You are on page 1of 1

{

S PASS

CARD - REpuBLrc oF stNEApoRE

,,,.L lhe Emplsytt¡ônt ûl Forèl3n

ll¡rTovrrr Act (chspter 91

E1Êloy.J

JAFDINE O'¡ESDLUTION (?oot) P-rE t)

L:.catro^

55 UBI AVEI|T'E 1

4O3-15 S:4OB9S5)

Nàña CHBISTIAN EENEL UIENDO?A SEGOSO

Oçoup ¡tion D!!çr, Ptror

;

Ë

'i+#9xj

CUST OIIIER SERVICE Eì¡GIN EEß

S Po¡¡ ltlo,

o 244Ð777-

\,¡li¡J lrût;r

19ilo!2('09

Ooiê cl AFpln

16i t0 feool

'r'¿l¡d - ll

t9;12i2D10

t 565865

Vrsrt Pass And Disemþârkat¡Õn,iEmnarketion

Thc lfimigf'tloñ Act iohsptèr

Card

133;, Tþt lnmlgraliun Fsgulahons'

ffi

NsììB

rl{FtglÌÀN EBr,¡Et [tE¡tu9¿À REeoso

Flrl

rb:rùn+llt!

G621S016M FILIFIHO

5ç'

:-¡)¡f al :. ii¡

11j09ít9E?

ft

FattFfr{:rî

5Sr'3q60?9

DÉt!

çl E¿a' t'

19fi¿2010

$rlti¡rlc-lermrl

*cr

Ít.

ic *tr1

ha lnl: úl Jrl :lct

Yix lù Slnlfrl. 6¡¡d lflll ItJl¡,¡glO

lû: âo c !T'.i rQtr tt ¡ù

t )i ^i "r1:'lê:g tc{

t mtr sn4 Þ'oJlil

't

1t llf

:c.Û tr le.Urn .¡¡ glì Jàl,J

!

-

[ < 5 Ë p K yhtl<< (<{ <{<{< <<{(03 < <<< <<

Gó21 901 ótvt3<<{t91 01 9t}<1 01 21 ?1 <8