You are on page 1of 2

Bưu Điện TP.

Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


CTY.Điện Thoại Thành Phố Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
Số………/HĐKT
Ngày…tháng…năm 2000

HỢP ĐỒNG KINH TẾ


VỀ VIỆC LẮP ĐẠT THIẾT BỊ
CUNG CẤP CÁC LOẠI NGHIỆP VỤ VIỄN THÔNG

- Căn cứ vào pháp lệnh HĐkế toán đã được Chủ Tịch Hội Đồng Nhà Nước ban hành…
- Căn cứ Nghị Định số 121/HĐBT: Ban hành Điều Lệ Bưu Chính Viễn thông Việt Nam
- Căn cứ văn bản số 4299/UB-CK ngày 25/9/1991 của UBND Thành Phố Hà Nội.
- Theo yêu cầu của khách hàng và khả năng phục cụ của Công Ty Điện Thoại Thành
Phố/ Bưu Điện Thành Phố Hà Nội

CHÚNG TÔI GỒM


BÊN A: CÔNG TY ĐIỆN THOẠI THÀNH PHỐ

● Địa chỉ: ……………………………………………


● Điện thoại liên lạc: ………………………
● Tài khoản: …………………….Tại ngân hàng…………………
● Đại diện ký: …………………..Chức vụ: ………………………
BÊN B: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN…
● Địa chỉ: ………………………………………………
● Điện thoại liên lạc: ……………………..
● Tài khoản: ……………………...Tại ngân hàng: …………………
● Đại diện ký: …………………….Chức vụ: ………………..
Cùng thỏa thuận Ký Hợp Đồng theo các điều khoản sau đây:
ĐIỀU 1: Bên thiện việc lắp đặt và cung cấp các dịch vụ viễn thông
ĐIỀU 6: Điều khoản chung:
1. Thời gian bảo hành dây điện thoại từ tập điểm đến nơi đặt máy là 18 tháng.
2. Khi có yêu cầu phải kiểm tra kỹ thuật và sữa chữa.
ĐIỀU 2:
1. Kinh phí chuyển kỹ thuật mới, lắp đặt ban đầu và mở các loại nghiệp vụ Viễn Thông
là : 1.200.000 đ
2. Bên B sẽ chính thức ký hợp đồng trong thời gian không quá 15 ngày ….
ĐIỀU 4: Trách nhiệm và quyền hạn bên B:
1. Thanh toán tiền cước hàng tháng chậm nhất không quá 30 ngày.
2. Bên B kịp thời thông báo cho bên A mỗi khi có thay ddoooir tên,địa chỉ…..
……..
ĐIỀU 5: Trách nhiệm và quyền hạn bên A:
1. Bảo đảm thông tin tốt và các nghiệp vụ Viễn Thông theo hợp đồng.
2. Trường hợp cần sữa chữa lớn trên mạng hoặc có sự cố kỹ thuật đột xuất …
ĐIỀU 5: Điều khoản thanh toán.
Bên B thanh toán chuyển kỹ thuật mới, lắp đặt thiệt bị, mở rộng các loại nghiệp vụ Viễn
Thông và cước phí hàng tháng cho bên A theo các hình thức.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B