I

1

1. PSIHOLOGIJA KAO NAUKA

HISTORIJSKIRAZVOJ PSIHOLOGIJE Od svog postanka covjek je iskazivao interes za spoznajom sebe i drugih. Ovaj interes je odraz Ijudske znatizelje ali i potrebe da se upoznaju oni sa kojima se zivi i radi. Kao drustveno bice covjek je oslonjen na druge i zato mora razumjeti ponasanje drugih i svoje uskladiti sa njihovim. Ako ovaj interes za spoznajom sebe i drugih shvatimo kao zacetak psihologije kao nauke, onda mozemo reci da je ona jedna od najstarijih naucnih disciplina. Filozofija je u pocetku sadrzavala sveopcu ljudsku spoznaju pa i onu iz obJasti psihologije. Od mnogih filozofa koji su se isticali u proucavanju psihoJoskih problema treba istaci Aristotela, Platona i Heraklita, Dekarta (R. Descartes), Loka (J. Locke) i Hjuma (D. Hume). Samo ime psihologija potice od grckog filozofa Aristotela koji je tumacio da je psihologija nauka o dusi (psiho - dusa i logos - nauka). Demokrit, prije Aristotela, svijet je tumacio materijalisticki (tzv. atomizam). Za njega je dusa sastavljena od atoma, ali onih finijih, pa je i ona, kako je materijaine prirode, podlozna umiranju. Platon je, medutim, smatrao da dusa nije materijalna, pa je stoga vjecna. Ova dva ucenja, potakla su Aristotela da potrazi kompromis. Dusa, za njega, ima tri razine: vitalna dusa - obuhvata vazne zivotne funkcije, ammalna dusa - opazanja, osjecanja i zudnju te razumska dusa - spoznaju i volju. Njegovo je ucenje bilo vise zasnovano na posmatranju i uocavanju zakonitosti psihickog zivota, pa je i danas relevantno ucenje o zakonu asocijacija. Psihicki procesi ucenja, prema velikom grckom misliocu, odvijaju se prema zakonu dodira, kada se dva sadrzaja dozivljavaju istovremeno ili neposredno jedan iza drugog, sjecanje na jedan obnavlja i drugi; zakonu slicnosti, kada su dva sadrzaja slicna, onda obnavljanje jednog sadrzaja olaksa obnavljanje i drugog, i zakonu kontrasta, kada se lakse pamte suprotnosti. Dekart (1596.-1650.) je prvi filozof koji psihologiju izdvaja iz filozofije i formira zasebnu filozofsku granu koju naziva mentalna filozofija. Mada je ovo bio znacajan iskorak u osamostaljenju psihologije u zasebnu naucnu disciplinu, jos dugo se zadrzalo misljenje da je psihicki zivot covjeka u domenu filozofije te nije potrebna druga nauka da to izucava. Pocetkom 16. stoljeca iz filozofije se izdvajaju egzaktne nauke astronomija, fizika, hemija i biologija. Za naucno istrazivanje koriste se egzaktne metode, prvenstveno eksperiment. Sredinom 19. stoljeca egzaktne metode se pocinju primjenjivati i u istrazivanju psihickih pojava. Fiziolog E. H. Veber, (E. H. Weber),
3

2

jedan od osnivaca psihofizike, eksperimentalno istrazuje koliki je potreban inter. -zitet drazi da bi covjek imao osjet. Ova istrazivanja dalje razvija 0- T. Fehnei (G. T. Fechner), (fizicar, filozof i eksperimentalni psiholog, koga posebno zamma odnos izmedu drazi i osjeta. On eksperimentalno utvrduje zakofl'tost koja je i danas vazeca u mjerenju osjeta i drazi i kvantifikuje njihov odnos (Weber-Fechnerov zakon). Ovi su radovi imali velikog poticaja u razvoju psihologije i njenom osamostaljivanju kao zasebne nauke. Konacno Wilhelm Wundt (1832.-1929-) u Lajpcigu 1879. godine osniva labaratorij za eksperimentalnu psihologiju i time definitivno ustanovljuje psihologiju kao empirijsku nauku. On sa svojim saradnicima istrazuje fizicke i hemijske procese u materijalnom svijetu i njihov utjecaj na covjeka. U daljem razvoju psihologije istrazuju se i slozeniji psihicki prpcesi kao sto su misljenje, pamcenje i ucenje. Fizicari, biolozi, hemicari i fiziolozi svojim egzaktnim istrazivanjima doprinijeli su razvoju psihologije kao egzaktne nauke jer se dotada o psihickom zivotu covjeka sudilo na osnovu razmisljanja i pretpostavki. U daljnjem razvoju psihologije posebno se isticu Alfred Bine (Binet) i Ivan Petrovic Pavlov. Alfred Bine u Parizu otvara labaratorij eksperimentalne psihologije i daje veliki doprinos mjerenju inteligencije. Njegova skala za mjerenje inteligencije i danas je osnovni model za brojne testove kojima se mjere mentalne sposobnosti coYJeka. Ruski istrazivac Pavlov je svojim eksperimentalnim radovima mnogo doprinio u spoznavanju fizioloskih osnova psihickog zivota. Njegov eksperiment sa formiranjem uvjetnog refleksa kod psa je razjasnio neke patoloske pojave u psihickom zivotu ljudi i zivotinja. Pocetkom 20. stoljeca psihologija se pocinje intenzivno razvijatl u SAD gdje se isticu Katel (James MckKeen Cartel), Torndajk (E. L.ThorndiKe), Vudvort (Wood-worth), Terstoun (Thurstone), Skiner (B.F.Skinner) i dr. Znaoajno je istaci da se u SAD vrse sistematska psiholoska istrazivanja koja podupire drzava i da se rezultati tih istrazivanja koriste u raznim oblastima zivota, posebnO u industriji. propagandi i vojsci. Poslije Drugog svjetskog rata psihologija sve vise izlazi iz teoretskih okvira i priblizava se zivotu, tako da nema ljudske djelatnosti gdje se ne koriste dostignuca ove egzaktne nauke. PREDMET IZUCAVANJA PSIHOLOGIJE U najsirem smislu predmet izucavanja psihologije je psihicki zivot. Pod pojmom psihicki zivot podrazumijevamo psihicke procese i psihicka ^tanja. O psihickim procesima i stanjima mozemo suditi na osnovu objektivnog, spoljnog posmatranja ponasanja ljudi i na osnovu neposrednog, vlastitog iskustva. U uzem smislu, predmet psihologije je covjek, i to istrazivanje njegova ponasanja i njego4

3

Dakle. ZADACI PSIHOLOGIJE Osnovni je zadatak psihologije proucavanje zakonitosti psihickog zivota covjeka. proces diferencijacije psihologije na uza naucna podrucja je i dalje prisutan. i na kraju aktivnost same individue koja na odredeni nacin utjece na okolinu. i "zasto?". kao npr. to se psihologija svrstava u egzaktne nauke. fizioloska psihologija proucava ovisnost psihickog zivota od strukture i funkcije nervnog sistema. culnih organa i organizma u cjelini. socijalna okolina koja djeluje na pojedinca i tako utjece na njegove dozivljaje i ponasanje. ukazati na uzroke psihickih pojava. Kako je predmet izucavanja psihologije psihicki dozivljaj koji se moze objektivno ustvrditi. Sve je prisutnija teznja da se opca psihologija dalje diferencira na zasebne discipline koje ce izucavati pojedine psihicke procese ili stanja.. S obzirom na predmet razmatranja. GRANE PSIHOLOGIJE Psihologija se naglo pocela razvijati potkraj 19. Prakticni zadatak psihologije podrazumijeva primjenu teorijskih psiholoskih spoznaja u razlicitim ljudskim djelatnostima. osjecanja i dozivljaja. kako se odvijaju psihicki procesi. Pichot (Maria Furst. "na njih djelovala i mijenjala ih". Teorijski zadatak podrazumijeva upoznavanje i razumijevanje psihickih zakonitosti. psihologija ucenja i si. medicine i drugih nauka. ukoliko se oni mogu manifestirati i zahvatiti na objektivan nacin. psihologija motivacije. 5 4 . "kako?". Za utvrdivanje predmeta izucavanja psihologije bitni su sljedeci faktori: fizicka okolina koja djeluje na organizam izazivajuci razne subjektivne dozivljaje. R. psihologija ima za predmet svog izucavanja nesto sto nije materijalno a sto se da objektivno ustvrditi. str. 2. Psihologija. i to tumace J. stoljeca tako da je ubrzo trebalo razdvojiti psiholoske spoznaje koje imaju zajednicka obiljezja i postupke u istrazivanju. U torn smislu ovaj zadatak treba dati odgovore na tri pitanja: "sta?". mijenja je i prema njoj modifikuje svoje ponasanje. Ovaj osnovni zadatak mozemo razmatrati sa teorijskog i prakticnog stanovista.3). Zagreb. Koristeci se spoznajama biologije. 1995. endokrinih zlijezda. Delay i P. mozemo razlikovati teorijske i primijenjene psiholoske grane. odrediti psihicke pojave.vih stanja svijesti. Psihologija nastoji otkriti i formulirati zakone tih fenomena. Skolska knjiga. potom objasniti njihovo nastajanje da bi. Fizioloska psihologija izucava organske osnove psihickog zivota. Opca psihologija ima teoretski karakter i proucava osnove psihickog zivota. Bujas definira psihologiju kao nauku o subjektivnim dozivljajima. Teorijske psiholoske grane: 1. Kako se i dalje siri psiholoska spoznaja. ako ustreba.

faza izražaja . hemijske. Introspektivni eksperiment: vrši se istraživanje i utvrđuju rezultati na temelju iskaza pojedinaca. faza doživljaja .na čovjeku.ispitanik registruje doživljaj u svojoj svijesti i oblikuje ga.METODA EKSPERIMENTA Eksperimentalna faza u psihologiji nastala je pred kraj ovog vijeka.ispitanik reagira bilo pokretom bilo riječima na draž. dok druga grupa radi u uobičajenim uvjetima. Uvjeti kojima se namjerno manipulira u eksperimentu. U psihologiji postoje dvije vrste eksperimenata. Njoj je prethodio dug period tzv. Zadatak: 1. prirodni). zovu se nezavisna varijabla. Osnovna odlika eksperimenta je mogućnost umjetnog izazivanja neke pojave i uvjeta pod kojima se ona razvija.eksperimentalna grupa. Pored toga. 3. odnosno pruža se mogućnost mjerenja učinka pojedinih varijabli. Za provjeru stvarnog učinka pojedinih eksperimentalnih varijabli i kontrolu ometajućih uvjeta (neutralni. prednaučne ili literarne faze koja je nesumnjivo doprinijela razvoju psihologije. ali je tek uvođenjem eksperimenta u psihološko istraživanje ustoličilo psihologiju kao egzaktnu nauku. to razlikujemo tri faze njegove realizacije. Komparacijom rezultata u završnom ispitivanju utvrđuje se učinak nezavisne varijable na pojavu koja se mjeri. ova metoda ima i izvjesnih nedostataka. bez djelovanja nezavisnih varijabli . laboratorijski. tj. uočljive manifestacije psihičkih pojava. a pojava koja se mijenja pod djejstvom promjenjenih uvjeta zove se zavisna varijabla. Kako se u psihologiji eksperiment uglavnom izvodi. u eksperimentalnom se istraživanju formiraju dvije grupe. ali se u psihologiji ne može uvijek primijeniti. One se ujednačavaju u općim i posebnim karakteristikama. Na ovaj se način isključuje subjektivizam u interpretaciji rezultata. Obrazloži kako bi eksperimentalno istražio djelovanje prijekora na školsko učenje! 7 5 .draži fizičke. dakle. prije svega zato što se eksperiment ne može uvijek primijeniti i Što se ljudi ne ponašaju isto u prirodnoj i eksperimentalnoj situaciji. Objektivni eksperiment: prate se objektivne.kontrolna grupa. faza podražaja . fiziološke i psihološke prirode. Također eksperiment omogućuje kontrolu djelovanja nezavisnih varijabli koja se u prirodnim uvjetima ne bi mogla lako uočiti i pratiti. onima koje mogu imati utjecaja na zavisnu varijablu. Prednost eksperimentalne metode je upravo namjerno izazivanje pojave a ne čekanje da se ona pojavi. 2. Eksperimentalna metoda je najpouzdaniji naučni postupak za utvrđivanje uzročnih veza među pojavama. Jedna grupa se stavlja u eksperimentalnu situaciju i sistematski se prati djelovanje nezavisnih varijabli . 1. reagovanje organizma ili pojedinih organa i receptora na podražaj. Manipulacija raznim nezavisnim varijablama omogućuje egzaktno utvrđivanje koliko one djeluju na zavisnu varijablu.

Naučno promatranje se razlikuje od svakodnevnog po jasno definisanom cilju. Psiholozi eksperimentalisti. i otuda je teško ustvrditi vjerodostojnost i objektivnost introspektivnog izvještavanja. nego se opažaju pojave koje se spontano javljaju. ali ona ima i izvjesnih nedostataka. najveća slabost ove metode je što se njeni rezultati ne mogu podvrći objektivnoj verifikaciji drugih istraživača. posebno ona koja kratko traju. METODA SAMOOPAŽANJA Metoda samoopažanja ili introspekcije je svojstvena samo psihologiji. 8 6 . ali direktno promatranje psihičkih procesa i stanja možemo shvatiti samo na temelju vlastitog samopromatranja. koristimo se slobodnim promatranjem. Konačno. Introspekcija je jedinstvena naučna metoda i zahvaljujući njoj Čovjek može da shvati sve bogatstvo psihičkog života. Mada se metodom opažanja direktno ne zahvata subjektivni. u prvom redu Wunt. kritikovah su ovu metodu kao nepouzdanu. Wunt je tvrdio da čovjek ne može istovremeno nešto doživljavati i promatrati. Samoopažanje se zasniva na opažanju vlastitog psihičkog života. Ovom metodom se ne mogu zahvatiti intenzivna psihička stanja. U odnosu na slobodno promatranje. Kod kontroliranog promatranja se unaprijed postavlja hipoteza o mogućim uzrocima koji djeluju na promatranu pojavu. Kod ovog opažanja ispitivač i ispitivani je jedno lice i jedino se na takav način može zahvatiti stvarno unutrašnje doživljavanje. odnosno opažanje može biti slobodno i kontrolirano. ona može dati pouzdane rezultate ako se obavlja na reprezentativnom uzorku na sistematičan i organizovan način. Mnogi psihički procesi i stanja su toliko složeni da ih je teško jezički opisati. Jedno vrijeme se smatralo da je to jedina metoda kojom se može istraživati psihički život čovjeka. u metodi opažanja se ne manipulira nezavisnim varijablama.METODA OPAŽANJA U nauci se za ovu najrašireniju metodu koriste i nazivi promatranje. psihički život. On je to slikovito objašnjavao: jedna ruka može hvatati drugu ruku. opservacija i neeksperimentalno istraživanje. kontrolirano je sistematičnije i ima jasnije određen cilj i plan promatranja. Slabost ove metode je i to što stvarno usmjeravanje svijesti na neki psihički proces smanjuje njegov intenzitet. planu i načinu registriranja. Čovjek može suditi o doživljavanju i psihičkom životu drugih ljudi na osnovu njihovih iskaza i našeg promatranja njihovog ponašanja. Kada promatramo neke pojave a ne znamo kakav učinak one mogu imati na ponašanje ljudi. Psihološka opservacija. Za razliku od eksperimenta. a ne može u isto vrijeme uhvatiti i samu sebe. Također njome se ne mogu promatrati složeni dubinski procesi i stanja ličnosti.

Intervjui se dijele na standardizovane i nestandardizovane. Frojd (Sigmund Freud. mtervju ne sluzi samo za dobijanje odredenih podataka u psiholoskom istrazivanju. Tokom razgovora ispitivac prati reakcije i ponasanja ispitanika koje moze registrirati u toku ili odmah po obavljenom razgovora.doznati ni jednom drugom. Tehnike psiholoskog istrazivanja omogucuju sistematsko. Pitanja koja postavlja ispitivac trebalo bi da budu kratka i jasno formulirana. odledivanje) ispitivac postavlja pitanja kojima uspostavlja kontakt. jer o mnogim psihickim procesima i stanjima ne bismo mogli. ova metoda je osnovna u psihologiji. Svakom psiholoskom intervjuu. anketa. INTERVJU Rijec intervju potice od engleske rijeci "interview" sto znaci sastanak. sociometrijski postupci i testovi. Najcesce primjenjivane tehnike u psiholoskom istrazivanju su. nego se njime moze i terapeutski djelovati. Ova su pitanja neka vrsta zadataka. intervju. Za vodenje intervjua potrebno je veliko iskustvo.Bez obzira na navedene nedostatke introspekcije. Kako ovo nije jedina metoda u psihologiji. skala procjene. • TEHNIKE ISTRAZIVANJA U PSIHOLOGIJI Navedene psiholoske metode koriste razlicite tehnike za prikupljanje i obradu podataka. Obicno se razgovor dijeli na dvije etape. dok kod nestandardizovanog intrvjua ispitivac moze u zavisnosti od situacije formulirati pitanja. upitnik. Razlikuje se od razgovora koji vodimo u svakodnevnom zivolu po svojoj organizaciji i siruktwri. 1856-1939) je radi psihoanalize. mora znati postavljati pitanja u pravi cas i tako odrediti tempo i pravac razgovora. plana razgovora i nacina (taktike) kako ce se voditi razgovor. plansko i objektivno istrazivanje psihickih pojava. neiasnaijaitanja na koja se unaprijed zna odgovor nije dobro postavljati. Tako se preporucuje da ispitivac ne zauzima stav isljednika niti pak previse familijaran stav. tj. njene rezultate treba provjeravati i dopunjavati drugim objektivnijim metodama. Razgovor je cesto primjenjivana tehnika za dobijanje podataka u psiholoskom istrazivanju. odnosno razgovora mora prethoditi temeljita priprema koja podrazumijeva tacno defmisanje predmeta razgovora. usmjerenih na to da se ukaze na kvalitativne osobine proucavane pojave. razgovor. Poslije se govori o predmetu istrazivanja gdje ispitivac mora imati svoju taktiku. gdje je sago9 7 . pitati nekoga za misljenje. razvio narocitu vrstu razgovora. Kod standardnog intervjua pitanja su unaprijed pripremljena i svim ispitanicima se postavljaju u istoj formi. Dvosmislena. U prvoj etapi (tzv.

da ispitanik može na njih odgovoriti. 2. 10 8 . jasna. Svaki upitnik ima jasno definiran cilj istraživanja i ključ na osnovu kojeg se može zaključiti o smjeru i veličini razvijenosti određene psihološke pojave. a odnose se na ispitivanje različitih psiholoških pojava. dok se pitanja formuliraju na osnovu principa koji daju naučno validne rezultate. Vodi razgovor sa drugim učenikom prema prethodnoj pripremi! UPITNIK Upitnik je niz pitanja u pismenoj formi. potrebno je istaći da rezultate dobivene intervjuom treba kombinovati sa drugim objektivnijim tehnikama psihološkog istraživanja. 1896-1980) razvijao "klinički razgovor" kojim je kod djece izazivao spontane predodžbe i na taj način pedagoški djelovao na njih. Slično je i Pijaže (Jean Piaget. Riječ anketa dolazi od Francuske riječi "enquete" što znači istraživanje. kojim će se istražiti odnos mladih prema služenju vojnog roka! ANKETA Anjkejtaje_p_sihološka tehnika koja se koristi za prikupljanje određenih podataka. jednokratna ili višekratna. Sastavi upitnik o stavovima muškaraca prema učešću žena u politici sa mogućnošću slobodnih odgovora. . Sačini pripremu za vođenje razgovora o nekom psihološkom problemu! 2. stavovi. anketa podrazumijeva dobru pripremu. pa stoga ti rezultati nemaju značajnu naučnu vrijednost. Pitanja i zadaci: 1. javna ili anonimna. gLezult&ijjiG^jcjii anketom se uglavnom ne zasnivaju na sistematskom praćenju ispitanika i ne dopuštaju nikakvo provjeravanje. isljeđivanje. Anketom..vornika dovodio do spoznaje i prevladavanja težnji potisnutih u svijesti. na tačno određenom uzorku. sastavljenih prema određenom sistemu. Odgovori mogu biti u formi slobodnih i u formi alternativnog izbora. Pitanja i zadaci: 3. Uz navedene prednosti i mogućnosti intervjua.interesovanja i si. Pri sastavljanju ankete vodi se^računao sljedećem: -""""pitanja: moraju odgovarati cilju koji se istražuje. 7^\Tfketa-može biti pismena ili usmena.. Jednako kao i druge tehnike. se ispituju različiti psihološki problemi. Sastavi upitnik sa odgovorima u formi alternativnog izbora (Odgovori sa "Da" i "Ne"). Upitnici uglavnom služe za ispitivanje masovnih pojava i obično se statistički obrađuju. ispitivanje. mišljenja.pitanja moraju biti razumljiva.

Sociogram je grafička shema gdje se vizualno mogu jednostavno uočiti međusobni odnosi članova u grupi. Ova tehnika omogućuje kvantifikaciju psiholoških mjerenja i na taj način daje psihologiji više egazaktnosti. Zadatak: 1. što se može prikazati pomoću sociograma. gdje se statistički izračunavaju različiti indeksi . Tehnike skaliranja se koriste najčešće za ispitivanje psiholoških pojava koje je teško kvantifikovati. Vrijednost ove tehnike je u tome što njome otkrivamo pojedince koji su najviše cijenjeni i koji su odbačeni. odnosno da označe one sa kojima ne bi željeli sarađivati.ispitanici moraju dovoljno biti motivirani da na njih odgovore. li 9 . kategorijama i grafički. Sama tehnika kojom se utvrđuje mjesto pojedinaca u grupi. odbačenost. bazira se na principu izbora onih sa kojima bi najradije sarađivali.broj pitanja ne treba biti prevelik. npr.grupna kohezija. intenzitetu i kvalitetu izraženosti nekih psiholoških pojava. - Zadatak: 1.. Školsko ocjenjivanje je također jedan vid skale procjene koja ima pet stupnjeva. gdje jedan ili više ocjenjivača procjenjuju neku psihičku osobinu ili proces. Na grafičkoj skali od 1 do 10 procijeni objektivnost ocjenjivanja svih nastavnika koji tebi predaju! SOCIOMETRIJSKA TEHNIKA Ovom se tehnikom utvrđuju međusobni odnosi pojedinaca u grupi. Numeričke skale koje se koriste u psihološkim istraživanjima preciznije određuju brojne vrijednosti ispitivane psihološke pojave. popularnost. Procjene se mogu označavati brojevima. Ovaj vid vrednovanja učeničkih znanja ima nedostatak što svaki nastavnik ima svoje vlastite kriterije ocjenjivanja. Pritom se koriste različite skale mjerenja urađene po nekorn redoslijedu. Ti odnosi mogu biti: uzajamno i jednostrano privlačenje.. Anketirali ste učenike osmih razreda o njihovom stavu prema pušenju. Odnosi u grupi se mogu iskazati i pomoću sociometrijskih matrica. uzajamno i jednostrano odbijanje i indifirentnost. . Na osnovu dobijenih rezultata možemo ustvrditi kakvi su odnosi u grupi.ne smiju postojati razlozi koji bi mogli utjecati na ispitanika da pogrešno i neiskreno odgovara.pitanja ne trebaju biti sugestibilna. . mjerenje stavova. . kako ćete obraditi rezultate ankete da bi se mogli koristiti u praksi? TEHNIKA SKALIRANJA Tehnika skaliranja je istraživački postupak kojim se prikupljaju činjenice o stepenu.

To su sistematska ispitivanja koja kvalitativne odlike treba da kvantifikuju. 2. da je osjetljiv.SI. da se uzastopnim mjerenjem neke psiholoske osobine kod istih ispitanika dobijaju isti ili slicni rezultati. medusobnom usporedbom postignuca ostalih ispitanika. da bude objektivan."testari" znaci posvjedociti. Sociogram Zadatak: 1. ispit. Test se sastoji od jednog ili od niza zadataka kojima se utvrduju odredene osobine ispitanika. tj. 12 10 . Sacini sociogram svog razreda i tekstualno objasni kako je razred socijalno struktuiran! PSIHOLOSKI TEST Rijec test je latinskog porijekla . Siroku primjenu u psiholoskoj praksi imaju otkako je Binet zajedno sa Simonom razradio sistem testova za utvrdivanju umnog razvoja djece. da rezultati zavise od sposobnosti ispitanika a ne od onoga koji procjenjuje rezultat (da razliciti ispitivaci isto ocjenjuju). da bude valjan. tj. 4. 1. da se njime mogu utvrditi stvarne razlike izmedu ispitanika u osobini koju mjerimo. tj. dok u engleskom jeziku rijec "test" znaci proba. on mora ispunjavati sljedece mjerne karakteristike: 1. dokazati. da mjeri upravo onu osobinu koju zelimo utvrditi kod ispitanika. Rezultati dobijeni ovakvim mjerenjem se vrednuju na standardan nacin. 3. da bude pouzdan. provjeravanje. Da bi test bio standardizovan (jednak za sve ispitanike). tj.

Testovi koji se primjenjuju u istraživanju određenih psiholoških pojava. U odnosu na to koja psihološka svojstva mjere. Međutim. Standard i zovan i testovi omogućuju psihologiji da egzaktno ustvrđuje određene psihološke pojave. PROVJERITE SVOJE ZNANJE Odakle potiče riječ psihologija? U čemu je razlika tumačenja pojma "duša" između Platona i Demokrita? Ko je i kada osnovao prvu laboratoriju za eksperimentalnu psihologiju? Sta je predmet izučavanja psihologije? Koji su teorijski zadaci psihologije? Nabroj grane psihologije! Sta je to zavisna varijabla u psihološkom eksperimentu? Navedi faze u realizaciji psihološkog eksperimenta? Koje su dobre i koje loše strane introspekcije? Koje su karakteristike standardiziranog intervjua? Sta je to skala procjene? Navedi karakteristike standardiziranog testa! Da li su rezultati testova u potpunosti tačni? 13 11 . moraju biti baždareni kako bi se njima mogla odrediti relativna vrijednost svakog pojedinca u odnosu na sve koji su ispitivani. Baždarenje je složen statistički postupak kojim se bavi posebna grana psihologije . testove dijelimo na: testove sposobnosti. testove ličnosti i testove postignuća. rezultati testova nisu uvijek u potpunosti tačni pa se moraju dopunjavati rezultatima dobivenim drugim metodama i tehnikama.psihometrija.

nervni sistem. 14 12 . Eksteroreceptori primaju podražaje iz spoljneg svijeta (osjeti vida. koji je još u 5. dodira. sve do kraja 18. mogao je obavljati određene pokrete. Tako je fiziolog Gole vještom operacijom odstranio psu veliki mozak. U odnosu na vrste draži koje registriraju. hemijske. mišićima i žlijezdama sa unutrašnjim lučenjem koji direktnije učestvuju u psihičkom životu. nego organizam u cjelini. Pojavom eksperimenta u psihologiji utvrđuje se povezanost tijela i duše. O promjenama u tijelu obavještavaju nas proprioreceptori smješteni u mišićima. RECEPTORI (OSJETILA) Receptori registriraju promjene koje se zbivaju u spoljnem svijetu i u našem organizmu. sluha. Stoga ćemo. Mada je bilo genijalnih pojedinaca koji su uviđali vezu između mozga i psihičkog života čovjeka. kakav je bio Kroton (Croton). ORGANSKE OSNOVE PSIHIČKOG ŽIVOTA Organsku osnovu psihičkog života predstavlja organizam u cjelini. U 19. ali nije bilo ni traga psihičkog života. stoljeća vladalo je opće mišljenje da su tijelo i duša odvojeni. stoljeću prije nove ere seciranjem ljudskog lesa ustvrdio daje mozak centar našeg duševnog života. Osjetni organi se razlikuju i prema tome da li registriraju draži koje dolaze iz spoljneg svijeta ili iz unutrašnjosti tijela. Mnogo je vremena trebalo da ljudi shvate daje psihički život čovjeka povezan sa mozgom i nervnim sistemom. ukusa. uz nervni sistem dati i osnovne informacije o čulima. bola i osjet za toplo-hladno). Podlogu psihičkog života ne Čine samo mozak i nervni sistem. Organske osjete primamo od interoreceptora koji se nalaze u unutrašnjosti tijela. stoljeća eksperimentalna istraživanja sve dublje prodiru u odgonetanje tajni organskih osnova psihičkog života. Svi organi su važni za normalno psihološko funkcioniranje. Tako je mislilac Aristotel tumačio da mozak ima funkciju hlađenja krvi. Kada se pas oporavio.2. toplotne i svjetlosne draži. stoljeću je nizom istraživanja utvrđena veza između psihičkog života i fizioloških funkcija organizma. osjetne organe dijelimo na one koji registriraju mehaničke. Više o osjetnim organima i njihovom funkcioniranju izložit ćemo kad budemo obrazlagali nervni sistem. Tokom 20. žlijezde sa unutrašnjim lučenjem i mišići. zglobovima i unutrašnjem uhu (kinestetski i statički receptori). ali su najznačajniji: čulni organi.

Ako ova žlijezda prekomjerno luči hormon. Poremećaj rada štitne žlijezde sa uspjehom se može liječiti u ranom djetinjstvu. Posljedica je skupljanje i opuštanje mišića. Mišići su nosioci funkcije pokreta organizma. spomenut ćemo one najvažnije. Ako ova žlijezda prekomjerno luči hormone. posljedica je kretenizam. žlijezde sa unutrašnjim lučenjem regulišu fiziološke procese u organizmu. dolazi do gigantizma. Žlijezde koje luče hormone u krv zovu se endokrine. Hipofiza luči više hormona koji regulišu rad ostalih žlijezda. Smanjeno lučenje ovog hormona dovodi do slabljenja seksualnog nagona i općeg zamora. Ijedna i druga anomalija dovodi i do poremećaja psihičkog života. Tiroidna ili Štitna žlijezda luči hormon tiroksin koji regulira potrošnju kiseonika u organizmu i tako utječe na aktivnost organizma. ' ŽLIJEZDE SA UNUTRAŠNJIM L UČENJEM Lučenjem hormona i sekreta u krv i unutrašnjost tijela. Smještena je u bazi mozga i čine je dva režnja. glatki mišići (zidovi utrobe i krvnih sudova) i srčani mišić (posebna vrsta poprečnoprugastog mišića). Postoji više tih žlijezda. Za psihički život čovjeka uglavnom je značajna funkcija endokrinih žlijezda. Smještena je u gornjem dijelu vrata. Smanjen rad tiroidne žlijezde uzrokuje različite psihofizičke promjene. dok pretjerano lučenje može dovesti do prijevremenog seksualnog razvoja dječaka i pojave muških karakterstika kod djevojčica i žena. Postoje poprečnoprugasti mišići (mišići kostura). dolazi do povećane opće aktivnosti (hiperaktivnost). Hormoni kore su značajni za emocionalno ponašanje. Kortikosteroidi također utječu na regulaciju kalcija i vode u organizmu. odnosno zaostatak u razvoju inteligencije i emocionalna neprilagođenost. dovodi do patuljastog rasta. Kora luči hormone kortikosteroide a jezgro adrenalin. dok egzokrine žlijezde luče sekrete u šupljine tijela. Glatkim i srčanim mišićima ne možemo upravljati svojom voljom. dok smanjeno lučenje hormona.EFEKTORI U efektore spadaju mišići i žlijezde sa unutrašnjim lučenjem. MIŠIĆI Mišići vrše pokrete tako da se nervnim vlaknima iz viših centara prenose nervni impulsi. 15 13 . što uzrokuje određene biohemijske procese i oslobađanje energije. dok žlijezde sa unutrašnjim lučenjem prvenstveno reguliraju hemijske procese u organizmu. Što na psihičkom nivou izaziva povećanu nervnu napetost. pri kraju dušnika. Desi li se to prije rođenja i u periodu ranog djetinjstva. Adrenalne ili nadbubrežne žlijezde su smještene pored bubrega.

Nervna ćelija može biti različitog oblika a sastoji se od neurona. dok dendriti prihvataju nervne impulse s druge nervne ćelije i upućuju ih ka tijelu ćelije. jedra i produžetaka. Mijelinska opna se javlja u različito vrijeme razvoja kod različitih organa. Osnovna razlika između dendrita i teledendrita je funkcionalne prirode: teledendriti provode nervne impulse na drugu ćeliju. Ćelijska opna obavija pihtijastu masu . CNS čine mozak i kičmena moždina. vanjska ili Svanova opna (neurolema) služi za mehaničku zaštitu neurita. U njima su smješteni neurotransimiteri (posrednici. dok unutrašnja ili mijelinska opna služi za fiziološku izolaciju. a na psihičkom planu izaziva promjene u emocionalnom reagiranju.Povećano lučenje adrenalina utječe na rad poprečnoprugastih i glatkih mišića. medijatori) koji služe kao posrednici u prenošenju impulsa sa jednog neurona na drugi.plazmu u kojoj se nalaze tanke niti . Više nervnih ćelija se grupiše u čvorište koje se zove ganglion. što uvjetuje povećanje šećera u krvi. povećanje pritiska i ubrzanog rada srca.teledendrita koji se spajaju sa sljedećom nervnom ćelijom.neurofibrili koji prenose nervno uzbuđenje kroz ćeliju. Kraći produžeci se zovu dendriti i preko njih se prenose nervni impulsi u nervnu ćeliju. Hormoni spolnih žlijezda utječu na psihički život Čovjeka. posebno u periodu puberteta i prelaznom periodu (pubertetske i klimakterične krize). Reguliše i usklađuje rad cijelog organizma. omogućuje vezu organizma sa spoljnim svijetom i predstavlja fiziološku osnovu psihičkog života. Obično se dijeli na moždano-moždinski (cerebrospinalni) i autonomni (vegetativni) dio. Neurit se završava razgranatom mrežom nervnih vlakana . Nervni sistem je građen od nervnih ćelija ili neurona. Snop produžetaka gangliona čini nerv ili živac. Gonade ili spolne žlijezde intenzivnije luče hormone u doba puberteta. U jedru nervne ćelije nalaze se hromozomi koji su nosioci nasljednih osobina. Između dva neurona postoji mikro distanca (međuprostor). kolaterale kojima se nervna ćelija povezuje sa drugim nervnim ćelijama. U zavisnosti od toga gdje sprovode nervno 16 14 . Iz nervne ćelije izdvajaju se ogranci ili produžeci koji mogu biti kraći i duži. a PNS svi živci koji izlaze iz mozga i kičmene moždine. Naprimjer. NERVNI SISTEM Nervni sistem je najrazgranatiji sistem organa u Čovjekovom organizmu. koja se zove sinapsa. Neki neuriti imaju produžetke. Duži produžetak se zove neurit ili akson koji može imati dužinu preko jednog metra. U okviru moždano-moždinskog su centralni nervni sistem (CNS) i periferni nervni sistem (PNS). Neurit je obavijen sa dvije opne. senzorni nervi dobijaju ovu omotnicu već u embrionalnom razvoju a neki efektori u drugoj godini života. Ustvari na kraju teledendrita nalaze se sitni mjehurići. Ti hormoni su značajni za reprodukciju i pojavu sekundarnih spolnih krakteristika.

neuroni nisu neposredno vezani jer se između njih nalazi jedan prostor koji se zove sinapsa.uzbuđenje. Nervni podražaj se prenosi tako što se mjehurići na završnom dijelu teledendrita raspuknu u sinaptički međuprostor i neurotransimiteri dolaze u dodir sa postsinaptičkom membranom dendrita. Sinaptički međuprostor je ograničen membranom na teledendritima presinaptička Receptor —$ membrana i membranom koja se nalazi poslije sinapse na denDendriti -y dritima susjednog neurona -postsinaptička membrana.5 milisekunde). Kao što smo istakli. Na taj način Slika 2. Nervno uzbuđenje ili nadraženost je složen biohemijski proces koji se odvija u nervnoj ćeliji i uvijek ima jednosmjeran pravac. koji prenose nervne impulse iz centra ka periferiji. razlikujemo motorne ili eferentne nerve.brži impulsi. pojačavati (eks-citacija) i Grana neurona. koji prenose nervne impulse od periferije organizma ka centru. Neurotransimiteri se zbog razlika u električnom potencijalu vežu za postsinaptičku membranu i tako prenose nervne impulse. i senzorne ili aferentne. deblja nervna vlakna . Živčani impulsi se šire brzinom od 1 do 100 metara u sekundi što zavisi od debljine nervnog vlakna. U sinapsi se odvijaju složeni hemijsko-električni procesi. 17 15 . Nervni nadražaj se prenosi preko sinapse na sljedeću nervnu ćeliju. Nervna ćelija ona je neka vrsta "skretnice" i "filtera" za nervne inpulse. Razlikujemo neuro-neuro sinapse (između dva neurona) i neuro-muskularne (između živčane i mišićne ćelije). Ovo sve traje jako kratko (približno 0. prijem draži i prenošenje nadražaja smanjivati (inhibirati). PRENOŠENJE NERVNIH IMPULSA Nervna ćelija ima funkciju prenošenja nervnih impulsa (nadražaja). Sinapsa nervne impulse može propuštati.

kojima centralni nervni sistem reaguje na draži. te doživljavanje slike promatranih objekata ili pojave u mozgu. Njega Čine svi nervi koji izlaze iz kičmene moždine (moždinski ili spinalni) i svi nervi koji izlaze iz mozga (moždani ili cerebralni). Nervno-mišićna sinapsa PERIFERNI NERVNISITEM Periferni nervni sistem (PNS) služi kao spona između centralnog nervnog sistema i periferije tijela. koja prenose nervne impulse od osjetnih organa do mozga. Zadatak: 1. U bilogiji ste učili čulo vida . Periferni nervi su u parovima (po jedan senzorni ijedan motorni) i ima ih 31 koji se izdvajaju iz kičmene moždine i inerviraju trup i ekstremitete i 12 pari moždanih nerava. na vama je da uradite shemu prijema svjetlosne draži u oku. Razlikujemo senzitivna nervna vlakna.Slika 3. čulne organe koji su smješteni u glavi kao i nervi koji upravljaju radom srca. i motorna nervna vlakna. stvaranje nadražaja u vidnim čulnim ćelijama i njegovo prenošenje vidnim nervom do centra za vid i mozgu.oko. koji inerviraju glavu. 18 . pluća i stomaka.

kičmena moždina 19 . motorni neuron. Vanjski dio čini bijela supstanca sačinjena od vlakana sa mijelinskom ovojnicom. 4. koji se spajaju u mješoviti moždinski spiralni nerv.Siva supstanca obavlja funkcije nižih nervnih centara. koji zajedno čine centralni nervni sistem. U kičmenoj moždini su smješteni mehanizmi refleksnog djelovanja. Zahvaljujući upravo svojstvu senzornih nerava. efektor (mišić. senzitovno n. a dok mu motorni nervi omogućuju da reagira na te podražaje. vlakno. centar refleksnog luka. 2.CENTRALNI NERVNI SISTEM Funkcija svijesti je sveukupnost doživljaja vanjskog svijeta. 5. Leđni korijeni se označavaju kao osjećajni. Pa ipak. Sastoji se od centralnog dijela. trbušni su motorni. Kroz posebne otvore. km. Shema refleksnog luka 1. Slika 4. u svakom kičmenom pršeljenu izlazi po jedan par leđnih i trbušnih nervnih korijena. Unutrašnji dio kičmene moždine je sive boje i sastoji se od tijela nervnih ćelija. sam periferni sitsem ne bi mogao proraditi podražaje vanjskog svijeta i adekvatno na njih odgovoriti. čovjek može primati vanjske podražaje. sinapse neposredne i sa umetnutim neuronom. čulna ćelija. žlijezda). spiralna ganglija. KIČMENA MOŽDINA Kičmenu moždinu sačinjava skup nerava koji se nalazi u kičmenom stubu. Bijela supstanca održava vezu između viših i nižih nervnih centara u aferentnom i referentnom smjeru. trbušnih rogova i leđnih rogova. 3. . Te složenije psihičke aktivnosti mogu izvršiti mozak i kičmena moždina. Ova siva supstanca je u obliku leptira ili slova H. 7. 6.

Ona je centar mnogih somatskih (tjelesnih) i autonomnih (nezavisnih) refleksa. Kičmena moždina je transverzala kroz koju prolaze senzorni nervi kojima se prenose nervni impulsi od osjetnih organa ka mozgu, kao i motorni nervi koji iz mozga prenose impulse do određenih mišića. Dakle, funkcija kičmene moždine je da sprovodi nervne impulse između mozga i periferije i da regulira neke reflekse. MOZAK '

V

Mozak je najsloženiji i najznačajniji dio nervnog sistema. Njegov najveći dio je veliki mozak (cerebrum), sjedište percepcije i svjesnog ponašanja. Veliki mozak ima dvije polovine ili hemisfere koje su prekrivene tankim slojem - moždanom korom. Ona je nosilac svih elemenata svjesnosti. Kora velikog mozga je sive boje i sastavljena je od tijela nervnih ćelija, dok je unutrašnjost bijele boje i sastavljena je od završetaka, motornih i osjećajnih nervnih vlakana. "Čovjekov mozak, koji svojom težinom od oko 1,25 - 1,5 kg sačinjava samo 2 posto tjelesne težine, najkompliciraniji je biološki organ što gaje priroda ikad stvorila. Oko 10-15 milijardi stanica (zajedno sa 100 milijardi stanica za izmjenu tvari i potpornih stanica) sa svojih 10-50 hiljada veza po svakoj stanici predstavljaju tako razgranat i kompleksan sistem, da bijedna malo tačnija shema tog sistema - ako bi se uopće mogla nacrtati - zauzimala površinu od više kvadratnih kilometara, pa makar pojedine živčane stanice ne bi bile nacrtane veće od glave pribadače. Pri tom bi ta shema bila još uvijek nekoliko puta kompliciranija od cjelokupne telefonske i teleprinterske mreže cijelog svijeta. " (Huecker, R. Kakuska, J. Nagornv, Psihologija u službi čovjeka, str. 38.) Glavni dijelovi mozga su : 1. 2. 3. 4. 5. Veliki mozak ili telencefalon; Među mozak ili diencefalon; Srednji mozak ili mezencefalon; Zadnji mozak ili metencefalon i Produžena moždina ili mielencefalon.

1. Veliki mozak ili prednji mozak je podijeljen uzdužnom brazdom na dvije hemisfere koje su spojene poveskom nervnog tkiva (corpus callosum). Mozak je jako izbrazdan što uvećava njegovu površinu. Površina velikog mozga iznosi oko 2000 kvadratnih centimetara, i to je oko 80 % cjelokupne težine moždane mase. Moždana kora obje hemisfere se dijeli na četiri režnja ili lobusa: potiljačni ili okcipitalni sa centrima za vid; sljepoočni ili temporalni za zvuk i govor; tjemeni ili parijetalni za kretanja, dodir i prepoznavanje te čeoni ili frontalni za mišljenje i planiranje. 20

Milbički sistem, najstariji dio unutrašnjosti mozga: to je upravljački centar čuvstvenog života.

Kora velikog mozga, najmlađi dio u razvoju mozga; to je centar svih svjesnih psihičkih funkcija.

Talamus i hipotalamus (koji se na slici ne vide) su centri motivacionih procesa (nagonskih stanja i raspoloženja).

Oči su izvrnuti dio mozga: mrežnica i vidni živci sastoje se od živčanih vlakana. Moždano deblo zajedno s talamusom (tamnosivo) i malim mozgom (svjetlosivo) najstariji je dio mozga: odvde se reguliraju sve osnovne životne funkcije.

Mali mozak je upravljački centar svih tjelesnih pdkreta (tjelesne motorike).

Hipofiza je najvažniji kontrolni centar cijele hormonalne tjelesne ekonomije. Leđna moždina je dijelom provodnik od mozga i do mozga, a dijelom upravljački centar (za jednostavne reflekse) i dijelom živčani centar (parasimpatikus).

SI. 5. Mozak, neki dijelovi i njihove funkcije 21

2. Međumozak je ispred srednjeg mozga i pokriven je dijelovima velikog mozga. Sastoji se od talamusa (vidnih brežuljaka ili kvržica), hipotalamusa (dna) i epifize. Talamus je centar osjećajnih (senzornih) informacija i njihovog prosljeđivanja kori velikog mozga. Tu su i centri za koordinaciju pokreta. Hipotalamus je centar vegetativnih funkcija (disanje, rad srca i dr.). Utiče i na rad hipofize. Epifiza luči hormone i utiče na prilagođavanje spoljnim uvjetima. 3. Srednji mozak se sastoji od tzv. crvenog tijela i četverogubih kvržica. To je najmanji dio mozga. U njemu se nalaze centri regulacije složenih automatskih pokreta i onih koji prate voljne pokrete tijela. 4. Mali mozak ima najveću važnost za motoriku jer koordinira voljne pokrete. Smješten je u zadnjem dijelu i sastoji se iz tri dijela: lijeva i desna hemisfera i srednji dio ili vermis. U unutrašnjosti malog mozga je bijela supstanca, odnosno nervni završeci, u obliku razgranatog drveta, pa je zato zovu i "drvo života". U sastav malog mozga ulazi i tzv. Varolijev most. To je jedno ispupčenje koje se nalazi na centralnoj strani zadnjeg mosta, gdje su smješteni važni centri, za sluh, ravnotežu, osjetljivost kože lica te i centri za inervaciju muskulature lica, očiju i pljuvačnih žlijezda. 5. Produžena moždina se nastavlja na mozak i sliči kičmenoj moždini, s tim što siva masa nije homogena, nego se u njoj nalaze mala ostrvca bijele mase, odnosno nervni završeci. Ovi nervni završeci predstavljaju važne centre za reguliranje rada srca, pluća, jezika, crijeva i grkljana. Tu su i centri za kihanje, kašljanje, žvakanje, gutanje, plakanje (beba). Ovaj dio mozga učestvuje i u regulaciji održavanja ravnoteže tijela. ,

MOŽDANA KORA ILI KORTEKS Moždana kora je najrazvijeniji dio mozga i nosilac svih psihičkih procesa. Građena je od nervnih ćelija različitog oblika. Najveći dio nervnih ćelija mozga je smješten u kori tako da njena površina iznosi oko 220 hiljada kvadratnih milimetara. Prema obliku nervnih ćelija mozak je podijeljen na 52 polja, tzv. Brodmanova polja. Iako je veoma tanka (kao list hartije), moždana kora ima šest slojeva. Moždane brazde i vijuge dijele korteks na: čeoni, sljepoočni, tjemeni i potiljačni dio. Moždana kontrola funkcija odvija se u strogo određenim oblastima kore velikog mozga. Sve te oblasti su međusobno povezane, a pomoću nervnih puteva povezani su i sa određenim centrima u bijeloj masi i u nižim centrima mozga i kičmene moždine. Na taj način moždana kora je u vezi sa svim dijelovima tijela. Posebne skupine funkcionalno povezanih ćelija označavaju se nervnim centrima, a prema položaju i funkciji u nervenim sistemima nazivaju se senzorni, motorni i asocijativni. 1. Senzorni centri su zone moždane kore gdje se završavaju senzorna vlakna koja prenose nervne impulse sa periferije tijela. U senzornom centru impulsi
22

dok povrede pojedinih asocijativnih zona ne moraju dovesti do prestanka 23 . 3. Najvažnije asocijativne zone su u čeonom dijelu mozga i osnovna su fiziološka podloga svijesti. dok u složenim psihičkim procesima mozak funkcionira kao cjelina.se analiziraju. i obuhvata re- tikularnu formaciju. centar za govor u do njoj čeonoj vijuzi. i multimodalne neurone.desnom stranom tijela. regulira i kontrolira psihičke aktivnosti. Dakle. (Prefrontalna lobotomija. 2. tumače i određuju reakcije. ispred središnje vijuge. centar za sluh u sljepoočnom dijelu (girus transverzus). 2. tj. moždano deblo. Tako je poznato da se centar za vid nalazi u potiljacnom režnju mozga us angularis). Luria spominje: 1. Prednje asocijativno polje zauzima 29% površine jedne hemisfere i smješteno je u dijelu frontalnog režnja. gdje su locirani centri za osjete. Desna hemisfera mozga upravlja pokretima e strane tijela dok lijeva hemisfera . Luria u svojim istraživanjima otkrio tri funkcionalna bloka koji u jednostavnim psihičkim procesima djeluju samostal no. Povrede senzornih i motornih centara dovode do ispada odgovarajućih funk-.:ja. R.) Mozak uglavnom integra tivno funkcionira. pokazala je da u takvih osoba je smanjena svjesna kontrola i odgovornost. mada je ruski naučnik A. U mozgu su jasno definisani samo centri za jednostavne senzorne i mo torne funkcije. što pretpostavlja da su u čeonom režnju locirani centri koji upravljaju svjesnim funkcijama. Ovaj blok programira. Neka istraživanja su pokazala da sama kora mozga nije dovoljna za obavljanje složenih psihičkih funkcija. U blizini ovog bloka je motorna zona moždane kore kojom se također odavde upravlja. tzv. centar za miris je u oblasti vijuge parahipokampi. kojima mozak odgovara na nervne draži. centar za kožni osjet je smješten u oblasti postcentralne vijuge itd. prekid nervnih veza između čeonog režnja i emocionalnih centara u hipotalamusu i limbičkom sistemu radi smanjenja agresivnosti. Brokov centar. Asocijativni centri nisu tako jasno prostorno locirani pa ne možemo sa sigurnoš ću ustvrditi centre složenih psihičkih funkcija kakve su mišljenje. Senzorno-motorni blok zahvata vanjske dijelove moždane kore. iz ovih centara polaze nervna vlakna koja prenose nervno uzbuđe nje iz mozga u pojedine dijelove tijela. Motorni centri upravljaju radom mišića i žlijezda sa unutrašnjim luče njem. Svaki osjetni receptor ima zaseban :ar. Asocijativni centri obavljaju funkciju organizacije i smislenost poveziva nja svih psihičkih procesa u mozgu. Funkcionalni blok regulira opći tonus organizma i budnost. Blok složenih psihičkih procesa je smješten u čeonim dijelovima korteksa. 3. subkortikalne jezgre i medijalne dijelove moždane kore. pamćenje i učenje. Centar koji upravlja pokretima glave i ruku je smješten u zadnjem dijelu srednje frontalne vijuge.

drugi ju smanjuje. Prouči funkciju talamusa i hipotalamusa u psihičkom životu čovjeka! / VEGETATIVNI NERVNI SISTEM Nervni sistem se obično dijeli na somatski (tjelesni) i vegetativni (autonomni). Vegetativni nervni sistem dijelimo na simpatički i parasimptički. Zadatak: 1. Ovaj sistem se sastoji od grupa nervnih ćelija (ganglija ) koje su smještene duž kičmene moždine i odgovarajućih centara u mozgu. jer tu funkciju preuzimaju neki drugi dijelovi moždane kore. Vegetativni nervni sistem djeluje autonomno i regulira rad unutrašnjih organa i žlijezda sa unutrašnjim lučenjem. Shematski prikaz vegetativnog nervog sistema . Njihovo je funkcioniranje suprotno. prvenstveno u hipotalamusu. Somatski ili animalni upravlja poprečnoprugastim mišićima i njime čovjek svjesno upravlja. dok jedan povećava aktivnost nekih organa.odgovarajućih psihičkih funkcija. 6. Simpatički nervni sistem ubrzava rad pojedinih organa Oko PljuvaČne žlijezde Žlijezde znojnice Krvni sudovi Srce Pluća Jetra Želudac Nadbubrežne žlijezde Bubrezi Tanko crijevo Debelo crijevo Mokraćni mjehur SI.

( s r c a . 24 . povećava krvni pritisak. Ove promjene su posebno izražene u emocionalnom uzbuđenju i imaju funkciju povećana opće mobilnosti organizma. povećava lučenje adrenalina). pljuvačnih žlijezda. Parasimpatički nervni sistem usporava rad žlijezda i unutrašnjih organa te tako utječe na uspostavljanje ravnoteže u orgnizmu. pluća.

Srednji se mozak sastoji od tzv. Neurofibril je hormon gonade.PROVJERITE SVOJE ZNANJE Mozak predstavlja osnovu psihičkog života čovjeka. Smanjen rad štitne žlijezde može dovesti do kretenizma. Hipofiza regulira rad ostalih žlijezda. Stečeni refleks je trajna veza između draži i reakcije. očiju i pljuvačnih žlijezda. Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 25 . Nervna ćelija ima funkciju prenošenja nervnih impulsa. Reverzibilni krug je način nastajanja olfaktivnog osjeta. crvenog tijela i četverogubih kvržica koje inerviraju muskulaturu lica. U mozgu su jasno definisani centri za pojedine psihičke funkcije. Aferentni nervi prenose impulse od periferije ka centru. Prefrontalna lobotomija je prekid veza između čeonog režnja i hipotalamusa i limbičkog sistema. Proprioreceptori nas izvještavaju o promjenama u našem tijelu. Kičmena moždina sprovodi nervne impulse između mozga i periferije i regulira neke reflekse. Vegetativni nervni sistem se sastoji od simpatičkog dijela kojim čovjek može upravljati i parasimpatičkog koji je autonoman.

čovjek posmatra neki predmet i istovremeno razmišlja. mi ne zapažamo posebno crvenu boju. tokom opažanja čovjek vrši selekciju draži. posebno njen oblik i veličinu. OPAŽANJE Opažanje je proces u kojem čulnim organima spoznajemo svijet koji nas okružuje. • osjećajni ili emocionalni i • voljni ili konativni procesi. Pošto je teško izučavati psihički život u njegovoj stvarnoj cjelovitosti. Prva karika u spoznajnom procesu je opažanje. SPOZNAJNI PROCESI Ovim procesima spoznajemo objektivnu stvarnost. Opažanje je složen psihički proces u kojem ne učestvuju samo osjetni organi. emocija i stavova. Tako kada gledamo jabuku na stolu. jer se oni i ne dešavaju izolovano. opažanje zavisi i od našeg trenutnog stanja. OSNOVNI PSIHIČKI PROCESI Čovjek funkcionira kao jedinstveno psihičko biće. Spoznaja se temelji na analiziranju primljenih informacija iz vanjskog svijeta i njihovom prevođenje u različite pojmove i operiranje njima. nego je zapažamo kao jednu cjelinu. čulni organi imaju svojstvo da primaju podražaj (draž) određene vrste energije iz vanjskog svijeta i unutrašnjosti organizma te da ga prerade u određeni osjet. Najčešća klasifikacija psihičkih procesa je ova: • spoznajni ili intelektualni. Teško je posmatrati izolovano pojedine psihičke procese i stanja. Spoznaja cjelovitog 26 . onu koja nas okružuje. Međutim. Naime. Naime.f[ 3. koristi ranija iskustva i daje im određeni smisao. Osjet je doživljaj koji nastaje pod uticajem podražaja (draži) određene vrste i intenziteta na osjetne organe. pa stoga kažemo daje odražavanje objektivne stvarnosti u našoj svijesti subjektivni doživljaj. odnosno od naših motiva. moramo pristupiti pojedinačnom razmatranju psihičkih procesa i stanja. ^ OSJET Mnogobrojne draži djeluju na naša čula i mi ih ne zapažamo izolovano. osjeća i poduzima akciju. Reagovanje na ove draži preko osjetnih organa predstavlja osnovu opažanja. Objektivni svijet djeluje na naše osjetne organe svojim fizičko-hemijskim procesima i zato opažanje uglavnom zavisi od karakteristika tih podražaja. Npr.

proširena na dvije ili tri boje ili pak potpuna. Pod djejstvom svjetlosti vidni pigmenti koji se nalaze u mrežnjači (rodopsin i tri varijante jodopsina) razlazu se. kretanje. Za razliku od drugih čula. OSJET VIDA Vidni receptori su fotoreceptivne ćelije—štapići i čunići i smješteni su u mrežnjači. Njime ne opažamo samo boju nego oblik. Nadražaji iz desne strane vidnog polja putuju ka lijevoj moždanoj hemisferi i iz lijeve ka desnoj. što se dešava zbog ukrštanja vlakana očnih nerava neposredno iza očiju. ove receptorske ćelije predstavljaju istovremeno i neurone. koje u mozak šalju podatke o intenzitetu. Tako lijeva hemisfera prima impulse s lijeve strane oba oka i vidi desnu stranu vidnog oka. Pored sljepoće za boje česte su mahane ili anomalije osjeta vida kao što su kratkovidnost. Prema tome. što se može ispravljati naočalima. voćne. ali je često djelimično sljepilo za boje. pri čemu nastaje nadražaj u vidu bioelektrič-ne struje. žuta. "tumači" i "vidi" kao detalje slike u vidnom polju. plava) i njihove kombinacije. Svaki optički živac ima oko milion ovih aksona. Ona je redovno prirođena: može biti ograničena na crveno ili zeleno. Prema njemu. začinske. udaljenost. dalekovidnost i astigmatizam nastaju zbog deformacije u očnom sočivu. 29 . a desna na isti način vidi lijevu stranu vidnog polja. dalekovidnost i dr.kao na bezbojnoj (crno-bijeloj) fotografiji. Oni reaguju na prisustvo isparljivih supstanci. Daltonizam je forma djelimičnog sljepila za boje gdje se crvena boja vidi kao zelena. "sređuje". veličinu itd. a mozak konačno vidi i doživljava promatrane objekte i pojave. Kada je u pitanju sljepoća za boje. svi ostali mirisi su kombinacija ovih. Taj nadražaj se putem očnog nerva prenosi u odgovarajući centar u potiljacnom regionu kore velikog mozga. Postoji mnogo kvaliteta mirisa i teško ih je klasificirati. rijedak je slučaj totalnog sljepila. U ovom posljednjem slučaju oko razlikuje samo različite svjetlosne predmete . postoji sljepoća za boje. Vidni osjet je najvažniji za ljudsku spoznaju jer na njega otpada oko 90% svih osjeta. zelena. Međutim. vid nastaje stimulacijom nervnih ćelija mrežnjače. (crvena. smolaste. Ljudsko oko raspoznaje samo usko područje elektromagnetskog spektra (vidljivi dio Sunčeve svjetlosti) valne dužine 400-760 mu. boji i drugim svojstvima primljenih svjetlosnih draži. Olfaktivni sistem je povezan sa limbičkim sistemom. hipotalamusom i dijelovima moždanog stabla. Psiholog Hening spominje cvjetne.OSJET MIRISA Osjetni receptori za miris (olfaktivni) smješteni su u gornjem dijelu sluzokože nosa. Normalno oko raspoznaje četiri osnovne boje. Ove informacije mozak zatim "čita". Zato se kaže da oko samo gleda. truhle i zagorjele mirise.. Kratkovidnost.

nakovanj i uzengiju. OSJET RAVNOTEŽE ILI STATIČKI OSJET Ove osjete dobijamo preko polukružnih kanala i otolitnog aparata koji su smješteni u unutrašnjem uhu. tj. Ovaj osjet doživljavamo kao informaciju o položaju i kretanju pojedinih dijelova tijela. One su smještene u tzv. šum i prasak ili njihova kombinacija. Količina i kvalitet zvučnih informacija. a sa nje na osjetilne ćelije Kortijevog organa. od oko 0 do oko 120 dB. kinestetički osjet kretanja. Tako se dešava da kod morske bolesti imamo osjećaj mučnine. Čovjek je najosjetljiviji na zvučne draži između 1000 i 5000 titraja. nego i psihoakustička analiza. preko refleksnog luka podražilo mišiće za probavu. Treba razlikovati fizikalnu i fiziološku akustiku. Receptori ovog osjetila (osjetna tjelešca) nalaze se najvećim dijelom u zglobnim čahurama. ove vibracije preko ovalnog okna dospijevaju do puža. Puž je spiralno uvijena cijev čija je unutrašnjost bazilarnom membranom uzdužno podijeljena na dvije šupljine ispunjene slušnom tečnošću. Ljudsko uho može slušati zvuk u vrlo širokom intervalu intenziteta. Ljudi mogu čuti tonove u intervalu frekvencije od oko 160 do 20. gdje se vrši ne samo "izoštravanje zvuka". U fizikalnom smislu zvuk može biti ton. ali djelimično 30 . U ovoj posljednjoj istražuju se problemi vezani uz organe sluha i govora. Istraživanjem izvora. a centar za sluh je u sljepoočnoj oblasti kore velikog mozga. što zavisi od individualne osjetljivosti. tj. pa se dešava da on refleksno djeluje na mišiće u unutrašnjosti tijela. zavise od intenziteta (jačine) i frekvencije (učestalosti) zvučnih vibracija.OSJET SLUHA Osjetilo sluha je uho. promjenu položaja tijela i održavanje ravnoteže. Impulsi nastali u tim ćelijama. Kortijevom organu unutrašnjeg uha . jer je podražavanje organa za ravnotežu. Intenzitet zvuka mjeri se u decibelima (dB). osjeti sluha. starosti i dr. Ustvari zvučni talasi izazivaju treperenje bubne opne. Dospjele vibracije se prenose na bazilarnu membranu. KINESTETIČKI OSJET Kinestezija. Receptorske ćelije osjetila sluha imaju sposobnost da mehaničku energiju zvučnih valova pretvore u bioelektirčne impulse i upute ih odgovarajućim moždanim centrima.glavnom funkcionalnom dijelu puža. koja se prenose kroz sredstvo (prenošenja). posebno kada je riječ o govornim elementima. Mehanoreceptori zvučnih vibracija nalaze se u unutrašnjem uhu. koje se prenosi na slušne koščice-čekić. Pomoću ovog osjetnog organa doživljavamo položaj tijela u prostoru. rasprostiranja i osjeta zvuka bavi se akustika. što zavisi od načina titranja. Sa uzengije. putem slušnog nerva dolaze do sljepoočnog dijela kore velikog mozga. posebno one u utrobi. Tako se konačno doživljava kompletan osjet sluha. Ovaj osjet je tijesno povezan sa organskim osjetima.000 titraja u sekundi (Hz).

zakonitost opažanja figure i osnove i zakonitosti stalnog opažaja. Oni nemaju jasno locirane organe niti se dovoljno zna o mehanizmu njihovog djelovanja. mučnine. oblik. ali su jako važni jer nas upozoravaju ako neki unutrašnji organi ne funkcioniraju normalno. OBJEKTIVNI FAKTORI U PERCEPCIJI Proces opažanja ima svoje zakonitosti na osnovu kojih predmete i pojave doživljavamo kao cjeline a ne kao pojedinačna svojstva tih predmeta. Pojedinačni osjeti koje smo spominjali su samo vještački izdvojeni iz cjeline predmeta i pojave koju opažamo. pa imamo osjećaj gladi.draži koje su slične opažamo kao zasebne cjeline (slika). *S PERCEPCIJA Na naše osjetilne organe djeluje veliki broj draži koje mi ne doživljavamo kao prosti skup različitih osjeta nego kao organizovane cjeline. žeđi. Normalno funkcioniranje kinestetičkog osjetila obezbjeđuje potpunu usklađenost tjelesnih pokreta. Grupisanje draži u cjeline ima sljedeće principe: a) princip blizine . umora. brzina i smjer opažanja. 1. nego imamo cjelovit doživljaj automobila. npr. 31 .prostorno i vremenski bliske draži opažamo kao cjelinu (slika). ORGANSKI OSJETI Ovi osjeti registriraju promjene u unutrašnjosti tijela. glatkoću i si. Tako mi posmatrajući automobil ne zapažamo odvojenu njegovu boju. Od ovih zakonitosti zavisi tačnost. vidom. Percepcija je cjelovit doživljaj objektivne realnosti na koju utječu objektivni i subjektivni faktori. veličinu. Izostanak doživljavanja kinestezije.zapaženu formu opažamo kao formu koja se produžuje.draži koje obrazuju neku pravilnu figuru opažamo kao cjelinu d) princip kontinuiteta . Osnovne zakonitosti opažanja su: princip grupisanja draži u cjeline. itd. b) princip sličnosti .i u tetivima i mišićima. u slučaju nekih oboljenja bitno remeti ili onemogućava tu skladnost. Ovaj cjelovit doživljaj prilikom opažanja objektivnih predmeta i pojava zovemo percepcija. c) princip simetričnosti . zvuk motora. pa se određeni pokreti kontroliraju drugim osjetilima.

oni su odgovarali tačno da se tačka A kreće prema tački B. U suprotnom. kada bi se sa svakom promjenom draži mijenjala i percepcija. kao stalno izmjenjivanje mrlja različitih veličina. oblika.komad uglja vidimo isto na suncu i u sjeni. Tako vidimo plivača u riječi kao istaknutu figuru na manje izraženoj osnovi (rijeka.doživljavamo isti oblik okruglog stola kad sjedimo za njim i kad ga gledamo iz nekog ugla. boja i svjetlosti. 2. Ovakve pogrešne tvrdnje su posljedica iskustva iz kojeg znamo da se drvo ne može kretati. obala i si.vidimo isto čovjeka sa 3 metra i 10 metara. Osnova je ove zakonitosti da opažamo jasno izražen objekat na manje izraženoj pozadini. grupiranju i tumačanju sadržaja posmatranja. boje i svjetlosti.Navedeni principi ukazuju na svojstvo čovjeka da svoje opažanje organizuje u neku pravilnu formu pa ih zovemo i principi dobre forme. Kod ove zakonitosti imamo principe: a) Stalnost Opažanja na različitim udaljenostima . Da nije ove zakonitosti. da se mijenja opažaj veličine. Zato kažemo da na percepciju utječu iskustvo. Neki predmeti i pojave su za nas više važni od drugih pa ih pažljivije posmatramo i samim tim je takva percepcija cjelovitija. i kada se drvo kretalo prema automobilu. Krulik je izveo sljedeći eksperiment: U mračnoj prostoriji. c) Stalnost Opažaja boje i svjetlosti . Kada je umjesto tačke projiciran automobil. imali bismo percepciju u kojoj bi bilo teško raspoznati pojedine predmete i pojave jer bi se utapali u ono što ih okružuje. 1. a umjesto tačke A drvo. Kada se tačka A kretala prema tački B. 3. 32 . b) Stalnost oblika . oni su tvrdili da se automobil kreće prema drvetu.). motivacija i svojstva ličnosti koja opaža. SUBJEKTIVNI FAKTORI U PERCEPCIJI Percepciju određuje i odnos čovjeka prema onom što opaža. Stalnost opažaja je svojstvo našeg opažanja da predmete i pojave doživljavamo nepromijenjene iako se draži mijenjaju. onda bismo čitav svijet doživljavali kao opću zbrku. Opažanje figure i osnove (pozadine) je zakonitost opažanja koja omogućava cjelovit opažaj. oblika. Princip stalnosti opažaja vrijedi sve dok promjene posmatranih predmeta i pojava ne budu toliko izražene. Uloga iskustva u percepciji Naše iskustvo učestvuje u selekciji. Za ljudsku spoznaju ova zakonitost je značajna stoga što osigurava lakšu orijentaciju i lakšu identifikaciju predmeta i pojava koji nas okružuju. pred posmatračima je projicirao na monitoru dvije svijetle tačke A i B.

premorenih i iscrpljenih ljudi. Kod halucinacije iskrivljeni opažaj nema osnovu u podražajima iz okoline nego su posljedica nekih poremećaja nervnog sistema. imat će potpuniju percepciju o hodanju na duge staze i pravilima tog hodanja. jer samo na taj način možemo formirati pojmove i predstave. Oni također usmjeravaju našu svijest na određene sadržaje i tako direktno utječu na selekciju podražaja. Svojstva ličnosti i percepcija Sposobnosti. 2. Utjecaj motivacije na percepciju Motivi značajno određuju ljudsko ponašanje. Percepcije su relativno tačan odraz objektivne stvarnosti. OSOBINE PERCEPCIJE 1. 3. Halucinacije su bolesna stanja i javljaju se kod nekih duševnih bolesnika. Ljudi se značajno razlikuju prema određenim sposobnostima. Onaj ko ima dobre muzičke sposobnosti. Mali čamac na morskoj obali stvara objektivno veću sliku na našoj mrežnjači nego brod na pučini. odnosno opažanja je zasnovana na iskustvu. Jedna od najvažnijih osobina percepcije je uvjerenje u njezinu vjerodostojnost. pa je kotrljamo. interesi. Npr. kako mladić vidi djevojku kad je zaljubljen u nju i kako je vidi kada se raziđu. Onaj koji voli atletiku ili se njome bavi. Za ljudsku spoznaju ovo je veoma bitno. U taktilnom osjetu poznata je Aristotelova iluzija: Kad dva prsta ukrstimo i između njih stavimo kuglicu. od onoga koji to doživljava kao opću zbrku tonova. Ponekad percepcije mogu toliko odstupati od realnosti da govorimao o iluzijama i halucinacijama. imamo percepciju kao da kotrljamo dvije kuglice. emocije i druga svojstva ličnosti značajno utječu na percepciju. predmeti koji se približavaju izgledaju veći od onih koji se udaljavaju. Tako nam svjetliji predmeti izgledaju veći od tamnijih. imat ćemo iluziju duplog nosa. Kod iluzija same draži svojim odnosima mogu stvoriti krivi dojam i pogrešnu percepciju. Gladan čovjek će mnogo prije zapaziti prodavnicu hljeba nego sit. Različito opažamo neke predmete i pojave kada smo ljuti nego kada smo veseli. 2. ali svi znamo daje brod mnogo veći od čamca. Naravno u ovom slučaju bitno je i iskustvo.Stalnost percepcije. t) ILUZIJE I HALUCINACIJE Vidjeli smo da su percepcije subjektivne slike objektivne realnosti. vrijednosti. narkomana. Ovo svojstvo ukazuje na mogućnost da u percepciji ima sadržaja kojih nema u predmetima i 33 . alkoholičara. Sličan fenomen je kada ukrstimo dva prsta i jagodicama povlačimo niz nos. prije će razaznati zvuk oboe ili klarineta u nekoj instrumentalnoj kompoziciji.

Za razliku od nekih drugih psihičkih doživljaja. (Pogledajte lice svog prijatelja. bit će i percepcija. Fiziološke osnove pažnje istraživali su mnogi naučnici. imali bismo veliku zbrku u našoj svijesti. 3. Kada je naša svijest usmjerena na neki sadržaj. neobično i promjenljivo. Također predmeti koji su u pokretu ili na neki drugi način odudaraju od sredine odvlače našu pažnju iako ih nismo imali namjeru posmatrati. Primijetit ćete kako se taj zamišljeni lik pojavi i brzo nestane. Pokušajte da zamislite lik svoje majke kada je ona daleko od vas. Tako je Pavlov u svojim eksperimentima ustvrdio da u procesu opažanja nastaju tzv. Zato čovjek vrši selekciju i usmjerava se samo na neke podražaje. Podražaji po nečemu karakteristični izazivaju nenamjernu pažnju. indukcija. tzv. Francuski psiholog Ribo smatra da je pažnja fiziološki proces čijim djelovanjem osjeti dobivaju na intenzitetu. jasno. Među psiholozima postoje neslaganja oko toga da li je pažnja zaseban psihički proces. a iz razloga koje smo naznačili kao objektivne i subjektivne faktore koji mogu utjecati na iskrivljavanje percepcije. Staje jasnije percepcija ili vaše zamišljnje)? 4. Dok je ona tu i mije gledamo. One se i stalno sele iz jednog dijela moždane kore u drugi. Vunt je smatrao daje pažnja voljni proces koji omogućuje intelektualne procese. jer i naša pažnja se seli sa sadržaja na sadržaj. ognjišta optimalnog podražaja moždane kore.pojavama koje opažamo. ali se svi slažu daje to jedna od faza drugih psihičkih procesa . Kada bismo sve te podražaje registrirali. 34 . To bismo mogli zamisliti kao nepravilne pjege koje se stalno sužavaju i šire. odnosno pojačavaju i slabe. Postoje različite teorije o prirodi pažnje. dok se u ostalim područjima koče ti procesi. Pažnja može biti nenamjerna. Percepciju možemo zadržati sve dok traje podražaj. Herbarije razvio intelektualističku teoriju prema kojoj pažnja nastaje zbog snažnih predstava koje se čovjeku nameću. *T PAŽNJA Na naše osjetne organe istovremeno djeluje veliki broj podražaja iz vanjskog svijeta. Ono što neposredno opažamo mnogo je jasnije od onog što zamišljamo. oštro. percepcija je jasna i konkretna. Npr. dok tako nije kada neposredno gledamo svoju majku. na ulici djevojka sa potpuno ošišanom glavom skrenuće našu pažnju prije nego djevojke koje imaju normalne frizure. Tako mi i nehotice obraćamo pažnju na sve ono stoje veliko. a) Nenamjerna pažnja nastaje spontano djelovanjem vanjskih podražaja. a zatim zatvorite oči pa zamislite kako izgleda. tzv. inhibicija. namjerna i sekundarna. tada dolazi do aktiviranja određenog područja u moždanoj kori. Ova usmjerenost naše svijesti i aktivnosti na samo neke podražaje je pažnja.

Ima onih koji brzo mogu prebaciti pažnju sa jednog sadržaja na drugi. To ne mora da znači da prestaje pažnja uopće. Naime.b) Namjerna pažnja je uperana prema nekom cilju i zasnovana je na našoj odluci. oko 8 odvojenih tačaka i brojeva. kod fluktuacije pažnja mimo našeg htijenja skreće sa jednog 35 . naime. Na ovaj način se donekle nadomješta ograničenost obima pažnje. Tahitokopom se mjeri obim pažnje na način da se u kratkom vremenskom intervalu istovremeno projicira vise slika. Čim taj napor popusti. intenzitet. Među ljudima postoje izvjesne razlike kako u obimu pažnje tako i u intenzitetu. tada ih slabije opažamo. već se tada javlja nenamjerna pažnja. Pitanje: U kojim zanimanjima su značajna svojstva obima i intenziteta pažnje? c) Pokretljivost pažnje Pokretljivost pažnje je namjerno pomjeranje naše svijesti sa jednog sadržaja na drugi. a) Obim pažnje Obim pažnje je broj predmeta i pojava koje možemo istovremeno obuhvatiti u kratkom vremenskom intervalu. b) Intenzitet pažnje Pod intenzitetom pažnje podrazumijevamo nivo usmjerenosti naše svijesti na neki sadržaj. neki drugi sadržaji odvlače našu svijest svojim karakterističnim svojstvima. kao i onih kojima treba vremena da poslije jednog sadržaja opažaju drugi. pokretljivost i fluktuaciju. dok djeca mogu zapaziti do tri različite figure. Ispitivanja su pokazala da u prosjeku odrasli mogu u jednom trenutku zapaziti 4 različite figure. c) Sekundarna pažnja nastaje iz namjerne pažnje. ako opažanje duže traje. istakli smo da na opažaj i samim tim na pažnju utiču karakteristike draži kao objektivni faktor (vanjski faktor) i karakteristike onoga koji opaža kao subjektivni faktor (unutrašnji faktor). S obzirom na ove faktore. Prilikom namjernog opažanja ulažemo napor da opazimo ono Što nas interesuje. Neki ovaj oblik zovu emocionalna pažnja. Zadatak: Na temelju svog iskustva obrazloži sekundarnu pažnju! KARARAKTERISTIKE PAŽNJE Kada smo govorili o opažanju. mi onda prelazimo sa predmeta na predmet. Intenzitet pažnje je u obrnutom srazmjeru sa obimom pažnje. d) Fluktuacija Za razliku od distribucije gdje namjerno prebacujemo svoju pažnju sa jednog sadržaja na drugi. Tako ako je naša svijest usmjerena na veći broj sadržaja. pažnja ima sljedeće karakteristike: obim. jer osjećanja podržavaju pažnju da bude trajnija i intenzivnija. gubi se namjerna pažnja. Također postoje razlike među ljudima kada je u pitanju mogućnost distribucije pažnje.

Potpuna koncentracija na jedan sadržaj je jako kratka i. one su blijeda kopija percepcije i samo na nju podsjećaju. Prema tome kako nastaju. nego oživljavanjem postojećih fizioloških tragova u moždanoj kori. zavisi od objektivnih i subjektivnih faktora. osjećanja i si. Vrste predstava U odnosu na osjetne organe preko kojih imamo percepcije a koje predstavom oživljavamo. Asocijativna reprodukcija je naizgled spontana. sukcesiji i koegzistenciji. Novija istraživanja su pokazala da predstave imaju fiziološku osnovu koja se formira na bazi u vjernog refleksa. „Dakle. ta se pojava zove asocijacija predstava. predstave se udružuju i javljaju prema asocijaciji sličnosti. kao što smo istakli. Od percepcije se razlikuju po tome što ne nastaje neposrednim podražajem senzornih organa. Razlike percepcije i predstave a) Predstave su bljeđe. ali ona ima svoje zakonitosti. umor. predstave možemo podijeliti na: a) Vizuelne (vidne).predstava koja ne odgovara ni jednoj percepciji. Prema ovom zakonu. 36 . jer sadrže samo neke dijelove percepcije. b) Predstave su fragmentarne. c) Predstave su manje postojane.od percepcije. c) Olfaktivne (mirisne^ d) Gustativne (predstave okusa). b) Predstave mašte . jer se javljaju na momente i kratko traju. f PREDSTAVE Predstave su reprodukcija ranijih opažaja.oživljavanje u svijesti nečega što smo ranije opažali. Ako jedna predstava izaziva drugu. predstave su slike sjećanja onoga što smo ranije opažali. f) Kinestetičke i motorne ( predstave pokreta). Aristotel je zapazio da se naše predstave javljaju prema određenim pravilima koja je on formulirao kao zakon asocijacija. kontrastu. Za fluktuaciju pažnje posebno je bitan subjektivni faktor.na drugi sadržaj. b) Akustične (slušne). tj. g) Cenestetičke (predstave o osjetima unutrašnjih organa). jer je njihov sadržaj slabiji i po intenzitetu i obimu ----. predstave možemo podijeliti na: a) Predstave pamćenja . interes. Čak i kad su najživlje i najpotpunije. nego je kombinacija dijelova raznih percepcija. e) Taktilne (dodirne).Vode porijeklo od jedne određene percepcije i rijetko se javljaju same.

neki su opet uspješniji da predstave sebi ranije viđene pokrete itd. prema Pavlovu? Kako se zove minimalna draž koja izaziva osjet? Obrazloži osjetnu adaptaciju! Kako glasi Veber-Fehherov zakon? Navedi tri vrste gustativnih kvržica! Sta je to što razlikuje receptorske ćelije mirisa od receptorskih ćelija drugih čula? Sta se zbiva u primarnom vizuelnom centru kada dođe impuls? Koja je uloga kontrasta u vidnom polju? Kojom mjerom se mjeri visina a kojom jačina tona? Kako tumačiš osjećaj mučnine kod tzv. pa neki bolje mogu oživjeti vizuelne percepcije.. Poslije pokušaj zamisliti uopće bolnice i utvrdi osnovni sadržaj takve predstave! PROVJERITE SVOJE ZNANJE Razluči pojam opažaj od pojma osjet! Sta čini anatomsko-fiziološku osnovu analizatora.. Zadatak: Predstavi u svojoj svijesti bolnicu u svom gradu. Otuda možemo govoriti o različitim tipovima ljudi s obzirom na ove sposobnosti (vizuelni. ognjište optimalnog podražaja moždane kore kao fiziološka osnova pažnje? Koja je razlika između fluktuacije pažnje i rasijanosti? Nabroj vrste predstava prema osjetima! Navedi primjer kada jedna predstava izaziva. morske bolesti? Sta je to percepcija i po Čemu se razlikuje od osjeta? Koji su osnovni zakoni opažanja? Obrazloži Krulikov eksperiment! Koja svojstva ličnosti mogu utjecati na percepciju? Obrazloži razliku između iluzije i halucinacije! Kako funkcionira tzv. asocira dragu predstavu prema zakonu koegzistencije! Među ljudima postoje razlike u mogućnosti predstavljanja ranijih sadržaja. asocira drugu predstavu prema zakonu koegzistencije! 37 .Zadatak: Navedi primjer kada jedna predstava izaziva. neki akustične. ali istovremeno su uopćene i predstavljaju prvu stepenicu u formiranju pojmova.) Predstave u osnovi sadrže elemente percepcije. auditivni.

Prema danas Široko usvojenom gledištu. prvenstveno sa mišljenjem i učenjem. To je interni nervni krug u kori mozga koji čini nekoliko neurona. Čovjek je ovaj psihički proces razvio i uvezao sa drugim procesima. neki auditivne itd. kemijske tvari koje sintetiziramo tijekom procesa učenja. nakon jednog čitanja neki su zapamtili 125. utvrđeno je da postoje i posebne sposobnosti zapamćivanja." Fiziološka osnova pamćenja je u takozvanom reverberacijskom krugu (reverberacija . Istovremeno možemo govoriti o pamćenju kao složenom psihičkom procesu. same po sebi ne sadrže nikakve informacije. ono se moglo kodirati u složenoj molekuli. Slično je bilo i kod pamćenja riječi. nego je njihova funkcija usmjeravati živčane impulse prema specifičnim moždanim krugovima. pa tako neki ljudi bolje pamte vizualne podražaje. čime se formira lanac neurona kao funkcionalna veza za određene sadržaje ili iskustva.> 4.. Ima mišljenja da čak i neživa materija na neki način pamti. slično načinu na koji se može zvuk napisati na vrpci. Od 190 riječi jednog teksta. Pamćenje se definiše kao sposobnost da se obnove sadržaji koje smo ranije učili. Nekima je trebalo 10 ponavljanja dok je bilo onih koji to nisu uspjevaji zapamtiti ni poslije 26 ponavljanja. . dok su drugi zapamtili samo 45 riječi. •38 i . To gledište više nije prihvatljivo. aktivira se cijeli krug a mogu biti podraženi i drugi krugovi.odraz). Blundell ovako objašnjava te procese: "Prema prvim spoznajama o kemijskoj podlozi pamćenja. PAMĆENJE KAO SPOSOBNOST Pamćenje ima fiziološku osnovu koja se ogleda u određenoj promjeni biohemijskih procesa u nervnim ćelijama. Čini se da u tom procesu reaktiviranja (pamćenja) kemijske tvari funkcioniraju kao prometna svjetla koja samo dopuštaju impulsima prolaz određenim putovima. a zadaća je sintetiziranih kemijskih tvari reaktivirati ih kad zatreba reprodukcija (pamćenje). S druge strane. SLOŽENI PSIHIČKI PROCESI PAMĆENJE f Pamćenje je složeni psihički proces koji nije svojstven samo čovjeku. Funkcionalne veze koje se uspostavljaju na ovakav način zovu se engrami ili mnemogrami. J. Tako je u jednom istraživanju od ispitanika traženo da nauče jednu kratku pjesmicu. Mozak pamti raniji podatak tako što podražaj koji je trajao i prestao biva pohranjen. Među ljudima postoje značajne razlike u sposobnosti pamćenja. i kada dođe do ponovnog pobuđenja. Ti krugovi postaju funkcionalni tijekom učenja. Većina psihologa smatra da postoji jedna opća sposobnost pamćenja koja je uvjetovana mogućnošću nervnog sistema i nekim svojstvima ličnosti.

Za razliku od rekognicije. Retencija (zadržavanje) je svojstvo centralnog nervnog sistema da zadrži ranije podražaje. psihofizičko stanje subjekta i vrsta sadržaja koja se reprodukuje. ona je potencijalna moguć>: zadržavanja naučenog. kod reprodukcije namjerno zapamćivanje podrazumijeva odluku da se nešto zapamti i napor pri upamćivanju. Kao što smo istakli. 3. 2. Reprodukcija može biti namjerna i spontana. Reprodukcija (obnavljanje) je izravna manifestacija zapamćenog sadržaja. Ovo posebno dolazi do zražaja pri školskom učenju. vrijeme koje je proteklo od učenja. retencija zavisi od unutrašnjih svojstava ličnosti i godina starosti. Zavisi od niza faktora od kojih ističemo: nivo naučenog sadržaja. Mentalno pamćenje se dalje može podijeliti prema dva kriterija: i Prema sadržajima kojim se operira u procesu pamćenja. kao i izraz nastalih promjena tokom učenja. potpuna i nepotpuna. pamćenje možemo podijeliti na namjerno i spontano. Može se mjeriti proteklim vremenom od zapamćivanja do obnavljanja zapamćenog.PAMĆENJE KA O PSIHIČKI PROCES Pamćenje je složen psihički proces i ima sljedeće nivoe: 1. b) Prema načinu kako se pamti postoji mehaničko (upamćivanje bez smislenog razumijevanja) i logičko (zapamćeni sadržaj je smisleno povezan). rekognicija je aktiviranje nastalih promjena na nivou prepoznavanja.Sačini kraći test kojim ćeš utvrditi da li neko bolje pamti likove ili riječi! . Retenciji prethodi učenje i od kvalitete tog psihičkog procesa umnogome zavisi obim i intenzitet zadržanog sadržaja u svijesti. pamćenje na nivou reprodukcije je životno jer se na neki način raniji sadržaji mogu ne samo prepoznati nego i obnoviti. Pored toga. kao što su misli i predstave. postoji slikovito (pamćenje likova) i verbalno (pamćenje zadržavanje i reprodukcija sadržaja riječima). Drugim riječima. 1. Kao ključna pretpostavka učenja. Mentalno pamćenje podrazumijeva zadržavanje u svijesti različitih inteektualnih sadržaja. brza i spora. Kod spontanog zapamćivanja nema namjere niti se ulaže napor da neki sadržaj ostane u svijesti? Pamćenje se mnogo češće dijeli na mentalno i motorno. Rekognicija (prepoznavanje)je svijest daje određeni sadržaj bio nekada predmet našeg učenja ili opažanja. Zadatak. VRSTE PAMĆENJA S obzirom na namjeru.

povreda i trovanja. 2 dana poslije učenja zaboravljeno je 72% sadržaja. 9 sati poslije učenja zaboravljeno je 64% sadržaja. ugljendioksidom i ugljenmonoksidom. Ono je najveće neposredno poslije učenja. Motorno pamćenje moramo razlikovati od urođenih pokreta koji se ne uče. 6 dana poslije učenja zaboravljeno je 75 % sadržaja. npr. 1 dan poslije učenja zaboravljeno je 66% sadržaja.Testirajte sebe koliko će vam trebati vremena da naučite desnom rukom pisati slovo B a lijevom rukom broj 4! <$ ZABORAVLJANJE Zaboravljanje je suprotan proces od pamćenja i ogleda se u nemogućnosti reprodukcije i retencije učenog sadržaja. pa se u određenim uvjetima može pobuditi. jer je sadržaj koji smo učili ostavio izvjesni fiziološki trag u moždanim strukturama. kasnije sve sporije. motorno pamćenje je psihomotorna reakcija koja je stečena procesom učenja. Motorno pamćenje je zadržavanje i reprodukcija naučenih pokreta. 0 zaboravljanju možemo govoriti kao o normalnom i bolesnom procesu. Ebinhaus je izveo eksperiment u kome su ispitanici imali zadatak da pamte besmislene slogove. Dakle. Većinu motornih sadržaja trajno pamtimo. Eksperimentom je želio utvrditi odnos zaboravljanja i vremena proteklog od učenja. Do zaboravljanja mogu dovesti i razna trovanja. 1 sat poslije učenja zaboravljeno je 56% sadržaja. Zaboravljanje može nastati zbog nekih oboljenja mozga. Potpunog zaboravljanja nema. Tako je poznato da kod ljudi koji imaju sklerozu moždanih krvnih sudova. 1 mjesec poslije učenja zaboravljeno je 79 % sadržaja. 40 . Zaboravljanjem nestaju promjene nastale učenjem.2. dolazi do zaboravljanja (amnezije). Ovi podaci su iz njegovog istraživanja: 20 minuta poslije učenja zaboravljeno je 42% sadržaja. I kod ove sposobnosti među Ijudima su evidentne razlike. pa se zato preporučuje češće obnavljanje sadržaja neposredno iza samog učenja. čak ni vlastitog imena. Zadatak. retrogradne amnezije. kada osoba ne može da se sjeti ranijih događaja. Povrede mozga (potresi) mogu dovesti do tzv. Pod normalnim procesom podrazumijevamo slabljenje fizioloških tragova u kori mozga.

e) Naglašavanja bitnih momenata sadržaja koji se uči. nego odmah po završetku učenja. 4. inhibicija. Tako on na vodi svoje iskustvo. Kao 41 . c) Nivoa naučenosti ranije zapamćenog sadržaja.UZROCI ZABORAVLJANJA 1. U nekim urgentnim trenucima ljudi se mogu sjećati davnih doživljaja. Ova se pojava objašnjava perzistencijom (zaostajanjem) fizioloških procesa. kada se nije mogao sjetiti imena pacijenta kod koga nije imao uspjeha. Jedan od uzroka zaboravljanja leži u fiziološkim svojstvima centralnih lih struktura iz kojih se brže brišu veze koje nisu dovoljno ustaljene.naknadna aktivnosti. što također protivrječi daje vrijeme presudno za zaboravljanje. što doprinosi manjem zaboravljanju. Ovom protivriječi pojava reminiscencije. Ovaj oblik zaboravljanja nije tako izražen u školskom učenju. Kao glavni uzrok zaboravljanja danas se smatra retroaktivna inhibicija (retroaktivno .) b) Dužine vremena između dva učenja. Dženkins je mjerio koliko je zaboravljanje poslije rada a koliko poslije spavanja. Sto su dva gradiva sličnija. on će se manje zaboravljati. Neki teoretičari govore i o tzv. Ebbinghausa pokazuju daje vrijeme značajan uzrok zaboravljanju. Čuveni psihoanalitičar Frojd je smatrao daje glavni uzrok zaboravljanja potiskivanje iz naše svijesti neprijatnih sadržaja. nije proporcionalan protoku vremena. Da vrijeme nije presudno u zaboravljanju. Ovaj proces počinje odmah poslije učenja i. sa onim koje je ranije zapamćeno. Prema njemu. (Dva slična sadržaja interferiraju (preplitanje) jedan u drugi. izvjesno vrijeme poslije učenja. Sadržaji koji su smisleni i logički povezani bolje se pamte i sporije zaboravljaju. 2. d) Nivoa povezanosti sadržaja u logičke cjeline. Isti ispitanici su poslije rada zaboravili i do 70% sadržaja. proaktivnoj inhibiciji koja se ogleda u tome da prethodno učenje utječe na zaboravljanje sljedećeg učenja. koja se manifestira u boljem učinku zapamćivanja poslije odmora. odnosno povećavaju zaboravljanje ranije učenog. potvrđuje i pojava da stari ljudi bolje pamte događaje iz mladosti nego iz sadašnjosti. Retroaktivna inhibicija zavisi od: a) Sličnosti gradiva koje se uči. to je veće zaboravljanje ili retroaktivna inhibicija ranijeg sadržaja. Sadržaj koji je naučen sa razumijevanjem manje će se zaboraviti ako poslije učimo slične sadržaje. ovo je jedan oblik odbrambenog mehanizma kojim čuvamo vlastito samopoštovanje. Sto su razmaci duži manje je zaboravljanje. Kao što i sam termin kaže. a poslije spavanja oko 46%. Istraživanja H. kako smo vidjeli.kočenje). Ako su uočeni i izdvojeni suštinski momenti sadržaja. to je pojava gdje kasnije aktivnosti (učenje) negativno utječu na pamćenje. 3.

Ove uzroke zaboravljanja mogli bismo sažeti ujedan osnovni: na zaboravljanje najviše djeluju događaji koji su se odigrali poslije prestanka učenja. kao što su hrana. svjetlost i si. zvuk. odražava promjene ponašanja svih pripadnika jedne socijalne skupine.. Na osnovu toga učenje možemo podijeliti na jednostavno i složeno. bivaju manje zaboravljeni. Osnovna karakteristika promjena ove vrste je da su one plod razvitka organizma a ne iskustva. pojava hrane izaziva lučenje plju42 . UČENJE Učenje predstavlja relativno trajne promjene ponašanja stečene iskustvom. Jednostavno učenje je djelimično određeno evolutivnim stupnjem razvoja bića koje uči. dakle. Među biološkim faktorima treba razlikovati one koji dovode do kratkotrajnih promjena u ponašanju. To su promjene koje nastaju iskustvom. Ovaj oblik prirodne i urođene reakcije nije svojstven samo čovjeku. To je složen psihički proces koji se očituje u sticanju znanja. VRSTE UČENJA Učenje nije svojstveno samo čovjeku.dokaz tome služi pojava koja se zove superfiksacija. a) Učenje uvjetovanjem Ovaj oblik učenja je baziran na formiranju novih refleksnih radnji. koje je karakteristika svakog pojedinca. čovjek u svom samoodražanju reaguje na određene spoljne i unutrašnje draži urođenim reakcijama koje zovemo bezuvjetni refleks. kao stoje zrenje i starenje. samo što je ono kod čovjeka složen psihički proces i što zavisi od mnogo faktora. Složenost učenja zavisi od vrste i nivoa funkcija koje su uključene u učenje. Naime. Iskustvo može biti socijalno. Npr. bolesti. Takve promjene mogu nastati i zbog nekih bioloških faktora. sadržaji već naučeni. Za čovjeka su posebno značajne promjene ponašanja nastale djelovanjem okoline. bez učešća svijesti. 1. vještina i navika te formiranju ličnosti. samim tim i interes i ponašanje pojedinca. alkoholizma i si. Starenjem opadaju mnoge funkcije i smanjuju se sposobnosti. Fiziološkim zrenjem čovjek mijenja odnos prema okolini i sebi. Učenje treba razlikovati od nekih drugih promjena ponašanja koje nisu plod iskustva. Kod čovjeka dominira složeno učenje. kao što biva kod umora. Naime. i onih koji trajno mijenjaju ponašanje. Sam mehanizam reakcije je automatski. ako se ponavljaju. jer i druga bića reaguju na različite podražaja. rastu njegove mogućnosti i mijenjaju se interesovanja. ali on koristi i jednostavne oblike učenja u koje spadaju: učenje uvjetovanjem i mehaničko učenje. i individualno iskustvo.

onda će organizam da reaguje i na ovu draž kao na bezuvjetni podražaj. p. organizam će i na njega reagovati kao na bezuvjetnu draž. 7. Draž na koju organizam reaguje urođeno. -? Zvono \ Lučenje pljuvačke U. Ako se prije bezuvjetne draži javi neka druga draž i to se ponovi više puta. automatski. Za formiranje ovih veza potrebno je određeno potkrepIjenje.tačke kod gladnog čovjeka i životinje. Draž koja je izazvala reakciju kao bezuvjetni podražaj zove se uvjetni podražaj a reakcija na takvu draž je uvjetni refleks. Pojavu povezivanja dva ili više uvjetovanih podražaja. Za kratko vrijeme pas je na zvono reagovao lučenjem pljuvačke i kada nije bilo hrane. Ova automatska reakcija je uvjetovanje drugog reda. jer reakcija na bezuvjetnu draž nije prirodna i urođena. Shematski prikaz stvaranja uvjetovanih refleksa . neurođene veze u centralnom nervnom sistemu. zovemo uvjetovanim refleksima višeg reda. Na ovakav način se formiraju nove. nagrada. )---------------------------------------------------► (uvjetovani refleks) SI. Reakcija lučenja pljuvačke na pojavu zvuka nije urođena. (Daj primjer za uvjetovani refleks trećeg reda!) Uvjetovani refleks je naučena reakcija. Ruski fiziolog Pavlov je zvonio prije davanja hrane psu. Kada se prije uvjetovanog podražaja (zvona) daje neki drugi podražaj na koji organizam ne reaguje urođenom reakcijom. pohvala) i negativno (kazna. u eksperimentima sa životinjama elektro šok). koje može biti pozitivno (hrana. ona je naučena. zove se bezuvjetna draž. i ako to ponavljamo više puta.

nego se plašio svih krznenih i bijelih predmeta. Složeni oblici učenja su učenje putem pokušaja i pogrešaka i učenje uviđanjem. Dakle. Vinslou (Winslow) je zatvorio gladnu mačku u kafez. Problemom mehaničkog učenja bavio se i Ebinghaus koji je vršio eksperimente sam sa sobom. Uglavnom čovjek ovim oblikom uči verbalne znake. a onaj koji se javlja u određenom vremenskom slijedu je reakcija. i to je nazvao negativno ubrzavanje (krivulje negativnog ubrzanja). ali su uvjetni podražaji postali i drugi bijeli predmeti. gdje su sadržaji koje treba naučiti jasno zadani. On je primijetio daje učinak zapamćenih slogova sve sporiji kako se povećava broj ponavljanja. Generalizirao je strah od bijelog miša na sve bijele predmete. za učenje je važna učestalost. Mačka je mogla izaći ako pritisne jednu polugu. Mnogi oblici ljudskog ponašanja rezultat su učenja uvjetovanjem višeg reda. Osnovni mehanizam ovog učenja je da se dva ili više sadržaja više puta pojavljuju istovremeno ili u određenom vremenskom slijedu. UČENJE NA OSNOVU POKUŠAJA I POGREŠKI Za razliku od jednostavnog učenja. pri čemu se prave i greške. iznenada proizveo jak zvuk.Mnogo toga čovjek je naučio uvjetovanim refleksima. brojeve i pokrete. Psiholog Votson je u eksperimentu sa dječakom Albertom. Mačka je pokušavala na 44 . Prema Torndajku. mjereći broj ponavljanja u učenju besmislenih slogova. Dječak se uplašio i poslije toga ne da se nije htio igrati s mišem. asocijativno učenje. Roditelji potkrepljuju dječije ponašanje bilo nagradama i kaznama tako da djeca zadržavaju ponašanje koje se nagrađuje a izbjegavaju ono koje se kažnjava. Jedan sadržaj je podražaj. dok se on igrao sa bijelim mišem. Time se objašnjavaju i mnogi oblici neurotičnog ponašanja. kod takvog učenja pokušavamo različitim reakcijama doći do odgovora. vremenska bliskost i motiviranost subjekta da nešto nauči. dakle jedan uvjetni podražaj (bijeli miš) proizveo je bezuvjetnu reakciju strah. Američki psiholog Torndajk (Thorndike) je na osnovu Aristotelovih zakona asocijacija dao obrazloženje mehaničkog učenja kroz tzv. Pored kafeza je bila riba. 2. pa se takvo učenje zove učenje na osnovu pokušaja i pogrešaka. Zadatak: Objasni djeciji strah od bijelog mantila! MEHANIČKO UČENJE Mehaničkim učenjem koriste se ljudi i životinje. kod složenih oblika učenja tek treba naći pravi odgovor kako bismo razriješili određeni problem. gdje dolazi do generalizacije uvjetnog refleksa.

dok su kod uviđanja mišljenje osnova učenja. I učenje na osnovu pokušaja i greški je jedan oblik učenja uvjetovanjem. d) učenje uviđanjem se zasniva na mišljenju a ne na slučajnom pogađanju. Za uspješnost u ovakvom učenju značajni su podsticaji. i nakon izvjesnog vremena je naučila pravi odgovor i odmah otvorila kafez. UČENJE UVIĐANJEM Ovaj oblik učenja se zasniva na uviđanju odnosa među predmetima i pojavama. zbog toga. U ovom slučaju mačka je gladna i svaki izlazak iz kafeza je nagrađen ribom za pravilno rješenje. zove instrumentalno uvjetovanje. Učenje uviđanjem se zasniva na uviđanju odnosa među različitim pojavama i stvarima. Bitne odlike učenja uviđanjem su : a) rješenje problema dolazi naglo. Zadatak: Razmisli o nekom primjeru sekundarnog pojačavanja. posebno kada rješava problemske situacije. vrata su se otvorila. Čovjek koristi i druge oblike učenja. s tim što odgovori nisu unaprijed dati i pri čemu se formira jednostavna veza između draži i odgovora. Skiner je ovu pojavu tumačio tako da svakim pokušajem životinja odbacuje pogrešne pokrete i dolazi do pravog rješenja. i kada je slučajno dotakla polugu. b) jednom naučeni način rješavanja problema trajno se pamti. posebno čovjekoliki majmuni. zbog čega mačka pamti pravilne pokrete a eliminira pogrešne. Uviđanjem mogu da uče i neke životinje. Istraživači koji su izučavali ovaj oblik učenja spominju primarno i sekundarno pojačavanje. Takvo uvjetovanje se. Eksperiment se ponavljao i mački je svaki put trebalo manje vremena da otvori kafez. Tako je u jednom eksperimentu majmun stavljao nekoliko sanduka jedan na drugi da bi dohvatio bananu koja mu je bila van domašaja. Misaoni procesi su uključeni i u učenje putem pokušaja i pogrešaka. Primarno se odnosi na zadovoljenje neposredne potrebe. Znači. Odgovor se treba tek naći. obično biološki a kod čovjeka još i sociološki.razne načine izaći da dođe do ribe. zbog čega je ono posebno značajno pri rješavanju nekih problemskih 45 . dakle on je uvidio odnos između sanduka i udaljene banane. ali samo kao način manipuliranja postupaka. c) stečeno znanje se može primijeniti u sličnim situacijama. Njegovu osnovicu predstavlja mišljenje kao najviša intelektualna funkcija kojom se razrađuju i misaono prerađuju određeni problemi. ali mu je ovaj svojstven. dok je sekundarno pojačavanje za neki drugi cilj koji će biti preko tog učenja ostvaren. potrebno je određeno pojačavanje motiva nagradama. Za učenje pravilnog odgovora veoma je važna motivacija. pa su pokušaji i greške instrumenti da se do njega dođe. da bi se povećao učinak učenja.

zapamćeno 17 ili 34. jer ponekad se do rješenja dolazi bez inkubacije. Torndajk je ustanovio zakon učestalosti. Konačno rješenje treba provjeriti u praksi (verifikacija).zapamćeno 25 ili 25 %. potrebno je više ponavljanja.7% . Učenje se najčešće dijeli na verbalno i motorno. ali procenat zapamćenih riječi opada. Naime. tada se pri jednom ponavljanju povećava ukupan broj. iluminacija i verifikacija. jer ispred i iza njih nema drugih riječi koje bi mogle negativno djelovati na zapamćivanje. prema kojem uspješnost učenja verbalnih simbola zavisi od broja ponavljanja. Francuski matematičar Poankare (Poincare) istraživao je kako ljudi razrješavaju problemske situacije i utvrdio četiri faze: upoznavanje. Vršena su mnoga istraživanja kojima se željelo utvrditi koji su to bitni faktori pri učenju verbalnih sadržaja. Kada se povećava broj slogova ili brojeva. dok sadržaj koji ima smisla podrazumijeva logičko učenje i zato se lakše i brže uči.44 ponavljanja. prvo treba da steknu spoznaju o osnovnim elementima problema (upoznavanje). jer je rješenje bez dvojbe tačno. Besmisleni sadržaj se teže pamti i uglavnom se mehanički uči. "aha" doživljaj (iluminacija). Zapravo u toj etapi se problem rješava. ispitanici su imali sljedeće postignuće: 12 slogova ili brojeva -16 ponavljanja. 100 slogova . 49 slogova . 24 sloga ili broja . Kada se ljudi nađu pred problemom. Tako je utvrdio da čovjek otprilike zapamti oko 8 besmislenih slogova ili brojeva u jednom ponavljanju. VERBALNO UČENJE To je svako učenje pri kojem se koriste jezički simboli. samo što čovjek nije svjestan kojim to psihičkim procesima dolazi do rješenja (inkubacija). Rješenje problema se odigrava iznenada tzv.zapamćeno 7 ili 70%. Verbalno učenje zavisi od mjesta u nizu. inkubacija. ali taj odnos nije linearan. 10 slogova . Torndajk je ustanovio i to da broj zapamćenih besmislenih slogova zavisi i od ukupnog broja ponuđenih slogova. 36 slogova ili brojeva .situacija. 46 . Ustanovio je i zakonitost u odnosu obima sadržaja koji se uči i broja ponavljanja da se taj sadržaj zapamti. U sljedećoj etapi problem prividno miruje. ili pak nekada ne treba verifikacija. Razlog za ovu pojavu je u tome što se riječi na početku i kraju teksta lakše uočavaju. Tako se lakše pamte riječi na početku i kraju. Prema njegovom istraživanju. Ovaj slijed etapa u rješavanju problema treba shvatiti uvjetno. od onih u sredini.55 ponavljanja.

Raspored vremena tokom učenja određuju trajanje vježbe. možemo govoriti načelno o zakonitostima u njihovom stjecanju (npr. dolazi do usporavanja u napredovanju. Najbolji rezultati u učenju se postižu kada vježbanje traje do pojave umora. da bi nakon izvjesnog vremena. bolje je odmarati se prije pojave prvih znakova umora. Ponekad može doći do takvog zastoja da krivulja na-i ima paralelan tok sa apscisom. navike ili vještine se tada izvode uz veoma malo učešće svijesti. (Vožnja bicikla. tzv. negativno ubrzanje. tako isto proces stjecanja motornih vještina i navika podliježe određenim zakonitostima. učenje stranog jezika).) Kao što postoje određene zakonitosti pri učenju verbalnog sadržaja. Napredovanje se mjerilo predstavljanjem pomoću grafičkih krivulja.). 4" . dužina odmora i vrijeme kada se pravi odmor. Naime. pozitivno ubrzanje (npr. Sam proces formiranja navika i stjecanje motornih vještina prolazi kroz nekoliko etapa. b) slabaljenja interesovanja za daljnji rad. U jednom istraživanju ispitanici su imali zadatak da uče odašiljanje i primanje Morzeovih znakova. U proces motornog učenja uključeni su senzorni i intelektualni procesi. Ponavljanjem motornih pokreta otklanjaju se suvišni i pogrešni pokreti. Plato u učenju se javlja zbog: a) teškoća da se pređe na složenije radnje i uvezivanja naučenog u jednu organizovanu i smislenu cjelinu. Daljnjim vježbanjem dolazi do vremenske i prostorne organizacije kretnji i na kraju se javlja automatizam. dok druga pokazuje u početku brzo napredovanje. vještina čitanja. Jedna krivulja pokazuje u početku sporije napredovanje. skijanje itd. Kada se neki pokret nauči do nivoa automatizma. Ovim oblikom učenja stičemo različite navike i vještine.MOTORNO UČENJE Motorno učenje predstavlja učenje novih pokreta i radnji kao i povezivanje ranije naučenih u jedinstvene sisteme pokreta. tzv. govora itd. Poslije mnogobrojnih ispitivanja uočene su dvije vrste krivulja. tada bi trebalo praviti odmor. Ustanovljeno je daje efikasnije jčenje ako su odmori češći i kraći. Prvo se pokreti struktuiraju i integriraju u određeni sistem kojim možemo izvoditi grube pokrete. Kada su u pitanju vještine i navike. plivanje. ono bivalo brže. Negativno ubrzanje u procesu stjecanja navika i vještina objašnjava se time što se u početku koriste odranije poznati elementi i kada prestane takav pozitivan utjecaj. Period usporenog napredovanja ili pak potpunog prestanka napredovanja u učenju zove se plato. da bi poslije izvjesnog vremena. došlo do zastoja u učenju. ali prvenstveno motorni pokreti i radnje. ali ne toliko kratki da se organizam ne uspije odmoriti. i\eh u stjecanju navika i vještina zavisi od toga kako je raspoređeno vrije-kom vježbanja i u kojoj je mjeri naučeno povezano u jednu cjelinu. su pokreti razvijeni do nivoa automatizma.

..'•■

TRANSFER UČENJA Transfer je utjecaj ranijeg učenja ili aktivnosti na kasnije učenje ili aktivnosti. Ovaj utjecaj može biti pozitivan i negativan. Pozitivan transfer je npr. kada neko svira klavir, on će prije naučiti da svira harmoniku nego neko ko uopće nije svirao. Negativan transfer je npr. kada neko nauči pogrešno kucati na daktilografskoj mašini, poslije mu je teže da nauči pravilno, nego da nije uopće učio. Prema mišljenju mnogih psihologa i pedagoga, transfer je najvažnije područje u psihologiji učenja. Ovim problemom bavili su se i mislioci antičke Grčke. Platon je tvrdio da aritmetika, muzika i astronomija pomažu spekulativnom mišljenju. Slično je razmišljao i Džon Lok koji je za glavni cilj odgoja uzeo učenje klasičnih predmeta i vještina. Prema njegovom mišljenju neki predmeti nemaju praktičnu, npr. matematika i latinski, nego formalnu vrijednost, jer discipliniraju duh i razvijaju intelektualnu moć. Pod utjecajem ovakvog učenja, u psihologiji se razvila pogrešna teorija tzv. psihologija moći. Prema ovoj teoriji, psihički život čovjeka je skup neovisnih kategorija. Tako su pamćenje, mišljenje, pažnja, percepcija i dr. posebna moć i, kao takva, može se uvježbavati. Ovakvo stanovište je poslužilo kao osnova za teoriju formalnih disciplina. Pamćenje će se, prema ovoj teoriji, bolje razvijati ako budemo češće vježbali, za što su posebno preporučljivi predmeti latinski i matematika. Drugim riječima, vrijednost školskih predmeta nije u sadržaju, nego koliko mogu razvijati pojedine psihičke sposobnosti. Zato su u školama klasični jezici imali ključno mjesto, mada nisu imali stvarnu primjenu u životu. Koliki je utjecaj ranijeg iskustva na učenje ispitivali su mnogi istraživači. Viljem Džems je želio provjeriti teoriju koju je zagovarala psihologija moći. Memorirao je poeme "Satir" i "Izgubljeni raj". Prvo je zapamćivao 158 stihova poeme "Satir", i za to mu je trebalo 131 minuta. Poslije toga je 38 dana zapamćivao svaki dan po 20 minuta stihove iz poeme "Izgubljeni raj". Nakon toga je ponovo učio stihove iz poeme "Satir". Za novih 158 stihova sada mu je trebalo 151 minuta, dakle, 20 minuta više nego što mu je trebalo prije vježbanja. Slične rezultate su postigli i njegovi saradnici. Ovim eksperimentom je Viljem Džems dokazao da se učenjem stihova napamet ne može poboljšati pamćenje. Do sličnih je rezultata došao i Slajt koji je tri grupe vježbao u pamćenju 12 dana, svaki dan po pola sata, dok je jedna grupa bila kontrolna i uopće nije vježbala. Ove tri grupe su učile različite sadržaje, jedna je učila stihove, druga naučni i historijski tekst i treća brojeve. Rezultati su pokazali da su eksperimentalne grupe bile bolje u pamćenju sadržaja koji su vježbali, dok su bile slabije u pamćenju imena, datuma ili besmislenih slogova. Dakle, vježbanje nije pomoglo da se poboljša pamćenje kap funkcija. Naučnike je oduvijek zanimalo kako se mogu poboljšati rezultati učenja, stoga su istraživali različite tehnike učenja. Tako je Vudrov dvije eksperimentalne grupe 4 sedmice vježbao u zapamćivanju jednog teksta na dva različita načina. 48

Jedna je grupa učiia napamet, dok je druga slušala 76 minuta uputstva kako da uče i preostalo vrijeme su učili primjenjujući ta uputstva. Ova su uputstva sugerisala globalnu metodu, reprodukciju, podvlačenje, grupiranje, korištenje asocijacija i si. Poslije ovih vježbi obje su grupe dobile test, trebalo je da mehanički uče stihove, prozu, turske riječi, datume i slova. Grupa koja je vježbala prema uputstvima imala je bolji uspjeh u testu, što potvrđuje da se uspjeh u učenju može poboljšati primjenom adekvatnih tehnika učenja. Džonson je također u svojim istraživanjima došao do zaključka da učenje pojedinih školskih predmeta poboljšava uspjeh u tom predmetu, ali nema odraza na uspjeh u drugim predmetima. Četiri grupe ispitanika vježbao je u aritmetičkom i logičkom zaključivanju, načinima kako se rješavaju problemi i interpretaciji basni. U finalnom ispitivanju utvrdio je da su ispitanici pokazali bolje rezultate samo u onim sadržajima koje su vježbali. Eksperimentalna istraživanja nisu dokazala da učenje jednog nastavnog predmeta razvija neke psihičke funkcije više nego učenje drugih nastavnih predmeta. Učenje jednog nastavnog predmeta, odnosno određene vrste sadržaja može doprinijeti lakšem učenju drugog sadržaja, zbog same sličnosti tog sadržaja ili zbog primjene istih metoda i tehnika u učenju. Dakle, pozitivan transfer rezultat je prije usvajanja određenih tehnika učenja, nego stoje to utjecaj samog sadržaja određenog predmeta. Do pojave pozitivnog transfera dolazi i zbog usvajanja određenih stavova koji izražavaju spremnost da se koristi ranije iskustvo i nadvlada negativan emocionalan naboj prema određenom sadržaju. Dakle, pozitivan transfer se javlja kada se: - uče slični sadržaji ili radnje; - koriste slične tehnike ili metode u učenju; - koriste slični principi u radu. Konačno, treba istaći da zahvaljujući pozitivnom transferu učenje nikad ne počinje iz početka.

MIŠLJENJE Ljudska spoznaja objektivne stvarnosti počinje osjetima i percepcijama, ali : bilo nedovoljno za uočavanje odnosa i razlika među predmetima i pojavama. Za potpunije spoznavanje objektivne stvarnosti i snalaženje u njoj, čovjek koristi složeniji psihički proces-mišljenje. Mišljenjem su se bavili mnogi filozofi. Tako je Herbart proces mišljenja objašivao kao spajanje i rastavljanje predstava. Prema Herbartu, predstava je deltama osnova ljudske svijesti koja se spaja i rastavlja po zakonu asocijacije. 49

Tako misao "ruža je crvena", on objašnjava spajanjem predstava "crveno" i " ruža", a misao "krv nije voda" nastaje rastavljanjem dvije predstave koje jedna drugoj ne pripadaju. Brentano je 1874. godine demantovao teoriju asocijacija mišljenja. Biler je eksperimentalno dokazao da mišljenje nije samo puko operiranje predstavama. Ispitanici u njegovom eksperimentu su rješavali određene probleme. Oni su poslije izjavljivali da im je misao o rješenju dolazila iznenada i da nisu imali posebno izdvojene osjete i predstave. Dakle, mišljenje nije jednostavno operiranje predstavama, osjetima i percepcijama. Ono je iznad neposredne očiglednosti. Mišljenje proširuje ljudsku spoznaju zbog toga što se putem zaključivanja na posredan način može spoznati ono što nije neposredno dato u percepciji. Opažanjem čovjek spoznaje slučajne veze, dok mišljenjem stavlja u međusobni odnos percepcije i osjete, te otkriva apstraktna svojstva predmeta i pojava koja nisu neposredno data opažanjem. Prema tome, mišljenje je najsloženiji psihički proces kojim otkrivamo bitna obilježja predmeta i pojava i zahvaćamo njihove međusobne odnose. Govoreći o osjetu i percepciji, istakli smo da to nisu izolirani psihički procesi i da percepcija nije prosta suma osjeta, nego su i u percepciji sadržana različita svojstva u određenim odnosima i vezama. Predmete i pojave opažamo u određenim situacijama, u određenim prostornim i vremenskim odnosima, uočavamo sličnosti i razlike uglavnom procesom mišljenja. Tako već na stupnju opažanja, mišljenjem izdvajamo bitna od nebitnih svojstava predmeta i pojava i prelazimo sa pojedinačnog na opće. Ovaj proces izdvajanja bitnih i zajedničkih svojstava predmeta i pojava zove se generalizacija. Svako mišljenje sastoji se u generalizaciji. Ono polazi od pojedinačnog ka zajedničkom svojstvu i opet od općeg ili zajedničkog svojstva ka pojedinačnom. Na taj način čovjek posredno upoznaje stvarnost i otkriva veze i odnose u njoj. MIŠLJENJE KAO PSIHIČKI PROCES Početni moment misaonog procesa je neki problem pred kojim se čovjek našao. Da bi se razriješio taj problem, čovjek počinje misliti. Svaki misaoni proces je složena aktivnost usmjerena na rješavanje određenog zadatka. Da bi zadatak razriješio, Čovjek mora imati neku potrebu čije zadovoljenje dovodi do zadovoljstva ili, ako je ne zadovolji do osjećanja napetosti. Zato je mišljenje u tijesnoj vezi sa ljudskim potrebama i osjećanjima. Svako se mišljenje odvija u pojmovima. Međutim, u samom procesu mišljenja pojmovi nisu izolirani, oni su uvijek u određenom jedinstvu i kombinuju se sa predstavama i riječima. Misaoni proces se sastoji od: konkretnih predstava o predmetima i pojavama, uopćenih shema i riječi kojima operira pojmovno mišljenje.
>)

iziskuje potrebu njenog provjeravanja u praksi. Tako su predstavnici Geštalt psihologije rješavanje problema svodili na preoblikovanje strukture date situacije. Na osnovu komparacije. Komparacija :orođevanjem stvari i pojava. pritom su posebno značajni primjena i korištenje pravila. odnosno utvrđivanja sličnosti i razlike među predmetima i pojavama. misao oblikuje završni sud. otkrivaju se sličnosti i razlike. Ako čovjek ponovo rješava isti problem. Sličnosti i razlike kao osnovne kategorije spoznaje. Dakle. Spoznaja mogućeg rješenja koje će potvrditi hipotezu. odnosno verifikaciju. Kada je provjeravanje završeno. čiji generalizirani sadržaji prevazilaze opažene situacije. možemo vršiti klasifikaciju. Otežano djelovanje signalizira problemsku situaciju i čuđenje izaziva potrebu da se ona razriješi. onda se ti procesi određuju pokretnim dinamičnim odnosima koji se formiraju i izmjenjuju u toku samog procesa rješavanja problema. Samo rješavanje problema podrazumijeva raznovrsne misaone postupke. sinteza. Ovo je jednostran pristup. Platon je tumačio da svaka spoznaja započinje čuđenjem. Postavljanje problema je misaoni proces od kojeg polazi i njegovo rješavanje. Rješavanje problemske situacije pretpostavlja izvjesno teoretsko znanje. apstrakcija i generalizacija. Kako se odvija misaona aktivnost. potrebno je doći do izvjesne maje. Problem se obično počinje rješavati uspoređivanjem polaznih elemenata i predviđanjem rješenja. izmjenjuje se i struktura misaonih procesa i njihova dinamika. Pretpostavka rješenja se zove hipoteza. onda se formiraju ustaljeni načini mišljenja ili automatizmi. stoje često i pnra forma spoznaje. 51 . analiza. što zavisi od sadržaja problema. Pri tome se koriste ove misaone operacije: komparacija. rješenje problema podrazumijeva izvjesno znanje u svojstvu metode ili sredstva za njegovo rješavanje. npr. Za rješavanje problema i misaone procese. To čuđenje je zbog toga što se problem ne može razriješiti već naučenim oblicima ponašanja. OSNOVNE OPERACIJE MISAONOG PROCESA Da bi se razriješio neki problem mišljenjem. pri rješavanju matematičkih problema.ETAPE MISAONOG PROCESA Uviđanje problemske situacije je početna etapa misaonog procesa. Kad se misaoni proces ne odvija prema već naučenim pravilima. Zato je veoma bitno osjetiti problem i misaono ga zahvatiti. jer na ovakav način možemo riješiti samo neke probleme. u početku se ispoljavaju kao vanjski odL dok se dublja spoznaja ostvaruje drugim misaonim procesima. Mišljenje je složena aktivnost i mnoga pravila se automatski primjenjuju.

dovodi do smanjenja naše spoznaje i do sve slabijih apstrakcija. 52 . nego se opet vraća tamo odakle je počela.Analiza Ovim misaonim procesom raščlanjujemo predmete i pojave i izdvajamo njihove bitne dijelove iz slučajnih i nebitnih veza. Apstrakcija Ovaj misaoni proces podrazumijeva izdvajanje i isticanje nekog svojstva ili momenta predmeta ili pojave stoje. Generalizacija Prema učenju formalne logike. Generalizacija je mehanizam djelovanja na različite podražaje na osnovu općenitosti nekih njihovih obilježja. Tako. Kao misaoni procesi analiza i sinteza nisu razdvojeni. Analiza i sinteza se međusobno nadopunjuju. koja se otkriva kroz odnos konkretnih predmeta i pojava. generalizacija je proces u kojem se manipulira pojmovima i. u odnosu na ostala svojstva. Jednostavnim oblicima generalizacije ne produbljuje se naša spoznaja. Sinteza Sintezom sastavljamo analizom rastavljenu cjelinu i na taj način otkrivamo bitne veze i odnose elemenata analizom izdvojenih. promatrajući neke predmete. hitniji i apstraktniji. Kada su u pitanju pokreti. Sa psihološkog stanovišta. Zato apstrakcija kao misaoni proces polazi od osjetnih karakteristika predmeta i pojava ka njihovim apstraktnim karakteristikama. posebnih obilježja i zadržavanje onih koja su opća u svim predmetima i pojavama koje uopćavamo. predstavama pretočenim u riječi. od viših formi generalizacije gdje se mišljenjem posredno otkrivaju odnosi. odbacujući specifična svojstva predmeta. Prelazeći na apstrakciju. udaljujući se od njih. nego svaki korak poopćavanja. niti je analiza potpuna ako nema sinteze. Potrebno je razlikovati jednostavnu apstrakciju kod opažanja od one koju imamo kod apstraktnih pojmova. kojom se ne otkriva bit predmeta i pojava. a u toku misaonog procesa može jedna ili druga biti značajnija. Zahvaljujući apstrakciji. generalizacija je odbacivanje specifičnih. veze i zakonitosti razvoja neke pojave. nikakva percepcija ne može da obuhvati sva ta svojstva. kojom prilikom zadržavamo jednu istu shemu. Zbog toga stoje svijet koji nas okružuje toliko raznolik. moguće je tu raznolikost objektivne realnosti sveobuhvatnije sagledati. onda govorimo o motornom pojmu. jer bez analize nema sinteze. misao ne kida svoju vezu sa konkretnim. Kao misaoni proces analiza je nerazdvojno povezana sa sintezom. možemo izdvojiti njihov oblik ili boju. Potrebno je razlikovati generalizaciju koja se zasniva na osjetnoj pojedinačnosti. ali sada obogaćenija za jednu novu spoznaju.

uviđanjem se može doći i do zaključaka koji nisu tačni. Unutrašnjim misaonim procesima uviđamo zakonitosti koje vladaju u objektivnoj realnosti. Ti se odnosi i veze često javljaju kao poseban doživljaj. Naime. s tim da u određenim misaonim operacijama više preovladava apstraktno mišljenje (misaone operacije sa pojmovima). Na taj način je moguće toliku raznolikost svijeta pojmiti. PRAKTIČNO I TEORETSKO MIŠLJENJE Čovjek posjeduje samo jedan intelekt pa je otuda razdvajanje praktičnog i teoretskog mišljenja samo konstrukcija radi boljeg spoznavanja ovog složenog psihičkog procesa. Dakle. npr. UVIĐANJE ODNOSA Mišljenjem otkrivamo odnose i veze između predmeta i pojava koje do tada nismo uočili. "aha doživljaj". Na taj način uočavamo sličnosti i razlike između različitih sadržaja. U procesu mišljenja kombinujemo i manipuliramo simbolima.Uviđanje odnosa je karakteristika mišljenja koje najviše nadilazi neposredno opažanje. da se sunce okreće oko zemlje. svako mišljenje je proisteklo iz nekakve prakse. sama bit problema usmjerava naše mišljenje. Npr. 53 .SUŠTINA PROCESA MIŠLJENJA OPERIRANJE SIMBOLIMA Ljudsko iskustvo je često pretočeno u određene simbole. mi ćemo posegnuti za iskustvima koja smo već imali u sličnim situacijama. Teoretsko mišljenje proističe iz pojedinačnih i konkretnih problema u kojima se poštuju neke načelne zakonitosti. jer tako otkrivamo opće odnose koji predstavljaju zakonitost. operiraj tim simbolom i obrazloži ljubav između majke i djeteta i ljubav između muškarca i žene! USMJERENOST MIŠLJENJA U procesu mišljenja upotreba određenih simbola i operiranje njima zavisi od vrste problema. Zadatak: Ljubav je pojam. Međutim. tzv. a ne za iskustvom koje smo imali kao kuhari. koji prezentiraju neku skupinu predmeta i pojava. ako se nalazimo pred problemom da nam se pokvarilo auto. mada se uviđanjem mogu razmatrati i konkretni odnosi. kakvih je bilo dosta u historiji. otkrivamo njihove međusobne veze i tako dolazimo do rješenja nekog problema.

traži se teoretsko mišljenje. dakle. bilo govor kao važnu psihičku funkciju. Tok misaonog procesa u teoretskom mišljenju je u potpunosti u mislima i mislilac vidi rješenje na osnovu određenih zakonitosti. Vremenom ih stariji nauče da svoje misli ne iskazuju naglas. odnosno istovremeno i misle i govore. ~T MIŠLJENJE 1 GOVOR Mišljenje i govor su dva psihička procesa koje je teško razdvojiti. Ove razlike su u samom pristupu problemu i u samim tokovima misaonih operacija. Praktično mišljenje je više oslonjeno na neposrednu praksu i češće se u njoj provjerava. Aparati kojima se može registrirati pokret govornih organa ukazuju da uvijek kada mislimo. U prilog ovome. praktično mišljenje također podnjjpgeva izvjesno teoretsko znanje i izvjesne apstrakcije. Poistovjećivanje mišljenja i govora znači negirati bilo mišljenje. Čovjek svoje misli uglavnom saopćava drugima riječima. ali i dalje mišljenje prati unutrašnji govor. onda bismo negirali svu složenost 5+ . kao što i u teoretskom mišljenju često imamo praktičan zadatak pri rješavanju složenih problema. Bihejviralna psihologija je zastupala stanovište da misao nije ništa drugo do djelatnost govornog organa. U suštini.Ako pod praktičnim mišljenjem podrazumijevamo misaone operacije kojima se služimo pri rješavnju praktičnih zadataka. jer misliti ne znači govoriti naglas ili u sebi. ili manipuliranje objektivnim predmetima. Naime. ali su nadmoćni u rješavanju složenih teoretskih zadataka. a ima autora koji smatraju da su govor i mišljenje jedinstven psihički proces. oni nisu jedinstven psihički proces. neki problemi traže da se izađe izvan pojedinačnih okvira i da se traži uopćeni pristup. Praktično mišljenje realizira samo bližu etapu. Prema njegovim nalazima. Neki su ljudi skloniji praktičnom mišljenju. koji su^Mno posredno vezani za praksu. Mala djeca u početku glasno razmišljaju. ali nemamo riječi daje izrazimo. Često se dešava da o nečemu imamo misao. koje još nismo dovoljno prečistili ne možemo ni riječima formulirati. Mada su govor i mišljenje tijesno povezani. tvrdeći daje mišljenje unutrašnji govor. Do rješenja se dolazi neposredno djelovanjem u praksi. dok su opet neki bespomoćni kada treba razriješiti neki praktični problem. npr. često manipulirajući metodom pokušaja i pogreške. Ovo je Lashlev istraživao pomoću specijalnih aparata kojima je mjerio pokrete grkljana. oni navode kako misli koje su nejasne. ovi pokreti vrše se metodom pokušaja i pogrešaka a ne složenim intelektualnim operacijama. Ako bismo prihvatili tumačenje bihejviorista. ovi organi reaguju određenim pokretima. onda se ono razlikuje od mišljenja usmjerena na rješavanje apstraktinih teoretskih zadataka. dok neki problemski zadaci traže neposredno djelovanje. pa je u njemu sadržano i teoretsko mišljenje. naučno istraživački rad. naslućujući rješenja koja provjerava u praksi. Tako mi jednu te istu misao možemo izraziti raznim riječima i na raznim jezicima.

Govor se često dijeli na vanjski i unutrašnji. da se pamti verbalni iskaz a smisao se zaboravi. nego i u obliku slika. Ove dvije forme nisu identične. zbog čega se dešava da se pamti smisao nekog sadržaja. na. govor nije samo sredstvo kojim se samo misao iznese iz čovječije glave i preda drugome. Svaka riječ ima smisaoni. pokreti. To se najbolje vidi kada treba zapamtiti nešto apstraktno i poslije to reproducirati. mi i razvijamo misao. Postoji mnogo različitih znakova koji služe za komunikaciju. Govor karakteriše zakonitost u njegovoj gramatičkoj i sintetičkoj strukturi. Pa ipak. simboli za izražavanje misli. Smisaoni sadržaj govorne poruke uvijek ima osnovu u osjetima. gdje su i slike. prerađenim i preoblikovanim u odgovarajući semantičku sadržaj. Zato je govor nešto više od pukog sredstva kojim se prenose misli. mišljenje se i samo razvija i formira. S druge strane.govora kao svjesnog psihičkog procesa. semantički sadržaj.taj način. Govor ima svoja pravila koja se ne podudaraju sa pravilima mišljenja. tako gramatika odražava pravila govora a logika pravila mišljenja. jer se govor kao sredstvo komuniciranja ne svodi samo na zvučno saopćavanje poruka. U suštini. Ista se misao može reproducirati lakše nego iste riječi. crteži. npr. Govor je genetički nastao zajedno sa mišljenjem. Može se desiti i obrnuto. Ovo govori u prilog tome da verbalni iskaz sam po sebi nije misao. razni vizualni znaci u saobraćaju i si. razne geste i mimika. jer govor nije samo "vanjsko ruho misli". a prvobitni verbalni oblik zaboravi. ni misao nije formulirana mimo govora. ali se od nje suštinski razlikuje. A to mora da ima i unutrašnji govor. Riječi izražavaju generalizaciju. jer na taj način možemo izraziti pojam. koji sadržava njeno značenje. Suština je da formulirajući riječima misao. pa se može reći da je mišljenje nemoguće bez govora.mišljenje i govor nisu isti psihički proces. Zato možemo zaključiti da : . . Dakle. 55 . Drugim riječima. Slike kao simboli izražavanja misli imaju funkciju govora. Semantično svojstvo govora omogućuje prenošenje misli i osjećanja drugima i. što govori da u jednom te istom jeziku govor i njegova pravila se mijenjaju a logika mišljenja ostaje ista. ne mjenjajući pri tome svoju suštinu.mišljenje je osnova govora dok govor oblikuje misli. kao i riječi. Govor je arhaičniji i ima svoju tehniku koja je vezana sa logikom mišljenja. riječi su sistem znakova kojima se ljudi sporazumijevaju i koji ne moraju uvijek imati verbalnu formu. uspostavljanje komunikacije. Mišljenje se ne izražava samo riječima. mišljenje i govor se ne mogu ni odvajati. riječi su najprecizniji znakovi kojima ljudi mogu da izraze svoju misao i osjećanja. Ovo nije dobra postavka.mišljenje i govor nastaju u komunikaciji. jer formulirajući. ali su nerazdvojno povezani. već je to u početku neoblikovana tvorevina koju često govorni simboli oblikuju u jasnu misao. . Za unutrašnji govor se veže pojam mišljenja pa se oni identificiraju. koje misao oblači ili skida. Misao se ne rađa kao gotova forma koju samo treba govorom prenijeti.

sanjarenja. Tako i u oblasti stvaralaštva. pojmove .VRSTE MIŠLJENJA KONKRETNO MIŠLJENJE Ovaj oblik mišljenja je zasnovan na neposrednom operiranju opažajima i predstavama. APSTRAKTNO MIŠLJENJE To je misaoni proces u kojem operiramo pojmpvima i simbolima.formule. Sam proces mišljenja je nepristupačan za ispitivanje pa se stvaralačko mišljenje ne može neposredno i eksperimentalno istraživati. zaključujemo daje u njoj topla hrana. Npr. Zato se pribjeglo analizi različitih naučnih pronalazaka i načina kako su istraživači do njih došli. fantazije i si. koji ranije nisu doživljeni. npr. Razlikujemo stvaralačko mišljenje koje je oslonjeno na objektivne sadržaje. on mora sticati znanje. Npr. stvaralac mora imati solidno teorijsko znanje o problemu 56 . treba riješiti matematički zadatak: "izračunaj površinu istostraničnog trokuta koji je upisan u krugu čiji je r — 5 cm! Prilikom rješavanja ovog problema mi koristimo apstraktne simbole . U toj analizi prvo je primijećeno da do pronalaska naučnici dolaze baveći se nekim problemom duže vremena. od imaginativnog mišljenja koje je irealno i zasnovano na mašti. otkriće automobila na pogon vodom. Primijećeno je i da se do otkrića dolazi postepeno. Kako je stvaralačko mišljenje posebno značajno za cjelokupni razvoj čovječanstva. halucinacije koje nastaju zbog hipoksije (nedovoljno kiseonika u mozgu) objektivna su posljedica. ljudska pažnja je stalno usmjerena na to kako ono nastaje i kako se može unaprijediti. REALISTIČNO MIŠLJENJE Realistično mišljenje je potpuno objektivno i zasnovano na stvarnim zakonitostima koje vladaju u objektivnoj realnosti. predstava i saznanja formiramo nove sadržaje. dok lično uvjerenje nekoga daje to priviđanje i da ima nadnaravnu poruku nije realistično.trokut i krug i rješavamo dovodeći ih u određene relacije. Tako ako mi vidimo na stolu zdjelu iz koje izlazi para. Naučno mišljenje je objektivno i ne zavisi od stavova i uvjerenja naučnika. stvaralačko mišljenje ima sljedeće faze: Priprema Da bi se čovjek bavio bilo kojom djelatnošću. Na osnovu iskustva velikog broja stvaralaca. npr. često od jednostavnih pronalazaka pa do najsloženijih. IMAGINATIVNO MIŠLJENJE Imaginativno ili stvaralačko mišljenje je proces u kojem na osnovu ranijih opažanja. razne bajke.

nego pretpostavka zasnovana na određenim naučnim podacima. ali kad se problem za neko vrijeme napusti. .rasulo misli . ali se iz njega izleže pile. Međutim. neki naučnici tvrdili su da se problem rješava kada se neko vrijeme napusti njegovo rješavanje. problem je stalno prisutan u njegovim mislima. "Nekada se već na početku pretpostavlja rješenje kao polazna . prestaje efekat skorašnjosti. Provjeravanje hipoteza je često po metodi pokušaja i pogrešaka.još je teži oblik nesuvislog mišljenja.bolesna opširnost . Ustvari rješenje problema nije slučajno. moraju se provjeriti. Tako se Arhimedu to desilo dok je bio na izletu.misli nemaju smisla. Hipoteze.misli kao na filmskoj traci se nižu jedna iza druge. Inkubacija Ova faza je naizgled pasivna. neki od ovih pogrešnih puteva se zaboravljaju. njemu je prethodio dug put pripreme i unutrašnje prorade.stereotipija . onda se rješenje do detalja naučno obrazlaže i verificira u praksi. nema smislenih sadržaja. Najčešće se spominju ovi poremećaji: 1. Ona nije nasumično pogađanje. On prikuplja dodatne informacije. . Do rješenja se naizgled dolazi slučajno.bujica ideja . 5- .hipoteza ili pretpostavka. problem analizira sa različitih strana i rijetko ga odmah razriješi. Verifikacija Istakli smo da do pronalaska vodi dug put i brižljiva priprema. mada se on bavi nekim beznačajnim poslovima. Stvarno objašnjanje perioda inkubacije je da se u trenucima intenzivnog bavljenja problemom opteretimo nekim rješenjima koja su pogrešna.misli su zbrkane i nema jasnog odvajanja bitnog od nebitnog. Ovo podsjeća na jaje u inkubatoru. . ustvari to je završna faza unutrašnje obrade i povezivanja podataka i kada završna misao u vidu paljenja lampice osvjetljava rješenje. Kada se konačno polazna hipoteza pokaže tačnom. Formalni poremećaji .kojim se bavi. Iluminacija Rješanje problema se često javi kada se najmanje očekuje. POREMEĆAJI MIŠLJENJA Do poremećaja u mišljenju može doći zbog povreda ili bolesti mozga i raznih psihičkih blokada. jer se stvaralac izravno ne bavi problemom svog istraživanja. gdje se ne vide procesi u jajetu. raspad pojmova i relacija među njima. kao i konačna rješenja problema. problem se oslobađa nepotrebnih i pogrešnih ideja i put ka rješenju postaje jasniji. Na osnovu ove analogije.

npr. Sadržajni poremećaji mišljenja Ovi se poremećaji javljaju kod raznih poremećaja u funkcioniranju centralnog nervnog sistema (CNS). PROVJERI SVOJE ZNANJE U čemu je razlika između Blundelove teorije o fiziološkoj osnovi pamćenja i tzv. kod narkomana. U ove poremećaje spadaju i kornpulsije. reverberacijskog kruga? Šta je rekognicija? Kakvo pamćenje može biti prema sadržajima kojim se operira u procesu pamćenja? Zašto je vožnja biciklom psihomotorna aktivnost? Zbog čega dolazi do zaboravljanja? Dovedi u vezu reminiscenciju i retroaktivnu inhibiciju! Ličnost se mijenja biološkim zrenjem i učenjem. i sumanute ideje. bez učešća svijesti! Obrazloži na jednom primjeru generalizaciju uvjetnog refleksa u neurotičnom ponašanju! Koji su podsticaji u instrumentalnom uvjetovanju? Koje su razlike između učenja na osnovu pokušaja i pogrešaka i učenja uviđanjem? Navedi i obrazloži etape u rješavanju problema! Zbog čega se javlja plato u učenju? Koji je glavni smisao teorije formalnih disciplina? Sta je pokazao Vudrov eksperiment ? Kojim psihičkim procesom čovjek najbolje spoznaje objektivnu realnost? Objasni pojam generalizacije na primjeru pojma knjiga! Koje su etape misaonog procesa? Koje su operacije misaonog procesa? Navedi razliku između teorijskog i praktičnog mišljenja! Kako objašnjavaš da mišljenje i govor nisu jedinstven psihički proces? Koje su etape imaginativnog mišljenja? Kako se manifestuju formalni poremećaji mišljenja? 58 .2. Koja je razlika u ovim promjenama? Navedi neke draži na koje čovjek i životinje reaguju automatski.

Koliko je ljudi imalo natprosječne sposobnosti za pojedine oblasti. odnosno da li postoji jedna opća obdarenost. 59 . kao što je bilo i drugih primjera da je neka sposobnost ostala neispoljena unatoč povoljnim odgojno-obrazovnim poticajima. npr. psihofizički razvoj. Drugim riječima.5. -rvrđeno je da postoje sljedeće vrste sposobnosti: intelektualne. psihomotorne i senzorne. Genijalnih ljudi je malo u populaciji. Ljudi se međusobno razlikuju prema sposobnostima. Teško je razlučiti kada prestaje talenat a počinje genijalnost. SPOSOBNOSTI Sposobnost je svojstvo ličnosti da uspješno obavlja određeni posao. Naravno. Ova se mogućnost realizira kroz čovjekov psihofizički razvoj i pod utjecajem odgoja i obrazovanja. Sposobnost je unutrašnja mogućnost koja se pod određenim okolnostima može ispoijiti. zovu se dispozicije. smatrani su Čudacima i njihova se vrijednost najčešće cijeni poslije njihove smrti. ali mala većina je onih koji imaju izrazite sposobnosti za pojedine djelatnosti. ali se većina psihologa slaže da je talenat mogućnost originalne reprodukcije (npr. a kada je ta nadarenost veoma izražena. a slabije savlađuje strani jezik. i kada je sposobnost razvijena do najvišeg stepena. jer nisu imale odgojno-obrazovni poticaj. ali su ostale neispoljene. Anatomsko-fiziološke strukture prenose dispozicije sa generacije na generaciju i pod povoljnim vanjskim poticajima ljudske sposobnosti bivaju sve izraženije Kada su neke sposobnosti kod pojedinca tako razvijene na nadmašuju prosječne. koje čovjek nasljeđuje kao pretpostavke za ispoljavanje određene sposobnosti. sposobnost je razvijena i ostvarena mogućnost za uspješno obavljanje neke djelatnosti. ali su zato nespretni u obavljanju nekih fizičkih poslova. u muzici nekog djela). Bilo je neslaganja oko obdarenosti. Tako neko bolje rješava matematičke zadatke. (Pronađiprimjer neshvaćenih genijalaca u oblasti nauke i umjetnosti i objasni u čemu se ogledala njihova osobenost u odnosu na njihove savremenike!) Među psiholozima se dugo vodila rasprava da li je sposobnost jedna opća crta ili postoje različite vrste sposobnosti. odgoj i obrazovanje moraju biti organizirani i sitematski praćeni. onda govorimo o nadarenosti. dok je genijalnost svestranija i zahvata stvarnost šire i dublje. na osnovu jednog složenog statističkog postupka. Njihova su ostvarenja nešto novo i originalno za opće ljudsko dobro. Velika većina ljudi je sposobna da obavlja različite poslove. ili pak postoji obdarenost za pjevanje dok za ostale segmente muzike nema obdarenosti. Iskustva govore da su genijalni ljudi bili neshvaćeni u svome vremenu i prostoru. onda to nazivamo genijalnost. za muziku. Nakon mnogobrojnih istraživanja. onda obično govorimo o talentu. Ove psihofizičke mogućnosti. drugi opet lakše uče strani jezik.

N — numerički faktor. Inteligentno ponašanje ljudi podrazumijeva primjenu ranijeg iskustva. P . ali dugotrajnim istraživanjima i pomoću faktorske analize je utvrđeno daje inteligencija stmktuirana od više faktora.perceptivni faktor. da razumno misli i da uspješno izlazi na kraj sa svojom sredinom. Faktorska analiza je složena statistička tehnika kojom se utvrđuju osnovne dimenzije ličnosti u kojima su sadržane ostale varijacije od kojih zavisi ponašanje pojedinca. Ova tehnika uglavnom se primjenjuje na osnovu testova gdje se statističkim postupkom korelacije utvrđuje staje to zajedničko kod ispitanika koji imaju slične rezultate. kognitivne sposobnosti . W -faktor rječitosti M -faktor pamćenja. Veksler inteligenciju ovako defmiše: "Inteligencija je složena ili globalna sposobnost individue da cjelishodno djeluje." Dugo je vladalo mišljenje da je inteligencija opća sposobnost snalaženja u svakoj novoj situaciji.dosljednost mišljenja koja vodi ka rješenju problema. bogatstvo ideja za rješavanje problema. sposobnost evaluativnog mišljenja . sposobnost konvergentnog mišljenja . inteligencija je predispozicija ili mogućnost koju čovjek nasljeđuje kao anatomsko-fiziološku osnovu koja se pod povoljnim uvjetima može ispoljiti i razvijati. Spirman je faktorskom analizom utvrdio da postoji jedan opći ili generalni faktor inteligencije (G faktor) i više specifičnih faktora (S faktori). Samo prilagođavanje u novonastalim okolnostima koje je oslonjeno na misaone sposobnosti je inteligencija. Terston multifaktorskom analizom otkriva sljedeće grupne faktore: R -faktor rezonovanja. nagona. 2. sposobnost divergentnog mišljenja .INTELEKTUALNE SPOSOBNOSTI Pod intelektualnim sposobnostima najčešće se podrazumijeva inteligiencija. besmislenih itd. kritičnost u ocjenjivanju problema. Gilford razvija multidimenzionalnu teoriju sposobnosti prema kojoj je inteligencija sastavljena od 50 faktora. 5. Utvrdio je i da su specifični faktori grupirani i povezani sa općim faktorom. Ona se defmiše kao misaona sposobnost kojom se živo biće snalazi u novim situacijama. auditivnih.pravilna procjena što je tačno a što nije. ali je ključni momenat uviđanje novih elemenata i veza koji nisu korišteni u ranijem iskustvu.kreativno mišljenje. V'-verbalni faktor.uočavanje problema. smislenih. ali to nije inteligencija. Živo biće se može prilagođavati novonastalim okolnostima i na osnovi refleksa. S — spacijalni faktor. Dalje on ove faktore grupira i dobija sljedeće intelektualne sposobnosti: 1. i svaka druga sposobnost. 3. Kao. Primjeri blizanaca koji su odrastali 60 . sposobnost pamćenja pamćenje različitih sadržaja vizualnih.. 4. osjetljivost za rješavanje problema. slučajnog pogađanja i znanja.

Ako se umni i kalendarski uzrast ne podudaraju. Oni se smatraju umno zaostalim i obično se dijele u tri skupine: 61 . njegova je inteligencija iznad njegovog kalendarskog uzrasta. Osnovno polazište većine testova kojima se mjeri inteligencija je postavljanje ispitanika u situacije da rješavaju probleme u kojima nemaju ranije iskustvo. onda je inteligencija viša ili niža od prosjeka. najveći procenat stanovništva ima prosječnu inteligenciju. sve dok se ne dođe do testova koje ispitanik može da riješi. Sljedeća tabela pokazuje kako se inteligencija distribuira u ljudskoj populaciji: IQ 140 i više 120-139 110-119 90-109 80-89 70-79 70 i niže % u populaciji 1 11 18 46 18 6 3 Kao što tabela pokazuje. Poslije njega mnogi su istraživači nastojali pronaći najobjektivniji instrument za mjerenje inteligencije. u ovom slučaju jednak 100. toliko je onih koji imaju ispodprosječan IQ. Smatra se da IQ = 95 djeteta sa sela odgovara vrijednost od IQ=105 djeteta iz grada. Kako je ljudska populacija raspoređena prema nivou inteligencije? Inteligencija kao i ostale sposobnosti raspoređena je u ljudskoj populaciji prema zakonu normalne distribucije. koji se obilježava sa IQ.u različitim uvjetima govore u prilog tome da se i inteligencija može razvijati ili pak zakočiti u razvoju. Mjerenje inteligencije se obavlja tako da se ispitanicima daju zadaci za uzrast jednu ili dvije godine mlađi od njih. stoje količnik koji odražava prosjek. onda se poklapa njegov hronološki uzrast sa mentalnim uzrastom. pa su istraživači prosječnu vrijednost inteligencije stavili u raspon između 90 i 110. Tako ako dijete od 10 godina rješava zadatke uzrasta djeteta od 11 godina. Tako ako dijete od 10 godina riješi većinu zadataka testa za uzrast od 10 godina. odnosno koliko je onih koji imaju iznadprosječan IQ. U ovom slučaju on je jednak 120/120 = 1. Ispitivanje se nastavlja testovima za sljedeću godine. Međutim. što može utjecati na rezultat. Poslije toga dijelimo postignuće ili uspjeh koji je postigao (mentalni uzrast) sa godinama starosti (hronološki uzrast). dok su niže i više vrijednosti prilično srazmjerne. Ispitivanja su pokazala da u ljudskoj populaciji ima oko 2% onih čije je \Q ispod 70. Pri izračunavanju inteligencije godine se pretvaraju u mjesece a količnik se množi sa 100 te se dobije daje količnik inteligencije. Francuski psiholog Bine prvi je sačinio skalu za mjerenje inteligencije. sva djeca nemaju ista predznanja i iskustva.

Već smo istakli da su djeca iz gradova imala nešto bolja postignuća na testovima inteligencije. na razvoj inteligencije utječe i šira društvena okolina. već i poticajna životna sredina i odgovarajuća svojstva ličnosti. i ustanovljeno je da postoji velika korelacija (povezanost). najveća između identičnih blizanaca. Ove se razlike objašnjavaju različitim uvjetima koje različite sredine pružaju djeci.IQ 50-70 20-50 ispod 20 naziv lahka mentalna deficijencija srednja mentalna deficijencija mogućnosti mogu se opismenit i osposobit za jednostavan rad mogu da nauče govoriti ali ne opismeniti teška mentalna deficijencija ne mogu da se brinu sami o sebi S drage strane. dok su mnogi postali poznati u svojoj struci. I u ovim slučajevima postojala je velika podudarnost visine IQ između djece i roditelja. Određen broj djece koja je Terman pratio nisu se izdigla iznad prosječnosti. godine pratio 1500 djece čije je IQ bio 140 i više. Jedna desetina je doktorirala. postići iznadprosječne rezultate u svojoj djelatnosti. Pored naslijeđa i porodičnih uvjeta. od djece sa sela. Njih je također u populaciji oko 2% i smatraju se talentovanim ili genijalnim. do 1960. Neki su autori prigovarali daje ta povezanost posljedica istih uvjeta života. stoje opovrgnuto mjerenjem inteligencije djece koja su usvojena i njihovih pravih roditelja i blizanaca koji su bili iz nekih razloga rastavljeni pa su odrastali u različitim socioekonomskim uvjetima. najvjerovatnije će ako bude imalo povoljne uvjete za razvoj. i ustvrdio daje njih 90% krenulo na fakultet i 70 % diplomiralo. procenat onih čija je inteligencija iznad 130 je u srazmjeri sa onima čija je inteligencija ispod 70. Istraživanja su pokazala da se inteligencija brže razvija kada djeca imaju bolje uvjete. To potvrđuju i mjerenja inteligencije identičnih blizanaca koji su odrastali u različitim uvjetima. UTJECAJ NASLIJEĐA I SREDINE NA RAZVOJ INTELIGENCIJE Inteligencija je sposobnost koja prvenstveno zavisi od naslijeđenih datosti. Neka istraživanja u SAD pokazuju razliku i visinu inteligencije između djece bijelaca i crnaca. Vršena su mnoga upoređivanja visine IQ djece i roditelja. odnosno između braće blizanaca. Terman je od 1925. Ako neko dijete ima inteligenciju 140 i više. Značajna povezanost postoji i između užih srodnika. On zaključuje da za posebna postignuća nije dovoljna samo visoka inteligencija. Na razvoj inteligencije uz naslijeđa utječu i uvjeti u kojima dijete odrasta. 62 .

574. Kod individualnih >va ispitivač mjeri samo jednog ispitanika. ostati. Testovi inteligencije se još dijele na individualne i grupne. Razlikujemo verbalne i neverbalne testove inteligencije. predstavljaju posebne testove sa svojim vlastitim rezultatima. stati. 8. uzeti sami za sebe. formuliranih riječima i gdje se odgovor daje rije-:ma. npr. Rezonovanje: Rastavite donji niz znakova na ispravan način i dodajte još tri daljna znaka: XOOOOXXOOOXXXOOXX Verbalni faktor: Medu desnim riječima što brže označi riječ koja ima slično značenje kao lijeva riječ: Kretati: doći. npr. 888. 63 . istovremeno se ■peri više ispitanika. za mjerenje numeričke sposobnosti. 375. SI. Verbalni testovi su u formi problemskih zadataka. 261.VRSTE TESTOVA INTELIGENCIJE Svaki test inteligencije sastoji se od vrlo različitih zadataka koji. Iz donjih grupa znamenki zbrojite uvijek prve dvije i podijelite zbroj s većom znamenkom te napišite rezultat: 152. 996. polaziti. Prebrojte bijele i išarane kockice Neverbalni testovi inteligencije su u formi manipuliranja predmetima ili slikana. dok kod grupnih. 422 975. 813. pasti.

TEŠKOĆE PRI MJERENJU INTELIGENCIJE Utvrđivanje intelektualnog nivoa ne može se egzaktno utvrditi zbog objektivnih i subjektivnih faktora. Njima se može procijeniti da lije slab uspjeh nekoga učenika u školi rezultat slabijeg intelektualnog nivoa ili nekih drugih faktora. gdje je važno da li je on odmoran. oni mogu biti korisno sredstvo za utvrđivanje intelektualnog nivoa pojedinca i na temelju toga prognoziranje njegovog uspjeha u pojedinim djelatnostima.) Testovi inteligencije imaju veliku vrijednost u odgoju i obrazovanju. iskustva su pokazala da rezultati na testovima inteligencije nisu sasvim pouzdan pokazatelj da će neko uspjeti u nekoj djelatnosti. auditivne ili neke druge vrste u podražaja. U prvom redu na osnovu njih može se predviđati budući uspjeh pojedinca u različitim djelatnostima. Postoji veći broj takvih sposobnosti koje se utvrđuju različitim formama aparat-testova. Poslije četveromjesečnog tretmana hormonom tireoidne žlijezde. Međutim. Zbog toga se rezultati na testovima inteligencije uzimaju kao osnovno mjerilo za odabir kandidata za pojedina zanimanja. Zato se dešava da djeca iz sredina gdje je kvalitetnije obrazovanje imaju bolje postignuće na testovima inteligencije. emocionalno spreman i kakav motiv ima da radi. jer na postignuće utječe i niz drugih faktora. U objektivne faktore spadaju instrumenti kojima se utvrđuju nivo inteligencije i uvjeti u kojima se vrši ispitivanje. Njima se mjere različiti oblici motornog reagovanja na vizualne. VRIJEDNOST TESTOVA INTELIGENCIJE Testovi inteligencije imaju funkciju da utvrde intelektualni nivo pojedinca pa kao takvi mogu poslužiti za različite svrhe. (Razmisli šta je još bitno za uspjeh u nekoj djelatnosti osim inteligencije. stanje se popravilo i dijete se počelo razvijati kao i ostala normalna djeca. koja regulira nivo joda u organizmu. Na taj način se ispituje brzina reagiranja. spretnost 64 . Zdravstveno stanje djeteta može također utjecati na rezultate testiranja. dijelom mjere stečena znanja iz raznih školskih predmeta. makoliko se brižljivo pripremali i makoliko sadržavali elemente snalaženja u novoj situaciji. preciznost. PSIHOMOTORNE SPOSOBNOSTI Mnoge ljudske djelatnosti zavise od psihomotornih sposobnosti. Testovi kao instrumenti mjerenja. U jednom istraživanju dijete čija je tireoidna žlijezda slabije radila imalo je jasne znake fizičke i intelektualne zaostalosti. U subjektivne faktore koji mogu da utječu na rezultate testiranja spadaju psihofizička spremnost ispitanika za rad. Iako testovi inteligencije imaju izvjesne nedostatke zbog čega nisu potpuno pouzdani. u prvom redu. na to utječe rad tiroiđne žlijezde.

što je praksa kod odabira kandidata za posebne profesije. kod slijepca.89 s Na taj način utvrđujemo sposobnosti za razlikovanje intenziteta i kvaliteta pojedinih osjetnih draži. Uglavnom ih utvrđujemo mjerenjem praga osjetljivosti. vidni. to je senzorni organ (analizator) osjetljiviji na vanjske podražaje. ali su novija istraživanja pokazala da postoji veći broj posebnih sposobnosti. Moguća je i bez vidne kontrole. Npr. 0. U svakom od osjetnih analizatora postoji veći broj sennih sposobnosti.4 s. Dakle psihomotorna aktivnost uključuje. piloti. Brzina reakcije Pod ovom psihomotornom sposobnošću podrazumijevamo brzinu odgovora na određeni podražaj. tako se nekad smatrala da postoji jedna opća psihomotorna sposobnost. mišljenje i motorne reakcije. ronioci i si. osjetljivost za >\jetlini. na kraju. sposobnosti shvaćanja poruke ili podražaja i. Tako je eksperimentalnim istražiem utvrđeno da pojedini analizatori imaju sljedeće vrijeme latencije: taktilni slušni vidni mirisni temperaturni vesti bularni bolni 0. on mora da jasno razlikuje određeni podražaj. Postoje testovi kojima se može mjeriti cijeli sklop kompleksnih aktivnosti.09-022 s.i koordinacija pokreta.28-0.vrijeme koje protekne od podražaja do reakcije). SENZORNE SPOSOBNOSTI Senzorne sposobnosti se odnose na osjetljivost senzornih mehanizama. 0. obim vidnog polja i si. da bi ispitanik tačno i brzo reagirao.31-0. npr. osjetljivost za vidnu dubinu. Kao i kod inteligencije.22 s 0.12-018 s. Tačnost pokreta Određuje je sinhronizacija vidne kontrole i pokreta. percepciju. npr. razlikuje ga od drugih podražaja. auditivni i si.15-0. da shvati njegovo značenje. oštrina vida. npr.13-0. Tako kod vida možemo razlikovati sposobnost razlikovanja omatskih boja. Stoje prag osjeta manji. 6^ . da izabere ispravnu reakciju i da dovoljno brzo i tačno izvrši pokret. od mogućnosti motornog reagovanja.16 s 0. osjetljivost za uočavanje nijansi pojedine boje. Pojedini osjetni analizatori imaju različito vrijeme reagovanja na draž (vrijeme latencije . Sama reakcija je složen proces koji zavisi od tačnosti primljene poruke. ali je slabija. 0.39 s 0.

PROVJERI SVOJE ZNANJE Šta je dispozicija? Zašto misKš da su genijalni ljudi često neshvaćeni u svojoj sredini? Deftniši pojam inteligencija! Koje je faktore inteligencije i kako otkrio Terston? U čemu se ogleda sposobnost divergentnog mišljenja? Kako glasi formula za izračunavanje IQ ? Koje su poteškoće u mjerenju inteligencije? Koja su to svojstva ličnosti koja posebno utječu na postignuća u nekim djelatnostima? Kako se zove vrijeme koje protekne od podražaja do reakcije? Postoji veći broj psihomotornih sposobnosti. Navedi neke od njih! .

Emocije su prijatno ili neprijatno iskustvo pojedinca na osnovu kojeg se on određuje prema vanjskom svijetu. 2. 3. a koje se manifestiraju u karakterističnim fiziološkim promjenama. najopsežnije je ono koje su proveli američki psiholozi na pilotima u toku Drugog svjetskog rata. Vršena su mnogobrojna ispitivanja tih pro mjena. Savremeni autori tumače da emocije svojim poticajima omogućuju veću aktivnost organizma. EMOCIJE Emocije su doživljaji našeg vrednovanja i subjektivnog odnosa prema stvarima. Tražili su od pilota i drugih članova posada bombar dera da navedu organske reakcije koje su na sebi zapazili u teškim i opasnim situacijama. ljudima. Emocionalni doživljaj . koji pomaže živim bićima da opstanu. Emocije se mogu lahko mijenjati i međusobno miješati. Stoga one pokreću čovjeka u akciju bilo da izbjegne neprijatnost ili da doživi prijatnost.radost.usporeni ili ubrzani pokreti. emocionalni doživljaj je individualan.stezanje krvnih žila. Fiziološke promjene u tijelu . tuga i si. geste lica. strah.6. Tako strah može tjerati jedinku da izbjegne opasnost ili da inhibira pokrete koji mogu biti opasni. Na osnovu ovih karakteristika emocije možemo definisati kao promjene u stanju aktivnosti organizma. Bez emocija čovjek bi bio mašina koja bi svijet vrednovala i odnosila se prema njemu isključivo razumski. svi mi na intelektualnom planu slično doživljavamo objektivnu realnost. emocije imaju i evidentne tjelesne promjene. događajima i vlastitim postupcima. ponašanjem i doživljavanjem. ORGANSKE OSNOVE EMOCIJA Kako smo već istakli. mišićni tonus i si. Darvin je tumačio da su emocije filogenetski rudiment. Tri su bitna momenta na osnovu kojih razlikujemo emocije od intelektualnih procesa: 1. ali se umnogome razlikujemo u našem odnosu i postupanju prema toj realnosti. Pored subjektivnih doživljaja. Naime. širenje zjenica. \ Sljedeća tabela pokazuje njihove iskaze: 67 . Emocionalno ponašanje . verbalizacija i si.

suši usta i grlo. . i lučenje pljuvačke u ustima i kiseline u želucu. Tako simpatički dio vegetativnog nervnog sistema ubrzava rad srca. što omogućuje brže pretvaranje hranjivih materija u energiju. povećava lučenje adrenalina i samim tim količinu krvi u želucu. parasimpatički dio vegetativnog nervnog sistema usporava sve ove promjene kada je organizam nije pcdražen i samim tim akumulira energiju. disanje. Naime. spremnim za odbranu od raznih opasnosti. Darvinovo tumačenje da emocije imaju funkciju pripremanja organizma za opstanak. Ovaj nervni sistem se sastoji od simpatičkog i parasimpatičkog dijela koji su jedan naspram drugoga. Žlijezde sa unutrašnjim lučenjem luče hormone u krv i organizam biva spreman da izdrži veći napor. Također su povećani provodljivost elektriciteta kožom. širi krvne sudove u mišićima a skuplja u unutrašnjim organima (Razmisli zašto je to važno!). širi zjenice. Promjene koje nastaju u organizmu pod utjecajem emocija regulira vegetativni nervni sistem. srdžba ili tuga Suhoća grla i usta Nervozan znoj i hladan znoj "Leptir" u stomaku Osjećaj nerealnosti . Tako utječu na rad srca. rad orgna za varenje i rad endokrinih žlijezda. Na ovakav način emocije čine organizam. disanje je ubrzano i u organizam se unosi više kiseonika. posebno unutrašnjih organa. krvotok. krvni pritisak. povećava krvni pritisak. Tako je ispitivanjem utvrđeno da se kod studenata za vrijeme ispita krvni pritisak poveća za 15 mm. Sve ove promjene u organizmu odvijaju se autonomno i pod kontrolom vegetativnog nervnog sistema. grči želudac. U stanjima velike pobuđenosti srce brže radi. a broj srčanih otkucaja za 25. potvrđuju promjene u organizmu za vrijeme emocija. ove promjene imaju upravo svrhu da organizam pripreme za opasnost.Opažanje organske promjene Lupanje srca i ubrzan puls Visoka napetost mišića Lahka uzbuđenost. S druge strane. disanje.kao da se to ne Potreba za vrlo čestim mokrenjem Drhtavica Zbunjenost Slabost i nesvjestica Nemogućnost da se sjete detalja nakon leta Mučnina u stomaku Nemogućnost koncentracije Cesto % 30 30 22 30 26 23 događa 20 25 11 3 4 5 5 3 Ponekad % 56 53 58 50 53 53 49 40 53 50 37 34 33 32 I druga istraživanja su pokazala da emocije utječu na rad cjelokupnog organizma.

Strah kao intenzivna emocija djeluje na ostale psihičke funkcije i procese. Mnogobrojna su ispitivanja pokazala daje strah urođena reakcija. ali da se i uči. šire zjenice. Ispitanike je spajao sa aparatom i onda bi ih podražavao određenim riječima. Ove reakcije organizma su autonomne i imaju smisao da pripreme organizam za odbranu od opasnosti. Ako se reakcije poduzete u stanju straha pokažu efikasnim. ritam disanja i električna sprovodi]ivost kože. godine. onda straha nestaje. suše usta i grlo. motorne reakcije su manje koordinirane. VRSTE EMOCIJA Emocije se mogu klasificirati prema različitim kriterijima: Prema složenosti emocije možemo podijeliti na proste i složene. moralni principi nepostojaniji. tada se strah intenzivira i prerasta u užas ili paniku. Detektor laži registrira promjene koje nastaju. Urođene refleksne reakcije straha se javljaju na iznenadni zvuk i izmicanje podloge. Pod djelovanjem straha povećava se krvni pritisak. a ukoliko te akcije ne otklone opasnost.. PROSTE EMOCIJE STRAH Strah je emocija koja se javlja u situacijama koje ugrožavaju čovjeka a kojima se on ne može adekvatno suprotstaviti. što može pomoći u otkrivanju prijestupnika. Ibau je pošao od hipoteze da ljudi koji su počinili prijestup reaguju emocijama kada ih eksperimentator provocira riječima koje asociraju na prijestup. koje su u vezi sa prijestupom.. mišići se grče. U nizu podražajnih riječi su i one kritične. a na koje ispitanik emocionalno reaguje. Njime se registriraju promjene u unutrašnjim organima pod utjecajem emocija . tako da se strah od jedne neugodne i opasne situacije može proširiti na sve slične situacije. i to se poredi sa reakcijama na neutralne riječi. Iako detektor laži nije pouzdano sredstvo za utvrđivanje krivice. on može biti dobro pomoćno sredstvo u pronalaženju sumnjivih. 69 . ubrzavaju puls i disanje. Tako pod djelovanjem straha čovjek je manje kritičan. krvni pritisak. Iskustva se mogu uopštavati.puls. dok se ostali strahovi stiču negativnim iskustvom. mišljenje je slabije.DETEKTOR LAŽI Detektor laži je konstruisao Ibau 1949. (Slučaj dječaka Alberta i bijelog miša).

istovremeno ugodna i neugodna. gnjev može dati korisnu energiju i može biti dobar poticaj da se savladaju prepreke koje život nameće. udaranje nogama i rukama i si. uz prisutnost jedne opće pasivnosti i nespremnosti na akciju. progone nas zle slutnje. Tako ti snažni doživljaji iz djetinjstva mogu iz podsvijesti djelovati na ponašanje pojedinca pa se može javiti strah od zatvorenog prostora (klaustrofobija). ona i gnjev kultivisu i reaguju sličnije odraslima. Iracionalan strah od nekih situacija. Anksiozne osobe se boje svega što im je nepoznato i svugdje očekuju opasnost. objekata i osoba zove se fobija. Korijeni anksioznosti su obično u pogrešnim odgojnim postupcima roditelja. Mnogo toga ljudi nauče zbog straha od kazne ili neugodnosti. Anksioznost je jedan od simptoma nekih psihičkih oboljenja. Gnjev sve više raste ako sprječavanje duže traje. Qmy . Tuga se javlja kada izgubimo nešto što nam je naročito drago. potištenosti i bezvoljnosti. Postoji posebna vrsta straha . gdje izravno ne vidimo opasnost. Ovakav strah je slabijeg intenziteta i duže traje. strah od visine (akrofobija). One su najčešće posljedica nekih trauma iz djetinjstva koje su potisnute u podsvijest. ali je naslućujemo. tj.Strah ima značajnu funkciju. Tako se najčešće ljutimo ako neka prepreka zaustavi ostvarenje naše želje. Istraživanja su pokazala da su anksioznija djeca čiji su roditelji strogi i koji kažnjavaju djecu. Ponekad je gnjev ambivalentna emocija. RADOST I TUGA Radost je ugodna emocija koja se javlja kada se ostvari neki cilj. strah od raka (kancerofobija) itd. Kako odrastaju. Ovu emociju prati osjećaj bespomoćnosti. ali ne znamo zbog čega. U izvjesnim slučajevima i tuga može biti poticaj za akciju kako bi se nadoknadilo izgubljeno. to je radost njegovim ostvarenjem veća. Ako je slabijeg intenziteta i ako je upravljen u pozitivnom smjeru. Djeca u gnjevu čine besciljne pokrete kao stoje udaranje stvari. potcjenjivanja ili podsmjehivanja. GNJEV ILI SRDŽBA Gnjev je emocionalna reakcija koja se javlja kada se neopravdano ograniči željena aktivnost. Tada se javljaju nekontrolirane reakcije koje mogu biti usmjerene prema drugim ljudima ili stvarima. ne samo kao zaštitni mehanizam nego i kao važan motiv u ponašanju ljudi. Strah je važno sredstvo odgoja jer sankcionira prestupe i samim tim služi kao instrument za reguliranje društvenih normi. u vidu prezira.anksioznost. Sto je cilj teži. prvenstveno depresije i raznih neuroza.

Ljubav je emocija urpavljena prema drugim ljudima i odražava prijateljstvo. Zalihe su beskonačne. još želim više dati. Hay. Frojđ). ljubav prema suprotnom spolu se ne iscrpljuje u čistom biološkom nagonu. moje tijelo. jer se može javiti između brata i sestre. Služiti se ljubavlju daje mi dobar osjećaj. Zagreb. Kao i u ljubavi tako i mržnji i zavisti prostoje različite gradacije 71 . uzajamno davanje i uzimanje. prema roditeljima i prema djeci.. dok roditeljska i dječija ljubav imaju osnovu u potrebi za zaštitom i prihvaćanjem zaštite. Obično se mrzi osoba koja nam nešto naći i za koju nas vežu određene uspomene. Slično mržnji i zavist je negativna emocija.) LJUBOMORA Kada ljubav nije u dovoljnoj mjeri uzvraćena. kao što to lijepo kaže Louise Hay: "Ja sada dopuštam ovoj ljubavi da ispliva na površinu. između prijatelja i si. Prema nekim teorijama. moj um. a za život u zajednici su potrebne pozitivne emocije kakva je ljubav. Ljubav podrazumijeva spremnost da se daje i uzima.LJUBAV Čovjek je socijalno biće. ona označava svu složenost naših stavova i naših sebičnih i nesebičnih interesa. nego ima odnos duhovnog jedinstva dvije osobe." (Louise L. on je izraz mojeg unutarnjeg zadovoljstva. javlja se emocija ljubomore. 1996. Za ljubomoru je karakterističan ambivalentan stav da se ista osoba istovremeno i voli i mrzi. Ljubomora ne mora imati seksualnu osnovu. Osnovni smisao ljubavi prema suprotnom spolu je produženje vrste. moje biće. Ona ispunjava moje srce. ljubav je osnovna energija stvaranja i obnavljanja života (eros . moju svijest. Intenzitet ljubomore zavisi koliko je ? rema našoj procjeni ljubav uzvraćena. Kao složena emocija. Ljubav može biti prema suprotnom spolu.instinkt života.. 94. Kako iscijeliti dušu i tijelo (Novo doba. Siri se u svim smjerovima i vraća mi se umnožena. MRŽNJA I ZAVIST Mržnja je izrazito negativna emocija koja se manifestira u neprijateljskom i ponašanju prema drugoj osobi. S druge strane. Koliko god ljubavi koristim i dajem. odnosno koliko smo uložili u ljubav. Ona se manifestira u neprijateljom stavu i osjećanju prema drugima koji imaju nešto što smatramo da to više fipada nama. ^omora može prerasti u mržnju i zavist. str.

EMOCIJE PREMA INTENZITETU I TRAJANJU Prema intenzitetu i trajanju razlikujemo raspoloženja.doba dana. i jakog su intenziteta. Od afekata se razlikuju po tome što strasti ne nastaju odjednom. čak onaj kojeg se ne sjećamo. strasti možemo podijeliti na pozitivne i negativne. Zatim na raspoloženje utječu i neki vanjski faktori . RASPOLOŽENJA Raspoloženja su trajnija stanja ugode ili neugode slabije jačine. Strasti se mogu formirati sistematskim unošenjem agenasa u organizam. kao raspoloženja. dani u sedmici i godini. kao što i neki veliki životni promašaj ili nenadoknadivi gubitak mogu da imaju za posljedicu trajno negativno raspoloženje. U stanju afekta emocije prevlađuju intelekt pa dolazi do "sužavanja svijesti" i slabljenja kontrole. afekte i strasti. Tako ostvarenje nekog životnog cilja može odrediti trajno pozitivno raspoloženje. čime se potenciraju određena emocionalna stanja. nego se stvaraju ponavljanjem određenih radnji duže vrijeme. 72 . kao afekti. Na raspoloženja najviše utječu životni uspjesi ili neuspjesi. alkoholom. dolazi do osjećaja neugode. Ponekad i beznačajan događaj može utjecati na raspoloženje. zdravlje. mjesecima pa i godinama i biti stalni oblik ponašanja. jer u takvim stanjima dolazi do emocionalnog pražnjenja i popuštanja napetosti. dok su negativne strast za kockom. Tako pušenje vremenom stvara potrebu za nikotinom i kada se ta potreba zadovolji. Ove emocije mogu trajati danima. odijevanje. kao što nastaju afekti. AFEKTI Afekti su burne i jake emocije koje ne traju dugo. kada se ne zadovolji. Pored štetnog djelovanja. umjetnošću. drogom.u samom sadržaju i intenzitetu. odnosno. afekti imaju i pozitivnu dimenziju. Obično se ispoljavaju kao veselost ili potištenost. S obzirom na etičke vrijednosti. Tako ispoljavanje mržnje i zavisti može varirati od blagog neprijateljstva do otvorene agresije. nastaje osjećaj ugode. sitost i si. STRASTI Strasti su emocioalna slanja ili emocionalna privrženost nekoj stvari ili pojavi koje dugo traju. U afektu se čovjek neodgovorno ponaša i može počiniti teško krivično djelo. Pozitivne strasti su strast za naukom. Prate ih različite fiziološke promjene u organizmu. vrijeme.

Postoje i drugi kriteriji za podjelu emocija. ili prema kriteriju usmjerenosti. žlijezda sa unutrašnjim lučenjem. "3 . Centar koji upravlja radom vegetativnog nervnog sistema smješten je u hipotalamusu. ORGANSKI I FIZIOLOŠKI OSNOVI EMOCIJA Čovjek funkcionira kao jedinstven organizam i teško je razlučiti biološke. EMOCIJE PREMA UGODI Emocije se prema ugodi mogu podijeliti na ugodne i neugodne. ljubav je najznačajnija ugodna emocija. Emocije su psihički procesi i stanja koja zavise od funkcioniranja čitavog organizma. U stanjima pobuđenosti kakva su emocionalna stanja. Strah je najizrazitija neugodna emocija. Od svih ugodnih emocija. posebno od vegetativnog nervnog sistema. može vremenom stvoriti potrebu za tom aktivnošću kao intenzivnu emociju dugog trajanja. Tako nadbubrežna žlijezda u stanjima emocionalne pobuđenosti. frktala je. pod direktnim djelovanjem autonomnog nervnog sistema. U emocionalnim stanjima posebno je značajan rad žlijezda sa unutrašnjim lučenjem čiji rad također regulira autonomni nervni sistem. ovaj dio nervnog sistema autonomno priprema organizam za eventualnu akciju. nakostriješila dlaku. peristaltiku crijeva itd. pa govore o osjetnim i intelektualnim emocijama. pokretač je pozitivnih ljudskih težnji. Ove emocije su posebno značajne za socijalno funkcioniranje čovjeka jer potiču druženje ljudi. moždane kore i hipotalamusa. U jednom je eksperimentu podražavan hipotalamus mačke električnim podražajima. zauzimala borbeni položaj. na krvni pritisak. Neurosekretorne ćelije ovog jedra luče vazopresin i oksitocin koji imaju ulogu transmitera kojima hipotalamus preko vegetativnog nervnog sistema utječe na rad srca. Neugodne emocije nastaju kao reakcija na neprijatne sadržaje koji u vidu kazne prijete Čovjeku.Također bavljenje poslom koji izaziva jake emocije. Vegetativni nervni sistem regulira rad unutrašnjih organa. pojačano luči hormon adrenalin koji povećava šećer u krvi i na taj način stvara višak energije u organizmu. Ugodne emocije nas potiču da ponavljamo sadržaje koji su obilježeni ugodom i kao nagradu za to imamo jedno prijatno psihofizičko i socijalno stanje. Ove su emocije značajne u čovjekovom razvoju jer modifikuju ponašanje tako da se izbjegavaju situacije koje mogu dovesti do neugode. na emocije usmjerene prema sebi i prema drugim ljudima. širenje zjenica. u dijelu koji se zove paraventrikularno jedro. Neki autori emocije dijele prema području koje zahvataju emocije. Mačka je reagirala znacima bijesa. fiziološke i psihičke procese.

Međutim. mada nema nervnih veza između kore velikog mozga i pojedinih organa. emocije su posljedica fizioloških procesa u unutrašnjim organima. Na shemi je predstavljen princip funkcioniranja Džemsove teorije: Draž se prenosi preko receptora u koru velikog mozga (1). kao što to čine glumci ekspresijom lica. pa kora velikog mozga tako igra ulogu regulatora između talamusa hipotalamusa i izvršnih organa. s druge strane. organska osnova emocija nalazi se u hipotalamusu. ova objašnjava da su emocionalni doživljaji relativno nezavisni od emocionalnog ponašanja. a drugi se procjenjuju kao nevažni i bivaju potisnuti. iz ove teorije proizilazi da mi ne plačemo što smo žalosni. glasom i gestom. Dakle. frontalna lobotomija. ali. koja zatim putem nervnih vlakana (1) dolazi do hipotalamusa. čime se ova teorija potvrđuje. ne vodeći računa o društvenim normama. pa je neki zovu hipotalamusna teorija emocija. Od ovih organa nervni se impulsi vraćaju u koru velikog mozga gdje se doživljava emocija (3 i 4). KENON-BARDOVA TEORIJA Prema ovoj teoriji. Na taj način neke emocije mogu 74 . Nadražaji koji su nastali u hipotalamusu idu istovremeno u koru velikog mozga i izvršne organe-mišiće i unutrašnje organe (2 . Sve spoljne podražaje primamo i obrađujemo preko različitih centara u moždanoj kori. nekada se kod nekih duševnih oboljenja presijecala nervna veza između hipotalamusa i čeonog dijela moždane kore i tako se poboljšavalo stanje bolesnika. ili intenzivni doživljaji koje imaju paraplegičari. Tako moždana kora regulira emocije. pokazuje tzv. Jedni se podražaji ublažavaju. Nervna veza (3) predstavlja vezu između talamusa i kore velikog mozga i kore velikog mozga i hipotalamusa. nego smo žalosni što plačemo. Na shemi se vidi da receptor prima draž. drugi pojačavaju. primijećeno je da takve osobe postaju nekontrolirane i veoma intenzivno ispoljavaju svoje emocije.Moždana kora ima veliku ulogu i u ispoljavanju emocija. Mozak inervira mišiće i unutrašnje organe i na taj način pobuđuje organske reakcije (2).npr. Daje moždana kora važan činilac u reguliranju emocija. U nekim situacijama čovjek može voljno izazvati i kontrolisati emocionalna stanja.4). neke emocije se javljaju mnogo brže nego što dođe do organskih promjena koje su karakteristične za te emocije . odnosno jednima se pridaje veći značaj. prije se javi emocionalni doživljaj nego lučenje pojedinih sekreta. Za razliku od Džems-Langove teorije. Naime. TEORIJE EMOCIJA DŽEMS-LANGOVA TEORIJA Prema ovoj teoriji.

9. SI. elktroencefalogramom. Prema njemu. B. Shematski prikaz Kenon-Bardove teorije emocija Kora velikog mozga Receptor Žlijezda fo) Mišić :TTYACIJSKA TEORIJA EMOCIJA EORJJA AKTIVIRANJA ORGANIZMA) Ovu teoriju razvio je D. Lindsley. mišići su opušteni. ovim se objašnjavaju intenzivne emocije kod paraplegičara i vrlo burne emocije koje se javljaju prije organskih promjena. Lindsley) Kenon-Bardova teorija prenaglašava ulogu hipotalamusa u nastajanju emocija. U toku spavanja lost mozga je smanjena. simpaticki dio nervnog sistema 75 . s druge strane. dok je u složenije emocionalne reakcije uključen čitav organizam. što je istaknuto kod prethodne teorije. emocije nastaju poslije venja retikularne formacije koja aktivira korteks. 10. stereotipne i ograničene emocionalne reakcije. Kora velikog mozga T Žlijezda Mišić Recepto r SI. Korteks prima povratne nnacije iz mišića i regulira aktivnost organizma. Ova se teorija zove još i ija budnosti organizma. Hipotalamus može da izazove samo jednostavne. koju je Lindslev zasnovao na mjerenjima električne nosti kore velikog mozga tzv. Shematski prikaz aktivacijske teorije emocija (D. B.biti zakočene.

satom koji zvoni. S druge strane. Tako je cjelokupni organizam spreman za aktivnost i za emocije. vegetativne funkcije. Smješten je među moždane hemisfere i pripada filogenetski starijim dijelovima mozga. dolazi do aktiviranja nervnog sistema.je smanjio svoju funkciju i nema emocionalnog reagovanja. rostralnog segmenta moždanog stabla kao i veza između tih formacija. posebno hipotalarnusa i vegetativnog nervnog sistema. subjektivni opažaj emocije događaj koji izaziva emociju korteks velikog mozga i 4--------------- osjetni aparat - • . i odgovoran je za emocionalno ponašanje. kao i za složene procese memorije. Uloga limbičkog sistema u procesu nastajanja emocija . najvećeg dijela hipotalarnusa. nego su odraz neprestane aktivnosti organizma. Sljedeća shema pokazuje ulogu limbičkog sistema u procesu nastajanja emocija. koji djeluje na žlijezde sa unutrašnjim lučenjem da pojačano počinju lučiti hormone. LIMBICKA TEORIJA EMOCIJA Limbički sistem je kompleksan dio centralnog nervnog sistema. Ovaj dio nervnog sistema se sastoji od nekoliko osnovnih struktura: limbičke kore. npr. Elektroencefelogram pokazuje aktivnost mozga. 11. emocije slabe kako slabi aktivnost organizma. što znači da emocije nisu neka specijalna stanja. Ako nekom intenzivnom draži djelujemo na receptore čovjeka koji spava. što znači daje nervni sistem u stanju da prima podražaje i da na njih reaguje. supkortikalnih Hmbičkih jedara.• *_ izlazni putovi vanjske reakcije: promjene u izrazu lica zauzimanje tipičnih tjelesnih položaja ekspresivni pokreti limbički sistem i vratn e informacije unutrašnje reakcije: puls širenje i zatezanje krvnih žila metaboličke promjene napetost mišića emocionalno ponašanje lb SI. seksualne funkcije.

Dakle. U toku ovog kružnog ciklusa dolazi do raznih promjena u organizmu karakterističnih za emocije. 77 . u kojoj se pojedinac nalazi. EMOCIONALNE EKSPRESIJE (VANJSKE MANIFESTACIJE EMOCIJA) U emocionalnim stanjima zahvaćen je čitav organizam. tijelu (posturalna ekspresija). Također dugotrajna uzbuđenja i uznemirenost mogu da e krvne žile. ŠAHTEROVA TEORIJA EMOCIJA Prema ovoj teoriji. dakle. PSIHOSOMATSKA OBOLJENJA Intenzivna emocionalna uzbuđenja mogu dovesti do pretjeranog lučenja želučanih sokova koji nagrizaju želučanu stijenku. Rezultati su pokazali da su prve dvije grupe pokazale onakva osjećanja kakva je voditelj inscenirao. U jednom eksperimentu. Promjene do kojih olazi u radu unutrašnjih organa refleksno se odražavaju na vanjsko izražavanje amocija. pa u hipotalamus. u ugodnoj situaciji su ugodne emocije u neugodnoj neugodne. npr. U svojim eksperimentima Sahter je ustvrdio da se isto stanje emocionalnog aktiviranja može doživjeti kao radost. Sahter je ispitanicima dao injekciju adrenalina (suproksin). ljutnja.Dakle. može nastati čir na želucu. Vrstu emocije. tumačenje nekog emocionalnog stanja ostvaruje se kognitivnim procesima. govoru ( vokalna ekspresija). dok u trećoj. on je želio ispitati kako u takvoj situaciji utječe ponašanje drugih na emocije. određuje sama situacija. strah ili opće uzbuđenje. Treća grupa nije primila adrenalin nego placebo (otopina soli). eksperiment je pokazao da jačina emocionalnog doživljavanja zavisi o stupnju aktiviteta (što u ovom slučaju provocirano adrenalinom) i od prateće situacije (ponašanja drugih). To izražavanje se najočiglednije manifestira na licu (facijalna ekspresi>. poslije podražaja u kori velikog mozga se registrira draž koja se dalje prosljeđuje u limbički sistem. Tako je uradio i sa drugom grupom gdje je voditelj trebalo da inscenira opuštenu i vedru atmosferu. Zbog toga je među ispitanike ubacio instruiranog voditelja koji je trebajo da inscenira situaciju ljutnje. Pošto adrenalin utječe na opći aktivitet. Zato kažemo da psiha može dovesti do oboljenja organizma. Ako se ovo češće javlja. srce i organe za disanje. kontrolnoj grupi nije bilo izraženog emocionalnog ispoljavanja. uz objašnjenje da želi ispitati kako to djeluje na vizualno opažanje.somatike. odatle ponovo slijedi prerada podražaja u limbičkom sistemu i konačno se u korteksu doživljava emocija.

Tačno prepoznavanje emocija na osnovu izraza lica je moguće tek kada se pozna situacija u kojoj se čovjek nalazi. U Vudvortovoj skali lakše je prepoznati emocije koje su udaljenije nego one koje su u istoj skupini. Gađenje i odvratnost. sreća i radost. strah i srdžba.EMOCIONALANI IZRAZI LICA Još jeL^eoTiardrrd'a" v inči uočio da mišići lica otkrivaju emocionalna stanja u kojima se čovjek nalazi. prezir) . Ljubav. sreća i iznenađenje. 12. 78 SI. Iznenađenje. 3. 6. 4. Shematski prikaz iskazivanja emocija izrazom lica SI. bijes i odlučnost. Rukmik (Ruckmick) je također u svojim eksperimentalnim istraživanjima utvrdio da je za identifikaciju emocija najvažniji položaj mišića očiju i usta. sreća i radost. strah i patnja. Vudvort (Woodvorth) je klasificirao izraze lica u kojima se mogu prepoznati sljedeće emocije: 1. ali da se na osnovu izraza lica mogu prepoznati samo prijatne i neprijatne emocije. Facijalna ekspresija pri šest glavnih emocija (ljubav. 2. Strah i patnja. 5. iznenađenje. gađenje i odvratnost. R. Prezir. On je to pokazao na jednostavnom crtežu gdje opušteni mišići oko očiju i usta pokazuju neugodne emocije. npr. Neke emocije imaju sličan izraz lica. 12. Prepoznavanje emocija samo na temelju izraza lica nije pouzdano. Bijes i odlučnost.b.

Tako su visoki tonovi karakteristika uzbuđenja. Strah je emocija koja ima najveće učinke na stanje organizma. jako izražajni u ispoljavanju ih emocija. ponekad iskrivljena. S druge strane. kao npr. npr. Smijeh jasno odaje emociju radosti. ali prije toga završite posmatranje!" Ispitanici ii su dobijali emocionalne impulse posmatranje su procjenjivali dužim nego kc je bilo. jecaj tugu. npr.ački psiholog Davor Trstenjak. Indijanci. U intenzivnim emocionalnim stanjima smanjuju se neke jke funkcije. Kod nekih naroda emocionalni izrazi su slabiji i to se cijeni. Zbog bolje prepoznatljivosti i lakšeg izražavanja emocija glasom. Poznati su mnogi slučajevi gdje su ljudi u strahu u stanju reptusa preskakali velike prepreke. U stanju reptusa dolazi do velikog lučenja adrenalina i drugih hormona što uvećava energiju organizma. U strahu ili bježimo ili smo blokirani. One mogu biti korisne i štetne o ljudsko ponašanje. Razni bolovi bez ■rganske osnove su posljedica intenzivnih i dugotrajnih emocija. bježanja. manje su pauze između riječi i rečenica a govor je ponekad neartikuliran. u strahu može doći do nekontroliranih pokreta. posebno na izražavanje tijelom i gestom. Na izražavanje emocija. dok su opet neki narodi. ima veliki aj kultura. Percepcija je nepotpuna. u radosti pravimo žive pokrete. što se pripisuje emocionalnom nestrpljenju. dizali velike terete i si. riječi se skraćuju. a spušten glas odaje razočarenje ili tugu. Emocije imaju značajan utjecaj na psihičke poremećaje. skakanja. Jedna je grupa bez prekida posmatrala. "Zovu vas na telefon. U uzbuđenju glas treperi. dok u prestravljenosti ljudi prave nagle pokrete glave. Ovakve reakcije se zovu reptus. uvlače stomak i si. draga (eksperimentalna) je u toku posmatranja imala izvjesne emocionalne pod-»caje. EMOCIONALNI IZRAZI TIJELOM Već smo istakli daje u emocionalnim stanjima čitav organizam zahvaćen. treptaju očima.EMOCIONALNI IZRAZI GLASOM Prepoznavanje emocija na osnovu govornog izraza je pouzdanije nego na osnovu izraza lica. Njegovi ispitanici su posmatrali fotografije različitih predmeta u trajanju 5-20 minuta. tako i držanje i pokreti tijela odaju emocionalna stanja. ZNAČAJ EMOCIJA U ŽIVOTU ČOVJEKA Emocije igraju važnu ulogu u životu čovjeka. Italijani. zauzimamo borbenu poziciju. glumci se češće koriste izrazom glasa nego lica. izbacuju ramena i trup naprijed. poslije čega su trebali procijeniti koliko su vremena proveli u promatranju. glas je isprekidan. u srdžbi stiskamo pesnice. 79 . To je istraživao . Intenzivan strah može blokirati psihičke i tjelesne funkcije: Ova se pojava zove iktus.

Aktivnost emocionalno obojena više motivira ljude. ne shvaća riječi. a koje loše strane emocija u ljudskom ponašanju? 80 . Bitno je istaći da niti isuviše slabe niti isuviše jake emocije ne poboljšavaju učenje." PROVJERI SVOJE ZNANJE Kako je Darvin tumačio emocije? Na osnovu čega se razlikuju emocije od intelektualnih procesa? U povišenom emocionalnom stanju simpatički dio nervnog sistema ubrzava rad nekih organa. U takvom stanju osoba je van vremena i prostora. U školskom učenju pravilno dozirane emocije mogu potaći učenike da uče i bolje pamte nastavne sadržaje. Koja je njegova funkcija u emocijama? Objasni Kenon-Bardovu teoriju nastajanja emocija! Kako nastaje psihosomatkso oboljenje? Objasni primjerom! Šta je to iktus? Koje su dobre. kao stoje neko rekao: "Računar će moći sve raditi. čine ga ljepšim i sadržajnijim. Tako kod dezorganizacije govora se prvo javlja poremećaj smisla. Emocije umjerenog intenziteta mogu pozitivno djelovati na ljudsko ponašanje. Bez emocija čovjek bi bio robot. mišljenja i učenja. Koliko emocije mogu zakočiti spoznajne procese pokazuju primjeri ljudi koji su doživjeli tzv. Betoven nije mogao komponovati svoje simfonije bez emocionalne zanesenosti. Koja je funkcija ovog fiziološkog procesa? Kako dijelimo emocije prema smjeru? Šta je anksioznost? Koja je suština ljubavi? U što može prerasti ljubomora?' Napravi razliku između raspoloženja i afekta! Paraventrikularno jedro je smješteno u hipotalamusu i upravlja vegetativnim nervnim sitemom.Štetno djelovanje emocija se posebno manifestira u spoznajnim procesima pamćenja. lošije pamti i slabije rješava problematične situacije. ali nikada neće moći osjećati kao čovjek. ne zna gdje se nalazi. Intenzivne emocije su pokretači velikih ljudskih ostvarenja. Mnogobrojna istraživanja pokazala su da emocionalno pobuđen čovjek teže uči. Emocije zadiru u sve oblike ljudskog ponašanja. ne zna šta se zbiva. širi krvne žile i krv se skuplja u unutrašnjim organima. One obogaćuju život. "praznu svijest". Negativan utjecaj emocija na spoznajne procese je uglavnom zbog opće dezorgamzacije ponašanja . a poslije gramatički poremećaj (emocije dezorganiziraju prvo filogenet-ski mlađu funkciju).

Oni su svoje misli uglavnom usmjeravali ka hrani. Emocije utječu na tok i intenzitet motiva. i kako podstiču organizam na aktivnost. aktivnost će opasti sve do nivoa apatičnosti. MOTIVI KAO POKRETAČI LJUDSKE AKTIVNOSTI Motivi zajedno sa emocijama pokreću i usmjeravaju ljudsku aktivnost radi ostvarenja određenog cilja. uznemirenosti i nesvrsishodnim ponašanjem. sve s ciljem naći odgovor na to pitanje. Rezultati pokazuju da najprije poraste aktivnost i učinak u zadacima učenja. Slično se ava i sa čovjekom. ako se duže vremena životinja lišava hrane ili vode. Ljude je oduvijek interesovalo šta je to što određuje ponašanje živih bića. koji su dobrovoljno pristali da učestvuju u eksperimentu. Mogu biti prijatni ili neprijatni. zanemarivali su anjski izgled.7. novo je raspoloženje bilo mrzovoljno. Motivaciju je najlakše objasniti ako je izjednačimo sa stanjem tjelesnog nedostatka. Tako su nastale razne teorije. zovemo motivacija. 81 . javlja se potreba. Faktori koji djeluju spolja i podstiču organizam na akciju mogu biti neka materija ili neko stanje. Oni su skupini muškaraca od 20 i 23 godine. pa je teško razlučiti ove procese. postali su apatični. tj. zraka). što dovodi u vezu motive i emocije. misli i snovi bili su vezani za hranu. Mogu se razlikovati dvije vrste aktivnosti koje poduzima organizam. Kada nekom organizmu oduzmemo ono što mu je potrebno da bi preživio. jer je lahko ustanoviti staje to organizmu potrebno da bi preživio. Vršeni su mnogi eksperimenti sa životinjama gdje se mjerilo kako nedostatak hrane djeluje kao motivirajuća varijabla. Ali. Takvo stanje "motivira" organizam da stupi u akciju i dođe do potrebnog (hrane. Drugi oblik ponašanja je usmjereno i svrsishodno koje organizam čini da bi došao do onog što mu je potrebno i tako uspostavio ravnotežu u organizmu. zovu se podsticaji ili incenti-vi. Ovi primjeri upućuju na to daje motiv potreba koja usmjerava ljudsku aktivnost za njeno zadovoljenje. Jedna je aktivnost koja se očituje povećanim brojem pokreta. vode. Ispitanici su bilježili svoja zapažanja a eksperimentatori su sistematski pratili kako se oni ponašaju. Teorija potreba tumači motivaciju kao aktivnost koja se javlja zbog nedostatka ili viška nekih materija u organizmu. pola godine davali upola manje hrane. Ovo svrsishodno i ciljano ponašanje koje dovodi do cilja. što su pokazali Guetzkow i Bowman. međusobno se nisu trpjeli. do uspostavljanja fiziološke ravnoteže (homeostaza). svi njihovi razgovori. Mi ih razdvojeno posmatramo radi lakše spoznaje zakonitosti kojima su određene.

Tako su biološke potrebe za hranom. Narušena ravnoteža organizma je praćena izvjesnom tenzijom. Navedeni slijed ukazuje na to kako poslije ukazane potrebe slijedi aktivnost organizma da se ona zadovolji. i SI. nakon izvjesnog vremena. . Zamišljanje cilja. dok potreba za društvom i ugledom je socijalna potreba. odmorom. Potreba. U motivacijskom procesu prisutni su sljedeći segmenti: 1. Potreba postoji neovisno o svijesti daje narušena biološka i socijalna ravnoteža. 2. kiseonikom. Potrebe mogu biti različite kao i načini njihova zadovoljavanja. Zamišljeni cilj kojim želimo ostvariti potrebu služi uspostavljanju ostaze (ravnoteže). koja pokreće na akciju. Aktivnost. Čovjek je istovremeno biološko i socijalno biće pa su i potrebe biološke i socijalne. 3. ' • STIMULANS — ORGANIZAM >• MOTIVACIJA — PONAŠANJE > — ► ZADOVOLJENJE POTREBE . Shema toka motivacijskog ciklusa do uspostavljanja homeostaze Sama se potreba doživljava kao organski ili intelektualni osjećaj. ali. Doživljaj. koja ne mora biti u skladu sa objektivnom potrebom. vodom. Kada je svijest o potrebi na niovou daje možemo doživjeti. 4. onda se zamišlja način kako da se potreba zadovolji i kako da se nadiđe stanje neugodnosti u kojem se organizam nalazi. 13. Svijest o potrebi zovemo želja. ona se ponovo javlja pa se ciklus ponavlja. Potreba potiče na aktivnost za njeno zadovoljenje. Gornja shema pokazuje kako teče motivacijski ciklus u esu uspostavljanja homeostaze.Potreba je manjak ili višak neke materije u organizmu čiji nedostatak dovodi do narušavanja ravnoteže. Aktivnost reducira potrebu.

razlikujemo motive nedostatka i motive razvoja (obilja). Potrebe se mogu zadovoljiti na različite načine. U zadovoljavanju svojih potreba. regionalne i individualne Klasifikacija potreba 1. svaka potreba ne mora pokretati organizam na aktivnost. Primarne socijalne Stečene i regionalne 3. Sekundarne Stečene i individualne PODJELA MOTIVA Potrebno je razlučiti pojarnl^otrebeTrnotiva. Prema tome. a nagon je aktiviranje organizma da bi se ta potreba realizirala. jer su svojstveni svim ljudima bez obzira na vrijeme i prostor. 83 . Potreba označava nedostatak neke materije u organizmu. motivi su organski ili psihološki faktori koji određuju ponašanje radi ostvarenja određenog cilja. S obzirom na vrstu i prirodu. Motive koje je čovjek stekao individualnim razvojem. Primjer za to je da organizmu može nedostajati neki vitamin a da toga on nije svjestan niti poduzima bilo kakvu aktivnost. Urođene fiziološke potrebe koje aktiviraju u organizmu fiziološke promjene zovemo nagonima. Nagon podrazumijeva akciju kojom se treba zadovoljiti biološka potreba organizma. što zavisi od uvjeta u kojima čovjek živi i društvenih normi koje reguliraju to zadovoljenje. čovjek stiče određeno iskustvo u kojem nastaju nove potrebe. Naime. Kako ovakve potrebe uglavnom nastaju u određenim društvenim odnosima i kako društvo određuje norme u zadovoljavanju tih potreba. Ćudina-Obradović ovako prikazuju kriterije i potrebe : Kriterij a) Uloga u čovjekovu životu b) Postanak c) Područje čovjekova života d) Rasprostranjenost među ljudima Potrebe Primarne i sekundarne Naslijeđene (biološke) i stečene Biološke i socijalne Univerzalne. Socijalni motivi nastali u evoluciji čovjeka. one se još zovu i socijalni motivi.VRSTE POTREBA V. opravdano se nazivaju urođenim. Neki autori potrebe koje su nastale kroz aktivnost zovu izvedeni motivi. a koji se mogu dalje razvijati ili gasiti pod utjecajem određenih društvenih normi zovemo stečeni motivi. Primarne biološke Naslijeđene i univerzalne 2. Andrilović i M. Način kako pojedinac zadovoljava svoje motive zovemo ličnim motivima.

U jednom eksperimentu istraživač je 7 dana navijao sat koji gaje budio svakih 10 minuta. Neki teoretičari ovaj motiv obrazlažu potrebom za produženje : . organizam automatski razvija aktivnost da uspostavi poremećenu ravnotežu. Pa ipak postoje razlike u mogućnosti kontrole i potiskivanja pojedinih bioloških motiva.MOTIVI NEDOSTATKA W. dok je seksualni motiv moguće potisnuti za duže vrijeme ili ga zamijeniti nekom dragom aktivnošću. Organizam ima izvjesne rezerve hranjivih materija koje troši za slučaj kada se hrana ne unosi. Vršena su mnoga istraživanja da se utvrdi koji su biološki motivi najsnažniji. zato se bez hrane može relativno dugo izdržati. Kanon (Cannon) je proučavao ponašanje životinja i čovjeka u uvjetima nedostatka i viška nekih materija u organizmu. To je najviše izraženo kod čovjeka. Pokreće organizam u aktivnost da se zadovolji ta potreba. Prema njemu. Pod utjecajem društvene sredine. Seksualni motiv Ovaj motiv je slabijeg intenziteta i može se potiskivati. Motivi gladi i žeđi se mogu potiskivati kraće vrijeme. ali slabiji od motiva žeđi. koju naziva homeostaza. pa i one o načinu zadovoljavanja pojedinih bioloških potreba. Motiv za snom Sanje također primarna potreba čovjeka. Osnovni biološki nagoni su karakteristika jedne vrste. Izvjesne razlike koje postoje među pojedincima se više odnose na način zadovoljenja biološke potrebe. Motiv gladi Nedostatak hrane je vrlo snažan motiv. Utvrđeno je da su najsnažniji oni motivi koji proizilaze iz najintenzivnije potrebe organizma u datom trenutku. glad. Dijelimo ih na homeostatske ili biološke i nehomeostatske ili socijalne ili psihološke. HOMEOSTATSKI MOTIVI Motiv žeđi Ovaj motiv se javlja kada je narušena ravnoteža tečnosti u organizmu. nego na samu vrstu potrebe. čovjek prihvaća određene norme ponašanja. Pri kraju eksperimenta počeo je halucinirati i nije više mogao izdržati bez sna. žeđ ili seks. Motive nedostatka karakterizira to da poslije određene aktivnosti slijedi nagrada. Velike su razlike među živim organizmima koliko mogu biti bez vode. Na njega utječu hor-i navike.

dok je još bespomoćan. koji se kod žena manifestira u predmaterinskom motivu. ružnoga i neugodnog. npr. pod utjecajem Prvog svjetskog rata. umor. Krech i R. i oslanjajući se na druge. pokazuje i primjer nekih plemena kod kojih se težnja da dominiraju drugima smatra nenormalnom. Ovo je drugo shvatanje ispravnije. jasna. kao i onih koja tumače da socijalni motivi nose obilježja društva u kome su nastali. Čovjek kao socijalno biće od najranijeg djetinjstva. kao potreba da se ima dijete. Prema tome. kao potreba da se dijete čuva i odgaja. Dok su homeostatski motivi dio biološkog naslijeđa. socijalni motivi su potrebe koje proizilaze iz osnovnih bioloških potreba nastalih u socijalnom iskustvu. tvrdio je da postoji i nagon (motiv) smrti. pleme Arapeš u Novoj Gvineji. Frojd je tvrdio da je seksualni nagon (motiv) osnovni pogon za sva psihička zbivanja. Težnja da se održi stabilna. uči podražavajući druge. "poriv da se ono što živi dovede do smrti". dotle su nehomestatski motivi dio stečenog iskustva. Što vremenom postaje potreba. Ovo 85 Odnosi sa okolinom Izbjegavanje opasnih predmeta i predmeta koji izazivaju doživljaj stravičnoga. hladnoće. Čovjek je društveno biće i u zajednici uči kako da zadovolji biološke motive. D. Tako su propisani određeni kodeksi ponašanja tokom jela. prepuni mokraćni mjehur i debelo crijevo. S. bol. Kasnije. bolest. U psihologiji ima shvatanja da su socijalni motivi zajednički za sve narode. jer i u jednom društvu značenje socijalnih motiva se mijenja sa promjenama koje se u tom društvu dese u nekom vremenskom periodu. i postmalerinskom motivu. težnja da se bude u kontaktu s objektima nužnim za opstanak i sigurnost. U tom kontekstu možemo govoriti o materinskom motivu. previše toplote.vrste. način kako se može zadovoljiti seksualni motiv i si. žeđ. NEHOMEOSTATSKI MOTIVI Kod ovih se motiva aktivnošću otklanja nedostatak ili višak socijalnih kontakata. manjak kiseonika. pretjerana mišićna napetost. energiju koju proizvodi nazvao je "libido". . što mu donosi korist. od latinske riječi "žudjeti". i druga neugodna tjelesna stanja. Crutchfield u knjizi "Elementi psihologije" ("Elements of Psychology") ovako definišu motive nedostatka homeostatskog karaktera: Opstanak i sigurnost (motivi nedostatka) Tijelo Izbjegavanje stanja u kojima se trpi glad. Da socijalni motivi nisu obilježja zajednička za sve narode. Društvo je svojim normama reguliralo način kako se mogu zadovoljiti osnovne biološke potrebe. Ovaj motiv je nazvao "eros". kada se osjeća nesigurnim. što socijalizira njegovo nagonsko ponašanje. sigurna okolina itd.

Iz ovih grupa proizilazi više sličnih motiva. Oni smatraju da se on stiče u procesu socijalizacije.pleme nema izražen motiv agresivnosti i borbenosti. instinktivno ponašanje čovjeka. O važnosti gregarnog motiva najbolje potvrđuju iskazi ljudi koji su iz raznoraznih razloga bili prisiljeni da žive sami . To pokazuje primjer da u opsanosti čovjek bez razmišljanja traži zaštitu u zajednici sa drugima. Tako se spominju tri šire grupe socijalnih motiva: motiv samopotvrđivanja. Različite su manifestacije ovog motiva. Sve ove varijante motiva samopotvrđivanja su težnja čovjeka "da nađe mjesto za sebe pod ovim suncem". Motiv agresivnosti \ kod ovog motiva prisutna su različita stajališta.brodolomnici. jer se u njihovoj kulturi odmalena čovjek odgaja da na miroljubiv način rješava konflikte. From tumači daje motiv za društvom formiran u toku ljudskog razvoja i daje prerastao u nasljedni motiv. Dakle. S druge strane. a to je težnja da se bude neko. Motiv samopotvrđivanja može imati i druge forme. i daje osnova formiranja ovog motiva u bespomoćnosti djeteta. Iako postoji razlika u shvaćanju o porijeklu socijalnih motiva. Što se poslije prenosi na ostale članove porodice i konačno na ljude van porodice sa kojima dolazi u dodir. socijalni motivi nastaju učenjem i nose pečat društva. tumače da zavisi od razvoja i društva u kojem pojedinac odrasta. socijalni motivi su dijelom i odlika vrste. m . odnosno. sasmostalnosti itd. Ispoljavanje ovog motiva prisutno je već kod novorođenčeta koje želi majčino prisustvo. Ovo je urođeno. ali je smisao isti. Tako se spominje motiv samoaktualizacije. Motiv za društvom (gregarni ili afilijativni motiv) Ovaj je motiv je univerzalna težnja čovjeka za druženjem i društvom. a još izraženija forma je motiv za vladanje nad drugima. Kada je ovaj motiv tako izražen da se žele nadići drugi. Njegova je suština u tome da želi zadovoljiti potrebu čovjeka da bude cijenjen u sredini gdje živi. Niče smatra daje to urođeni motiv i da zbog toga ljudi od pamtivijeka ratuju. o njegovoj ovisnosti o roditeljima i drugim članovima društva. S druge strane. Nastajanje ovog motiva vezano je za ljudski opstanak. Motiv samopotvrđivanja Ovaj se motiv naziva još i motiv afirmacije. onda govorimo o motivu za prestiž. samopostignuća. nasljeđuju se. autori koji osporavaju urođenost ovog motiva. Drugi autori tumače daje to univerzalni ali ne i urođeni motiv. kao što su to Činili naši preci. većina autora slaže se da postoji nekoliko grupa motiva koji su zajednički većini ljudi. E. dakle. zatvorenici i si. Čovjek kao jedinka teško bi mogao opstati bez pomoći drugih. motiv za društvom i motiv agresivnosti.

što dodatno utječe na ispoljavanje ličnih 87 . pa zato kažemo da su lični motivi individualizirani socijalni motivi. ono protestira. Crutchfield socijalne motive nazivaju odnos sa dragim ljudima i ovako definišu: "Izbjegavanje interpersonalnih konflikata. Pojedinci koji imaju jako izraženu potrebu za samopotvrđivanjem. Ovakvo ponašanje javlja se kod djeteta i prije nego stoje imalo priliku da ga nauči. S. Socijalne motive pojedinac može zadovoljiti na razne načine. vrišti. tj. D. To se najbolje očituje kod socijalnih motiva koji su nastali iz primarnih bioloških potreba. Način zadovoljenja tih potreba zavisi od socijalnog iskustva pojedinca. sportu.. a drugi posustanu na prvoj prepreci. on se razvojem i učenjem modificira u raznovrsne oblike da bi se savladale prepreke do vlastitog uspjeha. oblačenju. Socijalni motivi igraju važnu ulogu u aktivnostima ljudi. Tako motiv za samopotvrđivanjem može se ostvariti aktivnostima u nauci. sticanje moći i dominacija nad drugima. Također aktivnost pojedinca zavisi od nivoa aspiracije. Lični motivi su unutrašnje težnje koje podstiču na aktivnost radi zadovoljenja bioloških i socijalnih potreba. da uzme igračku. Krech i R. Kako će se zadovoljiti socijalni motivi. on je pokretački mehanizam za veći napor u ostvarenju ciljeva. bori se i hoće fizički napasti ili uništiti predmet koji mu sprječava ostvarenje želje. itd. konformizam prema grupnim standardima i vrijednostima. jer su i potrebe promjenljive. Otuda ga neki autori tumače kao urođeni motiv. Interes i stav prate emocije. Jedno je sigurno da uspjeh podstiče a neuspjeh ograničava lične motive. Ovo zavisi od nivoa vrste i intenziteta socijalnih motiva." LIČNI MOTIVI Motivi su kod ljudi promjenljivi. od težine ciljeva koje pojedinac sebi postavi. Iskustva pokazuju da ljudi obično precjenjuju svoje mogućnosti i daje stepen njihove aspiracije veći nego što su njihove stvarne mogućnosti. npr. Također vlastito samopoimanje ili slika o sebi određuju nivo aspiracije i uloženi trud da se ostvare postavljeni ciljevi. ali generalno gledajući. uložit će više truda i napora. Tako kad se djetetu brani da ostvari svoje želje. pojedinčeva težnja da mu ostali ukazuju pažnju.Gregarni motiv se ispoijava još kod djece. Vrstu i intenzitet ličnih motiva određuju interes i stav pojedinca o određenim potrebama. Neki su ljudi spremni uložiti više truda i napora da uspiju u nekoj djelatnosti. Ovaj nesklad između mogućnosti i htijenja može pokolebati pojedinca u aktivnosti. težnja za članstvom u skupini (pripadanje skupini) i održavanjem društvenog statusa i ugleda. Nije ih moguće klasificirati.. Bez obzira na navedene razlike o porijeklu ovog motiva. jer svaka aktivnost kojom pojedinac iskazuje svoje potrebe je i lični motiv. zavisi od ličnosti.

osjećaj stida. krivnje. D. itd. težnja za novim situacijama. konstruiranje i pronalaženje novih objekata. spoznaja da vlastita ličnost ima mjesto u svemiru itd. težnja za učvršćivanjem morala i drugih vrednota. zadovoljstvo zbog prisustva drugih ljudi. kod motiva razvoja nema nagrade. Poticaji za aktivnosti u realizaciji ovih motiva su dispozicije. Zadovoljenje i stimulacija (motivi razvoja . ritmičkog kretanja tijela itd. Smisao realizacije ovih dispozicija nije zadovoljenje potrebe. Odnosi sa okolinom Postizanje nečega u čemu se može uživati. Crutchfildu. za promjenom okoline itd. spolnog zadovoljstva. osjećaj ispravnosti. Krechu i R. anksioznosti. onaj ko ima dobar sluh svira klavir. zvuka Ud. to i motivi razvoja mogu imati pot-krepljenje. razumijevanje okoline i rješavanje problema što ih ona nameće. Kako su motivi složeni oblici manifestiranja ličnosti. Onaj koje visok trenira košarku. Nekada to može biti oblik kompenzacije (nadoknade) nekih motiva nedostatka. Crutchfield lične motive svode na sljedeću konstataciju: "Izbjegavanje osjećaja inferiornosti u uspoređivanju vlastite osobnosti s drugima ili s idealom o sebi. izražavanje vlastite osobnosti. ljudima Postizanje ljubavi i pozitivne identifikacije s ostalim članovima grupe. tuge itd. Odnos sa drugim. nastojanje da se izbjegne gubitak svoga "ja". nego aktiviranje ovih dispozicija izaziva potrebu za daljim razvojem te dispozicije.motiva. straha. okolini." MOTIVI RAZVOJA Za razliku od homeostatskih motiva čije zdovoljenje prati nagrada. Vlastita ličnost Postizanje samopoštovanja i samopotvrđivanja. S.). prema D. koja određuje ponašanje i stav pojedinca prema svijetu koji ga okružuje.S. težnja za neovisnošću itd. pružanje pomoći i razumijevanje za teškoće drugih. Zato možemo zaključiti da su lični motivi složena historija pojedinca. igranje raznih igara.obilja) Tijelo Postizanje ugodnih senzornih doživljaja (okusa. sa pozicija odnosa prema organizmu." 88 . vježbanja mišića. Krech i R. tjelesne udobnosti. drugim ljudima i vlastitoj ličnosti. doživljaj da se nešto postiglo. mirisa. Motive nedostatka možemo posmatrati.

neugodnosti.FUNKCIONALNA AUTONOMIJA MOTIVA Pod funkcionalnom autonomijom motiva podrazumijevamo pojavu kada sredstvo kojim se zadovoljava motiv postane cilj aktivnosti jedinke. materinski. Dakle. li. mi ne možemo neposredno novcem zadovoljiti ove potrebe. gdje trpi električne udare . Vršena su mnogobrojna istraživanja hijerarhije motiva kod životinja. Maslov) autoaklualizacija relativna važnost potreba 89 . ali preko mreže pod električnim nabojem. skupljanje novca je postao cilj sam za sebe.spolni motiv. mladunče. 2. Prema broju prolaženja preko mreže. To je najbolje vidljivo kod motiva da se zarađuje i skuplja novac. Koji će motiv čovjek zadovoljiti zavisi od mnogo faktora. Zadatak: Obrazloži funkcionalnu autonomiju motiva kod seksualnog motiva! HIJERARHIJA MOTIVA Ljudsko ponašanje je određeno različitim motivima tako se dešava da u jednom trenutku imamo više motiva koje sve ne možemo zadovoljiti. ipak postoji opća zakonitost koji su motivi dominantni kada dođe do borbe motiva. znatiželja. tako da ga ljudi skupljaju a ne troše ga za zadovoljenje svojih potreba. 3. Mada među ljudima postoje izvjesne razlike u značaju koji pridaju pojedinim motivima. Tu pojavu zovemo borba motiva. utvrđena je sljedeća hijerarhija motiva: 1. mužjak. jer znatiželja kao intelektualni motiv bila je na posljednjem mjestu. nepoznat prostor. hrana. pa novac postaje cilj ljudske aktivnosti kao nova potreba. Slično se dešava i u realizaciji nekih drugih motiva. Istraživanje je pokazalo da su primarni homeostatski motivi. žeđ. 14. glad. 5. Sljedeća slika pokazuje hijerarhiju motiva prema istraživanjima Maslova: pripadanje i ljubav psihički razvoj—> SI. U jednom eksperimentu pred štakorom je bilo više ciljeva do kojih je mogao doći. u prvom redu od jačine motiva. Međutim. -. Ti ciljevi su bili voda. Novcem se može kupiti hrana i tako zadovoljiti motiv za hranom. novcem se može kupiti auto i tako zadovoljiti motiv za samopotvrđivanjem. Hijerarhija potreba (A.

Potreba da se bude poštovan. Među ljudima su značajne razlike u podnošenju frustracija. Potreba da budemo voljeni i da nekoga volimo je motiv koji pokreće ljude na aktivnost tek kada su zadovoljeni niži motivi. Također se ljudi razlikuju i po tome kako podnose neuspjeh. motiv samoaktualizacije. Ovakve frustracije teže se podnose nego one u kojima su uzroci izvan čovjeka. prema Maslovu. To je težnja čovjeka da ispolji svoje mogućnosti i bude ono što može da bude. ali su se ispriječile rasne predrasude . to je veći stepen frustracije.Biološki i motiv sigurnosti Maslov svrstava u motive nižeg reda. to ne možemo ostvariti. može biti značajan pokretač ljudske aktivnosti tek kada su zadovoljeni motivi koji su niže na ljestvici. I konačno. U tom slučaju govorimo o konfliktima. od kojih izdvajamo stanovište koje je zagovarao K. zato stoje relativno lahko doći do hrane i što su ljudi sigurni. prema njemu. razlikujemo sljedeće konflikte: 90 . ali ako nema mosta. Otpornost prema neuspjehu zovemo frustracijska tolerancija. One su unutrašnje doživljavanje prepreka. ali je preduvjet za realizaciju viših motiva zadovoljenje nižih motiva. opet. jer oni u razvijenijim društvima nisu dominantni. FRUSTRACIJE Frustracije su osjećaj spriječenosti da se zadovolji neki motiv. b) Prepreke mogu biti i socijalne prirode kao što su razna shvatanja i norme koje nas sprječavaju da dođemo do cilja. Uzroci frustracija a) Frustracije mogu biti vanjske. kao socijalni motiv. Tako možemo imati potrebu da pređemo na drugu stranu rijeke. Tako ima ljudi koje i najmanja prepreka obeshrabri pa odustaju ili reaguju neprimjereno. Sto je jači motiv i teže se savladava prepreka. bijelac bi da uzme crnkinju za suprugu. Na najvišem je mjestu u hijerarhiji motiva. objektivno prisutne. najjače frustracije nastaju zbog sukoba različitih motiva. Predrasude su često prepreka za ostvarenje socijalnih motiva. Maslov smatra da za ponašanje čovjeka i objašnjenje tog ponašanja veći značaj imaju motivi sa vrha ljestvice. c) Uzroci frustracija mogu biti i u samoj ličnosti i njenoj nesposobnosti da ostvari određeni cilj. KONFLIKTI Konflikte su istraživali mnogi psiholozi. Npr. frustracija pozitivno djelovati pa će povećati napor da dođu do cilja. Levin. Tako. Na druge će.

U realnom životu mnogo je situacija kada ljudi moraju da biraju jedan od dva zla. Konflikt dvostrukog privlačenja Ovu vrstu konflikata ljudi najčešće lahko razriješe.Konflikt dvostrukog privlačenja Ovaj konflikt se javlja kada su pred nama dva cilja jednako privlačna. SI. 16. pa lipše od gladi. koji se gladan našao između dva plasta sijena. Oba su ga jednako privlačila i nije mogao da se odluči kome da priđe. Na primjeru vojnika u borbi možemo ilustrirati i ovaj oblik konflikta. Kod učenika i studenata ta dva"zla" su naporno učenje ili loša ocjena. SI. 15. Konflikt dvostrukog odbijanja Ljudi se najčešće opredjeljuju za onaj neprijatni cilj čije će negativne posljedice doći kasnije. Konflikt dvostrukog odbijanja Ovaj konflikt nastaje kad je čovjek u situaciji da bira između dva neugodna cilja. 91 . ali se istovremeno plaši ranjavanja i smrti. ali se dešava da bježe iz situacije i traže izlaz u bolesti. Tako nešto se dešava vojnicima koji se boje borbe zbog opasnosti da budu ranjeni ili da dezertiraju i izbjegnu neprijatnost. jer nekom od ciljeva dadnu izvjesnu prednost. Konflikt istovremenog privlačenja i odbijanja Ovaj konflikt nastaje kad jedan isti cilj i privlači i odbija. Za ilustraciju ovog konflikta često se koristi priča o Nasrudinovom magarcu. pa se dešava da se stvarno razbole i imaju simptome organske bolesti. Vojnik želi da se istakne u i tako realizuje motiv za samopotvrđivanjem.

Osnovna je karakteristika odbrambenih mehanizama što su to nesvjesne reakcije kojima čovjek brani vlastitu nesposobnost da ostvari neki cilj*. ali neobrazovan. neće ni sebi ni drugima da prizna svoj neuspjeh. U nerealističkom reagovanju mogu nastati novi unutrašnji konflikti. ostvarljivim. Najčešće se spominje realistično i nerealistično reagovanje. U želji da prikriju vlastiti neuspjeh. Nerealistično reagovanje na frustracije je često nesvjesno prikrivanje neus pjeha pred sobom i drugima. pojedinci pri bjegavaju falsifikovanju stvarnosti. ljudi su često u konfliktnoj situaciji. ali nije tako privlačan. Ovi su mehanizmi trajna struktura u psihičkom životu kaja služi odbrani samopoštovanja i zaštiti od psihičkih trauma.' Čovjek ovim mehanizmom se brani od sebe i drugih. koji mogu dovesti do poremećaja u ponašanju i dušev nih bolesti. ^»---------~"" ->. realistično je reagovanje smanjenje nivoa aspiracija ili zamjena cilja nekim drugim. jedan zgodan i lijep. 92 . Udaljeni ciljevi su manje privlačni. U uvjetima frustracija koje su nastale zbog individualnih nedostataka. ali i manje odbojni od ciljeva koji su bliski. odnosno. Konflikt istovremenog privlačenja i odbijanja Navedeni oblici konflikata imaju zajedničku karakteristiku kada je u pitanju odnos prema udaljenosti cilja. Realistično reagovanje je kada se traži bolji način djelovanja ili kada se uloži veći napor da se ostvari cilj. ODRR^JVTBENI MEHANIZMJ/7 V£bog riejTiogu£riJ»stfT}a^zadovolje svoje potrebe. REAKCIJE NA FRUSTRACIJE Reakcije na frustracije zavise od vrste konflikata i strukture ličnosti. 17. zbog čega je čovjek razvio jedan sistem odbrane koji se zove odbrambeni mehanizam.Postoji još jedan oblik ovog konflikta kada imamo pred sobom dva cilja koji imaju i dobre i loše strane. Tako djevojka može biti u dilemi između dva mladića. SI. drugi obrazovan i lijep. To dovodi do frustracija koje ugrožavaju samopostovanje ličnosti.

Kompenzacija može biti koristan i realističan mehanizam. Racionalizacija se manifestira na tri načina: 1. Čuvena atletičarka Vilma Rudolf i plivačica Ester Viljems u djetinjstvu su bile paralizovane. Racionalizacija Ovaj obJik odbrambenog mehanizma čovjek najčešće koristi da opravda svoj neuspjeh. ali ako to postane stalni oblik ponašanja. Tako se navodi primjer vojskovođa Napoleona. Uljepšavanje cilja koji smo ostvarili. Kompenzacija Ovim se mehanizmom nadoknađuje neuspjeh u nekoj aktivnosti uspjehom u drugoj. reakcijska formacija. jer njime uveličavamo sitne uspjehe u zamjenu za prave uspjehe koje smo željeli. agresija. postali poznati kompozitori. Frojd je na ovom mehanizmu razvio svoje učenje o podsvjesnom djelovanju i njime objašnjavao neke psihičke poremećaje. onda je to negativan mehanizam. Smatra se da su neki Čuveni ljudi kompenzirali neke svoje nedostatke uspjesima u oblastima za koje su imali mogućnosti. U ovom slučaju pojedinac ignorira svoj nedostatak i upornim radom ga pretvara u sposobnost i mogućnost. regresija. ali su taj svoj nedostatak nadoknadili u vojnim uspjesima i bili ne samo ravni nego i nadmašili većinu normalno visokih ljudi. Tako su Betoven i Smetana. Ovaj mehanizam se još zove i "kiseli limun". Lisica nije mogla dohvatiti grožđe i brani se :"Pa šta će mi kad je ionako kiselo". Omalovažavanje cilja koji nismo mogli postići. identifikacija. a ne zbog toga što nije učio. sublimacija. iako nagluhi. projekcija. Suvorova i Kutuzova koji su bili niski rastom.S. 2. neko nije mogao postići dobar rezultat u nekom sportu i racionalizira "važno je učestvovati". umanjujući njegovu vrijednost. Najčešći odbrambeni mehanizmi ličnosti su: racionalizacija. insulacija itd. maštanje. Opravdavanje je mehanizam gdje se traže "dobri" razlozi za neuspjeh. 93 . kada pojedinac odabere aktivnost koja je društveno prihvatiJjiva i u njoj postiže uspjeh. U literaturi je to poznat mehanizam "kiselog grožđa". povlačenje. represija. Slično se ponašaju i ljudi kad ne mogu ostvariti neki cilj. Npr. kada učenik dobije slabu ocjenu i opravdava sebe pred drugima i sobom da je to što ga nastavnik mrzi. Poseban oblik kompenzacije je nadkompenzacija. kompenzacija. 3. Npr. pa su ipak uspjele ne samo prohodati nego i nadmašiti druge u sportu. Njime se traže "dobri razlozi" za prave razloge neuspjeha. Racionalizacija je koristan odbrambeni mehanizam u uvjetima kada pojedinac brani svoje samopoštovanje zbog individualnih ograničenja.

ali sa društveno neprihvatljivog u društveno prihvatljivi cilj. sublimirali jak seksualni nagon u društveno cijenjene aktivnosti i tu postigli vrhunske rezultate. 1. deranjem. Represija Represija je potiskivanje situacija u kojima je pojedinac doživio neuspjeh. Destruktivna agresija je nekoristan odbrambeni mehanizam koji se manifestira u napadu na supstituirani objekat za koji se vjeruje da je uzrok vlastitog neuspjeha. Konstruktivna agresija podrazumijeva pojačani napor da se nadvlada neuspjeh. Regresija Ovaj odbrambeni mehanizam je jedan vid agresije koja se očituje u infantilnom (dječijem) ponašanju. Tako se i regresija manifestira dječijim ponašanjem kada se osujeti njihova želja. Nešto se slično dešava kod navijača sportskih timova ili obožavatelja estradnih ličnosti. Psihološka pozadina regresije je vraćanje u doba kada je dijete bilo zaštićeno i kada je svoje želje ostvarivalo plačem. 2. Smatra se da su neki veliki umjetnici i naučnici. pojedinac se brani od vlastitog neuspjeha. Agresija Agresija je odbrambeni mehanizam koji se može manifestirati u tri oblika. 3. grupama. srdžbom. Destrukcija može biti fizička i verbalna. Međutim. ili institucijama koje postižu uspjehe. Identifikacija Poistovjećujući se sa osobama. Pomaknuta agresija je napad na ličnost ili objekat koji nemaju izravne veze sa neuspjehom. kao Čajkovski i Tesla. U izvjesnim slučajevima takve osobe mogu toliko da se užive u identitet uzora da njegov uspjeh doživljavaju kao svoj. umjesto da aktivno djeluje i radi. Ona također podrazumijeva potiskivanje iz svijesti želja koje nisu poželjne u društvu. valjanjem po podu i si. pa je sublimacija koristan odbrambeni mehanizam. S druge strane identifikacija može biti negativna kada pojedinac pasivno proživljava uspjeh osobe koja mu je uzor.Sublimacija Kao i kompenzacija i sublimacija je zamjena ciljeva. Na ovaj način se mentalna energija oplemenjuje. Žrtve pomaknute agresije su najčešće slabije od osobe koja vrsi agresiju. Identifikacija može biti pozitivna kada se pojedinac identificira sa pozitivnim ličnostima i pokušava da dodatnim naporom dostigne uzor. ovaj odbrambeni mehanizam može biti osnova težih psihičkih 94 .

Tako može doći do "cijepanja ličnosti". suprotno od onog kako se inače ljudi ponašaju. u suštini. stoje oblik racionalizacije. ali je. Insulacija Ovaj se mehanizam svodi na "intelektualiziranje" problema sa kojima se susrećemo i. pa se pribjegava zadovoljavanju u imaginarnom (zamišljenom) svijetu. koje odatle nesvjesno djeluju na ličnost. da bi poslije toga intenzivno pušio.živi moralnim životom. tako što ih pripisujemo drugima. zbog toga. želje i namjere. Sama ličnost nije svjesna ove podvojenosti.živi društveno nedopuštenim životom i drugi . Tako mladi ljudi maštaju o nevjerovatnim podvizima koji će zadiviti svijet. Primjer za ovaj mehanizam mogu biti žrtve neke agresije koje poslije postaju veliki borci za ljudska prava ili primjer poistovjećivanja sa agresorom. ovo je složenije ponašanje. Projekcijom se nekad zadovoljavaju želje i motivi koji su moralno neprihvatljivi. neko može govoriti o štetnosti duhana i zato navoditi niz primjera do kojih je nauka došla. Ovaj mehanizam je naročito izražen u mladosti. Frojd je na ovome zasnovao svoje učenje o psihoanalizi.oboljenja. Reakcijska formacija podrazumijeva prvo mehanizam potiskivanja u podsvijest nedopuštenih želja. da jedna osoba živi dvostruki život. Pojedinac se ponaša sasvim neočekivano. Prema njemu. Tako ljudi koji znaju za neke svoje nedostatke. negativan oblik ponašanja. a poslije toga usvajanje ponašanja koje je sasvim suprotno potisnutoj želji. pripisuju i drugima te nedostatke. 95 . Prava projekcija je nesvjesna i ljudi koji se služe njome stvarno misle za druge da su takvi kakve im osobine pripisuju. Reakcijska formacija U odnosu na drage odbrambene mehanizme. Npr. jedan . jer se svodi na pasivnost i življenje u nerealnom svijetu zamišljanja. neuroze su posljedica potisnutih konflikata i trauma u podsvijest. zapadanje u apsurdno ponašanje. Mašta Većina ljudi pribjegava ovom mehanizmu maštajući o sjajnim uspjesima i podvizima. Projekcija Kada nekome pripisujemo vlastite težnje. Ovakva odbrana može biti korisna ako podstiče na aktivnost kojom se može donekle ostvariti maštanje. onda govorimo o projekciji. odgovor je na neostvarene želje u realnom životu. Kao odbrambeni mehanizam. tj. Ovaj se odbrambeni mehanizam može javljati i u formi svjesne aktivnosti .

kada odbrambeni mehanizmi nisu uspješni i zbog organskih smetnji. reaktivno-depresivno raspoloženje i neurastenija. Utjecaj frustracija na ponašanje Frustracije mogu pozitivno i negativno djelovati na ponašanje čovjeka. POREMEĆENO PONAŠANJE Do poremećaja u ponašanju može doći zbog neriješenih konflikata (frustracija). Poremećaj ponašanja uvjetovan frustracijama. ali se zamišlja uspjeh. pamćenje. Ovakve osobe imaju nesvjesnu potrebu da stvari imaju neki red. U uvjetima kada se frustracija stalno ponavlja. to je razvoj socijalnih. u jednoj je stvarno povlačenje iz situacije u kojoj se doživljava neuspjeh i drugo zamišljanje koje je u formi mašte i gdje se cilj ne ostvaruje. radnih i karakternih osobina. a) Prisilna neuroza je oblik poremećaja koji se manifestira u mislima i idejama kojih se pojedinac ne može osloboditi kao i u obavljanju nekih radnji koje nemaju smisla.Povlačenje Povlačenje se može javiti u dvije forme. npr. Njih duboko uznemiruje promjena reda. jer pojedinac prestaje da djeluje. Neuroze su psihički uvjetovani poremećaji ponašanja koji otežavaju prilagođavanje ličnosti. Kao odbrambeni mehanizam. frustracije koje nisu tako izražene mogu ljude činiti spremnijim za nadilaženje prepreka do ostvarenja svojih ciljeva. Poremećaji se očituju na psihičke procese: mišljenje. To su vječiti nezadovoljnici i kritičari svega što ljudi rade i vole. Lahki oblici neuroza ovog oblika mogu se sresti kod mnogih ljudi. stvara se kod pojedinca osjećaj nesposobnosti i manje vrijednosti. a mogu imati odraza i na funkciju pojedinih organa i dovesti do tzv. Teži oblici prisilnih neuroza mogu imati takve razmjere da po96 93 . 1. U prvom redu. b) Česte i intenzivne frustracije imaju negativno djelovanje na ponašanje pojedinca. Najčešći oblici neuroza su: prisilna neuroza. Tako jedan dječak ima prisilne misli da njegove noge moraju biti čiste zbog čega ih pere satima i koristi svaku priliku da ih pokaže posebno na satu tjelesnog odgoja. psihosomatskih oboljenja. tj. emocije. Dakle. Prisilne neuroze se mogu javiti u raznim oblicima. povlačenje je loš oblik ponašanja. anksiozne i nesigurne u vlastite mogućnosti. Takve osobe su nespokojne. percepciju i psihomotoriku. povlači se u osamu i zauzima jedan negativan stav prema ljudima i njihovim uspjesima. više puta se kontrolira da li su vrata zaključana ili jesu li stvari u kući na svom mjestu. Poremećaje nastale zbog neriješenih konflikata ili frustracija jednim imenom zovemo neuroze. a) Prepreke koje stoje na putu ostvarenja ciljeva mogu kod ljudi razvijati neka pozitivna svojstva. histerija. Utječu na emocionalni život. neuroza straha.

počinje šepati.strah od velikih praznih prostora. Neurastenija se manifestira tjelesnim simptomima. ali su manje burni. nervozne srčane metnje.or na neki vanjski događaj koji je osobu unizio u njenom samopoimanju. razne zoofobije. uz to se javlja mučnina i Taćanje. D ne postoje stvarni organski uzroci.strah d zatvorenih prostora. umišljena trudnoća i si. padanje u nesvijest. prijateljstvo aaje i dalje. Neurotičari ive vrste pokazuju jak osjećaj krivnje. neurastenija zahvata čitavu ličnost. | Neurastenija. Za ovaj poremećaj ponašanja karakterističan je tjelesni simptom. Oštećenja mozga mogu imati različite uzroke i različite manifestacije. Mogu ■■stati zbog: 97 94 . prijateljski odnos s jednom ljicom i njenim prijateljem. Njih troje zajedno provode gotovo cijelo svobodno vrijeme. Liječnički pregledi ne daju nikakvih rezultata. Primjer histerije prema Hennannu Roskampu: ""Neudata 35-godišnja žena ima posebno bliski. Tek jedna opsežna naliza pokazuje da se radi o neprerađenim konfliktima iz djetinjstva i mlade■aštva. Organski simptomi kod neurastenije slični su a kod histerije. tako da se javlja osjećanje fizičkog i psihičkog zamora. gluhoća. Postoje razne fobije. ali žena se osjeća kao daje ostavljena sama. agorafobija . čiji uzroisu u organskom poremećaju. j oblik depresije sličan je po svojoj manifestaciji endogenoj depresiji." d' Reaktivno-depresivno raspoloženje. jer ■tnanjuje radnu i socijalnu funkcionalnost osobe. mizofobija . Tako se navodi primjer supruga koji je zapao u tešku depresiju zbog impotencije. oblici poremećaja zbog oštećenja mozga su egzogene psihoze. | Neuroze straha se mogu javiti u obliku anksioznosti ili neodređenog traha i u obliku fobije kao nesavladivog straha od različitih predmeta i situaci-rbijskim reakcijama strah je intenzivan bez jasne i logičke osnove. Najčešći tjelesni simptomi su oduzetost i ukočenost pojedinih udova. Osobe koje su predisponine histeriji labilnih su emocija i teatralno se ponašaju. ^oremećaj ponašanja uvjetovan organskim smetnjama >vrede i bolesti mozga mogu dovesti do različitih oblika poremećaja pona-■ja. Jake se smetnje iod nje javljaju kada bračni par očekuje dijete i zamole je za kumstvo. i da su oni u očitoj vezi sa sadašnjim smetnjama.iac nije sposoban za normalno socijalno i radno funkcioniranje. Pored specifičnih simptoma pojedinih ■rsana. slab apetit. i istodobno razvija u >i pretjerani strah da svojim posjetama smeta bračnom paru. Ona poaje tjelesno bolesna: noge joj otiču. nesposobnost u donošenju odluka i skloni SB velikom "mudrovanju" o beznačajnim stvarima. gubitak glasa. Kada se prijateljica udaje za svog prijatelja.strah od prljavštine i zaraze itd. klaustrofobija . Ova neurotska reakcija predstavlja . Histerija.

potpuna ukočenost i dugotrajno ostajanje u nekom položaju.).. ponekad imaju vizuelne i auditivne halucinacije. Njihov je govor neobičan.- - infektivnih bolesti (encefalitis ili upala mozga i moždane opne.poremećaj motorike.umišljaju da su neke važne ličnosti i si. Također se javljaju i neki tjelesni simptomi.. Depresivna faza se očituje u tužnom raspoloženju. Razlikujemo dva oblika ovih psihoza: manično-depresivni poremećaj i Šizofreniju.. Funkcionalna psihoza se javlja djelimično i zbog toga što se osoba nije u stanju nositi sa problemima koje život nameće. od stupora (opće ukočenosti) do hiperaktivnosti. u zavisnosti od toga koji od navedenih simptoma dominira. migrena.javlja se u mladosti i karakteriziraju je simptomi osamljenosti i gubljenja interesa za životom. govorljiva i sretna. vesela. - - Simpleks šizofrenija . Bolest je u funkciji sredstva kojim se bolesnik oslobađa stvarnosti koju ne može da nadiđe. Šizofrenija se može javiti u više oblika. otrovnim plinovima. tumor.funkcionalne psihoze Ovo su najteži oblici duševnih bolesti.). posljedice trovanja (alkoholom. U maničnom raspoloženju osoba je pretjerano aktivna. poremećaja bioelektričnih procesa u mozgu (epilepsija. najčešće depresivna. Pokreti su kruti i usporeni a izraz lica odaje pesimistično stanje. odnosno nije u stanju razriješiti frustracije.). Manična i depresivna faza se mogu izmjenjivati u pravilnim razmacima. hormonalni poremećaji (pubertet. ličnost je puna energije koju često ne može obuzdati pa zapada u konflikte sa okolinom. Zbog pojačane aktivnosti cijelog organizma.. degenerativne promjene u mozgu (starenje. ali se može desiti da prevlađuje jedna faza.).). Endogene psihoze . menstruacioni ciklus. Šizofrenija Šizofrenija je teško duševno oboljenje u kome može doći do rascjepa ličnosti i prekida kontakta sa realnim svijetom. Manično-depresivni poremećaj Ovaj poremećaj ponašanja ogleda se u naglim promjenama raspoloženja. npr. drogom. progresivna paraliza. Nauka nije uspjela pronaći organske uzroke ovim oboljenjima. Katatona šizofrenija ... U stanju stupora šizofrenici potpuno smanjuju fizio- 98 95 . Osoba se osjeća inferiornom i potpuno se povlači u pasivnost. Kod nekih oblika se javlja paranoično mišljenje . Misaoni svijet ovih bolesnika je bizaran i neshvatljiv.... što može dovesti i do suicida. Prognoze za poboljšanje su slabe. klimakterij.. U nekim slučajevima dolazi do burnog i razuzdanog afektivnog ponašanja.

Crutchfield deftnišu lične motive? Obrazloži funkcionalnu autonomiju motiva kod seksualnog motiva! Kakav je redoslijed motiva prema istraživanjima A. H. Maslowa? Sta je frustracija i koji su uzroci frustracija? Navedi jedan primjer sublimacije i obrazloži ga! Koja je razlika između neuroza i psihoza? Kako se manifestira ponašanje šizofrenog bolesnika? Nađi neki primjer iz literature gdje se opisuje odbrambeni mehanizam represije (Dostojevski)! Obrazloži realistično reagovanje na frustracije! Koji organski poremećaji mogu dovesti do poremećaja u ponašanju? 99 96 . Paranoidna šizofrenija je stanje kada bolesnik ima misli da ga proganjaju i svi oko njega su se udružili protiv njega. Krcch i R. S. PROVJERITE SVOJE ZNANJE Sta su motivi prema teoriji potreba? Obrazloži pojam homeostaze na nekom primjeru! U čemu je suštinska razlika između homeostatskih i nehomeostatskih motiva? Kako D.loške funkcije dok u etapi hiperaktiviteta mogu biti agresivni i opasni po okolinu. Ceste su halucinacije.

koje ga izdvajaju od drugih ljudi. Ličnost se ne rađa. nego djeluju jedinstveno kao ličnost. nauku je oduvijek interesovalo koje su to opće zakonitosti ljudskog ponašanja na osnovu kojih se može predvidjeti postupak pojedinca i grupe. osobitost i dosljednost. koje svojom posebnošću izdvajaju pojedinca od drugih ljudi.8. Pojedini psihički procesi nisu oni jedan od drugog. Olport tumači ličnost kao dinamičku organizaciju psihofizičkih procesa i stanja. Slično se i danas procjenjuju ljudi na osnovu spoljnih izraza i ponašanja. Ove opće zakonitosti smo razmatrali kroz pojedine psihičke procese koji nisu izolovani. ličnost definišu kao specifičnu i relativno stabilnu i neponovljivu organizaciju psihofizičkih karakteristika čovjeka. - - - Pjeron tumači ličnost kao cjelovito jedinstvo različitih psihičkih karakteristika (sposobnosti. LIČNOST Pod pojmom ličnost ljudi su oduvijek podrazumijevali izgled i ponašanje nekoga. Istovremeno. temperamenta i si. karaktera.) i ponašanja koje je karakteristično za pojedinca. Dakle. Jedinstvo podrazumijeva tu cjelovitost. Prethodne definicije imaju jedan zajednički pristup. psihičkih i socijalnih osobina. ličnost je organizirana cjelina bioloških. koji pojedinca izdvajaju od drugih. Oni se međusobno prožimaju i djeluju jedan na Mada u ponašanju pojedinca može dominirati neki od psihičkih procesa. ona nastaje u procesu odgoja i vlastite aktivnosti pojedinca. Olport u određenju ličnosti ističe tri bitna momenta jedinstvo. Tako su u starom Rimu glumci stavljali maske (persone) da bi istakli pojedina svojstva likova koje su glumili. ■•:':lčitirn situacijama ti će procesi različito funkcionirati. jer se ne mogu izdvajati pojedina svojstva i zasebno razmatrati. Staje ličnost? Svaki čovjek je neponovljiva individua koja se razlikuje od drugih po svojoj psihofizičkoj strukturi i ponašanju. JEDINSTVO Čovjek funkcionira kao jedinstven organizam sa svim svojim psihičkim i fizičkim svojstvima. 97 . Ajzenk kaže daje ličnost manje ili više trajna i Čvrsta organizacija pojedinih psihičkih i fizičkih karakteristika koje određuju čovjekovo ponašanje i prilagođavanje. Ličnost različiti autori i različito definišu.

Današnji pristup ličnosti je multidimenzionalan. zato se ličnost sagledava u jedinstvu psihičkih i fizičkih karakteristika. On svoj pristup ličnosti naziva hiperprostor. Katel je ličnost tumačio sa tri modaliteta crta: crte sposobnosti. S okolnosti koje iniciraju ili podražuju. P je priroda same ličnosti. odnosno. ali opće zakonitosti funkcioniranja psihičkih procesa daju nam mogućnost da ljude uspoređujemo. DOSLJEDNOST Ova se karakteristika odnosi na relativno dosljedno ponašanje pojedinca u sličnim situacijama.OSOBITOST Svaki čovjek predstavlja originalni primjerak. pojedinu životnu dob. Unutar ovih skupina ljudi su također neponovljivi i osobiti i svaki predstavlja posebnu strukturu i organizaciju ličnosti. Iz iskustva znamo da čovjek mijenja svoje ponašanje. crte temperamenta i dinamičke crte. i da na taj način pronikne u one suštine koje su "iza" ponašanja. Zbog toga on smatra da izolovano posmatranje pojedinih dimenzija ličnosti može zavesti na pogrešne procjene i prognoze ponašanja. kakve su specifičnosti koje obilježavaju pojedine rase. što on misli ili radi. V odnosu na dotadašnje spekulativno i deskriptivno tumačenje ličnosti. ali određene specifičnosti tog ponašanja daju nam mogućnost da konkretnu ličnost izdvojimo od drugih i da možemo na temelju toga predviđati njeno ponašanje. Posmatranje pojedinih dimenzija ličnosti može dati pogrešnu ocjenu i predviđanje budućeg ponašanja. Pomoću matematičkih i geometrijskih modela Katel nastoji da unese red u strukture ponašanja. To je ono što ljude razlikuje jedne od drugih.P) R je snaga čovjekovog odgovora u ponašanju. Čuveni američki psiholog Kate! smatra daje ličnost multidimenzionalna struktura u kojoj svaka posebna dimenzija dobij a pravo značenje u cjelovitoj organizaciji i strukturi ličnosti. 101 98 . jer su psihofizičke karakteristike ljudi različite po svojim svojstvima i po svojim odnosima. Postoje psihofizičke karakteristike koje su zajedničke svim ljudima. Iz ove formule slijedi daje P = R/S. spol i si. kao i one koje karakteriziraju pojedine skupine unutar ljudske populacije. ovaj autor traži egzaktne modele za tumačenje ličnosti. što prikazuje sljedećom formulom: R = f(S. Katel kaže da se ličnost može definisati kao ono što nam kazuje Šta će čovjek učiniti kad se bude našao u određenoj situaciji.

to se pristupilo grupiranju pojedinih osobina. Prema njemu. karakter. Tako je Jung ljude podijelio na temelju crta intraverzija i ekstraverzija na introvertne i ekstravertne. Sličnu klasifikaciju osobina ličnosti daje i Giiford. tj. Ovakva podjela ličnosti ne zadovoljava jer se ne može svaki čovjek svrstati u određeni tip zato se u posljednje vrijeme matematičkim modelima određuju osnovne osobine sa kojima su povezane i neke druge osobine. Američki psiholog Rejmond B. Na ovaj se način ličnost svodi na manji broj nezavisnih. Pored osnovnih faktora ili osobina Katel navodi i površinske ili sekundarne osobine koje su vezane za određene situacije a rezultat su kombinacija izvornih faktora i utjecaja okoline. FAKTORSKA ANALIZA LIČNOSTI Faktorska analiza ličnosti je matematički model kojim se utvrđuje povezanost između velikog broja faktora (osobina ličnosti). Posmatramo li crte ličnosti kao jedan psihološki kontinuitet. primarnih osobina ličnosti. Tako. imamo dvanaest relativno nezavisnih faktora kojima možemo objasniti ličnost. On ove faktore naziva izvornim osobinama jer se najvećim dijelom stječu rođenjem.STRUKTURA LIČNOSTI Strukturu ličnosti čine različite crte ili osobine. U svakom jeziku ima po nekoliko hiljada riječi koje označavaju crte ličnosti na osnovu kojih možemo ljude uspoređivati. Tako su Pjeron i Ajzenk grupirali osobine na četiri komponente: temperament. 102 99 . Takav matematički model zove se faktorska analiza ličnosti. Katel u svojoj knjizi "Naučna analiza ličnosti" objašnjava faktorsku analizu. sposobnosti i fizička konstitucija. U zavisnosti koja je crta dominantna i u kakvom su odnosu ostale crte. Pod pojmom crta ili osobina ličnosti podrazumijevamo dispozicije ili datosti koje se ispoljavaju pod određenim uvjetima. psiholozi su ljude razvrstali u različite kategorije ili tipove. Crte ličnosti mogu biti manje ili više univerzalne. Također crte ličnosti mogu biti razvijene u različitom stepenu i tada govorimo o dimenzijama ličnosti. prema ovom autoru. ličnost se sastoji od osnovnih faktora. tada uočavamo da imaju polove suprotnog predznaka. s tim što on dodaje i motivacione osobine. Kako ima veliki broj osobina ličnosti i kako bi posmatranje ličnosti kroz te izolovane pojedinačne osobine dalo nepotpunu sliku ličnosti. Osnovna karakteristika crta ličnosti je dosljednost u ispoljavanju u jednakim ili sličnim situacijama. možemo ih naći kod velikog broja ljudi.

nepopustljiv) 5. impulsivan. plitkost u mišljenju) Emocionalno nestabilan (nezrelost. Pozitivan karakter (obazriv prema drugima. hladan. nekonvencionalnost) 12. nesiguran) Desurgentnost . Ciklotimija . istrajan) 7. Dominantnost (želi da vlada. Emocionalno stabilan (uravnoteženost. smiren) 10. Zrelost (nezavisan. pažljivost. Bez obzira na ovu primjedbu. apstraktna misaona sposobnost) 3. veseo. da se ističe. miran. Ciklotimija . plašljiv. ljubazan. druželjubiv) 6. Ciklotimija (iskren. estetičan) 8. popustljiv. Surgentnost . manje neurotičan) 4.sumnjičavost (sumnjičav i nepovjerljiv prema drugima) Konvencionalna praktičnost (praktičnost. "psihološki hiperprostor je jedino moguće objasniti faktorsko-analitičkim putem. bezbrižan.povjerenje (vjerovanje i razumijevanje drugih) 11. povjerljivost) Faktorskoj analizi ličnosti se zamjeri daje to matematička konstrukcija i da nije stvarno odražavanje ličnosti. zatvoren) Nedovoljno inteligentan (glupost. faktorska analiza je najsveobuhvatniji pristup tumačenja ličnosti. Boemska bezbrižnost (spontanost. obziran prema drugima. često se buni) Negativan karakter (nepažlj iv prema drugima. surov) Paranoja . bezosjećajan) Sizotimija povlačenje (primitivan. oprezan. osamljen. simpatičan. povučen) Primitivnost (neodgovoran. realističnost. agresivan.1. neodgojen. bezosjećajnost. neurotičnost) Submisivnost (podčinjava se drugima.otvorenost (ljubazan. plemenit) 2. hladan. nekulturan) Nezrelost (zavisan. razdražljivost.zatvorenost (depresivan. jer kako ističe Katel. Promišljenost (logičan. kulturan. Inteligentan (oštrouman. proračunat) Sizotimtja (krut. bezbrižan) 9. nedruželjubiv.poduzimljivost (društven. Socijalizovanost (odgovoran. konvencionalnost) Naivnost (sentimentalnost." 103 100 .

Melanholik je inertan i zabrinut.Mada je faktorska analiza ličnost? egzaktan naučni pristup u tumačenju čovjeka. Kolerični ljudi su oni koji imaju snažne i burne reakcije. interesi. Hipokrat kao osnovu za osjećajni život čovjeka uzima životne sokove. Prije Hipokrata Empedikle pokušava ljudsko emocionalno reagovanje povezati sa sastavom osnovnih elemenata od kojih je sastavljen svijet (zrak. voda. koju je kasnije upotpunio Galen. postoje ovi tipovi temperamenta: kolerični. Melanholični temperament sliči flegmatičnom jer ga karakterizira sporost u reakcijama i rijetko reagovanje. Uglavnom reaguje na ono što se tiče njegove ličnosti. fiziognomisti ljude dijele na sljedeće tipove i njima odgovarajući temperament: 1. tako da više ovakvih znakova ukazuje na određeni tip emocionalnog reagiranja. Jedna od najstarijih klasifikacija ljudi prema temperamentu je ona koju je sačinio grčki Ijekar i filozof Hipokrat. . koliko traju. prema ovim predstavnicima su pokreti tijela. Spoljni znaci na osnovu kojih se može suditi o temperamentu. sluz. zavise osobine temperamenta. Međutim. četiri su osnovna soka koji utječu na ljudsko ponašanje: krv. ten. Prema toj klasifikaciji. Temperament označava način i karakteristike emocionalnog reagovanja. zemlja). usporeni pokreti. Kolerici se brzo ljute i burno izražavaju svoju ljutnju. karakter. Sangvinici brzo mijenjaju raspoloženja. Njih karakteriziraju jaka osjećanja i česta uzbuđenja. bljeđi ten i si. slabo osjetljivi i slabo pokretljivi ljudi. zbog čega su često u sukobu sa drugima. Njegova su osjećanja slabija i rjeđe se javljaju. Veliki grčki mislilac Aristotel je smatrao da temperament zavisi od spoljnog izgleda čovjeka. opća konstrukcija tijela. Endomorfan tip je puniji čovjek sa izraženim stomakom. ali površno. ali su skloniji veselom raspoloženju. Takvo su razmišljanje podržali "fiziognosmisti". u stvarnom životu ljude mnogo češće procjenjujemo na osnovu širih dimenzija kakve su temperament. Prema njemu. uživaju u jelu i piću. Npr. kojeg su intenziteta i kakvog su tona emocije. 104 . melanholičnom temperamentu bi odgovarao izraz lica sa vertikalnim crtama na čelu. stavovi i sposobnosti. teže ka ugodnostima. vatra. To su uglavnom mirni. staloženi. kosa. Na osnovu opće konstrukcije tijela. Od toga kako se često izmjenjuju. sangvinični. flegmatični i melanholični. glas. Galen to kasnije detaljnije razrađuje. Takvi su ljudi bezbrižni i prijatni. žuta žuč i crna žuč. reakcije melanholika su u odnosu na flegmatika intenzivnije i duže traju. Flegmatični temperament se odlikuje rijetkim i sporim reakcijama. Sangvinični temperament se odlikuje brzom reakcijom i slabim i kratkotrajnim osjećanjima. Njega prema ovim zagovornicima karakteriše viscerotomni temperament. čitaju mnogo. geste i mimika.

puni energije. Ponašaju se stidljivo. jačina. proširuje sa kvantitativnim dimenzijama ispoljavanja emocija. Ajzenk ukazuje na introverziju i ekstraverziju kao primarne. izvorne crte koje se nasljeđuju kao reaktivnost i kondicionabilnost nervnog sistema. Ovakve osobe brže stiču 105 . 4. odnosno imaju žive pokrete. dubina i širina ispoljavanja emocija. Pavlov na sličan način objašnjava psihičko funkcioniranje čovjeka. neobuzdanom kolerik i slabom odgovara malanholik. pa i način fiziološkog funkcioniranja nervnog sistema. Introverti brzo reagiraju i njihov je prag reakcije veoma nizak. interesi. Kako su žlijezde sa unutrašnjim lučenjem pod direktnom inervacijom vegetativnog sistema i kako one luče hormone u krv. Ovako stanovište ima osnovu. 3. istraživanja su pokazala da ljudske reakcije i ponašanje zavise i od cjelokupne strukture i organizacije ličnosti (motivi.2. Njegova tabela izgleda ovako: Emocije Brze Lagane Emocije Široka Uska Emocije Uzbudljive Umirujuće Jake Kolerik Melanholik Duboke Kolerik Melanholik Prijatne Sangvinik Flegmatik Slabe Sangvinik Flegmatik Površne Sangvinik Flegmatik Neprijatne Kolerik Melanholik Razlike u emocionalnom izražavanju se uglavnom pripisuju stanovitim razlikama u funkcioniranju vegetativnog nervnog sistema kod ljudi. Vunt Hipokratovu podjelu temperamenta koja je uglavnom kvalitativnog karaktera. Hipokratova podjela temperamenta poslužila je mnogim istraživačima kao polazište u istraživanju ove dimenzije ličnosti. jer čovjek nasljeđuje organsku osnovu. Ali. Prosječan čovjek ima svojstva svih ovih tipova i takvih je najviše u ljudskoj populaciji. smatra se da su razlike u reagovanju nasljedne. teško uspostavljaju komunikaciju i teško se prilagođavaju. mirnom je paralela flegmatik. stavovi). Te su dimenzije: brzina. energični su. grudi su im isturene i spremni su za borbu. Njih karakteriše somatotomni temperament. mršaviji su i višeg su rasta. široka ramena i niži rast. Mezomorfni tip ima razvijenu muskulaturu. Živahan čovjek po njemu odgovara sangviniku. Ektomorfan tip ima nježne i duge kosti. Njihov temperament je cerebrotoman.

uvjetni refleks i brže se uče samoobuzdavanju. 106 . 18. Danas peovlađuje mišljenje da temperament zavisi od nasljednih predispozicija. ali se istovremeno teško i oslobađaju istih. međusobno nezavisna faktora: faktor intervertiranosti i ekstravertiranosti te faktor stabilnosti. Ekstraverziji odgovara nervni sistem koji reagira sporije i na jače podražaje. Model ličnosti prema H. ali daje ispoljavanje podložno utjecaju okoline. pa zato dolaze u konflikt sa društvenim normama. J. Oni su sporiji u sticanju uvjetnih refleksa. koji smatra da su najvažnija dva osnovna. Eisencku Uz pomoć faktorske analize pokušava se mnoštvo ličnih karakteristika svesti na manji broj osnovnih dimenzija koje se nazivaju faktorima. J. odnosno nestabilnosti. Ovdje je prikazan model ličnosti H. Eisncka. Sljedeća shema pokazuje odnos Hipokratove podjele i savremenih viđenja temperamenta: zabrinut pesimističan povučen nedruštven šutljiv INTROVERZTJ pasivan brižljiv razmišlja miroljubiv zauzda SI.

marlji- vost .realno sagledavanje slike o sebi. u svim njegovim postupcima i odnosima sa drugim ljudima. d) odnos prema drugim ljudima . altruizam -egoizam. Tako je Gilford iz niza svojstava kojima se obilježava karakter izdvojio sljedeće: a) b) c) d) Potreba za slobodom u djelovanju. tako da određuju njegov stav i ponašanje.iskrenost . Jer kako i narod kaže "karakter se manifestira na djelu. ličnost je širi pojam i u sebi obuhvata i dimenziju karaktera. sa druge.poštenje -nepoštenje.neiskrenost. jer ijedan i drugi pojam se odnose na karakteristično ponašanje pojedinca koje ga izdvaja od drugih. Ličnost podrazumijeva i one crte koje su podložne mijenjanju. Ima shvatanja da je karakter isto što i ličnost. On to naziva frenologija i tvrdi da se sposobnosti pa i karakter mogu procijeniti na temelju izgleda lobanje. Ljude je od davnina interesovalo koje su to crte koje određuju tipično ponašanje čovjeka. Karakter je u tijesnoj vezi sa moralnim načelima jednog društva i manifestira se kroz konkretno ponašanja pojedinca. 107 . Međutim. Potreba za samostalnošću. Početkom 19. b) odnos prema radu i obavezama . Tako je grčki filozof Teofrast dao opis oko pedeset karaktera na konkretnim ljudima Atine." Karakternih osobina ima mnogo i izražavaju se bipolarnim vrijednostima (škrt-darežljiv. stoljeća Franc Gal ispituje vezu između oblika lobanje i duševnih poremećaja i genijalnosti. Krečmer je ipak obazriviji jer kaže daje temperament više produkt naslijeđa a karakter odgoja.neodgovornost. Slično je i Ernest Krečmer tumačio povezanost crta ličnosti i karaktera sa jedne strane. i fizičke konstitucije. Konzistentno poštenje.KARAKTER Karakter predstavlja skup moralnih i voljnih svojstava čovjeka koja su se u toku života ustalila. precjenji- vanje i potcjenjivanje slike o sebi. dok je karakter jedan ustaljeni oblik ponašanja na osnovu kojeg možemo dosta pouzdano predviđati ponašanje pojedinca. Najraširenije shvaćanje podrazumijeva sljedeće komponente kojima se određuje karakter: a) odnos prema samom sebi .lijenost.) Najizrazitije i najubjedljivije manifestacije karaktera se očituju u cjelokupnoj aktivnosti pojedinca. Težnja za konformizmom.odgovornost . Novija istraživanja karaktera se vrše pomoću faktorske analize. c) odnos prema socijalnim i etičkim normama ponašanja . lijen-marljiv i si.

Špranger navodi ove interese: . . pozitivan stav prema nekoj osobi iskrivljuje percepciju o njenom stvarnom izgledu. 108 . (W. / STAVOK Stav je psihološka kategorija koju su različiti autori različito definirali: Allport navodi preko 20 raznih definicija od kojih ističemo sljedeće: Stav je spremnost na pažnju ili akciju određene vrste.. predodžbama i načinima ponašanja. Profesionalni interesi su u domenu zanimanja koje ljudi obavljaju i od nivoa tog interesa u dobroj mjeri zavise postignuća ljudi. Bitna je karakteristika stavova da se teško mijenjaju. 1931. . Stav je tendencija pozitivnog ili negativnog reagiranja prema nekoj stvari. Stav je spremnost da se na određene predmete i situacije reagira sa sasvim određenim osjećajima. (J. Interes zavisi od sklonosti i uspjeha u nekoj aktivnosti.Politički interes ili interes upravljanja drugima. s druge strane. 1959.).Estetski interes ili interes za lijepe i skladne sadržaje. Reckless. (Bujaš. npr. Ako je uspjeh dobar.Teoretski interes ili interes za spoznajom istine. ali i na psihičke procese percepcije. Interes se može manifestirati u aktivnom djelovanju pojedinca da ostvari svoje težnje. Furst.Socijalni interes ili interes da se komunicira sa ljudima i da im se pomaže. 1901). zato interes može prerasti ujak motiv ljudskog ponašanja. čak i u uvjetima kada se promjene okolnosti koje su opravdavale neke stavove. kada neko ima interes za fudbal i aktivno ga igra i.M. Stavovi djeluju na ljudsko ponašanje.INTERESI Interes je jedna od dimenzija ličnosti koja određuje pozitivan odnos pojedinca prema nekim predmetima i sadržajima. što time dobiva pozitivnu ili negativnu vrijednost. Stav je tendencija da se djeluje prema nečemu ili protiv nečega u okolini. kada kao gledalac prati nogometne utakmice. (M. Postoje razne klasifikacije interesa. Baldwin. to podstiče ljude da ulažu dodatni napor da realiziraju svoje interesne težnje.). osobi ili pojavi. . Neki autori interese dijele na profesionalne i neprofesionalne. . mišljenja itd. Oni nose odraz određene kulture i individualnog iskustva. ali se može izražavati i pasivnim odnosom. npr.Religiozni interes ili interes za spoznaju misterije Boga. pamćenja. Neprofesionalni interesi su pozitivan odnos prema različitim aktivnostima. 1991.). Stavovi su socijalne dimenzije ličnosti jer se sticu učenjem.

Iz toga će nastati osjećaj nelagode ili ljutnje (osjećanja) i on će možda svoju ljutnju glasno izraziti ili se brzo okrenuti od slike (djelovanja). Tako se prema ovom svojstvu ljudi značajno razlikuju. primjerice. Stav je složena psihička kategorija koja se sastoji od saznanja. od onih koji djeluju prema svojim stavovima. Nikola Rot (1966) ovako klasificira stavove: Stav prema društveno važnim pojavama. osoba i si. jer se između dvije krajnosti nalazi jedan kontinuum. Smjer stava je pozitivno ili negativno određenje spram nekih predmeta. (valencija . Stav prema rasama. pojava. 2. osjećanja i djelatne tendencije prema različitim sadržajima. Stav prema pojedinim religijama ili pitanju religija uopće.Načelno se stavovi dijele na lične i socijalne. pa možemo govoriti o snažnim i slabim stavovima. Osim navedenih osobina neki autori navode i trajnost. Stav prema ralu i pitanjima razoružanja i Stav prema različitim socijalnim institucijama i problemima.stepen povoljnosti ili nepovoljnosti). Školska knjiga. 1995. konzervatizam i dr. Što u stvarnom životu nije tako jasno razgraničeno. Djelotvornost stava je svojstvo da se djeluje u skladu sa svojim stavovima. Zagreb. prema apstraktnom slikarstvu negativan stav.). neće primjećivati ritam i oblike boja." (Maria Furst. ali praktično ne djeluje. njegovo će opažanje takve slike (saznanja) biti usmjereno samo na to da u slici otkrije neki stvarni sadržaj. Marija Furst navodi primjer stava prema apstraktnom slikarstvu gdje se jasno vide navedeni aspekti: "Ako netko ima. Dosljednost je svojstvo da se usvojeni stavovi dosljedno izražavaju: prema ovom svojstvu. Stav prema pojedinim nacijama ili prema nacionalnosti uopće. 4. ljude možemo u načelu podijeliti na one koji su dosljedni u svojim stavovima i one koji nisu dosljedni. Stav prema društvenom sistemu koji vlada u zemlji ili prema društvenim sistemima uopće. svjesnost. do onih koji ostaju na razini "misli". Stav prema braku i porodici. osobine stavova. Osobine stavova 1. Intenzitet govori koliko su čvrsti pojedini stavovi. progresivnost. Prema ovom kriteriju. 3. 109 . univerzalnost. Psihologija. Stav prema sistemu odgoja. stavovi mogu biti pozitivni ili negativni.

O predrasudi Francis Bacon (1561-1616.. oni uvijek iznova izranjaju pri stjecanju novih znanja i pravi su teret." (Maria Furst. vrijednosni stavovi koji su emocionalno obojeni. 1995. Poznavanje stavova ljudi ima veliki praktični značaj Jer se mogu predviđati i kontrolirati ponašanja pojedinaca i grupa. Predrasude i stereotipije Predrasude su najčešće negativni stavovi. Na temelju toga se može zaključiti o stavu pojedinca. Mehanizam diferencijacije je obrnut proces u kome se iz jednog stava formiraju drugi stavovi. Mehanizam traume je formiranje stava na osnovu jednog intenzivnog emocionalnog doživljaja. Stereotipija o Nijemcima da su čisti i marljivi. Psihologija. pojavi ili osobi uklapaju u jednu cjelinu kao stav. a čak i kad se taj pristup i oslobodi. Stereotipije iskrivljuju našu percepciju. predmete i situacije. 176.Formiranje stavova Allport navodi ove mehanizme u procesu formiranja stavova: 1. kod 110 . Mehanizam integracije je proces kojim se razni doživljaji o nekom predmetu. 4. Tako je u SAD jedno vrijeme kod bijele većine vladala predrasuda da su crnci primitivni. Diskiiminacija je tipičan primjer predrasude spram određenih rasa i etničkih grupa.). Stereotipi su rijetko jednostavne konstatacije. sve dok ih ne budemo svjesni i po mogućnosti od njih zaštićeni. Mehanizam imitacije je ustvari učenje po modelu gdje se prihvaćaju gotovi stavovi oponašanjem značajne osobe. Predrasude su stavovi uvjerenja koji nisu zasnovani na činjenicama i kao takvi su veoma postojani. Čvrstom i svečanom odlukom ih se treba odreći i bez ostatka osloboditi i očistiti razum. da izbjegavaju rad i da su manje inteligentni od bijelaca. drugim rasama i si. nego emocionalno obojeni stavovi koji kao i predrasude mogu negativno utjecati na odnose među ljudima. zbog čega se koriste različite tehnike za njihovo utvrđivanje.. Skala se sastoji od niza tvrdnji o kojima se osoba izjašnjava sa odobravanjem ili neodobravanjem. religiji. npr. Ovaj mehanizam formiranja stavova je posebno prisutan u djetinjstvu kada djeca najčešće imitiraju roditelje i tako usvajaju od njih razne stavove. str. Kako predrasude često sadrže negativan i neprijateljski stav prema objektu. One su emocionalno obojene i sprječavaju nas da ispravno procjenjujemo ljude. jer hoćemo da vidimo svijet u skladu sa našim stavovima. prema braku. 2. 3.) kaže: "Idoli i pogrešni pojmovi uvijek su zaposjedali ljudski razum i na taj način priječili pristup istini. Jedna od najčešće primjenjivanih tehnika za mjerenje stavova je skaliranje ili vrednovanje stavova na osnovu valencije. U odnosu na predrasude stereotipije su fleksibilnije i manje utječu na stvarno ponašanje ljudi. Stereotipije su također. to predstavljaju ozbiljan problem u društvenom ponašanju.

za njega glavni pokretač ljudske aktivnosti podsvijest.rjtokuŠa^aj^^ teorij e koj e§e .instinktivni dio. u totalitetu kakav je ličnost imaju stvarni smisao i funkciju. Superego (lat. On tumači da se ličnost sastoji iz tri segmenta koji se međusobno prožimaju. Kao nasljedni i biološki segment. TEORIJE LIČNOSTI Postoji više teorija koje„. što mu daje karakter životinjskog nagona. ali i njihovom usklađenošću. ono) je najstariji dio ličnosti i predstavlja biološki . Zbog toga je ličnost jedna sinteza raznolikih psihičkih i fizičkih odlika. Ličnost je određena i vlastitim samopoimanjem ili samosviješću. Pitanja i zadaci: Razmisli o nekim predrasudama u našoj kulturi i objasni kako one utječu na ponašanje ljudi! Navedi stereotipije slične ovoj "Škoti su škrti"! JEDINSTVO LIČNOSTI Ličnost je nedjeljiva cjelina koja obuhvata sve psihofizičke karakteristike koje pojedinca izdvaja od drugih. što kao integrativni faktor oblikuje individuu i njeno ponašanje. Mada ne možemo govoriti o apsolutnoj dosljednosti. ideali i principi koje je pojedinac usvojio i na osnovu čega usklađuje svoje ponašanje. odnosno to su norme. smjerom i stupnjem pojedinih osobina. Samosvijest usklađuje različite težnje u jedno dosljedno ponašanje. tek u interakciji.. Nesvjesno je najdublji stra^ .nekih pripadnika tog naroda može dovesti do negativnog stava prema drugimnarodima u smislu da su oni "prljavi i lijeni". Ego (lat. ipak postoji jedno ustaljeno ponašanje koje je uvjetovano prisustvom. Suštinska je uloga superega da potiskuje ili na neki drugi način sprječava prodor ida iz nesvjesne u svjesnu sferu. Id (lat. d_ FROJDOVA PSIHODINAMIČKA TEORIJdJLierfOSTI naznačiti one Frojd najveći značaj u svom objašnjavanju ličnosti daje nagonima i nesvjesnom dijelu ličnosti.najčešće spominj u. Frojd kaže da čovjek ne predstavlja svjesno već nesvjesno biće i zato je. nad-ja) čini socijalni aspekt ličnosti. id nastoji zadovoljiti nagone po svaku cijenu. ja) je psihološki segment ličnosti koji traži realno i prihvatljivo zadovoljavanje onoga čemu teži nagon. Psihička svojstva čovjeka koje smo razmatrali izolirano. Jedinstvo podrazumijeva međusobnu povezanost i usklađenost osobina tako da pojedinac normalno funkcionira.

2.tum i razina ljudske psihe. zavisi razvitak ličnosti. Zato je osnovni cilj ove teorije da objasni ličnost pojedinca i da na osnovu toga predviđa njegovo ponašanje i njegov individualni razvoj. umjesto istraživanja općih karakteristika na velikom broju ljudi. preferira istraživanje pojedinca i njegovih specifičnih karakteristika. On razlikuje sljedeće stadije razvoja djeteta: 1. U odnosu na Frojda koji prenaglašava nesvjesno u čovjeku. str. žeđ. Dijete prolazi kroz različite faze zadovoljavanja svojih nagona. ubio svoga oca i oženio svoju majku. Prema grčkom mitu kralj 'Tebe Edip je neznajući da su mu roditelji. Od toga na kakav način realizira osnovne biološke potrebe. 112 . a tanatos je nagon ka smrti (agresija. destrukcija). Ova dva nagona produkuju energiju koju Frojd naziva libido. rano djetinjstvo presudno je za psihodinamiku ličnosti. Dijete na ovom stadiju pre- ko usta zadovoljava svoj seksualni nagon. Olport tumači daje svjesna motivacija osnovna determinanta ljudskog ponašanja. ego i superego su često u neskladu što dovodi do raznih obiika poremećaja ličnosti. Frojd je razvio posebnu tehniku kojom je utvrđivao koji su to nesvjesni mehanizmi a koji utječu na neusklađenost funkcioniranja ličnosti.. Analni stadij je tokom druge godine kada dijete doživljava najveće zado- voljstvo u defekaciji (velika nužda). "Edipov kompleks" kao težnja prema roditelju suprotnog spola i neprijateljstvo prema roditelju istoga spola. Olport ovako definira ličnost: "Ličnost je dinamička organizacija unutar pojedinca onih psihofizičkih sustava koji određuju njegovo karakteristično ponašanje i mišljenje. ličnost je složena od mnogo crta i zbog toga daje prednost kvantitativnom pristupu objašnjenja ličnosti umjesto dotadašnjeg kvalitativnog. Na tom se stadiju formira tzv. Falični stadij se izražava u dječijem zadovoljstvu prilikom manipulacije genitalnim organima. seks). Frojd u prošlosti vidi objašnjenje sadašnjosti. zavisit će kakva će ličnost postati. Personalistička teorija polazi od toga da je svaki čovjek zasebna individua i zbog toga. Oralni stadij traje do kraja prve godine života. Eros je nagon koji održava život (glad. PERSONOLOŠKA TEORIJA LIČNOSTI Ovu teoriju razvio je Olport.28). Tehnika kojom se utvrđuju nesvjesni pokretači ponašanja zove se psihoanaliza. dok Olport sadašnjost tumači onim kako se pojedinac određuje prema budućnosti." (Olport. Prema Frojdu. 3. 1968. On nesvjesno dijeli na: eros i tanatos. Od toga kako je pojedinac savladao ove stadije. Id. Prema Olportu. Prema Frojdu ovaj je stadij posebno značajan za formiranje ličnosti.

FROMOVA SOCIJALNA TEORIJA LIČNOSTI Erih From je prenaglašavao utjecaj društvene okoline na razvoj i formiranje ličnosti. pa je smatrao da će tek takvo društvo omogućiti čovjeku da ispolji svoju pravu ljudsku suštinu. formirale su se evolucijom a ne individualnim razvojem pojedinca. Naime. Olport ne negira biološke potrebe. prema Fromu. što on naziva funkcionalna autonomija motiva. fiziološke i psihološke procese. On. Socijalna okolina je veoma značajna za razvoj ličnosti. tumači da čovjek nema destruktivni nagon. ali From je to prenaglašavao. ali da mnogi to ne uspiju jer nemaju odgovarajuću društvenu okolinu. ali one mogu formirati nove potrebe. Ljudske potrebe koje nisu biološke prirode. dok je biološki faktor zanemario. On kaže da je ličnost kompromis između biološke prirode čovjeka i normi koje postavlja društvo. već da realno postoji i da ima svoju objektivnu egzistenciju koja se manifestira kroz neurološke. 113 . on je bio pobornik humanističkog socijalizma. često se dešava da zbog raznih razloga ljudi ne mogu ispoljiti svoju ličnost. Suština ove teorije je daje čovjek u suštini dobar i racionalan i da može djelovati i živjeti u harmoniji sa drugima i sa samim sobom.Iz ove definicije može se vidjeti da ličnost nije produkt samo naslijeđa. Ličnost Rodžers dijeli na dvije komponente . Za socijalnu teoriju možemo reći da jednostrano tumači razvoj ličnosti i idealizira čovjeka. Njegova je teorija sociološki i filozofski odraz vremena i prilika u kojima je živi.organizam i pojam o sebi (vlastito ja). Naime. Za razliku od Frojda. Rodžers tumači da se čovjekov optimalan razvoj postiže kada mu se omogući da ispolji svoje mogućnosti. već težnju za prirodan rast prema potpunoj afirmaciji. pa stoga dolazi do sukoba sa okolinom. Olportova teorija ima nedostatak što zanemaruje utjecaj socijalne okoline a prenaglašava individualitet ličnosti. Ono što je nekada bila biološka potreba može postati autonoman samostalan motiv. Olport hoće da kaže da ličnost nije hipotetički konstrukt. za razliku od Frojda. From smatra kako čovjek ima sve pretpostavke da razvije svoje psihofizičke mogućnosti. Olport jasno pravi razliku između pojma ličnosti i pojmova karakter i temperament. Nažalost. RODŽERSOVA FENOMENOLOŠKA TEORIJA LIČNOSTI Prema Rodžersu. čovjek je svrhovito biće sa jasnim težnjama. Kada u svojoj definiciji ličnosti upotrebljava termin "psihofizički sistem".

Pojam o sebi je svjesna percepcija sebe i svojih svojstava. Ova se percepcija sastoji od svijesti o svom postojanju ("Ja jesam") i svijesti o svojoj funkciji ("Ja mogu"). To je cjelina ili geštalt koja je dostupna svijesti. koja je bazirana na subjektivnim iskustvima i smatrana osnovnom metodom u psihologiji. BIHEVIORISTIČKA TEORIJA LIČNOSTI Biheiviorizam je danas najrašireniji pravac u psihologiji. 1959.vlastito ja nije neki homunkus ili mali čovjek u glavi koji nas doživljava". Ovo je oblik površinske terapije u kome terapeut pomaže pacijentu da "sazri" ili da "psihološki poraste" kako bi ubuduće sam mogao razriješiti svoj problem. a Skiner je najpoznatiji predstavnik tog pravca. U odnosu na psihoanalitički pristup. 114 . Njegova teorija je prihvaćena u psihološkoj praksi kao iskustvo.. Kako to voli da kaže Rodžers: ". Osnovne postavke ovog pravca su da je ljudsko ponašanje potpuno objašnjivo ako se poznaju spoljni utjecaji. Rodžers je dao veliki doprinos u spoznaji ličnosti. nedirektivna terapija.Organizam je sve ono što je u datom trenutku dostupno svijesti i što se događa u samom organizmu. Fenomenalno polje je subjektivni svijet koji se sastoji od svjesnog i nesvjesnog dijela. B. jer je ponašanje potpuno zavisno od onoga što se zbiva u objektivnom svijetu. Drugim riječima. ali nužno u svijesti. o samom sebi ili meni i precepcije odnosa samog sebe ili mene prema drugima i prema različitim aspektima života zajedno s vrijednostima koje su im pridružene. nedirektivna terapija više pažnje posvećuje trenutnoj situaciji pojedinca. nego što se bavi njegovom prošlošću. U samom toku nedirektivne terapije terapeut se ne suprotstavlja pacijentu nego mu povlađuje i ohrabruje ga u sagledavanju situacije. Watson) da se u psihologiji mogu koristit samo objektivni podaci. To je fluidni. Ovaj pravac je nastao kao zahtjev Votsona (J.. to je psihologija potpunog determinizma. konzistentni. 200). ali je u svakom času jedan specifičan entitet" (Rodžers. što predstavlja cjelokupno iskustvo pojedinca. Vlastito ja Rodžers tumači kao: "Organizirani. Vlastito ja se razvilo iz fenomenoloskog polja na osnovu vlastitog iskustva pojedinca. On ovo iskustvo naziva fenomenalno polje. ne može pružiti takvu objektivnost.. ali i kao značajno teorijsko spoznavanje složenog fenomena kakav je ličnost. promjenljivi gestalt ili cjelina. Rodžers je na osnovu svojih spoznaja o strukturi i dinamici ličnosti razvio posebnu terapijsku tehniku tzv. konceptualni gestalt koji tvore percepcije karakteristika samog sebe ili mene. to je simbolizacija ukupnog iskustva pojedinca. Takav pristup stvara povjerenje pacijenta u terapeuta i on na sebe preuzima rješavanje svoga problema. str. to je jedan proces. jer introspekcija.

Na ovoj razini ličnosti susreću se tipovi ličnosti kao korelacija i organizacija osobina ličnosti. 2. gdje je S podražaj. To Skiner prikazuje formulom S-»R. Viši nivo su oblici ponašanja koji su uobičajeni odgovori pojedinca u istim ili sličnim situacijama.Bihevioristička teorija ličnosti usmjerena je na izučavanje ljudskog ponašanja kao objektivne realnosti. Ajzenkova dimenzionalna teorija se oslanja na rezultatima faktorske analize. afektivni sektor (temperament) i somatski sektor (konstitucija) (Ajzenk. DIMENZIONALNA TIPOLOGIJA LIČNOSTI Ovu teoriju je razradio američki psiholog Ajzenk. omogućuje kompleksno sagledavanje i definiranje ličnosti. Tu susrećemo osobine ličnosti koje su povezane sa dvije ili više navika reagovanja u sličnim situacijama. 4. Polazišna osnova Ajzenkove teorije su empirijska iskustva koja se mogu objektivno utvrditi. Oni imaju najniži nivo generalizacije. Na ovom je nivou najveći stupanj generalizacije.. utvrđivati uzročno-posljedične veze i na temelju toga predviđati ljudsko ponašanje. kako ih on zove. Ajzenk faktorskom analizom iz mnoštva manifestacija ljudskog djelovanja izdvaja manji broj faktora koji. eksperimentalnom istraživanju i fiziološko-neurološkim spoznajama psihičkog života. Skiner smatra da nije cilj niti jedne nauke da samo objašnjava pojave. Na temelju empirijskih istraživanja a postupkom faktorske analize. konativni sektor (karakter). Pojedinačni postupci ponašanja kao odgovori na različite podražaje. Utvrđivanje osnovnih faktora ili dimenzija. ponašanje je funkcija podražaja iz objektivnog svijeta. ona nastaje i razvija se kroz funkcionalnu interakciju četiri glavna sektora u koje su organizirani ovi obrasci ponašanja: kognitivni sektor (inteligencija). a R odgovor ili ponašanje. već ga treba tumačiti. Ajzenk je faktorskom analizom utvrdio sljedeće fundamentalne dimenzije ličnosti: 115 . str. pa tako i psihologija ne može samo objašnjavati ljudsko ponašanje. koje se može egzaktno utvrditi i mjeriti na osnovu informacija o promjenama u objektivnom svijetu. prema njemu. Dakle. 1947. Njegova definicija ličnosti glasi: "Zbir aktualnih i potencijalnih obrazaca ponašanja organizma koji su determinirani nasljeđem i okolinom. Na ovom je nivou veći stupanj uopćavanja. 3.25). čine osnovu psihičkog života. Ajzenk je utvrdio da u ličnosti postoje četiri nivoa : 1. ali joj se zamjeri što u determiniranosti ljudskog ponašanja izostavlja naslijeđe i biološke faktore. Bihevioristička teorija je zasigurno najegzaktniji pristup u objašnjenju ljudskog ponašanja.

116 .. On ne zanemaruje naslijeđe i govori da su neki živčani sistemi slabi (reaguju na slabije podražaje i lahko se umaraju). dok su neki živčani sistemi jaki (reagiraju na jače podražaje i teže se umaraju). postoje neka svojstva koja se cijene u većini kultura i zbog kojih se ličnost smatra zrelom. u socijalnim se zbivanjima drže u pozadini. . a razina aktivnosti holinesteraze visoka. Ajzenk smatra da se ličnost formira socijalizacijom na osnovu bioloških datosti nervnog sistema. pa ako ih ličnost posjeduje. Potrebno je istaći da i sljedeće teorije zaokupljaju pažnju savremenih psihologa: . Prema njihovim vlastitim izjavama njihovi osjećaji mogu biti lako povrijeđeni. Seldon. U njihovoj tjelesnoj konstituciji dominira vertikalni rast nad horizontalnim. Lewin . pate od nesanice.Konstitucionalna teorija ličnosti. dok u drugoj sredini se možda takve osobine mnogo ne cijene pa se ni ličnost neće smatrati zbog toga zrelom.Kognitivna teorija ličnosti. Sekrecija slina je inhibirana. Dao je veliki doprinos u objektivnom sagledavanju i utvrđivanju osnovnih dimenzija ličnosti pa se uz Katela smatra najboljim poznavaocem multidimenzionalne teorije ličnosti. Maslov.introverzija. 246.Motivacijska teorija ličnosti. iritabilnosti. . obuzeti osjećajem manje vrijednosti. Ajzenkova teorija ličnosti predstavlja pokušaj objedinjavanja fenotipskog i genotipskog pristupa u proučavanju iičnosti (utjecaj naslijeđa i socijalne okoline).Humanistička teorija ličnosti.a) Intraverzija .. U nekoj društvenoj i kulturnoj sredini cijene se određena svojstva. Općenito oni su točni ali polagani. onda se smatra daje zrela.). odani sanjarenju. 1947. sposobnost naprezanja je slaba. "(Ajzenk. apatija i da pate od labilnosti autonomnog živčanog sustava. Neke od teorija smo ranije naznačili zbog toga ih nismo zasebno predstavljali. Njihova inteligencija je relativno visoka. nalazimo da ih karakteriziraju opsesivne tendencije. Keli. njihov rječnik izvrstan i oni su obično uporni.stabilnost (N faktor) i c) Psihoticizam (P faktor). Naslijeđu pripisuje i razlike u mogućnosti učenja. oni su u društvu smeteni. (I-E faktor) b) Neuroticizam . Na području proučavanja ličnosti ostvarena je sinteza teorijskog i empirijskog rada. Ajzenk ovako opisuje neurotičnog introverta: "Pokazuje tendenciju razvijanja simptoma anksioznosti i depresije. zato smo u ovom kratkom pregledu iznijeli neke od teorija koje najbolje pokazuju tu genezu razvoja znanstvene teorije ličnosti. mušičavi.Topološka teorija ličnosti. str. . nervozni. Pa ipak. ZRELA LIČNOST Pojam zrele ličnosti zavisi od konkretnih društvenih i kulturnih prilika. Muraj.

spontanost.imaju stabilne etičke principe i vrijednosti. utvrdio da su sljedeće osobine karakterizirale te ljude: realna procjena stvarnosti. ali zrelost ličnosti se ne može na takav način utvrđivati. Danas postoji veliki broj psiholoških instrumenata kojima se utvrđuju pojedini segmenti ličnosti.bolje prosuđuju druge i sebe. uvažavanje drugih ljudi i posebno izražena kreativnost u svojoj struci. hiperprostorom. socijalna funkcionalnost. . . PROVJERI SVOJE ZNANJE Olport u određenju ličnosti ističe tri bitna momenta.upornije su u realizaciji svojih ciljeva. Maslov je analizom biografija većeg broja značajnih ličnosti iz prošlosti i savremenika. jer nijedna ličnost nije u svim aspektima potpuno zrela. . .odgovornije su.otpornije su na poteškoće. Navedi te momente! U čemu se ogleda dosljednost ličnosti? Obrazloži sljedeću formulu : R=f(RxS)! Katel ličnost objašnjava tzv. tolerantnije. . smisao za humor. odsustvo diskriminacije ljudi po etičkim i vjerskim osnovama. Koji su to modaliteti? Sta podrazumijevamo pod pojmom crta ličnosti? Koje crte spadaju u dimenziju surgentnosti i desurgentnosti? Na osnovu čega dijele temperament fiziognomisti? Koje su primarne crte na koje ukazuje Ajzenk? Definiši karakter! Koja je svojstva koja obilježavaju karakter Gilford izdvojio faktorskom analizom? Kako glasi Sprangerova klasifikacija interesa? Kako Bujaš definira pojam stav? Obrazloži svoj stav prema ratu! Koja je svrha poznavanje ljudskih stavova? Koja dva nagona prema Frojdu stvaraju libido? U čemu se ogleda razlika u shvatanju ličnosti između Frojda i Olporta? Koja od teorija prenaglašava utjecaj socijalne okoline na razvoj ličnosti? Koja je glavna zamjerka biheviorističkoj teoriji ličnosti? Opisi neurotičnog introverta prema Ajzenku! Sta karakteriše zrelu ličnost? 117 . povjerljivije i manje neurotične. empati-čan stav.U jednom istraživanju utvrđivana je razlika između ličnosti za koje se smatra da su zrele i onih za koje se načelno smatra da su nezrele. objektivna procjena sebe i drugih. visok stupanj tolerancije.bolje organizuju svoje aktivnosti. Dobijeni rezultati pokazuju u čemu je vrijednost zrelih ličnosti: .

ponašanje ljudi u različitim socijalnim situacijama. 8. U procesu socijalizacije jezik igra značajnu ulogu. što ne može a da ne ostavi odraza i na pojedincima koji žive u tako različitim društvenim i kulturnim sredinama. Kreč i saradnici tvrdi daje izolovani pojedinac obična fikcija. Zato s pravom D... različit jezik itd. svoje institucije i svoj jezik. mi studiramo ponašanje čovjeka kao učesnika u događajima interpersonalnog ponašanja. uočit ćemo da uglavnom imaju i različite zakone. ČOVJEK KAO DRUŠTVENO BIĆE Čovjek je društveno biće i zato se ne može proučavati izvan zakonitosti koje vladaju u društvu. Staje socijalna psihologija? Socijalna psihologija je psihološka disciplina koja proučava ponašanje pojedinca u društvu. mnijenje i si 118 . . sugestije. dok se organizovanim i intencionalnim odgojem čovjek oblikuje i organizovano usvaja vrijednosti konkretnog društva. Sljedstveno svaki čovjek živi u društvenom svijetu i zato nijedan psiholog ne može da proučava ponašanje čovjeka kao vandruštvemog bića. Ovaj je proces postepen i odvija se putem imitacije.utjecaj izvjesih psiholoških faktora na razne socijalne situacije i pojave. prvenstveno proučavanje stavova i grupnog ponašanja. Zato ćemo u ovom odjeljku dati osnovne naznake socijalne psihologije jer ona razmatra ponašanje čovjeka u društvu. ..9.) Za čovjekovo ponašanje od velike su važnosti norme ili ustaljena pravila koje društvo nameće pojedincu. On to stiče procesom socijalizacije. Sta je predmet izučavanja socijalne psihologije? Socijalna psihologija razmatra: . pokazani uspjeh na testu inteligencije ili njegovo pohađanje crkve.utjecaj socijalnih faktora na pojedine segmente ličnosti i na formiranje kompletne ličnosti. svoju kulturu i svoju proizvodnju materijalnih dobara. identifikacije kao neorganizovanih i funkcionalnih postupaka. Posmatramo li različite države i različite narode. Naime." {Pojedinac u društvu. bilo da proučavamo njegovu sposobnost za pamćenje. politiku. pa on nastavlja " Bilo da proučava čovjeka u labaratoriji. čovjek rođenjem ne donosi nikakve izgrađene stavove i utvrđene obrasce ponašanja. zakone i norme. a sve to zajedno i još dosta toga što nismo nabrojali čini društvo. različitu kulturu. pojedinac započinje svoj život u društvu koje ima svoje običaje. na klinici ili gomili. pojave i stanja i na taj način usmjerava svoje ponašanje u skladu sa normama okoline. jer njime se dijete uči da tačno imenuje i definiŠe određene predmete. Jer. na jezik. str.

Dominantnost (submisivnost). emotivno dovoljan sam sebi. uporan. a koje je izraženije nego kod drugih ljudi. pamćenje. ne smeta mu ako je upadljiv. itd. Društvo utječe na pojedinca različitim sadržajima i postupcima. da obavlja ? oslove na svoj način. pozadini. ne traži ni podršku ni savjet. Zato da bi se shvatila sva raznolikost čovjekovog socijalnog ponašanja. silom krči sebi put. 119 . socijalnog učenja (utjecaj okoline) i lične "historije" njegovih uspjeha i neuspjeha u realizaciji svojih ciljeva (ostvarenja potreba). Organizuje grupe. Interpersonalno ponašanje je plod bioloških datosti (naslijeđa). interpersonalno ponašanje. OSOBINE INTERPERSONALNOG REAGOVANJA D. INTERPERSONALNO PONAŠANJE Interpersonalno ponašanje je način kako pojedinac stupa u odnose sa drugim ljudima. Više voli da pravi vlastite planove.). Naime. siguran u sebe. mišljenje. samouvjeren. Kao sredstva namjernog utjecaja društvo koristi različite oblike verbalne i neverbalne komunikacije koja se ostvaruju kroz proces interpersonalnog ponašanja. Npr. osjet. Sa stanovišta intencionalnog odgoja (namjerni utjecaji) najvažniji su postupci uvjeravanja i prinuda. nužno je upoznati osnovne zakonitosti psihičkih procesa (percepcija. voda koji naređuje i usmjerava. teži vlasti. Kreč i saradnici navodi neke od osobina interpersonalnog reagovanja: Dispozicija za uloge Nadmoćnost (društvena plašljivost). Svaki Čovjek se u nekim situacijama ponaša agresivno. jer ni jedna se osobina ne izražava na principu "sve ili ništa". Zato je društveno ponašanje pojedinca u zavisnosti od njegovog načina interpersonalnog reagovanja. Društvena inicijativnost (društvena pasivnost). Njega karakteriše relativna dosljednost i specifičnost u reagovanju spram drugih. ali kod nekih je pojedinaca ta reakcija izraženija. preuzima vodstvo. ne drži jezik za zubima. ne stoji u. jake volje. Ovu osobinu interpersonalnog reagovanja treba shvatiti uvjetno. da bismo shvatili i predviđali ponašanja pojedinca u grupi. potrebe. "agresivnost" kao interpersonalna dispozicija pojedinca je ponašanje koje se pokazuje u mnoštvu raznovrsnih situacija. Brani svoja prava. Nezavisnost (zavisnost).Socijalna psihologija temelji se na spoznajama opće psihologije. Pun pouzdanja. daje prijedloge na skupovima. potrebno je znati osnovne principe opće psihologije. tj.

Zato se osobine interpersonalnog reagovanja razlikuju po stabilnosti. b) Prodornost osobina interpersonalnog reagovanja se odnosi na intenzitet ispoljavanja u realnom ponašanju pojedinca.Sociometrijske dispozicije Prihvatanje drugih (odbijanje drugih). predviđa slabosti i vidi najbolje kod drugih. kod nekoga će se ispoljavati u verbalnoj agresiji (svađanje) a kod nekog u fizičkom napadu. Učestvuje u društvenim poslovima. Naime. Prezauzetost sobom (društvena ravnoteža). uveličava sebe. U neprilici je kad ulazi u sobu pošto su drugi sjeli. oponent. svađalica. ne umije da sarađuje. dosljednosti i strukturi. predusretljiv. Izražajne (ekspresivne) dispozicije Takmičarstvo (netakmičarstvo). otvoren i pristupačan. prodornosti. osobina izražajne dispozicije "agresivnost" se kod različitih pojedinaca može različito manifestirati. Npr. pretjerano pati od treme. neke se osobine ispoljavaju samo u izuzetnim situacijama. vjeruje i povjerljiv. koleba se da li se umiješati u grupnu diskusiju. Nakon 20 godina te osobine bile su relativno stabilne. pokazuje izazivačku zlovolju prema vlasti. Tako je Maslov pratio 300 zaručenih parova u osobinama samopouzdanja i društvenosti. jer se osobine razlikuju po raznim dimenzijama. lahko pristupa drugima. stvara mnoge druge veze. ljuti se kad ga drugi posmatraju na radu. ističe se i neobično ponaša da bi privukao pažnju. U svakoj vezi nalazi razlog za takmičenje -drugi su rivali koje treba poraziti. KARAKTERISTIKE OSOBINA INTERPERSONALNOG REAGOVANJA Samo poznavanje osobina interpersonalnog ponašanja nije dovoljno za objašnjenje i predviđanje ponašanja pojedinca. Ne rasuđuje u zauzimanju stava prema drugima. Agresivnost (neagresivnost). sklon popuštanju. Egzibicionizam (povučenost). odnosno može imati različite karakteristike. 120 . plemenito ponašanje. Zainteresovan za osjećanja i potrebe drugih. a neke mogu biti prisutne u većini socijalnih interakcija. Druge napada neposredno i posredno. voli daje s ljudima. Saosjećajnost (nesaosjećajnost). brani žrtvu nepravde. traži priznanje i aplauz. a) Stabilnost interpersonalnog reagovanja utvrđujemo praćenjem ponašanja pojedinca u određenom vremenskom intervalu. ima ljubazno. Dobroćudan. Društvenost (nedruštvenost). osjeća se nelagodno ako se razlikuje od drugih. npr. Ljubaznost (neljubaznost). kod nekoga to može biti stalna forma ponašanja a kod nekoga povremena i si. U ponašanju i odavanju štrči i razmeće se. topao.

pribavljanje hrane. . Kako interpersonalno reagovanje određuje Čovjekovo ponašanje i njegov odnos sa drugima. GRUPNO PONAŠANJE Grupa je dva ili više pojedinaca koje vezuju zajedničke karakteristike.putovanja. . Interpersonalno reagovanje pojedinca zavisi od saznanja koje čovjek ima o svijetu koji ga okružuje i potreba i načina kako ih zadovoljava.oslobađanje od dosade.susreti sa prijateljima.).uklanjanje iz domaće napregnute situacije. norme. .. . Odnosi među Članovima psihološke grupe su uzajamno zavisni (ponašanje svakog Člana utječe na ponašanje drugog) i veže ih zajednička ideologija (vjerovanje. samoaktualizacija i si.dobijanje posla.plaćeni su za to. .. . d) Struktura je zbir ocjena za jednu osobinu i ona ukazuje na nivo pojedine osobine kod pojedinca.c) Dosljednost je kao karakteristika posebno bitna jer na neki način ukazuje na moguće ponašanje pojedinca u sličnoj situaciji. provođenje praznika i odmora. to ćemo ukratko istaći osnove funkcioniranje grupe.dobijanje inspiracije i stimulacije. .kupovina u gradu gdje se putuje. vrijednosti. . Tako Gibl. . Te grupe mogu biti psihološke i društvene organizacije. FUNKCIJE GRUPA U grupi pojedinci mogu realizirati svoje različite potrebe (zaštita od spoljnih prijetnji.od njih se to očekuje. 121 . . . zadovoljenje seksualnih potreba.to zahtijeva njihov gazda ili organizacija.obrazovanje. Plats i Miler navode šarolikost ciljeva zbog kojih su pojedinci u društvenim grupama: . što na neki način određuje funkciju grupe.status i prestiž. susreti s drugima na njihovom terenu ili gdje su njihovi interesi. Nivo dosljednosti se mjeri povezanošću (interkoleracija) ocjena te osobine u različitim situacijama u kojima se pojedinac nalazi.) Društvene organizacije čini više psiholoških grupa povezanih radi ostvarenja zajedničkog cilja.

odnosno hijerarhijski položaj. vojna jedinica. od onih Čija je struktura izrazito formalna. članovi grupe moraju međusobno sarađivati. U odnosu na broj članova se spominju velike i male grupe itd. Mala se grupa zbog toga definiše kao socijalna jedinica koju čini ograničeni broj pojedinaca. Hijerarhijska struktura grupe određuje položaj pojedinca u grupi. Grupe se međusobno značajno razlikuju prema svojoj strukturi. kako je to u vojsci. vežu ih mnogostruke veze. Statusni simboli imaju smisao da članovi grupe mogu lahko zapaziti poziciju pojedinca i da se ponašaju u skladu sa propisanom normom. razred). grupa može imati zajednički cilj kojem teži i koji podržavaju svi njeni članovi. jer je tad veći međusobni utjecaj članova grupe. do neformalnih grupa gdje dvije osobe mogu zauzimati isti položaj (rekreativne grupe). za razliku od mase ili mnoštva.Iz ovog primjera smo vidjeli da su različite potrebe pojedinaca u grupi. VRSTE GRUPA Grupa je. Zato kažemo da strukturu grupe čini stabilan sistem odnosa među članovima grupe. STRUKTURA GRUPE Da bi grupa mogla realizirati svoje ciljeve. gdje su jasno propisane dužnosti svakog člana. tako se spominju primarne grupe (porodica. U toj saradnji različiti članovi imaju različite uloge koje vremenom postaju ustaljen sistem međusobnih odnosa. grupe koje pružaju zadovoljstvo. Neki autori uzimaju i druge kriterije za diferencijaciju grupe. društveno-akcione grupe. Članovi grupe imaju izdiferencirane položaje koji određuju status pojedinca u grupi. U nekim grupama hijerarhija je okomita i koncentracija vlasti je u vrhu. U odnosu na cilj kojeg pojedinci ostvaruju u grupi. Kreč navodi primjer kada su statusni simboli sami sebi svrha: 122 . razlikujemo: radne grupe. D. Ponekad su statusni simboli važni za jačanje identifikacije sa grupom. dok se opet u nekim grupama vlast raspoređuje na članstvo. kohezivna skupina u kojoj pojedinci imaju zajednički cilj. Status pojedinca u grupi može biti formalno označen. Jedinstveni cilj grupe određuje i osnovnu funkciju grupe. Psihološke grupe bolje funkcioniraju ako imaju manji broj Članova. Socijalna grupa ima svoju strukturu i norme. Unatoč tolikoj raznolikosti potreba pojedinaca. Upravo to i određuje vrste grupa. stvaralačke grupe.

Članovi grupe mogu formalnog vođu prihvatiti kao daje to njihov izbor. Vodstvo je kvantitativna varijabla. tako i članovi grupe mogu da utječu na vođu. Moreno je razvio ovu metodu za utvrđivanje međusobnog prihvatanja ili neprihvatanja članova grupe.. pa je jedan od njih. U grupama u kojima ne postoji neki jasno propisani sistem postavljenja vođe. sociogram. jer svi članovi grupe su na izvjestan način vođe. prihvatanja i neprihvatanja članova grupe koristi se grafički metod. Sociometrijska analiza pruža podatke o položaju pojedinaca u grupi i frekvenciju dodira. Od svakog člana grupe se traži da se izjasni o tome s kim bi najradije sarađivao na nekom poslu. zamijenjena je malo-pomalo funkcijom statusnog simbola. VODSTVO U GRUPI Vođa je onaj član grupe koji utiče na njenu aktivnost. Sve je bilo mirno dok jedan nije upotrijebio svoj potrošni fond da pribor za pisanje s jednim perom zamijeni s dva pera." UTVRĐIVANJE STRUKTURE GRUPE Najčešći postupak kojim se utvrđuje struktura grupa je sociometrijska analiza. Svaka kultura i svaka grupa ima različite predstave o tome kakav bi trebalo da bude "pravi vođa". Oni koji nisu dobili stolicu. ali se dešava da takvo vodstvo nije prihvaćeno u grupi. Članovi grupe koji imaju najveći utjecaj na grupu su vođe. 123 .. Vodstvo je interpersonalno ponašanje jer kako vođa može da utječe na ponašanje Članova grupe. koji seže do koljena. članovi sami biraju vođu. Jedna velika Čikaška kompanija izazvala je poveću krizu prije nekoliko godina kad je nabavila novi tip stolice sa uspravnim naslonom kako bi ih dva-tri njena rukovodioca isprobali. univerzalno je priznat kao uniforma naučnika. tzv. U formalnim grupama (npr. koliko i s kim članovi grupe komuniciraju i sarađuju. Za prikazivanje strukture sviđanja i nesviđanja."Prije nekoliko godina jedna je kompanija otvorila u Dalasu svoj novi ogranak s pet novih potpredsjednika koji su smješteni u istovjetne kancelarije. vojne jedinice) vođu najčešće određuje neko izvan grupe. radi spasa dostojanstva. Za četiri dana svi potpredsjednici imali su već pribor sa tri pera. odnosno s kim nikako ne bi sarađivao." "Čist. bijeli mantil. osjećali su se bijedno. Prvobitna funkcija laboratorijskog mantila kao korisne haljine koja štiti kožu i odjeću od oštećenja u laboratoriji. Ovim se postupkom može otkriti kako. kupio stolicu za svoj novac i krišom je unio u svoju kancelariju.

19. pristupačan je članovima grupe. Vođa koji dobija visoke ocjene za ponašanje u kriznoj situaciji traži nove ideje. Na ovaj se način formira "dvorska garda". "tjelohranitelji" i si. Ovakvom vođi odgovara apsolutistička funkcija i zato ju podupire. Za razliku od diktatora.FUNKCIJE VOĐE Funkcije vođe zavise od vrste i strukture grupe. istrajava na svojim naređenjima. predstavljanje grupe. kakav je autokratski vođa. Ovakav vođa pokazuje obzir prema članovima. zahtijeva od članova da se pridržavaju normi. Tako neki autori funkcije vodstva dijele na glavne i sporedne. sam nagrađuje i kažnjava.. planove. svi služe da održe status vođe. Njemu također ne odgovara saradnja među članovima grupe. Glavne funkcije su: izvršna. odnosi se na ponašanje vođe u situaciji kad se grupa nalazi u krizi. naglašava skladne unutrašnje odnose. vrhovni je pokretač i sudija. Sociogram takve grupe je u obliku zvijezde. Sociogram vodstva ® 124 . Demokratski vođa podstiče ostale članove da učes tvuju u određivanju ciljeva i planova grupe. između kojih ima više prelaza. diriguje aktivnošću Članova. sam određuje politiku. motivisanjem članova grupe održava se unutrašnja harmonija. određivanje politike grupe. Proširuje svoju odgovornost i na druge članove te podstiče kohe ziju grupe. s vođom u sredini i sa malo veza među članovima. si. U sporedne funkcije se ubrajaju: spoljni simbol grupe. nagrađivanje i kažnjavanje i arbitraža među članovima grupe. kontrola unutrašnjih odnosa. Razmatrajuće ponašanje. de mokratski vođa je agent ili predstavnik grupe. Atmosfera u ovakvim grupama je napregnuta. ideolog. očinska funkcija. Demokrata nije za isključivu vertikalnu hi jerarhiju i zbog toga ne dozvoljava specijalne privilegije. planiranje. pogodna za agresiju i sukobe među članovima grupe. "žrtveni jarac" i si. Autokratski vođa ima apsolutnu vlast. PONAŠANJE VOĐE Holpin i Vajner su faktorskom analizom utvrdili dvije nezavisne dimenzije ponašanja vođe: 1. Ovaj tip vodstva ima vertikalnu hijerarhiju u kojoj je vođa u kontaktu sa vođama drugoga reda. ne savjetuje se sa ostalim članovima. 2. Započinjanje i usmjeravanje. zbog čega i podstiče segregiranu strukturu grupe. AUTOKRATSKO I DEMOKRATSKO VODSTVO Autokratsko i demokratsko vodstvo su dva diajametralno suprotna načina rukovođenja. nagrađuje ih.

Bez demokratskog vođe grupa može izvjesno vrijeme funkcionirati. 4.fleksibilniji.dominantniji.usklađeni] i. Vođa mora biti opažen kao "najbolji od nas". 2. Utvrđeno je da se pojedinci koji više govore mogu nametnuti za vođu u grupama čiji se članovi još dovoljno ne poznaju. U demokratskoj grupi je veća motivacija za rad. . Tako je u jednom eksperimetu od četiri osobe zatraženo da raspravljaju o jednom problemu.manje konzervativni. Međutim. iskustva govore da su neke osobine češće kod vođa nego kod članova grupe. Prije bi se moglo reći da karakteristike vođe zavise od sastava grupe i vrste zadatka koji je pred grupom. Rezultati su ukazali da ne postoje osobine ličnosti koje bi ukazivale na vođu u svim situacijama. .imaju veću iterpersonalnu senzitivnost. 20. dok kod autokratskog se grupa "ruši ko kula od karata". . Struktura autoritarnog vodstva u maloj (a) i većoj grupi (b). Svaki od ispitanika mogao je da vidi samo svoje sijalice. struktura demokratskog vodstva u maloj (c) i većoj grupi (d) Kako članovi grupe vide vođo? 1. Manje u svojim istraživanjima ustanovio da su vođe: . Vođa mora biti opažen kao "većina nas". 3. Vođa mora biti opažen kao "jedan od nas". a crvena sijalica kada njihovi prijedlozi nisu dobri. Vođa mora da odgovara očekivanjima sljedbenika. U toku eksperimenta ispitivači 125 . Tada su eksperimentatori instruirali ispitanike da će im se paliti zelena sijalica kada se jave za riječ i daju konstruktivan prijedlog za rješenje problema. SI. KARAKTERISTIKE VOĐE Rađena su mnogo istraživanja da se utvrdi koji su to pojedinci i kakva svojstva treba da imaju kako bi mogli upravljati ljudima. i ustanovljeno je koji ispitanik najmanje govori. .

Ljudi mogu naučiti da u svom životu rezultatima postignu zadovoljstvo. kako kaže Caraeige. pripremaju planove za biznis. u pismenoj i usmenoj komunikaciji. Umjesto da su teret. moraš posjedovati sposobnost usmjeravanja drugih. Za vođu je potrebna obuka. ide se u rizike. Mada je nekome bliže upravljanje ljudima. radnik u fabrici. Navodi primjer postdiplomskog studija na Harvardu o komunikologiji i vodstvu. " Pravila šahovske igre školski su primjer hijerarhijskog poretka i njegovih posljedica. J. čovjek je društveno biće. komunikativniji. D. u izvjesnom smislu. pa je stoga "i u dobru i u zlu uvijek i zasvagda član grupe ". on je prije svega vođa. Umjesto pasivnog čekanja." Carnegie tvrdi da uspješan vođa nije samo menadžer. iskustva su pokazala da se i vodstvo može naučiti. Quelch5 koji kaže: "Inteligentni mladi ljudi savladaju velike količine brojki. zbog čega ih ostali češće biraju za vođe. ali će zato na području međuljudskih odnosa nastava na Harvardu pretrpjeti korjenite promjene. član 126 . u timskom radu i u drugim ljudskim vještinama. U savremenom društvu pojedinac je istovremeno član više različitih grupa. pohvale i nagrade. POJEDINAC U GRUPI Olport kaže da je ponašanje pojedinca u grupi djelimično određeno bazičnom ličnošću koja je. ali će istrčati onaj jedan dodatni krug samo radi priznanja. Osim međusobnog takmičenja postoji i saradnja. Carnegie u svojoj knjizi "Lider u vama" piše o američkom iskustvu u upravljanju ljudima. sigurniji u sebe." "Važan je kralj.su namjerno manipulirali i ispitaniku koji je prije najmanje govorio stalno palili zelenu sijalicu a ostalim crvenu. a seljaci se mogu žrtvovati. Ubrzo se pokazalo da ispitanik koji je stimuliran ima više udjela u diskusiji i da se njegov sociometrijski status povećao." "Ljudi rade za novac. analiziraju tržišta. U tom području potrebno je poboljšanje. niti jednostavnija. Čovjek se po prirodi ne rađa da bude vođa. izvan kontrole grupe. ništa lakša. Tako u jednom danu može biti u različitim ulogama (otac. Tako navodi mišljenje prof. nego kad se neko sprema da postane inženjer u automobilskoj industriji i da tamo konstruira bolji klip. ali da nema nekih posebnih karakteristika koje bi bile zajedničke svim vođama. Rampav kaže: "Nije dovoljno da budeš direktor. a to je moguće naučiti. ambiciozniji i objektivniji u procjeni situacija. Umjesto tajnosti. Ispitivači su ovakav odnos u grupi tumačili tako da osobe koje više govore ostavljaju dojam većeg zanimanja za grupu i njene interese. Međutim. Većina istraživača slaže se da su vođe inteligentniji od prosječnih članova. ljudi postaju bogatstvo tvoje firme. prelazi se na zajedničko korištenje potrebnih informacija.

amaterskog pozorišta, član vjerske zajednice, član šahovskog kluba i si.)- Linton kaže da pojedinci obično obnašaju uloge prije sukcesivno nego simultano. Zbog toga je moguće da pojedinci imaju mnogostruke uloge, a da ne zapadaju tako često u sukob uloga. Pa, ipak, do sukoba uloga dolazi.

KADA I ZBOG ČEGA SUKOB ULOGA?
Do sukoba uloga dolazi kada pojedinac obnaša dvije uloge koje su antagonističke. Naprimjer sukob između uloge žene domaćice i žene političara. Žena koja zauzima istovremeno te dvije uloge, nailazi na poteškoće, jer uloga domaćice podrazumijeva daje kuća na prvom mjestu, dok uloga političara zahtijeva veliki angažman u političkom i javnom životu i, zbog toga, često izbivanje iz kuće. Berčard navodi primjer sukoba između ratničke uloge oficira i nenasilne uloge svećenika. Za razrješenje ovakvog konflikta, pojedinci najčešće, prema ovom autoru, primjenjuju ove odbrambene mehanizme: Racionalizacija."~NGko mora da donese ovim mladićima jevanđelje". Razdioba:"~Poda.j caru carevo a Bogu Božije". Represija: "Ne vidim nikakav sukob". Povlačenje:"^ bih želio da o tome govorim". U zapadnoj civilizaciji najčešći sukob zbog antagonizma uloga imaju tzv. "marginalni ljudi". Stounkvis ih ovako definira: "Onaj koga je sudbina osudila da živi u dva društva i dvije ne samo različite već i antagonističke kulture. "To su uglavnom pripadnici manjina, imigranti, kriminalci i si. Razne uloge koje pojedinac ima u grupama odražavaju njegovu ličnost, ali i očekivanja kakva, prema mišljenju pojedinca, drugi imaju od njega. Sukobi uloga mogu nastupiti i zato što su u antagonizmu očekivanja drugih, kako ih pojedinac vidi, i njegove stvarne težnje. To se zove inkopatibilnost uloga. KONFORMIZAM NASPRAM NEZAVISNOSTI POJEDINCA Konformizam je oblik interpersonalnog ponašanja kada pojedinac popušta pritisku grupe u suđenju ili akciji, što proizilazi iz sukoba između vlastitog mišljenja i onoga koje zastupa grupa. Kao socijalno biće, čovjek mora prihvatati vrijednosti i norme društva, zbog čega u ljudskom ponašanju ima dosta konvencionalnosti i jednoobraznosti. Međutim, zajednički stavovi i konvencije, kao dobro "podmazani" žlijebovi društvenog ponašanja, ne izazivaju sukobe unutar pojedinca jer ih on prihvata kao svoje oblike ponašanja. Prava je suština konformizma da pojedinac popušta pritisku grupe i prihvata njene vrijednosti i ponašanje. 127

Nasuprot konformizmu je protivkonformizam, kao oblik ponašanja kada se pojedinac aktivno suprotstavlja grupi (Baš u inat neću kao drugi). Protivkonformizam treba razlikovati od nekonformizma kao dimenzije nezavisne ličnosti. Nezavisna ličnost sama odlučuje, da li će prihvatiti ili neće grupne norme, nije neopravdano podložna pritisku grupe niti je neopravdano nošena silama otuđenja od grupe. Od čega zavisi konformizam?
1. Situacija u kojoj se pojedinac nalazi može utjecati na prihvatanje grupnih 2. 3.

4. 5.

pritsaka. Istraživanja su pokazala daje popuštanje veće u teškim situacijama. Veličina grupe - u principu pojedinac je podložniji pritisku veće grupe. Sastav grupe - posebno je značajno ko su članovi opozicije i koliko ih ima (npr. laik će lakše prihvatiti mišljenje atomskih fizičara o opasnosti atomskog zračenja, čak i kad oni nisu u pravu). Jačina prinude - nagrada i kazna značajno utječu na konformističke ponašanje. Siri društveni kontekst - političke, sociološke i historijske prilike utječu na konformizam

Naglasili smo da ponašanje pojedinca u grupi zavisi od karaktera grupe, s jedne strane, i karakteristika pojedinca, s druge. Naime, u formalnoj grupi struktura grupe i pravila ponašanja su određeniji. Tu svako ima svoje mjesto i ulogu. U neformalnoj grupi obaveze pojedinca prema pojedincu i prema grupi su manje, ali dešava se da se pojedinci prije povinuju pravilima neformalne grupe, vjerovatno stoje to njihov izbor. Na ponašanje pojedinca posebno utječe da lije grupa organizovana na autokratski ili demokratski način. U autokratskim grupama pojedinci izvršavaju naređenja, disciplina je nametnuta i zato pojedinci, kad im se za to ukaže prilika, krše pravila. Demokratska grupa daje mogućnost svim Članovima da uzmu učešća u radu i razvoju grupe, zato oni to doživljavaju kao svoj izbor i savjesnije izvršavaju svoje obaveze. NA KRAJU OVOG POGLAVLJA
v

Čovjek današnjice je član različitih grupa, jer jedino stupanjem u grupe i organizacije može donekle da kontroliše političke, ekonomske i društvene sile koje prijete njegovoj individualnoj slobodi. S druge strane, postavlja se pitanje kako da čovjek očuva svoju individualnost u grupi. Na ovo pitanje socijalna psihologija odgovara: niti pojedinac ili društvo; niti pojedinac protiv društva; niti pojedinac i društvo; već samo pojedinac u društvu. 128

ODGOJ ZA DEMOKRACIJU I RJEŠAVANJE SUKOBA Svijet u kome živimo pun je protivrječja, zbog čega dolazi do sukoba između pojedinaca i grupa. Sukob se zbiva u porodici kao posljedica loših socio-ekonomskih uvjeta i loših odgojnih postupaka. Do sukoba u društvu između različitih društvenih slojeva dolazi zbog različitih interesa i pozicija. Sukob se zbiva između različitih političkih, vjerskih, etničkih i kulturnih zajednica zbog različitih stavova i ideologija. Konačno, sukobi se događaju i između naroda i država, koji često prerastaju u oružane sukobe. Sukobi mogu biti nasilni i nenasilni, otvoreni i prikriveni, trajni i trenutni. U posljednjih desetak godina u svijetu je vođeno na stotine ratova, koji su odnijeli na stotine hiljada ljudskih života i napravili materijalne Štete na milijarde dolara. Danas je u svijetu više desetina ratnih žarišta, koja mogu u svakom trenutku eskalirati u prave ratove.
ZAJEDNIČKI MEĐUSOBNO OVISNI TEMELJI DEMOKRACIJE

VRIJEDNOSTI

SLOBODA

DOSTOJANSTVO OSOBA JEDNAKOST PRAVA

razmimoilaženje vezano uz vrijednosti

sloboda mišljenja

dostojanstvo osoba jednakih prava

zahtijeva zahtijeva odabiranje sudjelovanje

argumentacija

raspravljanje, da bi se odlučilo SI. 21. Zajednički međusobno ovisni temelji demokracije

129

Pluralizam podrazumijeva uvažavanje različitosti među ljudima u mišljenju i djelovanju. . Odgoj za demokraciju podrazumijeva usvajanje vrijednosti koje su univerzalne i koje su naslijeđe pozitivnih iskustava ranijih generacija. Zbog svega ovog danas se u svijetu pridaje velika pažnja odgajanju ljudi za demokraciju i nenasilno rješavanje sukoba. . međuvjerski itd. Teorijske spoznaje iz psihologije. Socijalna psihologija se bavi upravo problemima ponašanja čovjeka u društvu. koje se same ne mogu zaštiti.izbjegavanje. Temeljna oznaka demokracije je pluralizam.negativno tumačenje komunikacije druge grupe.prema Luthansu. .pretvaranje sukoba u međunacionalni. Demokracija je društvena kategorija i uključuje sve građane. Osnovne karakteristike međusobnog sukoba su : . Osnovni temelji demokracije su: vrijednosti.jaka kohezija unutar suprotstavljenih grupa. 1.Sukobi ma koje vrste bili nikome ne donose koristi.stalno traganje za krivcima i žrtvama. Kroz historiju demokracija se različito očitovala i tumačila i bila proizvod koliko razuma toliko i volje. Kao društveno biće..obuzdavanje i . u njima svi gube. Jedno od ključnih pitanja u odgoju za demokraciju jeste nenasilno rješavanje sukoba. NENASILNO RJEŠAVANJE SUKOBA Do sukoba dolazi zbog nespojivih tendencija i djelovanja između pojedinaca i grupa.). sloboda i jednakost prava. dopuštajući svakom pojedincu i skupini da iskaže svoj glas. . 1989. J30 . čovjek može jedino iskazati svoju čovječnost u društvu. Sukobi mogu biti unutar grupe i između grupa.naglašeno neprijateljstvo spram druge grupe. A. Montinje navodi tri cilja važna za odgajanje za demokraciju: 3.ohlađivanje. O tome smo dali neke informacije u poglavlju koje tretira sadržaje iz socijalne psihologije.precj enj i vanj e svoj e grupe. . . Sa stanovišta demokracije. 2. a najugroženije kategorije su djeca i starije i nemoćne osobe. . prvenstveno one iz socijalne psihologije su fundamentalna osnova za razvijanje strategije odgajanja za demokraciju. Šta je demokracija? Klasična definicija demokracije glasi: Demokracija je upravljanje narodom od strane naroda. .konfrontacija ( Daft . veoma značajno je pitanje vodstva koje tretira socijalna psihologija.

slaba vidljivost. Prethodi sparina. prilagođavanje ili napuštanje. 131 ." Brajša se bavi sukobima u školi i njihovom nadilaženju. Tako zagovara da u školi mora biti razrađena strategija rješavanja konflikata. jer zajednički traže najbolje rješenje. zabranjena različita mišljenja. Brajša kaže u "Pedagoškoj komunikologiji": "Konflikt (sukob) ne pada iz vedra neba. a ti gubiš". Stoga S. Rješavanje sukoba ovom metodom odgovara stranama u sukobu. mijenjanje partijske linije. Ova konstatacija se mora uzeti uvjetno. Posljedice postupka "Pobjeda . nemogućnost kompromisa. Rješenje sukoba prema metodi svako dobiva. Robins predlaže i četvrtu metodu koju naziva saradnja. sumaglica. oni imaju svoju historiju nastajanja. Ove metode ne rješavaju konflikt nego ga odgađaju za neko vrijeme kada će poraženi tražiti priliku da pobijedi. ne može biti potpuno zadovoljavanje strana u sukobu. jer Brajša misli da se kroz školu mladi trebaju učiti demokraciji i rješavanju sukoba nenasilnim sredstvima. onemogućena kreativna saradnja.Sukobi između pojedinaca i skupina ne izbijaju tek tako.poraz" prema P. što svakako i ne bi mogli. Prve dvije metode nisu dobra rješenja u rješavanju sukoba jer uvijek postoji onaj koji je poražen. Tvrdi daje samo "konfliktna škola" stvarna odgojna ustanova. neuspjeh skupnog funkcioniranja. ako bi škola skrivala konflikte. što je kompromis. "ti dobivaš . P. skepticizam. Otvoreni sukob je vrh sante leda. odnosno onaj koji je pobjednik. Brajši Među partnerima: antagonizam. a ja gubim" i "svako gubi". POSTUPANJE U SUKOBU ( KONFLIKTU) Prema Tomasu Gordonu postoje ove metode rješavanja konflikta: "ja dobivam. neprijateljstvo. Kroz rješavanje školskih konflikata. jer svako mora ponešto izgubiti i dobiti. mladi se mogu odgajati za pravu demokraciju u društvu. prestanak traženja rješenja. Kako P. Unutar šire skupine: ratno stanje. agresivna oligarhija. prisila u podržavanju odluka. opći pritisak. Interesantno je njegovo promišljanje o pozitivnim efektima konflikata u školi.

Kompromis se postiže pregovaranjem da se udovolji i vlastitim i potrebama protivnika. kompromis i saradnja. U čemu se ogleda osobina interpersonalnog reagovanja dispozicija t(a uloge prema D. interesi i ciljevi. Kreču i saradnicima? Koje grupe imamo u odnosu na cilj koji pojedinac ostvaruje u grupi? Sta čini stabilan sistem odnosa među članovima grupe? Objasni razlike između autokratskog i demokratskog vođe! Koje karakteristike vođe je ustanovio Man? Napravi razliku između konformizma. Koji je postupak najracionalniji u rješavanu sukoba? 132 . u kojoj postoji aktivno slušanje. PROVJERITE SVOJE ZNANJE Sta je predmet proučavanja socijalne psihologije? Kako se zove način na koji pojedinac stupa u odnose sa drugim ljudima. Izbjegavanje je postupak u kome se bježi od problema i ne uzimaju se u obzir ni svoje ni tuđe potrebe. interesa i ciljeva a ignoriranje protivnikovih. Prilagođavanje je metoda u kojoj se vlastite potrebe prilagođavaju ili se odustaje od njih za račun onih protivnika. davanje i primanje otvorenih i iskrenih poruka i poštivanje druge strane. Saradnja je jedini način rješavanja sukoba. Za uspješno rješavanje sukoba osnovna pretpostavka je komunikacija. prilagođavanje. Zbog toga je potrebno ljude sistematski odgajati da znaju uspješno komunicirati. gdje je prisutna kooperativnost protivničkih strana da iznađu najbolja zajednička rješenja. Kompeticija podrazumijeva samo zadovoljavanje svojih potreba. izbjegavanje. protivkonformizma i nezavisne ličnosti! Od čega zavisi konformizam? Koja je temeljna odrednica demokracije? Koji su osnovni temelji demokracije? Obrazloži posljedice postupka u rješavanju sukoba "Pobjeda —pora^\ prema Brajši.RJEŠAVANJE KONFLIKTA Tomas i Ovens (Thomas i Owens) preporučuju ove metode u rješavanju konflikta: kompeticija.

koji je uvjetovan biološkim zrenjem. objasni. U svom filogenetskom razvoju čovjek je procesima adaptacije usavršio svoje biološke i psihičke strukture. Za filogenetski razvoj čovjeka vezano je i socijalno iskustvo. koji nastaje pod utjecajem okoline. Ontogeneza čovjeka je znatno drugačija.10. odnosno odgojem i obrazovanjem. Procjene se kreću od 25. Na osnovu navedenih naznaka razvojnu psihologiju možemo definisati: Razvojna psihologija je grana psihologije koja teži da opiše.000 do 300. mijenjajući njegove psihofizičke karakteristike.000 godina. sasvim je sigurno da se čovjek kroz veoma dug vremenski period usavršavao i prilagođavao svoje ponašanje uvjetima življenja. zove se razvojna psihologija. ontogeneza je razvoj jedinke. tako daje danas jedina vrsta na planeti koja svjesno upravlja svojim ponašanjem. ali na čovjeka djeluju i mnogi spoljni utjecaji. Tako možemo reći da razvojna psihologija proučava psihički razvoj čovjeka. PSIHIČKI RAZVOJ ČOVJEKA Naučnici različito procjenjuju kada se pojavio čovjek na Zemlji. i predvidi proces međusobno povezanih promjena do kojih je došlo usljed sazrijevanja i učenja. razumije. Kako filogenetski razvoj čovjeka nadilazi mogućnosti egzaktnog utvrđivanja razvoja psihičkog života čovjeka. zahvaljujući kome svaka generacija nastavlja" na ramenima prethodne. Grana psihologije koja proučava i istražuje psihički razvoj čovjeka od začeća do smrti. 133 . Kako čovjekov razvoj možemo posmatrati kroz filogenezu i ontogenezu. METODE RAZVOJNE PSIHOLOGIJE Razvojna psihologija u svom istraživanju koristi se metodama opće psihologije prilagođenim njenom specifičnom predmetu izučavanja. ali i nekim koje su svojstvene samo ovoj grani psihologije. upravo zahvaljujući socijalnom iskustvu. Čovjekov psihički i fizički razvoj je uvjetovan biološkim naslijeđem što se u biologiji naziva genotip. Bez obzira koliko su te procjene tačne. to se psihologija usredsredila na proučavanje psihičkog života čovjeka kroz individualni razvoj. U životinjskom svijetu svaka jedinka iznova razvija svoj biološki repertoar i tako vrsta uvijek počinje ispočetka. i psihički razvoj. Za razliku od filogeneze koja je razvoj vrste. Ovaj razvoj čovjeka kao vrste zovemo filogenetski razvoj. tako i razvoj psihičkog života možemo posmatrati kroz filogenezu i ontogenezu. što nazivamo fenotip. Psihologija kao nauka koja proučava psihički život čovjeka u svom njegovom totalitetu podrazumijeva proučavanje razvoja psihičkog života.

Metoda objektivnog opažanja je osnovna metoda u razvojnoj psihologiji. skale). Njihovo istraživanje je dalo dosta pouzdane podatke o razlikama u razvoju čovjeka i majmuna. psihomotornom razvoju čovjeka pod utjecajem naslijeđa i socijalne okoline. onda bi poljubili majmuna. Kako je sredina ista. Kada bi poljubili sina. ne mogu opisati. Tako on navodi da braća i sestre imaju istu porodičnu sredinu. Trudili su se da im ponašanje bude potpuno isto prema sinu i majmunu. 2. ali unekoliko različite nasljedne osobine. Poseban oblik metode opažanja u razvojnoj psihologiji je kontrola naslijeđa opaženjem identičnih (monozigotnih) blizanaca. Furlan navodi kontrolu identične okoline kao metodu za istraživanje utjecaja naslijeđa na razvoj pojedinca. moraju prethodno instruirati kako bi bili što objektivniji. Introspekcija je naučna metoda koja je svojstvena samo psihologiji.1. jer se ni roditelji ne ponašaju uvijek isto i uvijek isto prema svoj djeci. ako ih i zapaze. Kod djece je ova metoda teško primjenjiva (u nekim periodima uopće nije primjenjiva). pa se razlike u razvoju mogu pripisati razlikama u naslijeđu. stoje u razvojnoj psihologiji teško postići. intelektualnom. 134 . kada bi obukli sina. zbog čega se smatra prvim naučnikom koji je sistematski počeo da primjenjuje opažanje u razvojnoj psihologiji. Objektivnost se postiže i tako da jednu te istu pojavu opaža više istraživača i onda se može dobiti objektivniji rezultat. npr. Zato se ispitivači koji istražuju psihički razvoj čovjeka metodom opažanja. Objektivnost opažanja se postiže primjenom valjanih psiholoških instrumenata (upitnici. Npr. U razvojnoj psihologiji ova se metoda ne može koristiti na svim uzrastima. jer ona slabije mogu zapažati svoje psihičke doživljaje a zbog oskudnog rječnika neke doživljaje. Kako monozigotni blizanci imaju dosta slične nasljedne karakteristike. jer je čovjek često subjektivan u svom opažanju. razlike u razvoju se mogu uglavnom pripisati utjecaju nasljeđa. Identičnost okoline moramo shvatiti uvjetno. onda se može eksperimentalno utvrđivati utjecaj različitih spoljnih faktora na njihov razvoj (što je oblik sistematskog eksperimentalnog opažanja). Zahvaljujući visokom dometu tehnike (ultrazvuk). danas je moguće sistematski opažati reakcije djeteta i prije rođenja (prenatalni period). Bilo je istraživanja kada su roditelji bili sami istraživači pa su se trudili da im ponašanje bude uvijek isto. Osnovni pristup u primjeni metoda i postupaka u razvojnoj psihologiji mogu biti transverzalni i longitudinalni. onda bi isto tako obukli i majmuna. Posmatranjem i praćenjem razvoja blizanaca. Opažanje je naučna metoda koja podrazumijeva objektivnost. psihologija je mnogo naučila o emocionalnom. Ovaj pristup je posebno primjenjiv kada u jednoj porodici živi pravo i usvojeno dijete. bračni par Kelog je usvojio malog majmuna i zajedno ga odgaja sa svojim sinom. roditelji su pristrasni u opažanju svoje djece. Darvin je počeo da bilježi reakcije svog djeteta neposredno poslije rođenja.

Transverzalni pristup predstavlja presjek neke pojave i prikladan je za istraživanje općih zakonitosti psihičkog razvoja. RAZVOJNE FAZE U PSIHIČKOM RAZVOJU ČOVJEKA Psihički razvoj čovjeka je kontinuiran proces koji ima svoje tipične hronološke karakteristike. longitudinalni pristup može biti i praćenje neke pojave u istom trenutku kod ispitanika razne dobi. Longitudinalni pristup istraživanja u razvojnoj psihologiji je sistematsko praćenje neke pojave u dužem vremenskom razdoblju. Kako se u periodizaciji najčešće uzima vrijeme kao osnovni faktor podjele razvojnih perioda. Posebno je teško razgraničiti psihički razvoj u djetinjstvu. ali sa jasnim ciljem i po unaprijed propisanom protokolu. . istraživanje fonda riječi djece različite dobi. opažanje iz dana u dan ponašanja djeteta. te se na taj način dolazi do karakteristika razvoja u raznim periodima. Ova metoda je svojevrsni oblik objektivnog opažanja. Objektivnost se postiže zahvaljujući ustanovljenoj normi (baždarenosti). Ovaj je postupak jednostavniji i ekonomičniji od longitudinalnog jer se za kratko vrijeme može doći do određenih rezultata.praćenje i poređenje psihofizičkog razvoja može poslužiti kao osnova za poduzimanje adekvatnih . gdje se ispitanicima daju standardizirani zadaci da ih riješe. Npr.poznavanje normi psihofizičkog razvoja omogućuje praćenje individualnog razvoja djeteta.Transverzalni pristup je istraživanje neke psihičke pojave kod ispitanika različite dobi u isto vrijeme. Periodizacija psihičkog razvoja čovjeka ima smisla zbog sljedećeg: . prema ovom kriteriju. Njih treba uzeti uvjetno jer su među pojedincima značajne razlike u razvoju. 135 . S druge strane. gdje ima i najviše razlika u periodizaciji razvitka. Periodizacija psihofizičkog razvoja je proizvoljna podjela koja u stvarnosti nije tako strogo odijeljena. .faza stabilizacije (ravnoteža) i . na raznim mjestima i u raznim uvjetima.faza frontalnog rasta funkcija (evolucija). Npr. To opažanje može biti više ili manje kontinuirano.postupaka i mjera za pospješivanje razvoja. karakterističnih za većinu ljudi. Andrilović navodi ove faze: . . kakav je primjer vođenje dnevnika djeteta od rođenja do nekog perioda. stoga se u posljednje vrijeme sve više spominje funkcionalna periodizacija u kojoj se kao kriterij za podjelu ne uzima vrijeme već razvitak pojedinih funkcija.faza specijalizacije (involucijski procesi). Tako.podaci o psihofizičkom razvoju mogu biti dobra osnova za predviđanje i usmjeravanje razvoja. ispada da su promjene zbog vremena a ne zbog procesa koji se odvijaju.

od dvadesete do šezdeset pete godine od šezdeset pete do kraja života Na temelju karakterističnih razlika u pojedinim fazama psihičkog razvoja čovjeka. Rano djetinjstvo a) novorođenče b) dojenče 3. psihologiju djetinjstva i mladosti i psihologiju odraslog čovjeka. razvojna psihologija se diferencirala na dječiju psihologiju. Tabela 1. U ovoj se fazi plod intenzivno razvija posebno glava i živčani sistem. gdje se prvih desetak dana hrani iz žumanjka ženske oplodne ćelije. Kada se ovum pričvrsti na zid matrice. Periodi i trajanje psihičkog razvoja čovjeka Period razvoja 1. Školski period 6. PSIHOFIZIČKE KARAKTERISTIKE POJEDINIH RAZVOJNIH RAZDOBLJA Prenatalni period Ovo razdoblje traje od začeća do rođenja i dijeli se na: Period zigote koji traje oko dvije sedmice. ali ćemo u objašnjenju pojedinih perioda objasniti i funkcionalni kriterij. Prvo djetinjstvo 4. Zrela dob 8. koja se spušta u niz jajovod u maternicu. Starost Trajanje razvoja od začeća do rođenja od rođenja do kraja druge godine dvije sedmice poslije rođenja od rođenja do kraja druge godine od druge do treće godine od treće do šeste godine od šeste do dvanaeste godine od dvanaeste do osamnaeste (dvadesete) godine od dvanaeste do petnaeste godine od petnaeste do osamnaeste (dvadesete) g. Predškolski period 5.Radi bolje sistematike u pregledu psihofizičkog razvoja čovjeka. ovum. stvara se placenta i preko nje se onda počinje hraniti iz majčine krvi. Period embriona traje oko deset sedmica. mi ćemo se poslužiti periodizacijom u kojoj je vrijeme osnovni kriterij. Prenatalni period 2. Spajanjem muške i ženske oplodne ćelije nastaje nova ćelija. Koliko je brz embrionalni razvoj svjedoči podatak da bi čovjek kada bi nastavio da se razvija takvom brzinom s dvadeset 136 . Mladenaštvo a) pubertet b) adolescencija 7.

Komenski pisao: "Buduća majka treba da pazi na svoje afekte. (Kant: Dječiji prvi plač je protest zbog tragedije što se moralo roditi. fetus će reagovati i na sam zvuk.ako mu se dotakne dlan. Fetus je pokretan u petom mjesecu. U tom je razdoblju fetus u stanju refleksno reagirati. pravi grimase i pokreće oči. Zato bi buduće majke morale znati da za vrijeme trudnoće trebaju jesti zdravu i kvalitetnu hranu i čuvati se stimulativnih sredstava (duhan. biće i dijete plašljivo. Okreće glavu. Inače. Psihomotorni razvoj novorođenčeta Dijete ima razvijenu opću motoriku. U prvo se vrijeme brže se razvijaju kosti i mišići. U ovom je razdoblju sporiji rast. ali ako se kucka u majčin trbuh. hranjenja i eliminacije štetnih materija iz organizma.sve što se djetetu da u usta. A. a ispitivanja su pokazala da može sticati i uvjetne reflekse. droge). Refleksne reakcije su osnovni odgovori djeteta na podražaje iz vanjskog svijeta. Štaviše. Period fetusa traje od početka trećeg mjeseca trudnoće do rođenja. Refleks nožnog hvatanja (plantarni rejleks) . Babinski refleks . 137 . Refleks hodanja — ako se uspravi i noge mu na tlu.jednom godinom zauzimao prostor čitavog Sunčevog sistema. to škodi zdravlju budućeg novorođenčeta. Još je 1628. godine J. on reaguje. Nakon šestog mjeseca živčani sistem i osjetni organi su tako razvijeni da fetus reaguje na vanjske podražaje. ljuto. ono nogama refleksno pokušava hodati. pravi pokrete rukama. tako da majka može osjetiti njegove pokrete. nogama. Proizvede li se i zvuk neposredno pred kuckanje u trbuh i tako se više puta ponovi. da se iznenada jako ne uplaši. usljed nagle plašnje ili pretjerane srdžbe nekad dođe do umiranja ploda i pobačaja. (Fetus ne reaguje na zvuk u vanjskom svijetu. bude li to činila. Refleks hvatanja . da se ne bavi teškim brigama. kao što to sigurno iskustvo potvrđuje. tako da porod predstavlja veliku fiziološku traumu.ako se dodirne taban. Krajem ovog perioda naziru se konture čovječijeg tijela. ono sisa.na podražaj se trgne i širi prste na nogama. da se jako ne naljuti. čvrsto steže (Darvin ovaj refleks objašnjava kao ostatak ponašanja iz razdoblja kad se dijete držalo za krzno ili kad se čovjekoliki majmun verao po drveću).) Odmah poslije rođenja djetetu treba uspostaviti biološke funkcije disanja. prekomjerne upotrebe lijekova. žalosno i melanholično. alkohol. hoće da hvata predmet nožnim prstima. da se ne žalosti itd.) Sa stanovišta psihologije razdoblje fetusa je posebno značajno za kasniji psihički razvoj. rendgenskog zračenja i psihičkih stresova." Novorođenče U majčinoj utrobi dijete je smješteno udobno. Refleksi novorođenčeta Refleks sisanja. kasnije se intenzivno razvijaju unutrašnji organi. a u najmanju ruku.

moraju roditelji. S navršenom prvom godinom dijete se potpuno odbija od prsiju. Intelektualni razvoj Dijete brzo uči i stiče navike hranjenja i spavanja. Dojenče Ovo razdoblje različito traje kod djece. ali ne kao odrastao čovjek. jer iz usta izbacuje gorko i kiselo. Razaznaje vizualne podražaje.u utrobi svojoj svojom krvlju 138 . odmah da se pobrinu i za prikladnu hranu za svoje dijete. U prvom redu treba misliti na to da svaka majka bude majkom i da ne odbacuje od sebe porod svoj. dok se druga mirna i manje plačljiva. od pete sedmice života do navršene prve. pa tako neka djeca reaguju i na mali šum. jer se očne jabučice ne pokreću koordinirano. Aktivnost novorođenčeta Među djecom na ovom uzrastu postoje značajne razlike u općem stilu reagovanja na podražaje iz okoline. a neka tek na jači zvuk. godine. sem . Komenski u svom djelu "Materinska škola" (1628) veli: S 1 2 2 M a ka "Kad se dijete rodi. Nakon 2-3 mjeseca dojenče treba dohranjivati voćnim sokovima i si. što upućuje na razvijene osjetne organe. pa možemo govoriti o razlikama u temperamentu. Čuveni češki pedagog J. tj.Razvoj senzornih sposobnosti Dijete reaguje na skoro sve podražaje iz vanjskog svijeta. ishrana majčinim mlijekom. Perceptivne sposobnosti su već razvijene pa može jednostavno raspoznavati okolinu. Reaguje na jake mirise i toplo. ali ih ne može pratiti. tako da možemo. Na slušne podražaje reaguje. A. tj. na neki način. Učenje je uvjetnorefleksne prirode. govoriti o razlikama u temperamentu. Pri kraju ovog perioda može da reaguje na ljudski glas i izraz ljudskog lica.. Od šestog mjeseca počinje postepeno odbijanje od prsiju i u sve većoj mjeri majčino mlijeko se zamjenjuje umjetnom hranom. Ove razlike među novorođenčadima se zadržavaju i na starijim uzrastima. Neka su novorođencad na ovom uzrastu veoma nemirna i plačljiva.J < d o je n č e toplog i mekog ležaja koji odgovara nježnom tijelu novorođenčeta. da onome koga je . Osnovna karakteristika ovog razvojnog perioda je dojenje. Razlike su evidentne i u reagovanju na promjene u okolini. Umije razlikovati slatko od gorkog.

kontakte sa drugima i si. sa 10 stajati a mnoga djeca prohodaju sa godinu dana." Tjelesni rast Dijete fizički brzo raste u ovom periodu tako daje na kraju prve godine teško oko 9 kg i dugo oko 70 cm. Ali pošto je u naviku prešao malo pohvalni. hranjenje. Prema nekim istraživačima usne su prvi djetetov spoznajni organ na ovom uzrastu (Pijaže). Perceptivne su mogućnosti veće i tačnije. ruši Čestitost i moral. A porodilje iz ljudskih redova treba i i da su okrutnije od tih zvijeri?. Psihomotorni razvoj Dijete je sve pokretljivije. nego što inače bivaju. nego ih daju na staranje drugim ženama. Rado i samo udara u predmete i sluša zvuk udara. djeci bi zdravije bilo da se hrane s materinih prsiju nego s nečijih tuđih. medvjedica. lavica. na osnovu njih dijete uči higijenske navike. škodi samim majkama i 4. prijeka je potreba da se protiv toga običaja ustane i roditeljima objasni kako u toj stvari razumnije da postupe. tigrica i ostale divlje zvijeri hrane svoje mlade na vlastitim prsima. vidi se iz toga što sličnog primjera nema kod životinja. A osim toga bila bi siičnija roditeljima svojim u dispozicijama i vrlinama. Dijete sve stavlja u usta i time ih spoznaje i asimilira. Pamćenje je razvijenije i sada već razaznaje likove. Da se takav postupak protivi prirodi. Frojd je ovaj period tumačio kao presudan za kasniji razvoj. šareni i svijetli predmeti.. Vučica. Nastaje Babinski refleks a Darvinov slabi. protivi se prirodi. Kinestetički osjeti su još slabi tako da dijete nema dobru prostornu orijentaciju (hoće da dohvati sijalicu ili sunce na nebu).. 2. dijete zanimaju pokretni. Drugo. kao oralnu fazu u kojoj dijete preko usta zadovoljava sve svoje 139 ..hranila ne odriče sada hrane svog tijeia (mlijeka). Zato velim da ovakav postupak. Senzorni razvoj Usklađuju se pokreti očnih jabučica.. kad majke neće same da doje svoju djecu već ih daju plaćenim dojkinjama: 1.-škodi djeci... jer su već privikla da se hrane u utrobi majčinom krvlju. štetan i gadan običaj da neke majke (naročito iz otmjenih porodica) neće same da^jeguju svoju djecu. Intelektualni razvoj Uvjetni refleksi su sve brojniji. Sluhje razvijeniji i dijete sve više pokazuje interes za ljudski glas. Proporcije se mijenjaju i glava je nešto srazmjernija u odnosu na ostale dijelove tijela. Sa 6 mjeseci dijete može sjediti. 3.

Oko 6 mjeseca emocije se već diferenciraju na neugodne . gađenje a posiije i ugodne . na stolicu i inače voli visinu i da odatle gleda. Psihomotomi razvoj U ovom razvojnom periodu dijete je savladalo hodanje tako da na kraju druge godine može i lagano trčati. simpatije prema ljudima -► veselje -► ugoda -► opća uzbudljivost -► neugoda -► srdžba -► gađenje -jkstrah 0 3 mjeseci života SI. Emocionalni razvoj djeteta 6 12 U Prvo djetinjstvo Trajanje razdoblja prvog djetinjstva je do kraja druge godine.potrebe. jer se palac suprotstavlja ostalim prstima (opozicija palca). Slično smatra i Erikson tvrdeći da kasnija sposobnost prilagođavanja zavisi od toga kako je dijete savladalo oralno-senzornu fazu. Tjelesni razvoj Na kraju druge godine dijete je teško oko 11 kg. strah. visoko 81-86 cm. 140 . Emocionalni razvoj Već u trećem mjesecu dijete ima osjećaj ugode i neugode. Dijete u ovom periodu se rado penje uz stepenice.srdžba.veselje. Koordinacija je bolja i može da hvata različite predmete rukama. 23. radost. simpatija prema ljudima. Senzorni razvoj Osjetni organi su potpuno razvijeni tako da sada dijete lakše uspostavlja senzo-motornu koordinaciju.

Djeca predškolskog uzrasta Predškolski period Tjelesni razvoj U ovom razdoblju djeca rastu 6 do 8 cm godišnje. prva riječ krajem prve godine. Dijete se igralo zmijom i nije se plašilo. djeca uče i oponašanjem. Kada je odrasla. djevojčica se ni tada nije plašila zmije. Dijete na ovom uzrastu teži ka uopćavanju. Dijete pred polazak u školu ima jasne osjete. Učenje je složenije tako da pored uvjetno-refleksnog. to je sposobnije da doživljava emocije i da ih izražava. mjeseca. npr. dok se tjelesna težina povećava za 2 kg. ali se uči ispoljavanje emocija. 141 j . pa se njišu uz muziku. Većina djece dobro razaznaje boje. 24. tako daje dijete pri kraju šeste godine visoko oko 115 cm i teško oko 20 kg. prva rečenica poslije 16. Učenje je na ovom uzrastu uglavnom socijalizirana aktivnost. nego je nasljedan. SI. percepcija selektivnija. Senzorni razvoj Osjetni organi su u dobroj mjeri formirani. Naučnici smatraju da se subjektivni doživljaj emocija ne uči. maca je i pas i vjeverica. Primjer naučnika koji je svojoj jednogodišnjoj kćerkici kupio malu neotrovnu zmiju. jer nije imalo priliku da vidi kako se drugi plaše. Također pokazuju interes za muziku.Intelektualni razvoj Ovo je period kada dijete uči govor. vidna oštrina je bolja. Emotivni razvoj Kako dijete sazrijeva.

Govor: fond riječi sa 4 godine . skije. Kaže šestogodišnji dječak: "Znate. krojač. Pamćenje je podložno sugestiji i često isprepleteno sa maštom i fantazijom. sa 5 godina . Brojni su materijali i igračke kojima se djeca igraju. Većina djece se samostalno oblače. jer je led lakši od vode i ne tone. Zbog nedovoljne koordinacije pokreta dešava se da djeca loše procijene situaciju pa se povrede. Za taj period karakterističan je niz zanimljivih pitanja. Jedno je istraživanje pokazalo daje glavni dio rječnika sastavljen od zamjenica i glagola. pojam "životinja": pas. glasan i si. Razvoju i koordinaciji pokreta doprinose različite igre i upotreba različitih igračaka. Pažnja je pretežno nenamjerna i upravljena na spoljne podražaje.Psihomotorni razvoj Pred kraj predškolskog perioda dijete je sposobno da samostalno upotrebljava pribor za jelo. Ali. preskakati konopac. Pred polazak u školu.2200 i sa 6 godina . mali automobil. ona je negdje oko 16 minuta pred polazak u školu. tada mnogo pita.95 minuta. a kamen tone. hoće da ga pojede. gladak. Normalno dijete u svom rječniku ima nazive za različite osobine: crven. lija je pozvala ježa u kuću. Djeca mogu da nauče voziti bicikl. igre gdje treba da oponaša razne profesije: učitelj. dijete može skočiti preko 30 cm u vis i do 70 cm u dalj. Dječije igre su značajan faktor razvoja. Kroz neke igre dijete razvija shvatanje i maštu npr. Naprimjer: Zašto neke ptice zovemo pticama a neke vrapcima? Djeca sada već pravilno zaključuju. tako jedno dijete kaže: Led je lakši od kamena. Misli se već jasnije oblikuju i rečenice su složenije. Naime.3000 riječi. odgovorila su da su vidjela kecelju. Što se tiče namjerne pažnje. Glavni govorni razvoj je završen sa 5 godina. ja vam kažem već unaprijed da ga neće moći pojesti. Dedukcija je slabije primijenjena. ali su vrjednije 142 . Nekoj su djeci pitanja postavljana sugestibilno: A je li kecelja bila crvene boje? Mada nije bila. i tako uvježbavaju složenije i sinhronizovanije pokrete. kuhar i si. koja je u početku mala i po obimu i trajanju. ljekar. Intelektualni razvoj Predškolski period je presudan za opći intelektualni i spoznajni razvoj čovjeka. Djeca između 5 i 6 godina su posmatrala sliku u boji na kojoj je bilo devet predmeta. ona su odgovarala da jeste. ali još ne umiju šnjirati cipele. Pred polazak u školu u stanju je da apstrahuje i formira npr. sve što leti je ptica pa i avion. sanke. Poslije dijete traži objašnjenje za pojave." Mišljenje: Do četvrte godine primjetna je ireverzibilnost u mišljenju. sa 4 godine dijete u zanimljivoj igri može biti pažljivo 80 minuta. Na postavljeno pitanje šta su vidjela. Pojmove formira vlastitom aktivnošću i još uvijek su široki. Apstraktne izraze dijete upotrebljava krajem šeste godine. Pri kraju šeste godine počinje se razvijati namjerna pažnja. 5 godina . mačka i krava su životinje. logičke relacije djetetu još nisu dovoljno jasne. npr. okrugao sladak.1600.

pa je čas vidio medvjeda. jer. Dijete je počelo vrištati i zvati roditelje. Govor je na ovom uzrastu složeniji. Na nižim školskim uzrastima pažnja je površna i nekritična. kad se u doživljavanju opaženog isprepliću različita senzorna područja. Hansen navodi primjer dječaka koji se probudio i počeo da opaža konture namještaja. mogu da prepoznaju tonske visine i sami svojim glasom da reprodukuju označene tonove. Djeca u starijim razredima mogu sama da miješaju boje i da osjete i izraze suptilne svijetle kontraste. U tom pogledu posebno je značajna škola koja kroz 143 . Slično je i sa slušnim osjetom.5 kg sve do početka pubertetskog ubrzanog rasta koji je kod djevojčica u dobi od 10. Dijete je kapriciozno. Kod neke djece javlja se fenomen sinestezije. kod dječaka oko 11.one igračke koje potiču maštu i razmišljanje: razne slagalice. ali i suptilnije oznake za stare riječi. Tako dijete ne samo da se boji mraka. Strah je intenzivan u ovom periodu. Radost i smijeh brzo mijenja plač. tako dijete "čuje" boje i "vidi" tonove. najčešće vizualno i auditivno. Već u drugom razredu dijete može pažnju distribuirati na pojedine dijelove opažanog predmeta ili pojave. Emocije su pred polazak u školu dosta labilne. To mu se počelo pričinjavati kao životinje. tako da djeca u nekim situacijama nadmašuju odrasle u vidnom i slušnom raspoznavanju. a naraslo lično iskustvo upotpunjava ove senzitivacije.5 godina. tj. eto. Percepcije su na ovom uzrastu potpunije što povećava moć opažanja. Djeca uče nova značenja riječi. pa dijete nastoji da što brže pređe tekst i pritom ga često ne čita nego pogađa. nego ga ispunjava raznim zamišljenim utvarama. svadljivo i plašljivo. Senzorni razvoj U toku školskog perioda oštrina vida i sluha se izoštravaju. čas pantera ili bi mu se učinilo od ivice kreveta da prema njemu ide veliko tele (prethodnog dana u štali je gledao tele). hoće tele da ga ugrize. Namjerna pažnja može trajati od 25 do 35 minuta. Školski period Tjelesni rast U ranoj školskoj dobi djeca godišnje rastu oko 6 cm i dobivaju 3-3. Osjećanje časti je jako izraženo. Intelektualni razvoj Pažnja na ovom uzrastu više nije samo zavisna od podražaja iz vanjskog svijeta. pa su predškolska djeca jako osjetljiva na povredu i poniženje. nego je sve više pod utjecajem volje i shvatanja. posebno oblici straha koji su posljedica bujne fantazije. materijal za modeliranje i si.5 godina. Emocije se počinju intenzivno diferencirati. Ljubav i ljubomora se izražavaju posebno prema roditeljima.

do 15. Osnovna oznaka puberteta je da 144 . ali još nedovoljna. do 14. kovač je čovjek. godine dedukcija se više koristi i traže se uzročno-posljedične veze među predmetima i pojavama.neke predmete stimuliše govor.= zrelost) traje kod djevojčica od 12. Hipofiza luči hormon koji pospješuje uopće rast i gonadotropni hormon koji potiče rast gonada (spolnih žlijezda). godine. Pojedini nastavni predmeti posebno podstiču socijalni razvoj. Kontrola emocija je bolja. Osjećanjima dijete još uvijek manipuliŠe. raznovrsnije i savršenije. B = C. bolest je ako imaš temperaturu. Djeca se druže i svoje ponašanje podređuju drugima. npr. dječijeg živčanog sistema i ranijih emocionalnih iskustava. potok je voda. sve je izraženiji. do tada je u govoru dominirala riječ. Kontekstni govor. ženske gonade (ovariji) počinju lučiti hormon estrogen. Krajem drugog razreda bivaju nešto izraženija manična emocionalna ponašanja. Njima dijete razmišlja o posljedicama. zvijer je životinja koje se bojimo. Također može shvatiti i ovu relaciju: ako je A = B. Spoljni izrazi emocija zavise od situacije. pa se djeca mnogo smiju i vesele. godine. Krajem prvog razreda fond riječi je već narastao na 3600 i svake godine uvećava se za otprilike 200-300 novih riječi. onda je i A = C. Na nižem uzrastu su pojmovi konkretniji i obojeni. Kroz igru dijete razvija svoje intelektualne mogućnosti. može da pohvali rukopis svog druga iako ga ne voli. čemu doprinose različiti nastavni sadržaji. npr. Tako sada djeca kažu: "Led je popustio jer je ledena kora pukla. Naime. pa su sve više namjerne i organizovane. Poslije 10. Na taj način uče pravila i norme ljudskog ponašanja. Tjelesni razvoj Pubertet karakterišu anatomsko-fiziološke promjene koje nastaju pojačanim radom žlijezda sa unutrašnjim lučenjem. tako raste i mogućnost apstrakcije i generalizacije. Mladalaštvo Pubertet Pubertet (pubertas. Kako dijete raste. kultiviše nagone i utječe na kontrolu emocija. Muške gonade (testisi) luče hormon androgen." Dječije igre na školskom uzrastu su bogatije. tako da se može lahko primijetiti kada dijete hoće zaplakati. npr. Mišljenje se u školskom periodu posebno razvija. kao govor sa verbalnom smislenošću. Socijalni razvoj je intenzivan u školskom periodu. lat. Javljaju se socijalna i estetska osjećanja. a kod dječaka od 13. sada dominira smisao. Sekundarne spolne"oznake koje nastaju u pubertetu klasificiraju se prema Tanerovim tablicama (razvoj pubične dlakavosti ženskog djeteta i razvoj dojki i razvoj muškog spolovila). U prvom razredu dijete može shvatiti da elemenat B može ujedno biti veći od A a manji od C. pa u starijim razredima pojmovno opredjeljenje je na osnovu nadređenog pojma. Emocije su na ovom uzrastu sve više diferencirane.

Prosječno na ovom uzrastu dječaci su visoki 177. Mladi ljudi svoje emocije umiju kontrolirati i uskladiti sa etičkim normama društva. Na taj način remeti se rav145 . moralnoj krizi. U tom periodu preispituje se ponašanje roditelja i drugih autoriteta. Mladima teško pada što se roditelji upliću u sve njihove namjere i aktivnosti. koji postepeno postaje njihov stil ponašanja. Pažnja je uglavnom namjerna. Percepcija ima analitički karakter i adolescent može da odvaja bitno od nebitnog. djevojčice 164. oni prosuđuju postupke drugih i zauzimaju svoj lični stav.4 godine su ispred dječaka u fizičkom rastu. U doba adolescencije dolazi do socijalnog osamostaljivanja. Opći psihički razvoj u adolescenciji karakteriše formiranje vlastitog identiteta i postizanje autonomije u ponašanju. što je posebno bitno da se mladi mogu usredsrediti na učenje. razmetljivost. Emocije su u doba adolescencije intenzivne i jasno izdiferecirane. ("Pa. ali kod nekih može biti pasivno odnošenje prema radu i obavezama. Mladi traže svoj put u svijet. Adolescenti koji nisu uspjeli razriješiti svoje lične dileme. Doba adolescencije je najvažnije za formiranje karaktera.su mlade osobe spolno zrele. Savremeno društvo pred mlade u ovom periodu postavlja niz obaveza koje neki od njih ne mogu da ispune. U normalnim slučajevima ovo je pretpostavka za inventivno i stvaralačko mišljenje i djelovanje. Kako su mladi na ovom uzrastu sve više samostalni u svom razmišljanju. kome pišu i si. pa ih iritira kada se roditelji interesuju s kim se druže. Adolescent se ne miri sa svijetom koji ga okružuje. obično se destruktivno ponašaju: agresija. Ove poteškoće mogu se odraziti u tzv. Javljaju se neka nova interesovanja i ambicije. Neki istraživači tvrde da se inteligencija prestaje razvijati krajem adolescencije. pisanje pjesama. jer se nalaze pred izborom šta u budućnosti raditi. delikvencija. ja ne mogu da kontrolišem svoje dijete?") (koje više nije dijete). Profesionalna interesovanja na ovom uzrastu su izražena. pjevanje i sviranje.5 cm. Djevojčice za oko 1. sada se traži argument. Većina mladih u tom periodu se okušava u nekim stvaralačkim aktivnostima. pri tome često sanjari i mašta. što nailazi na otpor i reakciju roditelja. zar. Osnovna odlika adolescencije je da mladi ljudi teže ka samostalnosti. Krajem adolescencije. biološkoj krizi i si. U prethodnim fazama mišljenje je imalo dogmatski karakter. zaboga. Stavovi se mijenjaju i razvija se samosvijest. socijalnoj krizi. U oblasti mišljenja. šta čitaju. Intelekt na ovom stupnju postiže svoj potpuni razvoj. nego ga hoće da mijenja. mladi su jako kritični. pa se zato javljaju poteškoće u prilagođavanju. prostitucija. a kod dječaka noćnom polucijom (izbacivanje sjemena). što se kod djevojčica manifestira prvom menstruacijom. inovacije u nauci i si.5 cm. narkomanija i si. mladi pokazuju interes za teoretsko i hipotetsko mišljenje. šta namjeravaju. i uglavnom zauzima kritički stav. slikanje.

Kako je ovakav odgovor adolescenata reakcija na cjelokupni psihosocijalni okvir. ako se pravilno ne usmjeri. Osnovni odgojni mode! u ovom periodu je prihvatanje mladih i ne apriorno odbijanje njihovih potreba. tako daje prosječna starost u nekim zemljama i preko 80 godina. 7. Posebno je opasno ako to mladi traže u iluzijama kakve su narkomanija i asocijalno i delikventno ponašanje. 3. 5. to je potrebno veliku pažnju posvetiti pravim vrijednostima i pravilnim usmjeravanjima ogromne energije koju nosi adolescencija. škole i društvenih faktora. drugi u tridesetoj. jer je ova dinamička disharmonija produkt socijalnih i bioloških faktora. Izbor vrste školovanja.neke sazrijevaju već u srpnju. Brozek kazao: "Ljudi su kao jabuke . 2. nego negdje između toga naći kompromis. 8. može nanijeti velike štete. dok kod nekih starost nastupa i sa pedeset a kod drugih između šezdesete i sedamdesete godine. To razdoblje različito traje kod ljudi. Postizanje emocionalne neovisnosti o roditeljima. Zrelo doba Zrelo doba je razdoblje između perioda kada prestaje opći tjelesni i psihički razvoj i perioda kada počnu opadati tjelesne i psihičke funkcije. koje neki ne umiju naći pa zadovoljštinu traže u nekim asocijalnim kompenzacijama. a neke tek u listopadu". Neko je rekao da je adolescencija pomahnitala bujica koja hrli sa visokih visova u ravnicu i. nije dobro prepustiti adolescenta stihiji i njegovim apsolutnim prohtjevima. Prema Andrilović i Ćudina-Obradović. uz pozitivne poticaje na afirmaciji njihovih ličnih kvaliteta. Priprema za zanimanje. Prilagođavanje na tjelesne promjene i nove osjećaje. Roditelji i nastavnici često nastupaju pogrešno. Stvaranje vlastitog pogleda na svijet. tako nije dobro ni prepuštati im apsolutnu slobodu. 146 . 6. Neki završavaju rast i razvoj u dvadesetoj. Stvaranje slike o sebi i vlastitim ciljevima. traženje i izgradnja vlastitog identiteta. izazivajući reaktivni odnos. Za bezbolnije prevazilaženje adoloscentnih kriza potrebna je tijesna i koordinirana saradnja roditelja. Daljnji razvoj sposobnosti i talenta.noteža između mlade osobe i sredine. kako to veli narodna poslovica: "Bolesna se noga ne liječi hodanjem i zamaranjem nego mirovanjem. Danas je ljudski vijek sve duži. Adolescencija je period traženja svoje individualnosti. Kako nije dobro mlade frustrirati. traženja svoga "mjesta pod suncem"." S druge strane. ova će pomahnitala bujica donijeti rodne plodove ili proizvoditi struju. a koju će biti teško ponovo uspostaviti. glavni razvojni zadaci u mladenaštvu su: /. Kao stoje psiholog J. 4. ali ako se izgrade kanali za navodnjavanje ili brane za hidrocentrale. Uspostavljenje odnosa sa vršnjacima istog i suprotnog spola.

Zbog lošijeg metabolizma. kosa gubi pigment i biva tanja. Pojam zrelosti se u psihologiji može posmatrati kao najsavršeniji oblik ponašanja kojim treba završiti jedino razvojno područje. Završavanje školovanja. što na neki način određuje i pojam zrelosti. Intelektualne sposobnosti slabije opadaju u zreloj dobi u odnosu na tjelesne i fiziološke. Kod žena poslije pedesete nastupa menopauza (klimakterij) što ostavlja i značajne psihičke promjene. 3. Uglavnom se može reći da zrela dob traje u periodu između tridesetih i šezdesetih godina. 2. Ljudi zrele dobi mogu uspješno učiti stoje veoma bitno u vremenu kada nauka i tehnika iz dana u dan ostvaruju sve veća dostignuća. što stariji 147 A . kod nekih i opada.što produžava i vrijeme zrele dobi. Tjelesne funkcije početkom zrelosti počinju opadati. Poslije pedesetih godina opadaju funkcije senzornih organa. Početak zrelog doba odlikuje se vrhuncem fizičkih i intelektualnih mogućnosti čovjeka. Andrilović i Čudina-Obradović navode razvojne zadatke zrele dobi koji su i kriteriji za zrelost u smislu kako se u običnom životu tumači: /. Neki zrelost tumače kao ponašanje koje je primjereno određenom dobu ili kao biološku spremnost organizma za funkcije koje podrazumijeva određeni razvojni period. Razmatrajući sadržaje iz socijalne psihologije. Čovjek zrelih godina u svojoj profesiji mora pratiti dostignuća u svojoj profesiji. Opće je mišljenje da su ljudi u tim godinama najstabilniji i najproduktivniji. Pojam zrelosti se često vezuje za odrastanje. Zapošljavanje i usvajanje radne uloge. jer različite uloge i pozicije pojedinca u društvu traže i različite "ideale" razvoja. Slabi i osjetljivost na visoke tonove. Osnivanje i ekonomsko osiguranje bračne zajednice. taj pad je sve intenzivniji. Torndajk je mišljenja da sposobnost učenja počinje opadati poslije 40. godine i da godišnje opada oko 1 do 1. 6. 4. Tako koža počinje gubiti elastičnost. onda njega određuje društvo. zbog čega mora stalno učiti. Uspostavljanje ekonomske neovisnosti. Ako se zrelost shvati kao ideal kome teži cjelokupni razvoj pojedinca. Poslije toga optimuma ljudske mogućnosti počinju polagano opadati i što je čovjek stariji. društvenog statusa. pa ljudi srednje dobi su dalekovidi i moraju nositi naočale da bi čitali. U stvarnom životu se zrelost uglavnom vezuje za period kada mlada ličnost poprima status odraslog čovjeka.5 posto. povećava se masno tkivo i samim tim tjelesna težina. 1 rad unutrašnjih organa slabi što uzrokuje razne smetnje i oboljenja. pa su ljudi zrelih godina sposobni da obavljaju i složene intelektualne poslove do starosti. 5. Izbor bračnog partnera. vidjeli smo da je ponašanje pojedinca u velikoj zavisnosti od kulture. Svaki razvojni period ima svoj optimum kao tipični stupanj zrelosti što se zove irelativna zrelost. Početak brige za djecu.

godine. godine produbljivanje znanja. 3. U ovom periodu bračni odnosi se ili učvršćuju ili dolazi do ozbiljnih kriza. Prilagodba na osamostaljivanje i odlazak djece. u starosti brže propadaju i uopće se ne obnavljaju. 6. Andrilović i Ćudina-Obradović navode sljedeće razvojne zadatke zrele dobi: Starost Biološki uzroci starenja bazirani su na promjenama u građi tkiva i fiziologiji ćelija. 7. Ćelije imaju u svom sastavu sve manje vode. 5. Sa stanovišta intelektualnih procesa. elementarni ili osnovnoškolski period. 2. Tako je atrofija neurona u talamusu 18%. 4. godine. Platon odgojno-obrazovni sistem dijeli na sljedeće periode. godine. proučavanje dijealektike (razgovor sa samim sobom) od 30. Pronalaženje kreativnih oblika korištenja slobodnog vremena. 1. do 35. čime na neki način daje periodizaciju čovjekovog razvoja: 1. kakve su nervne. 2. Interesantno je daje još Platon uočio da su ljudi u ovom dobu najzreliji pa im odredio da upravljaju državom. Uspostavljanje i održavanje ekonomskog standarda obitelji. predškolski odgoj do 7. vojno-gimnastička priprema od 17. 6. palestra . Odnosi prema djeci se mogu svesti na tri često primijenjena oblika: autoritativni. Većina bračnih odnosa se svodi na suživot iz navike.tjelesni odgoj do 17. Danas u svijetu osobe srednjih godina upravljaju privredom i politikom. smanjuje se njihova podjela i rast. Uključivanje u užu socijalnu skupinu (rođaci. Odrasli mogu imati visoko postignuće u učenju i zbog jasne motivacije . 5. do 50. do 20. 8. 3. Ljubav zamjenjuju porodični interesi pa se često Čuje od osoba u ovom periodu: "Od ljubavi se ne živi". Osobe srednje dobi su veoma aktivne u društvenom životu. 7. Socijalni i emocionalni život osoba srednje dobi je veoma intenzivan. demokratski ili "lessez fair" (odnosi u kojima svako radi Šta hoće i kako hoće). Prilagodba na promjene u organizmu. godine. godine i poslije 50. 4. prijatelji). teorijsko izučavanje nauke i umjetnosti od 20. manje je važno propada4 . Pomaganje djeci da se razviju u zrele i sretne osobe. zbog čega se smanjuje oksidacija u tkivima i ona brže propadaju. do 30. Zbog toga se u starosti značajno smanjuje težina mozga. Visokodiferencirane ćelije. Prilagodba na starenje vlastitih roditelja. Uključivanje u šire skupine i prihvaćanje šire društvene odgovornosti. 8.nadoknađuju većim iskustvom i organiziranijim sistemom učenja i rada. U ljudskom organizmu proces starenja nije paralelan u svim organima. godine. filozofi upravljaju državom od 35.

smanjuje se visina. U staračkoj dobi opadaju kreativne mogućnosti. godini. pa stariji padaju. Ovaj protein je osnova u vezivnom tkivu i kada se potroši. u srednjem vijeku oko 33 godine. Prosječan ljudski vijek se kroz historiju produžava. jela su neukusna. starije osobe ostaju same. Organi za krvotok su manje elastični i dolazi do zakrečenja (sklerotičnost). Porodica se razilazi. među starijim osobama postoje značajne razlike u intelektualnim mogućnostima. 149 . dok je sada prosječni ljudski vijek oko 75 godina. starci su okrenuti svojoj porodici. Zaboravljanje može biti jedan prirodan proces starenja. Istraživanja pokazuju da stariji ljudi mogu biti intelektualno vitalni i u poznim godinama. Naučnici su otkrili da se neurotransmiterska funkcija nervnih ćelija u starosti smanjuje zbog poremećaja sinteze DNA (dezoksiribonukleinske kiseline ) i RNA (ribonukleinske kiseline). JT"U starosti dolazi do osjetnog opadanja tjelesnih sposobnosti i funkcija. godini naučio pilotirati. što potvrđuje i Lhmanovo istraživanje da su većinu značajnih dostignuća iz nauke postigli naučnici u dobi između 26. a zaboravljaju nedavne događaje. što dovodi do slabijeg napajanje ćelija kiseonikom. Postoje primjeri starijih koji su u poznim godinama uspješno učili. Francuz Pieron je u 60. Kosti su krhkije pa su česti lomovi. Zbog toga starije osobe slabije pamte i brzo zaboravljaju. Zbog degenerativnih promjena kičmenog stuba. pa se druže sa djecom (domestikacija starijih). u vrijeme Rimskog carstva oko 22 godine. ali i oblik bolesne senilnosti. kada zaborave i svoje ime. Naravno. Ovo se posebno može negativno odraziti na rad mozga. One više ne rade i smanjuje im se mogućnost druženja sa drugim ljudima. godine. Slabije se vidi i čuje.nje i smanjenje nervnih ćelija i veza u mozgu. Kao uzrok starenja danas se smatra i smanjenje kolagena kao najrasprostranjenijeg proteina u tijelu. Zbog toga one stalno pričaju o prošlosti. na početku našeg vijeka oko 43 godine. Zbog slabijeg okusa i mirisa. Još nije utvrđeno zbog čega starije osobe bolje pamte ono što su davno doživjele. Tako je u prethistoriji čovjek živio oko 18 godina. više se ne obnavlja. Kako se smanjuje društveni interes. samim tim i do smanjenog dotoka kiseonika (hipoksija). ali i zbog slabije motivacije. Socijalni status starijih osoba je veoma nepovoljan. Stariji sporije uče dijelom i zbog slabijeg funkcioniranja nervnog sistema. a opće kretnje su im ^porijej ^Intelektualne mogućnosti starijih osoba ne opadaju tako naglo kao tjelesne i fiziološke. da prvo opada brzina spoznajnih procesa. Jedno je sigurno. kada stariji gube volju za život i postaju depresivni. Tako je iranski predsjednik Mosadek završio medicinu u 82. pa tako dolazi do smanjenja proteinske sinteze. Senzorne funkcije u starosti znatno opadaju. posebno događaje koji su se desili u bliskoj prošlosti. Posebno se negativno odražava gubitak bračnog partnera. i 40. Degenerativne promjene nervnog tkiva umanjuju koordinaciju i osjećaj ravnoteže. koliko je značajno da su funkcije transmitera smanjene.

prihvate manje značajnu ulogu u porodici. koji može imati blaže forme . da stariji: 1. Iskustva govore da ljudi sporije stare ako su aktivno uključeni u život zajednice. 4. zbog čega društvo mora pokloniti puno pažnje ovoj populaciji. odnosno. organizuju svoj život skladu sa novim okolnostima. 5. Starije osobe su kroz historiju imale različiti status u društvu. svi bi trebalo da ostarimo. preosjetljivosti na spoljne draži. Psihoneurastenija je najblaži poremećaj koji se ogleda u razdražljivosti. smanjenjem sposobnosti osjećanja i općeg rasuđivanja. psihičkom tromosti i slabljenjem apstrakcije. 2. naviknu se na promijenjeni društveni status. PROVJERI SVOJE ZNANJE Objasni pojmove filogene^a i ontogene%a\ Sta proučava razvojna psihologija? Koja je osnovna metoda razvojne psihologije? Kada fetus može reagovati na vanjske podražaje? Navedi karakteristične refleksne reakcije novorođenčeta! Kada nestaje labinski refleks? Koji je prvi djetetov spoznajni organ prema Pjažeu? U kojem periodu je završen glavni govorni razvoj? Objasni pojam sinestevgje i kada se javlja? Obrazloži odnos spolova u pubertetu! Koji je uzrasni period presudan za formiranje karaktera? Koji je životni zadatak. pažnje. može smatrati najvažnijim u današnje vrijeme? S koliko se godina postiže punoljetnost prema našem zakonu? Koje su razlike u mogućnosti učenja pojedinca u zrelim godinama i malđenaštvu? Koji su razvojni zadaci u mladenaštvu (prema Andrilović-Cudina)? Sta se smatra znakom starenja? Kako nazivamo stariju osobu koja počne mnogo zaboravljati. jer. 3. Najteži oblik je sindrom demencije. prihvate svoju promijenjenu seksualnu ulogu. U nekim kulturama stariji i danas odlučuju o najvažnijim pitanjima zajednice. Teži oblici demencije se manifestiraju poremećajem memorije. Na kraju ističemo osnovne zadatke razvojnog perioda starosti. nesanici. Nešto teži poremećaj je pseudopsihopatija koja se manifestira u poremećaju nagonske sfere.ispoljavaju se slabljenjem inicijative. što ga svako mora riješiti u mladalaštvu. konačno.U starosti dolazi do raznih psihičkih poremećaja. a kultura jednog društva se mjeri njegovim odnosom prema starijim osobama. nervozi. prihvate svoje fizičko i psihičko stanje kao neminovnost koju donosi starost. nelogično govoriti i koja ne kontroliše svoje ponašanje? 150 . dok su 7 u razvijenom svijetu starije osobe zapostavljene. a posebno na sunce.

Vlada također i pogrešno uvjerenje da psihologija može razjasniti sve postupke ljudi na isti način. Ukratko ćemo izložiti mogućnosti psihologije u nekim područjima ljudskog življenja. Obični trgovac ima izvjesnu iskustvenu spoznaju o potrošačima i zna kako treba postupiti prema različitim ljudima da bi uspješno prodao robu. koja ima svoje zakonitosti i metode koje se mogu spoznati i ako se pravilno primijene. dakle. PSIHOLOGIJA U ODGOJU I OBRAZOVANJU Kako psihologija izučava psihičke procese koji su pretpostavka za odgoj i obrazovanje. Međutim. Naime. Kakuska i Nagorni navode u knjizi "Psihologija u službi čovjeka". u čemu je stvar? Mehaničar koji na to daje mišljenje. to je njena primjena u ovom procesu nezaobilazna. psihologija nije urođena intuicija. Osnovna funkcija škole je učenje i sticanje znanja. to može opravdano učiniti." Ovo pesimističko razmatranje ne umanjuje značaj psihologije u stvarnom životu. mogu pomoći ljudima u razrješavanju različitih životnih problema. Na neki način svaki čovjek je psiholog kada treba da predviđa ponašanje drugih ili kad treba da predviđa kako će njegovo ponašanje djelovati na druge. prema tome. psihologu se postavlja pitanje koje bi bilo posve razumno postaviti jednom automehaničaru: moj auto počinje "kašljati" uvijek kada vozim uzbrdo. On. PSIHOLOGIJA U PRAKSI Psihologija je nauka koja se tiče svakog čovjeka. O psihologiji i psiholozima šira javnost nema potpunu spoznaju. upravo takvih jednostavnih odnosa u psihologiji ne može biti. Psihologiju isto tako treba shvatiti kao nauku koja proučava različite aspekte ljudskog ponašanja i na temelju jasno utvrđenih spoznaja i zakonitosti pomaže u različitim oblastima ljudske djelatnosti. nego nauka. Ta znanja ne daju nikakvu magičnu moć psihologu da kao "inženjer ljudske duše" upravlja pojedincima i masama. Pitanje. onda benzin neće više dotjecati. jer on ne samo da na osnovu svoje izobrazbe zna kako automobilski motor funkcionira. ima posla s jednostavnim kauzalnim odnosima. 151 .11. Ako je ventil začepljen. već može biti i siguran u to da svi automobili jednog određenog tipa funkcioniraju na jednak način u svako vrijeme. uvijek će se ponovo ustanoviti da se ljudi i pod prividno jednakim uvjetima ponašaju različito. Budući da praktički nije moguće poznavati sve faktore koji su utjecali na neko ponašanje. Rašireno je mišljenje da psiholozi nekim misterioznim postupcima proniču u ljudsku dušu. "Drugim riječima. nego: Na koji način postupa veliki dio neke određene grupe pod određenim uvjetima. ne može glasiti: Kako "čovjek" postupa u nekoj određenoj situaciji. baš kao što to Ekert. Psihologija se bavi procesom učenja utvrđujući zakonitosti i psihološke faktore koji pospješuju učenje.

Psiholozi pomažu boljoj saradnji škole i porodice. Psihologija je ustanovila da se učenici mogu motivirati za učenje raznim postupcima. pri čemu svaki uspješno realiziran zadatak biva potkrijepljen (nagrada. gdje je bila slaba komunikacija nastavnika i učenika. Psihološkim istraživanjima je utvrđeno da ta takva nastava nije produktivna. U ovom se radu koriste posebne metode i tehnike koje mogu primjenjivati kvalificirani školski psiholozi.2 . jer je ispravan odgovor).Zahvaljujući psihološkim istraživanjima. pa se danas sve više koristi nastava u malim grupama i individualna nastava. doprinio da se razvije programirana nastava. a posebno sa onima koji imaju poteškoće u razvoju. psiholozi savjetuju i preporučuju mladim ljudima koje bi im zanimanje najviše odgovaralo. Uz psihologe i nastavnici stiču psihološka znanja koja im pomažu da lakše ovladaju različitim situacijama. Tako je Skiner. Psihologija se bavi i utvrđivanjem sklonosti i sposobnosti mladih ljudi. Psihologija u funkciji odgoja i obrazovanja Psihološka postignuća se posebno mnogo koriste u odgojnoj komunikaciji sa učenicima i pomažu u nekom konfliktnom radu sa učenicima. naučnici su otkrili razne metode u nastavnom radu koje pomažu u učenju. Školski psiholozi danas uspješno rješavaju složene probleme mladih i pomažu im da sami nadiđu svoje poteškoće. Do početka ovog stoljeća u nastavi je dominirao rad sa velikim brojem učenika. 15. 25. SI. Na osnovu psiholoških ispitivanja i razgovora. svojim istraživanjima o "učenju na uspjesima-potkrepljenjem". Ovom metodom učenik realizuje nastavni sadržaj svojim vlastitim tempom. stoje osnovna pretpostavka u pravilnoj profesionalnoj orijentaciji mladih. tako što razgovaraju sa roditeljima i pomažu im da lakše razriješe poteškoće sa kojima se suočavaju njihova djeca.

Ovo su samo neke naznake o primjeni psihologije u odgoju i obrazovanju, čime se izravnije bavi pedagoška ili edukacijska psihologija.

PSIHOLOGIJA U PROIZVODNJI U nastojanjima da poboljša proizvodnju, savremeni čovjek se koristi spoznajama iz različitih nauka. Tako je još početkom ovog stoljeća američki istraživač Frederik V. Tejlor (Frederich W. Tavlor) pokušao povećati proizvodnju boljom motivacijom radnika. On je sistemom nagrađivanja povećao radni učinak "ljudske mašine". Kao normu za druge radnike, Tejlor je odredio učinak najboljeg radnika, čime je povećao profit firme, ali je, s druge strane, preopteretio radnike.

SI. 26. Psihologija u funkciji industrijske proizvodnje

Poslije su vršena mnoga istraživanja kako bi se utvrdio fenomen prilagođavanja rada čovjeku i čovjeka radu. Iz ovih istraživanja razvila se posebna disciplina ergonomija koja izučava sistem "čovjek - stroj". Industrijski psiholozi istražuju različite aspekte čovjekovog ponašanja u proizvodnji. Istražuju vrijeme, pokrete, komande, mikroklimatske uvjete, motivaciju, umor i si. E. J. Kormik razvija tzv. inženjerstvo ljudskog faktora pod čim podrazumijeva efektno korištenje fizičkih objekata i sredstava za ljudsku upotrebu, radi postizanja željenih humanih vrijednosti u procesu rada ( zdravlje, bezbjednost, zadovoljstvo). Ovaj pristup u psihološkom tretiranju proizvodnje zahtijeva sistematska znanja o ljudskim karakteristikama i ponašanju. Industrijska psihologija, dakle, ima dva pristupa, jedan je da se utvrde karakteristike ljudi i odredi njihova sposobnost za pojedine poslove i drugi je da se utvrde uvjeti radnog mjesta značajni za uspješno funkcioniranje sistema "čovjek - stroj". 153

Za utvrđivanje sposobnosti radnika za pojedine poslove danas se koriste različiti psihološki mjerni instrumenti (testovi). Na ovom području psiholozi danas sve više koriste profesionalnu orijentaciju, kojom se ljudi na temelju utvrđivanja sposobnosti usmjeravaju u ona zanimanja i radna mjesta koja odgovaraju njihovim mogućnostima, za razliku od ranijeg pristupa tzv. profesionalne selekcije, kada se iz većeg broja kandidata odabire najsposobniji. Produktivnost u radu je složena kategorija koja zavisi od mnogo faktora. Industrijski psiholozi su ispitivali kako međuljudski odnosi utječu na proizvodnju. Elton Majo je u pogonima Vestern Elektrik ispitivao utjecaj rasvjete, ritma rada i odnosa šefova prema radnicima. Njegova su zapažanja da radnici nisu roboti, nego društvena bića čije ponašanje u radu zavisi od grupne dinamike i stila rukovođenja. Poslije su mnogi psiholozi istraživali tzv. "human relations", odnosno, međuljudske odnose u radu. Ovim se fenomenom bave i sociolozi, tako je C. V. Mil kazao: " Službenik prodaje svom poduzeću ne samo svoju radnu snagu već i svoju cijelu ličnost". Danas je sve više uspješnih firmi koje upošljavaju psihologa čiji je zadatak da utječe na stav radnika prema radu. Industrijski psiholozi postaju dio jednog tima koji brine o međuljudskim odnosima radi uspostavljanja bolje klime i većeg zadovoljstva uposlenih. Na taj način psihologija pomaže boljoj organizaciji firmi, smanjenju troškova proizvodnje, smanjenju nesreća na radu, smanjenju umora i povećanju produktivnosti i zadovoljstva u radu. PSIHOLOGIJA U FUNKCIJI PROPAGANDE Psihologija je u propagandi našla najširu primjenu. Danas se bez kvalitetne propagande ne bi mogla zamisliti prodaja pojedinih proizvoda, nastup neke estradne zvijezde ili sportskog takmičenja, nastup političkih stranaka i si. U ekonomskoj propagandi psiholozi istražuju i obrađuju tržište, prikupljaju podatke o navikama potrošača, stavovima, mišljenju i u skladu sa prikupljenim informacijama, čine psihološki plan propagande. U tim poslovima učestvuju stručnjaci različitih specijalnosti, kao pisci tekstova, fotografi, kamermani, režiseri i dr. Ekonomska propaganda je danas prava mašinerija koja zajedno sa medijima čini moćan faktor u formiranju javnog mnijenja i određenju spram nekih proizvoda. Koka kola (Coca cola) je najbolji primjer koje su mo- ! *
'■ '

gUĆnOSti propagande.

SI. 27. Psihologija i službi propagande

154

Nekada je propaganda bila direktna i zasnivala se na hvaljenju proizvoda. Međutim, psihološke spoznaje su promijenile sistem propagande, tako da uspješne reklame nisu one koje svoju poruku vezuju samo za pozitivnu asocijaciju sa proizvodom. Spoznaje o klasičnom uvjetovanju (uvjetni refleksi) uveliko su prisutne u ekonomskoj propagandi. Primjer za to je reklamiranje različitih proizvoda sa atraktivnim golišavim seksi ženama. Prodaji proizvoda pomaže da neki proizvod ima svoje ime koje označava marku firme ili "imidž", npr, Najke majice, patike, i si. U propagandi se koriste različite ljudske slabosti, gdje se na jedan indiskretan način poručuje, ako uzmete ovaj proizvod, neće vam se desiti to i to. Mogućnosti ekonomske propagande nisu apsolutne, jer na ponašanje potrošača djeluje više faktora. Unatoč nekim ograničenjima, propaganda je moćno oružje u manipulaciji ljudskim ponašanjem, jer mnogi ljudi su danas slični ljudima sa plakata i ekrana kao jaje jajetu.

PSIHOLOGIJA U SLUŽBI DUŠEVNOG ZDRAVLJA Savremeni. čovjek je sve više izložen stresovima, konfliktima i li K> • frustracijama. To ostavlja vidnog traga na duševno zdravjje, tako da je sve više onih koji traže pomoć psihologa. Iskustva iz razvijenih zemalja Zapada govore da svaki deseti bolesnik zatraži pomoć psihologa ili psihijatra. Psihijatrijsko liječenje se najčešće svodi na medikamentoznu terapiju, dok se psihološki tretman ostvaruje neposrednim kontaktom psihologa i klijenta. Problemi duševnog zdravlja su u uskoj vezi sa društvenim prilikama u kojima pojedinac živi. To je problem za psihološki tretman, jer psiholog veoma malo može utjecati na društveni okvir koji je pogodovao SI. 28. Psihologija i službi duševnog zdravlja nastanku psiholoških poteškoća, odnosno psiholog (terapeut) je lanca na kraju raznih faktora koji dovode do psihičkih poteškoća. "Posudio sam sebe od drugih; čovjek je ogledalo čovjeka". 155

fobija. tako i sa eventualnim novim koje će doći. Psihološko savjetovanje se svodi na moć prave riječi upućene pravom pojedincu u pravo vrijeme. To je metovl liječenja koji traži mnogo vremena i primjenjuje se u tretmanu raznih neuroza. da uvidi uzrok problema i da sam iznađe rješenje. savjetovanju prethodi priprema u kojoj psiholog traži informacije o bolesniku i potrebne psihološke instrumente. Suština psihološkog razgovora je uspostava prave komunikacije u kojoj psiholog nenametljivo vodi klijenta do saznanja problema i poduzimanja određenih aktivnosti 156 . Znači.NEKI PSIHOLOŠKI POSTUPCI U LIJEČENJU PSIHOANALITIČKA TERAPIJA Ovu je terapiju razvio Frojd. Terapeut "vodi" bolesnika u jedno samopouzdanje kako bi sam rješavao prepreke. opsesivnih stanja i si. već da mu se pomogne da "sazri". zato druga riječ može imati snagu lijeka ako se pravilno primijeni. Psihološko savjetovanje Psihološko savjetovanje je svaki kontakt između kvalificiranog psihologa i bolesnika. Mnoge su psihičke traume nastale kao posljedica riječi. U odnosu na neke druge terapije. Psihoanalitička terapija ne podrazumijeva "velika rudarska iskopavanja" u prošlost. zato je veoma bitno uspostaviti klimu povjerenja u kojoj će se voditi razgovor. ova je usmjerena na emocionalnu a ne na racionalnu komponentu. kako bi ubuduće lakše izlazio nakraj kako sa postojećim poteškoćama. postoje velika neslaganja među stručnjacima. Da bi se to uspjelo. a ne preuzima na sebe tu odgovornost. Psihološko savjetovanje ima svoju strategiju koja se određuje shodno poteškoćama sa kojima se suočava bolesnik. nego je terapeut usredsređen na sadašnjost i ono što trenutno opterećuje bolesnika. Psihološkim savjetovanjem se mogu izazvati planirane promjene u ponašanju i stavovima pojedinaca koji imaju duševnih poteškoća. Prvi kontakt pri psihološkom savjetovanju je od posebnog značaja. U psihoanlitičkoj terapiji. Rodžersova nedirektivna terapija Smisao ove terapije je u tome da terapeut pomogne bolesniku da iznese svoje poteškoće. "poraste psihološki ". koji je tumačio da su duševne bolesti posljedica neriješenih konflikata iz djetinjstva. najčešće spominjanom postupku u psihološkom tretmanu duševnih bolesnika. Cilj Rodžersove terapije nije u tome da bolesnik riješi konkretan problem. Spoznaja konflikta dovodi do izlječenja. Terapeut postupkom slobodnih asocijacija pomaže bolesniku da otkrije konflikt koji je duboko u njegovoj podsvijesti. razgovor mora biti jasno orijentiran i sa unaprijed određenim ciljevima. U psihološko savjetovanje spadaju psihoanalitička i nedirektivna terapija.

Ima malo želje da se mijenja. faza djelovanja. 3. čak iako ih izražava. ali tako da svoje probleme pripisuje spoljašnjim uvjetima: uviđanje o sebi je minimalno i klijent se odriče svoje emocije. Karl Rodžers spominje ove etape psihološkog svjetovanja: 1. PROVJERITE SVOJE ZNANJE Navedi neki primjer gdje se spoznaje iz psihologije uspješno koriste u nastavnom radu. formalni početak.da se stanje promijeni. potrebno je postići osamostaljivanje klijenta u odnosu na psihologa koji ga savjetuje. Rakiću: 1. Prema Salivenu: 1. svoje želje i strahovanja. Klijent govori o spoljnim bezličnim događajima. "zrenja". 6. 2. Koja je funkcija školskog ocjenjivanja? Obrazloži pojam "inženjerstvo ljudskog faktora"! Kako se sve koristi psihologija u industriji? Pronađi neki primjer uvjetovanja u ekonomskoj propagandi i objasni mehanizam njegovog nastanka! Koja je razlika između psihološkog i psihijatrijskog tretmana duševnih bolesnika? Dovedi u vezu psihoanalitičku i nedirektivnu terapiju! 157 . Klijent raspozanje svoja osjećanja onakva kako se pojavljuju i izbijaju pa počinje doživljavati spontana iskustva o svojim reakcijama. 2. 2. dolazi do tzv. Kasnije on počinje govoriti o sebi. Psihološko savjetovanje u vremenskim razmacima ima više opravdanja jer se na takav način mogu davati znanja. izbjegavajući govor o vlastitim problemima i priznanje da ih ima. U odgojno-terapeutskom odnosu počinju da se gube inhibicije. 5. detaljno istraživanje i 4. 3. diskusiona faza i 3. On dalje gleda na sebe i svoj život kao na proces a ne kao na strukturu. okončavanje. poslije čega se lakše mijenjaju stavovi i donose djelotvornije odluke. pripremna faza. Sposobniji je da se realističnije suoči sa nesaglasnostima u svom iskustvu. 4. razaznavanje. razvijati interesovanja i. Etape psihološkog savjetovanja Prema B. Da bi se to postiglo. U uspješnoj psihoterapiji klijent se stabilizuje u doživljavanju pređašnjih iskustava. On nije više objekat ili subjekat nego učestvuje direktno u iskustvu. što je posebno bitno. Klijent želi da živi sve više i više u sadašnjosti kako bi doživljavao sebe.

.......................................................................................................9 Upitnik...........................................................................................................................................................................................................................26 Osjet................... ORGANSKE OSNOVE PSHIČKOG ŽIVOTA......33 Pažnja...................... SLOŽENI PSIHIČKI PROCESI.......................................................................................................................................................................34 Karakteristike pažnje..................................................................................36 4....................20 Moždana kora iii korteks....................................................SADRŽAJ 1...................................................................................................................................................................38 Pamćenje kao sposobnost...................................................................15 Žlijezde sa unutrašnjim lučenjem..........................................................................................................................11 Sociometrijska tehnika......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3 Historijski razvoj psihologija.................................................................32 Iluzije i halucinacije.......................... 15 Nervni sistem...........................................................................................................................................................................12 2..................................................................................................................................38 158 ..26 Spoznajni procesi....30 Kinestetički osjet.....................................29 Osjet vida.35 Predstave.......................................................................................................33 Osobine percepcije.......................................38 Pamćenje............................................................................................................................26 Vrste osjeta.........................................................................................................................................28 Osjet okusa........................................................................................................................................29 Osjet ravnoteže ili statički osjet.....................................................................................................................................................................................................................19 Mozak....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3 Predmet izučavanja psihologije..................................................................................................6 Metoda eksperimenta................................................................................................................................................................................................. OSNOVNI PSIHIČKI PROCESI...31 Percepcija............................................................................................................................................................31 Subjektivni faktori u percepciji.......................................10 Tehnika skaliranja.17 Periferni nervni sistem........................................................................................................31 Objektivni faktori u percepciji..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................15 Mišići........................................................................................................................................................................................................................................................................."............................................................................................................................................................................................................................................................................................8 Metoda samoopažanj a............................................................................................................................................................................................7 Metoda opažanja.........29 Osjet sluha................................................................28 Osjet mirisa.................. PSIHOLOGIJA KAO NAUKA..........................................................................................5 Metode i tehnike u psihologiji.................................................................14 Efektori...................................................................................................................................................................................................................................22 Vegetativni nervni sistem..............................11 Psihološki test............19 Kičmena moždina..................14 Receptori (osjetila)...............................................26 Opažanje..........................................................................................................................16 Prenošenje nervnih impulsa................................................................................28 Osjeti kože......30 Organski osjeti......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4 Grane psihologije...........................24 3............................... 10 Anketa...........................................................................................................................................................................................................9 Intervju........8 Tehnike istraživanja u psihologiji...... 18 Centralni nervni sistem..................:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.... Proste emocija.......... Emocionalne ekspresije (vanjske manifestacije emocija) Značaj emocija u životu čovjeka . Psihomotorne sposobnosti ............. Psihosomatska oboljenja......... enje i govor................................................ Učenje na osnovu pokušaja i po Učenje uviđanjem........................... Praktično i teoretsko mišljenje...............................: kao psihički proces.................. Senzome sposobnosti............................................ Teorije emocija.................... Z*-w§»je. Uzroci zaboravljanja................... ■ "..... Poremećaji mišljenja............................... ifiBiMae................... šljenje kao misaoni proces............................................................................................................... EMOCIJE........................j2....._:er....................... intelektualne sposobnosti .................. Transfer učenja....................... £............................................................... Utjecaj naslijeđa i sredine na razvoj Vrste testova inteligencije................................................................................................. Organski i fizološki osnovi emocija......... Vrste mišljenja..... Osnovne operacije misaonog procesa Suština procesa mišljenja................................................................................................................................. Emocije prema ugodi.................. Teškoće mjerenja inteligencije.......................... Verbalno učenje...................... Vrste emocija........ Emocije prema intenzitetu i trajanju................. Detektor laži....................... Vrijednost testova inteligencije......... 5....................................................................... inteligencije 39 3 9 4 0 4 1 4 2 4 2 4 4 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 1 5 3 5 3 5 4 5 6 5 7 5 9 6 0 6 2 6 3 6 4 6 4 6 4 6 5 6 7 6 7 6 9 6 9 6 9 7 1 7 2 7 3 7 3 7 4 .............................................. Motorno učenje. SPOSOBNOSTI......... Etape misaonog procesa.... Organske osnove emocija............................... pamćenja.......... Složene emocije.......... Mehaničko učenje igreš ..

.................................. potreba . :.. Nehomeostatski motivi............ :-'... Homeostatski motivi.................. Funkcionalna autonomija motiva................................................................ Motivi nedostataka....................................... Lični motivi. 81 8 2 83 8 3 84 8 4 8 5 87 8 8 89 9 0 9 0 9 0 ..........................................................................................77 77 79 fOTTVI KAO POKRETAČI LJUDSKE AKTIVNOSTI Potrebe............ liva........... Frustracije............................................ Motivi raz..................... Konflikti................. ................. r : .......................... Hijerarhija motiva.............................................voja........................................................................

...............................................................................................................................127 Na kraju ovog poglavlja.100 Struktura ličnosti..................................................................107 Interesi................................................................................................................... ČOVJEK KAO DRUŠTVENO BIĆE.........................113 Rodžersova fenomenološka teorija ličnosti..................................................................................................................................................................................................................................................113 Bihevioristička teorija ličnosti......................................................................................................................................................................................................111 Teorije ličnosti........................................................127 Konformizam naspram nezavisnosti pojedinca............................... .........................111 Frojdova psihodinamička teorija ličnosti....................................................................................................................................135 Psihofizičke karakteristike pojedinih razvojnih razdoblja....................................................................................................................................................................................................................................................................1 Reakcije na frustracije...........................114 Dimenzionalna tipologija ličnosti....92 Poremećeno ponašanje......................................................................................115 Zrela ličnost.....................................102 Temperament....................................................................................................129 Nenasilno rješavanje sukoba..................................................................124 Karakteristike vođe.....96 8....122 Struktura grupe.....................92 Odbrambeni mehanizmi....................................... < 3< ......................................................................................................................................................................................119 Karakteristike osobina interpersonalnog reagiranja...................................118 Interpersonalno ponašanje.....................................................................................................................................................................................................................123 Vodstvo u grupi......................................................................................................................................................133 Metode razvojne psihologije.................................................:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................156 2. 15..........................................................126 Kada i zbog čega sukob uloga............................................................130 Postupanje u sukobu (konfliktu).............................................................................111 Personološka teorija ličnosti..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................119 Osobine interpersonalnog ponašanja...................................................................... 160 ........................................................................................................121 Vrsta grupe.....................................................124 Ponašanje vođe........................................................................................153 Psihologija u funkciji propagande......................................................................................................................124 Autokratsko i demokratsko vodstvo............................................................. PSIHOLOGIJA U PRAKSI......................................................................................................................128 Odgoj za demokraciju i rješavanje sukoba.........................................................................................................................................................................102 Faktorska analiza ličnosti.................................................125 Pojedinac u grupi....................................................................151 Psihologija u proizvodnji.......123 Funkcija vode...............................133 Razvojne faze u psihičkom razvoju čovjeka.................................................................................................154 Psihologija u funkciji duševnog zdravlja.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................108 Stavovi..........................................112 Fromova socijalna teorija ličnosti......................................................136 11..................................................................................................................................................................................122 Utvrđivanje strukture grupe..1....................................................................................................................................................131 Rješavanje konflikta.............................116 9.............................. PSIHIČKI RAZVOJ ČOVJEKA..........................................................................................104 Karakter..............................................................................................................................................................................................................................................................................132 10.............................151 Psihologija u odgoju i obrazovanju..... LIČNOST....................................108 Jedinstvo ličnosti.........................120 Grupno ponašanje...............................................................................................................................................................155 Neki psihološki postupci u liječenju......................................................................................................................121 Funkcija grupe........................................................