U K R A I N I A N

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗЛПОМОГОВОІ ОРГАНІЗАЦІЇ

УКРАЇНСЬКИЙ

НАРОДНИЙ

OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, і м .

союз в З Л У Ч Е Н И Х Д Е Р Ж А В А Х А М Е Р И К И .

4.

17.

Д ж е р з и Ситі, Н . Д ж . , второк, 22. січня, 1929.
.VOL

КОРАБЕЛЬ „ПРЕЗИДЕНТ ҐАРФИЛД"

2 2 .

НАЇХАВ НА СКАЛУ

МОРРО НА ЧОЛІ КАБІНЕТУ.

„ Т а в трудну годину народилась в о л В . У к р а ї н и . Чотири роки ж о р с т о к о ї війни
єн лили паш край і нарід.

„...Петроградське правительство народніх комісарів виповіло війну Україні, щ о б по'вернути Bijjbuy Українську Р е с п у б л и к у під свою вдасть і посилає на наші землі свої війська
, — червону гвардію, большевиків, які граблять х л і б у наших селян і б е з ніякої заплати вивоі зять й о г о в Р о с і ю , не зоставляючи навіть зерна, п р и г о т о в л е н о г о на засів, убивають невинігнх л ю д е й й сіють усюди анархію, убійство і з л о ч и н .
„ М и , Українська Центральна Рада, р о б и л и всякі з а х о д и , щ о б не допустити д о т о ї
б р а т о в б і й ч о ї війни д в о х сусідніх народів, але петроградське правительство не п і ш л о нам
на зустріч і веде д а л ь ш у кріваву б о р о т ь б у з нашим народом і Республѓікою.
Та д л я т о г о , щ о б ані російське правительство, ні яке инше, не ставило перешкод
Україні а установленню б а ж а н о г о миру, д л я т о г о , щ о б повести свій край д о л а д у , т в о р ч о ї
праці, закріплення р е в о л ю ц і ї і нашої волі, ми Українська Центральна Рада, о п о в і щ а є м о всім
і г о р о ж а н а м України:

„ВІД НИНІ УКРАЇНСЬКА НАРОДНЯ РЕСПУБЛИКА СТАЄ САМОСТІЙНОЮ, ВІД
І НІКОГО НЕЗАЛЕЖНОЮ, ВІЛЬНОЮ, СУВЕРЕННОЮ ДЕРЖАВОЮ УКРАЇНСЬКОГО НАІРОДУ.
„Вдасть в ній б у д е належати тільки д о . народу України, іменем я к о г о , заки зберуться
Українські Установчі З б о р и , б у д е м о правити ми, Українська Центральна Рада, представництво
р о б у ч о г о народу — селян, робітників і жовнірів, та виконуючий орган, який від нині б у д е
називатися Р а д о ю народніх міністрів".

УНІВЕРСАЛ

НІЧНУ СЕСІЮ, ЩОБИ ЗМУСИТИ С Е Н А Т О Р І В ЗАЛИШИТИ

ОПОЗИЦІЮ.
В А Ш И Н Г Т О Н , 21. січня. — Вже два тижні ведуться в сенаті довгі д е б а т и ЛИ справі проекту закона п р о б у д о в у нових
10 кружляків. Проект цей вже перейшов у палаті послів.
Та в сенаті нема з г о д и щ о д о н ь о г о . Сенатор Тескер JI. Одді
з Невади заявив, щ о цілий ряд сенаторів не поводить себе
по американськи, б о п р о п о в і д у є п о г у б и ў науку „деструктивного пасифізму". Н а й б і л ь ш и м и ворогами р о з б у д о в и воєнних
кораблів є сенатори: Норрис з Небраски, републиканеиь і Кінѓ
з Юта, демократ.
N

Тескер Оддг каже, щ о одинока тепер рада, щ о б и змусити
сенат затвердити предложений проект, є та, щ о б и завести нічні
засідання. Т о д і сенатори не б у д у т ь б а г а т о говорити, б о це
самі старі л ю д е , котрі йдуть вчасно спати.

РЕВОЛЮЦІЯ В ГВАТЕМАЛІ.
УРЯД З А Д Е Р Ж У Є К О Н Т Р О Л Ю у СВОЇХ РУКАХ.
Г В А Т Е М А Л А МІСТО, 21. січня. — Правительственні вій-

„ В іменн Української Народної Р е с п у б л и к и п р о г о л о ш у є Директоріяѓ ц і л о м у Україн-

„Витаючи з в е л и к о ю радістю сей історичний

ПОЧТОВИХ МАРОК?

Один

американський

обчислив,

що

почтових
маленька

ча;о

l

найбільш^

марок

прцду

республика

Ні-,

арагва, б о 1 0 3 7 родів. Д р у г е
місце займає Туреччина — 9 1 8 , І
І

ВЛАСНУ РУКУ І ТО ЛИШЕ В П Е Н С И Л В Е Н І Й С Ь К И Х
МАЙНАХ.

і

відтаю'Мексико — 7 2 7 , СвН

Сальвадор. 6 8 8 , Німеччина 6 0 0 .
Злучені
ріжних

Г Е И З Л Е Т О Н , Пенсилвенія, 21. січня. — Т у т відбулися наради С е м о г о Д и с т р и к т у З л у ч е н и х Майнерських Робітників А -

Як

$лики

марок„

має право зарядження страйку.

СМИТ НА ВАКАЦІЯХ.
НЮ И О Р К , 21. січня. — Бувший говернор Смит мае тепер
добрий відпочинок. Вже з н о в у виїзджае с о б і д о Ф л о р и д и , де
буде перебувати н е д а л е к о Гувера.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА СТАРІСТЬ.
ВХОДИТЬ У ПРОГРАМУ ГОВЕРНОРА

РУЗВЕЛТА.

ледви

500 j

і Бельгія 4 5 0 .

середньо-американські

Рішено з а б о р о н и т и л ь о к а л ь н і страйки, щ о ї х викликує л ь о влада

Держави

значків

бачимо з цеї статистики

мерикн, в яких взяли участь урядовці всіх л ь о к а л ь н и х юній.
кальна юнія чи місцевий комітет. ТІЛЬКИ дистриктова

Донецькому

В АМЕРИЦІ 8 6 % НАСЕЛЕННВ БІДУЄ.
ЦЕ Г О В О Р И Т Ь С Е К Р Е Т А Р П Р А Ц І Д Е Й В І С Е В Р О П А П О МИЛКОВО ВВАЖАЄ, Щ О НАСЕЛЕННЯ ЗЛУЧЕНИХ
Д Е Р Ж А В НЕ З Н А Є Б І Д И .
Л О Н Д О Н ( А н г л і я ) , 21. січня. — Секретар праці Дейвіс,
щ о п о х о д и т ь з Валії, де тепер 1,000,000 англійських майнерів
г о л о д у є , вмістив у тамошній газеті листа, в якому зазкачує,
щ о в Злучених Державах серед населення також панує біда.
К о л и Англія д л я своїх бідаків має „ р о б і т н и ч і д о м и " , то А м е рика має „доми д л я б і д н и х " .
Европа п о м и л к о в о думає, щ о в Америці всі багаті, б о
вона всебе бачить л и ш е тих Американців, котрі приїздять туди на відпочинок. Ц е все л ю д е , щ о мають гроші, але їх не
великий відсоток. Робітнича й бідна маса не може д о з в о л и т и
собі на поїздку в Европу, а сидить дома б і д у ю ч и .
Щ о правда, в Америці робітнича плата найвища в світі,
але й життя тут коштує також надзвичайно д о р о г о . Америка
старається б о р о т и с я з б і д о ю серед робітництва, але не відомо, коли вона її усуне.

ЗА РІВНОПРАВНІСТЬ ДЕРЖАВ В ЛІЗІ НАЦІЙ.

наших західггіх братів, Д и р е к т о - ' Т Е П Е Р В Г О Л О В Н І Й Р А Д І Л І Г И Н А Ц І Й Ч А С Т И Н А Д Е Р Ж А В
МАЄ ПОСТІЙНЕ СВОЄ ПРЕДСТАВНИЦТВО, А ЧАСТИНА
ТИМЧАСОВЕ,

виробляють

и С Л Г С І А

A""

І

.

в АФРИКУ.

У березні „ Г р а ф Ц е п е л і н "
полетить л о Марселі, звідтам
через Середземне море д о Ізим п о в і д о м л я є т ь с я В п . ПІ1.маїла б л и з ь к о Порт Саїду, де
С е к р е т а р і в відділів .Х'. I I . С о ю - спиниться на короткий час, о б іцо в и с и л к а к а л е н д а р і в :іа летівши Єгипет з й о г о пірарік 1 9 2 9 д л я членів .Х'. Н. С о ю - ИІДАМИ. З Ізмаїла ПРОЛЕТИТЬ
зже р о з п о ч а л а с я і і
J над Палестиною, звідки иоверв и с л а н о к а л е н д а р і на а д р е с и
до Німеччини, перелітаючи
и. С е к р е т а р і в д л я с л і д у ю ч и х над Віднем.
ідділів:

пвріддинву.н. СОЮЗА,

респу-

Вислане
найбільше Від. 4 8 , 5і

ючтою
6 3 "(2

19

після АПОПЛЕКТИЧНОГО

січня

и . ) , 6 4 , 6Е А Т А К У

ЗАБУВ

ОДНУ

МОВУ.

( 2 в . ) ' , 6 6 , 6 7 , 7 2 , 7 3 , 7 4 , 88,
В однім з фахових німець89, 8 9 , 9 3 , 9 5 , 9 7 , 1 0 1 , ПО, ки.х лікарських часописів опиН А Й С Т А Р Ш Е О Г О Л О Ш Е Н Н Я . 115, 125, 1 4 1 , 1 4 8 , 1 5 1 , 2 6 7 . . . сує д-р Р і з е цікавий випадок.
Д о ряду цікавих і незвичайВислано експресом 19 січня Один купець, манькут, Полг.к
з походження, ш о живе ВІД
ю цінйих викопалисьќ налс- Від. 9 2 , 1 0 3 , 1 0 7 .
д о в ш о г о часу в Німеччині, дікить також і стариннс й славКотрий би зі згаданих відді- став апоплектичне
поражепіе колись місто Картагіна. Д о в не дістав з якоїсь причини ѓя. П о якімсь часі, коли в і
Зуті там викопалиська мають
посилки д о 10 ДНІВ від дня ви- ;ернув д о свідомости, вернудля історії старинної культуслання календарів, нехай пові- та йому іі мова, але тільки ніти першорядне значіння. Між
д о м и т ь Адміністрацію С в о б о - гецька.
.іншими найдено там також)
:

найстарше на світі о г о л о ш пня
О Л Б А Н І , 21. січня. — Г о в е р н о р Р у з в е л т заповів, щ о п о р у -

Газета „Совєтская С і б і р " те саме подає про величезний Кувугляний басейн. Там здобування вугля зменшилося на 7 , 8 % , але вартість д о б у т о ї тони з б і л ь ш и л и с я на 1 4 % .
Газета подає ті самі причини, шо і в
басейні,
а саме: 1) здеморадізованість робітництва й 2 ) постійна зміна техніків та інжинірів ізза в о р о ж о г о д о них відношення.

знецький

Л И Ш Е ПО З А Г А Л Ь Н О М У В И Б О Р У
ВСІХ Д Е Р Ж А В .
Ж Е Н Е В А ( Ш в а й г і а р і я ) , 21. січня. — 3 д о б р е поінформоваиого жерела повідомляють, щ о в головній квартирі Л і г и
О Д Н У ВЕЛИКУ УКРАЇНУ. СПОВНИЛИСЯ ВІДВІЧНІ М Р І Ї , ДЛЯ ЯКИХ ЖИЛИ І З А ЯКІ В М И - !
Націй плянують змінити дотеперішню систему формування
АЛИ НАЙЛІПШІ С И Н И УКРАЇНИ. ВІД НИНІ Є ТІЛЬКИ О Д Н А НЕЗАВИСИМА УКРАІНСЧ-і
Г о л о в н о ї Ради Ліги Націй, щ о складається з постійних і тимКА Н А Р О Д Н А РЕСПУБЛИКА".
часових членів. Д о т е п е р постійними членами є представники:
Англії, Франції, Німеччини, Італії та Японії, а инші держави
мають своїх заступників в Раді Л і ґ и Націй л и ш е по виборам
скільки ПРОДУКУЄТЬСЯ IRIWUC ППЯ RFL ПП P.FIT'PFT_- , " r p Ao ЦЕПЕЛІН" ПОЛЕТИТЬ на загальних з б о р а х Л і г и .
BflMt
Ш, Ж
Ізза такої нерівностіѓ держав у Л І З І Націй виступила з

.чує

НА

Тепер це пояснюють с л а б о ю робітничою дисципліною
робітництва Д о н е ц ь к о г о басейну.

„ВІД НИНІ ЗЛИВАЮТЬТЯ В ОДНО ВІКАМИ ВІДДІЛЕНІ ОДНА ВІД ДРУГОЇ ЧАСТИ-І
НИ УКРАЇНИ, ГАЛИЧИНИ, БУКОВИНИ, УГОРЩИНИ І ПРИДНІПРЯНСЬКА . УКРАЇНА В

паніку і з д е м о р а л і з у в а л и ї х д о цеѓ міри, щ о вони

ЗАРЯДЖЕНІ

крок

в життя з г і д н о з умовами, які означено в ухвалі У к р . Нац. Ради з дня 3. січня 19і9.

оодів

ДРІБНІ ЛЬОКАЛЬНІ СТРАЙКИ НЕ ДОЗВОЛЕНІ.

землі.

М О С К В А ( С С С Р ) , 21. січня. — Центральний Комітет комўѓѓістичної партії о г о л о с и в повідомлення, щ о партійний комітет Д о н е ц ь к о г о б а с е й н у та тамошній професійний с о ю з
д о с і не справився з постійним зменшенням продуктивности
вугляних копалень. В наслідок ц ь о г о за останніх шість місяців продукція в у г л я зменшилася на В% проти програми. В
той саме час вартість видобуття в у г л я ' з б і л ь ш и л а с я від 4 на
4К%.

ріят Української Народної Республики рішив прийняти д о відома се зединенгіе і ввести й о г о

пис

втратили

української

„ Д н я 3 січня 1919 року в місті Станиславові Українська Національна Рада ЗахідноУкраїнської Народної Р е с п у б л и к и , як представниця волі всіх Українців б у в ш о ї А в с т р о - У г о р щини і як найвнсший законодатнии їх орган, святочно п р о г о л о с и л а зєднаннє` Західно-Української Н а р о д н о ї г ^ с п у ђ л и н й з Українською Придніпрянською Н а р о д н о ю Р е с п у б л и к о ю в одну суверенну Народну Р е с п у б л и к у .

ська заняли два міста, щ о д о с і находилися в руках'повстанців.

боєздатність і п о р о з б і г а л и с ь , а б о піддались.

ДИРЕКТОРІЇ.

ському Народові велику п о д і ю в історії нашої

Літаки і б о м б и , якими о б к и д у в а н о війська повстанців, счиннли

^

1 9 1 9 З Р .

GZTTZZSZ

Д Е С Т Р У К Т И В Н И Й ПАСИФІЗМ".

КОЛИ

обез`

ПАРТІЇ.

ПРО РОЗБУДОВУ НОВИХ КРУЖЛЯКІВ. ХОЧУТЬ ЗАВЕСТИ

СЛУЧАЮ,

Щ Е НЕ З А Б У Т О Ш А Х Т И Н Т Ь К О Г О С У Д О В О Г О П Р О Ц Е С У ,
НА Я К О М У З А С У Д Ж Е Н О Н А С М Е Р Т Ь Т А Д О ВЯЗНИЦІ
ІНЖИНІРІВ Д О Н Е Ц Ь К О Г О БАСЕЙНУ, А ВЖЕ Ш У К А Ю Т Ь
НОВИХ В И Н У В А Т Ц І В ЗМЕНШЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ВУГЛЯ.

„ Т в о е ю с и л о ю , в о л е ю , с л о в о м утворилась на Українській Землі свобідиа Українська
Народня Р е с п у б л и к а . Здійснилася давня мрія Т в о ї х батьків, борців за в о л ю і право р о б у ч о го л ю д у .
'

2 2 .

THREE C E N T S .

РОЗСТРІЛИ НЕ ПОХШБИЛИ

2TJ

(УРИВОК).

Т А К Н А З И В А Ю Т Ь ОПОЗИЦІЮ С Е Н А Т О Р І В ПРОТИ З А К О Н А

В ТАКІМ

Jeraey City, N . JJ, Tuefd-y, January 2 2 , 1 9 2 9 .

НАРОДЕ УКРАЇНИ-

Сам М о р р о , як кажуть, найрадше бажав би остатн на своїм
пості як амбасадор д о Мексика.

ТІЛЬКИ

1 9 1 S

T

OX T2Z531

No. 17.

ґ

НАЙБІЛЬШЕ Ш А Н С І В У Р Е П У Б Л И К А Н С Ь К І И

В А Ш И Н Г Т О Н , 21. січня. — Двайт В. М о р р о відпочиває
собі тепер на багамських островах, а у Вашингтоні й о г о о с о б а
є темою всіх п о л і т и ч н и х р о з м о в . Р е п у б л и к а н с ь к і л і д е р и заязляються за тим, щ о б и М о р р о б у в б у д у ч и м секретарем стейту.
Кажуть, щ о він виказав як амбасадор д о Мексика великий п о літичний такт, а д о т о г о він партнер с в і т о в о г о банкира М о р гана. Значить, як з о д н о г о так і з д р у г о г о б о к у є відповідним
кандидатом на секретара стейту в кабінеті Гуве'ра.

АЛЕ

XXXVII.

ЧЕТВЕРТИЙ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ.

ВСІХ П О Д О Р О Ж Н И Х З А Б Р А В ДРУГИЙ К О Р А Б Е Л Ь ,
„ПАНАМЕРИКА".
З К О Р А Б Л Я „ПАН АМЕРИКА", 21. січня. — Як тільки к о рабель „ П а н А м е р и к а " п о ч у в клич „ П р е з и д е н т а Г а р ф и л д а " о
поміч, надплив д о багамських островів, на яких північнім кінці
наїхав „ П р е з и д е н т ґ а р ф и л д " на коралеві скали.
„Президент Ґ а р ф и л д " належить д о Д о л я р о в о ї к о р а б е л ь ної компанії і має 30,000 тон поємности. Саме тепер відбував
подорож д о в к о л а світа р а з о м з 90 п о д о р о ж н н м и .
Всіх п о д о р о ж н н х перевезено лодками на к о р а б е л ь „ П а н
Америка" на протязі 55 міггут. Д у м а ю т ь , ш о „Президентові!
і арфнлдовн" не станеться ніяка шкода і сама вода знесе й о г о
зі скали. Наїхав він на скалу в д у ж е небезпечнім місці, де вже
нераз л у ч а л н с я такі нещастя. Американський уряд звертався
вже д о б р и т і й с ь к о г о , щ о б и згодився на те, щ о б и держати малнй корабель б і л я т о г о н е б е з п е ч н о г о місця, який ѓбув би о с т о р о г о ю для инших к о р а б л і в . Та А н г л і я на це н і ч о г о не відпові.та.

МАЄ

D A I L Y

дього

змісту:

„Купуйте,

Іди.

ПЕРША

про-

ВІСТКА

З МАР-

неї Аргентина, Еспанія ѓі Бразилія. Покгг не б у д е встановлена
рівноправність для всіх держав, членів Л і г и Націй, д о того
часу не можна сподіватися, щ о б и Бразилія та Аргентина з н о ву стали членами Л і г и .

ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В ЮГОСЛАВІЇ.
ДИКТАТОРТЬКА ВЛАДА Д У М А Є НАКАЗАМИ І ДЕКРЕТАМИ В И Т В О Р И Т И О Д Н У Н А Ц І Ю ЗІ ВСІХ Н А Р О Д Н О С Т Е Й
ЮГОСЛАВІЇ.
Б І Л Г О Р О Д ( Ю г о с л а в і я ) , 21. січня. — К о р о л ь підписав
цовий декрет про уніфікацію- законів Югославії а тим, щ о б и
стерти ріжницю в законах, які б у л и в старому королівстві
Сербів, в Хорватії. Чорногорі і т. д. Тепер у Югославії б у дуть допускатися д о існування л и ш е централістичні, загально
державні політичні партії, але не партії окремих народностей.
Перший раз за кілька місяців с т а л о відомо, щ о судова
розправа проти Радіча, вбийника хорватських послів, б у д е
провадитись перед звичайним с у д о м . Радіча б у д у т ь обвинувачувати в звичайному вбивстві.

ЧЕХИ АРЕШТУЮТЬ ЗА ШПІОНАЖУ.
А Р Е Ш Т О В А Н О МАДЯЊ4, ОБВИНУВАЧУЮЧИ ЙОГО В
Ш П І О Н А Ж І . Т У К А И Д О С І З Н А Х О Д И Т Ь С Я У ВЯЗНИЦІ.
Б Р А Т І С Л А В А ( Ч е х о с л о в а ч ч и н а ) , 21. січня. — У звязку
з обвинуваченням Туки у державній зраді чеська поліція арештувала Мадяра Жостяка, обвинувачуючи його в шпіонажі
на користь У г о р щ и н і . Жостяк бувший офіцнр, щ о тепер, завідував
кошицькою
радіотелєграфічйою
нОвннкарською
с л у ж б о ю . Чеська влада говорить, щ о він плянував перепутуванпя всіх радіо-лередач на стаціях у Словаччині.
,

МАРОЩИНИ.
УКРАЇНІЗУЄТЬСЯ.
Ред.
черновецького
„Часу'
Як
п о д а є газета „ Р у с с к а я одержала листа від мармаро
трагедії, якій треба зарадити. .
прізвище фабриканта й адреса З е м л я " ; Куртнк, відомий ма- с ь к о г о Українця, в якім цей
Як бачимо, найстарша рекля д я р о ф і л , українізує свою пар- доносить, щ о Українці Марма
Професор Тука вже б і л ь ш е д в о х тижнів сидить у вязниці.
ма в нічому не ріжниться від! тію та свою газету ‚‚Русскій роша є під о г л я д о м шкільницЦе викликає велике обурення серед Словаків. Лідер Словаків
Н Ю И О Р К , 2 1 . січня, - - - Проголошено студію про супру- нинішньої.
Вєстиік". Д о г а д у ю т ь с я , щ о ця тва, г о с п о д а р ч о г о й полѓѓич„ б а т ь к о " Глінка увесь час атакує правительство. ЧехословачЖа малодітних в нюйорськім, кавнті. Розсліджено подружа ТЬ
н
о
г
о
положення
найбільше
на
українізація має б у т и по накачини.за справу Туки, не зважаючи на те, щ о його газету^вже
дівчат нижче ї в літ. Досліди ведено з рамени Ж і н о ч о г о Ќ л ю б у Н О В И Й Ш К І Л Ь Н И Й ІНСПЕК- зу з Будапешту, ЩО стариться світі занедбаним народом. З кілька разів конфісковано.
ТОР
Д Л Я З А К А Р П А Т С Ь К О ^ в звязок з приступленням У` листа ц ь о г о д о в і д у є м о с я таміста Ню И о р к у .
,
У
К
Р
А
Ї
Н
И
.
горщини д о б л ь о к у
проти- кож, щ о Мармарошане б р а л и
Ви слід доходжень такий,.що Клюб домагається тепер п о участь у виборах д о парляменпри дозвіл батьків на такі подружа ще й дозволу судді.
Призначено краєвим шкіль- большевицьких держав, за щ о
ВОВКИ Н А П А Д А Ю Т Ь Н А Л Ю Д Е Й ТА" Х У Д О Б У .
Виходить, щ о з розсліджених подруж е 12 дівчат, котрі н и м інспектором д л я Закар- о б і ц я н о їй Закарпатську Уг:ра` ту і навіть ставили свого ханБ Е Р Л І Н (Німеччина), 21. січня. — Велика снігова буря та
В Будапешті в и р о б л е н о дидата, д-ра Л ю д о в і к а Батоб у л и роджені в чужих краях, а решта це Американки. Більше патгя Яна Вондрачека, б у с ш о - їну.
р
о
г
о
о
Сигота,
та,
звичайно,
сильні морози в східній Польщі частково спараліжували кодля
о б і ц я н о ї Провгнцл
як трета часть тих подруж розбилася таки по кількох днях чи г о професора реальної ш . о л п вже
місяцях по заключенню подружа. Десять дівчат вернуло до ЕЌ Празі. Новий інспектор не) статут автономії, в якому пі'- перепали. Д о п и с у в а ч , надієть- мукікацію. Морози дійшли до 40 степенів низше зера.
Вовки загризли пятьох селян, котрі заблудили недалеко
батьків таки по шлюбі І не захотіли жити з чоловіками, 15 вміє і не р о з у м і є ані по укра креслено український характер! ся, щ о ' у к р а ї н с ь к і п о с л и з Будівчат Ж И Л О З чоловіками через два місяці, а 20 через рік. На їнськи, ані п о мадярськи, ані'Закарпаття. Українізація К у р - ковини заступляться за інтере- Вільни підчас сніжної бурі. Узброене населення охороняє хуси й Українців Мармарощини. добу від вовків, які серед білого дня нападають на неї.
загал дівчата ті знали своїх чоловіків перед шлюбом всього
р'о російськи.
,
.
тяка-цеаваіі
кілька годин, або днів, а рідко кілька тижнів.

чив днректорови д - р о в и Ч а р л з о в и Г . Д ж а н с о н о в и перестудію-

шу,

наші

лямпи!

Коштують

вати п р о б л е м у забігзпечення н а с т а р і с т ь . ' В і н заявив, щ о це

тільки один сотик, а є найлі

не е ніяка соціялістична п р о б л е м а , а чисто л ю д с ь к а , повна

ші','.

П р и ' оголошенню

КУРТЯК

було

ПРОТИ ПОДРУЖ М А Л О Л І Ш Х .

НЕБУВАЛІ МОРОЗИ В ПОЛЬЩІ.

1

Ч. I f

С В О Б О Д А , В Т О Р О К , 22-ґо СІЧНЯ, 1929.
„SVOBODA"
(LIBERTY)
FOUNDtD 1193
. Bawtpaper published dill- except Sundtyi вві
at 83 Qrand Street, Гегвеу Qty, N. .1. ^"7
Owned jg Ше Ukrainian NBtlonaJ Association, ine.

НА НАЙВИЩОМУ ЩАБЛІ

Раду д л я управи

НАШ РІДНИЙ КРАЙ - СОБОРНА УКРАЇНА

краєм і ви-)

слали д е л е г а ц і ю д о Київа.
А л е від закарпатських Ухра-

Велика —'- простора з е м л я , я - стяглися від півночи і північн о г о с х о д у ‚ н и з и н и : Підлясся,
к!у з а с е л ю є нині наш народ.
Простір З..МЛІ, заселений нині! П о л і с с я і Наддніпрянська ниукраїнським народом, л е ж и т ь зииа. О б м е ж у ю т ь їх від с х о д у
між 43 степ, і 50 степ, північ- Л і в о б і ч н а височина і До'нецьної
географічної ширини та кий кряж.
між 21 стеи. і 47 степ, східної
Ці низи перепливають велидовжини від Грініча. Від під- кі українські ріки як' Дністер?.
небесних Т а т р , соняшної Г е д я - Бог, Д н і п р о , Д о н і Кубань, щ о
лі і величної Ч о р н о г б р и , від) п'ливуть д о Ч о р н о г о м о р я . Д о
срібнолистого
Сяку,
темної наших Ціќ з а ч и с л ю є м о й инБіловежської п у щ і і бездонних! щі як ` Сян, П р у т І Т и с у , щ о
б о л о т Полісся, п о оспівані у - т і л ь к и , в горішнім б і г у - п л и стя с и н ь о г о Д у н а ю , н о Ч о р - вуть на у к р а ї н с ь к и х ' з е м л я х .
не море, велитеиський Кавказі
Н а р б д у українсько`го ж и в е
і далекий, рудими степами" о - на тій землі понад 40 міліонів
точений, Каспій
простяглась л і б Д е й З ' К о л и - м и прирівнаемо
наша рідна Україна.
український народ д о инших

У пропцмятні січневі дні пі-ікраїнського иарода
х о ч ча- їнців вже раніше б у л а д е л е г а ками р о з б и т и й , покалічений і стйнно чужинецькі пута, як він ція в Київі, котра разом з д е від західно-українстрашними ножами сусідів-во- відразу знайшов своє -велике л є г а ц і є ю
ських з е м е л ь взяла участь в урогів розпанаханий на окремі й єдине національне „ Я " .
Acceptance lor mailing at special rate ol postage provided for in Section l i o j
ol ЦЏ Act at October 3, 1917, Bnthorlxed July 31, 1911.
частини
український
нарід
Там на широких степах При- рочистому п р о г о л о ш е н н ю , на
знову відродився й знову злив- дніпрянської України точила- п л о щ і святої С о ф і ї у Київі,SUESCRLPTLON RATES.
ГШРЕДПЛАТА:
Three c.Bti a copy.
ся в єдину й м о г у т н ю держав ся уперта й крівава визвольна зєднання в с і х ` українських з е Поодиноке число гра цевп
О м year
I 7.oo На рік
, f 7.00 ну націю. В ті дні с л о в о м і ді- б о р о т ь б а проти М о с к а л і в . На мель. Ц е б у л о 22 січня 1919
3tx aoatfcs
. . I 3.75 На пів року
j 3.75
2.00 л о м український нарід д о к о - схилах віковічних українських року.
Three awnthi
щ
і 2.00 На три місяці . , і.
нав
м р і ю , цеодного
б і л ь ш е ) карпатських гір, в широкій доPcfckfn and Jersey СИу^ІаІев:
В Джерзи Ситі і
,А після п р о г о л о ш е н н я Сок у л ь т у р н о г о й с т а р ш о г о наро- л и л І Дністра, на галицьких зеНа рік
борностп
України в р е в о л ю Ча, пів року
ду, м р ю про зєднання всіх відЛях, .^очнлася Б О Р О Т Ь Б А І Л я - ційному парляменті українсьламків о д н о ї нації' в суцільне хами. На д р у г і й б о ц і ' к ^ р , п а т - І
народу, Т р у д о в о м у Кон- За кожду.зміну адреси ПЛАТНІ
т і л о ЄДИНОГО народу, є^ино: с ь к о г о г і р с ь к о г о хребта `зма-1 rpeei, засідали
представники
З Канат-К ТМИЮКІТ, висилатН гроші лише на т. зв. Foreign Money ОогДег
держави. Сталося ч у д о , я к о г о
галяся Закарпатські У З Д ї н ц і всіх українських
земель. Таv _ З а
оголошення редакція не відповідає.
світ щ е й досі не р о з у м і є . Та
з Мадярами та Чехами,
на'
українська соб'орТелефон ‚ДободіТ": 498 Montgomery. Тел. У. Н. Союза: 1838 Montg,:.^й не диво. Б о й ми самі,'Укра
зелешй Буковині те на Широжила не л и ш е в декля: O B O D A " , P. О . B O X З4в, JERSEY C I T Y , IS
їнці, не д о ц і н ю є м о щ е як слід ких подністровських
просто- раціях 'ѓа актах, але й на ділі.
т о г о , може найсвітлішого й pax Бесарабщини точилася б о - І той парлямент о г о л о с и в війВелика наша з е м л я . Р о з к и н у - народів, щ р живуть разом з
ним в Европі, Т о п о б а ч и м о ,
єдиного
моменту
в
історії ротьба з Румунами,
ну всім ворогам, щ о під ріж- лася вона на широкім просторі
життя н а ш о г о народу.
j 1 в цей час страшної й у п е р ними претекстамн ' захопили, 850.000 квадратових к і л ь о м е т - щ о тільки Німців та, МосквиА прецінь з тих подій, коли т о ї б о р о т ь б и український на а б о тоді ще з а х о п л ю в а л и у- рів завдожки, а тисячу к і л ь о - нів є б і л ь ш е ніж Українців.
. Пропамятннй і великий ие день. І подвійне національне
На Україні є б а г а т о велився українська земля здрігала- рід знайшов у собі щ е силу, країнські землі.
метрів завширшки. Д в а з п о свято.
ся
в б о р о т ь б і й стогнала ска- щ о б задокументували свою нал о в и н о ю місяці часу
треба, ких і малих г о р о д і в . Г о л о в н і
По довгих торгах, ваганнях і розчарованнях урвався вкінОсь саме т о й великий А к т
щ о б пройти її здовж, та к о л о є т р и : Київ над Д н і п р о м , з уці терпець иавіп. найбільш запеклим о б о р о н ц я м московсько- тована напасниками та залита ціональну єдність і перевести
Соборности
й
Суверенности
двох місяців, щ о б пройти її сіх українських міст найбідьукраїнського Збратаиня. А коли навіть иайлівіщі прийшли д о кровю, в нашій уяві залиши- її, оскільки це б у л о тоді м о українських з е м е л ь , щ о й о г о
впоперек,
ідучи щ о дня пс ший і найкращий, серце Украпереконання, що, і червона Росія глядить на Україну не інакше лася щ е одна світла, радісна жливе, в життя. Тоді т о жадп р о г о л о ш е н о на рідній землі
мати українських г о р о і найбільша подія — - це з л у -ний відламок українського на20 кільометрів.
% їни,
як на російську провінцію, тоді доперва Центральна Рада п р о дійсними представниками всіх
з е м е л ь . віть не подумав, щ о можна
г о л о с и л а Четвертим Універсалом повну самостійність України. ка всіх українських
Можііа в якімнебудь напря- дів, столиця всієї України; в
українських з е м е л ь , має бути
Цеж б о нарід, імя я к о г о зда- себе ратувати, „ с в о ю " справу
кілька сот кідьометрів Галичині — Л ь в і в , давна с т о Б у л о це 22. січня 1918 року.
дороговказом
д а л ь ш о ї визпоховала
на ратувати, ціною зради, ціною
переїхати, а зміни в краєвиді лиця князя Льва, в о л о д а р я ГаА в рік пізніше прочитано в Київі иа Софійській п л о щ і валося історія
вольної б о р о т ь б и українськозавше, відродився у своїй
запропащений
в чуже
ярмо
або зовсім н е ` в и д н о а б о , як л и ц ь к о ї Рухи, а тепер найваждругий універсал, щ о сповіщав з л у к у всіх українських з е м е л ь
0 нар0ду
видно, т о д у ж е малі. Правда ніше українс.ьке місто у Галитости; воскрес д о життя й
"
І
?
в одну С о б о р н у Українську Державу.
А . щ о головніше, Ў А Г І Т У В А Л А л и ш е чиста, велика й
"с.том боротьби,
е така т о вже. велика одт:о чині; на Буковині — Чернівці,
Б у л о це 22. січня 1919 року.
' ,
домив с в о ю єдність на всіх з е - , непорочна душа українського і ,
Р
. . Дог`овори з
стайність, б о є на Україні і г и а на Закарпатській Україні —
Вже 10 л і т минає від Акту Злуки. Нема Українця, котрий
м.іях, не зважаючи на вікове народу. Т о д і жила велика ідея
о.тяками, ; чи пггсбурськ. з
не тямив би т о ї дати: Д н я 22. січня, звязуючи з ним г о л о в н о
. -' Z
Чехами чи які ЛІПШ'І „ п о р о з у - рОченні, вічним снігом вкри- У ж г о р о д . Н а й б і л ь ш е портове
відокремене життя деяких и о - воскресшого народу, ідея ооСвято Соборності!, с е б т о З л у к и , а забуваючи за Четвертий
:.

,,
^.
, V , ' ті гори, є й нижчі верховини місто на Україні є Одеса.
_ `
`
-'
.
Міння з Москалями чи Румучастий, на життя під иншй- ротьби
Універсал і п р о г о л о ш е н н я ним самостійності! У к р а ї н и . ,
за с в о ю державу і с о - , . з високими живописними г о р
державами,
під
впливом
і г л и б о к и м и ярами, баѓборність.
Т
о
д
і
ніхто
про-це
н
е
'
І не диво. Вож Свято Соборної-1 н означає доперва дійсну
НІ
О. Олесь.
"ше
У " була ви- ннсті низи і широкі, могилами
самостійність українського народа. Т е , щ о загал памятає о - ріжних культур і ріжних наро- говорив, не деклярував і неї
с о б л н в о за день 22. січня як Свято Злуки, свідчить невимовно, дів. Не, зважаючи отже на всі спекулював на полі політичної і сдовлена дійсна воля ўкраїн- вкриті, степи.
Вони — обідрані, р о з б у т і ,
що це свято є саме рішаючим у б о р о т ь б і за нашу незалеж- страшні муки й катівські захо- гри,'а боровся зі з б р о є ю в ру- ськдво народу. Т о м у день 22
Здовж південних меж Ўкраї- С Л І П І ; г о л о д н і 1 німі,
ність. Воно нас учить, щ о Україна як дійсно самостійна д е р - дн ворогів н а ш о г о народу, за- ках, б о р о в с я всім своїм єством І
Р У
Д
н а с та- ни простягається в д в о х міс В кайданах, в сталь міцну завеликим
національним
жава може іс і нува і и тільки як С о б о р н а Україна. Інакше вона лишнлася таки живою ўкраїн- і жи
л и ш е о д н о ю спільною ким
X перервана п о л о с а пасмо
(куті,
буде іграшкою в руках західних чи східних сусідів. Ц е вже ська душа в е л и к о г о й едино- ідеєіс єдиного в е л и к о г о паро-!'святом, як д л я христіяи нарох гір. Складають їх три гір В крівавих ранах і ярмі, —
дження Христа, б о в цей день ські системи: Карпати, Яйла
наш нарід відчуває тепер інстиктовно, не потребуючи шукати
го народу. Впливи культури,
С ь о г о д н і б і л ь ш е не р а б и :
на те наукових чи історичних аргументів. І це загальне від- відміна деяких звичаїв, ріжІ о с ь наступили н а й щ а с л и в і - ! - Р н с ь к и й
нарід ' знайшов (Кримські г о р и ) і Кавказ.
) Л у н а ю т ь гасла б о р о т ь б и !
чуття, щ о з р о д и л о с ь стихійно, є найбільшим національним нородність
"
національне
євангеліє,
к у л ь т у р н о г о р о з - ші. найсвітліші часи в нашій
Всі ті гори обиижаються по
з д о б у т к о м революційної б о р о т ь б и останнього десятиліття.
нитку іі характеру культури, історії. Національна Рада Га-і знайшов своє національне „ В і - малу на північ д о своїх, під- і Щ е вчо; з йшли еони за грати,
л и ш е ісповідуючи це гір. За підгірний Яйли й Кав- Т е р п і л и мовчки г л у м катів,
Д л я нас тепер маловажне, чи: Через Київ на Львів, ч и : ріжні говірки єдиної ўкраїн- л н ц ь к о ї Землі заявляється д о - І Р У " через Л ь в і в на Київ, Хай над тим л о м л я т ь с о б і г о л о в и п о л і - ськоі мови іі навіть релігійні б р о в і л ь н о за її зєднанням з)національне „ В і р у ю " , ми прий- казу починаються зараз таки Щ е вчора ї х м о г и л и топтати,
Царство українського великі низи — чорноморський І сікти д р о т о м б а т о г і в —
тнки і військові знатоки. Во загал наш прийшов д о цего пе- поріжничковання, все це стер- Київом. Т р о х и яїзніше, а с а м е !
лося ї`ї зникло в могутньому дня 21 січня на Закарпатській народу на землі, прийдемо д о і надкаспійський, щ о простя- Р а б и — с ь о г о д н і не р а б и :
реконання, ш о найважніше те, щ о Київ і Львів мусять бути
іУкраїні,
в Густі,
відбулися і створення В е л и к о ї С о б о р н о ї й гаіЬться
пориві воскрссшої українсь
разом в одній українській державі, інакше годі думати п р о
широкою
п о л о с о ю . Ш у м л я т ь знамена б о р о т ь б и ! !
дійсну самостійну і сильну українську державу. А т о ю прав- душі, щ о відчула ї'ї знайшла j всенародні з б о р и прсдставни Суверенної Держави.
Під
Карпатами є тільки з у Вони —' гроза, вони — г е р о ї :
д о ю і конечністю ми легковажили, її як слід не р о з у м і л и і не своє серце в преславнім місті',ків всіх верств населення тієї
Ми впали вправді з найви- зенька несуцільна низова п о л о їх гнів героями з р о б и в ,
доиіиювали, а щ о найгірше, в її можливість сумнівалися. І т о
Київі. Т у д и л и п ў л и не л и ш е української землі. На ті з б о р и щ о г о щ а б л я свого иаціональ- са ( н а д Д н і с т р о м і П р у т о м ) ,
І
верх за ними б у д е в б о ї —
сумнівалися як неуки, щ о не знали своєї власної історії, себто своїми думками, а л е в о л е ю й і п р и б у л о 1,590 д е л е г а т і в , щ о
но-державного буття на самий а за нею зараз простяглася веСам Б о г п о переду рабів.
т о г о , щ о всі нанті найвизначніші князі, гетьмани і суспільні тілом всі віллами українського,приїхали навіть з тих частин
спід бездержавних народів. Та лика о б л а с т ь чорноморських
Ти чуєш грім? грімлять р а б и ;
та духові провідники в ту ідею вірили і ціле своє життя д о народу. Єдина душа й о г о віл-1 Закарпаття, щ о вже б у л и ане забуваймо, щ о й Христос височин, щ о обіймає Р о з т о ч н а
„ З а нами поспіх б о р о т ь б и ! ! "
такої' соборности змагали. Т о м у день 22. січня був би незнач- чувала й прислухалася л и ш е куповані Румунами та Чехами,
хів дійти д о останнього сГу- ( Л ь в і в с ь к о - Л ю б л и н с ь к и й х р е ннм днем, а Акт Злуки пустою формальністю, к о л и б не навчив
до є д и н о г о -серця матері
З б о р и ці постановили приєл- пня пониження
й
ганебно б е т ) та височини: Волинську,
нас думати: п о державному і по соборницьки. А щ о ми навчи„ г о р о д і в руських".
Покутсько-беса- Р КОЖДІИ УКРАЇНСЬКІЙ ХАп а т и . землі Закарпатської
У - смерти на хресті, щ о б и , . і - т і , і П о д і л ь с ь к у ,
лись вже так думати, тому саме: День 22. січня — це великий
Треба б у л о отже, щ о б и л и - країни д о єдиної В е л и к о ї С о - І
реснутн д л я вічного :кит г^абську і Правобічну. Поза т о - Т! ПОВИННА НАХОДИТИСЬ
день, велике свято.
ю височинною о б л а с т ю п р о на одну
- б о р н о ї України. Вибрали с
ЧАСОПИСЬ -СВОБОДА".
Edited by Editorial Commute..

iot.r.a u Second Class Mill Matter at the Post Office of Jersey City, M J
on March 0, 1911, under the Act of March 8, 1879.

FRFLBT-te::R.^K

к о г о

к и м

н

і

с

ч

т

и

н

о

м

ь

22. СІЧНЯ

бо-Іиншого"'сво'го'

ротьби.

брата."тодГ'па`-Г
П

р

а

1

П

Н

О

р

Є

в

о

`.
М

а

ш

а

В

М

І

У

С

,

Т

Ь

Б

Й

1

в

с

ь

к

,

1

ба`Ші

Л

т

січня

ук

с

в

1

а

9

г

м

е

к

0 К

в

а

і

е

л

я

аі

о

е

ю

1

д с м о

в

1

СВЯТО ЗЛУКИ В ЗОЛОЧЕВІ 1919 Р.

недопускав д о відлеги.

Вирівнані чеішю, щ о вкладає труд у своє иістрови як ї х комендант. Міністер Ш а п о в а л в и г о л о с и в когалицьких ротку
промову,
витакдчи в
ѓмісаріяту
оповістки,
які
перемандантом
ц
і
л
о
г
о
святочного
міську
радницю,
відділи
оста-^ли
по
ш
л
я
х
у
гей
филі
гладжестрільцях
появилися
сірі
р
о
старшинах о б о р о н ц і в усеї У І.
'давали сю радісну вістку шир- відділу. К о л и впорядколзано іі єовнлнся. Зі святочно прибра- них л е г о т о м українських спі- сійські плащі й теплі з б и т о г о країнської З е м л і .
Національна. Рада З У Н Р .
иіому круговії громадян.
вирівнано лави війська, р о з - ного балькону міської радниці л и х нив. Кіннота й артнлєріт п сукна т и х о л а з и ( „ в а л ь о и к и " ) ,
Зараз п о тім зібралася знов
Станиславові винесла 3. січи
!
П и т о г о січня в неділю віл- -ТУ-ИЛася товпа, пропускаючи промовив комендант з о л о ч і в - повній, лискучій упряжі. За о - привезені з
наддніпрянських
на середміській п л о щ і військо1919 р. ухвалу, с и л о ю якої злу
Сулося військове свято з о л о - окружного військового ќоман- с ь к о г о і.оша, сот. У Г А . Заліп- станніми гарматами
заторох-складів.
ва з а л о г а З о л о ч е в а д о почетчено Східно-!'алицьку Ўкраїѓ
івської з а л о г и . Зполудня ста- Данта, сот. У Г А . л-ра Ілька ський. Миттю скупчнлнся тов- котіли вози
артилерійського!
П о різдвяних святах 1919 р.
н о г о перегляду міністром війVW.V Р е п у б л и к у з
матірниі
и надходити військові відділи Иьокана, щ о з і своїм п р и б і ч ^ и и народу, щ о б чути виразні- о б о з у , які й замикали сей не- загостив д о Золочева міністер
ни. Стрілецькі лави з а л я г л и ці-',
пие.м, з
Великою Украї'ною.
обмх золочівських казарм та "нком, чет. У Г А . Дацк'овим, ше слова. Під напором наѓші- забутий, величавий похід.
' У Н Р . отаман Олександер Ш^'`
лу п л о щ у . За ними в и с т р о ї л к - ;
Радісна вістка про се о б л е т і л а
закінчилося с
з окремих стоянок на середмі- надїхав верхом г о л о в н о ю ву-Jваючого народу захиталися ви-' Таќ закінпнлося
свято злуки повал зі с в о є ю б у л а в о ю , якої
ся гармати, та не в такому чи-і:
лискавкою всі галицькі міста й
уставки. Вий- "ЌНею. Сот. У Г А . Янович ``здав рівнані стрілецькі ряди. Задні
i i j в" Осідку` ВіГіськовоІокру'жної^начальником б у в сивенький,
елі, як се б у л о на святі з л у к и ,
села. Задушевні мрії наших ді- ську п л о щ у д о ;
‚'звіт. Військова музик: відігра-jвідділи,
де слабо
д о л і т а л и команди, в місті Золбчеві. Т о в - ' с к р о м н і м
стрілецькім
о д н о б о часть відійшла на протиїли
всі
три
і
ўріні
дів, святі змагання наших батьу-J слова бесідника, витягали на-; "
Р о д у розбрилиСя в у л и ц я - ' с т р о ю , полковник Какурін ( к о кого
коша піхоти зі скоронародній ги.мн,
зльський фронт. П о р я д о к у ків здійснилися 3. січня 1019
перед г о л о в и , щ о б послухати ми. Зігял'ися гуТірќН й W I P K Y - j . I H C B полковник російської бу- ставки завершували о б о з н і арстрільним відділом та сотнею Р - п і с ь к и х галицьких стріл;
р.
Розшматована
лихоліттєм
За ними прибули овслухувалися у випрямле^ промови. М и м о м о р о з у п о в і д - ! Н я , кілько т о нараз п р и б у - ' л а в и , пізніше начальнќі
бу- тилєрійські вози. Команду над
Україна нрипяла на своє л о н о
іін
поставі
"
очаровані в чинялися двері й вікна сусідніх ) л підмоги з Вел. України, як'лавН 4. К о р п у с у У Г А . ,
і та варП13Н1- сею з а л о г о ю о б н я в с ь о г о д н я
рідних синів Галичан. Народня сремі відділи: б у л
- ` п святочні звуки, н а ч е б і д о м і в . Куди кинути л и ш о к о м , ( л е г к о з д о б у д е м о Л ь в і в і п р о - ' ш е , мабуть приневолений б у в і о с о б и с т о
О В К о м а н - а н т ` г^.т
сила ` затерла накинені кордо- гова сотня, військова поліція,
і

а

` гарматами двигалась довжезна ' г а л и ц ь к о г о

війська.

Ко.мандант міста, сот. У Г А . ( б а т а в а артилерійського о б о з у З б а т а в и
достроюва'лися
д о ' - не чуже д і л о ,
Янович, б у в назначений
ко-j Коли ч о л о п о х о д у минуло жвавого п о х і д н о г о такту і пли- J На українських

C

1

1

Т

л

а

Л

и н а

а

к

ц

і

в

в а и

с

з и а к о

женемо ляцьких наїздників да-! інспектором к і н н о т 12 ч е р в о - ' у Г А д п Ітько і і ь о к я н І'
пн, щ о мов невільничі кайдани державна сторож, повітова мі- ЗГПврше поняли їх повний важ- усе б у л о залите т о в п о ю . . .
технічний курінь, а за "иіі зміст. М о в прикуті стояли
„Придоптаний г р у б о ю с и л о - !
- - Рознеслися ної а р м і ї ) . У склад б у л а в и о т а - ( м і н і с т р о м звіт
Опісля
віками вязалй свавільно б е з межні українські простори Р а - Н
^ Уставилося з приналеж"'-тхритими головами товпи ю раб звівся і відкинув тяжкі ^
Р відділи Д і є в о ї Ар-'мана Шаповала входили й д е - І а в ў ' к о р о т к и х ядерних "с'ло
возами б і л я Р Д У - М о р е л ю д с ь к и х г о л і в о к о в и . . . " — лунали слова б е - )
' призначені на о б о р о н у рід- які Галичани, щ о попаліісь яківах значінне 3 I V K M ^ " J ^ A N
дістю налилася кожда уКраін-j о б о з н и м и
двацять гармат, які дбайливий П о х и л и л о с я під. надміром ра- сідника. „Засліплений у своїй Г
краю на галицьких окра- австрійські старцжііи в росій-Іотамана Шаповата
як ні I
ська грудь.
Неодна
вдячна,
Лещій
готовив
під ' Д О " " зворушених лиця.у злорадиости, ворог д р о ж н т ь ! " ' ^ " о висилку потрібних ський п о л о н , а тепер
війни`
с л ь о з а покотилася з отінених
Львів. Перед
гарматами
ви- -котилася неодна сльозина,
тепер перед відплатою. Недав- а с о б . в воєнного приладдя.
силися д о Української Армії, і Грімким трикратниї
ѓ Х 5
недавнім іще тужливим сумок
строїлася лавами піхота. Л і в о П о звіті рушили відділи під
но
ще
ликував
він.
щ
о
"

"
і
с
т
р
а
війни
byjвідповіло
з
^
н
Т
військо
Із
очий, щ о з новою надією звер
0
^руч
передньої лави стала вій-'звуки військової музики п о Ь б - podepta! ruskiego b o g a . . . ' Ляхами
0 Д ' л о з а г о о ж е н о і. ' д У -- наглядним д о к а з о м , Щ о і с а м о х о д а промовив д о стріта.тися на східну сторону, дгі
:ькова музика, яку згуртував х о д о м
головними
вулицями
Щ е слідні останні й о г о зусил, „
. .
'
І з л у к у переводиться в ДІЛО не- ЛЄЦЬКИХ л а в міністер. — П о
Матері українських городів —
іетар Г о л о в и н і вивів д о пер- Золочева, попри міську радниПригноблеи,
а тому
т о З о л о ч і в з л у ц і українських з е м е л ь толя спинити орлиний лет вільд о зрлотовегіхого Київа. Ожи
П Р 0 Х і0 з
Д похиленими гайно,
дюго
виступу. Біля
музики цю, ОВКоманду й Команду мі" Р " ' ї м а в міністра С о б о р н о ї У - І в о р и в він кождий в о р о г ^
иих українських с и н і в . . . З л ю вала .прито.трмшеі)га , віковим
гГОяли гуртом старшини б е з ста в напрямі казарм з о л о ч і в - т о ю піною старається він з б е з - ' м ' с п е в і П о л я к и . Недавня щ е країни радо й величаво
І--- —
'
п ї д д Ж т в Л і л І ^ р і _ я - і ^степових
спільним іукраїнським в о р о г о м
прилілення і референти, а л і - ського коша. П о х і д провадив честити
наші святощі, . х о ч е бундючність
і
задирливість
Перед
полуднем
за'ру,
полуднем
зарядила І проти й о г о посягань повинO P A I V A I па^кі; укращсьці .серця
воруч представники світських верхом сот. У Г А . Янович і з і ч о р н о ю з л о б о ю закрити у р а - ( Р
Ь - Український в е л и - ' o B K . з б і р к у всіх

^ а ж д о ю , принести (як
влад, як запрошені командою прибічником чет У Г А . ВІжан-р"с.ьке ясне с о н ц е . . . Та ми кан н а п о в н и і . ї х острахом. Б у - л о ѓ н д'о п р о с т о р о ї кімнати"ко-'В
УкраїнськочюлБсікШвТйнІ
н а й о б и д а і і ш у ^.жертву на рідгості. Перед п і х о т о ю заляпии ськцм, за ними відділ кінноти, І змиємо н о г о святотатські п о - и безрадні й безсильнь
манди й ОВКомандант
з д а в і і о м о ж е , Велика Україна Г а л и нім,
відновленім вівтарі своп л о щ у й усі прилежні вулиці військова музика, референти і стулки й о г о ж н е д о б р о ю кромінїстрови
о с о б и с т о звіт
і.ічаяам юдягами й воєнним п р и t
непроглядні товпи народу, щ о старшини б е з приділення та
" і навнтимо вівтар с в о б о д и
представляючи старшин, з л о - л а д д є м . Д е щ о в ж е п е р е с л а л о п о в і д о м л е н о про
з ранку ще стали напливати запрошені представники світ- о б и л ь н и м и жертвами народніх
Живішим
р у с л о м п о п л и л о ' ж и в йому привіт від усіх стар-'ся, б а г а т о щ е наспіє, а в п о злуку депешою.
з околиці. З припоручення ко- ських властий, відділи п і х о т и
і - Ї м и станемо д л я них б о -житте в З о л о ч е в і
‚Ішин з о л о ч і в с ь к о ї з а л о г и . О т . І т р е б і
прийдуть
брати
знад
л е к о

, И М

1

т

з

к

и

а

П

С

я

н

1

вису

0

в

Р

Г

н а

0

М 1 1

г

П

о

noVdAo-toSSSwpSSrtE

о

Р

з

' ^ j J ^ ^ '
M

L

е

П

п

в

и

П

г

и

"Гатчини

п

іїїГГп

г

^

Х о

К

3

а

О

Г

Р

р

У

О

Ж

Є

С

Н

С

О

Ї

Г

о

1

0

Г

Н

И

Ш

К

0

М

т

п

ГОрірН-

0 3 в і я л и с

К

в

о

р

о

г

а

е

с

старшиіГза

д

бОЛН.еу . - , ... у

в г о

. ЗЬлоч{ь

к а т

в

(

Окоужна Військова Команда'манди міста прикрашено килисцева
часопись, „ З о л о ч і в с ь к с Т р и з у б іи , прапорами
льви й архангели,
а
камениці.
и
Свидала
л о в о " , святочни
вийіџла ціла присвя-'декуди
й портрети П е т л ю р и
чена з л у ц і о б о х українських наліплювано на віконні скла
з е м е л ь . П р о довершенцє з л у - а б о вивішувано на звисаючих
і.И говорила передовиця. На із бальконів килимах. П о г о д а
мурах
міста
наліплювано з ' б у л а чудова. Легенький м о р о з
і припоручення п о в і т о в о г о ко-)удержував якраз рівновагу й

. ?мТ^чиияприказ,амі-'мами

, і жими й людськими месѓника-1
Х т о находив час д о б а л а ч о к , І Ш а п о в а л переходив о п і с л я від Дніпра, щ о б в і д п ф т и с п і л ь н о
і скоростр.лш
за наших предків б е з д о л ь - ' мав д о с ь о г о й невичерпану'старшини д о с т а р ш и н и . З з а м і - л я ц ь к о г о
на.здннка,
щоби
частини,
за ними
під провокоша та а инші
окремі
, за нас с а м и х " . . .
теМу. Довершена злука насў- нюючи з кождим кілька слів, спільно п р о л и т о ю к р о в ю зад о м артилерійського сотника них і
відбувся в а л і ріжні питання, які о б г р - Перед с е ю з б і р к о ю доверше-.свідчити на д і л , с о б о р ю с т ь у УГА.
Сітницького
гармати, п о ч е т н и Т х і д перед О В К о м а н - І в о р ю в а н о на к о ж д о м у к р о ц і J H O вже і п р и д і л у д о О В К . З о - с.х українських з е м е л ь , ,
Підгодовані
й дібрані
коні да^том та булавними с т а р ш и - і Х т о не мав ізза невсипущої ломів волинських повітів Д у б - Скінчив. Щ е ^ р ш ю ш е „ С л а в а "
вигравали мов змії, а спіжеві 1Г
з о і о ч і в с ь к о ї з а л о г и Д о - праці масу д о балачок, працю-'на і Кременця, a n o p . У Г А . ' в и рвалося у в і д п о в і д ь з і стр.гарматні дула мов просили! відділ за відділом вав І тепер з подвоє'ним з а в - В о в к П е т р о одержав приказ л є ц ь к и х л а в . Випал
гарматніх
с я стрібувати їхньої с и л и . - З а переходили ряди `українського'зяттєм у сім д о б р і м пересвід- з г о л о с и т и с я п р и т і й нагоді мі- вистрілів потряс

^ffSSSS
пжтт^

И

1

1

Щ

СВОБОДА, BTQPOK,

А IT
. брі в.
Василь
Бо

ТЕ ЩО
;

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ

сном ЗДАЄТЬСЯ НИНІ

J

22-г

-

V-.^'

СІЧНЯ, 19;

В Е Л И К А

РІЗДВО В ПЕРШІМ ЎКРАЇН
А може не сном?
Розхрістана, боса, сіра, .неСЬКІМ С^ЛІ В АМЕРИЦІ.
І чи не у сні ми, Українці, мов посилана п о п е л о м .
можемо побачити., за щ о за`
Так, п о п е л о м , б о вставав
Вже м и н у л о б і л ь ш е як 25 j
платили кровю?
, ІФенїкс.
літ з часу, як я покинув свій,
Вставав т о й , к о г о М о с к а л і , рідний край, свої рідні стоДесять років минає. Минає
не під звуки
тріюмфадьних здавалося, стерди, спалили, у рони, свою українську тяжко
поневолену
землицю
і . виМУЗИК, а під стогін, під п р о - п о п і л перетворили.
Частіще з а л я щ а л и стріли в їхав в Америку. Як усі імігк.тони братів, закутих у черсамому Київі.
ранги, так і я стужився за у воні та польські к о л о д к и . М и
сім,
щ о рідне, т о м у не м о ж у ,
зломлені переважаючою с и л о ю наших ворогів. М и терпимо п а д а л о на смітниках від. мос-Тповздержатись, щ о б и не прділитись з широким загалом ч и - '
іі несемо свій . хрест і куємо к о в р к о ї руки.
бажання стати
і не- А скілько? Хиба ми знаємо? І тачів „ С в о б о д и " тим милим
Ми тисяч своїх не рахуваливражіннєм, яке я відніс, маюзалежнимн.
За т е М о с к а л і який ґ в а л т , ч и нагоду, не вертаючи д о рідА може ні? М о ж е з а б у л и
підняли, як л и ш е ми тридця- й о г о краю, о б х о д и т и пораз
її щасливі моменти-дні, коли
тьох знищили і то в б о ю !
перший п о довгім часі Р і з д в о
не вступалися з д о р о г и й г о р Принаймні за це ми не `за- л р и с т о в е на давни.ї краєвий
до тримали г о л о в и .
були!
v
спосіб в першім українськім сеК'оли незабулися ті славні j
Н і ч о г о ми не л о в и н н і забу- лі в Америці.
дні,
то варто їх згадати нам
- `
` і Т е с е л о лежить недалеко піл
на чужині сущим.
Тим
б і л ь ш е кривд.
І Ф и л а д е л ф і ї , 'в стейті Н ю ДжерКолиж з а б у л и ми, т о мусі
џ
зи, к о л о гарного американсько
мо п р и г а д а т и , перебрати в п
Побігли
мов рудії миши, г о місточка Милвил. Ч у в я т о
мяти своїй.
панки з Петербурга та М о с к в и . ; т у місцевість нераз передше.
Звільнився Київ від ворога, j читав часами в „ С в о б о д і " оА щ о б спокійно б у л о , впро-, голошення, які помішував про
неї п. В. М а т о л н ч а с ь о г о р о - '
Початок листопада 1918 ро- вадили Галичан.
Чуєте, Наддніпрянці?
ку так з л о ж и л о с ь , щ о
Відгомін львівських
подій
Галичан, б о Галичане, не нагоду загостити тац^і т о н;
долетів до вух братів наддні- просили Київа, на три дні як саме Різдво. Зачули тамоші'
прянських. Москалі л и ш е з пе- зеленівці.
'і українські фармері, щ о я си
ревертнями в столиці С о б о р Вони думали про Україну.
джу без п а р а ф і ї 'вже ч е т в е `
ног України не чули т о г о .ч'дтий рік, тай ‚запросили мене ді
себе,
на Різдво, ще й обіцяли
Минали дні.
нагородити д о б р е .
Ьт ЯЄ`ТЇО т о г о .
Дні
тіни.

С Е Н З А Ц І И Н А

С Т А Н И Ш В

З Б И Ш К О

З А л І З Н Н К

Б О Р О Т Ь Б А

проти
проти

К И Р И Л Е Н К А
ДЕВіТО

Т А К О Ж Б У Д У Т Ь БОРОТИСЬ З ІНШІ ПАРИ ПЕРВОРЯДНИХ БОРЦІВ.

ВЛ
ІЬНИМИ

1

в

а

т

и

а

Надійцщв_ день
22.
січня
В них карнавал. Майже вся
1919 року.
і
колишня
Москочія
спраз
Нарешті не стало кордону.
беиькет на вулицях „матері г о родов русских".
Львівського відгомону зони
не чують. Вони п р и с л у х у ю т ь ЗАХОДОМ
ся: чи не з а г о в о р и т ь хто, бува,
Т А Т И Н
по українськи в столиці Укравідділ 396 У к р . Нар. С о ю з а

ПОЗІР! - PITTSBURGH, PA.!

ІЦо і:очи, аж д о ранку ляскаю.ь стріли, під якими падзють ті, щ о гге с о р о м л я т ь с я и не
бояться 'говорити рідною м о вою.
Та
вже, п о к ц щ о т и х о , сунеться клекіт Від М о т о в и л і в к и .

відбудеться

ПЕРШИЙ

ВЕЛИКИЙ

БАЛЬ

Поїхав я і не жалую, б о ті
свята перевів я найгарнійше за
весь час м о г о п о б у т у в Аме
риці. Перевів їх так, як колись
на своїй рідній земли. Т у т застав я і бачив все те, щ о колись у своїм ріднім краю — все

В С Е Р Е Д У , Д Н Я 23-го С І Ч Н Я 1929Р.
ПОЧАТОК В ГОДИНІ 8.15

В СТАР КАСІНО, 107-ма ВУЛИЦЯ I ЛЕКСІНҐТОН ЕВЕНЯ.
ВЕЧЕРОМ.

ЦІНА ТІК'ЕТІВ — $1.00

І $2Л0.

Д О Р О Г О В К А З : Брати 3-та Евеня елевейтор д о 106-тої вул., а б о Лексіиґтон Евеня соб-вей д о 104-тої вулиці.
'
ЖАК ПФЕФЕР. менеджер'.
3- д о м у виїхав я треном д о
Филаделфії. 3 Ф и л а д е л ф і ї д о
Милвил авто-босом. Д о р о г а з соснових лісів, на добрій; ро-j уряджені вигідно і практично, ходять в Америці так, як ко- свіДомиЙ, патріотичний.
Ф и л а д е л ф і ї гладка, рівна, з н е - дючій землі.
( в е с е л у ѓўгі'рку
перебивають лись у своїм ріднім селі — а
С е л о милвилське велике, б о
величкими филястими горбкаД о М и л в и л доїхав я вже пі- звуки тихої, милої музики на як гге можуть менче щасливі їх ще й має присілок. Т р о х и на
ми,
щ о ' с п а д а ю т ь щораз низ- зним вечером серед зливного і радіо, щ о уставлене в куточ- другі браття, розсіяні тут як) б о ц і , при д о р о з і кармельській,
ше і низше, аж скіггци пере- д о щ у . Ќ х о д ж у д о хати одної j ку.
фабричні робітники по містах у віддаленню яких 1б_мінут'
ходять в з а г л у б л е н у темну, фармера, Т е о д о р а Ковальськоходу від церкви св. Петра і
П о привнтанню і скромній і місточках.
надморську долийў, серед котКолядників просять у хату, Павла, є друга маленька^ церу котрого, як розповідали перекусці удаюся на спочинок,
рої розсипались місточка: М и л - мені пізнійше, задержуються б о завтра неділя і навечеріє' гостять, приймають. Д о них ковця під іменем св. Ннколая,
вил,
Бріджтон, Вудбайн, Вайпринагідні гості кольонії, j Різдва, треба б у д е встати в ч а - д о л у ч у ю т ь с я домашні,, беруть з прн котрій гуртується також
ленд, Вилемставн і другі, в ко- священики, агенти, бизггесме- сно
рано д о церкви.
' с о б о ю мене і коляда йде даль- декілька фамілій наших, кот'рих всюди по троха Уќраїн- ни, більші і мснчі урядники наРано йду д о церкви. Церква ше попід вікна наших кольоні- `грі признають вдасть епескбпа
а в М и л в и л їх найбільше. ших організацій, звичайні ролнчќа, але гарна з надвору, стів. К о л я д у ю т ь і на старий j Богачевського. Між ними й
1

В СУБОТУ, 26. СІЧНЯ 1929 Р.
В ЛИТОВСЬКІЙ ГАЛИ,

ПІД Ч. 142 ORR ST.
Там вже лаштуються ГаличаОтож дорогі Браття і Сестри, після
н? до здійснення оконечної меукраїнського звичаю вже Свята Різти: визволення України, єди- двяні перейшли. Тепер як раз порз заиої від Карпат через Л ь в і в і бавнт`ись. Тому комітет вище згаданоТовариства докладає усіх снл. щоб
Київ аж по Кавказ.
зад'оволитн гостнй. Музика псршорядіа з Великої України, котра вспіе вдоолнтн кождого з присутних. Хто
рийде певно не пожалує, бо за точЗагреміли,, з а г о в о р и л и
ний порядок і веселу забаву та здорои...
напитки
Піднялась Україна.

милвилські жиють в умови-1 бітники, а навіть і єпископи,
нах найкращих від них і най-1 Застаю пару здоровезних фаркращих від усіх Українців в'мерів, щ о 'чекали м о г о приАмериці, б о поселені на ґ р у н - ; ї д у . В хаті гарно, тепленько,
ті, на фармах, посеред зелених.Комнати освічені електрикою,

ід головної д о р о - край. О б х о д я т ь усіх. Всюди j рештою кольонії нема тепер,
недалечко
ѓн
на розі бічної ўлиці, щ о приймають радо, о б д а р о в у ю т ь І на жаль, порозуміння і т о чепо
нашому зветься ,,Садова" к о л я д о ю . Н а й б і л ь ш е тішиться рез церковну справу. З т о г о
американськії
„Сентер з т о г о м о л о д і ж , — підростаючі пороговання ще й та шкода,
церква остає під дівчата-хлопці. Ся м о л о д і ж т а - Щ о діти з присілка не кориГ р о в " . Та
іменем св. ап. Петра і Павла, ка, якої я не бачив ніде по (стають з добродійств Рідної
а 'й` вірні не признають еписко- містах Америки. Всі говорять Ш к о л и , яка ведеться при церкрасно, чисто по українськи, кві св. Петра і Павла на Сеятер
духом і відбився бренькотом та стоянках. Старшини зібра- свідомости, щ о вони не носи- го святочного з б о р у , В при- па Богачевського.
В середині церкви не дуже знають і англійську мову, але Гров.
вікон сусідніх домів. Військо- лися д о с т о л о в о ї , де готовився Ітимуть невільничого тавра ч у - в і т н і й
кімнаті - старі инської
Та треба вірити, щ о в ѓ о д о м
ва музика вдарила перші з в у - ' о б і д на приняттє міністра. За- жих рабів. Т о б і , в и с о к о - д о - ' с т о л о в о ї чарували
присутніх б о г а т о , але гарно і дуже чи- між с о б о ю найрадше послуки народнього гимну і все мов прошено представників світсь- стойний
гостю, український звуки української пісні й усіх, стенько, харно. Світло б л н - гуються своєю рідною, ўкраїн- присілок обеднається з громазакамяніло у витягнених п о - і к и х влад. У прилежній кімнаті міністре війни, віддамо радіс-1 здавалося, лучнв братній по- має серед цвітів на престолі і ською Г о л о с о я к и дзвінкі, з д о - д о ю , та щ о розум і свідомість
на столичку посеред церкви, рові. Сю м о л о д і ж гуртує дов- віднесуть п о б і д у .
ставах.
Многотисячна
товпаі зійшовся співацький старшггн- но своїх виплеканих синів наj дих з г і д л и в о г о Ангела ОбедНарід
сходиться.
Чоловіки, ко.Та себе тутешній учитель п.і
о . Александер Улицький.
- народу відкрила в пошані го--1 ський гурт. Впорядчик попро- захист Неньки-України. Ми на-'наиня, наперекір усім ворогам,
жінки, діти. Виходить Служба Мих. Супрун, чоловік середѓѓосив
займати
місця.
Піднимаю-;вчимо
їх
умирати
за
Україну
наперекір
злорадній
ўкраї№
лови. Святковане недавно свяБожа. За дяками потягає вся го віку, повний життя, гумору^
то злуки н а х о д и л о с ь о г о дня чи першу чашу вина, в и г о л о - ' з усміхом на устах. Без болѓонській д о л і ,
церква, аж душа радується, і щ и р о г о українського, духа.
3 Нюаок, Н . Дж., дня 9. січначе наглядне
потвердженнє' сив ОВЌомандант тост, привгг-{чнх сліз ми виправлятимемс
По
обіді уставились усі нл п о Службі Божій кажуть мені, Сей цвіт український є радістю
год.
1-шій помер
рано
самого
д о г о в о р у , а присут- тав щ е раз міністра ‚війни, як ( ї х у бій, м о в н а велике народ
мяних сходах у виході стар-ІЩА,
J
Пуло в Церкві; б о і гордістю їх родичів, а може ,
не
свято.
В
серцях
українськи.`
Тоз.
ім. Богдана
гостя
на
н
о
в
о
відзискагпн
ність
військового
міністра
шинськоі с т о л о в о ї д о спіль- здержались в д о м а через дощ, `бути радістю і гордістю цілої Хмельницького, від. 133 У . Н .
Осмомнсла, а с е від іме- материн -зійде синівська
УНР.
являлася наче с и м в о л о м
ної з н н м к и ` ) .
ко'трий сипав д о б р е цілу ніч і української іміграції в А м е р и - !
Нюарку і член У к р .
бов
на
д
р
у
г
е
місце
перед
ни
стрілецтва
і
старшин.
Визєднання. І не б у л о в сій свяКілька днів по сім приняттю рано.аж до самого полудня.
ці.
ІНарод. Союза, Т е о д о р Маселнашої
точній громаді, ні на цілій сказав радість із приводу з л у - жертвованнем ., для
хоронено в Золочеві перестрѓ-І
Пополудні
випогодилось.
Не згинув би певно наш на. проживши 47 літ. Смергь
східно-галицькій з е м л і , Укра ки та з л о ж и в запевненнє, щ о спільної Неньки-України,
шим
борцям
вручимо
з
б
р
о
ю
л
е
н
о
г
о
під
Жовкв`ою
ПолякаСкорйсѓав
я
з
сего,
і'відвідав
рід
в
Америці,
не
замовкла
би
наступила з причини зударенгалицьке
військо
їнця, щ о не чувсяб т о д і г о р - українське
материнським
заповітом: ми че^аря Ў Т А . ; МихаЙлова. поблизьке місточко Бриджтон, тут украї'нська мова і пісня себ і л і в , в 'однім
дим б у т и горожанином вели- стоїть на сторожі перед нена`^
а ш покійкої і відродженої С о б о р н о ї У- ситними посяганнями західно- Д о б у т и — а б о дома не бу- Міиістер от. ІПаповал, шо за-U - Святий Вечер вертаю на- ред грядучих поколінь, я к б и ; ,
раз-же опісля виїхав із Зо`лоМилвил. М о я господи- лншеін. наш нарід осідав на „ j j товариш, котрий закінкраїни. П о скінченім народнім го сусіда та кровю Відќўплює
чева,
пращав
покійника
пори"я
звихається
по
кухні,
ѓ
о
т
о
землі
на
фармах,
так
як
се
н
j
катастроГалицьку
З
е
м
л
ю
.
Присутність
гимні рушили відділи г о л о в Міиістер
отаман
Шаповал
" " ' ф н . П о л и ш и в троє дітей І жіяною
вулицею в похід. Перед в и с о к о д о с т о й н о г о гостя Б` Зо- витав у свою чергу військо, іаючою нагробною промовою, вить вечеру, а господар, трохи з р о б и л и щасливо і розумно
лепицю Укр. Нар.
ОВК.
відбувся почетний хід лочсві, на Галицькій Землі, є старшин і стрі'льців та горожан Геройську смерть четаря Ў Т А . ' н е з д о р о в и й від простуди, си- Милвнлці. Всі вони досить заздійсненнем з л у к и . П о ОЇЗКо- менем усеї України. Розєднані ставив v примір са.мозапере-'лить біля печі, прочитує газе,- можні. Д о р о б и л и с ь несогірше Союза. Покійний б у в д у ж е веперед
міністром-гостем,
- Скоро смеркло, — дивлюся і живуть всі досить вигідно.
і прихильником У . h . C o папський брати знад Дністра і Дніпра чення старшинам і стрільцям
стояв
у
товаристві
вищих манданті промовив
В Милвил зачали осідати від юза, таксамо нашого товаристаршѓоѓ з о л о ч і в с ь к о ї з а л о г и . шамбелян о. Юрик. Навів істо- подадуть собі руки д о спільної Української Армії і взивав, хай — вносять сіно, с о л о м у , так
як колись у моєї мами, як усю- яких 15 літ. Стягав їх сюди п. ства.
визвольних державнотворчої праці, а про- jутрата
дорогого
товарні
Рівним, твердим крокбм пере- ричиі порівнання
да по наших селах і місточках В. Матолнч. Займаються упраВічна й о м у Память, а земходили
українські
галицькі змагань українського народу, л и т о ю вкупі кровю в обор'оні j скріпить нашу завзятість
Всякої
городини,
хо- ля, котра Й о г о ` приняла, нехай
стрільці. Витерті
австрійські в к а з а в ' н а великі завдання те- українських земель, засвідчать Р ^ нахабним в о р о г о м . . . На гга Україні'. Господар складає вою
поясах
опускали
старшини
д
о
-сім
желяиия.
Засідаємо
д
о
вом
кўрий,
н
о
д
е
к
о
т
р
і
пчільбуде
Й о м у пером!
- і '
NEPIUIHBOFO.
покоління
та
на
однострої не м о г л и о б н и з и т и
свою л ю б о в д о воскресшої У Василь Воробець, секр.
одностайносги стрілецьких лав, довг, який мають вони спов країни-. Очі к о ж д о г о Українця мовину свого друга на л о н о стола д о стятої вечері. Є кутя, ництвом. Є тут місця ще богад л я повинні звертатися на з о л о т о - рідної землі. Два потрясаючі е пироги і пампухи на олію, т о д л я нових поселенців. МожУ струнких молаџдецьких по- нити по своїх предках
`
" і страви. П о хвилі чу- ливо, щ о наші Українці почсвоїх-же нащадків. ЛиШе труд, нерху с т о л и ц ю України, всі д о - гарматні' стріли й потрійний У
стзвах крилася та могуча.си.
' Д вікном „ Б о г предвіч- нуть горнутися сюди численщо
перемінила в
румовиищ невпинна муравлина праця no,^ р о г и просторих
українських випал почетної сотіѓї — залуналй,
як
бстанггя
подяка
Й
поний".
Се
колядники. Г о с п о д и ! иійше тепер, в і д к о л и п. Мато- Повідомляється всіх Січовиків
довголітні тюрми українськогоі винні супроводжати нашу са- з е м е л ь
повинні сходитися в
деж я? Невжеж. я ч у д о м лич замешкав сам в Милвил, і С і ч о в н ч о к У к р . Нац. Дем. СІЧИ
народу, Р о с і ю , і, А в с т р і ю . У мопевнісгь. Український нарід Матері українських городів, у с л і д н є ' пращаннє — борцеви
ім. ВІтовського, як також І
за
В
о
л
ю
Соб'орної
У'країни.
назад
р
и
своїй рідні? ЧН се де отворив і ріел естейтовий
з
р
о
з
у
м
і
є
б
е
з
ріжниці
суспіль-1
стрілецьких о ч а х ‚ О л е с ѓ і в свяКиїві. І від українських матеприхильників, щ о
тий визвольний порив,
наче них верств вагу довершеної рий полинуть їх сини-соколи,
( Укоаїнськнй скиталець
Скиталвнь'П) .
"к а дійсність. "Хоть я" не в street. "
' '
(.„український
о
д
з
л
у
к
и
й
відчує
нові,
важкі
завідблиск с ь о г о б л а ж е н н о г о во`
щоб
' заслонити
молодими
,
' ‚краю, а в Америці — та серед
На Р і з д в о б у л о в церкві поввідновленої грудьми одну нашу Матір, У - —1—!
гню
л ю б о в и , щ о жеврів у ї ї вдання горожан
' :'
своїх українських господарів,'но л ю д е й . К о л я д а лунала, щ о
грудях д л я воскресшої Украї- С о б о р н о ї України. .
країну!
відбудуться—.
т

3

"^JTTTT^JJJ^^JJITmJ^

ПОСМЕРТНА ЗГАДКА,

9

1

І І Я (

B C

X

1 1 С

С о ю з а і

1

к

о

І

Ш

д

в

ђ

к

и

х

в

х

а в т о м о

І а

я

з

н

а

х

о

д

и

в

с

я

Н

1 0

H

ч

и

в

ж

и

т

т

я

а

M 1

c u

т н

с

С Я К 1

т

и

п і с

ПОЗІР! CLEVELAND, 0.! ПОЗІР!

П

А

П

С

О

Я

Ч

И

Я

В

З

?

Н

І

,

С

Л

Є

С

0

Н

3

о

ф

і

С

П

І

Д

а

л

о

Ч

6

4

0

п

р

и

у

Л

W

М

а

І

П

РІЧНІ ЗБОРИ

С О Л

ни... За п і х о т о ю р у ш и л и гармати. Д о б і р н і коні вилискували проти сонця вигладженою
шерстю, гарматники провадили
самопевно
смертоносний
спіж, спадщину- п о Австрії.

Щ0

Вкінщ промовила представниця жіноцтва, п-ні Гнатиша
кова, дружина директора державної української гімназії в
Золочеві.

В часі обвігу співав старшинський гурт дібрані відповідно
стрілецькі й історичні
пісні.
Настрій б у в б і л ь ш е ніж святочний. Торжественні премо„ Щ а с л и в і , матери", — гово- ви, обіти, запевнення б у л к . л и По скінченому перегляді р о - рила бесідниця, — „ я к і мо- ше слабим в и с л о в о м с ь о г о , щ о
зійшлися відділи п о казармах ж у г ь родити своїх, дітий у сій відчували учасники тодішньо

Ь

ЯІТ^Г^МГ-^ЇІ .^

т

а

И

В

а

к

0

Р

О

М

В

з

д

а

в

с

ь

л„в
^
. "
" І Н И трясуться,
знимку не всі оглядали, з приходом І
"
.
Були л ю д и в церкві також і на
В ГАЛИ УКР. НАР. ДОМУ,
польських наїздииків використали
' `
У краю, по давньому, С о б о р М . Б о ж о ї і на св. Стев годині 2-ій пополудни.
світлинќу їхні розвідчі установи, умі-Ітільки вигіднійше, ліпше і сво- фана. Святкували як в краю,
Всі Січовики і Січовігчкн мають ощуючи п в усіх ілюстрованих поль- бідиійше. Користаючи з аме- так в церкві, як і в дома, усі,
бовязково` явитися, як також будетьса
х
та
додаючу
преріжні
І
свободи,
заховують
так
старі
як,
м
о
л
о
д
і
,
аж
душа
Се ‚основні наклепи
приймати нових членів до Січи.
17.
' " " - с в о ю давню рідну милозвучну радувалась дивитись на сей наМихаїд Левицький, Оотнтос^
В
О
0
ВУТ.ЙГ'УІФаїиськ-' У '
'
Р - побожний, щирий, поединПетро Сьвідрнк. с
на
Саітля— Поаяіс-'чаї
обичаї. К о л я д у своЮ о б - чий, з д о р о в и й , , вдоволений
о

д

,

К 0

п

К

О

Л

Ь

О

Н

І

1

т

я

к

ж

и

л

и

В Н Е Д І Л Ю , 2 7 . СІ ДНЯ 1 9 2 9 Р.

1 И С Ь

С Ю

р

^ЗГТОДІГИМАЇИСЬІ

НІ СВТ
ІЛИЯЦІ

БУВ

и

к

а

н

с

ь

І

к

о

ї

М 0 В

0 3 0 1

Д

8

В

Н

І

З В И

і д

м

В НЕДОВГІМ ЧАСІ ВІДЗИСКАСТЕ ЗДОРОВЛЯ І СИЛИ
"

T

-

^

-

S

C

C

C

K

в

В С Я К О Г О Р О Д А Х О Р О Б И 1 Н Е Д О М А Г А Н Н Я Д О К У Ч А Ю Љ ЛЮДЯМ, НЕ Щ А Д Я Т Ь НІ Б О Г А Т О Г О НІ Б І Д Н О Г О

— З і ^ О Д Я Т Ь СВОЇ. ЖЕРТВИ В МІЛІOHEPttKHX ПАЛАТАХ I В С К Р О М Н И Х М Е Ш К А Н Н Я Х Р О Б І Т Н И Ч И Х .
НЦДОМАГАННЯ I, ТЕРПІННЯ Л Ю Д С Ь К О Г О ОРГАНІЗМУ М А Ю Т Ь Н А И Р І Ж Н О Р О Д Н І Й Ш Т НАЗВИ;
і ннргмг -ЗД.^9ЯТИ СВ ВСЦ.НЕ.Є Щ О . ИЦиіВ, ЯК Р О З Д Я Г Л А Х О Р О В А ОРГАІЦВ.ТРАВЄНВЯї Ж О Л У Д К А , KHUJQK
8

РРОТИ ГОЛОВИі БОЛІ` 1 Л О М А Н Н Є ВгРУКАХ. Н О Г А Х , К Р И Ж А Х І ПЛЕЧАХ, О П У Х Н Е Н Н Й ^ Н А Н О ^ Р О Ж А Н Н Є , КОЛЕННЄ 1 Л О М А Н Н Є : в РІЖНИХ

СТЄ.СЕРЦА.ТЯЖНИЙ,

ЧАСТЯХ Т І Л А , О С Л А Б Л Е Н Н Є О Ч Е Й Т Ш У М В

НЕРЕтѓЯРЙИИ С Т О Л Е Ц Ь , Н А Д М І Р Н І п о т и і г н и л и й в і д д и х З У С Т ,

„ Е Н Н Є , П Е Р Е М У Ч Е Н Н Є I З Д Е Н Е Р В О В А Н Н Є , БРАК А П Е Т И Т У 1 Б Е З С О Н Н І С Т Ь — У Ж І Н О К ВСЯКІ
і М І Е Р Е Ґ У Л Я Р Н О С Т И — ТІ ВСІ Х О Р О Б Д И В І ОБЯВИ Є П Е Р Е В А Ж Н О В Н А С Л І Д О К З Л И Х П Р О Ц Е -

" ^ Т^ЦУДЩІ^Я. НА І б ^ ^ Л ^ Ь К И ^ Х О Р І Б ,

Н А И Щ Н Ч Е 90 МАЮТЬ С В О Ю П Р И Ч И Н У В;

J-ОКВЛ^СЕІ РОЗДЯГЛОЇ Х О Р О Б И . М А Є Р І Ж Н І Ф О Р М И — І С Ѓ Н У Є НА М А Р К Б П ЦІЛА МАСА` НАИ-

Р І Ж Н О Р О Д Н І И Ш И Ч ПІГУЛОК, ПОРОШКІВ, П Л И Ш В , МЕДИКАМЕНТІВ, МІКСТУР І МАСТЕЙ. Щ О ГХДЮРУЧАЮТЬ
W. в і я ь ш і с т ь с и х СРЕДСТВ НЕ є в С Т А Н І Ў З Д О Р О В И Т И , щ о Н А И Ь І Л Ь Щ Е Д А Ю Т Ь П О Л Е Ќ Ш Ў
v

'

С

Є

І

^

Л

З

О

Є

Ї

Е

З

-

І

З

-

Е

С

.

Л

Д В Я - В І Д З И С К А Н Н Я З Д О Р О В Л Я З всякої Х О Ч Б И Н А И Т Я Щ О Ї і Н А Й Д О В Ш О Ї Х О Р О Б И . .
‚-л, К О Г О М У Ч И Т Ь Б І Л Ь , Х Т О Х О Ч Е Г Р У Н Т О В Н О І В Н Е Д О В Г І М 4 A Q В І Д З И С К А Т И ЗДО.РОВЛЄ 1 О М И , БЕЗ
П

ГЛЯЯУ, ЯК Д О В Г О Й О Г О Х О Р О Б А ТРЕВАЄ І ЯК В О Н А ПРОЯВЛЯЄЊСЯ -

о-

У Ч И Н И Т Ь Н А И Л Н І Ш Е , К О Л И БУДЕ У -

^ ^ с о т ї ш ' л и с т ? " ПРИЗНАННЯ І п о д я к и ВІД ЛЮДЕЙ, ЯКІ З А В Д Я Ч У Ю Т Ь В И З Д О Г О В Л Е Н Н Є
СІВУ - М І Л Є Р Т О Н " .
.
tmml Щ .

НАШОМУ СРЕДЗ'
'

С О - , 6 2B e a c o n S t r e e t , N e w a r k , N . J .
Від трех літ я дуже терпів на болі в правім боці і в правій нозі.
Завдяки „Мілєртонови" мої болі в короткіи часі уступили 1 більше мене не мучать.
В. ХОМИЦЬКИИ

С БУЛЬКОВСЬКШ1
45 в е . с Ь . ^ А Нс-ЬщЗЦ-, .,Nnwwk, N. J.

389 — їй Ave.,

Irvington, N. J.

B.yoane, N. J.

Ваше знамените средство Мілертон буду рекомендоватн всім знайомим, які чуються хорі, бо я завдячую йому своє виздоровленне 'з тяжких жіночих недомагань, ка`
які я терпіла довгий час.
ВАЛЄРІЯ Л А П Е Н С Ь К А
Harrison, N. J.
Мушу отверто признати, що ліпшого j
средства від Вашого „Мілєртону" я
"
знаю.
Завдяки -Мілєртонови" я позбувся прикрих болів голови, болів в лопатках і ко- j
лення в боках, на які я занепадав від довшого часу.
Ваше знамените средство рекомендую j
кождому хоромў.
АДОЛЬФ БУЧКОВСЬКИИ

Не маю слів похвали, для знаменитого
средства JVAUieprbir , якому завдячую ціл4

КОВНТЄ ВМЗДОрОвДЄННв. , щц н^тгчг
'
, Моя хороба була дуже тяжій — безцастанігий біль голови і болі в середині, притім утрата влади в руках і ногах — так, шо
о власній силі а ис могла ходити.
Тепер І слід не остався з моє? тяжкої недугн.
КАТЕРИНА ВАЛЬКЕВНЧ
922 Berxer St.
Newark, N. J. g

EU.nb.tb, N. J.
Від 2 літ я терпіла на жолудок. Нічо ме-

му.

.
Сотки ріжних средств мені не помагали.
Доперва Ваше знамените зіллє „Мілєртов" приніс мені відразу пільгу — І тепер
по кількох тижнях я чуюся вже зовсім здорова.
ИОСИФА СКОВРОНСЬКА
PUinG.ld, N. J.

ні не помагало, доперва Ваш знаменитий
-Мілертон" привів мене назад до здоровля.
РУЗАННА ВІПАРЕНА
147 Leslie St.

-

Ш Н А Ш Е ЗНАМЕНИТЕ СРЕДСТВО ,JM1LLERTONE" ПРИРІВибчАСНІМ ЗАСТОСОВАННЮ ВИАІОГДВ ПГІЄНИ В Д А -

Я позбувся сеї прикрої хороби доперва
тоді, коли зачав уживати средство. -Мілертон".
І. в и с к о в с ь к и и

НЕБУВАЛА НАГОДА.

-

KjB — Н Е П Е Р Е Р О Б Л Е Н А Ш Т У Ч Н О — А Л Е В Т А К І М С Т А Н І . ЯК ПРИРОДА Ї Х ВИДАЛА. , 4 ' З
.
Т
П Р И Є М Н И Й в СМАКУ — п о е д и н ч и и В З А Ж И В А Н Н Ю .
J
„ М І Л Є Р Т О Н " О Ч И Щ У Є Ж О Л У Д О К . кишки І НИРКИ — О Ч И Ш У Є К Р О В — щ о є у а А Я ^ ж т щ о ю Р І Ч Ю

робу. Тіло моє було повне ‚всяких прищів,
які дуже свербіли. А мене зробили страшно
нервовим. Лікарства і всякі масти Не поиа-

128 Bond St.

а

РЯЄ в С А М У П Р И Ч И Н У Х О Р О Б И — є О Т Ж Е СПРАВДІ П О М І Ч Н Е — Д І Л А Є П Е В Н О І С К О Р О .
„.„,„.
а!
- М І Л Є Р Т О Н " — СЕ М І Ш А Н И Н А З Н А Й Ш Л Я Х О Т Н І Й Ш О Г О З І Л Л Я І Р І Ж Н И Х Д О Б И Р А Н И Х Ц В І Т І В 1 КОРШЧИ-

Ваше аяамените зіяло -МІлвртоп" зрсбило з мене цілком нового чоловіка.. Через
дуже довгий час я хорував на внутрішні 66лі І на загальне осдаблеиие цілого органЬму.
Завдяки Вашому знаменитому средствў
я позбувся зовсім моєї тяжкої хороби.

Кількамісячна хороба жолудка, рук І ніг
і вже а
) сего,
що t ні лікарства мезневіру, бо ні ради
докѓорів
ні не помагали.
Від коли я зачала заживати Mile-ton.,
мій стан сейчас зачався поправляти і я чуюся вже цілком здорова.,
JOSEPHA s t a c h u r s k a
33 En.t 25 St.,

д

, . . Н А ПИСЕМНЕ ЗАМОВЛЕННЄ ВИСИЛАЄМО Н А И М Е Н Ч Е 2 ПАЧКИ.
Н В ЦІНІ 2 ДОЛЯРІВ З А 2 ПАЧКИ В Ж Е Є О П Л А Ч Е Н И Й К О Ш Т П Е Р Е С И Л К И .
П Р О С И М О АДРЕСУВАТИ. ТАК:

АС

M I L L E R T O N E

а

МИ ПОРУЧАЄМО С Р Е Д С Т В О С Ш О Ч Н Е . ПРИНОСИМО ПЕВНУ ПОМІЧ.

Newark, N. J.

Коли Діма вже

МІТІНГИ ВіДДШІЄ №М

був старий,,

— Ч о м у ти,

ІВАН

9 Wet Speedway Ave,

БРОНІСЛАВА РОПНСЬКА

БОИЧУК,

225 W.rren St.,
69 Campfield PUce,

як їдеш де

із

Irvingotn, N. J.

Всім хорим жінкам поручаю зіллє „Мілєртон", бо сему знаменитому срсдстзу здвдячую виздоровленнє з прикрих жіночих
недомагань, на які я через довгий час тер-

Я заживаю „MUlarto-о" і поручаю се
знамените средство кождому терплячому,
бо з власного мого і моєї фамілії досвіду
я переконався, як воно дуже помічне в ріжних недомаганнях.

HarrUon, N. J.

Irvbgton, N. J.

O B . M. S M I T H

з МУЗИКИ І СПОРТУ.

жив з своїм сином і часто роз- жінкою, т о л и ш е тим старим
переніс свій о ф і с під ч и с л о
Ш И К А Ґ О , ІЛЛ. Бр. св. О . Николая, мовляли собі. О д н о г о вечора автом, щ о счиняе такий страшПОВНА РАЦІЯ.
6 "7 E A S T 7th S T R E E T
ПОШУКУЮ самотної старшої жсншо місячний
'ІНГ ВИ'БУ ДІТЬ^
,
?
. ^
. н и й гуркіт, хоч маєш нове авЩИНИ
до
одної
дволітної
ДИТНКИ.
ПроNEW YORK CITY
В 13 числі „ С в о б о д и " , з 17
шрохЬиіаіШ йрн ОЌлейі і Ра`йс гаманця та найшов там 5-фран то, щ о їде -ак спокійно, без
16-7
TEL. ORCHARD 607X
січня б. p., громадянин В. Мар- шу зголоситись на адресу:
ул., в годині і.зо пополудни. На по- ківку. —- Кажуть — сказав де
MATRONA PARPAN,
галасу?
ФАРМА, е о SVOBODA,
ряік`- нарад є важні справи до полатинець критикує наших співа9214 — 9Stb Ave., Ozone P.rlc, N . Y .
голження. Проситься всіх членів прий` сина — щ о я б у в марнстрат81-83 Grand St., Jer.ey City, N. J.
ків, музикантів і т. д. за те,
ти-на мітліѓ. Не явившийся член запла-, ,
. д дивися: тому сорок літ
— Т о м у , що як іду НИМ
ПОШУКУЮ в луже важній справі
НнюпТ Гурей"'ПУД с ; Т Гриньків.'прийшов Я 'до Парижа з дво- "є чую нітрохи „ п р о п о в і д і ! " що вони виступають з укра- Пе:ра Кучапського. родом з Переділі,( С П Е Ш Я Л І С Т , ВІД 28 Л І Т )
УСУВАЄ БІЛЬ ГОЛОВИ PI
КРОВНІ, ШКІРНІ І НЕРВОВІ
секр.
пятьфраиківкамн, нині маю
У
говорить жінка весь їнською піснею й м у з и к о ю на н.ті, нон. Добромиль. НІІИІУКУЄ його
ЖОЗУДКОСІ клопоти.
Євка Подоляк з ролу Кучапеькнх, ссХОРОБИ.
таких
слабих
радіостаціях,
щ
о
ще о д н у Ѓ '
j час.
ло Иерслільннця. Хто бн знав його а
Ж О Л У Д О К . КИШКИ, С Ш Я Т И К А
дресу, або він сам, прошу ВГОДОСИПІСІ.
БАЛТІ.МОР. МД. Тов. ім. Ів. Франїх ніхто не чує.
ЛЕГЕНІ, БРОНКІТІС, ШКІРНІ
конечно її.і адрес`-: EVA PODOLAK,
rone ус` в... біт ьголови й жолудкові ка. віл. 3.37. на річнім мітінгў вибрало
Я
також
маю
д
о
б
р
е
радіо,
викиди.
431
Е.
Henld
St..
Wilmin-ton,
Del.
клопо и ан р. подразнення вирок або слідуючий уряд на 1929 рік: Тсолор
міхура .Д подібні недуги спричинені Чорний, пр.; Иоснф Семенќів, заст.:
З А Г А Л Ь Н Е О С Л А І І Л Е Н Н Є ТА Л Р У П
але я мало його не`викинув за
бідним топленням і лихим відходом. Петро Семенќів, секр.; Анна Чорна,
Х О Р О Б И УСПІШНО ЛІЧЕНІ.
вікно зі з л о с т и , щ о не міг поNuga-Tone також скріпляє ослаблені заст.; Елисавета Семенќів, кас; АнтоМ Е Д И Ч Н А
Л Я Б О Р А Д О Р І Я
М
О
Ї
О
П
Л
АТИ УМІРКОВАНІ.
ПОШУКУЮ юсподині дому, я
це пан. "ячи й органи, приводить спо- ніна Семенќів і Теодооа Семенќів,
чути українського співу, ще 39 ліг, пошукую господніїќ) від 35—40
ПОРАДА Д А Р О М ДОВГРОЧНА.
кійне, відсвіжуюче спання й збільшує контр. комісія; Василь Пристайови'
ЛІТ. Маю готівку і 4 дітнй, найстарша
його
заповіджено в часопи- 14 літ, наймолодше 8 і пів; господн- Е Г З А М І Н А Ц І Я Ќ Р О В И І X-RAYS
вагу в тонких, ослаблених людях.
Марія Бўќата і Юлія Бўќата, коміте
П Вілліям Галлср каже, „закн я брав для хорих. — Петро Семенќів, секр.
предкладав свої лікарства на слідуючі
сях. Т о м у і я також проснвбн ня може бути з одною або двоїма
Nuga-Tone я мав біль голови кожної
дітьми. І олоситися листовно прошу
слабости:
110E^16AST.N.Y.
наших артистів, щ о б и вони на
иочи, біль в моїм жолудку й моя шкіРОСТИТЕЛЬ ВОДОСЯ Д-ра КЛАРА
Межи Ігтй-glon РІ. і Union Square
ра мала лихий ко.тьор. Тепер я не маю
б у д у ч е не виступали на слабих
ОРМРОД. ПА. Бр. св. О. Никола
більше болю голови ані болю в моїм
Гарантуємо, що знищить порплі, застанови
Денно 9 - 8 P. М . Неділі 9 - 4 P. М.
д. 124, подає до відомості! всім св(
істаціях, б о це жадної' слави
жолудку й моя шкіра е чиста й рожевипад волосся і обновить новий ріст волос
і місцевим і позамісцевнм членам, шо
Т І Н Н І К А Л Є Н Д А Р І ва 1929 р.
ва". Nega-Tone дає такі чудові на- річний мітінг відбувся 16. грудня нг
на лисині.
Пробна бутелька $3.00
нашому співови й музиці не , УКРАЇНСЬКА .р.кат. .ромадськ.
слідки. що кождий, хто не е в най5 найновіших стінних калвшоів
МАСТ`Ь на егзиму, лншаї і прищі на тілі
котрім вибрано слідуючий уряд нг
приносить, тільки нервує слу- Церква Неп. Зач. Пр. Діви в Ню Брі
ѓТіучшім здоровлю, або хто чується оз святами на кождий день за Єї
Пачка $2.00
1929 пік: Теодор Біловус предс; Дмийлмблсним і нервовим повинен спро- тро Бабяк, sapr,: Іван Мелета. сскр.
хачів,
щ
о
ожидають
т
о
г
о
спі
Оден календар 80 ц.
JКандидат
мусить
бути
чесний,
тнереЙ5;Яати його. Ви можете дістати Nuga- ІЧвам'Олійни'к, ящст.; Грннько'.Патлрая.
‚.‚КРЕМ І М И Л О ДЛЯ КРАСИ ЛИЦЯ
.виП і першої клясн характеру. ‚Місце
Ілюстрований катальог айсіиавсюди, де продаються медицини,іко.`икас; Павло. Боуцяк, з'ате.^jew,,
вуі а не годні, діждатисявід прищів, угрів, веснянок, морщНн і с
І вільне. Платне після УМОВИ. '^-`—
feoo ваш купець дістане його для вас К.-`рпин і Нцкодай Радів, контрольовкс
І!
" важаиюг. ^ У б П Т С Н
i.icmi В пару днях лице молоде, чисте і г_
Іван Г а й б е л ь ,
і Від гуртового аптнкаря.
Иосиф ҐурнАк,- до прлпора; МнхаЧл,
ЧГЖеитинн і мущин.
Ціна $1.2,5

3
Фі)ѓнШй(л' "Па
Ковалик, дов, хори . Повідомляється'
54
Wint'or
St.,
'
New
Britain.'
Conn.
членів, шо поза мітінги не' будиться,
збнратп місячних вкладок, том`- коік-,
ПОТРЕБА Л Ю Д Е Й
днй член повинен приносити вкладам"
Наївний.
до продавання знійок на пяно
на мітіяг--Мітінгн будуть нЦЮч{ЮЧ№
УСУНЕННЄ ВОЛОСЯ. Без бріпви усуБандит ( в ночі в темній в
другу суботу по першім. — Т. БілоС У
Р М А
ває волосся сейчас. Нешкідливий і чиі'с. предс.; Гр. Патарайко, кас; Іван
лиці д о п р о х о ж о г о ) : Давайѓ`
Звійкн на'йлучшої якостн. Хто раз
сто у мущин і женщин. Sl.OO.
Мелета, секр.
х почує, кунуе. Голосіться листовно
за .аз тут мені 50 долярів, а ні
особисто:
16_
тнзму, лопання тіла,' рук, ніг' і .
СКЛАД ЛІЧНИЧОГО ЗІЛЛЯ І КО0 стріляю!
STJRMA B O O K A M U S I C О О .
жий.
Бутелька $2.00
РІННЯ для женщин і мущин иа
ФІЛАДЕЛФІЯ, ПА. Отсим повідомвнутрішні слабости та пересѓуду,
БАЛЬЗАМ НА КАТАР ЖОЛУДКА
103 A V E N U E A .
N E W Y O R K . CITY.
1 П р о х о ж и й : А может
ляеться членів Бр. св. Василія, від. 339,
жолудок і нечисту кров. Пачка $2.
гази, здуття, регулює і чистить жо
ню
на
річнім
мітінгў
23.
грудня
зістав
пидати
решту,
б
о
я
маю
Л
ПІГУЛКИ НА СОЛІТЕРА І ГЛИСлудоќ.
Бутелька $2.Ск
FOR p y o r r h e a
САМОТНИЙ мушина пошуку
вибраний уряд як слідує: Іван Сорока, ТИ, (їх признаки) брак апетиту, тяБАЛЬЗАМ ТОНІЌ, чистить і буду,
КИШ Українки в ссредннх літах
с т о д о л я р о в и й банкнот?.
с. Мнх., поедс; Іван Сорока с. Михяйгість у грудях, нахил на воміти.
кров, дає силу і апетит. Бут. $2.0
For provontion
аряду дому, може бути з одною ди
ла, кас; М. Куничќа, заст.;'Олекса БуБАЛЬЗАМ НА КАШЕЛЬ, простуді
иною. Ласкаві зюлошення прош
Ціна $5.00.
' t grim infeeam-Mtgp
дай, секр.; Андрій Хромяк, заст.; Г.
хрипку
і
заднх.
Буг.
$2.ГХ
лати
до:
,6-2
РЕВМАТИЗМ. Натирання ревмаtiona, ХШ
Грицей, І. Жмутин, Ілько Сорока, ОВона: М о я мама була вчорг
MICHAEL KOVALCHUK
лекса Діжка, Теодор Фуртин, контр.
Ќромі наведених лікарств, приготовляємо лікарства на ріжні другі сла73 M.dUon Ave.,
New York City
комісія; Іван Палько і Юрко Рачидуже сердита на т е б е !
an tineptic. Also
бостн для мушин, женщин і дітнй. Пришліть гроші на лікарство, яке хоченеЦь, до прапорів. Мітінги будуть відguards againet
Він: Ч о м у ж ? Таж я тебе вчо
буватись в четверту неділю в місяци,
те, а ми сейчас вишлемо його. ПИШІТЬ ПО КАТАЛЬОГ НОВИХ ЛІВ Д О В Е Ц Ь ЛІТ 36 пошукує rc
colda, cougJaa and
в льокали Укр. Громади на Савті, 610
ра зовсім не цілував!
ІИНІ до заряду дому і опіки дво.
more eeriona dlaS..American St. Сего місяця мітінг від-, КАРСТВ БЕЗПЛАТНО. Пишіть ясно за вашу слабість. Лікарства посилаш м of none and
Вона: Саме т о м у . Вона цілі- ий, старшої `дівчини або вдови, діти
будеться 27. січня, в ѓод. 2-ій пополудемо всюди. Гроші і письма адресуйте:
28t5—
'інн 10 ліг, другий 8 літ. Ласкаві зѓони. Присутність кождого члена конеч'сенький
вечір^заглядала
через
ST.. M I C H A E L M E O E C I N E C O .
ошення прошу слати:
16-9
ШЩ бо е важні справи до полагоджендірку від ключа — і совсім наBOX 797,
Dept. a W„
CHICAGO, ILL.
Н. D. е!о SVOBODA
ня. — 1. Сорока, предс; І. Сорока,
83 Grand St.,
JwMy City, N. J.
кас; О. Будай, секр.
дармо.
Фірмі 105 акрів землі, 7-румовнй
. '
` йодоли і стайня, гарний сад
правќої іемлі. 'Дві милі ві;
-сі.і. Ѓспер ціна лише $1,600. Спішіть
СЯ. пишіть сейчас:
14-23

П

Г Л Я Н У

В

Д

І

М

а

З

Т

Ь

К

0

Д

0

в о г о

С

Р

Я

Z1NS

OH.

1 И И

Р

1

Я К

м

м

е

н

і

а

СВНТОГО ОТЦЯ МИХАЇЛА

С

кТЇЏб

ь с я

:

-

1

а

'%опік

4

ЮЄ65ІЄІ
ѓГ

'

.CnowTtt

'Вў T h o r n t o n РізТЇеИ

I KEPT snu.

HP О Д AO

ДОМІ'

В МІСТІ НЮ ЛОРКУ.,
Українська Фірма '
EXCHANGE REALTY CO..
41 Ea.t 7th St..
New York City.
T J . OrcLard 9677.

ХСООі-О О DONE АГА Д В О К А Т

Б. П Е Л Е Х О В И Ч
I30O^Wt-T CHICAGO AVXNUi.,

CHICAGO. I L L .
ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
l i t E . 7tk S T R E E T ,
N E W T O R K СЛТНВ
Т п І а р Ь п м : Q i d h r t ЖВВ1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful