ΑΣΠΑΙΤΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μάθημα: Κοινωνία ηηρ Πληποθοπίαρ
Ενόηηηα: 3.2 Το Διαδίκηςο κι ο Παγκόζμιορ Ιζηόρ Πληποθοπιών
Ειζηγήηπια : Δήμηηπα
Ημεπομηνία: 30/11/05

Διάπκεια: 03’

Ονομαηεπώνςμο Μαθηηή:

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΦΟΥ
Βάληε ζε κύκλο ηο ανηίζηοισο γπάμμα Σ (Συζηό) ή Λ (Λάθορ) πος
ιζσύει καηά πεπίπηυζη

1.

Σ

Λ

2.

Σ

Λ

Σηα πιαίζηα ηεο ΚηΠ ηα άηνκα κπνξνύλ λα αιιειεπηδξνύλ
θαη λα δηαρεηξίδνληαη κεγάιεο πνζόηεηεο δεδνκέλωλ
Η αγνξά βηβιίωλ θαη cd κέζω ηνπ Δηαδηθηύνπ εληάζζεηαη
ζηα πιαίζηα ηωλ εμ’ απνζηάζεωο ζπλαιιαγώλ
Διαγπάτηε ηη λέξη πος κάνει ηη δήλυζη Λάθορ και

3.

Σ

Λ

γπάτηε ηη λέξη πος κάνει ηη δήλυζη Συζηή.
Τν 1969 ην Υπνπξγείν Σπγθνηλωληώλ ηωλ ΗΠΑ
δεκηνύξγεζε ην Δίθηπν ARPAnet
Αξηζκόο Φξεζηώλ Internet ζηελ Ειιάδα: 3.800.000
Αξηζκόο Φξεζηώλ Internet ζηελ E.E.: 226.890.983

4.

Σ

Λ

Αν καηά ηη γνώμη ζαρ είναι ζωζηή η παπαπάνω δήλωζη
ςπολογίζηε ηο (%) ποζοζηό σπήζηρ ηος διαδικηύος ζηην
Ελλάδα ζςγκπιηικά με αςηό ηηρ Ε.Ε. (απκεί να δώζεηε και μόνο
ηον ηύπο)
Κςκλώζηε ηη λέξη πος κάνει ηη δήλωζη Σωζηή.

5.

Σ

Λ

HTTP
Ένα από ηα πρώηα δίκησα επικοινωνίας είναι και ηο
ARPAnet
Το 1992 οι ζσνδεδεμένοι τρήζηες ζηο Γιαδίκησο ήηαν
Α. 100.000

6.

Σ

Λ

Β. 1.000.000
Γ. 2.000.000
Γ. 220.000.000

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful