СВОБОДА

У^гЗДгІШВ:

г

ЗАПОМОГОВОІ ОРГАНІЗАЦІЇ

РІК

XXXYiL

Ч . I}.

УКРАЖСЬКИП

Джерзи

АМЕРИКА Г О Т О В А ЗАКУПИТИ НІМЕЦЬКІ БОНДИ, А Л Е Н Е
ЗА А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї К У Л И Д Ж А .
В А Ш И Н Г Т О Н , 14. січня. — В Міжнародній К о м і с і ї Експертів, щ о м а е перевести ревізію німецьких репарацій, б у дуть засідати з а м е р и к а н с ь к о г о б о к у банкир Морган і Овен Д .
Ионг. О б а вони д о б р е о б з н а к о м л е н і з європейськими фінансами, а о с о б л и в о з німецькими. О ф і ц і а л ь н о не о г о л о ш е н о щ е
досі ї х імен, б о нема щ е вибраних їхніх заступників.
З в и б о р у т и х д в о х експертів вносять, щ о Америка перебере частину німецьких бондів і з г о д и т ь с я пустити ї х на свій
ринок, а це посуне вперед справу ревізії репарацій. Кажуть,
щ о Гувер б у в д у ж е заінтересований назначеннем американських експертів. Д у м а ю т ь , щ о він б у д е б і л ь ш прихильний ф і нансованню німецьких б о н д і в як К у л и д ж , котрий неприхильний тій трансакції.

БАНКРОї№кИХ

СКАНДАЛІВ.

СУДОВИЙ КЛЄРК СТАВ ВАЖНОЮ ОСОБОЮ.
Н Ю И О Р К , 14. січня. — Маќс Піниер, судовий клерк з
платнею $1,800 на рік, б у в . у ж е важною о с о б о ю т о д і , к о л и п о брав від Штайнгарда в однім році $ІОО.ООО за інформації. З и о ву Штайнгард належав д о в е л и к о г о числа т и х адвокатів, щ о
через клерків о д е р ж у в а л и інформації щ о д о з г о л о ш е н и х б а н кротств і у л е к ш у в а л и с о б і за ї х п о м і ч ю д о р о г у . д о ресиверства. В т о й с п о с і б Штайнгард перевів сотки банкротств, а
вкінці натягнув клієнтів на яких $600,000, ш о їх програв на
біржі і пропан.
Піннер х о т і в відобрати с о б і життя п о втечі Штайнгарда
і підрізав с о б і г о р л о . Т а й о г о виратували. Тепер він заявив,
шо зрадить всі тайни банкротств і подасть такі інформації,
що скінчаться скандалом д л я многих визначних о с і б , о с о б л и в о
адвокатів.

ОГОНЬ НА 55 ПОВЕРСІ.

НАРОДНИЙ

D A I L Y

OFFICIAL ORGAN OF T H E UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, TAA. -

Ситі, H . Д ж . , аторок, 15. січня, 1929.

МОРҐАН і ЙОНГ НАЗНАЧЕНІ ,
ЕКСПЕРТАМИ ДЛЯ РЕПАРАЦІЙ

ТАЙНА.

U K R A I N I A N

ДНЕВНИК

VOL XXXVII.

N o . 11.

Jersey City, N . J „ Tuesday, January 15, 1929.

РІЗДВЯНА КОЛЯДА - РІДНІЙ ШКОЛІ
В
ЛА

ЧИІХ

РУКАХ

— ' В

І ЧУЖИНЕЦЬ-УЧИТЕЛЬ

ШКОЛА

КРАЩОЇ

ЦЕ ОСНОВА

ПОДАЄ.

СЯ

3,662

ЛЕДВИ

ДІЙСНО

НАРІД

Д О РУЇНИ

Т А РОЗВИТКУ

І

Б И БІЛЬШЕ,

РІЗДВЯНА

НАРОДУ.

ЖЕРТВИ

Д О НАС

КОЛИБ

Є ЛИШЕ

НАРОДУ.

І НЕЩАСТЯ.
ВОНА

ЧУЖА
ЗАТЕ

МОСТИТЬ

ШКОРІДНА

ШЛЯХ Д О

Д О КРАЮ

УСТАНОВИ

ДІТЕЙ

„РІДНОЇ

КРАЮ

ЩКОЛИ",
В

КРАЮ

З „РІДНОЇ

УДЕРЖУВАНІ
І В АМЕРИЦІ

ШКОЛИ", А КОРИ-

ЖЕРТВЕННІСТЬ.

Ц Е ГОЛОВНА ОПОРА,
ТОМУ

ЯКА

ВІД ТОЇ

ГРОМАДЯНИН,
НАЛЕЖИТЬ

З СТАРОГО

ПІД П О Л Ь Щ Е Ю З А Л И Ш И Л О -

ГРОМАДЯНСТВА

КОРИСТАЄ

НАША

ШКОЛИ.

НІ ОДИН

Obyednanye.

ШКІЛ

ШКОЛА"

ШКІЛ.

УКРАЇНСЬКОГО

ЗРОСЛА

РІДНОЇ

„РІДНА

НАРОДНИХ

РОБІТНИЧИХ

КОЛЯДА

СУДЬБУ

ВІДМОВИТИСЬ
ВСІ

УКРАЇНСЬКИХ

ЖЕРТВАМИ

СЕЛЯНСЬКИХ

ДАЛЬШУ
ЖЕ

І МАЙБУТНІСТЬ

774 Т . З В . У К Р А Ї Н С Ь К И Х

УКРАЇНСЬКИМИ

ДОБРОВІЛЬНИМИ
СТАЛО

ПОВЕДУТЬ

ЖИТТЯ

РУКАХ

С Л О В А М И `ВІДЗИВАЄТЬСЯ

Щ О 3

ВСЕГО

9,000

ТОГО

ДОЛЬ

ТАКИМИ

І

ШКОЛА

СЛАТИ

КОЖДОГО

ТРАДИЦІЙНО!

НІ О Д Н А

РОКУ РІШАЄ
ЖЕРТВИ

ЧЕРЕЗ:

Philadelphia, Pa.

АМЕРИКАНСЬКІ УКРАЇНЦІ ПРО
ТЕСТУЮТЬ ПРОТИ ПОЛЬСЬКИХ Корпорантські хулігани споФармер Оме, мешкаючий і:сд а л е к о Берліна, в Німеччині
ЗВІРСТВ.
між
польського
студентства
нераз говорив своїй жінці, щ о I p
,
далі виправляють свої оргі" п`
коли вона б у д е допікати
"о, ^l.l ^ ^
, ўлицях Львова, як побачать
ЯЗИКАТА

НОЮ

ЖІНКА

ПРИЧИ-

ХУЛІГАНСТВО

СМЕРТИ.

P OR

T

E

C

T

T

A

G

A

o

своїм

довгим

язиком,

У ЛЬВОВІ Н Е

ВИГАСАЄ.

R

L

то

I

S

H

I

N

SS

A

T

T

Pо0

р

F

c

OUTRAGES-

українську студентську шапку.
Такі шапки вони здирають напогрози не спинили сварки я- B A L T I M O R E A N D C U R T I S B A Y сильно, а тих, щ о їх носять,
ж ќ а т о ї жінки. Нарешті фар- P R O T E S T A C T S O F P O L A N D , б ю т ь на очах поліції, яка з о в иер не видержав і щ о б пока-і
i
сім їм не перешкаджає. Кілька
зати жінці, щ о він здійснить
.c, ,
^
таких випадків в у л и ч н о г о х у свою погрозу, повісився на деof
ліганства нотують українські
r e c e n t mass
реві. Один свояк побачив й о in Curtis Bay, часописи в останніх днях.
стратить

себе.

А л е його

T

h

e

B

a

l

t

i

m

o

r

e

D

n

i

l

y

P

o

s

t

)

0

.
-meeiing
Ukrainians,, held
го щ е живим. Щ о б Омса вра-' . j l u t i o n was passed and sent
тувати, перерізав м о т у з , на я-j
Kellogg, urging
D

e

c

e

A

m

b

e

r

l

l

f

2 8

w

r

t

e

re

j

БІЛЯ Л Ь В О В А П О Л І Ц І Я З А С Т Р І Л И Л А Ш Е С Т Е Р О С Е Л Я Н І
БАГАТЬОХ П О Р А Н И Л А .
В А Р Ш А В А ( П о л ь щ а ) , 14. січня. — У селі БатятичІ, в п о BJTI Камінќа Струмілова, підчас сутички селян з п о л і ц і є ю заб и т о шестеро селян і б а г а т о тяжко поранено. Польська п о лінія стріляла в групу селян, боронючи інтереси власника місисного тартака.'
Неп'орозуміння між селянами та власником тартака виникл о прн плаченню селянам за їх працю п о підвозу дерева д о
тартаку.

ГЕНЕРАЛА СЛАЩОВА ВБИТО.
В І Д О М И Й А Л Ь К О Г О Л І К І К О К А Ї Н І С Т , Щ О В 1919 1 1920
Р О К А Х Т И С Я Ч А М И ` Р О З С Т Р І Л Ю В А В І ВІШАВ УКРАЇНЦІВ,
БОЛЬШЕВИКІВ, СЕЛЯН І РОБІТНИКІВ, С Л У Ж И В У ЧЕРВОНВТ А Р М І Ї , ЯК „ В И Д А Т Н И Й
ФАХОВЕЦЬ".
М О С К В А ( С С С Р . ) , 14. січня. — .Ў'власному помешканню
застрілено генерала Слащова. Вбийник лишив записку, що`викоггав о с о б и с т у пімсту. Жадних слідів злочинця не знайдено
й нікого не арештовано.
З часу п о в о р о т у генерала Слащова в 1922 році д о Москви
він служив у червоній армії, читаючи лекції п о тактиці у військовій ш к о л і .
Генерал С л а щ о в б у в відомий зі своєї о б о р о н и Криму від
большевиків при генералі Врангелі. Серед вождів „ б і л о ї армір' займав найвизначніше становище, поки не пересварився
з Врангелем. У 1922 році вернувся д о Москви і з т о г о часу
читав лекції п о „генеральній тактиці" при академії ґекерального штабу.

:

t

(

a

t

e

S

e

c

r

e

i

t

a

n

r

ВРАТОВАНО КОРАБЕЛЬ.
26 Д Н І В БУРІ Н О С И Л И П А Р О П Л А В П О Х В И Л Я Х О К Е А Н У .

0

П Я Т Ь ЧОЛОВІКІВ І О Д Н А ЖІНКА О Г Л Я Д А Л И Н Ю ИОРК
to
БОМБОВА
ІСТОРІЯ.
кім висів, але тон упаа з внсо " his help in safeguarding
their.
З ВЕЖІ В У Л В О Р Т А , Я К П І Д Н И М И П О В С Т А В О Г О Н Ь .
Н Ю И О Р К , 14. січня. — Тільки в Н ю Норку можна с о б і
Історія з ромбами, які в дні
забився
і
і смерть.
уявити, щ о м о ж л и в и й о г о н ь на 55-тім поверсі будинку. А та- чини г о л о в о ю вниз на
The resolution i follows:
" W e i 6. грпдня одержали дві вшехвеликий
.
countrvmcn
кий о г о н ь дійсно в и б у х на 55-тім поверсі хмародера В у л в о р редакції,
у сам::
American citizens of Ukrainian! польсь`кі
та, в і д т я в ш и - м о т о р у ю к т ь о м - л і і к а п и м . ' щ е ' о . т г ж д а , т - т е ї р о - Щ О К А Ж Е - Ф Р і й А Ц І Я Д О В И -descent;' solemncy protest against) ‚Слова гго.тбського'' у Л ь в о в і
БОРІВ У РУМУНИ.
п о л і ю з славної вежі В у л в о р т а . Т а в с к о р о м у часі п р и б у л и
the brutal pogrom of Polish mobs й „ І л ю с т р о в а н о г о Курієра" в
фаермени й о г о н ь п о г а с и л и , а глядачі, набравшись трохи стра- І
Кракові як миколаївський
Ukrainians
celebrating
Французька
агентура' „ Г а - against
ху, зїхали спокійно вниз.
врешті
покінчилася
вас" заслала ‚ ‚ Р а д о р о в і " телєг- independence Day and destruc- дарунок,
S

ПОЛЬСЬКА ПОЛІЦІЯ МОРДУЄ СЕЛЯН
У ГАЛИЧИНІ

ПРО

НЕ М О

ГРОМАДА.

P. 0 . Box 4 1 1 .

Т № № Е CENTS.

y

P

o

a

n

d

А Б Е Р Д І Н ( Ш к о ц і я ) , 14. січня. — Невели'чкий вантажний
норвежський пароплав стратив свою шрубу, коли б у в на повкім морі.
26 днів носило й о г о безпосередно п о хвилях Атлянтінс ь к о г о океану, поки не побачив його, другий пароплав та не
привів д о порту. Залога паро`плава вже стратила надію на
врятовання, коли й о г о побачив другий корабель.

ПРОТИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПОДАТКУ НА ПИВО.

раму, в якій читаємо: ‚‚Франція tion of nMlonal and private вину щ е н ѓ я м на в о л ю „ с і . ; ареукраїігських сту- Н І М Е Ц Ь К И Й М І Н І С Т Е Р Ф І Н А Н С І В С Т Р І В С И Л Ь Н У О П О бачить у Маніву найголсвні- property on N o v . 1, 1028, inштованих
Н Ю И О Р К , 14. січня. — В місті зима, якої давно вже не шого експонента своєї партії; I.emberg, Galicia. W e ask your дентів. Загалом арештованих і
ЗИЦІЮ ПРОТИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПОДАТКУ НА П И В О .
памятають. М о р о з щіпае за вуха. Всюди видно, Як л ю д и скуіавіть б і л ь ш е : вона
вв; жз;` excellency to take all necessary буде понад 100 осіб, які п о
Б Е Р Л І Н ( Н і м е ч ч и н а ) , 14. січня. — М и н у л о г о року подалилися, попідносили ковніри та біжать, щ о б д е скритися пе- й о г о
найголовнішим
носісм measures in order to force the кілька днів пересиділи в п о л і - '
тоќ
на пиво в Німеччині приніс в державну скарбницю 375
ред х о л о д н и м вітром.
арештах.
ПоліційніІ
.травднвої
демократії.
Нема Polish ` government to fulfil, all
міліонів марок. На біжучий рік міиістер фінансів проектує
П о д а ю т ь , щ о п о инших містах рівнож м о р о з и .
.
умніву, щ о нове правительст- obligations promised by Poland крути у Львові станули на стазбільшити цей п о д а т о к щ е на 165 міліонів марок.
зо знайде піддержку у Фрап-1 toward her т і ї riiies, the Llkra- новнщі, щ о це д і л о українсь4
А л е предбачається сильна о п о з и ц і я в Рейхстагу проти
рористів, членів У В О , і
Це замітне вже з т о г о , щоііпіап$ especiall;
ц ь о г о проекту. Навіть соціялістична партія, д о якої належить
Н Е хотів Б У Т И Т Я Г А Р О М Д Л Я Д Р У Г И Х .
Alexander Shandrowsky, Thco- наслідком ц ь о г о повели в т о французькі
фінансові
круги
міиістер фінансів Гільдердінг, не б у д е підтримувати й о г о п р о Н Ю ИОР`К, 14. січня. — М а л я р і різьбар Еміль Фукс ві- готові
співпрацювати
при dore Czorney, Theodory Zachid- му напрямкові енергійне слід- j
єкту. Л ю б и т е л і пива вказують на те, щ о на вяно далеко мендобрав с о б і життя револьверовим вистрілом, залишивши л и - відбудові Румунії. П о ўділенню
nd R e v . Antonine Ulanitsky ство. Слідство одначе не внший податок ніж на пико, а л е прихильники збільшення п о - `
ста д о сестри, в якім подає, щ о поповнив самовбийство тому, позички треба надіятися, ш о signed the protest.
:азало нічого конкретного.
датку на пиво звертають увагу на т е , щ о пиво д а є далеко
щ о не х о ч е б у т и тягаром д л я себе і д р у г и х .
колись мала Румунія розвибільші прибутки підприємцям, ніж вино, щ о не дає заробітку.
re_
Evening
Sun.
The
Baltir
Ф у к с б у в д о б р е відомим малярем, щ о портретував най- неться й-що назвуть ЃЃвеликою
УКРАЇНОЗНАВСТВО
В ЧУote
f December 11,
визначніші о с о б и с т о с т и тут в Америці і в Европі. Хорував на Р у м у н і є ю " .
П
Ж1И П Р Е С І .
..рака. В липні переведену на н ь о м у о п е р а ц і ю , яка не вдалася.
ASKS U . S. A C T I O N
Всі п р о це знали, тільки він не знав. К о л и ж п о якімсь часі заЮ Г О С Л А В Я Н С Ь К І Д И К Т А Т О Р И НЕ П О Д А Ю Т Ь О М И Н И
Паризький журнал ‚„Ргап.е.IN L E M B E R G T I L T .
ПРИСУД НА ОФІЦИРА.
вважив, щ о слабне чимраз далі, рішив відобрати собі життя.
Protest Accusing Poles Is Sent T o Orient" ( ч . 62 за місяці бере- К О Н Ф І С К А Т И о д н о ї З , Н А Й Б І Л Ь Ш И Х Г А З Е Т . У Б ^ І Г О Р О Д І
Весь час підчас х о р о б и д о г л я д а л а й о г о вірно й о г о сестра.
Б І Л Г О Р О Д ( Ю г о с л а в і я ) , 14. `січня."— Найбільша столичзень—квітень м. р . ) містить у
В середу, 5 . , грудня, закінKellogg
By Citizens Of
відділі „Франція — Україна" иа газета „ Н о в о с т і " сконфіскована. Влада не подає причини
илася розправа проти підпоUkrainian
Descent.
ряд
статей
політичного та конфіскати, а л е гадають, щ о причиною т о г о стела політична
ручника
польського
війська
American citizens of Ukraini
А потім Ї Д Е Д О . Ф Л О Р И Д И , Ф Л Е Ч Е Р
КАНДИДАТОМ
іьтурного
характеру,
щ о стаття, несприятлива сучасному режімови.
Залеиського, який убив
descent living here have adopted
НА СЕКРЕТАРЯ СТЕЙТУ.
Це вже не перша конфіската газет з' часу, коли к о р о л ь
торкаються України, і т о зпід
наречену Іжовську. Заленськоa resolution protesting against th.
В А Ш И Н Г Т О Н , 14. січня. — Г е р б е р г Гувер -приймає далі
пера як Українців так і Фран- знищив конституцію та завів диктатуру, поставивши уряд з
го засудили на 5 л і г
ЃГ
lleged
atrocities
of
Poles
toward
авдіенції і п е р е г о в о р ю є з сенаторами та другими п р о ріжні видалення з офіцирського корцузів. Між иншими знаходимо військових.
Ukrainians during a celebration
справи. М і ж Іншими о б і д а в він і переговорював з Ф л е ч е р о м ,
там також уривки Шевченкоof Ukrainian Independence Day
американським амбасадором д о Італії, щ о товаришив Гувевого ‚ ‚ П р о м е т е я " у-францусьNoember
1
at Lemberg,
рови в й о г о п о д о р о ж і п о Центральній і Полудневій Америці.
кім перекладі.
БОГАТО КОРАБЛІВ ЗАГИНУЛО.
Galicia, and the failure Of the
КОМУНІСТИЧНЕ В І Ч Е НА
З т о г о вносять, щ о Гувер думає покликати Ф л е ч е р а на пост
Вида'вництво „France-Orient"
К О Н С Т А Н Ц А ( Р у м у н і я ) , 14. січня. — Надзвичайно велиPolish
authorities
to
prevent
such
ПІДДАШІ.
секретаря стейту.
видало у Парижѓі недавно б р о - ка буря на Ч о р н о м у морі спричинила з а г и б і л ь б а г а т ь о х к о incidents.
(Економічна Україна) зпід пе- раблів. Голяидськнй пароплав „ Г е л е н а " , щ о йшов д о Ц а р г о На горищі о д н о ї з камяниць
The
resolution,
which
ра L. Х'. Francois. Книжка ціка- роду, розбився на підводній скелі б і л я Констанци. Бельґійпри Бернардинській п л о щ і
drawn at a massmeeting held at
ДОМАГАЮТЬСЯ РАТИФІКАЦІЇ ДОГОВОРУ КЕЛОГА.
ва, але неповна, б о не у з г л я д - ський нафтовий пароплав „ П е т р о л і н " спіткала такаж д о л я .
Львові відбувалося комуністи-j
Curtis Bay, was sent t o Secretary
В А Ш И Н Г Т О Н , 14. січня. — С ь о г о д н я відчиниться тут К о н нено всіх українських терито- Англійський пароплав розбився б і л я Каліакри. Крім т о г о зачиє віче. Н а г л о ввійшла поліo f , State
Frank
B. Kellogg,
ферснція причин і заради війні. На т у жіночу конференцію
рій.
цій, яка віче разом з вічерика
г и н у л о багато менших кораблів. Ч и с л о загинувших моряків
requesting
the United
States
з ї х а л о с я о к о л о ІООО д е л е г а т о к з ріжних сторін Америки. М и с ми перенесла д о Бригідок.
Італійський орган славяко- ще не відоме.
Government to intercede.
II
сне Керн Чепмен Кеѓт, г о л о в а конференції, з л о ж и т ь візити
Orientale".
was signed rjy Alexander Shand- знавства ,,LEuropa
сенаторам у к а п і т о л ю і б у д е домагатися від них з г о д и на раНЕСОВІСН`ИЙ
ПОРТІЄР.
rowsky, T-heodore Cxorney, Theo- що Виходйть 'в РЃгмі, містить в
тифікацію д о г о в о р у Кело^а б е з застережень.
Zachidny
and the R e v ,своїм подвійнім мислі 7—8 ( з а - К О Ж Н А М І С Ц Е В І С Т Ь М А Є С В О Ю В Л А С Н У А Р М І Ю . ВСІ
Обичайна п о л щ і й н а бригада dorc
типеиь-г-.серпень 1928 р . ) велиМОНАХИ У З Б Р О Є Н Г Й С Т В О Р И Л И ВЛАСНЕ В І Й С Ь К О .
арештувала
портієра ѓотелќу Antonine Ulanitsky.
Ќу статтю п р о українське^лиПЕКІН ( К и т а й ) , 14.'січня. — 3 давніх часів Т и б е т о м праФ И Л А Д Е Л Ф І Я , 14. січня. — , В тюрмі а Г о л м с б } і в ґ з б ў и т у - „ М о н о п о л ь ' ' , при в у л . ЛєПо-'р`
ганпя в історичній перспективі:
вили два лями. Цивільний, `що зветься „Панчен Л я м а " , та д у валося б і л я 600 вязнів, щ о звели ф о р м а л ь н у дійну з с т о р о ж е ю нів у Л ь в о в і , Сальомона Ві
.‚II proble'ma Ucraino" attraversoj ховний — „ Д а л я й ЛЯма". А л е в 1925 ропі Панчен Л я м а втік д о
ЛОВЛЯ
ОСЕЛЕДЦІВ.
вязниці І забарикадувалися так, щ р г о д і б ў # о д о них л р и с т у - ца, який' знасилував замешкаla storia". А в т о р о м статті є п. К и т а ю , б о я ч и с ь за своє життя.
‚питИ. Д о п е р в а п о л і ц і я дала соб{і з ними раду, к о л и засипала л у самітно в д ю т е л ю Марію Н
На протязі сезону на ПівЕвѓен Онагіький ( У к р а ї н е ц ь )
Д о Т и б е т у пачкують з б р о ю з Китаю, Індїї та Росії. Тепер
їх слізними, б о м б а м и . ВязнІ пдчали падати. М н о г и х треба б у л а з Миколаєва.
нічиому морі з л о в л е н о 360 міщ о - в і д д о в ш о г о часу перебу-j Т и б е т поділений на окремі ворожі райони, щ о мають свої „ а р відвезти д о шпиталів, б о мають нарушені легені.
ліонів оселедців. Р и б а л к и за- ває в Римі. О г л я д свій закінчує
мії", від 300 д о 400 жовнірів кожна.
кладають нараз о д н о ї ночі д о 19. століттям'. В слідуючім чиѓ К І Н С Ь К А ВУДЖЕНИНА В
Найсильніші армії мають монастирі, у з б р о ї в ш и та вивчив5 кільометрів сітей.
ЧЕНСТОХОВІ.
елі б у д е правдоподібно закігг
ши військового діла своїх монахів. Л и ш один монастир, КанН Ю И О Р К , 14. січня. — Т о г о року б і л ь ш е купували п о чення й о г о . с т а т т і . Сама ста.це, мае 3,000армію з монахів. Всі ці провінції, монастирі й арСанітарно-поліційна влада в
дарунків з нагоди свят як м и н у л о г о . Л а н ц ю х о в І стори пода12 М І Л І О Н І В Ф Р А Н К І В З А
тя є чисто інформаційна і о б - MIJ в о ю ю т ь поміж с о б о ю .
Ченстохові впала на слід з л о
ють, щ о о б о р о т підчас свят був` на 1 8 1 % б і л ь ш и й я к м и н у л о ПОРТРЕТ
РЕМБРАНДТА.
нимає українське питання BIAJ
чинної афери. Стверджено між
го року.
Князь
Буклевш
продав у найдавніших часів. Н о в о г о ѓті
іѓншим, щ о в ' б а г а т ь о х " склеМ О С К В А ( G C C P . ) , 14. січня. — Газета „БедноТа повіпах з вуджениною продаваної Л о н д о н і за 12 міліонів фран- ч о г о вона не вносить, але прид о м л я е , щ о в місті Т о м с ь к у на Сибірі живе муляр Дмітріея,
ків автопортрет
Рембраидта, чиниться безперечгго д л я більМ А Н Т О Л У К І Н Г , Н ю Д ж е р з і , 14. січня. - - М о р е викинуло ковбаси з несвіжих кінських
котрому недавно минув 123-тнй рік життя. Він щ е й досі праодин з найкращих архитворів гиої популяризації ў к р а ї н а
песячих
п'ослідќів.
Арештовано
на беріг труп в е л и к о г о кита, а населення до'вго р а д и л о , щ о
12 осіб.
з тим китом з р о б и т и . Вкінці спалили й о г о .

ТВЕРДИЙ УКРАЇНСЬКИЙ НОВИЙ РІК.

АРТИСТ ВІДОБРАВ СОБІ ЖИТТЯ.

!

ГУВЕР ВСТАНЕ Д О ЧЕТЃВЕРГА.

КОНФІСКУЮТЬ, ГАЗЕТИ, '

;.,; ;:;

своюі
тюрми

СТРАШНА БУРА НА ЧОРНОМУ МОРІ-

ЖІНКИ ПРОТЕСТУЮТЬ.

!

АНАРХІЯ В ТИБЕТІ.

ВЯЗНІБШУЮТЬСЯ.

Т О Р Г О В Е Л Ь Н И Й ОБОРОТ ЗРІС. .

НЕ ЗНАЛИ, Щ О ЗРОБИТИ З КИТОМ.

МАЄ 123 РОКИ ЖИТТЯ.

н

„SVOBODA" (LIBERTY)
fOUNDrU 1193
r published din- except Snndaya e a t
Ѓ І " .oo Grand Street, Jersey City. N. J.
Owe.4 b- the икгвіоіва Nation її Association, lac
I by Editorial ConmHttee.
Bateratf ai Second Class Mali, Matter it the Post Office vt Jersey City, it. J
on March 0, 1911, under the Act oI.Msrch 8, 1879.
'
malHnj at special rate of postage provided lor In Section nd.i__
of MM Act of October 3. 1917, authorised July 31, 19І8.
SUBSCRIPTION RATES.
ГГЕРЕДПЛАТЛ:
a a copy.
Пооджноке число три n
і A 7.00 На рис
- ...S 7.00
. . I 3.7S На пів року
„і 3.75
мі
і .
т% 2.00
..# a.oo! На три в"
В Джерзи Ситі 1
. Романи ami Jersey citx lates:
На рік ?' ''.,. , , . „ , . ,
„..$10.00
ft"_year
6to.(
6О0
1U aaoetba
д.$.оо На т о . місяці
,,.
;..$ 2.75
ЃНѓе, months
I 3.75
За кожду зміну адреси платиться 10 центів.
(

;

висилати гроші.лише'їм 'ті зв. Foreign Money Qorder
За оголошення'редакція^ н'е відповідає.

Звичайно, б о л ь ш е в и к и приватного листа, які і,.юстру
б у д у т ь говорити, щ о це вони ють кріваві масакри ' у к р и й с ь з р о б и л и не з тих мотивів";'я ки-' к о г о населення та демолюван-

влади.

7

. Ш І К А Ґ О . ІЛЛ. Бр: св. Вас. Великого, від. 214; повідомляє всіх- своїх
членів, шо річні збори відбудуться а
неділю, 20. січня, в ѓод. 2-ій пополудни в гали парковій, 29 So. Halstedt St.
Обовязком е кождого члена явитися
на означений час, бо буде справозданне ва 1928 рік, вибір уряду на рік
1929 і инші справи до полагодження
— Ннколай Гладкий, голова; Василі,
Зеліско, касіер; Іван Паславський, секретар.

ми руководяться М у с о л і н і , Прі- ня українських іНсти ѓўцій.
Дивним стає, к о л и в часи j повного права с в о б о д и вибо„ О с ь який вийшов фінќт —J
мо д е Рівера, к о р о л ь Алексанрозцвіту демократії до'водить- рів, т о т о д і всякими засобами
дер, ` щ деспоти минувшини, г о в о р и в д а л ь ш е Грушевський,
ся говорити, щ о в нормально- фалшуються вибори, чи завоусіх
б а л а ч о к , щ о П о л ь щ а защ о б и втриматися при владі й
му державному життю правб диться така система, щ о е л и панувати над пригніченим на- безпечить розвиток украѓйсьЛЮДИНИ на свобідний вияв сво- ше корисѓною д л я пануючої
кої культур'іЃ, о с ь за яких страродом.
їх політичних переконань пе- кліки.
МІННЕАПОЛІС, МІНН Тов. Запожити рожсьюв
Коли б о л ь ш е в и к и е дійсно шних у м о в засуджено
Січ, від. 385, повідомляє своресдідується ж о р с т о к о в кра- ` Т а к е 'ми спостерігаємо пс
Україні.
Очевидно, їх членів, шо міс`ячний мітінг відбу(владою робітників і селян, т о Західній
їнах, щ о здається мус і диб цю всіх самодержавних
деться в неділю, 20. січня, зараз по
монархЃ
щ о за таких ж е у м о в переїду- Сл. Божій.'в гали церковній ріг Uniс в о б о д у о с о б л и в о толерувати. ях, чи цсевро-парляментарнгтх НЕМА ч о г о їм боятися с в о б о д и
вае ціла -третина українських тег$ІІу і' Sixth Ave., N. Е. Є-кілька
Коли с в о б о д а політичних пе- державах. А о с о б л и в о це ви- виборів, . б о населення ( с о в д (
важних справ до полагодження, котрі
з е м е л ь під о к у п а ц і є ю П о л ь щ і , інтересуюеь,.всіх‚оленів. Також слідуреконань, а г о л о в н о виборці являється яскраво' там, д е по- ЃТІЇ складається на 95%'.'з селян
Т#уфунії,
Чехословаччини.' Т ю ^ ' ючі мітінгиСоўдУть все відбуватись в
‚бітників.
"
О
т
о
ж
прй'`ейо-І
забезпечена вЗџарляменТарни:' нўе диктатура, р # . приклади
треіу неділю в місяцн. Уряд на рік
рід.н4џў
годосованню звичай-jВ и в ў ' 'гідна'Чѓероїчна витрева- 1090 р слідуючий: Онуфрій Шабатура.
країнах, т о щ е б і л ь ш у вона ' , в і т н і х часів історії:
: Иоснф Ґреськів, секр. фін.;
І ю всЎі№й віддадуть свої г о л о с и І л ї'сть,
мусить' б у т и з а б е з п е ч е н о ќ ѓ яаХарчншин, секіз. рек.; Василь.
ЗахоПив в л а д Ў ' Мусоліні
,ба,е
продовжувати
тим, 'хто ф й е н о забезпечує, "
Йосиф Ґреськів,
фцьо. касіер.
родовиі д е ніби той нарід сам
першим ділом-`позбавив нлсе-Б"НТЕРЬ^Р.
Д
править; д е ‚'він`творить всю
лення .Італії права свобідннкг
с в о ю владу, "Починаючи і з са5?-ІИКАҐО.
ІЛЛ.
'
виборів, а з г о д о м і парламент!
1Т^ІХО НИУг ^ВІДСИ, 3 К-И-`'к^Іід. 252, подає .
НЯ ЛЄТЯ'
низів аж д о в и щ о ї ' д е р замінив призначеними агенташа, ВЄЛ.......^ - - " - - ѓ у J-г-._ Ідеться в неділю, 20..січня, в годині
жавної влади. М а є м о тут 'на
ашистської партії. Зро
КОЇ культури, Української C o - 2-ій пополудни, в Укр. Нар. Гали, 1944
думці країну, де ніби т о панує
бив державний переворот Прі
ціялістичної Респубдики, 3 м і - ' w .
радянська влада р о б о ч и х та
важні справи 'до полагодження. Кміс
мо д е Рівера й негайно розігста, де твориться нове ‚куль- трольна комісія дасть звіт за 1928 рік.
селян.
нав партямент і поховав всятурне життя українського на- Довгуючі Члени мають вирівііатн свої
В країні, де говориться про кі свобідні вибори в Еспанії.
^роду. М и знаємо, щ о
наші довги, бо Інакше будуть суспендовасебе
диктатором
ні. Проситься тих членів, котрі ще не
забезпечення всіх прав р о б о - О г о л о с и в
врочистім засіданні Істо- брати, які стогнуть тепер під
заплатили за календар, щоби принеч о г о народу, звичайно впер- к о р о л ь Ю г о с л а в і ї , також від- ричиої Секції В У А Н , присвячеу-страшним
р м о м , страждають слн на сей мітінг. Ма мѓѓінѓу будеться
чергу мусить бути забез- разу розігнав парлямент
,му 20-річчю „ З а п и с о к У к р а '
ід р і
нами, за їхнє принимати нових членів без вступнопечене право с в о б і д н о г о вибо- инші виборні органи місцевої їнського Н а у к о в о г о Т-ва в Ки почуття єдности, за те, щ о во- го, тому проситься членів привести ЗІ
собою нових кандидатів. — Павло Хору органів с в о є ї , в л а д и . Право державної влади.
їві", виголосив промову акад.
не зрікают`ьсй звязків з на- мин, секр.
свобідних виборів забезпечуТак завжди поступає кожна І Грушевський, з якої
уривки шою
в и з в о л е н о ю , робітничеСКРЕНТОН. ПА. Бр. св. Василія Всється лише таємним г о л о с о диктатура,
ликого, від. 229, повідомляє своїх члскожен
узурпатор подаємо:
селянською Україною.
нів, що річний мітінг відбудеться в
ванням. Т о д і г о л о с у ю ч и й ви влади, чи т о він б у д е в одній
„ К у л ь т у р н и й розвій на За
„ У с і наші сьогоднішні згад' січня, в гали церковній.
бірає т о г о , кого він бажає. На о с о б і чи колектив певної гру щій
Україні не може йтікн обертаються навколо бран ь о г о неівпливає жаден страх, пи а б о партії. Вже саме .протерського співробітництва S'K- аперед, отже ми маємо пра- на рік 192?. Також проситься довгующ о ' й о г о ` голосовання комусь голошення
Я
впровадження раїни Наддніпрянської і Укра- цювати тепер не тільки за ^свс чіїх членів, щоби вирівна.ти свої зЯ-'не б у д е подобатися, ні не б у д е диктатури робиться т о м у , щ о
їнн Наддністрянської. 1873 Р- бе, але й за них. Д л я ку льтуіТ.щгіобігатн
голосованням узурпаторська
влада . .згори заходами й силами оЃ
-Лнвго
обслугування
Західної`
чиєїсь паски. Таємне г о л о с о - знає, щ о вона не користується
тим України у Л ь в о в і зал'ощќено'
з (України потрібний щільніший
(вання
забезпечує
свобідний д о в і р я й ' б і л ь ш о с т и ййселення,
..СКРЕНТОН. ПА. Бр. ЌЯКЃ. ЯшЩЛв
Т-во ім. Шевченка, як постій-1 звязок з нею, потрібні сприлт- Богрродлці. ‚від.. 123. повідЬмли. всЬс
вияв волі людини. І коли дер- а зберігає владу в своїх руках
своїѓ членів, що річний мітінг-відбуну резерву проти нападів р о - ливі й о г о обставини.
жавиа влада знає, щ о зона лише спираючись на силу, спи
деться 'в неділю, 20. січня, в ѓод;. 1-ій
сійського царату на українсь„ Н а ш е засіданкя

кінчив попол., в гали церковній на Семій ул.
відповідає інтересам б і л ь ш о - раючнсь на захоплені апарати
кий рух. Ц е й плян виправдав Грушевський с в о ю ' промову— Проситься всіх членів прибўій на ости населення своєї держави, влади та на своїх прибічників.
значений час, бо маємо важні справи
себе — львівське товариство має бути ‚за заклик д о спіль- до полагодження. Контр. комісія дасть
зона ніколи не стане боротися
в часи справозданнє, по чім відбудеться виБачимо, щ о в бувшій `Росії стало за грунт українського н о г о співробітництва
проти таємного голосовання.
бір уряду на 1929 рік і другі важні
національного
життя.
Коли
західно-українського л и ІОЛІТ- справи. Будемо принимати нових члсїй не треба
вживати
с в о г о пану'є большевицька диктатунадійшов час можливості! пе- тя, д о культурної підтримки її, нів без вступного, тож приведіть свовпливу, чи впливу своїх уряд- ра, яку вони називають дик
їх знакомнх і приятелів та вписуйте
ренестн
осередок
наукової
аж
поки
підяремна
Західна
свої діти до своєї організації. — Мих.
ників та прибічників на г о л о - татурою комуністичної партії
безпереривиа
б о р о т ь б а думки до старого історичного Украї'на не зєднається з Ра- Волошук, предс; Дм. Дран, кас; Ник.
суючиіі нарід, щ о б він відда- А л е
Піціль, секр`.
центру України — Київа, тут І дянською
Україною в одне
в
самій
партії
показує,
що
ця
вав свої г о л о с и л и ш е за канзаклали наукове т-во сила'ми цільне, Неподільне т і л о " .
ГЕМТРЕМК, МІШ. Тов. Згода, від.
дндатів влади, чи за її при диктатура зводилася колись д о
20, повідомляє, що місячні збори від— знова таки — о б о х частин
невеликої
партійної

г
о
л
о
в
к
и
'
будуться в неділю, 20. січня, в годині
хильникір.
1-ій попол., в Укр. Хаті, 2240 Ґрейа тепер перейшла д о одної України, а матеріяльною й молінг ул. Буде справозданнє фінансове
Зовсім
друге, коли
влада о с о б и , д о генерального секре- ральнрю підтримкою галицьза 1928 рік і інші важні справи. Проситься членів явитись точно в ознабоїться за своє становище, бп таря
партії.
Большевицька ких друзів. О т о ж ми малиби
ЯНҐСТАВН, О. Бр. св. Арх. Миха- чений час. На 1929 рік зістали вибрані
спільно
святкувати
20-річчя
знає, щ о нарід її ненавидить, диктатура так само, як і
їла, від. 140. повідомляє своїх членів, слідуючі урядники: Иосиф Годяк, пр.;
Киїзського Н а у к о в о г о Товари- її:о МІСЯЧИНИ мітінг відбудеться в не- Дмитро Васько, заст.; Іван Кругжа.
яка знає, ш о . населення, над инші, все одно як вони нази
20. січня, зараз по Сі. Божій, фін. сскр.; Ів. Заблоцький. рек. сскр.;
яким вона панує, л и ш е чигає ються j й в які часи існували ства та в перспективі 55-річчя ділю,
в церковній гали на Нсст Райен Евені. .'Іаііило Рубаха, кас; Мих. Чорній,
; Матвій Прихітко, Мих. Миськів
на те щ о б в якийнебудь спо чи існують, скасувала с в о б о д у Львівського Т-ва ІМ. Шевченка. Кождий член повинен прибути на цей
мини.
Уряд .на.1929 Рік є слідуючий:
наійе" "'свято
забарвлено
сіб
позбавитися опіки нена виборів. Поруч з иншими сво Та
Іван І'удиќ, предс; Стефан Баца, заст.;
вистної йому влади. 1 коли та бодамн, щ о їх виборола росій- страшними подіями на Захід- Федьо Нановський, кас; Петро Качмар. іаст.; Іван Кравець, сскр.; Захарќїй олігархічній чи автоќра ська революція після повален ніії Україні, в другім історичІ Ан. Ѓна
БЕТЛЕГЕМ, ПА. Секретар відділу
тичній владі не достає сили ня царату, большевики скасу нім центрі — у Л ь в о в і " .
арій ЃПрќо, кострольори. Члени, котрі
виїхали
з місцевості!, мають прислати 288 подає до відома, що мітіиги сего
отверто сказати свойому на вали основну с в о б о д у всіх на
Відтак Грушевський перска- своќї ца.тежнтість до мітінгў до секр. відділу будуть відбувати в кожду
родови, ^ щ о він позбавлений родів, а саме таємні вибори зує перебіг звісного погрому відділу: John Krawec, Box Зі, Girard. першу неділю по пятнаЯцятім; а не н
і о . — Іван Рудиќ, предс; Федьо На- суботу, як було подано в Свободі з
всіх прав, б о позбавлений ос- органів державної та місцевої у Львові, відчитуючи міспя з „ ький, кас'; Ів. Кравець, секр.
9-го січня. — Іван Малицький, сскр.
3

Телефон „Свободи": 498 Мопі отегуЗТсл. У. Н. Союза: 1838 Montgomery.

ІО

^ШШ^ШТ

8

? 060DA", P. О. вОХ 34B, JERSeY СЃЃУ, N

БОРОТЬБА ЗА СВОБОДУ ВИБОРІВ

'

і,

НОВА ДИКТАТУРА.
Д о європейських диктатур прибула ше одна. Д о Росії,
Італії, Еспанії й П о л ь щ і пристала сими днями Югославія. К о р о л ь Олександер п р о г о л о с и в розвязанне скупштіни, югрславянського парляменту, та о б н я т ѓ е все влади, адміністраційної
й законодатної, в р о з б и т і м сварками „королівстві Серба, Х о р вата й Словінця".
На диктатуру заносилося там уже здавна. Заведено її на
те, щ о б и рушити Ю г о с л а в і ю з мертвої точки, на котрій вона
станула від кількох уже років через завзяті непримирим'і просто противенства. Почалися вони від часу, як аліянтські д и - '
пльомати на паризькій конференції зліпили сю так звану ними
Югославію. З л і п л е н о її в той спосіб, щ о зчіплено д о купи колишию с а м о с т і й н у . Сер$ію, мадярську Хорватію іі Славонію,
авод_4йЄЬку:Борйюйі. Герцеговину та самостійну Ч о р н о г о р у .
З л у ^ н в ' ` С ^ і у Р а ї і П ^ с е і в б с ь к р ю династією, і Серби, природно,
вва^адн;.5^Держаад,;Пвредовсім
своєю; для них Югославія
се була мріяиа ними Велика Сербія.
На се не пристали другі народи, а передовсім Хорвати,
в котрих здавна жила традиція автономічних прав від Австрії.
Вони х о т і л и ' м а т и широкі автономні права в новій державі.
Серби на се д о з в о л и т и не х о т і л и . Д л я них Хорвати се б у л и
Серби. Прецінь мова Хорватів та сама, що в Сербів. Т і л ь к и ,
щ о в них релігія інакша, та письмо інакше.
Ось так і пішла б о р о т ь б а : Серби хотіли с и л ь н о г о "зцентралізованого уряду в Б і л г о р о д і , який вмівби зливати край
в одну одноцільну масу. Хорвати, вважаючи себе висше р о з виненими культурно від Сербів, добивалися автономії, яка
в устах деяких провідників д о х о д и л а майже д о повної державности.
Б о р о т ь б а дійшла д о т о г о , щ о минувшого червня провідиика Хорватів ранено смертельно в парлямеиті. Від тоді х о р ватські посли відїхали з Б і л г о р о д у , пообіцявши не вертати,
поки не б у д е привернена конституція та не б у д у т ь заряджені
нові вибори, У ѓрудий в Загребі прийшло д о заворушень між
Сербами й Хорватами. Заходи короля полагодити суперечку
не вдалися. Гризня між народами дійшла майже д о горожанської війни. Нові вибори д о парляменту л е д в о чи б у л и б и принесли зараду.
На словненнє хорватських домагань уряд не міг пристати.
Т о м у він і рішився попробувати полаѓгодити справу при помочи диктатури. Через розвязанне парляменту Хорвати зі
Сербами не мають де сваритися. А л е чи від с ь о г о сеї сварки не
стане? Л е д в о , чи не стане. На верха її видно не буде. Світ Про
неї знати не б у д е . А л е вона буде далі існувати, поки Ю г о с л а вія не вдоволить бажань Хорватів а б о — не розвалиться.
х

ЩЕМИЌ
М. С. ГРУШЕВСЬКИЙ ПРО ПОДІЇ
НА ЗАХІДНІЙ ЎКРАЇНІ.

В^Щ^^^џ^

Я

і з а

С 0 Л

а

Н

с т ь

3

ч

МІТІНГИ ВІДДІЛІВ ш о ю

0ВС

Michael

Kotsyubinsky.

rocks hung gloomily, the
Д ж е р о м р Д ж е к о м Л о н д о - ` , м у ні, АЛЕ й це найрадше, к о л і
turned from side to side and cal- Аркадій Аверченко.
lay under a gray cover of sleep. led for help as though there was
писане товстим д р у к о м .
IIOM. '
ІЦґПІРІіи
Nurla was descending Yaila and a (ire.
— Т о ж навіщо ви, д о чорта,
— Знаю, знаю — д о г а д л и а о
АНГІІІЬцЬ
almost ran after his buffaloes.
куняєте над англійським жур"Usien! Mustafa!"
^
сказав інтелігент — Л о :
He was in such haste that
I b y R. V . Orlana. ,
налом?
The Tartars awoke and were
це таке місто.
Сидів на лавочці в тіни крі
did ,not even notice that a stack
— А г а , т о про це р о з х о now
appearing on their roof
— Ні, прошу вас, я мав на
л а т о г о дерева, із з а д у м о ю на
3)
of fresh grass moved down from
диться! — здогадався інтгліwhile Nurla helped along: " A s расовому славянському лиці, з ^
^ '" .
американсько
...StruggIes under the fog ;i): (woman, who held them hvpnot the wagon upon the backs of the san! Mamaut! Zekeria!" called
г е н т . ^ Я НЕ куняю, пане, л и виразом
людини,
щ
о
б
о
г
а
т
о
'
письменника.
А
б
о
ж
т
о
ви
animals.
The black buffaloes
an infant under its covers, Uien ically.
he on top of his voice.
I
не знаєте навіть й о г о опові- ШЕС-УЗБІ к а л ь к у л ю ю , чи виou come to this'wiggled their hairy hunches and
. .
,
.,
.. читала, б о г а т о передумала. Ця
"Why
did
suddenly thirovs it ofT...
The
стане Цього на виклеєння кудань із Клондайк?
Ihe alarm flew over the v i .
air lonely here?"' turned toward their home, but
Are
Ior.TL.NIII IIILLLJ ill lilt, U U I . i l ? place?
ферка. Б о т о , бачите ^ о б р о .
J
' обставина
відразу
настроїла
— Чого?
"
"1 am very poor — not 'a mirla changed their direction and age reached the houses in the
aijo,."щпарами і^таргйн` може
— Боже, про Клондайк, на
mountains
ran
down,'
J
He high
star in heaven, not a stem'' ii"'stopped at the coffee-house.
jumped from roof to roof andi
а г і
' v
F R O M
.
,
З` '
Я сів ‚біля н ь о г о на лавочці Аласці.
earth... I am earning my living. " j k n e w that Memet slept there and

gathered the people.
Red caps .
^1 .
I— На якій ласці?
opened the door.
.
"
I
heard
you
play..."
into IJieJmUSe. settle on one3s
ere appearing everywhere and ^
.

А'ласка?
Хіба ви не оріSilence.
"Memet, Memet, come here
Приємн'о часом поговцрити
^ n along narrow paths fOWards „ „ _

. єнтуєтеся в гсоґрафії підбігў-j
"...Jolly... In my home in the
Memet jumped up rubbing his the coffee-house, Nurla explained
з б р а т н ь о ю д у ш е ю пр'о'гііжііу
нових країн?
го,
щ
о
,
як
виявилося,
у
вслиmountains is very'lively^, music... sleepy eyes.
містику'`Розетія,
про
цікаві
HEARTRSRTIOFI
о them.
— Д а р у й т е , яких країн?
заду.мі
псрелистозу—з
girls... weddings... we have no
"Memet, where is A l i ? " asked
контрасти, щ о є
прикрасою
Memet red and tireless ,silentiYl
ТТЮ Х Я О У W 3 H
журнал „ Д и Т е т л с р " .
— Ради Бога, візьміть у р
Nurla.
Ьритійської раси, п р о натхненlooked around him and jumped
O-iaJa... Q-.иагПЛ..,
— Д у ю спік інґліш, сер? - ки який б у д ь атлас.
"Ali... Ali... somewhere here," off the roof like cat.
ня автора „ М а р т и н а
Едена",
She often comes out on ihe
The, Tarпитаюся
ввічливо,
знімаючі

А л е ж , пане, такі
::
empty tars were all excited.
"No?
And its sighs do not and, he looked at the
вкінці про це, як а п о л ь о ґ с т : :
flat watches
roof of thethered coffee-house,
sire
kerchief c.
'Ihe
капелюх.
benchal
house?"
'
часи, д е мені купувати та:
Берн-Джонса вміють рівночасleans
a-ainstofthethe
tree stranger,
and w a t c hі e s penetrate
'
, your
havevery
you?
the head
relatives,
who only
yesterday
Тамтой із счудуванням види- д о р о г у матерію, як атлас?
"" N o . - r yInstead
но з а х о п л ю в а т и с я велсівсько" W h e r e is Fatima^"
tin sea...
the eyes,
sea —
neai of the sea we
though
hopingN oto, ' not
see his
- !
split each others heads, were all
вився на мене.
The wind
і — Ну, ну, ви не
абиякий го „ В і й н о ю світів"!
"Fatima? She is asleep!"
those large black burning eyesj have a lot of sand...
united now by a feeling of in
— Щ о такого?
carries
the
hot
sand
and
piles
it
Т о д і на д у ш і стає лекше.
профан!
" T h e y are in the mountahis. justice.
she sees so often in her dreams...
It reflected not upon

А
х
,
перепрашаю
дуже,
я
There in the'sand above the sea in high heaps, like camel's nunMemet looked at Nurla, walked the h6nor of Memet only,
— Ц е також не Профан, але
взяв вас за Англійця. Та мене
dies...
There...
blooms now her favorite
Втіржків називаюся. Ф е д і р Миthrough the room and looked out the honor of the whole face wasj
виправдує
велика
симпатія,
"Sh-sh!„."
mountain-flower... .
A nasty Turk, a
ко.таєвич Втюжків.
of the window.
T h e buffaloes outraged.
П о д і л праці.
ку чую д л я Англійців. Я все не
Suddenly, as though by ac- stood on the road with the grass) pauper, a mere
servant
and
O-la-la... O-na-na...
Я дав спокій` всякій товариміг надивуватися генієві гаси,
— Н у , я К ж е ж ' т о б і живеться
cident, she revealed her white
vagabond!
It was an unheard
all
over
them;
the
first
rays
of
ській
етикеті
тай
питаюся
The stars hover over the earth,
щ о міг видати зі себе яќ місв подружі?
delicate fac^MBnd' lifted a linger
the rising sun shone on the sea.
the moon over the sea...
Ласкавий пане; а знаєте,
що.
ij'i"Z
їь"ХІІІ
I
'
.
, T H K V - Р о з е т і я , так БУДЬ
ith Tt pai
— М а ю знаменитий
поділ
що це таке ск'ладня а б о ети' v U п о Ќ ‚НІ '
N " r U , "WhatJbrought out OF the house a LONG U
,
'
.
{KB lips.
Ираці з м о є ю жінкою. Передyou
'
ЎО" WANT?"
, і . IKNIFE, t h r o n e he iised FOR slaughi-'B^cTh
slaugnt-jBiCTj,, Велса.
Велса. . .TF.v Л І
"Do
you
come
from
мольОґія`?
be seen
пфлудйем р о б и т ь в о і й , Щ'` саand
" Y o u lunatki.. : I am telling je^ng
sheep,
and
stuck
it
_ -Скільки видати?
away?"
- пере
— Якось н е ` мав я наґоДМ ма х о ч е , а п о п о л у д н и р о б л ю
sea. as blue
e i „езнакомий.
you that your wife has run.aiway! resolutely into-'hiS b e l t , . ' 4 - : the
Ali turned with a start.
Thej
стрічатися з цим

зітхнув І
щ о вона х о ч е .
with the Turk, I saw them in the Tartars were all ready...
Містику Р о з е т і я з В е л с о и . незнакомий. — Часу, гіане, тай
voice came from Out,roof, .aa'$j
VAreoib you afraid t o talk to
Lead!
Мі...ністер?
,
нагоди не б у л о ! А х , часи, чаhe lifted his eyes.

Х т о ? Р о з е т і ? А л е ж НІ,
Я, з н а є т е , ' т о г о в' службоFatima stood under the tree,
( T o be continued.)
Івась: Мамо,- в газеті є о т о л
Memet's eyes were now bulging
плястик. „ Е е # — подумав я с о - вих справах... В адміністрації
the shade of which fell also upon
What he v f l l find necessary."
.
лошення, щ о управа театрў
He pushбі.

Щоправда інтелігент, а- працюю.
Ali.
He- blushed and stuttered,
" H e shall kill us when he sees
п
о
ш у к у є статистів. Щ о т о зна.ed Nurla aside, ran out of the;
OF T H E MEMBERS
ле в англійськім малярст_і, т о
Т о ж як ц е сталося, щ о
"Fr-r-om
Smyrna,
very
far
чить?
O P T H E ukrainian n a t i o n a l
house, and Iirnped u
якось не теє'
читаєте „ Т е т л е р " .
away..."
" A s he will please."
ASSOCIATION.
I He searched a i r his rooms and
Я міг б и інакше порівна-:
Мати: Ц е такі л ю д и , яких
Щ о читаю?
" I am from the mountains."
ran out to the roof.
N o w hoj
ASK Y O U R FATHER т о I N S U R I . T H англійські контрасти
Журнал, щ о й о г о б і ч у у ) поставлять, на сцені і вони ніThe sun did not rise yet, but
Silence.
really looked like a lunatlc
MENT O FTHEUKRAINIAN N A T I O N A L '
пояснюю CBOMV гпівЛй
ч о г о н е м а ю т ь говорити, ні
ЇОО
IH T H E JUVENILE D E P A R I - I
.
CBOMy СПІВОЄ- в а ш и х ^ у к а х !
The blood rushed to his head some of the Yaila pealtf were I "Osman!" shouted he in hisl A S S O C I A T I O N . Y O U R PARENTS W 1 U СІДНИКОВН.
ГваЙТЧЄПЄЛ Лу— Ч и т а ю ? — дивується ін словечка.
already
aglow.
like an ocean wave and his eyes
jhoarse voice, " K a l i !
Jepar! BE INSURED FOR A N Y ACCIDENT It} ',,uti ѓа о Ш^пі-,^
n^„..JL..Івась: Т о б у л а б и д о б р а ' л о ,
Were captured by the Tartarl
Bekir! come here! '
- Н е r o u . A N D Y O U mvtu RFri-ivir - ^ і ` ' и т ь с я з Пікаділи, понурий те.-ігент. — А л е ж я по француHousewife, mistress.
UKRAINIAN лллшипя MAGAzna.
Мідл-Павн із А р м і є ю Спасен-'ськи ні в з у б ! П о нашому, ч о - сада д л я н а ш о г о татка.

B Y

T

H

E

S E A .

м

м

г о

r

1

1

3

r

НШЧгМР
ШШплпКаа

v

i

e

e

д

о

6

H a B J T b

a

ra

J

l

U

м

П

и

а

ц

і

0

і

р

С

о

И

П

н

І

а

Ш

л

И

ь

В

С

Я

)

і

с

т

ь

и

Т

И

(

к

Щ

о

І

л

І

и

С

о

З

а

Џ

з

к

н

о

м

а

о

w

s e a

i h c r e

N

o

t v

1 П Е

N S M J R

M

e

m

e

S

t

t

u

U

r

N

n

S L L O N E

e

d

t

O

N

T

H

E

S E A

O F

4 H I N G

A

N

D

W

H

E

N

M E M E T

0

y f l b

d

T

о

х

и

з

а

т

я

ж

к

у

п

о

м

и

o

FT

б

^ ‚ ї ^ ї ї

J

н

а

M

H

J

t

o

f

t

h

c

i

r

s

o

c

k

e

t

s

J

ч л и в о

c

t

)

п

о

я

с

н

ю

ю

1

:

ц

і

J , O H

0

a

^ Я І Ш Г С В С Т Е Д У И О Р Ь К ,

З УКРАЇНСЬКОГО
ЖИТТЯ І_АМЕРИЩ.

т о й виступ. ВисТуп х о р у , коротќе

пояснення

до

виступу

І. Стешенка й у м і л е закінчення
б у л и б д а л е к о - красше з р о б и л и
вражіння,

СИРАКЮЗ, Н. И .
Концертовий
І.
Для
як

чути

виступ

такої

І. Стешенко

річю

ції,

е

СІЧНЯ,

як ті ріжні декляма-

вступи,

закінчення

ми-

стецько - СОЦІАЛЬНО - політичні,

В Е Л И К А

БОРОТЬБА

КИРИЛЕНКО
ЗАЛІЗНЯК
-

п р о т и

п р о т и

_
ДЕВІТО
_ РОККО

подяки, т о щ о .

Стешеггка.

співака

'5-го

тань в о д н о , закінчив бесідник

величини
звичайною

похвали

одушев-

.іення з й о г о виступів. Та д л я
робітника

не є звичайною

чю

чути

оперового

тай

ше в й о г о рідній

рі-

співака,

Сам

виступ

Стешенка

вже

П е т р о Д у д к о , сек. Й4 від. У Н С . ' ч и в д л я швалідів, .але`та вече'ра не дописала так, як ц е г о

г о в о р и т ь за с е б е . К о л и присутнім

подається

тво,

т о не треба й о г о аж

д у ж е звязувати

висше

мистен-

з річами,

жінки надіялися. Видно, щ о щ е
не вміє наш загал оцінити ваги такої організації. Та вірмо,
З Л и с т о п а д о в о г о Сията на
що
відносини
поправляться,
Інвалідів.
а наші жінки громадно підопД н я 25. ‚листопада в і д б у л о с я р у т ь ту свою, таку корисну о р в нашій громаді 'листопадове ѓднізацію.
свято., В` у к р . кат. церкві св.
К л ю б переслав'рівнож і свою.,
Петра і гіавлд-о. Б а р т о ш від- жертву на б у д о в у д о м у інва'ліправив панахиду з а . и о л я г л к х дів. Саме недавно вислав д о
героїв і виголосив патріотич- Обєднання $50.
не с л о в о . Підчас панахиди збиА. Я.
рагго жертви на інвалідів. Beтером о ѓод. 7. відбувся козцерт, на якім святочну промоКЛІВЛЕНД, О .
ву виголосив рівнож парох о.
Бартош. Місцевий дякоучитеь Д і т и збирають на Рідну Ш к о л у

такі

БРІДЖПОРТ, ПА.

які

ч у є м л і бачимо що-дня..
сяЦтца

мові і

піч ,

Приданий,

пісні. Т о м у т о і те` надзвичайне задоволення присугних, щ о
чули спів Ів. Стешнка,

ПОДІЙ

змушує

мене подати і м о ю замітку д о
преси.
Івана

Стешенка

як

столичних опер ожндав
г о р д о г о зі своєї
дійсно імпозантний

І НА ЗАСІДАННІ Д С П В У Р - У ,
співака
я ба-

у Л ь в о в і . На т у суму з л о ж и - ють всіх старань, щ о б пргічилися слідуючі жертви: $33 зі- ш л и с я д о оживлення
життя
брано на листопадовім с в я т ) , ‚ н а ш о ї громади. На Великодні
$16 з л о ж и л о У к р . З а п о м о г о в е Свята влаштували вони іеинуТовариство в .Савтпорт.` а $10 л о ѓ о р о к у гагілки, щ о б и п о Т о в . ім. Т . Шевченка, від. 84 казати м о л о д о м у п о к о л і н н ю
У . Н . Союза. Р о з х о д у б у л о ' б а г а т с т в о
нашої
народної
$4. $55 вислано д о краю ч е р е з } культури. Ќ л ю б урядив рівнож
Обєднаннє.
'
. І і вечеру, з якої д о х і д призна-

Д н я 29. листопада на вечір-

сесіїК оВдУ

с л а в и . ' днеопмуут а тзасіданні
Київщини
і єЦ
вВ К
висвоєюіступив з такою заявою:

величиною, фізичною б у д о в о „ М и на свої очи бачили, як
ю. Ллє гордости В НІМ НІ
на Україні живуть і розвиваду. Зявивсь на сцену, глипнув ються національні
меншости.
Петро ``Мартинюк відспівав деНа іменинах гром. М . Г у м оком на салю і п у б л и к у , і про- Т у т представники Греків, Німкілька пі'сень з ш к і л ь н о ю діт- ніцького занялися школярі С
сить, ш о б на салі засвічено ців, П о л я к і в р о з п о в і л и
нам
в о р о ю . Деклямувала шкільна Сорочаќ і Ю . Г о л д е н з б і р к о ю
більше світла, б о за темно, про успіхи в усіх г а л у з я х г -.
учениця Иоснфина Кушнір, а на Рідну Ш к о л у в краю. Ж е р т Дальше сповіщає, щ о відспі- с п о д а р с ь к о г о
і культурного
п-ні Михайлина Довгань від- вўвали: М . Гумніцький $ 1 ; п о
ває пісню „ М и н а ю т ь дні, ми- будівництва, щ о вони ї х дійспівала с о л ь о в і точки. Висту- 50 ц.: Н . Ґ о л ь д е н , М . В е р б и н - ,
кають ночи", слова Т. Шевчсн- ійли за час існування радянҐ А Р Д 1 Н І
пав і х о р під о р у д о ю п. Мар- ський, Д. Ґрапський, Ст. Когут,
ка, музика Зарембн. Л а г і д н и й скої влади. Так само ми на
тинюка.
М . Каторош, Ю . Ґ о л ь д е н ; п о
— проти —
і
добродушний
український практиці переконалися в успіНа святі зібрано на інвалідів 25 ц.: Т. Садовський, Р. С о р о - ^
Д А Р Н О Л Ь Д А
голос; махнув р у к о ю д о аком- xafc нашої української держа
краю $24.90, а на панахиді! чак, Т. Барнет, М . С а д о в с ь к и й ' '
паніятора;
що
сидів
при ви, в успіхах розвитку ўкраїн-^
$7.37. Р а з о м вислано д о О б є д - і І. `'Проща. Решта дрібннмиз
7
фортепяні, і піспя' полилась... ської культури. В т о й саме час
нанггя $32.27.
Р а з о м вислано д о Обєднання
Тужлива, сумна, як т о й поза к о р д о н о м , в сумежніх з` на' ' , `'.г ".о р
Жертвували: о. Е. Бартош $5.20.
жовклнй лист осінню. А дальг-`
ми країнах живуть 8 міл. на-і
- ' V q i ; нг.г і і;сіії
'Jt с Н
І$2; по $Г: Ів. Довгань, РІ. Муц,
ше т о ? Д а л ь ш е співак з м у ш у є
гик братів-Украінців під кор-І
"
^
Л Е К С І Н Ґ Т О Н ЕВЕНЯ.
нас своїм г о л о с о м і г і р к о - б о м н ѓ о ю п о л ь с ь к о г о фашизму. ( ' П О Ч А Т О К В Г О Д И Н І
ВЕЧЕРОМ.
,
Ц І Н А Т І К Е Т І В _ $і.00
гацькй1^Го^2^^
ѓ?
СЛИКВИЛ, П А .
Щ$я
лючим видом на л и ц і пережиПідчас підписання мирного
Д О Р О Г О В К А З : Брати 3-та Евеня елевейтор д о 106-тої вул., а'бо Лексігггтон Евеня с о б - ката М . ' 4 Е Ю Є І В Д З ^ Г
Ш
ватн болі Т. Шевченка і всієї
З хрестин на інвалідів.
р и ж с ь к о г о д о г о в о р у між нами вей д о 104-тої вулиці.
Ж А К П Ф Е Ф Е Р , менаджер.
, б а л , ' В. ' Пухта, М . Козак, П .
многострадальної України. Заі П о л ь щ е ю остання в артикул
У нашого громадянина Івам н ^ м ^ н н н і
Мартинюк, П . Вовк; по 50 ц,:
кінчив. А на лици щ е видніє
зобовязалася
забезпечити
на Ґогната відбулися хрестини,
йосифа
Кушнір, Ст. Годиќ,
страшна резиґнація, щ о коли
права Українців, щ о живуть п о
Дім
Інвалідів
Л ь в о в і $100,
шкід. А зібраний серед чле- Анна Ріпа, М . Вовк, Ст. Шнм- на яких за покликом гром. В.
нема д о б р о ї д о л і , то. щ о б б у л а
т о й бік кордону. Щ о ж ми ма
старім краю
Рідна, Школа
народний податок в сумі ра, В. Степаняк, Ст. Вільч'ин- Буртика зібрано $8. Комітет
така зла, щ о б потрясла о с н о на д і л і ? Недавно
нап
$50, ‚Боєвий Ф о н д $50; видат- $51 призначено $25 на інвалі- ський, Марія Kyxta,' М'. Влох, мав у себе з минувшої збірки
вами світа. . .
країна з великим ` о б у р е н и ѓ м
ки віча $8.21. Р а з о м $208.21. дів а $26 на боєвий фонд.
іЕвдокія Ш и б а л , ' М . Довгань, $4.55. Р а з о м вислано д о О б е д Присутні з ж а д о б о ю л о в и л и довідалася п р о нечуванс поруОстає в касі $3.14.
Р а з о м $101 вислано д о О б - Ів. Бурий; Ксеня Мудра 35 ц.; нання на інвалідів $12.55.
СЕН
ЛЎІС, МО.
кождий тон, мов той г о л о д і і и й , гиешгя арт. 7. рижського д о г о Жертвували по $ 1 : В. БурМ . Петрівський. єднання у Ф и л а д е л ф і ї .
( п о 25 ц.: В. Довгань, Л . Д о в т о допавсь д о такої смачної вору. У Л ь в о в і польські фатик, Анна Буртиќ, І. Ґогнат, Т .
З віча на Рідний Край.
Д . Р у б а х а , секр. гань, И . Ш и б а л , О . Гнидович,
страви, яку перший раз їсть шисти Зруйнували українську
Яким, Катерина Яким, М . М и Іваницька, Гуцуляк, Анастазія
З приводу листопадових noу своїм ж и ѓ л о .
цак, Катерина Мицак, а по 50
к у л ь т у р у і вчинили
розгром
МИКИЗ РАЌС, НА.
Шараварка, Анна Щураќ.
am у Л ь в о в і , які спричинили
: Олена Ґогнат і Марія Кіч.
Були і такі, щ о , як звичай- українських культурних устаІван Ґрудзінський;
АЛЕНТАВН, ПА.
польські хулігани на спілку з
На „ П р о с в і т у " і Інвалідів.
У нас в Сликвил м а л о Украно, прийшли
подивитись на нов, р о з г р о м , щ о нагадує нам
льською
владою, запротсїгщів.
Нам тяжко скликати віЗ
мітінгу
на
Рідний
Край.
‚‚триятер".
царські п о г р о м и з 1905-1906J
Недавно зібрано в нас $210
вав Український Горожаггче, б о це вже великі видатки.
І так коло мене сидів ч о л о - років.
на
Рідну
Школу',
а
коли
ПриЙ-{
д
і
д
а
і
єдський К л ю б в Сен Л ў і с , М о . ,
СИРАКЮЗ, Н. И.
А
л
е
попри
те все ми м о ж е м о
вічок, від я к о г о таки д у ж е за„Зруйнування українських
вісти про лнцтжі звірства
.
протестаційтіім вічу дня 2.
бути
добрими
Українцями.
носило ‚‚муншайном", закислі культурних
установ
підчас
д
р г і в як своїх бра- Українські жінки д л я інвалідів.
грудня 1928 в той спосіб, щ о в ріднім краю, наша громада
Щ
о
б
и
д
а
т
и
, д о п о м о г у інвалійого очн склеювались д о сну, л ь в і в с ь к о г о п о г р о м у дуже вепроти
тих
! за протест'у в;
В нашім місті
знайшовся
Т о м у і лекше в нас перезібрав
$211.35,
поділ
дам, не треба ждати аж на пал- :
а губи жували гуму. М и м о т о - л и к і ; ці зруйнування
значно
рств новими жертвами
гурт
українських
жінок,
щ
о
I
вести
всяку
д
о
п
о
м
о
г
о
в
у
п
о
л
і
три фонди: $100 на Д і м
го. коли І. Стешенко співав, б і л ь ш і , ніж підчас імпсріяліПідчас панахиди за ПОЛЯГ- тичиу акцію. В тій народній прийшов д о т о г о переконання, ќі промови. Вистарчить д о б Інвалдів у Л ь в о в і , $50 на Рідну
він собі потягав з а ним. Я стичної війни. Я не м о ж у милих героїв о. Кульматицькигі праці бере завсідн ревну у- що і українській жінці треба р о г о серця.
Ш к о л у , $50 на боєвий фонд
З новим роком виберім стайому звернув увагу, щ о б дав ритися з таким становищем увиголосив дуже гарну пропо
іасть і місцеве Бр. Н. 3. Пр. б у т и зорганізованою і творігтз
і вислано через Обєднаннє в
лий
комітет,
котрий
зађспокій не співав, але так як- країнського населення в П о л ь Марії. О с ь тепер на річ-(свої власні жіночі організації,
Ф и л а д е л ф і ї д о старого краю. відь, но якій зібрано $31 на д
мався би з б і р к о ю на народбн горохом о б стіну. П о з а д у
Я з а п и т у ю уряд,- яких він
валідів.
І
нім
мѓѓінѓу
жертвувало
воно
де
українська
жінка
знайшл_б
Спис жертводавців: Сестриці
ціли
через
цілий
рік
нього сиділи дівчата-підлітки. ужив з а х о д і в д о о б о р о н и явно
Наше патріотичне. Братство
JOQ,
члени з л о ж и л и відпочинок по своїй праці, а
тоді б у в б и порядок і ` б у Одна з них с и л ь н о штовхнула порушених польським урядом тво Л ю б о в ( 3 2 3 ) $25, Братб о ю $4.45. Р а з о м в и с л а - ' р а з о м з тим і могла д е щ о посв.
Володимира ( 1 7 9 ) св. Володимира, від. 91 У . I I . ;
о
би кому кожду
справу
його в шию. Д о с и т ь нечемний з о б о в я з а н ь р и ж с ь к о г о д о г о в о - ство
. О б є д н а н н я $24.45 і при- чути такого, щ о п о ш и р и л о б її
$25; по $5: Андревс В., Білиќ Союза з л о ж и л о $25 на покритпоступок. А л е й т о не п о м о г - Р У ? "
тя тих шкід, щ о їх ляцькі варе н о по половині на Інва- знання та світогляд. Д о т о г о рипильнувати. Ч и в нас хрерусєвич М . , Д о б р о м и л ь З відповідю на інтсрпеляціЛО.
вари нанесли в листопадові дні
j б о є в и й фонд.
перед українською жінк ю ви- стини чи яка друга забава, 'паський М . , Левицький С , Конмятаймо на рідний край і на
т о г о , щ о між присутн
Ми:
ю, з доручення президії сесії,
нашій ‚ ‚ П р о с в і т і " у Львові,
Ми
віримо, щ о
наш
лев ростають тут щ о раз т о нові
драт М . , Кульчицький М., Місб о р о т ь б у з ворогами н а ш о г о
Пстровський,
який
б у л о д о с и т ь д і т е й , спокій виступив
п о л ь с ь к у ворону та проблеми, звязані от хоч б и з
сал Ф., Пстровський М . , Т с - $25 призначило товариство на
народа. Складаймо жертви на
о`.
сказав:
хований.
„ ь о - ж о в т ї і н прапор вихованнєм наших тут роджелєвич М . , Щ и п л я к В.; д-р Клнм боєвий -фонд, щ о б виховувати
ту б о р о т ь б у , а вже тим з р о б и Я д у ж е д о б р е р о з у м і ю ваАле зате під ѓ а л е ю , в б е й з
Л ь в о в і . Т о м у б у - них дітей. Все т у б у л о б д о б р е
Н.. $З; по $2.50: Л е с і в Та- нових борців д л я б о р о т ь б и за
мо д о б р е д і л о .
почуття, б о подібніж поменті т в о р и л о с ь ц і л е пекло.
шу самостійність.
Ідемо протестувати і збирати обговорювати спільно.
ся, Л е с і в П . ; по $2: Д о б р о м і л ь М . Мицак.
То американська П о л ь щ а гра- чуття о х о п и л и всю нашу краПідписаний
з
л
о
ж
и
в
$4.
по
жертви так д о в г о , доки земля
От т о м у завязався в нас Укський ІВ., Кліщ М . , Коваль М . ,
ла в білярд it чим м о г л а , тим їну, весь наш трудящий л ю д .
раїнсько-Американський ЖіноЛ$ґу`ш` В. , `Паівлишин й . , Па- $2 на „ П р о с в і т у ^ і на ѓазоту наша не стане в і л ь н о ю .
пакостила. Не помагали кіль- М о г у т н ь о ю х в и л е ю обурення
Сурму".
Жертвували:
Ілія
Сокаль- чий К л ю б . Управа Ќ л ю б у , д о '
тч?ігт Ст., Слонський М . , ШЛИТЬ
по всій
УСРР
какратні прос'ьби. Т у р к о т і ли, Пр'окотились
Р а з о м вислано До Обєднан- ський 50 ц., а по 25 ц.: 3. ПЬ- якої входять між іншими: Ана-І переніс свій офіс ПІД
Т., Я г е ч к о Д , Яцечко PL; nq
товклись, кричали наче дику протести останніх подій на За
зібаньчук, К. Сивий, М . К о л о - стазія Ќостів, п р с д с ; Анаста$1.50: Д о б р о м і л ь с ь к а Юстииа, ня $85.
6"7
E A S T 7tb S T R E E T
ни, гідні своїх
старокраєвих хідній Україні. Щ о дня прези
Андрій Гальчак. дій, Л . Хома, А . Зіілуцька, І зія Шмокалюк, секр.; Катери-1
Савіцька
Анна,
Гатлан
Ів.; '-%х
NEW
Y O R K СТГТ
брат'. Б у л о вже ганьбоіо - " дій В У Ц В К - у о д е р ж у є б е з л і ч
Заяць, А . Максимюк, Д . Яре- на Бура, к а с ; і другі, д о к л а д а Дмитраќ Іл. $1.25; по $1: Бар` . ^ — '
t e l . ORCHARD 607X
ти до них, платити за ѓ а л ю , телєґрам-протестів і закликів
мій, I I . Олекса, І. Гришко, М .
uf М . , Борусєвич Анна, ВаНЮАРК, Н. Д Ж . .
щоб вони ўстроювали с о б і та- реагувати на львівські
події;
Перон, О . Крайник, А . Ващисилюка Ю . , Владика Т., Воляѓѓ`
щ о дня мені доводиться прийглсу.
М Е Д И Ч Н А
Л А Б О Р А Т О Р І Я
ський М . , Воляйський Ст., Ви З ювилею на БОЄВИЙ Ф о н д . ' пінн, М . Олійник, а Ева Пітух
Тому рік сиракюзькі Укра-' мати д е л е г а ц і ї , щ о підггосяті крикач й . , Гнатів Т., Г о л д а к
їнці зійшлись разом, щ о б п о - перед у р я д о м У С Р Р цю спра Анна,
Товариство
імсгги
Богдана
І
Л . Хома.
Г о л д а к В., Ґромоцька
предкдадм свої лікареѓва на сіідуючі
юворити, як т о можна п о б у - ву.
Анна
Ґ р о м о ц ь к и й О л . , Дми-1 Хмельницького, від. У . Н. Co-J
слаГЗости:
„ А л е якіб не б у л и г л и б о к і
дувати український д і м . Б у л о
РОС ТИ ТЕ Л Ь В О Л О С Я Д-рн К Л А Р А
тришин
М . , Дмитриќ
Анна, `юза, о б х о д и л о д в а ц я т ь л т н і н
ваші
почуття
обурення
прото в брудній галі Поляка-шинГарантуємо, що знищить порплі, аастановиті
Д Е С Л О Д Ж , МО.`
Дусановський П., Федчак М . , , ювилей с в о г о істнування. З т о .
гноблення української л ю д каря. І той панок так насмівклад волосся і обновить новий ріст волосся
нагоди
у
х
в
а
л
и
л
о
воно
виасиґЧайковська Агафія, Чу; к М . , ;
на лисині.
Пробна бутелька $3.00.
З забави
на Інвалідів.
явся з тих наших л ю д и й , т о ности на Західній Україні, яМАСТЬ на егзиму, яишаї 1 прищі на тілі
Ч у л и ќ П., Ярема П., Єзуско ггувати з каси $25 і призначити
коли спеціяльио
запрошений кеб г л и б о к е не б у л о наше співПачка $2С0.
Дня 25 листопада відбулася
Текля, Єзуско М . , Харів М . , на боєвий фонд.
бесідник д і й ш о в десь д о по- чуття нашим поневоленѓім н;:
Гроші вислано д о краю че- з а х о д о м ѓром. Григорія Пав
КРЕМ І МИЛО
КРАСИ
Х л о п и к И . , Хомиќ Анна, Якіловини своєї бесіди, т о т о й Зах. Україні братам, однак увід прищів, угрів, веснянок, морщив і слідів
рез
Обєднаннє.
люха
забава,
на
якій
на
зазив
мів Катерина, Іванів Лука, Квазагасив світло. Т о гасячи, т о ряд У С Р Р як і уряд С Р С Р сто3 . Літовннськнй, предс. ѓром.
Ґреськова
переведено
сний М . , Кордоновий Д., Козак
ніби направляючи, б і г а в він ять на позиціях зберігання миз б і р к у на інвалідів.
Агафія, Коцінський О., Круі махав руками, щ о нібито не ру. А ці позиції, перш за асе
З л о ж и л и п о $ 1 : й . Ґреськів,
п'ередбачають виконання між- повський М . , Кулик Д , Кузів
знає, щ о . сталося.
М а р і я Ґреськів, Г. Павлюх, I.
Левицький
М., Любчин
ДЕТРОЙТ (ГЕМТРЕМ"
УСУНЕННЄ ВОЛОСЯ. Без бритви усудоговорів. Тому г
До якоїб ми партії не нале- ‚народніх
Б у л а , С. Патен, Т . Коггдрат.
н і волосся сейчас. Нешкідливий і чиІд., Л е с и к П., Марціновський
и ' '
МИШ.
жали, крайна пора плюнути п р о ш у д о з в о л и т и нам це пи
сго у мушин і жсищнн. $1.00.
НІ П о ц і л у й к о , Н . Паращак, ЃІ.
к
м
.
,
`
М
у
з
и
ч
к
а
Д.,
МигсуЛяк
Ю
.
,

і
й
Прмірне Ьратство.
на ті чужі закамарки і не да- ганни з о б г о в о р е н н я ' " "
Міщурек.
Т ф у ф р е й Н . , ' ОзіМка Ів., Павтизму, ломаняя тіла, рук, air і кри
СКЛАД ЛІЧНИЧОГО ЗІЛЛЯ І к о -ЎЧати
й
ППГТЗИИ
сесії
зняти,
й
поставити
й
о
г
о
иати себе на кпини за свої
жий.
Бутелька 52.00
РІННЯ для жеящин і мущин на
Р а з о м відослано д о О б є д ліковський П., Патент Марія,
Ціла наша громада ' м у с и т ь
на о б г о в о р е н н я в и н ш о м у по'внутрішні слабостн та пересѓуду, БАЛЬЗАМ НА КАТАР ЖОЛУДКА
гроги
Паращак В., Параіцак М . , Па- признати,
щ о місцеве Брат- иання $9. Ќромі т о г о зібрано
жолудои і нечисту кров. Пачка $2. гази, здуття, регулює і чистить жо
Вертаючись
до
концертўі рядкові,, передбаченого ѓІр`аклудоќ.
Бутельтса $2.00
ШГСЛКИ НА СОЛІТЕРА І ГЛИСсічник О л . , Пилипчук С т , Пи- ство св. Архистратига Михаїла ще п р и Панахиді по поляглих
БАЛЬЗАМ
ТОНІЌ,
чистить
і буду,
міжнародніх
взаємин.
ТИ, (їх признаки) брак апетиту, тятреба замітити, щ о ті ріжні т и к о ю
рожак Гр., Петришин В., Поцгвсі йрго` чле'ни, тішаться за- героях, яку відправив о." М .
гість у грудях, нахил на воміти. кров, дає силу і апетит. Бут. $2.00
додатки д о виступу І. Стешен- Ми не з а б у в а є м о , щ о 7. арт
БАЛЬЗАМ
НА
КАШЕЛЬ,
простуду
`
.
Ціна $5Л0.
л у й к о Марія, Р о б а к Тома, Са- г а л ь н о ю симпатією тому, що Яцкевич.
хрипку
і
задих.
Бут.
$2іХ
рижського
д
о
г
о
в
о
р
у
з
П
о
л
ь
РЕВМАТИЗМ.
Натирання
ревмака, як деклямація, словесна І
лабай Гр., С о б к о Н., Стефа- все у всякій народній р о б о т і
Ќромі навалених лікарств, приготовляємо лікарства на ріжні другі сда
довга інтродукція і таке саме щ е ю з а б е з п е ч у є о х о р о н у вільнів И . , Стеців М . , Стецик Ст., б е р у т ь участь^"а у всіх жер'
н
о
г
о
національно-культурного)
бости
для
мущин,
женщин
і
дітий^Пришліть
гроші
на
лікарство,
яке
хочедовге закінчення в і д б и л и с ь уСАВТПОРТ, КОНН.
Стадник
М . , Ш к і л ь н и й Он., твах на р і д н и й - к р а й
стоять!
українського насете, а ми сейчас вишлемо його. ПИШІТЬ ПО КАТАЛЬОҐ НОВИХ ЛІ
ємно на самім виступі І . ' Сте- розвитку
Ш а м к о в Ст., Шпаковський В. завше на першому міѓці. Ось
КАРСТВ БЕЗПЛАТНО. Пишіть ясно за вашу слабість. Лікарства посада
На Рідний Край.
шенка. Я не х о ч у с`казати, щ о лення в П о л ь щ і і на Західній
Щ у п л и к - Параня, Т р у н ќ о П .
тепер
з
приводу.ляцьких-поемо всюди. Гроші і письма адресуйте:
286—
деклямація б у л а з л е віддекля (Україні. О т ж е ми певні, ш о
З нашої громади вислане д о
Тустановський В., ЗелінСьКий громів у Л ь в о в і виасигнувало
ST. M I C H A E L M E D E C 1 N E C O .
мована, а л е вона б у л а не на наші органи керівництва зоа-І
Обєдйання $ 5 5 ' з призначеннєм
В.; дрібниИи 'датками $6.60.
BOX 7B7,
Oflrt. S. W.,
СНГСАСО, ILL.
воно
з
каси
$50,
і
призначило
місци., Так Само
розтяжно, нішними взаєминами з у м і ю т ь
Р а з о м $21І.35.
Розділено:
покриття нанесених Л я х а - } н а д о п о м о г у нашим інвалідам
змішуючи б о г а т о ріжних пи-'вжити відповідних заходів
:

В С Е Р Е Д У , 16-го С І Ч Н Я 1 9 2 9 Р .
В

С

Т

А

Р

К

А

С

,

Н

О

1

0

?

м

а

В

У

Ш

1

8.15

I $2.OD.

fit МИ ПОМАГАЄМО СТАРОМУ
КРАБВИ.

М І :

)

т

В

н

а

І 1 І С Т Ь

н

е

н

а

в

ш

і

М

И

і

т

й

г

н

н

н

р

а

о

в

В О

м

ч

а

и

З Г О

л

и

с

я

б

і

л

ь

ш

н

е

0

о

І Ш І

3

К

м

І

А

С

ж

І

0

И

а

с о

д о

з н а Ч

1

з

І

ї

щ

Д

І

с

т

В

ь

о

т

н

а

а

к

и

ш

с

Н

1

т

а

к

и

з

а

с

я

е

у

1

DR. М. S M I T H
1

:

1

СВЯТОГО ОТЦЯ МИХАЇЛА'

ДЛЯ

;

1

1

1

ЛИЦЯ

- -СВОБОДА, ВТОРОЌ,

15-го О.ЧНЯ, 4928,

ИР
і
У В А Г А
В і Л . Шевчук Анна. Щевчук Марія. 1
МОЛОДЕЧИЯ ДЕПАРТАМЕНТ.
Я № №
зі
В. 201. Фірмаќ Михайло, Луців Сте-І_ П кождий піддінвнмй уряд ник
НОВОВПИСАНІ ДІТИ:'
СТУПНЯМИ ЛИСТАМИ:
Љай.
. х
.
і УкгяІнсі^сп^І^ро^го^^
}В.'ѓІ. ТерЄфЄнько ,Іван, Тс^фенько j 263. Те решка Мярта, ТерешшЦ
Теод'ор, Терефень ко' Павло,
- —імко Василь.
жстосуватмен.
МАЛАШЯ МОРОЗ З Биої, по., і ,
В. 38. Мнхаліцькнй Григорій, Ми- ко Михайло.
и т я н ш
1 як і,крлодеч! члени тЏіњ,
В. ІД Гада.
,
пошуігуе у важній спр.,п, ,
халіцька-Меланів.
Г ' - - ` в
І$амінського. Хтоб о нім знав, аЃ.,,
В. 41. Нам ба ляк Василь, Цнмбадяк` В. 17. Маркевич Марія. Матженнч
з"і928 р .
ЧЛЕНИ ПРННЯТІ З ПЕРЕСТУПНИсам, орошу вгвлосіпнся на нони
Михайло, Маркевич Іван, Маркевич рнна, Тимчак Михайло, Тимчак Юлія. звіті за міі і.... ip.^v..^ . . .
Марія.
спендовані
або
внклхЗчсні
за
j}-дда.
„ ,,
МИ 'ЛИСТАМ№
В. 268. Горшко Анна, Ґоршко Стс- ченне місячних вмхалок mjiifc "інпшх адресу:
В. 44. Ленчуќ Павло, Ленчуќ Юлія. Катерина, Роган Володимир, Роган
ІЗофів. .
В. 70. Гоць Ммаш.
HARRY SHEWCZUK,
.тричнЕЙЛЧдно зі сгятутом організадіі.І
Н. 75. Петрнчковйч Іван.
j -В. -40. СвЬерська Володимира.
В. 74. Ліско Юліян.
" ' 1 7 4 . Павлечко Марія, ІІавлечкоі коли х сѓтять і надальше бути членами і 814 So. Зѓа Ave , Ml. Verono,,. N у
В. 76. Кравчук Марія. `
І 1В. 43. Єгромчннеький Вололислаі
В. І. Буќвалі ВГяпентій.
k 77. Ѓугонќ Петро.
іасиль.
„ .
У.
Н
Союза,
мусять
зголосќѓися
проВ. 94. Шкварок Ільк'о.
В . 41. Худнк Олена, Худмк Марія.
В. 5, Яктшіиька .Марія. Табака МаВ. 86. Мокарик Теодор, ЯЦіка,
В. 276. Допірак Катерина, Допіраі тягол сего місяця (січня) до своВ. 147. Процик Василь.
В. Ь6. Наконечна Ьва, Наконсчнняі Іван. Допірак Олена, Допірак Анна.
дрій, Макарнк Іван, Макарнк Писнф,
ПОШУКУЌ)
брата Лми
їх відділів і вансагися наново, заплаВ. Ш . Щерба Пстрсь Кучапська Мвкарнк Марія. - ' `
Іван, Стефанишин' ГеяЃЗ
R 282. Безкороваяний Нееірр.
тнвши всі свої вкладки і залеглостн до. урмилу з села
Пелягія.
. В . '65. Могила Стефашя.
В. 15. ХоіНцькяй.Тіеолор.
В. 283. Щерби Анна. Щербій Катсрснишляни, Гал. Хто
В.
202.
Щевба
Марні.
І
. ...лпер АвГустин, Лешкр 'В- 72. Ікленська ОЛКВ.,-`
В. 23. ІЦвро Анна.
рииа, Щербій'Теодор. Щербій Воло#
'Ди самТ'прошу агоаоситнся
рядниг"
"
В.
217.
ПпгЬрнак
Василь,
ifl.
З
.
З
І
В
.
83.
Запотва
Анна,'^апоті
B 33. Пуіір Зофіяі Волошин КатеІербій Івац.
адресу. Він перебував в І'
кінця
В. 220. Ковйлишнн Іван.
рннд. Брицька Параска, Масна, Кате. Иорку ввідки виіхаи N
В. 236. Миіаліцмсий Григорій, МиВ. 90. Смоляк Микола.
РИНД, Синкович Зофія, Табінська Ан^ - ^ m . ^ ^ . c i S t ^ Марія, Семенюк
гдліклцїМпросьби `о приняттв), кота B U R M Y L O . BOX 32в, P. О. Рѓі,
152. Ворж'Нві-ад.їЧйтар^іцрій. Iwr
'
хадцька Меланів. - . - ,
В. 91. Хас Марія.- .
^
Петришковнч. Інан.'- - ' 4 " - ' ', В. 66.
` Режт
" Івап, `Рент Мяіайзо, Ревт ^ ‚ ^ Д н ^ а а г о Юрій, Г р і к о Л і з И - і аютяіь бути дальше членамќ У. Н George, В. , С , Canadn.
Б. 242. Чул{Гк Михайло. . .
,
В.'36. Гарбуз Тащса.
Ц.
fi. 281. Борне Петгю, Рейтар Андрій.
Иосиф, Рев`т Сіќма, Т^^Т$ладНс.'іава. Ѓлитво Wfflhi Гдгаткр ЕдварД, Га^ Союза, подібно як кождий яовяО канякип:. Ш вврв члени, .так..пчаналітні
В. 310.
ІНПЏКО.ВША^,
РсвтОльів. Зенчак АвИк-Денчак Івані}
Т Ш Н І КАЛЄНДАРГ на 1929 р.
ж і ма.толІтні, кртрі в місяця грудин
В. 312. Ќостюк ЖдхОІі). Лах Юрія,
З^нчак` Кісфршіа. ' , ^ Н ' у з і ѓ ``
Ш28 р. взяли перестуши листи, а еще
5 найновіших стінних календарів
lax Катерина. ` '
ї В: 99Ѓ Баловськнй Геіпівж. Бале
Б ^ М # ^ ^ ' Й ^
В. 46. Стасхж Ципріян.
йЃ Све^Люк - Параня, ОДрлюЯ аосн не зголосилися до Іншого правВ. 345. Ьачмар Пстро.Луоцюба Стеа святами на кожани день аа СІ
І. 247.'Щерба Петре, ТЩрВа-Веро-; сьдснв Володимир, Лукач ЗбџШ.`- - ТеАиьг`"
R 65. Нагребецька Юліял- - `
- .спгуючт-го відділу У. Н. Союза,
фан, Коцюба Олена, Кошуба Іван, Ко- нвса, Кучапська Пежр-Ія.
8: ШЕ Стрельбкцький Володамиі
Оден календар 86 в,
В. 81. Бойко Кароль.
- `З
„^^ять це зробити в місяцн січни
уба Павлипа, Литовський Андрій.
В: 112. Цвп Марія. Цап Іван, Г(5ур„
В. 259. Вроблевська Анна.
Ђ. 83. Запоточна Анна, Запоточний
ілюстроваішй катальог внсялаВ. 347. Холявський ПилипіСтефаша. Ѓбур В о л о д н м н о , ^ р О- ДГТИ В І Д І Й Ш О В Ш І З П Е Р Е С Т У П - 1929 р_ бо на другий місяць,
В. 266. Калуга Ояеіка.
Микола.
еться на бажання. KULY14ITCH
' 1929 року стратять всі членські
в. 378. Черкас Іван.
меляк, Рехлінська Олена, №кятськиЯ
НИМН Л И С Т А М И :
В. Ш ШербТа Марќ
`і. 86. Стахнів Теодор.
Pta. C O . . 4 1 8 Е. В tb St., NEW
і м о r-тибн бути приня ті тільки
В. 383. Козак Михайло.
Еавагт, Тулай Ірина. Тулай Люоов.
В. 292. Ковалншин І-ан.
С 90. Смоляк Стефан, Волос Теодор.
В. 38. Михалщький Теодор.
YORK, N . Y .
MMR
на підставі нових аплікацій (просьб о(
В. 120. Долинка Григорій, Мокряннн
В. 296. Ссдорак Прокол, Стасів ИоК 91. Хрущ Теодор, Хаць Михай.
В. 41. Цнмбаляк Катерина, Цимба- прннятте).
Радаийг. . '
і. 91. Николин Пвнло.
ЧЛЕНИ СУСПЕНДОВАНІ:
В. 136. Буній Михайло, Крупа Антін. ляк Марія. Цнмбаляк Анна.
І. 96. Зенчак Микола, Зснчак І
S.' aw. Савчук Іван.'
В.
44.
Ленчуќ
Павло.
В. 148. Муции Анна.
В. 7. Ќот Сгефаи, Регаль Катерина,
В. -317. Осуховськяй Віктор, Оау'
В
.
85.
Макарнк
Олена.
Ь. 150. Соколовська Анна.
аньчишнн Марія, Байда Василь.
ховсьна Марія.
Г 99. Баловська Марія, Лукі ГриВ. ШГЦап Михайло, Василь МнхайВ. 18. Воджінськнй Стефан, СтельВ. 390. ОкреаЮД Василь. ОкрешОй;... В. 157. Каиюа Стефан, Каток Миі. Волянськнй Іван.
I рослав. Канюк Іван, Канюк ВолодиІван. ОкрепШЙ Дмитро:
Мохнач Василь, Павлечко
В. 179. Грешків Василь, Грешків Ан
Ю), -Канюк Ольга, Канюк -Багенія.
В. 20. Овчарук Іва Bp рбіцькнй ПеВ. S59.. Кравчук'№тая.
кило, Попович Іван, Стрсльбнць..а,
Грешків Иоснф, Грешків Мнхайл
Ь. 167. Федчук Стефан, Федчук Ютро, Вербіцька Марі
Тсперішна активність Ьв`ІГраційні
Иоснф.
В. 365. Чулах Мінмйяо.
Грешків Іван, І'решків Ева.
В. 29. Каплун Григорій.
I
" ' ``
1. 104. Миколаїв Михайло
В. 367. Пасгернзк Засіпњ.
.іасунй в Америці пхнула богатьох і
В. 239. Барна Іван, Барна Иосиф.
В. 38. Знбон Іван.
В. 227. Джмелнк Юлія.
І. 105. Борис Стефан.
В. 369. Колтун Дсмко, Колтун
В.
247. Кучвлський Іван, Кучапський
професії перепачковування людий чі
В. 296. Чижовський Михайло,
В. 41. Романів Василь.
і 106. Павлюк Григорій.
митро, Кучапський Стефан, Кучаплак
Андрій,
Кўлин
Олена.
В.
44.
Савка
Ілько.
рез
канадійську границю. Фактом u
І. 108. фу'ргалич Микоаа.
ЧЛЕНИ П О М Е Р Ш И
ка Анна. Шерба Іван. Щерба Стах
В. 234. Кіценюк Катерина. Кщенюк
Білгородські часописи о п о наче є, що за послідиих чотирі тнж
'
Міщишин МаріВ. 301. Савчук Стефан.
Текля.
. 119. Мулярчик Марія.
В. 5. Олійник Григорій.
сотки люднй ріжних наніокааьиостиі
В. 317. Осухтвська Наталія. Осу
відають
таку
цікаву
пригоду,
В.
62.
Ємчук
Петро.
1
I. 12Q. Деленко Ева.
В. 7. Яцула Михайло.
живучих в Канаді, одержують пі
ський Віктор, Осухівська Марія.
В. 64. Дворецький Семен.
арик Василь.
L 124. Бала Олекс--Зварич Іван.
В. 10. Кузяк Тадей.
В. 369. Колтун Михайло, Колтун І- яка приключилася югославян- репўетќи, на підставі котрих рожўі
В. 70. Гавришко Катерина.
іовський Михайло.
;. 133. Караць Михайло, Всссен ТеВ. 26. Філо Михайло.
їй, Колтун Анна, Колтун Маріѓ
ській королевій Марії. К о р о л е їзд^йи до Америки чи то лрацюв.ч
В. 73. Матович Олена.
В. S57. Юрас Анна.
^
В. 38. Малаховськнй Теодор.
В.
74.
Буткевич
Федор,
Буткевич
В.
262.
Баволяк
Олена,
Бавол.ік
О
j .134. Волянська Марія, Задня:
В. 44. Постнч Катерина.
ва їхала автом із своєї літньої чи ін'вдарідннн. Роз^шетЛа #jtiiii-м
діти В І Д І Й Ш О В Ш І З М О Л О Д Е Ч О леяса:'
о - `
`В. 67. Ннч Олекса.
В. 78. Косінськнй Михайло, Зятик
В. 266. Бодак Зофія, Рекуник Ие г о Д Е П А Р Т А М Е Н Т У Д О СТАРШИХ резиденції Т о п о л я д о н е д і л е Сяівмешкати`вК
і. Ореховськкй Андрій.
В. 71. Пачута Ева.
Іван.
тро, Рекуник Марій.
Сздук.ЗоФІЯ...
В. 77. Аіурин Мвцсзйло.
J. Саврук.ЗуФІЯ,
к о г о села Младенівці. К о р о л е
Ч Л Е Н І В У. І І С О Ю З А :
В.
80
Лехман
Иосиф.'
.
)
В.
273.
Кнрнк
Іван,
Марцинюк
Се
Скалоцьтсз'
Апяа.
В.
86.
Іванюк
Григорій
. 156. Ска.'.оцьтѓз' АПж`
ЖИТТЯ I ІрЛИІН СТ7
звичайно, сиділа при
В. 61. Колодніцькнй Теодор.
ВІ 1. Лабовський ВИе`НлЬЙ U
В. 96. Голяк.Микола
( 159. Кам№ський Мнросл.
Пар можім иабмін -нрввмо пеіиіу ж-ІМ-В 85. Понко Іван, Петроќ Володи- ;', В,. 158. Каратник Стефан.
Н. 65. Наі ікбеиька Юлія.
', 163. Дуда Андрій.
кермі
та
була
зодягнейа
nwy-^BBiHAHiMpMHMt—#160 А"іаінЄлі
мнр, Сусайло Микола, Шипула Воло- ,`ІІ 183. Масній Микола.
В. 90. Смолиќ Стефвц. , і
168. Василищия Тинко
скромно. З з а д у на малім си. 'В.'277. Курко Микола, Курко Андрій. В. 91. Хаць Михайло^ j ^ v
rTi-TWtrtk ИЙга!'-ІітІвїІ.гч%ння. ittn.,
_. 170. Онуфрів Омелян.
. В. 186. Мацько Іван.
Кричківський Іван.
' ' П''
В. 102. Павлечко Михайло, Стре.
В. 282. Г'іиндус Володимир, Пяндуг
В 172. Біляцький'Василь
В. 193. Дуфада Анна.
аплІка ііт"мае' мешкати % Ка'наді.' Адп,,дженню
сидів
шофер.
П
о
д
о
р
о
В. 96. Рудк-Иван.
бнцьюій Иоснф.
Михайло. І
В. 175. Гоб.так Стефан.
В. 218. Ярема Ріосифа.
В 101. Сурановнч Федор.
зі королева побачила селянку, квт G E O R G E A V A R A D Y , 7913 W
В. 104. Миколаїв Михайло.
В. 276. Череп Качор, Шлередюк Ан- `В. 300. Возняк Квтерньа.
в. 179. Дотую Ь - с ю ь .
тюп A T . . , Detroit, Mich., VI.IH,
В. 102. Клртнмаш Михайло, ПівоВ. 124. Бала Ілько, Зварич Іван.
В. 301. Новосад Ірина.
В. 183, Волошин Михайло. Ьрні
яка давала шоферові
знаки.
варннк Йосвф, Самсоя ґііоиіп, ВасеньВ. 126. Ќўзмін Микола.
В. 320. Байда Марія.
ься того рода денними ѓкрепу,
Є. 315 Угорчак Михвй.то.
ваті, Табінськнй Василь
'
ко Осші, Півоварнпк Анастазія.
В 133. Карач Михайло, Вессен Те- Королева здогадалася, щ о має камн і дістає їх для потребуючих Mr
В. 338. Гриць ко Антін.
В. 363. Голод Олекса.
і
В. 187. 4vnpvH Тнмко.
В. 104. Касцюк Катерина, Мощар ОВ. 345. Сюрка Теодора, Сќірка ИоВ. 369. Вояськяй Іван.
В. 189 Іваннкович Анна.
задержати
авто.
Пристанула
та
Ver.dy
можна бачиѓм кождого вечер.,
В. 159. Камінський Мирослав.
В. 38-1. Яворська Анна, Зеленчак анна.
В. 206 Бабій Василь, Бабій Парѓ
В І 0 8 . Бабяк Іван.
В. 363. БалацькиА Іван, Бадацький
В, 174. Коваль Іван
спитала селянки, ч о г о с о б і ба- а Канаді під поннзшою адресою: 1012
В 209. Мисяк Володимир. Шк
І В 109. Алекслндср Іван, АндрейечМикола.
В. 189. Грабарович Юрій.
PARENT AVE., WINDSOR. ONT.
жає.
ко Стефан, Бабяк Лукач. Дуда Андрій,
В. 364. Лалюк Ольга, Лалюк ЕлнВ. 209. Мисяк Володимир, Шкурат
В. 217. Хмилі і Матвій, Роджер І
ЗІСТАВЛЕННЄ:
Яворськнй і'тефан, Кендза Михайло,
савета. Лалюк Олекса, Лалюк Віра,
:иль.
Чи_ не могла би ти взяти
Курник Семен, Мороз Олекса, Ро- З початком міс. грудня 1928 р.
Лалюк Ксеня.
В. 242. Краба Михайло, Любя
В. 234.
мене зі с о б о ю ? - - спитала сестоцькнП Ів.ЧИумилоа Василь, Щсп- І в У. Н. Союзі було ловнолітІ К.п
В. 366. Ссділа Семен
кий Михайло.
ко
Дамян.
ІЧраль
Михайло.
I них членів
20,406
В. 270. Пігура Анна.
рина.
лннка, б о не знала, з ким розВ.
1
IS.
Мельник
Марія.
І В місяцн грудин 1928 р. приняДІТИ ПРИНЯТІ НАНОВО:
В. 305. Гайдамака Гриюрін.
В. 242. Любянсі іькнй Михайло, КрнВ. 119 Кардаш Катерина.
Ќ'З
В. 308. Юрків Іван, Картнча,
ба .Михайло.
В. 7. Яцула Ева.
В. 126. Кузмии Василь.
В місяин грудіш 1928 р. прнняВ. 245. Войпеховськнй Зиѓмуй
— А куди йдете? —
4! і В.. 85. Парашуќ Пі ІО. Парашу дрій, Коробій Петро, Селаник
В. 133 Петриќ Іван.
В. 255. Ольшевський Михай.к
(Марія, Парашуќ Анна.
В.
134
Хропка
Розалія.
королева.
В
місяцн
грудня
1928
р.
приняЛИВКЗ Антін. Сарлхман Марія, Сі
27, В. 128. Пошивяк Петро, Пошивяк
В.
142.
Лешковнч
Франко,
Крусь
Анто
з
иереступннмн
листами
.
.
Ввсиль, Васько Катерина.
— Д о Младенівців.
і Іван, Пошивяк Олександра,
В місяцн груднії 1928 р приняВ. 258. МУДРИК Марія.
її
В. 155. Бережанський Антін.
В. 144. Свистун Василь.
— Д о б р е , я також їду туди
то з инших кляс обезпеч. . .
В. 265. Маціовський Стеф, , МаціІ В. 170. Дахович Вероніка, Дахович
В 146. Крива Домініка, Пелех Ваовська Марія.
— сядьте с о б і ззаду.
20.608 Ио-иф. Дахович Анна.
нль, Пелех Христина.
В. 270. Illrvpa Анна
, Бісюк АВ. 177. Бісюк Мирос.
В. 147 Горболевнч Павлнна.
В 56. Наконеч'на Ева, Накоі
Селянка всіла й авто поїхаВ. 273. Андрушків Василь, Кнрнк
For prevention
польонія.
В. 151. Яремчук Анна.
В місяци груднії 1928 р. суспенван, Стефанншин Геня.
Анна, Кутяк Ксеня.
against gam infecл о далі. Підчас їзди ‚селянка
В. 152. Беднарчук Юрій.
' В. 237. Коцюбан Иоснф, Коцюб;
давано
В. 65. MorH.-ui Варвара.
В. 275. Курило Михайло.
tiona, use Zonite,
В 155. Пейко Антін.
Іван, Конюбан Стася.
В місяцн грудни 1S28 р. відійначе пригадала с о б і щ о с ь і пиВ. 276. МЬтькович Іван, Столяр СтсВ. 161. Александри Іван.
the new powerful
В. 245. ІОзьва Семен, Юзьва Анна,
шлн з переступиими листами
фюі, Вітой Марія, Група Теофіля.
П
О
М
Е
Р
Ш
І
Д
І
Т
И
.
В. 166. Галушка Антін, Галушка Ка- В місяци грудни И)28 р. відійтаеться нервово „ ш о ф е р ќ и " :
Юзьва Петро, Юзьва Марія, Юзьва
antiseptic. Also
З 280. Загготочи% Ольга.
егЛгна, Мігелич Яким, Міге.тяч КаМихайло.
шли до інших кляс обезпеч.
guards againet
В 58. Карпншин Олена.
З 2В9. Швець Михайло.
— А скільки схочеш за це?
І В. 260. Пісьо Юстина, Пісьо Анна,
В місяцн груднії 1928 померли
colds, coughs and
В. 76. Дідулевська Аииа.
В. 294. Ядзопськл Олександра.
І Пісьо Феяя, Пісьо Анастазія, Пісі
168. Посполітий Михайла
more serioua disВ. 159. Федорів Иоснф.
— Цим не журіться, — від.8. 305. Гайдамака Григорій.
В. 177. Шевчук Іван, Шевчук АнаРазом
224, Петро.
В. 336. Кухаришни Іван.
eaaaa of nose and
В. 308. Картнчак Андрій. Коробій
повіла королева і з трудом
'З кінцем місяця грудня 1928-р. .
, , В. 269. Рудий Петро,
В. 388. Всрешак Володимир
ГИїро, Лесаѓзиич Василь, Юрків Іван.
throat.
в У. Н Союзі було повнояітІ В. 296. Скочиляс Михайло, Скочи:
В. 181. Пагут Гривько.
здержувала сміх.
Саланнк Стефапія.
них членів
..20,384 Евѓен, Паздур Михайло, Паздур СтсВ. 187. Кокінда Михайло.
В. 312. Костучек Іван.
ЗІСТАВЛЕННЄ:
Та селянка На такс не хоче
В.
201
Гойда
Данило.
Гойда
Дмитро.
:В. 318. Демчнк Анастазія. Черемнс
(
В.
324.
Вншинанюк
Григорій.
Виі
В. 203. Терешка Анна, Тс решка
-.іігт-нтт-ннє п і с л я КЛЯС
; початком` міс. грудня 1928 р.
пристати і каже:
ванюк Петро, Вишиванюк Аделя.
А лам І Гриміќ-.
І СУМ ОЦРЧПЕЧЕННЯ:
в У. Н. С бул, літ ні
" ѓ а .
І В. 384. Кошіль Анна, Кошіль Марія,
— Таж мусимо насамперед
І
В. 210.
1928 р. приняСТАРИЙ РШ.
ІДіда Василь. Ґ;
І Кошіль Григорій, Кошіль Іван.
Володими
100 згодитися, щ о б и потім не б у Малетич Михайло.
Михайло.
13
і д.
В
місяцн
грудни
1928
р.
прйняВ. 356. Сарафін Василь
„ " j 250
399 ДІТИ ПРИНЯП 3 ПЕРЕСТУПИИМИ
В.
216.
Пишко
Анна
ло
б о г а т о балаканини.
А Д В О К А Т
то
наново
J. 357. бозьннй Іван.
В. 218. Мазур Теодор.
В клясі А А . на І Ь О О . 5.7971
ЛИСТАМИ:
В місяцн грудин 1928 р. приня- В. 3581 Катинська Анна, Когу
Королева ‚ л и ш е сміялася і
В. 227. Ѓрешко Іван.
то з переступні
фія. Пристані Текля
885' В. 173. Кучапський Іван. Кучап
В.
230.
Лапчииський
Теодор.
При_
.
а
$1000
.
нічого
не
відповідала.
В. 359. Mfcrep Анна.
25S ський Дмитро, Кучапський Стефан,
а $1500 .
В.' 363. Гумин Андрій, Тесті Кате сліпський Юрій, Стацовяк Григорій, в к.
4 5 Кучапська Анна, Щерба Іван, Щерба
Тимчасом
селянка
хотіла
Вснгжен Марія, Винар Іван. Винар В к.
а $2000 .
Стах.
Р
а
Марія, Ѓрабський Іван, Дубінський I821 розвідатися
про це шофера,
Лалюк Теодор.
В. 236. Мнхаліцькнй Теодор.
ван. Дубінський Петро, Кухтнн Іван.
C H I C A G O ,
ILL.
відійВ. 972. Смагло Сильиестер.
НОВІ РОДИ:
В. 347. Холявський Рудольф.
біля якого с и д і л а . Цікава б у
В. 241. Кузів Анна.
В. 381. Мідзаи Іван.
В.
383.
Козак
Апольоиія,
Козак
КаОбезжченвв платне по смерти І
В. 253. Яців Марія.
ла зьати, „ щ о т о за пані, ще
ві'лШВ. 383. Хома Анна, Климюк Федор.
роліна.
В. 359. Пвйдз Олекса
вкладками до 76 року ненѓѓя.
даром
возить
л
ю
д
е
й
а
в
т
о
м
"
В. 264. Тнмчак Петро. Тнмчак Юлія.
1928 померли
ДІТИ СУСПЕНДОВАНІ:
ЧЛЕНИ ПРИНЯТІ НАНОВО:
В. '268. І'еяза Иоснф, І'емза Марія. В клясі О- 500 на І 500
ІВкінці авто д о ї х а л о д о МлаГромяк Михайло, Горешко Андрій, В клясі О-ІОЄО на $1000..
В. 7. Котик Михайло, Рихель Марія
їда денівців.
, Рав4й"
В. ШШт
М № І !
оолхгоджуа
Питель Василь.
Рнхель Розалія,,Рнхель Юлія,
в.клясі а й о о на $ібоо
В. 269. Стааяпк llpoidit-!'-.- :,.--,...! В клясі О-2000 яа .1^2000
. ' в . 29. Югаа МЖхвйло, Ютас Петро.
si І про Ай справ
Селянка стала шукати xycВ. 273. Дурняќ Вартоясшвйл .
В. 44. Сушко Ошскса.
'
В клясі О-2500 яа $2600
тини, в - якій мал^ завязййі
В. 277. Курило Олекса-. ' `
.-в 59. Пав.туш Анна, Пав.туш Зофія
В клясі О-ЗООО на $3000
ЗІСТАВЛЕННЄ
ПІСЛЯ
КЛЯС
В. 282. Безкоровайний Микола.
В. 63. Буряк Андрій, Буряк Філяр-т
гроші.
В. 28І. Щербій Іван. Щербій МиБуряк Ольга,,Буряк Марія.
МОЛОДЕЧОГО ДЕПАРТАМЕНТУ:
Обеатн
платне по смерти з
Т о скільки маю заплатити
Ир.шйШмй^'Ісру
В. W. Миленький Стефан.
В. 288. Крокош Тома.
В. 65. Петрочко Михайло, Пстрочко ^
вклаЃдками протягом 20 літ.
т о б і Ќ — спитала селянка.
І 25 цнт. місячної
і. Парашуќ Данило.
В. 296. Афтанвс Яків
Петро, Петрочко Іван, Пстрочко Стс
12,0
В клясі Р- 500 на $ 500
J . Олексишак Василь
В. 299. Ѓура Юрій.
А л е ж н і ч о г о . — відповіді
ЗВ фан.
і 2-ій і 50 цнт. місячної
В клясі Р-ІООО на $1000..
5. 98. Еванпк Стефан.
В. 320. Солодкий Тинко.
52, В. 70. Самоіл І. Володимир,
королева. — й д і т ь з д о р о в і .
). 103. Савка Микита.
В. 334. Хмариќ Володимир.
В клясі Р-1500 на $1560..
т`і В. 73. Матович Емитія, Матоанч ВоВ. 338. Ѓлѓатко Петро.
Н 113. СлуЦарей Теолор В клясі Р-200О йа $2000
А л е селянка не уступила. В
2 лоднмнр.
ЩІ
Разом
12,911
В. 344. Когут Иоанна.
В. 155. Бережанський Теодор.
Інфлуензу
В клясі Р-2500 на $2500
' В. ІО. Биндюга Михайло, Биндюга'
самоході відрахувала
динари
В. 349. Бобич Константип.
В. 170. Дакович ‚Михайло.
В клясі Р-ЗООО на $3000.,
Кульее прк ГОТОВ.
В. 254. Кутко Дмитро, Олейиичак,
В. 175. Гайдук Внси.ть.
та хотіла насилу втиснути їх
ЗАГАЛЬНЕ ЗІСТАВЛЕННЄ:
В. 81. Колодніцькнй Іван, КолодИоснф.
'
В. 182. ‚'Сольний Іван.
ніцька Кароліна.
Обезпеченне платне за життя з

ш
о
ф
е
р
ц
і
"
у
кишеню,
Ш
о
ф
е
р
В. 237. Копюбаи Пилип, Котлобан
350. Данклюк Юлія. Дутќа СтсВ. 96. Рудеќ Иосиф.
вкладками протягом 20 літ.
Розалія,
бачив, щ о інакше ие п о з б у
фан, Собуцька Анна.
В. 102. Півоварник Антін.
(Ендавмент).
В. 243. Грабінський Дмитро.
В. 360. Фицик Микола.
, В. 112. Ананевич Марія, Ананевич
деться впертої селянки, т о м у
В. 245. Юзьва Василь.
В. 361. Корбило Іван, Шмир Петро,
клАсі В- 500 на $ МО
47 Ольга, Ананевич Іван, Ананевич Омісяци грудни 1928 р. убуло
В. 247. Івашко Василь.
елніль Наумко. s
54 лена.
В клясі Е-ІООО на $ЮОО
23 пошепки сказав ї й :
гтоінолітннх
В. 260. Пісьо Василь. Пісьо Анна.
В. 362.
ч. Семен, Стасевич В клясі Е-1500 на $1500
місяця грудни 1928 р. прибу3
В. 118. Мельник Кароліна, Мельник
— Будьтеж уже т и х о , це
8. 266. Меліш Дмитро.
Марія,
В клясі Е-2000 на $2000
2 j Бронислава.
ло дітий членів
і Ш РУ " Дмитро, Руда Марія. І В. 367. Мостовий Михайло, Мостова В клясі Е-2500 на $2500

В. 147. Горболевнч Анна, Горболеролева.
В. 298. Паздур Іван. Скочиляс Павло, і Ксеня, АядрПв Сндор.
" клясі Е-ЗООО на $3000
— Михайло.
З кінцем місяця грудня 1928 р.
в ЛЕКтаЕ ОСТЕРГЛПСЯ
Селянка
перелякалася. З кри
В. 324. Филипчуя Аииа. Вишиванкж
В. 369. ДраГан Іван, Кохай Петро.
в У. Н. Союзі було всіх обезяк лгчитнся.
Анна, Вишиванкж Федор.
В. 388. Думки ЩЩ Іванисик йаи.
-ТОМЃ Ж Ржіть бутель у ПКВПпечених

33,.355 ком вискочила з авта та ска
Разом
20,384 Мителич Теодор, Мигелі
ШаеМЛвР я хеті . к

ШДОВОГШРЕШ

В. 336. Воробель Антін. В. 338. Балог Михайло. `
В. 352. Возняк Павло, Возняк Марія,
і В. 367. -Білиќ Марія, Ти мќів Іван,
Крупка Катерина.
В. 384. Кушіль Андрій.

ЧЛЕНИ

ВІДІЙШОВШІ

:

с

г

1

1

;

t

v

Г

,

Л

л

Т

, n k

;

1

г

г

Г,

7

:

C-

1

ХОТІЛА ЗАПЛАТИТИ КОРОЛЕВІЙ
ЗА І З Д Л В Т О М ,

Ѓ

ПАЧКОВАННЄ МУІДИН ДО
Д О АМЕРИКИ МЕНШАЄ.

г

1

I

ЛЄ

1

3

Ђйљ

9

For pyorrhea

Л Д Л М ,

Б. П Е Л Е Х О В И Ч

^8. '3б4.

s

1

1

Д

Й

зала:
— Як я могла відважитися?
А л е -ѓй, ч о м у тилдмені скорше
не сќ-зав ц ь о г о ?

а -Іло.у cmiTj-. В U і ПІ

А л е королева
не 'зѓвертала
вѓкє на це уваги, .а'`щаслива
буДа, щовкЧнці гкузкЗулаюя'щи-^
рої селянки,
„ ‚„ЛіЗ^`"-

О П .

Z I N S

( С П Е Ш Я Л І С Т . В І Д 28 Л І Т )
КРОВЖ, ШКІРНІ І НЕРВОВІ
ХОРОБИ.

ПЕТРО ЯРЕМА
У К Р А Ї Н С Ь К И Й ГЮГРЕБШГК

Ж О Л У Л О К . кишки. аіІЯТИКА
ЛЕГЕНІ, Б Р о н к т с , шкітаі
викиди.
' З А Г А Л Ь Н Е О С Л А Б Л Е Н Н Є ТА Л Р У Г І
ХОРОБИ УСПІШНО ЛІЧЕНІ.
МОЇ

ОПЛАТИ УМІРКОВАНЬ

ПОРАДА

ДАРОМДОВІРОЧНА.

ЄГЗАМІНАЦІЯ № О В И I X-RAYS.

110EAST16A ST.M.Y.
межи Іѓўinfton РІ. і Union Squ.re j
'Денно 8-е p. М. Недиі 8-1 P. М,

12В fc M
NEW

STREET,

Y O R K СТТТ

ТнНнрЬоюм; Orcfca-i ЖИЙ

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful