U

УКРАШСЬКИИ

і

ТРИ

Г

ЦЕНТИ.

Ч . 13.

ILL.

#

ДНЕВНИК

U K R A I N I A N

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМОГОВОІ ОІТАН13АШ! УКРАЇНСЬКИЙ
СОІОЗ В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.

Р І К XJOCVU^--^

I

ИЛРОДНИЛ

D A U T

OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAINIAN NATKriAL ASSOCIATION,

VOL

Д ж е р з и Ситі, Н . Д,ж.{ четвер, 17. січня, 1929.

XXXVII.

N o . 13.

Jeraey City, N . J.,

17,

THREE,CENTS.

1929.

ХТО HE КОЛЯДУВАВ, ЦЕЙ ЩЕДРЎЕ НА РІДНУ ШКОЛУ В СТАРІМ КРАЮ
СЕНАТ РАТИФІКУЄ ДОГОВІР
ШОГА-БРІЯНА

ТРАГІЧНИЙ

ВИПАДОК

ДЕН- П Л Є Н У М

ТИСТА.

го

ВСЕУКРАЇНСЬКО-

СМЕРТЬ

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО
КОМІТЕТУ.

В Г р у д з ь о н д з у в лікаря дси-

Пані

МАТЕРІ
ДИТИНУ.

Ева

ПІЛСУДСЬКИЙ ІГНОРУЄ СОЙМ

ЧЕРЕЗ

Боєр

Оттаві,
має Ўвідбутися плє-ІОнт., коли дістала іідомість,
ла дівчинка. Підчас п л ь о м б о - нум
Всеукраїнського
Шевчен
)
її
дитина,
яка
була
в шкоРАТИФ.. _ ^.^ЛАСТУПИІІА
НЕСПОДІВАНО. БОРА
упала і скалічилася, померЗ Л О Ж И В Д Е К Л А Р А Ц І Ю , Я К Т Р Е Б А Р О З У М І Т И Д О Г О В І Р . вання з у б і в дівча вкусило ден- кінського Комітету. На порядтиста
в
руку.
В
наслідок``закаку
денному
ц
ь
о
г
о
пленуму
`сез
переляку^Ушкодження
диВ А Ш И Н Г Т О Н , 16. січня. — Сенат ратифікував д о г о в і р
ження ќрови дентистови а м п у - ' р е д инших питань стоїть о б - тнгіи б у л о незначне.
Келога-БрІяиа в справі поставлення війни поза законом. За

НІЛќОМ

тиста

п. Т р у с я лікувалася

ратифік-`цією з а я в и л о с я 85 сеггаторів,,а один, сенатор Блен з
Виск шснн. б у в проти. Девять'сенаторів б у л о неприсутних.

товано руку.

Перед р а т и ф і к а ц і є ю ' с е н а т о р Бора, як г о л о в а Сенатської
Комісії д л я справ закордонних, з л о ж и в деклярацію, щ е цей
пакт не нарушує доктрини М о н р о 1 права Злучених Держав
підняти війну в о б о р о н і своїх інтересів.

У

Сенатор Г л е с с з Вірджінії г о л о с у в а в за д о г о в о р о м , але
підніс, ш у г к у ю ч и , ш о р о б и т ь це тільки т о м у , щ о не г о л о с у вати за д о г о в о р о м , б у л о би „ п с и х о л ь о г і ч н о ю п о м и л к о ю " . О д наче й о г о г о л о с о в а н н я не повинні мешканці Вірджінії розуміти
так, щ о цей д о г о в і р вартує х о ч б и о д н у п о ч т о в у марку.

К У Л И Д Ж І К Е Л О Ґ ВРАДУВАНІ,
ПРЕЗИДЕНТ- У В А Ж А Є Д О Г О В І Р ПРОТИ ВІЙНИ НАИБІЛЬШИМ
Д О С Я Г Н Е Н Н Є М СВОЄЇ АДМІНІСТРАЦІЇ,
В А Ш И Н Г Т О Н , 16. січня. — Президент К у л и д ж 1 секретар
стейтў К е л о ґ не-мали слів д л я виявлення радости, коли д о в і далися, щ о сенат ратифікував противоеиний д о г о в і р .
Президент переконаний, щ о цей д о г о в і р з р о б и т ь д л я справи с в і т о в о г о мира б і л ь ш е як всі другі д о г о в о р и враз з інституціями. . ` " ' ` б у д о в а н і д л я б о р о т ь б и з війною.

ХОЧЕ

ГУВЕР Д У М А В ПРО Н Ю ЙОРК.

Імірковання
'раїнської

БОРОТЬБІ З

П Р О К А З О Ю , ЩОДО
ч

е

н

п

а

м

к

матеріалів`

виставки,

увічнення

а

всеук-

довкола

світа,

я

т

н

и

ПІДОЗРІВАЮТЬ О ЗАГОВІР.

к

щоб'

:

організував поміч у тих міс-' П Р О Ц Е С П А З Ю К А В С І Ч Н І
цях, д е є проказа. На загал чи-J
1929.
стять, щ о в світі є два міліо-і
Польські
часописи
довідуни 'прокажених.
Боться, щ о процес проти ГІазюка, який плянував атентат
Л Е Т У Н КЕЛЬ ОСЛІПНЕ.
на п о л ь с ь к о г о конзуля в Празі,
Відомий з перелету. з Евро- Л ю б а ч е в с ь к о г о ,
відбудеться
пн д о Америки на літаку „ Б р е - перед л а в о ю присяглих в січ- П Р О П А В П О Л І Ц А Й ІЗ Д О К У МЕНТАМИ.
" нмецький летўи Кель на- ці 1929 року,
ходиться тепер у шпиталі з у - .
кодженим оком. Підчас cnop-j
СНІГИ В М О С К О В Щ И Н І ,
тових вправ на скі ( л е щ и т и )
З Москви пишуть, що в ці
одна з них трісла. Кель упав так
іій Московщині впали велиќ
нещасливо, щ о тріскою пока
сніги. Залізничі шляхи засипа
ив собі око. Лікарі не ма. Деякі села цілком засипай
ють надій, шо він б у д е
снігом.
йти на це о к о . -

ііѓ

„ Д Ж Е Й B0KEPG", БУДЬТЕ НА ОСТОРОЗІ.
Н Ю И О Р К , 16. січня. — Поліційний комішенер Гвейлен
береться о с т р о не тільки д о сальоністів, кокаїністів і бандитів.
Він х о ч е очистити Н ю й о р к і від „ д ж е й вокерів". Саме тепер
предкладае проект, щ о б и карати тих, щ о переходять ў л и ц ю
в недозволеннй`час, к о л и світить червоне с в і т л о .

НЮ

МШІОНОВИЙ ДАР ДЛЯ МУЗЕЮ.

Миссис

И О Р К , 16. січня. —
Л к Я з і н . В . Гевемеер записала в своїм т е с м м е н т і н ю й о р с ь к о м у Метрогіолитен `Музееви
велику г а л е р і ю о б р а з і в . Є це найбільша колекція, яка к о л и небудь припала музеям з б о к у приватної л ю д и н и . Вартує вона кілька Міліонів д о л я р і в . А є там Образи від часів середѓѓовічних д о нг#йновіщих. Миссис Гевемеер з б и р а л а ту колекцію
від 1875 р о к у .
'
-

П Р Е З И Д Е Н Т РАТУЄ ЃШТОПАЮЧУ.
М Е К С И К О С И Т І , 16. січня. — Мексиканський

президент

Е м і л і о ПорУес Х і л ь не звертав уваги на щ о й н о п е р е б у г у грипу,
а коли п о б а ч и в п о т о п а ю ч у сеньору П е д р о Л я г у н а , кинувся
до

води і витягнув її в сам ч а с

РЕСКОБ Н Е УСТУПАВ.
А НАВПАКИ, БЕРЕТЬСЯ Д О НОВОЇ РОБОТИ.
О Л Б А Н І , 16; січня. — Г о л о в а Н а р о д н о г о Д е м о к р а т и ч н о г о
Комітету, Д ж а н Д ж . Р е с к о б , в і д б у в д о в ш у конференцію з г о І'
- Велика частина "демократів', г о л о в н о з

ЖІНКА.

У селі Малинів ( М о с т и с ь к а )
т р о х парубків в и б р а л о с ь у нона крадіж д о хати Пазьки
Ясианіцької. К о л и вона вий
шла на обійстя, почувши шелест, один з них стрілив д о не
з рушниці, але не влучив. Т о ді вона ќѓГнулась на н ь о г о і
придержала
й о г о , заќи при
біг батько на поміч. Парубка
й о д н о г о й о г о спільника арештували.

Шев-

й

СКРІПИТИ РЕПУБЛИКАНСЬКУ ОРГАНІЗАЦІЮ
1 П І Д Н Е С Т И П ПРЕСТГЖ.
НЮ Й О Р К , 16. січня. — Герберт Гувер покликав д о себе
Щ О КАЖЕ БЕЛЯ КУН?
j РІЖУТЬСЯ НА ВЕСІЛЛЮ.
посла Гемилтоиа Ф н ш а , щ о б о б г о в о р и т и з ним політичну сиНа загально українськім з і з #
На весіллю в Красній, -катуацію н ю й о р с ь к о г о стейту, а о с о б л и в о jraMono Н ю й о р к у . Д! TIP
профсоюзів у Харкові Бели л у с ь к о г о -повіту,
невідомого
Фиш
йе з а и й к а ѓ ' о ч е й Перед пЬп`уЛярнїстЮ`ѓоіІещѓора Р у з в е л - р{ун`с
сказав, щ о хоч підчас Ќб- прізвища парубок в п о х м і л л ю
та, але підніс, щ о републиканська партія м о г л а би бути тут І муніс
істичної революції на Ма- зарізав багнетом парубка М н далеко с и л ь н і ш о ю , к о л и б переведено реорганізацію партії і
дярщині не вдалося з л у ч и т и хайла Канюка. Ось д о ч о г о
скріплено її ряди.
іадярської комуністичної ар- д о в о д и т ь горівка
по
наших

М А Р И Н А Р І В В І Д В Е Л И Д О П Р И С Т А Н І ПІД О Х О Р О Н О Ю .
Б Р І Д Ж П О Р Т , Конетикат, 16. січня. — Т р а л ь щ и к а „ М а л лярда", щ о призначений д л я л о в л е н н я мін, відведено враз з
з а л о г о ю д о пристані в Бріджпорт, Конн. З а л о г у к о р а б л я підозрівають у саботажі. „ М а л л я р д " працював разом з т о р г о вельною с у б м а р и н о ю ДІфендер, б у д у ч и получений з субмариною каблями, завиненими в линву. Виявилося, щ о хтось перерізав линву і перервав получення. Вииовників ще не знайшли.

СМІЛИВА

матеріялів

памяти

Американська
Місія
для
обміркований проє,
Прокажених в и с и л а є д - р а - Л і м.жнароднього
конкурсу
Шевченкови.
С
Гуїценґу д о Азії, а ' д а л і в
подорож

з червоною

армією

в Сх. селах.

Галичині, т о все таки це неба-'
станеться.
польського
Сх.

`
Повалення ц ь о г о Р О К У
1

фашизму

і

НЕ

ма-

НОЇ

злую

НЕ БУДЕ

НАГОРОДИ

МИР-

НОБЛЯ.

Ще
1. грудня вийшов із 1.
постерунку при вул. Я б л о н о в Л ь в о в і поліцай Ян
Плоцєньчак. Він дістав
був
платню та мав зі с о б о ю ріжні
документи, які треба б у л о п о одити. Щ о й н о дня 10. груда'рсштувала
Плоцєньчака
ька жандармерія на теритоЧехословаччини в місцевости Угліца. Він був у поліційзму однострої з якоюсь жіною,
щ о подавалася за й о г о І
ляку.
П о в і т о в у команду
в
Сколім п о в і д о м и л и , щ о чеські
властѓі, які арештували п о л і цая за нелегальне переступлснггя кордону,
відставляють
й о г о польським властям. ЃТого
відставлять д о Львова і тоді
дома будеТтричина й о г о вте-

П Р И Й Ш О В Н А З А С І Д А Н Н Я Б У Д Ж Е Т О В О І KOMLBLT,
КОЛИ

ТАМ О Б Г О В О Р Ю В А Л И

Комісія ухвалила р е з о л ю ц і ю з протестом проти т а к о г о
поступовання правительства, але буджет о б г о в о р ю є далі в
інтересах о б о р о н и держави.
^
`-

КОРОЛЬ У М Е Р — УБИТИ КОРОЛЯ!
ТАК

ГОВОРЯТЬ АФГАНСЬКІ ПОВСТАНЦІ, К О Л И ДОВІДАЛ И С Я , Щ О МАЮТЬ Н О В О Г О ДЕСПОТА.
ЛОНДОН
( А н г л і я ) , 16. січня. — Негайно по зреченню
Амануляга на трон еміра короновано й о г о брата Іггантуляга.
Коли мули прибули то повстанців і заявили їм про у с т у п л е н ня Амануляга та про коррнуваггня н о в о г о деспота, повстанці
відмовилися признати н о в о г о еміра й почали рішучий наступ
на с т о л и ц ю .
— П о останнім відомостям'завзятий
деться б е з перерви.

ряшівськім

Нобля

л і с признати

повіті поліція г о р о д и за

КЛЕМАНСО ХВОРИЙ. СТАНОВИЩЕ ФОША КРИТИЧНЕ.
ПОБІДИ,

ХВОРІ, ІЗЗА

Х Л О П Е Ц Ь ПІМСТИВСЯ
Т Р О Х РОКАХ. '

по

о

т

у

ж

н

і

с

х

ь

в

с

і

ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬ ТА ЛЕРЖАВНОГО МАЙНА К О М У НАМ-ПОМІЩИКАМ.

х

а

1

МОНЌАДА ПРОТИ САНДІНА.

Вислід поєдинку ^ г - одної
ватне майно жителів. Президент п о д а є , щ о в цілім краю с п о кій, а тільки о д и н Сандіно р о б и т ь з а к о л о т . Д е х т о уважає Сан- і вибите око.
Діяв т е р о е м , Каже Монќада, але не e d знаќѓть, щ о він вимага'є
Е п і л ь о г — два судові протепер п о д і л у Нікарагви на Нікараґву 1 Н о в у С е г о в і ю , дві р е - цеск. Родичі п о б и т о г о х л о п ч и
п у б л и к и , з тим, щ о б и Сандіно б у в президентом Н о в о ї С е г о в і ї . ни заскаржили батька побіднн
Така п р о п о з и ц і я е державною з р а д о ю , а не виявом патріотиз- Іка. Батьки побідника заскар

ВІКУ

ПРИВЕЛИ

ЖИТТЯ

ОБОХ

НЕБЕЗПЕЦІ.

П А Р И Ж ( Ф р а н ц і я ) , 16. січня. — Кореспонденти Газет звернули увагу, щ о Клемаггсо не приїхав одвід'ати маршала Ф о ш а .
Вони звернулися д о Клемансо д о д о м у , а л е там довідалися,
що бувший премієр Франції вже кілька днів хворий на грип.
Лікарі кажуть, щ о сама по с о б і х в о р о б а Клемансо не тяж
ка, але з' уваги на й о г о 87-літний вік кожна найменьша комилікація може привести старого „ Т и г р а " д о катастрофи.
Становище Ф о ш з на протязі останньої д о б и трохи п о л і п ш а л о , але лишається критичним. Д і м й о г о відвідали майже
всі-внзначні політичні діячі Франції. Д о х в о р о г о допустили
лише д е к о г о з членів правительства та найближчих друзів.

СКОНФІСКОВАНІ
- ВАТСЬКОЇ

ДВІ ХОРВАТСЬКІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ

ГАЗЕТИ,

'
ЗБОРИ ХОР-

ПАРТІЇ РОЗІГНАНІ.

`

ЦІННА ЗНАХІДКА ПРИ РОЗКОПКАХ ПОМПЕГВ.

ў П р е з и д і я В У Ц В К - у вислухана визначенім м і ф і ( п і с л я к с - '
промислови'х ла д о п о в і д ь заступника НарП о л у д н я , домагалася ўступлений Р е с к о б а з г о л о в и К о м і т е т у . . ІдекСу Брзєвича) відбувся п о районних
елєкгросгацій комземсправ Качинського про
єдиноќ на,пястуки, д о першої Д о н б а с у протягом петйрічч#Іпередачу с.-r.`` `кблєктивам зеТа Р е с к о б м а б у т ь п р о це й не д у м а є , б о говорив з Р у з в е л т о и
ќрови.
оуде доведена д о 460,8Л0 кі-!мель
та
державного майна.
про поширення демократичної організації і вибори презнденПричиною поєдинку б у л а суоват г р о т и 260,460 кільоозт Доповідач повідомив,
та, щ о прийдуть аж у 1932 р о ц і . Тими доцгамн, щ о з а л и ш и л и перечка о б о х хлопців за зши- б і ж у ч о г о року. На е л с к т р о б у - директивою В У Ц В К - у колѓосся з виборів, Р е с к о б не журиться. Каже, ш о $1,500,000 це д р і б тоюСуперечка
перемінилася! дівництво в Д о н б а с і протягом пам 'передано 138 тис. гект.
ннця.
лайку, а скінчилася визван- пятиріччя передбачається ви землі з держфонду та
1,500
ням на поєдинок. „Секундан- тратити понад 258 мія. карб. гект. ліса. Крім т о г о їм перет
и
"
,
товариші
означили
час
і
дано
ріжних
б
у
д
і
в
е
л
ь
вартоТЛрезидія
В
Р
Н
Г
визнала,
щ
о
САНДІНО Д О М А Г А Є Т Ь С Я ПОДІЛУ НІКАРАҐВИ Н А ДВІ
місце стрічі.
цей плян. електробуд.'вництва сти 5 міл. карб, та' б л и з ь к о
ЧАСТИ.
О' год. 7-ій вечером стріну- в Д о н б а с і є мінімальний. Вико 6Д0 підприємств на 620 тис.
М А Н А Ґ В А , Мікарагва, 16. січня. — Президент Монќада висилае оружні сили проти в і д о м о г о генерала Августина Санді- лися „ л и ц а р і " в товаристві Се-j ристовувати Дніпрельстагг на карб.
П р е з и д і я ВіТДВК-у визнала
постачання Донбасові енергії
На, щ о не складає оружя, а р о б и т ь бешкети, конфіскуючн при- кунд антів.
п

В

З А Г Р Е Б ( Ю г о с л а в і я ) , 16. січня. — Останні числа двох найголовнійших хорватських `газет, „ Н а р о д н і В а р " та „ Р е ч " , скон15-літний х л о п е ц ь Джей.мс
фісковані по наказу преміера міністрів, генерала Жівковіча.
Діконс в Шеріден, Міш., три
Т о м у , щ о ці газети вже конфіскуються втретє, тд згідно р о з роки чекав, щ о б и пімститися
порядженню правительства диктатури вонн б у д у т ь припинені
чительці,
яка
потягнула
зовсім.
йо'го в школі за чуприну. „ Я
Ці газети сконфісковано за критику сучасного режіму в
— оповідає він, — думав про
поемі ; с і
г..іУял-qi)
се ввесь час і від часу до часу, ‚ Ю г о с л а в і ї .
Мітінг, скликаний хорватською націоналістичною партією,
говорив собі, щ о маю її у б и розігнала п о л і ц і я . Вожд Хорватів Матчек говорить, щ о новий
грудня х л о п е ц ь попрорежім не дасть Хорва'там н і ч о г о д о б р о г о ѓ
сив учительку, щ о б и відвезла
й о г о на місце, де він заставив
сіти на волохатих щурів ( м о У В Е С Ь Ч А С В И К О П У Ю Т Ь Д У Ж Е ЦІННІ Д Л Я Н А У К И
с к р с т с ) . Вона й о г о відвезла,
и Ш Т У К И РЕЧІ.
але коли вже спинила автомоР И М ( І т а л і я ) , 16. січня. — Зпід руїн міста Помпеїв, з а л и і, щ о б и й о г о висадити, х л о пець вдарив її в голову. У ч и - тих л я в о ю вулькану Везувія ше за 300 років д о Різдва Христов о г о . Останніми днями викопали дуже цінну статую А п о л ь о н а .
телька боронилася і подрапала
Ця статуя надзвичайігої краси й високого мистецтва. Зроблена
хлопцевії лице, однакож йому
з мармуру.
вдалося зловити її за г о р л о і
А л е Що в ній найцікавіше, так це тс, ш о вона була пофарвдушив. Відтак взяв ка
бована. В клисичні часи істнування Греції та Риму часто трапмінь і потовк її ГОЛОВУ. ЇЇ ТІЛС
дено шість миль від міста в л я л о с я фарбування творів різьбарства. В наші часи таке фарбування практикують л и ш е ексцентричні модерністи, але на
рові кЬло самітної д о р о г и ,
загал н і х т о не ф а р б у є різьбарських творів мистецтва.

Нагорода

підќрила егіди бандитської ва- пя б у д е признана щойно в слгдуючім році.
таги, щ о на протязі місяця
пала на кілька домів і к і л ь к о х ,
прохожих, полишивши за со- Е Л Є К Т Р О Б У Д І В Н И Ц Т В О В
б о ю кілька трупів. Бандити всі
ДОНБАСІ.
м о л о д і сільські парубки:
22-j
Президія В Р Н Г обговори..;'
літний Хохрик, 28-літній Куплян
електрифікації
Донбасу
рош, 25 літній Рибка, всі з ряшівського повіту. Коли поліція За пляном передбачається спорудитн
протягом
пятиріччя
окружила їх, Хохрик, побачивепєктрокільие
ши себе в пастці, застрілився, високовольтне
Курош і Рибка втікли, але цей на 110,000 вольт в західному
останній сам зголосився д о районі Д о н б а с у . Ц е елєктрркільце повинно зєднати А л м а с л і д ч о г о судді в Ряшеві.
зно-Маріївський,
КриндачовоЧистяківський,
Стале'о-МакїПОЄДИНОК НА... ПЯСТУКИ.
євський та центральний ( Г о р Пошесть поєдинків в П о л ь - л і в с ь к н й ) райони. Крім ц ь о г о
щі
проникає
поволі в ряди передбачається
спорудження
наймолодших.
високовольтної
лінії-передачі
Польські часописи в Л о д з і на 110,000 вольт у північно-запишуть про „ п о є д и н о к " між хідному районі Д о н б а с у , ще
дво'ма учнями народньої школи обєднає Лисичзнський, Соля1 в Алексаидрові б і л я
Л о д з і . ний, Кстст$Інтинівський і СлоР о з у м і є т ь с я , не б у в це п о е д и . вянський райони. Д л я обєдІнок на шаблі а б о пістолі. Д о нання районів передбачається
І ц ь о г о х л о п ц і щ е не мали від-J будувати
електропередачу
п'онстантннївки в Ѓ о р л і в ќ ў і з
І ваги.
К а і і ї в к у . Загалом
і
В присутности секундантів і І Д о н с о д к

т

СТАРОГО

ЗНАХОДИТЬСЯ

РЕПРЕСІЇ ПРОТИ ХОРВАТІВ.

постановив

нікому мирної на1928 рік.

бій навколо столиці ве-

Д В А НАЙБІЛЬШІ ДЕРЖАВНІ М У Ж І ФРАНЦІЇ, Щ О
п до

3 О с л ь о пишуть, щ о комітет

І нагороди
БАНДИТИЗМ.

БУДЖЕТО

Один з послів заявив, щ о таке поступовання П І л с у д с ь к о г о
є про'тивне парляментарному звичаєви. Притім він додав, щ о
коди правительство вважає, щ о сойм не з а с л у г у є на ув'агу, т о
чому тоді Пілсудський не розжене сойму. Л і п ш е мати отверту
диктатуру, ніж теперішній стан.

Галичини з С Р С Р є конеч
І

ВОЄННИЙ

В А Р Ш А В А ( П о л ь щ а ) , 16. січня. — Маршал Пілсудський
не прийшов на засідання б у д ж е т о в о ї комісії сойму і н і к о г о
не прислав зі с в о г о міністерства, щ о б и там давати пояснення
з приводу воєнного буджету.^Докладчикови б у д ж е т о в о ї к о місії Пілсудський сказав, щ о він не б у д е на засіданнях комісії, щ о б н не виникла` яка сутичка з приводу й о г о пояснень.

В Р Н Ґ визнає
за н е д о ц і л ь н е . проведену р о б о т у за недоцільД о н б а с 'належить виділити в ну і запропонувала Нарком%е
самостійну господарську оди- мови забезпечити строЧну пе
ннцю, організуючи д л я ц ь о г о редачу підприємств, р о з т я ш о на перший час ткційне товари- ваиих гга території к о л г о с п і в
стпо, а на д а л і
спеціялмшй! яких одначе д о т е п е р їм ие пеіредано.
^
P,eCT, j
^

ГЕНЕРАЛ БУТ ВІДМОВИВСЯ УСТУПИТИ,
, В В А Ж А Є СЕБЕ В І Д П О В І Д А Л Ь Н И М П Е Р Е Д Б О Г О М З А
„АРМІЮ СПАСЕННЯ".
Л О Н Д О Н ( А н г л і я ) , 16. січня. — Вожд „ А р м і ї Спасення"
генерал Б у г у листі д о г о л о в н о ї ^управи армії заявив, щ о він
д о б р о в і л ь н о не уступить зЛ с в о г о становища, б о не думйе, щ о б
й о г о хворість' м о г л а б у т и причиною д л я ц ь о г о .
ГОЛОВНИЙ урял армії дебатував цілий день над тим, щ о
робити` далі' з^вІДА^оЙоіЬ'Б^та, але д о пізного вечера жадного
рішення не знайшов. '
Лікарі.вважають генерала Ізза тяжкої х о р о б и зовсім нездібним д о керування „ А р м і є ю Спасення". А л е Буг стоїть на
т о м у , щ о вожд армії, яка заснована й о г о батьком, Не може
залишити с в о г о становища, б о має дати відповідь Богови за
с в о ю армію.

ВІЙНА З БАНДИТАМИ.
Б Е Р Л І Н ( Н і м е ч ч и н а ) , 16. січня. — Д в і ТИСН'И полісменів
перешукали бандитський район! Берліна. Підчас с в о г о рейду
п о л і ц і я обшќукала всі наварні та ресторани в окруженій нею
частині Берліна.
v

` Підчас нісѓ виправи поліція арештувала кожного, х т о не
мав при с о б і пашпорту. Х о ч бандити б у л и попереджені про
намір поліції з р о б и т и на них о б л а в у , всеж таки дісталося до
ї рук б о г а т о небезпечних крнмінадьнид 3 ^ U g ,

^

"'л"

v

ЧШШШШШШШШШЯШ?

'"

„ S V O B O D A " (LLBXRTX)
ГОиИрГО 1193
У
'вѓ published dally except Sand_,. _
I Grand Street, Jersey City, N. J.
QwaeH b- th. Ukr-Jnian NaHonal Association, 1нс.

АРХЕОЛЬОПЧНІJ
НА ПІВДНІ УКРАЇНИ.

к у л ь т у р и римського часу.
Взагалі виявлено памятникц
Не т і л ь к и грецької, а й рим""'
ськбї
та візантійської культуКомуністична .земельна pe-Jдають б і л ь ш е як 5 міліонів кількости совхозів, а на 1 січня!
У ж е два роки спеціяльна арри. Виявлено т а к о ж б а г а т о п о Edited by Editorial Committee.
1928 р. б у л о таких уже 90% х е о л ь о г і ч н а
експедиція
від І
форма допровадила, як відо-1 карбованців.
as Second Class Mali Matter at the Post Office of Jersey Cltj, N. J.
ховань, але вони, на жаль, не
звичай-'^"^^^
Г о л о в н о ю причиною TaKoroJ Керовниками совхозів
д о такого в е л и к о г о р о з on March 0, 1911, under the Act of March 8, 1879.
мають н і я к о г о інвентаря й т о "Р
! розкопки на оетрові Березань.
дріблення господарств, щ о це тяжкого стану совхозів є не- -` являються ч
Acceptance for
at special rate of postage provided for In
му
дослідження їх зустрічавідбилося катастрофально
на вміння ксровників і недостосу- комуністи, які Зеленого по- Ці розкопки, щ о н и м и керує
of the Act of October 3, 1917, authorised July Ji, 1
I перешкоди. Ц і поховання д о х л і б о р о б с ь к і й продукції і п о - вання їх д о у м о в місцевої х л і - няття не мають, як треба Л е т и п р о ф . Болтенкс, є п р о д о в ж е и
SUBSCRIPTION RATES.
ќладно
вивчаються й р о з п о д і ГШРЕДПЛАТАі
продукції.
Так. господарку. З усіх ксровників, ням
т я г н у л о за с о б о ю грізну апро- б о р о б с ь к о ї
великої .`археольогічно:
Three cMts a copy.
Поодиноке число гра цеќп
л я ю т ь с я на певні групи, і мовізаційиу крізу, з якої совіт- наприклад, у Вятській ґ у б е р - л и ш е З% мають сякий-такийі р о б о т и , р о з п о ч а т о ї на цьомуж
Ома
year
. . . I 7.oo
ж
л
и
в
о
,
щ о в н е д а л е к о м у часі
в якій істнують о с о б л и в о д о ѓ в і д з т р о х л і т н о ї система острові j n e перед в і й н о ю . Ц і
Sbt swaths
3.75
ський уряд силкується знайти
Three авонЄна
$ 2.00
практики,
60%
має р о з к о л и н и я в л я ю т ь с о б о ю ве- їх удасться т о ч н о визначити.
сприяючі умрви для плекання І тичної
вихід.
'
В Джерза Снті і Заграницею:
Т
р
е
б
а
'
згадати,
щ о більшість
однорічну,, а реш ликий науковий інтерес.
В одинаця'тім році істиуван- х у д о б ц , ані .один ` ^ о в х о з і в , у практику
year Щ IF...
. .sto.oo
цих. поховань належить т о р та — 2--3 місяці.
З
у1 ня совітськоѓ^, режіму $йўаЬу
Провадиться їх у д в о х нас ь к и и кочовникач, щ о ` нассні наслідки, .совітської земс.їь- зробив. Н е м о в б и наперекір мі.Характеристични'м ` є також) прямах. Р о б о т и в п е р ш о м у на% ' % т а у
Ї Ш Щ
лювали наші степи від I V д о
) .тентів.
За кбвцу.аміну адреси
ноі реформи з'мусили 'комуні с о є в и м у м о в а м почали масо- надзв'и'чайно ' бюрократичний прямі мають - завтїанням сьпоX V сторіччя н а и ю і ери.
З Камаіш "Нмеми-ь видна`я, гроші Айіііс й ' ѓ . зв. Fordgn Mode^ Oorder стіа^ застановит^'я над бевізІ- `ВО управляти картбпл{б' Яка не спосіб
'організації
совхозії. могти як найдоќладніше вивЕксп`едиція має також свосю . с в о є ї агра'рної 'п'олітики ѓнайшла . . н а л е щ в р г о , - ?иїіуту, Td-ж сбвхози,' щЬ знаходяться чнти
ння редакціл' ве відповідав.
і с т о р і ю - ' - старовинног`о
завданням д о с л і д и т и
по
Підчас,
'кол'и'
'помірковані
ќо
бо-ж
найближча
ґуральня
зна49$' Montgomery.
Monl
Тедефои';^ИСйЦмцг ':І 49S'
Тел. У. Н Союза: 1838 Montgomery
jb ^6'ждій губернії, `'підлягають т о р г о в е л ь н о г о міста, щ о і с н у
муністи, — , т а к зв, права о п о - ходилася у віддалі 140'кіл'ь`о ґуберніяльнйм сільтрестам,
в а л о н а о с т р о в і ' Березань, к с - знайдених на Березані памятАдреса; ТТОвОРА", Р. О. вОХ 346, JERSEY CITY, N
зиція, — вказують на конеч метрів. В Смоле'нській ґубер- станні підлягають знову цент- л и Березань являла с о б г ю т ках і с т о р і ю культурних та єність компромісової політики
кономічних взаємин півдня Ув якій уже віддавна в хлі- ральному спеціяльно'му син- острів, а півострів.
з г л я д о м „ к у л а к і в " , господар- б о р о б с ь к і й продукції займає дикатови,
який
називається
Р о б о т и д р у г о г о напряму ма країни з ріжнимн стародавниства яких при нормальному поважне місце лен, — 80% соп- „госсельсиндикат". А цей синють взагалі завданням вияпити ми народ'ами. Д л я ц ь о г о п о Х і б а не здвигати раменами, к о л и приглядаємося тій б о р о з в о ю можуть значно збіль- хозів цілковито не продукує дикат
т р і б н о - продовжувати розкоппідлягає
керовництву памятки
перебування
і
р о т ь б і , щ о тепер ведеться в сенаті з приводу ратифікації д о шити продукцію збіжа, офі- лену, а займається виключно земельного комісаріяту. В с і ' ц і
ки на Березані. За у х в а л о ю
строві
ріжних
народів
говору в справі поставлення війни поза законом. А к о л и вже
ційна більшість комуністичної управою збіжа.
інституції
вважають
за
свій
ольтуру. Д о с і вдалося знайти Н а р к о м о с у експедиція працюнадоїло приглядатися тій б о р о т ь б і нам тут в Америці, т о щ о
І партії відкинула цей по'гляд.
Більшість совхозів наслід- б о в я з о к контролювати діяль б о г а т о памяток
матеріяльної ватиме й далі.
сказати про Європу. Як вона має розуміти ту б о р о т ь б у , коли
І Вона висунула натомісць дум- ком невідповідної скількости ність совхозів, а через те, щ о
вона віднеслася на загал прихильно д о пропозиції секретаря
ку створення,так зв. ,,Совхо- реманенту о б р о б л я є лише 35 контрольні установи, як т о : ростейту Келога, а д о г о в і р , щ о й о г о заключено в Парижі, в б і л ь себто совітських г о с п о - д о 40% н а Л ж н о ї д о них зем- бітниче-селянська інспекція (Вшости вже давно ратифікувала. Нема отже тільки з г о д и з б о к у
дарств, щ о о б і й м а л и б кожне лі. Великі страти мають сов- С І ) , контрольні комісії: цент
тої держави, звідки вийшла ініціятива.
по кільканайцять тисяч деся хози також через будування ральна, областна, губерніяль(за місяць грудень 1928 p . ) .
- О п о з и ц і ї сенаторів важко зрозуміти. Спершу намагалася
тин землі. При тім ці совхози невідповідних
свойому
при-і на, повітова, районна
(волочастина сенаторів ужити д о г о в о р у Келога на те, щ о б и натиI. П Р И Х І Д :
сять знаходитися п і д . б е з - значенню госіХрдарських оу- с н а ) , — т о м у протягом літа
сніти н ^ скорше вирішення фермерської п р о б л е м и і тарифи.
З переносу з п о п е р е д н о г о місяця
:
$ 139.95
совхоз
одвідується
Таї причина тепер віддала, б о вже б і л ь ш е як певно, щ о вже посереднім д о г л я д о м держави'динків. У Володимирській ѓу кожний
Прихід в грудні
л
,.
3,603.03
і її зарядом.
бернії в одному з совхозів по представниками
ріжних
конв квітні б у д е ' ЬЙтШаќгї надзвичайна сесія 71-го Конгресу, на
т
р
о
л
ю
ю
ч
и
х
установ,
щ
о
очеДумка
ця
властиво
не
нова,
будовано
бетонову
о
б
о
р
у
,
о
б
я к у б у д у т ь о б г о в о р ю в а т и виключно ті дві п р о б л е м и .
Разом
$3,742.98
видно перешкаджає
їх норприміщення
Т е ї ї е р д о м а г а ю т ь с я сенатори ч о г о іншого. Х о ч у т ь ітЂчу""' Бо.дьшевицький уряд од само- раховану на
ЧГ.-` .
II. Р О З Х І Д :
-Лі`
У
ти від уіі5ИЬ)ь^вфіиіяльнк інтерпретацію д о г о в о р у К е л о г а . І те го початку закладав с о в х о з и , ' ш т у к х у д о б и . Коштувала ця о- мальній праці.
у
цей
спосіб бора 40 тисяч карбованців, —
а) ВИСИЛКА Д О КРАЮ:
не е нічим інщим як тільки о п о з и ц і є ю . Бо вже сенатор Нора намагаючнсь
Супроти тяжкого стану сов1), Інваліди ($2,000 на б у д о в у Д о м у
як г о л о в а Сенатської комісії д л я справ закордонних і секре- зеднати селянство д л я к о л є к - ' т и м самим місце для одно хозів нарада постановила аформ
х л і б о р о б с ь к о ї штуки х у д о б и коштує 800 кар-.
Укр. Інвалідів, $400 на д о п о м о г у ) $2,400.00
тар стейту К е л о ґ нераз запевнювали сенаторів, щ о отсей д о - тивних
совхо- сиґнувати 155 міліонів карбо2 ) Рідна Ш к о л а
200.00
ї. Недавно в тій спра-ібованців. В одному
говір в нічім не нарушує диктрини М о н р о та щ о Злучені Д е р - проду
3 ) Боєва акція
250.00
ідбулася
в
Мбскві
нарада І зів б і л я Т у л и побудовано ѓу- 'ванців, потрібних для врату
жавн можуть зброїтися далі і можуть вести в кожен час війну,
4 ) Т о в . „ П р о с в і т а " (жертва л я ц ь к о г о ,Л
совхозів від цілковито`
коли ходить о о б о р о н у їхніх інтересів. Рівнож Злучені Д е р - земельних комісарів усіх совіт- ральню, яка коштувала З 0 0 '
загибелі.
п
о
г
р
о
м
у
)
175.00
сьќих
републік.
З
поданого
на
жави не обовязані д о ніяких санкцій, к о л и б треба б у л о катисяч карбованців. Гўральні ціВ такому стані знаходяться
5 ) Академічний Д і м у Л ь в о в і (жертва
рати таку державу, якаб підписала, а нарушила до'говір Ке- ній справоздання про екононе можна б у л о пустити в
ссвхози, на які таку велику
ляцького погрому)
100.00
л о г а . Захочуть, можуть виступити проти такої держави, а ні, МІЧНИЙ та фінансовий стан сов- рух, б о в околиці нема відпоіп.дію покладає совітський
6 ) Сироти
100.00
хозів виходить, щ о не зважато й це д о б р е . Та ті заяви д л я сенаторів невистарчаючі. Вони
відної скількости картоплі, по
7) Політичні вязиі
100.00
ючи на протегування їх совіт- трібної для продукції. Не ди`-'Р^Д. сподіваючись через них
домагаються щ е ' н о в и х запернень, офіціяльних. Одні тільки
8 ) Інвалідам v Франції і д р у г и м
100.00
_
ською в л а д о ю , вони
з н а х о во, щ о через таку нераціональ-)піднести х л і б о р о б с ь к у прОдукприхильники визнання совітів ставляться д о д о г о в о р у Келога
9 ) Студенти " ( Ц Е С У О )
:
50.00
дяться на передодні повного ну господарку кошти продук-ІНІю, як також усунути харчову
дійсно прихильно. А л е й то не задля самого д о г о в о р у , а б і л ь ш
ції
дуже
високі.
Як
приклад
Р
`
У
10)
Народний
Д
і
м
в
селі
П
л
о
т
и
ч
а
50.0Q
краху.
тому, щ о той договір приймають рівнож і совіти. Значить,
11) Читальня „ П р о с в і т и " в Д о б р я н а х л
15.00
В початку -цього місяця січ1926 року довги совхозів ви- можна навести совхоз „ЌрасЗлучені Держави входять з ними в той спосіб в певний кон. 12) К о ш т и листів І пересилки
37.00 $3,577.00
такт, бож д о г о в і р цей походить з ініціятиви Злучених Держав. носилн 22,І)53,000 кар'бопаицІВ, кий О к т я б р ь " в Башкирі!, в я- ня виїхав з Америки д о со
б ) Кошти ведення канцелярії
30.00
через невміле прова- вітської Росії Ксмбелл, б о г а т ю
Та дійсно серіозно поставилися д о пакту К е л о г а г о л о в н о в 1927 — 29 міліонів, а на 1 кому,
в ) Кошти д о р о г и
15.00
жінки. Вони одні вірують щ и р о в силу цего д о г о в о р у як і січня 1928 р. загальна сума дження господарки, кошти ви- щий фармср з Монтани. С о в і т
4.60
взагалі в ідею з а г а л ь н о г о мира. Народний Комітет для шу- довѓів совхозів виносила п о - продукуваішя о д н о г о курячого'ський уряд з а р р о с и в ' й о г о , щ о - г ) Почтова скрипка

КРАХ СОВХОЗІВ

Б 1924 році совдозів, щ о ве-j

ли

свою

тами,

господарку

mailing

с

на р і к .

` з

зі ''еѓра-

б у л о 75% д о ' з а г а л ь н о ї

т

о

о

ц

е

н

т

о

ш

:

1

1

:

1

ІГРАШКА

КАСОВИЙ ЗВІТ ОБЄДНАННЯ

:

v

в а н н я

К

над 40 міліонів. М и н у л о г о року с о в х о з и завинили, самих
процентів 4 міліони р у б л і в .
Крім т о г о наслідком тяжкого
фінансового положення с о з х о зн часто не встані внплачутзти
платні ceojiM робітникам, а за-

кання причин і ліків війни перевів саме величезну кампанію
по цілій Америці в справ попертя д о г о в о р у Келога. А тепер
відбуває у Вашингтоні конференцію, в якій бере участь 1,000
делегаток. З рамеии конференції предсідателька .Миссис Кері
Чепмен Кетѓ відвідала з делегатками сенаторів і предложила
їм р е з о л ю ц і ї 10,000-міт і нѓі в, домагаючихся ратифікації д о г о вору. А це вже серіозна робота, коли її рівнати з і г р о ю в сенаті.

леглости з

3

яйця
виносять
ЗО копійок, би він обзнаномився
з
Приклад
цей принято
б у л о .снодаркою совхозів і дав свою
спочатку на нараді земельних пораду, як їх треба п`ровадити,
комісарів як анекдот, але ряд Т р у д н о сказати на скільки змопрсдставннків совхозів заявив, же Ке.чбелл д о п о м о г т и своїми
що т о , на жаль, дійсний факт'порадами,
коли не зміниться
і щ о в инших совхозах не ліп-J загальна система большевиць`

т о г о т и т у л у скла-ше.

іксі

Разстд,

$3,6^6.00

III. З І С Т А В Л Е Н Н Я :
Прихід в грудні 1928
Р о з х і д в грудні 1928
Остає в касі Обєднання з кінцем грудня 1928

господарки.

$3,742.98
3,626.00
$116.00

Обєднаннє У к р . Організацій в А м е р и ц і .

Милован Д ж . ґлішіц.

' с і ю т ь і о б р о б л я т ь , наче собі.І
Бог д о б р и й . Вислухав щи- хоч мала пом
полекша.
J йшли! — відповідає Душанка ватй і цілувати Огняна.
'іншу р о б о т у р о б и т ь сама М і о - ' р о ї :молитви безпомічної вдоТа Огнян тепер на Петра ніби
здивована.
Огнян здивувався т р о х и .
ЇМ. Сама піргортає, в и п о л ю є , ьиці.
_ . скінчить школу й остаие в'
— Д о б р е , щ о хата не
-р. Д а й , Боже, щастя, г о жне. Ніколи не пожаліється,
Л ю и в селі чудувалися М і о j . о.к
з д о р о в л я , ' шиться сама. Я йду д о брата. сподарю ти мій! — г о в о р и т ь
І щ о їй тяжко. Х о ч і в тім х о З н и н і й запопадливости. Всюди дам зараз на осінь і Сснадіпа.І
— Так? А деж він? '
далі Міона.
'
'-7 І.
моѓл
Наі
Т
1
тав М і помогти. їй дуже б у - ї ї хвалили і нею д о к о р я л и сво- е хочу я, щ о б и мої діти б у —
и , за з р у б о м . Ка— Диви, диви! Яка т о гароні м о л о д ш и й
Р . л о б и прикро. Звичайно в і д и о - д м домашнім, коли ці б у л и по, _
відлові- зав принести собі полуденок. на б о р о з н а , яка г л и б о к а ! Т а
П у в и щ с села Великої Верб
Єленко.
Нераз
було
каже
м: „ С п а с и б і в а м ! Д е б у - ліниві. О д н о л и ш е б у л о , д л я
Міс на так рішучо, щ о їй ні'
— А б о він не прийде д о до'- я дурна розбалакалася, а ти
ниці, геть угорі — вже під .3Єлеико братовій
ї л о тяжче, ви вже п о м о г л и ме- них н е з р о з у м і л е : як могла та- Єленко ні Єздімир не вміли му пополуднувати
сом Вратарном — видно відси
змучений, робітнику мій! Т а
. — Ч о м у не послухаєш мене,
Це з р о б л ю п о м а л о й сама^ка безпомічна пустити з хати відповісти ні слова. Сказали!
— Ні.
з Латковачких П о г л є д і в , скроось сестра з л а д и л а т о б і п о л у Огняна j a післати й о г о у ш к о - щ е два-три слова про д с щ о і
— А чому?
мну х а т и і ^ щ ч о в і ^ і в е и т р и і ` б у - братово? Ч о м у не перейдеш
своєї
II.
л у ! Т о їй навіть і за з л е бра- іншого, встали й відійшли.
— Пішов із волами і п л у дииочкй.' Ц е хата вдови М і о - д о нас? Чи н е ' бачиш
Т у т Міона д о б у л а , з тррби-,
біди, щ о не можеш д а т ц : с о б і
ли. Навіть сам Єленко д о к о _
і і„ і _
. ѓом.
ни,- `"' .''.`` ','
ни, щ о б у л о з г о т о в л е ц о . ‚'іір`р- ,
' Мііпає рік за роком. Міона
раз Міоні за те. С т р і н у в є я '
Ей! — озвалася Міона. стерла т о р б и н у та розл,ожила
П о к і й и и і ^ ^ і и ' Д ж а м і ч ,?ги- ради з тими дітьми! Куди:
Єллі
ндс тобі бідній пійти? Щ о б и
привикла д о самотини
був із своїм стрийком, старим
- Ч о м у ж мені відразу не ска- на ній: т р о х и с о л и , чіснику, ,
нув у другій війні са Я н к о в о ю
в тебе б у л о і сто рук, не могла Р У У - Тепер п р о с т о не вірила Єздімиром,
побалакали
про
Клісурот^оніг т г - н е р г ш е розкажеш? Д а й мені т о р б и н у ! Я.кідька печених б а р а б о л ь ^ т р н '
хати.
ж ти дати с о б і ради самій с о м о г л о б б у т и й інакше! все. П о т і м він 'каже братовій :j
з у ю т ь првпюдбіпову сміливість
віднесу йому.
І ку паляницю, і деревлянў, пдябі все з р о б и т и . Ч о м у не п р н й - І ^ '
попідростали. Огнян
— Бігме' кожен т о б і дивуі відвагу.
— Ні, мамо, ви змучені. Я І ш к у тай каже: А дивися на"
III.
тиби т о б і бодай, заки діти 'зачав пятнацятий рік. р о д и т ь ється і чудўється, як ти не дапонесу. Тай.
й о г о Міоиа осталася б е з п о цю Душа'нку. Д а л а т о б і і пляд о школи. Вже великий х л о стануть
на
ноги?
єшся, як у с ь о м у даєш раду й
— Щ о , дитино?
мічна з трома сиротами. Д в а .
шку
вина.
Господиня
моя!
Настав святий піст. Зима
пець. Душанка скінчила три
-Не можу, інваѓре, — відўладиш. Т и господарна І вже минулася. Не д у є б і л ь ш е
синочки Й одна ‚донечка. Всі І
— Брат казав, щ о б й я т о б і Знає вона, ч о г о ‚треба змученацятий рік. Вона б о г а т о за
Міона
‚зітхаюодно одному П
С
І вуха. Най-Іповідала йо:
розумна, 'яле таки т р о х и якась' гострий Схід ні холодна Пів-Jhc сказала відразу. „ Х о ч у , ка- ному робітникові. Остав плуг,
ступає маму у домашнім гостаршому Огнянові б у л о л и ш е
не т о є .
ніч. Тепер Південь грається г о . втішити маму",
сину. Д о с и т ь уже
напрацюсподарстві. К о л и Міона д о зо—
А л е чому не можеш,
семий рік.
лим
г и л л я м високих
буків,) ' — О , Бог `мене врадував вався.
- А щ о це такс, швагре?
рі піде в п о л е , щ о б и вжати оЯ , дитино, не змучилася,
Сільську хату не може на- б р а т о в о ! У нас б у л о бц тобі і Ідин сніп б і л ь ш е , а б о піде на питається Міона та поглядає! почавши від Ж у п и тай геть и
I с л ь о з и покотилися їй.
до Желина, Неради і К о п а о н и - І Я навіть не стямилася, кол::
вістити дуже велике нещастя, лекше і вигідніше.
— Щ о вам, мамо? — питасіножать згромадити це, щ о на Єленка Трохи счудовані.
— Як жеж я, д о б р и й шваґ- Єленко вчора накосив, — в'похіба -тоді, як лишиться б е з гоЩ о т о ї , дитини ти не о- ка. Сніг майже всюди сто- Прийшла. Е . - т о б і це не в го- ється Огнян. — Ви плачете?
сподаря. Таке нещасте впа.-.Ь ре,. могла би загасити це ргни- лудие, як вернеться д о дому, ставила вдома, щ о б и т о б і бо- пився. Л и ш е т о й на С у х о м у , ' ' - ' , щ о б и мені відразу скаН і ч о г о , сину, н і ч о г о ! Я
щ е на б о г а т о хат у цій країні. ще, біля якого вперше гріли- не останеться б е з о б і д у . Д ў дай щ о т о помогла. Та навіть Рудішті не робить с о б і нічого, зати. Бачиш її! Д а й м е н і ^ т с р . так сміюся! Бери, ти г о л о д е и ,
Півдня.
Він розпливеться бину! Ось уже й п о п о л у д н є ^ знаю я. Вір мені, я забари-,
Богато вдовиць ж а л і л о с в о г о ся ці сирітки? Щ о я сказала шанќа старається про це, наче богаті і загосподаровані лі
потім м о ї м . . , д і т я м , , к о л и б яка стара господиня. Вміє пжс
пізніше, як
припече! Міона скоро взяла торбинўі лася т р о х и на базарі. К о б и ти
господаря. За рік-два деяка і
тай ті не можуть учити щ о й н о
від
Душаики,
тлянула,
віддалася, деяка перейшла д о спитали мене: „Чия,, це, мамо. і паляницю замісити. Наймо-JЦїтейЗ Т и таки бідна, так Му- Червнева спека
знав, як у ч и т е л ь хвалить С е J 3 відусіль показалися р б б о - з г о т о в л е н о Тай відійшла спіш-) надіна!
чищся, а...
ТІ'
,
її И.І.ІИМИЦ.Ю .іа.мн
. щ о к о ж е н Д ^ ^ д н а '6critbctr зай
!ящі
хлібороб#.-'
О
р
ю
т
ь
ниви,

Не
п
о
з
в
о
л
ю
я,
швагре,
р о д и н и , a" свої діти відвела-до ^ т с я ха,та ...заросла буряном, J
; ^е-Надин, зачав девяі— Сядьте і ви, мамо, п о п о .
^ т}и д о неї?''.ч. уодиб, я, так зроцдоби м о ї ѓдіти б у л и послідні Поспівують, сподікУгься д о б р о - І Душанка остала перед х а т о ю , л у д н у є м о разом, — каже О г чужого^батька. Сібінова Міе- ' '
. била,-^йГ іЧрис вєя би
^
поглядала -еачудованав' селі! — - в і д п о в і д а є М і р н а й; г!оі р о к у . Щ о й н о : в л о л у д н е .
на не х о т і л а дивйткея на свої
няи і в і д л о м л ю є їй шматок
, х л д ^ ц я е л ь , 'До я з-ла
, , .
ШШ^^ШШМ
''
зіочервоніється трохи на лиці. Надходить Міона^з міста. В и й - ^
по неща'стю, товарйпіки. Po-j
тіаляниці.
І
, X ^ 3 , , P O K _ 3 H H M С^іиоір..,Со-1
: Ьр тй.
Небіщик-.Сібін, д а й йому Бо- ціла т у д и рано на з о р і , відвізумна і запопадлива . жінка,
Л и ш и , сину! П о л у д е н к у ,
IV.
креши Боже!... ^ Ніколи, шваѓ.
ж е царство Н^ЦІСНЄ, " Р 1 и і й Х і Ц І ' ' " ' Сенадіна. Д о д е р ж а л а о
п е р е б р а л я . в ь с в о ї ' . р у к и . і тяжиў
вати-му вдома. Душанка ч е Огнян на Петра п о
— при- Р ' '
( з д о р о в і та' веселі, розумні і говорив, як т о б у д е , як д о ч е - Гбітниці.
"'
Нивки за і р у б о м не б у л о кає на мене, — відповіла М і .
п оМіоні
л е в у рвсе
о б о здавалося
ту.
і йде Сібін, т о як вона гляне{
Єленко л и ш е здвигне пле- р о б о т я щ і . Зодягнені наче
з ка? вчит'и Опійна. Я сповнила кінчив' четверту клясу, а Сей день орати. К о л и рік д о - она стаючи 'і наче о б с л у г о в у й о м у в о ч и , к о л и він застане чима тай візьме плуг і воли і найліпшої г о с п о д а р с ь к о ї " ха- й о г о бажання. К с л и я мучила-j надін зараз після Преображен-Ібрий - - родить дві-три копі, ючи сина. — Т и гадаєш, щ о я)
свою хату запущену, пусту! (відійде на п о л е , щ о б и зорати
р
м і о и и и е серце, як ся с т і л ь к и , літ, 'не б у д е мені ня пішов д о першої. Саме Мі
Огнян саме виорав п е р ш у . з м у ч и л а с я ? Ні, Огняне! Я ціПокійний
Сібін
мав, д о - ! М і о н і , скільки їй треба на заних. Лташенята мої нічого, коли ще помучуся тро-І она вступила у сад, а Д у щ а н - (б о р о з н у
й хотів завернути,'лісенький. день можу стояти,

ПЕРША БОРОЗНА

x a T

Б

о

н

а

г

д

а

с

т

ь

Н

ч

Г )

у

т

ь

ї

д

(

а

п о л

Н

а т

л

д

и

а

с ; і і п і

о

ч

и

є

(

н

0

в

ж

РЯВ

с

Т

з а в

T a f i

Д

с

в

Ч

о

л

о

в

т

а

р

и

й

д

д

а

л

і

і

к

и

в

ж

с

я

к а

в

і

д

СПРОВОЛАІ
с

М

І

0

І

І

И

І

к

1

а

0

Ї

:

1 1 1 0

т и

Гі

ж

е

н

м

!

(

1 0

1

у

л

о

д

ш

и

п

т

;

Т О

?

д

т

о

г

1

л

І

ш

е к ь к о к

і

h

Н Ь 0 Г 0

С

е

н

к

о

л

и

л

а

к

1

И С

м

р

ш

, я

!

-

щ

т

г

и

л

а

я

д

и

т

ь

д

і

н

о

е

а

ка вибігла з хати. Взяла щ о с ь } ѓаж ось напроти н ь о г о 'мати,
сить рідні і свояків. У с і п о в а - , `
‚гарні! прошепче нераз, зітхаю(сину! А л е ж б о б е р и ! Не бійся,
'-'` . - : Л - ; з
жані,
-роз'умні,
добросердні
Ц і д о б р і л ю д и помагали їй чи. Боже могучий; п р о щ у те
— Так воно, братово, ка`же у гарну, пестру торбину тай) — А дивіться на м о г о r o - і щ е впораєшся. Н е мусиш нині
лїоди. Нема дня, щ о б и котрий все у тяжкій полевій р о б о т і , б е , додай мені з д о р о в л я і си- старий Єздімир. — У с е це г а р спішить кудись.
одаря, як Мені працює! ``—(всього зорати. А дивися на
з них не заглянув д о М і о т и н о ї Бо не всьому п о д о л а є ж і н о ч а ' л и , д о к и
не зміцніють
їх но тай красно, алеж б о ти са— А ти куди, Д у ш а н к о ?
озвалася Міона радісно. П р и - н ь о г о ! О р е , наче
справжній
хати, й і о б и їй чимнс;будь п о - ' р у к а . Вони зОруть їй п о л е , по-!кри-тьця.
- - Дивися! Ви вже п р н - ! б і г л а тай давай п р и г о л у б л ю - ) г о с п о д а р — каже мені Д у ш а н ма в хаті, т о й т о б і б у л а б и
с і в

1

т

,

ГОЛОСИ ЧИТАЧ№

j

А к о а д ДІВЧИНА В СЕЛІ ХЛОПЦЯ МАЄ
А МЕНІ, СИРОТІ, НІЦ СЯ Н Е ТРАПЛЯЄ
ПІДУ НА МУЗИКУ. ХЛОПЦІ СЯ ЦУРАЮТЬ,
БЕРУТЬ ДІВЮІ В ТАНЕЦЬ, А М Е Н Е МИНАЮТЬ
Я БІДНА СИРОТА СИДЖУ ТАЙ ДУМАЮ
НІХТО м я Н Е ХОЧЕ, БО ПОЛЯ Н Е МАЮ

'ДО СПОРТУ.

Selych Aha, (Sultan's "servant), П Р О У К Р А Ї Н С Ь К І П Р О Г Р А М И
місць н а ш о г о ч у д о в о г о співу
Alexander ^ K l a p k o ; Staryk,
(aj
НА
РАДЮ-КОНДЕРТАХ.
Чути л и ш е пйскотіння. .
Ѓ ' З
very old K o r a l c ) , John Makara.,
М у с и м о старатися давати у - I Ь
иT-IкT п
U P H J ,^
E H K 0
H
D іои Уко
The chorus consisted of Irene . В`ичитав я в часописі „ С в о країнські
музичні
продукції
АМЕРИКАНСЬКА
ЃГАЗЕТА
Pelechovich, Anna and
Rathe- б о д і " , щ о в Н ю а р к у б у д е на на сильних радіо-спдціях, як це'
Залізняк програв. П о б і д н и к
ПРО
ВИСТАВУ
„ЗАПОРОI Tine
WOytowich,
Katherlne радір-стації дня 11 січня 19291 р о б л я т ь инші ^нартоди, колиі о б о х З б и т к і в , пострах'' у с і х
ЖЕЦЬ З А Д У Н А Є М " . '
Shajbot,
Anna
Faryniak,
Eva року український концерт. А л е дійсно х о ч е м о , щ о б наш с п Ц борців, знаменитий технік, л ю -

I

AUentown Morning C e l l , Tues-)Branko, Eva Karriinslcy, Mike Pel- т о г о концерту ніхто це чувЗ п о ч у л и чужинці
January 1, 1929, помістивше., p m h r o
Moroz
and
Paul б о та стадія не має великої г о красі.
слідуючу

новинку:

LYSENKO

DRAMATIC

PRESENTS

FIRST

в повній
'

В.
C L U B l Bilyuk.
T h i s was

OPERA.

first

Ukrainian!

Другі

'народи,

як

"

' '

йо-І бимець

п у б л и к и , неупокорсвід к і л ь к о х л і т — м и н у л о ї
середи у л я г в 38. мінута`с свому земляковн матрозови Кириленкбви.

З

Мартикець.

сили.
the

я

Поляки,

З УКРАЇНСЬКОГО
ЖИТТЯ К АМЕРИЦІ.

fetching opera ever, shown in this section Москалі, Ж и д и , навіть Ц и г а costumes, burly K o z a k s i n pictur- and was a treat in Kozak costum- нй, к о л и мають свої години

Кириленко в попередній борч ЦЕ Л И Ш К А В Д Л Ь Ч И К П І С Н І
з
бі з Залізняком, яка тревала)
НОВОЇ- Р Е К О Р Д И Г У М Е Н Ю К А , Д Е В
пів години і скінчилася, роз
Ч
Н
Р О Л І С И Р О Т И С П І В А Є ` З Н А Н Д СПІгранкою, — виявив досить ма" П о д ане
ю ту
до Сво- Р 'всій Амеd bloomers blended their voicesШіЏХ
і л ьновинку
к и з інформаційУкращці. взагалі
ду-.j
лин запас техніки. Й о г о сила
ВАЧКА МІСС КРАСН'ОВСЬКА. Х Т О
„,
plaintive
and
harmontomi'
. л я д у , але щ е , Д т о м у .
P W . :А
. 9ѓ і, Й Щ
весь
час
розбивалась

зручСІМОР, КОНН.
Slavic music when the Lysenko
з в е р н у т и . у в а г у наших концерти, а к о л и и д а ю т ь їх,
Щ Е Т О Ї Р Е К О Р Д И Н Е МА.Є, Т О П О ність. і сприт Залізняка. Т о м у ,
b r a m a t i c club of the Ukrainian співацьких т о в а р и с т в і , г р о м а д ,
`
`
.
Протестаційне віче.
В И Н Е Г Г Д І С Т А Т И її В І Д Н А С Я К Н А И здавалося, щ о в Останнім змаG r e e k church presented its first
про т е , щ о б и п о
можеш, р ч у т и . ;
CKQPlliE. `
В неділю, ЗО. грудня, ўкраїнѓ ганню, яке мало тревати д о
o p e r a Sunday night before а
американських газеР
Р^ '
побіди, — Залізняк переможе.
ська
громада
в
Сімор,
Конн.,
large crowd in the hall on North
л и про наші вистави,
Кожен знає,
яке
значіння
Однак Кириленко справив усім
h r o n t street.
о с о б л и в о такі як „ З а п о р о ж е ц ь д л я спопуляризований ўкраїн влаштувала протестаційне віче.
несподіванку. Ч е р е з тиждень!
В СІ Р Е К О Р Д И
Ѓ Ў М Е Н Ю К А: —
-``-`
opera,
"" T
Thhee
K o z a k s ^ a Д у н а є м " , „ Н а т а л к а И о л т а в - с ь к о г о гмени мають гарні ра- На дві неділі д о згаданого дня
27159 На Вечсрницях. Ч. і і 2.
27098 Гоп Вальс, присюдн.
треновання
y o n d t h e Danube", which was
" чи які д р у г і . При такій діо-концерти, але т о д і вони о г о л о ш у в а л о с ь в церкві, щ о і напруженого
27154 Спросини, часть 1 і 2.
27093 Забава в стодолі, часть 112.
має
відбутись
віче
в
справі

з
р
о
б
и
в
такий
великий
поступ,
sung
under
the
direction
'І нагоді можна подати зміст ЏЛ- осягають своє завдання, коли
27143 Кума з міста ішла
27091 Вівчар ва сопілці
'rofessor
Harry
Pypiuk
withМетав і познайомлювати Амери-j
проти
вандалізму щ о у всіх з б у д и в подив.
- передаються з сильних сгацій протесту
Танець моГо кума.
27089 БАНДУРА, вальц.
Весь час вій б у в агресивний,
Beatrice Lagle as pianist, dealt канців з нашою бувальщиноѓ: . У вступнім слові перед таким П о л я к і в в Західній Україні.
27140 Поправний в Америці, ч. 1 і '
Відбивав
зручно
напади
Заліз27088 Хотіла мене мати.
Урядники української правоu t h t h e t i m e of Zarina Catherine,
багатством нашої культури . концертом є нагода сказати й
27136 Свекруха- бе і плакати не
27087 На весіллю під хатою.
he
Great,
of
Russia,
who'JB малій місцевостй репортериі про політичний стан на укра- славної церкви р о з і с л а л и порі- ггяКа, уживаючи притім хватів,
які
удосконалив
сам
Залізняк.
27085
Український „Ту-степ".
домлення д о всіх місцевих у27131 Заручи
в Америці.
e x p a t r i a t e d the Kozaks beyond шукають за місцевими новина-- їнських землях.
Два рази він хапав Залізняка
27084 На весіллю під хатою.
країнських оргаізацій, запро27128 Танець
під Львова.
the D a n u b e river.
.
І нами і радо помістять, таку
Не так давно б у в російський шуючи їх д о принятгя участи за ноги і крутив ним довкола
27078
Грай,
або гроші віддай.
27115
Попраз.
A l t h o u g h treated kindly by the новинку п р о виставу,
радіо-концерт.
Половина
fi
27079 Придане — Пересувний.
у вічу. В день ЗО. грудня, після) с е б е ; відтак кидав ним о б зем27106 Коло ѓа
l u r k s t h e y are homesick f o r the!
н а виставі „ З а п о р о ж ц я за найліпша
частина
програми
і старався придавити. За'
С
л
у
ж
б
и
Б
о
ж
о
ї
в
українські"
27071
Чабан
— Гуцулка.
27104
На
сінокосі

Козак.
U k r a i n e a n d this longing is c l e v - l Д у н а є м " в Алентавггі б у л и і
б у л а українська, але ввесь креправославній церкві з і б р а л и с ь ..ізо гнулося, але не л а м а л о с ь .
27100 Думка Коломийка.
27070 Поправинн, часть 1 І 2.
; e n about the l o v e plot j чужинці, рівнож і Американці,
дит за неї дістали „ Р о ш е я " .
Т о д і він підняв й о г о в г о р у
громадяни
на
віче,
де
кріі
Довбуш
полька.
27054
Гамай
кицю. — Pax цях.
of t h e s t o r y .
і вистава, танці та мельодійггі
Наші
гнобителі
б е з с о р о м н о рафіян б у л и присутні члени закрутив млинка і зиова кинув
Ivan
Karas,
an
old
Turk, пісні дуже припали їм д о впоВСІ П О В И Щ І Р Е К О Р Д И П О 75 Ц Е Н Т І В
використовують чарівну
кра- самостійного товариства „ П р о с б з е м л ю .
played by Nicholas Fartuch, held д о б и .
З ПЕРЕСИЛКОЮ.
су нашого р і з н о г о співу, щ о б и світа" і братства, відділу 145,
Залізняк, хоч непритомний,
t h e c e n t e r of t h e stage as a good
При
подаванню інформацій з д о б у в а т и с о б і признання та
— боронився інстинктовно. За
Укр. Нар. П о м о ч і .
nitured
K o z a k who is almost треба звертати увагу репортеПопуляризувати чужим коштретим
разом,
к
о
л
и
КиряленВіче
відкрив
предсідатель
converted
to
Mohamedanism, рам, щ о б и подавали
УКРАЇНСЬКІ 12-ЦАЛЕВІ РЕКОРДИ ПО Я.25. З переснакою. 1.1
завше, тоги.своє, імя.
^
Церкви Петро Чегін і попросив кст стояв б л и з ь к о шнурів і пїд- 7ГКП2 Лемковське Вссіля, часть I I II, Орхестра І Хор Гуменюка,
but w h o finally prefers one wife щ о це українська вистава, та
А ми з прекрасною своєю присутни'х призначити предсі- няв й о г о вгору, — Залізняк 70011 Вертеп, зложив і відоѓрав Ѓўменюќ і його орхестра І хор.
and t h e privilege of drinking in- щ о її виставляє українське спіпіснею та м у з и к о ю ховаємося дателя віча. На предсідателя вирвався з рук і полетів поза 70013 Рождество Христове, дві части, відспівав Хор А. Гели.
t o x i c a n t s t o being a teetotaling вуче товариство та щ о зміст
шнури на п і д л о г у , звідки вже 70010 Завішанќе T. Шевченка, композиції Людкевича. Відспівав Хор А Гадв.
M o s l e m w i t h three wives.
Mr. штуки взятий з історії Украї- по темних норах ріжних бруд- віча покликано г р о м , Семена
70009 Українське Весілля в Америці, Хор і Орхестра Гуменюка.
сам не піднявся.
F a r t u c h w a s t h e star of the cast. ни, чи з життя українськрго них і смердячих саль, а коли Вітяка, котрий пояснив ціль
.'0008 Ярмарок в Бродах, — Жуковський і Красиовська
Саля зжахнулася, Кирилензважимося виплисти на шир- віча і покликав на секретаря
A n n a K a s y c h , who enacted the народа в старім краю.
70007 Український Баль в Америці, — Хор і Орхестра Гуменюка.
ко
з
б
л
і
д
і
рухами
старався
п
о
шу
воду,
т
о
знову
л
і
з
е
м
о
на
Андрія Предімірського.
heroine
part
of
Охапа`,
the
70008 Парубки в корчмі, — Хор і Орхестра Гуменюка.
Василь Ѓришко. J такі
ясггити, щ о він не хотів ц ь о г о
радіо-стації, звідки
заadopted
daughter
of
Karas,
Першим
бесідником
був
70005 Празник в старім краю. — Хор і Орхестра Гуменюка.'
зробити.
distinguished
herself
with
the
70004 Хрнсгннн Гриця, — Хор і Орхестра Гуменюка.
гром. С. Вітяк. Він говорив про
Щ о він не хотів, це бачили 70003 Отченаш і Вірую, '— відспівав М. Зазуляк.
e x c e p t i o n a l voice and expression
знані йому події з часів б о Ѓ
З
і
?
.
which s h e brought to play in the
ротьби за с в о б о д у українсько всі, б о при кінці Залізняк б у в 70002 Українське Весілля в старім краю. — Гуменюка.
70001 Христос Воскрес. Согласно заспіваймо. — Зазуляха.
acting.
народа. К о л и накинулись‚'майже непритомний і не міг
З А Х О Д О М З А П О М О Г О В О Г О Т-ВА „БУКОВИНА",
70000 Бог Предвічний, ціла коляда. — Відспівав M. Зазуляк. П о л я к и на українську з е м л ю , б і л ь ш е ставити о п о р у . ВсетаF o l l o w i n g the play there v n s
відділ 14'. Українського Н а р о д н о г о С о ю з а
ЧУЖІ ГАРНІ 12-ЦАЛЕВІ РЕКОРДИ.
` " має право жадати репо
геройськи
з
а
х
и
щ
а
л
и
вірні
a short
address
by Rev. D .
ўстроюється
з ч о г о він певно вко- 87001 Сариске.Весілля, часть 1 і 2.
с в о б о д у України, падали ванжу
Sldlesky
of
the
Northampton
67004 Сариске Весілля, часть З і 4.
в нерівній б о р о т ь б і , о б л и в а ю - ' Р п і скористає. .
Ukrainian
Greek
Ortl.c.iox
63005 Польське Весілля, — відоѓрав І зложив П. Ѓўменюќ.
чись
кровю;
не
у с т у п а ю ч и ) 3 чужих б о р ц і в на'перше ^мі
church.
The cast was as fol63007 Польські Хрестини, — відоѓрав і злржив П. Ѓўменюќ.
Полякам'-наїздникам.
сце вибивається Італієць Деві
lows:
59044 Коли ми зійдемся, — Вальц до танцю si спіаоь?.
самопожертви, говорив
пѓо середу він стрінеться
Л
у
х
50046
Трі о'клак ін де морнінг. — Новий вальц.
"
ban
Karas,
(old
Kozak),
наших борців з р о с т а в ! Кириленком.
В УКРАЇНСЬКІМ Р О Б І Т Н И Ч І М Д О М І ,
59047 Вальцові мельодії Віктора Герберга.
N i c h o l a s Fartuchr Odarka,
(his
з кождим-днем, а л е фізичні сиБ о р о т ь б а Кириленка з За
59043 Дунайські филі і Вітрове весілля. — Рекорд до танцю.
(MANHATTAN
LYCEUM)
w i f e ) , Mary Kaminsky; Oxana
упадали, а з ними разом і лізняком б у л а п р о г о л о ш е н а з 64001 Сонце сходить І заходќѓь. Вй Ухнем. — Д. Ділов.
N e w York, N . Y .
(an
orphan),
Anna . Kasych; 66-68 Eaat 4th Street,
б о є в і . В Поляків з а п а л у д у х а ' Р
нк б о р о т ь б а за чем- 50041 Май контрі І Стар Спекглед Беннер. — Два американські Гнмна.
Початок в г о д . 8-ій вечером.
Вступ 50 центів.
Andriy, ( y o n g Kozak),^Vladi
Хто любить більше 12-цалеві рекорди, тому можемо вибрати самі по
ие б у л о , (який д у х може б у т и п і о а а т Р о с і ї й України. При
На бали будеться принимати нових членів д о Союза і Т о Pypiuk;
Prokop,
(Andriy's
А л е зате ї х . - І У тут Р о с і я , к о л и оба борграбівггиків?)
enemy),
Anthony
Maksymiak: вариства б е з вступного. — За д о б р у забаву ручить
j їла Українці й оба ц ь о г о осо10-ЦАЛЕВІ РЕКОРДИ ПО 75 ЦЕНТІВ З ПЕРЕСИЛКОЮ:
ряди щ о р а з поповнялись ...
S u l t a n ( T u r k ) , Wasil Hayday із-4
Комітет.
СВЯШ. О. M. М А Р Щ А К . тенор,.
27161 Одрехівська полька
вими жовнірами, амуніцією і . б и с т о не б а ж а ю т ь ?
-з акомп. орхеѓ гри
Я р о з у м і ю вповні інтересі
Обертана з молодом.
27147F (Помарніла наша дол. ` запасами поживи.
`
п. Пфефера,
промотора цих 27159 Вечерниці. Ѓўменюќ.
(О, не забудь.
Д р у г и м бесідником б у в свя- змагів, я к о г о о б о в я з к о м є дбз- 27 157 Темна нічка і Ой зацвила маА я д у м а ю : жартує с о б і . 10, ні! Н і х т о не має такоі
УКР. ОРХЕСТРА ПЕТРА РОСАДИ.
щсник А . Ревера. Він дав пере- ти в першій мірі про би^оесову
лннонька.
27148F (Иосьмітюха, ѓропак.
знову їй п о к о т и л и с я с л ь о - тини! Он як о р е ! Не вміє
біг
української
історії
почина' (Жихівочка на селі
' (Китайська к а з к а ) .
, сторону
спорту,
бо
інакше 27156 На фармі і Брехня, Жуковський
Вона їх втирає рукавом і ше навіть Є л е н к о ! М о л о д е ц ь
27145F (Трембулянка, танець, .
ючи з народження української іспорт зовсім провалиться. А л е 27158 Лемковський
іється. Огнян геть з б е н т е - і і з н ь о г о ! Щ е рік-два тай оже,
(Чабараплса, танень.
д е р ж а в н о с т е Підкреслює
НаВІТЬ'З б и з н с с о в о г о б о к у ` 27160 А наці Хаїм шоб здоров, Жуй о г о , як Бог дасть! О ,
Один
лихий
чоловік
мав
ж н в с я . Наче п о л у м я вдари то І
ПЕТРО
ОРДИИСЉКИИ, б
кійну вдачу українськог'о паро
‚„З!лежить в інтересі спорту, щ о ковський.
злість на великого богача, тоз акомп. орхестрн.
й о м у в лице. О т в о р и в уста, моя хата заспіває!"
й о г о л ю б о в д о праці на зе би
27150F
(Ой,
І не гар
КОЖДИЙ
СОрЄЦЬ
П'`'Давав
27162
Мамунию,
тантунцю.
ЛемковДушанка не тямить, чи коотів пімститися на ньому
щ о б и щось сказати, та не міг.
Переходячи д о часів ка- свою, одну національність. Та(ОН, бре море, бре.
М і о н а знову з а г о в о р и л а . Г р - ли бачила неньку веселі'шою, Пішов до чарівника та просив зацтва, підніс, як .змушували
27154 (Запросини на Лемківське
27135F (Віє вітер,
кий
спорт
як
запасний,
у
ве
щоби
поміг
йому
в о р и л а з ним
наче
дитина, як т о д і , к о л и т о вернулася з його,
( весілля.
(Думка про Морозенка.
Поляки-пани козаків л к ш а т л
ликій мірі основується на навсе стоючи. Казала, щ о захо-j п о л я за з р у б о м . Прийшла в ІІІМСТІ.
свою працю і робити на них,!
ДОБРЕ ПРОДАЮЧІСЯ ПОПЕРЕДНО ВИДАНІ РЕКОРДИ:
емоціях і на
в а є пшеницю з т о ї ниви л и ш с хату, підспівуючи якусь весе-— М о ж у ' д о ' ' н ь о г о післати або іти в світ за очі. За татар-,ціоналістични:
на свята. Пектиме з неї к о л а ч л у пісоньку.
в н о ч і ' Д у х і в , які відріжуть йо- с ь к о г о л и х о л і т т я Україна на ціональний гермафродитизм ві
САЛЬОМЕЯ КРУШЕЛЬНИиЬКА,
на імяниНи. '
'
27125F (Верховина,
, і`
сопран, з акомп. орхестри.
( З х о р в а т с ь к о г о переклав
му голову, — сказав чарівник протязі двох віків з п о л о в и н о - ( б о р ц і в л и ш е хвилево прино27132F (Вівці мої, вівці, паст, пісня.
К о б и л и ш е д о б р е заро(Де Дніпро наш.
ю втримувала своїми грудьми сить фінансові успіхи, а далі
Мих. Н е д і л ь с ь к и й . )
(Через сад виноград, дівоча
— Т о ще нічого, — відповів
27126F (ОЯ, у полі нивка,
д и л а ! — сказав Огнян."— Т а й
дикі орди Татар від спустошсн- викликує негативну реакцію і
( пісня.
лихий чоловік. — Потім йог'о
(Ой, у ayiL
ви, мамо, самі знаєте, щ о т о
.v Европи, котра
п п . І з н е о х о ч у є одних і других.
ня західної
спо27133F (Ой, де ти ідеш, де ти поїдеш
птпя
Л МЕДОВИЙ, тенор,
сини одідичать по ньому й о г о
(Ой, летіли білі гуси, розн а ш а найліпша нивка.
кійно розвивалась, а тепер від-1 Росіяие мають б о г а т о своїх
з акомп. орхестрн.
майно.
На к о р а б л і .
( пдетини.
27144Р (Зажурився чолові-,
— О, зародить, сину
дала Україну на поталу воро-І силачів. Серед них всіх персве(І шумнгь і гуде.
— М о ж у післати на й о г о ді.у гам. Іс'торія і розвал П о л ь щ і сти
елімінацію
й
означити
УКР. О Р Х Е С Т Р А ` а Г У М Е Н Ю К А
Пасажирка:
Пане
капітан,
с и т ь родити! Т а ж такої землі
27130F
(Така
П доая,
Сопран: Наша Роза Красиовська.
н е м а навіть на М о р а в і . Т у т ні- моряки так страшно клеггуть. і маєток о г о н ь і сірку, — ска не научили її розу'му. Вона п чемпіона ‚ к о ж д о ї нації. Відтак
(Карі очн.
27136F (Свекруха бе і плакати не даа
к о л и не б у л о кукілю. П о б а Чи може грозить кораблеві не- зав чарівник.
своїй політиці пішла старою спарувати їх по черзі і т о г о ,
УКР. О Р Х Е С Т Р А Н Г У М В Н К Ж А .
(Кум до куми, Е. Жуковський
Барѓѓон: Евѓен Жуковський. Co-pan:
чиш,
яка б у д е гарна пшени безпека?
г
д о р о г о ю , котра привела п д о що п о б о р е всіх, звести з чем- 27146F (Жінка в Небі, часть І.

Потім остануться- й о г о
піоном світа,
Наша Роза Красиовська.
(Жінка в Цебі, часть 2,
Тепер перемога
за
Капітан: Ні, можете бути поля та пасовища з х у д о б о ю . п о з о р у .
'Кума а міста
В той спосіб п. Пфсфер,
27117F (3 кіньми наніч,
спокійні,
пані. Небезпека є М о ж е вмієш іще щось іншого? Поляками, але б о р о т ь б а ще не
Огнян
пополуденкував
Танець мого
(Косарі.
кий 'двигнув
заснічений
скінчена.
27140F
(Поправинн в
знову взявся д о плуга й уда- щ о й н о т о д і , як вони зачинапасний спорст, — надасть тому 27119F (Ой, зацвила черемшн іа,
О
,

сказав
чарівник

Третим бесідником б у в Л .
(Вічний Революціонер.
рив раз волів б а т о г о м . М і о н а ють молитися.
спортови
певну
систему,
в
дотвоя ненависть така ве- Предімірський, котрий закли(Заручини в Америці, ч
ВОЛОДИМИР ДИЛОВ, біс,
стоїть і п о г л я д а є ^ а сина, щ о
а акомп. орхестри.
27128F (Заяць жених,
лика та завзята, т о я маю ще кав присутних д о винесення сятеро з б і л ь ш и т ь авдієицію і
наче когутик підскакує, потя- ЯК N U G A - T O N E Д А Є С И Л У
стати
для
запасного 27141F (Ой, щось дуже загуаявс",
(Танець а під Львова.
щось
дуже
вартісного
д л я р е з о л ю ц і ї віча, щ о з р о б л е н о . може
гає за чепиги та навертає плу(Тепер
я
Турок,
не
козак.
НЕРВАМ.
спорту тим, чим б у в недавно
27115F (Попразеят, часть 1 і 1
тебе.
ХОР ім. Л И С Е Н К А З Д Ж Е Р З И СНІ і
Прочитану р е з о л ю ц і ю принягом раз в один, раз у другий
УКРАЇНСЬКА СІЧОВА ОРХЕСТРА
померший
Текс Рікард
для
(Дірігент Андрій Ґела).
Нервове ослаблення спричиняє кето о д н о г о л о с н о .
бік. Праця тяжка, а дитяча ру- спокійні, безсонні ночі, нервову драз-СУРМА".
27137F- (Вечірний дзвін,
.
. -X ; .. -,
і' -боксу.
П о закінченню віча всі вста27123F (Кучерява Катернна,
ка ще не сильна. Кілька разів -ивість і повільність жигтеннх орга(Чарочко моя.
Е. Ляхович.
І чарівник дав йому маленьиів, а вслід за тим наступає неміч(Аркан.
УКРАЇНСЬКИЙ ХОР Л Г Р А "
ли і відспівали: ,ДЦе не вмерла
.Міона хотіла підбігти д о н ь о - іасть й лихе здоровля, якому можна І
кий пакетик.
27122F (На горожі сурма грає, сіз акомп. орхестри.
Украї`на".
го т а п о м о г т и , а л е якось не звпобічн. Nug--Tone містить деякі, з
човни марш.
27138Р (Реве та стогне,
Т а м т о й ч о л о в і к прийшов д о
іийлучдцнх ліків.' зіганИХ Ла яобудженПротест б у в поміщений і
Марш Садовського.
сміла. Тай сама не знала
(Заќўвада ѓа сива аазула:
ня й зміинсння нервів і мязів.І__о-га- д о м у та розпакував пакунок,
Ескімос:`Як п о д о б а є т ь с я
двох Газетах: "Ansonia Sentinel
му. Взяла т о р б и н у тай тригла пін тіла. Він також містить ліки, які
д о б і різдвяна ялинка?
Всі рекорди вНсилаеМо почїоіо і гарантуємо, що не пібютьса.
-більшають апетит і помагаю'ѓЃ, трав- гцо й'ого дав т'ѓому чарівник. ' " T h e SeymOur Record".
помало д о хати. О б е р т а л а с я ленню, усувають подразнення нирок
Коли хочете-мати рекорди іюіЃ і вайскорше, то сейчас пишіть до нас;
П. Ескімос: Ч у д о в а ! Т о такі
Д у ж е збентежився, б о в пакуА . Чорній.
разураз і п о г л я д а л а за Огня- або `міхура, біль голови або заворот,
смачні свічечки на ній, смачні-j до кождого ордера додаємо голки або якусь квкжочку на презент. Хто
перемагають запір і'улучшують за- н'очку найшов л и ш е звичайне
ном. Бачила, як виорав і тре- гальне здоровля.
,
замовляє не меньше як 5 рекордів, тому оплачуємо пересилку.
перо. Вернувся д о чарівника
ших я щ е не їв у м о й о м у ц і л о Типічний досвід, що Nuga-Tjoi
тю б о р о з н у . З а в о л о д і л а н е ю
Коли знаєте гарну пісню і хотіднбисьте почути П на рекордах, то ваМіж приятелями.
.
бить, вказують наслідки, одержані та сказав д о н ь о г о :
му житті!
'
пишіть до нас про це.
243^
якась дивна радість. І плачеть-І панною Аинбю Ѓоѓ з Кореї, Ки. Вона
-`ІДо маю робити з цим пе— Скількиж неправду хочеВсі замовлеяяя посияайте на адресу:
" ` `.
„._J
ся і см'іється ї й . Тай сама не каже: „Я була обезсилена, слаба й ром?
нервова — не могла нічого робити.
те за це уживане авто?
знає чому. ` А п о т і м сама так Nu-1-Torie зробив більше для мене як
— О , який з т е б е дурень!
МІЖ ДІТЬМИ
Т и НЄ V.2UJ
`
SURMA BOOK і
MUSIC M f f A H Y , І И й ,
Ш
— Ваш батько приятелював
говорить д о с е б е : ,ДДе є спра- всі другі медицини, які я коли брала.
Він дав мені силу й здоровля'. Такі відповів чарівник, — Щ о ж , ти
батьків! Т и адоптована дитизі мною, — ну хай б у д е триста
ведливісгь, коли- і мене П?с
(СІЧОЬИИ БАЗАР)
"7-""Ч
лідки повинні заохочувати других
знаєш скглько т о л ю д е й
на!
подь обрадував. І чи не ща
PIANOS, VICTROLAS, RADIOS, RECORDS, PIANO ROLLS
Nuirx-Tone, щоби вони мо-J
. , . ДОЛЯРІВ.
слива я? А х , маю я сина! Maioj -о боаиня можете
купити Nu-a-Tone лурний чОЛОВІЧе!
AND MUSICAL INSTRUMENTS
г о с п о д а р я , ' щ о аж гей! Н е б у - ?ли
всюди
`де продаќться, медицині^.^A^
також
цяц маленька ргч? О,
щ ви щ е ) — Так, м о ї батьки вишўкаогу
'
.
.
‚ в а ш купець дістане його для вас " ' 103 AVENUE А
(між 6-ою і 7-ою улнцею),
NEW YORK, N. T. j
дуть мені робити ч у ж , р у к и ! !
й з моїм д і д о м не п р и я т е л ю - ' л и с о б і мене, а л е т в о ї мусіли
Peasant

girls

i"m

csque attire, suave Turks in fez ing,

da'ncing and songs.'

.

на радіо, т о . завше на сильних

с

т

аИ ц
Ц 1

Я

ХА і л я е к

УІ

і

й

n

ж

й о г о

1

1

д

о

б

о

і

т

а

6

с

х

и

ц

а

ю

п

т

0

ь

св

:

и

т

о

Х

0

щ

щ

м

е

З Г

д

е

п

в

и

б

и

с

а

л

н

о

а

н

т

,

я

а

к

к

н

и

х

с

л

г

б

и

х

с

т а ц і я х

е

и

4

1

д

о

б

е

м

а

є

ш

1

0

х

а

ѓ

І - .

УВАГА!

НЮ ЙОРК, Н. Й,! ' " в

--

-.. ` ‚ ' ‚ Л І '

УВАГА!

1

:

ВЕЛИКИЙ БАЛЬ

^

о т

В СУБОТУ, ДНЯ 19-ГО СІЧНЯ 1928 РОКУ

т

о

в

3

п е

с т е н я

Ч 0

1

РАДА.

!

е

(

:

:

л

Г

1

!

.і^ьі^иио^зиищняа

и

V

л

_%

д

я

к

у

в

а

т

И

і

0

в а ш

ргб^оаптикаря.

г ,

— - " т

вали!

Івзяти це, що дістали!

Н- 13.

С В О Б О Д А , ЧЕТВЕР, 17-То СІЧНЯѓ)9^9.

-арњні

МІТІНТй ВІДДІ1ІІВ У.Н.СОЮЗА

ПРОВІДЕНС Р. АИ "Уряд` СестрЛ КЛІВЛЕНД. О. Жіноче Тов. Згода,
Колодруб.М., Харка Т., Вовь
о г о л о ш е н н я ,
Любов, Від. 177. повідомляє своїх чле. від. 358, повідомляє своїх членнць,
ний Ст., М н л и м у к І., Карп Ст.,
нів 1 члениць, шо річний мітінг відбу- що місячні збори відбудуться в недеться 20.'січня е р . , в неділю, в Укр.'Ділю, 20. січня, в 2ЧІВ год. пополуднії
Г о р о н ЇЉ, ДишевСькйй І., Т е р І - і - ^ і Ц і Ч7АЛС, `Ц ' Я Tpj. Зао. Січ,,Церк. Таля. 45 Pilgrim St.. Точно u в Укр. Нар. Домі на М . вул. Просити-j
УКРАЇНСЬКА НАРОД. ШКОЛА'
ле`Цький І., Кручовий Д . Лит-'віл. 330,'повідомляє своїх місцевих і ѓод. 2-ій попол. Кождий член є обовя- ся прибути бо є важні справи До no-j ' ПОШУКУЮ В дуже важній справі
1 ні 12340 McKAY SL HALLECK
членів, що мітінг Відбу- заіінй Прийти на означений час, бо є j лагодження. Слідуючі мітінги Оудуть своїх швагрів Миколая і Гриця МііаВИН'
Вересюк І . , ТерлеЦь- позамісцевнх
ЮНҐСТХЙП, О.
деть'ся в неділю, 20. січна, точно Ці важні справи, як вивір уряду на 1929. відбуватись -а трету неділю по першім лик і їх сестри Параски Мігвлик, з сеуряджує
кий` С т , Остюк ' І . , Сайчук В.- гол. 2-ій пбпол.. в гаіін Укр. Дому. рік і звіт фінансовий. Суспендовані кождог місяця. На річних зборах lb. J ла Середнє, hoe. Ліско, Гад. Хто би
Про `них знав, або вони сомі, пропс
Українським ЬиШлідам у
72 W. John St. Новий уряд є ак елі- члени мають -вирівнатн 'свої залегло-Ігрудня вибрано уряд на 4929 рік:
по
50-цнт.:
1ерлецькйй'В:,
Т
е
р
13 -5
п Е Р ' М И Щ ІА
J діє: Л, ґоліят, предс.; Гр. Тиран, заст. сти ііа сім^мїтінгу, інакше будуть ви- Скаратко, предс; Катерина Ділай.Фі.... зголоситися ЃНа адресу:
' Львові.
лецькнй Т . , Р а з о м $24.
.J'H. ҐавДида, кас; М. Копанншин, заст.
ОГШПОГ SZCZYDLYK,
- 'секр.; Софія Лазука, рек. секр. Стс-'
каленMenche.ter, N. Y.
фйнія Михно, кас; — С Лазука, рек-f P. О. Box 36,
лар
мусяті
заплатити
на
сім
мітінгў.
Д н я 4. листоіт$да, на вечерк.у
ІЉ Кнфор і М. Ќасій,
Неявнвшийся член або члекиця під- секр.
бінськнй
і
И
.
Франків,
контрольори
Українсько - Американського
ПОШУКУЮ свого брата Дмитр.і
Гр. Тиран і С Різник, прапорчики; F Иадуть карі 1 дол., а урядник 2 Дол.
Бурмилу S села Подусільної, пов. II.
Уряд.
П о л і т ч н о г о Ќ л ю б у , котрий відШваковськнй, Н Паламар і Гр. Прут
. ім. Б: рсмишляни, Гал. Хто би знав про неко, мирові судді; И . Хомяк, госп. галі
ќвся-в Українськім. Н а р о д н і м '
- „ ..
го, або він сам, npotuy зголоситися н.
.хсльницького, L . „
IHjuuifj
І
Теодор-Стрнек,
секр.
'
П о ч а т о к ?%і вечером.,
?ЛРАЧЕСТЕР, Н) И. Бр. св. ИоеафатаІ ф . ^
^ ' " ' І ^ ^ ^ ' і ? " пониДпг-^адресу. Він перебував в 1926
ѓші. , ai6p-Hp.ЯЙУИІЯГІ
зібоаічо^аг.10.-які з і с т а`- : з^Щ
Вступ,ђІЇЯ`35 центів,
ѓ
Љ. 217, ьотяб%инњ своїх місцевнхі ч л е н н о на ріЧНіі^б^рах Џ груд- в Ню Порќу звідки виїхав. NIK
Краї
R M Y L O , BOX 329, P. О. Prince
вислані ІО.^ДРАИЦ^Ь приПАССАИК, И. ДЖ. Тор. ім. її
ШМІуфШтЩ
що місячний ніі ИВ W ^ S S Sіь.^предс;
S S ^Іван
^ m
^
На бали хтось џХ щасливих дістане жР
Маofge, В. С , Canada.
Франка, від. 97, повідомлюѓ членів,
геділю, 20. січні
Ѓтѓ відбідавсв
зййчениям
і
н
в
а
л
і
д
і
в
Вйхб.дить„
u
o
j
f
f
a
l
f
l
y
T
^
M
a
l
ночий иакет, котрий подарував школі
'місячні-збори відбудітьфі 20. сі
^д! ПясЄв(Мнй-сі.ас;
- Жертаува^и^.ій
да- д і ^ ; Л з в о ! м блаженних. "ЗІ в юл. 2-іЙ`пополудни, в Галі цер
:еніі
п. Д. Войтншин.
3bH4.iflHoi^^u3^bcir всіх член'ів
`^Й^Шђ'`^вя^^Мих‚тися на мітінгў, бо е важні справи до'І
' Дорогі РоднмцН Приходіть і Ї^Зйіг-' М-, Катинсьќий, О . Кіт, Д . Ђу%'- всіх ‚сторін Іпрдтестують проти ній, 47 Hope Аўс На -бођн маюті
витися'-сі
чѓ-- - В. Дмстана,.црА внпіціђнць..Уаяд. і конта комісія зд.і^ стіст; 1. Коотюх, І. Грннчук і Іван Ре;
інтися всі чАеци,
комих приведіть, а певно пе по`жіДу- т о в и ч . - ' ^ Т Т В Р ^ щ д . . ^ ^ ^ ;
.`тяцьќйх звірств, всюди 'відбу- .'Долінський, кас; М. Табачу^, сскр.ідль справозднияв за 1! "
ЃІ
ств, бо `на тім бали пригадає те` свої " В о р о ж б и т ; ' ' № ' $ в е р д о х л і б , І.
уряді яа.Ч929
яаЛ92" 'рік
' є стідуючий: Іваі
Оден календар ЗО ц.
ваються якісь величаві святії,
дорогі звичаї і обичаї з рідного^краю.
Дорофей, предс; Мнх. Рудий, заст.`; 'П. Баряа,нрапорчики; І. Грннчук, со`
КАРТЕРЕТ, Н. ДЖ. Тов. Запоро:
ілюстроваякя, катальог ввсилаГамонко,
І.
Іванкевич,
С.
Пельц,
зі всіх ус'Юдів ш л ю т ь протести, ська Січ, -від. 342, повідомляє всіх Андріа Іванів, сскр.; Василь Луцншнн, ник. Мѓѓінѓи будуть відбуватися на'І
А своїм прнбуттем поможете збудуеться
на
бажання.
KULYN1TCH
будуче
в
трету
суботу
по
першім.

j
Яків Дмитрів, кас; Іван Луцинати більшу народну святиню в North 1. Баган, Г. Костуриќ, О . і у Б. у ! всюди переводять збірки на своїх місцевих і позамісцевнх членів зцст.;
Ptg. CO., 418 Е. 9Lb SL, NEW
Мнх.'Баглай, секр.
шо на річнім мітінгў 1. січня вибрано шин, заст.; Кузьма Гунька, Роман ШеYORK. N. J R ^
Uetrolt, Mich.
і і,
ньовський,
С
Задоиний,. д о п о м о г у
борцям
у
ріднім слідуючий уряд на 1929 рік: Мнхаїл' вчук і Іван Швець, контр. комісія; НиЗа добру забаву ручить
Луцншнн, Дмитро Фенцув і Іван
ТАВНТОН. МАСС. Тов. ІМ. Т. ШевВ.
Твердохліб,
Г ^ СаачакДкраю, а п р о нашу громаду ні- Дмитрів, предс; Семен Кармазин, за- кола
Шеремета,
надз.
хорнх
в
місті;
и
єнќа, від. 122, повідомляє своїх члеКомітет.
ступниќ; ДваяМаркович, секр.; Донн
Д ч о г о не чути.
ло Стецик, заст.; Иосиф Клебан, кас; май; Содонька Андрусів; на вест: Ки- ів і членкянь, що мітінг відбудеться
рило Готра; на контрах; Іван Велнтонеділю, 20. січня, в гали товарі
Баган,
РомаНич, П . ; М о Щ о б и згадати і п р о нашу ільќо Палиќ, заст.; Гриѓ. ВолянськнЙ, вич; Петро Крнк і Григорій Свирида
кій, 14 Maple Ave. Проситься ittix
Іван Тінда і І`риг. і`айдук, контропьорозко,
Ясцщк,
Е. Т`ру- громаду, пересилаємо д о Об- рн; Петро Швайлик, Федор Козмов- прапорчнки; Семен Ходак і Нико-та) НІВ ПрИбуТН В ГОДИНІ 2-ій ПОПОЛ. пс
Савульський,
госп.
галі;
Дмитро
МаціЗ А Х О Д О М УКР.
ПРАВОСЛ.
П.
Янів, Г. Нівінснкий. єднання: Андрій Г о р д і ш $10, і ський і Николай Гамадик, дозорці хо- ковський і Никола Квасниця, старші сей мітінг, бо є богато справ до по-, Теперішна активність (міграційних
-агоюненш: ваша присутність конеч- властнй в Америці пхнула богатьох до
рих; Василь Годиняк, хорунжий; Яків
Ц Е Р К В И СВ. В О З Н Е С І Н Н Я
М. Пельц, С Цицик, В. Л у с ь , І в а н Г о л д а $5 на б у д о в у Д о м ў і Бебкович, кошовий; Ілько Полегонь- браття. Мітінги будуть відбуі
на. Хто з Членів не явиться і не вя- професії перепачковування людий чи
. і трету неділю по першім, рівнає своєї залеглостн, буде суспенРоган. М . Хаидога, І. Сіняв- українських Інвалідів у Л`ьво- кий, дверник. .Мѓѓінѓи мають відбува- .
В HtoAPK, Н. Д Ж .
Ідоааннй. Передані вкладки не будуть рез канадійську граігнцю. Фактом од
тися в ТреТУ неділю по першім, в ѓа- звичайно Взивається всіх старих
ський, С Бойлер, І. Мїтулінсь- j М о ж е започаткуємо д о б р е ли церковній прн Rooseveii Ave., а внх урядників, щоб явилися на .
- — відбудеться
`
прнняті, бо кождий член мусить яви- наче є, що за посліднях чотнрі тижні
місяци будеться тнся сам^Уряд на 1929 рік є слідуюгодині
1-ій
пополудни.
Стідуючий
міО
компл-—
людий ріжних національності:,
І. Мігаль, В. Фурман, й .
j
громада рушиться,
членів до Братства чий. Константіін Оліяр, предс; Волод.
сего року перший
тійѓ відбудеться 20. січня, в ѓод. 1-ІЙ принимати
.
о У. Н. Союза після Маршалок, заст.; Вас Туркало, кас; живучих в Канаді, одержують псСтахура, М . Стахура, Р . П л ь , '
і Г о л д а . пополудни. — ' М . Дмитрів, предс; И. без встуг—
ўта. — Мих. Бінашевський, предс. Мих. Проніцькнй, заст.; 1ва,н Пашков- репўетќи, на підставі котрих можўи,
Клебая,Кас; 1. Марковнч, секр.
П. Романовський, М . Бурко, М . '
Іванів, секр.
ський, сскр.; Харатон Салата, заст.; їздити До Америки чи то працювати
Заяць, І. Д ў б а є , О . Спалќа, І.
Максим Грабан і К. Сідзінський, кон- ч и"на `ЋІд'и Ѓд ишгГРоз умГеѓьсїТ вбнн м v НЮ ГЕРІВБН, КОНН. Тов. Любов,
трольна комісія. — Іван Пашковсьюій, сить мешкаіи в` Канаді. Тюму не трі-о.з виступом балет-професора Терлецький, Ю . Олійник, С
від. 370. Повідомляє своїх членів і чле-1 ФІЛАДЕЛФІЯ, ПА. Бр. . Георгі
КАРНЕП, ПА.
яацажуАіатися -цл клАйіб^.^евезпеіс,
Шпирко, І. Крушельницький,
ниць, що мітінг відбудеться в неділю, І 239, повідомляє своїх ч.к
'пана Ашенка
жиГГЙІЯрйтіті сотки д о л я р і в ; ^ теЗ забави д л я інвалідів.
І.
Бачннський,
Г. Федишин.
20. січня, зараз по Сл. Божій ‚коло чайний мітінг відбудеться в нсдіСЕНТРАЛІЯ, ПА. Бр. св. Арх. Мкхаолуднч.
і Н-$)7и рравну^денну пере1-ої год. слпояудни. в гали церковній,
20. січня, в гад. 1-ій поѓ
а, від. 90, да едо відома, що на 1921і(.пер
пўаѓкт до Америки за $108 і без боії‚ П і д ч а с забави в ѓром.
к
є
вибраний
уряд
дк
слід'ує:`
Іван.
127 Парк ул. Проситься членів прнбу- „
у . І`орожаігіів. Фт^и
в Г А Л И ПТД' Ч И С Л О М
ду,'а'такожнемя ограіщчення, кілЬкс
упацій,
предс;
Мирон
Комарніцький,
,оі на час. - - . К.- Л^арущак, предс; Н. проситься кождого Ья$Чд ф
J24 SPR1NCFIELD 4 MORRIS AVE.
_jct.;
Іван
Наднч
ст.,
кас;
Іван
Чепа,
ііпЛІќант має ііешќатн в Канаді. АдвоВИЛМИГІГҐОН, Д Е Л . , , .
ДІШ)
Тварака з л о ж и л и --чесніДа%^ець. с е к р щ .
мітінг. бо поза-звЯІІУМЙ-іИѓй
секр. фін.; Теодор Фнляк, секр. рек.; кат GEOPCE A. VARADY, 7913 W.
NEWARK,' N. J.
РОСТІ на. зазив І. С л о б о у р М ( І
Василь Гробарович, доктор хорнх; ТсССАИК
ім
Українці і Українки! З огляду цего,
Зі свята на інвалідів.
на ДІМ інвалідів $10, які висла- Шевченка, від. 42, повідомляє ‚своїх году довідатись про фінансовий стан одор Винник і Юрко Іваськовнч, кон- Jeff.non Ave., Detroit, Mich., SaHHшо це t перший баль цего року і ідо
рода денними псрспусі
НО ДО Обєднання
Ѓмісцевих і позамісцевнх членів, що відділу
мішунший рік. Уряд на 1929 трольорн. Рівнож дається до відома,
Що звичайний Мітінг місячний відбудістає їх для потребую
Чесні гр.омадяне з л о ж и л и naj
r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f S ^ S
танців п. А ще ЯКо, проситься о як кайлай ІЗр.іос. заст.; Семен ІНДАКЕ- % Ї Ђ о З ^
. і С л о б о д з я и , П . Бекіш, Евеню, в годині 2-ІЙ пополудня. Про- Ні
числсннійшу- присутність. Вже сама інвалідів нашої армії слідуючі
V — - можна бачнтн кождого вечера
Антін
Тоіанчнн,
заст.;
Тсоприсутність виступу артиста п. Аще
тися і вирівнатн свій довг, бо в про- в Канаді під понизшою адресою: 1012
ка запевняє не пересічний, а надзв
жерттзи: О. П р о к о п 5 д о љ ; ПО
.' р
. ц
,
.'
^ЗОЧ^іЇЇњІ
яор ^йцсй.Д'в'ан'Жмутин. Іваи` Соро. тивнім разі ті члени, котрі сего не ви- PARENT AVE., WINDSOR, OIST.
Т. Гула, С М и с л и в е ц ь ; ц ^ _ д п о д о л я к , І. Пшечайний баль. Томужто сміло на ц
конають, будуть суспендовані і стра11-Ю
,членів
Товариства
'безпринимати
вступного.'доНововн
будеться
Союза ^ J_ . ". Jfc^ffi!. {iZSESPl
$
вечір просить усіх Українців
тять всі права, які їм належаться як і ` '
по 1 д о л . : Ф. Музика, І. Гарваностів,
надз.
хорнх;
Мнх.
СосноЯ. Федунок, С Марму- брані урядники зволять прибути тг
13-4
Комітет.
з головного офісу так і з місцевого
ко, П . Ги.чбіцький, Ю . Цицик,
.
перебрати урядованне. — Волод. Ме- вий, госп. галі підчас засідань; Олекса відділу, а на випадок якогось нещастя
Шеґда і Юрко Нечипор, хорунжі. —
лет, голова. Вас. Микнтин, писар.
А Д В О К А Т
в часі суспенди, коли члснови що при-'j
Володимир Сегінь, секр.
П . Бекіш.
трафиться, то той член чи його роди-,
на, шобн не нарікали як на місцевих,
{
РАЧЕСТЕР, Н. Я Ссстр. Пр. Богороднці, від. 36, повідомляє своїх членНЮ ПОРК, Н. И. Бр. св. Володими- так і на головних у'рядників, як набрянський, Д . Фабрика, Г: К о ЗАХОДОМ УКРАЇНСЬКО!
кинь, що мітінг відбудеться 20. січня. ра. від. 130, повідомляє своїх членів, ступить яке непорозуміння. Ви члени
совський,
М . Корналь, М .
Проситься членкнніі явитись на час, шо на річних зборах 29. грудня ВИ- декотрі байдужні, не думайте, що то гзоо W B T OOCAGO AVENUK,
НАРОДНОЇ ШКОЛИ
бо е важні справи до полагодження. брано уряд на 1929 рік як с.тГдуч: Гр ви робите комусь ласку, що платите
Мальговський, Г. Д и ц ь о , І. Ф е переніс свій офіс під число Довгуючих напомннаеться вирівнатн Галецький, предс; Іван Солтис, заст.; до Союза. Ви повинні бути горді тим,
при 14. ўлиці в Н ю й о р ќ у
CHICAGO, ILL.
реніт, М . Заячковський, І. Гичсвої залеглостн, бо в противнім разі Іван Галецький, секр. фін.; Иоснф шо належите до такої' славної інстивідбудеі ьсв
у всіх судах; заїкаб "7
STREET
будуть суспендовані. Контр. комісія Ннжннксвич, заст.; Ннка.а Марків, туції, як У. Н. С;оюз. Мн маємо богаN E WEAST
Y O R7tb
K CTTY
ка, Т. Богоніс, І. Ліщинський,
здасть звіт з 1928 року. Уряд на рік секр. рек.; Волод. Посічник, заст.; Ва- то видатків випл`ачувати хорих
ГЖДд ' O B C H A R D , #ОТ- .
І. Баран, І. БіліНсЬкий, Г . Гнакотрі
лежать
по
шпиталях
і
по
хатах,
1929 є СЛІДУЮЧИЙ: Настя Грнцак, пр. снль Одннськнй, кас; Юрій ГзДовнй,
` за вас висилати до головної
Марія Хотак, сскр.; Настя О.шр ц, кас таст : Стефан Шевців, Василь Вересюк
говськнй, М . Гера, Т . Човган,
К.
Олскснн,
секр.
і Петро Слободзян,'контр. комісія; Сев ѓ о д . 7-мій вечерой,
Й. Бі.тик, І. Сивий, М . Процак,
мсн Скородннськнй, Мнхаїл Кузь і
В С А Л І У К Р . П Р А В О С Л А В Н О ! Т. Стецький, С Іваночко, А .
СТАМФОРЛ. КОНН. Бр. св. Арх Мнхаїл Стсць, надз. хорнх; Іван Бу( С П Е П І Я Л І С Т . ВІД 28 Л І Т )
Михаїла.від. 350. подає до загального кінь і Андрій Паславськнй, хорунжі
НЮ ИОРК, Н. И. Тов. „Зоря'
Турніцький, Марія Біян, ПараЦЕРКВИ,
КРОВНІ, Ш К І Р Н І . І НЕРВОВІ
відома, шо на річнім мітінгў 16. грул- Иосиф Мулярчук, Теодор Безкоро- 69, повідомляє своїх місцевих і
334 Е. 14th ST.,
N E W Y O R K C I T Y ня Лобожинська, Н . Кравчивайннй і Мнхаїл Пєліх, тростісти; О місцевих членів, що місячні збори відня
вибрано
слідуючий;
уряд
на
1929
ХОРОБИ.
рік: Вас Карій, предс; Іван Кресан, лекса Медвідь і Григорій Попик, го- будуться в суботу. 19. січня, в год.
Ж О Л У Д О К . ЌЮПКИ, С Ш Я Т И К А
шин, Н. Цицик, І. Німець, Т.
заст.;
С
Корівчак,
секр.:
Дмитро
Крнсподарі
галі.
В
1929
році
збори
будуть
8-ій вечером, в У. Н. Домі, 217-19 Іст
' Л Е Г Е Н І , БТОНКІТІС, Ш К І Р Н І
ннцький, заст.; Ріосйф Тирчиі
"
відбуватися в трету суботу по першім 6. вул. Кождий член t обовязаний яТруш, Р`І. Вжаск, П . ДсмансьВИКИДИ.
кождого місяця. Слідуючі збори відкий, И . Тиравський, С Косюра, ЗАГАЛЬНЕ ОСЛАБЛЕННЄ ТА ДРУГІ і'`с Брсян, заст.; ВасЗБлаиіук, Н. Ко Г,уд-.:ься і, суботу. 19. січня.-в У. Н ннтись на тих зборах і внріннатн свої
Андрій Кругляк, контр. комісія;
залеглостн, а члени котрі деклярувалн
ХОРОБИ УСПІШНО ЛІЧЕНІ.
Домі, 217 Іст 6-та ул.. точно в ѓод. 8-if на Сиротинсць У. Н. Союза, повинні
Н.
Баран," Г. Тиравський, І.
вечером. Обовязком є кождого членѓ принести свої налсжнтости. НсявивМОЇ ОПЛАТИ УМІРКОВАНІ.
Маєр, П. Заячківський, Д. ,Качприбути на сі збори. — Ник. Марќі
шнйся на зборах член заплатить кару
ПОРАДА ЛАРОМ ДОВІРОЧНА.
мар, Н. Гець, Т. О с о б а , П . ' П р о наложену ctutjtom. — йосиф Мартн:. секр..рек. сскр.
У програму входять: орхе-ќів, предс; О. Плескўи, секр.
цак, І. О б е р і ш к о , І. Білецький, ЕГЗАМЩАЦІЯ ЌРОВИ 1 X-RAYS.
оа^бо вашої інідиші. II
стра проф. М . Гайворонського,
М. Кузян, В. Мальговський, о.
ѓсѓпиѓ, кашлю, СЬлю п ірудяі,
ФІЛАДЕЛФІЯ, ПА. Тов. ім. Івана
діточий х о р і діточа театрал
Білянський, І. Івашко, П . Сас,
t)ailr,-cu сі-й`лхс лоооротл і:
Ф'ранка, від. 83, повідомляє своїх члеІСоіидиИ
у пашіі родииі попия.вистава.
нів, що на річнім мітінгў 16. грудня
Г.
Січка, С Сеньчишин; П .
.жиімти ПЕВЏ-йКСВЕЛЄР яі
вибрано слідуючих урядників на 1929
Вступ 50 центів. Шкільні діти Гринишин 75 ц н т ; п о 50 цнт.:
рік: Петро Кобнльник, предс; Пс-сиф
ВАМ В І Д О М О , ШО НАША ФІРМА ВИРОБЛЯЄ
-.-і.
Н.-зг.ц.'туВт.
мокрі.`: піг Стсмнлевич,
заст.;
Ілько
Савчин,
секр.;
РІЧИ, БЕЗ ЯКИХ ВАШІ БРАТСТВА ЧИ
С Гарванко, С Мальговський,
ватріп. ііідоппін добре І иапо
Роман Карбівннк, заст.; Семен ЧорноТОВАРИСТВА НЕ М О Ж У Т Ь ОБІЙТИСЬ.
жііь сухі панчохи.
П. Билей,' Д . Сивий, Н. Андрумаз, кас; Теодор Янущ, заст.; Стефан
Коли Вале Братство чи Товариство потребўа
Є ЛККПГР. ОГТТЕРКЧИСЯ
С п е ц і я л і с т Нервів 1 Хряща
Тимчій,
Петро
Тилятник
і
Михайло)
народного або американського прапора, ЦСРКОВсишин, Яків Маєр, П . М у л ь , І.
як лічитися.
Опришко, контрольори. Місячні мітін
О Д И Н О К А
ннх хоругов, деят, відзнак, шапок або инших ріТому ді-р.:1ть Сутеякку ПКВППроцак, В. Грабельський, Н. 1 S O U T H M A I N STREET,
ґи будуть відбуватись в tpctv rcjuu
ЖКСВКЛЄҐ в Xttil а ко іќдім по
-чия, то зверніться до нас з замовленнем.
Б Е З П О С Е Р Е Д Н І
по першім що місяця, в домі Тов. Го
СІ. Лін уеуоііо псі му'Скуляри
Халус, І. Біиіцький, 1. Ковалик;
WILXES-BARRE, PA.
болі і другі бооі. , Більш., ні
рожан, 847 N. Frxnklin St. — Роман
МИ
Є
САМІ
ФАГРИКАНшістдесяті, літ старяй і лжжт%лД О Р О Г А
по 25 цнт.: В. Качмар, КатериКарбівник, предс; Семен Чорномаз,
PHONE. W.-B. 9078
нпВ по цЬо-у свіи-. В So і 71
ТАМН І ТОМУ У НАС
кас; Ілько Савчин, секр.
цептоих бутедьжах. `
на Косовська, 1.‚^у^а^і 4. БудДІСТАНЕТЕ ДОБРУ РО- -ДО':;. ,л
і
ник 50 цнт. — Раз'ом зібрано,
БОТУ, А МАТЕРІ ЯЛ Л І ПЛЕПНФІЛД. Н. ДЖ. Тов. ім. Івана
75 долярів, які вислано д о краПШИИ І В ДЕШЕВШІЙ
Франка, від. 372, повідомляє своїх)
членів, що. мітінг відбудеться в тщт.
ЦІНІ ЯК ДЕІНДЕ.
ю через Обєднання.
нішю. 18. січня, точно в год. 7.30 ве'
З б і р к о ю занялися:
'
ЦІНИ НАШИХ ПРАПОРІВ:
чером у головки в дому. Проситься
всіх членів прибути на сей мітінг, бо
.Американський прапор:
БЕЗ
ПЕРЕСІДАННІ
Стефан Мксливець,
буде важна справа. Уряд на 1929 рік с
2x3 стіп
3x5 стіп
4x6 стіп
5x7 стіп
слідуючий: Юліян Голинськнй, предс;
`Іван Баран.
$2.50
S4.00
$5.00
$7.00
Василь Ярема, заст.ѓДмитро Семенюк.
Слідуючі нідізди:
Український прапор з гербом на обЃ сторони:
фін. секр.; Стефан Дубей. рек. секр.;
2x3 стіп
3x5 стіп
4x6 стіп
5x7 стіп
Михайло Дубас. кас; ВасД'гновеЦь,
ЛІТУАНІЯ
Січня 26.
$3.25
$6.00
$7.00
$Ю.ОО
заст.; Андрій Когут і РоІГбн КагальFor. prevention
ницький, надз. хорнх; Волод. БілоЕСТОНІЯ
Л ю т о г о 9.
ICTOH- П А .
Кожде Товариство чи Братство потребує все ло публичних виступів, яі
agama t gam inf ecуськнП і Роман Ярема, контр. комісія.
паради, пікніки і прогульки, виступити з своїми прапорами, відзнаками
ЛІТУАНІЯ
`Мартаг.
tiOBs, use Zonite,
Іітінґн будуть відбуватися в трету
і в шапках.—Просимо щиро всіх Українців удаватись до нас :
the new powerful
На інвалідів. ітннцю по першім. — Дм. Семенюк,
довірем, бо мн ручимо за тревалість і красу замовлених у нас рі
antiseptic. Also
секр.
По дальші інформації г о
чий. Мн уділимо Вам всяких інформацій і вишлемо Вам сейчас наш каguards against '
На святі П е р ш о г о Листопатальог з взірцями і подамо Вам докладну Ціну. Не відкладайте, але miлоситися ^ д о
місцевий
colds, coughs and
да з л о ж и л и жертви на дім інРАРіТАН, Н. ДЖ. Бр. св. Арх Мншіть'яа адресу:
more aeriona diaагентів, або. пишіть д о
ії.та, від. 332, повідомляє всіх своїх
валідів с л і д у ю ч і : по $2: ПГдeaaea of noee and
іенів і членкннь, що місячний мітінг І
throat
BALTIC AMERICAN LINE
гайний М . , Кульчицький Т., Савідбудеться 20. січня, в ѓод.
В Ж Е ВИЙШЛИ З ДРУКУ.
e'touOCE'iST.. NKW YbRK. N. Y
"Іроснться всіх членів я
гатий Ф . ; по $ 1 : Загоройко М . ,
Маємо на складі 50 ріжпородних кавирівнатн свої залеглостн, шобн не
Василик А . , Беднарський
В.,
наражатись на суспенду. На мітінгў іендарів на 1929 рік. Календаріюм
буде читанне статута, шоби всі члени) ірукований по українськії, свята ознали, як поступати після статата, бо іначені червоними буквами.
Ціна за один календар ЗО п, з пекотрий член чи урядник не поступає
після статута, тратить свої права. МІ-,оесилкою, а 4 за долара.
ііш відбудеться в Укр. Нар. Домі, 10J Шторникам, агентам і для тнх, шо
Colfax. St. — Марія Баліцька, предс хотять занятися продажню калеядаМарія Іўранська, кас,; Николай По- оів, висилаємо даром спис стінних каby b a k e ; .
пздюк, фін. секр.
іендар'го по гуртовій ціні За попередяим надісланнем $5,00 вишлемо 30
штук оказових календарів, щобнсьте
іглянул?. а опісля замовляли більше
щсло. Замовлення посилайте ка адре5П
3 345‚ У К Р . Р О Б , Т О Р Г СПІЛКА
UKRA1NIAN BAZAR,
17QE.4HiST., NEW YORK, N. Y.
повідомляє шеровців, В№

"ІІ! DETROIT ІНАМТВАМІДКГ

8 К

П

Ш

т

Ш

ЛІ

;

ВЕЛИЧАВИЙ ВАЛЬ

В Н Е Д І Л Ю , 2 0 . СІЧНЯ 1929 Р.
в

г

7

3

0

З І С Т А

1

1

й

д

е

v

а

А

0

1

УВАГА! НЮАРК, Н. Д Ж . УВАГА!

ПАЧКОВАННЄ М У Щ И Н Д О
Д О АМЕРИКИ МЕНШАЄ,

1

k

B

#

в

Д

1

Л

0

н

а

ш

а

ВЕЛИЧАВИЙ БАЛЬ

в

І. ЦУВвІУмІЗ. СІЧИ 1 9 2 8 Р.

Д

ЗВН

(

л

к

)

д

^

.

.

^

І

о

м

і

к р

Њ

Щ

J

Ж

р

а

в

р

т

в

у

в

а

л

и

п

о

$

1

:

Ж

Щ

Ш

^

a

д

к

1

и

Г

а й ч у К )

В

Ю Л І О п а

Г

р

п

B

a

:

4

1

ПОЗІР! ню ми н. й.

Б. П Е Л Е Х О В И Ч

т ^ ^ Т 2 І ^ Л ^

DR. m S M I T H

Б СУБОТУ, 19. січня ше Р.

OH.

ZINS

ялини

1 1 0 E A S T 16CH ST. 14.Y.
ДР.В.

КОРЕЦЬШ

ПАНОВЕ СЕКРЕТАРІ І УРЯДНИКИ
ТОВАРИСТВ І БРАТСТВІ
ВСЯКІ

:

1

г

For

с

PYORRHEA

Т І Н Н І

КАЛЕНДАРІ

на рік 1929

EAGLE REGALIA COMPANY
298 Broadway. New York City

1ITTLE JULIUS

т$ЯЏ

УВАГАІНШАРК, Н. ДЖ. УВАГА'.

РІЧНІ ЗБОРИ

v

ПЕТРО ЯРЕМА

УКРАЇНСЬКИЙ Г

відбудуться

jB НЕДІЛЮ, 2О. СІЧНЯ i929f,
В 2-ѓій годині ПОПОЛУДНИ
У 'ВЛАСНІМ ДОМІ,
157-59 BEACON- ST.,

З А Н ИМАЄСЬ П О Х О Р О Н А М И

NEWARK, N. J.

`Проситься всіх -шеровців б у ^
І ти присутними на мітінгў.

13 -4

Уряд Укр. Роб. Торг. Спілки.)

IBB Е .

7tb S T R E E T ,

new jork cm

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful