†Ö¤ü¿ÖÔ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß

³ÖÏ™ü úÖµÖÖÔ“Öß ²ÖÎò›ü †ò´²ÖêÃÖê›ü¸ü
“†Ö¤ü¿ÖÔ” ‘µÖÖ “†Ö¤ü¿ÖÔ” SS “†Ö¤ü¿ÖÔ ‘µÖÖ “†Ö¤ü¿ÖÔ” SS ….. ײֻ֍æú»Ö ´ÖÖê±ÌúŸÖ.
ÃÖÖ-µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÖ¸êü“Ö ´ÖÖê±ÌúŸÖü. •Öß¾Ö­Ö ÃÖãÃÖÊ ÆüÖê‡Ô»Ö. ´Ö­ÖÖê´Ö­Ö †Ö­ÖÓ¤ü ¾ÖÖœêü»Ö. ¸üÖ¡Öß úÖêÖŸÖêÆüß †ÖîÂÖ¬Ö
­Ö ‘ÖêŸÖÖ —ÖÖê¯Ö ¿ÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ¸üߍú ×Æü¿ÖÖê²ÖÖŸÖ ­ÖÖ¯ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ»Ö ¯ÖÖ ‡Ó¦“µÖÖ ¤ü¸ü²ÖÖ¸üß,
ד֡֐Ö㯟ÖÖ“µÖÖ ×Æü¿ÖÖê²Ö ¯Öס֍êúŸÖ ¿ÖÓ³Ö¸ü ¯Öîúß ¿ÖÓ³Ö¸ü ´Ö֍Ôú ×´ÖôûŸÖß»Ö. µÖÖ µÖÖ “†Ö¤ü¿ÖÔ” ‘µÖÖ
“†Ö¤ü¿ÖÔ,” †Ö¤üß ´ÖÖê±ÌúŸÖ. ‘µÖÖ»Ö ŸÖ¸ü ´Ö•ÖÖ ú¸üÖ»Ö, ­ÖÖÆüß ‘µÖÖ»Ö ŸÖ¸ü ¯ÖßÖÖ¾Öæ­Ö •ÖÖ»Ö.......

†Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤üÖ“Öß Ö»»ÖŸÖ
»ÖêÖÖß †Ö•Ö “֍ÎúÖ¾Öæ­Ö Öê»Öß. ³ÖÓê›üß ²ÖÖ•ÖÖ¸ü, ÎúÖò±Ìú›Ôü ´Ö֍ìú™ü ãú»ÖÖ²ÖÖ, ´Ö­ÖßÂÖ ´Ö֍ìú™ü,
“ÖÖê¸ü ²ÖÖ•ÖÖ¸ü, ­Ö¸üß´Ö­Ö ¯ÖÖò‡Õ™ü, Öê™ü ¾Öê †Öò±Ìú ‡Ó›üßµÖÖ, ”û¡Ö¯ÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ™ü´Öá­ÖÃÖ ¸êü»¾Öê
ãÖ֭֍úÖ²ÖÖÆêü¸üᯙ ¯Ö¤ü ¯Ö£ÖúÖ¾Ö¸ü †­Öêú •ÖÖê¿Öß, ãú»ÖúÖá, ¤êü¿Ö¯ÖÓÖ›êü, »Öê»Öê, ­Öê­Öê, ÖÖê›ü²ÖÖê»Öê,
¤êü¿Ö´ÖãÖ, ¯ÖÖ™üß»Ö, †¿Öß †­Öêú ´ÖÓ›üôûß­Öß †Ö¯Ö»Öß ¤ãüúÖ­Ö¤üÖ¸üß £ÖÖ™ü»Öß ÆüÖêŸÖß. •Ö¿Öß ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖÖ¸üµÖÖ
†ÖÓŸÖ¸ü¸üÖ™ÒüßµÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖæ­Ö ×Æü ¤ãüúÖ­Ö¤üÖ¸üß £ÖÖ™ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖ¿Öß“Ö ŸÖß ÖÖ¾ÖÖêÖÖ¾Ö“µÖÖ †Öšü¾Ö›üß
²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖæ­ÖÆüß £ÖÖ™ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ¬ÖãŸÖ»Öê»ÖÖ ¿Öã³ÖÏ ÃÖ¤ü¸üÖ, ú¸ü¾ÖŸÖß úÖšüÖ“Öê ¬ÖÖêŸÖ¸ü, ›üÖꌵÖÖ¾Ö¸ü ”ûÖ­Ö¿Öß
¹ý²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü פüÃ֝ÖÖ¸üß úÖôûß ™üÖê¯Öß, úÖêÖÖ“Öê ¬ÖÖêŸÖ¸ü ‹úÖ úÖ™üµÖÖ“Öê ŸÖ¸ü úÖêÖÖ“Öê ¤ãüÆêü¸üß
úÖ™µÖÖ“Öê. ×Æü ÃÖÖ¸üß ´ÖÓ›üôûß ‘ÖÃÖÖ ±ÌúÖê›æü­Ö ±ÌúÖê›æü­Ö †Öê¸ü›ËüŸÖ ÆüÖêŸÖß. †Ö¯Ö»ÖÖ ´ÖÖ»Ö ×¾ÖúÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæ­Ö
•Öß¾ÖÖ“Öê ¸üÖ­Ö úºþ­Ö, ¸üŒŸÖÖ“Öê ¯Ö֝Öß ú¹ý­Ö †Ö×Ö ÆüÖ›üÖ“Öß úÖ›êü ú¸üßŸÖ †Ö¯Ö»ÖÖ •Ö´Ö ²ÖÃÖÖ¾ÖÖ
´ÆüÖæ­Ö ×Æü ÃÖÖ¸üß ´ÖÓ›üôûß ´ÖÖêšü¶Ö •ÖÖê´ÖÖ­Öê †Ö¤ü¿ÖÔ ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †Ö™üÖׯ֙üÖ ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖß.
³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖ ­ÖãúŸÖê“Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôûÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖêÆü­Ö“ÖÓ¤ü ú¸ü´Ö“ÖÓ¤ü ÖÓÖ¬Öß ­ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ úÖêÖß ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ µÖÖ
¤êü¿ÖÖ“Öê, µÖê£Öᯙ ÃÖÓÍéúŸÖß“Öê, †ØÆüÃÖê“Öê ¯Öã•ÖÖ¸üß, ´ÆüÖæ­Ö ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ŸÖã±ÌúÖ­Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ¯ÖÖ¾Ö»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
•µÖÖ“µÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ÖóµÖÖŸÖᯙ ŸÖÖ‡ÔŸÖ ÆüÖê‰ú­Ö ¸üÖÆüß»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. úÖêÖÖ»ÖÖ Ã¾Ö¯­ÖÖŸÖÆüß ¾ÖÖ™ü»Öê ­Ö¾ÆüŸÖê
úß ú¬ÖߍúÖôûß †´Öê׸üêú“µÖÖ ¸üÖ™ÒüÖ¬µÖÖÖÓ“µÖÖ ÖóµÖÖŸÖᯙ ŸÖÖ‡ÔŸÖ ´ÆüÖæ­ÖÆüß, ÆüÖ ´Ö֝ÖæÃÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü
¯ÖÖ¾Öê»Ö. †¿ÖÖ ³ÖÖ²Ö›ü¶Ö ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ“ÖÖ ¯ÖϳÖÖ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖ ¤êü¿ÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖ»µÖÖ­Öê †Ö¯Ö»ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ
´ÖÖ»Ö —Ö™ü¯Ö™ü ׾֍ú»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö, ÃÖ¾ÖÔ¡Ö †Ö­ÖÓ¤üß †Ö­ÖÓ¤ü †ÃÖê»Ö, †Ö²ÖÖ¤üß †Ö²ÖÖ¤ü †ÃÖê»Ö †ÃÖê µÖÖ
ÃÖÖ-µÖÖ­ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯ÖêšêüŸÖᯙ ¯ÖÏŸµÖêú•ÖÖ ãúŸÖæÆü»ÖÖ­Öê µÖÖÓ“Öê ú›êü ¯ÖÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. úÖêÖß
µÖê‰ú­Ö “ÖÖîú¿Öß ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖæ µÖÖ ¤ãüúÖ­ÖÖŸÖ ¥ü™üßÃÖ ¯Ö›êü»Ö †ÃÖÖ úÖêÖŸÖÖ“Ö ´ÖÖ»Ö ×¤üÃÖŸÖ
­Ö¾ÆüŸÖÖ. “ÖÖ¸ü ¯Öãß֍êú ÆüÖêŸÖß. ÃÖãÃÖÓÍéúŸÖ¯ÖÖê ¾Ö֐֝µÖÖ“Öß, ´ÖÆüŸÖß ÃÖÖӐ֝ÖÖ¸êü, ´ÖÆü¢¾Ö ÃÖÖӐ֝ÖÖ¸êü, “ÖÖ¸ü
²ÖÖê»Ö ÆüÖêŸÖê. ÃÖã¸ü¾ÖÖŸÖß ÃÖã¸ü¾ÖÖŸÖßÃÖ µÖÖ ¤ãüúÖ­ÖÖŸÖæ­Ö ¾Ö¤Ôüôû פüÃÖÖµÖ“Öß, £ÖÖê›üß ±ÌúÖ¸ü ¤êü¾ÖÖÖ ‘Öê¾Ö֝Ö
¾ÆüÖµÖ“Öß. ¯Ö¸ÓüŸÖæ µÖê£Öᯙ ´ÖÖ»ÖÖ­Öê ¯ÖÏÖ¯ŸÖß úÖÆüß“Ö ­ÖÖÆüß. ˆ»Ö™ü •Öß¾ÖÖ“Öß ×“Ö›üד֛ü ¾ÆüÖµÖ“Öß. “ÖÖ¸ü
“ÖÖî‘ÖÖŸÖ “Öê™êü“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ¾ÆüÖµÖ“ÖÖ. ×Æü ¤ãüúÖ­Ö¤üÖ¸üß †Ö•Ö Æüß “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. ÖÖÓ¬Öß •ÖµÖÓŸÖß †Ö×Ö ÖÖÓ¬Öß
¯Ö㝵Öן֣Öß»ÖÖ µÖê£Öê µÖê-•ÖÖ ×¤üÃÖŸÖê. ¯ÖÖ ˆ»ÖÖœüÖ»Ö ´ÆüÖÖ»Ö ŸÖ¸ü ¿Öã­µÖ . ¯ÖÖ ÆüÖ †Ö¤ü¿ÖÔ †ÖםÖ
†Ö•Ö ×´ÖŸÖßÃÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™ÒüÖÃÖÆü ÃÖÓ¯ÖãÖÔ ¤êü¿Ö³Ö¸ü פüÃ֝ÖÖ¸üÖ †Ö¤ü¿ÖÔ µÖÖŸÖ •Ö´Öß­Ö †ÃÖ´ÖÖ­Ö“Öê †ÓŸÖ¸ü
ÆüÖêŸÖê.

2

»ÖêÖÖß ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ×±Ìú¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ÖÖ¾ÖÖêÖÖ¾Ö“µÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯ÖêšüÖ ×ŸÖ­Öê ¯ÖÖ»Ö£µÖÖ ‘ÖÖŸÖ»µÖÖ ÆüÖꟵÖÖ.
»ÖÆüÖ­Ö ´ÖÖêšü¶Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖæ­Ö ŸÖß ¾ÖÖ¾ÖÖ ³Ö™üú»Öß. ÆüÖŸÖÖ“µÖÖ ²ÖÖê™üÖ¾Ö¸ü ´ÖÖê•ÖŸÖÖ µÖêŸÖᯙ ŸÖê¾Öœüß“Ö úÖµÖ
ŸÖß Ö¸üÖêÖ¸üß“Öß “†Ö¤ü¿ÖÔ” ´ÖÓ›üôûß †Ö×Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü »ÖêÖÖß“µÖÖ ­Ö•Ö¸êü»ÖÖ ¯Ö›ü»Öê. ²Ö֍úß
“†Ö¤ü¿ÖÔ” ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯Öêšü £ÖÓ›ü“Ö. »ÖêÖÖß»ÖÖ ‹ú ²Ö¸êü ¾ÖÖ™ü»Öê. “†Ö¤ü¿ÖÔ” “Öê ¤ãüúÖ­Ö £ÖÖ™üÖÖ¸üß ÃÖÖ¸üß
´ÖÓ›üôûß †Ö¿ÖÖ¾ÖÖ¤üß ÆüÖêŸÖß. †Ö•Ö ­ÖÖ ˆªÖ ³ÖÖ¸üŸÖ ¤êü¿Ö ÃÖã¬ÖÖ¸êü»Ö. †Ö¤ü¿ÖÔ ¾ÖÖ¤üÖ“Öß ´ÖÖêšüß ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯Öêšü
µÖê£Öê ×­Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‡Ô»Ö., ÃÖ´Ö鬤ü ÆüÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ÃÖÖ-µÖÖ •ÖÖÖ»ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖ ¤êü¿Ö ‹ú †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖŸÖ ¸üÖ™Òü
¾ÖÖ™êü»Ö. ÃÖÖ¸êü•ÖÖ µÖÖ ¤êü¿ÖÖ“Öê †­Öãú¸üÖ ú¸üŸÖß»Ö. úÖ¸üÖ †´Öê׸üêú“µÖÖ ¸üÖ™Òü¬µÖÖÖ­Öê, •ÖÖ³Ö¸ü •µÖÖ
¸üÖ™ÒüÖ­Öê ¿ÖáÖê ׾֍ú»Öß, »ÖœüÖµÖÖ »Öœü»µÖÖ, ‹ú´ÖêúÖÓŸÖᯙ µÖ㬤ü ¬Öæ´ÖÃÖŸÖ šêü¾Ö»Öß ,ŸµÖÖ †´Öê¸üߍêú“µÖÖ
¯ÖÏ´ÖãÖÖ­Öê ³ÖÖ¸üŸÖ ³Öê™üßŸÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß“µÖÖ £ÖÖê¸ü †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤üÖ“Öê ´ÖÆüÖŸ´µÖ ¤êü¿Ö¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ­ÖÖ ÃÖÖӐÖߟֻÖê
ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ µÖÖ ¤êü¿ÖÖ¾Ö¸ úÖµÖ ¯Ö¸üߝÖÖ´Ö ÆüÖê‡Ô»Ö ÆüÖ ¯ÖÏ¿­Ö ¾ÖêÖôûÖ. ¯ÖÖ ÆüÖ
†Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤ü úÖêšêüŸÖ¸üß ×¿Ö»»Öú †ÖÆêü Æêü“Ö »ÖêÖÖß»ÖÖ Öæ¯Ö Öæ¯Ö ²Ö¸êü ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ¡Ö
†Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤üÖ“Öß †Ö•Ö Ö»»ÖŸÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü.

³ÖÏ™ü úÖµÖÖÔ“Öß ²ÖÎò›ü †ò´²ÖêÃÖê›ü¸ü
ãú»ÖÖ²ÖÖ µÖê£Öᯙ †Ö¤ü¿ÖÔ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“µÖÖ ­ÖÖ¾ÖÖ­Öê ÃÖ¬µÖÖ ÃÖ“ÖÔ¡Ö Ã֏ÖÖê»Ö “Ö“ÖÖÔ “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. Æêü
¯ÖÖÆüß»Öê ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÏ¿ÖÖÃ֍úßµÖ †Ö×Ö ¸ü֕֍úßµÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü •ÖÖê †Ó¤üÖ¬Öæ¤ü úÖ¸ü³ÖÖ¸ü “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü ŸµÖÖ“Öê
¤ü¿ÖÔ­Ö ‘Ö›üŸÖê. ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸ü “ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖÖ­ÖÖ ×úŸÖß ²Öê×±Ìúú߸ü¯ÖÖÖ †ÃÖŸÖÖê, þÖÖ£Öá ³ÖÖ¾Ö •Ö¯Ö»Öê»ÖÖ
†ÃÖŸÖÖê †Ö×Ö ‹¾Öœêü úºþ­ÖÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾Ö“”û “ÖÖ¸üß¡µÖÖ“ÖÖ ›üÖӐÖÖê¸üÖ ×¯Ö™üŸÖÖ­ÖÖ ú¿Öß £ÖÖê›üß¿ÖßÆüß
»ÖÖ•Ö ¾ÖÖ™êü­ÖÖ¿Öß ÆüÖêŸÖê µÖÖ“Öê †Ö¤ü¿ÖÔ ˆ¤üÖÆü¸üÖ ´ÆüÖæã­Ö µÖ֍ú›êü ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ Æü¾Öê. †Ö•Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß
ˆŸ¯ÖÖ¤ü­ÖÖ“µÖÖ •ÖÖÆü߸üÖŸÖß ÃÖÖšüß, Óú¯Ö­µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤üßÃÖÖšüß, úÖµÖÖÔ“ÖÖ ›üÖӐÖÖê¸üÖ ×¯Ö™ü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
“²ÖÎò­›ü †ò´²ÖòÃÖê›ü¸ü” ¿ÖÖê¬ÖÖµÖ“Öß †Ö×Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üÖµÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏ¿ÖÖÃ֍úßµÖ †Ö×Ö ¸ü֕֍úßµÖ
¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üßü»Ö ³ÖÏ™üÖ“ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ²ÖÎò›ü †ò´²ÖêÃÖê›ü¸ü ¿ÖÖê¬ÖÖµÖ“Öß †ÖŸÖÖ Ö¸ü•Ö ¸üÖÆüß»Öê»Öß ­ÖÖÆüß. ´ÖãÓ²Ö‡Ô Ûã֟Ö
“†Ö¤ü¿ÖÔ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß” Æêü úÖ´Ö “ÖÖêÖ¯ÖÖê ²Ö•ÖÖ¾Öê»Ö †Ö×Ö ×Æü ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃ֍úßµÖ †ÖםÖ
¸ü֕֍úßµÖ ¯ÖÖŸÖ×ôû¾Ö¸ü ÃÖÖ¾ÖÔס֍ú ³ÖÏ™ü úÖµÖÖÔ“Öß ²ÖÎò›ü †ò´²ÖêÃÖê›ü¸ü ´ÆüÖã­Ö úÖ´Ö ¯ÖÖÆüß»Ö. †¿Öß
¾ÖßÖãÛã֟Öß †ÖÆêü ¾Ö ´ÖãµÖ ´ÆüÖ•Öê ŸÖß ÃÖ¾ÖÔ´ÖÖ­µÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ‹ú »ÖÖÖ ¯Ö®ÖÖÃÖ Æü•ÖÖ¸ü úÖê×™ü
¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ú•ÖÔ µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü. ¯ÖÖ µÖÖ ¸üÖ•µÖÖ“Öê úŸÖì ÃÖ¾Ö¸üŸÖê
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ­Ö †Ö×Ö ¸ü֕֍úßµÖ ¯ÖÖ µÖÖ­ÖÖ µÖÖÓ“Öê ÃÖãÖ-¤ãü„Ö ­ÖÖÆüß. ÃÖ¸üúÖ¸üß •Ö´Öß­Öß, ÃÖ¸üúÖ¸üß ¯ÖîÃÖÖ,
ÃÖ¸üúÖ¸üß µÖӡ֝ÖÖ Ã¾ÖŸÖ„ÃÖÖšüß, þ֟ք“µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖÃÖÖšüß, Ã֐µÖÖ ÃÖÖêµÖ-µÖÖÓÃÖÖšüß †Ö×Ö †Ö¯Ö»µÖÖ
¸ü֕֍úßµÖ ¯ÖÖÖÃÖÖšüß •Öê¾Öœêü ´ÆüÖæ­Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö ŸÖê¾Öœüß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖµÖ“Öß. ‹¾ÖœüÖ“Ö úÖµÖ ŸÖÖê ‹ú
ú»Ö´Öß †Ö¤ü¿ÖÔ úÖµÖԍÎú´Ö ÃÖ“ÖÔ¡Ö “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö­Öߍú ¯ÖîÃÖÖ †Ö×Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö­Öߍú ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ
µÖÖÓ“Öß ú¸üߟÖÖ µÖê‡Ô»Ö ŸÖê¾Öœüß »Öæ™ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß, ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ †Ö٣֍ú ŸÖæ×™ü“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ
­ÖÖÆüß †¿Öß ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ´ÖÖ­Ö×Ã֍úŸÖÖ ¯ÖÖêÃÖ»Öß Öê»Öß †ÖÆêü.

3

úÖµÖªÖ“Öß Ø™üÖ»Ö
†Ö¤ü¿ÖÔ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“ÖÖ ü ãú»ÖÖ²ÖÖ µÖê£Öᯙ •Ö֐ÖÖ úÖêÖÖ“Öß Æêü ÖÖ¡Öß¿Ö߸ü¯ÖÖê ÃÖÖӐ֟ÖÖ µÖêŸÖ
­ÖÖÆüß. ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öß úÖ ÃÖÓ¸üÖÖ ÖÖŸµÖÖ“Öß? ­ÖÖî¤ü»ÖÖ“Öß úÖÓ ´ÖÆüÃÖæ»Ö ×¾Ö³Ö֐ÖÖ“Öß? úÖêÖŸÖßÆüß ÃÖÓãÖÖ
ãÖÖ¯Ö­Ö ú¸üµÖÖÃÖ ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾Ö³Ö֐ÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾Ö֭֐Öß ‘µÖÖ¾Öß »Ö֐֟Öê.
­ÖÖ Æü¸üúŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ‘µÖÖ¾Öê »Ö֐֟Öê. Æêü ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖê¯ÖÍúÖ¸ü ¾Öêôû“Öê¾Öêôûß ¯ÖãÖÔ —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ úÖ ­ÖÖÆüß
Æêü †Ö•ÖÆüß šüִ֯֝Öê ÃÖÖӐ֟ÖÖ µÖêŸÖ ­ÖÖÆüß. †ÃÖê †ÃÖæ­ÖÆüß ‹úŸÖßÃÖ ´Ö•Ö»Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ¯ÖãÖÔ ÆüÖêŸÖê, »ÖÖêú
¸üÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ µÖêŸÖÖŸÖ. פü¾ÖÖ²Ö¢Öß, ¯Ö֝Öß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÃÖ¾ÖÔ úÖÆüß ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ¯Öã¸ü×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê. úÖµÖªÖ“Öß
Ø™üÖ»Ö †•Öæ­Ö ú¿ÖÖÃÖ ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê? †Ö¯ÖÖ“Ö úÖµÖ¤êü êú»Öê ´ÆüÖæ­Ö ÃÖÖӐÖÖµÖ“Öê, †Ö´Ö •Ö­ÖŸÖê­Öê
úÖµÖ¤êü ¯ÖÖôû»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ ´ÆüÖæ­Ö ŸÖÖë›ü ¾Ö¸ü ú¹ý­Ö ÃÖÖӐÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê †Ö×Ö Ã¾ÖŸÖ„ ´ÖÖ¡Ö Æêü“Ö úÖµÖ¤êü
¯ÖÖµÖ¤üôûß ŸÖã›ü¾ÖŸÖ ­ÖÖ“ÖÖµÖ“Öê .¸üÖ•µÖúŸÖì“Ö †ÃÖê ¾Ö֐֝ÖÖ¸ü †ÃÖŸÖᯙ ŸÖ¸ü, ŸÖ¸ü ´ÖÖ •Ö­ÖŸÖê­Öê ´Ö֐Öê úÖ
¸üÆüÖ¾Öê. “µÖ£ÖÖ ¸üÖ•ÖÖ ŸÖ£ÖÖ ¯ÖÏ•ÖÖ”†ÃÖê ´ÆüÖ»Öê •ÖÖŸÖê. †Ö´Ö“Öê ¸üÖ•Öê ´ÆüÖ•Öê »ÖÖêú¿ÖÖÆüߟÖß»Ö
¸üÖ•µÖúŸÖì †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖϬÖÖ­Ö ´ÆüÖ•Öê †Ö´Ö“Öß ¯ÖÏ¿ÖÖÃ֍úßµÖ µÖӡ֝ÖÖ •Ö¸ü †¿Öß“Ö ²Öê¬ÖãÓ¤ü¯ÖÖê ¾Ö֐֟֓Ö
¸üÖÆüÖÖ¸ü †ÃÖê»ÖŸÖ¸ ´ÖÖü •Ö­ÖŸÖê­Öê ÆüÖ “†Ö¤ü¿ÖÔ” úÖ ‘Öê‰ú ­ÖµÖê. †Ö¤ü¿ÖÔ” ¯Öύú¸üÖÖ“Öß †ÖŸÖÖ
“ÖÖîú¿Öß ÆüÖê‡Ô»Ö. “ÖÖîú¿Öß Æüß †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖŸÖ †ÃÖê»Ö. †Ö•Ö¯ÖµÖÔŸÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ‘ÖÖê™üÖóµÖÖ“Öß “ÖÖîú¿Öß —
ÖÖ»Öß †ÖÆêü †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖæ­Ö ­Öê´Öêú ÃÖŸµÖ ²ÖÖÆêü¸ü µÖê‰ú­Ö ÃÖÓ²Ö׬֟ÖÖÓ­ÖÖ úšüÖê¸üÖŸÖᯙ úšüÖê¸ü ׿ցÖÖ —ÖÖ»Öß
†ÖÆêü †ÃÖê ú¬Öß“Ö —ÖÖ»Öê ­ÖÖÆüß. ³ÖÖ¸üŸÖ ¤êü¿ÖÖ¿Öß •Öß¾Öê ÖêôûÖÖ-µÖÖ †±ú•Ö»Ö Öã¹ý»ÖÖ ±úÖ¿Öß ¤êüµÖÖÃÖ
†Ö´Ö“Öê ÆüÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü ­ÖÖÆüߟÖ. ´ÖÖ ŸµÖÖ¯Öãœêü “†Ö¤ü¿ÖÔ” ‘ÖÖê™üÖóµÖÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ׍ú¸üúÖêôû
†ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ ¯Öύú¸üÖß ×¿ÖÖÖ ÆüÖêŸÖᯙ †¿Öß †¯ÖêÖÖ šêü¾ÖÖê Æüß ´ÖãÖԯ֝ÖÖ“Öê“Ö †ÃÖê»Ö.

ú­ÆîüµÖÖ“µÖÖ »Öß»ÖÖ
»ÖêÖÖß­Öê µÖÖ ¯Öύú¸üÖÖ“Öê ´Öãôû ¿ÖÖê¬ÖµÖÖ“ÖÖ ¯Öϵ֟­Ö êú»ÖÖ. úÖêÖÖ ú­ÆîüµÖÖ“µÖÖ »Öß»ÖÖ­Öê µÖÖ
†Ö¤ü¿ÖÔ ¯Öύú¸üÖÖ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß †Ö×Ö ¾Ö֝Öß ¾Ö֝Öß ­Öê µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ ŸÖÖê ú­ÆîüµÖÖ»ÖÖ»Ö
¤ãüÃÖ¸üÖ ×ŸÖÃÖ¸üÖ úÖêÖß ­ÖÃÖæ­Ö †­Öêú ¸ü֕֍úßµÖ ¯ÖÖÖ¿Öß ‘Ö¸üÖ²ê ÖÖ ú¹ý­Ö †­Ö¾Ö֝Öß ×±ú¹ý­Ö
úÖòÖÏêÃÖ¾ÖÖÃÖß —ÖÖ»Öê»ÖÖ †Ö•Ö ×´ÖŸÖß“ÖÖ ‹ú ÃÖ““ÖÖ úÖµÖԍúŸÖÖÔ †ÖÆêü. úÖòÖÏêÃÖ úÖêÖŸÖßÆüß †ÃÖÖê †­Öêú
‘ÖÖê™üÖôêû ²ÖÆüÖ¤ãü¸üÖÓ­ÖÖ ¯ÖÖê™üÖ¿Öß ‘ÖêÖÖ¸üß ŸÖß ÃÖÓãÖÖ †ÖÆêü. Æêü ´ÖÖ¡Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ¯Öύú¸üÖÖ­Öê ¯Öã­ÆüÖ ‹ú¤üÖ
×ÃÖ¬¤ü —ÖÖ»Öê. ¯ÖÖÖ¿Öß ¯ÖÏÖ´ÖÖם֍ú ¸üÆüÖ ­ÖÖÆüߟָü “­ÖÖ¸ü¾ÖÖ»ÖÖ” ¾ÆüÖ¾Öê »Ö֐֟Öê Æêü ÃÖ¾ÖÖÕ­ÖÖ“Ö šüÖ‰úú
†ÃÖ»µÖÖ­Öê †Ö¤ü¿ÖÔ ¯ÖÏÖ´ÖÖם֍úŸÖÖ µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ­Ö¾µÖÖ­Öê ˆ¤üµÖÖÃÖ †Ö»Öß †Ö×Ö ±úÖê±úÖ¾Ö»Öß †ÖÆêü.
´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü µÖÖ ‹êúúÖôû“µÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ´Ö㏵ִÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ †Ö•Ö ÃÖ­´ÖÖ­Ö —ÖÖ»ÖÖ ŸÖÖê †Ö¤ü¿ÖÔ
ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß´Öãôêû“Ö Æêü †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ­Ö֍úÖ¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ­ÖÖÆüß. úÖêÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™êü»Ö †¿ÖÖêú¸üÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ µÖÖŸÖ
²Öôûß Öê»ÖÖ. »ÖêÖÖß»ÖÖ ´ÖÖ¡Ö Æêü ´ÖÓ•Öæ¸ü ­ÖÖÆüß. “†Ö¤ü¿ÖÔ” ¯ÖÏ¿­Öß ¸üÖ•Öß­ÖÖ´ÖÖ ×¤ü»µÖÖ­ÖÓŸÖ¸ü †Ö×Ö ŸÖÖê
†ÖŸÖÖ ¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»ÖÖ­Öß Ûþ֍úÖ¸ü»µÖÖ ­ÖÓŸÖ¸ü »ÖêÖÖߟÖᯙ †Ö­ÖÓ¤ü ×¾Ö¿ÖêÂÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. †¿ÖÖêú¸üÖ¾Ö
ŸÖã´Æüß ‹ú ¯Ö׸üÖÖ ˆ¢Ö´Ö¯ÖÖê ˆŸÖߝÖÔ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆüÖŸÖ. †ÖŸÖÖ ×¤ü»»Öß ¤ü¸ü²ÖÖ¸ü“Öê ¤ü¸ü¾ÖÖ•Öê ŸÖã´Ö“µÖÖ
þÖ֐֟ÖÖÃÖÖšüß ÃÖ••Ö †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÆüÖ •Ö¸üÖ ›üÖ¾Öߍú›êü »ÖÖŸÖã¸ü וֻÊ֍ú›ê. 26 /11 “µÖÖ Æü»»µÖÖ­ÖÓŸÖ¸ü
ÃÖß­ÖêÙüÖ‡Ô»Ö ¾Ö֐֝Öæúß­Öê ŸÖã´Ö“Öê Ã֏Öê ¿Öê•ÖÖ¸üß ×¾Ö»ÖÖÃÖ¸üÖ¾Ö ×¤ü»»Öß ¤ü¸ü²ÖÖ¸üß ´ÖÓ¡Öß —ÖÖ»Öê.
¸üÖ•Öß­ÖÖ´µÖÖ­ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ­ÖÆü֝Ößü. ”êû ×¾ÖÃÖ¸üÖ ŸÖê ÃÖÖ¸ê.ü ŸÖã´Ö“ÖÖ ´ÖÖ­Ö †ÖŸÖÖ ¾ÖÖœêü»Ö. ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ êú¾Öôû
¸üÖ•µÖÖ¯Öã¸üŸÖê úÖµÖÔ¸üŸÖ ­Ö ¸üÖÆüŸÖÖ ¤êü¿Ö¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ­Ö¾ÖÖ “†Ö¤ü¿ÖÔ” ˆ³ÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÃÖÓ¬Öß ×´Öôêû»Ö.
ŸÖã´Æüß †ÖŸÖÖ »Ö¾Öú¸ü“Ö êú¦üßµÖ´ÖÓ¡Öß ÆüÖêŸÖÖ»Ö †Ö×Ö ´ÖÖ ¯ÖÆüÖ ÃÖ´ÖÃŸÖ ­ÖÖÓ¤êü›üú¸ü ŸÖã´Ö“Öê úÃÖê ³Ö¾µÖ
פü¾µÖ þÖÖÖŸÖ ú¸üŸÖᯙ ŸÖê úÖµÖ ´Ö•ÖÖ †ÖÆêü úß ­ÖÖÆüß “¸üÖ¾Ö” †¿ÖÖêú ÆüÖê.

4

†Ö¤ü¿ÖÔ ×¾Öú×ÃÖŸÖ ¸üÖ•µÖ
“†Ö¤ü¿ÖÔ ¯ÖÏ¿­Öß †Ö¤ü¿ÖÔ” ´Ö㏵ִ֡µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖŸúÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ. ÃÖ­´ÖÖ­ÖÖ­Öê ‘Ö¸üß •ÖÖüŸÖÖ †Ö»Öê.
†ÖŸÖÖ ÃÖÖ¸êü ÃÖÖ¸êü †Ö¯ÖÖÖÃÖ ×¾ÖÃÖ¸üÖ¾Öê »Ö֐Öê»Ö. Ö¸êü ŸÖ¸ü Æêü ŸµÖÖ­ÖÖÓ ÃÖ֐ÖÖ¾Öê »Ö֐֝ÖÖ¸ü ­ÖÖÆüß. ¿ÖÖÓŸÖß
»ÖÖ³ÖÖ¾Öß ´ÆüÖæ­Ö ²Öôûß ¤êüµÖÖ“Öß ¯ÖÏ£ÖÖ ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔŸÖ †ÖÆêüŸÖ. †¿ÖÖêú¸üÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¹ý¯ÖÖ­Öê ŸÖÖê פü»ÖÖ Öê»ÖÖ
†ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ‡ŸÖ¸üÖ­ÖÖ †ÖŸÖÖ †³ÖµÖ ×´ÖôûÖ¾ÖµÖÖÃÖ Æü¸üúŸÖ ­ÖÖÆüß. ²Öôûß“Öê ¯Öã­Ö¾ÖÔÃÖ­Ö ÆüÖê‡Ô»Ö.
¬Ö¸üÖÖÏßÖÖÓ“Öê, úÖ¿´Ö߸ü ¯ÖÓ›üߟÖÖÓ“Öê, ¯Öã¸üÖÏßÖÖ“Öê ¯Öã­Ö¾ÖÔÃÖ­Ö ‹ú ¾Öêôû ÆüÖêÖÖ¸ü ­ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ¸ü֕֍úßµÖ
²Öôûà“Öê ¯Öã­Ö¾ÖÔÃÖ­Ö µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ±úÖ¸ ü—Ö™ü¯Ö™ü ÆüÖêŸÖê. µÖÖ»ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ˆ¤üÖÆü¸üÖê ¤êüÖᯙ †ÖÆêüŸÖ.
»ÖÖêúÃÖ³Öê“Öê ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß ¯Ö¤üÖ¾Ö¹ý­Ö ¯ÖÖµÖˆŸÖÖ¸ü —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ´Ö֝ÖÃÖÖ»ÖÖ ¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»Ö¯Ö¤ü פü»Öê •ÖÖŸÖê.
¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ÖéÆü´ÖÓ¡Ö֤߯üÖ¾Ö¹ý­Ö ¯ÖÖµÖˆŸÖÖ¸ü ¾ÆüÖ¾Öê »Ö֐ֻÖ껵ÖÖ †Ö²ÖÓÖ­ÖÖ úÖÆüߍúÖôû †–ÖÖŸÖ¾ÖÖÃÖÖŸÖ
¸üÆüÖ¾Öê »Ö֐ֻÖê ¯ÖÖ ¯Ö¸üŸÖ ÖéÆü´ÖÓ¡Ö֤߯üÖ¾Ö¸ü »Ö¾Öú¸ü“Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¯Öã­Ö¾ÖÔÃÖ­Ö —ÖÖ»Öê. ´Öã»ÖÖ“µÖÖ ÃÖӐ֟Öß­Öê 26
/11 “µÖÖ ‘Ö™ü­ÖÖÓ“Öê ד֡Öߍú¸üÖ ú¸üÖÖ-µÖÖ ´Ö㏵ִÖÓ¡µÖÖ»ÖÖ ×­Ö¸üÖê¯Ö פü»µÖÖ­ÖÓŸÖ¸ü †¾Ö‘Ö›ü»µÖÖ ÃÖÖ¸üÖê
¾ÖÖ™æü ­ÖµÖê ´ÆüÖæ­Ö †¾Ö•Ö›ü ˆªÖêÖÖ“Öê ´ÖÓ¡Ö֤߯ü ÃÖÆü•Ö ÃÖÖê¯Öê¯ÖÖÖ­Öê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê. ‹¾Öœêü“Ö úÖµÖ úÖêÖê
‹êúúÖôûß ´Ö㏵ִÖÓ¡Öß †Ã֝ÖÖ-µÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüÃÖæ»ÖÖ ÃÖÖ¸üÖê ´ÖÓ¡Ö֤߯ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê †Ö×Ö †Ö¯Ö»Öß ¯Ö¤üÖê®ÖŸÖß
—ÖÖ»Öß úÖ †¾Ö­ÖŸÖß µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ­Ö ÆüÖêŸÖÖ ¯Öã­ÖÔ ¯ÖÏãÖÖ×¯ÖŸÖ ×Æü ÆüÖêŸÖÖ µÖêŸÖê. ×Æü ÃÖÖ¸üß †Ö¤ü¿ÖÔ
ˆ¤üÖÆü¸üÖê ›üÖêóµÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü †ÃÖŸÖÖÓ­ÖÖ Ö“ÖŸÖᯙ ŸÖê †¿ÖÖêú¸üÖ¾Ö úÃÖ»Öê. ˆ»Ö™ü †¿ÖÖ¾Öêôûß ¤ãü¯¯Ö™ü
ˆŸÃÖÖÆüÖ­Öê úÖ´ÖÖ»ÖÖ »Ö֐֝µÖÖ“Öß úÖòÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“Öß ¯ÖÓ¸ü¯ÖÓ¸üÖ †ÖÆêü †Ö×Ö ŸµÖÖ ¯ÖÓ¸ü¯ÖÓ¸êü“ÖÖ ¯ÖÖ‡ú
ÆüÖꝵÖÖ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ †ÓÖß †ÃÖÖ¾Öß ´ÆüÖæ­Ö ÃÖ¤ü¸ü ¯Öϵ֟­Ö¿Öᯙ †Ã֝ÖÖ¸êü †­Öêú ÃÖî׭֍ú úÖòÖÏêÃÖ
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ ²Ö֐֛üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ¤êü¿ÖÖ“Öê “†Ö¤ü¿ÖÔ” ×¾ÖªÖ£Öá µÖÖ“Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖæ­Ö ×­Ö´ÖÖԝÖ
ÆüÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß­Öê ‹ú —ÖÖ»Öê. †´Öê¸üߍêú“Öê ¸üÖ™ÒüÖ¬µÖÖ †Öê²ÖÖ´ÖÖ µÖÖÓ­Öß •ÖÖÆü߸ü
êú»µÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖ †ÖŸÖÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ ¸üÖ™Òü ´ÆüÖæ­Ö †ÖêôûÖ»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö. ŸµÖÖ“Ö ¯ÖÏ´Ö֝Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü †ÖŸÖÖ
³ÖÏ™üÖ“ÖÖ¸ü¯Öύú¸üÖß †Ö¤ü¿ÖÔ ×¾Öú×ÃÖŸÖ ¸üÖ•µÖ ´ÆüÖæ­Ö ­ÖÖ¾ÖÖ ¹ý¯ÖÖ»ÖÖ µÖê‡Ô»Ö.

†£ÖԍúÖ¸üÖÖŸÖᯙ ¾ÖÖ¤üôû
ÃÖÓ¯ÖãÖÔ ¤êü¿Ö³Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ„ †Ö×Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ™ÒüÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ú¹ý­Ö פü¾ÖÖôûß ¬Öã´Ö¬Ö›üÖŒµÖÖŸÖ
ÃÖÖ•Ö¸üß —ÖÖ»Öß. ¯Ö֝µÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ¯ÖîÃÖÖ »ÖÖêúÖÓ­Öß Ö“ÖÔ êú»ÖÖ. ÃÖÖê­Öê, “ÖÖÓ¤üß, ³ÖÖ›Óü¾Ö»Öß ²ÖÖ•ÖÖ¸ü, µÖÖÓ“ÖÖ
†Ö»ÖêÖ “ÖœüŸÖÖ“Ö ¸üÖ×Æü»ÖÖ. Æêü ÃÖÖ¸êü µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö, µÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖᯙ •Ö­ÖŸÖꓵÖÖ ú™üÖ“ÖÖ ¯Ö׸üÖÖ´Ö
†ÖÆêü úÖ ´Öãšü³Ö¸ü †Ö¤ü¿ÖÔ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üÖÖ-µÖÖ,¸ü֕֍úßµÖ †Ö×Ö Ó¯ÖÏ¿ÖÖÃ֍úßµÖ µÖӡ֝ÖêŸÖᯙ ¬Öã¸Óü¬Ö¸üÖ“ÖÖ
ÆüÖ ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö †ÖÆêü Æêü ´ÖÖ¡Ö ŸÖã´ÆüÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ úôûÖÖ¸ü ­ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ¯ÖîÃÖÖ úÖêšêü ¾ÖÖÆüŸÖÖê, úÖêšêü
•Ö߸üŸÖÖê †Ö×Ö úÖêšêü †Ö™ü»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê Æêü ´ÖÖ×ÆüŸÖ †ÃÖæ­Ö Æüß ŸµÖÖ¾Ö¸ü ³ÖÖ嵅 ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ­ÖÖÆüß †ÃÖÖ
‹ú †×»ÖÖßŸÖ ×­ÖµÖ´Ö †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ ŸÖê¾ÖœüÖ ‹ú“Ö ×­ÖµÖ´Ö ¯ÖÏÖ´ÖÖם֍ú¯ÖÖê ¯ÖÖôûŸÖÖê †ÖÆêü. ‹ú
´ÖÖ¡Ö Ö¸êü ³ÖÖ¸üŸÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ †Ö×Ö ¸üÖ•µÖÖŸÖ †£ÖԍúÖ¸üÖÖŸÖ •Öê ¾ÖÖ¤üôû ˆšü»Öê †ÖÆêü ŸÖê ­Öê´Öêú úÖêÖŸµÖÖ
פü¿Öê»ÖÖ •Ö֝ÖÖ¸ü Æêü ´ÖÖ¡Ö ×¤ü¾ÖÃÖëפü¾ÖÃÖ †­Ö֍ú»Ö×­ÖµÖ ÆüÖêŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê †ÖÆêü.
ŸÖ֍ú„ »ÖêÖÖß»ÖÖ ­ÖãúŸÖß“Ö †­Öêú ‘Ö¸üÖŸÖæ­Ö ²ÖÖ¸ü¿ÖÖ“Öê ×­Ö´ÖÓ¡ÖÖ †Ö»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê.
úÖµÖÔ²ÖÖÆãü»µÖÖ´Öãôêû »ÖêÖÖß ÃÖ¾ÖÔ¡Ö •ÖÖ‰ú ¿ÖúŸÖ ­Ö¾ÆüŸÖß. ´ÖÖ¡Ö ³Öϴ֝֬¾Ö­Öß †Ö×Ö ‡-´Öê»Ö «üÖ¸êü
»ÖêÖÖß­Öê ²ÖÖôûÖ“Öê ­ÖÖ¾Ö úÖµÖ šêü¾Ö»Öê µÖÖ“Öß “ÖÖîú¿Öß êú»Öß. »ÖêÖÖß»ÖÖ ÃÖÖӐ֝µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÃÖ¾ÖÔ
´Öã»ÖÖÓ“Öß ­ÖÖ¾Öê “ †Ö¤ü¿ÖÔ” šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. Æêü ‹êæú­Ö »ÖêÖ­Öß“Öß ²ÖÖê»ÖŸÖß“Ö ²ÖÓ¤ü —ÖÖ»Öß.
lekhani.2010@rediffmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful