1 О Р Г А Н ЗАПОМОГСМЗОІ О Р Г А Ш З А Ц Н

С О Ю З В ЗЛУЧДДИХ ДЕРЖАВАХ

! І 'И ЦЕНТИ.

РІК XXXVTL

Ч. 263.

.УТФАШО-ЮШ
АМЕРИКИ.

НАРОДНИЙ

чтСШ.

ORGAN ОЃ ТНИ UTU^NIA-.

--IVII
Я
Ц
Ь
MУНРАІ ьких

Джерзи Ситі, Н. Д Ж „ субото, 9, ЛНШПада, 1028.

ПРОКЛЯМАЩЯ ГУВЕРА В СПРАВІ
СВІТОВОЇ ВИСТАВИ В ШИКАГО

В И П У Щ Е Н Н Я
НА

НІМЕЦЬКІ

Б Е Л Д Й К А

В О Л Ю .

VOL. XXXVIL

КЗ#ІЗІ

s . ський

X

і

No. 263.,

-Іегнву City, N. J . , Sat^dey,

ЯЙ.ЮС.иіЮі,

ember 9, 1929.

THREE CENTS.
' і

КОМУНІСТИ урочисто СВЯТКУЮТЬ
РІЧНИЦЮ ЗАХОПЛЕННЯ ВЛАДИ

ПРОЦЕС 3 НрАВОСЛАВНИЛІИ ЦЕРКВАМИ.

поль-

КАРБ.

-іАТКиІАі.

Американського громадяниМайно КротоЬин . було пе- Римо-католйцький епйскоп
на, .. Івана Белдйка, що за гх`д дійною вл; ѓ'ні стю княжої'у Луцьку звернувся до влади
дозвзлом влади робив у Га- рідні ' Турн'-Taќj
з Регенс- з внеском, що0и 'на Волині ві- В Е Л И К А В І Й С Ь К О В А П А Р А Д А Т А М А Н І Ф Е С Т А Ц І Ї Р О Б Ї Т ВЗИВАЄ НАРОДИ СВІТА Д О УЧАСТИ У ВИСТАВІ.
личині фільмові знимки; аре- бурѓс. Це майні іерейш.їо на Дібрати
ріжні
прав'ославні Н И К І В В І Д Б У Л И С Я З Н А К А З У У Р Я Д У , С Т А Л І Й Г О В О Р И Т Ь
ВАШИНГТОН, 8. листопада. — Президент Тувер видав
штлано, як ми про де пові- власність лольс! ої держави ‚церкви. На "першім місці сто- П Р О У С П І Х И І Н Д У С Т Р І Я Л І З А Ц І Ї , А П Р О С Е Л Я Н С Ь К У Б І Д У
прокламацію, якою запрошує народи світа до участи у свідом'лили,
підчас
свята-помина
підставі
ріЩ
діеяня
ліквіда'
ь
.
православний
собор у
Мовчить..
ІОВІЙ виставі, що відбудеться в 1933 році в місті Шикаго
нок на Маківці. Тоді польська ційної комісії Князі .почали'Луцьку, .що мав бути колись
М О С К В А (СССР), 8 листопада. — Несподівано радян‚приводу столітної річниці заложення міста.
преса розписувалася широко процес.з польським .скарбом давно костелом бернардинів, ськнй московський уряд вирішив урочисто відсвяткувати двапро арештування ‚‚иебезпеч перед найвищим. аДміністра-Д.То-ов проти Волинської Пр .- наияту річницю захоплення влади комуністичною партією в
іУУРИН РЕПУБПИКДНСЬКИМ ЛІДЕРОМ.
воолавноі
Консисторії
вжН Росії. Святкування річниці відбулося при участи великої скільИ Ю ИОРК, 8 листопада. — В раді міста засідає 4 репуб- тюго шпіона", що був нібито дійним трибуналом,
иа
служрі „обцих моцарств".'
.
j
внесений і небавом буде виз- кости армії та робітників, на Цей день звільнених із' заводів
інкаиттів: двох білих і двох муринів. Ту републиканську-мента змобідізованих для маніфестації.
начена
розправа
в
цій
справі.
иік-ті. буде заступати як цілість мурий Фред Р. Мур, вмдавеш. Тепер після 2-місячної слідЗАНЕПАД УКРАЇѓНСЬКОЇ
Параді придивлявся Сталін зі своїми прибічниками та
:ої тюрми випущено п. Бел...їй Н ю Иорк Ейдж".
ОПЕРИ В КИЇВІ.
инші комуністичні достойники. Похід розтягнувся на яких
дика на волю, з тим, шо він
М О Д А І ЧУДЕСА.
дванацять миль. Перший раз у нім брали участь російські
в до трох Д-ІІВ покинути
Укђаїнський театѓр і опера
танки, побудовані яко „відповідь Чемберленови", себто відСвященики француської
КРАПСТЧОРЧ (Нова Зеляндія), 8. листопада.—-Довгий час ѓпанниЌ' Польщі. Фільмовщ
еаіався уряд, що робити з тими, котрі. відмовляються від :-ннмок, які'я. Белдик думав''на Україні переживають ` ^ Љ т Щ ^ ^ с ^ ^ ' ^ ^ с і ловідь Англії на її міжнароднќі політику.
Сталін І Кадінін говорили про успіхи ІндустріялІзацП та
військової служби, заявляючи, що це противиться їх переко- асвітлюватн в Америці, а я- від довшого часу внутрішну;
лист,
их сира вартість перевищає крізу, - але. що не переживає'
про свої сподівання, що селянство скоро у великій масі пенанню, бо вони пацифісти. Але тепер заключив уряд умову
пароі Армією Спасення, яка погодилася брати до себе иа внра- суму 1,000 долярів, йому не j там тепер крізи! Комуністичнг хш:і, цо жінки, які вибнра- рейде до комуністичного способу ведення господарства на
гіартія хоче із театрального
колективних фармах. Цей рік вони на'зивають переломовнм
ви тих. шо відмовляються від військової служби.
повернено.
музичного мистецтва зробиѓѓ ються до відпустового міста роком на шляху до впровадження соціялізму в Росії. Говосвої агітаційні осередки. Тому Люрд, славного своїми чуде- рили вони все про індустріалізацію та про успіхи її, оминаючи
НОВА ЗАРАЗА НА УКРАЇНІ. що театри на `Україні є `дер сами, не -можуть їхати в но- питання селянського становища та селянського життя.'
Н Ю ИОРК, 8. листопада. — Соиіялістичний кандидат на
ротких снідницях і декольтах
Цілий донецький басейн об- жавшім и установами, партія або з короткими рукавами.
мейора міста, Нормен Томас, влравді провалився при виборах,
бо не мав ніяких виглядів нв побіду, але зате збільшив ряди хопила нова кишкова епїде- диктує їм, що і як вони мають Мотив: такі жінкиіне можуть
соціялістів. Кажуть, що по виборах партія зискуе кождого
жертвою .котрої впала вже грати.
‚'вати „
щобн там
Т А Р Д Є виголосив П Р О Г Р А М У діяльнрсти свого
дня багато нових прихильників.
велика скількість людей. ЛІ' . Са кожду виставу з правди- найти полеќшў для своїх тіУРЯДУ, З А К О Р Д О Н Н А ПОЛІТИКА Б У Д Е
Д О Т Е П Е Р І Ш Н Я .
Навіть противниќй ТОмаса' Признають, що він був найїн- ниці пе'реповнені так дуже, що утто українським я-мїстом- кри- лесн'йх болів або душевних. Ця
ПАРИЖ`^ранѓіІя), 8 листопада. —ntu^"'noM^KaHHii пачать
зараз,'що
театр
поширює
телігентнішим з усіх кандидатів на мейора.
треба було вибудувати С С
заборона є вцовнІ внправда-і, лати послів було перепо'внене`^до останнього місця депутабараків, щоби помістити український шовінізм. ' БОЛЬ- и`а^ `^вїАпустове ЙІЧІ н-` У ` І тами ѓа сторонньою публикою, шо прийшла послухати експокритика
хвалить
понад 20 тисяч хорих. шевнцька
;вим.. ФранцуА.ча преса, f ?с нового преміера-міністра Франції. Зпочатку депутати стріВсі українські лікарі змобіді- тільки такі вистави з україи- признаюч`і спискові''ви рацію! Нули Тарде холодно, але потім гаряче вітали його праві та
С Е Н А Т О Р ѓос ПРОТИ ЗАКОНА, Щ О Б И КАРАТИ
ПОКУПського
життя,
де
або
предЦІВ А Л Ь К О Г О Л Ю НАРІВНІ З Б У Т Л Є Ґ Е Р А М И .
й відправлені в Донечв принципі, ррбить тільки за- центр, коли він говорив про свою внутрішню політику та про
став.тяють Українців в карнкаВАШИНГТОН, 8. листопада. — Сенатор Гос обговорював
стереження- щодо j сформуло- закордониў політику, висовуючи скрізь.на перший плян франтурД, або просто, бандитами.
:канопроект сенатора Мориса Шеперда в справі загострення
ваних ним мотив: , цієї забо- цуський націоналізм та інтереси оборони держави.
Московський елемент даќла, рони. Вона тверд ть. що епипрогибіції. ІІІеперд домагається, щоби карати тих, що купуЗакордонна політика залишиться дотеп'ерішньою й БріяЇ Ю Л О Р О Ж Н А МІСЯЦЬ.
дає усіх старань, щоб осмі- скоп не повинен j випереджу- новй треба буде лише продовжуваѓти нескінченої ним праці
ють алькоголічні напитки нарівні з тими, котрі їх продукують.
бага- шити український театр і опе- вати ласки Бож ЃЇ та чудес в справі заключення ріжних міжнародних договорів, а в тім
Сенатор Гос заявляє, що Шеперд є його приятелем, та
ОЛЬСЬКИЙ сільські
зпід ру`, і робить їм перешкоди, де БбгородицГз Л ќ і д і взначу- числі й переведення в життя репараційного пляну Нонѓа. Тармимо того він мусить виступити проти його проекту, бо цей тир Фльондра приї
тільки -може. Роблять це не вати межі, небес рї доброти д- обїцюе вести, закордонну політику мнролюбивншн шляпроект нічого доброго не приносить, а являється тільки Варшави до С Т О Л И Ц І
ав він'тільки старі обруснтелі, але ЙМоже неодна з ‚'нещасливих, хами, але забезпечуючими ІНтереси Франції.
свідоцтвом того, що прогібіції не можна ніяк перефорсувати. ками. На базарі піде
}
Ко.тио ми хотіли карати тих, що купують алькоголь, то розмову двох панків. Один з нові — комуністи.
зк, що їде до рорд. не має
гимсамнм наразилиЃ) міліони людей на страшні шикаии з бонарікав на тяжкі часи і ' Українська' театральна пўб нншої сукні як.'у, яку сдра-,
ку ріжних агентів, перед котрими треба би було окуилЮватись признався, що рішив кнемі- лика постійно бойкотує зќа- вила собі ще то ік, коли заМЕК ДОНЕЛД ДАВ ЗАДОВОЛЬНЯЮЧІ П О Я С Н Е Н Н Я .
і котрі робили би добрі бизнеси, але загальна мораль улалаб грувати до Америки. Другий рикатуризовані українські ви га.тьна мода 6v; і „корот,ка"^і
П А Р Л Я М Е Н Т О В И
З П Р И В О Д У
Д Е К Л Я Р А Ц П
ІРВША.
ще більше, а разом з тим і повага перед законом.
на" це іронічно всміхнувся,'за- стави — на тих виставах сто На питстя. нова шода приххтявивши, т о Америка давно ять салі порожні — і ходять) дить н допомотАіо егіископо
'-` ЛОНДОН (Англія), 8 листопада. — В парляменті відбувже перестала бути країною тіл'ьки на вистави старого
ви, `лЗ опік}єтьіі чудесами, в Ћкц жваві дебати зприводу заяви віце-короля індії, Ірвіна,
НЮ ЙОРК, 8. листопада. — Генерал Чарлз Дос, амери- щастя. Зате тепер учеві від- формлення, або на клясичні Пюрд — жіночі{{спідниці ви- що Індія скоро стане бритійською домініею, Консерватнстн
канський амбасадор до Лондону, відїхав сьогодні до Англії, крилн пребагаті землі на мі- вистави західних автор'ів.
'й'ліберали домагалися пояснення від правнтельства цієї завплив'ай явн, а притім вони гостро атакували Мек Донелда за необачну
довжились, заі
відбувши довшу конференцію з президентом і секретарем сяці,
при помочі
ракети.
Найгірше відбивається
стейту Стнмсоном у справі морської конференції, яка відбу- Фльондра з роззявленою ѓу- _- юві так звана самокрити- париських краї
заяву.Ірвіна. В дебатах брали участь лідери крнсерватнстів та
детьси в половині січня.
бою довідався, що астроно-!
лібералів на чолі з Ллойд Джорджем.
а наради в справі вистав
ПІД
ЗАМІТОА і
Г О Л О В Н О Ї
Нарештзі парлямент задовольнився поясненням членів умічне варшавське товариство j стягають всякий принагідни:
ряду та Мек Донелда, що ця заява ірвіна зроблена лише для
ч З Р А (И.
вже закупило на місяці неве- елемент з робітників, який має У
НЮ ОЛБАНІ (Шдіяна), 8. листопада. — Чарлз Б. Мек і личку теритбрію, де добуває j диктувати директорам і режи
заспокоєння Індії та для парадіжування протнбритійської агіПеред
триТЗун
іюм
присяглих
Лин був 40 літ професором, з того 22 роки директором у. j срібло й золото.. Коли Фльон- серам, що і Як треба грати,
дації, немов би то Англія відступила від своєї декларації про
суддів у Льво і відбулася
Ню Одбані Гаискул. Перед двома роками усенено йото з ди- ! дра вдався з ними в балачку,
-.гг`одення самоуправи в Індії, яку видано в 1917 році.
Недавно відбулася така наД
23. і фесня, розпраректорства. Тоді 700 учеників вийшли на страйк, висказуючи І він довідався, що о'дин з них
рада в Киї'ві в справі українсь-1 ,
fa Копта, стов той спосіб симпатії для- свого директора. Та директор вінжиніром 'і вибирається т у кої київської опери. Директо-І
y
{, . Бережанд,
звав їх до спокою й розваги та радив вертати дб школи.
на роботу. Після довГих
Тепер вибрано Мек Лина мейором міста й він може ко- пертрактацій інжинір зголив- рови української опери, Джа-' б нуваченогч j під замітюм СТУДЕНТИ НАЦІОНАЛІСТИ В И Г Н А Л И З Б У Д И Н К У УНІВЕРмановіі,
і
режисерови
Бойченз
д
.
$
gg
І
якого вія
СИТЕТУ С Т У Д Е Н Т І В ЖНДІВ Т А СОЦІЯЛІСТІВ.
ждої хвилі розігнати тих, що його усунули з посади. Та він ся взяти Фльондру до спілки
кови було вже мабуть забагадд .у інтї і - тйкг, що.-на
ВІДЕНЬ ^Австрія), 8 листопада. — У віденському універзаявив^ шо того не зробить.
тим, що відступить йому
. ї славної самокритики, бо вічу партії пра і', яке відбуло
снтеті зіюву прийГнло до бійки між студентами. Студенти налаптнк землі за 1500 доля- Бойченко просто сказав таке:
" ' - і 9 дкЙрго 1928 ір.
ціоналісти напали на студентів Жидів та соціялістів і вигнали
АВШОБІЛЕБІ САНИ.
`
рів. Щоби доказати недовірі- „Робітники — люде неграмот- Бережанах, виішлював поряд- їх з помешкання університету. Напалені тікали крізь вікна,
НЕ НАДАЮТЬСЯ Д О УЖИТКУ СЕРЕД МЯГКОГО СНІГУ.
х.тіборобови, що це справа
взагалі ве маюр. п Р
й відносинЌ на Радянській
справа
розбивши величезні шиби й стрибаючи з внсокостн на вуЛИТЛ АМЕРИКА (Антарктика), 8 . листопада. — Партія,
pea.ibHa вони пішли до
до нота
нота- критикувати опери. Якщо лю- Україні. Зокрвйа Когут аѓѓгу- лидю. Багато покалічилося, а сім дуже поважно.
яку вислав полярний дослідник Бирд на розсліди, а яка
ьцнй , дина
не
вчилась иа
на прокурато-;
прокурато-'
Ті.
ПОЛІЦІЯ ДО університету не входило, а лише на вулиці охотам
списали
форма.тЬішй,
-дна
не
вчилась
^
^
J
y
нібито
виїхала на автомобілевих санках, мусіла завернути з дороги,
контракт. Фльондра передав , вона не має права бути ідір анням t ндної Галичини роняла тЖидів.'та соціялістів від нападу на них `націоналістів.
залишивши санки серед снігів.
Лекції
в університеті тим`часом привванегіі,
гроші
нотареви
до
іЄпозиту.
І
им".
Про
полешќў
в
-^с^-йд
-Пад-дці,^,
Ь,д--іен.ня.^
дЬ'
ВИЯВИЛОСЯ, ШО треба ще удіпшити механізм саней, поки
оперу сказав, що це б,й- р
- у -аїни, при чому`
можна буде говорити про їх практичне злстосовання серед' Піс,ля цього пішов він з і н :ка
двох
хлрпчнків,
І
протестував
гіроти
рішення
жцніром
і
його
трваришами
снігу.
Щ слова комуніста Бойчеи- j ради амбасаді ^в, яким Східну'
облити цей інтерес. Коли проШІСТЬ ЛІДЕРІВ-КОМУНІСТІВ
В И К Л Ю Ч Е Н О З ПАРТП
ЗА
кинувся в шинку на лавці, йГо- ка, це найкращ'і свідоцтво про ‚"Галичину .щ взнано Польщі,
.-ЗАКОСИЛО ДЛЬКОГОЛЕМ".
СЕПАРАТИЗМ У ЗАКАСПІЙСЬКОМУ КРАЮ.
ТАК ЗАЯВИВ СЕНАТОР ВчРУКГАРТ, .КОЛИ ГОВОРИВ ПРО го кумів не'було. На небі сяв те. в який глухий кут заганя-іі^вшіуііачйщ^ . признавав:лі
РИГА (Латвія), в листопада. — Московські комуністичні
кть
комуністи
навіть
такі
c
n
p
a
J
в
сдідстві
а
розправі
др
місяць,
а
ракета,
що
мала
влаБАНКИРСЬКИИ БЕНКЕТ 3 1926 РОКУ. ТЕПЕР ЛОМЛЯТЬ
газети подають, що контрольна комісія по перевірці кому. Інікяої виші.
він взирав л-' ністнчиої партії виключила зі складу .партії
сиика теренів на місяці від- віїѓ "к театр і onepjj.
ко...гуні-'
С О Б І голови, як Ц Е Р О З У М Ѓ Ѓ И .
шія тільки до стичних лідерів Закаспійського Краю. їх запідозрено в захоВАШИНГТОН, 8 . листопада. —. ОіфужннЙ прокуратор з Везти його туди, не стояла на ' .Нагінка на одного і найта-Ікраїнське ігаі
Колюмбійської округи не'знає, що йому робити з зізншшями вулиці поруч авт. Фльондра лановитіших, наших артистів, праці на іАлі.турно-освітній дах оглганіаувати незалежну від Москви комуністичну партію
сенатора Брукгарта в справі обіду, який влаштували нюйор- прочуняв, і почимчикував до Леся Курбаса, з якого хотягь щдянЦІ . Пііф., переслуханий' на території Туркестану, Кйзакстану, Узбекстану і Такжістану,
ські банкнрі у Ваіцингтоні, а На якім, як зізнавав Врукгарт, найближчого полЧційного ко- зробитіі бездушну театральну кількох прокурагорських свід- щоби потім позбавитися там московського панування. До них
.К'М`ута на осно- мати також пристати ,Й нніпі комуністи-сепаратистн з маго„заносило алькоголем". Тепер будуть покликати Е. Лумнса, місаріяту за paдoю^ Там -ду машину, продовжується даль- ків
президента залізничої компанії ЛІгай Валей, котрий був рів- мали зпочатку, що це боже- ше і хто знає, як вона покін- _і;вердикту лови присяглих иаі меданських територій Казанаінни та Криму.,
читься.
Певне'
тільки
те,
що
вільний,
але
згодом
перекона
8
місяців
тяжкої
тюрми. РозБольшевики кажуть, що метою тих сепаратистів було
нож на тім обіді, щоби він пояснив, чи там тільки ,заносило"
освіта в околиці j всі творчі сили там аж заднха- праві проводив ради. Апѓель- створення великої туранської републики, союзної з кемалі-у
ям ноголем, чй дійсно подавано алькоголічні напитки. Брук- лися,
ються

туманній
інквізитор-Варшави
не
стоїть
ще
так
виськиГг^обнинувачуаап
прокурз-j
стичною
Туреччиною. Саме тут кілька'років тому загинув тугарт зізмав, цю він міиоли не пив алькоголічннх напитків.'
обід з неї можна ді-jcbќifl атмо'сфері московських{тор Лапєвс
бороннв ад- редький генерал Енвер Паша,`іноли він хотів таку републикў
Томўуми кажуть, не може він іизнаватиея на тім, чи де „заностатися
на
Місяць,
комуністів.
j
вокат
д-р.
^
'
ор.ганізуватн.
сить алькоголем".
т

5

ПОРАДИЛИ СОБІ З ПАЦИФІСТАМИ.

-

1

е І ш с к о п а
щ

о

б

и

о ф і ц і я л ь н и и

П О В І Д О М Н Л і Г

с в о 1 л

1

Ш А С ПРИСЛУЖИВСЯ.

ч

а

ПОЛІТИКА НОВОГО УРЯДУ.

т е

Т

,

БОРОНИТЬ ПОКУПЦІВ Ш О Г О Л Ю .

е

К

ПИТАННЯ ІНДІЇ,

ДОС ВІДЇХАВ ДО АНГІНІ.

тс

ка

НЕ ХОЧЕ М С Т И Ш .

п о н е д і л о к
п р о т и

р

О

;

о

3

М и х а і

p M a v m t

0ЧЙМ)

м

т

я

БІЙКА СЕРЕД СТУДВІЇІВ.

ов

ви

а

в

3

П

3

С

т о

с

я

дня

а в а

н

к

к и

#

J

ф

( р а

в

а в
а в

Н І Ь r o
н а л T

u

v

4 y

В

:

Н

) П р о

а д а а с ь к 0

4

-

,.

КАРАЮТЬ ЗА СЕПАРАТИЗМЃ

шістьох

4

засуджене

лк

СВОБОДА, СУБОТА, 9-го ЛИСТОПАДА, 1929.
КЛІВЛЕНД ,0. Тов. ‚‚ОжітГ, від.
Й під маскою ‚Славян вона вжи- г. Група норманістів з„ : , „п,р. ,о, .ф . {ІЗЗб
УНС повідомляє своїх членів, що
вай всіх засобів, щоби підбу- РоСТОаЦЄВИМ ВИЗНаЄ „ Ц І Н Н И М . . . І
- о р и відбудуться в неділю.
ІСТОРІЮ СЛаВЯНСЬКОГО НарО-)дня 10-то листопада о год. 1-ШІЙ порити проти Українців цілийІ НЄ
„, „ р--й „
полудим в гали Укр. Нар. Дому. Про
- членів прибути на ці збосвіт і здискредитувати та зни. ду, а... історію РОСИ, ЯК Краї‚Революція 1917 р. вДарила імени, засвоїла собі чуже імя щити саме імя України. Зоррн, бо е дуже важні справи до полаяк культурної обдасѓи, годження.
Довгуючих членів пропо всіх' трох основах росій- Русн та під маскою цієї фаль- ґанізувалося для нього ціле ка... єдина".`Тому, каже він, силься
Edited by Editorial Committee.
вирівняти свої вкладки. — І р.
Степанеќ,
фіні секр.
ської державности: по само- шивої для неї. назви, як з чу- товариство. З іменем., звязані ,не штучним етнографічним
tared as Second Class Maii Matter at the Post Office of Jersey City, N. 3
oa March Q lSHl, under the Act of March 8, 1Я79.
державію, по московському жим пашпортом, стала творити належні йому права; без імени побудовам рюзвалити єдність МШтЙИЛ, Н ДЖ. Бр. св. Михайла,
православно і по „едикйі'русь- свою політику імперіялізму й не булоб і субєкту прав. Тому Росії". Це він пише на адресу віљ 328 УНС,' повідомляє своїх час
що місячний мітінг відбудеться в
кій" народности,. бо всі вони) поневолення` українського на дискредетація та знищення Українців. Тенденція засліпила ків,
SUBSCRIPTION RATESi
ПЕРЕДПЛАТА:
неділю, Ю-го листопада, в годині 2-ій
Three cents a copy.
були політичним і режім`шш' роду. PocirlSfc^r-іКола учених імени „Україна" та „українсь- ученого так, що він територію пополуднн на Менвил Иорк в домі
Поодиноке число три центи.
М. Микитќа. Проситься иленів, щоб
Oae year .'
% 7.00На
нищення прав, сво- допомагати цьому політично- кий нарід" позбавлялаб обез- вважає субєктом, а нарід
^прийшли на означений час, щоби не
Six months
Я 3.75На пів .року . . .
. . . . $ 2.00І боди й розвитку народів, що му шулерству своєю. псевдо личенням цей нарід його прав обєктом, хоч- і каже такожмждати один на другого по дві-трн
Three months
Я 200На три кѓТсяцІ
Ігодині. Неявившнйся- член заплатиі..
з Росії зробили „тюрму" на- наукою, відданою на службу і становища субєкту прав.
В Джерзи Ситі і Заграницею:
Foreign and Jersey City Rates:
був'ши норманістом, що росій
іру після статуте, — I. Руля, предс
політиці.
На рік
...SIU00 родностей. Назва народности
Васнлишин, секо.
Іцею метою в 1929 р. подано ську культуру утворили Гер
На пів року
.Л..І 5.00,
Це
зробило
басатдьях
росій„руською'"
була
псевдощмом,:
Three
months
.
На
три
місяці
;
2.75
манці.
До
цеї
течії
мусимо
за"x mcmth.w
.
. . Я$ 5.0c
2.75
ФИЛАДЕЛФІЯ. ГІА Тов. Мир, від
заяву навіть в Лігу Націй, ви
ськях
учених
звичайними
поліза яким ховалося суто московУ Н С повідомляє своїх членів, ш
дано організацією спеційльнуі числити і проф. Н. Беляева з 324
редакція не відповідає.
відбудеться в недЬію., Ю-го ли
ське. Щ о б п'ід псевдонімом ційними агентами.' Тому їх ви- брошуру Волконського і т. ін. Його вікінгами, яких він ста- млінг
стопада в годині 3-тій пополуднн
За кожду зміну адреси платить'ся 10 центів.
руського творити мосоквськийісдупи під патентом російсьдомі Укр. Громади на 23 і Бравќ ул
вить
%
основу
російської
едАле
грунтувати
унітаризм
та
З Канади належтш, висилати гроші лише на т. зв. Foreign Мовеу Qorder. унітаризм та порабощення-У-{кої науки були особливо`шкідна котрий всіх, членів скдикает
ности,
як
Евразійці
Чінгісхана.
ні справи до полат^;.-..,
единонеділимство на фікції
і Montgomery. Тел. У. Н. Союза: 1838 Montgomery. країни, про .Україну-Русь та ливими, як для науки, так Лі
Телефон „Свобол
уряд: Оле—кса Іорох.
Народ тут теж нічого не вар- ський,- пг-адс;
Микола Зубнк, кас
про її славянську-культуру бу- для життя народу. Революція, єдиної народности все таки
Адреса: ' SVOBODA", P. О . BOX 346, JERSEY CITY, N. J .
тий — це тільки знагмддя P L J ^ ^ Q ^ S ^ ^ ^
ло проголошено, що їх „нєт( вдаривши по трох основах ро- стало далі неможливим. Тому
обект.
вже
з
1917
року
підшукуються
не било". Цим способом не- сійської державности, розбила
РОЧЕСТЕР, Н. И . Сестрицтво ім
С
.
Шелухин,
Рсж ІІресв. Богородиці, від. 36, п
гаци факту, насильством, над й їх 'ідеольрґію, вивернувши нові підстави.
I от частина тугіша до дупрофесор Університету ВІДОМЛЯЄ СВОЇХ
істиною й над живим народом замасковане й показавши дійЩ
О МІСЯЧИ:
,.
мання, нічого не видумавши, Прага, 19, X , 1929.
ІІТІНГ відбудеться в неділю, Ю-ГО ЛИ
країнським
та
фальшуванням
сність.
Цілком
ріжні
відношенЛишень кілька тижнів тому суд присяжних у Шарлот,
стопада. в гали, де звичайно, в і .
вже вернулася цілком до ста2-гій пополуднн. Проситься членні,
Норт Каролайна, признав кількох радикальних агітаторів назви переносилося на Вкраїну ня до революції й ріжні пове(Конець
$ЎДе).
явитись на означ-ний час. Дспір.н
й ширилося під псевдонімом дінки в ній України й Мрсковії рої ідеольогії й практики. Це
винуватими за вбийство начальника поліції.
мають вирівиати свої вкладки. L
виявили навіть сліпим всю Група Петра Струве, В. Шульдемо принимати нових членів до с
Незадовго потім велика лава присяжних суддів, переслу- руського — московське. гина, Мякотина, Кізеветтера
стрицтва і до У. Н. Союза без вступ
фальш
вигадки
про
істновання
До
в.
були
московське
хавши свідків у справі вбийства радикальної робітничої аґіного. — Анастазія I рицак, прсді
Шмурла,
Волконського
та
інМарія Ходак, секр.
таторки Виіийс, що загинула від вистрілу скебів до трока, государство та московський „єдиної руської народности''
ших. Вона нарядилася в слаГОЧЕСГЕР, Н. И . Т-во ІМ. Тараса
А
розкриті
революцією
архіви
нарід,
a
3^XVhT
віку-цих
назв
котрим їхала громадка юнійних прихильників, заявила, шо
Шевченка, від. 289 У Н С повідом ,
НОРТГЕМГГГОН,
ПА.
Тов.
Укр.
Сіз
їх
таємницями
показали
Й
те,
вянофіли,
а
прайює
проти
у
не найдено ніяких основ когонебудь обжалувати за вбивство. уже не стало й на^їх місці для
чові Стрільці, від. -И УНС, повідомляє своїх членів, що ‚місячний
Ю-го листопада
Сі два факти показали, що фабриканти мають за собою тогож московського предмету j як`фальшувалася наука та хто І української славянської нації своїх члеиів місцевих і гюзамісцсвих, будеться в неділю,
2-гій
товарисіа.
що звичайний мітінг відбудеться дня
учених ніс службу поліційпрограмі російської таєм- Ю-го листопада в неділю о 2-гій го- домі під ч. 1258 Horol St на ІЃ.;
соЛідно збиту публичну опінію стейту Норт Каролайни. В чо- стала назва Росія.з руськими.
ш н з 4 лютого 1914 р. лнні пополуднн в ЃМИ православній. І'у-дман. Обовязком кождого член, і
;ЛУ ся опінія коріниться: чи в організації якої політичної Ще Богдан Хмельницький під- оѓо характеру. Тому маси, І ної
Проситься усіх членів прибути і за- члениці прибути, бо є важні
201.
партії, чи в консервативних газетах, чи в консерватизмі цер- писувався „гетманом всих Ру-іцерЄслідуючи царську поліції
платити свою нал.икнтість. Котрі чле- до вирішення. Члени довгуючі мак її
за більше місяців, а не вирівиати свої залеглости. — Д К
ков, чи може таки в консерватизмі широких верств населення, сей", бо Москва Руссю не вва- Накинулия й на університет-j Ця група веде пропаганду нн
заплатять сього місяця, будуть су- ритќо, секр.
яке щойно тепер виростає з сільської відрубности Й роз- жалася. Цар титулував себе ську професуру. Дехто поп- за прилучення до Москви й Га- спендовані. — За уряд: В. Шншка,
биття до пролетаризаіЛї й робітничої свідомости, — до- і царем болгарським, грузин- латився навіть життям; напр. личини з Прикарпаттям, бо Л. Демчук, 1. Вербіцький.
РОЧЕСТЕР. Н. И. Тов. Запор,,
сить, що ся опінія хоче, щоби все було, як бувало, шоби ським і т. ін., але, від цих тн- проф. Левашова, проф. Фло- j воии мають назву Русн. Шмур- БОСТОН, Л и С С Відділ 238, Дру ська Січ, від. 367 УНС, п о в і д . v . .
своїх членів, що звичайні
п
жнна Князя Данила, повідомляє свої:
збіднілі фармерн добували собі у фабриках додаткові за- тулів. Москва ні Болгарією, ні ринськоѓо й інших було роз- ло проголосив це навіть
і члениць, що місячні збори
рібки, вважали себе далі передовсім за селян, не були зор- Грузією' не назвалася, бо пе- стріляно. Але ті з цього та` І вєтом" поколінням. Евразійці членів
відбудуться в неділю, дня 10-го a
в
2-гій
годині
пополуднн
в
І
К
Р
ганізован) в робітничі юнії, а тим самим приймали.від фабрн- реіменовання Московії направ- бору, що опинилися на емі- проголосили московський на стопада в українській церковній ѓа гали під ч.. 303 Hudson Av. Обовя, .
по відправі під ч. 136 Arlingt.
кантів такі умови праці, які фабриканти зволять ї'м подати. лене було підступно проти У- Грації, продовжують стару ро-ЛІД не. Славянами, а фіно-ура зараз
St. Просаться всіх членів і члениць ком кождого члена явитись иа і. м
мітінгў, бо е в.гжні справи ДО І,І'І
(монгольсько точно явитись; е много важних справ шення,
Тільки на тлі такої публичної опінії можливі були такі І-країни-Руси. 1 народне ім'я У-боту.проти свободи та відро- ло-алтайською
а також на цім мѓѓінѓу м ,
до полагодження, яких нсмож надва суперечні рішення: з одного боку, присуд на агітаторів, країни, і книжне засвоєне від дження українського народу, ю) народністю, особлнвождля дальше відкладати. Також бажаючих внрінштнсь номінація кандилатііі н
відлідоних
урядників ка рік 1930-тив
члени Союза просі
обжадованих за вбнтГя полісмена, а з другого боку; звіль- чужинців імя Руси Однаково гортуючи коло себе емігрант-! відбудови Росії взяли ідеали j вот у і
Щоб
кождий
член відділу ми мат
адаННЙ мітінг. Бриття!
та
монгольську `мятайте,
`"
нення всіх підозрілих-, за вбивство агітаторки. Несправедлн- нагадували й промовляли про ські маси, які начиняють сво- Чінгісхана
що біда не ходить'по лісі, голос у вище наведеній справі,
Д
О
В
Г
У
Ю
Ч
І
члени
зобовязані сього м
але
по
людях,
а
наш
Союз
забезпевість, однак, була надто груба, шоби вона могла вдоволити державність' українського на- єю пропагандою вигідного їм культуру. Унітарнстичний прінчить Вас від всього. — За уряд: ` С тішу` внрівнатн всі ті вкладки, нќі
приішсаиі віддііом, а також дові .к.
опінію поза стейтом. Здавалося, що справедливість буде роду, тому Москва ще в особинто порабощення укра-, ціп єдиної народности вони БоЯко, голова; Н. Давнскиба, се
чнх членів передаваний розмст ис
на все потоптана. Та тут на несподіванку проти такого по- XVIII вікові, щ о б уникнути їнського (Народу. Виключок так заміняли географічним прінціприймається без їх присутності! Иа
цім мітінгў будемо принимати нових
двійного трактований виступив стейтовий губернатор. Стей- цього нагадування і ' памяти мадо, що й зѓадўрати нема чо-іпом імперіялізму Чінгісхана.
ФИЛАДГЛФІЯ. ПА. Тов.
членів цілкоеито без вступною до
чо УНС, понідомляе сво
товий губернатор міг легко викрутитися сіном, як се частр про державність, називала У- Група
й инших ло місячні
віддиу і до У. Н. Союза. - За уряд
абори відбудуть,
Н. Сорохтей, предс; М.— Микитии,
пробують викручуватися безхребетні люди на Ьідвічальних країну Черкасією, а нарід її — 3:стаючись вірною імперія-'пр'оголосила, що єдина руська в. 10-го листопада 1929.
становищах. Він міг сказати кілька фраз про народну волю. черкаським, Черкашанами, со-, дієтичному _)Деалови „єдиної народність неділимої Росії скла ієна просимо, щоб вирівнаі
ладкн, бо
рані
ЛКРГГРОБ. ПА. Бр. У Прес
Мовляв, так народ хоче й справа покінчена! Губернатор біж старалася монополізуват'и неділимої" Росії та дбаючи не дається не з трох, а з чотирох буде суспендований. — За уряд: T. Богородиці,
від. 61 У Н С
Норт Каролайни не пішов шляхом безхребетних. Він не замк- назву Русь, щоб під цим іме- стільки проі батьківщину та.' „руських" народностей. Четсвоїх членів, шо мітінг відбудеться в
'
неділю,
Ю-го лнстопата в ѓод, 2-і НІ
Ф'Ш'.АІІЕЛФІЯ, ПА. Подається до пополуднн.
нув справи, але покликав другу лаву присяжних суддів,,, нем влізти, в життя України і московський нарід, як про по-`верта „руська" народність,., у
Є вожні справи до виріпредложив ще раз свідків події та не спочив так довго, поки через імя Русн ковтнути Ўкраї- рлбошення чужих народів, мо- них —- це російські ренегати вііона " ' Й ^ Т - в а Єдиісп., ^ - ^ ` ^ шення, тому всі члени повніші присудді не винесли обжаловання проти людини, на котру пока- ну. Цей спосіб, обманний і підсковська еміграція старається та їх нащадки з Німців, Вірмен, і . , о 'листопада о ^ШЊ%ОШІХ
гіозано як на вбийника.
ступний, вибрано було чере? підшукати на місце повалених Грузинів. Жидів, Греків і т. ін. полўяни в домі Укр. Амер. іорожан лягати карі після ухвали
І. Томпшовськнй, предс;
Ся подія — се перший показник, що в Норт Каролайні те, що покорені Москвою зс.
.
І ` ,
8-17 N. Fnnklin St. Проситься всіх чак,
кас; А. Скубяк. секр.
не панує побаламучена товпа, але закон. Коби за сим по- млі с'тали Московією, а назвати революцією якісь нові підста- Отся четверта „руська народ- членів місцевих і позамісцевих, пю.
чином пішли другі: справедливий розгляд апеляції проти Україну-Русь тМ`осковією ніяк ви. Головним ворогом вона ність" є яскравим покажчи- " прийшли на сей- мітінг, бо є дуже
БРИДЖПОРТ, КОН. Тов. Укр Сі`ї
ї
ж
наиоминасться

.
важні
справи
до
полагодження.
Таід
59
УНС, повідомляє Євоїх члени
шарлотського присуду та справедливий розгляд питання, хто не'ѓможна було. Тому Москва
шоби
вирівнал довгуючих
члениць, що мітінг відбудеться В Ні
вважає укратнськиіі славянсь- ком вигадки и штучности того, в.противнім
нагшминасться
вбив паню Вигине.
.
разі будуть
ілю, Ю-го листопада, в гали цсрконзреклася свого історичного кий нарід. Тому, як раніщ під що зветься „русской" народні
— Михайло Параиич,
ій під ч. 34 Біч ул. точно о ѓод. 2-гій
маскою Руських, так тепер ще стю!
ополудни. Обовязком кождого члс-

..SVOBODA" (LIBERTY)

л

МОСКОВСЬКІ „ВІКІНГИ'

!

. _'.'. . . FOUNDFD 1693
Ukr-i-Un newspiper'published dally еќсері Sundiys tod holidan
at 63 Grind Street. Jersey City, N. J .
Owned by the Џкг-Jnlan Nat1on.il Association, l a c

місячні

зб

и

с н т ь с я

B d

t

.t^-::::':::r:r.::.:::15S8 Ѓ ` ` ' ` Г ` '

One year ,

-10.01;

4

r

ЧИ ДВОЯКА МІРА?

ЧЛеНИЦЬ,

XVIII

МІТІНГН ВІДДІЛІВ У.Н.СОЮЗА

МІТІНГ I)
ПОПОЛУДНЯ V
сир.-.:

t

п

ГОДИНІ

о

3

п о л

Н

довгують

збори
буДуТЬСЯ В НЄДІДЮ, Ю-ГО ЛНСПіІіл

J

4

Мілюковіт

г о

Кож

1

А

1а г

1

0

б

к

Іван

о

ж

на прийти точно на час. Пригадуиі.
всім членам, шо розібрали тіќєї.,

Вазов.

вигравќў, шоби звернули кругу
тав боярин у -товпи. і вказав си, начеб хотіли зневажити її. j — Нічого, любий деспото.І — Дякую тобі, найясніший
ловину до-уряду товариства, шоби
і нумери були на 27 с. м., бо буде
га князя.
І .
і „ Я хотів післати варту, щоби Поздррови
інку. І пане, але під умовнќою,
впѓравќа на тон вугля і одного ин- — Святослав.
'розігнала товпу.
jXafi ие робить собі нічоі
`відси буду правити ними. Не)
В разі якби член занедбав, одзіилатити. Кождий
І ' — Хто? Тертерів син? Я
Володарю, ти вгадав, того, що собш-и брешуть. Ко навиджу Греків, а Тирнова ду паково
(Історична повість із часів боротьби за волю Болгарії),
" і н обовязаний приготовити ЗО цейзйав його білим, a Tijnep віц чернь, зневажила мою жінку. )ли стануть дуже казитися, по же подобається мені.
на календар, котрий одержимп
(З болгарської мови переклав Мнхайло.Лроцик).
другий місяць. Приймаєм до У. II
маг татарську барву - відпо
То певно тому, що ти'розбиваємо `їм голови.
— Маєш право ненавидіти Союза
і Укр. Січи без оплати
(ЗО)
пераѓ шов, на мій бік.
вів злобно- Івайло`.
скористайтс зі ссїтіагодн і вииСзятослав
анув у две їх. Вони держать твого' батька тож
щоб не було запізно. Винв неволі... Чому не стараєшся шіться,
301'
— Найясніший пане, тнрнов- рях.
Святослав почув гострий
Зміна наступила лише у від-, — Вистелив собі гарннн.^.
також Ваші діточки дй У. Н. Со
ющ. — М и х Галькевич, секр.
— Скільки маємо війська по викупити його?
затроєної стріли ська чернь розюшена на мене,
гашенні народу до Святосла-'белечкб Святослав, дзбманув і і ^ . ^
І
Чокі
поглядав
на
ньо'го
ути
сам
сказав,
чом`у.
другоіиу
боці
Дунаю?
ва. На
и зросла його сн-Ьога і людей - - крикнув хтОсь' Пиха його збунтувалася і дедЧЕСТЕР. ПА. Тов. ім. Т. Шевчеик.і
—А С`ебто ремствує
ла, на стільки впала його по- иншин. .
Сім 'Тисяч, разом ізтимі ажно.
ви міг здержатися, щоби- не
проти
ід. 156 УНС. повстомляе всіх своїх
— Я, викупити його?
'і.тенів як місцевих так і позамісш вага. Хоч, завдяки йому, врявід Дигіл-хана.
Візник надармо старався p'y-j кинутися з голим мечем на мене?
вих, що мітінг вАдбудеться в
— Так.
—j Так, на жаль...
тували життя й майно, то та- шити з м{сця.
злобного жартуна.
Як гадаєш, коли надій
Ю-го листопада, иа Русќій гали п І
— І що з ним зроблю? —- .ч. 620 Мортон Евеню в ѓод. 1-шій п
Хан нахмарився.
юі не могли простити йому
Відійшов червоний від гніву.
— Пустіть ‚ко`лясу! —
полуднн. На мѓѓінѓу будемо полас
Ці
Тирпрпяне, проти
його пониження. Нарід ін- валася Фрозина!
— О , так до місяця, колі Спитав Святослав із дивним лжувалн важні справи'; контроль і .
— Юрбо! Юрбо' Ти сліпа
`
`.
виразом
лиця.
будуть здавати точний трикваріа і
кого
стинктовно відчував потребу
вони це ремствували ? зберуться на час... Та Азатіи
бовван, гудеш ях мутні
— А ! . . . наша „цариця" вміє
НИЙ рахунок. Проситься потрудиін і
— Як то що? Спровадь но- постаратись о нових членів до наш.
кланятися якомусь ідолоВи, j приказувати!
филі Янтри, але твоя правда...
` Догодіг%т ' ѓта що нарі сумнівається^.
насміхався
відділу місцевого як повнолітнії У
зосередити в ньому всі своїікийсь старий робітник. —
завтра приневолю тебе,.
мали царів і зпо
Коли так, не маємо часу го у Тирнову.
і малодітних. Член иеяннвішш
і- Д о Тирнови?
народу не терпЃли на гайнув'ання.
цей мітінг, підпаде під кару після
надії, вірити в когбсь — І І Е ! . . . Тирнова оплювала вже що впадеш передімною на ко— предс ; II.

Чомуж
би
ні?
,

— Микола ііц-л,
ліна''в
болото,
яким
нині
об"
'
к
а
твого
покинули,
гірко розчарувався. Хоч задо- неодні таку царицю!
ТЬму треба позбутися
тро
Левицькнй,
— Найясніший пане, ти хо —ак, заст. секр. заст.. 'кас; 'Яцко
воленийгдля себе, нарід обу-j Фрозина'закипіла гнівом, а кидаєш мене і і , говорив дб Смілеця прогнали... Лише .я тамтого... — додав Чокі.
чсш,
щоби
я
виступав
проти
рився на Святослава. Це,
не
Смілець!
,
`
.те голос застряг їй в горлі. себе, як увіходив На Царевець.
— Кого?
тебе? — говорив Святослав ЧЕСГЕЕ. ГІА. Бр. Сошествія св. Дч
він
піддався Татарам, його Насмішки були такі простацьІ.аадуманий ходив по свіХан) мав на думці Радоіла,
і. від. 237 УНС, повідомляє члени:
счудований.'
високе становище в палаті, це, кТ, що годі було їх стерпіти.
о збори відбудуться в неділю, 10 І
але
ніколи не віддав йому на
На другий день сніг падав ТЛЙЦІ.
,j
— Як'то? чому?
jj листопада точно я годині Ю-тіЯ пещо спокійно ділився з ТатаВдарила візника nb 'плечах великими, клаптями над Тирстільки почести, щоби назваред полуднем з огляду, що предсіт.і
— Колиб йій батько пай- тель мусить іти о 3-тій до робо 11,
Потім додав:
рами почестями і користувавсказала:
новою й окюличними горами.
тийого, по імени.
шовся тут, хотів би" відібрати Напоминг
ся владою, змінило первісні
— Цьовр
досі
не бувало
Щойню
від
якогось
часу...
'— їдь!
Бані церков і вежечки на Тра_ - року- 1928 і секреТак, чув ти? — говорив
почування вдяки В скриту,
тар- з початку 1929
— Відколи патрїярх став із .живістю Ч о к і ' — він ма- престіл.
Кол^са промостила собі до- пезиці знімалися до неба, нари і звернути свою налсжитість. Час
-.— А. то ми побачили би!
глуху ненависть і майже порогу і відіхала. Товпа кидала.че прислонені, серпанком па-і інтригувати — відізвався Свя- буть .грабить грецьку землю. відповт гордо Чокі.
котрі не виповнять залеглих д.н
горду.
до Ю-го листопада, будуть сусза Фрозиною'обиди. Вернула Дяючоѓр снігу. Лцше темна.тослав.
Дай Боже! А відки зна— Мій батько тут, себтоі псндовані,' як також секретар повіСвятослав Ула;іив, Т'Ьгячува'в 'додому ваплакана. Святослав стяжка Янтри відрізувалася
домляе, 'цю грошей' взагалі в своїм
Потім додав із запалом':
їдо ти створив би собі зайві домі ггрняямати не буде; кождий має
цей ворожий йому Настрій, здуиівся.
(гостро 'глибокими закрутами,( '-— Володарю, гадаю, що
Азатін-беєві говорив я- неспокої, розпалив' би бо платити на, зборах відді.ту, щоб пощо окружав його, та терпів
— Що це? Хто тебе обиднв? гень,. на долі, під високими було би незле прикликати `на- киі`ісь джавр, якого там оґра- ротьбу в країні. Ми ледви що тому не було нарікань. Збори відЃ.,
дуться у льокали шкільнім Вест 3 у.і
це по геройськи. Г^нависть
Вона з'-плачем розказала йо- чорними скелями. Краєвид був зад ьійськб; його присутність били.
— За уряд: Стецик Іван. секр.
вспокоїли їх.
перейшла і на його жінку, яку му все. Вислухав спокійно та дуже тужливий і сумний, зла- нажене їм страху,
А то добре — сказав j.
Ти
так
кажеш?
Таж
ти
з неприхильности прозивали сказав:
Івалсся, що життя `столиці зав-j — Я вже постановив `це і Святослав.
П и ^ ^ ^
' " А - Товаоиство і
Йото син
говорив хан до- Дмитра Вітовського, від. 375 УНС, г
„Грекинею".
— То добре.:. А ці сльрза`мерло під тям мовчалввим,зроблю, щурине, будѓ спокій`ві-омляе своїх членїв, що'мѓѓі'нЃ'відХай там множаться у ГреКрім ‚втаємвичен
стократно оплатяться тобі, j снігом, шО всіє падав і падав `япЯ.. , f
^ ' ч ` ` ' Ч ' ків, а Андронак уже дасть со- кірливо.
^ f n l ^ І -'І - - листопада,
Його ;
— Саме
тому,його` баніт'іЃ"
пляни боярів нарід не знав І небаром Ў В И Й Ш О В .
бі раду
'а мовчазного 1 .невидного не-1 'Святослав задріжав у душі.Ібі
радуз зними.
ними... А чув ти що'сяи,'
не хочу
нічого, навіть не , підозІвав Пішов до сестри, яка носи- ба
?1час— За уряд: Іван
.
спокійного, про севастократа Радослава? Тирнові.
ПередовсімV -ІГППУ^?
У секр '
А Р --ький,
тайни,, строго зберіганої.
Глала за ним Фрозину
, І Чою задуманий гляд.в крізь ,_з ѓ'то, буде розумно.
Був на служб, в Андроннка.'споксю в державі а'
Раз, як Фрозина вертала .з' Часть тоісамо. тойпи стрі- иіюіо. на цю білу панораму.
_ Ти також похваляєш це?.Той Грек Андроілк зовсім не люблю мого батька. '
r v w ^
Г
гостини в Олени, товпа окру-J
пул ‚.його на царевецькім ѓо- Ввійшов Святослав. .
- Твоя обержність поста- подобається мені, хоч мн ніби` Чокі
усміхнувся " саокас ч л е , ,^і й щ Я
с
!
Z
^
^
^
о
жила її колясу, та`к що '
ник,стинщ. Між йншнми побачив
Ь - Деспото, я призвав тебе, повила Це, що я хотів прра- свояки собі. Хай АллаЃ дасть тичііо
збори відбудуться
усіс здержати коні.
там горбатого Івайла, з ќот- щоби ти сказав мені, що ста-даѓтитобі.
мені здоровля. та життя, на
(Дальше буде).

СВЯТОСПАВ ТЕРТЕР

,

ликіі. MVcHTb

вступ`.

, л Ь

в

д

НЄДІЛІ-

ДУТЬ?

Х

і

:

к

а

ю

м

і

о ї и

ї х

г

т

ж

1

ь

?

с

в

В

о

г

и

0

Б а т ь

ч

в

п р и н т и

1 І а

і

І

Я

ЄДІ

:

л

с

н

а

л и ц і

8 Д а в

1

x o 4

oniS
х

о

ТЮ

1 0

г о

н

СІ,

а

ч

J

t

:

Р И Ц Ь

0

о ж о

-

1

чіся-я,
g S ^ K S r S

смакували

- . - ласвТйд
Ѓ # Ь Ф рданнхн?.
о з и н о . — ові
І рим знавсяі`та поздоровив fto-.лося `вчора .твоїй жінці?' Я Святослав устав.
тобі
хтось із^тз^дливй^сиіхоя^.'` — А хто а той там? %
J " ! rцf -коляf ! ^ ' ррикззати мені?
щоr i l l ^ f J ?довкола

товпивсяі

'^в^??!%

Ч Н

м

`"'

.J весну, погуляю . собі по його ^т-вви
а

е

ш

^

fP^

B i

л

ч
ти

.

6 1 8 в

- Лакайанп Евеню с'"

гіі ,дарунку.
ЦЕіДЬ-ЗАХИСТ
ОР
ЮО
ЗА
- П е штобі
і мл
які йому НЕ
ЗАБУВАЙТЕУ.
ЗАН.ССИ
Т. и Т І " ^
J

Р

5

н.

С О Ю З А "

І?'??

В. Бутинськнй, сеіф.

К
-

.СВОВОДЛЛСУВОТЛ, 9-го ЛИСТОНЛДЛ, 1920.

УВАГА!

^ Б А й о Н , Н .ДО.Ю К О Л Н І Џ Л ! - e j a -

УВАГА!.

иозіР! -

Т л - п р и UUTAUID
1

СВЯТО УКРАЇНСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОСТИ і Шіиьи^ЖТАЧШ
Т 7-ГО ЛИСТОПАДА (NOV.) 1929 РОКУ
З ' Ї ^ И В О Д У

П Е Р Е П И С У

З А Х О Д О М

там

проповідують

священики.

АМЕРИКАНСЬКИЙ
РОБІТНИК

польські

Я зауважив,

З БАЛЕМ

Вогіи поўчують 'вірних
В

польського

польської іміграції в ^мериці.
^

відбудеться чергова вистава

НА

j,

„ПАНСЬКА Х В О Р І С Т Ь " ,
і

тактики

ЦЕРКВИ

церкви

ходить

богато

таких

людей,

які ніяких часописії
не читають, а дуже часто й до
ніяких орг анізацій не нале- і
жать.

музична комедія на 1 дію. Овчиннќа,

в котрому будуть виконані дуже цікаві живі

І

не думаю тут виступати проти

ВРУКЛИН, Н. Й , і ОКОЛИЦЯ! ^

І

УКРАЇНСЬКА

ГРЕКО-КАТОЛ.
В

ЦЕРКВА

ПОЗІРІ

католицької віри, а тільки хо-

^

10-ГО ЛИСТОПАДА (NOV.) 1929 РОКУ

'Ѓ'У

NEWARK

( і и линем

І

ТОВАРИСТВА „БУДУЧНІСТЬ"
ўстроюється
-

ПОЗІР! БАЙОН, Н. ДЖ.! ПОЗІР!
З А Х О Д О М
AMEP.
В

У К Р А Ї Н С Ь К О Г О

Д Е М О К Р А Т .
Б А И О Н ,

Ќ Л Ю Б У

Н. Д Ж .

Комітет. І

12-ЛІТНОЇ

4

А
.РСЕНАЛ
— більший як
Л Е С Я Т Ь ДНІВ, ЩО ПОТРЯСЛО СВІТОМ"
Ця Епічна Фільма УКРАЇНСЬКОЇ` Революції змальовуе подивлякічу силу величезної боротьби о власть
межи Большевнкамн а силами на чолі з ПЕТЛЮРОЮ
— гюрівнана з виставою „ПОТЕМКІН".
Кождий Українець і Українка як також І діти повинні побачити цю першу українську фільму, котра
зворушила цілий світ.

F I L M

G U I L D

C I N E M A

52 WEST 8th ST., bet 5th A 6lh A V E N G E S

ЩЩЃ,

Ц

Е

Р

Т

ДОЛЯРАХ

THE G L O B E SERVICE CORPORATION,
Tel.: Orch. 8968

повиннГ

Н А Й Б І Л Ь І І І Е

С Р Е Д С Т В О

NEW Y O R K

Х О Р І

Т Р А Т И Т И

ЦІНИ.

Телефон: SPRING

Мов імя

Й Вічно ‚'чувся хорий і недомагав
на щось, тік, що ніколи не зазнавав
приємної ЯВИМ. Від колн почав ужнватн Мі.
" єртои, я став зовсім иншим чолоі
Прикрі б лі уступи
і чуюся здоровия і снЬНИЙ.
Шикаго всім
Поручан. Мі.тертон
приватзнайомим, де маю числені
ірганізлиіях.
ні, як також по товарнеѓ;
- Уважаю Мілєртои за с^йлучше средство д;
держання і відзискання ‚доровля.
ПЕТРО ЛУКІВ
2329 Superior St.,
C h i c g o , III.

S.

Адреса .

277 Е. ЮіЬ STREET,

^

2308 Fifth А - . . ,
у

ВАЛЬКЕВИЧ,

Г

Б. ГРЕЧКІВСЬКА,
б. делегатка на послідню Конвенцію У , Н. Союза.
3455 W с і 94 Street.
Clevelend. Ohio.
^^-авн-ь.
еййищввк.ч
^-Г-нвяЯЖ
ШШШШШа
ЩШЯг^Як
№ьН^В.

4,4Jm^HhV

А. КУПЧЕВИЧ

KOWBASNIUK

Cleveland, Ohio

ШИФКАРТОВО-НОТАРІЯЛЬНОП) БЮРА С. КОВ6АСНЮКА
277

І С Т 10-та Ў Л И Ц Я

В Н Ю И О Р К У ,

,

,
самою ввічливістю і точністю, як від около 20 літ, обслужу кожvі ѓо Ьггересованого у всіх спра-лх, входячих в itpyr ділаяня того^род7

0

З власного досвіду, як також зі
спостере`жень ка ннших підчас мого
побуту на Конвенції У . Н Союза в
Нюарку, мушу вис казати моє як найліпше прнзі.аняв для Вашого средства Мілєртои.
с р е - ^ поедн'нче. приємне в
ужитгю 1 дуже скуточне в діланню,
отже посідає всякі конечні прикмети
знаменитого средства домового, яка
повинно бути в кождій хаті
МИХАЙЛО клим,
є

с

е

0

0

2016 W. СЬіс-іо А т . . ,

Оис-яо, Ш.

вленнє висилаємо наймснче дві пачки, враз з поучсннсм, як уживати. В ціні 2 долярів за 2 пачки в вже (‚плачений кошт пересилки, коди 'до замовлення долучено готівку або ионев-ордер. Прн
замовленнях на С . о) D. оплата почти буде зачцслена.
Письма, замовліш-я І моней^рдерн просимо адресувати таю
,
`,

J . S . M I L L E R , I n c . , Dept. 1
62 BEACON STREET,
NEWARK, NEW JERSEY J

(-ііж 1-ою і Евіію A ) , NEW YORK, N. Y .

Всіх моїх приятелів, внвкомих І Інтересованих повгломлию, що н став
спіі працівником знаного Вже від літ із солідносте 1 ретелЬности

Довголітний практик Зі старого краю І в Америці.

Pittaborab, Рш.

Newark, I

УВАГА!

98 ST. MARK'S PL. (Б. в. St., няж 1. Е в я о і Евню A ) , NEW^yORK, N. Y .

,

Зіллє Мілєртои в дуже добрим
ідством для піддержання здоровля.
спракѓиќўвала се на собі І на инших, що також як найліпше висказуються про Мілєртои.
Се природне средство, а так помічне 1 потрібне — повинно бути в кождій хаті, у кождої родини.

ч

Я є пе.тнкокі,прнклонницею Мілертоиу, тому, що так на,собі самій, як
також иа иншнх я переконалася про
уздоровлюючу силу і доброту сього
простого, а так знаменитого сред-

-

ПОЗІРІ

Рівнож переробляю старі ігажуI хи иа нові, модерні; фарбую на ріжні кольори, які хто хоче й лю, бить, — І маю нн с^-аді готові до.
продажі від 100 дол. і бЬьше.
А на повитаў адресу.
215—

ПОМІЧ.

Зі всіх средств, які знаю — а уживав я їх всілякі — уважаю Мілєртои
за найлучше 1 для здоровля дійсно
помічне. Я випробував на собі самім,
'а також мої численні зкакомі, яким я
поручав Мілєртои, є з него дуже вдоволені Одному знайомому, який від
довгого часу лежав хорий в шпиталю
І вже не мав надії на пиздоровленне,
занесено Мілєртои. Він уживав його
через якийсь час і так почувся ліпше, що пкоротці
повернув зі шпиталю до дому.
Підчас мого Побуту в Нюарку як делегата иа
конвенцію У. Н. Союза я був особисто в факторі
Мілєртоиў І бачив як много людей зі всіх сторін
Америки уживає се знамените средство.
ІЛІЯ СЛОБОДЗЯН

Не маю ітів похвали для знамеиитого средсіИа _МЬ-лертои", вкому за-,
вднчую ці Іьовігте виздоровленнв.
Моя хорібв була'дуже тяжка—безнастанний бЬть голови 1 болі в середині, при тім утрата влади в руках 1
ногах`—так, що о платній силі я не
могла ходити.
Тепер І слід не остався з моєї тяж-

ї ї 0 2 2 NeUon Ave.,

1 _

Роблені мною кожухи е по дуже
уміркованій ціні. Ќромі цего стараігно викінчені, тцк, як вимагав

П Е В Н У

5095—5090

ПОСИЛАМО по значно зниженій ціні ПОСПІШНО I ТЕЛЄҐРАФІЧНО
І виплачўемо на послідн{й почті в краю.
Д О АМЕРИКИ спроваджуємо жінок І дітей навіть до тих, що не мають горожанських паперів на підставі нового закона.
АТЕСТАЦІЯ нотаріальних документів та полагоджу вання СТАРОКРАЄВИХ СПРАВ. Контракти, повновласти, афідевітм, паспорти та
перміти.
ПРОДАЄМО ДОМП, ФАРМИ, ЛОТИ та ріжні бизнеси Во дуже арџступних цінах.
ВИШУКУЄМО назви кораблів І день приїзду до Америки.
Голосіться у всіх справах до нашого НОГАРІЯЛЬНОГО БЮРА
по совісні поради та ретельну обслугу.
298—

С В О Г О !

H E

П Р И Н О С И Т Ь

Х.ШТ-вд."г
^-Ьн--

FURRIER

СїїУ.

Н А Д І Ю .

СКУТОЧНЕ,

`

Спеціяльні передполудневі ціни — щодня від
12 до 2 — 35 ц., суботи і неділі від 12 до 2 — 5 0 ц.

Разом всіх точок (пойнтів)

замовлеяия прошу с

Н

ч

174 Avon Avenue,
НИЗЬКІ

X

— СВІЙ Д О

О

АМЕІИКАНСЬКО-УКРАЇНСЬКОГОБЮРА,

КАТЕРИНА

шесту пісню (Ой ніхтож там_ і Бігло козенятко)

Н А Г О Д И І

т

ПРОДАЄМО ШНФКАРТй ДО ВСІХ ЧАСТЕЙ СВІТА.

Вистави від Полудня до пізної ночі.

При слуханню па Радіо, проситься держати цей купон перел собою і значити точки (points) як слідує: Відзначаючо 90—100; дуже, добре.,80—Й9; добре 70—79; вдово-Мючо
60—09; недостатечно 50—59; лихо 40--49.

ГРИГ`ОРІЙ КОВЕРДОВИЧ,

'^w :

ВИШУКУЄМО дати Приїзду й НАЗВИ КОРАБЛІВ,
Полагоджуємо всякі СТАРОКРАЄВІ й АМЕРИКАНСЬКІ СПРАВИ.
Виготовлюемо КОНТіиК'ТИ КУПНА й продажі, ПОВНОВЛАСТИ, скрипти довжні і т. д.
ПИШІТЬ та ПРИХОДІТЬ З повним довірям Д О ІСНУЮЧОГО ВІД ЛІТ

ДУіКв. Вач дякую за Ваші знамениті

if

четверну пісню (ВІе вітер)

К О Р И С Т А И Т Е З

`

до всіх частей світа без найменшої трудносте.

зілля ЗІІлергон.

- до.гт.--Е.-=іа:

И О Р К У І О К О Л И Ш !

К

І К О Л О 4 МІЛІОНИ В А М Е Р И К А Н С Ь К И Х

РІЧНИЦІ

УКРАЇНИ!

другу пісню (Вийшли в поле косарі)

МІСТА Н Ю

, -

в

М І Л Є Р Т О

!а третю пісню (За городом, качки пливуть)

УКРАЇНЦІ

? - чі А,

Д О АМЕРИКИ СПРОВАДЖУЄМО ЖІНКИ И ДІТИ до^1-го року життя, також й негррож-ш; .
ФАРМЕРСЬКИХ іРОБІТНИКіВ. котрі мають першенство у квоті перед другими Імігрантамн.
До рідного краю ІІРИГОТОВЛЮЄМО СПІЛЬНІ ПРОГУЛЬКИ, І Т О Й , хто купує карту корабельну `
нас, З А О Щ А Д И В ОКОЛО 50 ДОЛЯРІВ.

J

іа першу пісню (Жала Уля нќа)

ПОЗІР!

вул. І в Укр. Пралс-сданаій

Я

Н Е З А Л Е Ж Й О Ї

ПОЗІР!

N . Y.

І

Ми переховуємо І указуємо ня бажання ПОКВІТОВАННЯ 3 ВЛАСНОРУЧНИМ ПІДПИСОМ тих лю.... —
С
совітських краях.

А В І Т Ь

I$ ^ - у і $ і ^ і $ В И Т Н І Т Ь О Т С Е И
КУПОН
Для вигоди Шановних слухачів Радія, які схотять переситн свою оцінку з української програми на стації WAAT, поиши від тепер, будеться подавати иа купоні пісні друко :. Песи.іач іютрібуе лиш дописати від себе побіч'кожної пісні чнвм точку (пойнт), а підписавши своє імя і адресу, виспати
сюм куди слід.
хв. ЗАРЯДЕ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОГРАМИ Н А РАДІО
WAAT, JERSEY CITY, N. J .
Я, нише підписаний, пересилаю свій голос в користь
. jpor,H їм. Лисенка з Джерзи Ситі, шо співав на радіо дня
І "-і о листовада, під управою Андрія Гели.

Y O R K ,

М

ГАРАНТУЄМО ЗА ДОРУЧЕННЯ

НАРОДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНИ

В СУБОТУ, ДНЯ 9-ГО ЛИСТОПАДА (NOV.) 1929 P.

A, N E W

Е

СОЮЗ СОВІТСЬКИХ РЕПУБЛИК!

30 EAST 7th STFfeET,

іі УК'Р, POf.IT. ДОМІ.
975 JOSEPH AVE.,
ROCHESTER. N. Y.
Приходіть послухати свого музиканта, наслухаєтеся 1 ще й потанцюєте.
!',.-. п їо центів, для дітей 25 центів.
261-і

AVE.

Д

;

СЬОГОДНЯ ПОЧИНАЄТЬСЯ .ВИСВІТЛЮВАТИ

НИШАЙ ГОУП, УКР. ГАРМОНІСТ, РОЧЕСТЕР!

103

А

ій `

ОВЯТО

БІЛТЇіНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКУ ЛІНІЮ
Т
Д О В С І Х К Р А Ї Н совітського С О Ю З А .

В НЕДІЛЮ, 10 ЛИСТОПАДА С.Р.

ВЕЛИЧАВИЙ КОНЦЕРТ - т а

Mf-

ire

^ ВАЛЬЩ

Клівленд, О .

Ч р виступить її українських строях, під управою проф. Ю . Кирнченка.
Рівнож во,вчуть участь танцюристи зі школи В. Авраменка.
Пі.чатпи і, годині 7.30 вечером.
Вступ 50 центів.
по концерті танці до ппноі ночі.
(.іівце до учасників. Громадяни і Громадянки! Хор Тов. „Бхдучиісіь"
( сіарапь. щоб концерт випав як найбільіие вдоволяючи. Коим гаї, обширна, шо задоволнть учасників в повнім значінню
: і Ь.м;. не ‚.МИН.ІЙГС паї оди, приходіть самі і переказуйге друіимі
It-(збудьте, субот., 9-го листопада 1929.
261,3

S U R M A ,

К

святочний

ВЕЛИЧАВІЃЙ

9-ГО ЛИСТОІВДА (NOV.) 1929 P.

пяту пісню (Зачинаймо веселитись)

-І7-ЛІ9 EAST 6tb STREET NEW YORK, N. У .

В СВЯТІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ: Хор ‚‚Бандурист", ѓгід проводом проф. Ю . Кирнченка; Дггочий Хор, під проводом п. Т..
Опуфрика; Сольо скрипяове п. Р_ Придаткевич; сольо жіноче п-нт М. Грибеиецька; сольо муж. п. П. Ординський;
сольо пяна п. Стембер; деклямація п. Г. Лрохорович; святочну промову висголосить п. Мнкитяк.

В НЮАРКУ

СЛУХАЧІ РАГІЯ!

УВАГА

Н Ю И О Р К У

в А М Е Р И ` К А Н С Ь К И Х Д О Л Я Р А Х гроші, висланні через

відбудеться

СУБОТУ, ДНЯ
NEWARK. N. J .
BEACON STREET,
в українській робітничій гали,

Р!

Д О М У

ПОРЯДОК СВЯТА:
П.'.Н'ХИДА в годині 1315 в обох церквах: в Уир. ггз.-іатвл. 4
.св. Володимира При 14-вуливці. .
,
2. В годині 130 пог.олуіни в Украіиськііі Народнім Домі

С В Я Т К У В А Н Н Є М

РОЧЕСТЕР!

МІСТА

t-—-п—:

2Г^ ПАДОЛИСТОВЕ

В ГАЛИ ЃУПЕР ЌУПЕР
(HOOPER COOPER)
виложити, щоби вони
BAYONNE, N. J .
не мішали віри з народністю 94 Е . 22nd ST.,
та шоП нони знали, шо коли' Початок в год. 4-ій попол.
Українці! Українсько-Америвони не ааттисують себе Украінцямн, то поповняють націо- канський Демократичніѓй Ќлюбі
нальний гріх і наносять велику запрошує Пас до численної уЧасти. Приходіть і приводіть
ш к о д у паї—.'-"ї нації.
І своїх знайомих. За добру заЯким Ощипок,
баву ручить
-62-3

БРУКЛИНІ, Н. И .

В СЛІДУЮЧІМ ПОРЯДКУ:
263-3
і ..дині 12-тіЯ по (-і. Божій, Ь Укр. Кат. Церкві, 162 Н. 5-іа вул. відпрая поминальне Ьогослуження за наимгх героїв, які полягли в боротьбі
за свободу української держави.
'
і ї ї . 4.30 пополуднн точно розпічнеться КОНЦЕРТ в Церковній Гали
піл ч. 162 Норт 5-та вул, Бруклин, Н. И .
; Ўкраїн

У ^ "У ьсн

НАРОДНОГО

добре

.

ПОЗІР!

,А Л ИУКРАЇНСЬКОГО

дить мені г}ро те, щоби людям'

СОШ. СВ. ДУХА

ЛИСТОПАДОВЕ СВЯТО
В НЕДІЛЮ, ДНЯ

ет

треба

.,. - беруть: в. Ьарчанівна, М. Грушко, І. Давидеико, П. Ординський,
Я знаю, що є богато таких
., і.іонський, І'. Шандровський, Я. Криниия та инші — Грає орхестра.
людей, котрі думають, що їм
Режісер І. ДАВИДЕНКО.
к і. ѓод. VmiA вечер.
Вступ 75 ц., 50 ц. І для дітей 23 ц. - ; сба записуватися католика!
Подробиш в програмах,
vk, бо це є иайважніше, бо
.мчи спродаються: „Сурма", t o , Ave А,. п. ЮрківськиЯ, Дам. Клюб; таке вони чують у церкві. Я

ПОЗІР!

ДОМІ,

v r b

Г У Л І " , весела комедія на 1 дію, Васильченка.

ЦВЕРТИСМЕНТї

0

святочну промову' виголосить д-р Л. Цегсльський.
З В годині 8-Mift вечероЦ в салі Українського Народного Дому

х

ГАЛІ У К Р А Ї Н С Ь К О Ї П Р А В О С Л А В Н О Ї
(334 EAST 14th STREET)

„НА ПЕРШІ

дт

держатися.

УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КОМЕДІЇ
ll

Н А Р О Д ,

:

В С Т У П $ 1 . 0 0 І 7 5 ц.
й нам Початок в годині 6 . 3 0 вечером^ П О Ч А Т О К К О Н Ц Е Р Т Ў Т О Ч Н О О Г О Д И Н І % . 1 5 В Е Ч Е Р О М .
Вступ , 5 0 центів.
Ўќмінські'Органіииії. "Які беруть участь: Тов.-Зоря, Заяорожська Січ, Братство св. Володимира, Укр гр , Ўкраїн
церква св. Юра, Вратс-тво св.. Аидрся, Той. Дністер, Тов. Жсребспька Любов, Український Дім при 6-тій
Запрошується всіх дпоколичішх У
—1
7-мій
вул.;
Укр.
Школа
при
10б-тій
вул.,
Жіноча
Громада.
Відділ 204 'У. Н Союза,
Тому треба, на мою думку, крапіціи і Українок прибути на ct
., .зв`. ім. Ів. Франка, Союз Українок. Братство св. Михаїла, Українська Православна'I`PO‚представленії.: і баль. Музика 'знанепорушити і у наших церквах
"
Буде смачна перекус"а і добрі мала, Тов. Сќалат, Тов. ім. X- Шевченка, Укр. Демократичний Клю6, Укр. Републиканський Клюб, Братство св.
Йосафата,
Чорноморськії
Січ,
Жіноча
Поміч
і
Асторійсьќа`,громада.
^
справу перепису. Треба вже
ш. За добру забаву P ^ j
Всі організації, котрі беруть участь в Святі, зводять явитися "зі своїми прапорами точно в годніѓї 1030
тепер поясняти людям вагу тої
на богослуження, котре відбудеться в обох церквах.
справи'. А це важне, бо до

Такої

НН) ЙОРК, Н. Й.І = Ш Ш Ш
В НРДШНІ, ДНЯ 17-ГО ЛИСТОПАДА (NOV.) 1929 РОКУ

‚ВАі'ДІ

УКР.

:

А

При ул. Dclmore і Belraont Av.
SO. PLAINJIELD, N . J .

польської держави чи

У К Р А Ї Н С Ь К И Х О Р Г А Н І З А Ц І Й
:

``Л НЕДІЛЮ, ДНЯ 10-ГО ЛИСТОПАДА (NOV.) 1929 РОКУ

СЎВОЇЎ, 9 ЛИСТОПАДА 1929

у` всіх світських справах, колн
імени,

J

получене

що

щу та польський народний інтерес.

:

s

ТІ

НЮ ЙОРК ІОКОЯИЦЯЇ

З Л У Ч Е Н И Х

відділ 3 1 2 Укр. Народ. Союза,'

вони добре дбають про Поль-

ходить про добро

З А Х О Д О М

Н А

В НГДШЮ, ДНЯ
С Е Л Е Н Н Я .
іквяткуеться заходом УКРАЇНСЬКО! ГР-КАТ. ПАРОХН прн сШвучасти
співацького Гов. „БОЯН". всіх, запомогових Товариств, Братств і всіх
ірамадян в Бейон, Н . Дж., слідуючою програмою:
Я наропно відвідував кільВ НЕДІЛЮ. 17. ЛИСТОПАДА, в'годині 5-тій пополуднн відправиться
ПАНАХИДА по поляглнх героях в українській гр.-кат. церкві при ікома наворотамн польські ко
співучасти довколичних священиків, а по панахиді принагідна про- стели, щоби переконатися, яь
,! і і їм, в юдині 7-мій, СВЯТОЧНИЙ КОНЦЕРТ на гали Y . М . С А
`і oung Mm Chri.tian A4.oci.tion), Ave. Е. і Е. 22 ўЛИЦЯ.
ПРОГРАМА КОНЦЌРТОВА:
ралі виставлена могила.
І.онн" обдарує могилу синьо-жовтим прапором з цвітів.
... і.кі шкільні діти віддадуть честь моіилі. ,
, : іі д-ра .1. M.4TuyWKPni .
, ‚ял` виспіває збірку пісень під дірігснтурою п. Вас. Мсльничука,
.і ду.к.іадае всіх старань, шоби се Свято випало як нлйвеличаому просить весь український загал `в Бсйону і з околиці взяти
іслешншу участь як в панахиді так і в концерті. —-, Комітет.
263,8

плЕйНФілдіУ В А Г А! .

ОАВТ

ТОВ. ПРОСВІТА,

Ю

бі0Г

^ашм-ггайте сові мів новий адрес, де застеяете мене кождого дня від
години рано до 8 ѓод, вечером, а в неділі від год. 10 рано до 2 пополуднн.
До побяченняся отже а вами
V

В О Л О Д И М И Р КНЙГИНЙЦЬКИЙ277 EAST 10th ST.,

N E W y d R K , N . Y,

УВАГА!

.Товариства або Школи, які хотілиб
в сім сезоні побільшити свої доходи,
хай негайно замовлять для перепродажі „КалеидарИ Вишивані- М 23-11
на які в неліжиѓі попит. Зайдіть особнсто до:.
SALES R O O M
Suite 989 American Bible Horn--.
8th Street Cor. 4th Avenue '
NEW Y O R K , N . Y .
Або слати замовлення на адресу:
UKRAINIAN A R T CALENDERS
P. О . Bos 99, Station D ,
NEW Y O R K . Nt Y .

В А Ж Н Е

ДЛЯ

Т О Р С Ь Ю

Е

Г Р А Ю Ч И Х

A M A -

ПРЕДСТАВЛЕННЯ'.

МІЛІЯ

У Г О Р Ч А К О В А

мав великий склад найкрлших українських строїв І
ріжних костюмів до мматорських представлень І
народних виступів, як таќѓж прибори до характеризовання.
Пон замовленнях треба присилати точннй спнс осіб 1 потрібних річей. ВиІ позичає також народні строї хотячим
фотоі-г--фув-гпи-1. Замовлення ка костюми до представлень треба прнснлати що вайменьше 8 днів перед предсттш.тегше-і'на слідуючу адресўі
Мѓі. Е . ' U H O R C H A K ,
216 W..hi--rto-i St., Jer.e7 City, И. JL,

СВОБОДА, СУБОТА, 9-ю ЛИСТОПАДА, 1929.

"РІВНІ ОГОЛОШЕНИЙ

Найбільший і найліпший
вибір У к р а ї н с ь к и х 1 Роеійських Р е к о р д і в можете
ЏГ, знайти у ійС.

SiKiPHOl НЕДУГ,

ХТО ХОЧЕ подивитися, як ростўі ь'
:п?н плекані, то мекай пріЃѓле в щЩ
через ужнваннв ана-,енигоі Гок, ..
но-.Ю с м. З ТіюЯерку .група абиМваіи ...ЬАУУ'ІЬС", котра л р и т . и
г`.иіАься а І2-УІ годині в полуднє під
освру пснаіч твсвчам, Які е вловні ь.ь,
'і. 277 Е . 10th St. З iiumiixj місцево-)
Поліні з її зігамен-.пого рсзулі.іа:.
стий їхати до Иасайку, коло Erie ста-!
У всякій випадках, як: екііма, .
ції взяти Г-assaic-Atbenla авто-бос і Много людей jќt-ек.мюлись,, UU) дмбійня, оііарениЯ, попечення. з,,д
злізти иа Marccmi St. і Ірті до кисла віямеяти, го-лшшіни, версге.ці, овруч- ні рани, текучі рвни і всякі ;и .
...
.260-3' к.н їв ииші золоті річи ваАнучше знер-, рні .недомагання, всегда уживайќ
нутись до .складу
знамениту масть. Вдоволення и :
П Е Т Р А
Д Р А К О В А
ване Висилаємо ,.Sawiec" на коа
ПОГРІБНО спільника ю
рестав149 AVENUE A, 14EW YQRK CITY. дресу. Замовте сьогодна, цін.
ранту а ма:
Рсставра ѓп
а заплатите лвсгоИошави при
поиежн 9 І 10 вул.,
має гарні кімнати,
і їдал'ьню.
Також направляємо годююнкм лід^
Голоситися
WAKIE PRODUCTS CORP
гірантіею.
ігь—
Dept. Ї М О .
BLOOMF1EU) N j
T E O D C R PERESZLUHA
ГЦн. .^шжеаич, аптикар-власіаі.
^ . J E e . — Ягч-А,
(N--r-rk, N . 3.
Phone: Brun.wick 7187.
ч

Почту оплачуємо сані, коли замовлення е иа 5 або більше рекордів.

тлг

A

А№Г

t )

ПАЧКУ г о л о к

V 7 і'JL

JLX Я% %

Ш

ФАРМИ В ОКОЛИЦІ ROME, N. Y .
Хто з Українців хотів би набути доу фарму, то я шщв, 10 добрих фарм,
`іьшнх і меишнхч Ціни Прнстуцш.
Інтересоияннх прошу голоситися на
адресу:
.
1бі-3
J O E SOCHAN,
775 U w r e n c . St., . Rome, N. Y.

кождо-

ГО ЗАМОВЛЕННЯ РЕКОРДІВ.

.

Ш У

ОБСЛУГУ.

3AM0BTE.

ЩНІ

ТО

Б У Д Е Т Е З А М О В Л Я Т И У
НАС.
УКРАЇНСЬКА орхг.СТРА ПАВЛА
ОРХЕСТРА БРАТТЯ ,ГОЛУТЯКИІ У.МІ-.ІІК )КЛ. Сопран сольо
...
КУ^ДГ.
МАРІЯ ОДИНСЬКА.
27191F (Зелена поляна
27201F Мван убнаииа
(Шірокий 'місточок.
(Просьба жінки ло чоловіка
27190F (Як я прийшов з корчми
УКРЛТНСЬКИР, ХОР ..вА+І.ІіУРУКГГпід управою Г. КИРИЧЬНКА.
(Каська ґембу дає, Марина ся
27200F (Бог ся рижда{ сміє.
27185F (Сорі-тв сосна
(PAGICTV НАМ ся являє
27199F (Л.-БРИЙ вечір тобі
{З.тгож ми ся дівче сподобало
(На Йорданськії! річці
27182F гЧеряонп ружа, жовтий
ОРХЕСТРА НРАТГЯ ..ГОЛУТЯКИ(На Поділю білий
КУЗЯНИ".
2.I9HF (Ганець нашої о Івана
(Полька^ „Од терника до тер

МАЛЮЮ оригінально: церкви, ікоастаси, сцени до представлень, обазн ріжної величний, илащеншті, хоугвн. фелонн -всякі рнзн церковні
У"`бр.ізн шіси.таю на оьаз, як не пог

Мальовання церков беру ;
у і н`а сплати в доіідйих ра
майже нс буд.
льовання і

1

БО зробите.
Чіеру різблення іконостасів, престо
,етрап.Тдів. Висилаю рисунки ні
всі роботи виконую солідно і Ні
І а.тоснтись особисто або листов
25;

ЕВГЕН Жуковський. баріюн
з акомп. орхестри
27197г' (ОН. скажи, мила
(На каміню марм, ронім
УКРАЇНСЬКИЙ 1 Ш ' Ш В Н И И
KBAFffcT
27196F (Нова радість стала
(Небо і земля

ЛЮБА весела, сопран.
27194F (Ввоть 'вітри
(Он, іам у ліс,
ЕВГКН ЖУКОВСЬКИИ. ЬАІЧТОН,
27193F (Кажуть люди
(За горами, за лісами
УКРАЇНСЬКА ОРХНСТІ'А ПАВЛ`.
ГУМЕНК.`КА
27192F (Полька Горпинз"
(Козак „Петрушка`

С`АМУІЛ пилип і його лемківСЬКА ОРХКСТРД.
27I89F (Му.
(Де т
і Чніч
1 Мадяр, танець
ЕВГЕН ЖУКмНСЬКИП j наша

РОЗА КРАСНОВСЬКА,

з акомпан. орхестри.
7188F (Жнива
(Бувай здорова
7I84F (Лобода
ІТІрисіщт
7IS1F (Презент з Европи
(Пан
фрейтер

О

К

А

Т

2300 WEST CHICAGO AVE.,
CHICAGO, I L L

0 П ЕР О В И Л

'INDUSTRIAL INF. BUREAU,
55 We.t 42nd St.,
Netr York, N . Y.

З А

В

А Р ТНіС T

X А Р Л А Ш

Б І Л Ь Ш Е Я К 125
РІЖНИХ МАЛЮНКІВ УКРАІНСЬКИХ, ПОЛЬСЬКИХ,! АМЕРМКАНСЬКИХ — ЯК СТІННІ,
КАЛЄНДАРІ

НА 1930 РІК

хто МАЄ до ш т е ж Е н н а

Для
бізнесменів
ТОРГОВЕЛЬНОГО
лєндарів за $15.00 вже з надрукованІНФОРМАЦІЙНОГО БЮРА
де дістане дешеву і совісну обслугу иєм вашого адресу.
Голоситися ‚можна особисто або ли- Зго.юшуйтеся сейчас до нас:

{

УКРАЇНСЬКИЙ' ХОР „СУРМА!'
з акомшін. орхеарн. — Сопран
сольо віра Ьарчацівна.
7шІоТ (Печерниці, часть З
(Вечернииі, часть 4
ЛЕМКІВСЬКА ОРХЕСТРА ІВАНА
КО.ЗОЧАКА
j ишмють: Юстина Мусила, Дорка
Псірочко і Тимко Крукар.
2718! F (Лімківсі.кин Балець, часть І
(Лемківський Балець, часть 2
МАРКО ЗЕЛІЗІ.ИИ '. МАКСИМОВЌИ
27180F (Пісня рро жовняра, часть 1
(Пісня про жовняра, часть 2
САМУІЛ ПИЛИП. ДЖ-АН КАРЛЯК
І ЇХ ЛЕМКПКЬКЛ ОРХЕСТРА.
27179F (Скрипка грає, бас гуде,
(Далівський ганець,
ганець

Х О Р І М У ТИ Н И І Ж Е Н Щ И Л Й .
ВСІ

ХРОНІЧНІ

Н Е Д О М А Г А Н Н Я

Пер

ЛІЧУ

к.лл.дяіч^КЯ кічм ..чеділь.

263

GALICIAN BAZAR

П Р О Д А Є ШИФКАРТ11
до краю 1 на слронадження з кр;
Пересилає гроші в долярах. їм;
ма..0ї даром. .
W. T ^ A R D O W S K Y .
26 St. М и ` ќ . PUce (Е. 8 th Si
New
York C i t , .

ЛІКАРСТВ0
щ о ніколи he
РОЗЧАРОВУЄ
-Тіс-ві 1 УлшшенІОо1(1 Medal НаагНгш,ОИ -Капеўльки," славний .ти
,яа н.и№М.м-аявя нмрок, печгн,..- м
ху-ш 1 кишок. Легке, і приемве,
В них а щлюші прикмети, аі

року

ЛК ПОПУЛЯРНИМИ ЩЄ 3
І').".
Вам -т-ба за}хьк-та своє ѓідо з
огруй. Требі скршити організм
вділатн Яосо а латним. В кожній
аптиці; а 3 величинах. Дивітьс-.за назвою "Oold Medal" из ко.
нім дуделгу.

NICHOLAS ZAWOYKO,

Ќ'повні, Скіркі і Нервові Хороби, Загальне Ослаблення, Умову діаре
сію,
Завороти, Жолудкові недомагання, Кищкові хоробн, Ніль Гсасзи INDUSTRIAL r . N F O R M A ^ N BUREAU
Невраіьгію, Побільшені Залоза, ВСІ Хронічні ШкадуОини. Легких', Ьрсн- 55 WEST 42-4 S T NEW YORK. N.
Июсові і Горлані хороби, Ревматизм, Сціггика і Лу-мбаго МУЩИ
.X-A, Р.--мі.аіа.піі. .7 8SJ.
Д-Р СТЕПАН СУШАНЧЕНКО
І женіНннн щасливо лічені новою удосконаленою методою. МІЙ особнст
догляд' через цілий час ќўрації. Мої ціни приступні
807 AVE. D..
ROCHESTER. N . і
Екзамінанк ќрови, хемічні тесТн, Х-Рейс
і '
U i ^ l N l A N Fbence А Іпте.ітеп- Години офісу: 9— II рано; Є—8 веч.
БЕЗПЛАТНІ ОГЛЯДИНН 1 ПОРАДИ,
ГОВОРИТЬ 110 УКРАІНСЬКИ. Єо-в. of New_rk, N. J . Випожичае гро
Неділями: 9—12 рано.
ві лл 1, 2 І 8 моргечі. Шерп продаеть
В инші часи після умори.
.са; Erelerred шер J25.0e..Common ше{
СПЕІДІЯЛЛСТ
О Д .
Z
I N S
В І Д 2 8 Л І і.
(20.Оа По всякі інформації голосітьо -42—
Телефон: STONE- 5954
но котрогобуіь а'лгснццших урядќи
110 EAST lOtfa STREET,
. . . N E W YORK CTTY. ків: І. Лмсак, предс, 163 Мугіїе Ave.
межи 4-ою Езнею І
Irvlrgton, N. J . М. Брудер, секр., і;
ГОДІЦІИ від $-гої paaq до S-мої
ІЮЯ^^ІД
P-HftJlfe^ijy ^ n . Market.St, Newark, N. J . T. Каськіз. повернув з медичних студій в Европі
каре(^,6.30 Hi6.J.it,, Newark, N. J .
І дальше ординуе` в медицині і хірургИ.
231
?ПЗР О Д А Є
О Ф І С б НАМg RAMCK:
І і а о з J O S . CAMPAU AVENUE.
В to 10 А. М. 6 to 8 P. М.
Phone Arlington 2064.
В місті Н Ю ПОРЮ
1 околиці
ОФІС В DITROIT:
ДО
„ .П'.
'
Українська Фірм.
6509 MICHIGAN, AVENUE,
С ФЕСОЛОВИЧА І М. КСБЗГСТОП
From 1 to 3 P . M .
E X C H A N G E REALTY C O .
Phone L-f.yett- бвЗН.
-41 Џті 7ІЬ St.,
New YocK Cit,

кітіс,

I

LOWRY

.Ие VICTOR

і.`ОНЦЕРТИ,
ВИСТАВИ:
231 CENTRAL PARK WEST,
NEW
YORK О Т Ѓ .
1
Tel.: A C A D E M Y 3128.

Календарний друковані в двох'
кольорах і відриваються кожг.ого місяця. Висилаємо поч
Тч.ю оден за ЗО центів, або 4 за'
ВАЖНІ
СПРАВИ
В СТАРІМ ЦРАЮ А ТАКОЖ доляра, пересилку самі
ємо. Спис календарів ви силаВ АМЕРИЦІ,
С Ї Ь С Я даром.
може ‚віднестися,до мого

УКРАЇНСЬКИЙ ХОР „СУРМА",
І ак'.мпаа.-орхестри -- Сопран
свльо Е. Корнат.
7001 'ІЃ (Вечерниці, часть 1
(Веч

BRYANT AND

r-aj.tar.4 P.Unt Attcrn.,.
.вШЛ)Ц-С
WASHINGTON, D. C .
ГІлцппь по Описи і Шкіци та
во ІлюстровачУ ІТвтеятову Кнн_.
Обі в-кал-вмо, на мсвлаші., даро.
ida-швіггт.. також над яким аннаі
дом працюєте тепер 1 пришліть і.а
ПТ--П і опис хо дерсглянегшх. її:
аабезпечдгя НАШІ нрава сейчас

ЗЃВ

лише листовно.
NICHOLAS Z A W O Y K Q ,

ПОПРОБУй-ТЕ Н А
всігди

Д

Практикує у всіх судах; займається перегляданнем
абсграктів;
виготовляє контракти купна і продажі; перепроваджує с я а д к ю в і
справи: налагоджує
старокраеві,
патентові і црочі справи.
1Є'

ШТЕЛ1ГЕИТШ Українці, яі
о, по ріжних містах північно
лудиіиіої Лисрнки, можуть ос
ннтгя. ГІсршсньство
що пишуть граматиі

Ми вис'цлаємо те, шо ви замовите. Рекорди є ‚добре роаК.овані, і Г А Р А Ж І У ^ М Р , що дійдуть до вас в шшайліпшому
порядку. Замовлення висилаємо того самого дня.'

А

Б . Ш Ш В И Ч

k

1. ЄВУСЯК

д-р А. Т. КІБЗЕЙ

;

вечорів

СТЕФАН

УКРАЇНСЬКІ погребниќй

;

-Обслуга чесна і дешева.
Достарч)еться автомобілі н
а
ДОБРЕ ПРОДАЮЧІСЯ ПОПЕРЕДНО ВИДАНІ РЕКОРДИ:
весіля, хрестшіи і другі ока
27152F Алелуя. я бом
Евген Жуковський
зії. Удавайтесь до свого І
27I56F 'Ђрс'ііл
Евген
ОФІСИ:
тай нема
Евген Жуковський
77 Моѓѓї. S t , J-.t.v.y Cir-,N.J.
27I66F Чому. Талю, ж- іаішюеш . . . У.чраіись.ка Орхестра Павла Гум.-нкиса
Tel. Montgomery 1745
27176Т Добрі гота жена, що мужа шанує . . Орх. Братѓе ГолутакнКу.іаш;
34 E. 2Sib St., Bnyoone, N. J .
27I73F Дрібний гаііенк
Орхестра Братів Голутякн-Кузшги
27I70F (Кіксований чоловік, ч. 1 і 2 . . Е. Жуковський і Наша Р. Красновська
J-cJephon-540
27161F Гей гук, маги, гук
,
ПстрЬ Ординський
T-J. ‚Qr.l---d.a67b, ta
27166F Іде. іде Зельмвн
Укрлїн.т-жа орхестра Павла Гуменюка
27169F Івана Лопушинќа
Українська орхестра Павла Гуменюкл
7СУ)Ш Коломейка на весіллю, ганець . . . Укр. Орхесіра Павла Гуменюка
СТІННИХ КАЛЄНДАРІВ вий700MF Коломия не помия. танеш.
Укр. орхестра Павла Гуменюка
Щло з друку на 1930 рік. Один переніс с в і й офіс під ч и с л о
27171F Лемківська Тромбля
Орхестра Браті вГолутяки-Ку...-гмU 5 за долара. Агентам і цітор, 6 " 7 east
27177F Лемкі-кькнЙ цітаер. танець . . С ПИЛИП. І. Карляк і їх Лемк. орх.
271I.OF Лемківський танець
Орхестра БратііцГодутяшЖуаяш
УКРАЇНСЬКИЙ ЛОГРЕБНШ
WEW YORK CITY
70012F Лемківське весілля, часть 1 і 2
Орхестра Павла Гуменюка
НА
БРУКЛИН,
Н . й.
‚‚КОЛЮЛ№Л" ПІСНІ (10-цалеві рекорди по 75 центів)
27175F Лемківські прид-ни, ч. 1 і 2
Лемк. орх. Ів. Ќолочака
TEL. O R C H A R D 6071
ROfilTNYCHA KNYHARN1A,
27I63F Лю-гька.файк.1
-Квген Жуковський
27201 Просьба жінки і Іван убийняк. — Олинська 8с Ѓўменюќ.
І окОлйцю
P. В о . 182,
New Yo-k,
N.
27156F На фірмі
.... Евген Жуковський
А.Иг. A. L С Е A S A R
27197 (`'й скажи мила і На каміню мармуровім. — Е. Жуковський.
271TIOF На зеленій межі, полька
Орхестра Братів Голутяки-К`-узянн
27191 Зелена поляна і Широкий містовок. — Голутяки 8с Кузяни.
спещіаліст у всіх го робах
271._ih Наш Хаім щоб здоров
Евіен Жуковський
27194 Віють вѓтри і Ой там в лісі — Л. Весела.
С Ч И И , УХ,
Н О С А і Г О Р Л А
271-17F O.
`
М. Марушак
27193 Кажуть люди і За горами, ва лісами. — Е. Жуковський.
(ШІ
127 EAST 84tb а і И Е Е Т ,
27161F Обер гана j молодим'
. Орхес--а Братів Гол—ки-К-аяюи
27190 Як я прийшов і Каська ґембу дав. — Голутяки ft Кузяни.
-р—12
Mii_t5H r.u:W і
А.-_
?7161F Одрехівська полька .
. Орлсстра.Братів Гол)тякл-Ку-в.чи
27184 Пристріт і Лобода. — Жуковський 8с Красиовсьіга.
. Ь-Є
NEW
У
271{V7F Ой. -донна кадміюа,
... Ц. Марущак
27185 ГорЃла сосна і Заюся дів'че, сподобало..— Голутяки St Кузяин.
27153F Ой. не стелися хрещатий барвінку . .
. . . М. Марушак
27182 Т!а Поділю білий камінь і Червона ружа. — Толутя'ки'S Кузяни.
ю по дуже приступній ціні. Ду ь .НЄД.1.-1І відДО ране .до, 1- .г-сіа^лу-вхи
Обслуга чесна і дешева.
27147F Помгрнілл наша доля
ah
М. Марущак
27І69 Туга за родиною і Івана Лопутника. — Жуковський 6с КрасловС-Хз!
До-ггава автс-мобілів на
лої готівки потрібно, л решта на
і І^ралі овес
ОЩЯЯЛ
Бр'ятіа І одутаки.Кузяіш
27168 Старости. Часті 1—2. — Жуковський 8: Красновська.
всякі оказії.
літні сплати. Доми і офіс знахоб'.
SIMON
BLOOM,
Філќії
i . вальс
Колюмбія
Українська
Орхестра
27165 Спить жінка і Танцювала риба з раком. — В. Ділов.
27r71F 'Носялн" ІW
ўралі
овес
Огяажпа
Боітіп
T n.v—и.Ку.
.ОФІС:
і коло К.іргерет Гай школи.
ЗВЖ ^-тилиса круп бершеяки
ц Ординський
27159 Вечерниці. Часть 1—2. — Жѓуковський 8с Красновська.
Спетія-іст від уха, носа 4 горла.
137
NORTH 7tb ST.,
27157 Ой зацвила калинонька і Тецна нічка, невидная. — О. Марущак.
І чує
Волод, Ділоф 1 О. Логошинська
J O H N GINDA. BuUder,
.H0
SHERIDAN
A
V
E
.
,
NEW
YORX
27I54F С.о.ріхіши, часть. 1 і 2
КОЛО BEERY ST.,
^27153 Ой не стнлися хрещатий барвінку і Журож моя. — О. Марўѓшіќ.
Орхестра П. Гуменюка
CARTERET.
N.
J
.
Near
Mt.
Eden
Arenue.
27152F Стаци ‚Зімна Вода`'
27147 Помарніла нашл доля і О, не забудь. — О. Марущак.
Евген Жуковський
BROOKLYN, N. Y.
Іодинн офісові: 9—П рано,
%}$і
С"ростн, часть.JJ 2 . . . . іі. Жуковський і Наші.Роза Красвовсіка
27144 Зажурився чоловік і I шумить-j гуде. — Медовим.
`ч `
J^SA,
GREENPOINT 05G9.
іелефон. Davenport 0697 %ЖІ Стасюсвлська коломнпка
Колюмбія Українська Ор.вестра
27141 Тепер а Турок І-Ой, дцось загулався. — Жуковський 8с Красновськл.
27149Г Старий як мал
67 E A S T 7tb ST., NEW YORK, N. t
Евген Жуковський і Наша Роза Ќрас
27140 Повравини в Америці. Часть 1—2. — Жуковський 8с Красновська.
27io3F
27H53F Щаслнва
ІЬдинн офісові: 1-2 понвл.; 6-7.30 веч
27137 Чаі-зчко моя і іи:чірш..9 Давів. г - Хор.Лисенка.
.
Евген Жуковський
`під ялуѓ, а-також готові фармн є в`
27162F
" Телефон: Orchard 2949.
27136 Ку до куми і Свекруха. — Жуковський і Красновсьха.
и-Куз,
EJS
І
"
І
Орхестра ^отів"'Голу
стейті Аркансас. Ліго довге, зима ко27133 СЩІлетіли гусоньки і Ой де ^и їдеш.. — С Кгзущедьниаи_а,
ротка, ап'гу нема, два рази збираtiibbf
Іанцювала ридаа а раком, а петрушка
-з пастериаком
МАРІЯ МУЗШ
27132 Щкі мої; вівці і Через сад виноград. — С . Крушельницька.
Володимир
Ділоф і О. Лотошинськл
еться до poj^y. Нова українська коУКРАЇНСЬКІ ПОГРЕБНИЌЙ
27130 Ка Іі окн і. Така еї доая. — Медовійѓ
І льонія.
'ЯВ!
Т
Українська Сгрхестра Павла Гут.г.шюка
27120 ГуІИв Чумак і Про дяка.
р. Ділов.
'
^ Хто
хоче
довідатися
докладно
о
ЃНЮ
Танець на вигоні . . .
Українська Орхестра Павла Г у м е и к ^
2?200 Боііся раждає і Радість наиіся являє. — Хор „Бандурист".
? иЗз-яттия для ЃГородів'
всім, хай надішле марку j ііаяишс до- ^ ` Т Г
r71SfF Темна
і
^gyj^.aitMym,jaa^m
стукала . . Сіра. Братів Голутяіи-Куз--ші
27290 НаІ!Т1орд.-жькій річці Д Дізврий вечір тобі. - - Х о р „Бандурист'`.
27196 Нова радість, стала і Небо і земля. — Церковний хор;
ЕвГеиЖу.ковсьЌіів і'Наіца'рОїа ^ а Ї Ї м ї ї н
LOGAY, .
а. Б. S H M U L E N S O N ,
V
Украшська Орхестра Павла Гуменюка
(ТАНЩ
І
МУЗИКА
'(ІО-цалевІ
по
75
іюнгіа).
АМЄЃИЦІ, ч. 1 і 2 .
Укр. Орх. П. Гўмевюка
271 Е . B r o . d w . , l . t в., Мат Ўоті
Я74Й8 Танеш, и-шіого,1аана і О д терника — полька.,— Голутяки 8і Кузяни. Рет-Љ BluH,
. . . Ark-n^
м^Т^о'- Ь"`
- Амециві, час%ь І { . . Укр. Орх, П Гуметѓюи 27192 Козьк .‚ПетрущкаТ І Тіояька, „Горпина ". — Орх. ГуМенюка.
T.I- Orcb.rd 8121
, РОДИМЦІ!
mill
' ї ' `і''- ' а
^^ь-HFL'i Наиш Vot
K p a c ^ S .271B9 Десь був Яиічку і Мўанка ..в. коршмі. — Лемківська ОЬхестоа.
ДВА О Ф І С №
27187
Козиќ
„Завидія''
і
Метелиця-Сніговиця..

Орх.
f
ум.и.
Гіошу'ку-о
NORTH ЗГОЕ, 21S7 W. C b l c . o А .
-7I67F
спільника до до'брого,
2М40 Францусьтса полька і Серад цвітів, вальц. - - Гармонія.
бнзііссу, чо іовіка, котрий хоие ларо.
Phone: Brunswick 7767 або 7768
Евген Жуховськнй і Наша Р о Красновська
ШАЬ
-Оз^о^А дівчата і Щаслива жінка — польки — Гармонія,
біпн
Т
И
С
Я
Ч долярів до року І
SOUTH SIDE: 4954 So. Hermit.i. AT.
27Т7-Т Весела музика, танець
‚Орхестра' Братів Голутіиіа.Куаамм
шѓ — полиш,
добра нагода для робЧТннка або І
Phone: Hemlock 5500.
і Полька. биіпссмена
(люде слабого дутса не-J
по беаядачний катал^^у^аіцських і російсцки.

C H I C A G O , ILL.
_. вальц. — ,
- т ` ь с я ) . а інтересовані
рекордів. Ми висилаємо за посііп'латою по цілих Злучених
20098 Ьиикн в оо.юмі, танець і Слава полька. нехай пнвіуі-, pa пояснення доі
20182 До4Кький козак і Г1лях.ка. - г Орхестра Садовинќа.
Державах і Канаді.
- Т. KJCZYZANOyVSKI
Я
20170 Тропак І Оратівська пласка. — Орхестра Садовннка.
П Е Т Р О
Я Р Е М А
43 Ee-t СоШоа. Are.,
І
12078 'Вальц стт-ачемоі л-обовн. і СВЯЧИЙ вальц. — Орхестра.
УКРАЇНСЬКИЙ ГЮГРЕБНИК
12048, -Вссе-іа вдова і Кармен Сильва вальц. — Орхестра.
М.

Жуковський

Було,

Р О С Ь Б А

Ж

І

Н

К

И

І ДОМИ

Ч О Л О В І К А

n mm

НОЛ

OR, iM. S M I T H

105

ЮМБІЇ

Ttb

ДоІИИ 8 КАРТЕРЕЃ,
Н. Д Д ,

л

4 1 t H M 0

АЛ У Ц І

а н с ц ь

BAH CEHfaKO

L.-inatQn

J

Ш

А М

-ттегг

м

о

г

о

3

к

Ш

ЗЕМЛЯ ГОТОВІ

Л Е Н І И

у

м

АКУШЕРКА

а

к

ВАСИЛЬ І

И р с ь к о г

атендач

1 ШШШаі
Ш%Х'и

y

Е в Г Є Н

ііеНИіЖ

t

КЛ
ІЬЌ

з а

Пишіта

‚^5,-

'_`ас- `

г о я в с

Foit pybr-rli.ea

`"

J.

AIMERFFIAN
R E C O R B C O . ,

,

Маєм-- на `окладі всі , Д o ^ б b l ^ фонщіоафн.
ГРМчні І аі соружж-, ж комбіщ'ції фоіюі самі радія. Всі товари в нас нові і першої-,
якосугм.
ДО (^Д^гПШНЯ ГРИБІВ.
Ќто в вас яеунить раз ва сцрофу, то все буде џ нас купувати. ІХІіас
оть І Роди.мні і Кр.ияи зі .всіх повѓѓів, ....
яЌ ЗБОРІВ,
Зборів, Золочїї.
Золбчів, Т
Терѓ
Е Р Н 'О П К ; ! " ^
велнюл ТАКОЖ СПІ-ьіи-`і
ш.
Гусят ня. Рогатин, Бібрка, Самбір, Ярослав, Коломия і всі
Рогатин,
Бібрка,
Самбір.
Ярослав,
Коломия
і
всі
другі.
^
?
видання книжки: „Як розаоднrpo^.--fgjeTa або відраву. з ордером прнслатн, або заплатите почтаревн^ грмбн".
ти грнби". Або продам рукояись і
ШхтрачЯ. Інтересуючих прошу го-і
.......
.т .-? Y ,
? - листовно:
І
(

л

у

ж

е

я

4 9

Відтворено кождого дня І в неділі.

Ч

123 АУТ-ЦЧЦБЛ,

l

Л О С Т П

NEW YORK, N. У .

, е

HARRY KRAMAR,

For
prevention
a-.inet g-orainiecHona, a w Zooit-,
the new powerful
antiseptic. Alao
atnarxle againet
colda, соцдЬа and
в мгіооа di.-

ІАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
:ONX,
BROOKLYN. NEW
YORK І ОКОЛИЦЯХ.

120 E. 7te STREET,
NEW YORK CITY ТеІерЬо-м-: Orchard 4 ^ 5 8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful