1

f

СВОБОДА

4г ' і і. урядовий орган запомоговоі організації український народния
три ЦЕнтиг, рїк хххуц.СОЮЗ В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.
УКРАЇНСЬКИЙ ДНЕВНИК

UH.RAlN!AN РАНИ
THE
ASSOOATjrjJI,

І

Ч.

117.

Ш И Й ДЕНЬ НАРАД 17-ТОЇ
` КОНВЕНЦІЇ У. Н. СОЮЗА
ДИСКУСІЯ НАД ЗВІТОМ ЗАВІДАТЕЛЯ „ С В О Б О Д И " , ГОЛОВИ Р Е Д А К Ц І Й Н О Ї К О М І С П І Р Е Д А К Ц І Ї „ С В О Б О Д И " . 214 Г О Л О С А М И П Р О Т И 18 З А Т В Е Р Д Ж Е Н О Д О Т Е П Е Р І Ш Н І Й Н А П Р Я М „ С В О Б О Д И " , УХВАЛЮЮЧИ РЕДАКТОРАМ ВОТУМ
Д О В І Р Я І ПРИЗНАННЄ. НА КОНВЕНЦІЇ П Р О М О В Л Я Є Я К
ГІСТЬ ПОЛКОВНИК КОНОВАЛЕЦЬ, БУВШИЙ К О М А Н Д А Н Т
С І Ч О В И Х СТРІЛЬЦІВ, Р О З Д А Ч А Б А Л Ь О Т І В . Р Е Ф Е Р А Т

а

ПРЕД-

СІДАТЕЛЯ ГРИЦЕЯ ПРО ДИСТРИКТОВІ
И Н А Ц І О Н А Л Ь Н І КОНВЕНЦІЇ.
Н Ю А Р К , 18. травня. — П о прочитанню імен делегатів нрис т у п л е н о д о дискусії над звітом ѓ р о м . С Я д л о в с ь к о г о , завідат е л я „ С в о б о д и " . Запити відносилися г о л о в н о д о о г о л о ш е н ь і
п о б і л ь ш е н н я о р г а н у . На все те дав завідатель з а д о в о л я ю ч і всіх
відповіди. П о ухваленню довіря і признання завідателеви приступлено д о дискусії над звітом ѓром. Т . Грицея, як предсідат е л я редакційної комісії. Предсідатель заявив, щ о екзекутива
і г о л о в н и й уряд вповні згідні з напрямом газети й за ч а с ц і л о ї
каденції не д о в о д и л о с ь їм мішатися у справи редакції, б о не
б у л о ніяких ж а л о б ні з б о к у відділів ні Членів. Предсідателеви
редакційної комісії у д і л е н о вотум довіря і приступлено' д о дискусії над звітом редакції „ С в о б о д и " . Д о г о л о с у з г о л о с и л о с я
кількадесять д е л е г а т і в , котрі р о з б и р а л и напрям „ С в о б о д и " ,
а г о л о в н о висказували свої думки щ о д о п о л і т и ч н о г о напряму
і р е л і г і й н о - н а р о д н о ї б о р о т ь б и . Перед внеском на вотум д о в і ря поставлено внесення, щ о б и т о ч н о перечистити всі г о л о с и .
За уділеннем вотум довіря і призианнем г о л о с у в а л о 213 д е л є ґатів, а проти ц ь о г о заявилося 18 г о л о с і в . Вислід голосовання
приняли д е л е г а т и рясними і довготревалими оплесками. Потім
з а п р о ш е н о на с а л ю присутного на Конвенції гостя, п о л к . Евгеиа К о н о в а л ь ц я , б у в ш о г о команданта Січових Стрільців.
Шановний гість привнтав Конвенцію від імени з о р г а н і з о ваннх б о е в и х українських націоналістів. Він запевнив д е л є г а тів, щ о недавно п р о л л я т а кров не пішла на марно, б о отеє повстають серед нашої м о л о д і нові революційні ряди, і т о Як серед
селянства так і робітництва, які п р о д о в ж у ю т ь б о р о т ь б у проти
окупантів наших з е м е л ь . У тій б о р о т ь б і бере живу участь иаше ж і н о ц т в о . П о л к . К о н о в а л е ц ь звертав увагу іміграції, ш о б
вона мала на о ц і у д о п о м о з і краєви не тільки матеріяльну п о міч, а л е д о п о м а г а л а визволенню краю й активно, р о з м і р н о д о
своїх с и л .
П р е д с і д а т е л ь Конвенції, г р о м . Ревюќ, прнвитав п о л к . К о новальця від імени Конвенції й членів У . М. С о ю з а , д о б а ч у ю чи в нім представника т о ї частини н а ш о г о громадянства, яке
в мирні часи б о р е т ь с я проти з б р о й н о г о ворога з б р о й н о ю силою.
Г о л о в а статутової комісії, ѓ р о м . Ф е д а с ю к , подав звіт з діяльности комісії. Секретар комісії почав вияснювати загіроектоваиі зміни статута. Виявилося, щ о треба в першу чергу вирішити справу введення дистрнктових і національних конвенцАй, як це б у л о запроектоване на 16-тІй Конвенції в Рачестер.
І`ром. Т . Грицей представив такий проект. Була вже г о дина 7-ма і дискусію над п р о е к т о м відложено д о с л і д у ю ч о г о
дня.
:

КЛОПОТИ З ФАРМЕРСЬКИМИ ОБЛІГАЦІЯМИ.
НЕ

ПЕРЕЙШЛИ

В ПАЛАТІ

ПОСЛІВ. ПЕРЕДБАЧАЮТЬ П О -

БІДУ
ВАШЛНҐТОН,

ГУВЕРА.

18. травня. — Майже всі републнканські

п о с л и п о п е р л и в палаті послів плян Гувера в справі д о п о м о г и
фармерам.

П а л а т а послів у х в а л и л а 249 г о л о с а м и проти

відослати з а к о н о п р о е к т

про д о п о м о г у фармерам д о

119

конфе-

реипії, котра о с т а т о ч н о счеркне поправку, яка відноситься д о
експортових фармерських о б л і г а ц і й .
Потім

справа

відійде

до

сенату ' й

відбудеться

ПОКІНЧЕНО ЗІ СПОРОМ „ТАКНА-АРІКА".
ВАШИНГТОН,

18. травня. — М а й ж е всі републнканські

спір між Перу і Ч і л е в справі Такни й Аріки вже покінче-

ний

при

помочи

інтервенції

VOL

П Р О К О М У Н І С Т И Ч Н И Й

(НАРАДА

В СПРАВІ

ПРОЦЕС.

'СТАННЯ

ЕНЕРГІЇ

XXXVII.

ВИКОРИ-'

70-ЛІТНІЙ

ДНІПРЕ^Ь-І

117.

Jeraey City, N . J., Monday, May 20,

Ю В И Л Е Й М.

ЛЕ-

П і д _ головуванням
Рнкова
відбулася
нарада
з
участю
спеціялістів д л я обговорення
питання про використання
мерѓії Дніп`рельстану. Жвавий
обмін д у м о к викликав питання
про зєднання Дніпрельстану з
Донбасом
електропередачею.
ДОБРЕ КРУТИТЬ ШКІРОЮ.
Частина спеціялістів д о в о д и В Просніцу на Моравії арешщ о Дніпрельстануч.не слід
товано шевця Н о в о т н о г о , який
негайнож
після й о г о
пуску
вів переписќу в справах шлюб у з 200 жінками та дівчата- зєднувати з Д о н б а с о м , щ о б
ми нараз і встиг вимантити від використовувати ним енергію
к о р о т к о г о часу Дніпрельстану. Дртуга частина
150,000 чеських корон.
спеціялістів
висловилася
за
спорудження
електропередачі
С Т А Р И Й Р Е Ж І М Н Е П Е Р Е В О - й пропонувала закінчити її д о
моменту пуску Дніпрельстану.

протягом

Нарада

з р о б и л а висновок

П

роІ

В Київі в і д б у л о с я скромне
вшанування М и к о л и Левитськ'ого з приводу сімдесятиліття
й о г о народження. Ювилят о
держав багато привітів не тільки з Радянської України, а У
зза кордону. Зокрема надісла-І
ла привітання зі Львова
ма пяністка Л ю б к а Колссса.
Присутні на ювилею зазначили основну рису Л е в и т с ь к о г о :
непохитність служення ідеї кооперації на протязі всього своиття, на протязі ц і л о г о
пів століття, й о г о привабливу
б а д ь о р і с т ь та енергію. 'Ректор
Кооперативного
Інституту
вернув увагу на те, щ о Л е в н т с ь к и й ' і д е ' р у к а в руку з сусним радянським
каупера-,
тивним рухом. Підкреслювало-,
вмінн'я. Л е в и т с ь к о г о б у т и ,
о д , ,

аково

в и м

я

к

, і а

зрозумілим- і
з

ї

з

д

ш'ка-

і

треба допрацювати ц е '
комсомолів, такі
Після запрдовадження
карна ладі рад.
ток на хліб почалася в сов- питання. Однак, щ о б и Д о н б а с ;
півстолітнє
депії натурально б о р о т ь б а з в усякому разі б у в з а б е з п е ч е - с л у ж е н н я Л е в и т с ь к о г о коопеїв. ‚.спекуляцією". Викри- ний електроенергією, нарада рації взагалі й колєктивізацї
що
книжки
на
х л і б о д н о г о л о с н о визнала за
по зокрема, присутні визнали'зі
уже
продаються
на
рин- трібне негайно роспочати б у потрібне звернути ув'агу відповідних радянських' органів вві
по 20 карб:' за
штуку.
дівництво
но'вої
районово
своєчасність зараховання ювиВикрито також фалшівню каро б і г у числиться 'SO.OOO ф а л ь - ! к т р о с т а ц і ї на Донбас:
лята д о ‚‚героїв праці'
ток. П о даним прокуратури в
шнвнх книжок.
-с на потребу дати йому про-

Підсумовуючи

(

е л є

ЗА
ЗАСУДЖЕНИЙ

`-^-

СУДИЛИ

„нового

Р Е Д А К Т О - сторіше,

ніж він тепер займає
з родиною, приміщення.

ЖИТТЯ".

З М У Ш Е Н И Й с п и н и т и с ь У ФРАНЦІЇ, з п я т ь о х М О Т О Р І В
Ч О Т И Р И З І П С У В А Л И С Я . БУВ НА К Р А Ю З А Г И Б Е Л Ь
П А Р И Ж ( Ф р а н ц і я ) , 18. травня. — Один по д р у г о м у зіпсувалися чотири мотори з пятьох, щ о рухають велетенський п о вітроплав. „ Г р а ф Ц е п е л і н " після цілоденних безуспішних
с п р о б д о л е т і т и д о Німеччини змушений б у в повернутися на
південь і знизитися б і л я міста Тульона, де знаходяться велнчезні француські пристані д л я повітроплавів.
В долині ріки Р о н и дув сильний стрічний вітер, я к о г о цепелін не міг п е р е б о р о т и , маючи в р о б о т і л и ш один м о т о р . К о либ і цей м о т о р зіпсувався, т о тоді повітроплав залишивсяб
безпомічним і міг би л е г к о б у т и занесеним над Середземне
море, щ о з а г р о ж у в а л о з а г и б і л ю для н ь о г о .
^
Француські літаки цілий день тримали контакт з „ Г р а ф о м
Ц е п е л і н о м " , літаючи навколо н ь о г о , але д о п о м о г и дати йому
не м о г л и . Француське правительство вжило всіх засобів, щ о б и
д о п о м о г т и цепелінови осісти біля Т у л ь о н у . С п е ц і я л ь н о висланий великий військовий відділ впровадив величезний повітроплав у ѓангари французьких повітроплавів. Тепер цепелін знаходкться в повній безпеці.
Командант його. Екенер висловив г л и б о к у подяку француському правительству за д о п о м о г у в тяжкій біді. Тепер привезуть з Німеччини нові мотори, які поставлять на повітроплав, щ о б и він зміг вернутися д о Фрідріхсгафена, де б у д у т ь .
о'статочно досліджені причини, щ о привели д о зіпсуття м о торів.
-ПІДОЗРІВАЮТЬ

САБОТАЖ,

'

Д н я 13. квітня люблинськиї
П О Л І Ц І Я А Р Е Ш Т У В А Л А К І Л Ь К А О С І Б , П І Д О З Р І В А Ю Ч И LX
окружний суд на виїзній сесі
ЗА
СЕРП
І МОЛОТ.
В УМИСНОМУ З І П С У Т Т Ю
МОТОРІВ.
в Холмі
редактора ‚ ‚ Н о
вого Ж и т т я ' ; Павла Ш.ербака,'
В Кремянці відбувся дня 12.
Ф Р І Д Р І Х С Г А Ф Е Н ( Н і м е ч ч и н а ) , 18. травня. — Поліція ар^за поміщення в згаданій газеті квітня суд над членами почаштувала вісім о с і б , щ о б у л и довший час б і л я цепеліна перед
статті п. з. утраквізм. А к т о б - ївської філії Просвіти, яким
й о г о вилетом. Тепер всіх їх допитують, чи не завинив х т о з
вачення
за`кинув
підсуд- закидувапо комунізм та про' свідоме поширювання'не- фанацію м о г и л . ' П і д с т а в о ю д о них у зіпсуттю машин.
правдивих відомостей, щ о мо- цеї р'озправи
п о с л у ж и л о те,
Звертає на себе увагу те, щ о останній пробний лет цепеліжуть спричинити шкоду дер- щ о м и н у л о г о року перед прона дав а б с о л ю т н о задовольняючі наслідки, а також, щ о це нежаві. Ось ці неправдиві відо- водами почаївська м о л о д ь по- бувалий випадок у летництві, коли одночасно псується кілька
м о с т и : „Утраквізм ділиться на правила могили на кладовищі
машин.
три степені. Перший ступінь — жовнірів, гіолягних Підчас ріжто взірщева крссова школа, з них б о ї в . На кладовищі б у л и
лядиенням
гасла
,,рівний поховані також жовніри
раз рівним". В такій школі діти дянської армії і на їх могилах
Українці, учитель Поляк, а ви- з р о б л е н о в глині радянські ем-! Х А Р Ч І В Л Л Я Н А С Е Л Е Н Н Я НЕ В И С Т А Р Ч А Є , А В К О О П Е Р А -

Цими днями відбувся в Мюнхені процес проти князя Макса Г о г е н л ь о г е за банкротство.
Й о г о засуджено на пять місяців вязниці. Цей засуд відложено йому д о 1934 p.; якщо
протягом пів року з л о жить 10,000 марок на якінеб у д ь дві д о б р о д і й н і інституції.
РОЗПОЛІТИКОВАНЕ

щ о

РА

КНЯЗЬ.

three cam.

1929.

до НІМЕЧЧИНИ

відо-І

(

1-м.

„ГРАФ ЦЕПЕЛІН" НЕ ДОЛЕТІВ

ВИТСЬКОГО.

СТАНУ.

Н е з а б а р о м розпочнеться
,
Київі процес проти орґанізадій' Міліча,- щ о від ч1923 року
провадила на Україні т е р о р
саботаж, з а б и л а к о л о 200 ко
муністів, псувала залізниці
влаштовувала замахи на уряди. З М і л і ч е м о б ж а л о в а н о 56
членів організації.

диться.

No.

UKRAINIAN NATtorTAL

судив

РОБІТ-

і^ШТВО.

Д л я б о р о т ь б и з де.чоралізацією на большевицьких фабриках вживається тепер надзвичайного середника: скликується масові віча, на яких кожробітникови вільно з г б лошувати свої проекти поліпшення й побільшення продукЯк з т о г о о х о ч е користаробітники, видно з числа
пропозицій, щ о поступають д о
проводу тих віч. В Луганську
на зібранні робітників паровичної фабрики б у л о з г о л о ш е но понад 1,000 пропозицій. На
харківських
електротехнічних
ладах
пропозицій
було
стільки! що провід не був В
тані їх зареєструвати. Диску:ії тревають цілими днями, в
який час, розуміється, фабримусять стояти,- а машини
палять
на дурно. Агітатори
в-більшості, д о т о го, щ о б звалювати всю вину
інжннірів та техніків, щ о ніто ие хотять переводити В
життя д о б р и х порад робітни-

"`ЕКОНОМІЧНІ ГАРАЗДИ В СССР.

1

ТИВАХ

вони

ПСУЮТЬСЯ,

ВЕСНЯНИЙ

ЗАСІВ

ХЛІБА

вашингтонського

уряду.

флікт т о й б у в д у ж е напружений. Т р и адміністрації,

"і школі з

поль-ІВИ.

соціалістичний

aur^jsas;

в

и

д

л

УЛГАІПА .
и

,

з

л

х

і

д

н

я

н

Кон-

почавши

КІВ.

ЗНОВУ КАРОЛЬ.

ц

и

м

и

рою:

ч

1

від президента

Гардинѓа, м у ч и л и с я над р о з в я з к о ю т о г о спо-

ру. Справа з Нікараґвою не справляла вашингтонському у р я дови таких т р у д н о щ і в , як спір між Ч і л е і Перу. Тепер порішено справу так, щ о Такну приділено `до Перу, а Аріку д о
Чіле.

РЕВОЛЮЦІЙНА ПРОПАГАНДА

гмяє

І

БАНДИТ КАПОНЕ ПОПАВ У ВЯЗНИЦЮ.
Ф И Л А Д Е Л Ф І Я , 18. травня. — Капоне, ватажок славної на

в СЛОВАЧЧИНІ.

1

цілий світ банди,`попавсь у вязницю. Кажуть, щ о Капоне перебував в А т л е н т и к Ситі І нараджувався там з другими бандитами над реорганізацією своєї шайки. К о л и виходив з театру р у х о м и х о б р а з ќ і в , приступив д о н ь о г о полісмен 1 при
ревізії знайшов
зом

при нім р е в о л ь в е р . Й о г о заарештовано

ра-

з д р у г и й бандитом і засуджено на рік вязниці за недо-

з в о л е н е ношенне револьвера. Капоне, х о ч відомий з т о г о , щ о
стояв на ч о л і в е л и к о ї банди, щ е ніколи ие попав д о с і д о вязниці.

В КЛІВЛЕНДІ ЖАЛОБА.

число

ЖЕРТВ З Р О С Л О Д О

125.

К Л І В Л Е Н Д , 18. травня- — Н а с л і д к о м е к с п л ь о з і ї в підзем е л л ю клівлендської клініки п о м е р л о від о т р у й н о г о газу д о с і
125 о с і б . 100 о с і б перебуває в шпиталях

І багато з них не

видужає. М е й о р міста о г о л о с и в с у б о т у , 18 травня, днем

за-

гальнОї ж а л о б и . В той д е н ь в і д б у д у т ь с я п о х о р о н и нещасних
жертв катаЄтрЬфи. М і с т о не м о ж е прийти д о себе з приводу

повідні фонди. Направа коштуватиме

т о г о в е л и к о г о нещастя.
іііих В л ю
місті
д е й ,завязався
які р і ш и лкомітет
и відбудувати
з найбогатніих
клініку
$ 8 0 0 , 0 0 0й
, і знайвпливовіл о ж и т и від-

НЕ

адова мова усіх предметів б л є м н : серп і молот. Цей факт,
ДОПИСАВ
НА ю%
ПРОТИ
МИНУЛОГО
РОКУ.
польська. Буває інакше. У ч и - послужив за підставу до д о - !
тель Українець, діти Українці,'носів, трусів, поліційної тяіа-j
М О С К В А ( С С С Р ) , 18. травня. — Д л я такої країни контрашкола польська. Діти в та- нини, закриття філії ПросвіТг.І
першого дня на-'й віддачі справи прокураторо-. стів. як радянська Р о с і я , не дивно, щ о після т о г о , як зїзд
и мусять говорити по
Суд відкинув
оскарження! комуністичної партії ухвалив переводити в життя всіма засоки, а у ч и т е л ь ' н е розуміє по^'і оправдав підсудних. А л е фі-{ бами соціалізм, тепер комуністична газета „Економіческая
українськи. Д о д р у г о г о степеня,лія Просвіти в Почаєві замк- Ж і з н ь " рішуче критикує
розділ харчів д л я
зараховуються
найвзірцевіші ^нені' й досі.
населення, який впровадили в себе большевики. Газета вкаі. Т о б т о : українські діти
, зуе-на те, що в той час, як населенню видаються харчі в дуже
у
обмеженій скількости по карткам, у московських кооперативах зіпсувалося 25",, харчів, щ о мали йти в продаж `для наськ„
? " " ,
л "
селсння.
вивчення п о л ь с ь к о ї МОВИ.
Притім газета завважує, щ о приватні склепи продавали
Прн зустрічі зі знайомими п о - '
Видавництво „Західня Укравинні забувати хлопське ‚ ‚ д о б - їна"
випускає
цими
днями харчі трохи вище кооперативних, а иноді й за таку саму
рий день." д о б р и й вечер", а в б р о ш у р у ` С Ткачівського „ З ціну, але тоді населення їх м а л о досить, а приватні торговці
таких
випадках „нєх бендзє крівавої книги Західньої Укргл- з а р о б л я л и .
п о х в а л ь о н и " . При зустрічі з ни". У книзі подано силу жах„Економіческая Ж і з н ь " також подає, що весняний посів
ксьондзом
мають
здіймати ливих фактів терору п о л ь с ь к о ї
апки, а д о ксьондза підбігти шляхти на землях Західньо'.' збіжа виказав недосів 10% проти посівів м и н у л о г о року.
в руку поцілувати. Т о г о рі- України за десять років окупа- Треба дуже сприятливого врожаю, щ о б оминути харчову крішучо вимагає утраквізм. Т р е ^ ц і ї ' ц и х земель. Нарис м а є ' б а - зу, яка наступить ізза недосіву.
тій ступінь — то вже вершок а т о ілюстрацій,
досконалості, школи. Там д о от ч о г о вони
Б О Я Т Ь С Я . зволяеться співати польські піР У М У Н С Ь К И Й СЕНАТОР БУДЕ ПРИТЯГНЕНИЙ Д О ВІДПОПо всім радянськім
с о ю з і сні на_ українську м е л ь о д і ю ; Н О В І М А Т Е Р І Я Л И П Р О K O Ц Ю Б И Н С Ь К О Г О . `ПоділВІДАЛЬНОСТИ ЗА ДЕРЖАВНУ
ЗРАДУ, Б О ГОВОРИВ ЗА
робляться поспішні приготов- два рази денно „ н е ржуцім зєлення д о загальної чистки ко- мі", три рази „ми пєрвша бритії ВсеПОВОРОТОМ КАРОЛЯ НА КОРОЛІВСЬКИЙ
ТРОН.
гчаошет виучу ваг
муністичної партії від неба- гада" і т. д. Х т о не знає п о л ь Б У К А Р Е Ш Т ( Р у м у н і я ) , 18 травня. — Кілька днів тому сежаних елементів. При кожній ської мови, той може по у- ля при Винницькій,
країнськи
мовчати.
У
ч
и
т
е
л
ь
народньої
Бібліотеки
одерж
і:атор Корќеєќў виголосив п р о м о в у , щ о румунський народ д о організації покликано спіціяль- значіння таких слів, як „ о с л е
вияснити
по українськи
днями нові Матеріял,
г а г а е т ь с я повороту бувшо`ѓю румунського наслідника Карогбмісію, яка має розгляну- має
баране, хамє, псякрев" і т. д.'
о с в і т л ю ю т ь дитячі
поведеішя
її
пеоеконанля на`'королівський трон. За це Корнеску виќнќено з партії наП о м и м о ц ь о г о , ш о , свідки — письменника, а саме п е р с ' у
Кожного ^окремого члена редакційні товариші, доказали вання й о г о в Барі 1874-76 pp. ціоналістів, а разом з тим він стратив свої сенаторські права.
партії. Генеральна чистка роз- що д о написання ц ь о г о фей.іє- Між цими" м а т е р і я л а м н - є д о Тепер й о г о б у д у т ь судити за державну зраду.
пічнеться п е р ш о г о мая й бу- тону п о с л у ж и л и листи, які маменти
щрдЬ
перебування
д е закінчена до 31 липня. О- :ами напливали д о
редакці
м а л о г о Михайла Коцюбинсьдии з а ініціятсрів, Ярославсь- ‚ Н о в о г о Ж и т т я " і в яких писакий, висловився, щ о та чистка л о с я про ще гірші відносин.т в к о г о в б а р с ь к ї н . початковій
про
П Р А Г А ( Ч е х о с л о в а ч ч и ' н а ) , 18. травня. — Чеська влада
лак — п о м и м о . ц ь о г о Пав- школі 1875 p.. спогади
зменшити число членів
сахопила б о г а т о - р е в о л і й к о ї літератури, щ о закликала С л о партії та тим збільшити її у- ла Щербака суд засудив і:д н ь о г о та про н о г о родину двох
дарну силу, усунувши з партії І 1-місячну вязшіщр й н'а запла- товаришів М . Коцюбинського
BZHIB д о революції проти чеського панування в Словаччині.
розкладові елементи, щ о пс - у судових коштів.
т о г о часу — лікаря Морейнігд
Революційні відозви підписані словацьким революціонером
словах Я р о с л а в с ь к о г о о с о б л и '
та rp-кн Рафалович, світ.
ДжсгеЛічкою, який знаходиться за кордоном.
во важно тепер, к о л и іпартія П Е Р Е С Л І Д У Ю Т Ь Р Е Л І Г І Й Н І
будинку в Барі, д е мешкала
Один робітник повідомив п о л і ц і ю , щ о він бачив, як паку
ГРОМАДИ.
переживає
дуже важкі' часи.
родина
Коцюбинського,
з революційною л і т е р а т у р о ю скинув літак, щ о потім полетів
На Україні чистку інавґуруваБольшевицька влада огодо- фотографії
двох
згаданих у напрямку Відня а б о Будапешту.
ла всеукраїнська
конференція
сила нові приписи д л я релігійшкільних товаришів пит`ьмснкомуністичної партії, на
них громад, по яких, усім г р о Петровський ствердив, щ о в мадам відбирається право про- ника. j
партії е з а б о г а т о о п о з и ц і ї ріж- вадити якубто не б у л о кульМатеріяли
ці надіслав
на
С О Ф І Я ( Б о л г а р і я ) , 18. травня. — К о р о л ь болгарський
них напрямків:- „ т р о ц ь к і с т и " . турну працю й уряджувати які-, прохання кабнету виуч. ПоділБорис заручився з д о н ь к о ю італійського к о р о л я . Н е звариковці", а о с о б л и в о На' У- н е б у д ь дискусн
та
відчити. ля завідувач барської І: трудкраїні „шумськістк", наші на- Громади це мають права прожаючи на всі старання політиків, Борис не з м о ж е з нею о д р у школи
X.
Кулик,
щ
о
енергійно
Ціоналкомуністи; всі вони ви- 'вадити -якуб то не б у л о госпожитися, б о болгарські закони вимагають, щ о б н королева б у кликають нелади в комуністич- дарчу організацію. їх право на працює в Барі для увічнення ла православною, а папа римський не дав д о з в о л у - з а р у ч е н і й
ній партії. Петровський запо- б у д о в у церков і д о м і в молитви пнсьменникової памяти.
на перехід з римо-католицтва на ‚православе.
щ о у р я д вважатиме всіх обмежується. Д у х о в н і о с о б и
Ці
иовоздобуті
матеріяли j
опозиціоністів за ворогів п р о - не мають права
воконуватн опрацьовує
тепер
науковий
летаріяту й усуне їх з політич- своїх обовязків поза межами консультант Кабіііету М . Хра-'
б е з о г л я д н о , б о їх своєї громади. Совіти
шевський, що після закінчення
Д У Б Л І Н ( І р л я н д і я ) , 18. травня. ^— В скорому часі б у д е
розкладова
робота
загрожує гають
собі право
замикати
праці
має надіслати їх д л я
призначений перший айриський п о с о л д о Ва гнќану. Цим ``
І н е б е з п е к о ю з уваги
церкви, к б л и це б у д е
друку д о о д н о г о з академічдіяльности українських не о с о б л и в и м и потребами і
розпіниўться дипльоматичн! 'зпрстши між суверенною ватнкан- і
ццх видаі}ь.
Г

там

над нею поновне г о л о с о в а н н е .

що

OfFlCIAL ORGAN Of

Д ж е р з и Ситі, Н . Дж., п о н е д і л о к , 20. травня, 1929.

якііЦ

ного життя
лення

шовЦістіи.

на ожи'в-

НЕ МОЖЕ ЖЕНИТИСЯ.

застері
ВИКЛНІ

АЙРИСЬКИЙ

посол.

' свќою державою та в і л ь н о ю айрнською

републикою.

(ЦШШЖХІІ
ВІДГУКИ „ГЕРЕГИ" ПІЛСУДСЬКГО.

(ДУОВОІМ"
BOUMOIM Ші

(Оригінальна допнсь до „Свободи'')

I wf Editorial Committee.

fc"

ГШРЕДПЛАТА:

$ 3.75

Three -aonUu
.
1 xoo
r`orel-а me Jersey City Rater:
.,. „ , ,
$10
Умѓ

#Ів.ОО
montks
џ 5.00
Three дмаіа$ X7S
За оголошення редакція не відповідає.
. зв. Foreign Money oorae .
) гі-нади належить в
m

Ѓ

1 платиться 10 пентів
Телефон „Свободи": 498 Montgomery. Tt„. У Н. Союза: 1838 Monttomeiy

судскі всеж таки вийьдоз з р о - „ Р і д н о ї Ш к о л и " виїду на ќО-(докладно: 99,793 зод., $160, 5
що Дашиньскі і Пілсудскі
це старі приятелі від. д о б р и х ' сійської ' р е в о л ю ц і й н о ї школі., роткий час д о Канади, а відти австр. шіл. і 900 кільограмів
трицять років. Адже Дашинь- І в російського,
царськеѓ.) поверну д о краю. Мій виїзд з А збіжа). Але оплата від батьків
скі перетримував „ З ю к а " не- .‚поліцмейстра" і в р о с і й с ь к о - мерики покриється менше біль- за науку їх дітей принесла цьораз у себе, к о л и він мусів під- г о заговірника, метача б о б н б ше з адміністраційним р о к о м го року „Рідній Школі" заледви
час першої російської р е в о л ю - п с и х о л ь о г і я б у л а схожа і це товариства. За цей час м о є ї ді- одну трету з того, що давнішию - ' я ^ К в АІіеІшцГздам звіт'ми роками (по кінець,березня
ції втікати д о Кракова. Да-J— Що не говорім
побідниках в р о - перед тими, щ о мене сюди, де- 37,669 з о л . 85 с о т . ) , б о населеншиньскі не давав йому
і
революції — б о л ь ш е - легували, а той звіт б у д е п о - ня з б і д н і л о . З р е ш т о ю „Рідна
Щ о д о справи Чеховича. тс ду згинути; він усіми силами{сїЯській
і і й о г о стрілецьку ак- -иках.
(казчиком коли н е л ю б о в и д о Ш к о л а " змагає д о т о г о , , щ о б
Дашиньскі
каже,
щ о ніхто
був б и й о г о не обжаловував,
перед вибухом світової
Нахил д о рішаний на власну РІДНОГО Краю, т о старої при- наука в її ш к о л а х б у л а б е з п л а -

ТРАГЕДІЯ.
Сталася подія, яка своїм трагізмом потрясла ц і л о ю А м е рикою. В одній з найкращих
найкращі

К в а п і н ь с к о г о ' с в о б о л а б е з сили — е пустою'помочі з А м е р и к и та з б і л ь ш е -

аж д о в и б у х у російської рево-

с л у ж б і , на річ держави? В
якій ціли підюджувано послів,
щ о б и відмовили державі б у д ж е т у ? Ви може д у ж е д о б р е
прр це "знаєте, але чи урядові
рути р о б и л и цим д о б р у та
спасенну д л я держави подіти
ку?"

Адреса: "SVOBODA", P. О. BOX 34Є, JERSEY CITY, N. J.

працювали

часописи.

засудили потім на смерть і він ф р а з о ю та дитинством".

ВІДКРИЙМО

v

.1b aoatks

Іській

Ч . 117.

н о ї жертвенности в краю, —
Рідна Ш к о л а " могли сплатити
1 чи не мав він сдушность
л
ю
ц
і
ї
в
1917
році
(
т
о
є
десять
Чиж, не Маючи с и л и , е можлі7№ў%
(Пілсудскі — майстер у заговорах. Наївність заговіршіків з 1863-64 р. —
Щасте Пілсудского яко заговірника. Він організує „Стшельцуф". Вони під л і т ) висидів ( б о й о г о поми.-v- вим з д о б у т и справедливість І планувати т в о м у у ч и т е л ь с т в у
Раранчем — кидають Австріяків, Пілсудскі — з Магдебургу — на Чолі польправильно к о ж н о г о місяця. А
свободу?
-')
ської держави. На Київ J з Київа. „Цуд над' Віслон". Вітос уцувае ‚‚Зюка" ваНо) в тяжкій каторзі.
все
таки щ е л и ш и л о с я 52,358
а цей по 1500 трупах обіймає владу. Противників з війська геть. Війна а
Д у ж е щасливий напад на поД-р К и р и л о Трильовсьиий. о л . 26 сот. д о в г у д о сплачення.
соймом, котрому закидўе „файдалітас". Бартель старається затерти вра:іния цеї брутальности, та каже, що сойм був неконсеквентний. Дашиньскі тяг устроїв був в Б е з д а н г і с . м
Ж о к а л ь , у ж е в березні не с т а л о
ніби йому відповідає а мірвть в Зюка. Копаинем і ганьбленнем народу не
.
виховується. Шляхотчина засіяла в душу Поляків буту і пиху. — Дашиньскі Пілсудскі.
не виплату у ч и т е л ь с ь к и х п о б о і Пілсудскі — старі приятелі, але з ріжних політичних шкіл. Боротьби між
ріа. Т р е б а б у л о на ц е затягнуЯк бачимо отже, т о цей - , демократичним і фашистџ'ським напрямом. Власпі слова Пілсудского
бють йогоѓ)
т:. 2,000 з о л . , а в квітни н о в у п о як він сам п р о себе каже —
зичку 9,000 з о л . , щ о б и дати у Очевидна річ, щ о ' й ш л о о П о л ь щ і , тай ніде в Европі, ме- ‚.ризикант" не щадив і себе.
це‚ щ о б и на випадок відмови,тодою^правління.
Вже недовгий час прийдеться І ч и т е л ь с т в у б о д а й зачети на
І він б и - б у в повне на шнбемені, як представникові „ Р і д н о ї ‚платню.
б у д ж е т ў змішати потім у преОсь такі гіркі слова правди
ниці, якби не т е щасливе викШ к о л и " в старому краю, б у т и в!
Край дає, щ о м о ж е . На Т. зв.
сі імена опозиційних цослів з виписав Дашиньскі Пілсудскораденнє й о г о з тюрми...
Злучених Державах А м е р и к и , „ к о л я д у ^ .здсджиа д л я самої
болотом.
JMy, нібито з в е р т а ю ч и с я ' д е
Чи в це'й спосіб — питає
і,Барт. Т а к , о б а вони з Дашіч'ьским б о п о виповненню щ е деяких- ' „ Р і д н о ї . Ш к о л и " г р у б о поверх
Дашиньскі — виховувано сойм
це ти: б і л ь ш е знаменне, j б у л и ' р е в о л ю ц і о н е р и , а л е ііід- моїх з о б о в я з а н ь , на поручсннч 100,000 з о л . , т. є поверх $Ю.ООО

щџ e.wip.p.. равнік.н .U1W uc.pl Saadayi і
М М Q u a . Street, J.rny CUy, H. J.
РшаеЯ H- th Ukrainian National Auocl-tioo. I

lUeSCJUPTlOH KATISi
Three cant! џ copy.
year
I 7.00

'

американських

клінік, в якій

лікарі, вибухла експльозія, наслідком

якої з г и н у л о досі 124 о с о б и , затроені газом. Трагічні сцени
нагадували хиба описи засипаних попелом давни: Помпеїв.
Норзки, які д о г л я д а л и хорих, померли з лікарськими інструментами на тімсамім місці, де стояли. Т е саме б у л о з тими,
що сиділи в кріслах чи лежали в ліжках. Гази вбивали л ю д и ну на протязі о д н о ї мінути.

;

1

льностщ такої б о д а й , як ма-.тна. Край та іміграція хоче р о з якби уряд Бартля вніс б у в війни! Щ е й торік при н а г о д і ' р у к у , диктувати з г о р и ,
б у д о в и сітки приватних шкіл,
проєкт закона про додаткові о д н о г о торжества він numq- татися волі народа — взагалі: сться д о старого друга.
слушно
домагається
побільЗа час м о й о г о п о б у т у укра-1
кредити на рік 1927—1928, т о снв заслуги П і л с у д с к о г о д л я недемократичність — це і є
шення числа б у р с д л я дітвори
Серед тої страшної небезпеки не о б і й ш л о с я б е з геройласне дотично тих 500 мі.іі- реставрації П о л ь щ і .
. ознакою політиків російського іігські громади в Америці, якії;
незаможних батьків, творення
ства. М о л о д а дівчина-телефоністка бачила вже смерть других,
в, на які переступлено б у І`,
відвідав,
ставилися
п
р
и
х
и
л
ь
А л е тепер — вони розійш- хову. Ц е ми нераз і на емігнових п р о м и с л о в и х шкіл. Надбачила, як жовтий дим д о х о д и в д о її кімнати, а вона не ви- джет.
лися:
будь-ЩО-будь
один
і рантах бачимо, і мен`е нераз н о д о справи, яку я з а с т у п а ю . ( і
х о д я т ь ферії, к о л и т о треба діпускала телефонічного апарату з рук, а давала знати на всі
цілком від- просто дивувало, ч о м у такий Громадяне б у л и не тільки и
Вн, п. Бартель — каже Да- другий перейш
тей бідних міських родичів вирбоки про нешасте. 1 переплатила ие життєм. Полісмен, щ о шишньскі — м о г л и такий за- МІННІ
п о л і т и ч н о г о д у ж е лівий ўемігрант одушев- ЄНВНИМН слухачами на м о ї х т
школи
пішов розганяти отруйний газ, знайшов смерть, а другий,
сто разів предложити со'й- життя.
лявся. оповідаючи, як т о він,
Р
живу участь захвати зі с т у х л и х н о р , в яких у
щ о пішов за ним, виносив хорих одних за другими, доки мови, але ц ь о г о не з р о б и л и '
Заки Дашиньскі став послом маючи колись силу — ось таке'
Р
е ‚Рідною
н н я деяких
у , великій
живе та
міське
уШ к опитань
л о ю " та
країнськечасти
населення
вислати
сам не впав непритомним. Головний лікар побіг переливати
„А ч о м у ?
,
до
австрійського парляменту й таке — цілком самовільно,
У
" і е к о л и навіть д у ж е ! ї х б о д а й на короткий час в освою кров, щ'об ратуватн свого товариша, не виратувавши
„ В и вже знаєте, чому, і всі ( м а б у т ь у 1897 р о ц і ) , він нзсипо
примірў
справдішного

п
о
ми.
На
загал

селі,
на
в
о
з
д
у
х
.
Б
о
чахотка
їм
мимо цього нещасного від смерти. Щ о б і л ь ш е , л ю д е , бачучи, знають, ч о м у ! "
дівся за соціялізм немало п о ліцмейстра" — вшкварив!
поважні с_,...
як зі всіх" сторін чути смертю, ї ї не лякались, а ратували.
Очевидно, х о д и л о о це, щ опольсько-австрійськ'их тюрмах,
людна опінія розворушена н а ' г р о з и т ь . А це-ж б у д у ч і громаІ
так
тепер
боряться
в
п
о
л
ь
Відгравалнся сцени, котрі можуть ввійти в книжки як о б р а з кліка „ п у л к о в н і к у ф " , окружехоч, очевидно, шибениця йому
ській суспі.дьностн два світи, користь „ Р і д н о ї Ш к о л и " . Т а з дяне, діячі, а "може й герої. Н е
дійсного геройства, я к о г о певно Гвропееиь не надіявся би
юча П і л с у д с к о г о , хотіла конче ніколи не грозила, як це б у л о
два напрями: демократичний о г л я д у на. мій короткий п о б у т і сміємо дати їм пропасти, ані
добачити в країні всемогучого доляра.
мати якусь зачіпку, щ о б и po2-J3 Пілсудским.
під
проводом
пепесівяів багато громад я не в силі відві- занидіти!
Трагедія та зќайшла відгомін у передовіших американсь- вязати сойм.
- Очевидно і робота їх була (польської' партії с о ц і я л і с т и ч - дати о с о б и с т о . Та ця обставина
Іменем не тільки
„Рідної
кої преси, яка розписується г о л о в н о п р о те, щ о б и шпиталі
З відмовленнє.м б у д ж е т ў їй j інша, б о і на іншім політичнім н о ї ) та їх начальників в роді не може б у т и причиною, щ о б и Ш к о л и " як установи, а л е імеп о р о б и л и всі міри осторожности, ш о б и така трагедія б і л ь - не пОвелбсь, а л е п о в е л о с ь з ^ е р е н і : Дашиньскі агітував за
Дашиньского,
Н є д з я л к с з с к о - якась громада відтягнулася з Б н е м ТОЇ української бідности
не не повторилась. І д о б р е , щ о так пишуть.
постав.деннєм Чеховича в стан j загальним голосованнєм та ор- го, Квапіньского й инших, та своєю помічю д л я т о ї устаио-J звертаюся з горячим зазивом
Та нас о б х о д и т ь ше щось иншого, себто та трагедія, обвішувачеиня. Л и ш е щ о в т і м ' гаптував
страйки.
Пілсудскі диктаторський ( п о модньому: ви. Б у л о б вказане, ба — щ е й у не застановлятися б а г а т о , не
що може в дуже скорому часі відоѓратися на д е щ о б і л ь ш у випадку не стало їй відваги з а ' о р г а н і з у в а в
ботибові
замахи фашнстівський).
не вишукувати
репргзенто- моральному інтересі американ- вичислити,
ізза яких
можна б и прнаідскалю, як та, що мала місце в Клівленді. Тут маємо на думці таке розвязувати сойм.
на російських губернаторів та ваний
Пілсудским
й о г о сько-української
„ і о д н а громада, іміграції,
д е живутьщ оУб- , тягнутися від участи в д о п о м о все те, про щ о пишеться в звязку з війною найближчої б у д у ч Польський сойм — на д у м - поліцмейстрів. Він організував „пулковніками".
країнці, не була поминегга в зі, а з л о ж и т и н а р а з і
масочини. По тій страшній клівлендській трагедії ми можемо собі ку Д а ш и н ь с к о г о — не є і д е а - ' ' оружиі напади на російські
списку д о б р о д і ї в „ Р і д н о ї Ш к о - ` в о одноразовий даток д л я „ Р і Пепесівці ведуть дуже остоуявити, щ о це за трагедія жде людскість, коли у найблизчій л о м парляменту, а л е він крім почтові
потяги
(експропргял и " . В час м о й о г о вже недовго-1 д н о ї Ш к о л и " та присилувати
війні б у д у т ь вживати тих газів, які ще страшніші від тих, злих має і д о б р і сторони. Тай Щ ' ) . ш о б и забрані гроші вжн- рожну політику: вони ждуть,
го п о б у т у в Злучених Державах с е б е б у т и
у к р а ї н с ь що спричинили трагедію в Клівленді. Т о м у й не диво, щ о по.дьський нарід має багато ти потім.на революційні ціли. а п о к и щ о критикують та п о повинна-б посипатися масов.1 к и м г р о м а д я н и н о м
і
Франція так дуже боїться Німеччини, відомої з т о г о , щ о ідеалізму, л и ш е щ о шляхотчи,-! Один такий напад дуже ща- бипають „ З ю к а " й о г о власнид о п о м о г а д л я „ Р і д н о ї Ш к о л и " , складати на руки своїх К о м і т е МИ давнішими внсказами.
там хемія стоїть найвище та щ о там винаходять найбільш на засіяла в й о г о душу б у т у 11 сливо перевів теперішнії
передівсім від тих громад, і thxJti'b х о ч б и найменші п о с т і й
отруйні гази.
І так недавно . ‚ Р о б о т и і к " по- товариств, які щ е ц ь о г о року
пиху.
Квапіньскі. також ко.диші flaVnH д л я неї. Заспані к о К'лівлендська трагедія вказує, щ о війна будуччнни б у д е
„ Н и м однак далеко
ній друг Пілсудского, а тепер дав фотографічну знимку з для „ Р . Ш к . " нічого не з.дожи- мітети повинні оживитися ft
цілковитою з а г л а д о ю людства та щ о ніякі зброєння не є правити ніж нпр. Чехами. А л е й о г о гострий противник. Він ось якої, написаної Пілсудским
відновити
діяльність. П о п р и
тепер певною о х о р о н о ю , б о й мала держава може при помо- треба ним правити справедлк- той
напад описав в осібній власноручно сентенції^
З початком ш к і л ь н о г о року, власні п о т р е б и , треба прн пікнічі газів знищити й велику державу. Отруйні гази є страшним во. Копаннє, битѓе та щоденне б р о ш у р і , а я переклав на укра
„Сила б е з справедливости отже в часі, коли я сюди приї- ках чи инших уладженнях паоруддем в руках сильних, але вони можуть бути й такимсаплюгавленнє
й понижуванпє нську мову і 1927 р. о г о л о с и в , т а свободи е насильством та
ла „Рідна Ш к о л а " 124,- мятати, щ о в і Р д н о м у К р а ю г о мим о р у д д є м і в руках слабих та поневолених.
одній
горожан не можуть бути в
і'рикансько-укрзїїі-'варварством; справедливість !
, 89 сот. довгу. Завдяки сподарська н у ж д а ! щ о дітвора г о л о д н а .
і
ч

ч

д

а

х

л

,

а

я

л

е

б

а

л

и

0 3 я с 1 ,

4

З

В

Я

З

К

;

при-J

1

1

Т о д і , к о л и в о р о г іде п л я и о в о
Переьези твоє с р і б л о , твоє зс дворі, й о м у сказала, щ о такі на знищення нашої ш к о л и , ' н а
л о т о , твоє каміння д о ЧяГнри річи в дворі безпечніші, та загарбання нашої дітвори, придумуючи
найріжніші
правні
на і там передай мені. Колі Що передасть йому аж тоді,
с п о с о б и , м у с и м о рушитися і
твій власний скарб вже б у д е коли вже б у д у т ь о б о є втіказробити
своє.
Ко'ли
„Рідна
поза С у б о т о в о м , виїдеш на па ти. Поїхала щ е раз і ще раз,
Ш к о л а " б у д е бачити за с о б о ю
ру днів д о Чигирина і д о Су і все щ о с ь привезла.
народну с и л у , вона поведе таботова б і л ь ш е не вернеш. Вже
Час
ішов.
Поволіѓ, а л е кож плянову, як н а й б і л ь ш рімол голова в тім, щ о б и мн о йшов. З часом ішла і прийш- шучу б о р о т ь б у за право дитибоіз опинилися поза в л а д о ю
ла
весна,
прийшов
теплий ни, за право нації. Н е маючи
тьмана Україні
квітень. Дерева в саді, щ о д о піддержки, якої вимагає б о Олена бачила, щ о сей плян
недавйа б і л і л и снігом, забілі- ротьба, — треба би станути сеМихайла є можливий д о викоцвітом. Земля розмерзлася. ред д о р о г и . Б у д у й м о не с л о ганіу. і є о д и н о к о ю д о р о г о ю її
М а х а й л о , к о т р о г о цілу зиму ьом, а д і л о м і д і л о м скріцастя... Як б и вона хотіла за'
морочила
думка,
щ о х т о с ь п л ю й м о наші домагання. Найвсяку ціну покинути гетьмана,
підглянути
його
т а й н у б л и ж ч і дні повинні засвідчити,
гоби жити тільки з Мнхайвзяв палицю -закінчену гост- щ о іміграція це р о з у м і є . Т у т іде
— Коли не можна инакше, І л о м . А л е вона все, коли М и - ри.м з а л і з о м і п і ш о в , у сад. не тільки п р о престіж нації, але
Я привикла, М и х а й л и ќ ў . І б и хтось ті колодки дод'аваз. ЛОбудився. Не зараз виїхав з
хайло вже вступився 'пі з очий
ги коли не хочеш іѓнакше,
я привикла. Буду пити м е н ш е і 9
У
Усіх боків, та п о - І
`
прийшов, б о коли
З а л і з в кущі аж п і д п л о т о м про її найближчу вже б у д у ч тратила о х о т у д о п о б і г ў . Н е
т н , ропа затули нехай діється воля божа.
б о вже маю тебе назад і гості бачив, щ о б е з ключів д о н и х !
при лісі і став палицею вер- ність, а б о — як це гарно окревелику
мала о х о т у міняти ви-!
Т а к о ї відповіли Кравчук
Р
Р ' кажучи:
тіти в з е м л и . ГЙлиця л і з л а в с.дює Остап Грицай у с в о й о м у
не б у д у т ь принукою. А л е , щ о до скарбу ніяк не добереться Б
щ о йо`го
недавно
У
ШЄ маємо сподівався. Він гадав наполо- гідне і почесне життя гетьма- в з е м л ю , л і з л а і коли вже б у - віршику,
би я цілком відвикла, не на Аж впрів, к о л и подумав, щ о І "
хахти жінку і т о ю б у д ь т о б инової на життя, хоч не б і д н о ї ла
чверт'ь
сяжия
г л и б о к о , сконфіскувала на збіркових л і дійся. Бодай д о подушки му- ніщо з т о г о . Під ним. коліна
т о . в с е ж таки не д у ж е б о г а т о !
А ж коли Кравчук встав, щ о - зневірою вихитрити і
стах „ Р і д н о ї Ш к о л и " польська
вже-не хотіла йти д а л і .
шу, б о инакше не всиу.да б и . зігнулись, так щ о мусів оперби відійти, вона спитала:
поліція у Л ь в о в і :
п р о с ь б у , ' щ о б и за всяку ціну жінки з о л о т а р с ь к о г о челядни— Є ! — Кравчук сказав д о
На се Кравчук не відповів гися о двері, щ о б и не впасти.
На добавок, знаючи КравКождий сотик, кождий даток
вихопив ї ї з гіркої неволі
Вернув д о себе і л я ѓ на пос- у — В скарбі б у в ?
себе
голосно.
Витягнув панічого, тільки погадав с о б і :
— Б у в , а л е н і щ о з т о г о ! Н е гетьмана, а вона, неначе би ра чука, войа ані думала свої д о
нашій Рідній Ш к о л і в д а р —
ь та став думати, щ о йому)
л и ц ю з землі, дірку задоптав
— П р о мене! Я й так покину
д о б е р у с я д о нйго.
це м а й б у т н ь о г о завдаток,
да була з т о г о , щ о в тій нево рогоцінности давати в руки
іі діяти.
відійшов.
тебе. Сумніваюся, чи гетьман
це на ворога удар.
,
усить лишитися. Стиска- такі непевні, як руки Михай— Може ти не.годен дороКоби знати, хто т о д о ч ;
ПалНця ' задержалася
на
прийме т е б е назад, б о я зиайла. Вона вже раз була попеі
Рідна Ш к о л а наша з б р о я ,
ючи
п'ястўки,
зашипів:
бнти
д
р
у
г
о
г
о
ключа?
Справді
і ті колодки, і на чий при
д о ш ц і ; к о т р о ю б у в накритий
Ду спосіб переказати йому, хто
лася. Він пропив не лиш усе
Рідна Ш к о л а — це наш щит,
б у л о б и погано.
Нехай
діється
воля
б
о
ж
а
?
!
Гетьман
д
о
скарбу
не
за
закопаний
Кравчуком
б
о
ќ
і яка ти...
в Рідній Ш к о л і — ціль героя,
Оба мої ключі д о б р і , а л е Значить, кажеш, ш о б и я вже те? щ о о б о є винесли б у л и зі
зирав. Як .би б у в заглянув
К о л и палицю з а д е р ж а л о
Г о л о с н о Кравчук сказав:
Львова, е л е й її саму... прощ о н е в о л ю повалить.
доглянув крадіж, т о б у в б ити завинила, щ о з них не б у - раз ВІДЧеПИВСЯ ВІД Тебе І ЛИ;
щось в глибині чверть сяжия,
Тур'каи. Т е п е р
вона
— Отже завтра зачну внби. ,Лев Ясінчук,
д
е
м
о
мати
ніякої
користіѓ.
Я
шив т е б е гетьманови?
наробив крику, щ о в скарбі
т о с е д л я Кравчука б у в д о к а з ,
перестала вірити, щ о Турки
рати скарб. Ховати у себе, чи
і делегат „Рідної Школи".
був злодій... В скарбі б у в Т и - хотів зг.раз взятися за діло',
щ о й б о к л а г в.
Михайлиќў! Я с е г о не кавзяли ї ї проти волі Михайла,
ЩО НОЧІ ПРИНОСИТИ СЮДИ, .'.(
скоро
тільки
ключі
б
у
д
у
т
ь
ѓ
о
міш. А л е й він не змовчав б и .
жу. Ти сам кажеш, щ о инакше
Олена
в ж е перенесла д о
Т е саме, щ о колись, м о г л о б и
в к о ж д і и у к р а ї н с ь к і й ХА
як б и помітив, щ о в скарбі тові. Т и з а б о р о н и л а мені л і з т и не можна; щ о ти не можеш и
тепер статися. Щ о б и й о г о Чигирина всі с в о ї д о р о г о ц і н — Приноси сюди, б о д о тс щось хибує... К о л о д к и мабуть д о ' с к а р б у , поки гетьман в Су-Інакше.
ТІ ПОВИННА н а х о д и т и с ь
не розвішувати, з г о д и л а с я на ности, але, х о ч Кравчук наѓбе з а х о д я т ь л ю д и . Як не д о б - дочепив Т и м і ш . Все одно, х т об о т о в і а б о в Чигирині. Т и ка— Як б и ти л і о б и л а не гетьЧАСОПИСЬ
„СВОБОДА".
лив,
во`на
свій
виїзд
на
п
о
с
ре сховаєш, т о готові поба- дочепнв, я через ті к о л о д к и зйла-ждати на воєнний похід, мана, а мене, т о можна б и його_ плян, а л е п о к и щ о ,
шилася
свої д о р с г о ц і н п о с т и тійне д о Чигирина все відклаЧИТИ.
мушу вдоволитися' одним боќ- Я послухав і д о скарбу не за- инакше. Я міг б и взяТй т е б е з
МОЖЕТЕ
ОДЕРЖАТИ
(дала. б у д ь т о б и тільки на л а -В Ж Е
перенести
д
о
двора

.ЧигиІзирав. Ч о р т надніс Т и м о ш а і с о б о ю ,
Кравчук, вернув
д о своєї
НОВИЙ КАТАЛЬОҐ КНИЖОК
.тагом. щ о безпечно жде
і
д а в щ е два н о - j — Т и сам казав, щ о як б и т и
рині. Заки се станеться, мала ру днів. Ч и м б і л ь ш е о б м і р к о
комнати. Д о скарбу нині не ні.
С В О Б О Д И
в садку. Чи Олені сказати, що`,
. я щ о ' в з я в мене б е з маєтку, т о . неї би щ е час обміркувати, щ о вувала питання, щ о вона м а є ! К Н И Г А Р Н І
шов, б о вже з о р і л о . Л я г спа- я вже маку б о к л а г з о л о т а і
Р Г Ж Н О Г О з МІС і'Ў.
їй д а - : діяти. Кравчук в д з в о - у гетьмана і щ о її жде з Кравти і спав д о п о л у д н я . Аж колиі казати їй перенести й о г о д о лиш нині побачив їх.
б у д е м ђ мати з ч о г о жити.
(чухом, т и м б і л ь ш и й жах брав В И С И Л А Є Т Ь С Я Й О Г О З А Н А ,
лений відійшов.
в хаті знов усі пішли спатн,, Чигирина, чи може взагалі вжа
— ДЦож тепер б у д е ?
" ' Р і ш и л а с я знов в о л о в о д и — Як т ю схочеш, т о Возьму)
ДІСЛАННЄМ
2-ЦЕНТОВО!
взяв ключі і ліхтарню накритуf тепер махнути на неї рукою?...
Щ о б у д е ? Сам не знаю. т е б е з маєтком. За маєтком не
аж До п о в о р о т у гетьмана, М А Р К И Н А О П Л А Т У П Е Р Е Олена не зараз поїхала д о
п о л о ю , та ‚ п і ш о в добиратися.1:
ѓ З а нею Не б у д у жалувати, а л е Знаю тільки те, щ о мені т у т , т р е б а пхатися аж д о гетьман Чигирина. Поїхавши, н е за- к о л и д о п о б і г ў знов б у д е засилќи.
,,. ,
д о скарбу. Відчішнв двері д о шкода тих цяцьок, якими гетьд о в ш е сидіти. Щ о я т у т , с ь к о г о скарбу. Маєток, хоч не`везла всего і КравчуковЯ н е пізно.
- S V O B O D A -чу
' входової
комнати,
увійшов, май обсипав ї ї . Вони також ` внсндЖу?
такий великий, в твоїй скрипи.'передала,
але полишила
МальшебудеХ.
І83 Grand S t ,
— А б о т о б і з л е тут? У гетьскарб. Як Олена вже не б у д е
гетьмановою, т о їй все те б у д е мана з а р о б л я є ш несогіршс і
непотрібне, б о хто бачив, щ о мене` маєш...
- БУДЗИНОБСЬКИИ.
би проста баба, котра к о л и с
Як б и гетьман цілком не
була наймичкою, брала на се приїздив сюди і як б и не брав
бе такі богацт`ва! Т і о к и д а ю ч и тебе д о Чигирина, т о мені б у : к в :
(Історична п о в і с т ь ) .
бабу, чей же не л и ш у їй тихл о б и д о б р е тут. А л е я`к гетьмаєтків... Нехай все те, щ о має
д відгородить тебе від мене,
І перевезе д о Чигирина і перея 'найбільшому ворогови'
В
К
X !П о т о м у надумаюся, й о м у hq же.дав б и такого житмені.
(ЗС) Iдасть
взяти з с о б о ю як б у д у
к моє тоді. Т о д і і в моїй
— Т о ти гадаєш все так пиІ Приступив д о дверий. щ о вели j
ти? Тиж казала, щ о пила з ту д о л ь о х у і... задеревів. Двер втікати, чи тільки вдоволитися душі пекло, і моє т і л о мучитьмистом,
нарамеішикамн, :я. Всему тому раз вже мушу
ги за м н о ю . Отже маєш мене... І б у л и
замкнені
не л и ш ні
зробити
кінець. Л и ш у т е б е
перстенями
Хіба, щ о тепер пєш з туги 23
ІІНШИМН
дві великі
гетьманови і сам піду в світ за
гетьманом... Я не хочу, щобн'.дедки, яких він раньше не б д - І
"'
очи.
моя жінка так пила.
'чиї:, і не бачив та не чув. щ о Пішов д о Олени і знов ледви

K-VmVA"

VA-я-АЧ

Б

і ГЕТЬМАНСЬКИЙ СУД

ШX X
к а м и

ГЛЯ!1

в

ї

х 3

т и м

3

ч

и

з а х о т і в

1 а

й

с

м

Н

:

м

б а л а к а

у

у

а

б

к

а

л

о

а

ю

ч

о т

к

ЦЏЦ ^„, „„„; „„'„„.-.
в

і

й

д

о

Д

(

з

)

а

д

м

а

К

в

В

д

Д О

в

і к

о

л

о

д

к

и

т

1

Зшпш
А

Заплатив

І Виплати з ф о н д у адміністраЗаплат-. І
Відділ
Д м и т р о Саміло, в. 152
500.00
239.
9.25
3 3 7 . . . - - 14.19 Василь Мушинќа,' в. 239 500.00 'g6.
-6-й
цінного:
^
. 6.20 , ,
УЏШ-ЛП^
to
500.00 .f7. . . . . .15.98 241. .
1281. . . . . 26.72 338 . ' . -213.44 Пазя Ге.тєр, в. 31
242.
.
.171.23'
14
40
І помічних сил
339
.
.
.
901
282,..
--'67.47 Антін Г о ц к о , в. 231
1,000.00 2гГ
На з б о р а х ` поважної амери- товариств,
решта
жіноцтва
ПРИХЩ:
243.
.
100.74
18
00
Залізні
шафи
иа
с
к
л
а
д
е
340. . . . . 20.18 Стефан Кріль, в. 218
3.601
І283. . . ,
1,000.00 ^9кансьќої організації, на
які знеохочена
відсунулась
від. Відділ Заплати
Відділ
2.50
лруків і чл. карт
244. .
33.10
Заплатив 1284. .. .. ... 25,2; 341. . . . 7 2 . 3 9 Онуфрей Гутник, в. 2 . 1,(Ю0.00і ^узапрошено мене як репрезен-,всякої народної р о б о т и . Вкін140. .
17 78 С в о б о д а за магазин і
1. . ...362.77
245'. .
24.10
49.50,285. .. .. .. . 36.70 342. . . .179.85 Мнк. Гаврилюк, в. 105 - 500.00
724.45
тантку українського жіноцтва, ци д і й ш л о вже д о т о г о , щ о І
141. . -. 26.54
473'
прачі
2. . . ; . 176.04
. . . 64.78 343. . ,
3.85, 246. .
27.47
Гарасим
Л
е
в
у
ш
,
в.
64
1,000.00
^3я мала нагоду п о б а ч и т и близ- на з б о р и тих товариств явля-)
29 55 Акціонер за оцінку гра142. . ..105.97
3. . . . . 71.7Є
....
9.48 344. . .
247.
.

1
4
.
4
0
47.51 їв. Бандровськнй, в. 293 1 ‚ООО.ООі
ше, як стоять д р у г і національ- ється пять д о шість жінок аѓдо
10.45'
мот
143. . ."22.09
4. . . . , 86.3С
...175.94
345. І . -114.98
. . . . 6.35 248. .
а Потічко, в. 140
250.00
ности у відношенню д о зорга- й менше. З т а к о ю фреквенціею
144. . .- 46.92
5. . . . . 84.59
. . . 31.69 346. . ,
. . . .17.35 250. .
24.82 Франко Поясеќ, в. 106 1,000.00
1 35 j Видатки канцелярійні
иізовання жіноцтва. З усіх гіа- ч л е н о к ' р о б и т и н і ч о г о не мо`
345. . .. 46.36!
6. . . . 30.14
. . . 53.97 347. . .
251. .
....11.95
42.95 Т е о д о р Фуртак, в. 339 І.ООО.ОО
, . . Разом
$2,134.09
И.'70і
иіональностий
репрезентова жна. Л и ш а є т ь с я отже — са146. . .111.1
. . . 26.76 348. . . . . 12.52
7. . ..194.12
. . . . 7.90! 252. . . . 6.55
них і по звітах, які репре
урядничкам
товариства
1473. ..381.48І292.
...252.50
8. . ..182.59
.
.
3.83
99.
.
253.
.
349. . . . . 70.31
.
.
.
.21.60
З а п о м о г и з фонду з а п о м о ЗІСТАВЛЕННЄ:
з л о ж и л и , я прий працювати, а б о розвязати т о 148. . . . 12.49 293.
. . . 37.44 350. . . . . 68.4Г
9. . ..124.52
.
.
3.60
100. . . . . 7.00 254. .
гового:
ш.іа д о переконання, щ о ми, вариство. Та всеж таки шко149. . . . 3 4 . 1 6 294: . . . . 42.90 351. . . . . 39.28
10. . ,.177.63
102. . . .37.25 255. . . . 1.80 Готівка з кінцем м і с
50.00 103. .
українські Жінки х о ч великі
ц ь о г о з а п о ч а т о г о діла і
150. . ` 20.09 295. ...183.22
березня 1929 остала $78,136.01
11. . . .
352. . . . . 68.48 і Іван Борис, в. 26
. . 6.30 257.^. . . 3.15
7.93
50.00 1 0 4 V
числом в Америці, м о ж е м о ду- так в надії на краще — капа151. . . 82.36 296. ...193.41
12. . ; ..104.10
3,565.74
353. . . . . 19.78 М н х а й л о Винник, в. 45
. .20.25; 258. . . . 4.701 Прихід за квітень
Андрій Дячек, в. 54
75.00
же
про себе сказати пе- рають.
152. . . . . 65.35 297. . . . 13.91
13. . . . 42.52
354. . . . . 29.12
105. . . .11.5C 259. . ..19.35
Мих.
Твардонь;
в.
109
50.00
(Разом
$81,701.7
ред чужими. І се, на жаль, тра.
.
.
48.39
153.
.
.
.
4.95
14. . . . 70.88
355. . . . . 40.20
106. . . . '5.35 260. .
Ш и к а г о не проявляє ніякого
і
'
Іван
Кметько,
в.
128
50.00
Р
о
з
х
і
д
за
квітень
, 2,134,0
...'68.77
ііилось мені не перший раз.
154. .
15. . . . . 29.29
356. . . . . 27.77
107. . . . 8.85 261. . . . 2.05
життя, хоч 6ув там
якийсь
. . . 40.28 299.
Від кількох л і т д о в е л о с ь Ь
155. . ...314.62 300. ...262.75; 357. . . . . 31.82 Параск, Щульган, в. 150. .50.00 L08. . . . 7.88 262. . . . 7.42
16. . . . . 42.46
к л ю б , про який тільки в при
50.00 109. . . . 13.50 і 263. . . . 6.55! Готівка з кінцем міс.
ні б у т и в рядах українських ватних
156. .
17. . . . . 30.58
358. . . . . 51.10 Иосифйна"Геда, в. 162
gg 301.
колах
говорилось.
квітня 1929 остає
$79,56?А6
Марія Д у д а , в. 163
75.00
.
.
3.15
народних робітниць, п о д е к у д и С п р о м о г и
157.
.
18.
.
.
,
28.57
359.
.
.
.
264. .
55 05 302. . . . . 8.76
..107.59
зорганізувати
жі
90
Петро Панчак, в. 179
13.00
, навіть провідницею. В проти- ноцтво безуспішні.
19. . . . 10.31 і 158. .
П`55 303. . . . . 58.25 360. . . . 61.35
. .16.05 265. . . . . 2.25і
і,
БІЛЯНС
.`с_
Мих. Воловчак, в. 217
112. . . . 7.20і 266. . . . 4.73,
S іі цих л і т я стрічалась з ріж159. . '
20. . . .155.73
й ' о д 304
39.60 361. . . . 285.31
Ф и л а д е л ф і я а б с о л ю т н о за
Марія О б у х , в. 236
50.00
Стан чинний:
) ними органзіаціями амернкан160. . ."
21. . . . 63.23
267. . . . . 3.6
362
25.6^
72
62
305
74.71
.
.
9.00
снула і дай Боже, щ о б їй щ о с ь
'
а Ковальчук, в. 237
50.00
еіжими, які х о т і л и п о м о ѓ ѓ к нам
22. . . . 88.82
269.
.
.
Готівка
$79,567.66
363
121.99
3.38
..
25
J 0 42 806
20.47
гарне приснилося.
в. 238
50.00
162. . .. . . 53.88 307
, тати на ноги. А л е ми
23. . . . 45.84
''
40,Ю0.0О
. .10.45 270. . . . . .18.45 Морѓені
..222.6:
28.69
Петро Спринський, в. 2.55 50.00
П р о Д і т р о й т знаю, щ о є с`;
163. . .
, гяж.тиво брались д о діл;
24. . . .117.76
36,623.00
271.
. . 1.60
3.65 Бонди
. . 90.18
93 76 308
102.64
365.
Анна Д е л е н к о , в. 276
50.00
стрицтво, яке не проявляє кі
164. . .
ми так много радили, а
25. . . . 41.95
13.851
. . 13.64
ЗЛО{ 273.
87.06 309
39.40
366.
Петро
в. :Ю8
50.00
Разом $156,290.66 .
165. . , . . 97 18 310
26. . . . 28.39
робили, щ о вкінци вони зне10.
40.11
367. . ..216.49
З .18.45
27. . . . 35.06
166. . .
охотились д о нас і л и ш и л и пас
7.20
13 44 З П
13.87
368. . . . 20.39 Виплати `з фонду сирітського
...13.95
Стан довжини:
за ля, т о нехай дасть про себе 28. . . . .156.90
167. . .
у спокою.
276
58.751
123. . . . .11.25
4650 312
69.98
369. . ..133.43
по 6 л . п і
$118,'
знати-.
29. . . . .149.63
168. . "154 91 314
277. ,
124. . ...13.7.'
2.03 Ф о н д посмертний
12.05
370. ...185.85
Не кажу ‚вже про б і л ь , гнет
37,801.
Яико Набережний, в. 19
136.00 126. . . . . 2.70
адміністрац.
169. .
Клівленд
тихо.
Н
і
ч
о
г
о
не
j
106.5.
278.
.
69.48
9.50,
моральний, який мусить насту'`пат Окаль, в. 87 ,
j
170. . .
281 ;
аю.
хоч писала по інфор- 31. . . . .132.66
. . . ` 3.15І
...11.95
пити по кождій такій невдачі,
Разом
$156,290.66
С
Жельманович,
в.
''71
300.00,
)28`
32.
282.
...28.15
. . . 35.57
. . . 7.70
.і кажу про стид перед чу
Насько Шевчук, в. 255
200.001129'
283. . . . . 7.05
. . 75.60
. . . 2.25
Т е о д о р Грицей, г о л . предс.
І
3 менших місточок є м н о г о , 33.
О. Ольшаиицький, в. 99 260.00
'
. . . 2.25
. . .11.70
І
д о в е л о с ь мені пита- які живуть не дуже т о д о б р е , 34. . ..112.19
В. Левчик, г о л . касіер.
Текля Ручжіська, в. 193 345.00 131'
. . . 4.50
. . . 8.95,
їй других, яка причина нашої але живуть своїм л ь о к а л ь н и м 35. . . . 18.64
.
.
.
3.60
.
.
83.09
J132.'
...16.851 286.
Р. С л о б о д я н , г. фін. секр. `
дезорганізації. Одні кажуть: життям.
...27.23
. . 68.86
. . 8.10
288.
..Колиб б у л о стільки урядни-і
Супроти ц ь о г о стану знай-! 33'
Виплати з фвнду н а р о д н о г о :
133
. . . 5.95
..221.88
. . 6.30
289.
`к в товаристві, скільки чле- шли'сь відважні одиниці, які пс-( 39
Свобода за діточий ма1135.
. . . 4.50
..115.70
. . 20.93
тоді р о б о т а п і ш л а б як сміли завязати С о ю з Українск
газин
327.80 136.
.. .23.05
. . 39.17
:
. .26.78
слід". Невжеж? Значить: за- в Америці, не в цілях запомі І 41'
: 137.
. . . 1.35
. . 32.67
. . 5.60 293.
'Ьінансових, a .nDO.r.-oj
Виплати з
адміністра139.
. . . 4.95
..109.60
. . 5.65
Ще одні к а ж у т ь : „ З а б о г а т о для зорґанізовання українсько43'
..23.85
. . 58.31
. . 1.00
4,000.20 М ' товариств
потвори- ѓ о жіноцтва в Америці, д л я
. .14.65,
.. 166.6 1
АМЕРИКАНСЬКА ГАЗЕТА І
..11.70
550.00 `УІ Ілатни г о л . уряду
юсь і —дуже вони всі б і д н і " , скріплення
їх
творчої
си- 45
. . 3.45І
..176.20
ПРО У К Р А Ш Ц Я .
1
. . 2.25'
2,005.59 J44- `
Свобода за праці
Значить: брак солідарности, а ли,
для
моральної
п о - ' 45^ ' .. 39.66
.
. 6.75
14о. . . . 2.30
Акціонер за оцінку
Гром. Павло Шпікула з Пітсце
наш
загальний
тяжкий мочі та єдности. Пляном С о ю - ' 47' j . . 28.17
. . 3.38
. . 9.45;
450.ОО
J46.
грамот
ворог. Ще инші кажуть: „Не за Українок б у л о і є зорґанізу-' 48.
. .20.70 6vpr, Па., переслав витинок з
.. 50.86
. . 54.681
147. .
Залізні шафи д о офісів
дати собі ради і зне- вати відділи там. де нема ще
. .11.93 "Pittsburgh Post Gazette", May
.. 17.54
. . 4.50!
714.7.5 148. У. Н.'Союза
о х о ч у ю т ь с я " . Причина: лінив- ж і н о ч о г о товариства,
а вже
50!
..
75 ( б , Ю29, в якій помішено ре.. 37.63
. . 7.65
37.50 149. Гол. лікар за квартал
ство.
'істнуючі товариства
приняти
51. . . 51.21
. . 1.35 дакційннй артикул про інжи1.651 303.
8.77 ЗЗб. . ...162.84'
Чеймбер оф Н'омере
25.00 150. .
. . 4.50 ніра Володимира Малєвича, віВізьмемо лиш ці три причи- як ч л е н і в - з правами, приписа- 52. . . . 40.06
305.
7.95
Переплетня
книжок
,0.80
..
50 д о м о г о . нашого громадянина,
" ІІР,
3 місячних вкладок
нн, а може д о ч о г о с ь доторо-і-нцми с т а т у т о м . ' Таким с п о с о - 53. . . . 49.71
306.
Нотар за печатки д о
. . 3.45
паємось.
б о м можна довести, щ о всі 54. . . . 17.25
. 2.251 307.
" , g g
старих родів о б с з п . ^32,480.48
Союзовця і делегата на 17-ту
.3.00 153. .
іінки грамот
. .16.45
Заздрість. Типи, які не м о - т а л у з и в праці народній ішлиЗ 55. . . .. 49.91
.50.65 308.
Конвенцію У . Н. С о ю з а .
14.56
Заплатив В.дди
Запля,^ Видатки канцс.тирійні
46.64 155. .
.
.
4.05
.105.67
бути на чолі о р г а н і з а ц і ї ' п о в н и м
і
пильним
х о д о Л . 56. . .
.10.80
33.60
156. .
Артикул той звучить:
j
. . 5.85
ми то задля браку о р г а н і з а ц і й . Тільки тоді можнаб мати ча- 57. . . .101.59
. 1.35 .310.
38.22
3.38
. . 9.95 E A R N I N G A N D L E A R N I N G .
ної свідомости, чи задля це- сопись чи свою жіночу, чи в 58. . . . 93.53
.
1.15
. 32.16
312.
158.
.
2.3!
. 18.48
.97,
. . 1.60
тактов'ис-сти,
збирають
Коло ( з л у ці з дневниками вже істну- 59. . . . 134.38
.
9.68
62.87
When
Vladimir
MaleviclT
159. .
ЗІСТАВЛЕННЄ:
25.
. 8.31
. .22.50
. 17.86
ічч.
легковірне жіноцтво, яке.ючими, яка приспішилаб хід 60.
.10.60
9.76
160. .
I landed in America twenly-ont
. 3.56 Готівка з кінцем міс.
26.
. .11.15
. 55.72
. 11.7C
х%марою йде руйнувати вже за-J праці, свідомість організацій-. 61.
78.36
.25.22
березня остала
$484,538.6! 161.
. .10.13, years ago, he earned his livinK
. 55.67
започате д і л о . ‚‚Не б у д у я ' — н у і поміч.
62.
. 52.55
.
3.1!)
.
.
3.25
an untraineti
Прихід за квітень
40.75С.72 62.
. . 9.23I through his
.241.08
. 9.45
. 35.59 31. .
не будеш і т и " ; це їх клич. А
Стрічалося закиди в чаео-, 63.
. 7.60
221. .
N o w . a man of
. .17.10, Ukrainian.
. 64.36
І. 8.85
75.35 34. .
м ќ и й клич з с у м і ш к о ю о с о - ,
- С У А нічого не ро$525,289.33 164.
. 3.54 Р а з о м
223. .
father
of four
. . 2.0; forty-two,
.272.48
. 2.95
204. . . . 80.21
бистих лайок і сплетень д о в о - бить
2.3,600.03 165.
. 3.68 Р о з х і д за квітсн
. . 2.09
229. .
.
.
9.45
.100.71
і
children
ranging
in
age
from itjnc
. 2.25
205. . . . 18.51 166.
. 2.16
. .11.07 235. .
дить д о руїни організації,
я с ь о г о не сказалаб. Бо коли 66. . .125.39
..ЙОДІ'
he
an expert drai4s. 4.28
206. . . 322.26
67. .
Готівка з кінцем
.
5.27
.
.
3.53
Брак с о л і д а р н о с т и . П о т а о - '
,
237.
.
. .15.30П т а п
for
a
great
Pittsburgli'
.2.3 40
68. . . 34.75 207. . . . 45.42
квітня 1929 остає.$-501,689.30 168 .
.20.12
. . 3.69
рився цілий ряд малюсеньких.
208. . . , 33.30
) corporation, able to add to his
69. . . 86.37
327 .
. 5.03
. . 4.52
170. .
жаристе, кождс, щ о правда,!
;
.247.20
.
25
209 .
3.00
title of Civil Engineer.
,121..50
. 2.19
. . 4.47
має високопарне імя и ш л ь , .
,
робітниць
. 11.62
Б
І
Л
Я
Н
С
171.
.
. 1.60
210. . . , 39.26
3.45 T o this he also
add
, . 8.66
. .26.81
та це все на таку міиімал ,ну; „
„ я т а внутрі.л. 52.01
211. . . .122.27.
331. . . . . 6.75 degree of Bachelor of Science.
. 1.29 Готівка Стан чинний:
. . 5.12
ска.ію, щ о про них та їх Р"-,
нікому НІКОЛИ
$501,689.30 І`З.
. 83.09
212. . . . 30.65
. 11.64
. .13.04
332. . . . . 6.30 Malevich won these honors by
986,234,50 174. .
мало хто знає. Р о з у м : - „

.
. .56.84
Моргсчі
213. . . .268.50
. .3.79
. . 2.68
333с . ..11.30 hard work at night at Carnegie
.Io5.09ll.80 175. .
е ѓься, щ о р о б о т а їх не доведе
.
.100.29
Бонди
214. . . . 43.37 і
. 1.34
. . 3.23
334. . . ..13.73 Institute of Technology while he
155.241.89 176. .
ні до ч о г о в е л и к о г о . Б у л о кіль_
.
.233.61
Реальність
215. . . . 33.00
. 1.79
. . 1.96'
. . 8.35 335. . . . . 4.75 gained livelihood for himself and
.. 81.13
216.
.
.
.
40.55
.10.29
336.
...
Р а з о м $2,108.256.49 179.
. .23.85
д о Часопису
.134.03
..17.80,his family bv daily effort at the
217. . . .311.08
. 4.77
-:ак і мужеськими кругами у- .
. . 14.00 і 337. . .
'
181.
83.
..
3.51
. . 1.15 job.
218. . . .258.94
79.
творити, чи обєднати ці дрібні;
Нехай отсих кілька слів буде
. . 9.90; 338. . . ,
Стан довжини:
182.
84.
.. 37.00
219. . . . 41.00 85
H e r e i s xcn
..рганічації
але Брак
досі мало
з зазивом д о о х о ч и х народних
Ф о н д посмертний $1,46.3,782.2.3 183.
. . 4.75, 339. . .
.-4.C 276.
радости.
довіря.)
..122.73
America, the lartcl
220.
.
.
.119.381
340.
г


І
б
і
т
н
и
ц
ь
стати
з
нами
в
ряди
43,231.12
185.
278.
.
.
6.30
.
9.0!
Брак солідарности.
.. 55.95
opportunity,
at its
his
.329.32 ; ; ; ;
.341. . . - " - ^ ? of
н повести вже започате д і л о
302.803.87 188.
.35.25
might
have ended
life best.
as he In
began
Лінивство — головна риі
.. 83.00
резервовий
Jj-jj".
home
country, perhaps, Malevich
до п о в н о г о успіху, б о ще HZ
66,01т 1.13 189. . . 4.50 342. . .
and his children might have f o b
.F.
.. 22.93
жіноцтва в Америі
іапомоі овий
223. . .. .ЏЯ№
9.965.96 191.
. . 6.981 343. . .
.. . 19.09
. . 112.94
прийти на з б о р и . К о л и запізно.
По - інформ
с'оп''lowed
obscurity.
Ortr
224.
.
6.5С
прошу г о л о 39.772.85 192.
. . 6 . 7 5 ; .344. . .
.14.41...1737.1
.. 184.99
конвенційний
по
десятьох
кличах
вќійни'ситись д о :
,.A- OF the children is a day student in
225.
. ІЗ. 10 ,
345. . . ' - і ' ?
. . 7.90
.10.96
182,639.33 193.
. . . 4.15
. . 97.06
сирітський
рийде на з б о р и , ' т о участи ві League of Ukrainian W o m e n
at
Carnegie, t w o
226. . :
. 2.16
. . 2.70! 346. . .
.. . 12.53 308.
..
6.05
их не б е р е . Сидить і притаarc in high school and
of America,
'
5
?
3
'
156.49
227. . .
Разом
$2,108,:
. .
90; 347. . .
. . . 3.18 309. . .
. . 12.32
свою д у м к у д у м а є ;
fourth is
public school,
228. . . . 51.06
. . 4.45 349. . .
. . . 7.70 318. . .
Т е о д о р Грицей, гол. предс.
.226.31
де д о д о м у — л а є т ь с я , щ о по
example of their
father
о
229. . . .199.82
. .12.15 350. . .
New York City.
322. . .
..218.1,3
і не пішло'. Лінива прочитати
В. Левчик, г о л . касієр.
- З - u h n u l d be inspiration to each OI
.224.35
Г'
. . . 6.00 351. . .
323. .
. . 14.88 230. . .
Ірина Д о б у ш .
асопись, про книжку вже й не
The opportunity which he
7
Р. С л о б о д я н , г. фін. секр. 203.
231. . . - 53.59
. . . 6.30
.324. .
.. 49.11
гадуй. „ Т а к с и н а р о б л ю вдені
'
"Jem-braced
as
a
grown
man
lies
.
5.5.82
'
2
232. . .
. . . .5.90
355. . . . 4.0.
.192.07
. . 2.02 326. . ..13.23-1
іо вечір вже н і ч о г о не x o - j
: і before them at ages comparable
233. . .
. . . 4.75 356. . . . 1.05
. . 57.07
. .16.19' 332. . . . 2.41
еться". Так, начеб д р у г і жінки'
Jin those of their desk mates.
234. . . . 139.25
...47.03
357. . . . 3.85'
В Америці.
. . 2.45
..169.75
333.
.
.
.,
5.49
іе працювали цілий день —
11The things he struggled to obtain
.121.61
. . . 4.50 '358. . . . 4.10
. . 72.43 235. . .
. . 4.97 336. . . . . 5.76
сиділи з з а л о ж е н и м и руМОЛОДЕЧИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
267!
236. . . .109.29
Українець 'продавав
коня
. 3.85 re theirs for the asking.
. . . 1.80 359. `Л
90
208.
..134.72
. .10.00 337. . . .
іами. Байдужність д о в с ь о г о ,
The career of Malevich is not
за квітень 1929 р.
237. . .
.10.80
`Жидови і не д о б и л и т о р г у
. . . 7.56
360. .
..155.60
.
.
4.56
338.
.
по вимагає т р о ш к и е н е р г і ї . ' З
by any
means.
238. . . . 64.66
.25.90)1 unprecedented,
99.
ПРИХІД:
210.
. . 78.12
361. .
. . 2.67 344. . . . . 4.48
акою р о б і т н и ц е ю народня ро- Ж и д давав 50 д о л я р і в . а Укра
It serves to call attention to the
239. . . .180.25
.
9.00
.
.
.
3.19
Заплатив''
211.
.
.
.
53.00
362.
.
.
.
.
7.70
.
.
2.57
345. .
143. .
їнець хотів 75 д о л я р і в .
Відділ Заплатив
їота ніколи не піде вперід.
j sturdy self-confidence and energy
.1
240. . . .. 11.59 144. . ...13.72
25.65 212.
...322.55
. . . 1.80 363. .
346. . . . . 2.51
....25.43
..
79.71
Отце вам три б о л я ч к и , Які
1
which
animate'
the
daily
Ш И
На другий день приходить
1.
.
.19.35
241. . .
'213.
. . . 92.89
364. .
. . .23.20
...17.67 349. . . . . 3 . 2 5 2. . ....20.95
.. 126.68 147. .
гочать т і л о наших організа- Українець д о Жида і жалує, 103.
I of no small part of the popula...188.63 242. .
365. . . .13.50
. . .11.50
. . . 1.86 350. . . . . 1.70
1.13 214.
. . . .12.60
. . 85.22 151. .
' ticn.
щ о не покінчили бизнесу. т о м у 104.
...153.28
366.
.
.
.
.
.34.88
217.
155. . . . . 3.23 357. . . . .15Д9
1.13
. . . . 2.70
Це, щ о я сказала, не нове —
244. . . . 27.Є
...207.04
367.-. .. .12.83
. . .34.70 361. . ...22.09
160.
годиться продат'и коня за 50
3.85 218. , ....37.15
. . . . 7.43
кажете. П р о те вже б о г а т о г о 245. .
. . . 52.36
. . . . 3.83 368. . . . . 1.60
163, . . . . 8.50 363. . ...14.51
7.45 219.
. . . . 2.7Г
!і рилось і писалося. А всеж д о л я р і в ( н е з г а д у ю ч и , щ о кі
. . . 4.73
. . . 94.20
167.
. . . .17.55 .369. . .. .2.3.8c
6,8220.
....27.00
Діточа льопка.
коли нам вже надоїеть
ув
ї самої н о ч і )
.214.76 1 68.
. . . 97.52
. . . .18.20 .370. . . . . 9.00!
. . . 2 6і
221.
371. . . . . 3.57
. . . .15.98
.. У5.27
про те л и х о миого-мно-і
р ш і , заплатив
М а т и
( д о д и т и н и ) ! Встн. . . 27.34
. . . .24.55 371.
3.17.2!
, 3
6.5П223.
372. . ...23.94
. . . .24.081
' разів, м о ж е вже д л я с в я т о```'`}З
го
249.
.
..
32.76
.
.
.
4.7V
372.
.
.
.
41.46
.
.
.
.
1.35
.
.
.
2.6.
. 2.951224.
т о ю у м о в о ю , щ о Українець
382. .
дайся, б о ї ш с я т а к о г о м а л о г о
. . . . 5.20
5-І.
250. , .. 17.40
спокою зачнемо дійсно вдивля...171.85
. . . 5.22
. . . 2.68 383. . . . . . 3.66
. 7.201226. . . . . 2.70 374.
має привести й о м у коня д о
. . . . 2.0І
55.
.
песика!
Дивися,
мама нітрохи
. . . . 8.31
гися у ті наші рани і п о ч н е м о
. . . 80.68 251. . ..123.96
....
50
. . . . 4.30 377.
...,6.2f
.23.85
385.
. . . . 5.20
66; .
стайні. С т а л о с я так, я к г о в о _ 51.01
. . . . 5.19
. . . 55.54
їх гоїти.
. . . 2.48 не б о ї т ь с я ! '
. 8.35
388.
. . . . 1.15
57: .
253. . .. 69 27
. . . 19.58
.
.
.
3.60
.
.
.
J6.70
„ Н і х т о не винен, т і л ь к и Г.'`, о и л и . Коня привезено до' стай.12.40
229.
.
Д о її с ч к а:
Так, аЛр я
. . . 3.60
ще іі привязано, але так, j 115
. . . 61.89, 254. . ..114.26 З місячних вкладок
. . . 4.50
і` а же одна з народних пісень.
.14.90 230. . . . . .34.20І
б л и ж ч е землі, ніж ти, мамоЗ
12.60
. . . 76.551 2.55. . . . 78.60 нових родів о б е з п .
. . . 3.60І
$803.95
1.58 231. . . . . . 7.88
І ось тут скажім с о б і , щ о н і х т о
Ж и д не бачивіПб.
. . . . 4.30
. . 30.40
256.
..362.89
. . . . 5.65. 383.
. . 5.63 232.
не винен, т і л ь к и ми самі; наш
Українець певний б у в т о г о , ' 117.
9.20
. . 45.96 Р а з о м від членів
257.
$33,284.43'
. . . 31.26
68. .384. ....13.95
. . 6.32 233. . . . .
організм с л а б и й і' схиляється)
7.65І
Ж и д Сейчас прибіжить д о
. . 37.13 Процент від бондів
258.
....23.18
1,647.79
...141.37
. . . .29Л5 385.
. .25.65 234.
ло
всяких
пощестей. Треба
7.88
63. .
н ь о г о , з ѓвавтом о з в о р о т г р о - 120
..139.83 Процент-від иоргечів
259.
....14.78
1,948.50
. . . 91.34
. . . . 6.75 388.
. . 5.65 235.
гоїти й о г о , поки-час.
7.10
64.
.
.
.
21.621
260.
. . . .12.831
Так чекав тиждень і з 1 2 І
Сплата моргечів
770.00
. . . 47.63
. . . . 5 2 0 396.
. .35.80 236.
З приводу цих начеркненихі шей.
-65.
.
23
2.95
. . 13.26
. . . .11.70)
400.
. . . 119.39 261.
. . . ,18.00
Сирітські части по б л . п.
. . 4.05 237.
зайшов д о
стрічок мен'і х о ч е т ь с я д а л ь ш е цікавости самий
66. .
17.35
. . 41.99 Пазя Г е л е р , від. 31
. . . 89.42, 262.
200.00 24
. .15.75 238. . . . . 2.95 ІЮ1.
писати не п р о т е , щ о вже б у - Ж и д а і питав:
(ШІ
67. .
. . 67.40 Гарасим Л е а у ш . в. 64
. . . . L8.68 263.
400.00! 25. . . . . . 1.60
. . 2.25
!
—MOTHPROOF
л о , а про те, щ о щ е повинно
26.
.
.
.
.
.
3.601
— Як кінь?
.'. 20.751 Стефан Кріль, в. 218
264.
.
.
.
.
75.31
SOO.AXT
. . 5.40,1 З місячних вќладоќ
бути. '
. . 41.08 Матвій Шевяк, в. 274
О л р а й т — відповідає ра. . . . 99.61 265.
850.00 27. . . . . . 2.05
. .25.20,
^
CLOTH
ITSELF
Начеркну в к о р о т ц і р у х у75.00Процснт-від
бондів
т24.08
. . . 66.55 ЛЛоснф Павліна, в. 282 ? 400.00 28
. . . . 55.23 266.
. . 9.Ю
країнського ж і н о ч о г о життя п о д о Ж и д , — я ‚ з а р о б и в нд нім
Lar-ax actually mothproof,
.20.25
135.00
. . . 43.46 Ів. Бандровськнй, в. 293 760.00
. 3 . 31.94 267.
. . 8.10 Процент в і д ' м о р г е ч і в
cloth--., ruga, f urtritur-. во that
містах в Америці, і т о п о
долярів. ,
.17.10
. . . 35.65
269.
....199.38
.
.
1.80
129.'
.21.781
А т о ж як ? — питає cAjyРазом
$3,565.74
...134.83
' Р а з о м $40,750.72
..18.70
130. . . . . 31.ВЙ 270.
Ню И о р к , оЄередок і поча- дований у к р а ї н е ц ь .
.25.45
. . . 41.23
.1... П9:24І 271.
. . 29.52
тоќ в с ь о г о н а р о д н о г о життя.
.-2.48
...
7.13
272.
— А так: — Я дав й о г о на 182. ....153.86
. . 8.10
Р
О
З
Х
І
Д
:
Жіночих товариств, комітетів
.
25
. 3 . 59,13 273. ...106.89
. . 3.85
чимало. Всі вони л е д в о диха-1 ігравку п о 25 центів за ти.22.10
78
38.
...134.70 Виплати посмертних з а п о м о г
274.
- . . . 117.
. . 4.34) Виплати посмертних . з а п о и о і і
ють. Т о м у ' кільканайцять л і т кет. :
п о б л . п.:
39. `г-.... 9.00
80. . . . .
275. . . . 80.65
. . 8.35
135. . ...146.40
по б л . п.
завязалось о д н о жіноне това.
5.20
81
...Я76.90
276.
ТеодОр Винник, в. 90- , І.ООО.ОО
,-R Т і ў , а щ о казав т о й , х т о 136. , ...154.39,
риство і через, о с о б и с т у зазд-j
Ж Е Г с .Ж^ .
.
1.60
82
А. Довжицький, в. 161 І.ООО.ООі чі.
. . . 44.78 ' 277..
14.40^Теодор Онуфрик,
рість і лайки — р о з л е т і л о с ь . виграв коня?
.10.13
83. . . . .
. . . й о с и ф Павліна, в. 282 1,000.00 42.
. . . 70.06 278.'
Л т о г о н е в д о в о л е н о г о слеменО л ь г а Мельник, в.
85. . . . . .
. 6.1
6.24
'Матвій
Шевяк,
в.
274
1,000.00
43.
279.
,
І
.
217
4ОО.О0,

Н
і
ч
о
г
о
.
Я
йому
віддав
-зв
1.139.
ту повстало м н о г о м а л ш ж и х ' й о г о 25 центів.

Щ Е НЕ З А П І З Н О ,

КАСОВИЙ

ЗВІТ

`І,

СОЮЗА Й ѓ `

н,

за квітень 1929 р.

1

л

Т

к

252.00
527.00

я

J 4

юо.оо
18.64

А н н

і

іентантки

Б

мало

8

5 3

і

і.

99

по: .

161. ,.

Мельничук,

мало'

Лиснґанни,

зо. ...

4л'
4^
44'

ііинь,

іговнх,

уміють

99.75 127'

Ш ` - І № З 8 8
З!!!І`: ' і 1 М

нераз

злѓ'ість.
дрібних

J

1

і 1 і і і і : : ' і і і - і !
. і ї і
' і І

В

(

3

0

голоси ЧИТАЧІВ

292.
294.

фонду
пінного:

49.

ЦІ. -

ВІЖНІЛ

.куті,

19.,.

.. 98
.. 9.5а
... 4.75І

200,

С у д

в

і

д

Щ

д

я

к

д

і

і

и

й

и

боту

и

ц

r

и С

о

е

ю

с

а

д

р

т

и

і

Q

й

т

0

м

у

д

о

м

а

а

л

А

є

ц

е

і

х

г

а

ю

с

н

о

в

с

л

щ

о

о

р

с

к

з а

щ

о

ц

а

о

п

н

а

т

ч

м

1

У

п

н

ч

?

( Я

р

н

с

м

л

65. .

0

е

и

о

д

к

г

о

о

в

т

і

т

н

с

л

к

0

е

т

ь

ю

т

о

б

и

Ь

и

т

н

в

а

с

о

с

л

и

х

о

( ) е

м

а

ю

т

п

и

с

д

ь

у

в

і

І

д

245.
246
247.
2-1S.
252.
253.

73.

Ю

в

а

.

о

. 18.11 ўА
ді
97

адміністра

' in'?^'

народний

; :27.0b

the

1 engineering
' RleteAhers
h

i

m

i

n

1

191,.
197.
198.
200.
201.

j 10

"^,129 E. 7th St.,

will soon

л

1 ( Г І

а-при-

name the

і

( ) 0

уе,

1

muscles,
the
, Tinetecn, is

17"

f

р

нашого
Лінива

і

322.,
.323.
324
.11.05 326.

56.
58.
59.

і

А

М

в

. 3.15

ь

о

Т І М і

а

ч

ка СПРОМОГ ЯК МІЖ ЖІНОЧИМИ '

р

а

к

Разом $23,600.03 157.

10.

ссбе

П И С И Х )

(

і-і-і7
. 56.48 -

' SSlAbe
' online
352. .. oXlthem.

in

2

іачеб

КАСОВИЙ ЗВІТ У. Н. СОЮЗА j

.166.33

209.

100.

Відділ

...

читати

з г н н

Ж

т

и

д

3. .

і

243. .

...ШЌ
... 4.7;

366. .

о

в

и

н

я

в

Г

::: f

0

252. .

228. .

... 1.66!

..

1

62. .

D o n ' t

W o r r y

A b o u t

M o t h s

И

1

старосто

133.

р.озхі4г

35.

і

76.
77.

: them. New and .ure
L A R V E ^ ;i

1

13І95

164

112.00

mothproof. mothproofa
fabric not

Легкий Василь . . . . :
} 00
БраГусь Дмитро
І
КучмІЯ Микола
J
Джумак Михайло
TFM
Гсрега Стефан
`І 52
Куций Теодор
Гой Василь
Василь . . . . Л
$100 Хованедь `Андрій
} Ш Олійник Іван
} W Колодзінський Іван
ВІДДІЛ 370.
і
іW
Тов. Любов у Ню Гейвен, Кони.
fW
Жертви, з каси відділу, від чденів і з весілля проголошено.
дохід з представлення $39 65
. 1.004Дісдано
Збірка на представленню . . . . . . 47.40)

DO ЗРОБИТИ З РІЖНИМИ МОДЕЛЯМИ ПОІМЕННИЙ ВИКАЗ ЖЕРТВ
НА сиротинець-захист укр. НАрод. союза
БРОНСВИКА
Душ, Дмитро M
B
УСУНЕНИМИ З КІМНАТ ОУРми, щоби їКШГотати:Н^:і!:;:!:!!!!ІІ"
НА виставу КНИЖОК
ЗІ?
Panatropes -Radiolas-Rm)rds і ОВРАВ
НЕМА ИНШОЇ РАДИ ЯК ВИПРОДАТИ ЇХ
JplHM
i.Bi
^ Р О ЗНИЖЕНІЙ
Так робить тепер му=
зичний відділ СУРМИ
і запрошує отсим всіх
$ЗО
О.ОІ
Земляків скористати з
сеї нагоди.
друйгі
MM- ^J^gUKHt
ВІДДІЛ 180.
Сестр. Успенія Пресе. Діви Марії в
Сентралія, Па.
Жертви р каси відділу і від членів шроголошеио.
Діс.танр від членів
$17.00
.'

Підгаиний Дмитро . ,
Парашаќ Максим
Мушастий Михайло

Пувдяк Пантелеймон
ШкольниА Стах
Періѓ Олекса
Петриќ Пантелеймон
Разом. $17.00 Данилкж Теодор
Мадицький Іван

:

ВІДДІЛ 299.
1
Тов. ім. її
1.00 Н И.
1.00
1.00І Жертви з каси відділу,.від
РУШ

ДРІБНІ О Т О П О Ш Е Н Н Н . `
КОНКУРС.
Українська гр.-кат. парохія в Ford
Oty,
Ра., пошукує дякоучителя, котрий вміє зорганізувати _Хор і Аматорський Кружок, давати концерти і
представлення, провадити українську
школу, котра є добре зорганізована.
Мусить бути .чесний іЛірЩьовитий.
Посада до обняття від 27 мая. Зголошення просимо слати до:
мб

Разом; $87.05
л. КОЛОДІИЧУК,
На представленню дня 3 березня
1929 р. жертвувзяй:.И. Рижевський г 724 RIDGE AVE.,
FORO C I T Y , PA.
М. Кутний-по $--00: Анна Зборівська.'
Яків Швеиь по $1.50; Р- Толубович,
INTERNATIONAL MOVING
Н. Хябінець. М. Сампара, Агафія БунІ
.tt-_4EXPRE5S
CO.
дзяк,
Софія
Плугоаськв,
Анна
Васн- члена
..-.. $5.00-1
ПеревозтТвв меблі, пяна, в Ню Йордик, П. Брезінсьюій, Явдоха Ґіиа, ОРазом $5.00 аскса МаЬкіза. U Тайсар. Микола ку і околиці, а також в подальші міс-`
,
чс підписаний залучаю 5 до- Рашка, М. Мельник, ґаврніл Савчук, цсвоои, по иайнизших цінах. Голо107—
Сиротинець-Захист при У . Н. Текля Куць, Я. Блаптка, Л. Осухов- сііься або кличте:
1.00
100'Союзі
замісць вінка на могилу свого ський, Д. Небор, П. Воляник і Ф. ЛеМ. Z O R A W I C K
Ў
іидовський; по $1.00; П. Васидик 75
--'хресного батька, Сте^ада
4-а Е.
ST., rrtw Y O R K
Ковбан Марія
лена 127 від. У. Н. С котрий „нт ; Уланович. Анна Голубовцч. ЧаЯTel. Stuyve..nt 7950.
I
: дуже інтерссувався сим Сиротин- ковська. Д. Литвинюк, А. ЗшеЬнч, Ф,
ВІДДІЛ 218.
.1 Нехай земля буде йому пером! Гаврон, В. Шулим. К Рошка, Парань
Тов. Сокіл у Кемпбел, Огайо.
Ф А Р М А ' н а продаж, 85 акрів,-бу.
Стефан Сидорович, член молсдечо- а Марущак, Анна Хабінець., К. Ма
Жертви з каси відділу, від члеущак. П. Тодорчук, И. Десембер і М дники в найліпшому порядку, нові,
відділу 299.
-шки проголошено.
Інснй по 50 цнт.; дрібними датками досить овочевих дерев, близько фа. від
ВІДДІЛ 301.
Ліс
$7 65 — Разом $47.40. Чистий доздд брики. Причина продажі, що жена мсДмитра Вітовського в ШиЗ пушки
представлення $39.65. Зага."—м $87.05 ні умерла. Ціна $3,500. По близші інформації прошу писати:
.,
Ілл.
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛІВ УКРАЇНРазом $10.00 Жертви з каси відділу і
JOHN DURIAN,
ВІДДІЛ 378.
Війтишіш Мнхай.тс
$3.00, нів проголошено.
WEST WIIXINGTON, CONN.
СЬКОІ ПІСНІ
Бр. св. Николая у Вудбайн, Н. Дж.
Бн.тпеят Стефан
Діслано
і
каси
відділу
.
Жертву від члена і дохід з балю
поручае
'
іваннчнк Франко
2.00
проголоііено.
,
ВІДДІЛ 236.
Діслано від членів
-- $'.001
КОМПАНІЯ БРОНСВИК

(Морис Кринський)
І
Тов. Вільна Україна в Сейр, Па.
УКРАЇНСЬКИЙ
ЛІКАР-ХІРУРГ
І Жертви від членів проголошено.
Разом
$8.001
2191 P R O F E S S O R STREET,
Разом
Діслано від членів :
$5.00
АРТИСТИЧНІ РЕКОРДИ:
Кузан Олена
$2-00

Atbntic
2054.
CLEVELAND, О .
Барняк Олекса
А) ПОВАЖНІ ПІСНІ: (рекорди велиВІДДІЛ зів.
..$19.00 Барник Софія
Проти Українського Банку.
МН
чини 10 цалів по 75 центів з
Тов. Вільні Козаки в Рочестер, Н. И. Кузан Микола
}-ОО
пересилкою):
іертвн з каси відділу і від члс'канва,
нитки до внСтечишин -Іван
w
59077 Памятка Тараса Шевченка.
І' Жертви з хрестин
9.40 j нів проголошено.
,чук Василь
г.ьх.
шнвапня D. М. С І
співає тенор Сашко Вікінко.
стсмпоавні річн. ПиРазом $14.40
ТРЕНТОН, н. дж.
На другій стороні комічна пісня:
шіть по катальоґ доі
Шкирпан ТИЃ
$2.001
Тірі-Рі-Бом-Ром-Бом.
їв Вільні Козаки (від. 116 У. Н
UKRAINIAN BAZAR,
2.00
цигане старий, вальс, Гараджоп Роман
59076 Заграй
і тов Січ ім. Богдана Хмельниць
170 Е. 4lb St..
N w York, N. T.
1.00 Ь'—'.`` ; - - ; ; - грає Укр. Орхестра. чФсдчак Гнат
j (від. 245 У. Н. С.) ўстроїли спіль
ІДорофсн Микола
1.00
На
стороні коломийка.
У щирою Українця з Великої Укра- Куч МІЙ Семко . . .
забаву,
П Р О Д А Є
їни, гр. Івана Цнбульського. члена 236 КІісіль Клнмко .
віл. У. Н. С. відбулися дня 3 березня Скробач Василь
ц.
р. хрсстнни,
на яких на поклик
гр. І Іаньчншин Яцко
о ІЛ.00
Андрій
Ear
Гіпа Шкирпана зложили' жертви на Краевськн# ІванЗ А Г А Л Ь Н Е З І С Т А В Л Е Н Н Є Ж Е Р Т В
Миќ
і Бабій 5
ля, На другій стороні: Скажи мені Сиротинець слідуючі гості (гроші на- Мас.іій Данило
В МІСТІ НЮ -ЮР!07
дістав секр. Андрій Баѓнюќ): Іван Ци- ЧорнийНА
Грнюрій
дуТ У К Р . Н А Р . С О Ю З А
С И Р О Т И Н Е Ц Ь - З А'1Х00
ИС
правду, також П.
Українська Фірма
бульський $2.00: Михайло Ковалевич.
59051 Гей не дивуйте
по конець березня 1929 року.
5. F E S O L O W 1 C H 4 N. КОВгИТ Г.
EXCHANGE REALTY CO.,
Члени У . Н . Союза з л о ж и л и в березні 1929 р
На другійстороні: Князь Реву41 E..t 7tb St.,
New York City.
ха того самого хору.
своїх
кас
75.00
Відділи У . Н. С жертвува:
ВІДДІЛ 237.
"TaL ОгсЬлга 9677.
16—
59002 Реве
т а ^
зібрані в і д д і л о м У . Н . С
3.00
Дрібні жертви з пуші
Бр. св. Духа в Честер, Па.
Д о х і д з підприємств, ўладжених поодинокими вБдді.даУКРАЇНСЬКА
Жертви з каси відділу і від чл
Н-і
стороні: Баламути,
ми У . Н. Союза
124.90
нів проголошено.
співає також Кремер.
— п
д
і чвслом —
. .$40.00 (Жертва від не члена, прислана відділом У . Н . С
1.00
125 E A S T 7 0 . ST., N E W YORK CITY
НА О Р Ш Г Г Р У Т А
' Д о х і д із
забави від 116 і 245 У . Н. С
21.00
поручае цвіти на всі иягод.
Рааом $40 00`Д`
Р І Ж Н І ІНСТРУМЕНТИ.
як на: гарні букети иа весуму
$
49а.60
Григорій
$5.00 В березні 1929 р. в п л и н у л о жертв
^сілля,
погребові, а твФідик Посиф
1 -00 j
кож цвіти вазонові, як: ро45,472.65
жі, лілП, цвіти тяті I миого
Лупацій Марія
Хомович Анна
Гоцинець Марія
Ватчанська Марія
Бродич Настуня
Михайлечко Франя
Смоляк Параска
Ревацька Агафія
Прокопчуќ Михайло
Маршинсць МаріяКанінець Олени

9ht

;

СІТТУ

1

2.001

DH. N. М. HNATYSHYN,

ВЗОРИ

-

І, Ф О Н О Г Р А Ф И

під назвою П А Н А Т Р О П

Бронсвика.

Поннзше п о д а є м о оден м о д е л ь на взір.

доми .
4

ДРУЙ
ГІ
ѓд мєльоди

. Р А Д Ю - А П А Р А Т И незвичайно

гарногн вигляду і май-

стеркої конструкції. Є се прямо

чудо

спліьно`ї

i^%SSS! Іінпіад"^:::::::: ЙВ

5,M5

артистичної

техніки.
Подивіться на м о д е л ь .

'чого,.Ю иалева рек.
В)

РІЖНОРОДНІ ПІСНІ ТА

МЕЛЬО-

ДН (ІО-Ивл. рек. по 75 ЦНТ.Г
59017 Америкаиськ^баб^
q

59074 Б а л а м у о ^ ^ ^ ^
59027 Безмежне поле,

у

он

^

0 р х е С

тра.

^

KogK^. ^

59030 Мегерш.ькіпД^п^
59045 Дівчина і

КрсМер

59075 Думки ьдовниі,

59017 ДУРевь

опраіі

^

д

^J^Ѓkp-НТ
з ^ С ^ с к е ;

ГУ-ч^^З^ДІ
ТІ

ФОНОГРАФАМИ.

Броинцьюій Микола
Л^чак Іван
Мзрцншнн Теодор
Паньків Григорій
Шуригайло Іван
Василик Павло
Мамчур Михайло
Стеців Григорій
Лиќўш Василь
Стспій Андрій
Олійник Андрій
Бакалець Микола
Бреус Данило
,
Крика Теодор
Коцюбан Варго.іомей
Цюннк Посиф
Гаврнляк Михайло
3„пл:гний Павло .
Рибак Роман
Матковськнй Григорій
`....
Іванишин
Лерчак Дмитро
Г
Шпір Василь
Головчак Теодор
'.
Семен
кома'р Василь ! ! . . ! ! ! ! ' . . ! ' . . ! ! ! ! !

4. Р У Ч Н І

потреби.

ФОНОГРАФИ.

На тепеіршиий час о ф е р у є м о не лише знижку

О

К

О

-

И

Е

і жертв наСою
сумз;а.

Ц

Ь

Л

Ю

Т

О

Г

0

1

9

2

9

О

Г

О

Л

О

Ш

Є

І

ШГИ

БОРОТЬБА З ПИНТИКОЮ
ВКРАЮ.

оостдиіоалкькоогд.ьннй й
-і00!пис прп
О
-` ОгуІртвкі рмотоилаолдь"коіоглвтдьаіномизх-жвое,- отеє
1.00
гарячою
1.00
1.00 ю-зак.диком стати
1.00
Г.оо ротьби з а л ь к о г о л е м

Ч

до

бо-

Т 1

'

И

Щ

М

0

к

1 Х

р

д

а

а

щ

е

і

п

Ж

,

я

н

1

Т

с

Т

т

Є

в

В

І

а

д

о

і

ц

о

юЛ

1

59036

ціни

майже д о половини, але ще й

Замовлення виконує скоро
І ціни умірковані.
Поручаючися ласкавій аамяти, остаюсь з ооважаи-

Снротинця-Захисту

І березня 1929 р. вп.щнуло жертв на суму . .$45,968.25
Комітет " Р
У . Н.

1.00'
1.00 П о
1.00
щ о б и зберігати з д о р о в л я , ста
1.00
1.00
лити характери відмовою від
1.00
приємностей, щ о б и зашанува1.00
1.00 Рік 1929. — є роком б о р о т ь б и ти національний капітал, а зай1.00
вий гріш вкладати на е к о н о з
а
л
ь
к
о
г
о
л
е
м
і
т
ю
т
ю
н
о
м
.
1.00
1.00
мічне та культуЬие піднесення
100
Українське Протиа.тькоголь- Н а р о д у ;
1.00
}.оо
1.00 ие Товариство „Відродження", , щ о б и зберегти в з д о р о в л ю
1.00
t
в Рогатині
тіла й духа грядучі покоління,
1.00 видає
і!оо
чаякі прийдуть після нас
„ М и м о л о д і ! " та т-во
С
О
щ о б и відтягти від пянсгва
і.ои
і!оо'„Союз
1.00
с л а б о д у х і в та вказати невідў

О
- Он'ом.

Г ЛС А

^^ ^ ікТкр^-^
Ж^і-^з'ибудсжі

МеиГукр'0рх.
Практичний Подарунок.
(-сі м)^
М о ж е т е уживати радіо і фонографу на переміну пі-

сля

П

вніці

і

Я

.
Р
:
щоби
вѓѓкорінити
пияцькі
традиції, щ о їх нам з а л и ш и л и
наші предки, а з тим викорі
59027
За браком місця в часопису
нити все л и х о , яке д о нас дій
ВІДДІЛ 277.
наводимо головніші місця т о ї
шло,
як спадщина від наших
Бр. св.
Івана Хрестителя в І
Бартіш
Анна
відозви, зверненої' д о україггсьфорд, Коин.
дідів і прадідів!
Жертви
Пастернакз каси
Іван відділу, від члс' к о г о громадянства.
Д
о
праці над о б н о в о ю нанів і з представлення проголо„Із державного буджетў виш о г о духа та д о б о р о т ь б и з
Діслано від членів
$23.15! ходить, що Українці під П о л ь алькоголем
кличемо всі верщею
прокурюють та пропиваствн нашого народу:
59003 Гаидза
,
Ткачук Теодор
аР ( п і с н я ^ ^ Д
ють 400 міліонів з л о т и й річ(
інтелігенцію,
як
народніх
Хорнат Микола
А „Рідна Ш к о л а " муКопаиецький Стах
1.00 н о . . .
провідників;
Курднна Михайло
1.00 сить раз-у-раз містити розпуч59075 Жалібна
широкі маси селян і р о б і т
Гвіздь Яцко
. . . ` . . . . 1.00
ш
0 С
59040
Баданів. Курко Павло
1.00 ливі заклики „ Р я т у й т е ! " , б о її ників, а перш за все:
я
м аш
вчителі по кілька місяців не
69055 Журо мая. журо (сільський об- Курко О
цвіт нашог`о народу, українМаслоха
дістають належної їм платні! А
Г Ї Ґурський з Парубками. Шостак Іван .
ську м о л о д ь .
59048 Кавказька м е д ь о ^
Молява Павло .
всякі інші культурні чи запоРік
1929-тий п р о г о л о ш у є м о
Воробель Андрій
1 -00j
могові інституції скільки на59061 Коханка
^ПАК).^
Бойко Іван
роком б о р о т ь б и з коршмами{
Марчук Т
дармо просять, щ о б и грома59039 Колиб мені така молодиця (во- Калухович Петро
взиваємо
все
У'країнське
дянство д о п о м о г л о їм і не д о
Борздун Юрко
Громадянство, б е з ріжниці ві?і Машір і I. Басманів.
Смовшук Юліян
пустило до їх ліквідації! Отже
ку, п о л у та партійних -переко1.00
59074 Квітка
^ J S J F I T F B ^ Мотиль Сенько
ми д о б р о в і л ь н о даємо на про
Гнатюк Іван . .
нань, д о участи в цій б о р о т ь б і !
59048 Лесгінка
Дерлиця Василь
паще пів міліярда з л о т и х , Г
Пордан Дмитро
не в силі з д о б у т и с я на пів міНестерук Іван
7.-Ю00 Майська ніч
Гвіздь Ќость
50 ліоиа, щ о б и , вирятувати
від
Ярошевич Михайло
50
25 загибелі силенну силу наших
^ ^ Z S ^ V .
Орхестра. Бойчук Іван
Бойчук Анна
25 б і л ь ш и х і дрібніших установ.
Гринчук Дмитро
.,.. 25
С о р о м о м мусять палати наші
Над
ВІДДІЛ 288.
лиця, коли р о з д у м у є м о над
-„
„Бронсвик",
Бр. св. Димитрія в Савт Бетлегем, тими цифрами.
ч
м о ^ б ^ и грані
Отже в імя к р а щ о г о „завграмофоні,
ЏФ
тра"
нашого
народу
відречспереддння одернгуеться
грамося а л ь к р г о л ю й тютюну.
Діслано від членів .
мофоні .Бронсвик Пяиатроп .
Се
всі
Пишіть за катаНе б у д е м о пити й курити,
59035 Горе нам

3. К О М Б І Н А Ц І Ї Р А Д І О - А П А Р А Т І В З

КВ1ТЯРНЯ

ФАРМА НА ПРОДАЖ!
Продам свою ЮО-акрову фарму коло Норвнч, Кони., 9 пѓѓук худоби, 1
безрогії, кури, гуси, камки, дім на Н
машинерія, газовий иіджаіі, ,ю фс поле і ліс Ніна S4.000; готівкоќ, S-'.OOO.
М. VOZNIAK,
116-18
P. О. Box 252,

К о ж д о м у . хто купує в нас ручний фонограф
вартости $50 за $25

Купуйте від самого будівничого, котрий має 16 літ практики в будов! І
побудував тут найбільше домів. Місто
тут скоро будується, бо маємо богато фабрик. Вже богато домів пбоданих і будується дальше. Доми знаходяться в середині міста коло Г?йскул,
тож не чекайте, а користайте з нагоди
Голосіться до будівничого:
98—
J O H N
390 G R A N D A V E . ,

Р а 3 0 К )

Д А Є М О 10 П І С Е Н Ь Н А Р Е К О Р Д А Х .

м

Ось

тут маєте о б р а з о ќ р у ч н о г о

фонографу

Бронсвика,

що

продається за 25 д о л . Правда,
який гарний? А` як мусить виглядатн

ручний

фонограф

за

50 д о л ? Варт оглянути м о д е л ь .

бтіь
стйнець".

Р о б і т ь і Ви так: К о л и Вам самому не потрібно, з р о подарунок своїм рідним а б о приятелям. Як їдете д о
своїх рідних тут, чи в старому краю, беріть зі с о б о ю „ г о -

ч

н

а

ПІ

Я)

І^^'медо,.
^ -^gS^
виконаніелвк„ГТраш
отерміспособбуодм
ь, нме.
ие рекорди.
5

і,

і

9

0

D

2

B

8

n

і

n

a

H

;

К О М У В И Г І Д Н О , нехдй приходить і о г л я д а є отсі предмети в нашім складі. К о м у далеко,
нехай числить на нашу купецьќѓ; чесність і з д о в і р е м замовляє від нас те, ш о п о т р е б у є . `.

^

B O O K

У

and

M U S I C

C O M P A N Y

У'БРАНЬ

Џ причини, щ о я переходжу д о д р у г о г о бизнесў, р о б л ю
Dock 37`І? велику випродай? убрань п о д у ж е дешевій ціні. Прийдіть і переконайтеся.
ONDRIS C L O T H I G C O . , INC.
113 A V E N U E A ,
N E W YORK, N. Y.
(межи 7—8 улицею)
^
-

103 AVE. A.

NEW YORK CITY

Фарма'4% акри, дім на дві фаміліігпо 6 кімнат, 2 курники, сад, гарадж,'
земля рівна першої кляси.

безодинока
посередна
ДОРО ГА укранїський поргебним
ГДАНСЬКА
ВЕ п....ере.сдім
ананяго.
LEO A GOTWALS
REAL ESTATE .nd INSURANCE
304-6 Bridge Street. Pho.-ixv.lle, P..
j Bell Phone 433
18
Іван Гай гель, зав.
НЕ Г Р О

ЯРЕМА

_.IOOKLYN. n
k
w

1^"
Phone:.DRY

ПОЗІР! ФАРМИ! ПОЗІР!
На продаж слідуючі 3 фарми. одна
коло другої, на ўлицях дуже промис.тового міста 23 милі від Филаделфії.
добра земля сад. дім камінний з 5 кімнат; стайня, курники і гарадж. Ціна
$3,500, готівкою $1,750.
ФарМа 7 акрів, двофамілійннй камінішй дім по 5 кімнат: стайня, Ѓарадж, курник, 'великий сал. Ціна
$5ДХХ), готівкою $2,500. Земля рівна
першої кляси.

ПОХОРОНАМИ

У нас є все, що повисше описане. Звертайтеся на адресу:

РЬ'опн: Dry Dock 3 7 5 2

G 1 N D A
C A R T E R E T , N. J.

T . L Crteret 1062.

К р е м е р

Як "' - ^ и'рГі. д Q M

Бронсвика

Vec.ille., Con-I

ДОМИ В КАРТЕРЕТ, Н. Д Ж . ,

І

59022

ш

43—
Д. M. Колісник, власт.

T O M P K I N ' S S Q U A R E FLORIST..

TEL.

ORCHARD

1667.

Естонія
Слідуюч'і в і д і з д и :
ЙОЛОНІЯ
. . . ЧервНя 12.
По
дальші
ЛІТУ
А Н І Я . інформації
. . . Червня го18.
лоситися
до
ЕСТОНТЯ
Лмісцевих
и п н я З,
агентів а б о пишіть Д о :

BALTIC AMERICAN LINE
8 Bl-UDCE ST., NEW YORK. N. Y.

і околицях
129 Е. 7 А STREET,
NEW
YORK O f t T
Trlephtmai

в кождіи
ТІ

УКРАЇНСЬКІЙ ХА,

ПОВИННА
ЧАСОПИСЬ

НАХОДИТИСГ
„СВОБОДА",-

,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful