VINERI, 26 octombrie 2007 GRATUIT 8 pagini

EDI}IE SPECIAL+ |N MEMORIA “G|SCANULUI”

Director Ovidiu Ioani]oaia

gazeta sporturilor Vineri, 26 octombrie 2007

II

in memoriam
gurii. Totu[i, nu dore[te nici un contact cu presa, doar cei apropia]i av\nd acces \n rezerv=. La ora 21:00, directorul Spitalului Jude]ean de Urgen]= din Pite[ti, Gabriel Copciag, \l viziteaz= pe Dobrin. Iese dup= c\teva minute. Ab=tut, dar cu speran]e. “E bine, e lucid. Am vorbit de fotbal. De FC Arge[. E preocupat de meciul cu Alba-Iulia din aceast= etap=”, spune Copciag (foto). La ora 23:00, Dobrin \nc= se uit= la televizor. Nu \i este somn, de aceea \i cere uneia dintre asistente o pastil= de dormit. L\ng= el s\nt mai mul]i prieteni, so]ia [i fiul.

Fosta mare glorie a fotbalului rom`nesc, Nicolae Dobrin, s-a stins din via]= la v\rsta de 60 de ani, din cauza unui cancer pulmonar
Ionu] Petri[or (Pite[ti)
ionut.petrisor@gsp.ro

Tragedie \n lumea fotbalului rom`nesc! Nicolae Dobrin a decedat ieri diminea]=, la ora 7 [i 20 de minute, la Spitalul Jude]ean de Urgen]= din Pite[ti \n urma unui cancer pulmonar. “G\scanul” s-a internat mar]i sear=, dup= ce a suferit o nou= criz= din cauza bolii. So]ia sa, Gica, a sunat la salvare care l-a transportat de urgen]= la spital. Totul, \ntr-o discre]ie total=. Nimeni nu a [tiut nimic despre fostul mare fotbalist p\n= joi sear=.

B=t=lia cu moartea
Etajul trei al Spitalul Jude]ean de Urgen]= Pite[ti, sec]ia Terapie intensiv=. Aici [i-a petrecut ultimele clipe din via]= Dobrin. Cu demnitate, a[a [i-a \nfruntat destinul. P\n= \n ultima clip=, nea Gicu a refuzat s=-[i accepte soarta. De[i sl=bit, avea maxim 60 de kilograme, \n urma tratamentului cu citostatice dup= opera]ia suferit= \n luna martie la pl=m\nul drept, Dobrin nu s-a temut de sf\r[it. Cei apropia]i povestesc c= “G\scanul” a suferit din cauza bolii, dar nu s-a dat b=tut dec\t la final. Totu[i, sim]ind c= sf\r[itul e aproape, Magicianul din Trivale a fost \mp=rt=[it de un preot. Joi dup=_amiaz=, ora 18:00. So]ia Gica, al=turi de fiul D=nu] vegheaz= la patul lui Dobrin. “Nu e bine, de aceea este internat. Urmeaz= tratamentul prescris de medici”, se rezum= a spune fiul, \n timp ce cea care i-a fost al=turi timp de 34 de ani \i gone[te pe ziari[ti. Ora 18:30. Apar primele zvonuri sumbre. “S-a stins!”, [optesc pacien]ii. Cei mai mul]i au lacrimi \n ochi [i depl\ng moartea marelui fotbalist. Imediat, palierul se umple de curio[i. Dup= numai c\teva minute, se face lumin= [i toat= lumea r=sufl= u[urat=. “Tr=ie[te! Se lupt= pentru via]=! A fost un \nving=tor pe teren, nu se las= u[or!”, spun infirmierele care \l au sub observa]ie pe pacientul Dobrin. Sec]ia de Terapie intensiv= este ca o cazemat=. Intr= numai cei cu cartele.

60 de ani [i dou= luni fix
At\t a tr=it Nicolae Dobrin. Mult prea pu]in. Ieri diminea]=, la ora 7:00 a \nceput co[marul. Alert= total=. Eforturi disperate. Via]= [i moarte, speran]= [i durere. |n cele din urm=, la ora 7:20, inima marelui fotbalist a \ncetat s= mai bat=. Stop cardiorespirator, \n urma cancerului pulmonare \n stare de metastaz= de care suferea Dobrin. S-a stins \ncet. La etajul trei al spitalului e lini[te. {i frig. E ap=sare. Paradoxal, sec]ia de terapie intensiv=, cea \n care mor cei mai mul]i dintre pacien]i, [i maternitatea s\nt lipite. Femei gravide care \[i a[teapt= sorocul s\nt vecine cu cei care pleac= \n lumea celor dep]i. Ironia sor]ii: via]a [i moartea at\t de aproape.

Fotbal p\n= la final
La ora 19:00, Nicolae Dobrin deschide televizorul pentru a urm=ri [tirile. “Ia uite, Gica, =[tia m-au \ngropat deja!”, spune amar c=tre so]ie, \n timp ce vede cum pe toate posturile se vorbe[te despre starea sa de s=n=tate. E lucid. Din c\nd \n c\nd un z\mbet se arat= \n col]ul

So]ia devastat=
La ora 8:20, Gica Dobrin iese din rezerva spitalului. E devastat= [i r=v=[it=. Sus]inut= de sora sa [i de nepo]i, aceasta pl\nge \n hohote. “Ce vre]i? E o pierdere prea mare!”, apuc= s= spun= sf\r[it=. Asistentele spun c= aceasta [i-a pierdut pentru c\teva clipe cuno[tin]a [i c= are nevoie de spa]iu. R\nd pe r\nd, prieteni cu lacrimi \n ochi \[i fac apari]ia. Dup= dou= ore, trupul ne\nsufle]it al Prin]ului Dobrin e dus la morga spitalului. Acoperit cu o p\nz= alb=.

L\ng= stadion
Nicolae Dobrin va fi condus pe ultimul drum m\ine, la cimitirul Sf\ntul Gheorghe, care se afl= la doar 50 de metri de stadionul din Pite[ti, cel care de altfel [i poart= numele fostului mare fotbalist. De altfel, primarul din ora[, Tudor Pendiuc, a spus c= va face toate demersurile pentru ca ziua de duminic= s= fie declarat= zi de doliu na]ional. Trupul ne\nsufle]it al lui Nicolae Dobrin a fost depus la catedrala Sf\ntul Gheorghe din Pite[ti.

in memoriam

gazeta sporturilor Vineri, 26 octombrie 2007

III

“A fost internat \n stare grav=. Nu se mai alimenta. A avut hemoragie. A fost con[tient p\n= \n ultimele clipe ale vie]ii. Am depus toate eforturile , dar a fost \n zadar. Cancerul e necru]=tor”
DR. CONSTANTIN P+UN, [ef terapie intensiv=

“Este o pierdere imens= pentru familia noastr=. S\ntem tri[ti [i nu ne vine s= credem ce se \nt\mpl=. Tata a fost iubit de o ]ar= \ntreag=. Cred c= iubitorii de fotbal nu-l vor uita niciodat= pe Nicolae Dobrin”
D+NU} DOBRIN (40 de ani), fiul lui Nicolae Dobrin

VIA}A {I MOARTEA LUI DOBRIN. O imagine tulbur=toare
realizat= azi, la 10:30, la Pite[ti de c=re Cristian Preda. |n timp ce trupul lui Dobrin e dus c=tre morg=, pe tarab= ziarele \l implor= pe “G\scan” s= se lupte pentru via]a sa.

C\nd au aflat vestea, oamenii din spital au \nceput s= pl\ng=.

gazeta sporturilor Vineri, 26 octombrie 2007

IV
Imagine inedit= de pe banca tehnic= a lui FC Arge[: Dobrin \i aprinde ]igara lui Florin Halagian. Fumatul avea s= fie du[manul marelui fotbalist p\n= la final

in memoriam

“A jignit doar ” pe teren
E declara]ia zilei dat= de Ilie Balaci. E defini]ia unei vie]i de fotbalist [i, \n acela[i timp, caracterizarea unui om onest
Decebal R=dulescu
decebal.radulescu@gsp.ro

Am avut to]i o diminea]= trist=. Azi a murit Dobrin. Eu nu l-am v=zut niciodat= juc\nd, dar mi s-a spus despre marele fotbalist. {i culmea e, culmea!, m-am \ndr=gostit de el numai din pove[tirile [i amintirile tat=lui meu despre el. M= \ntreb ce se \nt\mpla dac=-l [i vedeam pe viu juc\nd! Dar l-am v=zut [i am vorbit cu el

acum, c\nd devenise bunic. M-au l=sat masc= modestia [i simplitatea lui Dobrin. Acestea s\nt calit=]ile care l-au f=cut celebru [i ca om, nu doar ca fotbalist. E teribil= declara]ia lui Dobrin f=cut= \n urm= cu ceva timp: "Mutu e mai mare fotbalist dec\t mine!". El o fi crezut asta, noi niciodat=. {i despre Hagi a zis la fel. Nici atunci nu l-am crezut. Dobrin n-a fost vanitos sau m\ndru. N-a avut orgolii. A [tiut \ntotdeauna cine

e [i asta i-a dat putere. Ieri am l=crimat de dou= ori. Prima dat= din cauza ve[tii groaznice [i a doua oar= din cauza lui Ilie Balaci. A dat un r=spuns tulbur=tor jurnali[tilor de la Realitatea c\nd a fost \ntrebat dac= \[i aduce aminte ca Dobrin s= fi jignit pe cineva vreodat=. Zice el: "Dobrin? De el vorbi]i? Da! Dobrin a jignit toat= via]a lui doar pe teren. At\t".

“C\nd Dobrin punea piciorul pe minge, parc= to]i se mi[cau \n reluare [i numai el era \n vitez= normal=“
FLORIN HALAGIAN

Ilie Balaci [i Dobrin, personaje de referin]= pentru fotbalul rom`nesc

in memoriam

gazeta sporturilor Vineri, 26 octombrie 2007

V

Mutu l-a ajutat financiar pe Dobrin \n ultimul an de suferin]=

Martie 1973 - 26 de ani

Martie 2007 dup= opera]ie

Dobrin n-a refuzat niciodat= s= intre pe teren, chiar dac= era accidentat

{i-a l=udat \ntotdeauna pite[tenii. Ultimul a fost Dic=

|ntotdeauna s-a duelat cu Hagi pentru popularitate

A fost un fotbalist iubit de milioane de microbi[ti

gazeta sporturilor Vineri, 26 octombrie 2007

VI

in memoriam

"Dansa!”
Justin Gafiuc
justin.gafiuc@gsp.ro

Dispari]ia lui Dobrin a [ocat \ntreaga lume a fotbalului rom`nesc. Fo[ti colegi sau prieteni au vorbit cu vocea sc=zut= despre trecerea la cele ve[nice a "G\scanului". Angelo Niculescu, antre-

Fo[tii colegi ai lui Dobrin erau [oca]i de decesul "G\scanului"

norul "na]ionalei" de la Mondialul din '70, unde pite[teanul nu a jucat, [i-a amintit c= "Dobrin a fost un juc=tor fabulos, combativ, un tip foarte inventiv, spiritual [i ingenios. G=sea ni[te rezolv=ri incredibile ale unor faze. Plecarea lui dintre noi e o mare dram=". Coleg de camer= cu

Gicu la reprezentativ=, ploie[teanul Mihai Mocanu a fost bulversat de veste: "Am debutat la lot \n acela[i meci cu Dobrin, la Ludwigschaffen, c\nd am pierdut cu 1-0 \n fa]a Germaniei Federale. Dincolo de gazon era un b=iat echilibrat, mergeam deseori \mpreun= cu

familiile la c\te un spectacol". Nici lui Culae Lupescu nu-i venea s= cread=: "Am fost \n martie s=-l v=d la spital, \n Bucure[ti. Era \nc= bine. |mi pare extrem de r=u pentru c= a plecat dintre noi. C\nd juca Dobrin, parc= dansa cu mingea!".

IUBIT DE TO}I ROMÂNII. |ntr-un fotbal
dezbinat \n func]ie de partizanatul de club, Dobrin a [ters grani]ele, ca un unificator. El a fost UNIFICATORUL. L-au iubit steli[ti, dinamovi[ti, rapidi[ti, olteni [i moldoveni. Imaginea aceasta \l arat= primit cu entuziasm la Vaslui, pe 26 august 2006

in memoriam

gazeta sporturilor Vineri, 26 octombrie 2007

VII

Se duce Linia D de la Guadalajara
Cornel Dinu spune c= are "o sut= de mii de amintiri cu Gicu. A avut sclipirea uluitoare de a se descurca specific= neamului rom`nesc. Am fost buni prieteni [i, din p=cate, n-am \n]eles niciodat= imbecilit=]ile lansate despre absen]a lui de la Guadalajara. Dobrin a fost o pild= pentru to]i, a f=cut parte din categoria celor care au ars intens \n interior [i au plecat prea repede dintre noi. Se duce «linia D» a «na]ionalei» din '70, l-am pierdut pe Dumitrache, acum [i pe Dobrin".

"|mi pare teribil de r=u. A fost un talent ie[it din comun [i un om admirabil. Din p=cate, destinul \[i urmeaz= cursul nemilos"
MIRCEA DRIDEA

"E o pierdere uria[=. A fost un caracter ales [i nu cred c= a avut vreodat= un du[man. |l [tiu de c\nd era pu[ti"
DUMITRU DRAGOMIR

OCTOMBRIE 2007: Azi la pr\nz, oamenii au \nceput s=
aprind= lum\n=ri \n fa]a spitalului unde a murit Dobrin
Foto: Cristi Preda

“M\ine \i caftim”
A[a \[i aminte[te Halagian c= a spus Dobrin \naintea meciului cu Dinamo
Justin Gafiuc
justin.gafiuc@gsp.ro

"Am sperat cu to]ii p\n= \n ultima clip= c= nu se va \nt\mpla drama cu Dobrin. L-am cunoscut personal. Era un om cu un suflet incredibil"
FLORIN PRUNEA

- Domnule Halagian, ce a \nsemnat pentru dumneavoastr= s= ave]i pe m\n= un juc=tor cu geniul lui Dobrin? - A fost o perioad= plin= de succese [i de satisfac]ii. {tirea cu Gicu m-a \ntristat foarte tare. {tiam cu to]ii c= e suferind, dar eram optimi[ti, fiindc= ve[tile despre s=n=tatea lui nu p=reau s= fie chiar at\t de dramatice. Din p=cate, l-am

pierdut, iar acest moment aduce o triste]e f=r= margini pentru tot fotbalul rom`nesc. - Un moment special cu Dobrin? - Meciul cu Dinamo, c\nd am luat titlul, \n '79, 4-3 \n {tefan cel Mare. |mi amintesc o declara]ie dat= de el cu o zi \naintea jocului. Spusese c= "Dinamo \nvinge pe FC Arge[ \n nou= din zece meciuri, dar m\ine \i caftim noi". S-a ]inut de cuv\nt! Dumnezeu s=-l ierte!

"A fost unul dintre cei mai buni prieteni pe care i-am avut. Vreau s= r=m\n cu imaginea fotbalistului Dobrin, ale c=rui picioare musculoase degajau o for]= incredibil="

»Carte de vizit=
Nicolae Dobrin
» Data na[terii: 26.08.1947, la Pite[ti » Debut \n Divizia A: 01.07.1962, {tiin]a Cluj - Dinamo Pite[ti 5-1 » A jucat la: Dinamo Pite[ti (1962-1967), FC Arge[ (1967-1980 [i 1982-1983), CS T\rgovi[te (1981-1982) » Meciuri/goluri \n Divizia A: 408-111 » Meciuri/goluri \n cupele europene: 25-8 » Debut \n echipa na]ional=: 01.06.1966, RFG - România 1-0 » Meciuri/goluri \n echipa na]ional=: 47-6 » Palmares: Campion al României cu FC Arge[ (1972 [i 1979)

RIC+ R+DUCANU

IULIE 2003: La 50 de ani de la \nfiin]area clubului FC Arge[,
Halagian [i Dobrin au fost cele dou= vedete ale s=rb=torii

"{i \n ultimele clipe a luptat pentru via]= a[a cum a luptat [i pe teren, iar noi ceilal]i am pierdut un mare suflet, un mare fotbalist"
ION MARIN

gazeta sporturilor Vineri, 26 octombrie 2007

CITAT “|n multe meciuri aveam nu marcaj om la om, ci c\te doi sau chiar 3 adversari care m= urm=reau pe tot terenul“ NICOLAE DOBRIN

60

e v\rsta la care s-a stins din via]= de ani Dobrin

Dinamo - FC Arge[ . . . . . . . . . . . 3-4 (1-2)
Au marcat: Dragnea (5), Dudu Georgescu (76-pen, 89) / Radu II (11, 24), Doru Nicolae (69), Dobrin (90) Dinamo: Anu]ei 5 - Ion Marin 6, S=tm=reanu II 6, Dinu 6, Lucu]= 6 - Augustin 6, Dragnea 7 (Tevi 75’ - 6), Custov 6 }=lnar 6, Dudu Georgescu 7, Vr\nceanu 6 (Ion Moldovan 63’ - 6). Antrenor Angelo Niculescu FC Arge[: Cristian 8 - M. Zamfir 7, C\rstea 7, Stancu 7, Ivan II 6 - D. Toma 7, Iov=nescu 6 (B=rbulescu 78’), Chivescu 6 Doru Nicolae 8, Radu II 9, Dobrin 10. Antrenor Florin Halagian Arbitru Otto Anderco (Satu Mare) 7. Asisten]i T. Balanovici (Ia[i), V. T=tar (Hunedoara) 24 iunie 1979, Stadion Dinamo, 18.000 de spectatori Notele au fost acordate de redactorul Sportului, Ioan Chiril=

Olimpian
CUM A LUAT TITLUL LUI DINAMO
Un meci mare f=cut de Dobrin \n iunie ‘79, un campionat c\[tigat \n dauna lui Dinamo, chiar \n {tefan cel Mare
Eduard Apostol
eduard.apostol@gsp.ro

A fost un meci ce va r=m\ne peste ani [i ani \n memoria celor ce l-au v=zut. {i a celor care au auzit de acea partid=, final= a campionatului din edi]ia 1978-1979. Dup= dou= sezoane neconving=toare, Dinamo \ncerca s= c\[tige din nou titlul [i avea nevoie de victorie, la orice scor, pentru acest obiectiv. FC Arge[ venea la Bucure[ti pentru a da marea lovitur=. Era o partid= Dobrin contra Dinu, Dudu Georgescu contra Radu II. Geniul “G\scanului” [i munca tuturor pite[tenilor le-au adus un nou titlu alb-viole]ilor. Arena Dinamo a fost arhiplin=. Oameni veni]i pentru spectacol, \ntruc\t juc=torii ambelor echipe atr=geau ca un magnet. Dominarea “c\inilor” a fost materializat= de golul lui Dragnea (min. 5), care a reluat cu

capul dup= cornerul executat de }=lnar. Recital Gicu Dobrin: a ie[it din \mpresurarea a trei adversari, i-a trimis \n ad\ncime lui Radu II, care a \nscris. Gazdele nu se dezmeticesc prea bine, Doru Toma a [utat \n bar=, iar mingea este trimis= \n poart=, de pe linie chiar, de c=tre acela[i Radu II. Dup= pauz=, Dudu Georgescu a oferit speran]e ro[-albilor, dar mingea s-a dus \n bar=. Dar iar intervine geniul! Dobrin s-a lansat \ntr-o curs= de-a dreptul nebun=, a trecut de mai mul]i adversari, cine s=-i mai numere?, iar sub privirile \nm=rmurite ale adversarilor, i-a pasat lui Doru Nicolae, care a marcat pentru 3-1. Finalul de partid= este fantastic. In extremis, Dudu Georgescu [i Dinamo egaleaz=, dar egalul ajut= tot Pite[tiul. Maestrul, din nou la ramp=, mai ales c= bucure[tenii asediau

careul arge[ean \n prelungiri. Un [ut necru]=tor, iar mingea se duce teleghidat= l\ng= bar=, pentru un succes istoric, ce nu va fi uitat vreodat=.

CE-AU SPUS MARTORII VREMII

“La 3-3, prelungirea aia cred c= mi-a scos peri albi, dar m-a [i \nfuriat. {tiu doar c= am cerut mingea [i am c=utat cel mai scurt drum spre poarta dinamovist=. Sim]eam c= trebuie s= dau gol, pentru a-i lini[ti pe b=ie]i [i pentru a m= lini[ti [i pe mine”
NICOLAE DOBRIN

“Setea de victorie a dinamovi[tilor a primit un veto din partea lui Dobrin, care a oferit tribunelor [i telespectatorilor al nu mai [tiu c\telea meci al vie]ii sale, el fiind juc=torul care a dominat din toate punctele de vedere terenul”
IOAN CHIRIL+, redactor Sportul

“Victoria Arge[ului este dreapt=. Munca mult mai adev=rat= din Valea Arge[ului a restabilit adev=rul. Acel adev=r ce se nume[te dreptate [i care trebuie s= ridice orice frunte, chiar [i atunci c\nd pierde. Niciodat= n-am dorit un titlu mai mult ca pe acesta, dar chiar dac= suf=r, simt c= n-ar fi fost drept”
CORNEL DINU, Dinamo

Vineri, 26 octombrie 2007. GRATUIT, 8 pagini. Redac]ia Bucure[ti: Str. Dionisie Lupu nr. 64-66, tel 021/406.65.07 Redac]ia Cluj: Str 21 Decembrie 146, tel 0264/46.22.51 Difuzare tel 021/406.65.15 Tip=rit \n Bucure[ti (tipografia România liber=), Cluj (tipografia Garamond) [i Bac=u (tipografia Letea)