця з Турки, що
ілгтня Марія і іті%зторарічтгй утонув перед трома тижнями,
ХЛОПЧИНА УВИВ ТРИ
через
ріку.
а Ш І ^ а й Л о . Одно з дітей ба Переїжджаючи
ВЕДМЕДІ.
вилося сірниками і з'апалило Знайшли при ньому беобйсті
документи і готівку 107 аол.
ІВ-ЛІТНЇЙ Джек Ром в одній постіль, биедовзі ціла кімната
Ріка Стрий відоме з того, що
з місцевостей у Бригійській наповнилася димом, від якого
не має мосТГв і тому безнас
Колв)Мбії застрілив на гомсте- діти нодушнлися. Коли три го
танно топляться в ній люди,
дини
пізніше
родичі
вернулися
ді свого батька три ведмеді,
всі на кільканацять кроків від домів, застали жахливий образ змушені переїздити або пере
троє
мертвих
дітей.
'
ходити вбрід.
себе.
н

и

х

0Т0Г

а

г р о м а д и

4

1

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION,

INC.

JETIEY Oty, N. J.. Thur-cUy, December IS, 1932. THREE CENTS.

(

р о в 0

МАЄ Х І Б А П О Л Ь Щ У Н А

ЌЬ. 29t.

УКРАЇНСЬКА

АРТИСТКА.
ЗЛОВЖИВАННЯ НА ПОЧТІ,! ТРАГІЧНІШ ВИПАДОК ЗА- і
У Львові арештували поч-J
-ШІЗДЧНИКА.
У Филаделфії, в Герик тетового
урядовця Маріяна Ко-1 В особовому поїзді, що їхав!
атрі й інших, виступає молода
українська артистка, панна Не- нарського за обмансгво. В зі Львова до Перемишля, на
серпйі днів
ц. р.довінсвого
загостив
на;стації Мшана кондуктори за(двне Гайгель, дочка відомо- кілька
приятеуважали на даху покровавлего українського громадянина,! ля Людвика Гаврона, управи- ного трупа залізничого реві-,
Івана Ганґля з Фініксвіл, Па. теля почтового уряду в Дуб- дента Робачинського. Правдолянах. Користаючи з неприсут- подібио заходить тут нещеЗМАРНУВАЛА ГРОШІ
40ности Гаврона, він украв кни- сливий випадок. Робачинський
ЛОВІКА.
жочку пбчтової щадииці на 1 J6YE відомий з енергійного
Паранька Терешко в Мона- ,ІОЛ., дописав до одинки 350 і реловлювання пасажирів, які
стирі, пов. Ярослав, повідоми- вибрав з почтової каси 1,350 Ьсали без білетів. Він мусів за.4a поліцію, що якісь бандити ЗІУЛ.' Опісля затягнув усе до гнатися в погоні за такими панапали на неї в лісі і відобра- книжок, так, що' Г.аврон не за- Ісежирами на дах і тут згинув
ли гроші, які вона дістала від вважав обманства. Аж вар трагічного смертю.
свого чоловіка з Франції. Од-; шавська централя викрила цінаќ
поліційний
розвідник ле зловживання", наслідком чоКАРА СМЕРТИ ЗА ЗАЛТЗНИКонарський опинився у
ствердив, що ніякого нападўі
ЧУ
КАТАСТРОФУ.
й грабунку не було. Тоді Па- слідчому арешті.
У процесі в справі залізничої
раяька сказала, що напад викатастрофи під Любліном содумала, щоби не докучали їй
ІНВАЗІЯ ЩУРІВ.
люди, Домагаючись позичок.
вітський трибунал оголосив
Агенція Райтера повідомляє, присуд, який узнав начальника
Коли розвідник і в те не повірив, вона призналася, що всі що великанська череда щурів стації, Булакова, виновником
гроші стратила на забавах з залила місто Кімамбо, яке ле-' катастрофи, в якій згинули 36)
любовниками.
жить у Танганаїці (східна А ф - '
і .були ранені, Ї засу
рика). Щурі цілковито знищи див його на кару смерти через,
бавовняні пляитації. Меш розстріл.
ВБИЛА СВОГО ЧОЛОВІКА.
канці міста в страху иеред щу У мотивах присуду зазначено,
В Краснім, пов. Калуш, Ма- рами втікли з міста. Тепер міщо Булаков увійшов в компе
рія Делейович підчас сварки з сто зовсім пусте. Гуляють п О
урядника
чоловіком побила його гач- ньому лише щурі.
Ванцеєва і відкрив самовільно
ком по голові, а потому вхосемафор. Ванцеєва засудив суд
пила його за горло і задушина 8 лр: вязниці за це, що доНЕЗВИЧАЙНА ДИТИНА.
ла. Вбивницю арештовано.
зволив Булакову встрявати в
У Сан Франсіско жне дволітйого
чинности.
Залізничий
ФАЛЬШІВНИК ГРОШЕЙ.
ня дівчинка, Мерілин Лелді, яфункціонар Козаков засуджека звернула на себе.увагу неНа основі стежних листів
ний на 6 літ вязниці, машиніст
звичайними здібностями, розрештовано, як повідомляють
виненими дуже передчасно. Ламанов звільнений від вини
із Вильна, ЯІІДГОСЬ Грінбавма
Вміє вона -лѓѓати, тДнсні Я # ра-^ Р під заиѓтом фальшування дохўвати, спелувати, множити
лярів і інших заграничних вачисла, грати на фортепяні і ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИлют.
Грінбавма арештували писати на машині. Має фено- ТЕТ ХОЧУТЬ ПЕРЕНЕСТИ ДО
коло села Михнево на відтин- менальну память і нічого но
К-ГАЙОВИ.
Заневича. Мав при собі, забула, що їй хто сказав від
значну суму заграничних ва- найперших днів, як набула сп`- Румунський часопис „Гласул
люг і фальшивий пашпорт на домість. Хоч має два роки, чле Буковіней" повідомляє, що
назвище купця Навмана.
зростом виглядає на пятьліт- професори черновецького уніію дитину. Кажуть, що ті здіб- верситету, які постійно мешПОДАТОК ЗА МОГИЛИ.
юсти перейшли на дитину з Щ кають у Букарешті, а до Чердіда,
котрий був астроном
нівців приїжджають лише раз
Лондонська преса повідомна тиждень на виклади, збиляе, що Англійці, які мають і письменником.
рають підписи в тій ціли, щоб
членів рідні, похоронених на,
території СРСР, дістають офі- С Т Р А Ш Н И Й В И В У Х Г А З У . університет, з Чернівців перенести до Крайови (місто, по
ціяльне повідомлення від раПри вулиці Жовківській ч. 'ложене в недалекій віддалі на
Дянської влади, щоби до означеното реченця заплатити 73 у Львові запроваджували!захід від Букарешту в тз. Маподаток за могили цих крев- газові рури. Рури в мешканні лій Волощині).
няків. Інакше „могила перей- Шпріцерів контролював 19де на власність держави", себ- літній монтер Карло Чиж —
ЗАМАХИ НА В І Й Т І В .
ріючого свічкою. При цьому
to може бути зрівнана з земВ селі Потуриця, пов. СоЛего. Податок за могили це о- наступив вибух газу. Ціла хадип з нових засобів добути з та затряслася, з усіх вікон ви- каль, хтось стрілом крізь віклетіли шиби, обстановку зов- но вбив війта цеї громади,
Чужини гроші.
сім здемолювало. У двох су-J Івана Жолтока. Вбивства докосідніх мешканнях потріскали ^нане- здається при помочі втяВЕЛИКИЙ ОВМАНЕЦЬ.

` Д А Л І П И Ш У Т Ь Д О ‚‚САНТА КЛОЗ".
НЮ Й О Р К . — Почта збирає письма, надіслані
до „Санта К л о з " . Деякі з них неоплачені й діти просять вибачити, б о не мають за щ о купити 3-центової марки. Біда тільки з адресою.
,
. „
Одні діти пишуть прямо „ д о неба біля з в і з д ' ,
а інші до північного бігуна.
Почтовий уряд збирає ті письма і жде, чи яка
добродійна інституція не схоче ними заінтересуі'ітися, б о це пишуть г о л о в н о бідні Діти і просять
одягу чи інших конечних річей.

DAILY

ІНТЕРПЕЛЯЦІЯ В АНГЛІЙСЬКОМУ
П А Р Л А М Е Н Т І В СПРАВІ Г А Л И Ч И Н И
Л О Н Д О Н ( А н г л і я ) . — Дня 24 листопада посол
В. Ленард запитав міністра справ закордонних, Чи
йому звернено увагу на петицію в справі переслідувань і закриття українських кооперативних спілок
польським урядом, яку недавно внесено д о Ліги Націй, та які кроки думає поробити в цій справі уряд
Й о г о Величества.
На цей запит відповів заступник міністра ‚справ
закордонних, капітан Еден: „ Я бачив повідомлення
про те, щ о така петиція була внесена д о Ліги Націй і вона напевно буде розглядати петицію звичайним с п о с о б о м " . Тоді посол Ленард запитався
далі: „ Ч и високодостойний пан посол (віцеміністер)
знає, щ о велика частина громадської опінії в цьому
краю ( А н г л і ї ) уважно слідкує за цим нападом на
кооперативний принцип і сподівається, що уряд
Й о г о Величества виступить в обороні прав націоннальної меншости?" Капітан ЕдеН відповів: „ Ц е питання тепер не може відноситися до заступника Й о ѓо Королівського Величества. Правдоподібно справа піде на розгляд принятим шляхом і тоді Ліга перешле її, коли буде вважати це за потрібне, Комітетови Т р о х " .
В понеділок, 28 листопада, посол Рис Дейвйс
вніс запит д о міністра справ закордонних у справі
відшкодування П о л ь щ е ю потерпівшим Українцям
підчас пацифікації. На це відповів міністер справ
закордонних,
Саймон: „Рапорт,
принятий
Лігою Націй, висловлює жаль, що польський уряд не
знайшов змоги дати відшкодування деяким Українцям. Погляд цей поділяв і бритійський представник,
виступаючи як голова Комітету, який цю справу
поставив був на порядок денний". Дейвис ще раз
запитався: „ Ч и в Союзі Націй є який авторитет,'
котрий припильнував би того, щоб, коли зроблено
такого роду сугестію, відшкодування б у л о виплачене?" Лш.іі.сд`ер відповів: „ Ц е є справа, яка відноситься д о Ради Л і ґ и Націй, але що торкається поглядів Британії, т о бритійський уряд звернувся зі
своїм представленням у тій справі до Ради". —
(Укрбюро, Л о н д о н ) .
ДИСКУСІЇ В КАНАДІЙСЬКОМУ ПАРЛЯМЕНТІ
НАД П Е Т И Ц І Є Ю Д О Л І Г И Н А Ц І Й .
Л О Н Д О Н ( А н ґ л і я ) . — Українське бюро подає,
що 14 листопада в канадійському парляменті відбули`ся дискусії над петицією д о Л і г и Націй англійських послів у справі надання автономії для українських земель під П о л ь щ е ю .
Питання це підні'с посол Кембел, а посол Л у ч кович підтримав його. Відповідь давав премієр-міністер Бенет, який зазначив, щ о канадійський урЯд
відноситься д о тої справи з великою симпатією й
зробить у тій справі все, щ о буде вважати за відповідне.
А Н Г Л І Я З А П Л А Т И Т Ь 15 Г Р У Д Н Я .
Л О Н Д О Н ( А н ґ л і я ) . — Англійський-уряд оовідомив Злучені Держави, щ о 15 грудня він заплатить
свою рату воєнної позички, яка припадає до сплйчення на цей день. У звязку з цією сплатою Англія
не ставить уже ніяких вимог д о Злучених Держав,
а лише застерігає за с о б о ю право піднести в своїм
часі справу воєнних боргів.
Ф Р А Н Ц І Я Й БІЛЬГІЯ НЕ З А П Л А Т Я Т Ь .
П А Р И Ж (Франція). — Палата послів не асиґнувала урядови грошей, потрібних на сплату Злученим Державам рати воєнних боргів. При голосуванню пропозиції уряду про своєчасне заплачений рати
висловилися проти цього 380 послів, а за уряд голрсували лише 57. Майже всі радикально-соціялістичні посли не голосували. Після цього уряд Еріота подався д о димісії.
Бельгійський уряд категорично відмовився
платити Злученим Державам бельгійські воєнні
борги. Тому, щ о уряд обіцяв справу цих боргів полагодити, а д о цього -іасу не полагодив її, він подався у повному складі д о димісії. Бельгія тепер
також переживає крізу ўраду.
t

ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА ЗАПЛАТИТЬ.
П Р А Г А (Чехословаччина). — Уряд ЧехослобаЧчини повідомив Злучені Держави, що чехбслОвнЦвка република свої зобовязання виконає на Час, ЙЙплативши 15 грудня все, щ о від неї належиться Злученим Державам.
'
,
і
Р И Г А ( Л а т в і я ) . — Уряд Латвії Повідомив riotла Злучених Держав, що Латвія заплатить Нй час
рату, яка Припадає їй заплатити На змеНШейнЯ сігого боргу Америці.
М О С К В А

П Е Р Е П Р О С И Л А

А Н Г Л І Ю .

Л О Н Д О Н ( А н г л і я ) . — Міністерство справ И Й кордоних задоволене з того; щ о московгљкітй ` Н О сол зложив формальне перепрошення редактора газети „Правда" за напади на-анґлійсьючй уряд та за
комуністичну пропаганду в Індії. Крім т о г о російськяй посол повідомив, щ о Москва готйва розпочати негайно переговори про заключення торгоІ'вельного д о г о в о р у з Англією.
А

СВиВОДА, ЧЕТВЕР, 15-го ГРУДНЯ 1982.
""SVOBODA" (UBERTY1
rCUNDED 1X93

радянськім союзі 1927 А Р оку і перед "ОЧУ`РОЯЬМ%ЃЦ'годі цар'
був приголомшений загальним Петро хотів „ Д І Г Н Й Т І Г У Й пере-'
збідненням,
знищенням жит-І гнати" Західну Евгдопу. Збудуat 81-83 Grand Street, Jersey City, N. J.
Or-ned от the Ukrainian National Association. Inc.
тевого рівня мас в СрСР. ван (до речі, j ца уўкраїнських
ВИСЛІД ЗАГАЛЬНОГО ГОЛОСУEDITED by EdUoriil Committee. .
Транспорт протягом Нятиріч- кістках) велик'у с#ою столицю
ВАННЯ ЧЛЕНІВ В СПРАВІ
Петербург, зорганізував
кн дуже підпав, так, що на- —
НОВОЇ РЕФОРМИ.
сильне
військгд,
створив
нові
віть
тих
товарів,
що
е
у
ве(Допис із-Чехословаччини).
Accepted for calling at special rat. of postage provided for In Section lto
ЗА
^
ПРОТИ
та ці ДВОЇНІ мануликій скількости в одній об- фабрики ot tat Act of October 3, 1917, authorized July 31, 1918.
РЕФОРМУ.
РЕФОРМИ.
фактури.
Але
це;
він--зробив
ласти,
не
можна
перевезти
в
ВІДДІЛИ, К О Т Р И Х І ВІДДІЛИ, КО;;.,, ,
Дня 21 листопада у великій, ніде не можуть купити папеf
І7ЕРЕДПЛАТА:
iUnSCRIPTION RATES:
члени більшістю
члени більшістю
по береги повній салі міської ру в радянських крамницях другу, яка їх потребує. Не коштом селянства, яке Д О нит голосів реформу
Шѓ.. cents a copy
Пооіиноке число тр" пе-гти.
голосів Р Е Ф О Р М И
ухвалили.
не ухвалили
Do. умѓ
a i m На рік
—$ 7 Д Х бібліотеки в Празі відбулася, Також черги у голярнях недо- опрадала надії також радян- ки обібрав, так, шо воно й зі
Hz month$ 3.75 На вів року
5 3.(5 прецікава дискусія зприводу ` свідчений
чужинець міг би ська торговля. Бюрократія не 200 років ие МОГЛО поправи
Не тѓа иі--ѓпі
$ 2 ЃЇ
ВІДДІЛ..
2 8 І! В І Д Д І Л
тись
після
такої
„європеїзації-.
117
може
задовольнити
потреб
на
реферату доктора Яиа Славіка, вважати за вияв культурности,
В Джерзж Сжті і Загранзшею:
rorttfo and J.riay City Ratal:
139
Thr..
MNNT.i
$$1000
1Ѓїї На рік
S10.00 відомого знавця східно-евро- що, мовляв, радянські грома- родніх мас. Бракує всього, до-^Вже при ківдді життя Петра І.
On. year
5-П0 пейськнх справ. Славіќ є го- дяни хотять дігнати своїм зов- волі є тільки горівки. Пяти- девять десятих мануфактур за156
Six months
S 500 Нч пій і^`гу
Three M O N T H S
$ 2.75 На три місяці
$ 2.75
. 79
І
234
ловний редактор чеського мі-,нішнім виглядом цивілізованўі річка знищила те, що було гинули. - . -'-..'
За оголошення редакція І
.
9
1
303
Д-р
Славіќ
думає,
що
призбудоване
за
так
званої
нової
„Словански Прше- Европу й Америку. Зновуж по-Forelgn Money Order. сячника
' 3 Канади належить посилати гроші лише і
. 93
глед" (Славянський Огляд) і'милка: радянські громадяни економічної політики. Фінанси близно така доли жде й больЃса. .‚(-.-.ободи' : M6ngomery 5-0498. Тел. У. Н. Союза: Montgomery 5-1838.
.116
разом з тим стоїть на чолі стають у чергу перед голярня- СРСР зруйновані. Ціна радян- шевицьку пятирічку. Само соАареса: "SVOBODA", P. О. BOX 346, JERSEY СЃЃУ. N. J.
.118
українського історичного ка- ми тому, шо лише голярі ма ського рубля впала до одної бою, декому пятирічка в СРСР
.161
приносить
користь.
Найбільше
двацятої
частини
попередньої
бінету в Празі. В літі 1932 ро- ють мило, якого ніхто прнват.195
ку Славіќ відбув подорож у но не може купити. Хоч раз і вартости. На ділі є дві валюти користае нова каста, комуніс.241
тична
бюрократія.
Славіќ
піл-1
Радянськім Союзі. Свої ; дум- на місяць хоче громадянин ко-'в СРСР, бо самі комуністи заХто обзнакомлении з працею в У . Н. Союзі,
, .263
кн й вражіння з подорожі він муністичної держави змити го- вели крамниці „Торґсін" (Тор- черкує, що привілеї пануючих
той свідомий т о г о , щ о наша організація п о б у д о .
.
266
верств
у
старім
февдальнім
подав у газеті чеських лєгіо- лову милом, і це він може зро- говля з чужинцями), але в цих
вана на посвяті соток, а то й тисячок тихих робіт. .280
нерів, „Народні Освобозені". бити тільки в голярні.
' крамницях за золото й дброге світі ледви чи можуть рівняників, котрі десятками літ працювали для цеї орґа.
.
296
тися
з
привілеями,
особливи-'
Всупереч тим Чехам, що Їзди-J Д-р Славіќ вважає всю пити- каміння можна купувати й гронізації, дуже часто не тільки щ о безкорисно, але
. .312
ли до радянського Союза в річку за легковажну затію. По-! мадянам радянського союза. ми комуністичній'касті в CPстягаючи на себе наклепи як заплату за свій труд.
.
.
3
17
CP.
1931-1932 p., Славіќ зовсім не ставили великий плян, але не''Через руїну грошового госпоНа отих робітниках, що з бігом часу познайомлю. .338
захопився
большевицькими взяли на увагу, якими засо-j дарства СРСР вернувся до мі-J Д-р Славіќ не вірить у доввалися з працею в організації, спиралося ціле д і л о .
3
3 9
ге
життя
комуністичної
диктаплянами й будовами, як Дні-!бами той плян здійснити, де ` нової торговлі, без грошей,
водство У . Н. Союза.
. .340
прельстан, фабрики тракторів. взяти грошей. Забули про те, U в цих обставинах господар- тури. Вважає, що кожна рево-'
Хто займався Союзовими справами як відді.
.
3
49
люція
має
свій
початок,
свою'
і т. і. Свої погляди на сучасне'що в Східній Европі урожай '
ї руїни й голоду мас комуловий урядник, головно як секретар, або хто при..357
положення та на будучність залежить у великій мірі ВІД'містична партія знов зверта- добу розцвіту Та свій кінець. І
глядався тій роботі, той знає, скільки т о забере
.
.
3
6
1
Большевицька
революція
вже'
I комуністичної
диктатури
в І погоди. Не передбачали ѓос- ться до єдиної надії, яка жичасу, заки урядник „.зложиться" у Союзову роботу.
. 3 9 6
JCPCP Славіќ висловив у сво-, подарської крізи, при якій за
большевиків в p.p. 1917— перейшла сній вершок і йде'
І не диво, б о члени У. Н. Союза — це робітники,
вниз.
Врешті
j-jfe^
р'еволюції
зірефераті перед численною j ту саму скількість пшениці ра- 1923
„світової революкотрих у старім краю не П Р И У ч у в а л и д о такої праці.
громадою слухачів, між ЯКИ- донський союз може купити y
Некультурні маси легко станеться тільки т'е, до чого П О П Є Р Є Д Н О б у Л О ОГОЛОШЄГоловна Канцелярія завжди дбала про те, щоби
ми були найвизначніші прсд-jзначно менше машин, як бу- ;р ть усяким фантазіям. Ще є підстави в житті, а не ті мрії, І Н О 8 2 В І Д Д І Л И „ з а " і 8
з Н А Ш И Х членів виробити добрих Союзових урядам„ПРОТИ".
мають провідники- диктавало раніше. Самий „плян" „
І панує в комуністичних
ків по"відділах. Бо. не маючи добрих урядників по ставниќй політики й господарзміняли й зміняють неодин головах забобон, що буцімто торської партії.
, Р А З О М Д О С І З В Е Р Н Е Н О відвідділах, годі думати про добрий організаційний ства чехословацької держави.
Г О Л О С О В А Н И Х 1 1 9 бальораз. Наприклад: думалося, що можна викликати „світову реД-р
Славіќ
зазначив
напеапарат, а тимсамим і про зріст `організації.
Т І В , З Ч О Г О 1 0 6 „за"
репри кінці першої пятирічки волю'цію" військовою силою,
І Т О М У , коли приходить час виборів по відділах, ред, що в Радянськім Союзі
Ф О Р М У , ' А 1 3 „проти"
напрямах ! УДе ше 80% індивідуальних Славіќ думає, шо саме тепер
їздять
у
рі:
Л
И
С
Т
У
В
А
Н
Н
Я
Р
Е
Д
А
К
Ц
П
.
ми завжди звертаємо увагу нашим членам, щ о б и
селянських
господарств,
але
большевицька
політика
стоїть
Р
Е
Ф
О
Р
М
И
.
легкодушно не зміняли урядників, а хіба тоді, коли відвідувачі з Европи й Америнебезпечнім шляху:
Міннеаполіс, Міни. — В опи- Увага: В цій рубриці будетьМіж ними є немало таких, вже тепер у четвертім році
заходить для цього дійсна потреба. А тепер треба
пятирічки
сколєктивнзовано неуспіхи пятирічки
можуть сі Листопадового Свята прося подавати вислід голосуванпіднести ту справу з ще сильнішим натиском. Бо які їдуть до СРСР з наперед
селянства.
І попхнути большевицьких дик- пущено через помилку скрипня в міру того, як будуть відкождий бачить, що жиємо у важких часах депресії, принятими поглядами: тому
Колєктивизацію сільського таторів до авантур за кордо кове сольо молодого скрипа- голосовані бальоти з відділів
-к яка змушує нас перевести основну ревізію в нашій одні, прихильники большевизорганізації'; б о без неї будемо нидіти, не діставши му, бачать у Сталіновій дер- господарства роблено варвар- ном. Особливо якби в Німеч ка, Володимира Коцюби, при вертатися до головної канцеі тільки світло, а другі, во- ськими, дикунськими способа-'чині ще зросла комуністична акомпаніяменті панни Любки лярії. Опісля ще раз всі -віддо Союза приросту з м о л о д о г о покоління. Саме це
Масово
розстрілювано партія й Німці схотілиб загра- Паньківної.
діли будуть проголошені раб у л о причиною, чому ми взялися в У . Н. Союзі за роги комуністів, бачать тільки
і. Я, казав Славіќ, їхав до сільських господарів, сотки ти-'ти у себе „радянську републизом в однім чисті „Свободи",
справу реформи. Знову реформа, як бачимо над- ' }
тепер у купе щоби всі члени могли мати
глядно, є дуже трудна річ. Не зважаючи на орга- большевиків без упередження. сяч післано на рабську працю{ќў", то російська червона ар-1
- написав їй що кожно` точну і повну контролю.
нізаційні поїздки, пояснювання в часописі,й орґа- Хотів скласти свій самостій- в далекі північні країни. Ни- мія сталаб знаряддям німець-'
І
і житьс(я фліртуванізаційну переписќу, великий загал членства ще д о - ний погляд на все, що там щили ніби „куркулів", але, K A - J K O I політики.
Бальоти, в котрих замісць
будуть наслідки пяти-'ти з нею, застрілю як собаку, числа голосів написано слова
сі т о ї реформи не розуміє. А коли ми тепер ще по- діється. Як легко помилитися же Славіќ, це не були визиску-j
порівнює боль-1 — Вона що ііа це?
вибираємо по відділах'нових урядників, то певне є ,. оцінці фактів життя грома- вачі, а просто селяни, що в м і „одноголосно" або „всі", зішевицькі спроби я реформами
Відписала .мені, Щоби я при- стали завернені до поправи.
те. щ о вони будуть ще менше визнаватися на тій дян СРСР, Славіќ наводить ли до,бре господарити.
справі, ніж ті, з якими Головна Канцелярія досі такий приклад: коло газетних
Д-р Славіќ у свойому рефе- російського царя Петра І. віз зі собою скоростріл.
„Одноголосно" може значити
кіосків у Моск`ві та- по інших раті навів факт, як він хотів і
. працювала.
. .._ ... „всі присутні" члени, або взамістах він бачив великі черги із Москви до Петербурга їхати
галі „всі члени". Закон вимаТа без огляду на реформу виринають ще раз-у
П О К У П Ц І В . Тим чужинцям, які через Вологду в північній Росії.
гає, щоби голоси були рахораз нові справи, які вимагають від урядників широне знають російської мови, Комуністи ніяк не хотіли його
вані й подані на бальоті чиского ознайомлення з організацією. А зі старими у____
5ц.
большевики
пояснюють ці туди пустити; доказували, що 'Різдвяні картки (желятинові)
лами, без огляду на те, чи це
рядниками, котрі вже визнаються краще, можна ті
„хвости" тим способом що, там нема добрих вагоні
' Різдвяні картки, в формі книжочки з різдвяними желанвідноситься до всіх членів у
справи скорше й ліпше полагоджувати, ніж з нови15 ц.
мовляв, це такий великий годиться для ,,культурних Ч У відділі, чи лише до всіх прими.
Тому наш організаційний інтерес наказує нам
15 ц.
інтерес народа до політи- жшщів" Очевидно ' боялися Листовий папір з різдвяними желаннями
сутних членів на відділовім
тепер не зміняти б е з потреби старих урядників.
бц.
ки комуністичної п'артії. В дій- щоб Славіќ не'по'бачив там Новорічні картки (желятинові) „
мітінгў. Про це, чи відділ є
Знову громадський інтерес наказує пошанувати тих,
сностиж люди купують по тих рабів-селян, які в страш-'
Замовлення слати до:
„за" реформу чи „проти" рещо д о б р е служать громаді чи організації, та закілька газет на обгортання і них умовинах працюють у півформи, рішає більшість (біль" S V O B O D А,ч
PA3JPUW використати їх практику д л я добра орґаніна інші домашні потреби, бо
зації чи громади.
нічних пралісах. Славіќ був у 31-83 GRAND ST„
(P. О. Box 34Н)
JERSEY O T Y , N . JL ше число) голосуючих членів.
ITRTTOLIP ner-R-XPER pcMlshed dally except Sundtys ind hoHdtri

РЕФЕРЕНДУМ

РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ НА ПОРОЗІ ДРУГОЇ
ПЯТИРІЧКИ

у

s

1

ПОШАНУЙМО ПРАЦЮ

t

1

1

с ь к о

1

Є

в

и

л

а

л

о

nt

в

Я

Д О С

б

н

а

д

у

ж

е

оя

лях

Г О і

ж

н

к

а

х

т

о

В

два

:

і р і ч к и ?

с

л а в і к

РІЗДВЯНІ КАРТКИ І ЛИСТИ
1

І таќ. як би небіжка. Довго та- титься вратувати.
ми очима. Тепер стояла перед з образќами. Став перекидати пекла. Як би ви були моєю
I кс не може тягнутися. На таке
Зайшовши в село, Туник о- ним неначе якась не та, неначе картки. Майже на кождій сто- жінкою, то я сю дідьчу книжІнсм.а ради, нема ратўнќу. Вона пинився перед невеликою ха- не Юстина Нагірнякова, а я- рінці був образ пекольних ку -зараз взяв би і вкинув би
J пропаща, нона згине!
тою з подвірям, обведеним
ла, худорлява, з туск- мук. Чорти пражили, пекли, в піч. Се, що ви мені набалаІ Туник дуже пильно призи- штахетами.
Туник відчиннн лими очима. В першій хвили варили, на рожен насгромлю- 'кали; се, що ви вже вмираєте;
(Оповідання).
рався споїм ч`оботам. К'оли На- собі фірточку і увійшов на його кругле лице стяѓлось вали грішні душі. Виривали їм
се, що приготовляєтеся на
(3) гірняк замовк, Туник підвів
подвіря. З буди вискочив ма- криво цілком так, як то буває кліщами язики, випалювали о`Смерть... то одно велике безочи і хвилю дивився в лице лий пес на тяжкім ланцу і став,у дітей, коли їм з пересердя чі, різали їх пилами і на вся— А то дурні баби! — пере- сить умерти.
'глуздя. Скажіть мені самі, як
Нагірняка.
Нарешті
промовив:
бив годинникар.
на нього завзято гавкати.
(збирається на плач абр на кпй інший лад мучили грін.ні
— Може би ви лікаря поравоно є: чи собака тому має
Я вам щось скажу... Піду
Що той великий ланц на сміх, ще заки вони рішаться, душі.
— Я знаю, що дурні, — від-дилися?
блохи, що чіхається?
ловів Нагірняк. — Саме тому
— Гадаєте, що я вже не до вас і подивлюся. Може яка маленькій собаці хоче від ме- що їм робити: плакати,
- Послухайте мене, ґазди(Далі Б У Д Е ) .
що дурні, вірять в такі нісе- кликав лікаря з міста? Лікар зарада знайдеться.
не?
сказав Туник сміючися, сміятися. Потому свою торбу
— сказав годинникар. —
нітниці.' Коли моя жінка вчу- приїхав, оглянув Юстину, по- — Бог нехай вас за се п о - ' - А ти, собачќо, не боїшся зі знаряддям поставив на крі- Як би я був вами, то я цілком'
В К О Ж Д І Й У К Р А Ї Н С Ь К І Й ХАла, що ас треф, то смерть, то балакав з 'нею, похитав голо- благословить! Ваша голова мене?
елі, з рамени здоймив годин- не цікавивсь би пеклом. Я воIX П О В И Н Е Н З Н А Х О Д И Т И С Я
її лице видовжилося так, що вою і каже:
вже нераз вимудрувала людям
СоГіака 'дзявкала і уїдала ники і поставив їх на скрини. ів би дорогу до неба, не до
ЧАСОПИС „СВОБОДА-.
борода прийшла аж на стіл.
„То нервове пригноблення! якийсь поратунок. Поступіть, ,ше завзятіше. Туник потряс Приступив до Нагірнякової і

Я
підвів
його
до
фіякра
будьте
ласка,
до
моєї
хати.
Як
своєю
торбою.
В
торбі
задзеспитав`:
— То Юстина повірила?
Бож':-!, нькотіло. Собака замовкла і — Ґаздине? Що з вами? як
г — Зразу ні. Бодай показу питаю його, чи то дуже невала, що не вірить. Сказала, безпечна хороба. Доктор „гм Сам не знаю, яким способом І хвилю щось міркувала собі..ви виглядаєте? Чи маєте може
виймив табакирку, по- відплативсь би вам за се...
Не бачўчи на лнци влізливця яку грижу? Чи муж не дбає за ОЛЕНЌА, дитяча пєса на 3 дії, Матвієнко (9 осіб)
що то гріх вірити в таке. Та
25 ц.
потому вона похнюпилася, ка- стукав до неї, відчинив, потяг— Поволи, поволи! Я не лі трівоги, сама затрівожена зву- вас? Чи може забагато пильЧЕРЕЗ Ф А И К У , Сценічна картина в 4-ох відслонах, Ронув до носа табаки, пчихнув, кар. Дешо я годен зробити
и, що добувалися з торби', нує вас, бо як бачу, незабажучи:
ман Завадович (7 осіб)
25 и.
„Я лиш хотіла пожартува- табакирку ќляпнув назад і ка- та не все. Обіцяти я не го сховала хвіст під себе і влізла ром в хаті буде вас троє...
В М А М И Н Д Е Н Ь , сценічна картина в 3-ох діях Іваннн
назад до буди. Туник увійшов
ден нічого.
ти і забавитися, а то Господь же:
— Лишіть такі жарти!
Блажкевич (11 осіб)
В печи палахкотів зганила його Нагірнякова.
‚Вона вмре на таку хоробу
— Я собі міркую, що се не
Бог взяв се цілком серіозно".
"
легка справа. Як ви се гадаєте жвавий огонь. Двері до світ- Я вже знаю, що мені хибує і С В Я Т О М А Т Е Р И , сценічний образоќ на 2 дії, М - Р
— Вона справді повірила? що зветься... глупота!
зоріс-Барилякова (8 осіб)
20
лиці були приперті. Господи- як є зі мною. Ще якийсь часо— Ще й як! Набила собі го- — Я йому подякував за по- зачинати?
лову думкою, що року не пе-яснення і заплатив. Доктор сів — Як хочу годинник напра ня співала там якусь побожну чок і проведете мене на цвин- М А Л А Н К А , сценка на 1 дію для діточого виступу напиїякра і відїхав. Я лишив- вити, то вперед мушу побачи пісню. Туник заковтав.у двері тар. `
сана на тлі народнього переказу. М . Дашкевич (9
режие. Як би то не. було таке
сумне, то за живіт можна бра- ся, щоби дивитися на повіль- ти його. Ну, тепер, куди ко і увійшов до світлиці.
осіб)
Ю
— Ов! — крикнув Туник. —
Добридень! — сказав.
му дорога- Ви до міста, я де
тися і сміятися, слухаючи, як не конання Юстини.
Аж так зле з вами? Що то не- З Л И Д Н І . О. ОЛеСЬ, 4 картини
20 и.
Добридейь! — відповіла раз влізе в голову здоровісь.
то вона на всякі лади силкуНагірняк ѓѓотягнув рукавом вашої хати. Я уповаю на Бо
М И К И Т А К О Ж У М Й К А , О. Олесь, 4 картини
15 а
ѓа. Трошка надіюся, та ви за Юстина. — Ви знов у- нас? кій жінці!
еться ту ворожбу зробити по очах, кажучи:
В Е Р Е Д Л И В А П Р И Н Ц Е С А , пєса.на 3 дії (12 осіб) . . . . 15 "
ІЦо там коло в?.с чувати? Як
правдою. Вянн, марніє з дня
Такий прикрий вітер дує, богато не рахуйте на се.
— Як би се була тільки баб— Я знаю, що як ви годні, ваше здоровлячко?
на день. І не дасть собі сеї що аж сльози видушує з оська химера, як би така гадка О Д Н О Ї Н О Ч І , образоќ на 1 дію, А . Животко (5 осіб).. Ю ннісенітниці вибити з' г`олови. Ячей.
то поможете. Як не ваша сила} — Дякувати Господеви,
ш ось так влізла в мою го- Т А Р А С І В Д Е Н Ь , сценка для діточого театру в 1 відслоні
вже не одну годину пересидів
Туиик увесь час слухав ува-(буде, то годі!
ќось ще тягну, — відповів лову, то я не приготовляласяб
А. Коломиєць (Посіб)
20 п.
коло яеї, пояснюючи їй, шожно і похитував головою так,
Розійшлися. Туник пустився Туник, призираючися жінці.
так пильно до моєї останньої) П О Ж У Л У Б А Л А З А П І З Н О , сценічна картина в 1 відслокарга, то Мертва річ і будуч- шо аж шапка пересунулася з в село Нагірняк до міста. По- — Вона справді неначе тяж- хвилі, як я се роблю, відколи'
ні (7 осіб)
І
1-5 їїноспг чоловіка не може зна- лівого вуха на праве.
спішав скоро, щоби в місті ко недужа, — погадав, глянув- знаю, що надходить' мій кі-1
М А Т Е Р И Н А ' С Л Ь О З И Н К А , дитяча різдвяна пєса-козка
ТИ. Вона слухає дуже уважно.
— Мені самому жалко, — скорше зорудувати діло, скор- ши на' неї.
У.
^
j
і
на
3
дії,
написав
Василь
Атаманюк
20
...
Каже, що кожде моє слово сказав. — Та се перейде.
ше вернутися до хати і побаТуник був у Нагірняків то- що я відтам привезла собі 'і
свята правда. Та скоро встаЗамовлення з належитістю слати до:
— Коби! — крикнув Нагір- чити, що годинникар зробив, му три тижні. Тоді перед ним Лежить там на столі.

немо, то першим і останнім няк. — Коби то було так собі, Зачав надіятися, що з божою була повновида, рожеволица
. "SVOBODA"
Туник підійшов до стола і
її словом Е, шо вона таки му- хвилеве. Я вам кажу, вона вже) помічю жінку може пощас- жвава жінка з живими весели- побачив стару велику книжку' el-83 GRAND ST.,
(P. О Box 346)
J.e.RSEY CITY, N J

Т А К А , ІДО В М И Р А Є ,

!

1

1

лс

Д І Ю Ч И Й РЕПЕРТУАР.

2

ія К

0 11

о

11

11

4

л

Н Є Ц Ь

Я

б

у

л

а

Л

ь

в

о

в

5

о с ь

LA.

L.

V

СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 15-го ГРУДНЯ

З УКРАЇНСЬКОГО
ЖИТТЯ^АМЕРИЦІ

Ш

ЯК МИ ПОМАГАЄМО РІДЙОИНУ
КРАЕВИ.

Заходом Х о р у „ Б А Н Д У Р И С Т "

СЕИНТ ЛЎІС, МО.

в Н ю Йорќу'..

відбудеться

В неділю, дня 20-го лисгопа19.42 p., закінчив Авраменко }
оїм 23 виступом цілу низку jj
святочних виступів у честь двісталітніх у родин Вашингтона Н
льшім театрі ^‚Одеон" (і
в Сейнт Лўіс, Мізурі.
СВ

Т

Щ

І

.

і

Листопадове Свято.

ТО.

КОНЦЕРТ

Цей виступ, як; і попередні
виступи, складався з трох ѓо`
и х частей, а то: „Життя на
„Українська пісня
Америці" і „Край Вашингтона".
В першій части подибуємо
яку відтанцювали 20
пар За гим прийшов „Аркан" з
ц ганцюристами. Опісля 8 пар
у.І.іич дівчат в „Журавлях'
v „Коломийка" в 4 пари. В
ннл ..Сіянка" відзначалася
дуже добре мала дівчинка Ба
тіш. Танок „Гопак колом" ви
пав он не найліпше в першій
дії. В „Гонивітер", було 10
:;,ір дівчат, а в „Козачку" одна
пара малих дітей. Самий Авраменка гакінчив першу дію танком Гонги.
ЛОВН

ПРИСВЯЧЕНИЙ ТВОРЧОСТИ

М И Х А Й Л А

КОМПОЗИТОРА

Г А Й В О Р О Н С Ь К О Г О
ПРИ ЛАСКАВІЙ СШВУЧАСТИ:

А Р Т И С Т і В - С П і В А К І В : п-ні М . Г Р Е Б Е Н Е Ц Ь К О Ї і п. П. О Р Д И Н С Ь К О Г О ; А Р Т И С Т А С К Р И П А КА п. Р. П Р И Д А Т К Е В И Ч А .

.

М

Р Е Ф Е Р А Т ѓ „ О Д Н О М У З Т В О Р Ц І В С Т Р І Л Е Ц Ь К О Ї ПІСНІ" виголосить Д - Р Л У К А М И Ш У Г А .
Український Х о р „ Б А Н Д У Р И С Т " ,

мішаний

і мужеський, під управою проф. Г. П А Л А Ж І Я .

Форте п я новий акомпаніямент, п. М . С Т Е М Б Е Р .

дохід

ВВЕСЬ

ПРИЗНАЧЕНИЙ

НА ВИДАННЯ

КОМПОЗИЦІЙ

МИХ. ГАЙВОРОНСЬКОГО.

Початок точно в годині 8.15 вечером - Ціни: $1; 75 цнт.; і 50 центів.

Нерпи дія випала дуже добр, У великому театрі лунали
безупинні оплески. СІМ СОТОК

публики б у л и зачаровані украіяськими танками. В льожах
:идів консуль Великої Бритата мексиканський. З лівоо боку сиділи президенти
івох університетів з своїми
(інками. В одній льожі сидів
спископ англіканської церкви
зі своїми секретарями, а в друсиділи католицькі сзяіцсіики, Я тільки дивувався, що
ІСТО Сейнт Лўіс, маючи добру
іаву. бо ні один банк не збангуваа — не дало на перший
концерт більше як 700 людей!

^

Заходом української православної парохії й при допомозі інших товариств відбулося
в неділю, 6-го листопада ц. p.,
в салі української православної церкви Листопадове Свя-

В Н Е Д І Л Ю , Д Н Я 18-ГО Г Р У Д Н Я ( D e c e m b e r ) 1932 P.,
я УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ,
217 Е. 6. Ўлиця в Ню Норку

д а

`

ШІКАҐО, ІЛЛ.

іаво Американці цікавилися UKRAINIAN MUSIC PROGRAM, figures. In song we had, more of
КОждим рухом, а при відспі- GREETED WITH ENTHUSIASM, the familliar Ukrainian hymn and
в а п н ю о б о х гимаів ч е м н о т а Dances, Hymns and Polk Songs folk I eauty than has been introduc d hitherto to Odeon audiспокійно стояли. Навіть вже
Provjde Stirring Evening at the
ences.
по укінченню ще'довший час
Odeon. .
(St. Louis Star and Times,
не розходились, а питали: „Чи
вже все скінчилося?"
November 2 1 , 1 9 3 2 ) .

By Homer
flossford.
Ukrainian
music and dances

По концерті на театральній
сцені заряджено знимку-всіх
танцюристів з посадником (майором) міста. Посадник дуже
тішився, що Українці так приязно до ггього віднеслися.

ка, курила собі свобідно па
піроси, а хлопці і дівчата ве
ли на задніх місцях в часі
концерту розмови, так, що годі було бесідникам говорити.
Я тільки жалую, що тих
двох промов, то є п. А. Щиго-'
. д-ра Л. Мігшўѓи, які були
дуже добре виголошені й були одинокою ознакою свята,
не чула ціла пертамбойська
громада, особливо `тих слушних уваг, що їх підніс д-р Ммшута.

Рано по Службі Божій відправлено панахиду, а о. В. Дяків сказав пару зворушаючих
слів про тих наших незабутних героїв, що полягли в боіотьбі за Україну.
Концерт відбувся вечером,
привітне слово виголосив о. В.
Дяків, предсідник Комітету
Листопадового Свята, а говну промову виголосив п.
Теодор Свистун з Филаделфії.
Пан Свистун є один з тих, що
Грали участь у боротьбі за
волю й долю свого народу.
Пан Свистун, між' іншим, завізвав присутних, щоби повстанням з місць вшанувати
память наших незабутних героїв, котрі полягли в нерівній
боротьбі з нашими відвічними
ворогами за наше краще завтра.
Хор товариства „Боян" під
дірігентурокГ Ю. Бенецького
вивязався дуже добре. Сопраюае сольо відспівала панна
Батюќ гарно, а скрипкове соьо панни Н. Войціхівної вийіло дуже добре. Деклямації
акож вийшли не зле. „Ви
знали їх" віддеклямував шкоВ. Тимчук, а „Січовим
Стрільцям" з чуттям віддеклямувала панна Ольга Пура.
Збірка на святі була: від.
О Д В У $25; значків „тризуб"
розпродано на $22.76; тов. ім.
Іі. Хмельницького $15; по $10:
тов. „Боян", Стрілецька Громада, Сестрицтво св. Ольги,
Січ ім. К. Трильовського; по
%О: Запомого ве Тов. Украііських Жінок, тов. ім. Д. Вітовського,-. Молода Громада,
Клюб Українських Танцюристів, В.` Паньків; по $4: В.
Тимчук; по $З: Д. Карман, М.
Бслеґай; ' по $2: Д. Ґижовський, І. Багрій, о. В. Дяків, А.
Хомич; по $1.50: П. Кульпак,
М. Слижуќ; по $1: Гарас, Гавлічинський, Гермаггович, Боднарчук, Капустяник, Кулиняк,
Тимош, Ковалишин, Гірняк,
Куцовська, Щербата, Франків,
Лоханська, К. Доманчук, В.
ілошак, Н. Юречко. В. Древіцький, О. Штогрон, М. Добянська, М. Тимчук, Н. Кириюк, І. Шміґельський, Федаюк, Гр. Білецький, І. Подола,
Лоняк, Костирќа, Гр. Семочко,
Гр. Крайник (О. В. Друґстор),
Слабий, Ґудз, Леськів, МенТЎЕ, І. Побуцький, Федасяк, Н.
Бойчук, В. Дубиќ, В. Музика,
К. Лацик, К. Шемердяк, 'Н.
Пікульський, В. Шемердяк,
Мих. Сенчук, Н. Кашу, Куцик,

inaugurated Thanksgiving week
melody in a concert at the
ПЕРТ АМБОЙ, Н. ДЖ.
Odeon last night. Natives of the
Ukraine and their kin, with a Уваги зприводу Листопадоsprinkling of others, received the
во Свята.
program with that enthusiasm
З театру забрано всіх танцюЧас нам уже такі недбальВ неділю, дня 27. листопада,
ристів і коло 200 гостей до usually born of sentimentally re-,
другій дії о. П. Корсусалі Народного Дому при 1523 vived memories of old days, in влаштовано в Перт Амбою, як ства викорінити зпоміж себе,
вовський вивів свій хор, в сиук- Краще було не влаштовувати
ўЛИЦІЃ Де подано всім any land and among all peoples, було оголошено, заходом
ЗЛУЦІ з ніякого свята, ніж таке, яке
28 осіб, та способом Коши- Пќори
Коло год. 2 рано всі - The dances, hymns and folk раїнської громади
братствами і було
зааранжовагге.
Свято
угслав їх у півколо. Сам вечеру.
songs of the Ukrainians are close товариствами,
Листопадове відродження Української Дерїв на підвищення. 'Хор про- розійшлися ДОМІВ.
to the native heart if the vigorous сестрицтвами
величавнй
концерт
жави,
свято
геройства
Наступного
дня

поие
співав: За Тебе Україно, На
applause and unusual shouts of Свято
двома місцевими хорами святи МУСИТЬ бути ВІДСВЯТКОрічці, Щедрик, ділок) управа школи- україн- last night were to he interpreted
соля- ваие з повною повагою, кульських танцюристів у розда.
ісяць, Ой устав я
as unprofessional, uninspired ар- і смичковою
ми, дуетами,opxccrpo
терцетами, дек турно, святочно й цілою гро
ѓок, Темна нічка, Гандзя'танцюристам свідоцтва, і при
provлі, as they seemed to be.
лямаціями і промовами. Чита мадою.
як наддаток.
{тім вибрано заряд клюбу. ЗѓаDance music of the Ukraine ючи те, здавалося, що це бу J ІІрогг?ама
Листопадового
дати ше треба, що в підготовlast night's program is to be де певно величаве Листопадо j Свята повинна бути святочна.
нвязався надзвичайно
ці цього свята найбільше на
добре, зраживши сили та голе працювалися д-р Клим, о. Кор- accepted as an example of its
І Також виконавці повинні бутн
iety, needs some new blood.
Свято, таке, як повинно бу І убрані відповідно до свята. А
а`с його підготувансуиовськин і громадяни: ШупРЕКОРДИ ДО ТАНЦІВ АВРАМЕНКА:
suggests somewhat the wild '
" У І публика повинна бути теж на .Л252 Аркан—Козачок.
ня Недостачі покривалися вміляк,
Єзуско, К'ульчииькнй,
27253 Гонивітер—Герц.
highland flings of Scotland, with'
лим диригуванням, а чудовий
строєна святочно і поважно й .'7 1 А.рд-ель— Катерин..
Добромірський, Бартіш. Ле!72М Гопдк колом—ГаІВМІ.
out its accent, and in several P - '
здавалося, що ми є поводитися на концерті ку.
(таки самого диригента)
Ж157 Подільський^ Козак.^^
вицький, Білиќ, Ґромоцькнй,
bers there was repetition of
генеральній пробі співу до
дався відразу полюбити пубрно, як у якій святині.
Лупчин, Фідена і панна Лені.
КОМІЧНІ РЕКОРДИ.
time, step and spirit that did n o t i
Р О ж е ц ь за Д у тиііі Публика приняла спів
І ціни вступу на Листопадоindicate
that
У вівторок рано Авраменко
nodernism offers
'
-`
^клямац.идуже симпатично.
Свято мусять бути приthreat
Гира і автор цього допису зіUkrain.anmus.calI . "описі иочатиуючоі д.тома.уі(і. Вдовиця.
ступні. Навіть можна пускати
Поміж другою і третою ді"'--оли, і на вправах скрипбралися в дорогу до Шікаго. traditi
людей без вступу, а обмеЖнЕЮ посадник міста, пан Найн,
Д-р Клим запросив нас гро
The dances em to be related кових ґ, учеників. Як би. не тнся до добровільних жертв,
котрий був представлений пубrlings of the Rus- промова д-ра Л. Мігшўѓи і
себе на прощальне снідання.
щоби тим робом дати кождо.їнці д-ром К л и м о м , ГОЛОВНИМ
До нас долучився о. Кореўно" sians, long familiar to us, but the Андрія ЩигоЛа, то можна
му Українцеви` бути на тім
радним У. Н. С'оюза, виголосив
ький, який їхав з нами аж до relationship^stops somewhat short подумати, що ми були на я- великім національнім святі
чардаші.
ч тутову промову, в якій
Медісон, Ілл., і там лишився, f intimacy, since it lacks that кі.мсь обході з 1912 р'. Це не бу- Ніхто не повинен мати причи
ніж іншим сказав таке: „Я маю
ло
Листопадове
Свято.
Не
буim and vigor characteristic of
а ми поїхали дальше.
ни
оправдувати
себе,
що
не
честь бути запрошений Украі рекорд, по 35 і
ло ніякої боєвої, стрілецько'ї
ihe north.
інцями міста Сейнт Лўіс на свяНаше авто гнало 60 миль її.
бути на святі, бо не
12ЦАЛЕВ1 РЕКОРДИ ПО 7S ЦЕНТІВ:
пісні. Навіть гріб і сцена не
In color of costume and inю,ю вертеп, імшп і .иіграа п. г,-е-?Т. ІІІпікула, панна ВинярсьКа,
`о в честь нашого Батька Ва- годину чудовими дорогами
чим заплатити вступу.
були святочно прибрані.
tricacy
of
dance
form,
however
Ю Ч "CTJ, К О " И Ш И Н , Всческ... - ХІр.1 М, Олеськів, Н. ДревніЦький,
шингтона. Я дуже вдячний ѓм'і поміж прекрасні поля та лісќ
Не диво, що супроти такоИа такі свята не повинні,ми
Mr. Avramenko'
ст.рім к .ю.
,у р
, м . Риза, І. Кулиза це запрошення, бо тут по
ps presented го „святочного настрою" пуб- ўскати таких людей, котрим D8B9I Порлан і, старім краю.
цій частиггі краю на many brilliant
OBt.su Прнірн, о -Маріс (Закарпітська).
ггнч, СемКів, Ст. Ревак, А . Ярия українську народню Фарми в
intriguing лика, котрої' була мала горст- а українській національній fi.4.497 СитнД Ве'іір я старім краю.
мій, Д. Осгровський, В. ЛярЗВІЯКІІ
(РОЛЬКИ)
НА
ПЯНО
по
ЬО
цнт.
, n ^ o „ v 'тежать до найліпших в Амезри
праві не залежить, бо ці люПред.ічння.
Ѓа, О. Шостак; по 50 ц.: С О культуру та почув чудову у- лежать
Р
42 Христ
Іи тільки деморалізують ІНлійник (молод.), І. Андроник,
країнську пісню. Ми, Амери-'ці, і є знані яко „корн ослт
шіх. Це вони свобідно собі
ПЕРШИЙ
РАЗ У НАШОМУ
МІСТІ!
2 Пречиста. Дію.
Н. Сапач, А. Негрич, Ів. Лаканці, чуємос`я- горді, шо м'ає-'значить, де наг^ряию кукуру-.
курять папіроски підча`с співів
РІДНА ШКОЛА ПРИ УКР. ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ. 443 е л к у л .
щук, В. Сцімборська; по 2 5
мо в своїм краю нарід, який є ^
ь с я . ЗЇЦ.тя и ггрс`„
Куцовський, Н. Вишве.тиким творцем усього, що є
об^их-- часах по поставить на сцені нову діточу штучку в 3-ох актах о. С МУСІИЧУКА та промов. Коли співають наш j " ^ Ь _
український народній гнмн, то


^ О , , , . олн. Т
красне на світі. А коли ми тір...
ньовськнй. Зі вступу $52.75;
вони
вертяться,
вкладають
піймося цим, що Українці да‚ о А ^ м і в чо.
рібна
колєкта
$11.76. ЗягальРі-І- "
ють виступ у честь Взшингто- Доперва тепер я зрбзум.в, іо в вечір під св. Н И К О Л А Я , В Н Е Д І Л Ю , 18-го Г Р У Д Н Я 1932 Р . капелюхи, запалюють папіро-ий прихід був $275.77. РозВ ГАЛИ УКР. ПРАВОСЛ. ЦЕРКВИ, 448 ЕЛК ЎЛИЦЯ.
ски і виходять, або розмовляхід f 123.52. Осталося чистих
іа, то рівночасно чуємо близь-'му театр не був заповнений на Вступ тільки 25 центів.
Початок в 7.30 ввечір.
тому, бо зііовж
Г152.25, котрі вислано через
кість з цим народом праці' і кконцерті;
о и ц ^ , , . , це ------По представленню діточі забави (гейми).
^ Іють між собою. Таких людей і ` КАРТКИ І ЛИСТИ НА СВЯТА.
І гонім і наших свят. А свята
І .
..Обєднання": $75 на визвольриті, бо хотяй наш перший нашої дороги більше Я К Ю ГРОМАДЯНИ
" :ре участь 40 дітеЛ.
'дарупкн. Присоліть
уряджуймо 'так, щоби вони
HV а к ц і ю (УВО); $38.60 на попрезидент був аристократ, то`миль від Сейнт Лўіс вся кўип
приносили моральну користь,
літнчнггх вязнів і $38.66 -на
зате 16 наш президент був рудза стояла на пнг! Тут гниють (бою -підйом духа, як також скріпізвалідів.
рільник. Це доказує виразно, на пні міліони- бушлів доороі
лення сил до дальшої боротьто в нашому краю є нагода кукурудзи, бо не оплатиться і.
Михайло Тимчук, секр.;
би.
добитися найвищої позиції із навіть зібрати, така вона тепер
Стефан Ревак, кясіер.
Уживайте і жадайте скрізь тільки КАРПАТСЬКИЙ
'дешева! І подумай я собі про
Сподіваюся,
що
цих
моїх
іаииижчоі .
Ц
РОСТИННИЙ ЧАИ, найліпше лічниче срсдство па всякі
голод на Укра'йѓ, де. тяжко за
кілька заміток не пошкодять,
шлункові недомагання. КАРПАТСЬКИЙ ЧАИ, зладжеДякуючи д-рови
д-рови Климопгг
а поможуть, і що на будуче уний з листя, цвіту і коріння рослин, впливає цілющо
Несправедливість.
.а його ласкаве з а п р о ш е н н я , ; ^ '
‚ ‚ ^ О ц е н і т а ' Та
на кормові проводи, влекшує працю нирок, печінки
сунемо всякі перешкоди, і влао рівночасно ХОЧУ
хочу " ^ " " " 1 " ^
урудз и Поб'-чите ще
— Де ти був так довго?
і кишок. Має дійсно медичні прцкметіг, що спричиштовуватимемо
національні
і'крім
Українців в місті Сейнт Лўіс, т а . Р
У УРУ
нюють дуже лагідне прочищення шлунка і ќрови.
—, Я сидів в арешті.
свята так, як лицює чесній і
сказати їм, що концерт мені V
иілі фариви фнСолі не зіКАРПАТСЬКИЙ РОСТИННИЙ ЧАЙ є добрий для
— За шо?
свідомій українській громаді.
припав дуже до вподоби".
Р
"
слабих і здорових; слабі' нехай уживають, щоби скоро
— За цс, що запомало їхав
МІЖ
6-ю
А
7-ю
У
Л
И
Ц
Е
Ю
них. Все те погрргено,. бо нема
С Дембицький.
поздоровіти, а здорові, щоби ніколи нс хорўвати. Ціна
автом.
Н третій дії першим танком
заплатити робітника, щоодної пачки 50 центів, 3 за $1.25, 6 за $2.25.
— За це, що запомало? ! Не
була
„Метелиця",
дальше Q
ібрат^, Той дефіцит,
Маємо на складі всілякі лічничі зілля, трави і ко
розумію! За це арешт?
ріння з цілого світа. Заходіть самі або замовлення по
.Гречанники", „Чумак", „Каѓс- , ми' мали в опері, відразу
'— Чому запалюєш аж три
4-3752
силайте
враз
з
грімши
до:
іво
_ А певно, бо колиѓ, я був
рина з Херсону" „Коза"ок",
м ясний, і ми мовчки
цигара нараз?
D C O C HILAY
скорше їхав, то полісмен був
„Гопак колом", „Запорожець'.' заїхали так аж до' Шікаго, до
_ КрізаІ Щоби заощадити
он
не зловив мене.
і .Фінал' з МеТелицею".
. Ковалика, на добру вечеру.
на сірниках.
.
170 E. 4th STREET,
NEW YORK, N. Y.
Ця дія 'випала ^також вели` Д-р Г. Г. Скегар.
в

с

Т И
д

Њ

с

и

ж а л ь

б

у

л

о

т

а

к

м а л о

с

А

б

щ

о

д

л о

Л

о

к

Ю

о

н

1

I,C

н

T

V

т

о

д

а

3 H C T a B H

Г о п і к

3 а п о

;

н а Є М

a

д а л ,

н а

ИМ

1

Р

Р

НОВИНА!

Б О Ф Ш , Н. й„ ІОКОЛИЦЯ!

Г

НОВИНА!

я

р 0 Д И Т

,

д

а

в

а

л

а

с

я

в

Д

з

а

а

к

е

р

а

2Г^' СВЯТИЙ НИКОЛАЙ У СНІ

т е п е

м

Р о з д

а т и

д 1

и Т

w

SURMA

КАРПАТСЬКИЙ РОСТИННИЙ ЧАЙ

3

1

`ЩШЩЩ^____іШ
:

к

куК
К
К

ш

1

Д

б а

а б о Л Ь

те

В И К

л

0

н

юз

а

я

A v e . А;

у

ч

и

NEW YORK, N. Y .

м
H

ц

е

3

(

я к и

с т а в

П

QtutJlflA

н а

UKRAINIAN BAZAAR

...^

. . . ....

И Н О В С Ь к а

СВ(Л)ОДА,-^ІЕТВЕР,

СТ, КЛЕР, ПА. 6р. св. Кирила Методиѓ.: ПАЛМЕРТОН. ПА Бр. с О. Николая.
. Jl. гГовІдо.іля- мої. чяенів І ч-їняць
зда, пові-.ом.--е
M
M
В І Д Д Ш І В у.н.сонззд
річний мітінг відбудеться в неділю, is i . „ . .,сні., шо уі-п.'‚грудня, точно о годині 1-ій пополудни. о- Ц Я в, суботу, 15 грудня, . ѓо,
Боаязкои і коадото чин., і члениці конечни, „ ќ'любі на Гаізрд Рс
^ но прибтуи ня Мітінг. во с дуже важні лпсч Лсіі ,
„рицт., „, мггЬ,ґ, во в)
пові'овШс acfx cwli -місцевих , „„,,,, . одженЛ. Буде голосування p.,o.ua„.,.
уряд, за ці"'
.смх чле.га, що мІМчиі зборн ВІД- „ ,.., , реформи в У. H. Соплі І вибір ' „,
'напомт
вўдуться а суботу. І7 грудна, в г.д.,,,1 ‚-А
`
pU Ѓа інші сяра.н. — Те- „ІГІтовнити 'свої -меѓле
..ечк,. в mwroaM г.-н прмі Л С. Іалосд J, '
,
. . , „ „ Сарико-ський.
„, ,„
„ідбуде'
,л. Справа Хуже в.жйа, ТОМў вимагається , ' , „ Томко, сер.
супЛня н.д реформою в і
пр.с-твост. всіх члені, на зборах Роз`_—
му кОЖАня чле,, мусить буї
А-лтс. .алеидарі .а НвЗЗ рік. Рі.иож буде І ЗПЛТОИ, ПА. ПП
св.
Арх.
Михаіла, I J ^пГК.іиммшин. предс; С.
р. р.св
. А
рх. МихлІта^'^ГЌ:
своїх
членів, шо _„,
голосування в спараі реформи. Кожани ,
„і мл, всіх
часи повинен вирівн.тн сої вкладки, як місячний мітоіг ві.будетьсч К неі^"'.!
також з. Діти, . противнім разі довгуючі , , „ ,. годині IНЛЗАРЕТ, ПА Бр СІ. Ди-и^^.^в'а^^ОЗ.
будуть суспендовані. - Ів.н Пвс.іл.сьм.к, .. „ ., .... „„
секр. ,
А , Проситься міси
.тСИІЯ, ЩО ріЧІШі' МІТІНГ Відбудеться 18-Г'І
іо відбудеться
гол Ч
о nil бути, бо
-ивУАЄТься голо.
‚. , „ , , Профиі
Майже кождо, ` 2-rlft пополудні. Проситьсі
ДІТРОЙТ, МІШ. Бр. са. О. Нико.чя, від
175, повідомляс Своїх місцевих і поламісікР УРЧяих членів, що річний мітінг відбудеться J
Г YJR C o".,a"' д' ' ВИТИСЯ „л ПІЧНИЙII,..М
ІТІНГ, бі
неділю, 18 грудпя, в год.ні 1-ІЙ пополудни,
на 19X1 рік. " t
. гади парафіяльній. Проситься мса-аи- жс'добо^ бў` І би. ^:;.."и ь.іждий часндр -' ду
нів яирівт?тл
нап а'н'"І ідь."NPCXY"TS. Борўта.
позвмісцевих членів явитися ПЛ ..Ш'ІШГ
сля"см
ќрмНІВ гі..^вв.ния над реформо.,, вибі`і
уряду ні 1933 Рік. Коли вам. чин... х..
ІДЖПОІ'Т
дмт. о добро організації, то прийдіть І пс
реголосуйте ту важну справу, а тим по
ідбудуться в
можете тим члеиам, котрим гразиь утрата
членства. Довгуючих, члеиііі взпвзсться
і "ІС"БУЛШВ 'Т'О .сепрм„о- Y ' J ^

15-го

Г Р У Д І іЯ

піж
M

ctte

ш

ч

ІТЬС

попмуД

ПО „ВСЕНАРОДНЬОМУ;
КОНГРЕСІ Н А ЗАКАРПАТТЮ.

ндвггь Н А Й Б І Л Ь Ш Е Х О Р І Н Е П О В И Н Н І ТРАТИТИ Н І Џ Џ Н ) .
БЕЗ

ЛІКАРСТВ

І ОПЕРАЦІЙ

М О Ж Н А

ВЩЗИСКАТИ

ЗДОРОВЛЯ.

„а,мг, мг,вмА Інлоумеит Нюроа-.иа-йатт-.сі, який мав дуже, велике значіння дай всіх хорих людейЎ
лсра мав сей знаменитий інструмент для вигоди І
сей проникав
потреби хорих людей.
Всі, що підупали на здоровлю, без ріжниці, чи`
причина хороби. Як би людські недомаг`ання не маїх хороба тревае висе довший час чи коротко —
ли наззи — приміром болі голови, грудей, жсоудка,
нехай будуть добро! думки. З найбільшої хоробн
нирок, .^докровнїсть, параліж, ревматівм, Нервовість, колення в крижах, лопатках, колінах, безсовможна повернути до здо-ювля — коли дійсна прнність, жовчеві камінтві, всякі жіночі I дитячі недома-гина хороби е добре розпізнана. А місце і причину
гаиня — всі ті хороби мають свою остаточну приВашої хоробн покаже як найдоќладніше новий інчиьу. Кождий хорий — по приложенню сего інстру" ' . до офісу враз
менту да його тіла — власними очима буде бачити,
- нехай вони таде е ітричина його хороби. Офіс д-ра Иссифа МІкож пере`конаються на власні очн.
На всякі писемні запити дістанете відповідь відворотною почтою.
Офіс отворений кождого дна від 9-І рано до 8-І ввечір, в неділі і свята від 9-І рано до 1-І в полуднє.

З ужгородського „Ўкраїн,
ського Слова" (ч. 18) лові.і..
‚ємося,
що зааранжоваінін
москвофілами в кількох селах
страйк шкільних дітей проти
українських шкільних підручників провалився цілк
Після вияснений людям на м
сцях, у чому річ, страйк, щ
охопив був зрештою дрібну
сќількісѓь дітей, момеп
O r . Joseph Miller, D . С . P h .С .
припинився. Деякі З ТІ
6 2
J O N E S
S T R E E T .
N E W A R K .
N . J.
ламучених сіл, що домага.іиBetween Springfield and So. Orange Avenues
СЯ „руСКГГХ" ПІДРУЧНИКЃИ. Take Springfield of So. Qraa-r. Ѓго, вѓ Trolley wad gilt off at Jone. Street.
Phone Mitchell 2-7588
.‚‚..‚днЃі член може рішати
пер Шлють до Міністерства
віти протести проти вживання
ідлі.?..' котр,' стреміли J;'";
, "а'Ти'на"рТжс'ними "
С,,:і КОРТІС БЕП, МД. Бо. і
московських
підручниі і,
'j пс- 5J. повідомляє всіх місцевк
.
Д
І
Т
О
Ч
І
Р
Е
П
Е
Р
Т
У
А
Р
И
Н
А
С
В
.
Н
И
К
О
Л
А
Я
.
"
:^^^`
„.a
n
,VвI
к,зя'
^
'
'
м
л^ть"ск1і.ч
е"
,
Л
Ін'л?:.'':
І рі членів, що річні збори відбуду
"."m "'""н'а ''Хм','.'.! "‚‚псі
шк'олах. А москвофілі.сі,кі меділю, 18 гоудюі, точно а годин
" I SS^SSrwWM. а Лук'" Сар'а'оун,
.плин nn
'p
' JA.ik ібирів Зібрлннч Р
иери, що скликували д
I .ЛОНОРА, ПА Бр св. О. Н,
С В Я Т А Г О С Т И Н А , СЦЕНІЧНИЙ О Б Р А З У ДВОХ ВІДід реформою, вибір уряду на
' II
чева для протесту проти аВІАг відбудеть
СЛОНАХ, НАП. М И К О Л А
КУРЦЕБА.
( 1 3 ОСІБ:
4
С,'ф"я"кі'`
родньої мови у школах голоДеичуН. кас . II Швіс
прибутІГ „
СТАРШІ, 9 ДІТЕЙ). 'ЦІНА
. . .
сний „всенародній конгрес",
".Тго.іомїаин^
" ' 1і.
И і,j., що річні ,6„ЙН ПЧ- П А Р Т И Т У Р А д о ц ь о г о П Р Е Д С Т А В Л Е Н Н Я . Ц І Н А
Тепер ВедуТЬ МІЖ Сої',..;, „
яду на рік 1933. .Мітінг відбудегь- 38, повідо.
В Е Ч І Р С В . Н И К О Л А Я ,
СЦЕНІЧНИЙ О Б Р А З О Ќ
В 1
І
і .Титовській Л"вгу..чі члени, колі, вўдуться IF
війну, посварившися кі вплнв,
ітять^ свг.Іх донгіп, будуть суспен- ии. "‚'^РКі
АКТІ. Н А П . А М В Р О С І Й
ПОЛЯНСЬКИЙ. ( 1 1 ОСІБ).
почести й посади. ( юв м
платити — Крнст. КІиьо. предс ,, cnpj
ВІАбїАсТЬСЯ МІ ‚РУД'
пќа, кас: Ів Пандрак, секр.
j 19-'І
ЦІНА
1 8 невдача на цілій лінії!
Замовлення разом з належитістю слати до книгаря
Свободи. ,
SVOBODA,
Р . О . Box 3 4 6 ,
Jersey City, N. J.
ч

і ь і:о иГ

с

сн1п

tn

ап

1 9 3 3 рік

і(л

Н о й

прсдс

т

м і т і и г у

м

ІЕП

м

ГП

по

ЛО

Пів

с

С е

Я

с з

)улнч

P

п11

C

,

А

1931.

А

ий

вс! части людського тіла, тим самим вшазуе, де а

0

и

K

ІІВЛЕНД, О. Жіио

1

f

r

yC,

H

,

0

д

1 ,и

СР

Н

Г.ОФАЛО. И.
при ФІлчор І Оиеіда у
Божій. H. мі.імі „.‚в,,,,
1. Відбудеться І
" уряду

Г 0р

ЯРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ

СТІННІ КАЛЄНДАРІ

30 ц.
Стінні календарі, один
$1.00
4 за
Хтоб о нім знав, аби він ... ,
звернутися на адресу
Замовлення слати до:
СЕМКО МІРУЦЬКИН.
" S V O B O D А "
18? D.nnontb St.. Cohoe..
81-83 GRAND ST..
(P. О. Вож 346)
JERSEY CITY. N.
НА
Б В Я T A!
Н О В І

к н и ж к и ,

ЯКІ МОЖНА НАБУТИ В КНИГАРНІ СВОБОДИ.
На сході — ми, написав Іван Чсрнява, оповідання
$
Перші стежі, повість Ол. Бабія, брошурована 75 цнт.,
оправлена
,
Спомини з сербського фронту, дивні пригоди австрійського жовніра.- Георґ Д. Ціна
Грядучий Джін-Пс Хан, оповідання. Михайло Ќостів. Ціна
В млаках, повість М. Дерлиця
Ворохобня й інші оповідання, Вол. Леонтович
Перед бурею, історичний роман з часів Хмельниччини.
Переклав Микола Залізняк. В двох томах. Брошурована $2.50, оправлена
1
3.50
Пригоди доброго вояка Швейка в Світовій Війні, Швейк
на фронті. Ярослав Гашек. Авторизований переклад
з чеського. Оправлений
1.25
Запорожець, Луговий співанийќ
40
Як добути красу і задержати молодість та здоровля. НаЗА ПІДПАЛ.
писала Осипа Заклинська на основі студій та космеПеред трибуналом
тичної практики в Празі. 50 ілюстрацій
75
лих суддів у Львові
Монограми до хрестикового вишивання
65
Іван Баховський, господар
На Камчатку, спомини з подорожі І. Мельника, сторін 217 85
миші К'ерниці, пов. Городок Яг.,
На передодні великих подій, власні переживання і думки
вудаійого жінка Олена, під замітом1912—1914 Олени Степанів
50
й підпалЎі Була це вже друга
Декотрих з повищих книжок у нас є у більшій скількости, а
ѓй чле-І розправа проти них, бо пер'шу
декотрих тільки по 1 і 2 примірники.
відложили, щоб розслідити умовий стан
обвинуваченої. Замовлення разом з належитістю слати на адресу:
"S V О В О D А,"
Акт
обвинувачення закинув
(Р о Rev. го.Я.
JERSEY CITY. N J
Ваховській, що підпалила за- ат-ад C.RAND
городу своєї сусідки Еви ВоН Е Д У Ж І
М У Ж Ч И Н И
І
Ж І Н К И
і" робець, щоби вогонь переки,- нувся опісля на дім її брата
ВИЛІКОВУЮ ХРОНІЧНІ НЕДОМАГАННЯ.
Прийдіть ще нині на лікарські оглядини I вислуа Михайла Блащака, якого вона
хайте пояснень щодо вашої справи.
'ч ненавиділа за те, що в спадНаучними методами я лікую успішно отсі недуги:
Шкірні виситгки, хронічні чиряки, нервові недуги, шлуГ щині по своїй мамі дістав
нок, кишкові й віддихові недуги, загальне ослаблення,
більше від неї. Баховський
кюрайтіс (запалення ігсрвів) і хронічний ревматизм,
, намовив жінку до підпалу і
горло,‚легені,віддихові й Інші недуги мужчин І жінок.
Х-Рей екзамінація ќрови і хемічні спроби.
дав їй пальний матеріял. РозВприскування сироватки І щеплінки
права скінчилася засудженням
оглядини І ПОРАДИ ДАРОМ. - ми говоримо
Баховської па 18 місяців вязПО УКРАІНСЬКИ.
ниці з припиненням кари на
три роки і Баховського на
1 1 0 E A S T 16th ST. N T . '
три роки вязниці.

UKRAINIAN BAZAR.
2Г48 Grayling Ате., Detroii
У В А Г Al - K Л І В Л F. H Д, 0.
о д и н о к и й український
С К Л А Д

Res.: 1013 Kenilworlh Ave.
Phone Prospect 15S8.
Business: 2384 We.t 3rd St.
Phone Cherry 3912

Д-Р

А

Р

З

А

Н

М

О

Ж

Н

О

В

Л

А

Д

Е

Ц

Ь

Д

Ж

У

Н

Г

Л

І

ЮРІЙ

АНДРЕШ

УКРАЇНСЬКИЙ
Х І Р У Р Г

і

лікар,

акушер

153 AVENUE В,
NEW YORK, N. Y.
(межи 9. і 10. ух)

Tel. ALGONQUIN 4-8625.
від

9

д 10 рано.

ПАМЯТАЙТЕ,
що Ваше радіо буде аж тоді
добре грати, як покличете чехаиіка від:
Ні-

GUARANTEE RADIO SERVICE,
445 Е. 9th STREET,
NEW YORK CITY.
Tel. ALgonquin 4-0G53.
П. Задорсш.кіій
1 Ю. Бундзяк.

ZBN8

Т

В У Г Л Я

JEFFERSON COAL CO.
ПАВЛО КОРПАН. властитель.

(27)

НА

1933 РІК

вже вийшли З ДРУКУ.

Маємо на складі 50 ріжипрода-а
калеидарів на 19.33 рік.

к.мп-

ріюм друкований по українськії
— означені червоними буквами.
Ціна за однії календар '''
з пересилкою, а 4 за доляра.
Ill горішкам, агентам і для он.
хотять заиятііся продажќ, ка.кндді
висилаємо даром спис сіиіинх лєнларів по гуртовій ціні
ітедиим надісланням $4.00 вишлем штук оказових календарів, шобнсь"
оглянули, а опісля замовляли більиіе
Замовлення посилайте іо '
11

1 І!

:

Джім Блейк був вражений і
заляканий. Йому здавалося,
що льви негайно кинуться на
нього, як тільки він устане, й
розірвуть його на шматки.
Зпочатку він боявся поворухнутись,

вдивляючись

у ЛЬВІВ.

Нарешті рішив трохи підвестися. Льви мало звернули на
нього увагу й видно було, що
вони скорше ний цікавилися,
ніж боялИся його, чи злостилися ним. Він не знав того, що
на цих львів люди ще не полювади^.а тому вони проти
людей злоби не мали.

Нарешті вони не були голодні, а тому Блейк викликав
у них лише цікавість своїм незвичайним для джунглів виг.тядом. Блейк підвівся обережно на ноги, думаючи втекти до
дерева, або знаком покликати
свого слугу, щоб той дав рушницю. Та коли він став на ноги, до нього підійшов ближче
один молодий лев і почав з
цікавістю приглядатися. Блейк
чув, як мороз іде йому поза
шкіру, бо йому з.аавалося,
що лев вибирає відповідну
хвилину, Щоб кинутися на ньоГО.
а
Ч

Та несподівано він почув,
що стара львиця помалу заревла, й щось ніби забубонила.
Молоді львинятка прибули до
неї ближче, а потім усі разом
кинулися геть у джунглі. Попереду бігла стара львиця, а
за нею' молоді льви, а 'Потім
сгариц лев поважно помахую-,
чи своїм хвостом., Блейк не
розумів, що сталось," а йог`озадоволення від -того, що
льви подалися геть, мішалося
з трівогою, що може наближаеться щось ще страшніше,'
від чого й льви тікали.

дресу:

Нарешті 'Блейк переконався,
що нічого не чути, поблизу.
Він почав кликати счюго слугу, але.Відповіли не одержав.
Вернувся назад шукати його й
тут побачив, яка трагедія сталася. Він знайшов обгорілий ,
кістяк слуги, на тріски розбиту
кінематографічну
камеру й
зломану рушницю. Це грім, що
осліпив і оглушив був Блейка,
попав у його'слугу. Блейк лишився тепер сам у джунглях
— без рушниці, без набоїв і
без `харчів. Що робити й куди йти?

,

аН}-

UKRAINIAN BAZAR,
170 Е. 4th St., New York. N. V.
П Е Т Р О ЯРЕМА
український погребніїќ

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
В BRONX. BROOKLYN, NEW
YORK I ОКОЛИП-ЯХ
TeL: Circus 4-2568
129 E. 7tb STREET
NEW YORK CITY

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful