You are on page 1of 3

Bogoboja Atanackovića 5

Beograd
office@autocom.co.rs
Tel: +381112852063
Mob:+38163207520
http://www.registrujauto.com

UVOZ VOZILA ZA INVALIDE


Kakve povlastice postoje za invalide kod placanja carine i PDV-a pri uvozu i
carinjenju putničkih automobila?
Invalidi u zavisnosti od stepena telesnog oštećenja imaju pravo na povlastice u
vidu oslobađanja od carine i PDV-a pri uvozu automobila koji ispunjavaju Euro 3
standarde. Ovako uvezenim automobilom mogu upravljati članovi njegove uže
porodice(roditelji, deca, bračni partner) i druga lica ali samo ako je u njemu i
invalid koji ga je uvezao.
Pravo na oslobađanje carine imaju invalidi sa telesnim oštećenjem od najmanje
70% kao i vojni invalidi od prve do pete grupe, civilni invalidi rata od prve do pete
grupe, slepo lice, lice obolelo od distrofije ili srodnih mišićnih i neuromišićnih
obolenja, od paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i dečije paralize i od
multipleks skleroze i roditelji koji brinu o deci višestruko ometenoj u razvoju.
To znači da ako su invalidi oslobođeni carine, pri uvozu plaćaju samo PDV na
cenu automobila. Polovni automobili za potrebe invalida dovoze se većinom iz
zemalja EU poput Nemačke, Slovenije ili Italije. Pravo na oslobađanje od PDV-a
može računati lice sa telesnim oštećenjem 100 % po jednom osnovu.
NAPOMENA
Za ostvarivanje povlastica neophodna je posebna potvrda, koju treba obezbediti
pre uvoza!
Da biste pomenute povlastice iskoristili, morate da prođete određenu proceduru.
Ona uglavnom počinje tako što se kao invalidno lice obraćate nadležnom Fondu
za penziono invalidsko osiguranje. Pošto postoji nekoliko ovakvih republičkih
fondova - tačno mesto gde bi trebalo da se obratite zavisi od toga preko kog
fonda ostvarujete prava. Ako je to Fond zaposlenih, treba da se obratite njihovoj
filijali u mestu stanovanja. Fond samostalnih delatnosti, nadležan za zanatlije,
preduzetnike, poljoprivrednike i slične delatnosti nema svoje filijale u svim
dovima, nego samo u Beogradu i Novom Sadu. Ratni vojni invalidi i civilni invalidi
rata treba da se obrate Službi za boračko-invalidsku zaštitu u svojoj opštini.
Navedenim ustanovama treba da predate molbu za oslobađanje od uvoznih
dažbina, a uz nju i rešenje o invaliditetu ili medicinsku dokumentaciju koja
dokazuje da ispunjavate uslove za dobijanje povlastica. Ako je potrebne ćete
pozvani pred misiju za veštačtačenje koja utvrđuje stepen invalidnosti.
Konačnu odluku o oslobađanju od uvoznih dažbina ddonosi Ministarstvo rada.
Ono će prethodno od Fonda PIO dobiti dokumentaciju koju ste predali, tako da
nije potrebno da je dostavljate direktno Ministarstvu. Ako su uslovi ispunjeni,
Ministarstvo će napraviti Potvrdu o oslobađanju od uvoznih dažbina koju će vam
poslati poštom. Ovu potvrdu Ministarstva treba prilikom carinjenja da priložite uz
ostala dokumenta, da biste automobil uvezli bez plaćanja carine. PDV se
obavezno plaća, ali će vam država taj iznos vrati ako na to imate prava, to jest,
ako je vaše telesno oštećenje stopostotno po jednom osnovu.
Da bi vam država vratila PDV, u Carinarnici će Vam na Potvrdi o oslobađanju od
dažbina upisati da ste platili pri uvozu. Carinarnica Vam vraća tako overenu
Potvrdu, a na Vama je da je pošaljete Ministarstvu rada. Na osnovu nje,
Ministarstvo donosi Rešenje o vraćanju PDV-a koje će Vam poslati poštom.
Kada dobijete to rešenje, novac od PDV-a podižete u Poštanskoj štedionici.
Procedura uvoza vozila za invalide
Prema propisima, autmobili koje uvoze hendikepirana lica moraju da ispunjavaju
Euro 3 norme.
Uz ove, najsvežije vesti, dajemo i detaljne informacije o povlasticama koje
invalidi imaju pri uvozu automobila i načinu na koji mogu da ih ostvare.
Počinjemo od toga da kao invalidnio lice možete da, zavisno od stepena telesnog
oštećenja, budete oslobođeni plaćanja carine i PDV-a pri uvozu putničkog
automobila. Tako ćete carine biti oslobođeni ako imate telesno oštećenje od
najmanje 70 procenata. Nećete morati da platite carinu ni ako ste vojni invalid od
prve do pete grupe, civilni invalid rata od prve do pete grupe, slepo lice, lice
obolelo od distrofije ili srodnih mišićnih i neuromišićnih obolenja, od paraplegije i
kvadriplegije, cerebralne i dečije paralize i od multipleks skleroze. Istu beneficiju
imate ako automobil uvozite kao roditelji višestruko ometene dece koja su u
otvorenoj zaštiti, odnosno o kojoj kao roditelji neposredno brinete.
Na oslobađanje od PDV-a možete računati ako je vaše telesno oštećenje 100
odsto po jednom osnovu.
Umesto samog invalidnog lica, uvoz u njegovo ime može da izvrši neko drugo
fizičko lice ili ovlašćeni distributeri i auto kuće. U tom slučaju, tom drugom licu ili
firmi treba da date potvrdu o oslobađanju od carine, kao i ovlašćenje da mogu da
u vaše ime uvezu automobil.
To nikako ne podrazumeva da taj drugi ima povlastice koje su rezervisane za
vas, nego samo to da može da uveze automobil u vaše ime. Ovo je važno imati u
vidu jer sva dokumentacija, na primer račun od prodavca u inostranstvu, treba da
glasi na ime onoga za koga se automobil uvozi.
Pravo na oslobađanje od carine i vraćanje PDV-a ne možete da ostvarite ako je
automobil već ocarinjen, odnosno uvezen. Dakle, ako automobil kupujete u nekoj
auto-kući, treba da se dogovorite da ta kuća posebno za vas, uz vašu potvrdu,
uveze automobil koji vi zatim kupujete od nje. Treba da imate u vidu da je iznos
PDV-a koji vam u tom slučaju država vraća (ako imate to pravo) manji od PDV-a
navedenog u računu koji ćete dobiti od prodavca. Razlog je to što pravo na
povraćaj važi za PDV plaćen pri uvozu, a on je manji od PDV-a koji se
obračunava na cenu po kojoj uvoznik prodaje automobil.
U svakom slučaju, pre nego što se odlučite za uvoz automobila, obezbedite
potvrdu o oslobađanju od dažbina i sa prodavcem razjasnite šta i koliko plaćate.

POSEBNE NAPOMENE
Uvezen automobil ne može svako da vozi.Automobilom koji je uvezen uz
povlasticu osim invalida, mogu da upravljaju i druga lica samo ako je u njemu i
invalid koji ga je uvezao. Bez njegovog prisustva upravljanje automobilom je
dozvoljeno samo članovima njegove uže porodice.
(član porodice su roditelji, bračni drug i deca). Ako se utvrdi da automobilom
upravlja lice koje na to nema pravo, za to mogu da budu kažnjeni i vozač i
invalid.
Novi automobil uvezen uz povlastice koje važe za invalide, ne može da se proda
u roku od pet godina, a polovni tri godine.
Tačnije, ukoliko se se automobil prodaje pre ovog roka, prethodno moraju da se
plate dažbine koje nisu plaćene pri uvozu.