கணாநிதிய

ேந ப உற!
(ெநைல கண
)
தமிழக தவ

கணாநிதி, ேந ப! தன! உ#ள

உறைவ யா ப %வ ட 'யா எ
) *றி+#ளா . ஆமா,
ஆமா. மைரய ேநப ரா/! க)01! ெகா' கா2', அவ

ம4 

ெச01 வசியதி
6
ெதாட7கிய உறவலவா இ? அைத அ9வள
எள:தி ப %வ ட '+மா, எ
ன?
இவ க# ப'த ேந ம4 ெச01 வசினா
6
க#, ஆனா ேநேவா
மாநில7களைவய 
ேநர

ஒ!க<

அணா

ெசா
னா .

உைரைய!

ேக2

இவ க=ைடய

அவ!

கலா<சார

அதிக
இ0ப',

அவைடய பாரப%ய அ0ப'. ேவ)பா இ!கதாேன ெச>+!
1971 - ம

மான:ய ஒழி01, வ7கிக# நா2ைடைம ேபா

ம!க#

தி2ட7களா

ம!க#

ெசவா!ைக

சைப

ேத தைல,

இCதிரா

காCதி! 

உண C, 1972

ச2ட

சைபைய

-

கா7கிரD! 
சCதி!க

ஏFப2ட

ேவ'ய

கைலவ 2

1971

ச2ட

-ேலேய

சCதி அதிகமான இட7கைள! ைக0பFறி கணாநிதிய
தி..க.
ஆ2சி

பHட

ஏறியேபா


ைன

இCதிராேவா

ஏFப2ட

உற


னவாய F)?
ேகாைவ திக மாநா2' ஒ திக அைம<சேர "வ தைவக=!
ஓ>Kதிய எ
கிற தி2டைத தவ
காCதி வ ண0ப தா கைலஞ

அறிவ #ளா . இCதிரா

தவா " எ
) ேபசியதி அCத

ெபைம ெவள:0ப2ட.
அவசர
தைலவ
அவைர

நிைல!கால! 0 ப

இCதிரா
ெகால

மா2டா க#.

மைர!

வCதேபா 

யFசித


ைனய

ஆ2சிைய
மைர

ெகாைமைய

உய ைர!

காத

இழCத

கா7கிரM

ெதF
யா

வாசலி
மற!க

பழ.ெநமாற/

"ேநவ திமகேள வக! நிைலயான ஆ2சி தக" எ ) இCதிரா காCதிைய+ "ேநவ வர0ப #ைளேய" 6 இலாத எ ) அளவ ேபர0ப #ைளேய. அவ! ஆப வCவ ட!*டா எ றா .எ2 ஜனதா கணாநிதி. ஆனா தமிழக ம!க#. கைடசி ேநரதி கா7கிரM.வ . ேந ப உறைவ எைத உய தி0 ப 'த பா7க#? அத ப ன ெமாரா ஜி ேதசாயா கணாநிதி! ேந ப உறைவ 10ப !ெகா#ள இ ெனா வா>01 கிைடத. ம!க# எ ) எஜிஆ - ! இர ம!களைவ ெதா திகைள ம2ேம தCதன . சQச> அ ைன காCதிைய+ தமிழக இCதி ரவ அைழதா . 60 வய தா> இCதிராவ ெவ#ைள< ேசைல அைன ரத. அத F கணாநிதிய கழகதா ேமைடகள: தCத பதிைல இ ) த மான#ள நல கா7கிரMகார க= பழெப நாக%க! < ெசாCதமான தமிழக ம!க= மற!கேவ மா2டா க#. காCதிைய! க2டாய0பதி எஜிஆ ெச>த. ஆ2சிைய ம4 எஜிஆ வசேம தCதன .சித/ நல சில கா7கிரMகார க= இ ) அதF < சா2சியாக உ#ளன . . ஜனதா அரD ெச>த ேவைலைய கா7கிரM- மாநில அரDகைள! கைலத. இCதிரா ஆ2சிைய+ கைல!கைவதா .எ . கணாநிதி உறைவ0 10ப தா . இCதிராவ "மாதவ ல! ரத" எ றன ேமைடேதா) கணாநிதி ய க2சிய ன . தQசாK ெதா தி ய இCதிரா ேபா2'வைத ஒ!ெகாட எஜிஆ .எM. அதைன ெகாைம. இதைன பய பதி. சி7காரவ'ேவைல ேவ2பாளராக நி)திய.

கா7கிரசிேல இC இCதிராவ ட பதவ க# ெபF) ராஜ69 காCதிேயா ேடேய இCத வ . அதனா இCதிராவ அவ மரணைத. அவான: எ ) இCதிராவ அரசிய எதி க தைலவ க# அைனவ அவ! இ)தி ம%யாைத ெசTதினா க#.சி7ேகா ஒ ெபா!*2டதி பல வாடா நா2 தைலவ கேளா கலCெகா ேபசிய கணாநிதி. அைதவ ட! ெகாைம அதைன ெப%ய ெகாUர! ெகாைலைய ஏேதா எ ) சாதாரன<சா ேதாF)வ 2டாரா வ ண தா கணாநிதி. பHர7கிகைள அைத ைவ கா7கிரசா மறCதி!கலா. தமிழக ம!க=! மிகமிக ெதள:வாக ெத%Cத. "நா ஒ ) ெவள:நா20 ெபைண திமண ெச>தவன:ைல" எ ) ராஜ69காCதிைய! ேகலி ெச>தா . . சா! வா!கள:வ 2ட க# எ ) ேகலி ெச>தா . ப கா தைலநகர பா2னாவ வ .தி0பR திக வா ம4 கிய ஆதர ேமைடகள: இ! கா7கிரைச 10ப தா .ப . எஜிஆ% ேநா>! இCதிராவ சா! கிைடத ெவFறி எ ) தன ேதாவ ைய நியாய0பதினா கணாநிதி. ேந ப உறைவ அவ மதி ேபாFறிய வ த இ. ப உறைவ அவ ேந ேபண ய ெபCத ைம. நம தவ கணாநிதி ம2 இ)தி அQசலி ெசTதா ம2மல.ப . ம!க# மறCவ 2'!க மா2டா க#. தன: உறைவ காவல களாேலேய பெகாைல ெச>ய0ப2டா . ெப%யவ வாSபா>.சி7. ெச ைன! வCத இCதிராவ அMதி! *ட ம%யாைத ெசTதவ ைல. மைறவா ேபாேத எஜிஆ ஆத% அத ஏFப2ட தானாகேவ ம4 ப ன இைடேத தலி கா7கிரM இCதிரா. எ றேபா தமிVநா அ2டகாச ெச>தவ ப ரதம பதவ ! ஆைச0ப2 ேபாப M Wவ இேத அ2ைட கணாநிதி.

இ ) தமிழகதி பதவ கள: வFறி!கிற 6 கா7கிரM ெப%யவ க# யாேர/ ேசான:யாவ ட இைத< ெசாவா களா? அைனவ கணாநிதிய கா7கிரசி அலவா இ!கி றன . எ ற அCத ஊ% ேபா> நா ஒ ) ெவள:நா20ெபைண மனCதவன:ைல எ றா கணாநிதி.ப .ப . அ )தா வ . பா2னாதா சCதிர 0த தைல நகர.சி7. வ . உடT! ! கணாநிதி ெசTதினாரா? அவர \த ம%யாைத . அவ! Fறேவ 1%+ இவ களா உைமைய எைர!க '+மா? நப ைவேகா அCத! *2டதி இCதா . அவ! தா வரலா) ெத%யாெத றா. நப ைவேகா ேபா றவ க=! வரலா) ெத%யா எ ) ெத%C ெகாடன அறிஞ ெபம!க#..சி7ைக 1கழார எ ற தமிVநா2! ! *2'வC [2கிறேபாெதலா சZகந6தி ராஜ69 காத எ ) காCதிய ம4 அவ வசிய 6 ெசால1க# ேநவ பதி ம4 அவ!கிCத பFைற ெவள:<ச ேபா2! கா2'ய. அத ெபய ெமௗ%ய எ ற மாம னன ஆ2சி பாடலி1திர. மFறவ க=! ? ேந ப உறைவ ேசான:யா ெவள:நா2!கார ெகாடா வ ம சன Zல 10ப ! கணாநிதி. அCத சCதிர 0த ெமௗ%ய ெச+கM நிேகாட கிேர!க வரன: 6 த7ைகைய மணCதிCதா . அவைரதா ெவள:நா20 ெப எ றா .அ ைன ேசான:யா எ கிறாேர இ ). ேத தலி ேபா ராஜ69 காCதி தமிVநா2'ேலேய பெகாைல ெச>ய0ப2டா .

கழக கா7கிரMகார க=! இ றிெதலா கவைல இைல. கா7கிரM வழிெயாFறி நட0பவ க#. உ)தி0பதி!ெகா#வைத0 பFறி உற ெதாட" அவரவ ம2ேம எ ) ெவFறிைய கவைல0ப தமிழக கா7கிரM தைலவ க# பல! நிைனவாFற எ பேத இலாம ேபா>வ 2ட. ேந ப உற றி ேபDவ வ Cைதய T வ Cைத! இ பFறி ேக#வ ேக2க ஒ கா7கிரMகாரனாவ இ!கிறானா.அவர அMதி தமிழக! வCதேத. அ0ேபாேத/ ம%யாைத ெசTதினாரா? ேநவ பேதா அவ ெகாட உறவ ெபைமக# இைவ. எ பதா . ேந ப ராைன மிக0 ேப2ட மைனேயா ெப%ய ேச இைசயரசிேயா ேமைடக# ம2 ேதா) மிக! ேகவலமாக ைநயா' ெச> வ ம சித திராவ ட இய!க. இவ க=! "ந றி மற0ப ந ற ). தைலவ க# பல வ#=வ0 கணாநிதி! ந றி!கட ெத%Cத ஒேர தி! ற# - ந றல அ ேற மற0ப இதF ேந மாறான கணாநிதிய ந )" அரசிய றேளாவ ய எ ) யா ேபா> ேசான:யாவ ட எைர0ப? . நம தமிழக! ேபராசான: ப2டவ க#. தமிழகதி? "திகடனான கிள:0ப ைலேபால0 எ7கள ேபசி.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful