P. 1
Regulamin - I Kategoria - semestr IX, listopad

Regulamin - I Kategoria - semestr IX, listopad

|Views: 24|Likes:
Published by framehouse

More info:

Published by: framehouse on Nov 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2010

pdf

text

original

REGULAMIN

KATEGORIA I
studenckiego konkursu architektoniczno-budowlanego

na projekt budynku niepodpiwniczonego, parterowego z użytkowym poddaszem, o powierzchni użytkowej 150m2 dla rodziny typu 2+2 konkurs organizowany przez

we współpracy z

Gdańsk, listopad 2010

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej im. prof. Karola Pomianowskiego zwana dalej Organizatorem, we współpracy z firmą FRAMECAD. 1.2. Konkurs skierowany jest do studentów IX semestru Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, kierunku Budownictwo. 1.3. Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalnym, estetycznym i programu użytkowego koncepcji architektoniczno-budowlanej wykonanej w technologii FRAMECAD, oraz wskazanie autora zwycięskiego projektu, bądź zespołu autorskiego. 1.4. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego budynku niepodpiwniczonego, parterowego z użytkowym poddaszem, o powierzchni użytkowej 150m2 dla rodziny typu 2+2. 1.5. Zadaniem Konkursu jest wybór najlepszego projektu. 1.6. Podstawowe narzędzia konkursu to oprogramowanie firmy FRAMECAD. 2. DANE WYJŚCIOWE 2.1. Przykładowe obliczenia przygotowane przez FRAMECAD. 2.2. Przykładowe realizacje w formie zdjęć i filmów dostępne na stronach internetowych: www.framecad.com oraz www.framehouse.pomianowski.org. 2.3. Opis technologii FRAMECAD dostępny na stronach internetowych: www.framecad.com oraz www.framehouse.pomianowski.org. 2.4. Obowiązujące przepisy prawne. 2.5. Normy polskie i europejskie. 2.6. Przykładowy projekt w technologii FRAMECAD. 3. ZASADY KONKURSU / SKŁADANIE PROJEKTÓW W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne (dalej Uczestnicy), którzy spełniają następujące kryteria. 3.1. Są studentami Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, kierunku Budownictwo, semestr IX w roku akademickim 2010/2011. 3.2. Przedstawią dokument potwierdzający spełnianie warunku opisanego w pkt. 3.1, niezbędny jest załącznik w postaci zaświadczenia z dziekanatu. 3.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgodność projektu z celami opisanymi w pkt. 1.3, 1.4 i 1.5 Regulaminu. 3.4. Prace konkursowe, tj. projekt architektoniczno-budowlany należy złożyć w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) i papierowej. Dopuszcza się dodatkowe przygotowanie wizualizacji i makiety 3D. 3.5. Przygotowane rysunki należy przesłać na adres framehouse@pomianowski.org, które w ciągu 10 dni roboczych zostaną przetworzone na technologie FRAMECAD w oprogramowaniu FRAMECAD.

3.6. Praca Konkursowa powinna zawierać: 3.5.1 projekt budynku niepodpiwniczonego, parterowego z użytkowym poddaszem, o powierzchni użytkowej około 150 m2 przeznaczony do zamieszkania przez rodzinę typu 2+2 z zastosowaniem nowoczesnych materiałów oraz technologii wykończeniowych dostępnych na rynku polskim, (z projektu wyłączone są instalacje elektryczne i sanitarne); 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.5.6 3.5.7 3.5.8 3.5.9 rzuty kondygnacji budynku, skala 1:50; charakterystyczne przekroje w liczbie pozwalającej na wyjaśnienie założeń projektowych, skala 1:50; elewacje, skala 1:50; obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji; specyfikację zastosowanych materiałów poza konstrukcją stalową FRAMECAD; zestawienie materiałów; kosztorys projektu; opis uzasadniający przyjętą koncepcję (max 4 strony formatu A4).

3.6. Projekt musi być sygnowany podpisem elemencie projektu przez Uczestników. 3.7. Prace konkursowe należy składać osobiście do dnia 05.01.2011 r. do godziny 12.00 (decyduje data i godzina doręczenia) na adres: Fundacja Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki im. prof. Karola Pomianowskiego, ul. G. Narutowicza 11/12, 80233 Gdańsk, pokój 012 Gmach B, z dopiskiem „Konkurs FrameHouse”. 3.8. Prace konkursowe złożone po terminie wskazanym w pkt. 3.7. nie będą rozpatrywane. 4. SPOSÓB I KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW 4.6. Nadesłane prace konkursowe będą podlegać ocenie komisji konkursowej. 4.7. Komisja konkursowa oceniając zgłoszone prace konkursowe będzie działać zgodnie z celami Konkursu określonymi w Regulaminie w szczególności mając na uwadze: 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4 4.7.5 4.7.6 4.7.7 4.8. wartości rozwiązania funkcjonalnego; wartości estetyczne i przestrzenne projektu; jakość rozwiązania programu użytkowego; zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych; wartości konstrukcyjne, materiałowe i realizacyjne projektu; kosztorys projektu, komplet rysunków i obliczeń wytrzymałościowych. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo odrzucenia Prac konkursowych nie spełniających warunków udziału w Konkursie. Odwołanie od decyzji Komisji konkursowej nie przysługuje. 4.9. Projekty złożone na konkurs mogą być wykorzystane przez Organizatora. Imiona i nazwiska autorów nagrodzonych i wyróżnionych projektów będą podane do publicznej wiadomości oraz umieszczone w materiałach promocyjnych.

4.10.

Projekty złożone na konkurs mogą być wykorzystane przez Organizatora oraz Partnera – firmę FRAMECAD w działaniach PR i marketingu.

5. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 5.6. Organizatorzy przyznają nagrody laureatom konkursu, którzy uzyskają najwyższe oceny prac konkursowych odpowiadających warunkom, określonym w Regulaminie konkursu. 5.7. Przewidziane nagrody: stypendium w wysokości 1000 zł netto wypłacane przez okres 10 miesięcy przez firmę FRAMECAD dla każdego członka zespołu – laureata konkursu FrameHouse, - licencja roczna oprogramowania FRAMECAD Detailer oraz FRAMECAD PRO, - umożliwienie realizacji pracy magisterskiej na podstawie projektu konkursowego. 5.8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia lub rozszerzenia rodzaju lub liczby nagród, lub nie przyznania nagrody, jeśli w ich ocenie złożone prace nie spełnią kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie. 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH / PRAWA AUTORSKIE 6.6. Uczestnicy konkursu przesyłając swoje dane Organizatorowi wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celu organizacji Konkursu. Podanie nieprawdziwych danych jest okolicznością dyskwalifikującą Uczestnika z udziału w Konkursie. 6.7. Z wyjątkiem wykorzystania w celu wskazanym powyżej, dane Uczestników nie będą przechowywane ani w jakikolwiek sposób przetwarzane przez Organizatora i zostaną niezwłocznie usunięte. 6.8. Uczestnicy przenoszą na Fundację Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej im. prof. Karola Pomianowskiego całość majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej, która została złożona w Konkursie. 6.9. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej obejmuje wszelkie pola eksploatacji znane w chwili złożenia opracowania, a w szczególności: 6.9.1 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Pracy Konkursowej (w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową); 6.9.2 6.9.3 w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej w sposób inny niż określony powyżej.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7.6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to w jego ocenie znacząco na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Zmiany zostaną udostępnione Uczestnikom w analogiczny sposób jak niniejszy Regulamin.

7.7. Informacje o konkursie oraz niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami zostaną umieszczone na stronie konkursu www.framehouse.pomianowski.org. 7.8. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 8. ZASTRZEŻENIE Zabronione jest wykorzystanie udostępnionych materiałów w celach innych niż uczestnictwo w ogłoszonym konkursie oraz przez osoby trzecie, w szczególności dotyczy to wykorzystania oprogramowania firmy FRAMECAD.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->