You are on page 1of 28

POLIT

Hvis du vil vide signifikant mere...


EN
#4 - dec 2006
38. årgang

STAFETTEN
Christian Groth

BÆREDYGTIG ENERGIPOLITIK
Nu har selv økonomer regnet den ud

Studieturen 2006

Julegaveideer
Find julegaven i Studiestræde
Gallafesten
Se de bedste billeder...

Kravlenisser
Endelig er de kære kravlenisser tilbage...

Politen_2006#4_1.indd 1 27-11-2006 20:21:34


Indhold

3 Leder

4 Stafetten
Christian Groth

7 Doing Business in India

8 Studieturen 2006

13 Bæredygtig energipolitik
7
16 Juleguide
Shopping i Studiestræde

20 Christinas klumme

26 Kravlenisser

24

Polit’en udgives af en Polit’en Annoncetegning Branislav Mihic Næste deadline


uafhængig redaktion Økonomisk Institut Toke Kristensen Christina Wix 1. Februar 2007
med støtte fra Øko- Studiestræde 6 Tlf: 27216513 Frederik Meinertsen
nomisk Studienævn. 1455 København K Nina Reumert Oplag: 1700 stk.
Indlæg til bladet Foto Guan Yang
modtages gerne pr. e-mail: Martin Oksbjerg Kirsten Sophie Hasberg
e-mail eller på cd. Re- politen@econ.ku.dk Lotte Lyck
daktionen forbeholder Layout
sig ret til at forkorte Toke Kristensen Forsidefoto
fremsendte indlæg. Studieturen 2006
Redaktion
Chefredaktør Mette de Lorent Gad Tryk
Charlotte K. Christensen Charlotte K. Christensen Herman og Fischer A/S
Tlf: 26806808 Niels-Jakob Harbo

Politen_2006#4_1.indd 2 27-11-2006 20:21:39


Leder
Af Charlotte K. Christensen

Er julen inefficient?

Fra midten af oktober begyndte kravlenis- huse, bl.a. undertøjs- og legetøjsvarehuse, samme beløb, og dermed oplever Anne et
ser, julekugler og grannåle så småt at forventer helt op mod halvdelen af den dødvægtstab. For at gøre gaven efficient,
snige sig ind på siderne i stormagasinernes årlige omsætning. Pengetransaktionerne skulle Anne være blevet givet pengene, så
kataloger og endda i enkelte butiksvin- og omsætningerne er mangedoblede, og hun selv kunne træffe sit optimale valg, eller
duer, og som det grå vintervejr indtræder uden nærmere overvejelser vil vi måske tro, onkel Ove skulle have vidst præcist, hvad
og efterhånden bliver tungere og tungere, at økomisk efficiens er en del af grundlaget Anne selv ville have købt. Hvordan får Anne
krydres vores hverdage med diskret, men for den øgede økonomiske aktivitet. Bliver sin foretrukne gode, så julen bliver efficient
blikfangende julehygge. -Eller handler det vi imidlertid ved overvejelserne omkring for hende? Skal vi i stedet udveksle penge
i virkeligheden mere om reklame, manipu- den enkelte forbrugers efficiens i juletiden, og sende sedlerne i cirkulation? Var det så
lation, markedskonkurrence og (irrationel) kommer vi på andre tanker. Antager vi, ikke nemmere helt at droppe julegaverne
forbrugeradfærd? -Der så småt skal sætte at vi giver for omtrent det samme, som vi og bruge sine egne penge på bedste vis?
gang i overvejelserne omkring juleønsker modtager for, når vi udveksler gaver, altså Ifølge klassisk økonomisk teori ville det give
og juleindkøb og give inspiration til julens at penge går fra hånd til hånd og sendes i os en efficient jul.
lange huskelister? cirkulation i form af indkøbte gaver, afsløres Forbrugere er bare ikke rationelle, og
et potentielt dødvægtstab. En konsekvens Varians modeller forklarer ikke den enkeltes
I december har mange butikker den største af en sådan gaveudveksling er nemlig, at nytte og incitament bag gaveudvekslingen.
månedlige omsætning, og nogle vare- modtageren ikke altid får den gave (det Gaven tillægges en værdi hos både giver
gode), der giver ham og modtager, som ikke kan forklares af no-
den største nytte. De gen rationel model, idet tanken bag betyder
fleste af os har nok mere end efficiens og nytte. Det vil endda
prøvet at være modtager ofte være tilfældet, at den gave, Anne ikke
eller giver af en mere havde ønsket sig har større personlig værdi
eller mindre ubrugelig for hende, end den gave hun havde ønsket
ting, som er endt i bun- sig. Selv den mest kyniske økonom må
den af skabet, i pejsen erkende, at det trods alt er tanken bag, der
eller blevet passeret betyder mest.
videre ved først givne
lejlighed. Lad os tage
et konkret eksempel:
Anne får 10 par sokker På vegne af redaktionen,
af onkel Ove. Hun ville
egentlig selv have købt God fornøjelse med 38. årgangs
hue og handsker for det sidste nummer og glædelig jul!

Politen_2006#4_1.indd 3 27-11-2006 20:21:39


Stafetten - Christian Groth

Finanspolitik i fokus igen


Mit interesseområde er makroøkonomi, kort-sigts såvel som
lang-sigts. Og egentlig også det, der ligger imellem – det mel-
lemlange sigt. Jeg vil ikke lægge skjul på, at det især er teo-
rien, der interesserer mig.

Studenterne synes nogle gange, at teorien inflationsrate. Men pga. markedsmagt og priser (deflation på ½-2 pct.). Efterspørg-
er for langt væk fra virkeligheden. Det er dermed forbundet monopolistisk adfærd på selsstimulering gennem lavere realrente
jeg enig i for nogle teoriers vedkommende, varemarkedet såvel som arbejdsmarkedet ved at sænke den nominelle rente kunne
de dårlige. Men en god teori kan virkelig og pga. forvridende skatter er det naturlige ikke opnås, da denne ikke kunne sænkes
være en øjeåbner, når den reflekterer de outputniveau lavere end det efficiente yderligere.
væsentlige mekanismer på et givet område. outputniveau (hvor det marginale substitu-
tionsforhold mellem forbrug og fritid er lig Et af mine arbejder har med denne prob-
Et kort er ikke det samme som det land- med arbejdskraftens grænseproduktivitet). lemstilling at gøre. Det drejer sig om en dy-
skab, kortet afbilder. Ligeså er en god Til måling af efficienstabet benyttes mål namisk model for, hvordan en økonomi kan
model ikke en kopi af det økonomiske for markups på vare- og arbejdsmarkedet. havne i likviditetsfælden, uden at det beror
fænomen, modellen belyser. Men modellen Det viser sig, at efficienstabet udviser høj på en empirisk problematisk antagelse om,
skulle gerne være et redskab til at forstå korrelation med det traditionelle outputgab. at den nederste del af LM-kurven er van-
sammenhængene bag fænomenet og til Efficienstabet er således stort i en lavkon- dret. Pointen er, at den iboende ikke-linear-
at give grundlag for forudsigelser og for junktur. Ved efterspørgselsstimulerende itet i pengeefterspørgslen, der følger af den
rationel økonomisk politik. Ved at operere finanspolitik kan det mindskes. Da der nominelle rentes nedre grænse på nul, er
med eksplicitte antagelser, hjælper model- selv ved det naturlige outputniveau er et nok. Et kraftigt negativt efterspørgselschok
len os også til at afklare, hvor vi eventuelt efficienstab, bør de offentlige udgifter til (fx pga. pludselig opstået mistillid til fremti-
er indbyrdes uenige. Og hvilke yderligere varer og tjenester overstige, hvad traditionel den) udløser et økonomisk tilbageslag. Den
data, vi skal opsøge for at komme videre. “offentlig økonomi” tilsiger. Unægtelig to nominelle rente falder (hvad enten cen-
Nå, men altså - med det interesseområde konklusioner, der leder tankerne hen på tralbanken fører monetaristisk pengepolitik
jeg har, så er jeg selvfølgelig vældig glad Keynes. eller følger en Taylor-regel). Men inflationen
for, at det i de senere år har været fagene
Advanced Macroeconomics og Economic
Growth, jeg skulle undervise i. log BNP
Finanspolitik på dagsordenen igen
efficient
Før jeg kommer ind på, hvad jeg selv outputniveau
forsker i, er det måske relevant at spørge
mere generelt, i hvilken retning nyere
makroøkonomi bevæger sig. Svaret
er enkelt: i keynesiansk retning. Dette
eksemplificeres af to indbyrdes forbundne naturligt
temaer i nyere makroøkonomi. Det drejer outputniveau
sig om: (1) måling af det samfundsmæssige
spild ved økonomiske tilbageslag, og (2)
finanspolitikkens rolle som stabilisering-
tid
sredskab. Empiriske studier (Jordi Gali med
flere) tyder på, at (a) konjunkturbevægelser
er forbundet med store fluktuationer i Den dynamiske likviditetsfælde og inflationsforventningerne falder også,
det aggregerede efficienstab (større end En andet keynesiansk tema, aktualis- måske endda nok til at realrenten ikke fal-
fluktuationerne i output-gabet), og (b) der eret af Japans udvikling siden starten af der. Det økonomiske tilbageslag modvirkes
er brug for finanspolitik som stabiliseringsin- 1990’erne, er risikoen for, at en økonomi altså ikke i første omgang. I anden omgang
strument. havner i en likviditetsfælde. Hermed menes gentager dette sig. I tredje omgang er
en situation, hvor den nominelle rente den nominelle rente nu tæt på sin nedre
Figuren antyder lidt om, hvad det går ud er kommet så tæt på sin nedre grænse grænse, mens inflationen og inflationsfor-
på. Udsvingene i output sker omkring det (der jo er nul), at traditionel pengepolitik ventningerne fortsætter deres nedadgående
“naturlige” outputniveau, dvs. ligevægt- ikke virker. I mere end en tiårsperiode var bevægelse uhindret og bliver til deflation.
sniveauet foreneligt med en konstant Japans økonomi stagnerende med faldende Herved begynder realrenten ligefrem at

4 POLITEN #4 2006

Politen_2006#4_1.indd 4 27-11-2006 20:21:40


stige, og økonomien er således virkelig låst men, at en højere monopolgrad automatisk sourcer. Vi har desuden set på de forskellige
fast i sin lavkonjunktur. Som Paul Krugman ledsages af en lavere produktionselastic- virkninger af kapitalindkomstbeskatning og
og andre har anført, er der dog stadig en itet mht. kapital. På den anden side skal ressourcebeskatning i denne sammenhæng.
pengepolitisk vej ud (ved siden af ekspan- den omtalte effekt af større monopolgrad Herunder også spørgsmålet om optimal
siv finanspolitik, som i Japans tilfælde var naturligvis forstås inden for rammerne af beskatning, når brug af naturressourcen
vanskelig pga. en i forvejen høj statsgæld). det model-setup, der her er tale om. Der er forurenende (tænk på drivhuseffekten).
Det er at føre en bevidst devaluerings- og findes et andet setup, der fokuserer på Et andet emne inden for vækstteorien, der
inflationspolitik, så realrenten sænkes ad konkurrencens skub til innovationer (frem har optaget os, er: findes der regelmæssige
denne vej. Men det råd tog den japanske for monopolbeskyttelsens træk). Et for tiden vækstmønstre imellem eksponentiel vækst
centralbank ikke til sig. blomstrende forskningsområde er netop og fuldstændig stagnation? Det finder vi, at
integrationen af disse forskellige tilgange. der faktisk gør.
Medium-term cycles
Et igangværende projekt handler om Sammen med andre har jeg set på, Så alt i alt: hvis der overhovedet er en
medium-term konjunkturbevægelser. I hvad endogen vækstteori kan sige om fællesnævner for det, jeg beskæftiger mig
tidens løb har forskellige empirikere gjort muligheden for fortsat økonomisk vækst med, må det være: makrodynamik.
gældende, at de industrialiserede marked- i en verden med udtømmelige naturres-
søkonomier ikke blot udviser almindelige
konjunkturbevægelser (med måske 4-8 år
fra top til top), men også længere sving.
Nogle teorier herom bygger på eksistensen

politen søger...
af innovationsklynger. Som en mulig
komplementær teori hertil har jeg sammen
med en tidligere kollega udviklet en model,
hvor træghed i kapitaltilpasningen (Tobins
q-investeringsteori) spiller sammen med
træghed i reallønstilpasningen (den reale
Phillipskurve) og i faktorsubstitutionen. Det
viser sig, at der herved frembringes endog-
folk til redaktionen og layoutere
ene mellemlange sving.

Innovation som vækstdrivkraft Redaktion består af studerende fra polit og vi har altid plads til flere. Det eneste det kræver er, at du
I den tidlige endogene vækstteori var der en
tendens til at sammenlænke parametre, der synes det er sjovt at lave spændende artikler. Vi har også brug for flere layoutere, der har lyst til at
bør holdes adskilt. Maria Alvarez og jeg tog sætte bladet op og give hele Politen prikken over i’et.
dette op i forbindelse med en udvidelse af

POLIT EN
Paul Romers model fra 1990. Vi fandt bl.a.,
at en større monopolgrad fremmer virksom- Lyder det interressant - så send en mail til politen@econ.ku.dk
hedernes forskning og udvikling og dermed
væksten. Denne effekt er fraværende i
Romers oprindelige model. Det skyldes, at
parametrene vilkårligt er kædet sådan sam-

POLITEN #4 2006 5

Politen_2006#4_1.indd 5 27-11-2006 20:21:41


Skriv speciale for Danske Bank-koncernen

Skal du skrive speciale i foråret 2007? Så får du som polit-stude-


rende mulighed for at blive del af Danske Speciale 2007. Som led
i forløbet kommer du til at opleve virksomheden indefra gennem en
detaljeret introduktion til koncernen, interviews med nøglepersoner
og ophold i et af bankens finanscentre.

Under overskriften “fremtidens Danske Bank” er der vide rammer


for emnevalg. Specialet kan bl.a. handle om i økonomi, investering,
boligfinansiering, skat eller forbrugeradfærd og økonomisk psy-
kologi. Det eneste krav er, at dit speciale tager udgangspunkt i en
konkret udfordring, som Danske Bank-koncernen står overfor.

Du kan læse mere om Danske Speciale 2007 på


www.danskebank.dk/DanskeSpeciale

Der er ansøgningsfrist
d. 10 december 2006.

Få hjælp til
specialet
Af Niels-Jakob Harbo Hansen

Ved et storstilet arrangement i Danske Banken inviterede i 2006 studerende fra cand. politter kan være interessante vinkler
Banks kuppelsal afsluttede banken den landets handelshøjskoler og universiteter at belyse i emnet. Undervejs i specialeforlø-
3. oktober sit specialeforløb 2006 med til at skrive speciale om emnet “Private bet gav Danske Bank mulighed for ophold
præmiering af de bedste specialer. Dette Banking”, hvilket betegner formueråd- i deres regionale finanscentre, og banken
års vinder af førstepræmien (en tur til New givningen af bankens privatkunder. Selvom stiller kontaktpersoner og information til
York) var fra Copenhagen Business School emnet måske i højere grad henvender sig rådighed under forløbet. Forløbet er tilrette-
og havde beskæftiget sig med private til landets handelshøjskolestuderende, så lagt med en fast deadline for aflevering, og
investorers risikoprofil. mener banken også at der for vordende varede i 2006 perioden januar–juli.

Efter aflevering blev specialet både un-


derkastet en vurdering af Danske Banks
bedømmelseskomite med Peter Straarup for
Kendissers specialer bordenden samt en akademisk bedøm-
Af Kirsten Hasberg melse. Danske Bank understreger, at deres
bedømmelse sker uafhængigt af den
Mangler du inspiration til specialet, bacheloropgaven eller øvelsen? Måske akademiske, da de vurderer specialet ud
kan de kendte hjælpe! Her et lille udpluk af kendte økonomers specialer fra fra dets “operationelle potentiale”. Bankens
Økonomisk Institut. formål med forløbet er at hente ny inspira-
tion fra den akademiske verden, samt at
introducere Danske Bank som en potentiel
arbejdsplads for vordende kandidater på et
Peter Brixtofte (1971)
tidligt tidspunkt.
”Motiver til og virkninger af den kommunale låntagning i perioden 1961-
1971” Banken gentager forløbet i 2007, og der
vil kunne findes information om forløb og
Naser Khader & Bjørn Denninger (1993) ansøgningsfrister på Danske Banks hjem-
”Det islamiske økonomiske system: Teori og praksis” meside.

Poul Nyrup Rasmussen (1971) Også den offentlige sektor har ønsket at
”Styring og optimering i dynamiske makroøkonomiske modeller” styrke kontakten med den akademiske
verden. Finansministeriet har tidligere
Margrethe Vestager Hansen startet et specialesamarbejde med økono-
& Mikkel Søe (1993) miuddannelserne i København og Århus,
og tilbyder specialeskrivende studerende at
”Fleksibel specialisering i industrien – en teoretisk og empirisk analyse af
få tilknyttede en vejleder i ministeriet samt
fleksibilitet, specialisering, innovation og netværk”
hjælp til forskellige datakørsler.
Thor Pedersen (1978)
”Ansættelsesformer og lønudviklingen for offentligt ansatte siden 1969”

6 POLITEN #4 2006

Politen_2006#4_1.indd 6 27-11-2006 20:21:41


Doing Business in
India
Dato:

Doing Business in India


29.marts – 11. april 2007
(påsken)

Pris:
ca. 4.500 kr.

Ansøgningsfrist:
Af Paw Larsen 15. december 2006
Snus til kulturen
Hvad er nøglen til succes i en af verdens Turen er en enestående mulighed for at Arrangør:
hurtigst voksende økonomier? C3-studer- opleve et spændende land og få indblik i C3 studerende
ende giver dig nu muligheden for at opleve erhvervslivet i Indien. Naturligvis er det også
Indiens pulserende erhvervsliv fra tætteste en effektiv måde at lære andre studerende
Mere info:
hold. Grib chancen for at komme med til at kende på, da der vil være studerende
Bangalore i Indien sammen med studerende www.c3.dk/studerende/arran-
fra hele Danmark inden for erhvervs- og
fra hele landet! økonomiske uddannelser. Den største gementer/studiearrangementer/
udfordring for mange studerende er at an- doingbusinessinindia.html/
Med over en milliard indbyggere er Indien vende teoretisk viden på faktiske problem-
verdens fjerde største økonomi. Turens stillinger, og netop det vil turen give dig rig
destination, Bangalore, er Indiens svar på mulighed for. For at få kvalificeret udbytte af
Silicon Vally. I Bangalore findes et bredt casearbejdet vil managementkonsulentvirk- der ikke mange polit’er der havde hørt
udsnit af bl.a. verdens mest kendte IT- og somheden Booz Allen Hamiliton, give dig om turen. Dette billede håber vi på at
biotekvirksomheder, der alle nyder godt af grundigt indblik i caseløsningsmetoder og ændre denne gang, da det kunne være
det høje uddannelsesniveau og det – sam- give input til caseløsningen. spændende at arbejde på tværs af uddan-
menlignet med vesten - lave lønniveau. nelser. Så se derfor mere på www.c3.dk
Globaliseringen har for alvor stadfæstet I påsken 2006 var 30 studerende i Beijing – og vær opmærksom på, at ansøgnings-
Indien som en betydelig aktør på det glo- i Kina på en lignende tur. Desværre var fristen er allerede d. 15. december 2006.
bale marked, og fremtiden peger i retning
af stadig stigende økonomisk vækst.

Danmark vil også lege med


Det er ikke kun store multinationale Virksomhederne
virksomheder, der ser vækstmulighederne
i Indien. Stadig flere danske virksomheder NNIT er en af Danmarks førende leverandører af it-services inden for udvik-
etablerer sig med succes i landet. På C3’s ling, implementering og drift. (www.nnit.com)
studietur skal du sammen med de øvrige
deltagere løse en konkret problemstilling Novozymes er verdens førende bioteknologiske virksomhed inden for enzy-
for Novozymes og NNIT, som begge er mer og mikroorganismer. (www.novozymes.com)
aktive på det indiske marked. Desuden vil
der være virksomhedsbesøg hos danske og Booz | Allen | Hamilton er en af verdens førende managementkonsulent-
indiske virksomheder, besøg på det danske
virksomheder, og rådgiver i udvikling af virksomheder og organisationer inden
konsulat samt besøg på et indisk universitet.
for områderne Strategi, Organisation, Operations, Corporate Finance og IT.
(www.bah.dk)

POLITEN #4 2006 7

Politen_2006#4_1.indd 7 27-11-2006 20:21:43


Studieturen 2006

Polit til Kina


Studieturen til Beijing og Shanghai blev på Den Himmelske Freds Plads, men i en Reservationspris fik en helt ny betydning og
arrangeret af et mix af syv politstuderende noget skummel gade. Der var beskidt og den perfekte prisdiskrimination kom til sin
fra forskellige årgange: Tim Yi He, Jacob lugtede og vi fik at vide, at der havde været fulde ret.
Bergmann Larsen, Gitte Yding Michaelsen, problemer med tyveri, så vi blev frarådet at
Louise Stub Petersen, Guan Yang, Charlie gå på gaden alene. Da centeret lukkede, havde vi armene fyldt
Tibu og Charlotte Kabell Christensen. Vi med poser af tasker, skjorter, tørklæder osv.
har arbejdet længe (ind i mellem også Efter vi havde fået tildelt værelser, og nogle og gruppen blev samlet igen.
hårdt) for at arrangere en tur, der ville leve havde været i et tiltrængt bad, gik vi sam-
op til alles forventninger og give et stort men hen til Den Himmelske Freds Plads. Vi sluttede dagen af med en tur på bar,
udbytte. Vi syv arrangører fik i særdeleshed Samlingen af gruppen varede dog kun men de fleste nøjedes med en enkelt øl eller
opfyldt vores forventninger til deltagerne, kort, da der er mange mennesker i Beijings to før jetlagget og den sparsomme søvn i
som har været søde, sjove, engagerede og gader, og gruppen blev derfor delt i to. flyet var på dette tidspunkt ved at vise sig.
samarbejdsvillige. Tak til alle deltagerne for
et brag af en Kina-tur! Tim sendte flere taxaer af sted mod et godt Lørdag d. 14. oktober
og billigt shoppingcenter, for vi var endnu Johanne Lilleng og Mette Foged
Vi rejste alle hjem med overload i bagagen, ikke selv særlig gode til at kommunikere på
ikke kun af tøj, sko og tasker, men også kinesisk. Trafikken er enorm i Beijing, men I dag havde vi ingen fælles planer, så
oplevelser, indtryk og erkendelser. Delt- heldigvis er det billigt at køre med taxa og dagen skulle gå med sightseeing i Beijing.
agerne har skrevet dagbøger for hver dag, man betaler for afstanden og ikke for tiden. De fleste startede dagen på fredspladsen
og dem har vi samlet her, sammen med en Da vi kom til det berømte shoppingcenter og i den forbudte by, hvor nogle købte en
del billeder, så alle politstuderende kan få viste det sig dog, at Tim havde sendt sin engelsktalende guide – Jason, som fortalte
en grundig og underholdende gennemgang egen taxa et andet sted hen. underholdende historier og myter om plad-
af vores spændende studietur til Kina. God sen og bygningerne.
fornøjelse! På øverste etage i centeret mødte der os
et noget overvældende syn af utallige Efter den Forbudte By, der var et must for
Fredag d. 13. oktober madboder som alle havde folk ansat til de fleste, splittede vi op i mindre grup-
Lisbeth Merete Normand og Tina Schelde at prøve at hive penge ud af os uvidende per. Nogle tog til sommerpaladset, som
danskere. Nogle gik ufortrødent i gang med ligger smukt ved en sø lidt udenfor Beijing.
Ankom til Beijing og fik dermed også vores de kinesiske retter, mens andre valgte at Desværre måtte man bruge fantasien for
første møde med kineserne som, var mere holde sig til det kendte lidt endnu. Herefter at se nogen udsigt, for den tætte smog,
end villige til at hjælpe med at bære vores gik den vilde shopping løs. Det var sted som lå over byen, lå også her. Andre tog
bagage – dog kun mod betaling. hvor sælgerne nærmest forventede at man i zoologisk have, blandt andet for at se
sagde nej til den første pris og nogle steder pandaer, det var vist en blandet fornøjelse
Vores bus kørte os til hotellet, som lå tæt kunne man ende på 1/10 af startprisen. eftersom dyrenes forhold var dårlige. Den

8 POLITEN #4 2006

Politen_2006#4_1.indd 8 27-11-2006 20:21:44


sidste gruppe tog på sightseeing i Beijings spise Peking And på “Quanjude Roastduck ses som endnu et led i liberaliseringen af
gader. De besøgte bl.a. den bydel, hvor Resturant”. den finansielle sektor.
Mao boede i flere år af sit liv, og den
gamle hellige by. Mandag d. 16. oktober Efter dagens sidste besøg var de fleste en-
Frederik Dimo-Ungermann og Mads Ole ergiressourcer opbrugt og aftenen gik med
Til aften mødtes vi alle sammen med nogle Fløe Knudsen hygge og afslapning efter en spændende og
danske universitetsstuderende, der læser lærerig dag i den kinesiske hovedstad.
kinesisk i Beijing. Vi spiste aftensmad med Mandag var vores første “arbejdsdag”.
dem og de introducerede os til forskellig Folk var mødt op i stiveste puds, da vi i
kinesisk mad. Retterne var velsmagende, dag skulle besøge Kinas bedste bud på en Tirsdag d. 17. oktober
men flere af dem var uidentificerbare for centralbank – People’s Bank of China samt Peter Sonne-Holm og Robin Morrison
det utrænede danske øje. Nogle fik sig den kinesiske pendant til Verdensbanken Brejnholt
en overraskelse, da retten med “en slags – China Development Bank.
kinesisk svamp” viste sig ikke at være lavet Mærsk
af svampe, men i stedet af grisemave. Undertegnede begyndte dagen med et Dagen startede kl. 9 om morgenen hos
solidt morgenmåltid fra Kentucky Fried Mærsks kinesiske hovedkontor i Beijing.
Efter denne oplevelse gik turen til et Chicken – er der noget som kyllingeburger Indledningsvist fik vi den excentriske
nærliggende diskotek, hvor grisemaven med kaffe til morgenmad? Mads udtaler, at fornøjelse af en 17 minutter lang tandpas-
blev skyllet ned med diverse drinks og øl. det var hans sidste besøg på KFC. tareklame for Mærsk som verdensleder på
Denne begivenhed strakte sig til noget ud containermarkedet. Flere af os overvejede
på natten. Det var dagen hvor solen stak en spinkel hvorvidt der var draget gavn af skalaforde-
arm igennem dækket af smog, så det var lene ved at kombinere produktionen med
Søndag d. 15. oktober varmt i bussen selvom vi var tidligt på Dansk Folkepartis sidste valgvideo – det var
Christian Thorbjørn Nyland og Niels færde. Trafik i Beijing er en uberegnelig næsten samme dybde som i en gennem-
Blomquist størrelse. Chaufføren havde beregnet snitlig Morten Korch-film.
en køretid på et par timer pga. morgen-
– “He who has not climbed the great wall is trafikken. På mirakuløs vis slap vi dog Efterfølgende kom Jan P. Fabritius, kontorets
not at true man” – Mao Zedong udenom det værste, hvilket resulterede i finansielle direktør, på banen, og fork-
at vi ankom halvanden time for tidligt til larede hvordan Mærsk fører forretning i
Bussen forlod hotellet kl. 8.00 mod dagens People’s Bank of China. Kineserne viste Kina. Fabritius lagde blandt andet vægt
destination – “The Great Wall”. Nærmere sig dog fra en fleksibel side, og vi måtte på vigtigheden af at pleje de politiske
bestemt Mutianyu ca. 75 km nordøst for ikke vente længe inden Zhang Tao stillede relationer, hvilket var årsagen til, at hoved-
Bejing. Det første der mødte os var utallige sig til rådighed for vores interesse i de kontoret var placeret i Beijing. Et af Mærsks
irriterende gadesælgere, der solgte vand, finansielle forhold i Kina. Mødet viste vigtigste salgsargumenter, er et fotografi fra
bananer samt de obligatoriske “Jeg har sig at være en god introduktion til turens 1998, hvor Mærsk McKinney Møller trykker
været på muren”-T-shirts. Efter en noget kommende besøg. Vi kom godt rundt om hånd med den daværende præsident Jiang
omstændelig billettering bevægede vi os problemstillingen at transformere fra plan- Zemin.
op mod muren. Utallige trappetrin senere til markedsøkonomi. Ifølge Zhang Tao er
nåede vi målet – et imponerende syn, hvor målsætningen langsomt at åbne op for frie Derefter drejede diskussionen over mod
man straks følte historiens vingesus. Den kapitalbevægelser, samt at privatisere bank- Kina som en voksende økonomisk super-
6.000 km lange mur bugter sig gennem erne, så långivningen foregår på markeds- magt. Ifølge Jan P. Fabritius kan Danmark
det kinesiske landskab. Så meget mur for vilkår og ikke ud fra nogle af regeringen godt konkurrere med Kina så vidt angår
at holde fred med mongolerne virker på bestemte målsætninger. Zhang Tao, der er produktion. Den høje produktivitet med-
én gang fascinerende, men samtidig noget uddannet i USA, ser ikke nogen mod- fører, at dækningsbidraget fra produktionen
omsonst. sætning mellem kommunistisk diktatur og rå i Danmark er på niveau med det i Kina.
markedskapitalisme: “One thing is the party
Nogle valgte at udforske muren til fods, and ideology. Another is the economy.”
mens andre tog udfordringen op med en
rask løbetur. Alle fik vist stor respekt for de Efter besøget i People’s Bank of China
kinesere, der i sin tid har bygget muren, og fulgte en pause på et par timer. Nogle
for de gale mennesker, der løber maraton benyttede tiden i et af byens utallige kræm-
på muren. mermarkeder, mens andre fik stillet sulten.
Mads gik ud og oplevede den arbejdsk-
Gårsdagens middag med de danske kine- raftintensive økonomi på første hånd. Blev
siskstuderende og efterfølgende bytur satte klippet af ikke mindre end fem kinesere for
også sine spor på muren. En enkelt var 15 kr.
nødt til at ofre sig (spulede voldsomt, red.),
men var dog hurtigt på benene igen. I China Development Bank blev vi mod-
taget af en kvinde der ligeledes var uddan-
Efter fire timers powerturisme var det på net i USA. Hun fortalte levende om bankens
tide at vende hjemad. De udmattede polit- arbejde med at risikovurdere udvikling-
ter øjnede straks chancen for en genvej sprojekter. En af de afgørende forskelle
– nemlig den dertil egnede rutschebane i bankens arbejde ift. tidligere er, at det
som de iderige kinesere havde lavet. ikke længere er regeringen der bestemmer
De fleste udnyttede hjemturen til en lang hvilke projekter der skal finansieres men
powernap. Resten af dagen stod på fri banken selv. Dette mindsker andelen af
leg, hvor ca. 20 dog blev enige om at non-performing loans betragteligt, og må

POLITEN #4 2006 9

Politen_2006#4_1.indd 9 27-11-2006 20:21:44


Studieturen 2006

Det er lave salgs- og ledelsesomkostninger, Derefter gik turen mod Himmelpaladset,


som sikrer Kina en omkostningsfordel på Den sidste dag i Beijing startede, som et tempel fra kejsertiden med tilhørende
markedet. alle andre, tidligt om morgenen. Faktisk have. Her blev der også lejlighed til at spise
allerede klokken 2.45 for de af turens delt- frokost, som for nogle bestod af club sand-
CBRC agere, som ikke ville lade tidsforskellen stå i wiches med flødeskum og kirsebær, mens
Kl. 13.30 besøgte vi China Banking Regu- vejen for at følge FC Københavns besøg på andre søgte mod KFC.
latory Commission (CBRC). Dette var vores Old Trafford. For de to dagbogsskribenters
første møde med en rigtig politiker – og vedkommende bød morgenen på et bad, Programmet for eftermiddagen indeholdt et
ham her var af aller værste kaliber. Måske hvor en fontæne af kloakvand fik dem til at møde med nogle kinesiske studerende på
lige for at sikre sig selv, at gæsterne var på gnide den sidste rest af søvn ud af øjnene Chinese Academy of Social Sciences. Efter
udebane, talte han kinesisk, og så kunne – hip hurra for kælderværelserne! et oplæg fra en professor, som åbenbart
hans medbragte tolk oversætte til os. En mente at et øget offentligt forbrug var den
proces, som sænkede tempoet betragteligt. Efter en overraskende hurtig køretur var eneste vej ud af en potentiel kinesisk over-
Det bemærkes at politikeren havde arbejdet vi fremme ved dagens første destination, ophedning, blev vi sat sammen i grupper
tre år for IMF i Washington og flere gange SAFE, en time tidligere end planlagt. SAFE med både danskere og kinesere. Dette var
rettede tolken på flydende engelsk. står for State Administration of Foreign meget oplysende for nogle af grupperne,
Exchange, og trods vores tidlige ankomst som fik et indblik i en helt anden studiekul-
Hvis nogen har spist meget gelé ville de gik foredraget straks i gang. Foredrag- tur, mens andre grupper led under kommu-
have genkendt substansen fra indholdet af sholderen fortalte både generelt om den nikationsproblemer, da ikke alle kinesiske
politikerens monotone kværnen den næste kinesiske økonomi, og nærmere om SAFE’s studerende var lige dygtige til engelsk. I en
times tid. Han sprang meget hurtigt over et aktiviteter, som bl.a. involverer kontrol af af grupperne kom det frem, at en forventet
af Kinas – for vesteuropæiske økonomers udenlandsk valuta i Kina, og medvirken til løn for en færdiguddannet økonom i den
indgangsvinkel – største problemer, nemlig fortsat liberalisering af den finansielle sek- offentlige sektor i Kina er omkring 4.000
non-performing loans og leverede i stedet tor. Der blev også talt om forskelle på Kinas yuan, svarende til godt 3.000 kroner, om
en fascinerende smøre om daglige “forbed- og Indiens økonomi, og om de fremtidige måneden. Ikke meget, men alligevel flere
ringer” af den kinesiske finansielle sektor udfordringer for Kina. Robin var naturligvis gange den løn, en fabriksarbejder eksem-
– og det var nok heller ikke alle i lokalet, mand for et opklarende spørgsmål, hvor pelvis tjener.
som hørte denne tale. der bl.a. blev draget interessante paralleller
til guldstandarden. Det var dog ikke nok til Da besøget var overstået, havde vi et par
Den danske ambassade at fastholde alle deltageres opmærksom- timers fri leg, inden vi skulle med aftento-
Der var først et oplæg om ambassaden, hed – eksempelvis benyttede Kasper sig af get mod Shanghai. De to timer blev bl.a.
og lidt om Kinas historie. Et oplæg som var lejligheden til at nærstudere Lonely Planets benyttet til at opfylde depoterne af kaffe
overvejende relativt interessant. Men når 30 guide til Shanghai, og faldt over omtalen og McDonald’s-mad, og indkøb af et halvt
politter skal høre på sproglige “perler” som af Brazilian Steakhouse; et sted, der senere kilo fuglefrø til Tim. Så skulle alle være klar
at … “1,5 mia. mennesker svarer til ca. skulle blive enormt populært blandt visse af til togturen! Først ventede dog en lettere
1.500 mio. mennesker” bliver de ret hurtigt turens deltagere. kaotisk tur gennem Beijings banegård i
døsige. myldretid, hvilket siger en del, når man taler

Efter det første oplæg kom en anden


oplægsholder og fortalte lidt mere om
ambassadens rent praktiske funktion. Efter
at have indledt med at smide 3-4 “nyttige”
slides i hovedet på os med alt fra nominel
produktion i Kina over 30 år til absolut an-
tal danske virksomheder i Kina, var bunden
lagt og han kunne fortsætte med at fortælle
om kinesisk kultur og ambassadens funktion
som et led imellem danske og kinesiske
firmaer/offentlige administration. Det, at
kunne fremvise en kongekrone i Kina (som
bevidst er fremhævet på ambassadens pa-
pirer) giver tilsyneladende adgang til mange
kontakter (“guanxi”). Han erkendte bl.a., at
en fleksibel holdning til korruption i en vis
udstrækning nok er nødvendig, hvis man vil
gøre forretning i det kinesiske.

Nogle af os afsluttede dagen på en


femetagers overklasserestaurant, hvor vi fik
serveret ægte Peking-and. Vores “Com-
memoration Card of Quanjude Roast
Duck,” som vi fik udleveret, viste at det var
nr. 115.290.249 and, der blev langet over
disken hos Quanjude.

Onsdag d. 18. oktober


Søren Hove Ravn og Thomas Schultz-Larsen

10 POLITEN #4 2006

Politen_2006#4_1.indd 10 27-11-2006 20:21:44


om Kina. Til gengæld var togets standard problem, hvilket stod i stærk kontrast til,
imponerende, og fik hotellet til at ligne ung- Senere på dagen besøgte vi IC Companys hvad vi tidligere havde hørt. Alt i alt følte vi,
domshuset. Især var turens mange høje del- – et dansk tøjfirma som bl.a. varetager at vi fik et mere ærligt og mere reelt billede
tagere positivt overraskede over længden af mærker som Peak Performance, Tiger of af den finansielle sektor end hidtil.
køjerne, som kunne have været langt værre. Sweden og InWear. Efter ankomst er nogle
Nogle fik formøblet deres kinesiske dollars i af drengene allerede smuttet ud for at få Inden det næste møde delte vi os i flere
poker, andre læst lidt til studiet derhjemme, indblik i tøjmarkedet, hvor det viser sig grupper alt efter interesse. Nogle tog op i
inden roen sænkede sig over vogn 11. at man kan få et jakkesæt syet på ca. 72 Jin Mao Tower, Kinas højeste bygning og
timer. et af verdens højeste bygninger på 421 m.
Torsdag d. 19. oktober Udsigten var formidabel, og man fik virkelig
Mathilde Almlund og Andreas Bjerre- Hos IC Companys er det første gang på et indtryk af Shanghais imponerende sky-
Nielsen turen vi ikke bliver spist af med et over- line. Andre tog til Shanghais franske kvarter
dådigt mødelokale hvor der serveres te. I og oplevede bydelen og dens butikker.
Vi bliver brat vækket af skinger, overop- stedet er det et hurtigt improviseret lager-
timistisk kinesisk panfløjtemusik og en rum med 30 stole. Oplægget bliver holdt
kvindestemme i højttalerne: “Yee houng af afdelingens chef som er dansker og hans
haoo nii hre bii Shanghai koo meung … assistent, der er fra Hong-Kong. Det betyder
bla…bla…” Klokken er 6.20, vi burde først at det foregår på et noget gebrokkent
være fremme om mindst en time, og der engelsk.
er ingen stop mellem Beijing og Shang-
hai. Vi kan vel umuligt være der allerede? Oplægget gav os hurtig indsigt i hvordan
Panfløjtemusikken fortsætter. To af pigerne i det foregår med fremstilling af tøj og hvilke
kupeen fortæller, at toget sagtens kan finde problemer de har haft og oplevet. Dels ved
på at ankomme en time før. Vi skynder os at at producere i Kina og dels ved at være
hoppe ud af køjerne, pakke ned og gøre os på det kinesiske marked, pga. plagen fra
klar. Toget sagtner langsomt farten og ruller kopivarerne.
ligeså stille ind på perronen. Vi kigger ned
ad gangen. Intet liv, ingen lyde bag de låste Efter oplægget skal vi ud og se en af de
døre i de andre kupeer. Vi løber ud, banker benyttede producenters fabrikker. Efter end-
hårdt på de andre døre, vækker de andre nu et oplæg får vi en rundvisning, som bl.a.
og fortæller dem, at vi er der NU, og at de inkluderer fabrikkens showroom. Dette er
skal se at få rystet søvnen ud af øjnene, få som en lækker tøjbutik, og selvom fabrikken Senere på eftermiddagen mødtes vi med
pakket sammen og komme ud af toget i en leverer til detailhandlen, spekulerede nogle Stefan fra Økonomisk Ugebrev, som er ud-
fart. Vild forvirring. Efter nogle minutter og af pigerne lidt på, om man mon kunne stationeret i Shanghai. Mødet fandt sted på
en del diskuteren frem og tilbage på gan- købe en lille ting eller ti til eget forbrug? En en eksklusiv bar, som absolut ikke levede
gen spreder rygtet sig. Der ER alligevel et pige forelsker sig i en trøje fra kollektionen, op til det lave prisniveau, vi ellers kendte!
stop mellem Beijing og Shanghai, og det er og med den sikre erfaring fra de kinesiske Stefan fortalte om korruptionen i Kina, og
der, vi befinder os nu. Lidt mere afslappede, markeder, at alting er til salg, selvom der at der er dødsstraf for korruption, hvis belø-
men meget mindre populære lader vi fire ikke er pris på, spørger hun vores rundviser, bet overstiger en halv million yuan, svar-
fra den alt for morgenfriske kupe os trans- hvor hun vil kunne købe denne. ende til ca. 400.000 kr. Personer højt oppe
portere resten af vejen til Shanghai. i systemet blev til tider taget for korruption
Fredag d. 20. oktober og dømt, men når det skete længere nede i
På stationen bliver vi hentet af verdens Line Elvstrøm Ekner og Lise Sand Ellerbæk systemet, så forsvandt folk bare fra den ene
mindste bus med et stort set ikke-eksister- dag til den anden! Grundet over 1.000 års
ende bagagerum, og et par personer med 2. dag i Shanghai. tradition for korruption så han det umid-
et talent for pladsoptimering, der ville være Endnu en tidlig start på dagen. Man kunne delbart som svært at udrydde. Derudover
en burhønseavler værdig, finder ud af, at ane en svag lettelse i folks ansigter over, at fortalte han, hvordan Kina med stor succes
vi først sætter os ind i bussen alle 30 og det var sidste dag med virksomhedsbesøg, udøvede selvcensur frem for direkte censur.
derpå fylder midtergangen med kufferter i ensbetydende med sidste dag i jakkesæt F.eks. var et besøg i Tibet blevet ubrugelig-
halvanden meters højde. Man kan hurtigt og stiletter! Vi ankom til endnu et blankpol- gjort, da regeringen påtvang ham, at følges
mærke forskellen fra første klasse ombord eret højhus og steg mod toppen. Besøget med en af deres udsendte, således at ingen
på toget og den overbefolkning kineserne foregik hos den svenske Handelsbanken, ville snakke med ham om følsomme emner.
konstant konfronteres med. hvor vi mødtes med Johan. Indgangsvin- Om aftenen blev de fleste af drengenes sult
klen til den finansielle sektor var nu en lidt efter rødt kød og kartofler for meget, og de
Efter at have set et forsøg på lommety- anden end tidligere, hvor besøgene om- besluttede at besøge et brasiliansk steak
veri, som bliver taget og næsten ender i handlede de statsejede banker. Vi fandt ud house på kraftig opfordring fra Charlie og
slåskamp, kaster den overlæssede bus sig af, hvordan det er at være en udenlandsk nogle få piger fulgte med. Resten tog på en
ud i trafikken. Det viser sig at trafikken om privat bank i Kina, og hvilke restriktioner finere kinesisk restaurant, hvor Tim havde
muligt er endnu mere vanvittig end trafikken der fulgte med. Overordnet havde Johan gode kontakter via svigerfamilien.
i Beijing. Vi minder hinanden omhyggeligt stor forståelse for de mange restriktioner,
om ikke at tænke på, at vi i tilfælde af en idet han mente, at de var nødvendige for at Nogen fortsatte på en bar tæt på hotellet,
ulykke er låst inde bag trekvart ton bagage, beskytte Kinas finansielle sektor, indtil den hvor deres drinks var billige, men hvor de
og kigger i stedet ud ad vinduet på de bliver konkurrencedygtig på verdensmarke- bl.a. havde byttet om på salt og sukker,
fantastiske skyskrabere i den moderne by; det, hvilket han vurderede kunne tage helt hvorfor det ikke var en udsøgt fornøjelse!
af hensyn til muligheden for at orientere op til 20 år. Desuden kommenterede han Efter 10 min. gik det op for os, at der var
sig, er der i Shanghai en politik om, at alle de berømte Non-Performing-Loans (NPL’s), mange klamme mænd, og at de fleste af de
højhuse skal være forskellige. som han mente stadig udgjorde et stort unge smukke kvinder skulle have mere end

POLITEN #4 2006 11

Politen_2006#4_1.indd 11 27-11-2006 20:21:45


Studieturen 2006

en drink for at følge med hjem! Alt i alt en super duper dag, it’s all good. – mange grimme mennesker. Og to af de
Optimal optur. Uforglemmeligt. grimmeste løb febrilske rundt for at opstøve
Lørdag d. 21. oktober diverse gaver til deres familier. Resultatet:
Maria Gyllenøhr og Sandra Pongkeow Søndag d. 22. oktober en fornem æske Panda-chokolade samt
Breinholt Lena Florang Larsen og Marie Brøndsager lidt ingefærthe, der skulle være så sundt for
Bager gamle mennesker. BONUS gaverne var i
Vi startede dagen kl. meget tidligt, bilerne hus. Så kunne tiden udnyttes til det eneste
sang og himlen var grå… Bussen blev fyldt Søndag blev lagt ud som en “fri leg” dag, rigtige – en saglig diskussion gående på
og vi susede af sted mod … Starbucks. Efter hvor man f.eks. kunne tage ud til de turist- robotstøvsugere – sådan slår man tiden
kaffe tog vi videre til Suzhous haver, hvor vi mål man endnu ikke havde nået, se lidt af ihjel i Shanghai. Andre valgte at tage toget
i stilhed og ensomhed og med god tid tillod Shanghai downtown eller bare shoppe de tilbage til Shanghai for at tage det tilbage til
vores sjæl at falde til ro… Yeah right… sidste gaver, blandt de mange fantastiske lufthavnen igen – en anden smart måde at
Tusinde af andre turister havde den samme kopivarer som Kina kunne byde på. Nogle bruge tiden på…
ide, så det endte med at vi stod i kø fra vi valgte at tage op i Shanghais højeste bygn-
kom til vi gik. Haven var meget fin og man ing Jin Mao, andre at tage til The Bund, Kapitel 3 – Flyveturen
kunne sagtens fornemme den stemning og mens få personer havde moret sig så meget Halvanden time på startbanen er lige
højtidelighed der havde været engang. Man aftenen før, til det store karaokeshow, at enhver passagers ønske når man i forvejen
skulle nok have set haven på en anden de valgte at blive lidt længere i sengen kun skal tilbringe 11 timer yderligere i
årstid, da det jo var efterår og planterne var end de foregående dage. Efter at have maskinen. Heldigvis begyndte vores inflights
derfor på vej i hi. suget den sidste, knap så sunde, Kinaluft i at virke allerede efter 3 timers tid. Der var
sig, valgte de fleste at slutte turen af med ikke et øje tørt da det skete. Derfor skulle vi
Derefter susede, zuum, vi videre til kanal- fællesmiddag (kødædegilde) på “Brazilian også straffes med film som MI-III, Poseidon
byen Zhouzhuang – Kinas efterligning af Steakhouse”. Da vi næste dag havde en og andre sekundafilm. Heldigvis blev ko-
Venedig. Herinde tog nogle særligt udvalgte lang flyvetur foran os, blev det ikke til så rtene med halvnøgne damer fundet frem og
en skøn tur i båd med dejlig sang og musik. meget mere end fællesmiddag og kuffertpa- disse kom hurtigt i spil. Flere opdagede, at
Byen var ellers fyldt med boder, al mulig kning denne aften. Frederik ud over at være usandsynligt dårlig
turist crap. Der var dog også nogle templer, til buffetkrig, også er den ultimativt dårligste
og en stor buddha. Mandag d. 23. oktober til røvhul.
Kasper Borenhoff og Sune Suhr Frandsen
Efter en sanserig dag skyndte vi os hjem Sune, der havde oparbejdet en gedigen
hvor vi hurtigt, effektivt og efficient (og på ti Et sandt smertehelvede af et 30-timers døgn tennisalbue grundet overdreven og pervers
minutter) fik gjort os lækre til fælles middag. brug af spisepinde, så frem til igen at øjne
Ja, det kan lad sig gøre for to piger at finde Kapitel 1 – KAFFE… en kniv og gaffel. Han måtte desværre
den optimale allokering af spejlets res- Mandag morgen. Bare ordene får det til at fælde en lille tåre, da han indså, at maden
sourcer i pressede situationer. løbe koldt ned af ryggen. Specielt når man i flyet var akkompagneret af træpinde. En
står i Shanghai og ved, at der venter en 11- halvvåd kage med pinde senere var vi klar
Fint skule det være, middag i en af byens timers flyvning mod København. til at skulle ned på jorden igen.
hotte bryllups restauranter. Vi fik, udover lov
til at overvære et kinesisk bryllup, mulighed Efter en mental oprustning – og lidt dim- Sikkert og trætte nede på jorden igen var
for at smage en masse kinesiske special- sum, for at klargøre til presset kom dagens vi nu klar til at splittes op efter en herlig tur
iteter – slange, vandmand, grisetæer og mest modbydelige overraskelse. INGEN med mange cool mennesker – nogen mere
diverse andre delikatesser. Mums siger vi KAFFE!!! Ja livet gjorde ondt lige i det raske end andre.
bare! Fantastisk! øjeblik. Efter en del tiggen, beden og det,
der er værre fik denne dags to forfattere Tak til alle arrangørerer, deltagere og spon-
Efter at have spist og få bekræftet vores allernådigst lov til at besøge den nærmeste sorer for en fantastisk tur til
fordomme om kinesiske bryllupper (nyo- Starbucks. Et godt træk fra arrangørerne da Kina.
prettede kinaægtemand drak sig sanseløs kaffen modvirkede diverse apatiske anfald
beruset og væltede rundt, eller nej det under køreturen i bussen. En bus, der var så
kunne han ikke engang. Krise, krise, krise!!! snedigt indrettet, at den formåede at have
Dame meget sur, svigerforældre med meget hele 7 stk. bagage i bagagerummet. Resten
alvorlige udtryk i ansigtet og en pænt død blev stablet ovenpå de stakkels økonomistu-
fest kl. 9) tog vi videre for at besøge byens derende, der dog tog det fra den humor-
roterende stolthed. Desværre var der lukket, istiske side, at de nu sad med rundt regnet
og selvom vi prøvede at få en af drengene 103 stk. blandede kufferter – vi havde jo
til at spille Prins William kom vi ikke ind/op. også lige fået vores kaffe…
Guan blev the man of the hour og skaffede
et hightech karaoke hangout place. Køreturen forløb som sådanne nu engang
Desværre får man ikke lov til at observere gør. Begge disse dagbogsforfattere var
andre selskaber, så vi måtte selv Grib placeret bagest, så vi i sikkerhed kunne
mikrofonen! Mumlen den første time fra de bagtale alle turens deltagere, samt få afløb
modigste, men efter 28 kander øl blev sat for aftenens besøg på det herlige sted Bra-
på bordet skete der noget i folk… zilian Steakhouse, hvor en all-you-can-eat
buffet blev, angrebet, flankeret, voldtaget
Især et par af drengene ville hjertens gerne og næsten besejret. En herlig køretur.
synge Backstreet Boys og Take That for alle
de blå øjede piger. Bh’erne røg, pigerne Kapitel 2 – Lufthavnen
skreg og hviiiinede – successen var i hus! Endnu et rædsomt sted. Mange mennesker

12 POLITEN #4 2006

Politen_2006#4_1.indd 12 27-11-2006 20:21:45


Nu har selv økonomer regnet den ud:
Det kan betale sig at føre en bæredygtig energipolitik!
Rapportomtale af Kirsten Hasberg bæredygtige svar på de påtrængende Den europæiske kommissionsformand Bar-
problemer. For selvom rapporten stiller roso vil inddrage rapporten i den fælles eu-
“Klimaforandringer er den største markeds- alle de rigtige spørgsmål, så er der stadig ropæiske energiplan, som ventes offentlig-
fejl, verden nogensinde har oplevet” skriver rig mulighed for at komme med alle de gjort til topmødet i foråret, men talte også
Nicholas Stern, tidligere cheføkonom i forkerte svar: om en satsning på kul og atomkraft. At
Verdensbanken, i sin nye rapport “The fokusere på at forsøge at gøre beskidte tek-
Economics of Climate Change” – et led i Lomborg, Danmarks evige “Rasmus nologier som kul og atomkraft rene afleder
Storbritanniens charmeoffensiv som miljø- Modsat,” var selvfølgelig straks på banen opmærksomheden fra de energikilder, som
og energipolitisk spydspids i Europa, som for at fordømme rapporten, og gentog sin kan udgøre en reel og bæredygtig løsning
har stået på i nogen tid. Tony Blair kalder sætning om, at global opvarmning ikke er på problemet: Vedvarende energi og ener-
rapporten “den vigtigste rapport om vores noget væsentligt problem – men efter- gibesparelser.
fremtid,” der er lavet i hans regeringstid. hånden er det vel ved at gå op for de fleste,
at han som statistiker hverken er energi-, Så måske er der stadig en markedsfejl inde
Sterns model er bygget op omkring inter- klima- eller miljøekspert – og heller ikke i beslutningstageres hoveder, der ikke er
generationelle modeller, og det er årsagen økonom. helt overvundet endnu. Nu venter vi altså
til, at fremtiden kan have så stor værdi, som bare på en rapport der skal fortælle os,
den må have, når konklusionerne under-
streger at fremtidige skader vejer langt
tungere end investeringer i dag. Samtidig er
den økonomiske model bygget op på data
fra klimamodeller – dette gør rapporten
Dette er hvad kendte økonomer siger om Sterns rapport:
særligt anset, da den kobler både naturvi-
denskabelige og samfundsvidenskabelige “If the world is waiting for a calm, reasonable, carefully argued approach to climate
modeller. change, Nick Stern and his team have produced one. They outline a feasible adjust-
ment policy at tolerable cost beginning now. Sooner is much better.”
Sammendragets væsentlige konklusioner er, Robert M. Solow
at hvis ikke vi gør noget (business-as-usual
Nobel Prize economist 1987
scenariet), vil de samlede omkostninger og
risici ved klimaforandringerne svare til et
tab af 5 % af verdensomspændende BNP “The Stern Review shows convincingly that the benefits of early global action
– fra nu af og i al fremtid. Hvis flere risici to mitigate climate change will be far lower than the costs. The report estab-
og indvirkninger medtages i beregningerne, lishes realistic guidelines for action (based on long-term stabilization ceilings for
kan den beregnede skadevirkning endda greenhouse gases), core elements of an effective global policy (carbon pricing,
betyde et tab på 20 % af BNP på verdensp-
technology policy, and removing barriers to change), and a framework for inter-
lan hvert år.
national cooperation that must include all regions of the world, both developed
Derimod er omkostningen ved at handle and developing.”
nu og reducere drivhusgasemissionerne for Prof. Jeffrey D. Sachs
at undgå de værste konsekvenser af global Director of the Earth Institute at Columbia University
opvarmning begrænses til omkring 1 % af
det globale BNP pr. år.
“The Stern Review of the Economics of Climate Change provides the most thorough
Der lader altså til at være enighed om, and rigorous analysis to date of the costs and risks of climate change, and the costs
at Stern virkelig har fat i den lange ende and risks of reducing missions. It makes clear that the question is not whether we
– også ifølge mange af sine kolleger. can afford to act, but whether we can afford not to act.”
Joseph Stiglitz
Imidlertid lader det ikke til, at en anerkend-
Nobel Prize economist 2001
else af problemerne, som en anerkendelse
af rapporten jo er, går hand i hånd med

POLITEN #4 2006 13

Politen_2006#4_1.indd 13 27-11-2006 20:21:45


14 POLITEN #4 2006

Politen_2006#4_1.indd 14 27-11-2006 20:21:46


06 en
20 estf
lla
Ga

POLITEN #4 2006 15

Politen_2006#4_1.indd 15 27-11-2006 20:21:47


JULEGUIDE

Juleshopping i Studiestræde
Af Christina Wix Wagner & Toke Kristensen (22 dage x 12 timer) på læsesalen og ikke godmodige udsendte reportere på shop-
har fået købt en eneste gave! ping tur i Studiestræde. Studiestræde viser
I det fjerneste hjørne i læsesalen på Bispe- sig faktisk at være en meget alsidig gade
torv sidder der en lettere vinterbleg studer- For mange er julen en tid med hygge, duf- med lige fra læder og latex til strikkede ju-
ende gemt væk i en stor, ulden vintertrøje ten af hjemmebagte brunkager, julehjerter lenisser. Resultatet af vores shopping tur får
og med læssevis af bøger og den obliga- og dejlig varm glöck. For os politer er den du her - vi bringer nemlig på de følgende
toriske kop kaffe foran sig. Den studerende hyggelige tid op til julen desværre oversky- sider adskillige gode idéer til julegaver, som
vipper let med hovedet, og det er tydeligt, gget af eksamensstress, duften af blæk og du nemt og hurtigt kan købe i Studiestræde,
at den studerendes tanker er andetsteds. viskelæderstøv, massevis af sort kaffe og når du alligevel lige holder en velfortjent
Det er sangen ”Det jul, det cool”, der ter- evigvarende terpen. Derfor kan det være pause fra læsesalens hjernefængsel. For at
roriserer den flittige studerendes læserytme. svært at få tid og overskud til at købe jule- lette indkøbene har vi selvfølgelig opdelt
For ja det er jul, det cool - men hvor cool er gaver midt i al eksamens læsningen. Det idéerne i kategorier:
det lige, når du står den 23. december efter problem har Politen sat sig for at udrydde,
at have tilbragt omtrent 264 effektive timer så på en kold novemberdag gik Politens

I den ene ende af Studiestræde ligger der en butik fyldt med nisser og andet jule-tingeltangel. Du kan næsten
ikke have undgået at se den, når du har kæmpet dig gennem mængden af skinnende perlemor, monogrammer
og Burberry-tern-beklædte paragrafryttere nede ved jurahuset. Det er selvfølgelig Nissebutikken, Danish Art &
Christmas Shop. Vi er sikre på, at I ligesom os har undret jer over, hvordan sådan en butik kan løbe rundt. For at
undersøge dette mysterium nærmere og selvfølgelig finde nogle julegaveidéer aflagde vi selvfølgelig butikken et
besøg. Idet vi åbnede døren, blev vi overvældet af julestemningen. Rød, grøn og glinsede guld over alt. Indeha-
veren af butikken var som forventet en midaldrende mand med et stort gråligt skæg. I sin begejstrede beretning
om butikken fortalte indehaveren os heldigvis også, hvilke kunder, butikken har og gav os derfor den efterspurgte
forklaring på mysteriet. Butikkens kunder er primært turister og danskere, der bor i udlandet. I butikken fandt vi
selvfølgelig også en julegaveidé, nemlig dette farverige keramik-juletog til 375 kroner.

Her den ultimative gave til svigerfar eller Mens du alligevel er i TKO, kan du vel ligeså godt få
enhver anden, som du ikke aner, hvad ordnet endnu et julegaveindkøb. Denne fine lille, praktiske
du skal give. Det ligner måske et stykke kuffert til familiens mindste medlemmer, kan du købe for
legetøj, men tag endelig ikke fejl! Det er 80 kroner.
varmefiduser!! For kun 50 kroner kan du
således få styr på endnu
en gave. Grillhandsken
kan forresten
købes i TKO.

16 POLITEN #4 2006

Politen_2006#4_1.indd 16 27-11-2006 20:21:57


Med vaklende ben og svedige håndflader bevægede vi os
ned i Pierre Patrick – en af Studiestrædes mere eksperimen-
terende butikker. Vi følte, at det var vores pligt. Hvad ville
denne artikel være uden en autentisk beretning fra en af disse
butikker? Denne venlige ekspedient hjalp os (heldigvis) med
at finde nogle gode juleidéer, mens den 60-årige mandlige
tysker i lædertøj og cowboyhat selv sørgede for sine indkøb.
Her er nogle af julegaveidéerne fra Pierre Patrick:

Ekspedientens personlige favorit - den lilla Flipper med fire


hastigheder, delfindildoen. Jeg vil nødig nævne ord som dyremis-
handling og ”Free willy” – da det vil give forkerte associationer.
Så derfor er der vist kun at sige: For kun 398 kroner kan du få
den med hjem under juletræet.

Blandt Pierre Patricks mange spændende latex-dragter fandt vi


denne spændstige politiuniform. For kun 428 kroner kan du
forære et kært familiemedlem dette skræddersyede og skin-
nende outfit. Til eventuelt interesserede gør vi opmærksom på,
at vi i butikkens sorte latexprøverum i baglokalet erfarede, at
det koster 20 kr. at prøve deres latexdragter.

Efter at have samlet mod besluttede vi os for at


aflægge et besøg hos Copenhagen Body Extremes. I
butikken vrimlede det med ansatte. De lignede i høj
grad hinanden. Kendetegnende var, at de var cirka
95 cm over skuldrene, havde barberet deres øjen-
bryn af, var skaldede og udsmykket med voldsomme
tatoveringer og piercinger, hvorend muligt. Nå ja,
og det var forresten kvinder. Vi henvendte os lettere
nervøse til personalet for at få tilladelse til at skrive om
deres butik. Butikkens indehaver kom til syne foran
et sort forhæng. En kæmpe gut med horn i panden,
kæmpe udhulede øreflipper, piercinger og blodige
tatoveringer alle vegne og en påklædning, der i store
træk bestod af læder og pigge. Yes, han så da meget
rar ud. Den enorme gut hed til vores store forbavselse
Politen søger layoutere... MUFFE. Ja, du læste rigtigt MUFFE. Manden med
horn i panden hed MUFFE. Undskyld os, men er
Vi har brug for flere layoutere, der har det ikke lidt ligesom at kalde en puddel Rambo eller
lyst til at sætte bladet op og give hele King. Butikken var så venlig at give os en brochure
Politen prikken over i’et. over de piercinger, man kan få lavet i butikken. Så
med et gavekort til Copenhagen Body Extremes, kan
Lyder det interressant - så send en mail til
man give et familiemedlem mulighed for få en unik
politen@econ.ku.dk
kropsudsmykning. Copenhagen Body Extremes laver

POLIT EN både piercinger, branding, scarification/skinpeeling


og body hacking. Til de af jer, der ikke måtte vide det,
kan vi fortælle, at det er en betegnelse for blandt an-
det tungesplit, alfeøre, implantationer og pocketing.
Priserne er fra 190 kroner og op efter.

POLITEN #4 2006 17

Politen_2006#4_1.indd 17 27-11-2006 20:21:58


JULEGUIDE

Efter at have gået flere timer i den kolde novemberkulde blev vi draget af stedet med flettede liggestole, dæm-
pet belysning og glødende varme. Stedet er Solar Plexus og er ubestridt den butik med bedst karma i hele Stu-
diestræde. I butikken blev vi mødt med den største varme og gæstfrihed. Jakken blev hængt op, skoene smidt
og en vidunderlig, eksotisk te serveret. Her mødte vi en del af Solar Plexus utroligt afbalancerede, overskudsag-
tige personale, der med glæde berettede om deres arbejde og butikken. Solar Plexus var så venlige at tilbyde
en af de trætte reportere en tur på massagebænken. Den evig eventyrlystne og engagerede fotograf/reporter,
Toke, takkede ja til tilbudet, og inden længe lå han lettere afklædt på en massagebænk indsmurt i kokosmassa-
geolie, mens et par store, brede maskuline hænder flittigt om end professionelt cirklede i harmoniske bevæ-
gelser henover hans ryg. Den barmfagre, betagende, men fokuserede kvindelige reporter forsøgte desperat at
komme i kontakt med Toke for at få vejledning om kameraet – der skulle jo tages billeder af ”forestillingen”.
Efter ti minutter vågnede Toke endelig fra den trancelignende tilstand, og de to reportere kunne forlade Solar
Plexus. Og vi gik bestemt ikke tomhændede derfra – foruden bedre karma, en duft af kokosolie og et
skævt smil på Tokes mund, som ikke var til at tvinge væk, fik vi nemlig et godt tilbud til alle po-
litstuderende. Ved fremvisning af studiekort kan alle politstuderende få 15 % rabat på
alle gavekort samt 10 % på alle produkter. Derudover kan politstuderende
året rundt få 10 % på alle behandlinger hos Solar Plexus. Til
jer, som ikke kender Solar Plexus, skal det nævnes, at
stedet tilbyder massage, zoneterapi, afspændingspæ-
dagogik, akupunktur, psykoterapi, yoga, pilates og
meditation. Solar Plexus er indbegrebet af god karma,
økologi og harmoni – stedet er selvfølgelig, hvad flere
af os politstuderende ville kalde alternativt, men kan al-
ligevel varmt anbefales. Butikken rummer nemlig foruden
en afslappende og rolig atmosfære massevis af glimrende
julegaver.

I Pierre Patrick faldt vi også over disse mere uskyldige lyse- I den lidt spøjse, ja-
røde plyshåndjern. En gave til dem, som måske allerede panske alt-mulig butik
har investeret i politioutfittet eller til dem, der simpelthen TKO fandt vi følgende
ikke aner, hvad de skal købe til familiemedlemmet, der julegaveidé. Der skal
har alt. For kun 99 kroner kan disse jo være noget for alle.
komme til at ligge under dit juletræ. Gaven til dyrevennen
– nemlig denne hun-
desæbeholder til den
sølle pris 120 kroner.

Fra Pierre Patrick må vi nævne endnu en julegaveidé. En jule-


gaveidé, der er velegnet til de måske lidt mere konservative og
traditionsbundne politer - nemlig dette hvide, blonde/latexagtigt
bryllupskostume. For 398 kr. kan sættet ”Legavenue” bringe
glæde på en kold vinterdag.

18 POLITEN #4 2006

Politen_2006#4_1.indd 18 27-11-2006 20:22:02


I vores søgen efter de mere musikalske glæder, gik vi over i mu-
sikbutikken Black out, hvor indehaveren gloede på os, som om
vi var to pensionister, der lige var trådt ind af døren til et rave.
I Black out kan man købe lige fra hård gangster-rap til poppet
soul. Derudover kan man i butikken løbe ind i danish semi-
celebs som Uso og L.O.C. Indehaveren anbefalede Sean Combs
alias Puff Daddy alias P Diddys nyeste album ”Press Play”. Cd’en kan
købes for de sædvanlige 149 kroner.

Efter vi havde været i butikken Black out, gik vi over i street style/
gangster/bad boy-shoppen Drop Dead, hvor kan du få bling-
bling, oversized shirts og jeans, pimpede
caps i alle afskygninger. Her vil vi specielt
fremhæve den multifarvede NY-cap
og de skinnende hvide sneaks til
henholdsvis 349 og 799 kroner.

I den lille hyggelige café, Riccos, med ægte I den hippe genbrugs-
chill-stemning og ”wonderful world”-toner kan butik København K (som
du købe denne latté/cappuccino-maskine i et måske kun et fåtal af
snedigt design. Hvorfor ikke erstatte eksamens- politer har aflagt et be-
periodens sorte tjærekaffe med en lækker latté søg) i Studiestræde, kan
eller cappuccino? Det er da bare med at forære du købe dette supersized
kæresten denne multifunktionelle maskine til pokerspil for 149 kroner.
prisen 740 kroner. Så hvis du har bekendte,
der er ligeså pengefik-
serede som dig selv, er
dette den ideelle gave.

Hvis eksamensplanen virkelig er presset, så


kan et kaffekort til Arken være en udmærket
nødløsning, når gaven til studiekammeraten
skal købes. Kaffekortet kan, som du nok
allerede ved, rekvireres for kun 50 kroner
i Arken.

POLITEN #4 2006 19

Politen_2006#4_1.indd 19 27-11-2006 20:22:06


ChristinasKLUMME

?
KAN DU SÆTTES I BÅS
Af Christina Wix Wagner ”Vans” og Kawasaki er stadig bedre end
importerede lædersko, 4. at de sidder og
til fredagsbar, fester og i Caffen, hvor de
nærmest bor. Det er dem, der har været
?
Igennem årene er det gået op for mig, kæmper med erhvervsøkonomirapporter, 5. tutorer eller medlem af festudvalget og
at der på politstudiet er nogle typer, som at de med nervøse trækninger og vaklende lignende. Du kan kende dem ved 1. en
konsekvent går igen. Personer, som både ben bevæger sig over åbne pladser og loge-agtig adfærd, 2. at de gerne ankom-
ligner hinanden og opfører sig som hina- gennem rum med ældre studerende, 6. at mer ti minutter senere end alle andre til
nden. Du kender dem sikkert. Du ser dem de kvindelige førsteårselever er omringet af timerne med en kop kaffe i hånden, mens
alle vegne – i Caffen (slang for Cafélitten meget venlige mandlige tutorer. Endelig kan de i roligt tempo slentrer hen og sætter
blandt venner), i øvelsessalen, på læs- du kende dem ved kommentaren: ”Kommer sig ned og så larmende som muligt finder
esalen, til forelæsningerne og måske endda du til fredagsbar?”, og ”Hvad har I gjort i deres ting frem, 3. at de eventuelt har en
til festerne. Måske irriterer de dig grusomt, spørgsmål 3 i afleveringen?” skare af assistenter – selvfølgelig kun de
måske ville du gerne være som dem, ”vigtigste” af dem, 4. at de har en kæmpe
måske har du brug for dem, måske er du De stille, ambitiøse piger findes især til ”viden” om alle andre på studiet, 5. at de
én af dem, måske er du som flere af dem, forelæsningerne, i øvelsessalen og på snakker med mange forskellige mennesker
måske er du helt unik?! I denne udgave læsesalen. Du kan kende dem på 1. deres på tværs af årsprøverne, 6. at de (her de
af Christinas klumme ser jeg nærmere på, lange, glatte hår – eventuelt opsat i en mandlige især) sidder i Caffén og prøver
hvordan du kan spotte ”læsesalstypen”, hestehale, 2. hverdagstøjet, der består den at se seriøse ud, mens de flirter desperat
førsteårseleven, de stille og ambitiøse piger, klassiske cardigan/trøje og de sorte klas- med nystarterne. Du kan genkende dem
finansieringsdrengene og ”de sociale”. siske bukser/cowboybukser og flade sko ved kommentarer, der starter med ”Har du
Lad os begynde med læsesalsstyperne. - hertil kan eventuelt tilføjes briller og deru- hørt…?” eller ”Har de også været sammen,
Denne type finder du primært på læsesalen dover varierende grad af enten perlemor kom han ikke sammen med…?”
sjovt nok, men også i lokalet lige uden for eller sporty og praktiske beklædningsdele,
og i nærheden af kaffe. På læsesalen er 3. deres standardiserede, perfektionistiske Her til sidst bør jeg vel sætte mig selv i bås.
der to typer. Dem, der kommer for at læse. noteskrivning og 4. deres lave, monotone Jeg er typen, 1. der hater på de typer, der
Og dem, der kommer for at blive set. Dem, stemmeleje og noget nervøse fremtoning. kommer på læsesalen for at blive set – det
der kommer for at læse, kan genkendes Sidst men ikke mindst kan du kende dem på er det, vi har Caffen til, 2. der misunder
ved, 1. at de sidder på deres plads mere de sagte, usikre udtalelser såsom ”Er noten de førsteårsstuderendes naive, håbefulde
end én time af gangen, 2. at de har åbne på studiekontoret kommet?” eller ”Hvornår tilgang til tingene, 3. der vil ønske, at de
bøger liggende på bordet, 3. at de ser skal vi have de timer, du har aflyst?”. stille, ambitiøse piger, kommer til at tjene
koncentrerede ud, men gaber i ny og næ. mere end de ”store i kæften”, men dovne
Dem, der kommer for at blive set, kan Og så er der finansieringsdrengene. Disse drenge, 4. der ville ønske, at finansier-
spottes ved, at 1. de er ikke alene - de har typer finder du især til forelæsningerne og ingsdrengene stemte rødt, drømte om at
som regel en ven med, som de kan tage øvelserne. Hvis du er heldig, kan du også redde verden, lignede Jake Gyllenhaal
pauser med og skrive sedler til, 2. mo- risikere, at de kommer frem fra deres skjul, og havde mit telefonnummer, 5. der ville
biltelefonen oftere er i kontakt med hånden når der er semesterstartsfest. Du kan kende ønske, at jeg ikke altid blev tvunget til
end overstregningstuschen, 3. bogen ligger dem ved 1. deres studiejob – som regel at lægge mærke til ”de sociale”, når de
henkastet og vender på hovedet, 4. de arbejder de i en bank eller i Finansen, 2. opmærksomhedshungrende og støjende
åbenbart skal på toilettet, have mere kaffe deres påklædning, som typisk er den pæne gør entré!
eller have frokost 7-8 gange i løbet af en lyseblå skjorte, sorte/naturfarvede bukser
eftermiddag, 5. de på timebasis får skimmet (evt. cowboybukser, når de har fri), der Jeg håber, at jeg i denne klumme på retfær-
5-9 sider tekst med figurer. Endelig kan du eventuelt sidder lidt for højt og de sorte, dig vis har fået skildret nogle af de finurlige
genkende dem ved, at de næste dag højlydt firkantede lædersko, 3. at de til forveksling grupperinger, der nu engang er her på
beretter om, at de sad i læsesalen i næsten ligner mange af øvelseslærerne, 4. at de studiet – og jeg er stadig af den overbe-
10 timer dagen forinden – helt til klokken i pausen hiver Børsen op af computer- visning, at mangfoldighed er et fantastisk
22. tasken, 5. deres barndomsdrømme om en fænomen.
karriere hos Mærsk, 6. deres tøjposer med
Førsteårseleven ser du især i Caffen, til jakkesættet, 7. deres tekniske hjælpemidler
fredagsbar og til festerne. De kan kendes – den elektroniske kalender og multifunk-
ved 1. trøjen med skriften ”Student 2006” tionsmobiltelefonen med et skarpt de-
(ej, egentlig nok nærmere student ”Student sign. Som regel kan du kende dem
2005” og nedefter – beklager Fogh), 2. ved kommentarerne: ”Sælg, ChristinasKLUMME
at de bevæger sig i store grupper – de har sælg, sælg” eller ”Hvis du
stadig en social tilknytning til deres hold og indbetaler de penge, du
en udpræget flokmentalitet, 3. en lidt mere tjener for meget på en kapi- Forslag til næste udgave af
afslappet gymnasieagtig tøjstil; T-shirten er talpensionskonto, så…”. klummen kan sendes per
ikke blevet til en polo endnu, og trøjen er Endelig er der alle de
ikke blevet til en cardigan endnu – Diesel ”sociale” – ja, I kender dem mail til politen@econ.ku.dk
er stadig et federe mærke end Lacoste, og godt. Du finder dem især

20 POLITEN #4 2006

Politen_2006#4_1.indd 20 27-11-2006 20:22:06


?
����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������

���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

�������������������������
�������������������������

��������������������������������������������������� ����������������������������������������������������
����������������������������������������������������� ��������������������������������������������������
�������������������������������������������� �������������������������������������������������
��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������
����������������������������������������������������� ������������������������������������������������
������������������������������������������������������� �������������������������������������������������
�������������������������������������������������� ������������
������������������������������������������������������ ��
�������� ����������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
POLITEN #4 2006 21
���������������������������������������������������������������������������������������������������

Politen_2006#4_1.indd 21 27-11-2006 20:22:08


MULTIsiden

Ventus.dk tilbyder flere Politen søger layoutere...


nye gratis kompendier
Vi har brug for flere layoutere, der har lyst til at sætte bladet op og
Der har været stor efterspørgsel fra give hele Politen prikken over i’et.
landets studerende om flere gratis kom-
pendier. Derfor er Ventus.dk nu glade for Lyder det interressant - så send en mail til politen@econ.ku.dk

POLIT EN
at meddele, at vi har videreudviklet flere
nye gratis kompendier med tilhørende
opgavebøger og desuden splinternye
karrierebøger.

Ventus.dk giver alle studerende mulig-


heden for, at downloade gratis kompen-
dier, hvilket har været og stadig er meget
populært. De studerende får udover
supplementer til deres primære litteratur
også en hjælpende hånd i deres travle
hverdag med hensyn til, at skaffe sig det
supplerende materiale nemt og gratis.
Open letter from economic students
Nu giver Ventus.dk de studerende, i
samarbejde med Ventus.dk muligheden to professors and others responsible for the teaching
for, at downloade tilhørende opgave- of this discipline
bøger til de eksisterende kompendier
indenfor økonomi, statistik samt en lang We, economics students of the world, declare ourselves to be generally
række andre fag. dissatisfied with the teaching that we receive.
Partner Kristian Buus fra Ventus.dk
fortæller: ”Via tæt dialog med landets This is so for the following reasons:
studerende har vi erfaret, at de er meget
begejstret for den mulighed vi tilbyder 1. We wish to escape from imaginary worlds!
dem. Dette har bl.a. medført mange
forespørgsler om nye kompendier”. Most of us have chosen to study economics so as to acquire a deep
understanding of the economic phenomena with which the citizens of
Vejen til en god karriere today are confronted. But the teaching that is offered, that is to say for
Som noget helt nyt er Ventus.dk også the most part neoclassical theory or approaches derived from it, does
begyndt, at udgive karrierebøger, som
not generally answer this expectation. Indeed, even when the theory le-
guider de studerende samt de nyud-
dannet gennem udarbejdelse af CV, gitimately detaches itself from contingencies in the first instance, it rarely
ansøgning og jobsamtale. carries out the necessary return to the facts. The empirical side (histori-
cal facts, functioning of institutions, study of the behaviors and strategies
”Hele vejen igennem de studerendes of the agents . . . ) is almost nonexistent. Furthermore, this gap in the
studie er vi der med en hjælpende hånd, teaching, this disregard for concrete realities, poses an enormous pro-
når de har behov for det. På baggrund blem for those who would like to render themselves useful to economic
af dette tænkte vi, at vi også ville give and social actors.
dem en hjælpende hånd i deres søgnin-
gen efter nyt arbejde” fortæller Kristian
2. We oppose the uncontrolled use of mathematics!
Buus partner for Ventus.dk.

Om Ventus The instrumental use of mathematics appears necessary. But resort to


Forlaget Ventus startede i 1988 og mathematical formalization when it is not an instrument but rather an
udgiver undervisningsmaterialer målret- end in itself, leads to a true schizophrenia in relation to the real world.
tet mod gymnasiale og videregående Formalization makes it easy to construct exercises and to manipulate
uddannelser. Læs mere om udgivelserne models whose significance is limited to finding “the good result”
og Ventus på www.ventus.dk (that is, the logical result following from the initial hypotheses)
in order to be able to write “a good paper”. This custom, under the
Presseansvarlig: Kristian Buus, Ventus.dk
pretence of being scientific, facilitates assessment and selection,
kbm@ventus.dk
but never responds to the question that we are posing regarding
contemporary economic debates.

22 POLITEN #4 2006

Politen_2006#4_1.indd 22 27-11-2006 20:22:08


Politrådet PT
Af Jakob Søgaard, næstformand

Så er Politrådets arbejdet for alvor kom-


met i gang efter semesterets indledende
øvelser med blandt andet flytningen af
Politrådets lokaler samt en veloverstået
I Frank generalforsamling. En generalforsamling
rig er d
politis e
k aktiv studerende som udover valget af medlemmer til
komm e inde ikke ba Akademisk Råd, Institutbestyrelsen osv.
et for u re
studer i besiddelse niversitetet på gaden, m også betød en ændring af vedtægterne,
endes af en g s ramm en ogs
og nu m ruppe e å således at Politrådets forretningsud-
altså o anifest, som fransk r. Politen er
menta gså ud er blev e ph.d valg foruden en formand og økono-
re enfo et c .-øko
skrive r til manifest r landets gr irkuleret i Fr nomi- miansvarlig også vil bestå af en valgt
til poli et og v ænser. ankrig næstformand, der kan overtage pinden
ten@e
con.ku il blande dig Hvis du har indtil næste generalforsamling i tilfælde
.dk . i deba k
tten, k om- af formandens død, studieskift til jura
an du
eller som i dette tilfælde begravet i sin
bacheloropgave.

I efterårsferien løb studieturen til Kina


af stablen med et tætpakket program i
den hastigt voksende kinesiske økonomi.
3. We are for a pluralism of approaches in economics! Generelt lader det til, at deltagerne var
godt tilfredse med turen. Der er i hvert
Too often the lectures leave no place for reflection. Out of all the ap- fald kun blevet ytret et meget begræn-
proaches to economic questions that exist, generally only one is pre- set antal kritiske røster. Dette kan dog
sented to us. This approach is suppose to explain everything by means også skyldes, at Stuko var for trætte på
of a purely axiomatic process, as if this were THE economic hjemturen til at tage imod evaluerings-
truth. We do not accept this dogmatism. We want a pluralism of ap- skemaerne.
proaches, adapted to the complexity of the objects and to the uncertain-
Politrådet hviler dog ikke på laurbærene,
ty surrounding most of the big questions in economics (unemployment, og allerede på politrådsmødet den 30.
inequalities, the place of financial markets, the advantages and disad- oktober – det første mødet efter studi-
vantages of free-trade, globalization, economic development, etc.) eturen – var der valg til det nye Stuko.
Planen er, at de på næste møde den
4. Call to teachers: wake up before it is too late! 27. november skal fremlægge 3 mulige
destinationer, som Politrådet så kan tage
s We appreciate that our professors are themselves subject to some con- stilling til, så hvis du har lyst til at have
straints. Nevertheless, we appeal to all those who understand our claims indflydelse på destinationen for studietu-
ren 2007, er dette din mulighed. Under
and who wish for change. If serious reform does not take place rapidly,
valget luftede kandidaterne bl.a. mulig-
the risk is great that economics students, whose numbers are already heder som Østeuropa eller Tyrkiet med
decreasing, will abandon the field in mass, not because they have lost fokus på optagelsen og integrationen i
interest, but because they have been cut off from the realities and deba- EU eller udviklingsøkonomi i Afrika.
tes of the contemporary world.
Af andre ting som politrådet beskæf-
tiger sig med i øjeblikket kan nævnes
udflytningen til Kommunehospitalet og
We no longer want to have this autistic science herunder biblioteketsstrukturen, som
imposed on us. giver anledning til maratondiskussionen
i FSR. Vi har i forbindelse med udflyt-
ningen en enestående mulighed for at
We do not ask for the impossible, but only that kunne påvirke fremtidens studiemiljø, og
good sense may prevail. det har politrådet selvfølgelig tænkt sig
at udnytte.

We hope, therefore, to be heard very soon. Politrådet


- Vores marginalprodukt er større end
jeres

POLITEN #4 2006 23

Politen_2006#4_1.indd 23 27-11-2006 20:22:08


Læserbrev

Anti Doping Danmark (ADD)


Mindsket topstyring koster mesterskabet
Af “Den skuffede fan” ansvaret. Dette lod sig dog ikke til at sænke Som passiv medlem af “strædes casuals”
mulighederne for CSKA, der med Homsen i tænker jeg, bliver vi nogensinde konger af
Efter mange års tørke og bøjede nakker spidsen opnåede en 1. plads i gruppespillet Studiestræde igen? Hvorfor gjorde alle de
blandt økonomistudiets mandlige studer- – det bedst mulige udgangspunkt før kvar- damer i Canada den ellers så hårde fyr til
ende, lykkedes det endelig CSKA Polit at tfinalerne. en blødsød mand uden sans for topstyring?
vinde den meget præstigefyldte fodbold- Og måske vigtigst af alt: Kommer denne
turnering “fagenes dyst” i 2005! Hjemvendt fra det kortvarige canadiske fatale sæson til koste Morten “Coach”
eventyr, var der atter Morten “Coach” Christiansen jobbet?!
Sejren vakte stor glæde hos “Strædes Christiansen, der overtog tøjlerne, og
casuals”, og medførte, at man i de efter- dermed topstyringen, hos CSKA. Men til
følgende måneder kunne se den ellers spillernes overraskelse, var Coach som
så tavse fanklub gi’ den som konger af forandret ved den første kamp i efteråret!
Studiestræde, hvilket betød, at flere unge Med de canadiske erfaringer i bagagen,
jurastuderende oplevede uprovokrede kom der nye boller på suppen – ingen top-
benspænd og stjålne Burberry-tørklæder. styring. Coach ligefrem spurgte de enkelte
spillere, hvilken plads de gerne ville spille.
Fundamentet for mesterskabet blev lagt En ordentlig omvæltning fra den pisk-be-
med hårdt arbejde på banen og en ekstrem tonede træning og styring, spillerne tidligere
stram topstyring, udført af Morten “Coach” havde været vant til fra Coach’s hånd.
Christiansen. Topstyringen blev udført med
en hårdhed, som vil få Pia Kjærsgård til at “Topstyringen blev udført med en hårdhed, som vil få
ligne klassens pæne pige. Hvis man sagde Pia Kjærsgård til at ligne klassens pæne pige.”
Coach imod, blev man omgående degra-
deret til vandbærer (også ansvarlig for øl
til kampen). Dette medførte, at spillet på
Den nye fremtoning var spillerne ikke vant
banen var poleret med en snert af hårdhed
til, og i kvartfinalen virkede CSKA uinspir-
i tacklingerne.
erede. Der herskede nærmest anarkistiske
tilstande, hvilket i sidste ende kostede CSKA
Da Morten “Coach” Christiansen valgte at
sejren, og dermed mesterskabet.
skifte til en mere attraktiv canadisk klub,
overtog Mikkel “Homsen” Thomsen træner-

24 POLITEN #4 2006

Politen_2006#4_1.indd 24 27-11-2006 20:22:08


NYHED Har du også svært ved økonometri?
METRI
X-AID TM

Så prøv det nye revolutionerende


produkt fra UniBrain.
i d a nbe-
ix-a
Metr f førende
a
fales metrikere
Kan anvendes til både
karakter økonometri 1 og 2.
o
økon
Metrix-aid er det nye banebryden-
13 de plaster fra UniBrain. Plasteret
indeholderet medicinsk efter-
prøvet præparat, der optages i
kroppen på rekordtid. Virkningen
er mirakuløs. Efter få timer med
plasteret siddende bag øret er
timer din præstation i økonometri væ-
sentligt forbedret!

”B
-T R
Ec AV
”Før jeg prøvede Metrix-aid lavede jeg he
on O
altid biased OLS-estimater. Nu får jeg om ”
ist
13 i økonometri!” (L. Jensen, Valby)

”Metrix-aid er det bedste der er sket


mig! Selv ikke heteroskedasticitet kan Introduktionstilbud
slå mig ud længere!”(K. Petersen, Roskilde)

799,-
*
OBS! kan ikke købes i butikkerne.
før pris 1399,-
benyt nedenstående slip.

JA TAK! Jeg bestiller 4 pakker á 799* kr. Metrix-aid


Husk
porto
Fornavn
Efternavn
METRIX-AID
TM

Adresse
Postnr. & by P.B. 69635, Riga
Letland
Ved indsendelse af denne blanket er jeg indforstået med, at jeg fremover abonnerer
på UniBrains produktserie til alm. pris.
*) Eksl. moms, fragt, leveringsomkostninger og administrationsgebyr. POLITEN #4 2006 25

Politen_2006#4_1.indd 25 27-11-2006 20:22:09


Glædelig jul
& godt nytår

Kravlenisser
Selvom disse kravlenisser sikkert
ikke får dig til at tænke mindre
på din eksamen, så håber vi de
bringer julestemningen ind på de
små kollegieværelser!!

26 POLITEN #4 2006

Politen_2006#4_1.indd 26 27-11-2006 20:22:16


Historien
”Det var tegneren Frederik Bramming (1911-
1991) der fik æren for opfindelsen af kravle-
nissen. Men selvom Bramming var den første
til at bruge betegnelsen kravlenisser, da han
lancerede sine nisseark i 1947, var han dog
ikke den egentlige opfinder af udklipsark
med nisser.” (www.julestuen.dk)

POLITEN #4 2006 27
Af Christina Wix Wagner & Toke Kristensen

Politen_2006#4_1.indd 27 27-11-2006 20:22:30


Accelerate your growth

Join BCG as a Management Consultant


– an exceptional career opportunity for outstanding graduates

You don’t want your development to end just because your demanding organizations and make a decisive impact on
formal education does. their performance.

If you are looking for an environment which fosters If you have an exceptional academic record and – above
continued personal and professional growth, you should all – a desire to make a difference with our clients, BCG
consider a position as a management consultant with BCG. could be exactly the place for you to continue your growth.
BCG accepts applications for full-time positions throughout
We offer unparalleled opportunities for outstanding the year.
individuals to work with some of the world’s best and most

Att.: Recruiting · Amaliegade 15 · 1256 København K · E-mail: recruiting.cph@bcg.com · www.bcg.com

12903_Become a part_A4.indd
Politen_2006#4_1.indd 28 1 19/09/05 15:41:20
27-11-2006 20:22:32

Rate