ตัวอย่ำงพื้นฐำนกำรคำำนวนใน Excel-1

สรุปค่ำล่วงเวลำประจำำเดือน ตุลำคม 2547
แผนก
บุคคล
บัญชี
การตลาด
ขาย
ผลิต
คิวซี
รวม

123

จำำนวนเงิน
12,500 บาท
9,500 บาท
1,200 บาท
- บาท
65,450 บาท
24,600 บาท
113,250 บาท

หนึ่ งพันส
=BAHTTEXT(C12)

หนึ่ งแสนหนึ่ งหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน
="("&BAHTTEXT(C$12)&")"

(หนึ่ งแสนหนึ่ งหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
Function ทีเ่ กีย
่ วข้อง
sum( )
bahttext( )
bahtonly( )

หาผลรวม
แปลงจำานวนเงินให้เป็ นตัวอักษร
แปลงจำานวนเงินให้เป็ นตัวอักษร (ภาษาอังกฤษ)
25,100.00

เอกสารประกอบการบรรยาย : การใช้ MS Excel ในงาน HR แบบมืออาชีพ

สองหมื่นห้าพันหนึ่ งร้อยบาทถ้วน

โดย :- สำาเริง ยิ่งถาวรสุข

500
200
300
210
45
59
1314
หนึ่ งพันสามร้อยสิบสี่บาทถ้วน
#MACRO?

เอกสารประกอบการบรรยาย : การใช้ MS Excel ในงาน HR แบบมืออาชีพ

โดย :- สำาเริง ยิ่งถาวรสุข

ตัวอย่ำงพื้นฐำนกำรคำำนวนใน Excel-2
สรุปค่ำล่วงเวลำประจำำเดือน ตุลำคม 2547
แผนก
บุคคล
บัญชี
การตลาด
ขาย
ผลิต
คิวซี

สรุป

ค่าล่วงเวลาสูงสุด
อันดับ 2
อันดับ 3
รองบ๊วย
ค่าล่วงเวลาตำ่าสุด
ค่าล่วงเวลาเฉลี่ย

จำำนวนเงิน
12,500
9,500
1,200
65,450
24,600
113,250

รวม

=MAX(C6:C11)
=LARGE(C6:C11,2)
=LARGE(C6:C11,3)
=SMALL(C6:C11,2)
=MIN(C6:C11)
=AVERAGE(C6:C11)

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สะสมแบบที่ 1
12,500
22,000
23,200
23,200
88,650
113,250
=F10+C11

=> =LARGE(C6:C11,1)

=> =SMALL(C6:C11,1)

Function ทีเ่ กีย
่ วข้อง
sum( )
max( )
min( )
average( )
large( )
small( )

หาผลรวม
หาค่าสูงสุด
หาค่าตำ่าสุด
หาค่าเฉลี่ย
หาลำาดับที่ (จากมากมาน้อย)
หาลำาดับที่ (จากน้อยไปมาก)

เอกสารประกอบการบรรยาย : การใช้ MS Excel ในงาน HR แบบมืออาชีพ

โดย :- สำาเริง ยิ่งถาวรสุข

250 =C6 =F6+C7 =F7+C8 =F8+C9 =F9+C10 =F10+C11 =SUM($C$6:C6) =SUM($C$6:C7) =SUM($C$6:C8) =SUM($C$6:C9) =SUM($C$6:C10) =SUM($C$6:C11) =SUM($C$6:C11) เอกสารประกอบการบรรยาย : การใช้ MS Excel ในงาน HR แบบมืออาชีพ โดย :.000 23.200 88.650 113.200 23.สะสมแบบที่ 2 12.500 22.สำาเริง ยิ่งถาวรสุข .

5" แผ่นซีดีธรรมดา แผ่นซีดีอาร์ดับบลิว เมาส์ รำคำ/หน่ วย ปกติ 95 20 50 360 รำคำกรณี ให้ส่วนลด 5% 10% 20% 90 86 76 19 18 16 48 45 40 342 324 288 =$E38-($E38*F$34) =$E38-($E38*G$34) =$E38-($E38*H$34) Note :- เอกสารประกอบการบรรยาย : การใช้ MS Excel ในงาน HR แบบมืออาชีพ โดย :.5" แผ่นซีดีธรรมดา แผ่นซีดีอาร์ดับบลิว เมาส์ รำคำ/หน่ วย 95 20 50 360 รวมทั้งสิ้น รวม 190 100 500 2.670 =B6*E6 =B7*E7 =B8*E8 =B9*E9 =SUM(F6:F9) (สามพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ="("&BAHTTEXT(F10)&")" 2.880 3.880 3. กำรอ้ำงอิงแบบผสม (Switching between Relative and Absolute References) รำยกำร แผ่นดิสก์ 3.670 =$B$20*$E$20 =$B$21*$E$21 =$B$22*$E$22 =$B$23*$E$23 =SUM($F$20:$F$23) (สามพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ="("&BAHTTEXT($F$24)&")" 3.สำาเริง ยิ่งถาวรสุข .5" แผ่นซีดีธรรมดา แผ่นซีดีอาร์ดับบลิว เมาส์ รำคำ/หน่ วย 95 20 50 360 รวมทั้งสิ้น รวม 190 100 500 2. กำรอ้ำงอิงแบบสมบูรณ์ (Absolute References) จำำนวน 2 กล่อง 5 แผ่น 10 แผ่น 8 ตัว รำยกำร แผ่นดิสก์ 3.รูปแบบกำรอ้ำงอิงในเอ็กเซล 1. กำรอ้ำงอิงแบบสัมพัทธ์ (Relative References) จำำนวน 2 กล่อง 5 แผ่น 10 แผ่น 8 ตัว รำยกำร แผ่นดิสก์ 3.

670 =L5*O5 =L6*O6 =L7*O7 =L8*O8 =SUM(P5:P8) กำรใช้สูตรอำร์เลย์ (Array) อาร์เลย์ ชุด ที่ 1 จำำนวน 2 กล่อง 5 แผ่น 10 แผ่น 8 ตัว UM($F$20:$F$23) รำยกำร แผ่นดิสก์ 3.สำาเริง ยิ่งถาวรสุข .กำรใช้สูตรแบบทัว ่ ไป จำำนวน 2 กล่อง 5 แผ่น 10 แผ่น 8 ตัว รำยกำร แผ่นดิสก์ 3.880 3.5" แผ่นซีดีธรรมดา แผ่นซีดีอาร์ดับบลิว เมาส์ รำคำ/หน่ วย 95 20 50 360 รวมทั้งสิ้น รวม 190 100 500 2.670 รวม 190 100 500 2.880 {=L17:L20*O17:O20 {=L17:L20*O17:O20 {=L17:L20*O17:O20 {=L17:L20*O17:O20 {=SUM((L17:L20)*(O17:O20))} อาร์เลย์ ชุด ที่ 1 เอกสารประกอบการบรรยาย : การใช้ MS Excel ในงาน HR แบบมืออาชีพ อาร์เลย์ ชุด ที่ 2 โดย :.5" แผ่นซีดีธรรมดา แผ่นซีดีอาร์ดับบลิว เมาส์ รวมทั้งสิ้น อาร์เลย์ ชุด ที่ 2 รำคำ/หน่ วย 95 20 50 360 3.

สำาเริง ยิ่งถาวรสุข .=SUM(P5:P8) {=L17:L20*O17:O20} {=L17:L20*O17:O20} {=L17:L20*O17:O20} {=L17:L20*O17:O20} อาร์เลย์ ชุด ที่ 2 เอกสารประกอบการบรรยาย : การใช้ MS Excel ในงาน HR แบบมืออาชีพ โดย :.

ตัวอย่ำงกำรแสดงผลเป็ นกรำฟแบบง่ำยๆ สรุปจำำนวนพนักงำนแยกตำมแผนก แผนก จำำนวน บุคคล 6 บัญชี 8 การตลาด 12 ขาย 15 ผลิต 25 คิวซี 10 รวม 76 Function ทีเ่ กีย ่ วข้อง sum( ) หาผลรวม rept( ) แสดงข้อความซำ้าๆ .

ำรแสดงผลเป็ นกรำฟแบบง่ำยๆ นพนักงำนแยกตำมแผนก mmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm =REPT("M".C9) แสดงข้อความซำ้าๆ .

74 124.จำานวนหลักทศนิ ยมที่ต้องการ) =CEILING(ค่าตัวเลขที่ต้องการปัดเศษ. ฟังก์ชน ั TRUNC ใช้สำาหรับค่าตัวเลขที่ต้องการให้แสดงจำานวนหลักทศนิ ยมตามที่ต้องการ โดยไม่มีการปัดค่าขึน ้ หรือลง ใด ดังเช่นในตัวอย่างเมื่อใช้ TRUNC ตัดทศนิ ยมให้เหลือ 3 ตำาแหน่ ง .74 125 124 124.จำานวนหลักทศนิ ยมที่ต้องกา หมายเหตุ :- การปัดเศษด้วยฟั งก์ชันตามตัวอย่างข้างบนนี้ โดยรวมแล้วมีการทำางานที่คล้ายๆ กัน จะแตกต่างกันบ้างในเรื่องของรายละ ปลีกย่อย ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้งานมีความต้องการผลลัพธ์อย่างไร 1.จำานวนหลักทศนิ ยมที่ต้องการ =ROUNDDOWN(ตัวเลขที่ต้องการให้ปัดเศษลง.74 124.จำานวนหลักทศนิ ยมที่ต้องการให้แสดง) =ROUND(ตัวเลข.74 124.ฟั งก์ชันเกีย ่ วกับกำรปั ดเศษ ตัวเลขที่ต้องการปัดเศษ ใช้ฟังก์ชัน ใช้ฟังก์ชัน ใช้ฟังก์ชัน ใช้ฟังก์ชัน ใช้ฟังก์ชัน ใช้ฟังก์ชัน TRUNC ROUND CEILING INT ROUNDUP ROUNDDOWN 124.ค่าที่ต้องการให้ปัดเข้าหา =INT(ตัวเลขที่ต้องการตัดเศษทศนิ ยม) =ROUNDUP(ตัวเลขที่ต้องการให้ปัดเศษขึ้น.74 =TRUNC(ตัวเลข.

จำานวนหลักทศนิ ยมที่ต้องการ) กต่างกันบ้างในเรื่องของรายละเอียด ร โดยไม่มีการปัดค่าขึน ้ หรือลงแต่อย่าง .องการให้ปัดเข้าหา) านวนหลักทศนิ ยมที่ต้องการ) ลง.

กำรแยกชื่อ .6)="นางสาว".RIGHT(D5.ส.B9.นำมสกุล ลำำดับ 1 2 3 4 5 6 7 ชื่อ .ส.FIND(" ".ณัฐกานต์ เนี ยมหอม นางเขียว นามแก่นท้าว Function ทีเ่ กีย ่ วข้อง left( ) right( ) len( ) find( ) if( ) แสดงข้อความจากทางซ้ายของคำา แสดงข้อความจากทางขวาของคำา นับจำานวนอักษรในข้อความ หาตัวอักษรที่ต้องการในคำา การกำาหนดเงื่อนไขในการแสดงผล ชื่อ ชื่อ (ไม่มีคำำนำำหน้ำ) นายสำาเริง สำาเริง นายศักดิด ์ า =IF(LEFT(D5.นำมสกุล นายสำาเริง ยิ่งถาวรสุข นายศักดิด ์ า หวานแก้ว นายเสกสิทธิ คูณศรี น. นายเสกสิทธิ น.1)-1) นางเขียว นาย นายส 21 10 .นุชนภา เนี ยมหอม นางสาวมัตติกา โนนโพธิ ์ นส.นุชนภา นางสาวมัตติกา =LEFT(B9.LEN(D5)-6).

นำมสกุล เพศ ยิ่งถาวรสุข ชาย )="นางสาว".LEN(D5)-3))) คูณศรี =RIGHT(B7.4)="น.LEN(D5)-4).B7.RIGHT(D5.ส.LEN(B7)-FIND(" ".".RIGHT(D5.LEN(D5)-6).1)) โนนโพธิ ์ เนี ยมหอม 11 19 8 .IF(LEFT(D5.RIGHT(D5.

