Adevaratul M.

Eminescu
Motto: "Suntem z p ci i, nu mai tim ce voim, ce s facem, ce s primim, ce s respingem, în cine s ne încredem; nu ne mai în elegem i nu ne mai auzim unii pe al ii: ne trebuie o idee care s ne limpezeasc toate capetele i care s ne împreune pe toti la lucru (...) De aceea alunga i turma acestor netrebnici care nu muncesc nimic i n-au nimic i vor s tr iasca ca oamenii cei mai boga i; ei nu tiu nimic i vor s v înve e copiii i n-au destul minte pentru a se economisi pe sine i vor s va economiseasc pe voi to i." Mihai Eminescu Pe 15 ianuarie se s rb tore te i acum cu acelea i declara ii pompoase ziua de na tere a "Marelui Poet Na ional", ajuns atât de faimos încât prea pu ini îi mai cunosc ast zi opera. Incontestabil Mihai Eminescu a fost un vizionar, un om inteligent ce a dep it cu mult gândirea epocii în care a tr it. Un om dotat cu talent scriitoricesc, un condei "periculos" pentru ignoran i i mincino i pentru c de inea mijloacele de a-si propaga ideile i a transmite mesajul de trezire na ional . Dup ce Eminescu a fost redus la t cere de acelea i for e din umbr care manipuleaz i ast zi frâiele politice ale lumii, opera sa a fost trunchiat i "omorât " cu bun tiin ca i autorul ei. Consider m "cazul Eminescu" unul dintre cele mai cutremur toare exemple de manipulare prin intermediul massmedia i al unor "exper i" istorici i critici. Imaginea lui a fost cosmetizat atât în epoc cât i pentru posteritate, opera trunchiat corespunz tor i mesajul alterat. De ce îl iubim pe Eminescu i consider m necesar reconsiderarea operei, vie ii, mesajului i imaginii lui? Pentru c el a iubit extraordinar de mult România i poporul român. Patriotismul a fost poate cea mai definitorie calitate a lui Eminescu. El a militat pentru trezirea i emanciparea românilor i de aceea a avut atât de mult de suferit. în epoc , el a fost acuzat de nebunie i internat cu for a pentru c ideile lui erau "periculoase". Pentru posteritate, el a fost prezentat apoi doar ca un poet romantic. Despre Eminescu... tim cu to ii Ce r spunde i la întrebarea : "Cine a fost Eminescu?". Ah, ve i spune, este o întrebare u oar . Cine nu a înv at la coal despre marele poet, i mai cu voie, mai f r voie a memorat mai mult interpret rile diver ilor critici decât poeziile sale. Despre prozatorul sau despre jurnalistul Mihai Eminescu îns la coal nu se spune aproape nimic. Pentru cei mai mul i dintre noi Eminescu este doar un capitol de studiu obligatoriu în manualele de limba român i unul dintre subiectele cele mai temute de elevii care se preg tesc de BAC. Acest proces de trecere sub t cere a laturii incomode a activit ii lui Eminescu a început înc de pe vremea când poetul mai tr ia, internat fiind într-un spital de psihiatrie. Apoi pr pastia dintre via a i opera lui Eminescu a fost adâncit în mod deliberat de criticii i biografii poetului în frunte cu George C linescu i a fost amplificat apoi de sistemul de înv mânt, care a propagat în mas acest model. Pân i imaginea poetului atât de bine cunoscut nou este prima lui poz , pe când Eminescu avea doar...19 ani, probabil c ea corespundea mai bine cu imaginea dorit , aceea de poet pl pând, firav, eterat, f r implicare sau eficien în via a social i politic a vremii.

r t cit. cele scrise de el în perioada 1883-1889 dovedesc c autorul textelor respective era o persoan coerent . l-au fabricat pe poetul Eminescu plapând. aceast tar a nebuniei. cum a fost el de fapt în acea perioad . cel mai eficient este s o direc ionezi încotro ai nevoie (în articolul "Manipulare i Masonerie"). logic . a fost desfiin at i Societatea Carpa ii din care f cea parte i el i care era una din cele mai puternice organizatii pro-Ardeal. i în cazul lui Eminescu s-a omis ceea ce nu corespundea cu direc ia dorit (adic bogata sa activitate publicistic în ziarele vremii). pierdut în lumea lui! în aceea i perioad în care Eminescu era izolat pe motivul nebuniei. contrar cu ceea ce afirm toate manualele de limb i literatur român în încercarea de a crea legaturi cât mai strânse între Eminescu i Junimea). Trebuia tot atunci s se semneze i tratatul secret dintre România i Tripla Alianta (Germania. s-a creat un sentiment de obligativitate i supra-saturare a min ilor în leg tur cu subiectul respectiv astfel încât oamenii s nu mai aiba aspira ia de a-l aprofunda.Scriam nu de mult c atunci când nu po i împiedica o informa ie s se propage. Acest mecanism a fost utilizat din plin în cazul marilor genii ale acestei lumi. pentru c de regul acestea au fost persoanele cele mai "periculoase" (a se citi capabile s îi trezeasc i pe ceilal i oameni din somnul în care sunt inu i cu bun tin de cei ce doresc suprema ia asupra lumii). Iat ce scrie Nicolae Georgescu în cartea "A doua via a lui Eminescu" despre contextul politic în care Eminescu trebuia redus la t cere: "Schimbul de telegrame secrete. Exist îns multe persoane din jurul lui care vorbesc despre un Eminescu activ. a fost amplificat ceea ce convenea (Eminescu trebuia s r mân pentru to i doar un poet genial i nebu n). tratat care fusese negociat timp de mai bine de doi ani chiar de c tre junimi ti (despre care se tie c au fost masoni i împotriva c rora Eminescu se întorsese de mult. De i Eminescu a fost în mod repetat internat în spitale de psihiatrie. deci incapabil s creeze. lipsit de voin . coerent i foarte prolific. în acel moment Eminescu era practic una din vocile cele mai puternice ale luptei pentru unitatea na ional i desprinderea Transilvaniei din influenta Imperiului AustroUngar. dar i în prezent. era aruncat asupra celor ce se dovedeau a fi persoane incomode. vorbesc de amenin ri grave: Von Bismarck este gata s declare r zboi României daca nu se fac urgent retract ri i nu se dau asigur ri ferme c va intra imediat în sfera de influen a Germaniei i Austro-Ungariei. Se cere ferm desfiin area . date în zilele noastre la iveal . Aceasta este deci rolul pe care l-au avut biografii. AustroUngaria i Italia). Cu atât mai mult în trecut. S-a mers pân într-acolo încât multe din manuscrisele sale din acea perioad au disp rut f r urm într-o încercare nefericit de a demonstra c Eminescu era atins de nebunie. nu corespundea deloc cu imaginea pe care au vrut s o transmit mai departe. ce poate fi acuzat cel mult de opozi ie fa de viziunea majoritar a acelei epoci i de demascarea unor realit i spinoase ale vremii. A fost Eminescu nebun? Se tie deja c a declara pe cineva nebun înseamn a-l izola din punct de vedere social i a-i afecta credibilitatea. Pentru c realitatea de persoana creativ .

Mai este expulzat ziaristul Zamfir C. la 28 iunie 1883. pe care regele l-a pus s m împu te cu pu ca umplut cu pietre de diamant cât oul de mare. Cel care face acest interogatoriu este judec torul cunoscut i ca Metru Ghi (Metru. deci s-a pornit din start de la ideea c el era bolnav psihic. mineralogie.A. la Viena s cear scuze. . 48 de sate i care are 48 de milioane". cu zeci de mii de membri. la 12 iunie 1889. Petre Gradi teanu. la cererea Imperiului Rus. nebun.într-o singur zi. 48 de râuri. italeneasc i sanscrit . la trunchierea operei sale artistice. . Sturdza. în persoan . dat fiind faptul c Eminescu fusese mult mai activ în acest plan? Iar în tot acest timp poetul-nu-numai-poet asista neputincios. a fost acuzat inclusiv de faptul ca acosta femeile pe strad . .Pentru c eu fiind mo tenitorul lui Matei Basarab. 48 de case.Sunt Matei Basarab. împreun cu ministrul de externe. apelativ al magistra ilor. 48 de garduri. prin volumul de Poesii scos într-o edi ie de exceptie de Titu Maiorescu în care sunt publicate 64 de poezii.Cum te cheam ? . de i uneori reac ioneaz cu disperare. cu trei zile înainte ca el s moar este de fapt un fals! Acest interogatoriu a avut ca scop punerea sub interdic ie a lui Eminescu.Un om bogat care are 48 de mo ii.Cine e Poenaru care te-a lovit? .Pentru ce? . Câteva "conciden e" numerice bizare Textul interogatoriului luat lui Eminescu. pleac . amestecul masoneriei în aceast chestiune este demonstrat de parolele i coinciden ele numerice ce indic pecetea masonic pus pe acest text). care milita pe fa i în ascuns pentru ruperea Ardealului de Imperiul Austro-Ungar i alipirea lui la ara.Ce-ai de gând s faci când te vei face bine? . dar i grad francmasonic. evreiasc . ca pentru a l sa posterit ii doar mesajul autorilor reali ai închiderii i în final asasin rii "poetului" (s-a zvonit c Eminescu ar fi fost bolnav i de sifilis i de acea a fost "tratat" cu mercur!). în francez semnific maestru. regele se temea ca eu s nu-i iau mo tenirea. autorul unui discurs incediar la Ia i. D. zoologie. gramatic chinezeasca. acest text a fost prelucrat ulterior i ceea ce este mai interesant este ca alte acte cum ar fi diagnosticele medicilor lipsesc din dosarul declar rii oficiale a nebuniei lui Eminescu. Sunt situa ii în care sparge vitrinele unei libr rii i arunc în noroi c r ile ce con in propriile poezii ca un ultim semn de protest fa de nedreptatea la care trebuia s asiste. un adev rat partid secret de rezerv . de la maître. . am fost r nit la cap de c tre Petre Poenaru. în ospiciul din strada Plantelor.Am s fac botanic . De ce nu a scos Titu Maiorescu un volum cu articolele jurnalistice ale lui Eminescu. Toate acestea . milionar. când istoria literar consemneaza sec i c derea lui Eminescu!" Acest an 1883 este i cel în care se începe crearea imaginii de poet r t cit. tiu 64 de limbi."Societ ii Carpa ii". împ ratului. . Dup cum s-a demonstrat. Poate ar trebui s amintim c în tot acest complot pentru a-l reduce la t cere pe cel ce z d rnicea planurile politice. Arbore (prieten cu Eminescu).

decorat la nevoie. dac adresantul uit ." De ce Petrea Poenaru? "Petre sau Petrea Poenaru. distribu ie. Preciz m din capul locului c noi nu am epuizat toate rela iile numerice dintre aceste cuvinte. Mai mult. S num r m cuvintele din primul r spuns. trebuia s fie construit dup modelul francmasoneriei. prezent ca cifr în text. cu cifra 64. nu ne propunem s facem aici analiza semnifica iei lor spirituale. Iat o analiz mai detaliat realizat tot de Nicolae Georgescu în lucrarea "A doua via a lui Eminescu": "Textul aten ioneaz : nu e vorba de 64 de limbi ci de 64 de voci. sarcin pe care v-o l s m dumneavoastr . Asta da. Nu ne propunem a lua locul cifratorului. Este un sistem de socotire "încruci at". El chiar î i propusese înfiin area unei societ i Matei Basarab care. Mai pu in logic pare prezen a fizic a acestui personaj în stabilimentul din strada Plantelor: tim despre el c era tenor. Cert este ca ele revin obsedant întrucât dac numaram rezult exact 64 de cuvinte în acest interogatoriu. bine cunoscut lui Eminescu. tie oricine c e cifr masonic ! A fost Eminescu francmason i a r spuns cifrat? Asta înseamn c nu era nebun! Re inem: dac socotim la un cuvânt iese un total de 32. Nu era un str in. Poetul pretinde c -i cunoa te i scopul loviturii" (conform Nicolae Georgescu) Pusca umplut cu pietre de diamant într-o balad popular . Experien a poate continua. care cere atentie i. Al doilea r spuns are 16 cuvinte: [cuvantul] "nu-i" îl socotim ca dou cuvinte. în caz de extrem nevoie ajutat chiar. Cel slab trebuie încurajat i l udat pentru ca s devin bun. Dac socotim "nu-i" ca un singur cuvânt. surpriz . din familia mare a actorilor.De ce Matei Basarab? Eminescu se consider continuatorul lui Matei Basarab care luptase împotriva fanario ilor pentru trezirea neamului românesc. considerat la dou cuvinte: sunt exact 33 de voci. care adunate celor 33 anterioare (în prima varianta) dau cifra 48.. S se simt c Societatea Matei Basarab reprezint o putere enorm . ob inem 15 cuvinte. prin ideile sale. un oarecare. apare un astfel de motiv: "A plecat la vânatoare/ Sa vâneze c prioare/ C prioare n-a vânat/ i el singur s-a împu cat/ C-un pistol de diamant/ Cu gloan e de briliant.. ci doar a sesiza existen a unui cifru care d de gândit. i tot 15 cuvinte f r cifr . poate despre acest lucru vorbe te Eminescu când spune c regele se temea sa nu îi ia mo tenirea: "O organizare între români asemenea societ ii francmasonilor i iezui ilor i a bisericii catolice." Sensul acestei afirma ii nu poate fi decât faptul c Eminescu se afla în aceea i postura cu vânatorul care se vâneaz singur. A adar. i iara i pare logic asocierea. al treilea r spuns are tot 16 cuvinte. a adar lume frecventat de Eminescu. trezit de ert ciunea lui. dar orientat spre scopuri benefice poporului român. Pretutindeni oameni care sa ie registru de tot sufletul românesc. Numerele Despre cifrele 64 i 48 este suficient s spunem c sunt des utilizate în francmasonerie. numele obiectului care a lovit fruntea poetului. trezite mii de speran e în el. ci îl cunostea pe poet. con ine în numele s u "pietrei".

. poate. presupus prenumele anun at de Eminescu: "Petre Poenaru". încât este limpede c textul. Patru întreb ri i patru r spunsuri: 4 * 4 = 16. iese suma de 112: exact 16 * 7 = 112. în "cine e Poenaru care te-a lovit" trebuie. Asta. în întregul s u.. Constat doar c . adica 16 * 4 = 64. este aten ionat a doua oar . mai bine s ajute la elucidarea crimei comise împotriva lui Eminescu. Primele trei întrebari au 16 cuvinte (socotind "ceai" din întrebarea a treia drept dou cuvinte). desigur. semnifica iile acestor cifre totale în sistemul cifric presupus. de fapt. când va trebui s facem pu ina istorie literar . dac pot". 48. Adaugând cifra 1 pentru cuvântul presupus lipsa. Spusele lui sunt. Cade dintr-un condei valoarea probatorie a acestui act. cifra 48 se repet de 6 ori: semnal puternic. este un fals. dup care. pe urm toarele 15 cuvinte.s adune la primul raspuns de 33 de carate. A patra întrebare are 7 cuvinte ("te-a". îi rog pe francmasoni s nu m suspecteze de reavoin sau reacredin . dou cuvinte) i b nuim c trebuie s mai fie unul pentru totalul de 24 cuvinte al tuturor întreb rilor: într-adevar. pe prima diagonal a încruci rii (33 + 15 + 15). "rebusate". V recomand m s citi i cartea "A doua via Editura Europa Nova. Aceast omisiune are importan a ei: totalul cuvintelor din întregul text (adaugând i cifrele. în cel de-al treilea r spuns. aceasta pare a fi cifra de baz care trebuie luat în calcul. ap rut la . îns . rela iile numerice dintre cuvinte sunt suspect de exacte. f r a socoti ligaturile câte un cuvânt) este 111 cuvinte. Pe cea de-a doua diagonal a încruci rii "ies" frumoasele sume: 32 + 16 + 16. a lui Eminescu" de Nicolae Georgescu. în întregul s u. c se consider mo tenitorul lui Matei Basarab i ca tenorul Petrea Poenaru l-a lovit la cap. La 12 iunie 1889. Pân atunci. Simetriile sunt atât de bine construite. a fost lucrat mig los. în text sunt 7 cifre (o data 64 si de 6 ori. Bucure ti în 1994. Pe mine nu m intereseaz . De c tre cine? Vom reveni. poetul spune lucruri de bun sim . ceea ce înseamn c actul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful