You are on page 1of 1

FOODIO”

PROJECT UNDERTAKEN

ATAT

CC SS

IINN FFOOTT EE CC HH

LL TTDD

2464, SEC-22C, CHANDIGARH

IINN TTHHEE PPAARRTTIIAALL FFUULLFFIILLLLMMEENNTT OOFF TTHHEE RREEQQUUIIRREEMMEENNTT

FFOORR TTHHEE DDEEGGRREEEE OOFF B.T B.TEECCHH (2010-11) (2010-11) FROM FROM
FFOORR
TTHHEE
DDEEGGRREEEE
OOFF
B.T
B.TEECCHH
(2010-11)
(2010-11)
FROM
FROM

SSHHRREEEE RRAAMM MMUULLKKHH IINNSSTTIITTUUTTEE OOFF EENNGGIINNEEEERRIINNGG AANNDD TTEECCHHNNOOLLOOGGYY

vill.Khora-Bhura, teh Naraingarh,distt. Ambala

DD BY: BY:

SUBMITTE

SUBMITTE

SHIMPY

ROLL NO-3707142

B.TECH (CSE)7 SEM