Bincangkanadatdankepercayaan yang diamalkan di Thailand dan India padaabad ke-19. Pendahuluan (3/2m) Adatialahamalansesuatumasyarakatsecaraturuntemurundanmerupakansuatuperaturan yang harusdipatuhi. Adatdisampaikansecaralisandarisatugenerasikesatugenerasi.

Di Thailand , amalanadatdipengaruhioleh agama Hindu-Buddha. Di India amalanadatdipengaruhiunsur-unsur agama Hindu. Isi A Thailand (10m) Perkembanganadat di Asia Tenggara, khususnya di Thailand dapatdibahagikepadaduabentuk yang berbeza. Pertamadilihatsebagaiadat-adat yang rasmi yang diamalkanolehgolonganpemerintah , keduadilihatsebagaiadat-adatsosialmasyarakat. Masyarakat Thailand percayaunsurketuhanan yang dimilikipemerintahmembolehkanpemerintahdisanjungdanmenganggapbahawa Raja Thailand mempunyaikedudukan yang paling muliadandianggapsuci. Semasapemerintahan Rama III rakyatperlumengamalkanamalanmenyembah raja secarabersujudsebagaipenghormatan. Rakyat merangkakmasukdanberadadalamkeadaanmeniarapketikamengadap raja. F.A Neale telahmenggambarkanadatinibahawarombonganmerekatelahdisuruhmasukkebalaipenghadapan, danmerangkakmasukdengantubuhmerekasentiasa di ataslantaisertasentiasameniarapsepanjangmasasemasamenghadap raja. Semasapemerintahan Maharaja Mongkut, secaraperlahan-lahanbeberapaadat yang didapatitidaksesuaidengancita rasa zamantersebuttelahdiubahsuaidandihapuskansamasekali. Sewaktumenaikitahta Raja MongkuttelahmemintagolonganKhunnangmemakaibajusewaktumenghadap raja, sedangkanjikamengikutadat Siam seseorangKhunnangtidakharusmemakaibaju. PerubahaninidilakukankeranamengikutMongkutiamenggambarkankerendahanfikiranmasyarakat Siam. Baginegara yang bertaraftinggirakyatnyamemakaibaju. Mereka yang tidakmemakaibajuhanyalahgolongan nomad (tribe). Mongkutjugamenghapuskanadatmelarangrakyatmemandangmuka raja semasabertemu. Berdasarkanadatiniseseorang yang memandangmuka raja akandijatuhkanhukuman, iaitumataakandibutakan. Selainitu, adatmenjualanakdanisteriuntukmenjadihambajugadihapuskanolehMongkut. Menurutadat yang diamalkan di Siam seseorangbapamempunyaihakmutlakkeatasisteridananakanaknyadandilihatsebagaihartaataumilikseseoranglelaki (suami). Masyarakat Thailand jugapercayakepadafahamananimisme. Merekapercayasemangat yang luarbiasabolehmengawalkehidupanmereka. Di Thailand kuasasemangatini

dipanggil phi . Kuasasemangatinidipercayaiberada di setiaptempatdanmemerlukanpemujaan. Semangatiniakandisembahmelaluiramalanahli-ahlinujum, bagimengelakkankejadianburuk yang menimpamasyarakat. Pengaruh agama Buddha berkembangke Thailand danmeresapkedalaminstitusiSangha di Thailand. Raja Thai telahmemerintahberdasarkankonsep dhammaraja dandipengaruhiajaran Buddha. InstitusiSanghatelahmemainkanperananpentingdalammenjagakepentingan, keamanandanpendidikankepadamasyarakat Thailand. Agama initerbahagikepadaduamazhabiaitu, Mazhab Mahayana danHinayana. Pengajaran Buddha merupakanajaranpsikologidanetika yang berkaitandengankehidupan. Buddha mengajarhukum karma . Setiapperlakuanakanmeninggalkankesanbaikatauburuk. AjarannyaterkandungdalamEmpatkebenaranMulia, iaituDukka, Samudaya, NirodhadanMarga. B. India (10m) Masyarakat India Selatan yang majoritinyaberbangsa Tamil mengamalkanadat yang berbezadenganmasyarakat India Utara. Masyarakat Tamil amatmementingkanperaturanadatdansegalabentukpantanglarang yang diwarisisejakzamanberzaman. Seseorangibu yang mengandungmisalnya, bukansahajaterpaksamematuhisegalabentukadatdanmenjagadirinyasupayatidakmelanggarsegalapantan glarang yang diwarisisejakzamanberzaman. Dalamtempohinisegalaperbuatanibumengandungakanmempengaruhianakdalamkandungan. Berdasarkanadatini, beberapapantanglarangharusdipatuhi agar ibudanbayidalamkandungantidakdidekatiolehrohjahat. Oleh yang demikianibu yang mengandungdilaranguntukmelakukanperbuatanmengumpat,dengki, bergaduh, dansebagainya agar anak yang dilahirkanmenjadiinsan yang berguna. Dalamadatperkahwinanmemilihhari yang baikbagiupacaraperkahwinanjugapenting. Perbuataninitidakjauhbezanyadengantilikannasibolehmasyarakat di Asia Timur, terutamanyadalammasyarakat China. Masyarat India mementingkanadatSutee. Adatinidiamalkanapabilaseseorangisterikematiansuami,siisteridikehendakimerelakandirimerekadibakar bersamamayatsuamisemasaupacarapengebumian. Iasebagaimembuktikankesetiaanisterikepadasuami. Padatahun 1829 amalaninidihapuskanoleh William Bentinck melaluiakta 1829. PengamalanadatThugeejugadilakukanolehgolongan Thug di wilayahTimurLaut India. Amalaninidilakukanolehkumpulan-kumpulan agama denganmelakukanrompakandanpembunuhan di jalanraya. MerekamenyamardiridenganmencekikpengembarasehinggamatiatasnamaDewiKali.Padatahun 1829, William Bentinck telahberusahamenghapuskangolongan Thug.

Adatpembunuhanbayiperempuanjugadilakukanolehmasyarakatpadamasaitu. Masyarakat India bersifatpatrilinial , iaitumengutamakananaklelakiberbandinganakperempuan. Bagimengatasimasalahinimerekatelahmelakukanadatpembunuhanbayiperempuan. Hal inidilakukanbertujuanuntukmengelakkanibubapadaripadamenanggung penderitaansepertipemberiandowriapabilaanakmerekaberkahwinkelak. Adatinijugadihapuskanoleh Lord William Bentinck. Selainitu, adattidakmembenarkanperkahwinansemulabalujugamenjadiamalanmasyarakat India. Merekadilarangberkahwinsemulaapabilamerekakematiansuami. Merekajugatidakbolehmenghiasdiridanhanyabolehmemakai sari berwarnaputih. Merekajugatidakbolehmenghadiriperayaankeluargadantidakdibenarkanpulangkerumahkeluargasendiri. Padatahun 1853, Lord DelhousietelahmemperkenalkanAktaPerkahwinanSemuladangolonganbaludibenarkanberkahwinsemula. Dari segikepercayaan, masyarakat India memujaunsur-unsuralamsepertimatahari, angin, pokok,sungaidansebagainya. Semuaunsurunsurtersebutdipercayaibernyawadanmembawakebaikandankeburukankepadamanusia. Masyarakat India akanmelakukanupacarapengorbanandanpenyembahan yang diiringidenganpembacaandannyanyianMazmurdaripadaveda. Masyarakat India menganutikepercayaan Hindu. Merekapercayakepadatigadewautama yang dikenalisebagai trimurthi iaituDewa Brahman (DewaPencipta), Dewa Vishnu (DewaPelindung) danDewa Siva ( DewaPemusnah). Agama inimenekankanHukum Karma dankelahiransemula. Merekaberusahauntukmencapai Nirvana atau Moksha supayatidakdilahirkansemula. Kesimpulan (2/3m) Kedatangankuasa-kuasa Barat telahmengubahbeberapaamalanadat yang sekian lama menjadiamalanmasyarakat di India dan di Thailand. Namunbegitu, tidaksepenuhnyaadat yang diamalkanolehmerekadihapuskansamasekali. Terdapatadat yang disesuaikandenganunsur-unsurmoden yang diperkenalkanoleh Barat khususnya di Thailand semasapemerintahan Raja Mongkutdan Raja Chulalongkorn. Sebaliknya, di India penghapusanadat yang menjadiamalanmasyarakattelahmencetuskanpenentanganterhadapInggeris yang dikenalisebagaiDahagi India padatahun 1857

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful