You are on page 1of 16

TEKNOLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN

TEKNOLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN DANIEL HERNANDO IRAITZ RODRIGUEZ IKER URRITZA TEKNOLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN 1 Daniel
DANIEL HERNANDO IRAITZ RODRIGUEZ IKER URRITZA TEKNOLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN
DANIEL HERNANDO
IRAITZ RODRIGUEZ
IKER URRITZA
TEKNOLOGI BERRIAK
HEZKUNTZAN

1

Daniel Hernando

Iker Urritza

Iraitz Rodriguez

TEKNOLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN

TEKNOLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN Aurkibidea 1 Ikasys: 3 1.1 Hiru zeregin ditu: 3 1.2 Ikasys hainbat

Aurkibidea

1

Ikasys:

3

1.1

Hiru zeregin ditu:

3

1.2

Ikasys hainbat osagaiez dago osatuta:

4

1.3

Hurrengo prozedura jarraitzen du:

4

1.4

Emaitzak

5

2 Heldutasun eredua

6

2.1 Hurbilketa ikastetxeen heldutasun teknologikoaren eredura

6

2.2 EZAUGARRIAK:

6

2.3 PROZESUA:

7

2.4 EREDUAREN EGITURA:

7

3 Eskola 2.0

9

3.1

(Eskola 2.0ko bideoa)

9

3.2

Helburuak:

11

3.3

IKASTRESNAK

11

3.4

EKIPAMENDUA

12

3.5

PRESTAKUNTZA

13

4 Bibliografia:

14

5 Eranskina

15

5.1 Autonomi erkidegoko eskola 2.0ren web-orriak:

15

5.2 Portzentaia

16

2

Daniel Hernando

Iker Urritza

Iraitz Rodriguez

TEKNOLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN

TEKNOLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN Ikasys: Tipologia zabaleko aktibitate didaktikoen bidez ikasleak oinarrizko konpetentziak

Ikasys:

Tipologia zabaleko aktibitate didaktikoen bidez ikasleak oinarrizko konpetentziak lortzeko behar dituen baliabideak garatzeko balio duen hezkuntza ikerketa alorreko sistema berriztatzailea da. Ikasys Proiektua, norberak ordenagailu bidez ikasteko sistema da eta tresna informatikoak (hardware), aplikazio informatikoak(software) eta , estrategia kurrikularrak (edukiak) uztartzen dituen multzoa da.

1.1 Hiru zeregin ditu:

Trebakuntza

Ikaskuntzaren hainbat prozeduratan trebatzeari zuzentzen zaizkion jarduera sistematiko eta progresiboen bilduma da. Besteak beste, kalkulua, ortografia, problemen ebazpena, fisikaren algoritmoak, kimikaren formulazioa,…

Memorizazioa

Ikaskuntzaren hainbat eduki memorizatzea lagundu dezakeen jarduera sistematikoen bilduma da. Besteak beste, datu eta gertaera historikoak, geografia-toponimia, literatur obrak eta autoreak, hizkuntza-lexikoa, formulazioa, …

Autonomia garatu

Ikaskuntzaren maila eta erritmoa ikasleak berak, era autonomoan eta indibidualean, dituen ahalmenen baitan, bere buruari ezartzeko eta jarduerak egiteko eskaintzen duen prozesua da.

3

Daniel Hernando

Iker Urritza

Iraitz Rodriguez

TEKNOLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN

TEKNOLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN Ikasys-en helburua egoera sinpleetatik abiatuz (aprendizaia puntualak), ikasgelan eta

Ikasys-en helburua egoera sinpleetatik abiatuz (aprendizaia puntualak), ikasgelan eta eguneroko bizitzan sortzen zaizkion egoera-problemak ulertzeko eta egoera hauei aurre egiteko, ikasleari bere beharrei egokitutako tresna sendoak ematea da proiektuaren helburu nagusia. Ikasys Proiektuko jardueren bidez ikasleak konpetentzia desberdinak lortzen lagunduko dien eta helburu espezifiko moduan definitutako aprendizaia puntualetan trebatuko dira. Beraz, jarduera hauen bidez konpetentzien garapenera bideratutako hezkuntza aprendizaia puntualen sistematizazioa lortu nahi da.

1.2 Ikasys hainbat osagaiez dago osatuta:

Hardware aldetik: eskola beharrei erantzungo dien eta erabiltzeko erraza eta merkea den IKASBOOK tresna informatiko mugikorra. Tresna hau gela arruntean integratuko da eta ikasle bakoitza bere ordenagailuarekin arituko da.

Software aldetik: atal honek hiru web aplikazio biltzen ditu, jarduerak sortzeko eta antolatzeko aplikazioa, tresna informatiko mugikorrean jarduerak exekutatzeko aplikazioa eta irakasleek ikasleek egindako lanen garapenaren jarraipena egiteko aplikazioa.

Eduki kurrikular aldetik: arloka eta zailtasunaren arabera mailakatutako jarduera sorta biltzen du. 6-12 adin bitartean arlo bakoitzeko 45.000 ariketa sortu dira, guztira, 225.000 ariketa bost arlotan banatuta (Euskara, Gaztelania, Ingelesa, Matematika eta Ingurunea).

1.3 Hurrengo prozedura jarraitzen du:

Kontratu didaktikoa: ikaslearen gaitasuna eta ahalmena kontuan izanik kontratu didaktikoa egingo da, bertan, irakasleak ikaslearekin batera adostuko du zer lan egin behar duen (zenbat ariketa, gainditu beharreko zailtasun maila, denboralizazioa,…).

4

Daniel Hernando

Iker Urritza

Iraitz Rodriguez

TEKNOLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN

TEKNOLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN Aniztasunari erreparatzea: ikasle bakoitzak bere mailaren arabera landuko ditu aurrez

Aniztasunari erreparatzea: ikasle bakoitzak bere mailaren arabera landuko ditu aurrez hitzartutako ariketak. Bitartean, irakasleak lana gainbegiratuko du eta behar duen laguntza emango dio.

Dibertsifikatzea: aurrekoarekin batera, behar bereziak dituzten ikasleen jarraipenean edota etorkinen hainbat beharretan ere lagundu dezake proiektuak.

Ebaluazioa: ikasleak ariketak egin ahala, aplikazioak zuzendu egingo ditu; aldi bereko zuzenketa da. Lana bukatutakoan, ikasleak, irakaslearekin batera, jardueraren balorazioa egingo du, zer zailtasun izan duen, eta egiten duten balorazioaren arabera, bien artean erabakiko dute zein neurri hartu behar dituzten eta zein lan konpromiso ezarriko duten hurrengorako.

1.4

Emaitzak

Ikasys proiektua ohiko ikasgeletan jarduteko sortu da eta ikasle bakoitzak ordenagailu bat izango du (tamaina eta prezio txikikoak). Nahiz eta lehen hezkuntzara zuzenduta egon bigarren hezkuntzara ere zabalduko da, beraz irakasle komunitate osoa adi egon behar da. Euskara, Gaztelania, Ingelesa, Matematika eta Ingurunea landuko dira Ikasys proiektuarekin. Jarduera bakoitza ikasle bakoitzaren premietara moldatuta egongo da eta ikasleen auto-erregulazioa lortzea ahalbideratuko du. Horrez gain, Irakasleak gelaren eboluzioa eta ikasle bakoitzaren jarraipen zuzena egingo du.

5

Daniel Hernando

Iker Urritza

Iraitz Rodriguez

TEKNOLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN

TEKNOLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN 2 Heldutasun eredua 2.1 Hurbilketa ikastetxeen heldutasun teknologikoaren eredura Euskal

2 Heldutasun eredua

2.1 Hurbilketa ikastetxeen heldutasun teknologikoaren eredura

Euskal jaurlaritzak sortutako programa honek ikastetxe bakoitzari IKTen dauden egoeratik eskola 2.0ren eskaintza mailara iristeko, laguntza gida da. Horrela, ikastetxe guztien IkT eta baliabide berdinak edo antzekoak izan ditzaten maila akademiko berdinak eta ahalik eta hoberenak egon daitezen Euskal zentru guztietan. Beraz, Eusko jaurlaritzak planteatzen dituen helburuak ikastetxeen heldutasun teknologikoaren ereduan hauek dira:

-Erreferentziazko esparru izatea, konparatzeko eta guztion jomuga izatea.

-Ikastetxeko prozesu pedagogikoak eraginkortasunez digitalizatzeko gida izateko.

Programa hau orduan, ez da helburu bat baizik eta lortzeko bidea edo bitartekoa Europa osoan zehar helburu berdinak izan daitezen.

2.2 EZAUGARRIAK:

Ikastetxearen heldutasun teknologikoaren ereduaren ezaugarriak oso argi izan beharko dira helburuak lor daitezen:

-orokorra: helburu komuna finkatzen duelako IKTen aprobetxamendu teknologikoa dela-eta, ikastetxe guztientzat baliozkoa dena.

-malgua: ikastetxe mota guztietara egokitu daitekeelako, ikastetxe bakoitzak bere plan propioa izan dezan IKTei buruz, bere benetako beharretara eta konpromisoetara egokitutakoa.

-neurgarria: irizpide objektiboetan oinarritzen delako; gainera, irizpideoi esker, ikastetxeen ranking orokorra egin daiteke.

-kalitate ereduekin bateragarria: haiek osatzeko irizpideekin bateragarria eta , are gehiago, osagarria delako.

-sendoa: IkTen erabilera pedagogikoari buruzko nazioarteko jardunbiderik onenetan oinarritzen delako.

-publikoa: ereduaren parametroak, ebaluazio-irizpideak eta helburuak publikoak dira baita hezkuntza komunitaterengandik jakina.

6

Daniel Hernando

Iker Urritza

Iraitz Rodriguez

TEKNOLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN

TEKNOLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN 2.3 PROZESUA: Ikastetxe guztiak maila bera lor dezaketen pausu hauek burutu beharko dituzte:

2.3 PROZESUA:

Ikastetxe guztiak maila bera lor dezaketen pausu hauek burutu beharko dituzte:

--Ikastetxearen heldutasun teknologikoaren eredua abian jartzeko lehenengo urratsa ikastetxeko prozesuen mapa osatzea da, eta prozesuok zenbateraino digitalizatuta dauden neurtzea, Kalitatea Hezkuntza kalitate ereduak finkatutako arauei jarraiki, hura osatzen duen aldetik.

--Prozesu pedagogikoak irakasleen irakaskuntza lanarekin lotuta daude, eta irakasleek bai ikasgelan eta bai ikasgelatik kanpo, hezkuntza arloko eragileekin (familiekin, ikasleekin eta irakasleekin) gauzatzen dituzte.

-Ikastetxea kudeatzeko prozesu administratiboak ikastetxean sistematikoki eta zentralizatuta gauzatzen dira, eta ez dute zuzeneko loturarik irakasleen irakaskuntza lanarekin. Besteak beste, irakaskuntza lanean laguntzeko prozesuak (matrikulak, notak, txostenak…) eta prozesu administratibo hutsak, “prozesu osagarriak” (mantentze lanak, garbiketa, jangela, garraioa…) ditugu.

2.4 EREDUAREN EGITURA:

Azkenik, ikastetxeen heldutasun teknologikoaren egitura mailak ikusi eta sailkatu beharko dira jakin dezaten zein garapen maila duten eta zeintzuk diren behar dituzten hobekuntzak, Euskal jaurlaritzak eskatzen dituen minimoak betetzeko, bai prozesu pedagogiko, administratibo edo gestioko arloetan. Gainera, bete beharko dituzte IKT maila ezberdin hauek:

--1. maila: “azpiegiturak eta gaikuntza”. Maila honetan, ikastetxeak Premia planak egun zehazten dituen azpiegiturak ditu, eta ikastetxeko irakasleak haiek erabiltzeko gaituta daude. Esaterako, irakasleen % 80k erabil ditzake IKTak ikasgelan.

--2. maila: “erabilera”. Ikasgela barnean, irakasleek aldian-aldian erabiltzen dituzte ikastetxeko baliabide informatikoak (IKTen gelak). Ikasgelatik kanpo, berriz, ikastetxea teknologia berrien bidez jartzen da harremanetan prozesuren baten esparruan hezkuntza arloko eragileekin, bide

7

Daniel Hernando

Iker Urritza

Iraitz Rodriguez

TEKNOLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN

TEKNOLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN tradizionalak ere erabili arren denboraldi batez. Esaterako, zuzendaritza batzordearen eta

tradizionalak ere erabili arren denboraldi batez. Esaterako, zuzendaritza batzordearen eta irakasleen, irakasleen eta irakasleen eta zuzendaritza batzordearen eta familien arteko ez-ahozko komunikazioa posta elektroniko bidezkoa da.

-- 3. maila: “ikasgela digitalizatzea”. Ikasgela barnean, ohikoa da irakasgai guztietan IKTak erabiltzea, eta ikasgelak etengabe daude ekipamendu teknologikoaz hornituta, hura egunero erabiltzeko moduan. Ikasgelatik kanpo, berriz, ikasleek eta familiek online eskura dezakete ikastetxeari edo, are gehiago, irakasgaiei buruzko informazio jakina, hala nola, ikastetxearen webgunearen, ikasgelako webgunearen, berripaper elektronikoen…bidez. Informazioa norabide bakarrekoa da funtsean. Ikastetxeak ordu luzez zabaltzen ditu ikasgelak eta IKTen baliabideak eskola orduetatik kanpo, hezkuntza arloko eragileek erabil ditzaten.

-- 4. maila: “ikasgela birtualizatzea”. Ikasgela barnean, ikasleak gaitzeko prozesua nonahiko eta etengabeko prozesutzat hartzen da, eskola orduetatik kanpo ere gertatzen dena, eta, hori dela-eta, plataforma hezigarrien (teleheziketa plataformaren, blogen, extraneten, wikien…) bidez, ikasgela kanpora zabaltzen da eta etengabeko eztabaida pizten da ikasleen eta irakasleen artean. Ikasgelatik kanpo, berriz, ikastetxeak badu plataforma hezigarri bat, Internet bidez erabil daitekeena, hezkuntza arloko gainerako eragileekin etengabe eta bi norabideetan komunikatzeko.

-- 5. maila: “ikastetxea birtualizatzea”. Ikasgela barnean, ikasleak gaitzeko prozesua guztiz nonahikoa da, eta teleheziketa plataforma bat erabiltzen da haren euskarritzat. Ikasgelatik kanpo, berriz, ikastetxea egun osoz dago zabalik, Internet bidez, eta ikastetxea hezkuntza arloko kideak gaitzeko eragile eta gizarte sarea sortzeko sustatzaile eta dinamizatzailea da; sarea, familiek ez ezik, gizarte osoak eratzen du.

8

Daniel Hernando

Iker Urritza

Iraitz Rodriguez

TEKNOLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN

TEKNOLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN 3 Eskola 2.0 3.1 (Eskola 2.0ko bideoa) Hasteko, Bermejoren azalpen bat jarriko dugu,

3 Eskola 2.0

3.1 (Eskola 2.0ko bideoa)

BERRIAK HEZKUNTZAN 3 Eskola 2.0 3.1 (Eskola 2.0ko bideoa) Hasteko, Bermejoren azalpen bat jarriko dugu, EAE-n

Hasteko, Bermejoren azalpen bat jarriko dugu, EAE-n diputazioko hezkuntzako IKT- en arduraduna.

“Eskola 2.0 aurrera eramateko ideia, eskolen digitalizazioa da, hau da, orain arte erabilitako “aparatu” tradizionalak aldatzea, arbela tradizionala, textu liburuak… Baina hau ez da bat-bateko aldaketa izango, denbora asko emango da hauek desagertu eta arbela digitala beste berrikuntza guztiekin ezarri arte.

Hala ere guzti honek metodologia aldaketa garrantzitsu bat ekarriko du, komunikazioa asko erraztuko du, eta honek zentru desberdinen arteko parekaketa eta irakasle eta ikasleen arteko harremanak ere asko erraztuko ditu, baita ikasle-irakasle arteko komunikazioa ere. Gainera klaseetan nahikoa “teknologia” edukitzeak, etxeetan nahiko materiala ez edukitzeak duen garrantzia murriztu dezake. Honela ikasle guztiek aukera berdinak izango dituzte, azken finean ikasgelako maila akademikoa hobetzeko asmoarekin.

Teknologia klaseko egunerokoan bihurtzea du helburu, irakaslearen funtzioak aldatuz, beste informazio emailea egongo baita geletan. Honek, aldatuko du geletako funtzioak, ikasleak protagonismo gehiago izanik eta

9

Daniel Hernando

Iker Urritza

Iraitz Rodriguez

TEKNOLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN

TEKNOLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN irakasleak, lanaren gida edo laguntzarako bihurtuz zeren eta informazioa daukana ez da

irakasleak, lanaren gida edo laguntzarako bihurtuz zeren eta informazioa daukana ez da irakaslea bakarrik baizik eta ikasleak bilatu eta elkartrukatu behar duena da, gainera metodologia honekin ikaslearen sormena landuko dugu. Azken finean,lana egiteko beste modu bat sortuz.

Teknologia berri hauen sorrerarekin batera irakasleak izan beharrezkoa dute hauen funtzionamendu teknikoa, zein erabiltzeko modua hezkuntzan beraz hauek izango dituzte formakuntzak aldaketa berri hauekin moldatu daitezen ikastoletan. Hori dela eta, eskola 2.0 ko arduradunak konturatu dira hiru irakasle multzo ezberdinentzako formakuntza prestatuko dutela, hori bai elkarrekin. Lehenengoak, bizitza osoan zehar teknologia berrien erabilpen oso murritza izan dutenentzako(jubilatzeko gutxi geratzen zaienei edota helduenei) nolabaiteko beldurra edo trebetasun minimo bat izan dezaten, gero erdizkako ohitura dutenak teknologiarekin beraien bizitza pertsonalean eta noizbehinka erabili izan dutenak teknologia geletan hautabidezko zerbait bezala eta azkenik, eguneratuta daudenak teknologiarekin eta beraien denbora pasan erabiltzen ohituta daudenak. Formakuntza honetan, IKT oinarrizko gaitasunetan , arbela digitalaren erabilpenean eta web 2.0ren erabilpenean oinarrituko dira.”

SARRERA

2.0 Eskola Programak aurrerapauso handia dakar; izan ere, hezkuntzan Informazioaren eta Komunikazioaren teknologia berriak sartzen ditu. Jaurlaritzaren Kontseiluak 2009ko ekainaren 5ean erabaki zuen Euskadin programa hori sartzea, eta hori 2010. urteko ekitaldian

10

Daniel Hernando

Iker Urritza

Iraitz Rodriguez

TEKNOLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN

TEKNOLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN ikusiko da Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloko ikasgelak guztiz digitalizatu, irakasleak

ikusiko da Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloko ikasgelak guztiz digitalizatu, irakasleak software librea eta metodologia berriak erabiltzeko prestatu eta multimedia-edukiak egiten direnean.

3.2 Helburuak:

• Ohiko ikasgelak ikasgela digitalak bilakatzea

• Irakasleak IKT-dun gaitasunetan trebatzea

• Ikasgeletako metodologia aldaketari laguntzea

• Eten digitala murriztea

• Lan dinamikoa, parte-hartzailea, beste ikastetxeekin lankidetzan eta sarean sustatzea.

• HEZIKETA KALITATEA HOBETZEA

3.3 IKASTRESNAK

SOFTWAREA

Ordenagailu eramangarriak ikastetxeetan entregatuko dira, oinarrizko softwarea instalatuta dutela. Oinarrizko konfigurazioak abiatze bikoitza izango du: GNU/ Linux eta Microsoft Windows XP Profesional.

Bi sistema eragile horietan, gutxienez, ofimatikako softwarea (OpenOffice), nabigatzailea (Mozilla Firefox), antibirusa eta plataforma anitzeko bestelako aplikazioak instalatuko dira, eta horiek euskarazko eta gaztelaniazko bertsioak eskaintzen dituztenean lizentzia librean, lehentasuna emango zaie. Ikastetxeak uste badu egile-eskubideen legeak babestutako softwarea erabili behar duela, Hezkuntza Sailari eskatu beharko dio. Honek berriz, egoki irizten badio, lizentziak emango dizkio ikastetxeari. Guztiz debekatuta gertuko da jabetza intelektualeko eskubideak urratu dezakeen softwarerik instalatu eta erabiltzea.

11

Daniel Hernando

Iker Urritza

Iraitz Rodriguez

TEKNOLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN

TEKNOLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN 3.4 EKIPAMENDUA GELA BAKOITZEKO EKIPAMENDUA : Armairu elektrifikatua eramangarrien bateriak

3.4 EKIPAMENDUA

GELA BAKOITZEKO EKIPAMENDUA:

Armairu

elektrifikatua

eramangarrien

bateriak

berauek gordetzeko, 28 ekiporentzat.

kargatzeko

eta

Arbela digital elkarreragilea: 77”-ko azalera aktiboduna eta altuera doigarria duena.

Minieramangarri bat ikasle bakoitzeko eta bi minieramangarri + TFT + teklatua irakasleentzat.

Wifiko sarbide gune bat, gelako ordenagailuak bai intranetera bai internetera konektatzea ahalbideratuko duena

IKASTETXE BAKOITZEKO EKIPAMENDUA:

Wifi

kontrolagailu

bat

sare

birtualak

definitzeko,

erabiltzaileak

esleitzeko eta egiaztapena eta segurtasuna kontrolatzeko

EDUKIAK

Interneten erabil daitezkeen materialen gida bat prestatu da eta Agrega sarearekiko loturak ezarri. Sare hori autonomia-erkidegoek eta Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak partekatzen dute, eta Espainiako hizkuntza ofizial guztietara itzulita dago.

12

Daniel Hernando

Iker Urritza

Iraitz Rodriguez

TEKNOLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN

TEKNOLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN Era berean, metodologia-proposamen material bereziak egongo dira. 3.5 PRESTAKUNTZA guztiak

Era

berean,

metodologia-proposamen

material bereziak egongo dira.

3.5 PRESTAKUNTZA

guztiak

aurrera

ateratzeko

Lehen Hezkuntzako 5. mailako tutoreek eta gela horietan sartzen diren Ingeles eta Pedagogia Terapeutikoko irakasle guztiek prestakuntza jasoko dute eskualdeka. Hiru mailatako prestakuntza planteatu da:

oinarrizkoa, ertaina eta aurreratua. Horrela, prestatuko diren irakasle guztiek IKT gaietan duten trebetasun-mailara egokituko da. Berritze- guneetako aholkulariek prestakuntza hori ematen dihardute, ikastetxeek material informatikoa jaso baino lehenago. Irakasleak prestatzeko, gai teknikoak ez ezik alderdi metodologikoak ere oso kontuan hartu dira.

AURREKONTUA

Programa honetarako 12.660.004,12 € jaso dira, miniordenagailu eramangarriak, arbel digitalak, armairuak, wifi konexioak eta garraio- poltsak erosteko. Kopuru horri irakasleentzako ordenagailu eramangarriak gehitu behar zaizkio eta konektibitatea handitzeko eta irakasleak prestatzeko ekintzen kostua.

13

Daniel Hernando

Iker Urritza

Iraitz Rodriguez

TEKNOLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN

TEKNOLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN 4 Bibliografia: -http://www.ikasys.net/wordpress/langswitch_lang=eu

4

Bibliografia:

-http://www.ikasys.net/wordpress/langswitch_lang=eu

-http://www.eskola20.euskadi.net/web/guest

- http://issuu.com/ikobaltzeta/docs/ikastetxeenheldutasunteknologikoareneredura

- http://www.slideshare.net/markelus2/heldutasun-teknologikoa

- http://www.youtube.com/watch?v=tPFsu9P71Lc

- http://www.youtube.com/watch?v=ZIbrVS_u_0M&feature=related

- http://www.youtube.com/watch?v=yr1un4z2R7k&feature=related

14

Daniel Hernando

Iker Urritza

Iraitz Rodriguez

TEKNOLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN

TEKNOLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN 5 Eranskina 5.1 Autonomi erkidegoko eskola 2.0ren web-orriak: Andalucía

5

Eranskina

5.1 Autonomi erkidegoko eskola 2.0ren web-orriak:

Andalucía

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/cont enido.jsp?pag=/Contenidos/TemasFuerza/nuevosTF/

300909_EscuelaTIC20/texto_tic&vismenu=0,0,1,1,1,1,

0,0,0

Aragón

http://catedu.es/Escuela20_Primaria/

Asturias

http://blog.educastur.es/escuela20/

Baleares

http://weib.caib.es/Programes/xarxipelag20/presenta

cio

htm

Canarias

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/WebD

GOIE/Scripts/default.asp?IdSitio=16&Cont=804

Cantabria

http://www.educantabria.es/plan_tic

Castilla

y

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkRe

León

sults

Castilla

la

http://www.educa.jccm.es/educa-

Mancha

jccm/cm/educa_jccm/tkContent?pgseed=12704537679

83&idContent=66344&locale=es_ES&textOnly=false

Cataluña

http://www.xtec.cat/innova/projecte1per1/index.htm

Extremadura

http://www.educarex.es/montador/noticias_usu.php?

op=ver&id=959

La rioja

EZ DAGO

Galicia

http://imit.xunta.es/portal/

Navarra

http://pnte.educacion.navarra.es/portal/

País Vasco

http://www.eskola20.euskadi.net/web/guest/inicio

15

Daniel Hernando

Iker Urritza

Iraitz Rodriguez

TEKN OLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN

TEKN OLOGI BERRIAK HEZKUNTZAN 5.2 Portzentaia Portzentaia 90 80 70 60 50 40 30 20 10

5.2

Portzentaia

Portzentaia 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Portzentaia Umeak Umeak Gazte
Portzentaia
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Portzentaia
Umeak
Umeak
Gazte
Ikasteko
dituzten
dituzten
internautak
internet erabili
etxeetan
e
txeetan
ordenagailu
bat edo
internet
kon exioa (0-15)
gehiago (6-15
urte)

16

Daniel Hernando

Iker Urritza

Iraitz Rodriguez