You are on page 1of 2

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26510

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu: İhracat İşlemlerinin


Hızlandırılması

GENELGE

2007/10

Bilindiği üzere, ihracatın


arttırılması ülkemizin reel sektör
politikasının en önemli hedeflerinden
birini teşkil etmektedir. Bu
doğrultuda hazırlanmış bulunan
İhracat Stratejik Planı çerçevesinde
ihracat artışının sürdürülebilir bir
yapıya kavuşturulması amacıyla
bürokratik engellerin kaldırılarak
işlemlerin hızlandırılması ve
rekabetçi bir yapının oluşturulması
için aşağıdaki tedbirlerin alınması
uygun görülmüştür.

1 – İhracat sistemi içerisinde


görev üstlenen kamu kurum ve
kuruluşlarıyla, ilgili meslek
kuruluşları ihracat işlemlerinin
süratle sonuçlandırılması için gereken
tedbirleri alacak, personelini bu
doğrultuda talimatlandıracak ve
uygulamayı takip edecektir.

2 – Kamu kurum ve
kuruluşları, ihracatı ilgilendiren
yönetmelik, tebliğ ve diğer alt
düzenleyici işlemlere ilişkin görüş
taleplerine dair cevaplarını,
kanunlarındaki özel hükümler saklı
kalmak kaydıyla, on iş günü
içerisinde bildireceklerdir. Bu süre
içerisinde görüş verilmediği takdirde,
görüş olumlu değerlendirilerek söz