MASUSING BANGHAY- ARALIN SA FILIPINO I I-Layunin: sa katapusan ng aralin ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1.

Nakikilala ang mga tauhan sa kwentong tinalakay 2. Nailalahad ang mga mahahalagang pangyayari sa kwento. 3. Naiuugnay ang tinalakay sa aralin sa kasalukuyang panahon. II- Paksang Aralin A. Paksa: ³Kalupi´ ni Benjamin Pascual (Maikling Kwento) B. Sanggunian: Yaman ng Wika at Panitikan I dd. 182-188 C. Kagamitang panturo: yeso pisara at pantulong biswal III- Pamamaraan Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral Panimulang Gawain 1. pagsasaayos ng silid 2. panalangin 3. pagtatala ng liban A. Pagganyak (magpapakita ang guro ng dalawang batang larawan)

Ano ang inyong napansin sa larawan?

Ang larawan ng isang bata na mayos ang damit at malinis ang katawan isang bata na sira-sira ang damit at madumi ang katawan.

Sa inyong palagay, dapat ba natin na pagbatayan ang pisikal na anyo na isang tao?

Hindi, sapagkat hindi mahalaga ang panlabas ng isang tao dahil mas mahalaga ang ugali ng isang tao. Oo, mahalaga ang panlabas na kaanyuan dahil isa ito sa pinagbabatayan na mahalaga ang isang tao.

B. Paghahawan ng sagabal Panuto; hanapin sa hanay B ang kasagutan na hinihingi sa hanay A. Isulat ang titik sa patlang at gumawa ng isang makabuluhang pangungusap. Hanay A. ___1. Narinig ko ang matinis niyang tinig ___2. Sa kanyang hapis na mukha ay nakintal parin ang kagandahan. ___3. saglit na nangulimlim ang kanyang mukha at napalis ang ngiti. ___4. pasinghal ang naging tugon niya sa tunog ng bata. ___5. hindi niya naino ang nakabangga niya dahil sa pagmamadali.

Hanay B. A. B. C. D. E. F. Napansin nalungkot pasigaw malakas napagod makabakas

sagot: 1. d 2. f 3. b 4. c 5. a

C. Pagtatalakay Maari ba ninyong ibigay ang pamagat ng kwentong inyong binasa? ang pamagat ng kento ay ³Kalupi´. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Si aling marta at ang batang si andress ang pangunahing tauhan sa kwento. Bakit maagang namalengke at espesyal ang araw para kay aling marta ang araw na iyon?
Sapagkat espesyal na araw para sa kanya dahil magtatapos na anak niyang babae at siya y mamalengke para sa pananghaliang salu-salo ng kanilang mag-anak. Isang batang madungis/ katawang payat, nakapantalon na maruming maong at nakasuot na damit nap unit mula sa balikat hanggang pusod.

Ano ang anyo ng batang nakabangga ni aling marta sa palengke?

Sino ang pumasok sa isip ni aling marta nang mapuna niyang nawawala ang kanyang kalupi?

Ano ang kalagim-lagim na naging bunga sa bata ang labis na pagbibintang at pananakit ni aling marta? Sa pagkatapos ng aksidente sa bata, ano ang mga huling kataga na sinabi ng bata kay aling marta bago ito malagutan ng hininga? Noong makabalik na si aling marta sa kanilang tahanan, ano ang kanyang nalaman na labis na nagpanibugho sa kanyang damdamin?

Ang batang si andress ang unang pumasok sa kanyang isip na kanyang nakabangga na akala niya na kumuha ng kanyang kalupi.

Nagbunga ito ng pagkamatay ng bata dahil sa pagtakbo nito y naaksidenteng nadanas ng dyip.

Ang sinabi ng bata ay hindi ko kinuha ang kalupi, maski kapkapan nyo akoy wala kayong makukuha sa akin?

Nalaman niya na ang kanyang kalupi ay hindi pala ninakaw ng bata dahil sa ito ay nasa kanilang tahanan sapagkat ito ay kinuha ng kanyang asawa.

D. Paglalapat Panuto: Punan ang character web ng mga salitang naglalarawan sa mga pangunahing tauhan.

ALING MARTA

ANDRESS

E. Paglalahat Anu-ano ang mga mahahalagang pangyayari sa mga tagpuan sa kwento? Sa tahanan ay maagang gumising si aling marta para mamalengke dahil sa gagawing pagsasalo ng kanilang mag-anak.

Sa palengke ay maagang nakabangga ni aling marta ang batang lalaki na madungis na pinagbintangan niya na kumuha ng kalupi. Sa lansangan ay naaksidenteng nabangga ng mabilis na dyip ang bata. Labis na panibugho at pagsisisis ni aling marta ng malaman niya na hindi pala kinuha ng bata ang kanyang kalupi. F. Pagpapahalaga Sa ating tinalakay na kwento anong aral ang inyong natutunan? Kinakailangan na huwag husgahan ang isang tao sa kanyang panlabas na kaanyuan. Kailangan huwg magpadalos-dalos ng pag-iisip na dapat gawin at huwag kaagad husgahan ang isang tao batay sa iyo lang nakikita. V- Pagtataya Panuto: basahing mabuti ang mga katanungan at ibigay ang wastong kasagutan sa maayos na pagpapaliwanag. 1. Ano ang kapanapanabik na bahagi ng kwentong inyong binasa? 2. Isalaysay kung bakit napagbintangan ni aling marta ang batang si andress? 3. Ano ang naging batayan ni aling marta sa pagbib intang sa bata? 4. Anu-ano ang karapatang pantao ang napagkait kay andress? 5. Kung kayo si aling marta, paano ninyo ³huhugasan ang pagkakasaka ninyo sa bata¶¶? V- Takdang aralin Pagganyak na tanong: bilang isang mag-aaral, nais ninyo bang makatulong sa pagpapaunlad ng ating bayan? 1. Basahin ang talumapati ni Genoveva Edroza- Matute na sa µ¶Ikauunlad ng bayan´ 2. Itala ang paraan na makatutulong sa pagpapaunlad nag bayan na nabanggit sa talumpati na inyong binasa. Sanggunian: Yaman ng wika at panitikan II dd. 44-45