You are on page 1of 9

هزیلک ۲۷۸ "يلادبا هاشدمحا" اباب د وناناغفا د

:هملپ هپ ېنځنامل د ېړکوز ۲۷۸ د يلادبا هاشدمحا د ېک ندنل هپ

یزبیبح نانح

هاشدمحا د ېک ندنل هپ یزبیبح نانح د ام .ړکو نوډګ ام ېک هډنوغ ېوش

د ام .ړکو نوډګ ام ېک هډنوغ ېوش هړوج ړایو هپ ېړکوز د اباب هاش دمحا د ېچ وو لځ یړمول ېک دنوژ هپ امز اد تلم ېک ناتسناغفا هپ ېچ ید لملا ادمه وا وو یړک ریه دوښرلا رتس وی لپخ وناناغفا ېچ هړک ساسحا هراپل لځ يړمول ېپڅ ېدب ودرګ رت خیرات د سوا، وو یښیرپ اشرت اباب هاش دمحا ېچ تلم یټوم وی هغه .هد هنوګنن هیول هوی سوا هنوړوج .يمغز اد ېنلوټ ېوی وکنوک هدز ناغفا وتشیم ایناتربد ۍرشم هپ يکنوک هدز ناغفا وی د همان هپ لیخ وتسد دومحم هاشد ېک ندنل هپ د هزیلک ۲۷۸ ېړکوز د اباب هاش دمحا د یود . ړک هړز هپ رو هت موق لپخ هتریب ېی دوښرلا يلم هغد وا ړکو تښون .هلځناملو ېک څرت هپ ېبذج يناغفا ېروژ ېریډ

ومانراک د اباب هاش دمحاد ېک هډنوغ ېد هپ یود .هلرل هډنو ېک هډنوغ هغد هپ مه بیبح ناخ بیهذ زرابم وی ېلوس د هدز ،وړاغبول ، وزاتسا ونلوټ وینرهب وا يیاځ ورون ېک ایناترب هپ وا وناناغفا ونوګلس .لورواو مه هنورعش هغه د ګنڅرت وڅ نا .يیښو هنودادعتسا لپخ ېچ هوش لړکرو عقوم هت ولاونوډګ وریډ .ړکو نوډګ ېک هډنوغ ېد هپ ولاورنه وا وکنوک د ېلغیپ ۍیسور ېوی .وو يلوین ېک سلا هپ ېی هنوروځنا اباب هاش دمحا د وا ېو ېتسوغا ېماج يناغفا مه ونوجن يیاپورا .هلیاتسو ولاونوډګ ولوټ ېچ ړک همزمز ېک وتښپ هپ رعش وی هغه

ېک ناتسناغفا هپ هنند وخ .لوش لیاتسو هڅره اد هرسکاړپا

هپ ونوسلا د، لړکو هنوڼتا وناناوځ .ېلیوو ېردنس وړاغ ردنس

.وو ریه وکاوراچ يتلود د یکنودوښیا ټسنب ناتسناغفاد وا هو ځرو يمسر هوی ځرو هغد

د .وش لدنغو هکلک هپ یلاوخیرتوات وا نیروان ناور ناتسناغفاد لاهمرپ ېډنوغځنامل د ېړکوز د هغهد ېک ندنل هپ هتلد ناتسناغفا هپ ېچ لدیک لدیل يړګو يکلم هغه ېکویډیو وی هپ ېچ هلک لوش نجمغ تلاح رپ داویه لپخ د لاونوډګ ېډنوغ د وا هشت تردقد ېک داویه يلپځ هړګج هپ لملا یول نیروان ېدد .يوکرو هسلا هل دنوژ هلبک هل يلاوخیرتوات ناور د ېک ړل وی ونژو يدارفنا وا وزیی هلډ د وړګو يکلم د هلبک هل ېړګج ېناور د هتله .ید یلاوتشن ېرادا ېفافش وا ېړپشب ېوی

دمحم رګادوس ناغفا وی د لوډ يړګناځ هپ ېک ړل ېد هپ .وش للبو یریت دنګرڅ ونوقح رپ رشب د اد وا هوشو هراشا هت وښیپ د وسیلوپ د ېک ۍرټم وڅ هپ همریڅ هت ترازو عافد وا ګرا د ېک لاک ۲۰۰۸ هپ ېچ هوش هدای هنژو لیخوتسد فرشا د ېچ وو یسمل لیخوتسد رظن الله داښاورا رشم يموق روخم وی د لیخ وتسد فرشا .وش لژوو ېدناړو هپ وګرتس .وو یلټګ ېی مون هښ وا وو تخوب رابوراک رپ ۍرګادوس

: اباب هاش دمحا

هغد اباب هاش دمحا .وو زکرم ۍروتارپما يملاسا ېیول د رېپ لپخ د تخو وی داویه اد ون ووچاو رظن هت خیرات ږوم هک ېنیځ ایسا يزکرمد وا ناریا تایز يیامین هل ، لاپین ، شید هلګنب ،ناتسکاپ، هریبرس دنه يننن د هد .هړک هتځنمار يروتارپما .وواځغو رو ېی تنطلس لپخ وا لړک ېدنلا هنوداویه

هښ ونوجاور وا ونودود يناغفا هل .هدیهوپ يجولاکیاس رپ سلو لپخ د ید .وو رشم هراکتښیمزا وا روړز اباب هاش دمحا

د ید .وش لکاتو رشم يځوپ وا يسایس ونتښپد ید هراپل ېدمه د وا هلاب تیرومام لپخ هنوښرلا سلو د هد .وو ربخ

رپ هرس وکلخ يداع هل وا ېلوک وښپ ېې ېزوم وا ېماج ېلاویلک ، هلوک رس رپ ېې ۍړګپ ېچ وو اچاپ ینړمول ناتسناغفا .ېلوک ېروشم هرس ونارشم يموق هل ېک وراچ ومهم ولوټ هپ هد .هتسانېښک رغټ

:ېړک هسلا رت ېګاو ېک تخو کډ هچیکړک هل اباب هاش دمحا

هلملا هل لغری وا يرېت د ونانمښد وینرهب د یلڅ يلاووی يلم د ونتښپ د ېچ وش اچاپ ېک تخو ېساد هپ اباب هاش دمحا د ځنم رت ولیبق ينتښپ د وا هواک دنوژ يلیابق یړګناځ ېدنلا ېنراڅ رت رشم يموق دنوړا د ېلیبق ېره .وو یوش ړاجیو هنهوسلا هرمود ېک وراچ وینروک هپ ناتسناغفا د ونوداویه ویډنواګ ورون وا ناریا .ېو ېلدیکش ۍسر يلاووی يموق وا يلم ولوټ هل هد .دیسرو هت ۍرشم اباب هاش دمحا ېک تخو ساسح هغد هپ .وو يلوچا هرس ېک ولپخپ ېی هنوموق هناتښپ ېچ هلوک ړک ړوج یلاووی ګنیټ ېی ځنمرت ونګرپ ولیبلایب د ونتښپ د وا ړک هتځنمار ېی یړاج ړوج . ېړکو ېرتا ېربخ هرس ونوموق هتریچ هلوپ داویه د یودد ېچ هو هن هدنګرڅ هت ونګرپ يناغفا تخو هغه .دوښیک ټسنب ناتسناغفا يننن د ېی هګوت ېد هپ وا رت هلکڅیه وخ ،وو هتارپ ېک همیس هغد هپ ېسیهار ویړیپ ویړیپ هل هنوموق ينتښپ مه هڅ هک ؟ید هرموڅ ېی تحاسم وا هد . ړک لیکشت هترو ېی داویه وی وا لړک لوټار هرس یوغه اباب هاش دمحا .يوش لوټار وو هن ېدنلا بوترشم يړګناځ وی

: ناتسناغفا

هپ .وو یوش ړوج مون هپ موق يړګناځ وی د داویه ره .وو هنوداویه لیب لایب ېک همیس هپ مه تخو هغه ، يد ېچ نن هکل .لدیسوا يبژ يسراپ ېک ناریا هپ هکل .وو یلړت هرسرو ېی مون داویه د ېچ هدیسوا موق هغه ېک داویه يړګناځ ره هیسور هپ .وش ړوج داویه هغه مون يبهذم هپ یوغه د وا لدیسوا ناودنه ېک ناتسودنه هپ .لدیسوا کجات ېک ناتسکجات

د ایب هد. يرلو داویه یلړت هرس همان لپخ هل دیاب ) هناتښپ ( ناناغفا ېچ ړکو رکف اباب هاش دمحا .لدیسوا ناسور ېک .ېړک هروغ ېلوپ هراپل ناتسناغفا

:؟هد هڅ هزنوتس ۍنسوا

رطخ هل يولګدنژیپ ونوټسنب ووش لدوښیا د هرس همان هل ناتسناغفاد هتسورو ۍړیپ هود ېدژن هخڅ ومانراک هل اباب هاش دمحا موق تیرثکا ناتسناغفاد ېچ یداد ېی لملا وی يوک هدو ګنځروغ ونابلاط د ېچ ېلب رت ځرو .هد ېوش خماخم هرس يرلن رلا هلب یود . وو يړک هروغ اباب هاش دمحا ېچ يد ېک رطخ هپ هنوټسنب هغه وا يولګدنژیپ يبوټاټ د ېچ يوساسحا .يوچا سلا هت ېړګج وخ

لیپ هنوملظ وکلخ رپ نوسمل هپ ونوداویه وینرهب د ېک لباک هپ ویګلډ رېمش وی همان هپ ونوموق د ېچ ېک ونولک ۱۹۹۰ هپ ونوسلا د وناینرهب د وا وو نیدهاجم يناوخپ ېی نارشم ېچ ړک ېړو ېړد ېی تموکح هغه وا لوش هتروپار نابلاط ، لړک هراجزنا وا ېکرک د ېدناړو هپ ولډ ورام هړګج د ون يړک هړز هپار ېړګج هغه ناناغفا ېچ هلک .وو يوش لدب ولا رپ

يړنوخ ناتسناغفا ېی روز هپ وسیپد ېچ يوک ېرصبت ونهوسلا وینرهب وغه رپ ایب یود . یلوټپ يشن تاساسحا کډ .ههاو لیټ هت نیروان

ېچ هد ادمه رلا ۍنیزاوی هراپل ولوک ېریل د ۍرواب ېب ېغدد .هړک ادیپ هشت رواب د ېک ناتسناغفا هپ وړګج ېد

اباب هاش دمحا دیاب

هښن ۍنیزاوی يلاووی يلم د ږومز اباب هاش دمحا ېچ هکځ ید هتشن رلا هلب هترپ ېد هل . ينمو لت ېی ېسادمه دیاب، هنامو .هد

هګوت هپ رشم د ونوتیلقا ولوټ یړومون ېدناړو ۍړیپ هود ېچ هګنرڅ هکل . يلوبو دوښرلا يلم لپخ

لوټ

نوناق وی دیاب هتله وا يوک هتروپار ېنتښوپ هړا هپ ونړوار هتسلا د اباب هاش دمحا د ېچ يدنغو کوڅ هغه دیاب کلخ لوټ .يش لړکرو ازس ېی ېخم هل ېچ يو

رایښوه وی ېچ ډنبیلم ډیویډ ریزو يناوخپ وراچ وینرهبد ېدناړو ږل هخڅ ونکاټلوټ هل ېتشایمد یمد لاک ۲۰۱۰ د ایناترب د .ید ږل هخڅ ودصیف هځنپ هل ریمش ونتښپ د ېک ځوپ يلاهمسوا هپ ناتسناغفاد ېچ لیوو ،ید لاوتسایس

ېک ځوپ ېچ يوک هڅه نابلاط ېچ لیو يېو وا دوښو نوګربغ رژ يمیظع رهاظ دنایو ریزو د عافد د يزرک دماح د .هړک هصلاخ ېی هربخ .یلوک وشن رواب ونتښپ رپ ږوم هراپل ېدد ون يځونن

هنیم هرس ناتسناغفا هل وا يړکو یوانرد ناغفا د دیاب یود .يیښو مزیلنشن يناغفا هناځ لپخ هل دیاب وی ره .يو هن دیاب ریپوت د ناتسودنه د ېچ يرلن قح هنوتیلقا ناملسم ېک دنه هپ هرس هرس ۍسارکومیډ ېللتخمرپ ېوی د ېچ هګنرڅ هکل .يرلو

ۍولګدنژیپ

.يړاوغو نولدب ېک ۍولګدنژیپ

هپ ناتسناغفاد ېچ یلوک يشن هنوتیلقا مه ېک ناتسناغفا هپ ېسغد يړاوغو نولدب ېک ونیناوق وزیټسنب پواه

هتباث وا ید یوش لدوښیا ټسنب ېی اوخ هل اباب هاش دمحا د ېچ يړک هدز هقیرط يوانرد د هت هڅ هغه دیاب هنوتیلقا ږومز .يږیرضاح ېکخم اچره لب رت هت ۍنابرق یود ېچ يړک

يولګدنژیپ يلصا داویه هغهد ېچ یلیو يشن هنوتیلقا ېک داویه څیه هپ.يد هتش هنوتیلقا مه ېک ونوداویه ورون هپ ېمیسد يړاوغ ناڅولب ،ېک ناریا هپ هکل .يړک هتروپرس هنوتیلقا ېچ يدږیرپ هن تیرثکا داویه وی څیهد .يش مون هپ یودد ېد هکل .ید یلوړځ راد رپ تموکح ناریا د یړک هتروپ ږغ هغد ېچ اچ هغه وخ يرلو يکاولپخ يسایس وا يبهذم ېچ ؟وش هڅ يتګوب رشم وناڅولب د ، ﺉروګو ېک ناتسکاپ هپ .يګیر

ناریا هپ ېچ ناکرت .يږیک هن دنلچ ېسغد ېک ونوداویه ورون هپ. يوک دنلچ کډ ۍنابرهم هل هرس ونوتیلقا ولپخ هل هناتښپ یوانرد هت ﺉولګنژیپ داویه لپخ د وخ ید برع وی یینماخ هلپخ .يرلن هزاجا وړک هدز د هبژ يکرت هپ يد تایز ریډ ېک یریډ ينیماخ رپ ېک ویتسورو ېد هپ وخ .ید همکوتبرع ېچ يیاو هن هلکڅیه ید .ید رشم يبهذم ېی هلبک هل وا يرل .هد ېړک یاځ ېک ویځنوښ هپ هبژ يبرع ېی همان هپ ېنهوپ يملاسا د ېچ يد هصوغ هپ نایناریا

انام ناتسکاپ د .يش للبو رطخ هت ۍولګدنژیپ داویه هغدد ېچ يږیک وتمچ هت ۍنابرق وا عافد هڅ هغه هل لت ځوپ ناتسکاپ د یساب ړا هتېد یوغه هرس ولوراک هپ روز لوډ ره د ېچ یلوک یشن وسات وا یبوټات وناناملسم د ای .ید یبوټات وکلخ وکاپ د ید یښیا ټسنب ېی حانج يلع ېچ ۍولګدنژیپ ېغه د ناتسکاپد هنوتیلقا ېچ هکځ يړک هلدب يولګدنژیپ داویه لپخ د ېچ .يوک ړتلام

وراچ يمسر هپ وا يړکو ېربخ هبژ هپ تیلقا د ېچ يد رضاح يدنت نیرو هپ هناتښپ .هد هن ېساد ېک ناتسناغفا هپ وخ .يړکو هننم وناناغفا هلوا يړکو يړکو ساسحا ۍړولرس د هنوتیلقا دیاب هرس راک ېد هل . يمغزو ېی ېک

د هغه رپ ون يلخاو مون اباب هاش دمحا د ای يړکو هنتښوغ وړک هدز د وتښپ هبژ ۍنروم هلپخپ وا يش هتروپار ناغفا موک هک .يږیک لدوښیک مون لاپمکوت وا تسیشاف

ېک وتاباختنا هپ دیاب لاوتسایس ونوتیلقا د . يرلو قوقح لپخ دیاب هنوتیلقا .يش لوسرو هتیاپ دیاب تلاح هغد ېچ ویاو ږوم ، يږیږغ يسراپ رپ هناتښپ یریډ ېچ هګنرڅ هکل .هد هراکښ انام ناغفا د .يش دنګرڅار هګوت هپ ناغفا د وخ يلخاو هخرب وا ۍراکمه هل ونوداویه وغه د .يړکو ېربخ ېرپ دیاب هترپ ریپوت موک هل .يړک هدز وتښپ مه یود ېد ېسغد هنو ناناغفا هناتښپ ېزاوی .يړک ادیپ هنیم هرس ناتسناغفا هلوا يږیږغ هبژ ۍنرومرپ یودد ېچ يلخاو سلا هخڅ ۍږوخاوخ .يڼګو ناغفا مه ناځ لپخ یڼګ

:يشو یوانرد يمسر لاک ره دیاب هت اباب هاش دمحا

وغد هپ وا يځنامل هرس ونابیترت يتلود وړول وا يمسر هپ نیلت وا هړکوز دوښرلا يلم لپخ د داویه ره ېک ۍړن هرون هپ د هګوت يمسر هپ تموکح ېچ يلدیل يد هن هڅ ېساد هسوا رت ام ېک ناتسناغفا هپ وخ يوک مه يتصخر ېک وځرو وړاود .يو یلځنامل نیلت ای هزیلک اباب هاش دمحا

مه ېی ونورکف رپ وکلخ د وا لدیلوټار ېرپ کلخ . هلدولرد ېی همشرک پیشرډیل د ېچ وو رشم ېساد وی اباب هاش دمحا ېد هپ وا لوک هرسرت ېی هغه، وو ربارب هرس جاور وا دود هل وناناغفاد ېچ هڅ هغه ېوش بیصن ېګاو تنطلس د رژ ریډ .يړکرو ينابرق ېک عافد هپ تنطلس د هدد ېچ لوش رضاح ناناغفا هګوت

ېمیس د راک ېد وا ید یوش لیکښ ېک چیکړک یول هپ داویه هغد ،تشنه

تښنرد هت اباب هاش دمحا ېک ناتسناغفا هپ ېچ نن

.يد يړک ېربارب ېرلا ېلیبلایب ونهوسلا د هت ونوداویه ورون

ړوج ناتسناغفا ېی ېخم هل ېچ يش لدوښیک هړاغ هت ولیلاد وغه وا يش لدنژیپو دیاب هنونایز وا ېټګ يلم ناتسناغفا د .ید یوش

هسوا رت .يوړوج دصقم ناتسناغفا د ېچ يځرګو هخرب ونیناوق وا ورلاګت د دیاب هڅ هغه وا يش هیوقت دیاب لیلاد هغد .يږیږغ هن ېرپ کوڅیه ید هڅ دصقم ناتسناغفاد ېروپ

هخوم وا تیرومام لپخ ېنوښرلا اباب هاش دمحا د دیاب تموکح . يو يتصخر دیاب ېک نیلت وا هړکوز هپ اباب هاش دمحا د .يیاوو ناغفا هت ناځ دیاب يو نوتښپ ای يو کجات رشمسلو هک .يڼګو

يو ېلدیګل هنوروځنا اباب هاش دمحا د دیاب ېک ونورتفد هپ وکاوراچ ویول د وا ېک رتفد هپ رشمسلو د ، ېک وینادو يتلود هپ هځنم هل يلایس وا ينګبرت ځنمرت وناناغفا د هګوت ېد هپ ېچ يش ېړوج ېک وخرب ولیبلایب هپ داویهد دیاب ېمسجم هغه د وا .يش هړلا

ید هغرمدب ېد هپ وخ هد هړلاو اشرت ۍړن هلوټ ېی نوډګ هپ ایناترب وا وتلاایا ودحتم د ېچ ید هغرمکین ریډ ناتسناغفا نن هدز ېی هخڅ وبرجت هل يلادبا هاشدمحا د هک .يلخاو هټګ هروپ هخڅ تخو يیلاط هل ېچ يرلن هرادا هدنراک وا ړو هوی ېچ .يش هګنیټ رژ ریډ، ید نامرا ۍړن ېلوټ د رهب وا هنند روک هپ ېچ هلوس ناتسناغفاد ون ﺉړک

The Revival of the Legacy of Ahmad Shah Abdali, Afghanistan’s “Father of the Nation”

July 9, 2010 by Hanan Habibzai (Published in www.veteranstoday.com)

This was the first time ever in my life that I attended a gathering organized to celebrate the birth anniversary of the founder of modern day Afghanistan Ahmad Shah Abdali (also known as Ahmad Shah Durrani and Ahmad Shah Baba).

It was also the first time that I realized that the main reason that today Nation building has become a challenge is due to the fact that Afghans have forgotten the ideological and founding father of their nation.

He left behind a United Afghanistan, however unfortunately that unity is only limited to history today.

Ahmad Shah Abdali’s 278th birth anniversary in London:

Shah Mahmood along with Afghan Students Union took the initiative and reminded Afghans, the founder and ideological father of their nation.

Ahmad Shah Abdali the founder of modern day Afghanistan.

Last week in London, they celebrated the 278 th birth anniversary of Ahmad Shah Abdali with deep spirit of patriotism and paid tributes to this great leader and his legacy.

Ahmad Shah ‘Dustokhel’, a human rights activist from the University of Westminster, also attended the event. They not only mentioned about the achievements of Ahmad Shah Abdali but also recited his poems.

During the Birth anniversary celebrations, the current insecurity and political instability were also discussed.

When a video showed civilian casualties and individuals who have lost their lives due to the ongoing crisis then the hundreds of participants in the event became sad and depressed.

Vacuum of power and the non-existence of strong state institutions were termed as one of the main causes of the current crisis. The civilian casualties of the current war and a few instances of mass and individual murders were showed to them and all of them were termed as clear human rights violations.

The case of the murder of an Afghan businessman, Mohammad Ashraf ‘Dustokhel’, was highlighted and all the participants termed it as a barbaric act by the enemies of peace and prosperity of Afghanistan.

Mohammad Ashraf was murdered on 1 st - Nov, 2008 as his car came under fire in front of the Presidential Palace and Ministry of Defense before the eyes of the police.

The fact that the case remains unsolved after 20 months is symptomatic of deeper problems within the current administration in Kabul.

Ahmad Shah Baba, the father of the Nation:

Afghanistan was once the centre of a great Islamic Empire established by Ahmad Shah Abdali. Not only today’s India but Pakistan, Bangladesh, Nepal, more than half of Iran and certain states of Central Asia were conquered and brought under the control of his empire.

Ahmad Shah Abdali was a charismatic leader and had good understanding of the needs and perceptions of his people. He respected the views of his people and had good understanding of Afghan culture and traditions.

This dynamic quality helped him gather a lot of followers and he became a great conqueror who went on to defeat Delhi.

Ahmad Shah Baba always followed and abided by the unique Afghan culture, customs and traditions. This was the reason that Afghans were always ready to defend his empire.

Ahmad Shah Abdali was a brave leader and a genius administrator. He considered serving his people as his duty and this was the reason that Afghans appointed him as their political and military leader.He won hearts and minds of conservative people in a very short period of time.

Ahmad Shah Abdali became King during tough times:

When Ahmad Shah Abdali became King, the Pashtuns were disintegrated and their national unity was destroyed by conspiracies and invasions by the enemies of the Afghan Nation.

Each tribe lived individually under the leadership of a tribal leader and the sense of national unity among Pashtun tribes did not exist.

Due to the interference of Iran and other neighboring countries in the domestic affairs of Afghanistan, Pashtun tribes were separated. Ahmad Shah Abdali came into power at this sensitive time.

He communicated with all the tribes and created an atmosphere of harmony among these tribes. Pashtuns had been living in this area for centuries but they had never been united under one leadership.Ahmad Shah Abdali united them and established a nation for them.

Afghanistan:

Just like today, various countries in the region were named after different ethnicities. Each ethnicity lived in the country related to that ethnicity. Persians lived in Iran, Tajiks lived in Tajikistan, Russians live in Russia.

Ahmad Shah Abdali thought that Afghans (Pashtuns) should also have a country related to their name and thus he marked the boundaries of Afghanistan.

Current crisis in Afghanistan:

Two hundred years after the achievements of Ahmad Shah Abdali, the majority of Afghanistan feels that there is a danger to the identity and Afghan character of the state established by Ahmad Shah Abdali and this is one of the reasons that today’s Afghanistan is suffering a division.

During the early 1990s factional fighters committed atrocities against the civilian population and fought proxy battles sponsored by foreign governments.

This led to the rise of the Taliban and they put an end to the bloody civil war. Whenever Afghans remember the civil war especially the street to street factional fighting in Kabul then they become depressed and express their hatred towards the factions involved in the foreign sponsored fighting.

They discuss the foreign interference and the role of their funds and arms in descending Afghanistan into anarchy and widespread bloodshed. The civil war of the 1990s has resulted in a vacuum of trust.

The only solution to restore trust and harmony in Afghanistan is that all Afghans should recognize the founder of modern day Afghanistan, Ahmad Shah Abdali as their ideological father.

Two hundred years ago all the ethnicities of Afghanistan had accepted him as their leader, if we want a united and peaceful Afghanistan then this should continue forever.

Apart from this we do not have any other solution to the current crisis because Ahmad Shah Abdali is the only symbol of National Unity. Everyone should condemn those who raise questions about the achievements of Ahmad Shah Abdali and a law should be passed to punish anyone involved in these wrongdoings.

There should be no difference and all citizens of Afghanistan should have a spirit of Afghan nationalism. They must respect the Afghan character of Afghanistan and should have love for Afghanistan.

Look at India, despite the fact that India is a developed democracy and a global economic giant, the Muslim minority of India does not have the right to demand a change in the identity and Indian character of the state.

Similarly, the minorities of Afghanistan should learn how to respect the state established by Ahmad Shah Abdali and should prove that if needed they are ready to sacrifice for the protection of Afghanistan.

In Iran the Sunni Muslims want religious and political autonomy but they can’t seriously raise their voices for this cause. If they do raise their voice for this cause then they are executed by the Iranian government just as they recently executed Malik Regi.

Similarly, do we have to explain what happened to Baluch leader Akbar Bugti in Pakistan? Afghans have always been far more gracious and tolerant with their ethnic minorities, than any other country in the region.

There are a lot of Turks in Iran but they are not allowed to study in Turkish language.Various sources suggest that Iranian leader Ali Khamenei is an Iranian of Arab descent; however he highly respects the identity of the state of Iran.

However, this is not the case in Afghanistan, where Pashtuns are ready to speak in Dari language and has even given it the status of official language along with Pashto. Minorities should feel pride and should be grateful to the majority Pashtuns for their generosity and tolerance.

The ethnic minorities should also speak in Pashto and do so publicly without any hesitation. Their politicians should stop receiving support and sympathizing with foreign countries especially the ones which have ethnic allegiances with them.

Instead they should express their sympathies and love with Afghanistan. They should not consider only Pashtuns as Afghan but should consider themselves as Afghans as well.

Ahmad Shah Abdali should be officially remembered:

Every country around the world not only commemorates the birth and death anniversary of their ideological and founding fathers with official ceremonies but the days are also public holidays.

I have still not seen in Afghanistan that the government officially commemorates that birth and death anniversaries of Ahmad Shah Abdali.

Today in Afghanistan there is no respect for its founding father Ahmad Shah Abdali, this is the reason for the current crisis in Afghanistan.

This lack of respect for him also develops a huge gap of confidence amongst Afghans. The national interests of Afghanistan should be recognized and there should be respect for the principles which formed the basis to establish Afghanistan.

The founding principles of Afghanistan should be strengthened and the objective of the creation of Afghanistan should be part of the strategy and policy of the state.

Today many have forgotten the purpose of the creation of Afghanistan. The birth and death anniversaries of Ahmad Shah Abdali should be official holidays.

The government should consider the ideologies of Ahmad Shah Abdali as part of the state policy. Whether the head of the state is ethnic Tajik or Pashtun does not matter but the President should consider himself as Afghan.

The portraits of Ahmad Shah Abdali should be visible in all government institutions, the Presidential palace and offices of all high ranking officials. The statues of Ahmad Shah Abdali should be present in various parts of the country and this is the only way to have a united Afghanistan.

Conclusion:

Today Afghanistan is very fortunate that the whole developed world including the United States of America and the Great Britain is supporting the government of Afghanistan, however it is very unfortunate that it does not have a capable administration to seize this opportunity for the benefit of the people of Afghanistan.

If they learn from the experiences of Ahmad Shah Abdali then the desired peace in the Afghanistan which has become a global dream will soon become a reality.