Ioana Costa

Textele antice şi transmiterea lor

Editura Universităţii din Bucureşti 2008

TABLA DE MATERII

A. CONSTITUIREA TEXTELOR .........................................................................6 1. FILOLOGIA .....................................................................................................6 2. PALEOGRAFIA EXTERNĂ .......................................................................... 17 PAPIRUS VS CODICE............................................................................................... 17 INSTRUMENTE DE SCRIS ........................................................................................ 27 PALIMPSESTE ........................................................................................................ 30 3. PALEOGRAFIA INTERNĂ ........................................................................... 32 B. TRANSMITEREA TEXTELOR ..................................................................... 39 1. MONUMENTELE: LITERATURĂ, ARTE PLASTICE ................................. 39 2. COPISTUL...................................................................................................... 47 3. ABATERILE DE LA MODEL........................................................................ 54 4. TRADI IA INDIRECTĂ ................................................................................ 59 5. RECENSIO...................................................................................................... 69 6. EXAMINATIO ................................................................................................. 78 7. EMENDATIO .................................................................................................. 87 C. PĂSTRAREA TEXTELOR ............................................................................. 92 1. BIBLIOTECILE ANTICE............................................................................... 92 2. NOMENCLATURA CODICELOR................................................................. 97 3. UNIVERSITĂ ILE DIN EVUL MEDIU...................................................... 102 4. BIBLIOTECI................................................................................................. 121 5. EDI II........................................................................................................... 125 6. EDITIO PRINCEPS....................................................................................... 130 7. EDI IILE CLASICE ..................................................................................... 132 BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ.......................................................................... 141

5

A. Constituirea textelor

1. FILOLOGIA Termenul românesc „filologie” vine, în descenden ă directă, din limba franceză: philologie. Dic ionarele moderne (e.g., Hachette 1988) îl definesc, pe scurt, ca „studiu, bazat pe texte, al unei limbi, al gramaticii şi istoriei sale”. Sursa termenului modern este latina (philologia), care l-a preluat fără inova ii din limba greacă (filologiva), unde fusese derivat dintr-un substantiv compus: filov-logo~ (id est oJ filou`n lovgou~). Termenul1 apăruse în literatura greacă pentru prima dată la Platon: philologia desemna dragostea de vorbă, de conversa ie, de argumentare (ca dispută teoretică); domeniul semantic al termenului este bine pus în eviden ă de antonimie: philologos vs misologos, „amator de argumenta ie” vs „cel care detestă conversa ia, argumenta ia”. La Platon, se conturează distinc ia filov-logo~ / polu-lovgo~ vs bracu1

Strict formal, filologia apare ca disciplină universitară la 8 aprilie 1777, când Friedrich August Wolf se înscrie la această disciplină, la Universitatea din Göttingen (devenind studiosus philologiae). Denumirea a cunoscut numeroase variante (în sensuri mai largi sau mai restrânse): humaniora; studii umanistice; erudi ie clasică; literatura veche sau clasică; ştiin e frumoase; cunoaşterea Antichită ii. Termenul cel mai cuprinzător rămâne însă filologia. Cum definirea lui a rămas laxă, nu s-a putut determina cercul domeniului, care este lărgit sau îngustat. Îngustarea domeniului poate merge până la simpla lectură a textelor literare, în spe ă cele greceşti şi latineşti (sau numai cercetarea limbii). Acestei abordări i se opune pozi ia, dominantă în filologia clasică, de asumare totală, prin cercetarea întregii moşteniri greceşti şi latineşti, preponderent în domeniul literar în sens amplu (suma mărturiilor scrise).

6

cuprinzând manifestările vorbirii. o primă suită de sensuri porneşte de la „a alege”. de a argumenta. aşa cum apare termenul la Platon. un cercetător. 7 . este pasiunea pentru disputele teoretice. În perioada elenistică. filolog şi critic erau sinonime. un iubitor al vorbirii. Mai târziu. Odată cu transferul aten iei de la domeniu la cel care îl stăpâneşte şi care este „un iubitor de logos”. fiind un nume verbal format de la lego. Philologia. Filologul grec. într-un context care explică în elesul modern al termenului: 1 Platon pusese alături de filovlogo~ pe filovsofo~. filologul este un erudit. filologul este un critic literar. un studios. până în sec. se impune definirea termenului logos: dic ionarele limbii vechi greceşti înregistrează aici mai multe coloane de sensuri..Chr. al discu iilor. de-a lungul existen ei sale. care includea firesc filozofia. etimologic. era preocupat în primul rând de literatură. Mai târziu. incluzând mai multe domenii specializate. era. al cercetării. de la cuvânt la opera întreagă. philologia ca disciplină apare ceva mai târziu. I a. termenul filolog capătă şi în elesul de doct. un om cu preocupări variate1. numindu-se pe sine critic. nu a fost o ştiin ă rigid delimitată. „a enumera”. Nu to i cădeau de acord asupra con inutului no iunii.lovgo~. este plăcerea de a vorbi. Pentru grecul de la sfârşitul Antichită ii. Crates şi elevii săi dădeau acest nume doar celor care explicau glosele.. în Antichitate se numea grammatikhv (tevcnh). dar şi premisele vorbirii: ra iunea însăşi. Ceea ce acum numim filologie. logos îşi deschide în elesurile. Filologia. savant (în general). în special începând cu perioada alexandrină. „a spune”. caracterizând raportul Atena-Sparta. de la acesta din urmă.

Starea textelor antice se poate descrie doar acceptând faptul că fiecare manuscris era o edi ie autonomă. 1 8 . îngustarea pe care o asemenea defini ie o aduce domeniului este doar aparentă. matematică. Colec iile de manuscrise le dezvăluiau variante ale aceluiaşi text. erudit. pentru că. Bibliotecarii antici au comparat manuscrisele pe care le-au putut aduna şi s-au străduit să refacă textul originar. din Antichitate până la inventarea tiparului – şi încă destul timp după aceea. Într-un sens rigid. „edi iile” în câte un singur exemplar ale copiştilor au fost apoi înlocuite de tiraje editoriale. Critica textelor şi tehnica edi iilor. filologia chiar a fost definită drept „critica textelor şi tehnica edi iilor”2 (articolul din DEX păstrează ceva din această nuan ă). un set de norme după care editorii să stabilească numitorul comun al metamorfozelor suferite de textul trecut prin mâinile copiştilor. 1912. Născută cum era din compararea variantelor. de vreme ce critica de text nu poate fi limitată la simpla comparare a manuscriselor / edi iilor. pasionat de numeroase domenii – geografie. Bucureşti. Încercarea de reconstituire a formei Colegii de breaslă l-au poreclit însă Beta. au reprezentat pentru învă a ii vremii o grea încercare. cronologie – era un specialist de rang secund în fiecare dintre ele. cosmografie. vreme de secole. cel dintâi „filolog” a fost bibliotecarul alexandrin Eratostene. fără ca alterările pe care le suferea textul să poată fi eliminate. în sensul curent al termenului. Alexandria şi Pergam. filologia ar fi putut rămâne o tehnică de lucru. tot atâtea câte exemplare existau. De altfel. 2 Vide Demostene Russo. poezie. care şi-a luat supranumele Philologos1.marile biblioteci ale Antichită ii.

originare a textului implică o cercetare – ce poate fi aprofundată până la exces – a unor domenii apropiate sau îndepărtate. Această legitimă nevoie de cunoaştere a filologului a făcut ca încă de la primele atestări termenul să fie un echivalent pentru „erudit”1. Această parte a criticii o numesc unii conjecturală (lat. geometria şi astrologia. AS. AR. Subdisciplinele filologiei. patru componente) în Antichitate dintr-un distih al lui Martianus Capella. numerat. În elesul modern restrâns al termenului „filologie” este acoperit de sintagma „critică diplomatică”. ponderat. îmbră işându-le erudit. colit astra. prin care se defineşte strict cercetarea manuscriselor (lat. DIA. gramatica. Pe lângă disciplinele oarecum previzibilele din punctul de vedere al omului modern – gramatică. /MUS. canit. dialectică şi retorică –. RHE. emendare < mendum „greşeală”). filologul era menit să studieze muzica. loquitur. din „Nunta Filologiei cu Mercur”: GRAM. diploma numeşte manuscrisul. GEO. Născută din punerea alături a manuscriselor. aritmetica. respectiv. 9 . al cola ionării. este stabilirea unui text cât mai apropiat de original. uerba colorat. pergamentul). Ei au cercetat moştenirea secolelor anterioare cu trei mijloace: critica. Biblioteca din Alexandria cuprindea două sute de mii ori chiar şase sute de mii de exemplare (sursele antice dau informa ii diferite) adunate din bazinul Mediteranei. coniectura „presupunere”) sau divinatorie (lat. în această primă etapă a 1 Se poate deduce cum anume arătau cele două trepte ale filologiei (cu trei şi. filologia a alăturat cunoştin e din domenii felurite. Scopul comparării. Învă a ii s-au văzut nevoi i să stabilească ce era corect şi ce era fals în exemplarele diferite ale aceluiaşi text. Învă a ii care lucrau la biblioteca din Alexandria sunt cei care au fundamentat filologia. uerba docet. diuinare „a ghici”) sau critica emendatrix (lat. hermeneutica.

Reconstituirea textului originar este posibilă numai în limitele impuse de originea şi etapele istorice ale textului scris. evolu ia). în deplinătatea lui formală. scris într-o succesiune de coloane. id est punctua ie). sulul ajungea să fie întors pe dos. la sfârşit. folosind stânga pentru a ine partea pe care o văzuse deja şi pe care o înfăşura din nou. precum şi de pronun ia întregii fraze. cu mâna dreaptă. lexicografia). la poezie. exegeza gramaticală simplă (cu precădere morfologică). cercetarea formelor analogice (în morfologie). Materialul obişnuit pe care se scria era papirusul. făcut din fâşii sub iri tăiate din măduva unei trestii care creşte spontan în delta Nilului1. explicarea cuvintelor (glosele. metrica). a elementelor de realia (explicarea obiectivă a ceea ce se indică adesea prin „antichită i”) şi etimologică a cuvintelor (sensul originar. Este cert că deosebirile materiale dintre căr ile antice şi cele moderne au influen at cititorul în rela ia lui cu textele literare.Chr. în sens strict. Papirusul a fost curent folosit până prin sec. semantică şi literară: prozodia (care. când a început fabricarea hârtiei din bumbac (de origine orientală). Cel care citea trebuia să-l desfăşoare treptat. se ocupa de accent şi accentuarea corectă a cuvintelor. reprezentau trepte ale reconstituirii textului.existen ei ei. al XI-lea. fiind înlocuit cu totul abia prin sec. al VII-lea p. având pe o singură parte textul. Forma uzuală era cea de sul. precum şi stilistică (retorica).. exegeza estetică a operei literare (de această analiză ine şi critica autenticită ii unei opere literare şi. aşa încât trebuia să fie iarăşi În primul secol al erei creştine existau încă unele centre minore de produc ie în Siria şi lângă Babilon 1 10 .

numele personajelor erau adesea omise. în special dacă inem cont de faptul că unele suluri erau de dimensiuni consistente: unul dintre cele mai lungi suluri care au supravie uit (P.desfăşurat mai înainte de a fi folosit din nou. Sistemul de accentuare. dacă exista. alternarea interlocutorilor în textele dramatice nu era indicată cu precizia pe care acum o considerăm necesară. De-a lungul întregii Antichită i.70 m. ci se socotea suficient să se pună o liniu ă orizontală la începutul unui rând sau două puncte unul peste altul pentru schimbări în interiorul rândului. nu a fost de uz comun. Textul. nu a fost inventat decât în perioada elenistică şi chiar şi atunci. Nu este greu de imaginat că un cititor antic. iar până în Evul Mediu nu s-a făcut niciun efort pentru a se schimba aceste obiceiuri. Disconfortul unei asemenea lecturi este evident. când era complet.Oxy. atât în textele greceşti. atunci când un autor antic citează un alt autor. fiind pus în situa ia de a verifica un citat ori de a controla o trimitere. există adesea o diferen ă însemnată între cele două versiuni. lipsea despăr irea în cuvinte. cât şi în cele latineşti. era pentru cititor cu mult mai dificil de interpretat decât în oricare carte modernă: punctua ia. Un alt inconvenient era reprezentat de materialul pu in rezistent şi de stricăciunile care apăreau de aici. Lipsa de exactitate a acestei metode şi starea de confuzie la care a redus 11 . care trebuie să fi măsurat cca 6. se încredea în memorie. care în greacă ar fi putut compensa această dificultate. Aceasta explică de ce. întregul Symposion al lui Platon. vreme îndelungată. era rudimentară. astfel dispus pe papirus. 843) con inea. mai degrabă decât să îşi asume efortul de a răsuci sulul şi să-i grăbească în felul acesta procesul de degradare.

uerb. De comp. primind şi un stipendiu din tezaurul regal. chiar şi fără acest pre ios document. membrii lui aveau camere de studiu şi o sală unde luau masa împreună..grabnic textele se pot vedea din starea papirusurilor care con in Dyscolus şi Sicyonius de Menandru. Berol. formal.Chr. Dificultă ile de care se izbea cititorul reprezentau o piedică şi pentru cel care voia să copieze textul.Chr. care au intrat în biblioteca Muzeului din Alexandria. faptul putea fi dedus din informa ia că Aristofan din Bizan (cca 257-180 a.Chr. prezidat de un preot. Nici în dialogurile în proză nu erau indicate numele interlocutorilor. În realitate.) era deopotrivă literat şi om de ştiin ă (în sensurile moderne ale termenilor). şi a 12 . Studiile întreprinse acolo au fundamentat filologia. 156. care eviden iază unită ile metrice ale poeziei (Dionysos din Halicarnas. O altă caracteristică a căr ilor din perioada preelenistică este poate şi mai stranie: versurile lirice erau scrise de parcă ar fi fost proză. al IV-lea (P. 9875). de bună seamă. după cum spune numele. pe la 280 a. un exemplu este un papirus din sec. ajuns faimos pentru încercările lui de a măsura circumferin a pământului.) ar fi inventat colometria. de aici provin în mare măsură deteriorările (corruptelae) grave ale autorilor clasici în texte deja larg răspândite. şi ceilal i iluştri savan i alexandrini aveau aceeaşi deschidere culturală şi intelectuală. era un templu în onoarea Muzelor. Comunitatea a fost fondată probabil de Ptolemeu Filadelful. era vorba de centrul unei comunită i literare şi ştiin ifice şi este esen ial cu precădere acest ultim aspect: bibliotecarul Eratostene (cca 284-200 a. Muzeul era între inut pe cheltuiala regelui. Muzeul din Alexandria..221).

Dat fiind sistemul de producere a căr ilor antice.: „în populatul Egipt pasc mul i pedan i închişi între căr i. 429-53). Eratostene. chiar dacă ştim că pentru alte scopuri Callimachos şi Zenodotos se serveau de ordinea alfabetică. Efortul impus de nevoia de a sistematiza textul a condus la un uriaş progres în cultura şi metodele filologice. Callimachos lasă însă o mărturie a imenselor eforturi pe care le implica biblioteca: pe când era şeful biliotecii. la aceasta se adăuga starea ambiguă a textelor preelenistice. cu multe pasaje în care nu se conturează cert sensul dorit de autor.Chr. Munca necesară pentru a pune în ordine imensa cantitate de căr i din Muzeu era considerabilă. fragm. într-o formă în general cură ată de coruptele. Aristofan şi Aristarch) au fost printre cei mai faimoşi litera i ai vremii lor: li se datorează cu precădere faptul că au ajuns la noi atât de multe opere ale clasicilor greci. Nu a fost o coinciden ă faptul că cinci dintre primii şase bibliotecari (Zenodotos. a compus un fel de ghid bibliografic al tuturor ramurilor literaturii greceşti. Copiile multiple ale unui text aflate în Muzeu con ineau numeroase divergen e.22d).câştigat grabnic faimă. Timon din Phlius (filozof şi autor de texte satirice) scria pe la 230 a. Apollonios din Rodos. bibliotecarii se găseau puşi în fa a unei probleme care îi tulbură cu mult mai pu in pe succesorii lor moderni. întins pe o sută de căr i (Pinakes. provocând uneori invidie. Nu ne sunt cunoscute normele după care a fost organizată. 13 . prin generozitatea rânduielii sale. Textele copiate de mână sunt cu uşurin ă supuse coruptelelor. care se ceartă neîncetat în colivia Muzelor” (Athenaios 1.

Un alt pas însemnat în clarificarea formală a textului a fost îmbunătă irea punctua iei şi inventarea sistemului de accentuare. Alfabetul ionic a fost adoptat ca normă la sfârşitul perioadei alexandrine: în contrast cu sistemul utilizat pentru edi ii în toate celelate limbi. care îi sunt atribuite lui Aristofan din Bizan . care a îngrijit o edi ie completă atât a Iliadei. al V-lea provenite din Attica. o liniu ă orizontală pusă în marginea stângă a unui vers: era folosit încă de Zenodotos. Semnele critice create de alexandrini au fost esen iale pentru buna transmitere a textelor. Unele dintre căr ile aflate la Biblioteca din Alexandria erau în scrierea veche. pentru a indica faptul că un vers era spuriu. aşa cum a fost el aplicat la Homer. este opera lui Aristarch. Până la începutul sec. Atena folosise în mod oficial vechea scriere. În afară de obelos. E şi O. nu s-a încercat niciodată restaurarea integrală a ortografiei originare a autorilor. au fost transliterate după norma ortografică ioniană.Filologia alexandrină a impus în primul rând o uniformizare a alfabetului folosit în texte: căr ile din sec. Fixarea finală a sistemului. cât şi a Odisseei.Chr. Până în 403 a. dintre care unele trebuie să fi fost scrise în vechiul alfabet. Se pare că Aristofan a inventat nişte semne de mai mică importan ă şi frecven ă. de vreme ce Aristarch explică o dificultate din Pindar printr-o eroare de interpretare generată tocmai de scrierea veche. al X-lea nu au fost însă notate în mod regulat.. se folosea diple ( > ). în care exista câte un singur grafem pentru vocalele scurte şi lungi (în variantă deschisă şi închisă). care indica un pasaj remarcabil prin expresie 14 . Primul şi cel mai valoros semn era obelos.

a ajuns să fie echivalată cu critica de text: aceasta are ca scop reconstituirea unei opere literare în forma sa originară. asteriskos unit cu obelos indica versuri interpolate dintr-un alt pasaj. În epoca aceasta comentariul la un autor se scria pe margini şi nu într-o altă carte: scribul codicelui Venetus şi-a propus să copieze fără omisiuni ceea ce se găsea în modelul său. diple urmat de două puncte suprapuse indica un vers la care Aristarch se deosebea în textul său de Zenodotos. 454). în vreme ce în manuscrisele medievale din sec. de fapt. În schimb. care transformă acest codice al Iliadei într-o sursă amplă şi credibilă de cunoştin e asupra acestui aspect particular al muncii alexandrinilor. când dintre mai multe variante de autor trebuie aleasă cea care reprezintă lec iunea definitivă).sau con inut. se recurge la critica de text numai în situa ii excep ionale (de pildă. ca disciplină. Cu timpul. al X-lea şi următoarele sunt de obicei omise. apar aşadar foarte multe semne conven ionale. Sistemul este complicat şi. filologia. iar rolul său 15 . asteriskos (redat prin puncte) indica un vers repetat în mod eronat. Există însă o importantă şi celebră excep ie: codicele Venetus al Iliadei (Marcianus gr. numai un mic procent din papirusurile conservate (cam cincisprezece din şase sute) poartă semne critice. Atunci când există exemplarul autograf al autorului sau copia după care s-a efectuat tipărirea. care conservă o vastă colec ie de scholii marginale. antisigma (un sigma întors) indica pasaje în care ordinea rândurilor fusese tulburată. în domeniul filologiei clasice critica de text este necesară şi indispensabilă.

situa ia acestui codice este departe de a fi limpede. după numele său. Chiar în condi iile datei târzii şi a înregistrării anului. con ine aproximativ trei mii şapte sute de epigrame. s. în 1494.1. Planudes. în 1606 (aceasta fusese întocmită pe la 980 de un învă at bizantin necunoscut sau. cuprinzând cam patru sute de epigrame.u. B. şi care.este fără îndoială unul important şi dificil. În mod fals. 16 . de pildă codicele Marcianus gr. în veacul al cincisprezecelea se credea că Vergiliu însuşi ar fi fost autorul direct al unui codice ajuns până la noi. apărând în loc de „1299”. Antologia Planudea se publică de obicei ca încheiere a Antologiei Palatine. mai de grabă. specialiştii (vide Oxford Classical Dictionary. şi singura cunoscută până la descoperirea Antologiei Palatine. 481 (aflat în prezent la Vene ia) con ine antologia scrisă chiar de cel care a întocmit-o. dispuse în cincisprezece căr i. Monumentele şi B. de vreme ce autorii greci şi latini nu au supravie uit prin scrieri autografe.4. Antologia de epigrame greceşti alcătuită de călugărul Planudes este ulterioară celei Palatine (vide infra cap. a adăugat data: septembrie 1301. id est cartea a şaiprezecea.) consideră că datarea „1301” este o eroare. un grup de învă a i). Antologia a supravie uit într-un singur manuscris. cunoscut sub numele de Anthologia Palatina. ca Appendix Planudea. Tradi ia indirectă). a fost prima antologie de epigrame greceşti tipărită. Ne aflăm cu adevărat în posesia originalului doar în cazul câte unui scriitor de la sfârşitul Evului Mediu.

ceea ce reprezintă o dată destul de târzie pentru cultura greacă). 1 (incomplet. au început să se descopere masiv papirusuri în Egipt. fără a fi în mod necesar scrise de mâna celui care a conceput textul.. în 1880. Sunt martori nealtera i. pentru că s-au păstrat aşa cum au fost scrise. cu o parte din litere şterse) este un contract 17 . inscrip iile sunt uneori comandate unui meşter.. Ca ştiin ă. papirusurile nu sunt dominante.Chr. al IV-lea a. este neliterar: Papirusul Elephantin nr. PALEOGRAFIA EXTERNĂ PAPIRUS vs CODICE Papirologia reprezintă o sursă de informare asupra Antichită ii. cu inscrip iile.Chr. Papirusurile sunt în general reduse ca întindere şi nu foarte vechi (cel mai vechi datează din sec. transmişi pe cale directă: prezintă asemănări. pentru că în cazul lor poate exista (în papirusurile non-literare) o suprapunere între autorul textului-conceput şi autorul textului-scris. Gradul de fiabilitate este mai mare decât în cazul manuscriselor transmise prin copii. fizic. atunci. Cu ajutorul lor putem controla copiile medievale. fiind uneori chiar mai credibili. Papirusurile au o însemnătate filologică aparte. este relativ recentă: în 1788 s-a publicat primul papirus.2. Cel mai vechi papirus grecesc păstrat. dimpotrivă. din acest punct de vedere. În seria conservărilor de texte literare. iar autenticitatea lor este limitată la faptul că au fost păstrate în stadiul din Antichitate. din 311 a.

acte administrative). devenind aptă să primească textul scris. din sec. oJ. al XIX-lea. hJ pavpuro~. formându-se în felul acesta o re ea care avea forma unei foi de carte. dar care într-o variantă de mai mici dimensiuni creştea şi în altă parte. papyrus) era o plantă palustră cultivată îndeosebi în Delta Nilului. al VII-lea a. XIII 68 sqq.). Mimii lui Herondas (datând din sec. Aristotel. Măduva plantei se tăia în fâşii1. una lângă alta.Chr. Aproape toate papirusurile din Egipt sunt greceşti (foarte pu ine sunt latineşti). Dyscolos (în 1958 a fost editată prima piesă întreagă a lui Menandru). lat. o epodă a lui Archiloch (80 de versuri.Chr. chitan e. materialul cel mai bun îl constituia partea măduvei aflată cât mai aproape de centru. între care se disting Menandru. Această re ea era la rândul său lipită şi presată pentru a forma o masă densă. apoi alte fâşii se puneau transversal fa ă de primele şi se lipeau şi ele. apoi era lăsată să se usuce la soare. acte juridice. Papirusul (gr. 1 Vide Pliniu.matrimonial. S-au găsit câteva papirusuri cu texte literare necunoscute. contracte. Pe o tăblie umedă se aşezau fâşii. Naturalis historia.. numite scidae sau scissurae. coresponden ă privată. Papirusurile au însă o importan ă cu totul specială ca mărturii de via ă cotidiană (scrisori. editat la sfîrşitul sec. 18 . Constitu ia atenienilor (text incomplet. al III-lea a. cât mai lungi şi sub iri. şi acestea se lipeau între ele. prin care sunt stabilite condi iile de încheiere a căsătoriei dintre Herakleides şi Demetria din Cos.

dar ajungea până la 40. cu un capăt de sfoară şi un sigiliu. Se obişnuia chiar să se închidă cu mai multe legători (vide expresia loro rubra din Catul 22. uersus) al operei în versuri sau proză. pentru operele în proză. La capătul sulului de papirus se adăuga numărul de rânduri (gr. paenula). În exemplarele de lux se adăuga o altă baghetă la începutul sulului de papirus. lungimea unui rând era echivalentă cu cea a unui hexametru. ca o scrisoare. id est 15-16 silabe sau 34-38 litere. ataşată în partea superioară a sulului. adesea în roşu. Numele autorului şi titlul operei în epoca cea mai veche se scriau pe partea exterioară a sulului. index). umbilicus) care se ataşa la ultima foaie şi avea rolul de a o proteja. lat. din pricina stricăciunilor aduse sulului de aceste legături strânse. liber. uolumen). dar se pare că. Sulul se închidea. titulus. în exemplarele pre ioase. În exemplarele bune. era mai degrabă păstrat într-un fel de teacă de piele (gr. tot aşa cum putea coborî până la 20 sau chiar 15 cm. dar din timpul bibliotecarilor alexandrini erau notate pe o etichetă (sivllubo~sivttubo~. diftevra. se forma cu ele un sul care avea forma unui cilindru (buvblo~. chiar de fildeş ori aur. 19 . care avea rolul de a le feri de insecte şi a le face mai suple. Înăl imea sulului era în medie de 35 cm.Când erau adunate foi într-un număr suficient. foile se înfăşurau în jurul unei baghete (ojmfalov~. stivcoi. Se scria de obicei numai pe recto şi se forma sulul în aşa fel încât partea scrisă să rămână în interior. Bagheta prezenta la extremită i doi mici butoni (cornua) de lemn sau.7). adesea colorată. Foile căpătau o mai mare netezime dacă erau frecate cu piatră ponce şi unse cu ulei de cedru. lat.

al VII-lea a. al VI-lea a. în special pentru textele istorice. Se accepta pentru proză.Chr. În sec. Lectura unui sul foarte gros era însă anevoioasă. o mie de versuri. Archiloch. poate şi Alcman şi-au scris versurile pe lemn şi pe plumb şi le-au încredin at templelor. s-a ajuns la 1779 versuri. în medie. operele considerate prea întinse au fost împăr ite în căr i. al VII-lea. papirusul a făcut să cadă în dizgra ie celelalte materiale de scris. Vechii egipteni foloseau suluri de papirus având o lungime de până la o sută de picioare. pentru Apollonios din Rodos. iar unele fragmente au rămas încă neidentificate. începând cu gramaticii alexandrini. operele 20 . şi grecii din perioada prealexandrină au cuprins într-un singur sul opere literare de lungime considerabilă. Aceasta nu reprezenta însă o normă riguroasă: de pildă. e de remarcat faptul că până în sec. în propor ii tot mai mici comparativ cu pergamentul.Chr. pentru Lucre iu. astfel încât.Papirusul le-a fost accesibil grecilor abia când regele Psammetichos.. le-a deschis în Egipt cale liberă comer ului. continuă să fie folosit pentru transcrierea operelor literare până în sec. Abia începând cu sec.. cum ar fi poemele homerice. Foarte grabnic. la 1457. Papirusurile medievale sunt fragmentare. literatura grecilor a fost conservată pe suluri de papirus. Hesiod.Chr. un maximum de trei-patru mii de rânduri: fiecare rând avea aproximativ lungimea unui hexametru. Sulurile de poezie erau mai scurte şi cuprindeau. începe decaden a papirusului care totuşi. în sec. al IV-lea p. al III-lea al erei noastre se găseau în mod excep ional papirusuri în formă de codex.. opera lui Tucidide sau lucrarea Hellenica a lui Xenofon.

Cea mai fină se numea charta Claudia (după numele împăratului). Legenda spune că. la Roma erau în uz opt sorturi de hîrtie (Pliniu descrie în amănunt cum se confec inau). Pe vremea lui Pliniu cel Bătrân. 1 21 . precum şi fragmente din Homer şi Hypereides)1. iar cea mai proastă era charta emporetica (hârtia comercială. se fabrica la început din bumbac. Filodem. Între papirusurile cele mai importante existente azi sunt cele descoperite la Herculaneum (printre ele se numără opere ale unui filozof din şcoala lui Epicur. stuf). de ambalaj). al XIIlea) din zdren e de pânză. al VII-lea. îşi păstrau unitatea. al X-lea sau al XI-lea. Tipul de „hârtie” reprezentat de papirus era cunoscut în Egipt de mult timp. De la aceste dimensiuni maximale se putea ajunge însă şi la unele minimale. De prin sec.dramatice. chiar rămânând separate de restul textului. Autorii au fost astfel constrânşi să îşi împartă operele în căr i care erau aproximativ de aceeaşi lungime şi care aveau unitate. când a început să se fabrice hârtia din bumbac (tot de origine orientală). al XIV-lea se foloseşte numai hârtie fabricată din zdren e. la un moment dat. al XI-lea. în cazul unor scurte crea ii în proză sau poezie. unde regele Hârtia propriu-zisă începe să fie folosită de prin sec. invidia i-a făcut pe Ptolemei să interzică exportul de papirus la Pergam. Papirusul a fost curent folosit până prin sec. fiind înlocuit cu totul abia prin sec. apoi (din sec. din secolul al XIX-lea se foloseşte hârtie din celuloză (lemn. chiar dacă depăşeau cel mai adesea aceste limite. înregistrându-se texte de mică întindere.

Pergamul a reac ionat. formă de sul şi a fost folosit în aceeaşi manieră pentru transcrierea operelor literare. după vreo două sute de ani. aflat cândva la Bibliotheca Palatina din Heidelberg. mai ales în zona titlurilor (ce puteau fi scrise cu litere aurii).. al II-lea şi al III-lea p. XIII 83) povesteşte că ar fi văzut. chiar de antilopă şi era numit diftevra. Spre deosebire de papirus.Eumenes al II-lea (197-159 a. de vi el. Pliniu (Naturalis historia. acoperindu-şi nevoia de material de scris prin folosirea „pergamentului”. un pergament purpuriu cu litere aurii. şi ale cărui coperte se află la Muzeele Vatican şi la Londra. în Victoria and Albert Museum). sulurile de pergament cu adăugiri succesive de foi au ajuns la lungimi considerabile. Pergamentul avea calitatea de a fi cu mult mai rezistent. în detrimentul papirusului. pergamentul a avut. ca şi papirusul. de capră. capre. păstrat în prezent în două păr i distincte.) întemeiase şi el o bibliotecă ce tindea să rivalizeze cu cea din Alexandria. pergamentul era adesea colorat cu purpură. pe papirus. Pergamentul se prepara în special din piele de oaie. Vreme îndelungată. la Biblioteca Batthyaneum şi la Biblioteca Apostolica Vaticana. fabricat din piei de animale (în special oi. uneori însă chiar opere întregi se scriau pe pergament purpuriu (v. În sec. scrieri autografe.Chr. pergamentul poate fi utilizat pe ambele fe e. în perioada imperială. devrri~. scris între 778-820. pergamentul a început să fie preferat. membrana: numele de pergamena este de dată târzie şi se explică prin faptul că centrul în care se fabrica era Pergamul. vi ei născu i mor i). ale Grachilor. iar 22 . Codex Aureus.Chr.

era un ansamblu de patru foi duble. cele mai vechi sunt fragmentele de codice de piele descoperite în urma săpăturilor din Egipt. Superioritatea pergamentului este aşadar evidentă din acest punct de vedere. dar a antrenat inevitabil pierderea celei mai mari păr i din literatura păgână. Pe de altă parte însă. Codex multorum librorum est spune Isidor (Origines. Mai rar se foloseau terniones de şase foi şi quiniones de zece. iar cele mai vechi codice de piele ajunse până la noi trec dincolo de sec. Codicele era mai uşor de mânuit decît sulul şi putea cuprinde un material mult mai întins. pergamentul se scria bine şi pe verso. Acest proces a început în Orient. Pentru pergament s-a adoptat în scurt timp forma de codice. al IV-lea. fapt care se făcea arareori şi nu fără dificultate pe papirus. 23 . s-a desăvârşit. după vreo două secole.) vorbeşte ca de o raritate de papirusuri vechi de trei sute de ani. quaterniones) prinse la un loc la spate. al IV-lea. teu`co~. iar ceea ce se scrisese putea fi şetrs. şi ceva mai târziu în Occident.13. aşa-numitul codice (lat. codex. Această transla ie a fost o necesitate. O consecin ă a superiorită ii indiscutabile a codicelui de pergament asupra sulului de papirus a fost un proces de o imensă importan ă în istoria textelor antice. care se compunea dintr-un grup de fascicule (lat. În prezent. şi anume transcrierea literaturii clasice de pe sulurile de papirus pe codicele de pergament. În vremea lui Mar ial s-a găsit o nouă formă de carte.1).Galenus (XVIII 630 K. în scriptoria din mănăstiri. la rândul său. Un quaternio. swmavtion). către sec. 6. gr. noi nu dispunem de alte suluri de papirus decât cele ieşite la lumină în urma săpăturilor din Egipt sau de la Herculaneum. bivblo~.

care au răspândit-o în lumea bizantină şi în Occident. hârtia a fost întotdeauna folosită sub formă de codice.. astfel încât textele au fost deformate în felurite moduri. este importantă împăr irea papirusurilor literare în două clase. al XIII-lea. pentru cele latineşti. A fost inventată în afara spa iului european. S-a ajuns la împăr irea sulurilor de papirus în bucă i mai mici. În cadrul acestui proces uriaş au lucrat. numai că selec ia a fost dominată de moda timpului. în func ie de ceea ce au adus la lumină: texte pe care nu le cunoşteam mai înainte şi texte care au fost transmise pe alte căi. şi din sec. Papirusuri cu texte cunoscute anterior adaugă o nou segment de tradi ie 24 .Chr. de capriciu sau întâmplare. al capacită ilor intelectuale. cum era de aşteptat. Papirusurile din prima categorie sunt mai numeroase în perioada ptolemaică. al IXlea. pentru a fi mai uşor copiate: de aici au apărut erori şi în divizarea şi succesiunea căr ilor. al aten iei. dar numărul lor se micşorează continuu în raport cu ceilal i. hârtia a înlocuit pergamentul. iar unele opere valoroase au pierdut în cursa supravie uirii prin copiere. Mult mai târziu. iar în 751 p. pentru textele greceşti. aceste repere cronologice nu exclud însă folosirea anterioară a hârtiei în scopuri non-literare. au divulgat secretul de fabricare pentru a-şi plăti răscumpărarea. Din punctul de vedere al tradi iei manuscrise. chinezii prizonieri de război. de chinezi. Grabnic re eta a fost preluată de arabi. oameni diferi i din punctul de vedere al doctrinei.Putem avea convingerea că nu toate scrierile meritau să fie conservate. la Samarcand. Cele mai vechi codice de hârtie datează din sec.

ci un subarhetip al manuscriselor medievale să fi fost contaminat de un papirus şi atunci o familie de manuscrise şi tradi ia papiriacee vor fi în acord în lec iunile greşite. În mod analog. 25 . este în mare parte crea ia gramaticilor alexandrini. Papirusurile reproduc numai o mică parte a operelor existente. iar la întocmirea vulgatei a contribuit în mod eficient critica alexandrină. Este cu putin ă şi ca transmiterea să nu fie mecanică. şi anume ca un subarhetip al codicelor medievale să fi schimbat lec iunea bună a arhetipului: atunci papirusul nu va fi în acord cu această familie.manuscrisă celei a codicelor. după cum s-a constatat. ci cu alte manuscrise. În raport cu vulgata. Totuşi în primul secol al erei creştine. Se poate identifica însă o situa ie diferită. Numeric. Este relevant raportul dintre tradi ia papirusurilor şi cea a codicelor. nu întotdeauna mărturia lor e mai pură decât a codicelor. Atât papirusul cât şi arhetipul manuscriselor medievale derivă. Merită să fie însă formulată o re inere: chiar dacă papirusurile sunt mai apropiate în timp de originalul autorului. din original. papirusurile reprezintă vulgata care. Dacă textul lor nu e identic. Chiar şi papirusurile cele mai vechi din Demostene sunt o demonstra ie a faptului că textul acestui orator se afla încă într-un stadiu fluid. fie arhetipul sau vreunul dintre înaintaşii lor a corupt lec iunea originalului. papirusurile cu texte homerice sunt dominante. deoarece textul lui Homer încă nu era fixat în sec. al III-lea. se deduce că fie papirusul. papirusurile cele mai vechi din Homer omit sau adaugă versuri ori prezintă lec iuni diverse. prin una sau mai multe faze intermediare.

de asemenea înso ite uneori de traducere grecească sau de note greceşti. Din Vergiliu. avea valoare oficială. Adeseori papirusurile au venit ca o confirmare pentru emendările eleniştilor moderni. În felul acesta. din acest punct de vedere. arhetipul codicelor medievale însă era de regulă opera unui grămătic. edi ii la pre uri convenabile. În urma săpăturilor efectuate în Egipt au fost recuperate fragmente deja cunoscute din autori latini. eventual unicul exemplar care fusese ob inut prin transferarea de pe papirus pe codice şi care. Vergiliu şi Cicero. s-au conservat pe papirusuri mai ales grupuri de versuri (îndeosebi din Eneida). Copistul din epoca bizantină alegea copia cea mai bună.atunci când un text sau o parte dintr-un text s-a conservat în diferite papirusuri. 26 . În Egiptul antic erau în uzul curent copii particulare din scriitorii greci. adesea înso ite de traducerea grecească. În câmpul literaturii latine. nu este surprinzător faptul că în ansamblu tradi ia codicelor este mai bună decât cea a papirusurilor. fragmente din diferite discursuri. se poate întâmpla ca unul sau mai multe dintre acestea să fie în acord cu arhetipul sau cu un subarhetip al codicelor medievale şi să fie în dezacord cu alte papirusuri. Mărturiile papiriacee pentru texte latineşti se află într-o pozi ie distinctă. prin statutul său particular. materialul nou furnizat de papirusuri este extrem de rarefiat. din Cicero. Cu toate acestea. Înaintea tuturor se plasează. pentru unii autori greci tradi ia papirusurilor este fără îndoială mai bună.

melavnion kovkkinon. lat. movlubdo~. Într-o succesiune cronologică a utilizării instrumentelor de scris. mevlan. când era veche. atramentum librarium. regula. nu se mai putea înlătura decât prin răzuirea cu cu itul (iar locul era mai apoi netezit cu cretă. melanodovcoi.n mevlan. lat. pe de o parte. sau se scriau primele câteva rânduri ale unei opere ori ale unui capitol. care era specificul acestei activită i şi. movlibo~. pentru a se înlătura asperită ile). al XIIIlea. folosite pentru liniere şi măsurarea lă imii coloanelor şi a desimii rândurilor. Cerneala cu care se scria era în mod uzual neagră (gr. atramentarium). norma) şi plumbul (gr. cât timp era prospătă. grafiko. pe de altă parte. Cerneala se păstra într-o călimară (gr. folosit de pantofari). Cerneala roşie (gr. 27 . începe să fie preponderent cenuşie sau gălbuie. trebuie indicată mai întâi linia. plumbum). spre deosebire de atramentum sutorium. lat.INSTRUMENTE DE SCRIS Scribul se folosea de anumite instrumente. de prin sec. lat. lat. Cerneala era de bună calitate în prima parte a Evului Mediu. rigla (gr. minium) era folosită pentru ornamenta ie: se scria de obicei cu roşu primul rând. Cerneala se ştergea relativ uşor. spongia deletilis). care erau poten ialele surse de erori în copierea unui text. kanwvn. spovggo~. lat. spălându-se cu buretele (gr. a căror rapidă enumerare poate sugera.

Cele mai bune tocuri se importau din Egipt. are 16 pagini (lat. kivseri~. harundo) se folosea pentru căr i (în sensul larg al termenului). lat. dimpotrivă. „numărare”: „stihometrie”). lat. uolumen). Dintre posibilele forme ale căr ii (în sens larg). ojmfalov~. umbilicus. stu`lo~(lat. lat. Marginea finală a sulului se lipea pe un baston de lemn sau de os (gr. cu sensul „a citi până la capăt”. pumex) care se folosea şi la netezirea pergamentului. probabil pentru plata copistului (termenul tehnic folosit este o adaptare a celui grecesc. A. calamus scriptorius. copiştii puteau ulterior să transcrie şi acest număr. dar se bucurau de pre uire şi cele de Cnidos. coloane) a câte 43 vv (în medie). calamarium. Papirus vs codice). scalprum librarium) şi păstrate într-o teacă (gr. lat. gluvfanon. Paginile sunt separate de spa ii nescrise. cele tocite erau reascu ite cu piatră (gr.Tocul de scris (gr. cea mai vechi este sulul (gr. kuvlindro~. 28 . în jurul căruia se răsucea sulul. vide supra cap. versurile sunt numerotate din 100 în 100. lat. sticometriva. 127 din ultimul cânt: este înalt de 25 cm. kalamoqhvkh. stilus). pe Insula Elephantină). sulul elephantin cuprinde Iliada de la v. La sfârşitul sulului se trecea numărul coloanelor sau al rândurilor. aşa cum sunt cele de la Herculaneum (găsite în 1753) sau în Egipt (1821. pe tablele cerate se scria cu grafei`on. de aici sintagmele ad umbilicum legere / adducere. paginae. lat. Erau ascu ite cu un cu it (gr. Cu titlu de exemplu. kavlamo~. lung de 2 m. id est.2. chiar dacă nu mai corespundea situa iei reale din noua copie.

explicit. căr ile din papirus sunt rare. din pricina friabilită ii acestui material. plasat de obicei la începutul unui text. Forma de carte apare odată cu utilizarea tot mai largă a pergamentului. 29 . termenul face pereche cu incipit („începe”).La sfârşitul multor manuscrise găsim cuvântul lat. o prescurtare de la explicitus < explicare. care nu rezistă bine la îndoire. de tipul explicit feliciter). „a desfăşura” (eventual cu diverse lărgiri.

Există mărturii antice celebre ale acestui obicei de reutilizare: Cicero îl suspectează pe un corespondent de-al său că îi scrie pe chartula pe care el i-a trimis-o. Procedeul este cunoscut de prin sec. peste un text din Septuaginta. al XIV-lea. „palimpsest”. pergamentul era apoi netezit cu piatră ponce. al VII-lea şi era aplicat fără discernământ. ci şi un al doilea. de vreme ce unii călugări erau lăuda i pentru dexteritatea cu care o practicau. de pildă. a zgâria”. Se putea întâmpla. VII-IX. manuscrisul de la Floren a al lui Sofocle. în sec. îi laudă economia. Pavel. să se mai şteargă textele Părin ilor bisericii.PALIMPSESTE Cerneala neagră se ştergea uşor şi. dar este înfiorat că i se pierd scrisorile. este scris peste Epistolele către corinteni ale Sf. Termenul folosit pentru a desemna această categore de materiale. este relevant etimologic: palivmyesto~ provine de la yavw. un manuscris al Iliadei. dispunem în prezent de câteva pergamente scrise de trei ori (ter scripti. ştim că. „a şterge. fără succes. din economie. sau bis rescripti). unii călugări de 30 . răzuirea era o meserie destul de grea. Cele mai valoroase palimpseste datează din sec. să nu fie şters numai primul text. dezvăluind că nu se folosea numai spălarea. ci şi raderea textului. nu rareori. un sinod bisericesc din 691 interzice. se scria a doua oară pe acelaşi material (papirus sau pergament).

Plaut. au fost neglijate de filologi până la începutul secolului al XIX-lea. manuscrisul ambrosian al lui Plaut se află sub texte din Vechiul Testament etc. Contribu ia palimpsestelor la critica de text a fost remarcabilă. 31 . Palimpsestele. Gaius au fost acoperite de texte ale sfin ilor părin i: textul lui Cicero De republica se află sub comentariul Sf. Întinsele opere ale lui Cicero. cu consecin e poten ial grave pentru starea pergamentului. Ieronim la Psalmi.la Montecassino radebant unum quaternum et faciebant psalteriolos quos uendebant pueris. umaniştii au folosit anumite substan e chimice reactive pentru a aduce la suprafa ă textul prim al palimpsestelor. Titus Livius. Numeroase palimpseste a descoperit Angelo Mai la Milano şi Roma (cele mai multe provenind de la Bobbio). Urmele primului text rareori se pot descifra cu ochiul liber. dacă se exceptează câteva cazuri izolate. când au început să fie cercetate sistematic şi descifrate.

implicit. şi nu pot fi considerate o garan ie. nu se poate stabili. RIP = R[equiescat] I[n] 32 . De altfel.3. III. calea prin care pot fi înlăturate. PALEOGRAFIA INTERNĂ Cunoaşterea evolu iei scrierii este utilă în urmărirea transmiterii textului din cel pu in trei puncte de vedere: I. şi prezen a prescurtărilor. Indica iile interne pot fi copiate mecanic.permite citirea corectă a manuscriselor. vârsta singură nu e suficientă pentru a conferi valoare unui manuscris: adesea manuscrise recente se dovedesc a fi copii corecte ale unui model superior altora mai vechi. Data unui manuscris.poate furniza informa ii cu privire la datarea manuscrisului (cu toate că adesea se imită o scriere ieşită din uz pentru a da o aparen ă veche unui manuscris. în majoritatea cazurilor. Lectura manuscriselor este mult îngreunată de două elemente care in de scrierea propriu-zisă: faptul că majoritatea au scriptio continua (cuvintele sunt lipsite de separare fizică). nici măcar cu o aproxima ie de un secol. mai uşor de întregit. în sensul propriu al termenului). cu scopul de a-l face mai pre ios. Iată câteva exemple uzuale din epigrafia latină: C = G[aius]. de un copist anterior.indică posibilele greşeli de scriere şi. contrastul dintre epigrafie şi tradi ia manuscrisă este net în favoarea inscrip iilor. ci cel mult un terminus post quem al copiei. II. Din punctul de vedere al precurtărilor.

are o notă de gravitate şi de maiestate. Probabil că nici unul dintre acestea nu e mai vechi de sec. STTL = S[it] T[ibi] T[erra] L[euis]. după cum demonstrează papirusurile de Herculaneum.P[ace]. mai sveltă. 2 În cele două serii de exemple. din manuscrisele latineşti şi greceşti: ren = ren<untiando>. qn = q<ua>n<do>. cu uriaşele sale litere majuscule. a fost anterioară. Prescurătile medievale sunt însă adesea incomprehensibile cuiva care nu şi-a petrecut mul i ani printre ele. Sangallensis şi Veronensis). la care se mai adaugă câteva mărturii. Cea mai veche scriere latină a operelor literare este scrierea capitală. al III-lea al erei creştine. Pentru capitala rustică s-au conservat ceva mai multe exemplare. aproape la fel de late pe cât de lungi. întregirile au fost marcate prin tipurile de paranteze impuse de norma epigrafică (paranteze drepte) şi cea privind tradi ia manuscrisă (paranteze unghiulare). Câteva exemple. dar. AVGGG = AVG[usti tres]. Aceasta a evoluat din capitala arhaică a inscrip iilor de epocă republicană. din inscrip ii şi manuscrise. folosirea cvadratei. ag& = age<n>t1. Capitala cvadrată. i't' = i<us>t<us>2. tj = tai`~. chiar limitată la exemplarele de lux. care se distinge în două tipuri: cvadrată şi rustică. Prescurtarea folosită în acest exemplu este complicată prin recugerea la ligatura & = et. 1 33 . SPQR = S[enatus] P[opulus]Q[ue] /sic/ R[omanus]. totalul lor păstrându-se însă în limite reduse (cam douăzeci şi cinci). rustica este însă mai sub ire. S-au conservat în manuscrise foarte pu ine exemple de cvadrată: fragmente din trei codice vergiliene (Augusteus.

conjunc ie. De o mai mică importan ă pentru transcrierea operelor literare este capitala cursivă. cum ar fi: Q = q<ue> (cel mai adesea. dar este imitată în codice (în întregime sau par ial) până la sfârşitul sec. VS) pot provoca erori. B = b<us> (la origine numai pentru forme de dativ şi ablativ plural la declinarea a treia. dar în Ambrosianus al lui Plaut: Q AT = q<ue>at. Filologii s-au lăsat uneori stăpâni i de ideea că manuscrisele latineşti şi greceşti fuseseră scrise numai cu capitale şi au încercat să explice greşelile manuscriselor prin confuzia dintre diferitele litere de acest tip. VL. această prescurtare apărea doar la sfârşit de rând. Situa ia tradi iei 34 . scrierea este continuă.g. în care cuvintele sunt despăr ite prin câte un punct. la acestea se adaugă indicarea unui n final printr-o linie orizontală deasupra ultimei vocale (la început. iar în alte manuscrise: NQ O = n<e>q<ue>o. ATQ = atq<ue>). dar în manuscrisul vergilian Mediceus se înregistrează forma PHOEB = Phoeb<us>.În scrierea capitală cvadrată şi în cea rustică. NS. OS. pentru că abrevierile (în afara celor uzuale. pentru prenume. NT. Capitala rustică încetează să mai fie folosită către sfârşitul sec. Chiar dacă unele alăturări de litere (e. TR. numai în mod excep ional cuvintele sunt despăr ite prin puncte sau prin linii. un exemplu remarcabil îl constituie un papirus de Herculaneum cu un fragment din De bello Actiaco. lectura în ansamblu e facilă. magistraturi. VN. apoi şi în interior). considerând că este suficient să transcrie textul în capitale pentru a-l putea corecta. măsuri) sunt pu ine. al X-lea. al VI-lea.

Este greu lizibilă din cauza numeroaselor sale ablrevieri. juridic. care cuprinde în inventarul său de semne litere capitale. Ovidiu etc. S-au conservat mai mult de opt sute de exemplare. Codicele clasicilor latini sunt mai pu ine de douăzeci. Luxeuil în Fran a. al VIII-lea sau chiar al IX-lea. e. lor li se adaugă opere cu caracter gramatical. care este atestată în textele pe pergament şi pe papirus din sec. Se înglobează însă aici şi scrierea anglosaxonă. Titus Livius. între care cea de la Bobbio din Italia. Scrierea insulară este o scriere semiuncială care. care reprezintă o trăsătură caracteristică. Cea mai mare parte a codicelor pe pergament din autorii latini în capitale ori unciale este reprezentată de palimpseste (codices rescripti). dintre care aproximativ o pătrime sunt opere ale autorilor creştini. unic. ştiin ific. şi din cauza schimbărilor de litere datorate diverselor forme sau modului în care era pronun ată latina în insulele britanice. care a derivat din aceasta şi care îi seamănă mult. al VII-lea. începând din sec. unele discursuri).manuscrise este însă cu mult mai complexă. fondatori ai unor mănăstiri faimoase. s-a răspândit pe continentul european prin strădania misionarilor irlandezi. ea neputând fi purificată de erori printr-un demers simplu. Din scrierea capitală s-a dezvoltat unciala.2. A. vide supra cap. texte biblice. Cicero (De republica. unciale şi minuscule. al IV-lea până în sec. Würzburg în Germania. Scrierea insulară e propriu-zis cea irlandeză. cunoscută sub numele: scriptura Schottica. evangheliare. Palimpseste. Iată câteva exemple: literele duble sunt neglijate sau 35 .g. San Gallo în Elve ia. Este o scriere majusculă mixtă.

admitea un mare număr de ligaturi şi de abrevieri de orice tip. nu există multe abrevieri. cuvintele erau separate şi interpunc ia este foarte precisă. Având în fa ă acest tip de scriere. A fost o epocă de decaden ă pentru cultura clasică şi codicele gotice au fost adeseori deformate prin interpolări.folosite greşit (e. vizigotica. missi în loc de misi şi invers). al XIIlea până în sec. s-a dezvoltat în mănăstirea St. în linii mari.g. fi şi si. al IX-lea. Se dădea multă aten ie ortografiei (Alcuin însuşi a scris un tratat pe această temă). de la gotică la umanistă (lăsând deoparte scrieri de mai mică importan ă sau colaterale. un copist continental schimba între ele r şi p. clară şi precisă.g. În scrierea carolingiană. al XV-lea. Umaniştii au privit cu dezgust acea scriere a „barbarilor”. Minuscula carolină. Aceasta are 36 . a cărei durată se întinde din sec. Evolu ia ulterioară a tipurilor de scriere cunoaşte. n şi r. la cea carolină. Scrierea gotica. Când se copia însă după codice irlandeze. se produce o alterare a vocalelor (e. fiind utilizată până la sfârşitul sec. trecerea de la scrierea insulară. cum ar fi merovingiana. beneventana). Fiecare literă are forma sa proprie şi e distan ată de celelalte. Scrierea insulară încetează să mai fie în uz în sec. al XIV-lea. iar de acolo s-a extins în întregul imperiu carolingian. fl şi r. Martin de Tours încă de pe vremea abatelui Alcuin (cca 735-804). cenabium pentru cenobium). iar scrierea umanistică ce i-a urmat se poate defini ca minuscula carolingiană repusă în uz în sec. cremina pentru crimina. r şi s. al XII-lea. erorile erau inevitabile din cauza dificultă ii de a transcrie acel tip de scriere. de la carolină la gotică.

Pentru textele greceşti. în schimb. Iliada în Biblioteca Ambrosiana. ca şi în epoca anterioară. al X-lea datează minuscula mixtă. cel mai recent e Bodl. care a durat de la începutul sec. cele greceşti sunt considerabil mai pu ine). al IX-lea. Exemple de acest tip de scriere sunt: codicele Sinaiticus şi Vaticanus ale Bibliei. În aceeaşi perioadă s-a dezvoltat cursiva minusculă. În această scriere. la Constantinopole (scris de abatele Nicolaos). este adeseori men ionat în codice numele copistului. Începând cu sec. al IX-lea până la jumătatea celui de-al Xlea. literele sunt de înăl ime uniformă. al XII-lea (minuscula mixtă este un amestec de minusculă pură şi uncială minoră). care a fost încheiat la 7 mai 835. Explica ia ine într-o anumită măsură de cantitatea codicelor respective (cele latineşti sunt în jur de douăzeci de mii. din care avem ca unic exemplu codicele Vaticanus 2200. Misc. 5 din 950. De la începutul sec. 37 . Din aceasta a derivat minuscula literară. Cassius Dio la Vatican. cu o lă ime constantă. unciala. care durează până la sfârşitul sec. în sec. precum şi data şi locul în care s-a executat scrierea. notele marginale sunt scrise în cursivă. Cunoştin ele noastre privitoare la codicele greceşti medievale sunt mult mai restrânse decât în cazul codeicelor latineşti. în general lipsesc ligaturile.încă şi mai pu ine abrevieri decât carolingiana şi a servit ca model tipurilor de caractere de tipar. Dioscoride la Viena. IV-VIII s-a folosit cu precădere. Cel mai vechi codice datat în această scriere este Petropolitanus 219.

Separarea în cuvinte (prin intervale sau cu semne de intrepunc ie) era inutilă în condi iile utilizării consecvente a sistemului de spirite şi accente. dar grabnic şi în texte. spiritele. s-a introdus obiceiul de a se abrevia termina iile cuvintelor: în felul acesta. înainte de această epocă însă. complicarea sistemului de abrevieri a produs însă erori. la început doar în scholia. E important de remarcat că. şi a intrat în deplină folosire către jumătatea secolului următor. accentele. separarea a devenit normă abia după inventarea tiparului.Din minuscula mixtă s-a dezvoltat o nouă cursivă care este conservată până în perioada tiparului. distingând rădăcina de desinen ă. Un sistem rigid de accentuare a fost stabilit începând cu sec. În cazul termenilor tehnici ai ştiin elor speciale. 38 .Chr. copistul câştiga timp şi spa iu. s-a aplicat o metodă suplimentară de abreviere. datorate similitudinilor grafice. apostroful şi alte semne grafice au fost folosite rar şi inconsecvent. iar cititorul le putea întregi cu uşurin ă. Aceste semne stenografice sunt într-un număr redus (aproximativ 35) în manuscrisele greceşti. al IX-lea p. prin care dintr-un cuvânt se păstra doar prima literă sau prima silabă.

cea de-a doua categorie men ionată aici îşi dezvăluie limitele. Monumentele literare cuprind inscrip iile (indiferent de natura lor) şi textele literare. rămânând. la un moment dat. în Evul Mediu şi mai apoi. suntem în posesia unor inscrip ii autentice. o sursă epigrafică intermediată de un manuscris. unele inscrip ii au dispărut după ce fuseseră copiate. din orice domeniu. impunând reordonări ale inventarului epigrafic. în majoritatea cazurilor. . Aceste surse sunt diferite ca importan ă şi modalitate de abordare. originare. excep iile nu reprezintă altceva decât situa ii care merită să fie indicate individual: de pildă. în mod evident. Unele dintre aceste inscrip ii care au dispărut după copiere au fost redescoperite. dar prezintă o surprinzătoare similitudine din punctul de vedere al supravie uirii până în epoca modernă.B. printr-o defini ie negativă (texte non-epigrafice). pornind de la această segmentare generală. ARTE PLASTICE Cunoştin ele noastre asupra Antichită ii greco-romane au două surse: textele literare şi monumentele artelor plastice. Se deosebesc unele de altele în mod esen ial pentru că. Fa ă de această situa ie fundamentală. a unor opere care au circulat pe cale orală. precum şi deschiderea: ansamblul scrierilor. MONUMENTELE: LITERATURĂ. incluzând consemnarea în scris. Transmiterea textelor 1.

pe o tablă de aramă.Chr. al X-lea p. în timp ce textele literare ne sunt cunoscute nu într-o formă originală.Chr. de prin sec. 40 . din punctul de vedere al istoriei limbii. decretul prin care se interziceau Bacanaliile.Chr. cât şi ca succesiune cronologică). despre cultul de la Eleusis. Inscrip ia SCB.În situa ia tipică însă. În 186 a.. inscrip iile păstrate sunt autentice.) există şi astăzi în colec iile Muzeului Britanic din Londra. Plaut îşi reprezintă două piese (Bacchides şi Casina) Tot de atunci (de la începutul lui decembrie) datează Senatus Consultum de Bacchanalibus. Ceea ce avem sub ochi nu este textul aşa cum a ieşit din mâna autorului. ci un text pe care filologii îl reconstituie pe baza manuscriselor medievale. este determinantă distan a în timp dintre original şi copie (distan ă concretizată în modernizarea limbii). de altfel) este un palimpsest ambrozian.Chr. al V-lea p. Piesele lui Plaut ne sunt cunoscute prin copii: cel mai vechi manuscris (incomplet. se păstrează fără stricăciuni în Biblioteca Na ională din Viena. atât prin dimensiuni. tot de atunci datează cea mai veche inscrip ie ateniană pe marmură. Eschil îşi reprezintă la Atena trilogia Orestia. Două exemple contrastive.. ci numai prin copii (făcute având ca model alte copii. Această inscrip ie (458 a. într-o serie incontrolabilă. din lumea greacă şi din cea romană: În anul 458 a. Tragediile lui Eschil ne sunt cunoscute doar prin copii din sec. Acest fapt are o importan ă covârşitoare în stabilirea textului.Chr.

reliquiae din tragicii şi comicii romani. pe pergament. vide supra cap. Theognis. Unele citate nu sunt atribuite cuiva anume. O rapidă inventariere a reperelor cantitative din literatura greacă şi latină oferă o imagine globală a raportului dintre ceea ce s-a păstrat şi ceea ce va fi fost literatura antică. ca cele din Egipt. al V-lea a. prin „tradi ia indirectă” (de tipul citatelor sau al antologiilor).Chr.2. Hesiod.).). Există. III-II a. datează din Antichitate.Chr. În schimb. unde se produce o dezhidratare naturală a papirusului. adesea întâmplătoare. există numai trei autori de la care să ni se fi păstrat cel pu in o scriere întreagă: Homer. de pildă. Fragmentele literare pe papirus sunt cu mult mai vechi decât manuscrisele medievale (datează din sec. A. 41 . din aceeaşi perioadă ne sunt cunoscu i (prin deiverse men ionări) douăzeci şi nouă de scriitori. Procesul de selectare. Papirus vs codice. determinat de transferarea textelor pe un material mai durabil. fiind continuat cu mult mai târziu de călugării creştini care copiau manuscrise în Evul Mediu.Se mai poate face o distinc ie: textele literare (spre deosebire de inscrip ii) ne-au parvenit pe două căi: textele cunoscute prin aşa-numita „tradi ie directă” (o succesiune de copii care au rostul de a transmite opera respectivă în sine) şi textele pe care le cunoaştem doar fragmentar. În literatura greacă de la Homer până la războaiele cu perşii (sec. Textele pe papirus sunt friabile şi se puteau păstra numai în anumite condi ii climatice. cunoştin ele noastre asupra unor segmente ale literaturii antice sunt furnizate de fragmente.

dintr-un total de optzeci şi două (câte indică sursele antice că ar fi scris Eschil) şi o sută douăzeci şi trei (Sofocle).Chr. Euripide a avut parte de cea mai bună conservare a pieselor. Cato (De agricultura). doar şaptezeci şi patru. la această listă scurtă se adaugă Rhetorica ad Herrenium.Strict numeric. Raportul este cam acelaşi cu cel din spa iul grecesc. Pe cale directă. până la noi au mai ajuns doar nouăsprezece. dar s-a păstrat unul singur în întregime. s-a păstrat cel pu in o operă întreagă de la numai trei autori: Plaut (douăzeci şi una de piese). pe cale indirectă (prin fragmente izolate) se poate reconstitui existen a a nu mai pu in de o sută cincizeci de autori greci de tragedie.Chr. Dintre aceşti trei tragediografi. Gusturile literare şi valorile au cunoscut însă de-a lungul timpului schimbări. Din literatura latină de până la Sylla (sec. 42 . de la Eschil şi Sofocle s-au păstrat numai câte şapte piese. Cu câteva excep ii întâmplătoare. I a. IV-III până către 80 a. Mărturiile referitoare la Hypereides (unul din cei zece oratori ai canonului grecesc) dezvăluie o altă latură a supravie uirii textelor: ştim că a inut cel pu in cincizeci şi două de discursuri. Teren iu (şase piese).). Din cele nouăzeci şi două de piese pe care ştim că le-a scris Euripide. uneori radicale. a supravie uit ceea ce merita: acele opere literare pe care lumea le considera vrednice de a fi reeditate. În spa iul roman a avut loc un proces similar. ne sunt cunoscu i trei tragici greci. mai existau în sec. recopiate. Pentru aceeaşi perioadă ne sunt însă cunoscute numele a douăzeci şi şase de autori. s-ar putea spune că s-a păstrat cam a zecea parte.

nu neapărat în biblioteci. Pentru felul în care a operat selectivitatea anticilor. Medeea. Unele piese se mai 43 .Într-o situa ie şi mai dramatică este lirica greacă. utilă în mai multe gospodării. mai adesea avem de-a face cu o strofă sau un vers sau un cuvânt (citat de un grămătic). Din ce a supravie uit. filozoful Democrit a fost autorul unei opere de dimensiuni similare. Pre uirea de care s-a bucurat nu a avut însă nicio greutate în destinul textului: tragedia sa pierdut. Cunoştin ele noastre asupra Antichită ii sunt mult îmbogă ite de monumentele artelor plastice. Explica iile pot ine de calitatea în sine a operei. fiind unul dintre domeniile cele mai devastate de trecerea timpului şi accidentele transmiterii textului. Tragedia lui Ovidiu. Theognis şi Pindar) se găseşte câte o poezie întreagă. poate fi relevantă o compara ie sumară: opera lui Platon s-a păstrat în întregime (sau chiar mai mult decât atât. din care însă nu s-a păstrat nicio scriere întreagă. de aprecierea contemporanilor sau de un simplu accident de transmitere. elogiată intens în Antichitate. S-a păstrat în schimb cartea de bucate a lui Apicius. pe de altă parte. Operele arhitecturale şi plastice s-au dărâmat în cea mai mare parte. sporită de lucrările apocrife). rareori (cu două excep ii. O altă alăturare de situa ii se poate dovedi relevantă pentru criteriile de selec ie în conservarea operelor Antichită ii. provocase o admira ie unanimă: contemporanii spuneau despre ea că era mai bună decât orice tragedie greacă sau romană de până atunci. Astăzi oferă imaginea unor ruine.

în lumina mediteraneană. Originalele bronzurilor au dispărut (dintr-o nevoie mereu uriaşă. dintr-un alt material (marmură). s-a păstrat o singură statuie: Hermes de la Olimpia. Muzeele din lumea întreagă expun un număr impresionant de opere din Antichitate: numai că ele au fost făcute să stea în locuri publice. unele în temple sau în fa a templelor. a lui Praxitele. Sculptura ar fi avut mai multe şanse de conservare. cu excep ia statuilor fără existen ă independentă şi a reliefurilor de pe frontoane şi frize. Scultura greacă a fost mereu elogiată. din Antichitate până către epoca modernă. demersul se dovedeşte a fi o grea încercare. Un alt neajuns provine din faptul că cei mai mul i dintre maeştrii plasticii antice au fost lucrători în bronz (Miron. Pentru cel care vrea însă să o studieze onest. arme). Dincolo de această maximă restrângere a inventarului de care dipunem. nu ni s-a păstrat nimic din operele lor. iar scriitorii antici care vorbesc despre opera lui Praxitele nu o enumeră între operele reprezentative pentru stilul lui. de monede. Altele au fost însă transportate în diverse muzee ale Europei şi. dincolo de ea. clopote. ca să-i amintim doar pe cei trei mari artişti ai Atenei). Din epoca greacă clasică (sec. V-IV). nu mai pu in. lăsându-ne în urmă doar copii târzii.află pe locul de origine. există o serie de rezerve: statuia nu este finisată de autor. 44 . Câteva exemple pot sugera paralelisme cu situa ia textelor literare. Policlet şi Lisip.

fragmentară şi târzie (datând de la sfârşitul Antichită ii). În jurul anului 500 a. după două secole. în afară de frize. la Dresda. Două muzee de in această copie: capul statuii se află la Bologna. pe baza copiilor (mutilate) s-a făcut în sec. sa păstrat prin intermediul unui număr uriaş (cam o sută) de reproduceri. Textele literare oferă uneori informa ii despre existen a şi parcursul unor opere plastice. al V-lea). Dintre lucrările plastice. le-a restituit atenienilor. Xerxes l-a luat ca pradă de război în Persia. sunt consemnate numeroase elogii aduse lui Fidias. Atena Lemnia ne este cunoscută într-un mod care ar putea descrie la fel de bine starea unui codice: creată de Fidias în bronz. în afara unor piese de valoare secundă (după criteriile anticilor) sau nefinisate. În 480 a. Discobolul.Celebra statuie a lui Miron (sec. nu s-a păstrat nimic de la el. Se spune că Alexandru cel Mare ar fi găsit la Susa statuile de bronz ale lui Harmodios şi Aristogeiton (elogia i în Antichitate cu epitetul „tiranoctoni”). arta 45 . au fost aşezate în Kerameikos şi se mai aflau încă acolo în prima jumătate a sec. cu excep ia a două socluri de statui. al XIX-lea o copie în bronz (găzduită la Muzeul Termelor din Roma)..Chr.. Apoi au dispărut.Chr. corpul. li se ridicase un grup statuar de către Antenor (din opera lui nu ni s-a păstrat nimic. semnate de el. Alexandru. care transpuneau în marmură originalul din bronz. Din monumentele plastice (cu autor precis) ale Greciei antice clasice s-a păstrat aşadar pu in. la Atena). În literatura antică.Chr. al II-lea p. a ajuns până în epoca modernă printr-o copie în marmură.

Întreaga artă statuară din vremea lui Augustus prezintă această caracteristică. un exemplu elocvent este friza de la Ara Pacis. ei redau exact trăsăturile. Romanii nu se mul umesc să idealizeze trăsăturile într-o veşnică tinere e. Trăsăturile personajelor sunt redate cu o precizie atât de mare. cu efectul agravant al trecerii de la un material la altul (copii de marmură ale unor originale în bronz). dominată de familia imperială. Din acest punct de vedere. încât pot fi identificate prin comparare cu alte surse plastice (statui. 46 .plastică grecească ne este cunoscută prin copii. monede). piesele sunt cu atât mai interesante ca mărturii ale vie ii antice. mişcarea părului. Arta romană se află într-o situa ie de conservare ceva mai bună. datorată până la un punct şi faptului că perioada este mai târzie cu aproape o jumătate de mileniu. Dat fiind caracterul realist al artei romane. expresia privirii. pe care o reflectă cu o fidelitate superioară lucrărilor greceşti. o istorie a coafurilor în Antichitate. de pildă. care reprezintă o procesiune. Pe baza sculpturilor romane (şi nu a celor greceşti) s-a putut face.

în sine ori ca modele pentru alte copii. lat. Pentru a putea confec iona cât mai multe exemplare. cei oficiali şi cei particulari. Copistul e distrat când se aşterne pe lucru lunea diminea a. O astfel de multiplicare masivă aducea după sine numeroase greşeli. ori când suferă de o 47 . şi scriba. Când copistului îi este frig sau foame. COPISTUL În Antichitate. în greacă. librarius. copiştii scriu ce li se pare că aud — şi dacă nu în eleg pe loc. Aten ia este mai pu in rodată la primul cuvânt al unui text decât la al douăzecilea. existau două categorii de copişti.208: currant uerba licet. Munca de copiere se află sub influen a accidentelor şi a întâmplării. O simplă întâmplare poate face ca la un moment dat copistul să nu fie atent. Atticus nu edita numai unele opere ale lui Cicero. ci biblioteci întregi. dextra peregit opus). „caligraful”: gr. kalligravfo~. de care se plânge deja Cicero. este obosit în momentul în care e gata să se oprească. autorul însuşi (sau editorul) dicta simultan unui mare număr de sclavi. scriptor.2. modificând textul. în latină. după cinci sute de cuvinte. Stenografii erau foarte pre ui i (vide Mar ial 14. caută să dea un în eles. sâmbăta seara. care lasă urme în texte ce supravie uies timpului. manus est uelocior illis — nondum lingua suum. „scriitorul de carte”. cel particular era „scriitorul” prin defini ie. Copistul oficial era indicat prin numele grammateuv~. concentrarea începe să slăbească şi pot apărea abateri de la model. bibliogravfo~.

momente de lene şi de neaten ie. simplu. îi condi ionează erorile. o discontinuitate a aten iei. şi modelul). Pe un astfel de manuscris corectat ei puneau un indiciu al efortului depus: emendaui. Când trece de la recto la verso. Dacă cineva de lângă el a pronun at cu voce tare cuvinte pe care le poate distinge. adesea. îşi întrerupe copiatul pentru a-şi muia pana în cerneală. Gramaticii (începând cu cei alexandrini) corectau manuscrisele. gândul i se îndepărtează de model. La fiecare sfârşit de rând. în mod necesar. Dacă aude vreun zgomot neaşteptat. trebuie să îşi potrivească altfel manuscrisul (şi. Munca de copiere implică. notă înso ită în mod firesc de numele celui care făcuse corectura. Rezultatul este. Sau. prin natura sa. când e îngrijorat ori neliniştit. 48 . Când este la capătul paginii recto. dacă nu aveau la îndemână exemplare bune. Copistul descompune textul modelului său în segmente scurte. atunci are scăpări de memorie. îşi deplasează mâna. un text diferit de cel al modelului. comparându-le cu unele bune sau îndreptându-le după cunoştin ele lor. Aten ia sa e aşadar fragmentată de întreruperi şi de perturbări diferite şi inegale care. nu o poate întoarce până ce nu se usucă cerneala. riscă să-şi uite dictarea interioară lăsându-se în seama acestei dictări din afară. când e preocupat să termine la dată fixă.indispozi ie. pe care o transferă fără să-şi dea seama în textul său. Din timp în timp. autorizau o copie prin: recognoui. inevitabil. care impun un efort distinct de vizualizare şi un efort distinct de memorizare.

Adesea aceste subscriptiones con in şi anul şi locul unde s-a făcut corectura. Un exemplar corectat era apoi folosit ca model. prout potui emendaui sine magistro. mai bogate decât pentru oricare alt autor grec. ajqevthsi~). Motivele comportamentului lor. refuzând să o elibereze. Sinope şi Argos. O notă aparte indică efectuarea interpunc iunii: distinxi.1. dar din scholiile rămase. care erau apoi evaluate de învă a i. Un argument folosit adeseori era limbajul sau comportamentul nepotrivit (ajprevpeia): primul pasaj din Iliada condamnat în felul acesta poate servi ca exemplu. Studiile şi comentariile la Homer făcute de Aristarch sau de colegii lui s-au pierdut. chiar dacă exista o logică anume.Filologia). pentru a se corecta după el şi altele. Sunt semnalate cu un obelos în codicele Venetus versurile prin care Agamemnon îi răspunde tatălui Cresidei. în general nu reuşesc să convingă un cititor modern. existau şi câteva variante mai detaliate ale notei de corectură: temptaui emendare sine antigrapho. Rezultă de aici că multe copii ale textului homeric ajunseseră la Muzeu din surse diferite: scholiile fac aluzie la căr i provenite din locuri cum ar fi Massilia. ca exemplar cu autoritate. în detrimentul tuturor celorlalte. A. putem să le reconstituim îndeajuns pentru a ne forma o părere asupra metodelor de studiu din timpul lui. Acest tip de abordare a textului copiat a generat de altfel disciplina însăşi a filologiei (vide supra cap. Caracteristica pentru care erau faimoşi alexandrinii era promptitudinea cu care respingeau versuri ca spurii (ajqetei`n. comentariul consemnează aici: „Versurile sunt expurgate pentru că slăbesc for a 49 .relegi. dar nu este limpede ce text era ales sau dacă era cu adevărat vreunul ales.

Un calcul al emendărilor făcute de alexandrini a arătat că din 413 alterări propuse de Zenodotos. Este interesant de relevat faptul că cea mai mare parte din ipotezele lor nu a întrunit acordul cititorilor din epocă. Filologii capabili să trateze operele literare într-o manieră atât de drastică. numai 6 se găsesc ca lec iuni în toate papirusurile şi manuscrisele. în vreme ce 42 nu sunt defel acceptate. Dacă abordarea ar fi fost diferită. Cu certitudine.” Un alt exemplu tipic este Iliada 3. mul umindu-se în schimb să le înregistreze în comentariile lor. alte 6 apar în majoritatea mărturiilor. în special în dorin a lor de a condamna versuri ca spurii din motive inadecvate. puteau aduce grave vătămări textului.. iar 240 nu apar defel. este nepotrivit pentru Agamemnon să facă asemenea observa ii. chiar dacă faptul nu reprezintă o dovadă certă a puterii de discernământ a publicului cititor din Antichitate. Aristarch a exercitat o influen ă mai bine resim ită.. numai una a întrunit aprobarea generală. dar nici sugestiile lui nu au fost uşor acceptate: din 50 . numai 34 în majoritatea lor. toate pasajele care tindeau să-i arate pe zei într-o lumină nefavorabilă erau o intă uşoară pentru criticii cu o asemenea stare de spirit: de aceea unii au respins episodul Ares Afrodita din Odysseia VIII.în elesului şi tonul amenin ător.. Din fericire însă pentru genera iile următoare de cititori. Homer ar fi ajuns la noi profund desfigurat. unde Zenodotos respinge versurile bazânduse pe faptul că e dizgra ios ca Afrodita să-i aducă un scaun Elenei. Din 83 de emendări care i se pot atribui lui Aristofan. alexandrinii nu au căzut în tenta ia de a încorpora în text toate schimbările sugerate.423-26. astfel încât să pătrundă în textul curent. de altfel.

Principiul putea fi. cu precădere Aristarch. Munca filologilor alexandrini nu se poate pune însă sub semnul acestor excese de emendare. din Iliada X. 296 este probabil cea mai interesantă. XXIII. folosit abuziv: dacă un text literar 51 . deopotrivă. merită să fie lăuda i este dezvoltarea principiului critic că cea mai bună călăuză în utilizarea unui autor este corpusul propriilor lui scrieri: în consecin ă. Această no iune stă la baza multor observa ii din scholii. chiar şi tentativele de identificare a unor pasaje de autenticitate îndoielnică au putut fi uneori acceptate. Multe dintre observa iile lor au fost validate de critica ulterioară. era o adăugire. prin referire la alte pasaje din acelaşi autor ( {Omhron ejx JOmhvrou safhnivzein). în Odysseia XI. Observa ia lui Aristarch şi Aristofan că Odysseia trebuia să se încheie la v. atunci când e posibil. Cărturarii moderni preferă să evite condamnarea acestor pasaje ca spurii şi le consideră în schimb produsul unui stadiu de compozi ie mai târziu fa ă de partea principală a textului. 160 apar de mai multe ori şi 132 numai în scholii. În coborârea lui Odysseu în Infern. dificultă ile se explică. 568-626 nu apar ineau firului narativ principal. Aristarch a arătat că vv. unde se afirmă că un anumit cuvânt sau o anumită expresie e mai potrivită cu textul homeric decât orice altă lec iune. Un alt motiv pentru care anticii.874 de lec iuni. din pricina stilului (pe care îl resim eau ca fiind diferit de restul Iliadei) şi a slabei conexiuni cu restul firului narativ. 80 se găsesc peste tot. Suspectau că povestea lui Dolon. dar aceasta nu anulează nimic din valoarea observa iilor antice.

astfel încât poezia a încetat să mai aibă în pagină aspectul prozei. comediile lui Aristofan au fost înzestrate cu „argumente” (prin care se prezenta conflictul) plasate la începutul operelor. O caracteristică rodnică activită ii exercitate de alexandrini asupra tragediei a este descoperirea de versuri mutate sau adăugate de actori. care e amintit în scholii şi uneori se găseşte în manuscrisele medievale. III. Textul homeric este principalul beneficiar al filologiei alexandrine. Probele care cer corecta aplicare a acestor norme provoacă încă mari dificultă i filologilor moderni. probabil după modelul unei copii existente la Atena. în consecin ă.con ine o expresie în acelaşi timp unică şi dificilă. Semnele marginale pentru îndrumarea cititorului au fost folosite cu mai multă economie decât în edi iile la Homer: poate cel mai comun. pentru a indica un pasaj interesant. Aristofan din Bizan a inventat colometria pieselor lirice. schol. dar trebuie acceptate ca autentice şi păstrate. criticul poate pretinde să fie modificat pentru a-l aduce în armonie cu ceea ce îi este specific autorului respectiv. în text (cf. În această epocă a fost fixat textul tragediei. 54). este cert însă că filologii alexandrini s-au aplecat cu rezultate însemnate şi asupra altor autori. O asemenea interpretare extremă a regulii ar fi putut conduce la rezultate dezastruoase: cu atât mai mare este meritul lui Aristarch de a fi formulat un principiu complementar. aşa cum o dovedeşte abunden a materialului disponibil. era semnul literei c. şi anume că multe cuvinte din textul homeric apar o singură dată. A la Il. A înflorit produc ia de tratate asupra diferitelor aspecte ale teatrului. în general în 52 . aproape la fel ca diple din textul homeric.

nu pot fi respinse. aşa că până la urmă actorul intră pe poarta principală. Un exemplu amuzant apare în Oreste 1366-68: corul anun ă că unul dintre frigieni urmează să sosească în scenă intrând prin poarta principală a palatului. care nu pot fi trecute sub tăcere. sunt edi ii ale comediei. 85 şi că au alterat în consecin ă textul. Uneori scholiaştii. adaugă apoi corect că v. la Pind. vv. dar scena a fost socotită primejdioasă. iar originea lui se află într-un pasaj alăturat. Alte opere ale alexandrinilor. dar fapt e că apar pentru a introduce noul personaj şi.operele lui Euripide. ca şi învă a ii moderni. în vreme ce în vv. din punct de vedere lingvistic. trebuia anulată din text.48) demonstrează fără echivoc în ce fel Aristofan din Bizan face uz de colometrie pentru a demonstra că o frază. După scholiast. 1366-68 ar fi fost compuse din strădania de a masca această schimbare. care nu corespundea metric cu antistrofa. care era cel mai popular dintre poe ii dramatici. scenografia originară cerea ca actorul să facă un salt. sunt prea dornici să se folosească de armele lor. Olymp. 1369-71 frigianul spune că a sărit de pe acoperiş. Pindar şi ale poe ilor lirici. 53 . scholiastul îi acuză pe actori că nu au în eles interpunc ia exactă din v. Şi aici se folosea colometria: un pasaj (Schol. 2. 87 este superfluu. În Medeea 85-88.

atunci devine necesară reconstituirea acestuie prin conjectură (diuinatio) sau.3. Greşelile din manuscrise se pot datora fie autorilor înşişi (la scriere sau la dictare). atunci greşelile treceau în copiile ulterioare. o credibilitate ce poate fi pusă sub semnul întrebării. Dacă exemplarul provenit direct de la autor con inea greşeli şi nu era revizuit şi corectat. dacă se dovedeşte că nu corespunde originalului. următoarea etapă este examinarea acestei tradi ii şi evaluarea ei în func ie de original (examinatio). cu scopul de a face o recensiune (recensio). manuscriele ajunse până la noi derivă din originale printr-un număr necunoscut de copii intermediare şi au. B.5. fie nu a fost transmis. inclusiv în varianta autodictării). fie scribilor (după dictare.5. Critica de text are rostul de a produce un text cât mai apropiat cu putin ă de original (constitutio textus). Recensio şi C. prima etapă a cercetării (vide infra cap. La acestea se puteau adăuga altele tipuri de alterări ale textului: greşeli mecanice. în consecin ă. indicarea abaterii de la originar (corruptela). provocate de 54 . în varianta minimală. ABATERILE DE LA MODEL Nu s-au păstrat manuscrise autografe ale autorilor clasici greci ori latini şi nici copii care să fi fost cola ionate cu originalele (o dictare revizuită de autor poate fi considerată un echivalent al unui manuscris autograf). În fiecare caz individual. În consecin ă. textul originar se află într-una din aceste două situa ii: fie a fost transmis. Edi ii) este stabilirea a ceea ce trebuie sau poate fi privit ca transmis.

Diferen e cantitative în minus apar atunci când copistul scrie o singură dată litere. Trin. neîn elegerea textului (sau chiar din refuzul de a corecta o greşeală de care copistul şi-a dat seama. născute din dorin a de a corecta originalul considerat eronat.neaten ie. sare de la litere /silabe /cuvinte la altele ulteriore. Apar diferen e calitative atunci când copistul confundă litere. haplografie). numele proprii le ia drept comune şi invers. prefixe asemănătoare. lăsând deoparte tot se se află între ele. silabe sau cuvinte care se repetă (hemigrafie. Există trei mari categorii de greşeli: greşeli calitative. începuturi şi sfârşituri de rând (homo(io)teleuton. ia cuvinte greceşti drept latineşti. greşeşte.. cuvintelor. repetă eronat o literă din vecinătate sau anticipează una care urmează. fie ceva în plus. Scaliger emendauit: multabo mina). prin scoaterea în eviden ă a erorii) şi greşeli inten ionate. Plaut. ia cifrele drept litere sau invers. silabelor. homo(i)arkton). 708: codex uetus: multa ab omina.g. în elege greşit ligaturile. I. desparte sau leagă greşit cuvintele (e. modernizează ortografia sau formele vechi de limbă. silabe sau cuvinte asemănătoare. înregistrate atunci când manuscrisul are un text diferit de al originalului. sau. în care manuscrisul are fie ceva în minus. distribuie greşit replicile în drame. şi greşeli cantitative. schimbă ordinea literelor. pentru a nu strica prin ştersături manuscrisul nou şi a-i scădea valoarea. sare din 55 . asemănătoare (termina ii asemănătoare. caută să dea sens unui pasaj pe care nu îl în elege sau care i se pare greşit. prescurtările şi alte semne şi le scrie aşa cum le-a în eles. pur şi simplu. II.

e. amnis manis. chiar rânduri sau câte o filă întreagă. glossemata). la dictare.nebăgare de seamă litere /silabe /cuvinte. din nebăgare de seamă sau din neştiin ă. În orice manuscris. id est Aulus Gellius). putem găsi o sumă întreagă de astfel de greşeli. sare peste numele proprii. cuvinte: dittografie. pentru. la dictare pune unde nu trebuie un iota subscris sau adscris. în loc să noteze doar un apostrof. datorită eliziunii. Iată câteva exemple. non leguntur. nu scrie. inten ionând să revină ulterior asupra ei. la versurile greceşti scrie şi sunetele elidate. sare cuvinte greceşti (situa ie sintetizată de expresia larg răspândită: Graeca sunt. un manuscris din Aulus Gellius omite într-un pasaj toate cuvintele greceşti şi notează: erant hic infinita etiam Graeca). extrase numai din cele mai vechi mărturii vergiliene: quod pentru quos. scrie litere de prisos. silabe. sunetele caare nu sepronun ă. putând genera diplasiografii (acelaşi cuvânt scris cu două variante) sau chiar triplasiografii. pentru a o colora sau ornamenta. 56 . introduce în text însemnări interlineare sau marginale (variae lectiones. III. sare un cuvânt pe care nu-l poate citi. oricât de vechi şi oricât de pre ios. lasă nescrisă o ini ială. dacă există două variante marginale sau interlineare.g. nu scrie un iota subscris sau adscris. Greşelile cantitative de sporire a textului apar în situa iile în care copistul repetă litere. pur şi simplu. nu ia în considera ie semnele prescurtărilor (aşa se explică înregistrarea Agellius în loc de A. quibus pentru quis rebus. perpertum pentru perpetua. Gellius. sau.

stricate de foc. mai ales marginile. dacă există două manuscrise dintre care unul este copia celuilalt. în cazul în care textul s-a conservat în cel pu in două exemplare (dacă există o singură „edi ie”. vide infra cap. la alcătuirea unui stemma care. se foloseşte numai modelul. Determinarea greşelilor dintr-un manuscris nu slujeşte numai la stabilirea gradului de corectitudine ci şi la stabilirea înrudirii manuscriselor. Critica de text impune trei principii de utilizare a mansucriselor. nu şi copia. fiindcă Renaşterea favoriza texte elegante şi lizibile. C. file sau fascicole (quaterniones) care au fost file sau fascicule care au dispărut. Edi ii. umezeală. viermi. se poate 57 . II. legate într-o ordine greşită (transpositio). sunt de preferat manuscrisele vechi (sunt suspecte în special cele din sec. adesea fără ca autorul copiei să le observe (cu circumstan a agravantă de a le corecta greşit. III.Greşelile sau lipsurile dintr-un manuscris se pot datora însă şi unor factori externi: I. în sens antic. păr i ale manuscrisului. a unei opere. sub aparen a unui arbore genealogic al manuscriselor. din care se îndepărtau asperită ile). atunci când le observa). şoareci. mucegai. Manuscrise cu astfel de neajunsuri au fost totuşi luate ca model şi copiile făcute după ele au reprodus toate aceste inversiuni sau lipsuri. înregistrează filia ia lor. XIV-XV.5. II. nu există alternativă de abordare a materialului): I.

la fel de asemănătoare între ele. fiind copii ale unor manuscrise bune. de obicei se foloseşte cel negativ (edi iile Teubner sau Budé). ci doar cu două manuscrise prezumate. Variantele diverselor manuscrise nu pot fi redate în textul propriu-zis al unei edi ii moderne. iar EFGH. de altă parte. când există multe manuscrise. se operează nu cu toate cele opt manuscrise. şi negativ. să zicem . directe sau indirecte. din economie tipografică. Acest arhetip nu este opera în forma creată de autor în Antichitate. dacă D.întâmpla însă ca unele manuscrise recente să fie mai valoroase. atunci când dă forma din fiecare manuscris folosit. neajunsul aparatului negativ este însă numai absen a unui instrument suplimentar de control. copii ale unui manuscris . ci numai în aparatul critic. subîn elegându-se că ceea ce nu se citează este la fel cu textul. Se exploatează aşadar acordul manuscriselor. în condi iile în care se presupune că ABCD sunt toate copii ale unui manuscris pierdut. în continuare. Manuscrisele prezumate  şi  sunt în ultimă instan ă copii. Aparatul critic este pozitiv. III. iar în continuare se operează cu aceste grupuri. pe de o parte. de asemenea pierdut. când citează numai formele care diferă de cea din text. 58 . 1 Un exemplu: pot exista. EFGH. ale arhetipului familiei de manuscrise cunoscute. ci un exemplar al uneia dintre edi iile următoare. prima etapă este clasificarea lor: sunt grupate în felul acesta manuscrisele asemănătoare. aparatul critic pozitiv reprezintă solu ia ideală în toate edi iile. manuscrisele ABCD (foarte asemănătoare între ele) şi. dar. nu cu manuscrisele individuale1. se deosebeşte prea mult de ABC (deci de ). de exemplu. devine suspect.

cel mai de seamă critic literar al Antichită ii. 59 . autori de florilegii. Tradi ia poate fi directă sau indirectă. Cea indirectă este în general considerată de mai mică importan ă.4. Citatele se împart în clase în func ie de aportul la tradi ia directă: fiecare dintre ele ori 1 Dintr-un punct de vedere opus. Tradi ia directă e furnizată de codice. de papirusuri. Tradi ia indirectă constituită de citate este mai bogat reprezentată în literatura greacă decât în cea latină. iar pentru unele opere literare este fundamentală (e. epitome: la to i aceştia. Tradi ia indirectă este reprezentată preponderent de citări ale unui text literar înregistrate în operele altor scriitori antici. chiar de inscrip ii: de pildă. în Timaios al lui Platon se găsesc citate din mai mult de douăzeci de autori). dincolo de aportul cantitativ mai redus. TRADI IA INDIRECTĂ Se în elege prin tradi ie suma materialelor care servesc la reconstituirea unei opere literare în forma sa originară. se poate remarca faptul că pe Aristarch. devine însă un instrument pre ios de recuperare a textului. există diverse tipuri de conservări ale unor fragmente de text. excerpte. retori. scholiaşti1. de enciclopedii.g. îl cunoaştem aproape numai din scholiile la Iliada. tocmai pentru că în cazul multor texte este pu in numeroasă ori chiar întru totul absentă. Este vorba în primul rând de gramatici. în CIA IV 46b s-au conservat fragmente din tratatul de alian ă despre care vorbeşte Tucidide (V 47). de lexicoane.

Aulus Gellius: novmw/ prosevlqoien (Tucidide V 70 novmou provlqoen). Nu e de mirare că Ioannes Tzetzes – care a trăit într-o sărăcie atât de mare 60 .. ore (Cicero.5 diezwsmevnoi). enim mortalia (Lucre iu II 1153 e immortalia). fie cu unica mărturie a textului produs de autor. diezwmevnoi (Tucidide I 6. damna peregre rediens semper secum cogitet (Teren iu. Trin. Phil. de departe. Georgicele. Varia historia. Din literatura latină: Cicero: quin (Plaut. Phorm. I 208 die).este în acord cu toate manuscrisele sau cu o parte din ele (şi în acest caz adaugă o mărturie importantă la tradi ia directă). Aelianus. ori prezintă o lec iune singulară. Aulus Gellius: dies (Vergiliu. Ifigenia în Aulis. II 77 capite).. Între lec iunile eronate din tradi ia directă merită men ionate aparte cele datorate scăpărilor de memorie. 7.. 1400 eijko. cea mai interesantă şi merită să fie cercetată prin câteva exemple. 390 ). 243 damna exilia peregre rediens semper cogitet). Din literatura greacă: Su(i)da(s): eujsoiva~ (Sofocle. Oedip la Colonna.~ a[rcein). iar în acest caz avem de-a face fie cu o lec iune evident eronată. Aristotel: a[rcein eijkov~ (Euripide. Situa ia din urmă este. 705 qui). 39 a conservat trei versuri din finalul autentic al Ifigeniei în Aulis a lui Euripide.

furnizând însă forma uagacem. ele nu pot intra ca variante în aparat. VII 1.încât s-a întâmplat la un moment dat ca în bibliotecă să nu-i mai rămână decât un Plutarch – a fost constrâns să se bazeze pe memoria sa şi. Este surprinzător însă faptul că un profesor oficial de elocin ă. care nu se mai întâlneşte în alte pasaje (un hapax).19) Spartacum si qua potuit uagantem. Seneca. de pildă. multe pasaje ne sunt cunoscute numai din citate. Quaest. Câteva exemple: Buc.26): nec Pluuio supplicat herba Ioui. citează din Hora iu versul (Carm. 61 . stupet Verg. atribuind eronat fragmente de proză sau versuri. Pe de altă parte. agrestem Verg... carmine Verg. Examinatio). IV a 2. lunasque Verg. ca lectio difficilior (vide infra cap. I 424: stellasque Sen. a furnizat citate de o fidelitate îndoielnică..g.6. ca să fie potrivit cu contextul). din memorie.. a putut cita greşit. e.. Charisius. Recensio şi B. această atestare poate fi luată în considera ie în restabilirea textului hora ian. în Nat. cum era Quintilian.. Şi filozofului Seneca i se poate reproşa că a citat greşit din Vergiliu (Georg. dar înlocuind ficto cu longo. Aen.2. în consecin ă. Citatele care apar în lucrările gramaticilor impun o analiză atentă. II 95: nomine Sen. De benef. Citatele evident alterate nu pot fi luate în considera ie la stabilirea textului. Sunt încă şi mai numeroase erorile de memorie ale lui Seneca din operele altor autori. I 2: siluestrem Quint. citează Georg.. III 14. îi atribuie lui Ovidiu un vers din Tibul (I 7. B..1. II 45 carmine ficto. un autor ca Vergiliu. II 307 sedet Quint.5..

1.Florilegiile şi antologiile reprezintă o categorie aparte în transmiterea textelor. pentru că grupează piese sau capitole întregi. Lorenzo Valla a fost însărcinat de papa Nicolaus al V-lea să traducă în limba latină operele lui Herodot şi Tucidide. se rezervă termenul „antologie” (ajnqolovgion) pentru o culegere de poezii. de mici dimensiuni. Nu ştim care sunt codicele de care s-a folosit dar. iar termenul „florilegiu” (un calc latinesc. Moda alcătuirii unor culegeri de texte care se bucurau de aprecierea intensă a publicului a avut o dublă consecin ă. De pildă. al modei care a generat culegerea cunoscută acum sub numele Anthologia Palatina. Monumentele. în special din traducerea pe care a făcut-o la Tucidide. În mod tradi ional. codicele consemnează 62 . având acelaşi în eles. de „culegere de flori”). considerate la vremea respectivă de o calitate ieşită din comun. culegerea a asigurat supravie uirea acestor texte. Se poate ob ine un material pre ios pentru tradi ia indirectă şi din traducerea în altă limbă a clasicilor greci şi latini. a ajuns până la noi doar prin filtrul gustului literar. fără să putem suspecta întotdeauna că ar fi vorba de conjecturi sau de interpretarea liberă a umanistului. elogiată în toată Antichitatea. pe de altă parte. B. pentru texte în proză. Lirica greacă. perfect ilustrată de Anthologia Palatina: pe de-o parte. se poate distinge în mai multe pasaje un text grecesc care pare să păstreze inten iile autorului împotriva lec iunilor eronate ale codicelor de care dispunem. vide supra cap. ea poate fi responsabilă pentru dispari ia în timp a tot ceea ce nu fusese considerat valoros la vremea respectivă.

Şi imita iile pot servi la restabilirea lec iunii corecte a unui model. În utilizarea traducerilor ca tradi ie indirectă nu lipsesc dificultă ile de interpretare a posibilelor inexactită i formale. utilă pentru clarificările textului originar. Este foarte folositoare pentru textul lui Aristotel traducerea literală a călugărului Guglielmo di Moerbecke. La acestă listă. E. concumbit al. traducerile latineşti ale lui Cicero. cu atât este mai folositoare pentru critica de text. în schimb e mult mai pu in folositoare pentru Aratos cea prea liberă a lui Cicero. dar Valla traduce prin per se tantum. dar: Proper iu IV 1. există traduceri arabe şi latine.. Există pentru diverse opere ale lui Aristotel traduceri siriene. procumbit P2. Germanicus. VIII 87: (bucula) concumbit P. nu este suficient ca sensul să fie redat cu fidelitate: cu cât o traducere este mai servilă.pentru Tucidide II 39. pentru Galenus. procubuere Vo.: Vergiliu. în special când tradi ia directă nu este uniformă. ceea ce ar presupune lec iunea originalului grecesc . se adaugă în mod necesar o traducere grecească. Din punctul de vedere al restabilirii textului de bază. arabe.4 concubuere (boves) O. procubuit . dar aminteşte discret imita ia proper iană. Remigio Sabbadini în acest pasaj vergilian acceptă lec iunea comună procumbit.. ebraic. Avienus etc. pentru Aratos. latine. Buc.g.2 . şi care a func ionat vreme îndelungată ca bază a traducerii latineşti a Vechiului Testament: Septuaginta. Întreaga abordare stă sub semnul rela iei dintre original şi traducere. 63 .

În cazuri rare şi speciale, chiar şi parodiile pot servi la reconstituirea textului. Editorul Malkland reconstituie pe baza versului 907 din Aristofan, Thesm., v. 561 al Elenei lui Euripide. În general, toate referirile la un alt text (mai celebru), de tipul parodiilor, dar şi al aluziilor elogioase furnizează informa ii care pot fi exploatate pentru corectarea tradi iei directe. Una dintre cele mai celebre aluzii din literatura latină este cea prezentă în versul proper ian Nescio quid maius nascitur Iliade. Trimiterea este transparentă, pentru că din această perioadă datează epopeea lui Vergiliu; Eneida începe însă cu o surprinzătoare licen ă metrică, impunând o sinizeză în al doilea vers (Lauiniaque): Arma uirumque cano, Troiae qui primus ab oris Italiam fato profugus Lauiniaque uenit / litora Tradi ia directă atestă majoritar această formă; aluzia lui Proper iu, din versul citat mai înainte, este urmată de o formă aparte, Lauinis (litoribus), provenită dintr-un adjectiv Lauinus, -a, -um, aflat în opozi ie cu forma uzuală clasică (Lauinius, -ia, -ium). O formă similară este atestată la comentatorul Servius (Lauina). Este posibil ca Vergiliu să fi folosit forma Lauina, iar op iunea lui particulară să fi devenit cunoscută prin lecturile publice care au precedat încheierea epopeei. Editorul modern se află în situa ia de a alege între Lauinia (sus inută de majoritatea manuscriselor) şi Lauina (care reprezintă în acest caz lectio difficilior); pare o crea ie a lui

64

Vergiliu, preluată de Proper iu ca un omagiu. Edi iile vergiliene recente fac această schimbare cu pruden ă. Lexicoanele reprezintă o sursă pre ioasă de tradi ie indirectă. Dintre cele greceşti, sunt importante lexicoanele generale cunoscute sub numele autorului lor (prezumat, în unele cazuri): Hesychius, Su(i)da(s), Photios, precum şi Etymologicum magnum. Unele nu dau numele autorilor la care se referă, altele dau indica ii pe care nu le putem controla. Dintre lexicoanele latineşti, merită amintite cel al lui Festus (De uerborum significatu) şi cel al lui Nonius (Marcellus). Sunt atestate aici unele hapax legomena din texte (e.g. Catul 68,61 basso cu sensul pingui, crasso). Excerpte (rezumate, gr. ejpitomaiv) se făceau chiar înaintea perioadei alexandrine; sunt extrem de valoroase, mai cu seamă dacă au ca bază originale care s-au pierdut. În această situa ie se află periochae la Titus Livius. Când s-a conservat şi textul de bază, excerptele pot fi uneori utile, dacă sunt extrase dintr-o recensio mai bună. Pentru Caracterele lui Teofrast, excerptele transmise sunt folositoare în stabilirea textului. Parafraza (id est redarea în proză a unui text în versuri) furnizează de asemenea mărturii de tradi ie indirectă. De pildă, din opera lui Babrius, s-au păstrat fabule atât pe cale directă (în versuri), cât şi indirect, în proză. Parafraza e în mod evident mai târzie, dar se poate dovedi folositoare pentru stabilirea textului

65

originar în versuri.

Lykofron (poet grec din sec. al II-lea

a.Chr.) a scris, probabil, o tragedie intitulată Alexandra sau Casandra, plină de profe ii şi, în consecin ă, mai degrabă obscură. S-a păstrat numai printr-o parafrază târzie (de pe la 1000 p.Chr.), compusă de învă atul bizantin Ioannes Tzetzes. Imita iile, în măsura în care pot fi identificate, furnizează informa ii despre textul originar. Un pasaj din Istoria animalelor, tratatul de zoologie al lui Aristotel, a fost folosit de Pliniu cel Bătrân în Naturalis historia. Se constată că acolo unde în textul transmis direct apare cuvântul pneu`ma („suflare”) în textul latinesc apare fluctus (fluere, „a curge”); se poate deduce de aici că tradi ia manuscrisă directă a textului lui Aristotel este coruptă, prin transformarea secven ei rJ în pn: se reconstituie astfel termenul originar rJeu`ma („curgere”). Centones erau în Antichitate compozi ii literare de mare virtuozitate, alcătuite din versuri sau fragmente de versuri preluate de la autorii celebri. Etimologia este relevantă: cento, mai înainte a fi un termen tehnic literar, denumea o haină făcută din petice (litt. din „o sută” de petice, centum) Poetul Ausonius a scris un Cento nuptialis alcătuit în totalitate din hemistihuri vergiliene. Comparând cu manuscrisele care au conservat opera lui Vergiliu, de dată mai târzie, se poate afla cum îl citea Ausonius pe Vergiliu în sec. al IV-lea p.Chr. Un alt exemplu, din literatura bizantină: tragedia Cristo;~ pavscwn a fost considerată vreme îndelungată o crea ie a

66

Manuscrisul este grecesc. constatăm că la începutul textului nostru au dispărut cam opt rânduri (Asconius comentează un pasaj care azi nu mai există). fără a face cu adevărat parte din tradi ia indirectă. versurile sunt numerotate din 180 în 180. Datele stihometrice. Nu sunt specifice tradi iei textelor latineşti şi greceşti. aşadar numerotarea e indicată prin litere greceşti: primul număr care apare este p(cu valoarea numerică 17) şi manuscrisul continuă până la w(cu valoarea numerică 24). Biblia ebraică excelează în date stihometrice cu asupra de măsură (Masora indică. ştim aşadar cu precizie cât lipseşte: de 16 ori câte 180 de versuri. numărul de cuvinte din fiecare 67 . în categoria centones. Confruntând comentariul cu textul. con ine însă versuri întregi luate din Euripide şi poate fi încadrată. prezentă pe marginea foilor. printre altele. nu dă citatele în întregime. Ele se concretizează fie în numerotarea rândurilor. con in unele informa ii ce se pot dovedi utile. ci indică numai numărul rândului. în principiu. în comentariul pe care îl face la Pro Milone al lui Cicero. Într-un papirus de la Herculaneum. fie într-un număr total. Datele stihometrice sunt foarte importante în felul lor. pentru fiecare carte a Vechiului Testament numărul de versete. Asconius. cuprinzând versuri din Iliada. indicat la finele operei sau al unui capitol.epocii bizantine. chiar dacă tradi ia directă a textelor lui Euripide furnizează doar o mică parte din ansamblul operei lui.

al cuvintelor.carte. totalul versurilor. chiar numărul de litere. la sfârşitul fiecărui imn din RigVeda este notat pe margine numărul de versuri al imnului respectiv. 68 . imnul al doilea notează în plus totalul primelor două imnuri etc. Se notează. În literatura indiană. id est consoane). al silabelor. ca măsură de siguran ă a corectitudinii transmiterii.

trebuie nu numai să ină cont de gradul de credibilitate al fiecărei mărturii.5. În acest caz. ci este silit să decidă câ i dintre martori au auzit direct spusele şi câ i le-au preluat de la al ii: scopul prim al judecătorului este să reducă numărul mare de martori la câ iva. recensiunea are ca scop reconstituirea arhetipului familiei respective. toată tradi ia manuscrisă. Recensio constă în luarea în considera ie a tuturor mărturiilor care servesc la reconstituirea unui text. pe care le considera contaminate. Înainte de orice altceva. este suficientă examinarea acestui singur manuscris. din care descinde. care poate fi un codice încă existent sau. aflat în situa ia de a determina ce spusese o persoană uzând de referirile diverse ale mai multor martori. În prefa a la celebra sa edi ie De finibus. Metoda propusă de Karl Lachmann avea defectul de a dispre ui codicele umanistice. dar de încredere. cât mai pu ini. fie acesta un papirus sau un codice sau o edi ie princeps sau o cola ionare a unui codice pierdut: într-o asemenea situa ie. cum se întâmplă cel mai adesea. Dacă textul e conservat de mai multe manuscrise. RECENSIO Critica de text se împlineşte în trei momente distincte: recensio. în diverse grade. un codice dispărut. examinatio şi emendatio. Un text poate fi conservat de un singur manuscris. este necesară cola ionarea tuturor codicelor. recensiunea prezintă uneori probleme de mare dificultate. eliminatio codicum descriptorum se poate face însă 69 . Madvig compara critica de text cu un judecător care.

este necesară distingerea „mâinilor” diferite. Ca regulă generală. al IX-lea. al XIII-lea şi care doar prin intermediul unui număr indefinit de copii descinde dintr-un codice din sec. dar situa iile particulare pot fi diferite. În fiecare codice în parte. este suficient să ne gândim că un codice din sec. Se mai poate întâmpla ca un codice. al XIV-lea poate fi copia directă a unui codice din sec. pasaje ori chiar de pagini. Dacă în două sau în mai multe codice se găsesc în mod repetat omisiuni sau transpozi ii ale 70 . Chiar fără să dăm exemple. să descindă dintr-un model ce apar ine unei tradi ii mai bune şi să aibă. tot din sec.numai atunci când ne aflăm în posesia întregii tradi ii manuscrise. în consecin ă. al IX-lea şi. Se ine cont şi de caractere şi de cerneală. De mare importan ă sunt omisiunile sau transpozi iile de cuvinte. Nu rareori un codice este datat: fie că apare sau nu men ionarea datei. codicele cele mai vechi sunt şi cele mai pre ioase prin autoritatea lor. al XIV-lea (pentru a continua exemplul ipotetic). reprezintă o tradi ie mai veche decât un codice care a fost scris în sec. în consecin ă. Se trece apoi la stabilirea genealogiei codicelor. pentru că se poate întâmpla ca un codice să fi fost copiat de mâini diferite şi să nu aibă aceeaşi credibilitate în toate păr ile sale. o valoare mai mare decât un codice mai vechi care ar apar ine unei familii inferioare de codice. corespunzând orificiilor sau petelor din model. precum şi spa iile lăsate nescrise. examinarea atentă a ştersăturilor precum şi a stricăciunilor pe care le-a putut suferi codicele de-a lungul secolelor. este necesar aportul paleografiei în stabilirea sau confirmarea datei respective.

pentru a cita un exemplu. Nu este suficientă gruparea codicelor: se operează şi o grupare a erorilor. textul biblic pune cele mai complexe probleme. Mai mult decât asemănările (care confirmă descenden a dintr-un unic text). diversitatea ortografică rareori e importantă. prin cola ionarea lor. Lambinus. afinitatea lor este de netăgăduit. examinarea grupurilor de erori duce la stabilirea înrudirii între codice. în schimb trebuie să se ină seama de defectele semnificative. În Prodromus Novi Testamenti Graeci recte cauteque adornandi. îşi întemeiase pe zece codice edi ia sa din Hora iu şi pe cinci codice. Primele progrese în critica metodică a codicelor se datorează editorilor Bibliei greceşti şi ai Vulgatei: în condi iile în care niciun alt text nu a fost transmis printr-un număr atât de mare de manuscrise de provenien ă diversă.aceloraşi cuvinte sau ale aceloraşi grupuri de cuvinte. din 1725 Giovanni Alberto Bengel a fost cel dintâi care a formulat principiul lectio difficilior. cea din Lucre iu. După epoca Renaşterii. Robert Estienne a fost cel dintâi care a distins prin sigle manuscrisele folosite şi a indicat variantele pe marginile edi iei sale din Noul Testament (din 1550). Acelaşi Bengel a declarat că nu era posibilă o edi ie ştiin ifică a Noului Testament fără o clasificare a codicelor după 71 . să-şi structureze o bază sigură a propriilor lor conjecturi. editorii cei mai buni de texte clasice au încercat să utilizeze un număr maxim de codice. pentru ca.

publicată în 1734. el a fost precedat în acest demers de Scaliger care. care au fost apoi expuse în formă de doctrină de Johann Jakob Griesbach. a formulat pentru prima dată regula corectă conform căreia trebuie să se ină seama nu de numărul manuscriselor. dominate de câteva principii: Lec iunea mai rară (sau mai dificilă. ci de calitatea lor (germana lectio). precum şi dacă prin intermediul ei se explică uşor alte lec iuni. Luc de Bruges. mai scurtă) trebuie preferată celei obişnuite (sau mai limpezi.genealogia lor. cu scopul pe care şi l-a propus. în Prefa a la a doua edi ie a sa din Noul Testament. primul dintre criticii Noului Testament. a recostituit ca arhetip un exemplar Gallicanum. Ceva mai târziu. cu ideile acestuia. mai obscură. în ansamblul edi iilor. dar cele mai multe dintre ele se pot referi şi la textele profane. în prefa a edi iei sale a Bibliei. Dincolo de această evaluare fundamentală. se disting prin aplicarea unui set de reguli1. după recomandările lui Griesbach. 1 72 . 1577). În contextul editării Bibliei au fost enun ate regulile criticii de text. Griesbach afirmă că lec iunea trebuie să fie examinată în ea însăşi. din 1796. sintagma lectio difficilior sintetizează în mod curent acest principiu. O lec iune este bună dacă este în acord cu uzul limbii şi cu stilul unui scriitor. lec iunile bune. mai lungi). mai uşor de în eles. şi. Cele cincisprezece reguli impuse de Griesbach se aplică strict la edi ia Noului Testament. a adăugat la cercetare locul de unde proveneau codicele. cu circumstan ele exegetice şi istorice. în Castigationes in Catullum (Paris.

în acelaşi fel. duobus modis intellegitur. 73 . alterum interpretatione continetur. După judecarea calită ii intrinseci a unei lec iuni se examinează calitatea codicelor care o con in (fie prin autoritatea sa proprie. pe care l-a expus dens în prefa a edi iei sale la Noul Testament. et testimoniis ubi peccant. sunt de îndepărtat lec iunile care par să fie glose sau îşi au originea în comentarii ori scholii. ci autoritatea familiei.Lec iunea care repetă un cuvânt sau o idee învecinată este inspirată de această vecinătate şi. nu are valoare. cea mai bună este cea care poate explica originea tuturor celorlalte. testibus examinandis. Nam quid scriptum fuerit. Vechimea unui codice nu este în sine un criteriu de autoritate (vide prima parte a capitolului). Între mai multe lec iuni. publicată în 1842: Ad scripta ueterum repraesentanda duabus diuersis utimur artibus: nam et qui scriptor. în consecin ă. Nu contează numărul de codice. ci cel al familiilor. emendare. Karl Lachmann (1793-1851) este fondatorul unui sistem sever şi metodic de critică de text. originem detegere. Iudicandi tres gradus sunt recensere. fie prin cea care rezultă din confruntarea cu ceilal i codici). nu are importan ă consensul codicelor. quid scripserit disputamus. O sută de codice dintr-o familie valorează mai pu in decât două sau trei codice care respectă tradi ia unei familii mai bune: în concluzie. et quo rerum statu quid senserit et cogitarit exponimus: quorum alterum sibi iudicandi facultas uindicat.

nisi de scriptore constiterit. quod primo loco posui. în al doilea caz. absolui non potest: rursus emendatio et libri originis inuestigatio. quia ad ingenium scriptoris cognoscendum pertinet. cât mai precis cu putin ă. tertio gradu quis quo tempore. sunt esen iale legile formulate de Maas. Ex auctoribus quaerere. nisi illa una quae debet esse omnium prima: illam dico quae testium fidem perscrutatur et locupletissimis auctoribus tradita repraesentat. id quod recensere dicitur. Itaque ante omnia quid fidissimi auctores tradiderint quaerendum est. tum quid a scriptoris manu uenire potuerit iudicandum. Tradi ia manuscrisă este reprezentată fie de un singur martor (codex unicus). Dacă depinde de un exemplar 74 .reuocandis ad uerum: ita sensim a scriptis ad scriptorem transiri debet. recensio constă în descrierea şi descifrarea. Quo fit ut nulla huius negotii pars tuto a ceteris separari possit. de o concisă limpezime. a martorului unic. qua condicione. nisi quod testes ferant intellectum fuerit. Fiecare martor depinde fie de un model (exemplar) care a supravie uit. locum habere. Pentru critica de text a vremurilor noastre. sine interpretatione et possumus et debemus: contra interpretatio. quibus adminiculis usus scripserit explorandum. fie de unul pierdut. tamquam fundamento nititur interpretatione. fie de mai mul i. demnă de cultura antică. În primul caz. demersul este complex.

cu sau fără ramificări ulterioare. ramurile tradi iei care se desfăşoară în felul acesta apar în martorii supravie uitori. Un martor care se arată arată aşadar a fi lipsit de valoare poate fi eliminat (eliminatio codicum descriptorum). Un martor este fără valoare (în calitatea lui de martor) atunci când depinde în exclusivitate de un exemplar care a supravie uit sau de un exemplar care poate fi reconstituit fără ajutorul lui. atunci ne aflăm în prezen a unei divizări în tradi ie. prin aceasta. ne apropiem mult de reconstruc ia originalului (constitutio). Diferen ierea are loc numai dacă după un singur model au fost făcute două sau mai multe copii. care se concretizează în ramificarea codicelor.pierdut. dar numai dacă nu aduce niciun fel de alte informa ii (cum ar fi pasaje cola ionate pe baza altor codice). diferit de arhetipurile familiilor de manuscrise (modele reconstituite pe baza atestărilor). acesta poate fi sau nu reconstituit. Textul acestui arhetip este lipsit de oricare dintre erorile rezultate din ramificările ulterioare şi este. Dacă rămân totuşi destule codice după ce au fost excluse cele inutile. Dacă poate fi reconstituit. fie cu ajutorul lui. Calea cea mai simplă de a urmări evolu ia arhetipului prin concretizarea lui în codice este să se presupună că toate copiile 75 . mai aproape de original decât textul oricăruia dintre martori. Dacă reuşim să stabilim textul lui. reconstituirea se face fie fără ajutorul martorului. Modelul din care provine prima ramificare este arhetipul la modul absolut.

astfel încât ramurile formei primare să fie izolate de 76 . prezintă erori particulare ale unor modele de care nu depind în mod direct. id est că niciun scrib nu a combinat mai multe modele (contaminatio) şi că fiecare scrib. o asemenea situa ie este obositoare şi. Este mult mai plauzibil ca. în mod conştient sau inconştient. într-un manuscris. Nu este obligatoriu ca o contaminare să se producă prin intermediul unui scrib care a avut în fa a lui două modele şi a copiat şi dintr-unul. Există unele măsuri de protec ie împotriva contaminării: dacă o operă este transmisă în ramuri particulare ale tradi iei cu un titlu diferit. Realitatea tradi iei manuscrise este diferită de această evolu ie prezumată. pe de o parte.făcute de la prima ramifica ie a tradi iei reproduc fiecare câte un model. dacă nu chiar imposibil. tabloul rămâne pentru noi lipsit de claritate. şi din altul. nu mai indică erori specifice ale modelului lor (corectându-le dintr-o altă sursă) şi. pe de altă parte. Contaminarea se dezvăluie acolo unde martori contamina i. a deviat de la modelul său. dar etapele impun o primă abordare distinctă. de aceea. Pe baza acestei presupuneri simplificate este în general posibil să se demonstreze interrela ia tuturor martorilor rămaşi şi să se indice numărul şi pozi ia tuturor ramificărilor intermediare în tradi ie. Dacă unele dintre aceste modele sunt pierdute. greu plauzibilă. procesul de eliminatio din ansamblul acestor contaminări este limitat. citirile divergente dintr-un alt model (care nu este al lui) să fie notate pe margine sau între rânduri. id est a făcut greşeli specifice. Dacă însă scribi individuali au contaminat mai multe modele.

este adesea imposibil să se stabilească rela ia unui martor cu modelul lui şi al i descenden i din model. pot fi cu uşurin ă transmise în linie directă. Dacă scribul nu deviază de la modelul său. De aceea lec iunile corecte care ar putea fi atinse prin conjectură nu pot fi acceptate pentru a salva un martor de eliminatio. acolo unde se produc greşeli specifice de tipul acesta. este cu putin ă să se identifice rela ia originală dintre martori. Mai mult. Există o suită de împrejurări atipice: dacă un scrib emendează corect o greşeală a modelului său printr-o conjectură fără să indice explicit faptul acesta. deteriorările (corruptelae) evidente. ine de examinarea (examinatio) prezumptivelor 77 . se poate crea impresia că el depinde de un alt model sau că şi-a contaminat textul cu un asemenea model. aşa încât. Este vital să se găsească dovezi pozitive ale dependen ei unui martor de un alt martor supravie uitor.ramurile formei secundare. dacă aceasta e cerută în temeiul altor motive. Identificarea lec iunilor la care un martor putea sau nu ajunge prin conjectură variante. dar sunt greu de transmis în contaminare. în mod deosebit lacunae.

reperele pot fi informa iile pe care le avem asupra autorului sau a punctului lui de vedere. dar acceptabilă. fie la câteva conjecturi mai mult sau mai pu in satisfăcătoare. se recunoaşte că nu s-a găsit pentru pasajul respectiv nicio repara ie prin conjectură. ori pot fi reconstituite. care ori au supravie uit. În prima din aceste patru situa ii trebuie să considerăm tradi ia ca fiind originalul. iar indiciul grafic al acestui impas este crux. fie la două seturi de variante. Această încercare conduce fie la o emendare evidentă în sine. se impune o abordare circumspectă. în chestiuni de con inut. Trebuie să verificăm tradi ia uniformă a cazurilor în care ele sunt în acord pentru a descoperi dacă reprezintă originalul. Acolo unde tradi ia se dovedeşte a fi coruptă. sau este inacceptabilă. Conjectura 78 . în caz contrar. fie la un arhetip care se poate reconstitui cu un mare grad de precizie. aceste seturi de variante conferă textului statutul de arhetip numai atunci când concordă între ele. Ca rezultat al acestei examinatio.6. Procesul de recensio conduce fie la un codex unicus care a supravie uit. descoperim că tradi ia respectivă se află într-una din situa iile următoare: este cea mai bună cu putin ă ori la fel de bună ca alte tradi ii ori mai rea decât alte tradi ii. EXAMINATIO 13. în judecarea chestiunilor de formă. este recomandabilă concentrarea aten iei asupra stilului operei. în ultima – ca fiind iremediabil alterată. în celelalte două. se impune remedierea ei prin conjectură (diuinatio). Nu există standarde absolute după care să ne ghidăm.

în vreme ce altele se datorează în mod evident coruperii textului prin copiere. Dacă se poate arăta că. niciun autor nu aspiră la o anomalie în sine. numai prin acest fapt. Un text este considerat incurabil (sau recuperabil numai cu ajutorul unor coinciden e norocoase. fără a sacrifica nimic. din vreun punct de vedere.cea mai obişnuită constă în îndepărtarea a ceea ce este nefiresc. privit cu suspiciune. rămâne loc pentru îndoieli. ar fi existat o formulare normală acolo unde tradi ia a consemnat una neobişnuită. Se cuvine să se distingă net între anomalie şi singularitate: ceea ce este unic nu merită să fie. dintro suită de motive: de regulă. valoarea multor conjecturi constă în faptul că tocmai ele arată de ce autorul a respins formularea normală. tocmai 79 . atunci anomalia probabil că se bazează pe o corupere a textului. pentru care modalitatea uzuală de formulare ar fi fost nepotrivită. Când devierea de la normalitate este relativ mică. Pe de altă parte. ceea ce. în cele mai multe cazuri însă. împreună. ci adesea când o anomalie deliberată sau ceva neobişnuit sau implauzibil a suferit o mică stricăciune. Pe de altă parte. îndoiala este alungată chiar de conjectura însăşi. este aproximativ acelaşi lucru) nu atunci când o lec iune care nu este anormală a suferit o corupere gravă. Presupunerea pe care o implică o conjectură (că recunoaştem acolo o anomalie) nu poate fi pusă în legătură cu ceva admis sau inten ionat de autor: aşa sunt situa iile în care întâlnim o anomalie majoră sau o serie de mai multe anomalii mărunte. Există câteva anomalii despre care se poate admite că îi pot apar in autorului. ci cel mult se poate presupune că o anomalie este consecin a dorin ei autorului de a spune ceva neobişnuit. din punct de vedere metodologic.

de aceea se preferă ca regulă lectio difficilior). prin natura lor.). ceea ce explică cel mai bine felul în care s-a produs deteriorarea textului. scrierea. dar întotdeauna secundar în critica de text. condi iile culturale etc. în condi iile în care se exclude cu greu posibilitatea ca ceva de felul acesta să se afle la originea dificultă ii. În sfârşit. starea studiilor clasice. tendin a ca o expresie neobişnuită să fie înlocuită cu una obişnuită.g. pe alte temeiuri (istoria tradi iei autorului respectiv. ortografia. Mai apoi. Chestiunea principală. istoria limbii. este recomandabil să se ia în considera ie în primul rând ceea ce este mai potrivit cu stilul şi cu subiectul. tehnica de editare. fie absolut necesar din punctul de vedere al stilului ori con inutului. la corupere. de valoare aproximativ egală în stil şi con inut. de a determina dacă este un act fie acceptabil. se ine seama de câteva elemente. se stabileşte categoria de coruptele care este prezentă cel mai frecvent în tradi ia respectivă. iar. sau când se alege între conjectură şi crux. Scopul de a demonstra existen a unor presupuse erori joacă un rol important. nu progresează odată cu identificarea 80 . se identifică greşelile cele mai plauzibile pe temeiuri psihologice (e. se delimitează deteriorările cele mai plauzibile în răstimpul dintre original şi arhetip. imposibilitatea de a face o conjectură evidentă nu trebuie să anuleze presupunerea unei coruperi a textului. Mai întâi. Când există posibilitatea de a opta între mai multe conjecturi. în al doilea rând.anomaliile. Oportunitatea unei asemenea demonstra ii apare numai când se impune alegerea între mai multe conjecturi (sau variante). expresiile unice sunt predispuse. În identificarea acestui parcurs.

Putem şti care sunt cele mai răspândite tipuri de corupere. Ele nu oferă un tablou al frecven ei variabile a erorilor şi nici nu arată ce tipuri de erori nu se produc. standardele pentru a judeca ce greşeli trebuie să fie considerate probabile în cazurile individuale. dar nu putem fi siguri că o anumită deteriorare apar ine uneia dintre ele. Ar trebui să se ajungă la erorile specifice martorilor ale căror modele pot fi reconstituite cu certitudine prin recensio. în func ie de diverse perioade ale istoriei. în consecin ă. de tipuri de literatură şi de caracteristicile scrisului utilizat în diverse localită i. folosind martorii aşa cum reies ei din exemplarele care au supravie uit (în condi iile în care particularită ile lor nu se regăsesc în mod normal în edi iile critice). Putem fi uneori siguri că o lec iune corectă din text este cu adevărat corectă.erorilor care sunt mai mult sau mai pu in probabile. Mai mult. Colec iile de greşeli comune care au fost făcute până acum dau numai nişte exemple de tipuri specifice de greşeli. ar fi necesar să se întocmească un catalog al tuturor greşelilor specifice. au grade diferite de probabilitate în cazurile îndoielnice. chiar dacă se bazează pe o conjectură. pe care nimeni nu le-a negat vreodată. Lipsesc însă. Pentru a ajunge pe un teren solid în acest domeniu. Abia în ultimul rând ar trebui lua i în 81 . dispuse în clase. o lec iune nu este greşită dacă nu există nicio explica ie evidentă a erorii în tradi ia pe care o presupune lec iunea. în general. Rareori putem fi siguri că o coruptelă nu avea cum să se producă. În orice caz. coruptelele tind să devină tot mai grave în transmiterea textului. experien a ne înva ă că diverse tipuri de greşeli apar cu o frecven ă diversă şi.

cu tradi ia. O investiga ie de felul acesta ar fi în cea mai mare măsură dezirabilă în cazul interpolărilor. pentru a anula luarea în considera ie a unor coruptele care se puteau produce numai la o dată ulterioară celei a arhetipului. în fond. numai că există fără îndoială material superfluu (sau al cărui caracter indispensabil nu poate fi demonstrat) în orice original. Cum multe dau impresia unui material superfluu. Istoria interpolărilor este strâns legată de cea a falsificării întregii opere. ci reprezintă o încercare de a restaura originalul ori de a prezenta un fals drept original. printr-o interferen ă conştientă. id est clasa de alterări (mai ales de tipul inser iilor) care nu se datorează accidentelor. 82 . atunci se poate suspecta existen a unor greşeli de acelaşi tip în sec iunile pentru care nu avem posibilită i de control. Uneori este important să se determine data arhetipului reconstituit. Alterările de tipul acesta sunt deosebit de primejdioase. dar nu admisă în mod deschis. În felul aecsta se generează o problemă spinoasă. tendin a generală este de anulare a lor.considera ie martorii ale căror modele pot fi reconstituite numai prin selec ie (selectio) sau conjectură (diuinatio). pentru că este adesea foarte greu să se demonstreze că un text bazat pe ele a fost deformat. În aceasta constă uriaşa valoare a citatelor care derivă dintr-o ramură mai veche a tradi iei şi. valoarea tuturor mărturiilor de tradi ie indirectă. Dacă un arhetip (sau codex unicus) este în anumite sec iuni degradat până la rangul de simplu purtător de variante sau chiar de codex descriptus.

o conjectură poate fi confirmată sau cel pu in sus inută fie prin întrunirea acordului tuturor persoanelor calificate să o judece (un concept dificil de definit. datorate fie conjecturii. nu demonstrează că examinatio a adus textele mai aproape de certitudine. pe de altă parte. care însă nu au fundamentat o metodologie de cercetare cu succes garantat. Pe de altă parte. discrepan ele radicale dintre edi iile standard. De-a lungul timpului. La polul opus se plasează respingerea criticii conjecturale în principiu. care nu au fost observate de cel ce a ini iat-o. pe de o parte. în vreme ce. au existat destule asemenea confirmări şi anulări. încă şi mai mult. de altfel). sau prin apari ia ulterioară a unui martor mai timpuriu decât arhetipul familiei (cu excep ia cazului în care lec iunea acestuia este tot o conjectură). poate fi respinsă prin demonstrarea faptului că tradi ia este validă sau pe calea unor lec iuni mai bune. dar surprizele care decurg din aproape fiecare papirus nou descoperit şi. este cu 83 . în care tradi ia însăşi rămâne neschimbată. Impresia generală este că. au fost acceptate prea multe conjecturi din tipul celor care implică o mutilare violentă (id est cu adevărat iremediabilă) a textului. Admiterea limitărilor de care se loveşte restabilirea textului are rolul de a-i nuan a parcursul şi de a arăta în ce măsură este un demers deschis. au fost trecute cu vederea coruptelele din tradi ie sau din textul vulgatei doar pentru că nu se oferise încă o solu ie convingătoare. Pentru destinul textului. fie prin formularea de noi argumente.În procesul de examinatio. Informa iile de dată recentă au confirmat puterea de pătrundere a multor editori. fie descoperirii unui nou martor dintr-o tradi ie mai timpurie.

În situa ia tipică. chiar dacă lec iunea originalului. Pe de altă parte. reconstruc ia originalului rămâne incertă.mult mai primejdios ca o coruptelă să treacă nebăgată în seamă. procesul de recensio conduce adesea la două variante. pentru că se poate produce numai dacă un pasaj care a rămas valid din vremea arhetipului (altminteri lec iunea arhetipului nu poate fi descoperită prin conjectură) a fost mutilat diferit în cele două ramuri. Ambele variante pot fi în elese ca erori izvorâte din aceeaşi lec iune a arhetipului. una din cele două variante poate fi în eleasă ca eroare. este pe deplin satisfăcătoare în stil şi con inut şi explică în ce fel a apărut una 84 . ob inută prin selectio sau diuinatio. Este o situa ie atipică. dar demersul în sine adânceşte cunoaşterea textului respectiv. Această lec iune a arhetipului. în examinatio. coruptela nedetectată strică imaginea totală asupra stilului. În acest caz. decât ca un text valid să fie atacat în mod nejustificat: fiecare conjectură eronată provoacă o reac ie de respingere. O altă situa ie atipică apare atunci când nu poate fi găsită nicio lec iune care să explice ambele variante. descoperită prin diuinatio. se stabileşte dacă una sau alta dintre ele este originalul. Există însă şi situa ii atipice. devine după aceea baza pentru viitoarea examinatio. iar de aici se deduce că cealaltă variantă trebuie să fie lec iunea arhetipului. la care se ajunge prin selectio. devine după aceea baza unei viitoare examinatio. Când tradi ia se desparte în două ramuri. Mai apoi. Această lec iune a arhetipului.

capabil să reproducă fără abatere modelul. în etapele mai vechi ale criticii de text. Un corolar al acestui principiu era adoptarea ca martor cu autoritate a unui manuscris considerat complet. de asemenea. Oricît de mult s-ar deosebi ca valoare seriile de variante. fără a respinge vreo variantă mai înainte de a fi verificată.dintre variante: varianta a cărei origine rămâne obscură poate merge îndărăt în timp până la o lec iune mai bună a originalului. Tentativa de a trata codex optimus de parcă ar fi fost codex unicus nu a fost cu totul depăşită nici în prezent şi se poate chiar ajunge. presupunând în mod eronat că ar fi fost produsul unui copist ideal. a urma textul majorită ii martorilor. Scopul esen ial 85 . bun. fără nicio preocupare pentru calitatea martorilor. la concluzia că un codex optimus este cu adevărat codex unicus. în situ ii anume. or. selectio se face independent în fiecare caz. cel mai vechi. Există. principiul era să se urmărească vulgata (textus receptus). care încă nu a fost descoperită prin conjectură. Diagrama care redă interrela iile dintre martori este indicată prin denumirea stemma. în pofida faptului că o sută de manuscrise care derivă dintr-un sigur manuscris au mai pu ină autoritate decât acest singur manuscris. Metodele de testare a variantelor au o valabilitate recunoscută. posibilitatea ca acestea să fie două versiuni ale originalului şi este plauzibil ca cele două versiuni să fi fost după aceea contaminate în arhetip. Imaginea este luată din domeniul genealogiei: martorii sunt în rela ie cu originalul aşa cum membrii unei familii se înrudesc cu fondatorul acesteia.

86 . de a reconstitui originalul. nu este atins prin simpla compara ie.însă.

7. EMENDATIO După recensio şi examinatio, se trece la emendatio, adică la corectarea erorilor rămase în urma recensiunii codicelor. Scopul este alcătuirea unui text cât mai pu in diferit de exemplarul de autor (pentru că, cel pu in în cazul unui text de o oarecare lungime, este imposibilă restituirea integrală a textului produs de autor). Muretus (Variarum lect. I, 15, c. 16) compara critica de text cu un medic: după cum medicul vindecă mai bine un bolnav dacă ştie care îi este starea obişnuită de sănătate, tot aşa şi criticul poate corecta mai bine stricăciunile suferite de codice dacă ştie care sunt erorile pe care le comit de obicei copiştii. În general, distingem între conjecturi corecte şi greşite şi suntem înclina i să îndepărtăm tot ce nu este „corect”. Cu toate acestea, conjectura, fie că e corectă sau greşită, este o parte importantă a etapei de examinatio, adică investigarea dacă textul transmis este sau nu cel mai bun cu putin ă. Pentru a determina valoarea unei conjecturi ca mijloc de investiga ie (conjectura de diagnostic), este lipsit de relevan ă dacă a reuşit să fie convingătoare în detaliu sau mai degrabă reprezintă, împotriva tradi iei, răul cel mai mic, ori dacă este complet greşită. Intră în atribu iile editorului să decidă care dintre conjecturile de felul acesta merită să fie men ionate în apparatus criticus. Eroarea cea mai frecventă pare să fie transpozi ia de cuvinte. E.g. Eschil, Prom., 545: cavri~ a[cari~ codd., a[cari~

87

cavri~ Turnebus; Plaut, Aul., 425: malo tuo magno cod., magno malo tuo Hare. Se produc şi transpozi ii de versuri: de pildă, copistul a sărit un vers şi îşi dă seama abia după ce a terminat de scris toată pagina; atunci, cu sigla h.d. (hic deest) sau cu vreo altă siglă asemănătoare, indică locul în care trebuie adăugat: numai că uneori sigla este trecută cu vederea şi de aici apar deteriorări (corruptelae). Sunt frecvente omisiunile de litere din corpul unui cuvânt. Uneori omisiunea se produce deoarece copistul sare de la o literă sau de la o silabă la alta identică, în acelaşi cuvânt sau în două ori mai multe cuvinte învecinate. E.g. Plaut, Pseud., 1022: qui si/c si/t, corr. Karsten; Valerius Maximus IV 4, 11: diurnis /atque nocturnis/ conviciis, corr. Madvig. Adeseori ,omisiunea se produce prin haplografie, (id est, din două cuvinte sau din două silabe sau din două litere egale se scrie una singură); e.g. Plaut, Bacch., 79: te ueniat codd., te eueniat Camerarius; Amph. 54: faciam cod., faciam iam Lachmann. Dimpotrivă, textul originar poate spori prin înglobarea unei glose; termenul glossa desemnează un cuvânt dificil, care are nevoie să fie explicat. Adesea, din cauza neştiin ei sau a neglijen ei copiştilor, au fost incluse în text glose adăugate în margine sau deasupra cuvintelor pe care le explicau. Uneori glosa înlocuieşte cuvântul autentic; e.g. Vergiliu, Buc., VI 40: ignotos, glosa din Pag, a îndepărtat ignaros R. O altă sursă de erori este proasta despăr ire în cuvinte, precum şi, în codicele greceşti, accentuarea inexactă. E.g. Eschil,

88

Suppl., 202: ei\xen codd., ei\ xevnh Sophianus; Plaut, Capt., 997: audax codd., haud ex Muretus; Pseud. 783: relego codd., rei ego Gruter; Seneca, Epist., 22, 15: nobis conqueri codd., nobiscum queri Haase. Deteriorările (corruptelae) apar şi sub influen a cuvintelor învecinate. E.g. Vergiliu, Aen., 354: munera PRp, praemia M (sub influen a cuvântului praemia din versul precedent). Uneori cuvinte care nu au între ele un raport gramatical sunt asimilate în mod, desinen ă personală, cazuală, în număr sau gen. E.g. Demostene, Phil., 45: tw`n eJautw`n codd., ta; eJautw`n Auger. Sursa unor erori şi interpolări o poate reprezenta un arhaism rău în eles de copist. E.g. Plaut, Amph., 554: tu autem cod., tuati (cf. carisius 221, Nonius 179, Gloss. Plaut.); Vergiliu, Aen., I 636: dii (arhaism restituit de Aulus Gellius; codicele atestă aici dei). În codicele mai vechi, numerele erau indicate cu cifre romane. O linie deasupra unui număr îl multiplica pe acesta cu o mie într-un text aritmetic; în schimb, într-un text literar, linia distingea cifrele de litere: de aici puteau apărea confuzii. E.g. Titus Livius XXII 60, 19: sescenta milia sau sescentis milia codd., sescentis Madvig şi Ingerslev; Cicero, Epist. ad Fam., XV 4.9: sex M H D, VII F, dar Madvig a intuit că arhetipul avea VI şi a corectat în ui. Cele mai frecvente confuzii apar însă în numele proprii. E.g. Cezar, De bello ciuili, I 57, 4: indomiti , illi Domiti

89

Proper iu II 32. Interpolările se datorează uneori scrupulelor religioase. sine  Gurlitt... în comentariul său la Oppianus. mai adesea. Conradus Rittershusius (1560-1613). printre cele mai remarcabile sunt epigramele lui Mar ial. prenumele Lucius (este o eroare de memorie şi trebuie respectată în stabilirea textului). g şi ch. XVI II.g. Carmina. a fost primul care a sus inut că diversitatea de lec iuni din operă se poate atribui edi iilor diverse ale operei sau chiar variantelor adăugate de autor pe original.1: fusus codd. Titus Livius III 4. 12: în unele codice se citeşte pardus în loc de pagus. d şi t.. Nu întodeauna cuvintele greceşti sunt transcrise corect în latină. Cicero.Buecheler. Fuscus Sigonius.40: naica dona codd. b şi p.1: sine uallo codd. fie pentru că cei care scriu nu au auzit bine sau nu au fost suficient de aten i: se schimbă adesea între ele b şi u (varianta consonantică).g. care se numea Marcus. din timpul imperiului.g. Există şi erori de autor care trebuie să fie mai degrabă semnalate.. pentru că un copist pios şi-a amintit de pasajul biblic habitabit lupus cum agno et pardus cum haedo accubabit (Isaia II 6). 14. Epist. caduca Scaliger. Multe erori derivă din dictare. Pasquali a demonstrat că aceste variante de autor se găsesc în textele greceşti şi latineşti din ultima perioadă a republicii şi.1: îi atribuie unui Bibulus. E. e. ad Att. Dacă lăsăm deoparte c. Hora iu. Ad Marciam. III 18. fie pentru că cel care dictează pronun ă greşit cuvintele. Nai. care a fost publicată pu in 90 . Seneca. decât corectate. XII. E. Dintre exemple.

1 dum non uis pisces. 91 . Este posibil ca aceasta să fie sursa diferen elor de nume proprii: I 10. După aceste edi ii individuale însă.dum non uis leporem. cu căr ile dispuse în ordinea în care au ajuns până la noi. Este plauzibil ca variantele să fi fost însemnate pe margine chiar de autor. La scurt timp după moartea lui Mar ial. dum non uis carpere mullos. poetul însuşi şi-a îngrijit editarea căr ilor individuale ale epigramelor sale. Această edi ie a fost reprodusă cu certitudine de mai multe ori şi din ea derivă arhetipurile celor trei familii de codice. V 14.după moartea sa. Există. el a publicat în anul 93 sau 94 un prim şi un al doilea corpus de căr i de la I la VII şi. şi alte variante de autor: III 13. cu pu in înaintea întoacerii în ară. dum non uis carpere pullos . a apărut o nouă edi ie a operei sale întregi. fără îndoială.1 Gemellus-Venustus.1 Myrtale-Tuccius. căr ile de la VIII la XI.

Obiceiul de a citi poezia epică în loc de a o asculta recitată nu a apărut dintrodată. când alfabetul fenician a fost preluat şi adaptat de greci. pentru a fi recitate la sărbătoarea Panateneelor. al V-lea. nu decurge însă din ea că au început să se răspândească volume din Homer în număr mare. al VIII-lea. Păstrarea textelor 1. Pe de altă parte. chiar dacă nu e cu totul la adăpost de îndoieli. După o tradi ie adesea repetată în Antichitate. al VIII-lea. necesitatea de a-şi scrie operele. iar căr ile au rămas o raritate până prin sec. obişnuin a de a compune literatură care se recita era încă vie şi nu s-a socotit imediat necesar să fie conservate în scris epopeile homerice. primul text scris al celor două epopei a fost pregătit la Atena din ordinul lui Pisistrate: informa ia este plauzibilă. dezvoltarea formelor literare care nu erau dependente de recitare a creat pentru autori. În Grecia antică.C. începând cu sec. Nucleul poemelor homerice a fost transmis pe cale orală vreme de câteva secole. cât timp încă nu se folosea scrierea. chiar dacă era întocmit un singur exemplar ce urma să fie aşezat undeva pentru a fi consultat: aşa se spune despre Heraclit că şi-ar fi depus faimosul tratat într-un templu şi poate din acest motiv tratatul a supravie uit până la 92 . de vreme ce scopul probabil al lui Pisistrate era să asigure o copie oficială a poemelor. BIBLIOTECILE ANTICE Istoria comer ului de carte poate explica în parte căile pe care literatura clasică a ajuns din lumea antică până la noi. în a doua jumătate a sec. literatura precedă scrierea.

iar Platon îl face pe Socrate să spună. 852). Totuşi. al V-lea se poate constata în Grecia existen a comer ului de carte. 304 K). Detaliile ne rămân însă necunoscute. Copiile se multiplicau şi se răspândeau probabil într-un mod limitat: se poate presupune că primele opere care să ajungă la un public. dar cazurile de felul acesta erau excep ionale. cu toate 93 .jumătatea sec. oricât de modest numeric. dat fiind că scribii preferau întotdeauna să folosească mai întîi fa a pe care fibrele erau orizontale.. după cum impunea forma însăşi.6. aproape întotdeauna era acoperit pe o singură parte. pentru că un text scris pe dosul foii s-ar fi şters foarte repede. chiar dacă uneori penuria de papirus impunea să se folosească pentru un text literar şi dosul foii. poate că şi suprafa a papirusului a contribuit la stabilirea acestei reguli.17). cu fibrele transversale fa ă de scris. Pliniu cel Tânăr. pentru această perioadă s-au găsit referiri la o sec iune a pie ei din Atena unde se achizi ionau căr i (Eupolis. Trebuie să amintim aici că lungimea textului cuprins într-o carte antică era modestă: copia Symposion-ului lui Platon. au fost cele ale filozofilor şi istorigrafilor ionieni. III 5. poate că exista o anumită cerere de copii şi în cazul poe ilor care formau baza instruc iei şcolare. în Apologia (26). când l-a citit Aristotel (vide Diogenes Laertios IX 6). că oricine poate cumpăra pentru o drahmă operele lui Anaxagora. fr. În rare ocazii. Este imposibil de spus între ce limite furnizarea şi pre ul papirusului i-a împiedicat ori i-a încurajat folosirea în Grecia. numai de la jumătatea sec. Epist. al IV-lea. avem informa ii despre uolumina scrise pe ambele fe e (Iuvenal 1. Un exemplu faimos este ms Hypsipyle al lui Euripide (P. Când era folosit pentru o carte (sul).Oxy.

ar fi fost de-a dreptul extraordinară supravie uirea în epocă elenistică a atâtor opere. Chiar dacă nu este credibilă tradi ia conform căreia tirani ca Pisistrate şi Policlet din Samos. din sec. al VI-lea. dar probabil că nevoia fusese resim ită mai înainte. Aristofan îl ridiculizează pe Euripide pentru că în compunerea pieselor se atinge adesea de izvoare literare (Ranae 943). să fi fost conservate în arhivele statului. al V-lea. plină cum este de parodii şi aluzii. între inute pe cheltuială publică. propria sa operă. Ştim că. au avut în posesie ample colec ii de căr i (Athenaios I 3a). Odată cu progresul din sec. între anumite limite. şi că actorii aveau în chip firesc nevoie de copii noi: dacă ar fi fost constrânşi să şi le procure folosindu-se de copiile private. este sigur totuşi că. cum erau Dionisiile. la sfârşitul sec. din când în când. cuprindea aproximativ echivalentul a şaptezeci de pagini tipărite. după reprezenta ia originară. Nu 94 . trebuie să fi fost şi ea. Dezvoltarea comer ului de carte le-a permis şi particularilor să-şi formeze o bibliotecă.) îi atribuie oratorului Licurg propunerea de a conserva în felul acesta copiile oficiale. existau biblioteci private. cu biblioteci proprii. dar este verosimil ca nişte copii oficiale ale operelor puse în scenă la sărbătorile importante. Nu există la Atena urme ale unor biblioteci generale. PseudoPlutarh (Vitae decem oratorum 841 sq. devine necesară întemeierea institutelor de tip academic. piesele erau reluate. al IV-lea.că întrecea cu mult măsura obişnuită. dependentă de o colec ie personală de manuscrise. pe de altă parte.

Chr. de pildă. situată în acelaşi complex de edificii sau în imediata vecinătate. Dincolo de aceste nesiguran e. V 51). dată fiind lipsa de exactitate cu care au fost transmise toate numerele mari de către autorii antici. Evang. în func ie de sursele antice şi. care l-a invitat anume la Alexandria pe Demetrius din Faleron. ale Liceului. care a întemeiat faimoasa bibliotecă din Alexandria (Diogenes Laertios IV 1. Prolegomena de comoedia) sau chiar şase sute de mii. este cert că au făcut mari eforturi pentru a aduna o colec ie de literatură greacă ce tindea către completitudine. 350b. în plus. Există anecdote care aruncă o lumină 95 .este surprinzător să găsim la Strabon (XIII 1. că erau acolo două sute de mii sau patru sute nouăzeci de mii de volume (Eusebius. Dacă acceptăm ca adevărată tradi ia din sec. trebuie să inem cont de faptul că un singur sul con inea. nu avem de unde să ştim în ce măsură bibliotecarii adoptaseră sistemul de a-şi procura dublete. Biblioteca a crescut rapid: numărul de manuscrise este apreciat în mod diferit. Prep. eminentul elev al lui Teofrast. dar nu erau trecute cu vederea nici cele literare. al III-lea. Se pare că se făcuse un mic pas spre crearea ei încă în timpul domniei precedente primului Ptolemeu. Această colec ie şi cea a Academiei au fost modelele imitate ceva mai târziu de regele Egiptului. Tzetzes. un singur dialog platonic de lungime moderată sau o dramă attică. Principalele materii de studiu în Liceu erau ştiin ifice şi filozofice.54) informa ia că Aristotel a adunat un număr mare de căr i. pe la 295 a. vaste. e dificil să se calculeze care era valoarea reală. O parte esen ială a institu iei. era faimoasa bibliotecă. care corespundeau fără îndoială intereselor.

cumpărând falsuri ale operelor rare (XV 105). aflăm că. Din aceeaşi sursă.asupra spiritului în care erau conduse afacerile bibliotecii. 96 . bibliotecarii alexandrini se lăsau adesea înşela i. în râvna lor de a-şi completa propria colec ie. pentru care a fost cerută o garan ie de cincisprezece talan i. dar. Se spune că regele ar fi decis să ob ină un text precis al tragediilor attice şi iar fi convins pe atenieni să-i împrumute copia oficială din arhiva statului. după ce au ob inut-o. autorită ile egiptene au decis să o păstreze şi să renun e la garan ie (Galenus XVII 607).

Codicele şi-au primit numele după biblioteca în a cărei posesie se află (ori s-au aflat la un moment dat) sau după numele latinesc (în formă adjectivală) al oraşului în care se află biblioteca respectivă sau după numele vechiului său posesor sau. NOMENCLATURA CODICELOR Miile de codice. Biblioteci. Angelicanus (Angelica a fost fondată la Roma. de călugărul Angelo Rocca). bibliotecile din Viena.4. Leiden. Cele care excelează prin numărul şi valoarea codicelor latineşti şi greceşti sunt bibliotecile Vaticană. C. Biblioteca Na ională din Paris. de sir Thomas Bodley).2. mult mai rar. încă de la primele decenii ale secolului al XIX-lea. vide infra cap. Iată câteva exemple din primul grup: Alexandrinus (Biblioteca Alexandrina a fost fondată de papa Alexandru al VIII-lea în 1690: acum face parte din biblioteca Vaticana). Lauren iană. 97 . În nomenclatura codicelor se pot distinge cinci grupuri. Bodleianus (Bodleiana a fost fondată la Oxford. Marciană. Ambrosianus (Biblioteca Ambrosiana a fost fondată la Milano în 1609 de cardinalul Federico Borromeo). care au conservat operele literare ale Antichită ii clasice se află aproape în totalitate. în 1605. München. în bibliotecile publice europene. după numele regiunii ori după numele formei sale. în 1598. Biblioteca Muzeului Britanic (Londra). pe pergament sau hârtie.

Palatinus (Palatina. Riccardianus (Riccardiana. în 1452. 1447-1455). Querinianus (Queriniana. Malatestianus (Malatestiana a fost fondată la Cesena. de prin ulelector Filip. în 1475). în 1478. la British Museum). al XVII-lea). în 1598. fondată la Brescia. Laurentianus (Laurentiana a fost fondată la Floren a. care a fost mai apoi papă sub numele Alexandru al VII-lea). de Riccardo Romolo Riccardi). de Domenico Malatesta Novello). de Cosimo de Medici). de papa Nicolaus al V-lea. la sfârşitul sec. fondată la Heidelberg. către 1590. fondată la Roma.Casanatensis (Casanatensis a fost fondată de cardinalul Gerolamo Casanate. de ducele Cesare d'Este). Corsinianus (Corsiniana. cardinalul Querini. Vaticanus (Vaticana. în 1444. Chisianus sau Chigianus (Chigiana a fost fondată la Roma în 1660 de Fabio Chigi. fondată la Roma în 1754 de cardinalul Neri Corsini). 1476-1508: cea mai mare parte a codicelor de aici se află în prezent la Vatican). din colec ia cardinalului Bessarion). de 98 . fondată la Floren a. Estensis (colec ia Estensis a fost transportată la Modena. Londinensis sau Londiniensis sau Britannus sau Britannicus (sub oricare din aceste nume se poate identifica un codice aflat la Londra. Marcianus (o bibliotecă Marciana a fost fondată la Vene ia.

Vallensis (de inut de Lorenzo Valla). Casinensis (de la Montecassino). Perusinus (de la Perugia). câteva denumiri de codice: Alexandrinus (din Alexandria Egiptului. Ashmoleanus (de inut de Elias Ashmole. După numele celui care a de inut la un moment dat codicele. pot fi amintite. Hauninesis (de la Copenhaga). parte a bibliotecii Vaticana). Salmasianus (de inut de Claude de Saumaise.g. Lipsiensis (de la Leipzig). codicele acestuia se află în prezent la British Museum). Amstelodamensis (de la Amsterdam). Berolinensis (de la Berlin). Peutingerianus (de inut de Conrad Peutinger). Alexandrinus. vide supra acelaşi nume. după numele bibliotecii Alexandrina. Colbertinus (de inut de Jean-Baptiste Colbert. conte de Arundel. Trevirensis (de la Trier). Dintr-al patrulea grup fac parte codice care şi-au primit numele după regiunea în care s-au aflat la un moment dat: 99 . Corvinianus (de inut de Mathias Corvin.: Arundelianus (de inut de Thomas Howard. în prezent codicele se află la Paris). Atheniensis (de la Atena). Wittianus (de inut de J. Athous (de la Muntele Athos). de Witt). aflat în prezent în parte la Paris. sunt desemnate. în parte la Wolfenbüttel). Guelferbytanus (de la Wolfenbüttel). Vindobonensis (de la Viena). e.Dintr-al doilea grup. regele Ungariei). cu titlu de exemplu. în prezent codicele se află la Bodleiana).

Bavaricus (codicele B al lui Demostene şi codicele C al lui Polibiu). Cele mai multe s-au păstrat totuşi ca apografe (copii directe) sau ca edi ii sau cola iuni (corecturi pe alte manuscrise). Pertz care l-a plasat cronologic (eronat) chiar în epoca lui Augustus. În secolele trecute. codicele nu au fost întotdeauna conservate cu grija cuvenită. paguba cea mai mare însă au făcut-o incendiile şi tulburările aduse de războaie. numit în prezent Laurentianus 37. În afara tuturor acestor categorii se plasează codicele Augusteus. din Vergiliu: a fost denumit aşa de G. 13). H. codice fundamentale ale celor mai vechi edi ii din clasicii greci şi latini au fost abandonate după tipărirea acestora. Foarte multe au dispărut din întâmplare sau pe o cale naturală. Cisalpinus (codicele A al lui Tucidide). Iată câteva exemple (alese dintr-un lung şir de codice latineşti dispărute). care indică numai pierderile cele mai importante din tradi ia manuscrisă ciceroniană: 100 . Adeseori. Oblongus (codicele A din Lucre iu). odată cu trecerea timpului. Al cincilea grup cuprinde pu inele codice care îşi dezvăluie prin nume o particularitate a aspectului: Decurtatus (codicele C din Plaut şi codicele G din Teren iu). Etruscus (codicele tragediilor lui Seneca. Quadratus (codicele B din Lucre iu).

Pro Rabirio Postumo. 101 . De oratore.♦ Vetus Cluniacensis al lui Poggio (cuprindea Pro Roscio Amerino. Pro Roscio comoedo. Pro Murena. Pro Rabirio perduellionis reo. Pro Caelio. ♦ codex Laudensis (opere retorice): Brutus. In Pisonem (se folosesc în reconstituire numeroasele apografe ale copiei lui Poggio). ♦ codex Veronensis (unele scrisori). ♦ originalele şi copia lui Poggio pentru Pro Caecina. De lege agraria. Pro Cluentio. Pro Milone).

iar oamenii care se adunau acolo erau. de activită i economice. iar rezultatul a fost naşterea unei institu ii scolastice necunoscute mai înainte: universitatea. Prototipul lor este Abelard. scrise de Carla Frova şi Antonio Ivan Pini. împreună cu elevii lor. 102 . îşi transmit discipolilor învă ătura. precum şi prin parcursul dramatic al rela iilor sale cu tânăra sa elevă Eloisa. Intelectualii elaborează noi construc ii de gândire şi. ale dezvoltării oraşelor. formează grupuri care devin de-a lungul veacurilor tot mai numeroase şi mai uşor recognoscibile: animă cu prezen a lor cartiere întregi. şi ei sunt împinşi să se gândească la activitatea lor. chiar embrionare. devenind medii ale unor remarcabile inova ii. de diviziune a muncii. capabili să dea via ă unor forme inedite de raporturi sociale. studiul 1 Capitolul de fa ă are ca bază articolele din revista Medioevo. nr. unde trăiesc în rela ii strânse în special cu breslele de meseriaşi. Magiştrii de felul lui Abelard. prin intermediul învă ământului. al XII-lea a făcut să vorbească despre el întregul Paris. filozoful care în primele decenii ale sec. de institu ii politice. 10 (1997). an I.3. prin îndrăzneala cu care aplica dialectica la discursul teologic. Centrele urbane renăşteau după secole de abandon. UNIVERSITĂ ILE DIN EVUL MEDIU În1 secolele care au urmat anului o mie. oraşele Europei occidentale s-au transformat. Într-o societate în care încep să se contureze forme. indiferent de originea lor. creative. Respiră atmosfera de libertate care caracterizează primele faze. Un passato da riscoprire. Înnoirea a avut urmări şi asupra vie ii intelectuale. oameni noi.

Maeştrii predau în vecinătatea catedralei Notre Dame. Parisul. Valoarea profesorilor şi curiozitatea elevilor au reprezentat motorul unor noi dezvoltări. printr-un jurământ. în a doua jumătate a sec. studiul şi învă ământul sunt acum o adevărată profesie. încredin ate unor profesori care erau clerici sau monahi. care în bisericile lor ar fi avut responsabilită i administrative şi pastorale importante. al XI-lea. al XII-lea. Şcolile. controlate de autoritatea ecleziastică locală. Studen i tot mai numeroşi veneau aici. Unii profesori au început să predea pe 103 . persoanele înseşi formau două grupuri distincte. În acest sens.şi învă ământul. În sec. universitates. inteau cu precădere la formarea de ecleziaşti de rang înalt. ca la o „meserie”. uneori chiar de departe. chiar topografia şcolilor pariziene a devenit mai complexă. activitatea intelectuală începe să devină o muncă din care se poate trăi. Ca şi al i oameni ce au o meserie (artizanii sau comercian ii). şi intelectualii sunt prezen i cu organiza iile lor corporative. în plus. Analogia dintre universitari şi lucrătorii din zonele urbane nu poate fi împinsă prea departe. sub jurisdic ia arhiepiscopului. Asociindu-se în mod liber. era un important centru scolastic. În universită i. logica) şi mai cu seamă teologia. pentru a studia disciplinele literare (gramatica. Ambientul citadin stimulează o transformare decisivă a istoriei în cultura occidentală. cu colegii lor. ei îşi apropriază puterea de a-şi fixa regulile propriei lor munci şi comportamentul pe care fiecare este obligat să-l respecte în interesul tuturor. pentru că rezultatele muncii lor erau prea diferite.

104 . controlau con inutul învă ământului. Învă a ii sunt chema i să pună în serviciul creştinătă ii toate resursele culturii lor. universitatea a început să elaboreze statute. sub diverse titluri. într-un moment în care încearcă să afirme cu putere autoritatea Scaunului roman asupra întregii creştinătă i. pentru a submina prerogativele episcopului şi ale cancelarului. Acesta reprezintă embrionul universită ii. toate aspectele de via ă privitoare la persoanele care. cu capacitatea de a-şi da autonom o normă. trimisul pontifical Roberto de Courçon a acordat acestor statute sigiliul aprobării papale. Papalitatea a în eles bine for a uriaşă pe care o are în sine cultura scolastică şi. cu participarea studen ilor. Către anul 1200. tot în mediul institu iilor ecleziastice. dar în afara jurisdic iei cancelare. sălaşul care-şi dispută cu Parisul titlul de cea mai veche universitate din Europa. În 1231 universitarii au ob inut de la papa Grigorie al IX-lea o serie de privilegii foarte importante: prin bulă papală. nu ezită să pună pe plan secund autoritatea ecleziastică locală. autoritatea impusă de episcop controlului şcolilor. universitarii au fost sprijini i de ponteficii romani. afirmându-şi. metodele didactice. Alta este istoria Universită ii din Bologna. De la sfârşitul sec. propria sa libertate: în 1215.malul stâng al Senei. pentru a stabili un raport direct cu noii intelectuali. fac parte din nucleul studios parizian. puterea a trecut în mâinile universitarilor. al XII-lea. Rezultatul este o structură complexă de autoguvernare. În dobândirea autonomiei lor. cetatea Paris este preamărită cu titlul de parens scientiarum. întemeiată pe norme scrise: profesorii.

în sculpturile tombale) arată maestrul la catedră. al XI-lea. cu atât mai pu in. Sunt căr ile din Corpus iuris. în primul rând pentru că. „lumina Bolognei”. în special la cei care se folosesc de drept în practica profesională (judecătorii şi notarii).Nu se ştie bine dacă au existat aici. 105 . „făclia dreptului”. pe căi aventuroase şi în mare parte obscure: unii maeştri au început să le recopieze şi să le pună în ordine. în postura de a o citi şi comenta în fa a unor grupuri de şcolari. şcoli de vreo oarecare importan ă sau ce anume se învă a acolo. Lucerna iuris. Reprezentările figurative de scene de şcoală (în manuscrie. unde. Nu se poate însă explica totul într-un mod mecanic. Există cu siguran ă un raport între înflorirea şcolilor noi şi nevoia de cultură exprimată de o societate aflată în plină dezvoltare politică şi economică. după sfârşitul Imperiului roman. începând cu sec. Tradi ia îi atribuie meritul ini iativei lui Irnerius. Cetatea se află în centrul unei regiuni. cu o carte deschisă în fa a sa. Italia centro-septentrională. să fie opera unei singure persoane. o întreprindere de asemenea dimensiuni nu se putea totuşi împlini pe durata unei genera ii şi nici. în perioada preuniversitară. În jurul acestor căr i iau naştere şcolile bologneze de drept. Manuscrise din acele „căr i de legi” au ajuns la Bologna. în care în sec. al VI-lea împăratul Iustinian adunase tezaurul legilor şi jurispruden ei antice care. se înregistrează semnele unei renaşteri juridice. rămăseseră atâtea secole împrăştiate şi nebăgate în seamă. la Bologna – dacă dăm crezare pu inelor mărturii –. la început au fost mai cu seamă căr i. care-l ascultă într-o atitudine de respect.

principilor şi cetă ilor. coborând spre Roma pentru încoronare. vor face din universitari un grup puternic şi capabil să se conducă autonom. Federico Barbarossa a întâlnit la Bologna o delega ie de profesori şi studen i. reluate în legisla iile sucesive ale suveranilor. Privilegiile acordate de Barbarossa. al XIII-lea. Dacă se 106 . mai cu seamă. Legătura cu cele două puteri universale a imprimat institu iei universitare unele dintre trăsăturile sale juridice cele mai caracteristice: în toate aşezămintele le sunt garantate universitarilor privilegii analoge. Aten ia cu care papii şi împăra ii au urmărit noile dezvoltări ale culturii intelectuale a fost determinantă pentru succesul extraordinar al universită ii în Evul Mediu. educându-i pe oameni să trăiască în supunere fa ă de Dumnezeu şi împărat. slujitorul Lui”. controlează toate aspectele vie ii „studiului”: programele de cursuri. ca şi în cele ale teologilor şi filozofilor parizieni. Prin reprezentan ii lor. fiind tutelate de statutul lor de cetă eni). dar în final trebuie să accepte acele universitates studen eşti ca o prezen ă de prim plan a vie ii cetă ii. Începând cu sec. iar titlurile conferite sunt recunoscute ca valide oriunde. Le-a garantat protec ia sa. disciplina internă.Cultura care se construieşte în şcolile universitare pune în mâinile juriştilor bolognezi. pentru că ei „luminează lumea cu ştiin a. Guvernul comunal pune vreme îndelungată piedici studioşilor străini care vor să se organizeze în corpora ii (cele bologneze nu au nevoie de garan ii speciale. chiar şi ponteficii intervin pentru a întări cu sprijinul lor puterea corpora iilor studen eşti. activitatea profesorilor. În 1155. o putere uriaşă. studen ii dialoghează cu institu iile citadine şi.

ea va rămâne în multe aspecte numai formală. mai cu seamă. dependen a universită ilor de puterile locale este foarte puternică. alături de acele spa ii de studiu născute din adunarea spontană a maeştrilor şi elevilor. îşi va adânci această caracteristică. studen ii continuau să-i plătească direct pe profesori. Încă din aceste prime ini iative de întemeiere. se în elege cum noii intelectuali pot să aplice la ei înşişi într-un mod cu totul particular mottoul: terras omnes tamquam meas uidebo. să se înzestreze cu o institu ie de studiu. mai ales din punct de vedere financiar (salariile profesorilor fiind plătite din banul public). autonomia corpora iilor universitare se reduce sim itor: în universită ile din Evul Mediu târziu şi apoi din epoca modernă. dintr-al XV-lea. precum şi principii şi suveranii încep să dezvolte o politică de plasare a universită ii în serviciul exigen elor unui 107 . Încă din primele secole. prin sistemul „colectei”. la Bologna.adaugă la acestea faptul că programele prezintă un grad înalt de uniformizare şi că latina este limba comună pentru to i. cu timpul. în schimb. până la jumătatea sec. În aceste condi ii. Aceasta nu înseamnă că marile aşezăminte îşi pierd caracterul şi ambi iile cosmopolite: este însă evident că oraşele ca formă administrativă. al XIII-lea. cu orgoliu. Universitatea are însă un alt chip. Ea este şi o institu ie solid înrădăcinată în realitatea socială şi politică a locurilor în care se găseşte şi. Federico al II-lea a fondat în 1224 Universitatea din Napoli. ale administra iilor orăşeneşti. iar oraşul Vercelli a decis în 1228. universitatea începe să devină tot mai clar o institu ie a statului. Din sec. apar altele care se nasc din voin a suveranilor. al XIV-lea şi.

pentru că nu este nevoie să supraevaluăm puterea culturii universitare. Către 1500 se numără cam optzeci. Padova. Este adevărat că nu toate universită ile. chiar din perioada anterioară): Bologna. Este totuşi impresionantă expansiunea fenomenului. filozofii. notari. în care rolurile sociale se rigidizează tot mai mult. 108 . nu trebuie să se creadă că aceste personaje. Iată o cronologie sumară a celor mai importante: Au universitate din sec. Într-o societate. supravie uiesc vreme îndelungată. Cambridge. juriştii strâng alian a cu papalitatea sau Imperiul) şi asumarea unui rol tehnic (când s-au pus în slujba oraşului ca profesionişti şi func ionari). cum este cea din Evul Mediu târziu. Paris. aceasta trebuie să furnizeze societă ii medici. angajate în slujbe preponderent tehnice. care rămâne determinată de descenden a familială. Salamanca. Situa ia era însă cu mult mai complexă. nu este suficient titlul de doctor pentru a garanta o carieră strălucită. func ionari cu o bună pregătire. îşi pierdeau cu totul specificul lor de intelectuali. în administra ia publică. Siena. Raportul intelectualilor universitari cu puterea a cunoscut inevitabil transformări. profesori şi. în unele cazuri. avoca i. Toulouse. mai ales cele apărute în perioada cea mai veche. Până în sec. Montpellier. Pe de altă parte. Napoli. al XIII-lea (şi. Harta difuziunii locaşurilor universitare în Europa devine tot mai densă în cursul Evului Mediu. al XIV-lea. Transformările au oscilat între asumarea unui rol de ideolog (când teologii. universită ile nu depăşeau un total de douăzeci.mediu politic teritorial precis: în fiecare centru orăşenesc. Oxford.

Roma imperială.1. iar în epoca modernă s-a afirmat pe toate continentele ca o institu ie tipică şi specifică a culturii a occidentale. au existat mari civiliza ii literate care nu au cunoscut universitatea. A. cunoaşterea era concepută ca un complex unitar. marcată de şcoli superioare care nu sunt totuşi comparabile cu universită ile în sens strict. Heidelberg. Rostock. disciplină): gramatica. din al cărui trunchi puternic se despart şapte ramuri. Cracovia. Miniaturile manuscriselor scolastice reprezintă adesea sistemul cunoaşterii prin imaginea unui copac. În sec. Freiburg. Erfurt. Coimbra (prin transferare de la Lisabona). al XV-lea: Leipzig. dialectica. le adânceau chiar mediile universitare. Viena. 109 . Louvain. Pisa. aşa cum au fost Grecia antică. aritmetica. cap. Şi totuşi. Tübingen. Perugia. Praga. chiar Islamul din perioada de aur. Roma. Köln. Trier. Universitatea a fost „inventată” în Occidentul latin. articulat în şapte discipline: cele şapte arte liberale (vide supra nota despre Martianus Capella. retorica. al XIV-lea se adaugă: Avignon. Copenhaga. Uppsala. Filologia). Pavia. pe parcursul secolelor de mijloc ale Evului Mediu.Lisabona. Saragozza. În sec. În Evul Mediu timpuriu. Înflorirea centrelor universitare răspundea unor schimbări pe care. Glasgow. mai departe. Ducerea la capăt a studiilor a necesitat întotdeauna trudă şi bani: câştigurile sigure şi prestigiul social reprezentau însă o răsplată pe măsură. În lumea modernă. Catania. pare greu de imaginat o societate avansată din punct de vedere cultural care să nu aibă un sistem universitar. geometria. câte una pentru fiecare artă (id est.

Un aşezământ universitar are menirea de a oferi pregătire în toate disciplinele. chiar dacă în general diverse centre îşi leagă renumele de grupuri particulare de discipline. dar se articulează în diferite facultă i ale universită ii: arte. Studium este unul singur. În şcolile universitare. mai complex. drept. Studen ii merg la Paris datorită faimei de care se 110 . iar societatea în întregul ei şi-a dezvoltat noi exigen e culturale. Studiul celor şapte arte liberale. începând cu sec. studiosul trebuia să fie stăpân pe toate aceste discipline. Mai mult decât to i ceilal i. chiar dacă în realitate. filozofii şi-au asumat sarcina de a teoretiza organizarea disciplinei. Noua concep ie asupra culturii rămâne una profund unitară. al cunoaşterii. după schema diviziunii filozofiei. profesorii au început să schi eze un edificiu nou. aşa cum se desfăşura în Evul Mediul timpuriu. O restructurare profundă a acestei scheme a avut loc la începutul celui de-al doilea mileniu. al XIII-lea. aproape nici unul nu reuşea să-şi desăvârşească efectiv întregul curriculum. Pentru a fi un învă at. dintre relativ pu inii care puteau accede la educa ia superioară. este acum o simplă pregătire pentru studiile superioare. medicină.astronomia. operele filozofului grec sunt un element decisiv pentru dezvoltarea filozofiei şi a ştiin ei. dar uneori se deschide înspre specializare. în disciplne care se ocupă de natură. muzica. Oameni noi s-au inserat în teritoriul literaturii. teologie. Această revolu ie se împlineşte sub semnul filozofiei aristotelice: traduse din greacă în arabă şi apoi din arabă în latină. discipline morale şi discipline care privesc realită ile supranaturale (metafizica). al căror con inut este articulat.

bucurau profesorii de arte şi de teologie, la Bologna, pentru a frecventa şcolile de drept. Programa unui curs universitar este constituită dintr-o selec ie de texte. Fiecare disciplină (teologie, filozofie, drept etc.) coincide cu căr ile autorilor care au tratat-o cu autoritate, iar profesorii au misiunea de a le transmite tinerilor con inutul lor întro formă nealterată. Con inutul şi metodele de predare erau teoretic similare în toate aşezămintele universitare (şi nu fără temei s-a insistat mult asupra rolului jucat de universitate în crearea unei culturi europene unitare); de fapt însă, puteau exista deosebiri chiar importante. Disparită i se remacă mai cu seamă în facultă ile de arte: în vreme ce în unele centre sau în unele epoci studiul era limitat la autorii vechi, folosi i în şcolile de arte liberale preuniversitare, la Oxford şi la Paris, în cursul sec. al XIII-lea, se citeau toate operele lui Aristotel. În vremea aceea, Aristotel era folosit şi de mul i teologi: chiar dacă facultatea de teologie avea ca texte de bază Biblia şi Sentin ele unui magistru din sec. al XII-lea, Petrus Lombardus (Libri quattuor sententiarum). Programa facultă ii de medicină cuprindea autori clasici, ca Hipocrat şi Galenus, şi tratate de autori arabi în traducere latină, în primul rînd „Canonul” lui Avicenna. Căr ile juridice pe care le reunise în sec. VI împăratul Iustinian în Corpus iuris stăteau la baza învă ământului de drept civil, în vreme ce dreptul canonic se studia din culegeri de norme ecleziastice. Întemeiată solid pe tradi ia autorilor, cunoaşterea transmisă de universitatea medievală poate părea la prima vedere statică şi repetitivă. Programele însă nu se men in neschimbate de-a

111

lungul timpului, ci se deschid primind, alături de textele clasice, tratate şi alte produc ii scolastice ale maeştrilor moderni, care devin şi ei „autori”. Şi, mai cu seamă, con inutul căr ilor nu este transmis ca ceva rigidizat: dimpotrivă, de fiecare dată este supus unui efort de interpretare din partea profesorilor; o operă doctrinală are subtilitate, fantezie şi îndrăzneală, ceea ce, în respectul absolut al textului clasic, o face capabilă să răspundă nevoilor şi intereselor modernită ii. Ştiin a medievală este în întregime întemeiată pe căr i (observarea naturii acoperă un spa iu marginal şi, sub acest aspect, revolu ia ştiin ifică de la începutul epocii moderne este cu adevărat o schimbare de perspectivă); nu se poate însă defini ca „livrescă” în sensul depreciativ al termenului. Cartea există prin medierea profesorului, ea trăieşte prin vocea lui. În două momente fundamentale ale didacticii universitare, lec ia şi disputa, studen ii înva ă prin intermediul ascultării. În lec ie, profesorul citeşte textul mai înainte de a-l comenta; în dispută, textul trebuie să fie deja total prezent în memoria celor care intervin, pentru a putea să-şi sprijine argumentarea pe autoritatea lui. Dacă pentru studiul individual studen ii au mare nevoie de pagina scrisă (şi de aceea epoca despre care vorbim este una de o extraordinară expansiune a produc iei de carte), aulele universitare rămân în mare măsură spa ii ale oralită ii. În cadrul raporturilor care au existat în Evul Mediu între cultura universitară şi celelalte culturi, merită pusă în valoarea problema lingvistică. Corpul universitar vorbeşte pretutindeni în limba latină şi rămâne fidelă acestei limbi de prestigiu chiar până

112

dincolo de sfârşitul Evului Mediu. Grupurile de intelectuali găseau în latină un puternic instrument de comunicare ştiin ifică, care anula barierele ridicate de limbile na ionale; iar universalitatea limbajului este un element fundamental în ideologia universită ii ca institu ie cosmopolită. Fa ă de societate în ansamblul ei, alegerea latinei este una de separare. În secolele în care se dezvoltă universitatea, nu numai lumea de rând, în via a de toate zilele, comunică în limba vulgară, ci chiar şi scriitorii deschişi la experimente folosesc în crea ia literară, cu tot mai mare insisten ă, noile limbi. În vremurile de început, raporturile dintre şcoală şi lumea literaturii în vulgară sunt foarte vii. Personajele care se mişcă într-o zonă de mijloc între cele două spa ii dezvoltă o intensă activitate de mediere: este vorba aici în primul rând de Brunetto Latini (cu numele latinizat în forma Burnectus Latinus), venerat de Dante ca maestru: în Tezaurul său, publicat în franceză (Li livres dou trésor) şi apoi în italiană (Tesoretto), el condensează mult din învă ăturile predate la Paris în facultatea de arte. Mai apoi, litera ii care aleg limba vulgară pornesc pe un drum cu o tot mai mare autonomie, ba chiar de contestare deschisă a culturii universită ilor. Clivajul dintre cele două lumi este menit să crească. Rămâne deschis canalul obişnuit de comunicare dintre şcoală şi culturile non-literate, prin pastorala religioasă. Predicatorii se străduiesc să traducă într-un limbaj accesibil poporului doctrinele pe care le-au studiat la universitate; numeroasele culegeri de predici în limba vulgară ajunse până la noi sunt o mărturie a strădaniei lor.

113

a implicat în mod natural instrumentele practice de 114 . raportul dintre ambientul de la curte şi cel din şcoală a fost vital. Gra ie traducerilor latineşti. Revolu ia culturală care a marcat Evul Mediu târziu şi care şi-a găsit momentul de maximă elaborare în fondarea universită ilor. unde. după unii istorici. cei dintâi intelectuali conştien i de func ia lor socială. Încă de pe la 1230. ci la curte sau în alte centre culturale. la îndemnul papei. În 1270 şi 1277. unde mecena i laici sau ecleziastici sus ineau întreprinderi de felul acesta prin însemnate mijloace financiare. începând cu jumătatea secolului. primele texte aristotelice intră în facultă ile de teologie. cum se definesc ei înşişi. În cursul sec. şi cu cele ale comentatorilor arabi. Avicenna si Averoe. Filozofii parizieni sunt magnanimi. necunoscute mai înainte. al XIII-lea. care le-au oferit profesorilor universitari texte fundamentale pentru toate disciplinele. tezele averroiste sunt condamnate de episcopul Parisului. metafizică ale lui Aristotel. În faza aceasta.Cultura universitară se deschide spre exterior nu doar pentru a da. sunt. universitatea din Paris are un destin extraordinar. datorate franciscanului Bonaventura şi dominicanului Toma d’Aquino. profesorii vin în contact cu operele de filozofie naturală. ci şi pentru a primi. văd lumina sinteze grandioase dintre cultura creştină şi gândirea clasică greacă. iar profesorii care le sus in sunt expulza i din universitate. morală. nu au fost făcute în interiorul universită ilor. Este semnificativ faptul că cea mai mare parte a traducerilor din greacă şi din arabă. menit să influen eze profund toată istoria culturii occidentale.

pe scurt. pe lângă miniaturile şi literele ini iale. precum şi semne de paragraf pentru a pune în eviden ă păr ile în 115 . Cartea tipică a Evului Mediu timpuriu era un codice produs în scriptorium-ul unei mănăstiri. răspunde unor modalită i de fabricare şi unor exigen e de întrebuin are cu totul diferite. textul este cuprins într-un sistem decorativ care. de studen i care urmăresc din ea lec iile profesorilor. care trebuie să corespundă noilor exigen e ale studen ilor universitari. Cartea era menită în esen ă să rămână în interiorul mănăstirii şi făcea parte în felul acesta din bunurile ei materiale. făcută cu glas tare. Cartea devine. prezintă şi titlurile în roşu – rubricae –.cunoaştere: căr ile. pentru studiu individual. un bun material menit vânzării şi folosit. Cartea universitară. cu margini ample destinate gloselor şi comentariilor la text. În interiorul textului. Apare acum o carte nouă. cu decora iuni rezervate paginilor şi rândurilor ini iale. care se dezvoltau în interiorul centrelor urbane. care este cu siguran ă exemplul cel mai tipic şi reprezentativ al produc iei medievale târzii. pe baza unui contract autentic. Codicele universitar prezenta pagini scrise pe două coloane. cu o scriere care în mod obişnuit nu separa cuvintele. cuvintele sunt de regulă despăr ite unele de altele. Copiată în ateliere laice de scriere. din thesaurus: mai apoi putea fi dăruită vreunui personaj eminent. primeşte sarcina de a transcrie. iese din mâna unui copist de profesie care. prezenta cel mai adesea foi scrise complet. având loc în refectoriu sau în curtea interioară a mănăstirii. cu spa ii ample între rânduri. în primul rând prin structura sa materială. Folosită pentru o lectură colectivă şi nu individuală.

Dincolo de noua structură formală. care provocau incidente în transcriere. O comisie de petiarii. toate de aceeaşi lungime: fasciculele erau cunoscute sub numele de peciae. care lucrau în număr mare pe lângă universită i. al XIII-lea. precum şi studen ii individuali. un alt element caracterizează produc ia de carte universitară: este vorba de sistemul de peciae.care se articulează discursul. puteau să închirieze din când în când acele peciae de care aveau nevoie. şi deopotrivă pentru a veghea asupra autenticită ii şi corectitudinii formale a textelor. numită exemplar. încă din primele decenii ale sec. Mecanismul putea fi atins de defec iuni. câte fascicule cuprindea textul respectiv. era posibil ca în felul acesta să fie implicate mai multe persoane în copierea unui singur text. Pentru a face fa ă cererii continue de texte. Se face o listă oficială de exemplaria şi se trec în ea tarifele. Aceste exemplaria erau scrise în fascicule. aleşi dintre profesori. ale căror urme s-au păstrat în manuscrisele 116 . nişte librari / bibliotecari. De aceste exemplaria se ocupă (mai cu seamă împrumutând din când în când peciae) stationarii. pentru a transcrie textul. în multe universită i europene. Pentru toate căr ile de texte utilizate se crea o copie oficială. tot atâtea. Pe de altă parte. Avantajul sistemului este evident: copiştii profesionişti. verifică la începutul anului academic corectitudinea textuală a acestor exemplaria şi le fixează pre ul de împrumut. lista trebuie să fie afişată în oficiul fiecărui stationarius. mai ales la Bologna şi Paris. s-a elaborat un sistem articulat şi func ional de multiplicare a căr ilor.

Odată ob inută însă pecia lipsă.unde apar pe margini (adesea cu litere mărunte. împrumutată fiind altcuiva. cu numărul care o individualiza. Independent de incidentele inevitabile. sistemul de peciae a fost capabil să răspundă exigen elor cititorilor. Boncompagno nu a văzut niciodată realizată această şcoală a sa. copistul descoperea uneori că spa iul pe care i-l destinase în alb era prea mare sau prea mic: aşa se face că în manuscrise se poate găsi o coloană rămasă în alb sau. un text fundamental pentru studioşii retoricii. prin aceasta. precum şi exigen elor universită ilor. Universită ile şi şcolile medievale nu au rămas ca o realitate palpabilă. în capitolul dedicat importan ei de a memora. după ce termina transcrierea unei pecia. de a gestiona şi a controla difuziunea textelor şi. dimpotrivă. aşadar pentru studiu. uneori şterse sau tăiate par ial) indica ii ale sfârşitului sau începutului de pecia. să nu o găsească în oficiul stationarius-ului pe cea care urma. de a avea la dispozi ie în timp scurt toate căr ile care le erau de folos. El putea atunci să lase în alb un anumit număr de foi şi să treacă la transcrierea unei pecia de mai departe. Boncompagno schi ează un loc construit anume pentru exercitarea memoriei. Se putea întâmpla ca un copist. 117 . ca textul să fie copiat şi pe margini şi scris cu litere extrem de mici. a mesajelor culturale pe care le transmiteau. a rămas însă proiectul unui edificiu ideal visat de un profesor de retorică de la Universitatea din Bologna: Boncompagno da Signa (cunoscut şi sub numele latinizat Boncompagnus) În a sa Rhetorica nouissima (1235).

Tavanul nu trebuie să fie nici prea înalt. Cât despre ferestre – ele trebuie să fie nici mai pu ine. de canale. Lă imea şi lungimea edificiului trebuie să fie aceeaşi. de zgomotele pie ei. Locurile studen ilor să fie aşezate în ordine. To i cei dintr-o provincie sau de un neam să fie aşeza i împreună. la o înăl ime de la care să poată controla cine intră. Şcoala va fi cură ată de praf şi de orice murdărie. Este bine ca aşezământul să fie la etajul de sus. dar respectând locul de onoare i se cuvine fiecăruia după însărcinările sale. profesorul să poată privi afară şi admira pomii. trebuie să fie o singură intrare. „Un edificiu scolastic trebuie să fie construit într-un loc deschis. Profesorul să şadă mai sus decât studen ii. pentru că în ambele cazuri scade capacitatea de memorare. Se dispun două sau trei ferestre prin care. de trosnete şi de mirosul rău. noble ea şi meritele sale 118 . cu excep ie celor care sunt în mod deosebit eficace pentru exercitarea memoriei în diversele materii studiate de elevi. Va fi fără imagini şi de picturi. de câini care latră. iar scările să nu fie obositoare la urcat. grădinile şi florile: vederea lucrurilor plăcute întăreşte memoria. Trebuie să fie departe de locurile frecventate de femei. de cai. unde este aer curat. precum şi pentru ca to i să poată vedea chipul profesorului. To i pere ii vor fi vopsi i numai în verde. nici mai multe decât este necesar pentru o iluminare corectă.dar din rândurile lui răsar câteva detalii ale şcolilor ce ne sunt familiare. ca profesorul să-şi poată aminti numele lor. nici să apese podeaua. din când în când. Studen ii nobili şi de neam înalt să fie aşeza i în locurile cele mai bune. de gălăgie dăunătoare. mai ales când e vreme frumoasă.

odată cu afirmarea universită ii. Prin studium se denumea con inutul activită ii didactice şi de cercetare. În universitatea medievală se vorbea. ci fiecare îşi păstrează locul care i-a fost atribuit. pentru a desemna diversele arii 119 . antice şi mereu aceleaşi. complexul disciplinelor. Rareori este vorba de cuvinte inventate anume. Universitas indica în latina medievală orice ansamblu de persoane. Termenul „universitate” din limbile europene moderne se referă fie la con inutul învă ământului superior. termeni afla i deja în uz. poate fi şi chiar este profund diferită. Eu nu am avut niciodată o asemenea şcoală şi nu cred că există undeva vreuna de felul acesta. Dar poate că într-o bună zi sfaturile acestea vor fi de folos urmaşilor. după aşezăminte) care avea autoritate asupra cunoştin elor transmise în şoli şi asupra persoanelor care frecventau şcolile. Nu se schimbă niciodată ordinea locurilor şi nimeni nu ia locul altuia. cel mai adesea.” O realitate nouă are nevoie de cuvinte noi. se defineşte corpora ia (formată din studen i sau profesori. lua i din limbajul şcolilor neuniversitare sau din via a de toate zilele. devenind termeni tipic universitari. fie la organizarea lui. obiecte pentru care Evul Mediu folosea două cuvinte distincte: studium şi universitas. dintre care mul i sunt în uz şi acum. dezvăluind cât de legată este universitatea de azi de rădăcinile ei medievale: realitatea care stă în spatele acestor cuvinte. metodele.personale. Institu ia universitară şi-a format un lexic propriu. care a trecut din latina medievală în limbile moderne. organizat pentru a atinge scopuri precise. îşi schimbă în elesul şi se specializează.

din moment ce putea fi însărcinat să controleze dacă profesorii îşi îndepliniseră regulamentar îndatoririle didactice. de facultă i (facultates). al doilea (pentru că aici „maestro” desemna un profesor de rang inferior). încărcat de o autoritate care le era recunoscută. A ajuns pînă la noi termenul bidellus sau bedellus: acest personaj din universtă ile medievale era important.disciplinare. la Paris. se folosea de obicei primul termen. un cuvânt din vocabularul feudal. la Bologna. Profesorii erau numi i magistri sau doctores. Maeştri de drept de la Bologna erau numi i şi domini. 120 .

BIBLIOTECI În vremea nostră. după provenien a sa. mai ales palimpseste. La Roma: Bibliotheca Vaticana (întemeiată la începutul sec. au fost aşezate pe pupitre (pluteus).4. Un manuscris aflat aici se poate numi aşadar. 121 . legate cu lan uri. după întemeietorul ei. A fost îmbogă ită în 1600 cu colec ia de manuscrise a unui umanist. codex Vaticanus sau Ursinianus sau Bobbiensis (Bobbiensis Vaticanus) sau Palatinus (Palatinus Vaticanus). cele mai numeroase şi pre ioase manuscrise latineşti şi greceşti sunt concentrate în câteva biblioteci. mai poartă un nume: Bibliotheca Marciana. de lângă Milano şi prin aducerea unui mare număr de manuscrise de la Heidelberg (provincia Palatinata). de la mănăstirea Bobbio. Cosimo de Medici 1444. dominate de cele din Italia. manuscrisele au stat în mănăstirea San Marco din Floren a). Cea mai importantă dintre ele este Bibliotheca Laurentiana din Floren a (se numeşte Laurentiana pentru că a fost înfiin ată pe lângă biserica San Lorenzo. al XV-lea). pentru că la început. este numită şi Bibliotheca Medicea. Un manuscris aflat aici se poate numi aşadar codex Laurentianus sau Mediceus sau Marcianus sau Florentinus. Flavius Ursinus. până s-a construit clădirea bibliotecii. Aceste manuscrise. fiind indicate prin sintagma libri catenati. nefiind prea numeroase la început. s-a mai îmbogă it prin achizi ionarea de manuscrise. cele mai importante aşa se află şi azi.

Bibliotheca Neapolitana. Cardinalul Bessarion şi-a dăruit. aici sunt. printre care şi o serie ajunsă aici ca pradă de război (dăruite lui Bodley de contele de Essex. întemeiată de dinastia Bourbon. se află aici aproximativ treizeci de mii de manuscrise. sunt importante pentru colec iile de manuscrise Biblioteca Na ională de la Paris. La Cambridge (Cantabrigium: codex 122 . La Napoli a existat o bibliotecă importantă. Biblioteca Regală din Madrid (Matritensis) de ine manuscrise vechi. nomenclatorul înregistrează aici codex Marcianus sau Venetus (Marcianus Venetus). În Anglia există trei colec ii distincte de codice latineşti şi greceşti: în primul rând. luate dintr-o bibliotecă din Spania). descifrate pentru prima dată de Angelo Mai. fără a fi numeroase. le-a lăsat bisericii San Marco. care. Din afara Italiei.La Milano (Mediolanum): Bibliotheca Ambrosiana (cu numeroase manuscrise. Nucleul. al bibliotecii vene iene este alcătuit din manuscrisele latineşti şi greceşti colec ionate de Petrarca care. mai ales. Biblioteca Na ională din Leiden (o colec ie mai pre ioasă pentru zona orientală decât pentru cea greco-romană). mai degrabă simbolic. de la Bobbio. papirusuri descoperite la Herculaneum. drept mul umire pentru azilul acordat de Vene ia grecilor fugi i din calea turcilor. precum şi palimpseste. sunt de bună calitate. cea a universită ii din Oxford (Oxonium: codex Oxoniensis) care se numeşte Bodleiana (după numele întemeietoruluisău). aceste codice s-au pierdut în mare parte. La Vene ia: Bibliotheca Marciana. colec ia de opt sute de manuscrise (preponderent greceşti) bibliotecii San Marco. în 1468. la moartea sa.

la Londra. În 1622. Musaei Britannici) se află cam şaptezeci de mii de manuscrise. despre care se spune că ar fi avut şase sute de mii de volume (un număr mai degrabă legendar. se disting două colec ii de manuscrise. În 1797.Cantabrigianus) există mai ales texte greceşti. Din spa iul german. între care zece-douăsprezece mii sunt codice latineşti şi greceşti). al XVI-lea. Un al doilea centru german important pentru codice este Wolfenbüttel (Guelferbytana): oraşul a avut un principe care. În România a existat. au revenit la Vatican peste două mii şase sute de manuscrise originare din Heidelberg. la Biblioteca Muzeului Britanic (codex Londiniensis. o bibliotecă importantă. Biblioteca. Unul dintre cele două cataloage existente precizează numărul autorilor: 405 lucrări de autori greci şi 222 lucrări de autori latini (pot fi amestecate manuscrisele cu tipăriturile). a rămas într-o stare bună. Bonaparte a dus de la Roma. în sec. la începutul sec. al XVIII-lea. şi-a lăsat moştenire publică toată biblioteca (în jur de douăzeci şi opt de mii de volume. alegând mai ales manuscrise de la Heidelberg. La Heidelberg se află o bibliotecă întemeiată în 1421. cea a Mavrocorda ilor. În sfârşit. Al doilea catalog precizează numărul 123 . manuscrise din biblioteca Vaticană. un general al papei a luat aproximativ trei mii cinci sute de manuscrise. După tratatul de pace din 1815. în timpul războaielor religioase. şi le-a dus la Vatican. dintre care însă cele mai multe sunt orientale). amintind de biblioteca din Alexandria). bine alese. aflată într-un orăşel ocolit de ultimul război. tot ca pradă de război. este cea mai veche bibliotecă publică germană care a supravie uit până în vremea noastră.

124 . Căr ile au dispărut. ajungând la Paris (unde s-au păstrat).manuscriselor: 162. într-o vreme a stat şi ea găzduită de Palatul Văcăreşti. fiind poate înglobată de Mavrocordat în biblioteca sa. al XIX-lea. întocmit pe la jumătatea sec. Aceste manuscrise au fost cercetate de soli francezi şi cel pu in şaptezeci şi şase au fost vândute. s-a păstrat (în colec ia de documente ini iată de Eudoxiu Hurmuzachi) un catalog al bibliotecii mănăstirii Văcăreşti. Despre biblioteca stolnicului Constantin Cantacuzino nu se ştie nimic.

care ar putea indica anumite linii de descenden ă (fiind evident că o citire corectă. utile în detectarea rela iilor stemmatice. EDI II Primul rezultat al muncii editorului este alcătuirea unui stemma. Erorile care apar în cursul transcrierii au o semnifica ie decisivă în studierea interrela iilor dintre manuscrise. autentică poate supravie ui în orice linie). Pe de altă parte. cu scopul de a determina felul în care au apărut şi calea de eliminare a lor. se vorbeşte despre erori indicative sau semnificative. Investigarea erorilor se poate face în sine. Vorbim de erori separative dacă un manuscris atestă o eroare acolo unde un alt manuscris păstrează lec iunea autentică: atunci are o descenden ă independentă de a acestuia (rămâne însă incertitudinea generată de contrastul dintre lec iunile autentice şi posibilele emendări). pornind de la constatarea conjunctive. Paul Maas stabileşte o formulă de analiză. Mărturia este strict limitată la erorile semnificative (vide infra). Se demonstrează că un martor B este independent de că erorile semnificative sunt separative sau 125 . ci numai prin excluderea posibilită ii de a fi independent. Dependen a unui martor de un altul nu poate fi demonstrată direct. dar atunci devin relevante anumite caracteristici ale lor.5. erorile pot fi cercetate în scopul alcătuirii unui stemma. errores significativi. Din acest punct de vedere.

pentru că nu se exclude teoretic posibilitatea ca mai mul i martori. al XIII-lea (AG). că un număr de manuscrise bizantine din Sofocle sunt independente de L.un martor A. Erorile de tipul acesta sunt numite erori separative (errores separativi). mai ales în textul scholiilor). prin intermediul erorilor separative din L (e drept. există posibilitatea ca o emendare să fi anulat mărturia asocierii). Asemenea erori sunt numite erori conjunctive (errores coniunctivi). Este un domeniu al probabilită ilor (sau improbabilită ilor). să facă aceeaşi greşeală. Se poate dovedi că doi martori. nu al certitudinilor. şi anume una care nu poate fi atribuită unei coinciden e în citirea greşită. Se identifică erori conjunctive dacă două sau mai multe manuscrise împărtăşesc o eroare proprie. O eroare celebră în tradi ia clasicilor greci este omisiunea versului Oedipus Tyrannus 800 în Codex Laurentianus 32. descoperind în A împotriva lui B o eroare constituită în aşa fel încât ceea ce ştim noi din stadiul criticii conjecturale a perioadei dintre A şi B ne autorizează să avem certitudinea că nu putea fi îndepărtată prin conjectură în acea perioadă. în mod independent. A. Mai mult.9 din sec. B şi C. şi care face ca manuscrisele să fie asociate într-o anumită linie de descenden ă (şi de data aceasta. Este un fapt general acceptat azi că niciun bizantin din acele trei secole nu putea compune versul respectiv. 126 . sunt împreună împotriva unui al treilea. prin identificarea faptului că o eroare comună lui B şi C este de o asemenea natură încât e pu in probabil ca B şi C să o fi comis independent una de alta. al X-lea sau al XI-lea (L) împotriva manuscriselor din sec. s-a demonstrat între timp.

Aceste două tipuri de erori indicative apar frecvent în textele extinse. Dacă. când textele erau intens citite. iar faptul acesta impune limitări. 127 . atunci faptul respectiv nu se transformă într-un argument care să sprijine stemma. Pe de altă parte. în cazul textelor relativ pu in citite. o eroare comună provocată de itacism face probabilă explicarea prin apartenen a la aceeaşi familie. Contextul este relevant: dacă ambii martori prezintă. un conglomerat de erori datorate itacismului şi singura eroare pe care o au în comun se datorează itacismului. astfel încât cele două tipuri de rela ii pe care le implică pot fi demonstrate dincolo de orice îndoială. producerea unui număr mic de copii (cel mult trei) după acelaşi arhetip. metoda care stă la baza alcătuirii unui stemma devine impracticabilă. exista o tendin ă de contaminare: în momentul în care se produce contaminarea. ambii martori au autoritate ortografică. în cazuri extrem de rare s-au conservat toate cele trei copii sau descenden i din fiecare din ele. pe de altă parte.Probabilitatea ca doi martori să fie în acord pentru că au folosit aceeaşi sursă este însă mai mare. de pildă. Natura tradi iei medievale implică. pentru că este primejdios ca un text să fie editat pe baza unui stemma incert. Recomandările stricte de alcătuire a schemei de descenden ă nu se aplică în cazurile în care tradi ia manuscrisă a fost supusă emendării sau contaminării.

un martor inferior. parcursul corect începe de la cel mai vechi. în ordine cronologică. Cel mai vechi martor existent este întotdeauna complet independent. în vreme ce independen a martorilor ulteriori (împotriva celor care sunt mai timpurii decît ei) trebuie demonstrată prin erori separative. Aceşti martori recentiores se dovedesc a fi. stemma trebuie să acopere o tradi ie închisă: altminteri orice manuscris individual poate con ine variante (în text sau pe margine) care provin dintr-o sursă externă. din acest motiv. Vârsta unui martor este luată în considera ie doar ca terminus ante quem. iar acest principiu a fost perfect formulat de Pasquali: recentiores non deteriores. editorii se confruntă cu probleme generate de absen a unor proceduri stemmatice clare. Asemenea manuscrise pot varia în dată (mai ales când este vorba de autori care s-au bucurat de o largă popularitate). Manuscrisele târzii pot păstra o tradi ie de dată veche. Ştiin a bizantină merită să fie corect evaluată. Tot aşa. tot aşa cum se cuvine să fie pre uite efectele adnotărilor medievale sau 128 . şi de dificultatea de examninare şi evaluare a unor manuscrise emendate sau contaminate. indiciu că nu poate proveni dintr-un codice ulterior lui. Este întotdeauna relevantă cercetarea stării filologice în ansamblu a unui manuscris. Principiul este generat de constatarea că un martor care de dată mai târzie decât decât altul nu este în mod necesar. în examinarea martorilor din punctul de vedere al independen ei lor. în majoritate. de la Occidentul sau Bizan ul medieval până în vremea Renaşterii. dependen i.Mai departe. Cel mai adesea. iar apoi ajunge la recentiores.

iar un hiatus în transmitere poate avea efecte ascunse. un calculus de variante. cu condi ia ca datele să fie pregătite adecvat. Rezultatul ultim nu rămâne unul mecanic. chiar dacă permite o mărturie adecvată. Un editor al lui Polibiu ori Titus Livius poate prezenta un stemma şi o tradi ie închisă a principalei linii de descenden ă. Se poate recurge la examinarea statistică. iar emendarea şi contaminarea sunt în măsură să vicieze analiza. Bibliografia recentă şi recurgerea la mijloacele moderne de cercetare reprezintă pentru editor o complinire a studierii câmpului general al tradi iei mansucriselor de care dispune. al subiectului şi stilului. Concluziile se formulează doar după ce sunt examinate mărturiile din toate punctele de vedere. Recensiunea manuscriselor. dar numai după cola ionarea tuturor manuscriselor cunoscute. Munca statistică poate fi făcută acum mijloace moderne. Beneficiul constă nu numai în viteza de lucru. poate implica argumentul probabilită ii ca ipoteză de lucru. care nu implică nicio opinie în privin a autenticită ii lec iunilor sau a deteriorării lor succesive.măiestria emendărilor Renaşterii. 129 . Polibiu şi Titus Livius erau totuşi texte prea voluminoase pentru a se bucura de o popularitate neîntreruptă. alte şaptesprezece o pot distruge. la acestea urmând să se adauge şi alte manuscrise eschiliene. ci şi în depăşirea erorilor omeneşti în judecarea mărturiilor. Şapte manuscrise din Eschil pot sugera un stemma. ci se plasează în contextul evaluării autorului respectiv.

editat de Fust şi Schoeffer. al XVI-lea se poate spune că au fost publica i în cea mai mare (şi mai importantă) parte autorii greci. când era deja publicată cea mai mare parte a clasicilor latini cunoscu i atunci. cel al lui Cicero către Brutus. Edi ii princeps au apărut însă chiar şi după această dată (fără a fi limtate la descoperirile papiriacee sau de texte găsite 130 . În schimb. Renaşterea a fost predominant latină. Sweynheim şi Pannartz. edi ia princeps a lui Homer datează abia din 1488. după inventarea tiparului. Descoperirile ulterioare au îmbogă it tabloul edi iilor princeps latine din secolele care au urmat incunabulelor. gramaticile greceşti ale lui Constantin Lascaris (Milano. în 1508 a fost completat epistolarul lui Pliniu cel Tânăr către Traian. Iată câteva exemple: din 1515 datează prima parte a Annalelor lui Tacit. fragmente care lipseau edi iei princeps a lui Titus Livius din 1469. De oratore (1465. Velleius Paterculus. prin descoperiri succesive. au fost adăugate căr i. s-au îngrijit de tipărirea clasicilor latini. la Subiaco). din motive didactice. la Magonza). Înaintea tuturor celorlal i autori. din 1520. 1484).6. din 1518 pînă în 1773. din acelaşi an datează o edi ie din Lactan iu. Autorii greci s-au bucurat de mai pu ină aten ie. Primele căr i tipărite în greacă au fost. capitole. în 1528. 1476) şi Manuel Chrysoloras (Vene ia. abia la sfârşitul sec. EDITIO PRINCEPS Numele de editio princeps se foloseşte pentru prima edi ie tipărită a unei opere. a fost publicat Cicero: De officiis şi Paradoxa (în 1465. iar umaniştii.

). Dietz şi a fost publicată după moartea acestuia. Aristotel etc. În câteva din aceste cazuri. din 1698. din 1715. originalul grec s-a pierdut. 131 . Platon. R. în 1838. Extrem de rare sunt situa iile în care textul grecesc este ulterior regăsit: multe din operele lui Galenus au ajuns până la noi doar în traducere latinească.ulterior). asta era situa ia şi pentru Peri leptunouvsh~ diaithv~. dar în 1898 a fost publicat textul grecesc după un codice descoperit atunci. Din 1652 datează culegerea Antiquae musicae auctores septem. Herodot. Arrian ( jIndikhv). care a fost găsită de F. cum este de pildă Soranus (Peri. uneori s-a întâmplat ca traducerile umaniştilor (integrale sau par iale) să fie publicate înaintea edi iilor princeps ale autorilor greci (câteva exemple: Batrachomiomachia. gunaikeivwn paqw`n). Efortul de tipărire a autorilor greci a fost rapid dublat de traducerea lor în limba latină. Esop. Tucidide. Dionysios Thrax (Tevcnh grammatikhv).

unul sau mai mul i indici. aparatul critic. PAPINI STATI ACHILLEIS RECENSVIT ALDO MARASTONI BSB B. textul. TEUBNER VERLAGSGESELLSCHAFT 1974 sau FLAVII SOSIPATRI CHARISII ARTIS GRAMMATICAE LIBRI V EDIDIT CAROLUS BARWICK EDITIO STEREOTYPA CORRECTIOR EDITIONIS PRIORIS ADDENDA ET CORRIGENDA 132 . G. Se cuvine să fie. EDI IILE CLASICE Păr ile esen iale ale edi iilor dintr-un autor clasic sunt titlul. Titlul se scrie în latină cu litere majuscule şi fără interpunc ie. pe cât posibil clar şi scurt. prefa a. conspectus siglorum et notarum. la care adesea se adaugă fontes et testimonia.7. De pildă: P.

TEVBNERI MCMLXIV Titlul operei este precedat de numele autorului. în cazul genitiv. TEVBNERI MCMIII sau (mai frecvent) se poate da echivalentul latinesc: BABRII MYTHIAMBI AESOPEI EDIDERUNT MARIA JACODA LUZZATTO ET ANTONIUS LA PENNA BSB B. KÜHNERT LIPSIAE IN AEDIBVS B. G. Nu există un raport sintactic între titlul operei şi numele editorului: ar fi fost o eroare să apară scris LIBROS V. TEUBNER VERLAGSGESELLSCHAFT 1986 133 . G. Titlul unei opere greceşti se poate lăsa în limba greacă: ARISTOTELIS POLIQEIA AQENAIWN QVARTVM EDIDIT FRIDERICVS BLASS LIPSIAE IN AEDIBVS B. G.COLLEGIT ET ADIECIT K.

G. Iată două exemple: EVRIPIDIS HELENA EDIDIT KARIN ALT LIPSIAE IN AEDIBVS B. care ies în eviden ă prin dimensiuni şi.Seria Euripide a aceleiaşi edituri atestă abordări diferite ale rela iei gramaticale dintre numele autorului şi titlul operei.. e. TEVBNEI MCMLXIV EVRIPIDES IPHIGENIA IN TAVRIS EDIDIT DAVID SANSONE BSB B. Şi mai departe de standardele obişnuite ale paginii de titlu sunt aceste exemple. 1982) şi Christopher Collard. E. 1984). Christian Kopff. 134 . în edi iile Teubner ale operelor euripideice Bacchae (ed. mai ales. G.g. prin absen a consemnării anului: Supplices (ed. TEUBNER VERLAGSGESELLSCHAFT 1981 Varianta ultimă (cu numele autorului în cazul nominativ) se regăseşte.

se semnalează în margine sigla. I EPISTVLAE AD FAMILIARES RECOGNOVIT BREVIQVE ADNOTATIONE CRITICA INSTRVXIT LODOVICUS CLAUDE PURSER COLLEGII SANCTAE ET INDIVIDVAE TRINITATIS IVXTA DVBLIN SOCIVS OXONII E TYPOGRAPHEO CLARENDONIANO HYGINI FABVLAE RECENSVIT.M. LVGDVNI BATAVORVM APVD A.. se descrie species externa. ROSE M. H. Pentru fiecare dintre codicele pe care se bazează edi ia. Apoi se trece la examinarea tradi iei directe. I. acestea ocupă primul loc. Dacă există incertitudini asupra datei operei. W. autenticită ii ei etc. edi iile recente au abandonat în general acest tip de rela ie cu limbile clasice. TVLLI CICERONIS EPISTVLAE VOL. i PROLEGOMENIS COMMENTARIO APPENDICE INSTRVXIT 135 .A. SIJTHOFF Exista obiceiul ca prefa a să fie scrisă în latină.

la coruptelele lor specifice. se pot face. iar în cazul celor cu valoare ştiin ifică se dă lista completă. Se trece apoi la indicarea edi iilor. Nu trebuie uitate edi iile umanistice şi îndeosebi edi iile princeps. se recomandă să se indice în margini subiectul. De o importan ă aparte pentru critica de text este tradi ia indirectă: de aceea trebuie tratată în prefa ă. din cinci în cinci. aprecieri generale şi se semnalează deficien ele. după folosirea pentru tipar. Notele prefe ei se indică prin numere progresive. se indică în ce fel li se pot recupera lec iunile. pentru fiecare. fără să se ină cont de diviziunea pe capitole. au fost considerate superflue şi s-au pierdut (de aceea edi iile princeps pot avea valoarea unor codice). Pentru simplificarea aparatului critic. care este numerotată cu cifre romane şi împăr ită în capitole. la erorile cele mai importante ale cola ionărilor precedente etc. imediat după cea directă.se prezintă con inutul. Dacă tradi ia directă cuprinde şi papirusuri. Codicele sunt indicate de regulă cu o singură literă majusculă. inscrip ii. Între prefa ă şi text se pune lista de sigle şi de semne (conspectus siglorum et notarum). florilegii. se pot face în prefa ă referiri la particularită ile ortografice ale codicelor. Mărturiile antice asupra autorului şi asupra operei ocupă ultimele pagini ale prefe ei. se indică aceleaşi elemente ca şi în cazul codicelor. adesea copii ale unor codice care. Rândurile se pot numerota pe margini. i se relatează istoricul. cel mai adesea litera ini ială a 136 . Dacă se folosesc şi codice care s-au pierdut. pentru a facilita trimiterile ulterioare. Pentru a face mai comodă consultarea.

[ ]. dacă au fost deja cola ionate sau dacă li se pot recupera lec iunile din alte surse. 137 . După siglele codicelor se pun notae.. X.. se notează cu litera sau cu men iunea Itali lec iunile sau conjecturile anonime din epoca Umanismului. doar numele şi data codicelui.g. ale celor care au făcut emendări. † etc. e.. ale revistelor.  = codex Parisinus E 71 anno 1416 scriptus. Cu w sau W e indicat consensul tuturor codicelor. XII. e. Toate observa iile referitoare la codice se fac în prefa ă. indica iile editorilor. prin care se explică abrevierile folosite în aparatul critic: om. saec. Un grup de codice care formează o familie se poate semnala cu o siglă specială: în Oratio Pro Caelio (ed. Chiar şi codicele pierdute merită să figureze cu siglele lor. La siglele codicelor se adăugă cele ale papirusurilor şi ale florilegiilor/antologiilor.. Klotz) consensul codicilor G E H este indicat cu .g. cor. cu excep ia celor numi i expres în aceeaşi notă. nu în conspectus siglorum.numelui lor. Nu arareori codicele sunt indicate cu litere minuscule sau greceşti. diserta iilor etc. Orice alte observa ii sunt rezervate prefe ei. Explicarea siglelor se cuvine să fie scurtă.: A = codex Ambrosianus C 29 inf. semnele < >. Nu se recomandă notarea cu pentru codices recentiores (în ansamblu sau în parte) sau distingerea între codicele integri şi mutili. del. Lista începe cel mai adesea cu codicele de autoritate. sau între antiquiores şi recentiores. Rareori există motive suficient de puternice pentru a schimba siglele uzuale. etc.: o = codex Oxoniensis Collegii Corporis Christi 57 saec.

Citatele şi cuvintele unui interlocutor se pun între ghilimele. Indicarea capitolelor şi a paragrafelor se face pe una dintre marginile laterale: pe aceeaşi margine (sau pe cealaltă) sunt numerotate rândurile. lacunele din tradi ia manuscrisă trebuie semnalate însă în aparatul critic. Pentru operele dramatice. iar după text se pune conspectus metrorum. În cartea De medicamentis a lui Marcellus se adaugă signa ponderum medicinalium. Cu majuscule se scriu formulele juridice. iar textele epigrafice sunt în mod curent editate cu alte valori ale semnelor grafice. actele politice şi alte asimilabile lor. numele autorului şi titlul operei. Consensul este aproape unanim în editarea tradi iei manuscrise. Marginile textului se folosesc în mod diferit. O serie de asteriscuri indică presupunerea unei lacune în text. Cu cursive se notează observa iile editorului. în paranteze drepte [ ] se pun literele şi cuvintele tradi iei directe expurgate de editor. Dacă existen a a două puncte în acelaşi rînd face neclar începutul unui capitol sau paragraf. în caz contrar. este preferabil să fie pu in frecvente. În paranteze unghiulare < > se pun literele şi cuvintele care lipsesc în codice şi sunt adăugate prin conjectură. Cel mai adesea pe partea de sus a celor două pagini ale căr ii deschise se scriu numerele paginilor respective. con inutul lor. se lasă un interval mai mare înainte de începutul unui nou capitol sau 138 . se adaugă la text personae şi argumenta. Textul este editat cu caractere simple (rotunde). Paragrafele corespund cel mai adesea capitolelor.Conspectus poate varia în func ie de operă. Cuvintele iremediabil deteriorate se pun între cruces. pentru textele papiriacee încă nu există un acord complet.

în acelaşi fel se notează paginile edi iilor importante pentru valoarea lor ştiin ifică sau pentru răspândirea lor. Pentru numărul de versuri nu există o normă constantă. 1 139 . M . Codicele se indică prin siglele din conspectus. se fac de obicei două numerotări: în marginea superioară. dar cel mai adesea se notează pe marginea stângă. cu caractere cursive. cea a totalului comediei. Dacă există un singur manuscris sau dacă dintr-unul singur derivă to i ceilal i. iar într-o margine laterală. cu adăugarea literelor alfabetului latin (a b c d etc. iar tot restul. actele şi scenele. mai presus de toate. Rareori numerotarea se face în josul paginii. Sub text se pune în formă latină aparatul critic. Lec iunile diferite ale aceleiaşi note sunt separate cu o virgulă sau cu două puncte. acestea se disting între ele printr-un spa iu sau prin două linii verticale. clar. sau fără nici un semn de punctua ie.g. iar „mâinile” diferite se notează cu cifre arabe superioare: e. Pentru edi iile din Plaut şi Teren iu. Mommsen a adăugat locurile paralele din Pliniu cel Bătrân. în multe edi ii însă caracterele normale şi cursive sunt folosite diferit. Dacă în acelaşi rând sunt două sau mai multe note.paragraf. În coresponden ă cu rândurile sau versurile textului. lec iunile codicelor şi conjecturile filologilor sunt cu caractere normale (rotunde). se semnalează pe margine recto-ul şi verso-ul (chiar şi în mijloc de cuvânt). pe marginile interne ale edi iei sale din Solinus. aparatul este numerotat cu cifre arabe aldine. Vulgata multor texte greceşti în proză are o numerota ie specială.): aceste numere se aşază într-o margine a textului edi iilor moderne. Pentru textele istorice se pot pune pe marginile laterale indica ii cronologice. care trebuie să fie.

ele se pun între text şi aparat.. Mommseno). numai pentru filologii care sunt numi i în mod obişnuit aşa (e. 140 . În anumite cazuri apar şi al i indici: nume de scriitori cita i. După text se pune un indice de nume proprii. precum şi din reviste. Victorius şi nu Vettori. pentru că sunt legate de text. acte academice. Perizonius şi nu Voorbroek). Numele filologilor se dau după abrevierile semnalate în notae.: a Wilamovitzio.g. după uz. Se declină însă în formă latinească numele filologilor moderni (e. tăieturile prin răzuire sunt indicate cu asterisc sau cu linii verticale uşor înclinate: agi* (era. dar ulterioare lui.g. Strict logic. inma// F (eras. Totuşi. fort. toate conjecturile propuse de savan i. Cu excep ia situa iilor ieşite din comun. monografii etc. divergen ele sau erorile codicelor individuale şi nici lec iunile eronate din codice izolate. Haupt şi nu Bentleius.g.. testimonia. Editorul inventariază pentru sine. 2 litt. dar este de dorit să le selec ioneze cu pruden ă pe cele incluse în edi ia sa. se foloseşte în forma latinească. nu se consemnează dubiile asupra lec iunii arhetipului sau familiei. din edi iile precedente. dar se scrie Bentley. Hauptius. auctores şi imitatores. la nominativ. Dacă ajunge să fie citat un nume nou.. Camerarius şi nu Kammermeister.Literele din lec iunile codicelor care sunt marcate cu puncte trebuie (în viziunea editorului) înlăturate (e. timeret). Titlurile de reviste nu se traduc în latină (Rheinisches Museum. nu Museum Rhenanum). s) V. ar trebui puse după aparat testimonia ueterum. os)..

♦G. Institut Roumain d’Études Latines. ♦V. 171-190. Paris. Dain. Roma. Problèmes de critique et d’histoire textuelles. Bucureşti. ♦S. 673-739. Paris. XII-XV)”.). Les Belles Lettres. Introdução à cultura clássica. Bibliografie selectivă ♦V. Giarratano.romanitate. Introducere în filologia românească. 1964. Latinitate. 1974. vol. Marzorati Editore. Editura Enciclopedică Română. În: Introduzione allo studio della cultura classica. Un passato da riscoprire. 1990. Le strade del testo. „Sapere è potere”. ♦C. Ghe ie & Al. 10 (1997). 69-142. Milano.). [Editura] Universită ii. 1987. Inscrip iile. Les Belles Lettres. I. 1942. Herescu. pp. 1956. În: Manual de lingvistică romanică. 53-65. pp. Buescu. 595-672. pp. 2 („Linguistica e filologia”). Al. Ed. În: Medioevo. Editorial Verbo. ♦A. I. papirusurile. Bucureşti. gramaticii”. vol. an I.auctores şi imitatores. 1979. Bucureşti. Prefa ă de N. Cavallo (ed. 24-35. Bucureşti. Introducere. ♦C. pp. Les manuscrits. Adriatica Editrice. II Latina „Vulgară”. Jakó. 1. Lisabona. ♦T. „Izvoarele latinei „vulgare”. Costa. În: Documente privind istoria României. „La storia della filologia classica”. 141 . 16-18. Bari. „La critica del testo”. Mareş. pp. Academiei. ♦I. „Quando studiare diventa un mestiere”. nr. Niculescu (ed. Frova. pp. 1970. pp. particularită i gramaticale şi sintactice sau altele. Buescu. Vol. „Paleografia latină cu referire la Transilvania (sec.

Bucureşti. 1957. 142 . 1912. an I. 36-45. Wilson.♦P. Pini. G. ♦L. Antenore. 10 (1997). Critica textelor şi tehnica edi iilor. D. nr. Reynolds & N. Padova. pp. 1987. Roma. Oxford. 1958. „Cosa non si fa per quel pezzo di carta”. Oxford University Press. ♦D. Flower. Oxford. În: Medioevo. Maas. Russo. Ferrari. Leipzig. Un passato da riscoprire. traducere în limba italiană de M. traducere în limba engleză de B. 1968. Oxford University Press. La tradizione dei classici dall’Antichità ai tempi moderni. Textkritk. Textual Criticism. Scribes and Scholars. Copisti e filologi. ♦A. I.

143 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful