СВОБОДА

УКРАШСЬКИП

-

у -

t

^
;

--.

-

^ -

,

.

ДНЕВНИК

.

:

'

'

. І І ^ д . . ^ ОИТА№ВАІЮЯЮГОВОІС^АНІЗАЦІІ УКРАШСЬКИИ НАИЮДЩСЛ
...
.
ШАОЗДОЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.
.. . .
ч

'.
1

TPiiHEHtH .

Р ^ Х Х Х ^ Ц .

4.1.

ПЯТИДНЕВ1НИЙ ТИЖДЕНЬ ПРАЦІ '
У ФОРДА

ЛА

КРАЩОЇ

ДУКЦІЮ

О 20%. НАЙМАЄ

5 ДНІВ.
30,000

ПОБІЛЬШУ Є ПРО-

РОБІТНИКІВ

Д Е Т Р О Т Т Г , З І . г р у д н я . — А в т е м о б і л е в а Компанія Ф о р д а
ки. Подає, щ о з а д е р ж у є . ш е с т и д н е в н и й

ПОДАЄ.

СЯ

найбільшу

радість, б о

Ф о р д в Д е т р о й т 6,50Ч7аятомобілів денно, а в марті б у д е п р о в н ь о г о в детройтськін

,

УКРАЇНСЬКИМИ

і ПРИЯТЕЛІВ З ПРИВОДУ

РІЗДВЯНА
ДАЛЬШУ
ЖЕ

О Л Б А Н І , 3 1 . грудня. — С ь о г о д н я о півночі кінчиться ґ о висказують

його обожателі

приводу т о г о , щ о він о п у с к а є О л б а н і .

жаль

з

,

щ о б у д е міг мати п о 40 літах

праці

перший р а з в ж и т т ю н а г о д у п о д у м а т и п р о с е б е с а м о г о і віпотрудах.

ЛОВИ НА БАНДИТІВ,
В Н Ю ИОРКУ.
192
НЮ

ЗЛОВЛЕНО

нов'их

ЗЛОЧИНЦІВ.

Й О Р Ќ , 3 1 . грудня, — Н о в и й поліційний комі ні спер

зарядив нову нагінќў на бандитів у Н ю Й о р ќ у . З т о г о приводу

арештовано

1

БИ БІЛЬШЕ,

I НЕШ.АСТЯ.
ВОНА

ЗАТЕ

МОСТИТЬ

.

..

.

.

РІДНА

ШЛЯХ Д О

—г-=аея.

THREE

CENTS-

ЗАСТРАШАЮЧА ПИЯТИКА 6 СОВІТ(МІЙ РОСІЇ

ШКО-

„РІДНА

ШКІЛ

ШКОЛА"

З СТАРОГО

ПІД П О Л Ь Щ Е Ю

БОЛЬШЕВИЦЬКА

ДЕРЖАВА

М А Є ГОЛОВНИЙ

КРАЮ

ПРОДАЄ ГОРІЛКУ, А КОМІСАР ЗДОРОВЛЯ

ДОХЩ

З

ЗАКЛИКАЮЧИ
МОСКВА

ВІДМОВИТИСЬ

'

.

_.

„РІДНОЇ

.
ШКОЛИ",

УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА

ДІТЕЙ

ЗРОСЛА

КОРИСТАЄ

НАША

В КРАЮ

З „РІДНОЇ

ІІАДОЛИ.

І

.

.

Н І С^ДЙ№

Від

Г Р О М ^ Н Й И ,

ТОЇ

З ПИЯТИКОЮ.

боротися

І В АМЕРИЦІ,

виробництво горілки в селах.

ШКОЛИ",

А КОРИ-

ЖЕРТВИ

НЕ

МО-

проти

пиятики.

Він у

м о н о п о л ь на г о -

л и ш е д л я т о г о , щоби^ припинити

самогонне

Совітська держава має з продажі горілки 425 міліонів щ о річиих прибутків, щ о складне

ТРАДИЦІЙНОЇ

НІ О Д Н А

жіноцтво

свойому обіжнику г о в о р и т ь , ш о державний
р і л к у заведений

ЖЕРТВЕННІСТЬ.

Т О М У

БОРОТИСЯ

( С С С Р ) , 3 1 . грудня. — Комісар з д о р о в л я С е -

УДЕРЖУВАНІ

Ц ЕЛ Г О Л Ь в г і ' А О П О Р А , Я К А кождого Р О К У Р І Ш А Є П Р О

РАДНОЃ

., .

УСТАНОВИ

НАСЕЛЕННЯ

ЛУКАВИТЬ,

ЗАЛИШИЛО

ШКІЛ.

'.'.`.„`.

ЛИШЕ

РОБІТНИЧИХ

КОЛИБ

КОЛЯДА

СУДЬБУ

.

Є

в ріжних с т о р о н а х

ЖЕРТВИ

Д О К Р А Ю Н А ^ Е Ж И Т Ь

ibyednanye.

1 1 % у с ь о г о державного 6 у -

джету. Ц е д л я совітів, які п о т р е б у ю т ь грошей на переведення
індустріялізації, складає д у ж е поважну суму.
З т о г о часу, як б о л ь ш е в н к и - з н е с л и в Р о с і ї п р о г и б і ц і ю й

ГРОМАДА,

192 о с о б и , запідозрені в

' бандитизмі. Тх д е р ж а т ь в арешті і н е випускають, а ж поки не
буде переведене точне с л і д с т в о . ^
Кяжуть, щ о та кагінка б у д е продовжуватися й нині, в на-

Р о б і т лик

Конрад

Щ . Т И ЧЕРЕЗ:

Philadelphia. Pa.

Р:О.ЛВОХ4І1.

ІІЮІТУРИЃІ^

ЎРОДИН.

вернорство А л ф р е д а Смита. На п р о т я з і останніх днів одержав

ПРОДОВЖУЮТЬСЯ

.

почали продаж державної г о р і л к и , ‚значно впали цінн на всі

С П Р А В Л Я Є О Б Г Д дляѓ Р О Д И Н И

дітхнути

ЖЕРТВАМИ

СЕЛЯНСЬКИХ

СТАЛО

ВСІ

Смит знову радий,

1

маиіко закликає

зміну, щ о б и н і х т о не працював п о півночі. Т е п е р п р о д у к у є

писем, у яких

Д О НАС

НАРОДНИХ

,

^
ДІЙСНО

ДОБРОВІЛЬНИМИ

богато

УКРАЇНСЬКИХ

774 Т . 3 B . У К Р А Ї Н С Ь К И Х

9,000

55-ЛАТНИХ

3,662

ЛЕДВИ

Це

дукуватй 8,750 а в т о м о б і л і в . П р а ц ю є

НАРОДУ.

НАРОДУ. ЧУЖА

тиждень у продукції,

безробітні дістали р о б о т у . Ќ р о м і т о г о х о ч е Ф о р д з а в е с т и т у

окрузі 150,000,робітників.

Д О РУЇНИ

Т А РОЗВИТКУ

С Л О В А М И ВІДЗИВАЄТЬСЯ

Щ О 3

ВСЕГО

міни робітників з б і л ь ш у є компанія ч и с л о робітників о 30,000.
в Детройті

;,

Jersey City, N . J., Wednesday, January 2, 1929.

ОПЯНЮВАННЯ НАСЕЛЕННЯ. ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОДУКУЄ

ТАКИМИ

1

тиждень. Д л я з б і л ь ш е н н я п р о д у к ц і ї і п о т р і б н о ї ви-

послідне в и к л и к а л о

НАРІД

1

її""
N o : 1.

Й ШКОЛІ

PVKAX І МАЙБУТНІСТЬ

ПОВЕДУТЬ

ЖИТТЯ

1

ДОЛІ.

але д л я робітників у ф а б р и ц і й о ф і с а х б у д е о б о в я з у в а т Н пятиадевний

Ц Е ОСНОВА

.

XXXVH.

И

БІЛЬШЕ.

повідомляє о ф і ц і а л ь н о п р о з м і н у с в о є ї і н д у с т р і а л ь н о ї п о л і г и -

— в TOYO

ШКОЛА

I ЧУЖИНЕЦЬ-УЧИТЕЛЬ

ШКОЛА

БІТНИК

ПРАЦЮВАТИ

VOL

1'ІЗДВпНА КОЛЯДА в ЧИЇХ РУКАХ

ФАБРИКА БУДЕ ПРОДУКУВАТИ ЧЕРЕЗ 6 ДНІВ, А Л ЕР О БУДЕ

ІІІИ .'%і і . . ' "

Д ж е р з и Ситі, Н . Д ж „ с е р е д а ^ січня, ТВ2В,

ПРИДБАННЯ
ТАРАСА

Корупка,

МУЗЕЮ

ШЕВЧЕНКА.

ГОРИТЬ
І

ЛІС.

'

сорти російських 1 закордонних вин.
Смертність від затроення

jlifKSjf^^^^Sbfi^^i^yMiiM

иншим самогонним в и р о б о м у ж е зовсім припинилася в Р а дянській Р о с і ї . Тепер л и ш е вмирають від таких випадків, к о л и

хто голодний випе з кварту а л ь к о г о л ю й тим затрўеться, а б о
Н е о с т о р о ж н і пастухи р о ; ; л з найчастіше замерзають, заснувши пяними на морозі.
В
останньому
часі
музей J жнлк ьатру в громадськім лісі
нетв-рєзім ста:;: п р о б к з с в о ю
Тараса Шевченка одержав ЧИ-JB Сшісвідську вижнім. Від ВАТжішсу кілька разів ножем, а
ма.іо нових експонатів. Серед ри занявся л і с , я к о г о з г о р і л о
2-літ.чю
донечку повісив на
х: портрет М . В. Тарновсь-ІЗ морги,
ЛІГА НАЦІЙ Н Е ПРИНЯЛА ПРОПОЗИЦІЇ ЛІТВІНОВА, Щ О Б
дереві. Відтак сам пробував
кої, щ о її Шевченко звав
НЕГАЙНО СКЛИКАТИ КОМІСІЮ П О РОЗОРУЖЕННЮ
ДЛЯ
поповнити с а м о г у б с т в о . Ц ь о -м а с е ю ' , портрет о д н о г о з перВІДТИСКИ ПАЛЬЦІВ ЗРАРОЗГЛЯДУ СОВІТСЬКОГО ПЛЯНУ ОБМЕ'ЖЕННЯ
ЗБРОЄННЯ
IEPL-шкоднв поліц.ипт, яих біографів Шевченка

дили З Л О Д І Я .
Ж Е Н Е В А ( Ш в а й ц а р і я ) , 3 1 . грудня. — Останній проект
зрештував злочинця і від- Ч а л о г о ,
портрет
Лисенка
і
розоруження держав, запропонований Совітами, в н с л о в л ю Д о церкви в Липівцях біля
ратув?в дитину.
т. д.
еться за негайне зменьшення на 50% військових сил усіх дерПеремишля
вломався
святоПрилуцький музей подаружав.
Д а л і спеціальним д о г о в о р о м м а л о б бути установлено, щ о
КОТРИЙ р о з б и в скарСКІЛЬКИ ЗАРОБИВ
Ц Е П Е Л І Н вав інстнтутовн Т. Шевченка тагник,
робити з иншими 50% узброення держав.
боиьку і вкрав 140 з о л о т и х .
НА
ПОДОРОЖІ.
ртину Шевченка „ М л и н " .
Щ
е 6. грудня Літвінов просџи Л і г у Націй, щ о б и комісія
На віч'ні з а л ш і ш л н с я відтиски
для о б е з з б р о є н н я негайно склиќала.наради д л я обговорення
П о д о р о ж возлух'оплава ‚ ‚ Ґ р а пальців, які ЗРАДИЛИ 2ЛС;1ІЯ в

у Боґуціцах

біля

Катовчць, в

НЕ ЗВЕРТАЮТЬ УВАГИ НА ПРОПОЗИЦІЮ СОВІТІВ.

а Ц е п е л і н а " д о Америки к о - М І Ж Н А Р О Д Н Я

штувала

343 тисячі

НА

долярів.

ЕНЕРҐЕТИЧ-

КОНФЕРЕНЦІЯ.

о с о б і Костя Самалюха.

й о г о проекту. Тепер він одержав

повідомлення, щ о комісію

скликується на 15. квітня, а т о м у вже нема потреби
її для

П о д о р о ж принесла д о х о д у 356

збирати

с п е ц і я л ь н о г о засіданні.

Н а в е с н і 1929 р . в Барцельоні , 3 , П Р О М О В И Л . В А С І Л Є В С Ь ТИСЯЧ Л О Л Я Й Ь А На ‚ ‚ ч и с т о " за- ( Е с п а н і я ) . в4д^датьса.-міжна^ j К О Г О - Н А - Т Е М У ^ ^ П І Л С У Д р о б и л ч Німці 13 тисяч д о л я р і в . родня енергентнупа конферен-j
С Ь К И И І ХІДНІ КРЕСИ".
П А Р И Ж ( Ф р а н ц і я ) , 31. грудня. — За останніх пять років
ція, д о участи в якій запрошеДня
11-го листопада
MAEJ Франція остаточно відбудувалася від воєнних знищень. Т е ХАЙ ПРОПАДУТЬ
З А П Я Т К И ! но ц Україну. Головнаука виу
польськім


С
о
к
о
л
і
"
в
С
н
я
.
пер
її
фінанси в порядку й т о р г о в л я йде д о б р е . Завдяки с в о Н Ю И О Р К , 3 1 . грудня. — Д - р Ю д ж і н Л и м е н Фиск, дирекВ імя гігієни й з д о р о в л я ріши.та відрядити на цю контині промову бувший міністері йому природному богацтву та пильности й р о б у ч о с т и ' н а с е тор Інституту д л я П р о д о в ж е н н я Ж и т т я , б у д е викладати на
жінки прчалася в А н г л і ї б о - ференцію о д н о г о з фахівців у
і.
Л
є
о
н
Васілєвський
на
т
е
м
у
:
лення
вона привернула нормальний стан життя. Щ е т р у б у ю т ь
зїзді учених в Н ю Й о р и ў п р о т е , щ о не вік, а х о р о б а е приротьба проти жіночих запят- галузі енергетики, А . О г і є с с ь ‚Пілсудскі і кресн всходнє`'.І Францію л и ш е державні б о р г и иншим дрежавам.
чиною смерти. Т о м у життя можна л е г к о продовжити^ к о л и
їв. Англійський лікар Редстер кого, який має виступати, там
По думці п. Васілєвського відд
о
п
о
в
і
д
д
ю
на
т
е
м
у
:
Передусувається причину смерти, с е б т о х о р о б у .
аже: „ в и с о к і запятки о б е з бачення рівнів річок в басейні будова П о л ь щ і такої, якою в о ф о р м л ю ю т ь жіночу ногу, вона
та `є` нині, т о б т о з ‚‚кресамн
Ю Г О С Л А В Я Н С Ь К И Й ПРЬ`МІЄР-МІНІСТЕР П О Д А В С Я Д О
Дніпра.
стає б е з принади й п о в о л і пе: х і д н и м и " і з границя'ми, яДИМІСІЇ З П Р И Ч И Н И З А Г О С Т Р Е Н Н Я
ВІДНОСИН
ремінюється в держак м і т л и " .
В Л А С Н А Х А Т А , П І Д Б І Г У Н О В А П О Л О С А , 31. грудня. — З
ких П о л я к и навіть ніколи не
З ХОРВАТАМИ.
Н'ОРМАЛЬНА
РІДНЯ.
исокі запятки шкодять таоколиці п о л у д н е в о г о б і г у н а переслано д о Злучених Д е р ж а в
надіялися, це заслуга ПілсудБ І Л Г О Р О Д ( Ю г о с л а в і я ) , З І . грудня, — Від часу вбивства
кож
з
д
о
р
о
в
л
ю
.
першу р а д і о т е л е ґ р а ф ї ч н у вістку. Ц е перша т о г о р о д а депеша,
Досі
світова
статистика с ь к о г о . Пілсудський, вернув- хорватських депутатів у парляменті напруження відносин між
яка доносить, щ о д о с л і д н и к Берд щ а с л и в о п е р е й ш о в ледяні
стверджувала, щ о „нормальна ши з М а г д е б у р г а , щ о б не р о з - Хорватами та правительством Ю г о с л а в і ї все з р о с т а л о . Нарешті
ОБОРОНЕЦЬ
ПАЗЮКА.
п о л ь с ь к и х сил, при- призначення у р я д о м військового диктатора на становище прескали й опинився п о з а л е д я Н о ю с т і н о ю , д е вже влаштував
рідня" з н а ч и л о : б а т ь к о , мати бивати
табор.
фекта п о л і ц і ї в. Загребі викликало обурення не л и ш е серед
О б о р о н у студента
Пазюка, і т р о є дітей. Ц е б у л о підста- знав Д м о в с ь к о г о , котрий дів у ж е в Парижі, представХорватів, а л е й серед членів Д е м о к р а т и ч н о ї Партії на ч о л і
який виконав невдалий замах вою господарських о б ч и с л е н ь .
ником П о л ь щ і на мирову конз Давидовичем.
j
п о л ь с ь к о г о консуля в Пра- Т е п е р американські міста переференцікр. Ц е іфедставництво
Р і ш у ч е домагання міністрів, членів Демократичної;Партії,
3і,. Л ю б а ч е в с ь к о г о ,
перебрав велц нову статистику і д і й Є I X 145 У 3 8 С Т Е И Т А Х .
доповнив л и ш е своїми дові^
идбби Корашевіч а б о змінив свою політику, .в хроцатсь^о^дд о висновку, щ о норнражський адвокат И . П р о х а з - шли
В А Ш И Н Г Т Б Н , 3 1 . грудня. — Народня Л І ґ а Г о л о с у ю ч и х
рсними л ю д ь м и ( м і ж ни'ми Іі
гінтаттню, а б о подався д о димісй", з м у с и л о Кораииевіча .цодати
ка. Д - р Прохазка д о б р е о б і з - мальна рідня переходить д о
Жінок п р о г о л о с и л а вислів г о л о с о в а н н я з листопада. ВихрВ а с і л є в с ь к и м ) . Висилаючи
п'рохання к о р о л е в и п р о звільнення й о г о від обрвязків преміианий з українськими справа- виїмків. Четвертина з загальдить, що жінки з д о б у в а ю т ь з кождим р о к о м чимраз б і л ь ш е
своїх довірених у Париж, дав
єра-міністра. Ізза х в о р о с т е к о р о л я він щ е д а л і б ўде џнќ^ну-^
ми. „ Ч е с к е С л ь о в о " пише, щ о иої суми родин, які персвіремісць в л є г і с л я т у р а х п о о д и н о к и х стейтів. Д о с і б у л о ї х в л е їм Пілсудський такі вказівки:
вати о б о в я з к и преміера.
"
'
'
'
. ^
процес Пазюка б у д е сензаці- но, не має зовсім дітей, друга
гГслятурах 126, а ' т е п е р б у д е І 4 5 , значить п р и д б а л и 19 нових
Границю на заході беріть таку,
має в с ь о г о одну
от-ляду на покликання четвертина
місць.
дасть антаита, а на сході
визначних політиків у хараќ- дитину, третя четвертина двоє
Жінки в л е ґ і с л я т у р а х п о д і л е н і після партійної прикалеб у д е м о мати хтаку
границю,
БРИТІЙСЬКА ЛІГА ВОЄННОЇ Ф Л Ь О Т И ЗАКЛИКАЄ ПРИПИдітей, а щ о й н о четверта четтері свідків.
жности так: 100 р е п у б л и к а н о к , 38 д е м о к р а т о к , 7 безпартійяку самі с х о ч е м о . Коли йшла
нити Р О З М О В И П Р О О Б Е З З Б Р О Є Н Н Я Д О „ С Л У Ш Н О Г О
вертина має троє, ч е т в е р і
б о р о т ь б а за Л ь в і в і Вильно і
них. 15 жінок е стейтовими сенаторками.
ЧАСУ".
НАВІТЬ
ХЛІБА
Н Е В М І Ю Т Ь б і л ь ш е дітей. Нормальна рідня
прийшлося рішати, щ о перше
Л О Н Д О Н ( А н г л і я ) , 31. грудня. — В с в о й о м у новорічньоСПЕКТИ.
наближуєтьс'я поволі д о чит ж м т т ж .
v
рятувати, j o Пілсудський, хоча
му посланію бритійська л і г а воєнної ф л ь о т и радить прависла д в о х дітей.
як тяжко б у л о й о м у лишати
Вечерняя М о с к в а "
подає,
К Р Е Н Ф О Р Д , Н ю Д ж е р з і , 3 1 . грудня. — Нормен С Г о л ,
тельству не брати участи в переговорах п р о обмеження с и л
хвилево своє
рідне Вильно,
щ о рада в Москві дістала про
джюніор є й л ь с ь к о г о університету, ховзався р а з о м з приятевоєнної ф л ь о т и . Вона пригадує, щ о підчас останньої війни`
приказав б о р о т и с ь за Л ь в і в .
РЕКОРДИ.
лямн і лнакомими на о з е р і . Нараз п о ч у в крик і побачив, як т я г о м останніх ч о т и р о х місябритійська ф л ь о т а б у л а поратуиком д л я Антанти. ,
Щ
о
генерал
Ж
е
л
і
г
о
в
с
ь
к
и
й
не
ців б а г а т о скарг о# робітників
хлопець і дівчина п і р н у л и п і д з а л о м а н и й л і д . Ц е б у л и й о г о
Т е п е р , к о л и Америка п о війні виросла в надзвичайно м о У Варшаві застрілився в ко
збунтувався, щ о він не з вла`і.
приятелі, брат з с е с т р о ю . Г о л кинувся під л і д І витягнув д і в - на погану випшлу на погану я'і
W
.- , !стелі „ Д і в и М а р и ' один м о л о - сної в о л і заняв Вильно, а л е на гутню п о л і т и ч н у й економічну с и л у , щ о б у д у є с о б і ф л ь о т у , не
чину, а по тім пірнув д р у г и й р а і , щ о б ратувати її брата,
кість хліба. Медично-сенітар.
,
.
числячися з витратами, а також завдяки багатьом щ е нероз,
,
' дець шдчас ш л ю б у своєї ‚‚ви- приказ П і л с у д с ь к о г о , це ниале вже не виринув. З н а й ш л и й о г о п і з н і ш е . 1 через т р и г о - на
вязанииі міжнародним непорозумінням, щ е не на часі г о в о а н а л і з у показала, щ о р о .
'
.
Ні — казав п. Васілєвський
бітники мусять .сти х л , б , я к и й ^
.
дини пробували ш т у ч н о о ж и в и т и , а л е даремно.
риті) п р о р о з о р у ж е н н я держав.
вже не є ніякою тайною. Щ о
через шкідливі д о м і ш к и та анТ о м у бритійська л і г а воєнної ф л ь о т и закликає Л і г у Націй
овяѓити. — V Кіль відчинили торкається
умови П о л ь щ і з
тигигієнічний с п о с і б випіканприпинити в с і р о з м о в и п р о обеззбро`єння, поки не б у д у т ь у с у відділ `медичної клініки
В А Ш И Н Г Т О Н , 3 1 . грудня
Товариство П р о т и ПрогибіП
е
т
л
ю
р
о
ю
в
1920
p.,
т
о
т
у
т
ня не надається д л я спожинєні
теперішні міжнародні т-епорозуміння.
б у в а л и м апаратом, який дасть Пілсудський не мав на думці
иійної Поправки в и а с и ґ н у в а л о с т о тисяч д о л я р і в - д л я д о с л і вання навіть х у д о б і .
, j
. ifywt .'. Njl.illlT І, . .-. іьц, І'. r'wV -'І .
з м о г у пацієнтам недужим'.на{
Дів над прогнбіціею. Студіювати її б у д у т ь не т і л ь к и в А м е р и ц і , '
але і в інших краях, о с о б л и в о т и х , ' д е п р о б у в а л и завести п р о - Д О Ю В И Л Е Ю К в І Т К И - О С Й О - серце лікуватись у хаті чізрез;ніяких,. ` федефащйчих,. плянів.
(
відповідне
електричне
п о л ў і ' Й о м у х о д и л ^ ^ д щ ц е п р о те,
гибіцію.
ВЯНЕНКА.
ЛАТВІЙСЬКІ ЛЕТУНИ СКИНУЛИ ЗАПЕРТИМ ЛЕДАМИ
з клінікою. — У „ Ќ р а с щ о б и `від поќ. П е т л ю р и ,
Щ^ШАІЛ;
ОДЕЖУ Т А ХАРЧІ.
Комісія В У А Н д л я видавання ній Г а з е т і " читаємо таку новин- пред`ставника
' т`одішнього
Р И Г А ( Л а т в і я ) , ' З Ѓ І , г р у д н я . — Літаки, післані у р я д о м ,
уряду,
дістати
Предсідник KonHccbKoroj крашськбго
Н Ю Й О Р К , 31. грудня. — Кардинал Г е й з в и г о л о с и в с ь о - памяток нойітнього українсь. ку:
знайшли на морі 83 р и б а л о к , яких с у д н о заперте ледами п л и годня д о 4,000 вірних п р о п о в і д ь , якій п р и с л у х у в а л о с я велике, к о г о письменства м а є видати райрабггроса. ( М и н с ь к о ї г у б . ) з г о д у на теперішню границю
ве п о течії. Я к о ' п е р ш у д о п о м о г у скинено з літаків о д е ж у
Казанського на сході і на основі т о ї з г о д и
число учених, щ о з ї х а л и с я д о Н ю й о р ќ у на з ї з д Амернкан- їдо ю в и л е ю Квітки-Основянрн- переніс у ч и т е л я
й харчі.
.
.
ського Товариства д л я р о з в о ю науки. В т і й п р о ц о в і д и в и - ка б і б л і о г р а ф і ч н у розвідку В . на місце с л у ж б и жінки ачите- й умови завести на Волині
Л е т у н и виявили, щ о течія несе р е б а л о к на російські т е ступив кардинал п р о т и т и х учених, щ о а т а к у ю т ь к а т о л и ц ь к у Тарнавського п р о Квітку-Осно- ля Зенькевича. а Зеяькевича п'ольську -а,аМїніетрацію
риторіяльні в о д и . Латвійське правительство р о б и т ь з а х о д и ,
ким
чином
укріпити
за
П
о
л
ь
віру, иеиачеб вона к о л і д у в а л а з н а у к о ю . Кардинал вправді, не вяненка. Книга матиме 15 дру-яа місце . с л у ж б и жінки Казанцдоби вратувати ї х та повернути д о д о м у .
тіосідання т и х величезс ь к о г о . На письменнім проте- щею
вимінив іменн п р о ф е с о р а д - р а Г е р р и Е л м е р а Барнеса, а л е кованиЃх аркушів.
сті о б о х учВтелів предсідник яих просторів.
кождий розумів, щ о . відповідь кардинала відноситься г о л о в ЯСІНЬ М А Є 42 К О Р Ш М И !
Такий б у в зміст промови п.
Л О Н Д О Н ( А н г л і я ) , 34. грудня. — При сутичці а в т о м о б і л я
написав таку, р е в о л ю ц і ю : „ Я к - '
HO д о й о г о відчиту. П р о ф е с о р БГРНЄС говорив у своїм викладі,
В Ясіню (на Закарпаттю) є щ о ви невдбволені переноси'- Васілєвсько'го, людини б л и з ь - барона Бівербрука з тягаровим троком тяжко покалічено ш о Що наше поняття Б р ѓ а п о т р е б у є о с н о в н о ї ревізії, як і десять
фера та секретаря Бівербрука. Сам він вийшов з невеликими
заповідей Божих та т і в і д о м о с т и , які з н а х о д и м о в біблІТ п р о 42 к о р ш м и . ` з т о г о 32 в руках наии — можете заміняти с о б і Кої д о ГПлсудського і д о б р б жидівських. З т о г о найкраще жінки". — Напротязі
остчн- го знавця українсько? справи, порізами л и ц я .
вежу Вавель, сотворення світа і т. п.
( с в о г о часу він видав кілька
В память т а к о г о „ ч у д а " барон БІвербрук пожертвував
Кардинал заявив, щ о католицькі вірні б у л и через цілі видно, як там д б а ю т ь п р о д о ньої неділі б'уло в Б е р л і н і 11
і
б
б
о
с
у
т
та
освіту
наших
Гуцус
п
р
о
б
самогубства;
б
і
л
ь
ш і с т ь ) публікацій на т е м у українсько; 25,000 фунтів стерлінгів на шпиталь, д е лічиться й о г о секретар
віки першими вченими, а католицька церква .завше —
%ЩШфШ І2ШШ2Ш ШІ-.
І З ШОф^р І ІШНІ
т Ц$А№у
О-ДІТУ- , '
щ^ШМД
вечере Н о в о г о Р о к у . А рівнож

б у д у т ь у т о й час д о б р е на-

глядатн над нічними епелюнкамн-.

ФРАНЦІЯ ВЖЕ ВІДБУДУВАЛАСЯ.

` —-

Ж И Т Т Я МОЖНА ПРОДОВЖИТИ.

ДИМІСІЯ КОРАШЕВІЧА.

БЕРД У ПЇДБІГУНОШ Ш І .

Т

жінки В Л С П С Л Я Т У Р Д Х .

(

`

ПРОТИ О Б М Е Ж Е Н Н Я ФЛЬОТИ.

y

г

л

У

з

ч

н и л И і

щ

і

о

б

н

џ

ш

и

м

й о ?

К

о

о

н

с

а

е

н

о

Л

в

з

о

п

а

о

ЛІТАКИ РАТУЮТЬ РИБАЛОК.

КАРДИНАЛ КРИТИКУЄ ВЧЕНОГО.

ПОЖЕРТВУВАВ 125,000

`

СВОБОДА,

„SVOBODA" (LIBERTY)
ю и и р г о І$$З
UkrainU- в-wjpipcr published dully except Sundiyi a i l MQgtyt
at 83 Grand Street, Jeriey СЙу, K. .1,

_5і

СЕРЕДА,

- н о ю , яким
ичиих

Д - р Остап Ѓрипай.

ПАМЯТИ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

обставин

ьчитися

нашої

примушений

мови,

Максимом

і колиб

ґоркнм,. що

заінтересувався

дуже

нашвм

^

лис , ^

п

Ц

обкипає
р

о

о

у

В

^

и

и

Н

Н

н т . серце, від'

Я

^

^

ми самі, замісць вічно- свари

менником. ^ № ї З ^ ` х ї Ш В й
стан, к о л и за один р і д - ,
вже ѓо б а г а т о творів КоцюбинсьOwptd jg the Ukr-JnUn HitloniJ AtaocUrtoa, Іде.
згук,- о д и н о б р а з рідний
В 65-ліття ў р о д и н .
раз д о м і ж н а р о д н ь о ї npona-j к о г о перекладено на російську ладен б у в а є ш заплатити р о Edited by Edltorl-1 Committee.
(1864—1928).
ганди -нашої к у л ь т у р и в р о з - мову, сам ж е Ґ о р к и й під вплн- ками життя?..." — Вже в цих
мірах м о н у м е н т а л ь н о г о почн- вом н а ш о г о оповідача написав!
простих а таких г л и б о к и х с л о „Будьмо перед усій скрізь д о м и х на весь світ, вони скорну,
Ц ь о г о за нас ніхто не з р о тоді с в о ю .відому статтю „ П р о
1917, authorized July 31, i 9 i 8 .
Українцями — чи то в своїй
вах м а є м о вражаючий відгук
хаті, чи в чужій, чи то в сво- ше чи пізніше знайшли д о с т у п бить,
головнож
московські руську інтелігенцію та про на- л ю б о в и
SUBSCR1PTIOH RATES.
Коцюбинського
до
ГШРЕДПЛАТА:
і
му краї, чи на чужині. Хай д о світової літератури, діжда(в „Укр.
п р а в и т ' л і Радянської України ціональні питання"
Поодиноке число три цевп
Тіѓм ceatt a copy.
мова наша не буде мовою,
рідної з е м л і і її життя, а таких
лися
перекладів
своїх
творів
Оме yeer
# 7.oo На рік
якою звертаються лиш до че$ 7ДЮІ
певно з і , б о на таке в них гро- Ж и з н и " , 9 — 1912 р . ) за яку, І відгуків в н ь о г о де-далі щ о ляди... Хай вона бреннть і на всі культурні мови, стрііів року
і.
І 3.75
SU -юсікі
% 3.7S "
як сам писав в л и с т і д о Корозгортається в нашійооди- нулися з зацікавленням і при- шей немає ніколи. А щ о скарраз б і л ь ш е , вони щ о р а з г л и б гри.Місяці
.и'$ 2.0и
т а ѓ м Mcmthi
1 2.00
ііі. у наших зносинах товзбів д у х б в о ї к у л ь т у р и в нас до- цюбинсьцогр, „ й о г о так лая- ші і с в о є ю г л и б и н о ю щ о р а з
В Джерзн Снті і Заграшшею:
Poreifa and Jeraey City Rates:
рнських, `громадських, у літе- -знанням і в найбільш ' с о б і
л и руські п а т р і о т и " , На, ж а л ь
волі,
ц
ь
о
г
о
доказом-.саме
твоНа
рік
к
.
.
.
п
і

.

.
і
.
.
.$Ю.ОО,
UM JMf
110.00
б і л ь ш з а х о п л ю ю ч і . І це не п р о ратурі... Несімо прапор спра- чужих народів. Щ а с л и в і вис
ь
о
г
о
д
н
я
т
о
й
же
сам
Мацto mmrtttt
.,
t s.oo 'На пів року і,
'
' '
pagl
вн. нашої в дужих руках. Ц
рт! К о ц ю б и н с ь к о г о , з п р и в о д у
ста с о б і т і л ь к и поетична туга
rert# mq-tbl
a 2.7.
будьмо крнсеквенгниии,, не бранці судьби!. Щ а с л и в і вже
сим Ґ о р к и й з о в с і м не красшші
письменника. За цими словами
відділяймо слова 'від -дсіа... т о м у , щ о вродилися дітьми р5-літгя ўродин я к о г о — в fieЗа пожду зміну адреси. платиться Ю центів.
у своїм підході д о українства,
М. Коцюбинський
ресні ц. р. — ` х о ч у `подати т у т )
с т о ї т ь т у т людина, щ о і в жит.
Foreign
Money
Oor.i-r
належить висилати, гроші, дише н
(з нарисіѓ „Хо"). народів вольних, державних і хоч коротенький начерк й о г о н і ж . у с і инші московські „пат
т ю , і на перекір у с і м т у р б о За оголошення редакція'Не відповідає.
репрезентативних с в о є ю духор і о т и " з п і д стягу ч е р в о н о ї ќ о життя і творчости.
Ц ь о г о р о к у вшановував куль`
там своєї б у д е н щ и н и , кермуТелефон .‚Свободи'': 498 Montgomery. Тсд. У. И. Союза: 1838 Moatgome-в о ю к у л ь т у р о ю . Затеж, інакша
муни — й о г о недавний, с ѓ і л ь
` М и х а й л о Коцюбинський
—j
турний світ цілий ряд ювилейвалася завжди л ю б о в ю д о рідАдреса: ^ T - ' O E O D A " , P. О. BOX 346, JERSEY CITY, N
дол`я в письменників,-зроджекиж ганебний щ о й дурний виJце найгеиіяльніший з усіх оних свят, присвячених памяти
ної землі як своїм найвисшим
них в л о н і народів поневолсступ проти української мови
великих письменників, — В МИ'
повідачів, яких досі видала уідеалом. Коцюбинський п р и і них, недержавних, з м о в о ю мащ е нам усім у свіжій памяти.
пуломў
й
теперішно.сти

країнська література.
мав б л и з ь к у ' у ч а с т ь у г р о л о в і д о м о ю поза межами рідТа м о ж е нас, Українців, потімадськім ж и т т ю , б у в ч л е н о м
Від п о с л і д н и х президіяльннх виборів не с х о д и т ь з аме- епохальних свде-ю. творчістю! иої країни. Вони м о ж у т ь доВін уродився в р. 1864 в мішати притім те несхитне пео д н о г о н е л е г а л ь н о г о чернигінриканського п о л і т и ч н о г о життя питаќне організований тре- й діяльністю, а звязаних з . на- рівнувати своїм талантом нан- стечќу Винниці на
Поділлю!
реконання, щ о мова, я к о ю нашою д о б о ю відповідними р о с ь к о г о товариства і від н ь о г о
т о ї п о л і т и ч н о ї партії. Які мотиви р у к о в о д я т ь л ю д ь м и за сим,
урядовця с т а р о г о типу
кращим
письменникам
світо
писані архитворн Шевченка
часто приїздив відпоручником
а які п р о т и с ь о г о , можна бачити д о б р е з дебати, яка р о з в е - ковинами їх ўродин а б о емер- вої літератури, м о ж у т ь с и л о ќ — п о л і ц е й с ь к о г о надзирателя
Франка, К о ц ю б и н с ь к о г о і Л
на нелегальні зїади всеукраїнлася о н о г д і на міжуніверситетській конференції д л я справи ти. М и . Українці, шанували і своєї д у х о в о с т и б у т и такі ви
в о л о с ѓ н о г о писаря. Д о де-)
Українки та стільки HHIUHXJ
(січні
сороклітні
роковини
ської організації д о Київа. В
п р о м и с л о в о ї демократії.
значні, як і творці е п о х усе вятого року життя К о ц ю б и н
буковинськоький
говорив
дома
виключно
І
всликів
писменників
нашої
рід1905 р. виступає він п р и л ю д н о
За з о р г а н і з о в а н и м нової партії виступив П о л Бленшард, Ісмерти нашого
людськсіго значіння, а проте
г о поета й оповідача, Ю р і я
о д и н з редакторів л і б е р а л ь н о г о тижневика „ Н е й ш е н " . Він п о культурний світ знає про ни російською м о в о ю , а щ о й н о иої, преславної України, з б е на з б о р а х в о б о р о н і укра^нсьФедькоцича. Норвежці o 6 x o v
кої
справи, а в р. 1908 цабсьпідчас
о
д
н
о
ї
важкої
недуги,
в
реже
с
в
о
ю
г
о
р
д
у
самостійність
казував на послідќі вибори як на доказ, щ о демократична
звичайно а б о мало а б о таки
партія вже ніколи не потрафить відоѓрати р о л і великої п о л і - д и л и в марті свято століття ічого тому, б о не знає мови, горячці, непритомний х л о п е ц ь ' і пишну красу навіть і т о д і , кий г у б е р н а т о р виключив і і о го
з
чернигівської Просвіти як
т и ч н о ї організації, яка м о г л а б и бути д о б р о ю противагою д л я народин с в о й о г о в е л и к о г о дразаговорив
на
диво
всієї
р
о
д
н
к
о
л
и
не
один
Ґ
о
р
к
и
й
,
а
л
є
ґ
і
о
н
,
кою вони пишуть. Така д о матурґа Гекріка Ібзена, а Мо"
таких босяцьких неуків як він о д н о г о з н а й б і л ь ш д і я л ь н и х ,
репубдиканської партії. При послідних виборах вона з і б р а л а
ля з д е б і л ь ш о г о й наших, у- нн по українському, і це так
шістьдесятьліття
уростануть брехати на нашу мову," отже ( в очах ц а р а т у ) .наішеб о ї а д о г о л о с і в , але рівночасно показала, щ о „ с у х і " й „ м о к р і " , скалі
вплинуло
на
н
а
ш
о
г
о
письменкраїнських письменників. Дцс а б ю , п р и х и л ь н и к и й противники іірогибіціі, та ріжні релігійні див Максима Ґ о р к о г о . В квітні віться тільки ось х о ч б и на .о- ннка, щ о рідна мова стала йо- наче собаки на світле сонце. безпечніших членів. Л р е к р а с припадало
століття
ўродин
— Заїздив теж Коцюбинський ним свідоцтвом в е л и к о г о п а т організації тягну І ь м' в такі противні сторони, щ о вона на_довповідача т о ї міри, щ о наш Ми- му відтепер на псе життя намв
е
л
и
к
о
г
о
французького
істогссііе^зможс.відограти поважної р о л і .
і
святістю.
Вчився ( л і т о м ) в наші гуцульські ѓо- р і о т и з м у К о ц ю б и н с ь к о г о є шгХайло Коцюбинський. Найкра д о р о ж ч о ю
П о х о р о н и в ш и : в сей, спосіб демократичну партію, ,Блеи.-ор?(Цк.а Ггіполита Тена
( Т а і п е ) іці ног`о твори не тільки щ о Коцюбинський спершу в ду- ри д о Криворівні к о л о Ж а б я зі та обставина, щ о коли Я о невилічима му р о с і й с ь к і . видавці р о б и л и
Ю 150-літні роковини емер- не у'ступають в нічому Ьпові ховній бурсі в містечку Ш а р - але недуга б у л а
шард уже мусів порушити іі друге питанќе: хто займе її місце?
Він і самий каже: „ р о з г р о м демократичної партії вторував ти найславнішого письменника данням Максима Ґ о р к о г о а б о г о р о д і ( н а П о д і л л ю ) , а потім в Д н я 25. квітня 1913 р, він по п р о п о з и ц і ю відносно помішустрашних
муках
помер
в Чер- вання й о г о ' оригінальних т в о й
ф
і
л
ь
о
с
о
ф
а
Франції,
Ф.
Вольд о р о г у д л я правдивої п о с т у п о в о ї партії". Х т о ж мавби бути
духовній семинарії в Камянці
навіть і Зельми Л я г е р л є ф ,
тера ( V o l t a i r e ) , а в липні та- й перевисшають їх тут і там П о д і л ь с ь к і м , якої одначе не нигові, проживши в с ь о г о 49 рів в російських видавництвах,
сею т р е т о ю поступовоќї партією?
років.
предкладаючи
н а ш о м у писькіж
роковини
Ж
.
Ж
.
Pyccaj
Як природна наслідниця з г о л о ш у є т ь с я соціялістична парГ`лиѓдіню своєї провідної дум скінчив, б о б у в .звільнений.
Справді —- не д о в г е воно) менникові б л и с к у ч и й гонорар,
(Rousseau), теж о д н о г о з най- ки й мистецьким хистом своєї Від р. 1892 д о 1897 працював
тія, котра ставила при послідних президіяльннх виборах як
й
д
у
ж
е
невеселе
те
життя
най
б
о
300
карбованців
за аркуш,
більших
письменників
Франції
с в о г о кандидата Нормана Томаса. Бленшард, видно, самий
як державний урядовець у фіися зі с о б о ю , , забралися

t

1

1

:

1

TPETA ПАРТІЯ В АМЕРИЦІ?

(

і

це має н і ч о г о проти СОЦІАЛІСТИЧНОЇ партії, але він не вірить,
щ о б и ся партія могла к о л и н е б у д ь з д о б у т и с о б і силу в амепикаиській

політиці. Американці не л ю б л я т ь імени с о ц і я л і з м у .

Вона ніколи не збере б о г а т о г о л о с і в . Видно се б у л о пр п о слідних виборах, коли вона не зібрала навіть міліона г о л о с і в .
Самий

кандидат

Норман Т о м а с був на сій дебаті та

в

відповіді Бленшардпни старався доказати, щ о т р е т о ю партією,
природною

спадкоємницею

демократичної,

являється

якраз

соціялістична.партія. М о в л я в , вона зібрала при послідних виб о р а х мало г о л о с і в тільки тому, щ о і}огато л ю д и й

вважало

важнійшим віддати свій г о л о с за Смитом, як задемонструвати
свою поступовість. Соціялістична партія, говорив Т о м а с , нині
одинока ліберальна партія в Америці.
Бленшард не хотіђ признати

с ь о г о . Соціялістична

партія

мусить опертися на самих.робітниках, а с ь о г о в Америці з р о бити не можна, б о робітників тут за м а л о й вони не дуже то
клясово свідомі. Він усе обстоював при тому, щ о американські
робітники й фармери ніколи не підуть за партією, щ о зветься
соціялістичною. Трета партія, на й о г о думку, піде по лінії,
вказаній Л а Ф о л е т о м , себто вона б у д е мусіти обеднатн в своїх
рядах робітничі юнії та фермерські

організації.

ційної д о б и . В вересні форми. А л е підчас коли про льоксерній"') комісії на Беса- б і л ь ш о г о майстра українсько-і то Коцюбинський з правила —
Ґоркого
або
про рабії і в Таврії на Криму, але го оповідання...
відмовлявся, кажучи (в л и с т і
шанував увесь кулькурний світ М о с к а л я
Та хоч і як буденні злидчі д о Г н а т ю к а ) : „ М е н і не хочетьвесь зза важкої недуги ревматизму
століття ўродин Л ь в а Т о л с т о - Шведку Л я г е р л є ф знає
го, а в листопаді
шведську світ, т о Коцюбинський поза мусів покинути державну с л у - та . ж о р с т о к а недуга утрудню- ся залазити в ч у ж у хату, к о л и
вали

Л я ґ е р - межами України майже неві- жбу й одержав посаду в став сімдесятьліт- д о м и й . Ґ о р к о г о прославляла тистичнім відділі
земства
Як бачимо — європейська критика мов б о г - Чернигові. Т У Т СЛУЖИВ д о
великі іі найбільші імена світо- зна яке ч у д о ' духа за й о г о 1911, після ч о г о й т о т у посаду
вої літератури останніх сто- історії про ледачих, страшен- мусів покинути по причині хописьменницю

лєф
тя

Зельму

Коцюбинському

його е

великого

на`родин.

духа

змогла

своД

пропамятних завжди

ч у д о в о ю мистецькою

сою,

дуже

скрутні,

а

ційною

стихією, щ о
з

плила

глибин

духовий

подвиг псевдо-державннм, в суті речі д о в е л о с ь
зазнайомитися
належно. невольним народом, як у скруЯк сини народів високо куль- тах насильної федерації з чер'
Фільокссра (phylloxera vast
турних а з тим і письменники, воною М о с к в о ю ) , к о л и б кульяким дано писати в мовах, ві- турний світ б у в с и л о ю полі-

знайоме вам — читаємо на

світом

чатку

за

кра- й о г о твори д у ж е мало, а иноді

але й визвольно р е в о л ю

вимовної

його

в
зза

памятних творів,
єю

Коцюбинського

шо

притім,

обставини,

Коцюбинський,

були

один з носіїв цих імен не міг сі н і ч о г о . А воно певно б у л о б цюбинський перебував дві з:
на
вершинах ннакше, к о л и б ми б у л и дер- ми в Італії, на прегарнім ос
с в о г о життя — жалуватися на жавним народом (та не таким рові Капрі ( С а р ѓ і ) , де ЙОУ
оцінений

жив

ки виявитися в цілім ряді про- й о г о вічного нездужання

— принайменше

не

А зважмо

матеріяльігі

всета- яких

і д о р о г о ц і н н и х не тільки сво- видавництва п л а т и л и йому

театрально
підкрашених р о б и серця, яка незабаром маліть, безсмертні імена геніяль- но
нн.х л ю д е й , звязані на ‚віки з босяків, а про К о ц ю б и н с ь к о г о ла загнати йог`о в передчасісторією
розвитку
д у х о в о ї і найкрасші европеські критм- ну м о г и л у . Шукаючи поратункультури новітнього часу. І ні кн не знали і не знають і д о - ку д л я с в о й о г о з д о р о в л я , К о -

те,

власна".

життєву д о р о г у , т о сила й о г о щ о

(.Lagerlof)

її

й н і ч о г о . А л е х і б а ж міг инак-

в ше

не

л ю б о в и Д О . РІДНОЃ'

поступати

серці

якого

(JIOB д о

письменник,

горіла

всього, щ о

така
рідне,

в

люяк

Краю і рідної людини. — „ Ч и у К о ц ю б и н с ь к о г о ?
прекрасного

Бож і в усіх й о г о т в о р а х , о б -

оповідання

„ Н а крилах пісні" — те гостре,
до

фізичного б о л ю гостре по

чуття

нудьги за

рідною краї-

єднується
поет-артист

гармонійно
і свідомий

тонкий
грома-

дянин-тіатріот.
Ніде й ніколи не забуває тут
Коцюбинський

про д о л ю

ши-

роких мас народу, про те, як
вираз — „ р у с н а ц ь к е " с е л о . Вже саме се- вони мучаться в ярмі чужии до ванькірчика'розлучився
з безжурним no-jnoBarH й зваги. Сірі очі запали л о страх с п о д о б а л о с ь мені — цької неволі,, в скрутах матедався
рожшм життям, проміняв-сваю г л и б ш е , Світились мислю. Він в садках, над струмком, з по- р і я л ь н о ї ну%кди, запровни'ч'НОЇ
іі причинив за с о б о ю двері.
перших перегнилим СОЦІАЛЬНИМ л.'.дом,
карієру на становище сільсь- запускав б о р о д у , а крізь роз- хиленими халупками
Я н і ч о г о не розумів. Мені не
Оповідання,
соро,чку
виглядали осадчих, утікачів о д панщини, в темряві з а с к о р у п и х пересукого
крамаря! Щ о
привело щибнену
містилося в г о л о в і , щ о б т о й
з заможнішими дімками
на- дів і безпросвітності! та в б е з й о г о д о ц ь о г о стану? Фантазія, в о л о х а т і груди.
Солонина, я к о г о я д о с і звик
чи якісь нещасливі випадки заЯ бачив в одчинене вікно, щадків, щ о , оточивши х а л у п - помічній самоті з а г л у х л о г о в
Спека врешті
знесилилась
бачити-в товаристві провінціогнали й о г о у цю г л у ш и н у ? Я як він з відром п о б і г д о кри- ки. р о з л і з л и с ь з балки по го- злиднях життя. І тим К о ц ю Сріше ще 'не зовсім сховалосі серед темряви ОСЯЯНИМ!
нальног „ з о л о т о ї м о л о д і " , пцр е в о л ю ц і о н е р . Він
зацікавився.
ниці, а за хвилину порався вже Р - Словом,, жива історія зрс- бннський
за.гЧЙР'",' мс.мов зачепилось з: Кн та гавкотнею собак.
ш н о г о своєю б е з д о г а н н о - м о д
П р о м и н у л о д о б р о ї піп г о д и - в сінях, р о з д м у х у ю ч и само- сту села. А д о т о г о й народ добачує'`-ќ'етттілт) я а ' д р і м л ь н и і
г-ощ а ніч уже о б л я г а л а с ь пс
Я попрохав пошт;.ря їхати ньоіо о д е ж о ю , кбректністю та
ни, аж двері ванькірчика знов вар та тарабанячи бляшаним гарний, тйпічний; парубі
нр^цих;.,та, ІСЦІОДНИХ,. ‚дс^іинах^ ступою. Мені приємно б у л о ,
аристократичними
звичками,
т
одчинилися іі за селянами, щ о комінком.
Імч-с4п;`.ійх -"ум'Ьвтг
j Молоді дубчаки, пишні і
і гчи^уіа авідгд Щ мент, коли бувши на чужині, опинитись
цей урядовець з б л и с к у ч о ю
п р о щ а л и с я з хазяїном та про
Вскочивши по щ о - н е б у д ь д о
"
йдуть повз пана й шал- її життя, В 11 тіонсволенню л е враз немов у закутку Вкраїни, пришлістю та впливовими рощ
о
с
ь
жваво
г
о
м
о
н
і
л
и
,
зявнвся
дачими
панами
н ь о г о свїта, і
хати, він перепраціав мене:
і
з д і й м а ю т ь ; д `?чата —
НІГПГСНІИГ;(ЇКІ 'баѓарабські лани серед чуперних хат, густих саддинними звязкамн — опинивсь
Солонина.
- Вибачайте, щ о л и ш а ю Р У н к і , як дикі к о з и ; діди він залюбки` .малює нам л ю д и к у к т р у д з н ^ ' не
;.
чів, рідної гутірки: мені не х о - раптом па селі в ролі сіль—
Вибачайте,
щ
о
затримав
ну
в
її
б
о
л
ю
ч
і
м
змаганню а б о
вас
на
самоті...
у
мене
с
л
у
г
н
е
,
Р
'
загудзовані;
м
о
л
о
д
и
Дзвоник земської почти, я гілосн швидко розлучитися 3 J
крамаря!... Я пригадав
ас... Ви куди дїете?
кою я їхав, дзеленькав м о н о
мае, — я все сам.
j
'—
Д " напийся... О г й у кріваВім бунті -проти тог.;,
тим, щ о війнуло просто в. д у - с о б і , щ о стрівався з ним і
Я сказав.
х
т
о
її
кривдить
а б о поневотоні о — по долинах г л у х о , по
Щ о з вами, Солонина? Я ^ " `
Р
апаратом!
якимсь б л и з ь к и м , рідни.ч нншому товаристві, де він дергорах гучніше — і разом з кра- теплом...
#— Знаєте щ о ? — запропо- вас не пізнаю.
‚Привернув я д о „ г р о м а д с ь к о ї л ю є . Так передовсім в о п о в і жався крайніх погляді)
, ^ . ,
'хати", викликав старосту, хва^ данню „ F a t a Morgaifa", потряканням ворон розносив сум по
нував Солонина. —_Вам певно
справді я вже
_
П р о ї з д я ч и повз крамничку ставляв себе демократом. Він
саюуій картин.і р е в о л ю ц і й н о г о
. л ю но.мл' народ,
сутеніючім просторі.
о б р и д л о тіпатися на почтовій
згадав, шо не маю чим запа- мені не п о д о б а в с ь , й о г о по
не —тон
він _ „ . ' „ .
Х истав!
б а ? А—й усміхнувся
споавлі я вже
У
`
— Н і ч о г о , — каже, — гар. здвигу визискуваного п о м і щ и тарадайці, а ночувати таки до-j
Коні, важко ступаючи, зла- лити цигарки і з л і з купити с рта знов б і г у сіни.
гляди так с л а б о вязалися :
на гуцулія...
ками селянства — в д о б і `реведеться де-небудь. Відправте
зи.тн па г о р у ; в д а л е к о м у за- ників.
За кілька хвилин
самовар
порожнім життям, й о г о демо— Як г у ц у л і я ?
в о л ю ц і ї 1905 р. — повній врасвою пошту, та й піночуйте в
к р у . ї долини чорніли купою
пихкав вже на столі, а мій хаВ крамниці б у л о повно , л ю - кратизм так трудно б у л о при— Та т о руснаки з д р у г и х жаючих малюнків г о р я .й розмене: Я такий радий вас бачи зяїн, запевняючи, щ о л у ж е расадки іі виноградники. П о ш високі й кремезні русна- пасувати д о панських примх
сел так дражнять нас, тим щ о пуки у к р а ї н с і к о г о х л і б о р о б а
t a p пужалном показав мені на
дий 'нашій стрічі, присунув мекн го,моніли прудко, з о с о б - занадто д о р о г о ї одежі і т. и.
діди наші повтікали о д панів за царату. — „ Т и піянь на мсту чорну пляму, як на ознаку)
Я згодився.
ні склянку чаю.
ливим акцентом, так щ о не-j
просто не няв й о м у віри
близостн людських осель, і о десь з Буковини, чи щ о . . . „ Г у не — каже тут між иишим Х о Ми увійшли д о ванькірчика,
-— Ви д у ж е змінились з т о г о
звикле в у х о не м б г л о зразу Своїм демократизмом, ліберазнаймив, щ о незабаром провмебльованого
двома часу, як я вас бачив в-останнє цулія пяна н е ' з н а є р о б и т и — ма Г у д з ь д о Андрія Волика —
вхопити суть р о з м о в и . Кра- л і з м о м та д р у г и м и „ізмами` б і д н о
їдемо через „ р у с н а ц ь к е " сеіно їсти, пити та в коршмі си- гадаєш, Хома перед т о б о ю ?
почав я. — Я щ о с ь і апарамар нахилив г о л о в у над ка- він л и ш прикрашав с е б е , як от тапчанами сільської р о б о т и , о
л о ) . А л е я не дуже няв віри
д і т и " , — приспівують нам m - Х у д о б и н а . Як став змалечку
сою й ч о г о й і ь ' ^ ї м гадўќав^ тИк чесучовим лідж-зирќрсвою став- слончиками і великим^столом`, ту в а ш о г о не бачу.
т о м у „ н е з а б а р о м " , знаючи з
б і л я товару, так і д о с і . Ц і л и й
іцр передомнрю . б к л ^ , л и ц і ко- ну-џостата, іуџцѓще л е г к о , як) один кінець я к о г о служив для^
ЛІ.
^аП:`
,
-щ:
- Ви памятаєтс той апарат?
топогра'фичного б о к у середню
Вік з х у д о б о ю , сам х у д о б и н о ю
ІПНЦЯ ч о р н о г о в о л о с с я . А л е ко- чесучовий піджак, міг скину' пцсащія, а другий призначав
радісно скрикіѓўв він, і поѓ
ГКонеиь буде).
Басарабію, де пасма гір, черстав;' Ц і л е життя хвости баЏт ВЇП
їїіїЯЯІЩЩІУі
я не ві- ти й ті 'пріЧкрас1т немятіртяЛь-І р я - д л я всяких хазяйських ‚ п о ' ник. блиснув й о м у в оці, але,
гуючись з долинами, 'затаюють
чив замісць л ю д е й , бабрався у
'
і р Л и власним о ч а м , -з здиво- н о г а `характеру.'' Н і щ о ` не за- Треб.
ЛІҐА ОБОРОНИ ПРАВ
(‚зараз погас. — Гарна б у л а мадалеііітть. Здавалося, щ о з е м л я
гною, у. гною спав, на гною їв,
ванн^гсйг^кнувс U
В кутку під стіною лежала) ніина... Ото-ж три апарат і
МУЩИНИ.
хоплювало його гаибоко^лииіі
тут в хвилину гніву наморйіина купі 'Тиою і з д о х н у . Я завіддавав'ся купка нових книжок, звязаних ставсь почасти причиною з м і !—'Толбііийа!..^ Б и щ о тут одній ф о т о г р а ф і ї
ла свою кору, як дикий звір
'-іідні певстала нова ліга, був, я к ' й о г о в хаті сплять...
він з дивним з а п а л о м , -'а' ЙОТОІ шпагатом. Д я к у ю ч и педантич- їги в м о є м у житті...,
ро'биУе?!
`
.
, шкуру, тай
так
і захолола..
т и м разом посвячена правам С о р о ч к а Sin ' т о б і зашкарубла,
А , це ви!... Крамарюю, фотографічний апарат, справді ній охайності, хата здавалась
Щ о б д о ї х а т до якого близь-К
Солонина енергічно замішав .мущини.
Основинќ,
RoTporo як кора на дереві, штани умад о р о г и й і гарний, б у в й о г о ГОР- веселим затишним закутќом.
к о г о на о к о пункту, треба бу- цс м о я крамниця... П о с и д ь т е
чай, сьорбнув кілька разів і о д - ' в и б р а н о г о л о в о ю , заявив щ о зані в в о л я ч у мазку, б о кров
д о щ а м и . П е р е д очима в мене
П о к и Солонина вештався по сунув о д себе склянку.
л о б е з кінця спускатись в до- тут, з ласки своєї, хвилинку,
І приходить останній час-, и ' о б и в о л а м пускаю, рук не м о ж у
встала
й о г о хата,
закидана, хаті, л а г о д я ч и д о чаю, я уважлину, здійматись на г о р у , не- я зараз вийду д о вас... ,
. - Ви д и в и т е с ь ? . . . А в о н о мущини п о ч а л и з б е р е г а т и С Б О Ї о- А
. - и т и з гною. С я д у з челяддм
І відчинивши двері д о вднь- ванночками, к л і ш е , обєктива- но придивлявся д о н ь о г о . . Р і - IIL^TT
мов п`листи з хвилі на_ х в и л ю
п
"
^
`
Д О - з і прийдеть- д ю - о б і д а т и , к о ж н ? о д мене
ми, ф о т о г р а ф і я м и наклеєними шуче не можна б у л о в цій бідкірчика, він кликнув:
по р о з б у р х а н о м у м о р ю .
з а р а з опов,м... Ви певно памя- ся всім нам загинути в жіночій ніс верне смердить
А тн
в
рурках...
Згадалась
мені
таї
но,
х
о
ч
чисто
зодягненій
л
ю
І
— Федьку!
таєте м о ю пристрасть д о ф о т о е в о л і . На засіданню л і г и п о - Гадаєш пахне? Т і к а ю о і
О т о ж ми проїхали д о б р и х )
Ф е д ь к о , х л о п е ц ь років ші- гарячкова енергія, з я к о ю вінідині признати к о л и ш н ь о г о са о Г ^ а Г т Г ^ ^ я и
т `
Д п о в і д н і р е з о л ю - л ю д е й - д о в о л і в тікаю З
%
пять верстов, поки побачили
снадцяти, вийшов з ванькірчи- р о б и в екскурсії з своїм апа-І л ь о н о в о г о панича. Почати ; ^
! "
'
.
Р
л а м и р о з м о в л я ю . . . Т і - _ к и в мека і став за касу, а Солонина, ратом, вишукував гарні крае-Ттого, tuo замість с и т о г о задо- ) TAJ `і Басар.ібії називають украото о д н о г о разу д о в е л о с ь е - '
Н у ! Врешті можна' б у д е Ь ж е - ' н е й р о з м о в н . . . "
`
і закликавши руснаків, щ о о ч е - ' в и д и , тнпічиі о б л и ч ч я Іволення і напускної пихи на ні проїздити через невелике питися!
(Докінчення б у д е ) .
М и х а й л о Коцюбинський.

на н ь о г о , по-1

видяч

І

от

цей

блискучий

панич і о б л и ч ч і

осів

новин

ПОСОЛ ВІД ЧОРНОГО ЦАРЯ

а х

Д

1

к

и

н

е

с т

К

С М Е З Н І

C B K O R 0

u

х

0

6

з

4

а

В 0

б

а

т

и

с

я

3

v

в

г

у

1

;

.

u

:

1

У Л

0

Т

Я

В

Ш

в

а

Б

О

В

Н Е

: ) Н

О

Т

Т

1

Д

б

Т

а

п

Н

С

К

Ц

Т

а

И

Н

0

П

В

Є

Л

р

Ї

Є

Н

Д

О

З

ві

Т

И

у

я

д

о

в

и

С В О Б О Д А , С Е Р Е Д А , 2-го С І Ч Н Я , 1921

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ

З УКРАЇНСЬКОГО
ЖИТТЯ І АМЕРИЦІ.

Іли п о б и т и т о в . Цуи і намови- л я с ь сховатися, а л е їх затривдово- вацького Тов. при церкві $25. Разон переслав д. Гвоздевич
75.00j
їли д о ц ь о г о сина з а м о ж н о г о мали Й арештували,
лення з т а к о г о примірного,
Вустер, Масс д. ‚Загула- переселянина Фішера, Ф і ш е р к у р - } Уповноважений т о в .
тихого й щирого
заховання слав на Укр. Інвалідів $5, а на
10.00
к у л ь с ь к о г о наказа виконав і живий.. Р о з п о ч а л о с ь р о з с л і д у .
присутніх. „ Ц е перше м о є віче Рев. Фонд $5. Разом
Нантікок Па. о. Петрівський лечи
всі
ПРОТЕСТУЮТЬ?
нещадно п о б и в Л и з а в е т у Гун, вання.
на американському` континенті, рсслав збірку з парастасу на жерВОРОГ
ЗУБИ
тву львівського погрому
3.30 j к л я с о в и и
За це й о г о арештували.
— г о в о р и в шановний делегат,
Наш нарід вже . д о з р і в на
Лейзеріпґ, Па. Збірка з забави
Д Е Т Р О Й Т , МИШ.
ВИШКІРЯЄ.
За намово
куркулів убито ,
— на якім я. п о б а ч и в щире у- в Теклі Лисиќ для Інвалідів.
стільки, щ о вміє оцінити варГемтремк, Миш. д. Курочка пеВіче в справі „ Р і д н о ї Ш к о л и " країнсќке серце, та високе р о П о б и л и біднячку активістку
' Куркульський п о х і д проти
тість протестів. М и вже перереслав від Той. ім. М. Шашкеви„ П і д н о с и сам с е б е , а п о - зуміння, ваги р і д н о г о шціль- ча, від. 94 У. Н. С , з народного
тов.
Г
у
н
.
селькорів.
'
В
Хушенці
на
Забайкальськії!
копані, щ о протестами не виництва. Ваші жертви д а л и на- податку $24.64, а члени зложили
залізниці 29-го листопада в б и б о р е и о к р а щ о ї д о л і , к о л и за
'Лизавета Гун, активний член
б о р е ш всі т р у д н о щ і ! " ,
514.0Т. Разом на жертви льаівНа Київщині в селі Т и л і г у глядний
д
о
к
а
з
,
як
високо
ви!ського
погрому
..........38.64
активного
комсомольця,
протестами не піде друѓїд, завк о л г о с п у й жінорганізатор у
На превелику втіху вже м о л і в щ и н і ' куркулі почали^ тероЦіните ц і л ь „ Р і д н о ї щ
м
Перѓ Амбой, Н. Дж. Збірка, з
г р о м д с ь к о г о робітника й робзята, послідовна, довга, твор жиа прирівнати о т с і с л о в а д б
селі Бадені. Завдяки Гун 50 б і ,
„ і д п и , . ^ n w i n , Яистопадового Свята під зарядом
ризувати селькорів. К у р к у л я м
кора
Пустарьова.
Пустарьова
ча праця.
дняцьких
дітей
о
д
е
р
ж
у
є
щ
о
наших л ю д е й в сучасну ХвиОСНОВНО р о з у м і є т е п Укр. Горож. Ќлюбу, призначена:
,
о с о б л и в о н е п о д о б а л и с я сіль,
завдання. Щ и р а вам дяка ^
Щ
^
Я
Я
^
Ш
^
гадали вибрати г о л о в о ю с і л ь дедшс.. б е з п л а т н о гарячі харчі
А л е й ми не м о ж е м о не д'оці` л ю . Н а ш нарід починає підноські`'і стінгазети, щ о - мали веусіх
т
и
х
,паие8оледад?братів,
роги
Діточий
Луг
зібрав.
J6.89.
ради
на
майбутніх
переадбо{в
ш
к
о
л
і
.
Вона
сама
варить,
саііювати сили протестів. Х о ч б и сити себе і з ` к о ж д о ю х в и л е ю
ликий вгьтиц на селян.ств.о"цьоРазом переслано
208.Ї9
к о т р и х о ч н зверненіі на вас".
рах. Він, як р о б к о р м і с ц е в о ї
ма й' р о з п о д і л я є .
і з т о г о с г л я д у , щ о ч е р з п р о п р я м у є чимраз д о к р а щ о г о .
і Найегара. Фоле. Н. Я . д. Гупайго села. Недавно куркулі в б и ОПІСЛЯ
П
р
о
г
о
л
о
ш
е
н
о
ЦОІМЄН;
ло
переслав
ца
Школу
$4
на
iiot.
стінгазети,
нещадно
викривав
Д о к а з о м ц ь о г о є це, щ о н а ш
В цьомуж .Бадені ііастор op-J ли ' в Т н л і г у л і в щ и н і селькора
тести п о п у л я р и з у є м о нашу уно` суми жертв, як деклярова- вий Фонд $4 і на нар. податок $2.
країнську справу. М и м о в о л і і нарГд не з а н е д б у є своїх о б о - )
Разом . : .
10.00 ґанізував у церкві свій „ а г і т - ` Ляіценка. 27. листопада курку- клясових ђорогів. К у р к у л і `під- ,
них
так
і
з
л
о
ж
е
н
и
х
,
яких
заБейОН,
H.
Дж.
О.
ІЗ.
Захаіжо
м
о
в
и
л
и
п
я
н
о
г
о
хулігана,
і він'
вязків
супроти
'
с
е
б
е
,
а
л
е
напроп','
та
опутав
с
в
о
ї
й
впл
нею о б з н а й о м л ю ю т ь с я А м е р и
лі напали на вчителя селькора`)
вом майже все с е л о . За й о г о — Щ е р б и н у й п о б и л и й о г о . убив Пустарьова..
канні, а американська
преса віть в найгірш сприяючих d 6 Віче
закінчено
гимном
'
,
Д
Ц
е
!
'
ставинах
кидає
с
о
б
о
ю
в
у
с
і
х
,
'
,
`
..`^
і
д
о
п
о
м
о
г
о
ю
місцеві
куркулі
акпривикає д о українського іме-

З ЖИТТЯ НА Р А Д Я Н С Ь К І Й
УКРАЇНІ.

цям, т а вис казав с в о є

к

о

л

и

::

1

і

:

Н Є

в

м

е

л

а

напрямах, шукаючи ш л я х у д о і
Р
Україна',
тнвно почали агітувати' проти
к р а щ о ї майбутности. І власне
.
ДУ
- те, щ о декля:нд.О. д. Задерецький
Іизавети Г у н . КГлька
разів
власне;,
Д у м а ю , щ о к о ж д о м у впало
'ровані жертви щ е не всі з л о - рсслав збірку з хрестин в пп. Зав очі, щ о при теперішніх про- з ц ь о г о приводу п о з в о л ю с о харчуќ, призначену на Р. Школу 8.50 :уркулі вибивали їй вікна. ЧаСпрінг
Гарден,
Каліф.
д.
Самі.
сто
Г
у
н
находила
у
себе
в
д
вобі
з
р
о
б
и
т
и
маленький
опис
віпереважаюча
тсстах, х о ч їх п о м і щ е н о в ріжрі таємні л и с т и :
‚ Р і д н о ї Ш к о л и " , яке в і д б у - ,
" '
жертводавців
(
породній американській
пресі


К
і
н
е
ц
ь
т
о
б
і
б
л
и
з
ь
к
о".
л
о
с
я
дня
16
грудня
11928
В
У
о
г
о
л
о
ш
е
н
и
й
ПІ-,
переслав
збірќў
з
панахиди
і хоч подавали ті протести
. .30.00
;,Нс д о в г о ти б у д е ш носити
п і ќ т держить.країнських^шалілів.
звичайні українські робітники, Гемтрамк, М и ш .
3

ж

е

0

н

Г

Л

,

а

ч а с т

Д

Є

Я

н

Т

І

Л

н а

п

б

л

и

к

нема

рутенської

Ь

с

К

п

И

и

ч

н

о

1 Х

бу- "Щв

с

о

т

ЗазначўеѓніДітошЯіСітІ.иќЖонЃи

О год. 1.30 по п о л . простора Декляровану суму.

плутанини

ля

Нема тут ніякого р у т е н с ь к о г о ,

с

„Української Хати" була

я

,

І

Ц

О

3

1

В И С Л а н о

зложених
н

--

а

Д

Г И Й

грошей ^ " ' с ь к і й церкві ^ п
е н ь

"

Нещодавно куркулі

на

7

Ш

С

г

к

г

ог

о

л

и

0

і

л

ь

ш

У великому селі Бичура М а - П р и с у д ' у справі п р о вбивство
з уповноважених
право

голосу

вирішк- (тульські

а

й

н

о

; ш а Ч Є

С

М И

1

т

а

з р о б и л и "замах

прибічники

намага-

ЗБЛИЖАЄТЬСЯ ТАРАСОВЕ СВЯТО

нннїїьйЗїї--Л!нС

к

о

ж

б

д

е

"`

^Лйг^ЉЇЇЙЃЖ-

Н Я

І

н

ВСТУПНІ СЛОВА І ПРИНАГІДНІ МОВИ

0 т

х

Т

т

о

В

3

В

н

а

с

а

с т а

і ч

Р

а є т ь с я

я

і

селькора К о р о л я .

17-ти в и б о р -

ннх ўчасѓќів два позбавлені на

3.

грудня

наради
кого

після

виїзна

45-годинної

сесія

окрсуду

Винннць-

винесла

присуд

у справі про вбивство с с л ь к о ра

Короля.

P

`

1

— д о РОЗ-

СТИЛУ.

летенського району на о д н о г о

РУ
Д
. т о є к^ргерет $6. Разом . . . . . . . . . . 2 7 . 0 0
грецького
чи
візантійського виповнена п о береги л ю д ь м и '
725
"
РУ
Д " яД0Л
, на Рсшта
адресуаде
Рідної
Ню Иорк, Н я . Збірка на Ріднароду, а тільки о д и н : україї:- покликаними. Віче отворив п
Т. КОшіль, котрий, привитавгьхий. Значить, робітник дав
с
и присутних, представив пуУ
У
с ібі раду з репортерами чи
ХОЧЕТЕ ВИСТУПАТИ З ПАТРІОТИЧНО М О В О Ю Н А
типі делегата „ Р і д н о ї IIJkoвислана на місце при- ^ ft х ^ ш и ^ т
' . И5.:ю
редакціями
і д о п и л ь н у в а в уКОНЦЕРТІ А Б О ВІЧУ, КУПІТЬ СОБІ
і", п. Л ь в а Ясінчука. П о я в у '
" `
І ^л'вленд. О. Збірка з весілля
країнськога імені. Значить, щ о
ан. делегата присутні прио ж , д о р о г і Бр'ати і Сестри,
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ и
її американська преса не ворсїли оплесками. Шановний дея е м и р у а в яку жер` Ню Лорк, H. И. З розпродажі
жа нам, к о л и мн самі нею не
карток Атаманчука і Всрбнцьколегат з л о ж и в щирий привіг
У
Р
"
Ш к о л и " , хай о) зібрав Іван Гельнср на боєвий
.о.
М . К І Н А Ш А
крутимо як швець, ш к і р о ю , ко15.00
зід Р і д н о г о Краю, Р і д н о ї Ш к о - '
Р
" - " с к о р ш е І: фонд
Ціна книжки з гіерЛилкою 1 д о л я р .
лн не представляємо себе гріТамс, В. Ва. л. Маѓўй переслав
І
їй, українських просвітиих
. , з л о ж и т и , щ о б доказати д і л о м , на оборону 'невинно засуджених 5.00 З
в
л
я
т
и
ками чи візантийця.ми. Ц е н
бв
о вдде
Картерет, Н. Дж. Збірка з контитуцій, українських
і н в а л і - не
! словом
. , свою л ю
Зо
о рІдRev. М . KINASH, 347 G R I E R AVfe., E L I Z A B E T H , N . J.
новин.. ` б у т и н а у к о ю д л я нацсргу Листопадового GeHia на
землі.
дів, кооператив, спілок, гуртДім Укр. Інвалідів, переслав л.
або
ішіх ..пископів, б о к о л и звнМих.
Чемний.
Стецик
50 00
ів, організацій, від у с ь о г о у„ S V O B O D A " . 83 G R A N D STREET. JERSEY C I T Y , N . J.
чайний робітник дає с о б і раду
Клів.тенд, О. Зђірка від членів
раїнського народу під П о л ь Тон.
Укр.
Лем.
Січ
ім.
Вітовськоз американськими
репортераю, призначена на будову
цею і від у с ь о г о т о г о , щ о є на
Інвалідів, переслав д. ЛеІ ПП І М Р Р И Ш ^
Р
'
Ви е американським горожанином. чи Ш,.
ми. т о чейже влади .і рівнож
} і д н і й не своїй з е м л і .
100 00 Д - ЯПІСГПМІі Ваша жена І діти можуть приїхати до Америки. То саме
вицький
добре м о ж у т ь с о б і дати з нивідноситься до фермерських робітників. Продаємо шифкарти до всіх
Філаделфія, Па. Збірќ:
О п і с л я Вп. п. д е л е г а т причастей світа. Полагоджуемо всякі старокраеві і американські справи.
ми раду. А користь з т о г о б у
перту з Листопадового Свя
тупив д о слова, в якім широСпоряджуємо контракти купім і продажі, повновластиі т. п. Вишукуємо
призначена на Дім Укр. Інна.
де така, щ о й американськг
дати приїзду до АмсрннМ і назви кораблів.
252.98
(Жертви, надіслані до ОбедканнЯ
^o та річево перебіг останнє
преса б у д е знати, щ о в ЛмеКлейр, Па. Збірка підчас
від 26. жовтня до кінця листопада
тесятилітгя н а ш о г о життя, та
іди
в
церкві
св.
Ін.
Хресті
риці
перебувають
українські
1928):
Дім Укі Іпясував наше життя у всіх й о єпископи, а не грецькі чи вігалідів, переслав д. Фепснко
9.15
пересилаємо до краю почтою І телеграфічно по зниженій ціні.
о ділянках, а по тім переВунсакет, Р. Ай. о. Каськів псзантійські.
с.,7 7? рсслав збірку 5100 на Дім Укр.
І ш о в д о властивої теми п р о
л о т и і д о м и
'-'я
І І'оі.і.члін. а $50 на боевий фонд 150.00
А коли я при єпископах, то
продаємо по дуже приступній ціні в першій українській оселі
Рідну Ш к о л у " . Ця часть проКогус, Н. И. Збірка
ІІІикаго, їла. д. Куропась персІ
саме х о ч у звернў'ўи й на те
НОВА УКРАЇНА, Н. ДЖ.
,
і
лав збірку на часописі. ‚.Сурма" 8.50
`лови б у л а незвичайно ' гарно' прімначена на допомоіу Укр. Іивл.іід.іч, псреглан д. Зальопаний 21.76
Шикаґо, Ілл. д. Міляновський
I і олнзші Інформації заходіть або пишіть до наших офісів:
увагу, щ о православний епнвлучно висказана. Д е л е г а т
Джерзі Ситі. Н. Дж. Податок
переслав збірку з Листопадового
скоп
І Іридніпрянщиии
за
Свята, яке устроїв молодечий від.
равдиво
і ясно фактами й. від
"'J, Іїр. св. Івана Хрсстнгсля, від.
Січи дня 18. листопада
20.45!
протестував проти польських іифрами висвітив життя „ Р і д - 276 У. Н. Союза, переслав д. Піvpa. По S100: зложили: І. ЖарШикаґо, Ілл. л. Мусійчук неI
F A C T 7#k 4 T R F F T
ькнй; по 75 it: 1. Потонік. Л. Д` звірств у Л ь в о в і . Д у м а ю , щ е
або
NEW YORK CITY,
збірку на пол. вяаиів.....15.00,30 E A S T 7th S T R E E T ,
)ї Ш к о л и " в краю.
JA, П. Світннцькіій; по 50 ц.: С.
Джерзі Ситі. Н. Дж. д. 1 Ііі ура
таке саме повинні з р о б и т и і
Т.
J. H R Y C E Y
C O .
Я дуже ж а л у ю , щ о не м о ж у Ленч%ќ, Я. Сан, А. Тснюх, Г. ііяпереслав податок віл lip. св. І в.
I. Гр%бець, В. І'оїк, П. Лоедна другі єпископи:
г а л и ц ь дослівно
329 S O . 4th S T R E E T ,
P H I L A D E L P H I A , J?A.
передати
промови
Хрестителя, від. 270 У, Н. С. ЗлоВ. Маланяк: по 25 ї ї : В. Плі.,
жнли по 75 ц.: С. Кіцей, М. Бакий і закарпатський. А в пер
і під зарядом предсідателя
иановного делегата, а це і;сз- С). Яцків, І. Ьобовник, Ю. Гук. І`.
ран, Р. Вулик, А. Ьусі.ко і С. І'ріі Фнладелфіі, Па.
шу чергу повинен це з р о б и т ;
о п о м о г л о б у великій мірі :ік Гїменюк, .M. Косоноцький, С. Сай; по 50 П.: В. Жарськнй, Я. Очўк. С. Гук, Л. Кўлич. М. Турчиніловськнй. В. Микитќа. Роман
єпископ Богачевський. Т у т яв
країнському
громадянству, сі.кий, її. Ilirypa, С. Мисак, А.
Струж, Є. Баран, С. І`риниќ, І.
Cafl'ivK, .M. Салюк, О. Колісник, Н.
М Е Д И Ч Н А
Л Я Б О Р А Т О Р І Я
ляється саме д о б р а нагода дг
ак і й о г о шкільництву.
Миць,
А.
Мазур,
О.
Кухар
і
А.
Заяць, Г. Шемлій, М. Стег
Бориќ; по 25 н : В І'іль, О. Яцків.
гіаманіфестовання
українськи.`
С л і д у ю ч и м бесідником б у в кий, С. Ќот, П. Кірат, А. Яр.
I. Ьобовник, Ю. Гук, Г. Ѓўменюќ,
. II. Мапочувань, б о к о л и протестує
титель американської
вищої Корпнль. І`. Шуп
М. Косоноцький. С. Сайчук, С.
рабар і А. Кірат. Разом 14.С Гук, Л. Кўлич, М. Турчннський,
предкладае свої лікарства на слідуючі
церква й е п и с к с т , і т о не з по
пќоли п. проф. Б о х у р . Він
Клівленд. О. д. БиЦЬ переслав
слабості!:
П. Жарськнй. І. Жарськнй, Я.
літичиих, а к у л ь т у р н и х і л ю д
воїй короткій промові перс- від Петра Шийки на допомогу ІнРОСТИТЕЛЬ ВОЛОСЯ Д-ра КЛАРА
Сій, Н. Піі%ра. А. Сайчук, Г. Дячик. М. Салюк, О. Колісник, Н.
ськи
о г л я д і в , то` це м о ж е ма
дав короткий звіт зі своєї по
що знищить порплі, засі
Озон Парк, Н. И. Н. К. жертнуЗаяць. І'. Шемлій, М. Стсініцькнй,

і
обновить
новий ріст
Рідну 11 ІКС
ти о с о б л и в ш е значіння.
і друѓз
і о р о ж і по Европі, та з пати
С. Ков. П. Кірат. А. Ярош. А КорПробна бутель і $3.00.
ннль. Г. Шустиксвич, В. Маланяк,
М о ж е мені і не випадає :ком оповів сумне положення
і сгзиму, лишаї і лриші
Ню Порк, Н. И. Ч. и Січи 'і!
II. Маѓ%ра, II Грабар, А. Кірат,
Пачка $2.00.
Хме.тьницькото
зложили
н
а
звертати єпископам на це ува- і а ш о г о селянства, а також наН. Лсуіп і Г. Трусевич. Разом ...16
,в. Просвіта у Львові
Клівленд, О. о. Лсвнцький пеі м и л о д л я краси л и ц я
п о г о шкітьиицтва. Шаиовниіі
гу. А л е я не сам. Я т і л ь к и по
Бруклин, Н. И. Збірка з віч,
реслав збірќ% па Дім Інвалідів,
рщин
і слідів
ід
прищів,
угрів,
від
Укр.
Демократичною
Ќлюбу
ість зазначив, щ о н о г о бать
даю д о часопису те, п р о ще
зібрану в церкві св. Петра і Плчисте і гарне
ііспи. В пару днях
ризначена на оборону невинні
ііла підчас панахиди
16С
п о х о д я т ь з нашої Бойків
говорять л ю д е між с о б о ю .
Ціна $1.25.
і жсншин і мущии.
асуджеиих
^Трой. Н. й. о. Боднар переслав
цини
і
г
о
л
о
в
н
о
ю
ц
і
л
л
ю
й
о
г
о
Снракюз, Н. И. .M ІісзкороваИ
Андрій Яричевський,
концерту.
КЃАСКА НА СИВЕ ВОЛОССЯ
о д о р о ж і б у л о відвідати Боіі- ній переслав на допомогу інвалі
алідів
,.27
Перт А м б о й , Н . Д ж .
сіх кольорів. Нешкідливий. Вуї. $3.00.
Арнолд, Па.
Корсуноііський
Кортіс БеЙ, Мд. Збірка з вс
івщину.
переслав ібірк;
УСУІШННЄ ВОЛОСЯ. Без бритви усуЛнстопадоворо
срнниь на старокр.иві`мілн . . .
Свята, признач
З жалем оповів про критична будову Довас волосся сейч.іс. Нешкідливий і чиКенмор, О. л. Дрнж.ік исрсс.іаі
35
:
положення
наших
Бон- ібірку, прімиачену на будов% до
ао у мущнн і жснщин. $1.00.
Клівленд, О. І . Сгсі
Укр. Інвалідам, з паї оди Ли
в. — „ Н а ш селянин на Бон
іав збірку і Листопа.ювічо свястоиадовот о Свята
СКЛАД ЛІЧНИЧОГО ЗІЛЛЯ 1 КО- тнз.чу, ломаиня тіла, рук. ніг і
і, пініоіачое% на Укр Інвалідів
жий.
Бутслька $г00.
Дітройт, Миш. Жертва ні Ді:
Р1Н1ІЯ для жсншнп і мущіш на
ІІІНІТЕМТОН. Н. .VI Понід"мляєть- (ІВШИНІ — говорив бесідник
Елізабет, Н.' Дж. л. Кардані псБАЛЬЗАМ НА КАТАР ЖОЛУДКА,
внутрішні с.табостн та перестуд%.
ѓя членів Тпв. Запорожська Січ, від
виглядає на д у ж е нужде" Інвалідів з балю, який ус {```І`^
сслав збірку з Листопадовоѓї
гази, здуття, регулює і чистить жоlip. св. Івана Хрестителя, в
жолулок і нечисту кров. Пачка $2.
. " ‚ щ о річний мітінг відбудеться в не
ріиначсну на Укр. Інвалі'` - т ь к а S2.00TT
л ю д и н у і є трактований не У. Н. С. Жертву переслав і. Ві.іПИЎЛКИ НА с о л і т і : р л І І`ЛИСпак), 6. січня, в годині 2-ій пополулЬЛЛІ.ЗЛМ ТОНІЌ, '
ь і будує
150.001 ДІ".
ТИ, (їх признаки) брак апетиту, тяніі. в Укр. Ѓром. Домі. 43 Downs Ave щ чоловік, а як х у д о б и н а " . Бо
Ню Иорк. Н. И. З ЛистоиадоБут. $2.00
Колчестер, Кони, о Прокопчуќ
іість у ір%дях, нахил на помпи.
Ні порядку нарад справоздання за рік
пілб%.
і II.
ІІА.'ЊЗАМ НА І^ІІІЕЛЬ, простуду,
Ціна
$5.00.
1028 і вибір уряду. — Ник. Коцан гато вразливих і пекучо-жалі- переслав збірку на Інваліліи, зістопада в Стайвссснг Гайску.і,
хрипку і задих.
Бут. $2.00
брану в Укр. Прав. Церкві Пресв.
РЕВМАТИЗМ.
Натирання
рсвмаиредс; Тсодор Смик. секр.
сцен оповів п. проф. Бс- Богородиці В Колчестер підчас
5100 на Дім Інвалідів, $112 для
жтртн листопад, подій, я $54.82
Ќромі наведених лікарстп. прій отовляємо лікарства на ріжін другі ста
чур, і це також б о г а т о при- " ослужеиня $10.95, а в ЧсстсрРідній Шко,і. разом
266.82
НЮ И01 К. Н. И. Укр. Запомогоќ
бостн для МУШИН, жеішшн і літнВ. Пришліть гроші на лікарство, яке хоче
Коїш., в церкві св. Івана
иннлося д о т о г о , щ о кожний
Міннеаполіс, Міни. З лнстопаТої, Глковинл, від. 14, новіл'імѓ`
Хрестителя 512.58, разом перссл. 23.53
тс. а ми сейчас вишлемо його. ПИШІТЬ ПО КАТАЛЬОГ НОВИХ ЛІ
л'овою концерту па рснолюційсиоїх місцевих і позамісцевих члеі
присутний переносився д у м В. Істон, Па. д. Підіайний исник) фонд, переслав М. І'рубрнн 29.00
КАРСТИ БЕЗПЛАТНО. Пишіть ясно за вашу Слабість. Лікарства носила
ню річні збори відбудуться в субл
рссллв
збірку
на
невинно
засуу Рідний Край і щ и р о
Пасейк, Н. Дж. З Листопадово'і січня точно в годині 8-ій вечсроу о ю
емо всюди. Гроші і п.ісьма адресуйте:
286—
ІЖЄННХ. Зложили Тов. ім. Гюгдаі Свята на Інвалідів, персслац
н іали'Укр. Роб. Дому. 15 Іст 3-тп півчував недолі своїх рілн.их на Хмельницького 55.00, а решту
ST.
M I C H A E L M E D E C I N E CO.
Л. Сисин
24.00
нїлиця, число с;ілі 4. Кождий член ма,
І
Д
О
Ж
Н
Л
И
члени.
Разом
перссл.
..16.8о
BOX 797,
Dept. S. W.,
CHICAGO. ILL.
Разом зібрано їм Рідний Край через
явитись на річні збори, бо е важні поневолених братів.
С Дірфілд, Масс. З нагоди нсрсправи до нолаіодження. Уі)яд і конОбеднанне в лигтопаді 1928,
Біля ѓ о д . т р е т о ї виступив на нюго листопада зібрано в церкві
іро.іьна комісія здадуть ciipaBo.uaiiiit
на інвалідів 51150, з на будову
$2376.61.
м l'JJS рік. Ьудс вибір уряду на 1929 страду запрошений д о с л о - дому Укр. Інвалідам 516. Разом 27.50
Рік. Дотуючі члени мають внршнатн за місцевий лікар д-р А . Т.
Ню Иорк, Н. И. д. Дроботій
спої залсілостн на сі мітінгу. Не явиг
переслав
збірку
на
Інвалідів,
зіКібзей. й о г о промова, чи рад
пінися член заплатить кару 1 дол ,
брану в Фінко Дайінґ Ирінт Ко.
Милий сестрі поќ. — Вуй цю,
`рялннк 2 дол. — Ч . Гунька, ПрСДІ
ше оцінка й вага жертвенности в Бруклині
17.00
11 Ѓіродів, кас; .M. T. Паламарюќ, фі
ідгризи трохи т о ї трави.
була якраз, на часі, щ о прн- і Арнолд, Па. д. І'лубіш переслав
секр.; Ѓв. Данилюк, рек. секр.
збірку на Дім Укр. Інвалідів з
— A Td6i щ о знову п р и й ш л о
іинилося д о б і л ь ш о ї жертвен Ню Кенсінгтон і з Арнолд, Паї, в
'д'о-голови, Івасю?
'
ѓ
LADIES A N D G E N T S FURNISHING'S.
ности
присутцих,. Д - р А . Т . імени Укр. Горожаиського Клюбу в Ню Кенсінгтон
‚..'...ЮООО
Т а т о казав, щ о як вуйко І
Картерет, Н. Дж. й. К'
і 02 E A S T 7 l b S T R E E T ,
NEW YORK, N . Y .
KjfiafifUb
^
M
^
W
;
южкн ип Дім Укр. Інвалідів ..ЮО.ООІ б у д е вже гризти траву,.ми ДІ:
Отсим повідомляється всіх
нув кождоіму.. р р и с у т н о ^ у про
(між Першою евню а свню A — напроти костела)
Нюарн. Н. Днс'Збірка на діюстанемо авто і власну вілю.
ЧЛЕНІВ УКР. ГР.-КАТОЛ. ПАРОХІІ
68.00
" " " . , ^ ` Відкрив у ньому чпй шпиталик у Львові
Найегара Фоллс, Н. И. д. Бо-' "
СВ. А П П Е Т Р А І П А В Л А
українського
серця рак переслав збірку на Інвалідів,
в WILKES BARRE. Р А , що
Біля двацять громадян, в т і м зібрану в церкві 4. листопада . .
Сувора думка.
Кожда Родина купує подарунки на свята. Замісць іти
Манчестер, H. Г. о'. Черепа (ѓяк.
числі деякі організації і това- переслав збірку, зібрану підчас
д о чужих, прийдіть д о с в о г о ! В мене всьо дістанете. Всі
Один д і д у с ь у с е ганив: і
риства, вѓѓисалися за приміром панахиди 4. листопада?- на Інварічн.паковані у святочних баќсах.
`
відбудеться
лідів
24-.25І не так-тепер робиться, ї т е не
с а м о г о п. д-ра К і б з е я в пбМАЮ
ВЕЛИКИЙ ВИБІР всякого рода спіднє білля для женшнн,
Лонѓ Б К H. И. М. Б. жертвуд о б р е , і те п о г а н о ? . . .
мужчин і дітей. Чисте, вовняне, піввовняне. ріб, сндк, аул і т. інше.
ч е с н і члени Т-ва „Рідна Ш к о - ..зв на`Рідну Школу $2,`на Дім
Інвалідів $2 і на Революційний
Слухав й о г о д о р о с л и й онук
Маю всякого рода женські панчохи, блюмерс, степінс `рукавички і т. д.
ї л а " , жертвуючи п о 50 д о л . на І Фонд S2. Разом
6.00І
В Ц Е Р К О В Н І Й ГАЛИ
З найлучших фабрик мужеські соро`чки: шовкові, лняні, бродклот, ноі каже:
Ню Иорк, Н. И. Збірка
'„Рідну Школу".
З А Р А З ПО С Л У Ж Б І Б О Ж І Й .
велтин, армі, `фленал і т. а Рукавички, шалі, ковнірці і т. п. Хлопячі
рону невинно засуджених, з paj
— Е, д і д у с ю ! Ви щ е скажеПроситься всіх членів прийти на сей
П о б д н о г о д и н н і м збиранню мени Ліги Амер. Горожан
сорочки, сакси, блюзќи, панчохи і т. п. Також маю всі прибори до
35.00
те,
щ
о
тепер
у
ж
е
й
сонце
не
мітінг, на котрім будуть рішатись важНантікок, Па. о. Петрівський
на
естраду
хресту. Весь товар свіжий, щойно з фабрик.- Щ о в мене купите
ні справи.
ї-3 жертв виступив
переслав $2 на політичних вязиів,
світить!а Вам не буде до вподоби, то заміняємо Вам або звернемо гроші.
ЗА УРЯД У К Р . Г Р . - К А Т О Л . ПАРОХІГ щ е р а з ' п , - д е л е г а т Л е в Я с і ц а $2 на .жертву львівського поV - Т а ні, — відказав дідусь,
Не забудьте народний обовязок: -свій до свогоЃ"
4
СВ. А П . П Е Т Р А І П А В Л А
ч у ю і підносячи
вагу
віча, грому. Разом
І _ - в о н о світить і тепер, т і л ь Я КОРНАТ,
Ансонія, Кони. Звірка на Укр.
WILKES BARRE, PA.
з л о ж и в імейем „ Р і д н о ї Ш к о - ‚Інвалідів від ѓр. кат. парохії св.
Семен Шопяк, пр.; Гр. Русенко, кас.
ки якось п о д у р н о м у !
л и " щ и р у п о д я к у жертводаа- Ап. Петра і.Павла 550, а від СпІІван Барнас, Нисар.
1

убииників

уповноваженого.

Вистріливши кілька разів, кур-

свою п і д л у шкуру".

Ир Діви

Замах

Суд

засудив

убииників

г о л о в у сільради Ковальчука й
голову

споживчого

товари-

ства Л ю б а р с ь к о г о д о р о з с г р і лу, к о л и ш н ь о г о заступника г о л о в и окрвиконкому
ка

Михайла

бупр'у,

а

до

решту

Ковальчу-'

трох

років'

обвинуваче-'

д

них — від о д н о г о д о д в о х р о '

к

ків позбавлення ВОЛІ; І

'

ш

а м 0

н с

с

л

о

в

о

м

с

в

о

ю

л ю (

v

, ж н и ц і

ВИКАЗ ТИХ, ІДО БАЖАЮТЬ
ВОЛІ РІДНОМУ КРАСВИ.

ч

и

Д 0 ЛЯ Р И „НА РІЗДВО"

THE GLOBE SERVICE CORPORATION

СВЯТОГО ОТЦЯ МИХАЇЛА

4

МІТІКГИ

юддав у.исоюз

1

}

(

Я. К О Р Н А Т

Шпигунів

д о розстригу. ` ' ` `

Надзвичайна сесія О д е с ь к о го окрсуду два дні р о з г л я д е ла справу
11-ти румунських
шпигунів, щ о вели свсдю шкідливу р о б о т у на Україні.
Ц і є ю шпигунською організацією
керувала
громадянка
Рац-Годулянська, яка в свій
час ўтіќла з Молдавщини д о
Румунії. Т у т вона звязалась з
румунською
контррозвідкою,
то ї ї переправила

з

Бесарабії.

а лівий беріг Дністра.
Рац-Годулянська, маючи від
румунської
контррозвідки
шпигунські завдання, втягнула д о своєї організації д в о х
мешканців міста Одеси — М и хайлова й Ясинського, а через
них ще восьмеро чоловіка.
М и х а й л о , між иншим великни будинковласник в Ќишииеві, нераз їздив у шпигунсьих справах організації д о Р у іунії. Р а з о м з Г о д у л я и с ь к о ю
М и х а й л о в втягнув
осіб д л я
воєнного шпигунства.
Рац-Годулянську заарештувал о Д П У і цей арешт дав м о жливість п о с т у п о в о розкрити
всю шпигунську організацію.
Сесія окрсуду, розглянувши
справу, засудила Р а ц - Г о д у л я н ську й М и х а й л о в а д о в и щ о ї
кари — розстрілу. Ясинського
засуджено на 10 років п о з б а влешія волі з суворим відо-`
крсмленням, решту — д о ріжх строків позбавлення в о л і .
. („Червоний С т е п " ) .
— У нас у Д і т р о й т і р о б л я т ь
авта, які шість хвиль після т о го,
як зачалася
робота,
е
вповні Готові.
— Т о щ е нічого, у нас у
Гемтремку
зробили
недавно
авто, яке зачали робити в д р ў гій годині пополудні, а в д р у гій годині і 'вісім хвиль воно
переїхало вже д в о х п р о х о ж и х .

- Щ о з тобою, що
страшно виглядаєш?!

так

— Х о ч у застрілити т о г о , щ о
втік із м о є ю жінкою.

Алеж

Ні, це с а м о г у б с т в о .

це д у ш е г у б с т в о !

Щ о ж ви такі

ОДИНОКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ СКЛЕП БІЛЛЯ

ПОВІДОМЛЕННС.

C

4

Ѓй С В Я Т А !

РІЧНИЙ МІТИНГ

в НЕДІЛЮ, 6. СІЧНЯ 1929 ?

НА СВЯТА!

— М о я теща
ѓ о с ь автои!.

раді`?!

переїхала к о -

— Я к т о ? І з т о г о ви такі
раді?
- А так, б о за ц е а р е ш т у .
і її та впакували д о арешту на півтретя

місяця.

1

(

Д о б р а відпов'ідь. О д и н ж у р .
наліст, щ о п о л е м і з у в а в гостро^
І дістав листа, в якім б у л о на(писане о д н о о д и н о к е с л о в о J
„Кретин".
Журналіст,
зараз
відповів у переписці редакції
ось так: „ Ч а с т о дістаю листи'
б е з підпису, а л е вперше одернжав я підпис б е з л и с т а " .
_ J

ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ.

СЬОГОДНЯ Б О Р О Т Ь Б А
r

"

-і ^ '

`

Г

-----

Ф А Р М А коло Скснектеди, Н. Й..

МіНу за праперти в стеНті New Jersey.
Ціна $8.000.00. Також маю доми, біинссн і фармн до продажн або в заміну в Ню Бромзвік, Н. Дж. Коли що
потребуєте, голос іться до свого на аДресу:
WILLIAM SULEM,
Lincoln Highway, орр. Lincoln G-rdcni,
NEW BRWtSWICK, N. J. — R. 8.

`

. . - - .--.-:..:-,
vrit,-:-:-"
-' Щ --` І
v..
.. , ...,.

CaM

до свого! — Свій до свого:
ЛЩ
ЗОФІЯ ЛІЩАК
краґвська фрнзіерка
женшин. Внконуе всі роботи, як: марсел, перма
меит-вейв. стриження та все, що входить в обсяг жснськоТ тоалетн, по
знижених цінах, іірнходіть під ч. 608
— 2nd A - . , . New York City, межи
33-ою а 34-ою ул. Tel. Caledonia 6371

л

Ш

ш

т

-ІЗГ

I

TIHHJ КАЛЄНДАРІ на 1829 р.
5 найновіших стінних календарів
аятамн па кожднй день за f 1
Одег, иамнмр 80 я.
і Ілюстрований катальоґ виснлаL.еться цз бажання. KULYNITCH
РІж. CO., 418 Е. 3tb St., NEW
' YORK, N . Y.--.

Г

позі?!

ПОЗІР!

Щ
Ж
Ь
іЦотількн отрнмалнсьvo а враю

БРИНДЗЮ

ВИБІР РЕКОРДІВ

Ціна, 5 кільо $555; до шторів 20%
опусту.
При замовленню треба посилати $2
завдаток, або цілу суму.
279—
CEO. MYCHUDA
1S2S Newport Ave., North-raptor,, Р,

НА РІЗДВО Х Р И С Т О В Е
Џо-

75 ц.';
ІМ ; ЛИСЕНКА З ДЖЕРЗИ
іЛІТІ.`-а ДЖ. Дірігент А . І'ела.
IS.T7155F (Диввая новннд
(Херувими Свят і Стань ДаУКР. Ц Е Р К О В Н И Й ЌВ,
ІАРТЕТ.
і
( виде,
Е-Ю43 (Бог Предвічний
12' $1.25.
(Христос родився.
.,0013г (Слава в Вишних і Всяческая
(Рождсство Христове і Пр- Е7307 (Нова радість стала
(Небо і земля
(- над Вифдеемом.
V

IJxop

ВШША

;

СВЯЩ. К. КИРСТЮК, барітон з
акомп. оргапа і дівонів.
27110F (Рождество Твов, Христе,
( Боже наш
(Иордан.

ВПАДЕЌ

ЦЕРКОВНИЙ

ЕВГЕН ЖУКОВСЬКИЙ, барітон.

ДОБРЕ ПРОДАЮЧІСЯ. ОПЕРЕДНО
ВИДАНІ РЕКОРДИ.

— ПРОТИ —

БРУНО

ґісксінгтон Ев. с о б в е й д о 104 в у л .
3 04-і

ЗІ СПОРТУ.

(Щедрий вечір нині

ОРХЕСТРА ПАВЛА ГУМЕНЮКА:
Юстина Мусила, Дорка Петрачко
і Тнмко Крукар.
27154F (Спросннн, часть 1.
(Спросини, часть 2.
12' $1.25.
70012F (Лемковске Весіля, часть 1.
(Лемковске Весіля,
10" 75 н.

СВШІ, О. М. МАРУЩАК, тенор.
У К Г А І Н С К А ОРХЕСТРА ПАВЛА
з акомп. орхсстрн.
ГУМЕНЮКА.
27147F (Помарніла наша доля,
27143F (Кума з міста ішла
( О , не забудь.
(Танець мого кума
27153F (ОЙ, не стелися хрещатий
( барвінку
27140F (Поправний в Америці, часі
(Журож моя журо
Е В Г Е Н ЖУКОВСЬКИЙ І НАША 12" $1.25.
ЮЗА
КРАСНОВСЬКА,
70007F (Укр. баль в Америці, ч. 1.
з акомпаняментом орхестри.
(Укр. баль в Америці, ч. 2.
27149F (Вдовиця,
70009F (Українське весілля в Аме(Старий як малий.
( риці, часть 1. і 2.
ПЕТРО ОРДИНСЬКИЙ, барітон
ЕВГЕН ЖУКОВСЬКИЙ, барітон
з акомп. орхсстрн.
27151F (Гей гук, мати, гук
(Розділися круті беріжечки
Жадайте повного катальоґа українських і російських рекодрів. Пи
штть або прнходѓть до нас. Пришліть спис рекордів, котрі хочете, а ми
сейчас вишлемо,їх вам за цосліллатою (С. О. D.). Всі замовлення
,. нуемо скоро і ретельне^
110—

МАТРОЗ

КИРИЛЕНКО.

ЖАК ПФЕФЕР,

ІДЕ ВІТ О "Р

менеджер.

О Т И

Не

n

i

k

For pyorrhea

ВОКЕРА

б о р б а , яка часто не лучається.

Я Українець і х о ч у б у т и д о - і канадійський чемпіон Вокер.
Українцем. М а ю дван- Борба б у л а завзята і б е з п о иять вісім л і т , роджений в Кн- щади; Кілька разів вилітав поївській губернії. В Київі набув за шнури Вокер, як також і

брим

o

For prevention
against gam inf ectiona, о м Zonite,
the new powerful
antiaeptie. Also
g u a r d s against
colds, coughs and
more aeriona discascs of oooo and
throat

ІВАНА МИХАЙЛОВА

Д о р о г о в к а з : Брати 3-тої Евені е л е в е й т о р д о 106 вул., а б о

ФРЕНКА

27077Г (Сійся, родися, на щастя н
( здоровля
(Пішла мати на границю
НОВІ УКРАЇНСЬКІ КОЛЮМБІЯ Р Е К О Р Д И
Ю' 75 ц.
о. М. МАРУЩАК, тенор.
27157F (Темна нічка, тай не видная
(Ой заявила калинонька

ТОМ А ДРЕЙК

П О Ч А Т О К 8.15 В Е Ч Е Р О М . — Т И К Е Т И П О $1.00 і $2.00.

ХОР,

F.7259 (Вселенќая веселися
(І р о д Ц а р

УКРАІНСКА О Р Х Е С Т Р А П А В Л А
ГУМЕНЮКА З К О Л Я Д Н И К А М И .
ЕВЃЕН ЖУКОВСЬКИЙ, барітоа
70011F (Вертеп, часть 1. (Різдвяний
27068Е (Бог натуру
( образ)
(Вертеп, часть 2. (Різдвяний
(Во Вифлеемі
( образ)
27069Г (Ой там на ЙорданЃ
М И Х А Й Л О ЗАЗУЛЯК, барітон.

В СЕРЕДУ, ДНЯ 2-го СІЧНЯ 1929 РОКУ
В С Т А Р К А С И Н О , 107 в у л . і Лексінґтон А в . , Н Ю И О Р К , Н . И

ЗБИШКО

10" 75 ц.
УКРАЇНСЬКИЙ

J

ЗА УКРАЇНСЬКЕ ШАМПІОНСТВО СВІТА

знаючи, як д о в г о має тре-

вати б о р б а , тяжко
хто

предвидіти,

побілить. Оба приблизно

HE ЗАБУДЬТЕ КУПИТИ СОБІ
НА СВЯТА

освіту, д а л ь ш і студії Залізняк. Вокер один з крас- в однім віці і о д н о ї ваги, л и
змаг,
відбувся
сидьнійший
перервала революція. С п о р т о м ших борців. Він і сильний і шеиь Кириленко
м и н у л о ї середи в Стар Касіно,
займаюся від пятьо.х літ. Спорт зручний і обзнакомленнй д о - і швидчий. Зате Залізняк розбезсумніву одним з найд о с к о н а л о ю техніз 'американським
с п о с о - поряджає
л ю б л ю і стараюся й о г о вико- бре
расших ц ь о г о сезону. Крім
яка стала взірцем д л я
нувати з артизмом. Д о Амери- бом б о р о т ь б и . Однак вся й о г о кою,
першорядних чужих б о р ц і в —
кн прибув три тижні т о м у і сила і знання розбивались о всіх світових борців. В некобрали в нім участь також два
Ню Й о р к з р о б и в на мене силь- скажену, — вибачте, щ о так ристь Залізняка промовляє це,
Українці: М а т р о з
Кириленко
не вражіння. Нервовість, шум скажу, — техніку Залізняка. З що в н ь о г о слабий карк і часі Івап Залізняк. Перший мав
і рух ц ь о г о міста д і л а ю т ь ї й розпуки він розганявся д о За- тими ‚ ‚ г е д л а к а м Н " Кириленко
противника Ст. Збишка, д р у мене д о т о ї міри, щ о їх вплив лізняка і мов баран гатив йо- може й о г о ` п о л о ж и т и , а л е п р о 15557 (Ой я козак, коломийка
гин
канадійського"
чемпіона
я відчуваю і підчас б о р б н ; б о го в груди. Та це не п о м о г л о . ти ц ь о г о Залізняк має сотки
(Швидше, швидше, полька
Воксра.
в мене не лишень фізична си Після 25-тьох мінут б о р о т ь - штучок, яких ц ь о г о вечера він
Укр. орхестра П. Замученќа.
Кириленко недавно
прибув ла, але і...
би, коли Залізняк удавав ціл- напевно не б у д е щадити.
15561 (В пеклі полька
до Америки і в т р о х с'воїх ви(Коло млину, коломийка
ковито вичерпаного, а розяреЖ а л ь , щ о не знаю, з KHV
Чутка
душа

втрутив
я
ступах відніс б л и с к у ч і п о б і д и ,
Укр. орхестра П Замученќа.
ний Канадієць напружував усіх бути д у ш е ю , кому бажати по
кладучи противників в 10 д о — Ч о м у вас представляють як сил, щ о б и й о г о остаточно р о з - біди, б о о б а вони наші земля- 15552 (Який чорт мені надав
сензейшен"?
Для
(Тай орав мужик.
ЗО секундах к о ж д о г о . Після ‚ ‚ ю р о п і е н
т о р о щ и т и — Залізняк вхопив ки, щирі Українці. Скажу хиба,
Гумористична пісня,
них йому призначили Збишка. нас, Українців, це б у л а б и вели- й о г о за н о г у і карк, підніс д о як Американці г о в о р я т ь : „ л е т
А. П. Рогальский, барѓѓон.
М о л о д и й , сильний, відваж- ка приємність, к о л и б вас пред- гори і кинувши о б з е м л ю , при- бедер мен він".
ниі'і і скорин
як блискавка, ставлялн як сина нашої нації. шпилив на л о п а т к и .
15555 (Сміло, брати,
Е. Ляхович.
однак ще н% достає й о м у т р о - — Хиба?—здивувався він. —
(Ой зза гори чорна хмара,
З чужих борців нанцікавій
Хор ін. Леонтовнча.
хи американської техніки. П р е - Скажу вам правду, я не р о з у 15556 (Шкільне кохання,
ір з б у д о в а н и й і й о г о кля- міюг,по а н г л і й с ь к и й не знаю, ший б у в С о л л і в а н . ^ і г а н т и ч , І
(Дуб иа^луба тю-да-вся,
І
що
.}вони
про
медте:
говорять.
ний,
а
л
е
немўѓарної'.'
йудозн.-І
постава і л и ц е нагаду
йуЩ№.?Г^Щ}
І І. ДаіиІСолись Туркам вілно б у л о
ітичного г р е ц ь к о г о б о г а . А л е я постараюся, щ о б и вони повільний, НЕЗРУЧКДІІ7 а ^ fygA

ЗАПАСНИЙ

ЯКИЙ

середню

' УКРАЇНСЬКІ

РЕКОРДИ
КОМПАНІЇ OKEH-ODEON

(

НОВІТНІ ЕВНУХИ.

я ' н о м е н а л ь н о ї сили. С в о є ю п б с - ( МАТИ кілька жінок. З т о г о ПРАІ
Борба зі З б и т к о м тр'евал;
користали великі б о г а ч і . !
и
Лй
1
пів години. На протязі так ко хочу. Бо; х о ч г р о ш і , які мен тавою і рухами нагадував пе
р е д п о т о п н о г о дінозавра`. Т е х - Вони мали по кілька жінок і ніг`"
приносить'
сѓіо'гУт,
є
'
одиноким
р о т к о г о часу не зміг Кирнлсп
.
,
близько
— однак я ніки в н ь о г о ніякої, а л е йому запас ПО кілька а б о й кільі 15539., --LL .
ко п о л о ж и т и Збишка на л о моїм заробѓрком
; ' " w - (Je-enat рута, жовтий цвіт,
У патќи, хоч весь час кидав ним радше покидіу^Амеріїку ч вер- її і непотрібно, б о д е б він не
канацять дівчат, яких ЗВАЛИ і
(Пропала надія,
'
DEPT. S.,
по п і д л о з і м о в качаном. Все- ну назад на' Україну, ніж дол- вхопив противника, т о не ви одалісками. Такий пан, як с а м
Михайло Зазуляк.
Ф І Л І Я : 2 WEST 22nd STREET, кодо 5th Ат.-uo, NEW YORK, N. Y.
пустить,
а
крутить
йому
вязи
в
о
л
ю
топтати
свої
перекотаки судді зовсім с л у ш н о присултан, мав тих жінок в е л и к у , ^ (Журба Гаврихи,
OTBOPEHO ЦІЛИЙ ДЕНЬ І ВЕЧЕРАМЙ.
без
найменшого
напруження,
панни.
%
знали по`білу Кириленкови.
силу Й б е з л і ч о д а л і с о к . Хата,,
(Журва Гаврихи,
САВЩЬКИ
1М А
й
о
г
о
противник,,
кавбой
РаЯ розпращався ,з ним і ця
П і с л я б о р б н я мав честь з
жили ті турецькі жінки
ним говорити і випитував про коротка розмова впевнила ме- джерс, який теж не з послід- Й одаліски, звалася гаремом.
^
Польнувати гарем, щ о б и жіНних

нераз
мусів
спасатися
не,
щ
о
в
н
а
ш
о
г
о
земляка
такий
справи, які нас. Українців, най(Циган на толоці,
У. НАРОДНОГО СОЮЗА „СВОБОДА"
за шнурами. Борба тревала 17 ки не п о б и л и с я , не вивтікали
сильний д у х як і й о г о ТІЛ ) .
Тенор Б. Савщький.
бьтьшс о б х о д и л и б и .
щ о б и х т о д о них не за
виконує старанно, дешево 1 на час всякі друкарські р о б о т и як:
інут і скінчилася
п о б і д о ю або
В кас в на складі дуже великий внЖ е л а ю Вам, Д о р о г и й ЗемляНайцікавійше мені б у л о
крався,
м
о
г
л
и
тільки
старі
с
т
о
С Т А Т У Т И , П Р О Г Р А М И 1ТАКЕТИ Н А К О Н Ц Е Р Т И , П Р Е Д С Т А В бір
ріжних
рекордів; маємо також
найкращих
успіхів. Хай для Соллівана.
ти, чи він Українець лишень з че,
. р о ж і , яких д о жінок не т я г л о . церковні. Пишіть по катільог, котрий
Л Е Н Н Я , ПІКНІКИ І Б А Л І , ЯК Т А К О Ж ЌОБЕРТИ і Л И С Т О В І
назви, чи також і з переко- сила Ваша і краса і р о з у м
ПА ПЕРИ Д Л Я Б Р А Т С Т В , Т О В А Р И С Т В І С Е С Т Р И Ц Т В . '
Як д о в і д у ю с я , на с л і д у ю ч у
б р а л и м а л и х синків с в о - вишлемо вам даром.
принесе славу Вам і нації, з середу назначена б о р б а
нання.
Пишіть або приходѓѓь до:
П р о с и т ь с я всі відділи У . Н. Co юза удаватися зі всякими
"їх
невільників і о п е р у в а л и ї х
На м о ї питання п. Кирилен- якої Ви вийшли.
Кириленкои і Залізняком. Н е
замовлення д о своєї власної друкарні на адресу:,
так, щ о б и хлопчина, як вироко відповів чистою українсьОстанньою п а р о ю ц ь о г о ве- знаю, чи це розумний крок зі
сте, д о жінкйлде брався. Таких
HSVOBODA",
АЗ Gra-D S L ,
л я щ с щ , к j .
J ^ -МОВОЮ.;,;
'
2341 H A S T I N G S STREET,
чера б у в всім звісний Залізняк сторони заряду, ал^ це б у д е
зоперованйх `зѓвали євнухами
Cor. VERNQR HIGHWAY,
і п р о д а в а л и - ї х великим панам

86

UKRAINIAN
SECOND AVE.,

AMERICAN
W

Л

мене

прбдс`іавля.тй

так. як

'^^SftSSf' ^"^ '

R E G O R P CO.,
HEW YORK CITY

Ѓ

R

A

М

(

1 5 5

ІЙ

ДРУКАРНЯ

ЙЮЃ

І 5 5 7 3

Т

у

р

к

(

Н

е

х

о

ч

у

б

у

т

" -

я

и

, и

N E W ЩІ MUSIC HOUSE,

t

до

ЇХ гаремів.

DETROIT,

,

Тепер,,ўІ.Турків

MICH.

I 2530.

многожен

. с т в о скасоване, о т ж е

І В А Н І . ЗЕНЧЕНКО, вдаст.

тепер й

євнухів. Т у р к и Не' р о б л я т ь . Зате і
деяких
Іжавах

христіянських

загадали

робити

ПТ.ТРО

УКРАЇНСЬКИЙ

деревну-

погтеБняк

I хів, а л е в инших ц і л л я х .
В Д а н і ї міністер
хоче

внести

‚до

судівництва
парламенту j

проект закона, який п о з в о л и в бй

оперувати

робливих

на євнухів х о

рознузданців,

- і ПОХОРОНАЖН
, BROOKLYN, N
сі околицях.

котрії

свої п о х о т и з а с п о к о ю ю т ь з л о чинними

129 Е .

способами,

s В` однім

NEW

кантоні- Щвайцаріі

7th

STREET,

YORK

О Т І

х о ч у т ь ухвалити закон, котрий
позволивби
таких

р о б и т и євнухів

з

недужих, ' я к і м'усіли'би л п с ^ в и т т н ^ ^ ^

мати недужь діти.

К

НАСОПИСЬ ‚СВОБОДА". J

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful