You are on page 1of 7

Bogoboja Atanackovića 5

Beograd
office@autocom.co.rs
Tel: +381112852063
Mob:+38163207520
http://www.registrujauto.com

KASKO OSIGURANJE

Šta je kasko osiguranje?

Kasko osiguranje je najbolji vid zaštite automobila.

Kasko osiguranje je pre svega dobrovoljno osiguranje koje se reguliše ugovorom


o osiguranju između osiguravača i osiguranika. To znači da zavisi od volje
stranaka da li će stupiti u odnos u konkretnom slučaju kasko osiguranja motornih
vozila.

Kod kasko osiguranja, osiguranik osigurava sopstveno vozilo i šteta se isplaćuje


osiguraniku, bez obzira na krivicu u eventualnom udesu.

U praksi to znači da ako imate obe polise, i obavezno i kasko osiguranje, prilikom
udesa u kome ste vi krivi, vaša osiguravajuća kuća će po polisi AO isplatiti
vlasniku nastalu štetu nanetu vozilu koje ste vi udarili, a po kasko polisi vama
štetu koja je nastala na vašem vozilu.

Uslovi kasko osiguranja kao i premija kasko osiguranja razlikuju se kod svih
osiguravajućih kuća tako da je poželjno da se pre sklapanja ugovora o kasko
polisi informišete kod više njih, jer razlike u kvalitetu a naravno i u ceni mogu biti
dosta velike. Veoma je bitno pažljivo pročitati sve uslovnosti koje svaka od
osiguravajućih kuća propisuje, jer biste u protivnom mogli biti neugodno
iznenađeni prilikom naplate štete. I rok isplate štete zavisi od kuće do kuće, pa je
i tu korisno sakupiti iskustva od poznanika, internet foruma i stručnih publikacija!
Koja je razlika između obaveznog auto osiguranja i kasko osiguranja?

Razlika između obaveznog auto osiguranja i kasko osiguranja je u tome što kod
obaveznog osiguranja motornih vozila, osiguranik plaća premiju od auto
odgovornosti tj. nanošenja štete drugom vozilu prilikom nezgode. To znači da u
slučaju sudara u kome je osiguranik kriv, osiguravajuća kuća isplaćuje štetu
drugom učesniku u nezgodi, kome je naneta šteta. Kod kasko osiguranja,
osiguranik osigurava sopstveno motorno vozilo i šteta se isplaćuje bez obzira na
krivicu. Jednostavnije rečeno, ukoliko imate polisu kasko osiguranja, uz
obaveznu polisu auto-odgovornosti, prilikom sudara u kome ste vi krivi,
osiguravajuća kuća ce po obaveznoj polisi auto-odgovornosti nadoknaditi štetu
prouzrokovanu vozilu koje ste udarili, a po kasko polisi štetu na vašem vozilu.

Od čega Vas štiti kasko osiguranje?

Kasko osiguranje je osiguranje vozila i dopunske opreme vozila (ako se to


unese i ugovori u polisi) od posledica nastalih ostvarenjem rizika koji su
definisani ugovorom. Pod ovim se, obično obuhvata rizik štete prilikom udesa –
oštećenja –havarije (delimične ili totalne), kao i rizik nestanka vozila (krađa,
bespravno otuđenje i slično). U slučaju nestanka – krađe vozila, osiguravajuća
kuća vam nadoknađuje gubitak vozila isplatom amortizovane osigurane sume.
Amortizacija zavisi od vrednosti, starosti i stanja vozila.

Šteta na vašem vozilu može nastati ii zbog niza drugih razloga (elementarnih
nepogoda, demonstracija i sl), pa ukoliko su ti rizici obuhvaćeni polisom kasko i
ta vrsta štete biće vam isplaćena.

Vozila za koja se može zaključiti kasko osiguranje, izuzevši posebne oblike


osiguranja, razvrstana su u sledeće grupe premija: putnički automobili, teretna
vozila, autobusi, vučna vozila, specijalna motorna vozila, priključna vozila,
motorna vozila inostrane registracije, vozila na popravci, radna vozila i šinska
vozila

Uslovi kasko osiguranja kao i premija kasko osiguranja (suma koju plaćate da bi
ste KASKO osigurali vozilo) mogu da variraju i razlikuju se u zavisnosti od
osiguravajuće kuće, za pojedine, prethodno pomenute, vrste motornih vozila.

Najčešće rizik označava budući neizvestan događaj čijim ostvarenjem može


nastati neka šteta.

Kasko osiguranjem mogu biti obuhvaćeni sledeći rizici:


• saobraćajna nezgoda

pod saobraćajnom nezgodom podrazumeva se sudar, udar, prevrtanje,


iskliznuće, survavanje i ostala oštećenja ili uništenja vozila prouzrokovana
iznenadnim događajima, pod dejstvom mehaničke sile, nezavisno od volje
ugovarača osiguranja/osiguranika ili vozača.

• požar

požarom se smatra vatra nastala iznenada i neočekivano na vozilu od vatre


nastale izvan vozila ili pak su samom vozilu. Osiguravač nije u obavezi da
nadoknadi štetu na električnoj instalaciji koja je nastala pregorevanjem
instalacije, osim ako se razvio požar.

• eksplozija, osim eksplozije nuklearne energije

eksplozijom se smatra iznenadno ispoljavanje sile zasnovano na težnji pare ili


gasova za širenjem.

• iznenadno termičko ili hemijsko delovanja spolja

• pad ili udar predmeta (drveće, jarboli i drugi predmeti) koji nije sastavni deo
osigurane stvari ili osiguranog skupa u koji spada osigurana stvar

• zemljotres, ukoliko je seizmografski registrovan

• pad letelice

• manifestacija ili demonstracija

• zlonamerni postupci ili obesti trećih lica

• oštećenja tapacirunga u osiguranom vozilu prilikom pružanja pomoći licima


povređenim u saobraćajnim nezgodama ili na drugi način

• namerno prouzrokovane štete na osiguranoj stvari radi sprečavanja veće štete,


kao i mera preduzetih za smanjenje ili otklanjanje štete

• udar groma

• oluje

olujom se smatra vetar brzine 17,2 metra u sekundi, odnosno 62 kilometra na


čas (8 stepeni jačine po Boforu), ili više

• udar grada
osiguranjem su obuhvaćene štete nastale neposrednim udarima ledenih zrna
grada u predmet osiguranja

• snežne lavine, kao i pad snega i leda na vozilo

• odron zemljišta ili obrušavanja zemljišta i stena, osim ukoliko uzrok odrona
zemljišta ili obrušavanja zemljišta i stena nije zemljotres

• poplava, bujica i visoka voda

1) Pod poplavom se podrazumeva stihijsko, neočekivano plavljenje terena, ulica i


puteva od stalnih voda (reka, jezera, mora i dr.), usled izlivanja iz korita, provale
nasipa ili brana ili zbog izlivanja vode usled izvanredno visoke plime, neobične
jačine talasa na moru i jezeru i nadolaženja vode iz veštačkih jezera. Poplavom
se smatra i neočekivano plavljenje terena, ulica i puteva usled naglog
obrazovanja velike količine vodene mase nastale provalom oblaka. Ovim
osiguranjem obuhvaćene su štete na osiguranom vozilu za vreme poplave i
neposredno po povlačenju vode.

2) Pod bujicom se podrazumeva stihijsko i neočekivano plavljenje terena


vodenom masom koja se obrazuje na nizbrdnim terenima usled jakih
atmosferskih padavina i slivanja ulicama i putevima.

3) Pod rizikom visokih voda podrazumeva se:

a) izuzetna pojava neuobičajenog porasta vodostaja u neočekivano vreme i

b) pojava podzemne vode kao posledica visokih voda.

Obaveza osiguravača za štete od visokih voda i podzemnih voda kao i njihovih


posledica, počinje sa porastom visoke vode iznad unapred utvrđenih najviših
mesečnih kota vodostaja ili protoka izmerenih prema pokazivaču vodostaja koji je
najbliži mestu nastale štete.

Osiguranjem su obuhvaćene štete:

a) za vreme poplave i neposredno po povlačenju vode;

b) od izlivanja iz kanalizacione i vodovodne mreže, samo ako je do izlivanja


došlo usled poplave ili bujice,

c) na vozilu koje se našlo u živom i suvom koritu reke ili potoka, tj. na prostoru
između nasipa i reka, a radi se o vozilu koje se zbog svoje namene moglo naći
na ovom prostoru.
Osiguravač nije u obavezi da nadoknadi štetu koja je nastala usled kretanja
vozila kroz poplavljen teren, ulicu ili put, rečno korito ili potoke, kao ni u slučaju
kada je vozaču moralo biti poznato da se kreće u susret stihijskom delovanju
voda, osim kada se radi o spašavanju ljudi i imovine

• obest trećih lica

• krađa vozila

• lom i oštećenje stakala

• krađa stakala

• potapanje

• reklamni i drugi dodatni natpisi u i na vozilu

VAŽNA NAPOMENA: Ovde su nabrojani mogući rizici, raspitajte se kod


osiguravajućeg društva koje sve rizike pokriva kasko osiguranjem.

U nekim osiguravajućim kućama(društvima) postoji mogućnost izbora šiirine


pokrića t.j. vrste opasnosti (rizika) od kojih će Vaše vozilo biti osigurano.(osnovni
rizici, dopunski rizici, kombinacije delimičnih osiguranja itd.)

Koje vrste kasko osiguranja postoje?

Auto-kasko osiguranje se deli na:

• Potpuno, koje omogućava osiguranje od saobraćajne nezgode, oštećenja


izazvanog spoljnim termičkim ili hemijskim delovanjem, groma, požara, oluje,
lavine, grada, pada ili udara nekog predmeta, javnih demonstracija i
manifestacija, obesti trećih lica i sl. Potpuno auto-kasko osiguranje može biti sa
učešćem u šteti ili bez njega.

• Delimično, koje omogućava pokriće štete do ugovorenog iznosa kod nastanka


osiguranog slučaja. Zaključuje se za pojedine rizike, od kojih je najčešći rizik od
loma stakla.

• Dopunsko, koje se može zaključiti uz potpuno auto-kasko osiguranje i


omogućava osiguranje od krađe vozila, razbojništva, poplave, bujice, visoke
vode, utaje, prevare i sl.

Koje Kasko osiguranje dobijate u našoj agenciji?


U našoj agenciji dobijate UNIQA kasko osiguranje. UNIQA osiguranje svojim
osiguranicima nudi i paletu posebnih programa osiguranja motornih vozila. Osim
takozvanog obaveznog osiguranja, UNIQA ima i programe delimičnog i potpunog
KASKO osiguranja sa posebnim popustima do čak 50 posto.

Ovim programom predviđeni su i specijalni popusti za čitavu porodicu, ukoliko je


jedan njen član osigurao vozilo kod UNIQA. Naime, ako je neko od članova
domaćinstva ostvario popust na KASKO osiguranje, i svi ostali ukućani dobiće
popust na osiguranje svojih vozila.

Koje su prednosti UNIQA kasko osiguranja?

- jedini na tržištu nagrađuju Vašu lojalnost - za sve korisnike kasko osiguranja,


dobijate uslugu pomoći na putu

- fleksibilna dinamika plaćanja - klijent sam bira način plaćanja, u celosti ili na
rate

- brzo rešavanje štete

Paketi UNIQA osiguranja za Vaš auto

Ekskluziv Tip A+:

požar, udar groma, oluja, grad (tuča), snežna lavina, saobraćajna nezgoda,
štete kod parkiranja, pad ili udar nekog predmeta, iznenadno termičko ili
hemijsko delovanje spolja, eksplozija, pad vazdušne letilice, manifestacije ili
demonstracije, zlonamerni postupci ili obesti trećih lica, oštećenja tapaciranih
delova vozila nastalih prilikom pružanja pomoći licima koja su povredena u
saobraćajnoj ili nekoj drugoj nezgodi, namerno prouzrokovanje štete na
osiguranoj stvari u cilju sprečavanja veće štete na toj ili drugoj stvari ili licima,
poplava, bujica i visoka voda, odron zemljišta ili obrušavanje zemljišta i stena,
štete nastale od životinja bilo u kretanju vozila ili ugriza životinja, kao i loma
stakala, potapanje, neovlašceno korišcenje vozila, krađa vozila, razbojnička
krađa i razbojništvo sa uključenim osiguranim rizicima iz paketa Komfort u Tarifi
premija za osiguranje pomoći na putu, a ukoliko osiguranik ima istovremeno
zaključeno osiguranje od autoodgovornosti kod UNIQA osiguranja, uključeni su
rizici iz paketa Exclusiv u Tarifi osiguranje pomoci na putu, a u svemu prema
Posebnim uslovima za osiguranje pomoći na putu.

Ekskluziv Tip B+:


obuhvata sve rizike iz paketa Exclusiv Tip A+, izuzev neovlašćenog korišćenja
vozila, krađe vozila, razbojničke krađe i razbojništva sa uključenim osiguranim
rizicima iz paketa Komfort u Tarifi premija za osiguranje pomoći na putu, a
ukoliko osiguranik ima istovremeno zaključeno osiguranje od autoodgovornosti
kod UNIQA osiguranja, uključeni su rizici iz paketa Exclusiv u Tarifi osiguranje
pomoći na putu, a u svemu prema Posebnim uslovima za osiguranje pomoći na
putu.

Povećan rizik usled gustog saobraćaja ne možete izbjeći, ali ga možete ublažiti
ugovaranjem kasko osiguranja Vašeg vozila u UNIQA Osiguranju!

Šta još treba znati o kasko osiguranju?

• Pre potpisivanja polise auto-kasko osiguranja pažljivo pročitajte uslove


osiguranja;

• Auto-kasko osiguranjem obezbeđujete pokriće štete na vašem vozilu bez obzira


na to ko je prouzrokovao štetu;

• Polisa auto-kasko osiguranja ne važi u slučaju promene vlasnika vozila;

• Ukoliko pre otuđenja vozila niste imali štetu, društvo za osiguranje je dužno da
vam na vaš zahtev vrati deo premije za preostali ugovoreni period osiguranja;

• Imate pravo na smanjenje premije (bonus) kod potpunog auto-kasko osiguranja


ako je vaše vozilo neprekidno bilo osigurano najmanje godinu dana i ako u tom
periodu niste imali štetu;

• Ukoliko ste imali veći broj šteta po osnovu auto-kasko osiguranja, društvo za
osiguranje ima pravo da u narednom periodu zaračuna višu premiju (malus);

• Ukoliko ste ugovorili auto-kasko osiguranje sa učešćem u šteti, visina naknade


biće umanjena srazmerno učešću u šteti.