โจทย์ มีรายชื่อนักเรียนชั้น ม."นน.3/1 ชื่อ ลญ. ชนพร นามสกุล อารมณ์ดี เลี่ยมสมบูรณ์ ชั้น ม.3/1 ม.LEN(C3)-8)) หมายความว่า ถ้านับตัวอักษรในช่อง C3 จากทางซ้ายมาเจ็ดตัวอักษรเท่ากับคำาว่า "เด็กชาย" ให้เขียนคำาว่า "ลญ. "สิ่งที่ กระทำำเมื่อเงื่อนไขเป็ นเท็จ" ) ดังนั้นจากสูตร =IF(LEFT(C3.3/1 ม.3/1 ม. 01-423-9828. " รวมกับตัวอักษรที่เหลือในช่อง C3 โดยนับตัวอักษรจากทางขวามาเป็ นจำานวนเท่ากับ จำานวนตัวอักษรทั้งหมดของ C3 ลบด้วย 7 แต่ถ้านับเจ็ดตัว แรกไม่ใช่คำาว่า "เด็กชาย" ให้เขียนคำาว่า "นน.LEN(C3)-7).3/1 ม.ฟั งก์ช่ัน Right( ) และ .7)="เด็กชาย"."ลญ.3/1 ม. "&RIGHT(C3.com เอกสารประกอบการบรรยาย : การใช้ MS Excel ในงาน HR แบบมืออาชีพ โดย :.3/1 ม. 02-552-7632 E-mail : samroeng@e-hrit. ภาศุภ์ นน.สำาเริง ยิ่งถาวรสุข . "&RIGHT(C3.3/1 ม.3/1 ม.ฟั งก์ช่ัน Left( ) ." และใช้ "นน.3/1 ม.3 ที่จะไปเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ต้องการทำาใบเช็คชื่อประจำากลุ่ม โดยต้องใช้คำานำาหน้าชื่อสำาหรับเด็กชายว่า "ลญ. " รวมกับตัวอักษรที่เหลือในช่อง C3 โดยนับตัวอักษรจากทาง ขวามาเป็ นจำานวนเท่ากับ จำานวนตัวอักษรทั้งหมดของ C3 ลบด้วย 8 ที่ต้องลบด้วย 8 เพราะว่า ถ้าไม่ใช่คำาว่าเด็กชาย ก็คือคำาว่าเด็กหญิง ซึ่งมี 8 ตัวอักษรนั่นเอง สนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : อาจารย์สำาเริง ยิ่งถาวรสุข HR & Productivity Development Director บริษท ั อี-เอชอาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำากัด Tel.3/1 ตัวอย่ำงกำรใช้สูตรเอ็กเซล เพื่อใช้เปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อนักเรียน จำานวนหลายๆ เรคคอร์ด โดยใช้ฟังก์ช่ันหลักคือ ฟั งก์ช่ัน if( ) และยังใช้ฟังก์ช่ันอื่นที่เกี่ยวข้องอีกคือ .3/1 ม. "สิ่งทีก ่ ระทำำเมื่อเงื่อนไขเป็ นจริง" ." เป็ นคำานำาหน้าชื่อสำาหรับเด็กหญิง มีนักเรียนทั้งหมด 12 ห้องๆ ละประมาณ 50 คน รวมทั้งสิ้นประมาณ 600 คน เลขที่ เลขประจำาตัว 1 15992 2 15994 3 16007 4 16010 5 16015 6 16051 7 16052 8 16053 9 16080 10 16081 ชื่อ เด็กชายภาศุภ์ เด็กหญิงชนพร เด็กชายภาณุเดช เด็กหญิงอริสา เด็กหญิงธมลวรรณ เด็กหญิงนันทนา เด็กหญิงสุธัญญา เด็กหญิงชนรดี เด็กชายคมภพ เด็กชายเดชาธร นามสกุล อารมณ์ดี เลี่ยมสมบูรณ์ คุณชม จงอยู่สุข ศรีธรรมา กิจอนันต์ ภู่วิลัย ปิ่ นทอง รักจรรยา ทรัพย์เจริญ ชั้น ม.ฟั งก์ช่ัน Len( ) โดยเขียนสูตรในลักษณะ ฟั งก์ช่ันซ้อนฟั งก์ช่น ั ดังตัวอย่างที่แสดง คำำอธิบำยสูตร จากโครงสร้างของฟั งก์ช่ัน if คือ ถ้ำ ( "เงื่อนไข" .

A3:C14 วันในสัปดาห์ 4 วันพุธ =WEEKDAY(F3) ="วัน"&VLOOKUP(WEEKDAY(F3 วันที่ 17 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV =TODAY() =DAY(F3) SUN MON TUE WED THU FRI SAT .เล่นกับวัน-เดือน-ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม Function ทีเ่ กีย ่ วข้อง today( ) การกำาหนดเงื่อนไขในการแสดงผล วันนี้ วันที่ 11/17/2010 เดือน 11 พฤศจิกายน =MONTH(F3) =VLOOKUP(MONTH(F3).

A3:B9.A3:C14.3) =WEEKDAY(F3) ="วัน"&VLOOKUP(WEEKDAY(F3).2) จรรยา อิศเรศ อนุชา อริสา ทรงวุฒิ สุวิมล .=MONTH(F3) =VLOOKUP(MONTH(F3).

กำรหำระยะเวลำกำรทำำงำนเป็นจำำนวนวัน (Work Duration) แบบที่ 1 กำรตัง ้ ลบวัน ลำำดับ 1 2 3 4 5 6 7 รำยกำร ประชุมคณะกรรมการ จัดฝึ กอบรมให้ความรู้คณะกรรมการ ประเมินผลโดยบุคคลภายนอก ตรวจแผนก A ตรวจแผนก B ตรวจแผนก C สรุปผล เริม ่ 1-Nov-04 8-Nov-04 15-Dec-04 17-Nov-04 18-Nov-04 19-Nov-04 22-Nov-04 สิ้นสุด 2-Nov-04 15-Dec-04 17-Dec-04 17-Nov-04 18-Nov-04 19-Nov-04 22-Nov-04 จำำนวนวัน 2 เริม ่ 1-Nov-04 8-Nov-04 15-Dec-04 17-Nov-04 18-Nov-04 19-Nov-04 22-Nov-04 สิ้นสุด 2-Nov-04 15-Dec-04 17-Dec-04 17-Nov-04 18-Nov-04 19-Nov-04 22-Nov-04 จำำนวนวัน #NAME? เริม ่ 1-Nov-04 8-Nov-04 15-Dec-04 17-Nov-04 18-Nov-04 19-Nov-04 22-Nov-04 สิ้นสุด 2-Nov-04 15-Dec-04 17-Dec-04 17-Nov-04 18-Nov-04 19-Nov-04 22-Nov-04 จำำนวนวัน 2 แบบที่ 2 กำรใช้ฟังก์ชัน ่ DATEDIF( ) ลำำดับ 1 2 3 4 5 6 7 รำยกำร ประชุมคณะกรรมการ จัดฝึ กอบรมให้ความรู้คณะกรรมการ ประเมินผลโดยบุคคลภายนอก ตรวจแผนก A ตรวจแผนก B ตรวจแผนก C สรุปผล แบบที่ 3 กำรใช้ฟังก์ชัน DAYS360( ) ลำำดับ 1 2 3 4 5 6 7 รำยกำร ประชุมคณะกรรมการ จัดฝึ กอบรมให้ความรู้คณะกรรมการ ประเมินผลโดยบุคคลภายนอก ตรวจแผนก A ตรวจแผนก B ตรวจแผนก C สรุปผล Function ทีเ่ กีย ่ วข้อง datedif( ) หาจำานวนที่แตกต่างของวันที่ 2 จำานวน DATEDIF(วันเริ่มต้น.รูปแบบการนับ) เอกสารประกอบการบรรยาย : การใช้ MS Excel ในงาน HR แบบมืออาชีพ โดย :.วันที่สิ้นสุด.วันสิ้นสุด.สำาเริง ยิ่งถาวรสุข .ประเภทของระยะเวลาที่ต้องการ) days360( ) หาจำานวนที่แตกต่างของวันที่ 2 จำานวน DAYS360(วันที่เริ่มต้น.

"YM") 1 Jun 97 #NAME? #NAME? =DATEDIF(D8."MD" 1 Oct 99 #NAME? #NAME? ### 15 Mar 01 #NAME? #NAME? ### 15 Mar 01 #NAME? #NAME? ### 15 Jun 03 #NAME? #NAME? ### ชื่อ-นำมสกุล นายศักดิด ์ า หวานแก้ว นายสำาเริง ยิ่งถาวรสุข นายเสกสิทธิ คูณศรี น.$D$3."Y") 1 Jun 97 #NAME? =DATEDIF(D7.ณัฐกานต์ เนี ยมหอม นางเขียว นามแก่นท้าว 17-Nov-10 หมำยเหตุ ทุกครั้งที่เปิ ดไฟล์น้ี ขึ้นมา อายุงานของพนักงานจะได้รับการอัพเดตเป็ นปัจจุบันเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการตั้งวัน-เวลาในเครื่อง ให้เป็ นวันที่ปัจจุบันด้วยเสมอ มิฉะนั้น การคำานวนจะไม่ได้ค่าที่ถูกต้อง ข้อมูลในเซลวันที่ จะต้องเป็ นรูปแบบวันที่เท่านั้น และจะต้องมีรูปแบบเหมือนกันทั้งวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุด Function ทีเ่ กีย ่ วข้อง datedif( ) หาจำานวนที่แตกต่างของวันที่ 2 จำานวน รูปแบบ =DATEDIF("วันทีเ่ ริม ่ ต้น".ส.ตัวอย่ำงกำรหำอำยุงำนของพนักงำน ณ วันปั จจุบัน รำยงำน ณ วันที่ 17 Nov 10 ลำำดับ 1 2 3 4 5 6 7 วันเข้ำงำน ปี เดือน วัน 1 Jun 97 =DATEDIF(D6. "วันทีส ่ ้ินสุด".$D$3. ประเภทของระยะเวลำ ประเภทของระยะเวลา สามารถเลือกได้ ดังนี้ “Y” สำาหรับ นับระยะเวลาเป็ นปี “M” สำาหรับ นับระยะเวลาเป็ นเดือน “D” สำาหรับ นับระยะเวลาเป็ นวัน “YM” สำาหรับ นับจำานวนเดือนแบบปี ชนปี “YD” สำาหรับ นับจำานวนวันแบบปี ชนปี “MD” สำาหรับ นับจำานวนวันแบบเดือนชนเดือน .นุชนภา เนี ยมหอม นางสาวมัตติกา โนนโพธิ ์ นส.$D$3.

$D$3."MD") =E9&" ปี "&F9&" เดือน "&G9&" วัน" #NAME? #NAME? #NAME? นเริ่มต้น และวันสิ้นสุด ทของระยะเวลำ) .$D$3.อำยุงำน 7."YM") =DATEDIF(D8.

กำรใช้ฟังก์ชัน ่ SUMIF เพื่อหำผลรวมตำมเงื่อนไข จำำนวนบุคลำกรในองค์กร แผนก ฝ่ ายขาย ฝ่ ายขาย ฝ่ ายขาย ฝ่ ายธุรการ ฝ่ ายธุรการ ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายบุคคล ฝ่ ายบุคคล ฝ่ ายบุคคล ฝ่ ายผลิต ฝ่ ายผลิต ฝ่ ายผลิต ตำำแหน่ ง ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ พนักงาน ผู้จัดการ พนักงาน ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ พนักงาน ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ พนักงาน ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ พนักงาน รวม จำำนวนคน 2 คน 2 คน 6 คน 1 คน 2 คน 2 คน 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 3 คน 3 คน 2 คน 10 คน 37 คน จำำนวนบุคลำกร แยกตำมแผนก ฝ่ ายบุคคล ฝ่ ายขาย ฝ่ ายผลิต ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายธุรการ รวม 5 10 15 4 3 37 คน คน คน คน คน คน จำำนวนบุคลำกร แยกตำมตำำแหน่ ง ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ พนักงาน รวม 9 6 22 37 คน คน คน คน ไม่ยากเลย ค่ะ ===== ========== =============== ==== === ========= ====== ====================== Function ทีเ่ กีย ่ วข้อง SUM(ช่วงของข้อมูลที่จะหาผลรวม) SUMIF(ช่วงของเงื่อนไข.เงื่อนไข.ช่วงของผลรวม) REPT(ข้อความหรือตัวอักษร.จำานวนครั้งที่ทำาซำ้า) เอกสารประกอบการบรรยาย : การใช้ MS Excel ในงาน HR แบบมืออาชีพ โดย :.สำาเริง ยิ่งถาวรสุข .

ไม่ยากเลย ค่ะ ฝ่ ายบุคคล ฝ่ ายขาย ฝ่ ายผลิต ฝ่ ายบัญ ชี ฝ่ ายธุรการ ผู้จัดการ ผู้ชว ่ ยผู้จัดการ พนักงาน เอกสารประกอบการบรรยาย : การใช้ MS Excel ในงาน HR แบบมืออาชีพ โดย :.สำาเริง ยิ่งถาวรสุข .

กำรตัดเกรดคะแนนในกำรประเมินผล ลำำดับ 1 2 3 4 5 6 7 ชื่อ นายสำาเริง นายศักดิด ์ า นายเสกสิทธิ น.นุชนภา นางสาวมัตติกา นส.ส.ณัฐกานต์ นางเขียว นำมสกุล ยิ่งถาวรสุข หวานแก้ว คูณศรี เนี ยมหอม โนนโพธิ ์ เนี ยมหอม นามแก่นท้าว เงื่อนไขกำรให้เกรด ตั้งแต่ 80 ขึ้นไป มากกว่าหรือเท่ากับ 70 แต่ไม่ถึง 80 มากกว่าหรือเท่ากับ 60 แต่ไม่ถึง 70 มากกว่าหรือเท่ากับ 50 แต่ไม่ถึง 60 น้อยกว่า 50 ลงมา Function ทีเ่ กีย ่ วข้อง if( ) การกำาหนดเงื่อนไขในการแสดงผล คะแนนกำรมำ ทำำงำน 30 25 20 15 10 25 20 เกรด A เกรด B เกรด C เกรด D เกรด F คะแนนควำม ประพฤติ 16 60 50 40 30 20 35 คะแนนรวม (100 คะแนน) 46 85 70 55 40 45 55 .

"ผู้หญิง") F D ชาย หญิง ตรวจสอบ คำานำาหน้าชื่อ 3 ตัวแรก = "นาย"? ใช่ เพศชำย เพศหญิง ."ผู้ชาย") =COUNTIF(H4:H10.เกรด ตรวจสอบ คะแนนรวม เพศ น้อยกว่า 50? ใช่ น้อยกว่า 60? ใช่ ชาย หญิง 0 0 =COUNTIF(H4:H10.

แนวคิดในกำรสร้ำงเงื่อนไขเพื่อคิดเกรดคะแนน ไม่ใช่ 1 2 3 4 5 6 7 ไม่ใช่ น้อยกว่า 60? ไม่ใช่ น้อยกว่า 70? ใช่ น้อยกว่า 80? ไม่ใช่ ใช่ D C B แนวคิดในกำรสร้ำงเงื่อนไขเพื่อแยกเพศชำย-หญิง ไม่ใช่ เพศหญิง A .

95 85 80 75 60 50 0 Score Grade 98 92 45 60 74 78 86 A+ A+ E D C B A .A+ A B+ B C D E Std.

กำรคำำนวนเพื่อหำเฉพำะจำำนวนวันทำำงำนทีจ ่ ะขอลำอุปสมบท เงื่อนไข 1. เงื่อนไขการลาอุปสมบทคือ ลาได้ไม่เกิน 30 วันติดต่อกัน และบริษท ั จะจ่ายค่าจ้างให้ไม่เกิน 15 วันทำางาน 3. วันหยุดประจำาสัปดาห์ของบริษท ั คือ วันเสาร์-อาทิตย์ 2. หากยังมีวันหยุดพักผ่อนประจำาปี เหลืออยู่ ลูกจ้างต้องใช้สิทธิหยุดพักผ่อนประจำาปี ให้หมดก่อน ลำอุปสมบท ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ วันหยุดพิเศษ รวมจำานวนวันที่ขอลา = คิดเป็ นเฉพาะวันทำางาน = 2/Dec/2004 31/Dec/2004 5/Dec/2004 วันเฉลิมพระชนม์พรรษาฯ 6/Dec/2004 ชดเชยวันเฉลิมพระชนม์พรรษาฯ 10/Dec/2004 วันรัฐธรรมนูญ 30/Dec/2004 วันหยุดเนื่ องในโอกาสเทศกาลปี ใหม่ 31/Dec/2004 วันหยุดเนื่ องในโอกาสเทศกาลปี ใหม่ #NAME? วัน 18 วันทำางาน =NETWORKDAYS(C11.C12.C13:C17) ** คุณสามารถลาได้ไม่เกิน 15 วันทำางาน เท่านั้น กรุณาตรวจสอบจำานวนวันที่จะขอลาอีกครั้งหนึ่ ง Function ทีเ่ กีย ่ วข้อง datedif( ) networkdays( ) หาจำานวนที่แตกต่างของวันที่ 2 จำานวน ตรวจสอบว่าเซลที่อ้างถึงเป็ นค่าว่างหรือไม่ . บริษท ั จะอนุญาตให้ลาอุปสมบทได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และอนุญาตให้ลาได้เฉพาะพนักงานที่ผ่านระยะทดลองงานแล้วเท 4.

C13:C17) .เกิน 15 วันทำางาน กงานที่ผ่านระยะทดลองงานแล้วเท่านั้น C12.

250.000 1.00 750.830.00 4 5 รวม 13.000 2.00 - HR03 245.00 HR06 HR07 HR08 - - 1.00 เอกสารประกอบการบรรยาย : การใช้ MS Excel กับงาน HR แบบมืออาชีพ 5.00 13. รหัส HR01 HR02 HR03 HR04 HR05 HR06 HR07 HR08 HR09 HR10 ชื่องบประมาณ ฝึ กอบรมภายในประเทศ ฝึ กอบรมภายในบริษท ั ค่าเครื่องดื่มรับรองแขก ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการรับสมัคร ค่าจ้างและเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยงและเงินช่วยเหลือ ค่าเอกสารและตำารา บริจาคเพื่อสาธารณะกุศล รวม จำานวนเงิน 5.200.00 750.00 2.830.00 3.00 - HR04 560.00 560.545.00 - - - 1.000 สรุปค่ำใช้จ่ำยประจำำเดือน….00 1.00 245.00 5.00 30..250.250.00 3.สำาเริง ยิ่งถาวรสุข HR01 HR02 HR03 HR04 HR05 HR06 HR07 HR08 HR09 HR10 .00 560.00 6.00 3.00 2.00 275.00 560.00 2.00 2.000 4.000 3.460.00 1.00 30.200.00 5.00 รหัสบัญชี HR05 HR08 HR09 HR03 HR01 HR04 HR02 HR03 HR05 HR01 5.สรุปค่ำใช้จ่ำยประจำำเดือน….00 - HR05 85.250.460.545.00 275. วันที่ รายละเอียด 1 ถ่ายเอกสารใบรับสมัคร จ่ายเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง หนังสือกฎหมายธรรมนิ ติ ซื้อกาแฟและคอฟฟี่ เมต 2 ค่าสัมมนา HR Center ซื้อยาและของใช้ห้องพยาบาล ค่าเอกสารสัมมนาหัวหน้าคนงาน ค่านำ้าตาลทราย 3 ค่าพิมพ์โบว์ชัวร์ จำานวนเงิน 85.250.250.250.000 โดย :..250.200.00 - HR02 3.200.

000 HR01 เอกสารประกอบการบรรยาย : การใช้ MS Excel กับงาน HR แบบมืออาชีพ HR02 HR03 HR04 HR05 HR06 HR07 HR08 HR09 HR10 โดย :.สำาเริง ยิ่งถาวรสุข .000 1.2.

สำาเริง ยิ่งถาวรสุข .00 - โดย :.00 - - 750.HR09 เอกสารประกอบการบรรยาย : การใช้ MS Excel กับงาน HR แบบมืออาชีพ HR10 750.

สำาเริง ยิ่งถาวรสุข .เอกสารประกอบการบรรยาย : การใช้ MS Excel กับงาน HR แบบมืออาชีพ โดย :.

00 200.200.00 15.00 5.$A$6:$C$15.00 250.44 MB. (Pack) CD-RW 2 Side CD-Box 100 C003 CDR ราคาต่อหน่ วย ราคารวม 5.ของเรา โทร.2.200.00 10.00 100.สำาเริง ยิ่งถาวรสุข ./7200 IDE External Case 2.200.00 5.900.การใช้ MS Excel ในงาน HR แบบมืออาชีพ โดย :.00 750.00 =VLOOKUP(F11.5 Disk 1.00 12.ของมัน จ. (Pack) C003 CDR C004 CD-RW C005 2 Side CD-Box บริษท ั เอบีซี ฮำร์ดแวร์ จำำกัด PRICE 4.44 MB.00 1.VLOOKUP(F15.100.ของใคร อ.555.44 MB.ตัวอย่ำง กำรประยุกต์ทำำใบส่งสินค้ำ-1 ทะเบียนสินค้า CODE PRODUCT A001 Harddisk 30GB.300.00 123 หมู่ 4 ถ.930.30 1.FALSE) 15.00 4.000.ยางมะตอย ต.00 50.5 B002 IDE External Case 2.10 9." ".5 C001 Disk 1.530. 01-2345678 แฟกซ์ 09-8765432 นาม ที่อยู่ ใบส่งสินค้ำ/ใบกำำกับภำษี เลขประจำาตัวผู้เสียภาษี 1212345465 วันที่ จำานวน 1 1 10 5 20 A003 B002 C002 C004 C005 รายการ Harddisk 40GB.00 625.FALSE)) ตัวอักษร (เก้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทสิบสตางค์) รวมเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งสิน 8.00 750./5400 A002 Harddisk 40GB.00 100.00 =IF(ISBLANK(F15)./7200 B001 IDE External Case 3./5400 A003 Harddisk 40GB.00 1.10 ผู้รับสินค้า Function ทีเ่ กีย ่ วข้อง if( ) isblank( ) vlookup( ) sum( ) bahttext( ) การกำาหนดเงื่อนไขในการแสดงผล ตรวจสอบว่าเซลที่อ้างถึงเป็ นค่าว่างหรือไม่ ค้นหาค่าในคอลัมน์ซ้ายสุดของข้อมูล แล้วส่งกลับค่าในแถวเดียวกันจากคอลัมน์ท่ีกำาหนด หาผลรวม แปลงจำานวนเงินให้เป็ นตัวอักษรภาษาไทย เอกสารประกอบการบรรยาย :. C002 Disk 1.30 50.$A$6:$C$15.00 10.2.00 750.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful