М Р М Н С Ь К Ш

ДНЕВНИк

Я ОРГАН ЗАЃІОМОГОВОІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРЛІНСЬКИЛ НАРОДНмЯ
С О Ю З В .іиіУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ AMEPHKR

" "

Джерзи Ситі, чН. Д ж., є^убота, 4 0 . -жовтня,

Ш Д і ^ Р С Ь К И Й СИНДИКАТ г№-

Jeney City, `И. J . , S-Uurday, October 19, 4929.

ПОШУКУЄМО 43 УКРАЇНЦІВ

5 0 0 , 0 0 0 НОВИХ № Н С Ю Н Е - `,
РІВ.

БІДА З ПОЛЬСЬКИМИ
ПОЇЗДАМИ.

РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКА В І Д І Ш Л И
З МАНДЖУРІЇ

.чиѓлійське
правитсльстБО
Товарний поїзд, що Лцшв з
УКРАЇНСЬКА ПРАВОСДАВготує до затвердження парл'яСокаля, наїхав на в і з з і ссля" ` ` Г ` ' ` РИА ГРОвіАДА. В ѓНЮАРК, 'НЮ
пами біля Опольськаі lv.pp.iiUB
З Н А Й Ш Л И З А П И С К И , З , Я К И Х В И Х О Д И Т Ь , Щ О ВУТЛЄГЕРИ
В Б І І Т О 2 0 0 БІЛОГВАРДЕИЩВ ТА КИТАЙЦІВ. МОСКВА НЕ
ментом законопроект, по яко ,
рз
ВЛАШТУВАЛА ПІКповажно В. Дака з жіігкою. На
ПЛАТІЩИ, В Е Л И К І ХАБАРІ УРЯДОВЦіцМ.
ПРИНЯЛА ПРОПОЗИМЛ НІМЕЧЧИНИ ПРИПИНИТИ
му стл бути призначена п е н с і я . . ^
дохід ЩЖшляху в цьому місці нема
НЮ И О Р К , 1 8 . жовтня. — Вилем Калѓўи, прогибіційннй
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ КИТАЙЦІВ.
500,000 вдовам, яких мужі буЛ А Н А РІДНИЙ КРАЙ,
адміністратор на стейт Ню Джерзи, продовжує свої дохорампи, що зупиняла би подоШАНГАЙ (Китай), 1 8 жовтня. — Після того, як радянські
ли заасекуроБані ліо_ лляну ^
М О Г У РІДНОМУ
лження у звяану з послідцим наступом на буглегерів. 1 В 0 прерожніх. ІТа шляху 'Рейовець- війська пройшли -на ' 4 0 0 `миль у глибину Манджурії, вони
індустріальної асекуряци.
! Р А Є В И ВИСЛАНО З Т О Г О
і нбіційних агентів предложили йому багато нового матеріалу.
Львіз паровіз з невідомої .знову відійшли на російську територію. Китайські генерали
^
П1КНЖУ НОНАД ДВІСТІ д о
Найбільше врадуваний він невеликою книжкою, в якій залиСЕЛО БЕЗ ПСІВ.
і j j j j p , ^ з ЧОГО ЯОО ПРИЗНА- ричинн зїхав на бік у землю повідомляють, шо до відходу з Манджурії радянські війська
сувано приходи й розходи. З тої книжки'виходить, що бутзмушені були контр-наступом китайських військ та китайської
В
Кудринцях,
лЗорщівськсго
-ЧЕНО
НА БУДОВУ ДОМУ У легери добре заробляли, бо на протязі бстанних 6 місяців їх
річної воєнної фльоти. Японські джерела подають, що російТУТ УКРАІНАІ
заробок виносив понад $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . За одну тільки доставў .аль- повіту, було кілька випадків КРАЇНСЬКИХ ІНВАЛІДІВ У
ські війська відійшли без особливого тиску на них Китайців.'
покусання
місцевих
селян
скдЛЬВОВІ.
коголгчних напитків до Монѓреалю заплачено їм $ 2 0 0 , 0 0 0 . В
І ід шпилі Говерлі, найвищо;
Президент -Китаю, Кай ІІІек, виїхав на фронт проти `поВИСЛАНО ТУ ЖЕРТВУ
книжці вимінено рівнож суми, які плачено ріжннм урядовцям женнми псами. 'Через те. ніс
о .-срха нашої Чорногори в встанської групи Куомінчун. З Ним вийшло з Нанкіна 1 5 , 0 0 0
титулом хабарів. Наразі не стверджено, чи хабарами опла- заходило підозріння, що всі ТІЙ ВІРІ, Щ О ВЖЕ В КОРОТ- Карпатах,
стоять
граничні найліпшого правительственіюго війська. Правитель Манджупси
заражені
скажениною,
кіКОМУ
НАС! ЗНАЙДЕМО
чувано прогибіційних агентів.
стовпи між Польщею і Чехо-, рії наказав триматися строгого невтралІТету в міжусобній
зав ветеринарний лікар ш-бнтн ДАЛЬШИХ; 4 3 СТОДОЛЯРОС л о в а ч ч и н о ю . Північна частина війні, що точиться поза Манджурією.
ваіх псів у селі.
ВИХ ЖЕРТВОДАВЦШ, КОТРІ
горн належить д о польської
ХАРБІН (Манджурія), 1 8 жовтня. — 1 6 жовтня радянські
ЗРОЗУМІЮТЬ ВАГУ того
сторони, південна ‚до чехосло- війська напали на китайське село Уровоск на ріці Аргун. IIідВАШИНГТОН, 1 8 . жовтня. — Сенатор Робинсон з Індіяни
ВЕЛИКОГО
ДІЛА,
ЯКИМ
БУН О В Е
Л І К А Р Н Я Н Е
БУДІВдької. На одноїѓў Оеці стов- час цього нападу вони вбили 2 0 0 білогвардейців `та Китайців,
заатакував сенатора Бингема з Конетнкот зприводу „фалшуД Е ДІМ УКРАЇНСЬКИХ ІНВА
НИЦТВО.
илрнта латинська букв'а,Р, а село спалили та знищили.
ваиня рекорду". Робинсон закидўе Бннґемовн, що він держав
Л І Д 1 В , ПОБУДОВАНИЙ КОНІ
другому CSR. Над ‚тими
на платній урядовій листі секретаря Аеіізона як тарифового
Колегія Наркомздоровля за- ТОМ ЗАМОРСЬКИХ ЎКРАЇН
М О С К В А (СССР), 1 8 жовтня. — Радянський уряд відмошавця, коли той секретар був висланцем Товариства Проми- твердила
плян
будіиництва ЦІВ. НАШУ ЖЕРТВУ ВИСЛА- буквами, по обидвох боках внвся приняти предложення Німеччини про припинення пересловців з Конетнкот, побираючи від нього річну платню в лікарняних установ наступного
нясь рука Написала: „Тут Ук
слідування Китайців на радянській території. Німеччина зверсумі $10,000. Аєнзон мав впливати, щоби піднесено цло на ім- року. На нове будівництво ЛИ МИ Д О КРАЮ ЧЕРЕЗ:
а'ша"
Так розповідає у нулась одночасно до Китаю й до Москви з однаковою про-,
OBYEDNAN YE
портоиану мануфактуру.
львівській пресі один про
позицією. Але Москва відразу відповіла відмовою, заявляю1930 р. асигнується близько
Р ; О. BOX 4 1 1 ,
гульковець, що був недавно:не `чи, що вона не вірить Китаєві після того, як він увесь час не
15,000,000 карб. .На ці коштиС Ш С О Н ПОЇДЕ Д О ЛОНДОНУ.
вершку Говерті.
PHILADELPHIA. P A
дотримує договорів та не виконує своїх обіцянок.
передбачається -почати будуВАШИНГТОН, 1 8 . жовтня. — Секретар стейту, Генри нати на Україні пять нових
Стимсон, права рука президента Гувера, поїде до Лондону як поліклінік, 11 лікарень на` З,
БОЙКОТ 'АМЕРИКАНСЬКИХ ТОВАРІВ.
Н Е Я С Н И Й
Р О З П О Р Я Д О К .
представник Америки на морській конференції, яка відбудеть- 790 ліжок. З будинки саносві‚ДІЗВІ З Е М Л І " НА К И Ї В В КИТАЮ О Г О ' Л О Ш Е Н О Ц Е Й Б О Й К О Т І З З А НЕ Б А Ж А Н Н Я
ся в січні 1930 р.
ЩИНІ.
АМЕРИКИ ВІДМОВИТИСЯ ВІД ЕКСТЕРИТОРНТЛЬНИХ
Усі середні школи в Польщі
інститут патольогії, гігієСтимсон брав рівнож участь у тих всіх розмовах, які ве'ПРАВ.
праці та дезинфекційну
В харківськсииу „Комуністі дістали від свсрх шкільни:
лися між президентом і англійським преміером Мек Донелдом.
ШАНГАЙ (Китай), 1 8 жовтня. — Ліга, шо домагається
розпорядок, що
стацію (в Харкові). Крім Тдьо- і І`-, вересня ц. р. стрічаємо кураторій
закінчать будувати полі- замітку під таким сензаційним прийшов з міністерства освіти скасування міжнародніх договорів Китаю, якими обмежуетьЗАВИТАЛА ЗИМА.
клініку. 5 стаціонарів на 265 іс-.нсом: „На Київщині вияв- Варшаві, шоби звертати сле- ся суверенність Китаю, проголосила 'бойкот американських та
НЮ ИОРК, 1 8 . жовтня. — Передчасний непожаданий гість
ліжок, будинок саносвіти і лс::з 14 тисяч гектарів прихо- нл: ну увагу на моральний' англійських товарів. Сталося це в наслідок того, що Англія
завитав ло Ню Порќу, а рівнож і до инших міст, як Филаделрентген-інститут, що їх поча- заі ої глитаями землі". Зі за- веі ь серед учнів Педаґогіч- й Америка не погодилися на домагання Китаю відмовитися
фії, Нюарку, Боффала. Це острі зимні вітри й перший сніг.
ли будувати раніше. Далі бу- мітки не довідуємося, як мог- ради вчителів мають дору- від своїх екстериторіяльних прав, якими обмежувалася су.
дуватимугь інститут патольо- ло дійти до Того, що „глитаї" чешія приноровляти як найсу- -верениіеть Китаю.
ПІВНІЧНОГО БІГУНА Н Е ВІДКРИЌ}ТЬ.
Ця ліга своєчасно перевела успішний бойкот японських
гії і гігієни праці в Харкові та ‚сховали",-аж - стільки, землі. ворішу кару, колн ствердять,
ГтЧЧТоІіУРГ, `}Я. жовтня.-Г^иртнР--яоеліднии Мек
товарів-у Китаю.-Коли Янонія`прочгпла к п т а , ^
що
якийсь
з
учнів
має
шкідлікарню
на
330
ліжок
у
СталіЗате довідуємося, що „відМилен подає, що того місця, де знаходиться дійсно північство припинити діяльність ліги, воно відповіла, що не має
ф;гг"". ту зем..ю в часі землс- ливий вилив на своїх ровесннний бігун, ніхто не відкриє. Ного можна точно інструментами ноМу.
„Дзєннік Людови" додає сили н можливости боротися з патріотизмом серед своїх гроБагато нових лікарняних у- Поря ікування на Київщині.
означити, але відшукати годі, бо воно находиться серед лемадян.
іієї
звістки
зовсім
влучні
диних піль, до яких доступ неможливий. Всеж таки поїздки станов будуватимуть у Доп-На частині тіє. „прихованої" заголовки. ..Що такс шкідлндо північного бігуна мають велику наукову вартість і про- басі. З усього числа лікарня- землі у розмірі 6 тисяч гекта- вш'і вплив? Неясний розпоряних установ, що їх розлічиўть рів почали вже будувати найПОЛЯКИ
АРЕІІІТУВАЛИ ЛІДЕРІВ П О З Н А Н С Ь К И Х
яоіюють неодно темне місце в науці.
на ПравоборсжжД
будувати наступного року, на більший
НІМЕЦЬКИХ ПЛАСТУНІВ.
Донбас припадає 4 полікліиі- молочно-зерновий рад - госп,
ВАРШАВА (Польща), 18. жовтня. — Польська поліція
САРАТОГА НАЦІОНАЛЬНОЮ СВЯТІСТЮ.
о радянський фільварок.
арештувала у Познанщині 7 лідерів німецьких пластунів (бойБО ТАМ ВИРІШИЛАСЯ СПРАВА АМЕРИКАНСЬКОЇ НЕЗАВИ- ки, 7 лікарень, 2 будинки саЛЬВІВСЬКІ
О Ш У К А Н Ц І .
- тисячу ѓсќтарій 3 ..нідносвіти й інститут патольогії
екавтів) на чолі з їх президентом Бургардом. Арештованим
СИМОСТИ. ТАК ГОВОРИВ ГОВЕРНОР РУЗВЕЛТ.
Палітурник
з Дрогобича
стпзнться у вину організація поїздки пластунів з'ПознаншиС А Р А Т О Г А ' С П Р И Н Ѓ С (Ню Иорк), 18. жовтня. — Говер- і гігієни праці. В Харкові поч- критоі" землі виділюють під
Аврам Краттер. шо вибрався
к: ло Потсдаму в Німеччині 'для участи у військових маневnop Рузвелт виголосив святочну промову на полях, де перед нуть будувати велику лікарню сіножати для 'молочної фардо Карльсбаду, `втра
а на решті землі органіпЗх німецької` мілітаристичної організації.
152 роками рішалася доля американської независимости. Ґо- на І.БОО ліжок.
ѓь 22 колєктивні госпо- тнв у штудерпий спосіб її`'.
Поліція говорить, що вона захопила документи, які свідвернор висказав свій жаль, що історія битви, під Саратогою
які приьіз зі соѓ'тою 5 І чаіь про військову підготовку німецької молоді в П О Л Ь Щ І .
ПРОТИРАДЯНСЬКА
ЗМОВА дарства.
менше відома Американцям як приміром биТва під Термопі
пазу'хою, до Львова, щоби ді-'
.тями. А прецінь на тих полях намагалися Бритійці завдати
НА УКРАіНІ.
стати чехословацьку, візу. ІіаЗА ПР.ТЬ-ДЕННИЙ Т И Ж Д Е Н Ь ПРАЦІ.
останній удар американським борцям за волю.
Г У Ц У Л Ь Щ И Н А
БІДУЄ.
Телєсрафічна аг?:.ція „ А Т Е "
ра ошуканців, мушина й жінЕСЕН (Німеччина), 1 8 . жовтня. — На конференції лідеґовернор подав далі, що нюйорський стейт уже закупив
(телеграфічна Агенція Е в р о
" Косова пишуть до .‚Діла": ка, зробили засідку перед во- г'ь робітничих металевих юній вирішено роспочати кампанію
1,600 акрів землі, на якій відбулася та історична битва, а трепи) иоблікує сенсаційну зпіСьогорічна осінь запитала ротами чехословацького кон- м .;ст.иювлсння пять-денного тижня праці в усіх індустріяльба ще відкупити 1 , 8 0 0 акрів. ѓВін підніс, що це побоевище
стку, яку подаємо з публіцкс- ; нас у жалобі. Гуцули хо- суляту на наївних. Ця жінка них країнах Европи.
повинно стати святим для Американців місцем, а вашиягтонтичного
обовязку.
лять
сумні і прибиті. НедавияІпоінформувзла Краттера шо
ський уряд повинен його признати офіціально національною
. . J Харкова повідомляють, повінь наробила велики.
ЗА С І М - Г О Д И Н Н Н Й РОВУЧИЙ Д Е Н Ь .
коѓѓсуль приймає нині не
святістю.
ніб.і Д П У вн.фпло нову оргакрім Гуцулів — нікого бюрі, а приватно в хаті. Неві
Л О Н Д О Н (Англія), 1 8 . жовтня. — Правительство відпонізацію „Союзу Визволення не зворушають. Видно, що гі доммй м у щитѓа відоѓрав ролю віло відмовою на домагання майнерської юнії завести сімНЕВІДОМИЙ ЖЕРТВОДАВЕОЬ.
годинний день праці. Свою відмову воно мотпвуе тим, що
Р А Ч Е С Т Е Р (Ню Иорк), 1 8 . жовтня.— На ціпи пенсійного іУкраїни", яка вела просід у зявнщем повені вже освоїли- коисуля і сходіп? З текою
внсту- ся. На долах біля Косова і Куті ходів одного дому ппи вул. теперішня індустріяльна кріза не дозволяє властителям майФонду Корнелського університету зложив невідомий добро- протибольшевицьких
нів платити робітникам за сім годин праці таку платню, яку
іпах,
вела
агітацію
в
червоній
трохи
зародили
сади,
не
зваКрашеяського.
Краттер,
прн
дій $ 2 0 0 , 0 0 0 .
вони платять за вісім годин.
жаючн на затяжні і великі мо- лухуючись його діловій роз
армії' і видала відозву
ро%и.
В
противенстві
до
інших
кликом
не
платити
податків
Міністер Томас, який колись сам грозив загальним` страЯІ.мові
(газдалегідь
умов.теніќ)
МИССИОРУЗВЕЯТ
т ж ш ш й ксм, вимагаючи від Консервативного правительс'тва установєю жінкою, повірив у йо
БИНгТЕМТОН (Ню Иорк), 1 8 . жовтня. — Ми сси с Френк- та ховати від влади збіжжа. околиць, де овочеві дерева
померзли
і
посохли,
полудленпя
сім-годшіного дня Праці, тепер-на становишў міністра
Переселено
масові
арешти
автентпчність
і
слухияі
(
лин Рузвелт, жінка ґовернора нюЛорсьжого стейту, заявила,
шо вона е за тим, що закон повинен бути виконаний, а тнмса- сере;, української інтелігент' иеве Покуття врятувалося від показав йому 120 долнрю і І підмовляється від задовольнення цих самих вимог робітннцтва.
Він
в імени правительства пропонує компромісове погоцього
нещастя.
Урожай
овочів
доказ,
що
має
потрібну
сум,
;Серед
'арештованих
є
члени
"им і закон Волстеда. Кро.мі того вона є за елевтеріею з пел`країнської Академії Наук — є досить значний. Щож, коли на виїзд. Фальшивий консул, дження, що вісім годин праці будуть рахуватися від приходу
реконання. '
проф. А. Кримський та С гс^`стача відповідних орга- перерахував гроші, вложив -їх робітників до входу в майни й до виходу з них по роботі.
Єфремов, співробітник --Акр. чіззцій, неприноровлення коо- зручно до одної коверти, г Так, що час на вхід і внхід з м а йнів буде входити в робу чий
СЛІДУЮЧА КОНВЕНЦІЯ 'АМЕРИКАНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
демії А. Ніковський та ріжі.' пер'атив до торговлі овочами, другу яорожню (буцімто з день.
П Р А Ц І В І Д Б У Д Е Т Ь С Я В І9ЗО Р О Ц І В Б О С Т О Н І .
професори вищих шкіл, й' }відсутність перетворчих фаб- грішмич- передав Кратѓерові гі
Т О Р О Н Т О (Канада), ІЏ. жовтня. — Вчора вибрано доте- Київі арештовано також упра-,ричок, комунікації
дорученням піти на 11-иц иоВУКАРЕШТ (Румунія), 18, жовтня. -"Прибічники короперішнього президента Вйліема Ґріна вже пятим наворотом витЄля обсерваторії прогресо пакггь змоги покористуватися верх за візою. Там ѓкраттер
левої Марії заявляють, що вона не давала інтервю, яке .було
гфезнденгтлі Американської Фед.паді1ї Ііраці.
ра Холодного та професора Грожаем овочів. До Кут і Ко- довідався^, ^що в цьому `домі ќміщене в газеті „Юніверсал" з критикою діяльности премінема
ніякого
консуяя
ні
консуГанцова! 'Між іншими ареш- сова з усіх усюдів зізджають, ШШШЂЇШШ
ляту, а коли зійшов .ўнив, по- ера'Маню. Сам преміер цими днями повертається до Букаретовано стару українську пи- ся купці, "головно жиди,
БО ІНАКШЕ Н Е ГОДНІ З А Д Е Р Ж А Т И В А Р С Т А Т Ў ПРАЦІ.
бачив, що`'Консучіятнема-йтам. штуй не відомо ще, яких він кроків ужне в відповідь на інсьменницю
Олену ‚Пчілку.' ‚півдурно вивозять овочі.
тервю королевої, колн ідентичність його підтвердиться.
Т О Р О Н Т О (Канада), 1 8 . жовтня. — Пеяад 1 , 0 0 0 музи- Арештовано в повному складі
Зате .в горах відноснийІАКраттер замісць тгоїхати до
каіпів-шй.де m страИк зприводу .непорозуміння, яке зайшло в всеукраїнську церковну раду з) сютадаіотБСя
як найгіршеі Карльсбаду, верну-ся.'до.ДроФиладелфії між музикантами і відомим театральним підпри- Чеховським на `чолі. На вую-Заробітків нема. 1-гадобавоКІ гЄбича. Пв-счас перевеа"еної
ФРІДРІХСГАФЕН (Німеччина), 18. жовтня. — Сюди веремстеом Шуберта. Музикагггн домагаються, щоби їм заґаран- вінції арештовано , коло СО Mr, ѓ{ўдобу, основу істпуваяня цими днями розпраюг проти
нуаея „Граф Цепелін" після щасливої подорожі на'Балкан!,
товано, як досі,--35 тижнів заняття в році. А колн цього не. сзященнків. ДГТУ має докві^, Гу?,^та,
кинулася
пошесть однѓѓо ошуканця, `якого ;Кратмогли осягнути, хотіли добитися піднішциа сумі $ 1 0 на тиж- що „Союз Визволення'Укр пі пришиці. Адміпістраційна вла- тер г-бвинтвячував у цій зџа^ ііо-іітроплав перелетів над територіями всіх балканських
р.ц жав і країн середущої Европи.
день, щоби в якийсь спосіб ратувати себе в тім часі,-коли
мав на' меті, .аідділентгл да спинила ттоворот худоби з раіпхояаиій ‚іфадітка, 'Він не Міг
будуть без роботи. Всіх їх домагаиь мС,-зіг.л.ядн.ию,-миюо ін- України від СРСР. Арештова. ПОЛОНИН, а т а м у п а л и вже Ооїпнуеаченого `ТАКС дгівнати
тервениїї мейора міста Филаделфії. Супроти того музиканти но 'понад `І`ДЮО селян. У звяз- перші сиѓги і -вайла .велика під`-нрисятою. —- 'Півтора`року
К І Н К О В Л Е Л Ж (Ірляндія), 18. жовтня. — На березі моря
рішилися вийти на страйк.
ку з цими ареіптами до Київа студіиь..Худоба мерзне.і гине. влзииці дістав варівявський
знайшли в залізній коробочці записку одного з трансатлян(-крутій Лєоц Червінський,
нг-ибув начальник українс^ко- Стягнена реідусіль
полі цін
у Львові виступав як інжииір тійських летунів з повідомленням, шо ізза `зіпсуття мотору
ВАШИНГТОН, 1 8 . жовтію.— Скарбові експерти твердять, го ДПУ Балицький, а 'з Мос-'пильнує виконання вдмінісг- о.тступийк варшавських .фірм літак падає у воду серед океану. Думають, що це записка
що того року годі будезнияїувати податки, бо'відпадуть ее- тагн союзний комісар Мікоян, раційиого розпорядку,
під, цією покришѓок) обли`гі англійського летуиа .Мек Донелда, який рік тому вилетів з
яяий. о._хр-вав цгирокі ‚гдевно- ких умовах пер-.д .ГДуч-у^щиНюфандлснду до Лондону й без сліду пропав у дорозі! Заликі доколи по причині краку.яа -ЗІриіІ. Іїгаиери, йдуть ѓуриз.
власти для здавлення „коитр- ною зявляється примара, го-.'р в ріжні фірми ічй`33,0ХЮ зо.чі писку відіслано до його матері для встановлелня ідентачиоЧерез те не буде доходів з біржейих спекуляцій, а тимсамим
сти. "
`
рееояюції''.''.
'.іЃ
‚лоду.
Посидить він унііеівдруте.
. зменшатьс'я податки.
Д М Ж

И

3

З

Н

А

Ч

Я

К

0

Р

0

И

Д О О О

К

;

ПОИЖНИЛИСЯ ЧЕРЕЗ ЛАБ1ЇСТД.

АРЕШТИ НІМЦІВ У ПОЛЬІЯІ.

1

F

І

ГРІН ЗНОВУ ПРЕЗИДЕНТОМ.

ДО СТРАЙКУ.

Ш^АФАРША".

ЗАПИСКА ЗАГННУЛОГО ЯЕТУНА.

ЯШЙПОДяЖ

И

Ч. 245.

. . . СВОБОДА, СУБОТА, 19-го ЖОВТНЯ, 1929.
та

і

іщя

4V

НАША ПІСНЯ НА РАДІО

лііше
приходиться
великўі Влиаько Ню'. Иорку дуже'ністики кричалиб ізза свого
працю дїрігеіггів і витревалість тяжко мати нагоду співати собачого партійного обовягку
співаків. Впорядчикйм
тих
'
служити свому комуністичному
....
T., IIKR.INI.. И.НОА. A
T
T
A
виступів і тим, що платять за
. .
і-.---.ољ
v i ^ t u , , , йшли
л,,,.„
панови, щоби Українці
M i l a n , , .--‚ШІ.,..
значні й конкуренція велика, витати „своїх" радянських лепередачу цих концертів, na-f А иа провінції куди лекше.'! туиів, котрі відвоювали украГов'орить наш нарід: „Прав- людей. Одні виросли, добу- лежиться щира подяка. Ви- Майже кожда стація радо їнські землі для Польщі Тем. ш-ан.і м ip.cuu гаї. оі р о п . , . - ‚ . - ї ж а І.і la S.ctia
їдою світ перейдеш і вернеш- ваючи - вартости для свойого ступи наших хорів на радіо і ідступить відповідний часок І саме, що робили ті царські леЦм Асі at ОсгаНаг і, 1917, i . t k . r l - . a J l y М , t H i l
ся, а непра`вда погубить тебе народу, а другі, без віри та голоси признання нашого гро- для хору, коли хто цею спра- туни, котрі летять теѓпер на
ILTPTJUULALA.
и - AAIHS,
в дорозі". — Ця приповідка завзяття. поділися не знати мадянства хай будуть заохо- вою займеться і переговорить; „Страяє Саветоф" на Україні,
І ІООХЖВОК. -ЛСЛО гра w
THjra. caati і copy.
тою до дальшої праці наших із керовника`ми радіових ста- завойовуючи її для комуніснасунулася меиі на думку, ко-(куди.
!
И
year
. . . і . . . І '7.00І На рік
цій. Провінція має ще й біль- тичної Москви. Ми знаємо, що
застановляюся над працею І міід цю пору виходять уже хорів.
A AE.UI
. . . І 3.7 5
_. всі царисти, котрі пішли на
Знаємо, що по виступах ше добрих сторін, бо наші
- І М а-ИМІЛЦ.

I -L00
наших хорів за океаном. — наші хори із своїх громад.
хори можуть дістатися легко.
,
для
f-b-Mga -аЄ J . n . y City Kite,
Чужина навчила нас любити Поррсли,, у піря і вилітають хорів на радіо збільшилося у
м JUI
..-іо.оі
і
па
дуже
добрі
стац..,
не
так
' ^
„большевицдеяких
Хорах
число
хористів,
‚своє." й- чужина заставила нас у ширший світ.
I S.OO
Г
ГЬге. rx.otbi
Помогло нам радіо. Тому тому думаємо, що в короткому як околичні нюйорські хори,
показати їй те, що у.нас гарне
. Ікая вдасть впадьот, а вот ќаѓ.
За оголошення редакція не відповідав
будуть наші хори вже яким прийшлося користати і з ,
та вартісне; на чужині' ІѓЃН- пе- Сьогодні маємо вже нагоду
слабої стації. Тому можна тельной,
і К-лад. належ-г. висилати гроші дише на г зв Foreign Моаау Ooroer реконалися, що не, гірші ми слухати нашу пісню ріжних збільшені.
то ана уже не верНа
конець
зверну
увагу
по
надіятися,
що
ще
цього
сезону
У ѓІ Союаа 1838 Моо'-ов-..гдругих, а нг:ша пісня не хорів. Околичні хори Ню
воСК.ЛК
іН6 Л
ньотся к Расєї".
ітіпьс. 10 ЦЕНТІ.
ки нам дорога, а й чужин- Йорќу співають що неділі по дальших, хорів у Злучених по цілій Америці залунає наша
Трудно повірити, щоби хоч

'
.
обіді, даючи змогу нашим Державах, що вони мають І пісня. А є нагода до цього й
цям цікава. Наша пісня,
Іеа-фов ‚Свободи ': 498 Montgomery. Тѓд. У Н Союза:
змогу
пописуватися
своєю ми її мусимо використати.
кшр а: - S V O B O D A ' . Р О ВОЖ 540 JERSEY С І Т Ї . Н. і.
образ нашого життя, якого громадянам не тільки почути
нальність і шануючи й свою
працею
перед
широким
завиконання наших творів, але
М. О. Гайворонський, людяну гідність Українець, хоч
головний Мотив: воля. Це
галом.
правда, з якою ми пішли в також стають вони перед оч
би й з приставкою „комуніст",
світ за `очі, це та правда, що нашого громадянства і пропішов, Щиро вітати „Страну
Сгрєтоф". Хіба лише піде зоруководить нашим життям і сять о її осуд.
В промовах англійського перміера Мек Донелда, які він
З вереснем почалися і вивсім несвідстмий, або той, шо
каже все звертати увагу на те
виголошував підчас побуту в Злучених Державах і які дигоj мусить іти з „партійного озвідки ми вийшли і куди йде- ступи наших хорів, а було їх
лошуе тепер в Канаді, можна завважити часте й сильне піддосі шість і один виступ ду-І
Москалі летять.
‚Американцями російську
МО.
'"Ібовязку" чи „таваріщеськой
черкнення того, що він являється представником держави, а
ціональну єдність.салідарності", чи може з инХор
збірна одини'ця, п о - хової оркестри з Пасейку 1.1
не партії, що він є речником цілого народу, а не якоїсь партії.
у і ці-ко-'
Причин, які тільки зна
а посвяти і віри у добрі вересня був хор наших дірі-1 Навколо лету з Москви до
Та кождий знає, що імя Ремзея Мек Донелда тісно звямісар-уки та підкомісарі також)
діла, дає кожній громаді дуже ґентів з околині Ню Иорку: Америки московського
зане з робітничий рухом в Англії, а зосібна з Партією Праці,
захоплюються ^
під у іравою уч. А. Гели. Цей'-Стоана Саветоф''^большеполітичною організацією зорганізованого англійського ро- богато, тому то громад;
радости, що летить „Краї-1 Помимо того нема чим
бітництва. Мек Донелд являється прецінь провідником^і реч- громадою, якщо у неї нема'перший виступ свідчить про BHL-іьа пре
Гцня загальної' .‚Са.тьшой шум'`. То нічого для

и вон т и с я летунам зі „Страни
ником Партії Праці. І тому мабуть уважає він тепер за вка- хору. — Потреба хору явилася jaro.gy і розум:
дірі-j
званих українських кому-.
літак для про- Саветоф", бо вони при цій
ЃНІЌЎ наших
`
'
спр.`.ви
як
природний
вицвіт
цій
зане раз-у-раз підносити, що він як бритійський преміер не
.j;.
Nt ів-сусідів.
- .ИІСВВ, ЩИАІІ.,ЛИИ . ^^.Ь. славлення імени тюрми иаро- подорожі один літак зовсім
тільки радіти iіз'гент
е тут представником і речником якоїсь партії, а тільки цілої
вересня: Хор ім. Лисенка` ший. царський офщир Ш е с г а - ^
р
. „Наші"
в Росії, а другим
,г.і приводу,
нації, цілої бритійської держави. Та це не перешкодило йом`жерзи Ситі під управою
ньому летять виключпосіпаки готові
добралися до американзясувати своє відношення до робітництва, з якого він вийшов,
наємо добре, що нсм;
ґели.
І
'
Іно„коренниеМасквич. й нема
Леніна зробити я к о - землі для того, щоб:,
якого інтереси він заступає й якому завдячує свою високу поні одного національногоJу
літичну карієру. Нагоду до цього дала йому Американська
й церковного свята без
'б' вересня: Боян з Ионкерс; ^
х о ч Т н а і т Ж о "нТХ
^
поставити американський
Сталенќа, бо робилиж вони - ѓг`р і.на ньому нарешті заФедерація Праці, запрошуючи його на наради своєї річної учгстн хору. А добрий хор j діріґе-нт: М. атюк.
таку шо не летить Страна Са- ^
_
. ^
конвенції, яка відбувається тепер в Канаді, в місті Торонто, громади свідчить про її силу.
`2С. вересня: Чоловічий хор
вєтоф , у д.йсностй це летить
Українця, ау в с я пару місяців з
через яке то довелося Мек Донеллови переїздити.
Не диво, що одно із най- „Боян" з Нюарку; дір. Т. Камосковський літак, з мо.сков-,` зупинками _й корот
Англійський премієр відвідав конвенцію і заявив робіт- крг.щих становищ серед нашої ськ-'в. і
ськнми летунами, що має де_
ничим делегатам, що це правда, що він тепер є англійським міграції
кими
віддалями
перелту. Хізаймають
цілком
29 вересня: Мішаний хормонструвати перед світом силу
премієром, але правда й це, що він надалі є тим самим ро- слушно діріґенти хорів.
вони демонструють
..Бочн" з Бруклина; дір. В. .„рускаво генія", силу й усш-і
.
_
бітником, яким він прийшов на світ. Мек Донелд подав далі
цим,
як
і
Москва
може
літати
`'хн „нового будування" велико
Довгі літа працювали вони Савіцький
характеристику робітника, підчеркуючи, що робітника не пілише дурити українські
j позаду всіх, але все таки
6. жовтня: Духова оркестра
р
знати по убранню, яке він носить, ні по тім, чи його руки по- по громадах тихо та ревно,
Отак кожне московське летить. Це дійсно великий
J
криті мозолями чи ні, але по його переконаннях і його по- розуміючи своє завдання, і з Пасейку; дір. М. Маїк.
Тому то цей літак збирають-' яьище вони завжди стараються у перелетіти на поганенькогляді на життя. Англійський преміер заявив отверто, що він отце прийшла пора, коли ми: 13. жовтня: Мішаний хорся вр`очисто стрічати всі росіЙ- підмінити українським іменем щ літаку з машинами, що ко
.
гордий з того, що є членом робітничої партії та що бореться почали розуміти ту велику „Боян" з Бейону; дір. В
Тгькі емігранти від большевнків та доказати, шо це Москва рої хвилини можуть зіпсути
працю,
а
разом
з
тим
і
почали
Мельничук.
за здійснення ідеольогії тої партії. Але разом з тим підчеркло царистів включно. Вони й бить в інтересах України.
я й треба неабиякої відваги.
нув, що на становищу англійського преміера заступає він ближче приглядатися до тих j У цю неділю будемо мати ворять для цього спеціяльний
Колиб тепер була радянська щоби з ‚‚савєтськими" літака
громадських
працьовннкін.
нчгод`у
почути
перший
раз
на
перед світом не партію і її погляди, але цілу націю.
юмітет, в якому мають обед- і а І.- в сучасній Польщі, то и ризикувати
прославляти
найкраща школа
-(рад.-, хор наших закарпат
Киття
1-а' „все русскіе люді" для . ід'іс тому, що для Галичий і мсг` Овське, імя. Це можуть роЗгадуючи про побут Мек Донелда між робітничими делегатами конвенції Американської Федерації Праці, підносять : i-.a.j діріґент, хоч і не сидівІСЬОІХ Сратів (з Перт Амбой`, пільгоі зустрічі російського 1 І муністичним партійним ке- бі:"и лише такі російські патші „каледжа" чи консер-Іпід управою уч. Івана Петаха.
американські часописи те, шо в своїм часі прибув на подібну
й прославлення імени І руючим центром є Варшава, ріоти, як `бувший царський о: - ї ї , зате, як самі бачимо,
Дальше
виступлять
хори „Мат
конвенцію президент Вилсон і заявив, що Америка пристукі РасеГ'. Вони всі хо-,себто Польща^ то большевики фіцнр Шестакоф, комаядапт
_-обув собі своєю працею чи-.тих підиюйорських
громад, чуть голосно на ввесь світ за- таксамо кричалиб, що треба „Страни Саветоф'". Тому його
пила до світової війни по стороні аліянітв і взивав робітників
аале
музичне
рбразування.

'що
досі
ще
не
виступали.
ЯВИТИ, що „русскій магучій вітати й радіти з того, що до збираються витати не лише
до попертя уряду в його воєнних потребах. І Мек Донелд говорив тепер до представників того самого робітництва, але Життя має свої потреби і Виступи будуть прод`овжу- дух жів". Навіть самі москов- Америки летить Ідзіковський большевики-імперіялісти
та
закликав їх, щоби вони доложили всіх старань, щоби не до- зоно дає змогу людині вийти ватися, а закінчаться великим ські большевики стараються та Кубаля, щоби лише вони на- велнко-державники, але й цазмаганням о притаї кути до участи в святі звали свій літак не „Пілсудсь- ристн-чорносотенці. А що бупустити до ніякої війни, бо жертвою війни падає в першій іа верх, тому н не диво, що концептом
мірі робітництво. Мек Донелд зазначив, що його подорож до чиросло на іміграції на ріжних першенство.
вітання та зустрічі „своїх" ле- кий", а „Кр`ай Советуф", чи дуть там робити „українські"
Усі' виступи були дуже со- тунів ‚‚всєх русскіх людей". „Совєтська
Америки була саме мировою місією, яка цілком певно увін- ділянках таке велике, число
Ржечпосполіта". комуністики, то хіба лише вочаеться успіхом, коли її попре зорганізоване робітництво.
фахових, свідомих та ідейних лідно підготовлені. Подивляти Ю Б И
підкреслити перед Тоді також „українські" кому- ни знають.
AT ІЗ

G
R
A
O
D STR..rt,

1

(Значіння хору для громади, — Хорові змагання. .
залунає наша пісня по всій Америці).

}

о

Б

о

к о ш т н

і ! у я і е

3

4

a

сл

ж

б

у

б

о

л

ь

ш

е

в

и

к

а

м

м

а

л

и

0

д а

у к р а

П

РОБІТНИК МІЖ РОБІТНИКАМИ

0

н а

в

а

ж

м

а

Ю

Ч

И

Й

а т

о

й

)

щ

б

д

о

л

а

м

о

с

с в о ю

т

с

я

н а ц і о

НА ТЕМИ ДНН
(

о

с

ь

т

а

к

з

в а н і

к р а

Н

Ш І І Х

л , т а к а

T 0 H j

р 0 3 Г і И н а ю т ь с я

т

р

а

д

т

а

к

о

в

?

щ

о Й Д Є і

т

0

л

о

с

и

й

п е р е і м е н у в а л

ХГіаЛ

т а к

м

о

с

к

ь

к

и

н

Л И

а с є ї )

к

о

ф

р

к о м у н і с т и ч н і

с

О

о

з

б

н

л

и

щ

е

а

Ѓ

к

о

?

0

л

е

д

П 3

Г 0 С Ь

в

и

с ь к о ї

Л е н і н е н к а

а

з

і

С

т

а

л

і

н

а

Б

о

л

г

а

МО

ц

fiQ

д

к

а

с

Р

а

к

о

о

м

і

с

с ь к о в о ї
(

н

а

п

0 р і і

с

р

в

( )

и

в

а

у

с

р

м

ь

я

у

к

о

с

г

к

о

г

о

и

У

я

Ж

к

ч

о

С Г ф а в д і
е ж

ь

х а р к і в с ь К 0 І

о і ф у

о

н

я

р

н

к

а

и

і

н

д

й

ц

а

с

ВІІ

Я

ь

Ш

л

к

е

к

т

и

Я

и

C B J f t

і

ш

н

и

й

Т Я Г Н

Ч Е С Т И М И

і

М

р

я

б

а

я

1

х

о

ч

ОСІІ

т р

ж

Д

н

о

С

(

М

(

сербським послам дуже сві
точно.

нарід обступив його, витав
Ходив схвильовано по світ- мованого
самолюбства тра- яюках несли викопані скарби
йог" одушевлено, а богато зі лиці.
пльшся часто, головно на С Л І ^ І . В С Я , щоби обняти любу
зверўшення
тлутзало
берігі
'
Е
и
ш
о
в
дворак,
сильний,,сході.
Візантія
давала примір. жіні.у.
L'fl щаслива подія врадувала
вистаючимн ви-іЦі злочини були на денному!
TIT; ''' вських горожан. Надія його одягу. Так відведений смаг
заходом сонця минув
(Історична повість із часів боротьби за волю Болгарії).
аж
до
воріт
дому,
чудувався
і
лицями,
з
роздутими
ніздряпорядку.
їх
майже
не вважал останню гору, що заслонювала
ссрсської помочі , піднесла їх
на дусі. Ніхто не сумнівався, він тим виявам прихильности, ми. Очи йото, заслонені до злочином. Цісарі добрі й лб- опришківське гніздо. І воно
(З болгарської мови переклав Михайло Процик).
половини віями, гляділи по гідні вступали на престіл по
що цар дасть прихильну від- і любовн.
показалося йому
притулене
Ще як увіходив на поверх(хижацьки. Був то Тсмір. охре- трупах
своїх попередників.
(13) повідь. Наче зпід землі вирощепі'й
Татарин, кровожадний Зйиіаї тих століть і державна спокійно й весело над берегом
д
о
Ч'розини,
чути
б
у
л
о
оклиприйшли сли оборонці
батьківщини,
Ban,
святосте, грецьких
На другий д
шумливого потока.
кат,
що
остався
в
Тнрнов
конечність легалізували цю
сербського готові прогнати Татарів. Па- ки радісної товпи. щ о а ' Я - військ не закличу. К'о.їй Го- ло Тирнови пос.
С.рце билося йому, як
часів Ногая. Свій уряд у па- нагальну 'та трагічну систему
лася п і д вікнами.
сподь покинув Болгарію, то її ияря Мілўѓина. І істі просив тріярх у присутности царя і
лаїі здобув ду`же підозрілими позбуватися своїх суперників. вдивлявся в Манолову хату, чи
дочки для я р і в відправив у Великії'
Глибини душі.
не врятує ані легкодушний ьін руки Смілеце
не побачить Славки. Вона
ўслугами. Двох найзнатні
Тому сімнацять літ позбу
і молебень за якнай
Тертерів син. ані Андроникові свого сина Степана Уроі
Смілець глядів на це з вікон Тертерових боярів. горячих лася так деспота Якова Свя певно нетерпляче жде його.
когорти... Я чув тут слова недавно вТік із татарської не- скорший прихід `сербської поСіначе Славка не зявлялася.
його прихильників убито за тослава жадна влади Марія,
В7П палати.
повні гіркостн, з хрнстіян- волі.
‚мочі. Купували в складах щиЗдивований стиснув коня
'Гі слав розвідатися про все. гадочно. Коли хто говорив жінка Констаитина Тіха. Такськок, покорою вислухав я Смілець із запалом приняв - луки, стріли, списи та шаострогами й небаром стояв
про це, згадував Теміра...
Коли
довідався,
що
одна
несамо
згинули
й
Асен
І
і
брат
банових закидів. Коли я сла- ие предложення. Вважав ' це блі..'. Вислали гінців у Д о Татарин поклонився низька його Петро та Колоян і Міщ перед ворітьми хати. Замісць
бий цар. то тому, що держава виявом божої ласки. Відповів бру-джу. щоби розвідали, де правдива вістка була доста- Теміре, чи Боґор є тут?
вийшла
Манолова
Каліман II. и Івайло... Стра- Славѓи
слаба, а я застав ї ї ще слаб- Мілутинові власноручним п и - , Чокі. Сам Смілець захсщле- точною прцчнною для тирспитав потихо Смілець.
шнг
`раґедія розсатанілої че- жінка. Заводила розпучливо.
шу. Тому покорімося та під- сьмом, у якому просив нового ий загальним одушевленням, нозського народу, щоби вия
-- Є`ў Тирнові. володарю. стк..к.бивости, неперебирання
Радоіл здеревів із переляку
даймося волі Всевишнього, свояка прислати військо на видіі-ав прикази готовитися вити свої таємничі почування
- - Про нього хочу говори— Говори! т— крикнув призасобах палатних інтриг.
Нема сумніву, що небаром

При цьому зазначив, до сборони, згідно з вказів- для Святослава, страшна не
ти тобі.
Смілець, із природи мягкий Д Л Е Л Є Н И М голосом.
Чокі сам переконається, шо пю коли Чокі заволодіє Бол- каии вождів. На коні пере- нависть наповнила його серце.
Слухаю,
великий
царюіта
слабого
'характеру,
реліІ почув страшне. Коли вчора
його можуть терпіти лише ѓарією, то пропаде і сербська їздив вулицями в супроводі
Лице йому поблідло
Дѓійний і побожний, але
і прижмурені його
вернула з полонини, куди ноз д а л е к а , як в о л о д а р я ц і є ї к р а - Д е р ж а в а , з н и щ а т ь її с к р і п л е н і в е л ь м о ж і в о й о в н и к і в . щоби кривиЛося з люти, долішня —
іни. Одначе в Тирнові лише Татари. Благав його, щоби не додати відваги народові, який губа тряслася наче в лихо заблисли зловіщо. Зрозумів!дитина свого стаіітѓя найшов сила полуденок свому братові,
відразу, що значить згадка легку розвязку труднощів,
чабанові, застала хату ограБолгарин може сидіти на лре- позволив поганцеві тріюмфу- всюди одушевлецр витав його. радці. Иого підзордива душа
v кннжалі.
блену, Петра й Жека вбитих
Ніхто тепер не пі`знав-би Тир- побачила в князеві страшноѓѓ, мсни Богора.
столі. Це зрозумів і його в-ти над хрестом.
— Хочу позбутися Свято— лежали в калюжах ќрови,
батько минулого року. Тож,
-закінчення листа Смі-'новії. Одушевлення великих суперника. Відчув, що колиб
а Славка пропала.'
вдалося здій- слава — прошептав Смілець.
бояри, постановляю уступќами - було тоді в звичаю, ДН' ралости і побіди ожн- Святославові
Того самого вечера в зле
— А коли? — спитав Темір, освіченій коршмі, на горішнім
відсуііути Чокія. Бог милосер- здоровив: царицю, наслідника вляло столицю Болгарії. Та- снити це, що чутки йому` безРадоіл поблід і впав зімдний... Та коли ви придума- престола, членів царської семї
була вона, як приймала основно приписували, колиб чачеб брався за щось зовсім передмісті Тирнови Темір ча- лілий на землю.
звичайне.
єте щось кращого, то скажіть. ' головних сербських держав- побідного Івайла тому шісна- хоч натсвильку осягнув побіду
стував трох людей, 'грізних, із) Манолиха вилила на.нього

В
тих
дня`х,
як
можна
Велика більшість станула на них достойників.
Цять літ, а Івана'Асена П. тому над Чокіем, то він, Смілець
вигляду. Бхли то: кровожад- коновку води. Товариші відбоці Чокія.
І Скоро, бо до двох днів, -ьдесять два роки. Оду- пропав би. Бо Народи понад найскорше, прилови йога на ний Болгарин Боґор, великая, тирали його. Збіглися сусідки,
чесноти ставлять вище ловах.
державний кат в разі потреби, заплакані, перелякані вчораш— Асеие! Симеоне! Самійле! приготовили дарунки для цае н н я народу зросло ще, усі
— Станеться твоя царська v вільних хвилях тирновський
Де ви? — спитав схвильова- ря і його сина. То були золоті ^ P^-'йшлася чутка, що Свя- лицарську славу, а Святослав
иім нещастям.
його ще своїм! воля.
noso. шака, що користувався j K D O B убитих ще не застигла.
-ний Балдю і вийшов скоро із посудини,
два горностаєві І
виступити проти пепевищав
зал им родом. Скреготав;зуЩоби ніхто не знав
поваою безкарністю з недо'світлиці.

(плащі,
прикрашувані
діяман"-Урина
.Чокія
та
що
світлиці.
Як прийшов до себе після
6_v„
на.думку
про
бана.
ка у.і'й приказ...
стачі міської сторожі. Другий такого
и ь іменував його наѓ—-. Треба би звязати його, 'тами на переді, три дороге
ненадійного
удару,
то Куманець, а третій Жид! Радоіл увійшов у пусту хату
— Розумію.
^
Той божевільний Балдќ
нїнні татарські шаблі, два са- чальнии вождом. Нараз віджив
а— відбзвався Радослав.
І -надзвичайна рада боярі раценські буйволи, які колись Р . Святославового іменн; на-) перший перейде на його бік' ^Те`мір вклонився
вийшов. Мардохай, кат із часів Тер- та заревів наче дикий звір.
тера.
І тупнув ногою:
Тертепові' подарував був ві-)Р
Ў`ньому свого героя,
Иебаром розійшлася.
Цих двох` людей розуміли)
Потім застановився над пір— Тирнова занадто тісно
зантійський цісар. Крім того j
божество!,
ванням Славки тай відразу
один одного! Святославова ^a-)
Запал.
скрині повні матерій з кнтай-j Того самого., дня як розій-І для нас обох!
Лють Радоіла.
здогадався, що то напевно
гибіль була постановлена в.
СерЧд трівоги -тдього ѓріз Ського шовку для найвищих .шлася ця вістка, 'Святославі І прикликав гвардійця:
Годиславові
посіпаки пірвали
одній хвилі та так просто!
ѓадоіл після трох днів не-!
horo положення заблиснув не- царських боярів. Наречену-та- кінно вертав додому. Як вїхав' — Х^`Л тут зараз прийде
j
Вбивства за престіл у тих присутности вертав іТ'това- йому жінку.
надійно промінь надії.
кож віддали третього" Д А Я на Даревецький гостинець, підчашийі
^
- Й_ь
часах жорстокости і непога- ришами з тревдішсь..сих гір, у
(Дальш є Oyat).
Іван Вазов.

СВЯТОСЛАВ ТЕРТЕР

1

-

ба

т н

6

П0Ч1

:

Н

л е и

а

ь

я

к

8

к

о

ю

ші

ш е в л

к

T 0 C 7 , b J

х

C D O l G

С м і л е

ч а

ід б

0

#

8

0

6

а

ч

и

в

о

ч

е

л

Ч.

245.

І

З УКРАЇНСЬКОГО
ШПШЕРИШ,

їх треба скапїталіЗувати. Ашйі
вже є ‚завданням для наших
бизнесменів. Вони повинні заЗ А Х О Д О М , „ Ч О Р Н О М О Р С Ь К О Ї
СІЧИ"
Т О В А Р И С Т В О
У К Р А Ї Н С Ь К И Х
АКТОРІВ
(Китайська казка).
нятися бизиесовою стороною
:
: улаштовується :
:
влаштовує П Е Р Ш И Й в цьому сезоні
школи й повести справу так
Ч)дия чоловік з міста Ту-Му НА Г А Л І У К Р А Ї Н С Ь К О ! П Р А В О С Л . Ц Е Р К В И В Н Ю П О Р Ќ У
щоби їїзабезпечити фінансоН Ю ИОРК, Н . И .
втратив у спекуляціях цілий
во, не виключаючи притім на(334 EAST 14tk STREET)
маєток і зовсім збіднів. НебаФінансова крГза школи
городи ра свої особисті труром після Т О Г О , Я К Його стрі(SATURDAY. OCTOBER 19th, 1929)
І Іераз писалося похвальні ди.
куНо таке нещастя, запросив
В тій ціли п. Авраменко застатті п. Аврамеикови, за його
В Г А Л И У К Р А Ї Н С Ь К О Г О РОБІТНИЧО'ГО
Д О М У ,
його до себе богатий прияв котрому беруть участь найкращі співаки Ню Иорку,
велику патріотичну й артисти- прошував два рази наших пе(MANHATTAN L Y C E U M )
тель, щоби провів у нього опер, співачка: М . Гребенецька; співачки: а Барчаніана, Л . Ординська,
редових
людий
з
Ню
Иорку
в
0
8
Eaat
4th
Street,
New
York,
N.
Y.
чиў працю на полі українськоМирошннк, Грушко і відо'мий бас Ѓдіб Шандровський, проф. Гр, Паалоакілька .приємних годин.
сякий, П. Ординський, І. Давиденко. Мирошник та итипі.
Початок в годині 7-ій вечером.
— Вступ 50 центів.
: і національного танку, Спра й околиці на наради. Перший
— Ах,
жалівся вбогий
По концерті виограють
1
. Л
в а та загально відома нашому другий раз розписав поверх
Українці І Українки! Як вам відомо в Ню Иорку їстиме від
,
- " 'своїй жінці — що^я пічну, як
громадянству в Америці, а що- 160 запрошень. Перший развід
ло приятеля? Там наприйшло
аж
дванапять
лю. . Гі великої вартости — ніхто,
Рідному Краєви в його
певно будуть знатні люди, а я 5
дий, а другий раз тринане має найменших сумнівів.
вязням.народа
Рідній зШ
колі І т . . д j
„-ї-дників соромлюся свого вбожества.
визволення нашого
ляцьких
і )диак мало кому відомо, що цять! Дійсно нещасливе число. поставила собі за ціль „Чорноморська Сі " під кличем Січових Стрільців: щ равда маю ще один свяВін представив справу мем- ‚Здобути, або в дома не бути". 1 тому хто з Українці і Українок вірний
музикальний жарт на 1 дію Велисовського.
сама школа танків переживає
тому кличсвн, дай незабуде за день суботу, 19. жовтня, а' прибуде на С і - і
" оляг, та як т а м м о ж у
В танцях виступить п. Ч И Г И Р И Н з дружиною.
важку фінансову крізу й коли ше-більше так:
, країнськяй загал не поспішить{ Треба ўстроїти виступ шко- човий Баль на четверту вулицю до Робітничого Дону, а тимсамим докаже п р и й т и без с л у г и ?
нашАс ворогам, що Українці не гнуться під тяжкими ударами в боротьбі j — Не ж у
Початок о 8 год. вечер.`
- рися, — сказала
.і помічю, — то її,жде неми- ли на великій американській за своє визволення. Тому приходіть громадно, всі як оден!
244-5
' .жінка — я переодягнуся за
нучий упадок. Маю тут на дум- галі. В нього є ріжноманітна
До побачення на балю! — Заряд Чорноморської Січи.
,
І
слугу
та
йтиму
чотири
ќроки
програма:
живі
образи
зі
спіці школу, а не п. Аврамснка.
'за тобою. Так принайменше
Хто мав бодай раз нагоду вами й танцями, які представ'не мусітимеш соромитися своворити з п. Авраменком, той лялиби поодинокі моменти з
їх . риятелів. Я обовязана тобі
рекоиався в його глибоких життя українського народу.
до того за твою любов.
-іатріотичних почуванях. Та не Технічне переведенна того
Як прийшов день відвідин,
h іждий схоче повірити, що лляну повинні взяти на себе`
` Артиста-балетмайстра ВАСИЛЯ АВРАМЕНКА
чоловік вибрався, із -своєю
нні у цілости жертвує свої о- наші бизнесмени, які вложидиВ М. НЮ ИОРКУ, Н. И.
жінкою, иереодягненеою за
те підприємство потрібну
.(Зісті інтереси для добра запродовжує прийом учнів на такі курси:
слугу до приятеля. Приняв і'юскількість гроша й завідувалиб Ь Звичайний — для новозаписаиих учнів,
го ічиро. Гостина затяглася І
Жучииці, головно Жиди, ним до самого кінця. При С) Вищий — для тих, що пройшли зничайний курс,
юї ночі. Господар не
3)
Інструкторський

для
тих,
що
хотілиб
стати
Інструкторами
або
учкЛО
сиівучасти
всіх
наших
това
ставлять йому корисні умови,
телями українського танку,
'хо ѓі
шоби- гість відходиа!
. іби вчити їх українського ^ риств і при реклямуванню се 4) Спеціальний курс легких танців для старших осіб, що потребують ритсеред темної, глибокої І
мічної
руханий
(редюс).
'
:у. Але він їх відкидає, бо Р - Американців той проект

НЮЙОРЧАНЕ!

ВЕЛИЧАВИЙ

і У НЕДІЛЮ, ДНЯ 20-ГО ЖОВТНЯ (ОСТ.) 1929 Р.

Бідняга

Б А Л Ь ^ '

В СУБОТУ,ДНЯ 13-ГО ЖОВТНЯ 1929 РОКУ

ВЕЛИЧАВИЙ

Е^У^
^^J^^S^SS^SSS
B W

рГморсь^СІч-'. котра свого
гоітмГчіотичним
полі

ulb

КОНЦЕРТ

ox

е

jjgT БУВАЛЬЩИНА 'Щ

п р о ч и х

ОП

т

о

ч

н

и

Р Е К О Р Д И НА

ГАРМОНІЇ

4 4

J

ШКОЛА УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

Т А Н К Ў И БАЛЄТУ

1

ел

ВХОДЯТЬ найкращі українські народні, селянські, гуцульські " О Ч І
. що це є черговий підвсі вигляди повного мо- В. ПРОГРАМУ
чумацькі та козацькі танці, як гуртові, так і сольові.
Не маю паланкина (носи. звернений на загарбання Р -тьного и матеріяльного у- Особам, що не можуть ходити до школи, уділюються приватні лекції.
их національних скарбів, спіху.
ВПИСУВАТИСЯ ДО ШК'ОЛИ МОЖНА: а) в музичнім склепі п. Сурмача, ок), щоби тобі його повѓѓчи103 Апеню А, Ню Порк, телефон Драй Дак 3752; б) в Українськім ти. Тому остаі
мене ТІ
піає, що коли навчить їх і На жаль, серед присутних
Народнім Домі, 217-219 Іст-Л-та Стр, Ню Иорк, Н. П., від 5 ѓод.
спатимеш в .одній постелі зі
ду українського `танку, я - І
проект не викликав вели10 ѓод. вечером. в кімнаті ч. 1 (ка горі).
240
мною. Твій слуга мусить за' він навчився серед н а р о - (
захоплення,, а дехто задоно.пітисн тим, що буде епаякнй обробив до найтон- j суджував ту справу вже напе
тн з моїм управителем.
артистичних дсталів — І Р - на невдачі Чому таї
Убогий згодився на приятегоді попе
іони понесуть його далі страх і зневіра,
Всіх моїх приятелів, знакомих І Іитересованих повідомляю, що '
леве предложення. бо не хотів
спИ.працівником знаного вже від лИ ѓз сол.дности І рстсьности
^
російською, польською і нити.
ѓна якою ііішюю фірмою.' Згадаю про виступ Х'енкінг
ШИФКАРТОВО-НОТДРІЯЛЬНОГО БЮРА С. КОВБАСНЮКА
Ііп другий день вернўися із
міється, що не обійшлося одеського Жида, про який
277 ІСТ Ю-та У Л П Ц Я В НЮ И О Р К У ,
(своїм „слугою" додому. Після
з перекручень та доміш- свого часу була критика в де з тою самою ввічливістю і точністю, як від около 20 літ. обслужу м ж - його відходу господар казав
.тьгарних ефектів — а ми - Свободі". Він один, зі своєю дого Інтересованого у всіх справах, входячих в круг ділання того^рол. р
о
управителя
і соромом будемо на се ѓляді- артистично-обмеженою прособі мій новий
застенете мсне'кождого дня
та сказав:
и н стискаючи пястуки — бу- грамою, взяв одну з иайкра- 9" Зяпамятайте
іДнс‚до
`, год
а В
від год. 10
до 2 пополуднн.
.
,,
і справді дуже СУМНО,
демо кричати до неба о пімсту. сших галь у Ню Иорку и осягДо побаченняся отже з вами
ІЛп Ло.,.,
Ібо бачу, який дуже бідний
ось з яких причин він від-нув повний фінансовий успіх.
мрТ приятель. Учора, як спав
кидає чужинецькі пропозиції Але він місяць наперед великіїВОЛОДИМИР
зі мною, я запримітив, що
та волить пробивати шлях се- ми плякатамн реклямував свій
277 EAST 10tb ST., NEW YORK, N. Y.
цілий виступ по всіх собвеях в Ню
мас на собі навіть білля, і і с
ред своїх, хоч
рінансовк- Иорку. Це коштувало гроиЗ
.має чейже і найбідніший.
час переплутаі
аде L десятеро оплатилося.
j — Ах — відповів управими скрутами.
Н И К О Л А П
Г О П , перший Український ГармоністЬ,
тељ
його слуга ще бідні- котрий опанував гсрмоню. Чужинці признали його талант. Він
ЮСИЛАЄМО по значно зниженій цін) ПОСПІШНО I ТЕЛЄҐРАФІЧНО
Провідна ідея його праці та Дуже можливо, що якийсь жи
1 виплачуємо на послідній почті в
дівський бнзнесмен, а може іший. Він не має навіть 'того, артист з найбільшого американського театру „Раќсі" в Ню
' Ю АМЕРИКИ спроваджуємо жінок І дітей навіть до тих. що не какількох фінансували той виj пі ` `еає й цеЃ: наЙбІДНІШиЙ,
ють горожанських паперів на підставі нового закона.
Иорку. Тепер.перебуває в Рачестер та
Нехай свої користають
але так власне повинні
АТЕСТАЦІЯ нотаріяльиих документів та полаѓ од жування СТАРОКРА.
грає по театрах і клюбах. Також задусвого національного скарбу ступ.
ЄВИХ СПРАВ. Контракти, повновлактн, афідевіти,
та
поступати і наші бизнесмени
муе дати публичний виступ для Украпермітн.
Український танок має .велиЗІ СПОРТУ.
Марія Скубова.
' ІРОДА ЬМО ДОМИ, ФАРМИ, ЛОТИ ѓа ріжні б ќзнеси по дужа приїіщів. Він також грав на рекорди
кий вплив на уформлення дуступннх цінах.
ші м характеру, головно у моВИШУКУЄМО назви кораблів І день прийду до Америки.
— Щож було це, що вас наЗАЛІЗНЯК
БОРЕТЬСЯ
З
Голосіться у всіх справах до нашого НОТАРІАЛЬНОГО БЮРА
лодого покоління. Він гармоні- клонияо, щобн ви старалися
по совісні поради та ретельну обслугу
298—
Ч Е М П І О Н О М
іує душевні зворушення й у про руку моєї дочки, хоч ви
S. K O W B A S N I U K
штй нервовій добі вплиІ понеділок, дня 21. жовтня,
душу так, як впливає
277 Є. ІШЬ STREET
(між 1-ою І Еаню A). NEW YORK. 14. Т.
зачинається в Seventy First
— Мої вірителі.
і знеможеие тіло^апах пі-ь— і

(71) Regiment Armory новий
27122 МАРНІ САДОВСЬКОГО.
н.х квітів.
УВАГА! НЮАРК, Н. ДЖ., УВАГАІі
УКРАЇНЦІ МІСТА Н Ю И О Р К У І ОКОЛИЦІ!
ПОЗІРІ
Український танок плекає
fcnr- КОРНСТАИТЕ З НАГОДИ! — СВІЙ Д О СВОГО!
ступ призначено як атракція'
27123 КУЧЕРЯВА КАТЕРИНА Аркан,
Т О В А Р И С Т В О
ЄДНІСТЬ
акож тіло: дитина, яка вчитьдня боротьбу українського
Д Р У Г І Р Е К О Р Д И НА ГАРМОНП:
Г Р И Г О Р І Й К О В Е Р Д О В И Ч , FURRIER
ўстроює
я танку набирає зручности русилача Залізняка з ІзЧїкотом,
27112 ПотгіурІ з Українських ПІ
— Як лобоався до
Довголітний практик зі старого краю 1 в Америці.
27040 Серед Цвітів, вальс. — Француська полька.
ів, плекає зграбну поставу,
котрого нюйорська, стейтовл,
27045
Щіслнва
жінка. — Сільські дівчата.
98 ST. MARK'S PL. (Е. 8. St., між 1. Евню 1 Евню A ) , NEW YORK, N. Y .
я віком набирає персональ27020 Український Гопак. — Щасливий І ВеседвА.
спортова
комісія
признала
Роблені мною кожухи в по дуже
`і... '—і
27025 Варят полька. — Самохід полька.
ости, яка відограе велику роуміркованій ціні. Ќромі цего ста- чемпіоном.
20127 Русќа полька, часть 1 І часть 2 .
кі в осягненню життєвих у20148 Русќий вальц. — Дві гітари.
ранно викінчені, так, як вимагав в той день мають передати
20097 Ружовий Ьукет. — І нѓомер ВальсЩікбтоии золото-брилянтовий
В СУБОТУ, 19. ЖОВТНЯ 1929
2009S Стана Полька. — Індюки в соломі.
20100 Полька. Кукошка. — Спяча красуня, вальс.
пас на доказ, що узнають його І
N крашський танок, як сеУКР. РОБ. ДОМІ,
Електричний трамвай. — Послідний поцілуй.
редиик пропаганди, можуть ^
.j.
Ліоном. Щоби задержати)
2010S
Польські
танціна
—гармонії,
на оба тепер
боки. мае нагоду вибрати собі з п^бить, — і маю на складі готові до
Хто любить
рекорди
20173спису.
Цигансцка
полька.ми—
Циганський
гопак.
використати лише сио, лади.

продажі від 100 дољ і більше.
тон пас при собі, буде він.зо- вищого
Всі рекорди
дамо
Вам по 75
центів. Хто вміє грати на
гармонії
хай
до
нас
зголоситься
і
також
хто
хотівби
вчитися.
Рекорди
на
бо лише свої можуть вгдчути
^
^
Ласкаві замовлення Прошу слати на повищу адресу.
Т бовязаѓний боротися
принайгармонії мають великий успіх. Ви самі переконаєтеся, коли жк.іухавтв
його найтонші струни й пеІ
v.ri
три рази до року й річ повищі рекорди.
редати його в тім непорочнім
Комітет закупив богато даясч`, виходити з тих боротьб
Пишіть зараз по рекорди. Хто возьмс 1
виді, в якім створила Його y-'r-унків для тих, щ о J A A H M
- менше як 5 рекордів не І
г.пСідником. Та коли програє
країною, нація. І то в.тасне ті будуть замасковані, ^ о "е має
ь понеділок боротьбу з Залізпоручае на сезон весняні убрання для мущин і хлопців
костюмів, то може собі пози-1
няком, то взагалі того паса не
иши, струпѓи українського тан- ^
- '
і
ПАЛЬТА ВЕСНЯНОЇ МОДИ ПО ПРИСТУПНИХ ЦІНАХ.
дістане.
і характеризатор будуть на га-;
Прийдіть а побачите мій великий вибір.
BOOK A N D MUSIC COMPANY,
лядача, хоч часто він їх не
і Залізняк тренується і гото,
ли. Будуть пригравати дві веO N D R I S
C L O T H I N G
C O . I
добачуе оком, однак в.дчувае ^
^
.
иЙвиться до тої боротьби та ду- 103 AVENUE A.
Tat DRY DOCK 3752
I4EW YORK CITY.
1 1 3 A V E . А , при 7-мІЙ ул. N E W Y O R K , N . Y ,
має, що вийде побідникои.
`м, ` л
о-;л Діть, а не пожалуєте.
Telephone: ORCHARD 1667
Що між нами є богато здіб- JJ Комітет. І
витніть О Т С Е Й К У П О Н
фІйФФОЄіі
І Поїздом їде подорожній з
них одиниць — ‚переконали
шмяяя^штш
A T А!
синком і разураз поглянас теперішні
виступи:
ми ба'маленьких
діточок,
ха ЗАРЯДЕ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОГРАМИ НА РАДІО
дає на годинник. Нараз зриваWAAT, JERSEY CITY, N . J .
м

а

е

а

й о г о
к о г о

ПОВІДОМЛЕННЯ

сл

с

т

в

в

П

б

т

адрес, де
вечером, неділі

,тдн,ш

И

К

Л

И

к

а

т

и

С В О Г

від

рано

М е

шгинирий

Д О Л Я Р И , ;
край.

imcdc-ти

шікотом.

л

и

ш

е

р

а

з

о

д

и

н

б

а

ц

и

л

п

?

1

П

О

З

,

Р

!

С

Е

З

О

И

З

М

А

Г

А

Н

Ь

Н

А

П

Е

Р

1

ВЕЛИЧАВИЙ

ЃМАСЌОВИЙ БАЛЬ

м

В

$

т

о

к т

М

у

н

N

о

г

в

ц

о

а

е

н

г

2

т

,

5

ОДИНОКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ СКЛАД УБРАНЬ

-‚.‚„пгл т-и

т

о в а р и с т в і

S U R M A

З а в і д а т е л ь

о с

Р

(

Л

е

н

і

Р

о р х

е с т р и

Пр

ЄЮ

-УВАГА!

В

НЮ ЙОРК, Н, Й.І

м

РЕВІЗОР

„., танком потрясали нашу
іvmv до самих основ. Хотіло- j
ся з' радости плакати, ридати.
Лайтеж тим дітям дальше образовання, а вони стацуть зорями на світових сценах.
Отеє є провідні ідеї праш п.
Авраменка, які він з такою
впертістю та завзяттям ncpc-j
водить.
Ллє у всьому е границі.

З А Х О Д О М

У К Р А Ї Н С Ь К О Г О

РОБІТНИЧОГО

Ќ Л Ю Б У

а

л

и

м

етьсята шарпає за

і

без

.

руща комедія
в 5-ох
д!ях,
Гоголя,
під назвою:
кондуктбр
і питаспівучасти найздібніших
сил в Ню
Иорку,
буде
поставлена
перший раз на сцені н е в м іпереляканий
^
ється:
— Хто задержав поїзд?
— Я.
— Чому?
— Бо мій син скіігчИв саме
j в цій хвилі вже літа, що не мож'е їхати за половину ціни, тому я хочу доплатити до uLiv ѓо
тікету.
п е ч е н с т в а

П

о

ї

з

д

стан

в

в б і г а е

ІВ НЕДІЛЮ 20-ГО ЖОВТНЯ 0 c t o b e r ) 1929 P.
^
вукРАгасшмрдачімдш ^
,
Найбільша по біда. — Пане
П Авраменко е артист, але
^
опгькИЙ
генерал, яку із своїх побід у„е бизнесмеи. Можливо, Шр)
^
, ЕР ОЛЕГ ^ В С І , ^
і . важаєтс найбільшою?
і
ргао

v

Я, нище підписаний, пересилаю свій голос в користь
хорови їм.

під управою

t

4

Љ

S t r e e t f

рЕЖ С

n y

Л Л

1

0

Ц Е Н Т

В

— Найтіруднішу баталію я
виграв із моєю жінкою, коли
приневолив і ї переступити лініго трицятн літ!
І

r S x S b r . П ` -іЯіїтшшмштш штл. до m Ш
артист. Коли плоди його праці
здобули всюди признання, то -^ -4

KQMITET.

.`

Точок
За першу пісню (

.У . . . . . . .

За другу пісню (

)

За третю пісню' (

..-)

За четверту пісню (

)

За пату пісню (

)

Залпесту пісню (

ьд

г

V

шо співав на радіо дня ',

..-)
Разом всіх точок ОіоаігтАв)

При слуханню и

РСД СобОКУ І ЗІЌ!

чо 90—100; дуік
60—09; нсдосіаточію .5

; лихо 40—49.

Мов Імя .
Адреса . .

S U R M А,

103

A

EW

Vf--_Ajy
J

Y

YORK, N.

- jgtg
M

.СВроОДА, СУЬОТЛ, І 0 , г о `ЖСЬГГНЯ, 1929.

А НАЙЛІПШИЙ

ЯК МИ

ПОМАГАЄМО СТАРОМУ

М.

Сидор

Слюсар, " Т . 'Білий,:

ВІСТИ

С. Костецький;Ті. Каня 5 дол.;

З

СІЧОВОГО

І позбудьтеся
^шкірно І %щ у г и

БАЗАРУ

да",

по 1 дол.: о. Д . ^Кульматкць-`
кий,

В. Шпук, Т. Сунюнснвгіь;
ГІ,
:і"в-НВЕНЮ А, Н Ю ИОРК.
Паяишова, повіт ЛісќовЃая., яо-1 " `
Сокіл, С Дюк, М. Тхорик,
Прн книгарнн відновлено -вппозн- жиь-тли нас ще 24 червня 1929.џ. Тату. Масти . . S A W I E C , котра прищ,!
М. Іурняк, М. Ѓаврик, С Сем- чальну вібліопаку. Вступ до вііпози- будіте такі добрі і заберіть нас до се- скору поміч тисячам, які а вповні
8 бизнесў наРідну Школу. брат,.А. Гадьчак, І. Кіналь, `Д^-чапьної бІблІбтТКн коштує 25-Центів. бе, Со ми знаходимося в нужді I безволені з П знаменитого результат.
Затісує і веде -вцповичальну `бібліо- среаств до життя. Лишіть на адресу: ``У 'всяких випадках, як: скзім .
МАРІЯ ДУДА, 8вв Ешш#Н Str-tot, бійня, опарення, задавнені римі:
Громадянин Гнат .Гаврилѓоќ, Сарахмаи, В. Стеианчак, М . ТечЎ Михайло БІлянський.
Мннувшою місяця появились чо- Sera-ton, Pa.
' — ‚ і рпни і-всякі другі шкіри ,
власник склепу галянтерійних Грек, В. КремеяЬ, .T. Медвідь, тйри видапмя нот. Українські Намагання, все ѓда уживайте цн.
родкі
Пісні
на
пяно
зі
.словами,
:внП.
Левицький,
Н.
Лишак,
Н.
ПОШУКУЮ СВОГО брата, Михайла! ніѓѓў- ма.ггь. `Вдоволення ѓарап
товарів цри 207лЗа шин ѓтон Ст.
'брав і зладив Василь Барвінський, ви-; Матвіева, M O ЛГРОЖЯНАЕ довший час в Ц і ю 41.00. Залучіть 10 центи. .:
С -Купок, В, Ьало Українське Музичне Видавнішв Джерзи Ситі, переслав до Рудавськнй,
Америці. Діошукуе його сестра Anna

пересилку, а з а „Sawiec'
'тво
в
Ню
Норку.
Ціна
продажі
$1.00.
Мруќ;
по
50
цнт.:
В.
ЯсеницьЛюбов
Матвіїв,
а
тепер
замтжна
аа
О'беднання j$25, титулом проДруге видання тогосамого видавііни- ІЯРНКОМ. що зтргіїхалз 2 місяці `з ПРАЮ ттггр лнстоноигеви при доруч, .
центу з проданих ним това кий, Ж; Нанальська, В. Кудла, тва ' три ліспі ` М. О . ГаЯворонського. j до
- —.канади.
.—
- -Хто
у - знає його адресу, або
Почту оплачуємо самі, коли замовлення е на 5 або більвін .канади.Ато
сам, прошу повідомити мене'`яр
Гром. Гаврилюк зобовя- VI. Кормаш, П. Шак, Берковіч, ціна ЗО цнт. Трете лтдаиня Ўкраїн-l^o
ського Базару з Нюарку, на скрипку адрес у. Ї М ѓ . A N N A ' ^ Т^№ЕХ. ѓг B.LOOMF1ELD s
ше рекордів.
Плішівсьќий, РІ. 'Каро, І. ` пяно, зллДпв Рїосііф Сиігур, шна 60
зався давати з проданих ним) С
D. Ferley. 201 MeJnryr. I
Четверте виданпя накяв-чнка з
Українцям товарів б% на -до- Стецка, С Гелер, В. Гаврик,
ѓо, 25 пісень на пяно, ціна 75
ПАЧКУ Г О Л О К - Д О кождоюмогу Рідному Краєви.
Г. Зарічняк, В . Куба. Разом центів. """
Л О Т И
Найбільший рух в
Ьазари з П Р О Д А Ю Д О Б Р І три
FO ЗАМОВЛЕННЯ РЕКОРДІВ.
Пересланих $25 призначивj зложено $85.00. Гроші .вислано
радіямн. Люде котрі тому ѓгару міся-.
ЗА$І.ООб.
чіп по $5: Рідна Школа, інве- на руки комітетових: Василя цін казали, що радія не хочуть ані вЯ-1
ДОКТОР `МЕДИЦИНИ
Лоти єсть'коло'домів в місцевости
діти, тепер купують,
ТИн висилаємо те, що ви замовите. Рекорди є добре опаііди, політичні вязні й на орга- Олексина й Василя Юркова.
" lins, N. J . Голоситися до:
української години на радіо.
крврніЧ.ГАі'АНзТУЄМО, пѓо тНйдуть до вас `в якнайліпшому
J O S E P H GAl.ICK,
нізацію „Отвори Очі". Кро Збіркою занялися: В. Моро Заіорецький, завідуючий
радю-де7 J o b n St.,
C-.rt.r.t, N . ^ X
порядну. Замовлення висилаємо того самого дня.
і: І...ml втом, р.тдий, Що найменшо
мі тог`о призначив $5 на Сиро- хівський і Ю . Карваш.
ire
з новими радідмк т. з.
В Е Д Е ЗАГАЛЬНУ ЛІКАРСЬК'У
гинець У. Н. Союза.
‚скріі. грит"; вони майже не псуютьПРАѓГ'ИЌЎ
UKRAINIAN F i - . o ,
Авотомобіль їхав дуже ско. :я і дістанц дістають. За мину вший
тиждень закупили радіо і вікгрола Corp. of Newark,' N. nI. Виі
307 "EAST ТОЊ STREET
ро вулицею малого містечка та ІхомоДнсйшен слідуючі: Лука Моска. ВЃІ на 1, 2 і 3 моргечі Шери продветь(TOMPKINS SQUARE)
ся: Fr'ferre-.швр $25.00. Common шер
Вест Варви..Р. А А ` , - В . Мі
пеерїхав якогось прохожого.
NEW YOIRK. N. Y
ируклина,-Мре. Мери Жилка купила S20.00. По всякі інформації гОлосітю
В одній хвилі збіглися люди
МИКІЗРАКС, ПА.
по ко-рогобудь з понизших угнідиіі
ГОЛИНИ ПРИНЯТЬ
кіь: І . Лйсак. предс. Ш Myrtle Аге„ ВІД понелілиа ао пятнжіі від 6—к вгч-і
на місце катастрофи. Шофер
trvinnton, N. J . ; M. Брудер. Секр.. її
Для наших борців.
Бруклтїа. М. Гала
субота II—4 попол
лютий питається товпи
І Bpyiumni Marker St.. Newark, N. J . ; T. KacwdB.
свята
Сямсрпк.) 10—1 вопод
кнсіьр. 600 НіяЬ St., Newark. N,
Чого 'витріщили очи
'В селі Стара Сіль коло СтаT.I. S I U Y V f ^ A N T 42tl.
i6t
у і.;.,.' П. Гаврнлко, Спаргон Ред
рого Самбора рішено поста-1 Краще хай хто з вас мерщій Брик, Спартон. А. Конлрацькнй. Ьт НОВА П Р О П О З И Ц І Я С О Р О Ч О К —
Ватер Кснт. А. -Бороха, Лснг радіо , Не треба гроший`иі зпзння. Комісовс
вити памятник для українських юбіжить закликати лікаря
а Бпйои, Н. Дж., Радіола. М.
згсри.
Зразки
даром.
H
W
i
o
n
РгоА
Д
В
О
К
А
Т
Та він саме! лежить шді Ян.т`. Нт Кітст)'Кент. Ф. Радий, Лейѓ,
П О П Р О Б У П Т Е Н А Ш У
О Б С Л У Г У . З А М О В Т Е Н И Н І Т О ЗА
борців,
котрі
поклали
свої
c.ct;, 562 Вго-Лш.у. New York City.
озивається і Ьойчук. Ет Ватер Кент.
буйні голови за волю й свобо- вашим автом!
Б У Д Е Т Е З А М О В Л Я Т И У
Н А С
кравець, 256 Дітмарс Ев.
Ай., к`-шв собі пяно гар-,
іу нашого народа й за україн- хтось із товпи
ЛЮБА ВЕСЕЛА. СОПРАН.
і УКРАЇНСЬКА Г`РУЕСТРА ПАІіЛА
іе задоволяється, як хтось
:ьку державу. На будову паз акомпан. орхестри.
ГУМЕНЮКА.
м хоче затрати собі. СічоЮО 'VILEST C H I C A G O AVt
27194F (віють вітри
в'ий Влзар постарався йому о доброПЯ7Г '`'гтсл`иця-сніговиця. танець
л і к а р с т в о
нятника жертвува.ди наші од(Ofl, там у лісі
пгофесора. а чого Мр. Доцик ду-:
С К І ' С тА G О. I I. I
(Козах Завидія, танець
пс`л`.чаие і инші громадяни,
вдоволений. Професор каже, що з Фелонн від $30.00, Стихарі від
ЕВГЕН ЖУКОВСЬКИЙ. ^АРІТОН ' ,!.'-" (Т-нець по шлюбі
щ о
ш к о л и
н е
І Іѓ. актиќў, у Bdx судах; м и . ,
І.иіика
до
двох
місяців
зробніь
муі Г і ь к и х і дальших місцево-,
з акомпан орхестри.
(Tla-ty-ta для всіх
будс ‚‚грати з ногів. Менші $4.50. За вдоволеннр ручиться.
27193F (Клі-КУТЬ люди
г
Жертвували по 5 дол. j р о з ч а р о в у є
кЎпнлігсобі до науки П. Со- По інформації голоситись:
ЄТЬСЯ ПЄрЄГЛЯДЯІІНвМ
(За горами, за лісами
сіїіцькнй з Бабнлон. Л. Ай. і Богдан
І'
`'.зрохівський, Ю . Карваш,'
нйтетов-в. коігграктн купка І пр,
CLEVER NOVELTY SHOP
інший з Бруклина.
- УКРАЇНСЬКА f i'V .`'і`Ў 11 і v
"Нові I Уяіпшені Oold Medal НаагЛ Кліщ. Анна Жовнір; по 2
дажіі вереправаджу. с о . . .
лавиденко і Юрій Погорілоќ ку- 926 BROADWAY.
LORABN, OHIO.
l.m Oil Капеўльки," славний лік
ГУМЕНЮКА
україпські
пишучі
машинки
. прааи: полагоджу, староср..g.'.i.: 11. Павліш, О , Сальський;
на недомагання нирок arm к. МІ2,7.19.!: і І.`лька . Іорпина
І кишок. Легке І приємне.
(Козак „Петрушка'
і , 1 дол.: М . Павліш, М . За-хур.
ГІІСЬКИЯ ХОР „СУРМА".
Чашу, котра має бути дана хоВ них е цілюші прикмети, ши СИ...WTO.I І ПГМ'ЧІ гщутяџ

П Р О Д А Є
ОРХЕСТРА ВР`ТтЧ, ГОЛУТЯКИ-Гѓ-зіГ орхс-грн — Сопран
.п.ірсікий,
І.
Гресько, М .
ровн,
котрий
дістане
найбільше
лндв популярними ше з року 1696
ВАЖНЕ ДЛЯ ГРАЮЧИХ АМА
сольо Е. Корнат.
КУЗЯНИ``
Вам треба звільнити своє ш о в стіп і прнзнлнішм за снінанне на раГресько, Д . Сидір, І. НовосельТОРСЬКІ ПРЕДСТАВДЬННЯ
діо На
неділю хор ЗакврTOPCbft
отруя. Треба скріпити організм і
МІЛ1Я У Г О Р Ч А К Ч
патських
братів
буде
співати
украін(Широкий місточок.
ський,
І.
Сурма,
I.
Левицький,
(Вечерниці, яасгь 2
9 місті НЮ ПОРІ..
аділатв його $даѓним В кожній
мас великий склил НА Н У
ські пісні нл радіо. Минувиюго тижня
27190F (Як я прийшов з корчми до
І околиці
I Вишатицький, І. Дубас, С
-лтиці; і 3 .еличинах. Дивіться
щих українських стр
і. ..кнаджср українськоѓ годн( дому,
У К Р А Ї Н С Ь К И Й ' ХОР „СУРМА"
Українська Фірм.
М Н--.ВОЮ "Gold Med.r ні кожрадіо, і пишучий отсі стрічки
ріжнцх костюмів Лі,
ѓКясм-л гемб`. дає, Марина ся
Павліш, Т. `Вітошинський, В.
. акомпан. орхестри — Сопран
- ФЕСОЛОВИЧА І М. К С Б З І С Т О П
М,
Сурмач
їадили
на
пробу
до
вище
( сміє.
торськнх
врсдстаи.НІ
. вуделку.
сольо Віра Барчанівна.
E X C H A N G E REALTY C O .
Хаць, Н. Думич, М. Волошиноаіаданою хору. Внчислили час співу,
271S5F ЃГоріла сосна
народних виступів, ні
41 Ea.t 7tb St.,
New York C i t ,
fP-черняиі. часть З
переслухали всі пісні, п. Гела сказав
(Затож мн ся дівче сподобало
вич,
Фарило,
В. Ясеницьк
я.
прибори
до характери ,ов
Tel. Orchard 9677.
16
(Вечеритгаі. часть 4
гарну промову про значіння ўкраї: 27182F (`Чер-он.і ружл. жовтий квіт
При
замовленнях
тре`ба‚приснлаі
кий, М. Блонар, Д . Кузьма,
ської пісні на радіо, тепленько поЛЕМКІВСЬКУ ^"XF.CTPA ІВАНА
чний спис осіб І потрібних річей
(На Поділю білий камінь.
прлщллнсь і розійшлись.
Д . Кузьма (Ясь.), Марія ШаиКОЛОЧАКА.
позичає також народні строї хоі
САМУІЛ ПИЛИП ! ИОГО ЛЕМКІВЄ `олті-гці, шо критикуюсь хори за П Р О Д А Є Т Ь С Я Д У Ж Е
Д О Б Р А Іфотоі рафуватися. Замовлення Н.
Сц.в-иіть К`стина Мусяла. Доркз на, С Тимінськнй; по 2 дол.:
СЬКА ОРХЕСТРА
не досконале виконання. Не беруть
споми до прсвставдень треба п
Петрочко і Тимко Крукар.
Ф А Р М А В Н Ю
Д Ж Е Р З И І
піл розваіу. що тут більше винна с:`а27189F (Музика в корчмі, танець
ція або може і радіо. Кождий ХСР, 1^0 акрів, .90 акрів чорної асмлі, до- дати що наймсньше 8 днів пере.і
(Де тн був Янічку, полька
J7181F (Лмк^вський Балсць, часть 1
ставав ниєм на слідуючу адресу:
І
ЛІЧЬНІ Н О В И М И MT, ГОЛАМ I котрий іде співати на радіо, робітѓь
27186F (Лемк'вськнй Мадяр, танець
(Лемківський Баяедь, часть 2
Mr..
Е. U Н О R С Н А Ќ .
від 10 до 20 проб. Витрачує 20 до 40 бра на огородовнну, а решта пасовиОСТРІ І ХРОНІЧНІ ХОРОБИ
(Лемківська тряска, танець
...., , ско і ліс, ріка, новий дім, нова стодо- 216" Wa.hin-ton St., J e n e y City.
юдян часу шоб заспівати українську
ІАРНХі ЗЕЛ13НИИ З МАКСИМОВЌИ
(Скорі І певні результати)
ЕВГЕН ЖУКОНСЬКИИ І НАША
пісню, щоб почули
Чере`з`ла.
муроване
свйло
і
4
другі
будинки,
Порадьтеся Dr. ZINS-iі сей час, коли герпите на: Скірві. Кровні I Hep- рад.,, хор ніколи ті
ЮЗА
КРАСНОВСЬКА,
27180F
(Пісня
про
жовняра,
часть
1
14
дійних
коров,
6
ялівок,
2
коні,
З
в:
Хоробн
Катарові
і
Хронічні
Олцерс.
Загальне
Ослаблення.
-Нервов:
з акомпан. орхестри.
(Пісня про жовняра, часть 2
ч : панне bo.ii голови Vm.,-v ітоесію і іавороти, Побільіьоні І лендс
271S8F (Жт
орГ
^^сІ! в
"яг'и
" ^ "00 ќурей.-качкн і ас
хори
згоди.тись
здорова
. 0и Легких і Бронкітіс, Носові, Го -'.о . V . ,
і н--..м.и ,н„я .`Ко ^ а т ^ : ^ і х
САМУІЛ ПИЛИП, ДЖАН КАРЛЯК
271S4F (Лобода
концерті по -дигтесті в одній иерія, Форд трок, 2 інджаї, машина
л ь I кишкові Хоробн. PeBMd і нам, Сціятика, Лумбаго і Невральгія. Коли
(Тіристріт
І ТХ ЛЕМК'ІВСЬКА ОРХЕСТРА.
хсрі. я можу помочи вам Оглядаю кождого пацієнта особисто І 'добіх саль в Ню Иорку На дру- до толочення, машинл що жне 1 вяже,
(Ире.зеіп , Еароі
І гий тиждень вже ‚колоситься день, машина до доення коров і меньші
27179F (Скрипка грає, бяс гуде,
(Пан фрей:
(СПЕЦІЯЛЬНО НИЗЬКІ ЦІНИ)
І -1гЇЇ; :.ли Су рму- Їв. Перч ( п о т р і б н і
на фармі. То(Далшськпй т.шснь.
тзнец
"ввв.-жторичні ѓести, егзьмінація ‚ровн. Х-Р.а .
І не: у. Mice Уі.іїл і 'М. Стеико і Монес горічний збір, пшениця, овес, бульба,
ДОБРЕ ПРОДАЮЧІСЯ ПОПЕРЕДНО ВИДАНІ РЕКОРДИ
БЕЗПЛАТНІ ПОРАЛИ І ОГЛЯДИНИ
Іон;
По. А. ЛотцькиП 'з Б.ійон. Н . Ш'оуля і бураки. Одна.миля від міста,
Иц.
Р і ІПатон з Мт Всрнон. Н великих шкіл і української церкви
27P52F Алелу,
K I L t S
r U E S
СПЕЦІЯЛІСТ
271S6F Брехня . . . .
ВІЛ 255 ЛІТ Дембіиький і Дірборн. Міш. 11 Іілу- 'Л,','" , .. с""У закуповують впрост
Евѓен Жўѓ
‚иі.ськип . Н Ю ГсПвсн. Кпгп, і. І'а.піх ` Ф Р"" 'от.вкою
S.3,000, а решта на
271S8F -Ђуяо, тай н а
аЃ,
Евѓен Жук
27166F Чому, Галю, е танцюєш . . . Українська Орхестра Павла Гуменюкл
з Ансонії, Копії К, Гушта з К в і б е к , !
"-тлтн, або можу заміняти
110 EAST I6th STRJiET,
NEW YORK СГГУ
27176F Добра тота
;на, що мужа шанує . . Орх. Бра'ті.. ГолутякЇі-Куіяні.
К'анада.
l u l c h e r l
межн 4-ою Евяею I bring PL
271ЛР Доібнпй тач ь
Орхсгтра Кг.-т4в Гоигкі"и-Кгіяии
ГОДИНИ: - І " О-тої рано до 8-моі вечером; в неділі від 9-тоІ
:. ђЄ, PETER OWDY, , 14. J .
27I70F Фіксований
ловіќ, ч. 1 і 2 . . Е. Жуковський і Наша Р. Красновськл
Моя теша мало що не вмер-,
27151F Гей гук, мат
оано до 4-тоІ пополудня.
гук
Петро Ординський
HacketUto
27166F ТДе, це Зел іан
Україяе-.кл орхестра Павла Гуменюкл
ла зі сміху, так її розвеселили
27169F Івана Лооу. їжа
Україпеьха орхесір.і И.ів.і.і Гчменюка
Т
ваші жарти. Сродіюся, любий,
70014F КоломейКа па весіллю, танець . . . Укр. Орхестра Павла Г`. менюќ!
ШШШШ
700MF Колсягля'яс'пгмия.-тапеаь
'Укр. орхестра Павла Гуменюкл
пане, шо ви будете частіше на-І
ff'Tlf
Лемківська Тромбля
Оохссгра Браті вГолутякн-Куаяни
нідуватнся до нас!
і
WTTTF Лемтст-еьігпй штаер, танець . . С. Пилип, І. Карляк і їх Лемќ. орх.
27160F 7Ісмків.гьтгі-Я танець
Орхестра Братів Голутякн-КУАЯНН
.Ма:-.
добру фарму на продаж,
70012F Лемківське весЬт.тя, часть 1 і 2
Орхестра Павла Гучсїіюка
Щ О Я ВІДКРИВ Н А Н О В О
РОБІТНЮ
30 мінут їзди де St. LouU, Мо. 48 ач2717SF Лсмківем.і-прндаіпі, ч, '1 і 2
Лемк. орх. Іп. Колочзка
2 " J g F Люіька-файка
Еагсн Жуковський
рів урожлііпої землі тт добрім подо-''5bF На фармі
Евіен Жуковський
попериув з медичних студій в Европі жснню і недалеко міста. Красний ве2M60F На зеленій межі, польк'а
Орхестра Братів Голутякн-Kv
і дальше ордипуе в медицині і хірур,
ВАСИЛЬ І МАРІЯ МУЗИКА
27158F Наш Хаїм шоб здоров
Евѓен'Жуковсь
-І стодола, гглйпі, курнітки,
27147F О. не забудь
М. Mapvu.,„
УКРАЇНСЬКІ ПОГРЕБНИЌЙ
і потрібні забудовання; води до
ОФІС В H A M T R A M C K :
27161F Обертана з молодим
Орхестра Братів І'. ..і-.-тякн-К) ІЯНИ
МАЮ
Н А С К І І А Д І Г О Т О В І ( R E A D Y MADE) УБРАНпЯ, Я К
'Сіпь, бо е 3 керпнці і-жсрело. — Влл
27161F Одрехівеька полька
Орхестра Братів Голутякн-Кузянн
90 І J O S . CAMPAU AVENUE,
стнгель доробився красного Майна НІ
27157F Ой. зацвнла калиноиьха
М Мар'ущлк РІІлНОЖ РОБЛЮ В С Я К У Р О Б О Т У , Я К А
В ОБСЯІ
s о 10 A. M. 6 to 8 P. M.
і тій` фармі, тепер хоче спочити на ста`
271S3F Ой, не CTt-лггся xp-тааттгй барвінку
-.
М Марушак
ЄЬоле Arlington 2064.
(рі ліга. Околиця весела і наші вже
27147Р Помарніла наша доля
М Марущак
КРАВЕЦЬКИЙ.
-'і
: там фармсрують. — Ціна 56,500, гоОФІС В D1TROTT:
Орхестра Братів Голлтякн-.Кузянн
;
ѓТвќою
32,500, рслггу можна розлілаА.
ПАСІЧНИК.
Пиймо, друзі, вальс
Колюмбія Українська брхестр;
.509 MICHIGAN AVENUE,
ти на легкі спяаги. По дальші інфор
27151F Розлилися круті бері 'ечки
П. Ординський
From 1 to 3 - P . - M .
t , маціѓ голосіться до:
27165F Спить жінка, тай не уе
Волод. Ділоф і О. Лотошиясіка
^
ДВА ОФІСИ:
Phone
Lafayette
5830.
27154F Спросинн, часть 1 і
М. P E T R O W S K Y .
Орхестра И. Гуменюкл
4 0 R T H SIDE: 2157 W. Chic--..
-27152F С-пптгя ‚Зімна Вода`'
Евѓен Жуковський
Real EaUte and b.urance,
rtooerBruniwlck 7767 або 77Ь2716SF Старости, часть 1 і 2 . . Е. Жуковськтгй і Наша Розл Красіюйськз
Not--- RubUc,
27172F С.іросі'
SOUTH
SIDE:
4954 So. Hermit.,. .
ікл
Колюмбія Українська Орхестра
I 3502 S. JeJS-j--on. ' St. LouU.'l
27149F Старий
Phone: Hemlock 5500
Евѓен Жуковськіѓй і Наша Розл Красновськл
27163F ЩаслиЕ07 A V E . D.,
ROCHESTER, N . Y.
Евѓен Жуковськіѓй
(ГНГС AG O . I L L
27162F Там на лміі золеній
Орхестра Братів Голутякн-Кузянн
Години офісу: 9—11 рано; 6—8 веч..
27165F Танцювала ряба з раком, а пструшкл
Неділями: 9—12 рано.
,
Иолодимир Ділоф і О. Лоюшннськл
П Е Т Р О
ЯРЕМА
В инші часи після умови.
'
2714ТР Тзтісць мого кума
Українська Орхестра Плвлл Гуменюка
2
-J—
Телефон: STONE 595 4
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНІЇЌ
27164F Танець н.. внгоиі
Украін-г.ка Орпесгра Павла Гуменюка
2716ZF Т.іТ'.ІЮ. мамуню, цибуля с:унялз . . Орх. Братів
-27157F Тамна нічка тай не видная . . . ' .
f- -.Мар'ушак
ОН.
М. S М І І н
27174F Толока
Евѓен
Наша Розл Класі
ПСГЄНІС С В І Й О Ф А С ПІЛ ЧИСЛІ
27169F Туга за родиною
Українська Орхестра Пав.тл Ѓу:
70000г ^кряївстечвесіллч в Америці,-ч. 1 12
Укр. Орх П. Ѓўі
ЛО
VICTOR BUILDING.
6
7
EAST
7th S T R E j I T
70D07F УкрнаїнськиЯ баль в Амсриці.-часіь 1 і 2 . Уьр Орх П Гуменюка
WASHINGTON, j D. C .
27149F 'Вд.`ІІИПН
Егзгеп ЖутсовськігЯ і Наша Роза Красновс
NEW YORK
CITY
Пишіть no Описи `і Шхіпя та rap I
27159F ВеяерницІ. члсть 1 і 2 . . . . Українська Орхестра Павла ГумеНі
во Ілюстровану Паіентову Книжку
TEL. ORCHARD B072
27167F Всінкодііпй бовтун, часть 1 1 2
Обі висилаємо, ва асаданн.. даром.
Евѓен .Жуковський і Наша Роза Црасновська
Y O R K І ОКОЛИЦЯХ.
Нашгшгть також над ЯКИМ внн-xolL
Or.
A. L С Е A S A R
27173F Весела музика, танець
Орхесіра Вратів Голу-тяки-Кузяни
ном працюате тепер 1 пришліть нам,!
129 'Е. ^th STREET,
27164F Запорожець полька
Українська Орхестра Павла Г-менюка
спеціаліст у всіх го робах
ЛШ
І опис до переглянення, Щоб
NEW YORK CITY
ІЯГ
$І4м .Юяіижу_.
ОрілсттюЧіратГіу Голутякіі.Кузяни
вабезпечкти ваші права сеЯчас.
.`
УХ,
Н
О
С
А
і
Г
О
Р
Л
А
g l S l F Журож
. . . М`. Марушак
Telephone: Ort-hard 2568
ЯІ74Р Заодт-и
І Ч - І ин:
127 EAST вЧіЬ STREET,
Шйбільші прнзнаннв, "мірковаи
Евѓен 'Жуковський І Наша Роза Красновськз
ВИБРАНИХ РЕКОРДІВ
TU—12
МЄЖНРагк і Lexington А т е .
.717ТГ Жиидрані
. Яи, скора обслуга, понад 25 літ
а
С. Пилип, І.'Карляк і їх Лемк. Орх.
Ь— 8
NEW YORK.-M. Y.
хтгяістнхн На ааЩі заавтв відвоьі-і
З К О Ж Н О Ю ВІКТРОЛЕЮ
Б неділі від 10 рано до 1 пополуднй
-ДМо даром.
'Пишіть по безплатний катальог українських і російських
Прийдіть і огляньте нашу ловку збірку
рекордів. 'Ми вит-илаеио за послтплатою по цілих Злучених
f 'Dr. J S І Й О N 'В-Ь`іб О 'й,
Ортофонічних Віктроль.
і Державах і Канаді.
Сп--діяаІстг-а1д ух.в, носа і горла. . УКРАЇНСЬКИЙ золотничи л
Найбільший склад Українських і Русь-'І 1530 SHERIDAN AVE., HEW Y Q R I C
СКЛАД.
NEAR Mt. EDEN AVENUE. ^ .
киос Рекордів і МузечнихгРодьок.
I oinTm офісові: 9--1T рано,
СТАРА СОЛІДНА
іелбфон: Davenport 0697.
С

ДЖЕРЗИ С И П , Н. Д Ж .

:

1

t

^АКШИГОВІІі^

4

ДАРОМ

4

Січовім

НЕОНІЇІЯ ПЕПЕХОВИЧ

клопоту

Кушнір

Б. ПЕЛЕХОВИЧ

ваѓди

ВИРІБ ВСЯКОЇ ЦЕРКОВНОЇ
ЗАСТАВИ.

1

ібстря.тір

ДОМИ

слідуючу

1

1

Е`
г

JJQPI шщт І ЖЩИНИ;

(IJVBatl

і

,

С

б

Й

і

Т

OR. Z I N S

4

0

1

я

;1

ЛСІм

с

і в МІСТІ.

ЛОВіДЄіМЛііЮ

HE РЕБА таКУШИ, АЛЕ
'ѓСУПИТИ І ҐАЗДУВАТИ!

Г Ш А Д Н Н І МОЇХ БУВШИХ
КОСТУМЕРІВ,

frP `А. Т. КІБЗЕЙ

Ш Ж Е І М И Х УБРАНЬ

л

и

к

и

й

с

з

д

х а т а

3

к і м н а т и

(

к у х

ш

входить

А.

пщт

21В EAST ШН STREET,

NEW Ѓ Щ N. У, І Д-Р СТЕПАН СУКОВЙНЧЕНКО I

Голугяки-Кузянн
r

BRYANT AMD LOWBY

Жуковський і

счип,

:

:

AINI^AN AJMERICAN
RECORD CO.,

46

tail

ЩГ^ціг NEW Щ Щ J

Ф 1 Л І Я : HTL T4th^Tn КОЛО Bth Avenue, NEW YORK, jN. X.

ГоДані. ос,
Телефоі

Orcbxrd 6072

ІУиіПГ^аУД
AlXJ ШСГЛЯ
: ж.
J 4

. І Ш Ш Е Т й # Ш Е A.,

KH

;
^

— іиіилм аля llu.p-u-1

ii-ліюго людей переконались, tito по
Иям^гнтн. тодинтіки, лерсте-J, с-бручки та ипші .оіотІ річи нлплучпіс звернутнеь до складу

.^НГ^ІЗ

ПЕТРА
SHWIM-f^FLI-rO.N.

71 Е. B r o . d w . .
T-J.
y

1.1 п..` Ne^r Ўоті
8121

і

1

4

9

ОРАЮЏА

AVWUE A^fEW YORK-CRRY.
9 і Ю і,

також

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful