Retouradres: DIVV, Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam

Aan hen die wonen en werken in de Utrechtsestraat

Datum Ons kenmerk Onderwerp

18 november 2010 2010009582 Tijdelijke openstelling brug Herengracht en vervolg werkzaamheden Utrechtsestraat Geachte mevrouw, heer,

De afgelopen maanden is zoals u weet op de Utrechtsestraat gewerkt aan het vernieuwen van de brug over de Herengracht. Graag informeren wij u via deze brief dat de brug vanaf eind deze week tijdelijk opengesteld wordt voor auto- en vrachtverkeer. Tijdelijke openstelling voor auto- en vrachtverkeer Recent is de brug gerenoveerd. Zoals wij u eerder hebben gemeld, heeft de aannemer de brug niet conform ontwerp gebouwd. Er waren daarom twijfels over de stabiliteit, de sterkte en de duurzaamheid van de brug. Om de veiligheid te kunnen waarborgen kon de brug daarom helaas nog niet in gebruik worden genomen door zwaar verkeer. Om dat alsnog mogelijk te maken hebben wij een onafhankelijk adviesbureau opdracht gegeven de nieuwe brug te beoordelen. Uit berekeningen van dit bureau is gebleken dat de brug tijdelijk veilig opengesteld kan worden voor auto- en vrachtverkeer. Dit rapport is samen met de andere beschikbare informatie nogmaals beoordeeld door Bouw en Woning Toezicht (BWT) van het Stadsdeel Centrum. Ook zij zagen naar aanleiding daarvan geen belemmering meer in het openstellen van de brug voor auto- en vrachtverkeer. De openstelling van de Utrechtstraat betekent dat in de voor de ondernemers zo belangrijke decembermaand, de Utrechtsestraat per fiets én per auto bereikbaar is. Tot duidelijk is welke maatregelen precies genomen moeten worden om de brug permanent in gebruik te nemen, geldt deze tijdelijke situatie. Doorvaart Het brugdek van de nieuwe brug is in afwijking van het ontwerp aan de onderzijde lager dan voorgeschreven. Dit geeft beperkingen voor de doorvaart, met name als het waterpeil hoog staat. Wij zoeken naar alternatieven om de brug voor de doorvaart open te stellen. Tot die tijd is de brug voor doorvaart afgesloten. Vervolg aanpak Voor het vervolg van de werkzaamheden in de Utrechtsestraat worden momenteel drie varianten in beeld gebracht met alle voor- en nadelen. In alle varianten wordt gekeken naar de status van de bruggen, spoor en straat, de kosten die ermee gemoeid zijn en de wensen van de omgeving. Daarbij wordt goed gekeken naar mogelijkheden om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Begin 2011 verwacht de

18 november 2010 Kenmerk 2010009582 Pagina 2 van 2

Gemeente Amsterdam

gemeente een sluitend beeld te hebben van de verschillende varianten. Op basis daarvan kan, in overleg met de omgeving, een afgewogen beslissing worden gemaakt over het meest wenselijke vervolgtraject voor dit project. Informatie vervolgtraject Zodra wij meer weten over het vervolgtraject, zullen we u daarover zo snel mogelijk informeren. Vragen Uw vragen en opmerkingen kunt u mailen naar utrechtsestraat@ivv.amsterdam.nl.

Met vriendelijke groet,

Michiel Waitz Projectmanager Utrechtsestraat

De werkzaamheden aan de Utrechtsestraat zijn gecombineerd in één project en worden gecoördineerd door de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer in samenwerking met Stadsdeel Centrum en het GVB. Voor informatie over de werkzaamheden kunt u terecht bij Amsterdam Antwoord ©, op telefoonnummer 14 020 of per e-mail: utrechtsestraat@ivv.amsterdam.nl. Ook kunt u kijken op de website www.utrechtsestraat.amsterdam.nl 2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful