‫گر بدينسان زيست بايد پست‬ ‫من چه بي شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوايي‬ ‫نياويزم‬ ‫بر بلند كاج

خشك كوچه بن بست‬ ‫گر بديسان زيست بايد پاك‬ ‫من چه ناپاكم اگر ننشانم از ايمان خود،چون كوه‬ ‫يادگاري جاودانه بر تراز بي بقاي خاك‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful