SVOBODA

їФЯДОгЗИИ ОРГАН ЗАПОМОГОВОІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАІгЮЬКНИ НАРОДНИЙ

ШКШ.

С О Ю З В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.

ж
Т Р И ЦЕНТИ.

4.247.

Джерзи СиН, Н..Дж., второќ, 22. жовтия 1929.

ВЕЛИКИЙ

ВИНАХІДНИК

No, 247.

г

ЛЯТЬДЕСЯТЬ-ЛІТНИЙ ЮВИЛЕЙ
ЕДИСОНА

ОТ КУДИ ЙДУTU. НАШІ

ПОД$КйТ

ЛЮБУЄТЬСЯ СПОМИНАМИ З
КІМНА-

ДАВНИХ Ч А С І В , П О Х О Д Ж А Ю Ч И П О Т І Й С А М І Й

ТІ, В ЯК1Р1_ П О В С Т А Л А й о г о СЛАВНА Ж А Р І В К А .

ORGAN O f THE ЦКЖАШІАЬ H X I M A L ДОСХЗДТЮа Юь

-

РОСІЙСЬКА

^

М О В А

В ' П Р А З І . (ПОЧДАРКА

Jersey City, N. J . , Tueaday, October 22, 1929.

ДЕФРАВДА-

„Праґер Прессе" приноситьі
Прокуратурі львівського окр.
звістку, що шкільна рада,
Празі рішила на домаганнч суду-передали адміністраторку
агенції в Гаях (псе.
численних батьків завести п
ріжних школах російську мову Льнів) за крадіж 1,151 зол.
Гроші ці надала ѓром. Глухояк надобЬвязкову.
внчі як асекураційну рату для
П Р И С У Д
Г І М Н А З І Й Н О Г О
П. Д. У. В. Арештована призУ Ч Е Ц И К А .
налася, що ці гроші ужила
для
своїх потреб.
В окружнім суді в Тернопс

У фінансовій адміиістарцп в_
Букарешгт (Румунія) служилз
урядничка Єлена Сільвовська
при відділі пенсій. її вважали
за дуже здібну й пильну служ-бовницю. Та тепер показалося, що Сільвовська заінкасуЕала „ Ма фальшиві пенсійні
юіижочкн 1 міліои 720 тисяч
левів і вдержувало за ці гроші
любчиків. При інкасуванню лі відбулася перед лавою при
грошей помагали їй слуги і сяглих розправа проти учени
бюра й дві товаришки. Сіль- ќа', Мих. ГрігЄля за напад ні
вовську й її товаришок зааре- проф. Павла Сакалк)ка. Гріѓє
штовано. Комісія ствердила, ля засудили на 2 роки тюрми
що Сільвовсь'ка провадила з з зарахуванням слідчого аресвоїми любчиками дуже кощ- шту. Грі гель ;24. квітня ц. р.
говне життя. Чи дивно., чому напав був на проф. Сакалюка
та зрабував п'ортфель із годержаві грошей недостає?
тівкою.

(НКЕЖ CiaNTS

МАСОВІ АРЕШТИ УКРАЇНЦІВ НА
РАДЯНЩИНІ
А Р Е Ш Т У Ю Т Ь

У К Р А І Н Ш В

З А

С Е П А Р А Т И З М .

С К Р И П Н И К , ПЕРЕБУВАЮЧИ У ЛЬВОВІ,
РОЛЮ

К О М І С А Р

ВИКОНАВ

ПРОВОКАТОРА-ЧЕКІСТА.

Ц А Р Г О Р О Д (Туреччина), 21. жовтня. — 3 Харкова подаютьгшо там переводяться масові арешти Українців узагалі
та українських комуні}стів зокрема. Арештованих обвинувачують у сепаратизмі та в прннадежиости до бувшої групи
Шумського. Арешти переводяться по реєстрам, складеним
ОБТЯВ
ПАЛЬЦІ,
Щ О Б И
комісарем народної освіти, Скрипником, котрий щойно поВКРАСТИ
П Е Р С Т Е Н Ь
чернувся зза кордону.
Скрипник відвідав Львів ніби для установлення звязку з
В, замковому парку ШавмбурГ ЃНімеччина) сповнилася українськими культурними установами в Галичині. У Львові
він
увійшов
у близькі стосунки з українською „зміновіховстрашна трагедія. До князів
ською" організацієкч шо видає журнал „Нові Шляхи". При
Шавмбург-Ліппе приїхала
допомозі
цієї
організації він зібрав відомости про деякі аніикка й проходжувалася
тнрадянські організації в С С С Р . Коли він довідався, шо сепарку. Нагло напав на
парастичні
українські
організації нараховують досить багато
йсь опришок і позбавивши
ударом сокири в голову членів, віігтірипинив свою дальшу поїздку й вернувся до
арИВІТНу ГфОМОВу.
ВКРАВ,
А Л Е Л Е
ВМІВ
Харкова,
шоби
скорше
дати відомости до Чека для арештів
ПАРИСЬКІ
ПЕКАРІ.
прнтомности, відтяв усі пальС Х О В А Т И .
Українців.
X
рих були перстені.
Пг.риські ґаздині й гості оРед.
Перед
харківськими
арештами відбулися раніше ареПетро Кирилюк із Кіцмана
Нещасна бореться зі смертю.
шти в Київі, де арештовано кількох визначних українських
(Буковина) заліз крізь отвер- буречі. Парнські пекарі рішиНЮ ИОРК НАВІТЬ НЕ ЗВЕРТАВ УВАГИ НА ЙОГО
раз у тиждень переучених та громадських діячів, котрі в останні роки з політе вікно до помешкання Хаї
ВИНАХІД.
ПАРТІЯ Н А ЛІЦИТАЦІІ.
тикою нічого спільного не'мали. Тамжеж арештовано всю
НЮ ИОРК^ 21. жовтня. — Зприводу ювилею жарівки `іодровер і взяв білля на 100 стануть працювати на хліб наОдин громадянин з Осльо вишу раду української православної церкви. ,
і дисона згадують тут про перші вражіння, викликані появою тисяч евів. Та замісць добре -ушний для себе та для іншії
себто перестануть ви ѓі і ќа' (Норвегія) позичив норвесьтого винаходу. В той час, коли Едисон демонстрував в Ме- заховати, проходжувався
який у Франції є білою :іті комуністичній партії 6,000
лон Парк`у свій електричний винахід, Ню Иорк світив газом дорогами з краденими річами хліб,
хліо`, як
шіеничиі
орон; а що партія прнзнада
і їздив кінними трамваями й фіякрамн, а телефон щойно на- в торбі. Не маючи чистої со--,булкою
Н Е ВИСТАЧАЄ МІШКІВ Д Л Я ПЕРЕВОЗУ ЗБІЖЖА. Н А С Т А розжувався. Часописи розписувалися тоді про війну з Інді- зісти, почав утікати, коли і . Французи мають 'звичку їсти ці гроші спільною власністю і
.
багато
цього
хліба
прн
обід`
х
не віддала, він подав партію щях П С У Є Т Ь С Я ЗБІЖЖА. ЗАЛІЗНИЦІ В ПОВНОМУ Х А О С І .
янами й про вибори, а про жарівку Едисона ледви подали бачив поліціянта й кинув тор
МОСКВА ( С С С Р ) , 21. жовтня. — Вже відомо давно, що
малу нотатку. Заінтересувалися нею тільки деякі тодішні вче- 5у разом із краденими річами, й вечері, в ресторанах гості І І суд і дістав судовий, дозвіл
ні й видали своє оречення, шо жарівка Едисона це нішо ин- Та поліціянтови Великоголові,не платять за нього окремо` іа ліцитацію. Він дістане з?. Радянська Росія є країною чергових кріз та голоду. Тепер
ше, а тільки звичайний блоф. Навіть жалували Едисона, шо вдалося його спіймати й заа-ja можуть доповнювати ним цих 6,000 корон імовірно цілу насіупила нова, ще небувала кріза, а саме недостача мішків
афу комуністичних брошур для перевозу збіжжа та ряден, шоби накривати ними збіжвін дає надуживати свого імени для несовісних компаній, ко- ренітувати. Гроші встиг він ‚недостачі їжі. Смачний фраи
жа, яке зібране на ріжних пунктах. Влада числить, що тепер
летючок.
цуський хліб' має лиш одну
трі хочуть натягнути людей на шери для заложення підпри- закопати в стайні.
недостає 29 міліонів мішків для збіжжа, а це викликає те, шо
хибу: тратить свій смак, коли
ємства, яке не може мати навіть надії на якийсь успіх.
кожного дня залишаються порожніми 21,000 залізничих вагоКУЛЬТУРНІ ПАРКИ Б Е З
пролежить день. Ось і причина
П О ВІЙНІ Х О Ч У Т Ь ІТИ Н А
нів, котрих нема чим навантажити. Утворилися кріза транКУЛЬТУРИ.
обурення на пекарів. Деякі
ВІЙНУ.
спорту, що привело до повного хаосу на залізницях. Пасавласники ресторанів погрожуВід довшого часу вихвалює жнрсікі пб`ѓяѓи "приходять` зі значним запТзненням, а значну
У відповідь `. не `неспокої в
Цка-ИОЛК...^1^Мѓ.одтия.-.--.:Юаил.8й Еднав-я, влаштовують
ють, що відчинять власні п'епреса публичиі їх скількість скорочено.
у той спосіб, що промови, які будуть виголошені в Дітройті, Палестині ухвалив бўЌереш- карні, коли професійні пекарі московська
'
розійдуться радіом по цілім світі. А заразом до ДІтройту тенський (Румунія) сіоністич- не хотять працювати весь ти- парќи й сади —`вони звуться
Зібране харчовими органами збіжжа та бараболя й инші
культурними парками і комітет вислати до Паледійдуть у той самий день промови з Берліна й инших міст,
продукти сільського господарства псуються; бо зложені ча
ждень.
перворядНі місця для відіни кількасот жидівських
в яких ріжні учені віддадуть пошану винахідникові!.
відкритому повітрі залишаються ненакритимн й нічим не заннку, відмічуючи як осягнірів. Перший транспорт
ХИІЦРННМН Потрібні вже тепер зсипні пункти та елевейтори
мав сісти на корабель вже у Н О В И Й З Д О Б У Т О К Н А У К И . нення радянської систем'и те,
ще лише проектовані по пляну лятиліткн.
трудовий пролетаріат є
другій половині минулого МІБерлінс`ьий професор д-р
ВАШИНГТОН, 21. жовтня. — Департамент справедливовластителем цих парків. В одѓ
ця, щоби вдатися до Гаї'фи
сѓи подає, що в біжучім році було 56,786 арештів зприводу Очікується численних Д'руп із Франц СІМОН ствердив новимѓ, п..і з послідннх чисел „Вєчєр
досвідами, що при виїмкове
у ПАРИЖѓ' Н А Б І Р Ж І В Ж Е К І Л Ь К А М І С Я Ц І В П О В Н И Й
нарушення прогибіційного Закона. Виходить, шо цього року
мигороду, а особливо з
.Москви" знаходимо точтемпературах
тіло
було 1,057 арештів більше ніж минулого. Зате було 1,720 Мармарощинн. Д-р Маєр Еб- високих
З А С П И
і ДЕМОРАЛІЗАЦІЯ.
оцнс цих місцевостей відП А Р И Ж (Франція), 21. жовтня. — 3 довшого часу на
іасудів менше ніж минулого року.
нер мавби повезти до Букаре- може находитись у стані кри-j пбчинку. який каже щось цілі'ариській
біржі
спостерігається
депресія й нарешті прийшло
сталізаиії.
йому
вдалось
дошту лісѓу буковинських жниншого. Всі парки й иу.о того, що біржеві операції скоротилися до мінімума. Фаівських добровольців, яких вести до тиснення 6,000 атмо- бличні огороди це збіговиїц.і
хсвці пояснюють це явище тим, що правительство змусило
сфер
на
гелій
і
цим
перствойтемнішого зброду. Вже з
НЮ ИОРК, 21. жовтня. —- В Ню Иорку йде тепер бороть- мас бути кількасот.
капітали ховатися в постійних цінностях ізза великих дерІрити його в ціпкий 'стан. На
заходом сонця годі персбува- жавних податків, а подруге, майже всі вільні капітали стреба між демократами й републиканцями зприводу виборів ме-j його гадку і центр зем.л не є
і' там порядним робітникам, млять на нюйорську біржу.
ВАЛЬДЕМАРАС ПРО
нора міста. РвПубликанський кандидат Ля Гардія не щадить
ливким, як досі думали вче
своїми
сімями.
Напади,
граУКРАЇНЦІВ.
слів, щоби здискредитувати господарку Вокера, поновного
Таксамо Вол стріт забирає кольосальні суми грошей у
і. а наслідком незвичайно біжі й инші злочини на денканяидага'на мейора. З того користае,найбільше Ідоціялістичг.кгліддлі плачення Францією своїх воєнних боргів. Це все
Промова Вальдемарса, яку сильної температури е твер
порядку. К'рім того всі
-шй кандидат НОрмен ТомаС, котрий зискуе собі щораз біль-^j вій внсказав 8. вересня, виќлипривело франііуську фінансову біржу майже до повного пад поверхні землі до її
и так занедбані та заненіе приклонннків,
раліжу.
кала жваву дискусію в Союзі осередка є віддаль 6,380 км.;
ні, що ніяк jie нідповідаІ Іародів. Головно обговорюкора, на якій живемо,
свойому завданню під гивано виводи його промоьи, в
сотою частиною цього ґіенічним оглядом.
НЮ И О Р К , 21. Жовтня. — Місто заіменувало комісію, яка в котрій він доторкнувся пиЗ ЧАСТИНИ УЗБЕКСТАНСЬКОІ РЕПУБЛИКИ СТВОРЕНО
простору. Що є під нею, І
має Виробити плян, як позбутися містови шуму, гуку й сту- т
про вииузатців війни та це можемо творити тільки
Н О В У ТАДЖІКСТАНСЬКУ РЕПУБЛИКЎ Н А К О Р Д О Н І
ПОШАНА І ГОЦОРАР.
ку, що так нищить нерви населення. Це мабуть перша того м.ншостеве питання. Ця о`
З АФГАНІСТАНОМ.
потези. Але фактом є, що
рода комісія В цілім свѓѓЃ. `
проблема
виклик:-.:
Пруське міністерство освіт;
БУШАМБЕЙ (СССР), 21. жовтня. — Краевий зїзд совіли сгерлимо в глиб землі,
сензацію. Вальдемарас сказав,
сля кожних 33 м. температура приняло вже давніше постап.і- :ів Таджікстану проголосив радянську републикў в складі
що не питання покищо вирізростає на один степень Цель- ву, яку тепер здійснить реаль- СССР. До цього часу Таджікстан входив у склад Узбекстаншено вдоволяючо тільки в Р і НЮ ЙОРК, 21. жовтня. — НюЙорське Університетське
Якщо температура зрос ио: матері, що має 12 (!) ді- ської републики. Раніше він був частиною бухарського емірдянському Союзі, хоч і другі
тей, належиться
спеціальна ства, а по жовтневій революції 1917 року знайшовся у складі
Бюро для БнзнесовИх дослідів розіслало до ріжних учених
дір кави зробили багато для тала би' так далі рівномірно,
квестіонар з запитом, як вони задивляються на проект зміни
тоді
г,же при 100 ќЖ вона му пошана,від уряду. Така мама` узбексганської радянської републики.
вирішення проблеми менш;.:і.
дістане
-дарунок'
у
формі...'
тарифи. Подавляюча більшість відповіла, що з тих змін нічоТаджікстан положений на кордоні Афганістану та дотиНастане час — казав він — сіла би дійти до нечуваноі
порцелянової чарки. Одйаче на кається на півдні до Китаю. Населення його виносить І.ООО.ООО
го доброго не вийде. Нова тарнфа причиниться до збільшеиколи перед Лігою Народів спеки 3,000 степенів. При 2.000
її
бажання
вона
може
за
ц-`
мешканців,
що мешкає на простороні приблизно рівній стейня коштів життя в Америці, а поза Америкою викличе загалькм. була би` вона менш-більці
іе невдоволення з`боку всіх чужинецьких держав, які готові меншостеве питання прийде на рівна температурі сонця. 3 дістати відповідний гонорар: тові Колорадо.
іаключити економічний союз, звернений проти Америки.'
ўергу дня й вона буде приси- цього робидя внсМовок, ию в 100 марок. Ко.-.зж вона нахо-І
дитьоя у виїмковій нужді, то-і
АІИ НС ПИТІ?
лувана його рішити. Не слідуло би7на приклад,""^
не в ді уряд може їй признати до-j
П Р О Х О Д Я Т Ь У С П І Ш Н О Д Л Я А Р М П КАИ
ШЕКА.
„ . . J gW.nC ІІИІИ.
приклад, забува- силі жити. Одначе — робить помогў (одноразову!) у виГ А Н К О В (Китай), 21. жовтня. — Армія націоналістичного
свої виводи д-р Сімон — не
НЮ ИОРК, 21. жовтня. — Уміркована Ліга переслала Ко,
український народ має
соті...
200
марок.
Таких
почесправительства
примусила
до
втечі
на
південь
повстанську
треба забувати, що одночасно,
місії для форсований прогнбіції меморіял.з дуже цікавим
л у минувшину
зростом температури в зем- ш..Л Даоуйкш роздали в „уря- армію `Куомінчун. Відступаюча повстанська армія грабує настатистичним матеріалом. Отовона вмі^уеХдифрами, шо й j і д ні для ўТворення саиолі росте також сила натиску довіи" 1927—28 році 190 (а селення. Армії Кай Шека багато допомагають летуии, котрі
тих стейтах, в яких заведено прогибіцію ше заки та справа стійної державні Населення У шарів землі. Між Спекою і на- цього року вже 150). В до- руйнують бомбами укріплені лінії повстанців у районі Єнперевнщае
Поляків.
Од-^
перейшла в конгресі, смертність зприводу вживання алького- країни
— 40число
Мліоніе
— значно
Тнском іде, щораз більша бс- ичнім розпорядку є такий шіна.
лю далеко більша ніж у тих стейтах, де вживали алькоголю, Наче, не дМвлячися на -це, Не
ротьба у глибині землі. Якщс л^,от: „Головну увагу подали українському народовці
доки було можна, або Ізживають ще й досі.
,
цей натиск є досить велиќ.;., ЕИгїні відповідні органихкласти
самостійности. Тому с завдай
Г О В О Р И Т Ь , Ш О ВІН
ЗВЕРТАВСЯ Д О СТАЛІНА
`
гсді він у силі втримати ме- на те, щоби при роздачі поняМ Ліги Народів підготовити
ТОМУ ТАК МАЛО ЗНА'ЙШЛИ АЛЬКОГОЛЮ.
та.н у твердім стані. Д-р СімоНІ чесних дарунків брати голови і
з ПРОХАННЯМ П О М И Р И Т И С Я .
ся
до
всіх
тих
питань,
бо
і
НЮ ЙОРК, 21. жввтня. Џ Карузо, одии з придержених
стріпував наслідувати в своїй-І на увагу раніше відступлез
Ц
А
Р
Г
О
Р
О
Д
(Туреччина),
21.
жовтня.

Троиький
спропачкарів, подав кореспондентам подробиці' Генерального на- противному .випадкові требз лабораторії цю боротьбу двох' німецькі території..." однин слсвує чутки, ще нібито він і Раковський та инші лідери
ступу йЃ бутлегерів. Він каже, що федеральні агенти Не ма- числитись із Небезпечними на- ріжних сил і доказав, що ме- jctobom: заохочувати на таких опозиції зверталися до Сталіна і пропозицією помиритися.
ють чого тішитися, бо вони ие доконали ніякого великого слідками. Ця промова доторк- талі вже при температурі 4,000 територіях матерей, що вже
Навпаки, він говорить, що опозиція не сходять зі свого стаділа, а свою роботу вели по'дНваііЬИи. Вже перед двома-Тиж- нуда знову українське питання степ, під сильний натиском неї мають одинацятеро дітей, шоби для. 100 марок подбали ще повнща, а все більше скріплюється, бо програма опозиції
нями знали бутлегери дуже добре, що готують на `них иа- перед ширший, кругом світо тануть і не перемінюютьсямае-значний успіх серед мас.
ступ. До буглеґерськОч кватирй^Гайлендс прибуло трдх лю- вих політиків і пригадала 'їм, пару. Все питання тепер у то- як найхутше за дванацяту. Як-^
би про ці факти не повідомляв
дей й замешкали в одній віляі. Сліпий пізнав би, говорив що в комплексі життєвих пи
Карузо, що це якісь підозрілі люде? Вож тепер нема в-Гай- тань Европи лежить і прЬбле- му: чи все це відбувається такий авторитетний орган, я.у
БЕРЛІН (Німеччина), 21. жовтня. — Ляйтнант Дінорт
леидс ніяких літників. Було отже таке, що агенти слідили іза ма українського народу, без таксамо і џ осередку землі, де
'.літавў повітрі на літаку без Мотору 14 годині 45 мі кут. Ним
пачкаряїіи, а И ПбСЛІдні слідили за агентами й знали про їх котрої рбзвязки не' можливий повинна'панувати темпе,ратуг ‚.Берлінер Тагеблят", то це вивій побив дотеперішній рекорд такого лету на 35 мінуѓ.
мир.усвіТі.
ра:
ІОО.ООО
степенів!,
глядало
би
на
сатиру.
кождий крок.
'
ДІТРОЙТ, 21. жовтня. — Світової слави винахідник, Тома Едисон, радів учора як мала дитина, коли ходив по кімпаті, в якій колись зладив свій славний винахід, себто першу
електричну лампу. Кімната т`а на'ходиться в Менло Парку,
вбудував її автомобілевий магнат Генри `Форд точно в тім
самім місці, де вона колись стояла. До хати поспроваджував
іавні меблі й розложив їх так, як вони стояли тому 50 літ.
К'ОЛИ впровадили до цеї хатн старого Едисона, він зЧра-.
осѓи не знав, що з с о б ю почати. Бігав з одного кінця до
:ругого як-мала дитина й пригадував собі ріжці події зперед
"‚О літ, звязані з тою маленькою кімнатою, в якій зродилась
`дея, котра зробила такий великий переворот.
Сьогодні починаються в честь Еднсона торжества, в яких'
иере участь президент Гувер, котрий виголосить з тої нагоди
N

ЗАПОВІДАЛИ ЕДИС0Н0ВИ ПОВНУ НЕВДАЧУ.

7

^ЕГГОВА КТЧЗА.

п 0

І І І Ш СВІТ ПОШАНУЄ ЕДИСОНА,

ФОРСУЮТЬ ПРЬГИБІЩЮ.

4

ДЕМОРАЛІЗАЦІЯ БІРЖІ.

ДЕ ДВА БЮТЬСЯ, ТРЕТЮ КОШАБ.

х

1

ХОЧУТЬ ПОЗБУТИСЯ ШУМУ Й ГУКУ.

НОВА РАДЯНСЬКА РЕІІУБЛИКА.

ЕКОНОМІСТЦІ ПРОТИ ТАРИФИ.

БОЇ З ПОВСТАНЦЯМИ.

Ш

в с

0

т И
з

щ

а

с

в с

БЇЇЛЄГЕРИ ЗНАЛИ ПРО ВСЕ НАПЕРЕД.

6 H f

т

0

о

б

о

ю

В Є

И К

9

3

"ТРОЦЬКИЙ СПРОСТОВУЄ.

ч

1

Н

Е

НОВИЙ РЕКОРД." "

л

СВОБОДА^ ВТОРОК, 22-го ЖОВТНЯ, 1929. ..SVOBODA" (LIBEJ4TY)

гархи із Гїїлсудським на чолі польський престіл когось із трясае підвалинами держави.
Цього рода момент наахо'
'`
Вони трясуть державою сьо- князів.
2) Диктатор ПілсудськиЙ днть, наближається із кожним
ѓў`дні і крок за ќроком наблигейби на визов польській ври-j
а..еються` до провалу!
Протипілсудчики, це кілька стократії в листі до легіоне- В такому тоні рисўа нам поEdited; by Editorial Committee.
'' -"
В Німецькій, українській і громадян має у своїй Душі ба` груп і партій, які зі собою, рів називає польську аристо- ложення Польщі не Німець, У
російській пресі пишеться бо- жання 1 хотіння, шоб дана дер- окрім негодоваиня і.'люти на кратію гниллю. Недавно тому країнець, або Росіянин, а рогато про те, що Польща не. жава зі своїм устроєм „вічно- Пілсудчиків, нічого спільногс в американській Лізеті „Аме- довитий Поляк і сен'атор полі,
має виглядів На будучність, що істнувала, бо норми життєві, не мають. Противно, протипіл- рика Ехо" (з 13 жовтня) сам ської держави.
SUBSCRIPTION RATES:
ПЕРЕДПЛАТА: it
короткому часі доко- себто правні, вдоволяють ці- судчики поміж собою жругься Пілсудський пише статтю п.
5) Подібну картину невід
xThree cents a copy.
Поодиноке число три цеігтн.
титься др упадку і тим ррбом ду масу, або подавляючу біль-, І і поборюють "`себе взаїмно „Погасаючому світові", де зоб- радних обставин в Польщі риOne year
W.5 . .$ 7.oo На рік . і . . .
$ 7.0ОІ
шість
її
`населення.
Того
рода
на
сході
Европи
скріпляться
Сує
нам визначний польський
(польська
аристократія,
себто
ражає
нежиттєздатність
поль$ ЗЛУ
Six months
t 3.7 5 ІНа пів року
На три Місяці
$2.00 три великі наш'і': німецька, у- держава, як кажемо, має мо-зионархісти, соціялісти ріжних ського сойму як законодатно- (державний муж, Яи Домбський.
Three
raooths
J 2.
В Джерзи Снті і Заѓ раніше ю:
ральні
сили,
має
релігію
своєї
ь'раїнська
і
російська.
Після
у.
Він
то на сторінках газети
напрямків,
хлопська
партія,
го
Тіла.
`
'
Foreign and Jersey City Rates:
$ІйООІ падќу Польщі, себто імперія, державности, має державќи ць- та комуністи).
One year
.IV0.0OI На рік
3) „Курєр Цодзенни", який „Курєр Повшехци" пише пр`
$5.00
Six months . . ,
J S.C На пів року
ку
ідеольогію
і
`огненний
латлістичної
Польщі,
яка
при
допольський
шовіні`зм, імперій
На
три
місяці
$
2.75
виходить
у
Кракові,
проводить
Коротко
кажучи,'
в
Польщі
Three months
$ 2.:
помозі
антантн,; загарбала ріотизм своїх громадян. Така між самими Поляками кипить Ідискусію над перебудовою лізм `ѓа' національні меншини
За оголошення редакція не відповідає.
більш ніж десять міліонів чу держава, .будучи сильною у Іборня „всіх проти' всіх", яка Польщі- В статті 'п.. з. „Від Домбський насамперед пояс
З Канади належить
. зв. Foreign Money Oorder.
жо-національного.
елементу, свойому нутрі, стоїть твердо абсолютно не родить ніякої централізму і малих воєвідств j нюе шовінізм узагалі, кажучи
іќду зміну адреси пдатиться 10 центів.
Німеччина направить собі свої
зовні, вона непобідима!'
внутрішної моральної сили, я- до 'децентралізму і великих Шовіністом е тойл хто заиал: 1838 Montgomery. східні і північно-східні кордо
Телефон ,.Свободи'': 4У8 Montgomery. Тел.
Такими моральними цінно- ка в душі польської нації нї провінцій" міркує, що Польщу то високо опінюе свій нарід,
Україна, обєднавши вс стями вивінувані пр. Їталія, викристалізовує бажання і хо- треба перебудувати і поставиненавидить І легковажить
Адреса: "SVOBODA", P. О . BOX 346, JERSEY CITY, N. J .
свої
національні
території Франція, Німеччина, Англія, І тіння, щоб польська держав ти її на кріпші підвалини. 3 инші народи. Імперіалістом є
здвигне свою соборну . дер- Америка, Японія й инші.
ність „вічно" істнувала. Псев цього виходить, що теперішна той, хто хоче завсіди підбиважаву, а Росія, демократичноти, запрягіти в ярмо инші наПольща внутрішної сили не додержавні норми Польщі на Польща не життєздатна!
устрою,
пішовши Не має ніякої! Польща вміщує в віть самих Поляків, не то на- 4) Як зр'азок хворіння поль- роди.` уважаючи їх за нижчі і
У місті Шарлот.-у Північній Каролайні, стає перед судом уступќи Білоруси 'і прнбал
собі около десять міліонів чу- ціональних меншин, не вдово- ської держави нам треба згада- сотворені на те лише, шоби
кількох радикальних агітаторів, обжалованих за вбиття по- тійським державам,
поши жЬго населення, яке жде і праслужити вибраній расі".
ляють. В кінцевому результа-' и „Отвертий лист сенатора
вітового шерифа. Се вже трета з ряду розправа над тою са- рить свої впливи на півгне лише смерти польської ті Подавляюча більшість гро- j Лімановського. до президента
.1 в Польщі є богато склонмою справою, бо дві попередні розправи не додзедено до кін- нічному заході Европи. Така
державности. Л0 міліонів „го- мадян Польщі жде на смерть j МосціцЬкого", в якому між ін- ностей до шовінізму та імпері
ця зі страху перед сгоронничостю суддів. Одну розправу ві- політична констеляція мусить
рожан" Польщі стремить цілим телерішної Польщі.
шим говориться, що цеіттраль- ялізму. Більшість польської індослано"з повіту, де.її мали судити, другу перервано, коди наступити, бо цього вимага
своїм єством до того,' щоб Причин розгардіяшу і неви-_ на влада Підсуднќого ломить телігенції, а головно верства
один з присяжних показав подражиення до божевілля.
ють життєві націоналістичні та Польща зниділа — розпалась.
лічимої крізи в Польщі є ду- праЕо і допускається самоволі, обшарників, бюрократів, офіТі два зарядження зробили в краю дуже корисне вражіння національно-економічні постуЗгаданих 10 міліонів людей, по же богато. Ми однак вкаже - що державний скарб замінив- щірів 1 духсгвенства є сильно
про судівництво того стейту. В краю саме побоюванося, шо
гастонський процес стане новим процесом сакко-ванцетів- ляти житєздатної Европи. Ко-, своїй м`ожности, саботажами, мо лише кілька: 1) Поляки за- ся в, приватну ісасу без ќОн загорілими шовіністами й імськнм, себто процесом клясової ненавнсти, вбийством судів- ротќо кажучи, це історична терористичними актами, па- гарбали забогато чужих тери- тролі, що понижається парлл періялістами. Це видно в заництва. Сі два рішення показували, що суддя Барнгил поста- конечність, шоб щезла імпе-Ісивною резиденцією та бай- торій; через те роздробили Мент і т. п. Наведу тут у до- граничній політиці, та у відконовив не допустити до повторення скандалу з Саќком і Ван- ріялістична Польща, покроюуіужністю' вбивають польську свої і так слабенькі сили, і не слівному' перекладі кілька ре- щенні до національних меицеті та що він хоче мати безсторонний суд. Таке саме вражін- антанти, а щоб на її місці ѓдержавність. Це чужинці! Це мржуть сконсолідуватись у чень цього листа. ЛіманЬвсь шин.
ня віднесло населення краю, коли суддя заборонив прокура- повстали природні, здорові'національні меншини: Ўкраїн- свойому нутрі як нація із дер- кий п и ш е : „Перед осуд ваш, „...В бідній, зацофаній, вадержавні організми, про які І ці, Білорусини, Литовці, Німці жавннм ідеалсм; 2 ) Поляки пане президенте, і перед ваше! тикаиськскпопопанамн задурторії підчеркувати політичні переконання обжалованих.
І і ИН`щі чужонаціональні на- виховані на трох культурах, сумління засилаю скаргу, з я- маненій Польщі шовінізм ознаПід конень розправи, однак, почалися діяти події, які говориться вище.
російській, німецькій і польсь- кої говорить гіркий жаль
Здаватись може, шо такі І роди.'
чае: відноситися до инших кастали нищити гарне вражіння, яке суд з такою трудностю
збудував. Першою такою подією було відоме обмежування думки родяться лише в голо- Тепер прцдивімся самим По- ко-австрійснкій і свої`х світо- справедливий гнів подавляю- родів з легковаженнЦм" і т п.
глядів політичних та економіч- чої більшосѓи народу. Роблю При кінці своєї статті Домг"`(дякам,
горожанам
польсько
присяги людий, що не признавалися до ніякої віри. Друга еах ворогів Польщі, а в самій
подія се остаточна промова державного прокуратора. Хто Польщі усе в порядку. Щоби держави. Вони, хоч Поляки, то них ніяк пе можуть зрівнова- це із непевности про завтра, та СЬКИЙ ГОВОрИТь ЯСНО І Н І '
зі страху п'ро саму будучність разно, що доля ПОЛЬСЬКОЇ де;
жде від суду справедливого розсуду справи, той певно жде пізнати, чи в Польщі є поря,- мимо того у своїй душі жити.
від прокуратора розумного доказу вини підсудимих. Від ньо- док, чи вона звільна не зав-не мають тієї сили, яка дер- Щоби умотивувати свої по- народа І польської держави.
жави залежить від націоналЬго, як від державного урядника, заінтересованого в найденню мірає, не розкладається, то жати малаб при житті поль- гляди на' завмираючу Польщу,
„...Самовілля центральних у- ннх меншин, а головно від Уську державу. Поляки, загалом то нам треба би поглянути на сѓаков наче зараза обхоплює країиців. Це мабуть перший
правди, можна ждати, що він буде промовляти тільки до ро- ми придивімся на Польшу
зуму присяжних, а не до серця.
польському
освітленні,
бо'взявши, поділені і поріжнеш польську пресу, яка явно гово. цілу державу; воно родить са- раз Поляк признає- що УкраїиЩож ми бачимо на гастонськім процесі? Державний про- погляди Поляків на долю`!між собою на кілька груп , які рить про невідрадний стан мовілля на кожному щаблі, ці є в можности похоронити
куратор замісць здержувати присяжних від рішаний справи Польщі будуть біль`ше правди- себе взаїмно поборюють. Не Польщі під кожним оглядом аж до найменшого податково- Польщу. Воводи Яна Домбсьсерцем, якраз промовляє тільки до їх серця. Він промовляє
погляди Німців, Ўкраїн- місце тут подавати плятфор- Ми знова підчеркнемо. лише го екзекутора і . фальшівннка кого є анальогічні до поглядів
до їх жажди пімсти за вбитого шерифа, показуючи подірав- цін або Росіян.
ми поборюючих себе' польсь- пару каптин польської невн- громадянської опік`и — цекзо Костомарова, який у творі
лений кулями плащ вбитого шерифа. Він далі представляє
Заки зачнемо аналізувати ккх партій і груп. Згадати од лічимої крізи:
ра. Несправедливе е наше су- „Богдан Хмельницький" (сто
обжалованих за чужинців, промовляючи в сей спосіб до во- думки і поглядѓ Поляків про как годиться, що Польща ді
і. Династія Пілсудських.
дівкнцтво та затроене є сум рона 9) говорить, що Україна
рожнечі темних людий.`до людий чужої віри й иародности. Польщу, призадумаймося над'литься нині на два головні таУ газеті ‚.Вілєнське Слово", ління польського судді".
знищила Польщу.
Він клякає перед' лавою присяжних суддів, просячи їх на ко- СУТТЮ кожної держави B3ara-J6opH, а іменно: а) на Пілсуд- посол Мацкевнч провів диску„...Маси 'працюючі живуть в
Дослівні виводи Домбськолінах о засуд проти обжалованих! Про се' віќє навіть тяжко
чикїв та б) протипілсудчнків. сію, якої завданням було пере- неугасаючому розяренні. Маси гсзвучать: „Будучність польсказати, до кого се мало промовляти. Який темний мусівби
Найважшйшим чинником іі Пілсудчики не не партія; це конати Поляків, шо одиноким селян і робітників домагають- ської держави залежить від тобути чоловік, якому мавби до серця промовляти такий пони- обявом державної сили у всг,- конґльомерат людей, головно ратунком для ПольВіІ є диня ся однакового права для всіх го, як ўдожаться взаѓмовідножуючий поступок урядника?
кого державного народа є мо- військових, які кровавим пере- стія Пілсудських. Ця справя і оборони свойого буття,
сини Поляків дотакзваних наСправді низько мусить стояти почуття справедливости ральна потенція — сила її воротом прийшли до держав- переконує нас, що Пілсудчн- колн насильством відбирається ціональннх меншин, а спеиів стейті, в котрому представник державного судівннцтва в сей громадян. Що і
кої керми. Пілсудчики ще й ки хотять одного
„соціялі- їм право, вільний голос і мо- яльно до Українців (Русинів),
спосіб поширює серед населення почуття справедливости.
`Кожда держава є тоді силь- сьогодні держаться при помочі стичного" короля; а правдиві жливість боротьби за своє Білорусинів та Литовців, бо ці
Слушно вже нині богато питається, чи не буде гастонський ною, як всі її грсгмадяне, або штиків. Пілсудчики, це ігно- монархісти, магнати, кожної добро, тоді надходить момент народи
є
співвласниками
процес другим процесом Саќка й Ванцетті?
бодай подавляюча більшість ранти правових норм," це олі- хвилі готові виставити на бунту і хвиля гніву мас по-польської території. Вони є
лише частиками народів, які
належать або до ‚рад. Союза,
— За тебе, к; ізю, сто разикому не прийде до голови
Нічого не їв і ледви хотів або які мають свою власну
Івак Вазов.
,
'іду на смерті,
Чи оачив тебе хтонебудь, шукатю тебе в мене. Та колиб говорити із Святославом, я державу (Литовці).
сказав БоКоли Польща зуміє зєдяк гі ввійшов сюди?
Р
сталося, радше згину, а кий відвідав його. Князь ска
не видам. Добраніч!
(зав йому, що шукають його у нати собі любов і привязания
Хвлльку пізніше Святославі P.—оіл нічого не відповів. і
Українців,
Білорусинів та Лиз
товаришами
вернув
до
доТепер
щойно
прийшло
йому
Святослав
вийшов.
Радоіл
місті
та
казав
не
виходити
з
(Історична повість Із часів боротьби за волю Болгарії).
до голови, шо його ш у к а т и - 1
У
криївці. J криївки. Радоіл ледви видер- товців, то вона буде силь(3 болгарської мови переклав Михайло Процнк).
ч Р станув перед ним жав до вечора. Горяче бажан- ною. її границі будуть забезСлухаЙте — сказав він до муть як підпаляча й убийника
печейі перед усянми небезпе(16) служби — па.мятайте мовчати, царських людей. Одначе н е . Р - з Славки та полонив усі ня побачігти Славку доводи
ками. В будучностн Польща
що вбийників прислав Темір. згадував цього матері, щоби
Р '
божевілля. Коли
Тому, що Бог любить кнчьте у Янтру.
Розпустіть чутку про Богора, " не лякати. Застановився над
істнувати для нього. Вік нічна темрява вкрила місто, може надіятися, що позакорБолгарію, - - - додала ФрозинаІ Бзгора схопив Глав із ще що потонув`ў Янтрі
Іі ним, де скрнтися би. Прига не знав нічого ні про похід Чо-'покинув свою криївку та дОнні Українці, Білорусини та
і приголубилася до нього.
двома людьми. Святослав і Жидом. '
дав собі Святослава та пішов кіп на Тирнову, ні про осѓанні крадьки вийшов на дорогу. В Литовці будуть тяготіти до
Вій поцілував її горячи.
ІДамяк пішли за НИМИ. Небадержавного
співпожиття з
до нього.
політичні події. Любов поло- нічній інтьмі .ггрінув
Ооначе Дамян чекає на ром були на високім березі
Радоілова криївка.
Князь ще не спав. Коли йо- кювт.та його цілого, нічого не трох пяниць, що виспівували, Польщею (коли будуть бачити
мене надолі. Мушу полроща- Яитри. Филі ріки грізно гуділи
в тому свій інтерес). Колн отго
повідомили,
що
прийшов
хотів
знати.
ІСлова
пісні
вдарили
об
`ЂОЃ`
Радоіл, як ,розлучився
тися з н и м . . . Даруй,' що по- під скелями, що зніма'лися
:ке взаїмовідносини до тих наРадоіл, казав його запроваТерпів страшно. Славчин вухо:
прощаюся з тобою.
І ѓрізко над прогзастю. В чор-Святославом,
родів ўдожаться зле, коли Пообраз не кидав навіть
y Z Z ^ ^
"гор`ішній поверх.
дяки
будуть їх держати лише
Се
люби,
Славко,
гайдука,
шлися в пивниці. Глав кіс промни
сходячого
місяця, ніхто ке бачив його. Застукав свіс.тиці з темними муровани- лину його думок, AV
примусом, штиком, погрозами
ми стінами Святослав приияв Лише Тодиславова смерть мо- Рсдоіл диття сваволі..
ліхтарќю.
‚Служба схопила розбишаку, легко до воріт. Мати відчита тюрмою, то історична роля
Радоіла. То була невеличка гла втишити бажання його Радоя мати - - це бори.
Богор наче сніп лежав на онімілого з переляку, щоби нилд і ворота скоро замкну- кімнатка, з одним вікном із
пімсти. Покншо думав лише, Любов Радоя — це ціабля.. Польщі на Сході, про котру
землі. Очи заблисли до світла, вкнягути його в пропасть. Аж лися за ними.
так богато пишеться і говозалізною решіткою.. Крізь віквидістати Славку з рук
застигла кров чорніла на шиї. тут роздався голос СвятослаЗарігнувся і ПІШОЛЇ спішне- риться, буде скінчена. Не'забуВвійшли у низьку хату.
но впадало місячне проміння. батька.
—- Постав його під стіною, ЕЛ:
Скоро збіг у долішнє ваймо, щоѓ початком упадку
— А як мається моя не- Відси можна було бачити вуВкінці
змучений
сквилю-' місто
шоби міг відповідати — при— Стійте!
вістка?— спитала мати весело. лнцю, а знадвору ніхто не
давної польської держави була
казав Святослав.
J І Святослав підійшов ближ-і
викрали
відтам глядів. ваннями, заснув як камінѓі Годиславовнм домом. Вікна козацька квестія".
Мамо,
мені
Пробудився пізно. Як розкрив -були освічені,
Славку! — відповів нахмаре-І
Коли це сталося, сказав: (че.
ќраті
^ тому' самому тоні Як
Святослав не знав про не-очи, розпука за Славкою зла-;майнула жіноча тінь. Скрив—- 3 того підземелля можеш
—іі Розвяжіть` його!
ний.
Домбський наче повторяє вивийти лише тоді, як я схочу.
Служба здивовано та нера
— Хто? - спитала лереля щастя, яке стрінуло Радоіла вила його серце. Станув при'шИсь під стіною' протилсжно- води Костомарова, який -доа такоїќ про пожежу й убив- закратованім вікні, крізь яке го ДОМУ, Радоіл із зайертиміказав причини упадку
Тому відповідай, не бреши і{до сповнила -приказ.
кана мати.
польто зараз! — хто вам казав
— Богоре, ти вільний!
— Хто, питаєшся?.. Бать- ство'слуг із гірського замоч- видно було майже ціле місто, віддихом, із бючим серцем)"
ської держави.
ка. Наче грім поразив його,
убити мене?
.
Розбишака, впав до ніг {КО її! Хтож би инший?
БУВ святочний день Голос вдивлявся у вікно. Як слідкуЦього рода погляди для нас
колн Радоіл розказав йому дівонів і Тврахкал розходився ^
У
- ^
^ цікаві Тим, що самі Поляки
Потім звернувся до Глава та Святославові,
Коли?
'' святочно
‚Славчнну тінь, забув,про весь передбачають упадок своєї
додав:
_.Д — Я не ВІЛЬНИЙ, князю, F
Вчора, як мене^їе було в це все.
— Богато впало на твою Л3ид м'іста був чудовий y ^ ' v
— Главе, ВИТЯГНИ меч і жди'ло ІѓпчЦи. життя твій` певіль- селі.
держави.
'
голову за один день. Щодо повному .сяйві сонішніх проник
сказав і цілував Свя
Стояла здивована.
на мій приказ_
Ми цього повинні бути сві— 'Але Тут л нічого про цеСлавки, то не є тач тяжко, иічіз. Вежі і мури Царевеця
Глав -витягнув широкий та- тославовї нрги.
домі, шоби завзятою боротьколи
вона
в
батька,
як
це
ти
гордо знімалися до блакитўі
тарський ніж, шо блиснув до — Ти вільний, але під одною не чула. Або криються з тим,
бою дійти вкорстці до своєї
д :.-адуешся-... Одначе поже-1 лѓба, в якому дріжали святоч-І
умовою, Що мовчатимеш" про Ггдчслава?.
світла.
суверенної української держажь, вбивства. На жаль, це.тобі 'і г ;.юси дзвонів.
— Говориж якчртій. хто пі все, що тої ночі сталося. А
— Денебудь скривають
Tev.pOBi ні слова. Ще нині Я її відберу. Ми подружені. Спричинить богато клопоту...
слав тебе? Цар?
Радоіл глядів, але нічого і
підс.ц
до
Добрича
тай
там
Коли її Не відберу, то візьмуі -ЯУМЯЬ,
що вжию твоєї сн
Богор,
спараліжований :
ждатимеш моїх приказів. Темір Ѓ О Л О В У п'батька' П І - И М Ґ Я Ю С Я ' Г І та твоєї лицарськоїї слави
слави
`^У^ ""
У "Р?
жаху, лробелькотів:
л'
гіиТ'^%^І"
"ншого . . ‚більше
^
більше ^ ! ^ ' ` .
— Підчаший Темір. 1 тутобіцяв тобі двангять пять лу- 1 сказав
могутніми мурами Годиславокатів; я тобі дам пятьдесяіь... — сказав він ѓперехрести вся
розказав-усе.
перед святим образом.
гідного тсое...
вого хутора, уява' його ба'й%Ѓ
- . , повиіомляе. щд звичля— Цього досить - - сказав І приймаю тебе до моєї служннЯ мітшг відбудеться в иеділюА 27.
Маги остовпіла. Потім роз-1 I ходив рюдн й туди залу- чила Славку залиту сльоза`ми і
. . .
^
жовтня ,н год. І.зо попол., в гади пакнязь до Дамяна. — Ти за-би.
казала Йому, як шукали його маний.
(затоплену в розпуці. Надармо
,
"
` прв Оклей і Райс ул. На
служив на лагіднішу кару.
Святослав відрахував йому і Славки, як військо перетру-' — Та нічого. Як би там не старався він доглянути її крізь'
порядку нарад 'е нажні справи до полагодження Проситься всіх членів на
Беріть Його і так, як звязаний,; гроші.
J сило' їх хату, цілу Тирнову й було, ти останешся тут. Ні- решЃѓку.
"
м т н г - - Ннкита Гурей, цредс; Васнль Гршиісіа, р ,
FOUNDFD 1393
икгйпілп newspaper published dally except Sundays ind holidays
at 83 Grand Street, Jersey City, N. J .
- Owned by ttfe Uќreini-д National Association, Inc.

Д-р

В. Клодницький.

РОЗКЛАД ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВИ.

r

г

З ПОВАЖНОГО СУДУ СУМНА КОМЕДІЯ.

Т

1

ч

!

(

СВЯТОСЛАВ ТЕРТЕР

т

а

к

т е б е

о с т а в с я

А

с

т е

а

м

с в о , й

е

о б

я

о

г

о

д у м к и

В

с

е

и

н

ш

с

п е

е

м

U

o

t

o

д

о

с т а л о

3

и

б а і г и в

т

л

о

г

о

х

т

о

1

в

Ж , Н 0 Ч

т і н ь

в з я в

ч

!

v

А

Я

ли

ч

3

б

в

1

v

ч

о

г

о

3

,

р й

о

г

о

б

л

а

в

п

о

н

а

д

МІТІНГН ВІДДІЛІВ У.Н.С0ЮЗА
д

f

л ь

, 0 6

л

сеК

СЛОБОДА, BTQPQK, 22-го ЖОВТНЯ, 1929.

ІЇШІШ

своїми власними дітьми, котрих ми, як піщлемо до „гайЧ О М У ?
скул", чи до університету, то
Псраз приходиться нам чу-вже стидасмося перед ними)
и ріжні патріотичні промовц, своєї, мови й самих себе.
Нераз мама хвалиться,
нлчитн, лекції, як паші украпровідниќй а'бо учителі'" Дитина вміє гарно говорити
ворять. що треба'нашу м о Л
аиглійськи й по німецьки,
гь учити, щоби вона любила 'й така' вже розумна, що й по
француськи
потрафить, але,
своє рідне: мову, гі`іаію,
к і т. д., бо инакше наші на превеликий жаль, тої самої
І в Америці засимілюютьсяі мами — свідомої Українки —
іропадугь для української дитина не вміє зовсім по українськи, — `своєї рідної мови
ІА : Іромови й лекції ми 'слуха не знає!
Чи це не сором для наших
, мо, а на ділі робимо навпаки
.і свідомих українських; родичів? Аж серце болить талин мають дітей, які зовсім ке чути й бачити! И питаєшся
І опально несвідомі, не го- себе: чому вона так? Чому
чть і не вчаться говорити наші люде такі несвідомі то, українському, іїе цікав- го, що як ми самі не будемо
іться Також тим українським^ виховувати для себе своїх дітаке дороге було і є їх теП, то їх нам ніхто Українцями не виховає?
атькам.
и не варто було-би, щоби
Чому-ж це.так? Невже тим
.відомим родичам доля піс- наші родичі. уважнійш^постаІ із таких злих чи пропащих вгілися
СВОУХперше'самі до себе та
я української справи дітей, І
Дітей, а тоді й про`
її може то винуваті діти, чи мови наших провідників- та
іжс й ті родичі, що не д б а - ' У
не будуть виголошу
щоби діти їх були такожJ-атися намарно, бо їх будуть
слухати діти, бо вони будуть
країнцями?
ли спитаєте таких роди- розуміти їх.
Вже чає нам н`а ділі стати
то часто вони вимовляњся тим, що їх діти родже- свідомими Українцями й по
в Америці її тому їх дуже - А У цінити своє українське
жко виховувати в українсь-1 імя й мову свою, а тоді наші
му дусі.
діти будуть добрими Ўкраїн`
л чи не могли-би родичі Цями, не засимілюються так
: ідно але уцерто змусити скоро й' для України буде
гей говорити в домі по уќ- слава, що американські діти
інському? Чи хіба не можна залишаються Українцями,
тині сказати, що своє рідне:
Асторія, Л . А .
Павли Василько,
мова й пісня и т. д. є гарне и

голоси ЧИТАЧІВ

ЕКСТРАТАЙПРАЙТЕРИ
ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНО!
РОБОТИ.

п о

д о

ч и т е л і в

та співають. Виноградні жнива. бовна музика циганських банд.
Люди гудять: є тут прогулькц
Виломано кукурудзу, звезез міста, пікніки, печуть мясо,' ио дині,
витаскаќѓть вино,
дражать солонину, лють вино. Сплачують довги в жидів, робПивниці поотвирані, не треба лять закупна на зиму. З міста
запрошувати. Можна` ввійти й! доходить жар світла до синіх
пити цей знаменнўий напиток' вечерів, випари.'вин і горілок-,
у холодку пивниці: Люди весе-' ГГолбві недуги лютують. Пролі, а коли її крутиться їм трохи, пивае тут иеодин господар гроголова — то як вийдуть на сон- ші та життя й душу. Співають
це, пройдуться по горі й усе пісні, танцюють чардаша.
знову в порядку. Збір виногра- ` В тій то країні Русинів, Житу тут усе є святом гори та свя- дів, Мадярів і Боѓ зна кого ще,
том міста. Потім усе помалоі таке місто типове. Та лише в
стихає, а чоловік не може на- урожайних околицях. Бо Привіть вірити, що мутна юшка, карпатська Русь, країна сімох
яка помало, погйхо витиска- долів, має, чим більше на пів-.
ється,-це той гарний виноград, ніч, тим. менше орного, поля.
але його все повчать, що що`(Там життя 'тяжке. На Верховяйно в літі матиме в сббі'це сон- ні сидить собі при гарних ліяке спить, причаївшись ўІ сах біда й несвідомість. Колиб
цьому несмачному плині та
ця урожайна земля, ці рівиисля довгої мандрівки лррбу- ни були управлЮвані взірцево, диться і зацвіте знову нараз у вќживляли би не лише своїх
склі чаші — це буде .вино. А^ людей хлібом і молоком, але
коли і`.идіе хто подержить міѓ би цей чоловік Верховини
склянку проти світла, все по-випити часом склянку вина з
бачить сонце, як мандрує до виноградників своєї землі, а
1

Змію-ьшіше блят на L. С Smith і вже маєте иншиАНайпгіаігТер.
Чи хочете матиту'зин, або два тузини відбиток?.Тїересуньте лише
твердий блят на`своїм L C Smiih. Потребуєте витяти стенслі написати
наліпки, зладити рекордові картки? L. С . Smith має спеціяльний блят,
який виконує кожду роботу досконало, а зробити зміну — Не забирає
навіть мінутн часу.
г

Д о всякоѓ переписќи уживайте бл`яту'мягкого. Він є дуже тихий
і легкий при чутливих пушках оператора..)
`

L. C.-Smilh поперемінний блят є дуже вигідним і економічним
приладом — виключно лише при машинах L С . Smith. Дозвольте показати собі його задармо. Лише закличте або напишіть.

.

Ж И Д Я і

к

о

л

и

м

а

е

a T K O

L. С . S M I T H cv. C O R O N A T Y P E W R I T E R S I N C .

B

!

В

Берегова. ПОЧУЄ сверщків, во-іпите в міру ще йому не шкодопади, їх ШУМ і може прига- дило би. А так пе денатуровадає. собі спів`анки тамошнього'ний спірт, забарвлює його пацаселення.
їденим цукром і приладжує собі його всіляко. Задовжуеться
Колиж прийде холод, стихає'
повсе на горі, сверщки-йдуть c n a - ^
B O M y урядові, 'а жидові
ти до своїх криїзИок, гора M a e j j - - ,
останнє ягня й курку,
на голові завої білих мряк, а` Літом сходить у рівнини, щоби наймитися
на жнива з жіи`
В
На
M ияйіштиго
електричні світла ще з півсу- кою та дітьми тай відносить
собі марну заплату в одній
меркои. По вуличному асфальжмені. Давніше ходив на робо-`
ті проходжуються випомадува
ту в Румунію та в Банат; нині
`н і циганки в жовтих рожевих і
йому тяжко — границя замкфіялковнх спідницях, в ля'кенена.
риваних
черевиках
Бати
(най
ільша фабрика обуви в Чехомоваччині) на босих ногах, усміхаються іивним, уриваним
- Пішли ці гроші малим Іц.
CMi.xjM, похожим на крик. Па.хке від них дешевим' милом,
Ну? Йому малиМ Іцком?
сильно перфу мованим, і димом
Иой, який ти дурний, то'
папіросснх. В таку пору є чима- ти не знаєш, що' діти всюди.,
жінок .на вулццях платять половину?
прикарпатських міст. їх опяні-, В театрі. — Чого так дужб
сть розвязує їм язики тай не смієшся? Чи так страшно слоє це вже циганки, а павині кри-І добалася тобі ця глупа ќомекливи дзюби, яких сміх НЄСЄТЬ ДІЯ?
ся понад голови прохожих.
— Щось такого! Я заплатив,
Вік визиваючий та болісний. 3 тож" хочу відсміятяся з? мої
коршем несеться понура лю- гроші. .

МІСТІ

с е

92 W A S H I N G T O N

STREET,
I

N E W A R K .

N E W J E R S E Y .

стяжки, ВІДБИТКОВИИ ПАПІР І всякі инші ПРИБОРИ.

уороше й треба його шанупа:и? Можна, особливо можуть
це зробити матері наші, котрі
гак близько стоять до душі
дитини, котрі більше часу бунають з дітьми.
Ллє що ми бачимо? Коли
ГРЕИТ МЕДОВС, rj. ДЖ.
але дитина покінчила „поблік
кул``. а особливо „гай сќул'', Трагічна смерть української
дівчини.
я „каледж". то вЖе, робить,
ло сама хоче, а батькам наче І
діла нема до своїх дітей.
- - ^ п о д а т и до відома чиЦе ( найбільша помилка, вий і "трагічнќЃі
" випадок,
про иешасли
який
яка лише може бути у наших трзпився в нас з донькою
родичів і вчителів!
члена У Н С від. 143 У Н С , `ТоПриміром, закладають ріжні вариства „Любов", Павла Біі ѓочі ќлюби для шкільної ук- ло вуса`.
раїнськоі молоді. Д о тих клю- І Иого донька, що вже мала
' н мають належати лише на '16 літ віку, в неділю 13. жовтні українські діти. В тих клюпах' дитина має проявити й
прийшла до церкви, виспой запричастилася По
вийўти своє „ я . як укра-J відалася
Службі Божій верталася до до.ка дитина. А що ж бачимо
хідиику,
' Може там плекається хоч У `
годин в тиждень чи к і л ь - Л - " Т . " ^ У
Р ^ "
‚азів на місяць українська автомобілі. Зударе.ки. було
а й т д.? Ні! - Там також
^
`
, діти говорять лише по ‚мобілів вилетів на хідник,автопо-

ідеольогічкий та моральний остаточно
упорядковується. заврдили сюди свої війська.
З УКРАЇНСЬКОГО провід
українським національ- По засіданню товариська гуВ народі є Цікаві оповіданним життям в -Ню Иорку, я- тірка затягнулася до пізнього ня ѓгро ті часи, а може й цікаві
ЖИТТЯ ГГАМЕРпШ. кий
довший час тримала в часу ї'ї всі росходнлися-' до

e c e

ДОЛІ РОЗСВІЧУЮТЬСЯ f,

in wuuoo -

річи в Hyrpj грри. Величезне
своїх
руках
Січ Богдана своїх домів задоволеними, що каміння замикає затухлі кори
Хмельницького та співчуваю- нарешті Січи пощастило знай- дори та вохкі печери — одначі їй організації. Покищо в тігта впо'рядкувати таке гарне че найцікавіше є на самій горі,
тім помешканню знаходить со- помешкання. Тепер наші С і - а гідне воно нашого Подиву.
приміщення Стрілецький ч'овнќи знову снують пляші Це роз цвілі брескині на темнім
Гурток, 204 відділ Українсько- національно-патріотнчної ро- тлі гори, бо гора все тьмава
го Народного Союза та Жіно- боси в Ню Иорку, а зокрема І гѓавіть коли на неї світить сонча Січ ім. Ольги Бесарабової. jB наступному зим'овому сезоДце — може то тінь тієї безкоОтже нове помешкання відра- ні.
'нечної рівнини під нею — не
зу стає центром кількох наСічовик, даром називають її Чорна.
ціонально-патріотичннх това- ------ююпн-вюююююрііивршиіі
Дивне життя на горі. У її стіп
ВЕЛИКИЙ ПОПИС УЧНІВ ШКІЛ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
риств.

'
І
су`ш їїть гоцчар свої збани, мнс
ТАНКУ ВАСИЛЯ АВРАМЕНКА, ПРОВАДЖЕНИХ УЧИТЕЛЕМ
ки та полеві фляшки, в загоПолагодивши свої біжу'чі ,
ІВАНОМ ПІ СУЛ ЯКОМ.
роді перед хатиною вчить ста- В ОЛИФАНТІ В СУБОТУ ВЕЧЕРОМ, 26-го ЖОВТНЯ 1929,
справи, збори ухвалили, щоби
(Прикарпатське місто. — ЖнСіч ім. Богдана Хмельницькорий циган молодого грати на
В
САЛІ УКР. ШКОЛИ СВ. КИРИЛА И МЕТОДІЯ'ПРИ РІВЕР ЕВНЮ.
ди. — Чорна Гора. — Брескині.
го взяла офіційну участь' у ЛИскрипці, а молода жидівка ві- В ТЕЙЛОР В ПЯТНИЦЮ ВЕЧЕРОМ, І-ro ЛИСТОПАДА 1929,
Нічне життя. —
В САЛІ ГАИСКУЛ АВДІТОРІЮМ ПРИ САВТ МЕЯН.
стопадовому святі, які влаш- — Виногр'ад
шає на плоті` пестрі перини.
Пянство й нужда).
Брудні діти бродять у потіч- В СКРЕНТОН В СУБОТУ ВЕЧЕРОМ, 2-го ЯИСТОПАДА 1829,
товує асторінська українська
У ЦЕНТРАЛ ГАИСКУЛ АВДІТОРІЮМ ПРИ VINE STREET.
ики, елєк- ках, що течуть із гори, а ціле
громада 3 листопада. Всі Сі-1 Асфальтовані х
НА СЦЕНУ ВИСТУПИТЬ 100 ТАНЦЮРИСТІВ ІЗ ОЛИФАНТУ, СКРЕНТОНЎ
жидівська це життя людей подобає на
човикн мають зявнтися, на те тричке освітленні
ТА ТЕИЛОР.
жидівської життя хрущів, ^коли глядіти
свято й для участи в поході крамниця
біля
САМ АВРАМЕНКО буде танцювати свій прекрасний сольовий
в січових одностроях. Збірку крамниці. Три-чотири церкви, висока. Майже кожде прикартанок, яким здобув славу в Европі, Канаді та Америці
-.
І калічив панночку БІЛОВУС, І ІО- призначено в помешканню Сі- монастир, одна-дві синагоги, патське місто має свої горби,
$їїЃ- „ Ч У М А К - - Щ
ІІНСЬКИ ЦІЛІСІНЬКИЙ час, н а - р `
Програма складається із трьох чатин:
ідуть j Перед містом і за ним розтяѓг з яких, можна глядіти на його
- _ паненќя було таке тяжке, що
звідки всі разоу
ібори свої українські ді- ^ ` „ І Н Т Р О Д ` У К Ц І Я".
„г
вона вмерла за яких півгодини до Асторії. Таксамо- Сїч має нені дроти на стовпах,' що о- життя, а життя це всюди одна- 2.1. „СПОМИНИ
З ПР", що представляв картину з Гуцульщини в усіх ѓуперепроваджують по -`"
цульських танках. КАРТИНУ ЗАКІНЧУЄ АВРАМЕНКО -ЧУМАКОМ'`.
часу. Горе батьків` страшне й взяти участь у листопадовому значують жидам границі у ша- кове.
невх мовне.
святі в Ню Иорку, яке влаш- бас. Ніякого водопроводу, ні-1 Якхлише стане присвічувати 3. JBH3AHKA УКРАЇНСЬКИХ ТАНКІВ 13 ЗАПОРОЖСЬКИМ ГЕРЦЕМ '.
НІНИ БІЛЄТІВ: 50, 75. 51.00; для` вітей 85 центів.
X якже наші батьки ца ис
якої
каналізації.
І
весняне
сонце,
наче
на
приказ
Т о г о ' самого дня її отець; товуєгься іО. листопада. ТоПочаток в 8-мій вечер.
`.ивляться? Вони кажуть: неЦе є мекше-більше спільні виходять люди з" домиків і
що в цей день будуть відговорив зо
Українці! Панходіть численно, кличте знакомих.ше тільки раз на довгіхай роблять, як хочуть, бо Павло Біловус,
міюю, що хоче вписати свою правлені панахиди в ўкраїн- прикмети прикарпатських міст, йдуть працювати у виноград- літа прийдеться вам побачити картину України в танкових образах. Доровони американські діти.
а чужині, бо це буде ознакою' нашої, культурносте.
донечку до Українського На- ських церквах міста Ню Иор- По менших містах іще посеред пиках. Витинають, обкопують,
Як же такий батько чи вчиродного (_оюза. та за кілька ку по поляглих героях укра- хідників дорога, якою ходить вяжуть. Інші люди спокійно
`ель може зробити з таких
їнської apyji, ухвалено, щобн на пасовище худоба. Коли су- ` гріються на сонці. Як сонце йде
л.тей. або з таких українських годиќ по нашій розмов,Це та- Січовики йшли до кожної хо, то на такій дорозі море'до літа, поступає робота у вик іюбів свідомих Українців, вже лежала мертвою, их лю- церкви згідно своїм релігій- піску; колиж дощевито, ріка ноградниках: 'треба оприскува„ г р , хотіли б зробити добро - ж
самі нкм переконанням. Бажано, І болота. По хідниках ходить і j ти винну лозу проти шкідників
щоби в кождій церкві Січови- парадує в будень мадярська (головно проти фільоксериї.
Ѓвід
для України?
` рступлення до Союза

.та не
та чеська суспільність, у субо-ІЛюди приглядаються, як усе
-,
вибудутьсіг
Як у своїй родийі, так і в
пізнійше' рпису- ки утворили свою групу. На
і росте, цвіте; вгадує," яка буде
панахиді мають.бути також в ту Жнди. раїнському свойому к л ю б о - І
Прикарпатська Русь із своєю'врода. Поѓгорі ходять діти із
січових одностроях.
і наші діти мали-б добру наКлнм Данилюк.
збанками та збирають ягоди
:
в годині 7Л0 вечером,
оду
навчитися
української
Принято з подякою пропо- вульканічиою землею надасть
'секр. Товариства „Любов".
(суниці), які тут цвітуть і до- В ГАЛИ КОСТЮШКА, 701 ВЕСТ ФАЄТ СТ„ СИРАКЮЗ, Н. И .
м ви й пізнаѓй все добре ук
зицію В. Авраменка влаштува- ся під виноград. І справді на
стнгають ціле літо. Бож тут
збочах
і
на
горбах
довкола
рашське, але `того ми не роти виступи його школи на допрацює лише сонце замісць`
Н Ю И О Р К , Н.
и.
оим-і для наших дітей.
ромогу Рідному Краеви. Уряд Ужгороду, Берегова родиться
.Бесідниками будуть виступати: Мейор міста Ч. Ганна,
виноград. Цю виноградну око- людей; на' долах у місті праСІЧові Збориѓ
Січі`має в цій, справі поробити
Яка-ж ріжниця тоді між
лицю замикає Чорна Гора (по цюють в урядах жиди позіха- кандидат на нового мсйора Р. Марвін, лоер І. Пишняк і другі.
відповідні
приготований,
щоби
к.тюбом англійським й ўкраїн17 жовтня б. р. відбулися
При кінци промов буде гостина. Всіх гррожан запрошумадярськи ФекСте Гет) над ве- ють перед своїми крамницями.
ким, колн ті самі діти там збори Січи` ім. Богдана Хмель- такий виступ випав з най- ликим Севлтошем, де е вино- Нинішній день ЦІЛКОМ таксамо ється дб численної участиі — Вступ вільний.
м".
ирнймають участь й тою са ницького. З нагоди відкриття більшим матеріяльним та ху- градники міліоНової вартости. запорошений, як і вчорашній,
ЗА КОМІТЕТ:
НҐЛІЙСЬКОЮ мовою
, н о в о г о помешкання Січи иа дожнім успіхом.
Укр. Амер. Горож. Клюб.
Околиця від Хуету аж по Ясінь сонце`і`ріє, а рої цух родяться
Досить жвава Дискусія ви- не має вже виноградників.
j на жидівських- подвірях. Поде
'ворять?
збори прийшли всі січовики
Ми ніколи не зробимо з н а - ' кілька гостей. Після довго- вязалася над тим, що иепоВеликий Севлюш це типічне куди, наче для зміни, хорують
илихаиі
чинн`ики скликають у прикарпатське місто. Бувший люди на тиф.
V
их дітей свідомих Українців,
поневірения по ріжних поТа прийде й осінь. Це свя
далі їх так будемо вчити., мешканнях, нарешті Січи по- Ню Иорку наради для утво- осідок жупана й уряду, більш
У
К
Р
А
Ї
Н
С
Ь
К
О
Г
О
Н
А
Р
О
Д
Н
О
Г
О
Р
Е
П
У
Б
Л
И
К
А
Н
С
Ь
К
О
Г
О
рення
„революційної
органімадярське': На полудні, безко- точна пора, а найгірший час є
Треба віці плювати в `наш'у- мс- щасгило виияняти один а найЌ Л Ю Б У в ню
ИОРКУ. "
лодь любов до своєї мови й крщцих Ььокалів на восьмій зації". В цій справі Січ маєнечпа рівнина аж до Берегова, по.та нами. Одного дня поба
заняти
відповідне
становище
чимо,
що
дороги
на
гору
пона північ замикає Чорна Гора
ло всього, що е добре ўкраїн- вулиці (Ст. Маркс Плейс 46).
Отсим повідомляється тих українських горожан -Ню
п.ке. Треба, щоби' дитина бу- Просторе й світле помешкан- На тих. нарадах, на що пред- доступ вітрам і холодові; Ця'правлені, а з корчів звисають Иорку. кртрі будуть голо`сувати сього року а необзнакоилені
'і горда, що вбна є українсь- ня приємно вражає чистотою ставникам її дано спеціальнії гора є жива, таємна, з розпа- гарні, золоті, сині та рожеві з годосованн-м при помочи машини, щоби за йшли 'котрог'одаючоюся руїною якогось зам- китяги. Ціла гора аж звенить небудь вечера до:
кою дитиною й не сгидалася та затишшам, що маєіиеаби- директиви.
в клюбиому; Ухвалено, щоби далі відбу- ку у стіп. Ведуть на неї каміни- від цвіркоту сверщків, а сонце
свого, 'а це ж не перешкодить яке ^значіння
,.PROGRESS REPUBLICAN Cl.UB"
валися місячні збори Січи ко- сгі стежки до виноградних лив- ца своїм шляху, заки западе у
нам бути добрими Американ- життю.
в Ню Иорку.
Відкриваючи збори, сотник ждого четверга по ‚першому. нипь і малих до'миків. Камені Берегові, все тепле з`олото по- під числоѓ 108 друга Евеня
Там стоїть Така машина і чоловік покаже Вам як обхоЦе все залежить від на-Цих'Січи, М. Воробець підніс, що Помешкання відчинене що- у виді кулі валя.ються по Тихсилає виноградникам. Дні вже!
короткі.
Аж
нараз
одного
днп
Аитися.
Д
.
І
родичів перше' й від учителів'нове й`таке гарне помешкання денно, де кожен бажаючий дорогах, начеб гора була засі
Кождий може зайти під згадану адресу сміло, як до вла-,
українських рідних шкіл Тре- мусить нарешті знову стати знайде собі газети для читан- яна скаменілими
головами.! ціла гора роїться від молодиць
ба щоби ми цінили ліпше на- тим осередком, звідки булѓ ря та зможе користуватися с і Турків і Татар, що колись н а - і дівчат — обтинають китяги j сного дому і приглянутися як оперувати сю машину вдень'
` .
'
s
S4ше українське я" й не 'були виходити
далі
відновленій човою бібліотекою, яка тепер ‚падали на цю країну Д часто винограду до кошів, сироться голосоваяня.
т а ч і в

Н

С

з

о

б

о

;

:

д

НОВИНА!

^

ПРИКАРПАТСЬКА РУСЬ,

ОЛИФАНТ, СКРЕНТОН, ТЕЙЛОР!

НОВИНА!

УКРАЇНСЬКИЙ Б Ш Т

^

;

й

М

й

0

т

а

ш

л

з

1

к

с п о к ,

Т

е

н

и л ь н е

щ

а-

д

а

о

д

о

с

и

н

я

д

в

а

3

3

ю

;

п

,

1

УВАГА!

s g r : ОИРАКЮЗ, Н. й,! = ^ s

УВАГА!

ПОЛІТИЧНИЙ МАСОВИЙ МІТІНГ

Г

ш

Д

т

я

г

в а н н я

а

л

н

н

С Е О Ї Х

л

м

а

В ЧЕТВЕР, ДНЯ 24-ГО ЖОВТНЯ 1929 РОКУ

д і т е й

В СПРАВІ ВИБОРУ МЕЙОРА МІСТА і ДРУГИХ УРЯДНИКІВ

4

4

гам

1

ПОВІДОМЛЕННЯ

т а

г

о

(

:

СВОЬОЯА,

На щастя мені каза^з^іла'tHrH ще закилнимка бу'ла готова. Тому нічого не поморяаО яканебудь реклямація. Чи(Гумореска).
сла згоджуються — отже Це
ВУНСАКЕТ, Р. А й .
—о— ,
моя фотографі`яѓ`'
' ""' `і'
Мені треба пйшпорту. І ѓо
Знеохочені.^-беру фотогра- З хрестин на бо., в ті фонд,
зараз. Іду до фотографа.
фію й відходжу. Бо й щож мо— Треба мені фотографії жу Зробити? МаЮ вже їхаТй,
Дйя 15 вересня б. р. відбудо пашпорту.` паніѓ` Коли мо- нема часу фотографуватися
жу мати готову?
?
ще раз. Тож мушу йти до ѓге- лися х^есгяви` ``новонародже
— За годину.
шпортовоѓо уряду з цією фо- ного Павла,-сина' гр.-Дм$гра
"` - й, Марії Якубових у ByHcaKeraj
Стаю перед` фотографічним тографіею.
P.-Ай. При тій забаві шановні
апаратом. Навіть не кажуть
— Це має бути ваша фотозробити „приємного вигляду'. графія? — здивовано пригля- гості не забули se'PiAHHirV Край
і на поклик гр,- Юрій'-яшиігука
Бо чого зніѓмка до пашпоргу дається мені урядовець.
`
Мала би бути приємна!- П а '-— Певно — навіть подібна зложили 10 долярів 2бтцент.
на
боєвий фонд.
митних урядовців це не po- наче дві каплі води — як мене:
Жертвували- слідуючі гості:
бить вражіння.
запевняли у фотографа!
I j
Д.
Якубів, новонарождений
Потім цей урядовець сказав
'За годину приходжу відібраПавло Якубів, М. Черкар, М.
ти фотографію. Дівчина дає щось, завдяки чому я з приКльован, ЃІ. Казан, Ю. Ясінчук
її мені мовчки. Я мимоходом емністю згадуватиму урядниці В. Пророчоќѓ по $1.00; ` А,
глянув На фотографію й зро- тво до кінця життя.
Лапчинський, Л. Лочіс, Евда— Пані, — сказав він —
зумів мовчанку панночки.
кія Чупка, М. Совєцький, О.
^ — То це має бути моя фо одначе в дійсності! ви богато
Кухаришии і Катерина Сирќо
і тографія? — спитався я не- кращі!
по 50 цнт.; Евдокія Іжовськл
рішучо.
,
Це поділало наче бальзам на
J25 цнт. Разом $10.25.
— Алеж зовсім природно, мою зранену душу.
Збіркою' занималися Павло
— потвердила панночка.
Так, так. є ще дуже милі
Казан і Юрій Ясінчук.
Я відважився ще раз глянути рядовці!
Гроші вислано до Обєднанна знимку. Таке зовсім природня.
ие воно мені не здавалося.
Юрій Ясінчук
— Та чи направду не зайшла
яка помилка? -— сподіі
ще. Дівчина Порівняла число
Я нижче підписаний, член
АМСТЕРДАМ, Н. й .
фотографії з моєю карточкою Іїр. Си. Георгія, від. 239 У. Н
Збірка на Рідну Школу.
Числа згоджувалися, отже яка Союза, складаю сердечну пса небудь помилка виключена. дяку світлій ' 17-тій Головній У громадянина Михайла Ква
Відважно беруся оглядати Конвенції У! Н. Союза і B d j
‚-.
моє .‚подобіє". Такою неввіч голоьннм урядникам У. Н. Cb1 долярів і 50 центів
ливою не була би навіть най юза за ўділення мені допо.мор
р .{ і
ліпша приятелька! То це мав ги з фонду запомогового в к'раю. Мені припоручеио ви-^
би бути я!?
слати гроші до краю через'
Як дві каплі води! —
Кирило Дацків,
Обєднаннє, що я й зробив.
впсвшч мене якийсь у`же рачлен 239 від. У. Н. С
_
В. Мнхалюк.
дівчина Краще була би зробиФиладелфия, Па.
ла, щобн була цього не ска
зала. То було не дуже ввічли- В КОЖДІИ УКРАЇНСЬКІЙ ХАНЮ И О Р К , Н. И .
во; а було дуже навіть не- TI ПОВИННА НАХОДИТИСЬ
ввічливо...
ЧАСОПИСЬ „СВОБОДА".
З пікніку на бойову акцію.

fiK МИ' ПОМАГАЄМО СТАРОМУ
КРАЄВИ.

- ІШІНІоРТ.

ВТЬРОК.

22-го Ж О В Т Н Я .

1920.

Р Е К О Р Д И НА Г А Р М О Н І Ї

ВІДОЗВА
до

c a

н

а

І 0 Г 0

і і 6 р а л и

ПОВАЖНИЙ ДОКТОР РАДИТЬ
СЛАБИМ і НЕРВОВИМ БРАТИ НУГА-ТОН.
Др. Б. Б, Кравфорд, здоровий п^ве--тіні здоровая й сили ослаїй кремезний у віці 86 літ, має чу- блешх „сдутамн тіл. Особлішо е
}дову пораду^ на здоровля для чнта- пе правдивим в малярін або ослаблеиню, яке наступає по цій хоросопису. Він бі, клопотах жолудка або травленпрактикував, ня, б.днім апетиті, болю голови нумедицину по- Аносгн, завороті, жовчевостн ,сластійно через бих, дрожачих не вах, утрат сиги
або ваги, газі або здуттю в жолуд"'
„По припису- ку або кишках, тупій печінці, подраваннкз N - зненню нирок або міхура, хронічнії
ga-Tone
з запор,, біднім спанню, ц ш п о с т Х
нш умученш, зужитім чусГві або Ттрат, си..,,
еяергіі Ніколіі не
ІЮ

И

U

а

б

о

BHH.,(UeHo яучшої иьззтлші ^
старих і немічних в о м Ж е і ?
лаіх
^ ;
JL тів протягом но ве Г ^ " - с т е м і й
Ш багзтьох літ,
енергію
а находжу, Я брав Хц-a-Touo прн
многгТх
^
зіях і
нервові роз- ^ ^
клади, за- т и 7 ^ д с ^
гальие .ослабїелкя й ба- я к Г Г в ^ ^ Т д о ^
= „ і
. . . інших ЛІ
недуг можна іюсту-и— здорової й вчасної рТди
легко ВИЛІЧИТИ цс, правдиво ве- цего поважного лікар-,
-ликою
- .медициною
^ . ‚ м . . . П о д і б н о , у^
адег-к-ного припип

И

Й

а

Н а

Д

И

в

НОВЄ ЖНТГЯ й
з

т

Ю

і

щ

о

Р

м

о

т е п е р і

Т

Р

С

Љ

Л

Н

Ж

а

ю

я

3

.j.I.iHHHn

трвту сацн а бідне здоровля мо-

т

й

Н Н Я

л ц в а - і о п е великому чи-

жна недопУгтцти уживанням Хц- слу своїх паіПеитів, як також ужиga-Toee. Це средство е легко бра- ванням для себе самото. Купіть
тн, а шо повні вказівки е на ко- Фаяшку Nuga-Tone від
К
'ждій фляшці, пацієнт може лічити пптикаря й снробуйте його чудові
себе так само успішно, як ко.тиби заслуги п влмім
лучаю.
^vb ПІД доглядом доброго лікаря. ‚Часами наслідки лише в кількох
-„Цей препарат робить майже чу. днях е майже чудові, так скоро вів
д-са, так скорші е його ділення в
в л а с н і м

С

j НОВЕ ПРАВО І М І Г Р А Ц І Й Н Е І
Чи ви . юрожанином Америки, чи ні — спровадимо до Америки Вашу
ѓу І Діѓй, котрі числить нюше 21 .сѓѓ, а старших і рільників на фари'
'АИЛЬННХ.^
"
ДОКУМЕНТІВ І КАРІ
Проте хто mm:
(
І ) Спровадити кого а родинного або з Іншнх кпаЬ-, аќ КАНАЛИ І
В

Р

.

Љ

М

0

4

9

o

n

U

M

M

O

2) Вислати ѓровѓі до краю так, щоби бея жаді
доваат була доруи о ДОЛЯРАХ АМЕРИКАНСЬКИХ - або
І ) Поаагодвтн,акунебудь КРАЄВУ СПРАВУ, купити або
гой в кр-jo або а Америці _ виробити КОНТРАКТИ. ПОВНОВЛАСТИ.
СКРИПТИ ДОВЖТН Г т." ІЌД - М-ИВТ в повним довіра-- удасться усѓно ї
^ J K l " ^
' "а"
^ правамво УКРАШСЬКОІ КАН-І
М

а Ш Я О

в л а с н і и

ф

а

р

м

і

г о с т

6

Ш

к

о

л

у

в

ід!

:

м

З пікніку, який, влаштовано
заходбм Українських Національних Товариств дня 7-го
липня в Клинтон Парку, було
чистого ђбходу .$223.13, як'
і згідно з поста`новою Това(риств вислано на допомогу
(бойовій акції в краю.
J Гроші вислано до краю
(рез Обєднаннє.

Ш

Л

ТОГО

вислано хО-ГО

МЗРТа й : Frtlerred щер $25.00, Comm..-І
І

1922 р, 250 дол. Опісля Комітет І S
ѓ

_

0

^ ^ ^

і н ф о

Р-

а ц і т

"'т

'до котрогобудь з поннзшн- уряд

Irvingtony
N. Jпредс.,
. j М . Брудер,
СЕКР
рішив на своїх з б о р а х , щ о ре-1 Market
ків:
Kjtvcap,
ібзмуі
S t . Newarlc,
Н,
J . j Т. Кась,.

шту грошей треба вислати на касіер, 600 НІЕЬ S t . New.rk, N. J
будову читальні ‚‚Просвіти" в
Бабухові. На цю ціль'у-котрій
Ц.
МІТ Н
є будуччнна наша і наших ді-`
тий, вислано дотепер 915 дол. переніс свій офіс під числі
На таку суму не легко було
б 7
EAST 7tb STHEJTi
здобутись такій малій горстці
NEW YORK CITY
TEL. ORCHARD 607J
людий, яка перебуває в Нюарку, Н. Дж. Та сила духа все
П P О Д A 6
(може перебороти.
'і.с-.-дий з нас є звичайним
робітником, але всеж таки тут
а Місті HKJ Порќу
і околиці
можна' скорше здобутись на
Українська ФІРМА
пару центів, ніж``у старім краю, І , С О Е С О Л О В Н Ч А І М . К С Б З І С т о і о
де на ісождім кроці ворог тиTaL Orcb.rd 9877.
сне наших братів. Отже нехай
то буде для нас заохогою иа
дальше помаг`ати рідному се- НА АПЮДАЖ ІДBLOOMFIELD, CONN
10 АКРІВ ДОБРОЇ З Е М Л І
Н И К О Л А Й Г О П , перший Український Гармоність, "У. котре не падає духом. Хоча
котрий опанував гармоию. Чужинці прнзналн його талант. Він!тяжкі
тортури ` переносить
` Н А ТЮТЮН,
артист з найбільшого американського театру „Раќсі" в Нќі зі сторони клятих Ляхів, од- дім з 6 'кімнат, 1 шопа на u ..
наќ вони не тратять віри, що барна і Другі лабудовання. 1U
Порќу. Тепер перебуває в Рачсстер та
скинуть ярмо й встане наша можна купити тало від сам.і., иа
грає по театрах і клюбах. Також задуславна Україна! Нашим обо- стиіе.ія. Mat також 40 акрів д. ,
муе дати публичний виступ для Укравязком є далі допомагати рід- лісп на продаж. По інформаи
їнців. Він також грав на рекорди
ц-іть до: `
.і ,
ним братам в краю.
H A R R Y
ANTIUK
Подальші односельчаНе, коS I M . BURY Rd..
трі хотілиб допомогти рідноW E S T H A R T F O R D . CONN
му селу своїми жертвами, мають удаватися на адресу:
--.АДВОКАТ
Petro Nakonechny

- ІГВ.

5

ДОМИ

ЕОД
Ш
іП

Б. ПЕЛЕХОВИЧ

239 Orange Av., Irvington, N. J .

ДРУГІ РЕКОРДИ НА ГАРМОНП:
27112
27040
27045
27020
27025
20127
20148
20097
20098
20100
20104
- 20108
20173

Потлурі з Українських Пісень. — Як добрався
ЯК
Р О З Г О Д О В У Є Т Ь С Я П Е Р W WEST CHICAGO AVE.,
Серед Цвітів, вальс. — Француська полька.
Ш А
УКРАЇНСЬКА
КОЛЬОНІЯ
ІЦдслива жінка. — Сільські дівчата.
C Н I С A G О, I L L
Український Гопак. — Щасливий і Веселий.
В А М Е Р И Ц І А
П О Л О Ж Е Н А
Варят полька. — Самохід полька.
Прмо-ясув у џот судахт м ' і ,
В МІЛЗІЛ, Н. Д Ж .
Русќа полька, часть 1 і часть 2.
"1-СН переглядаішвм e6t-Tp-jrrU;
Русќий вальц. — Дві Пѓари.
Теперішними часами поселилися
виготовляв контракти купнд і проРужовнй Букет.
І нѓомер Вальс.
слідуючі:
ДажІ; перепр.шаджуе с п а д к о в і
Слава Полька. — Індюки в содомі.
Іван Найда, Филаделфія, Па. Антін справи; подкгоджув старокра-ві
Полька Кукошка. — Спяча красуня, вальс.
Мурований. Реново, Па. Іван ДереЕлектричний трамвай. — Послідний поцілуй-,
U 1 вляний, Реново. Па. Стефал Сахар- аггеетоаі І прочі справи.
Польські танііі — на оба боки.
I нацькуй, Реново, Па. Стефан Патен, .
Циганська полька. — Цигайський гопак.
УКРАЇНСЬКИЙ ЗОЛОТНИЧИ 1
Хто любить рекорди на гармонії, тепер — нагоду вибрати собі з по- Бріджцорт, Иа. Теодор `Щрі%її$,
вищого спису. Всі рекорди мн дамо Вам по 75 центів. Хто вміє грати на , Фнллделфія, Па. Михайло Стельмах,
Н Ю А Р К , а
дж.
СКЛАД.
гармоніЃ хай до нас зголоситься І також хто хогівби вчитися. Рекорди на І Палмертон, Па. о. Вол. ПетріЕський,
гармонії мають великий успіх. Вн самі переконаєтеся, коли посаухавтеі Пантікок^. Па.^ Михайло Пеленський,
Діти на бойовий фонд. І повнщі
делфія. Па. Грнторий Ки-Ждті,
рекорди.
Флорида.
Лишіть зараз по рекорди. Хто возьме 10 нараз і пришле $7.50, дістане
Інжинір А. Кість, секретар;
Ті, шо купили, а ше яе побудува' О . D. менше як 5 рекордів не висилаємо. Пишіть:
лнся: Михайло Рнбак, ^.ђнладслфія,
Школи Українських НаціоПа. Ілько Кісь, Филадмфія; ЃЛа.. Сенальних Танків артиста-балєтмен Ругецький. филаделфія. Па. МнПолохайло, Филаделфія, Па. Мною людей п.-і).!жоічаЛіИь, шо по
S
U
R
M
A
майстра ' Василя Авраменка,
Андрій Антолік, Филаделфія, Ііа. Іван Діямснти, ГОДШ1ІПТ.-Я, перстені, обруч- `
BOOK AND MUSIC COMPANY,
переслав до Обєднання $5 як
.'Іншаќ. Шзмокін, Па. Лев Лучковнч ки та инші аолоті ѓЌчи, найлу-ше зверВ. Колінгзвуд, Н. Дж.
нутвсь до складу
жертву", призначену на бойо- 1 0 3 A V E N U E A ,
T . I . DRY DOCK-3752
N E W YORK CITY
От бачите, де будучність: А ми маП Е Т Р А
Д Р А К О В А
внй фонд, зложену учепнками
амо на тисячу родмн місце, що мо- 149 A V E N U E A . NEW Y O R K C I T Y
жуть поселнтнся одні попри других.
Школи Українського Націо
по
Не один думає, шоби мати пару ак- - _ . , _ , , межи Є І 10 луж.
нального Танку в НюарюР' землі, а ще тут у місті, де РОЄНІО?г.-2Я№
то добре поводнлобся. А то ^ ж н і ' ^ ^ - і — .
мати, але у' Мітвіл, бо всі землі, які
має успіхи
',
продаємо, f на котрих поселилися У краінці, лежать в місті Мілвіл. Отже
НАВІТЬ В ТИХ ВИПАДКАХ, Д Е ИНШІ НЕ ПОМОГЛИ
для тих. що дбають про свою будучБез медицини
Без операції.
ФИЛАДЕЛФІЯ, ГИК.
нісгь і своїх дітнй, варта сказати, що
Не робить ріжниці, яка недуга І як довго триває, новий спосіб лімоваіг діти можуть корнстати s міських народннх і висшнх шкіл, а ќромі сього
На читальню „Просвіти" и
Д-ра Борака дасть Вам бажану поміч. Не зволікайте, приходѓѓь сьогод - учитися в українській школі. По скінКорманичах і Фредрополї.
` Sold И - 4 - J Haarlem Oil
ченню школи поїш не мусять поки,
дати родинного дому, бо мають ла
К ял сулv пі усувають болі і т.рпі-іВ доповненню до збірки, ямісті міську вигоду, відповідне за-і ия, спрнчггне.зі недомігаюіямн На`
ХИРОПРАКТОРИ
нятте,
а
прн
тім
всім
чистий
і
здорог
Рок,
Печінки
І Мігуря. Ц .
. ака була оголошена в „Свобс- 307 Е. 18th S T . , NEW YORK. N. Y. 7 THOMAS ST., NEWARK, N. . вив нозлул. Хто хоче про все те на
гехі. аювггм іаалшчяа жідхржіта,
місин переконатися, нехай приїде, - ` але іЦом. вомрх 200 жЬ -хка-н
ді" з 11. жовтня подаємо таке:
Ulo дня від 10 рано до 8 вечер.
' Вівторок, четвер І субота від
бо пише на адресну:
На
Фредропіль
зложили
неділя від 10 до 1.
10 рано до в``всчер.
ВАСИЛЬ МАТОЛИЧ,
слідуючі: по $5.00: їв. Рихіль і
640 W . М.Ьд Stift.
MiUViUe, N . J . Г ш трюк і
П. Кознарський; Анна ЛехіцькаІ
(Tel. Millvil.e 577).
і жщиниі
Ж д а . Ѓ 3 8 !
-айвою "Ооіл м . а а Г `,
І$З.ОО; Марія Лехіцька $2.00; j
(Скорі І певні результатні
і ,. і`
-.глшвл
по $1.00: 3. Фесняк, П. Фесняк,
О
т
.
А
;
ті;
"
С
Е
A
S
A R Порадьтеся Dr. ZlNS-t сей час, коли тегшите на: Скіриі. Кровні і Hep
спеціяліст у всіх горо бах
`І. Фесняк, М. Кознарський, вові Хороби. Катарові і Хронічні Олцерс, Загальне Ослаблення, НерврвatVrXNDTHniw
вичегпание Болі голови, Умову Депресію і Завороти, Побільшені Глендс
Юстина Назаревич, Катерина Xojo6H Легких і Бронкітіс. Носові, Горляні і Астматичні неломагани-. Жо с ч и и , у х , Н О С А І Г О Р Л А
^"""г
127 EAST 840," STREET.
ІІазаревич. Юстина Рихіль, Ст. iytH-aJ і кишкові Хороби. Реамаіизм. Сціягика, Лумбаго і Невральгіа. КОЛУ W—12
межи
P.rk
і
Lexln-rtoD
А
Т
.
І
.
Слободян, О. Гучко, М. Пба. BE хорі, я можу помочи вам. Оглядаю кождого пацієнта бсобисто і лові
в— 8
NEW Y O R I C N . Y
В неділі відТОрано до 1 пополуднн.
На село Кормзничі зложили РО-№С.
'
іі2слідуючі:
(СПЕЩЯЛЬНО НИЗЬКІ ЦІНИ)
Dr.-' S-{ М{О`И B L O O M ,
Спеціаліст від уха, носа І горла.'
.Лабораторичиі тести, егзаміпація ќрови. X Н а - .
По $5.00: П. Костиќ і Н. Са1530 SHERIDAN AVE.. NEW v
У № А Т Н С Ь К І
ПОГРЕБНИЌЙ
СПЕЦІЯЛІСТ БЕЗПЛАТНІ
лабай; по $2.00: М. Цимбалв і
ВІД. 25 Л Ѓ І .
D R . ПОРАДИ
Z I1 ОГЛЯДИНИ
N S
„ Near ML Eden Avenua.
Чина Карабин; М. Кйстик $1.00.
Години офісові: 9—Ц
о.
110 EAST 16U- STREET,
NEW YORK CITY
Телефоні Davenport 0Є97.
j Занялись збіркою: Петро
``` межи 4-ою Евнею I lr-ru-а PI.
,
67 EAST 7 U ST., NEW YORK. N Y
Костиќ, Ни кола Салабай, ' Й .
ОДИНИ: від О-тої рано до 8-мої вечером; н неділі від 9- і Годданрфісові: 1-2 І В П О І ^ І ) „ . '
Ко..иарськийі
у Телефон: Orchard 6072.
‚Г-Мнл до 4-тоІ пополудми^

В ОРГШ
. 1І.

е

У

а

і д н у

Д О ВННАЙМУ 4 кімнати в о',
ці Central 8- Ц.. нсі видні з УЛІ ,
нями, гоз і електрика`. Заслони и

л

N

н а

Б А Б У

Р О Г А Т И Н ,

ГА'ЛИЧИНІ.

ка доставляв властитель, близь,
^Односельчане села Бабуховаі сів
1 стріт кар. Голосники під ч
засќували запомогопий Комі-,,
387 J O H N S T O N AVENUE.
JERSEY C I T Y , N. J .
тет 17-го лтоіого г918-го року,
в склад якого входили як членй всі одноеельчаие, які пере- П Р О Д А Ю Д О Б Р Г ТРИ ЛОТ іі
' З А $1,000.
бували, а- декотрцперебувають
ще дотепер у`-Нюарку, Н . Дж.
В початках Комітет цей був
заснований для несення- поиоловоенним вдовам, сиротам і бідяиме иа котрі пооДиUKRAINIAN F{n-j-c. A It-...-.....
of Newark, N . J . ВиоожТічае І
нокі члени зложили -456 дол (Corp.
lcji на 1, 2 і 3 моргечі. Шерп пр., .„

ч

M

ПОВІТ
В

НВ "у.-:, і

ПОДЯКА.

О Д Н О С Е Л Ь Ч А Н
ХОВА,

Ш

1

Х-.-.Т0

ПОВИЙ СПОСІБ ПІКОВАНПП.

т

в

ЃОДНЌИНЌІ I NIL

Д-Р АНДРІЙ І ВАСИЛЬ БОРАЌ

м

ХОРІ МУЩИНИ

Го

ь

Т. J. H R Y C E Y 6, C O .
NOTARY PUBLIC, REAL ESTATE. FIRE INSURANCE. S І Е А М 5 Н І Ґ
TICKXT3 AND AMERICAN EXPRESS AGENCY,

32S SO. FOURTH STREET,
у

PHILADELPHIA, PA.

TELEPHONE! LOMBARD — 215-93.

ВАСИЛЬ і МАРШ М № ,

O R K

р а н

ГО

KcliSintj the-. Г-`аП.:
r'Cofrt.f.. -.о,ть o f
1

t-.Hr.odt

I

й-s )

D o n ' t

W o r r y

A b o u t

M o t h s

ДВА ОФІСИ:
N O R T H SIDE. X1B7 W . CbJe^o A . - .
Paone: SrunT-rlck 7767 або 776S
SOUTH SIDE: 4954 So. Hermit.^. A . . .
Phone: Hemlock 5500.
І
CHICAGO, ILL.

—mothproof
cloth

- і ПЕТРО Я Р Е М А

itself

УКРАЇНСЬКИЙ ГКНТ-ЕБННК

Тлѓтег acttwHy mothproofa
ae4bea,ruts, fomltnre., so that
tDoth-worm. won't етеп Ь-ціа
to eat
New and aur-i

them.

L A R V E X
RTNSINO
LARVEX
mothproofe
яД v '

.

IRONX, BROOKLYN. NEW
K O R K І-.шолииях,

1?9 E . ?th STTIEET,
J,
i f E W YORK CITY
Jj Telephone: Orchard 2568 j

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful