You are on page 1of 4

ðO LƯỜNG RI RO

Thang ño ñịnh tính cho xác sut tn tht

Khnăng

Quy trình ca bn…

Mc

xy ra?

ñộ

Hiếm khi

stránh hay gim thiu ri ro này

1;2

xy ra

mt cách hiu quda trên các thc hành tiêu chun

Khnăng

thường gim thiu ri ro này vi sơ sut rt ít trong nhng trường hp tương t

3;4

thp

Có th

có thgim thiu ri ro này, nhưng có khi cn phi vn hành theo nhiu hướng

5;6

xy ra

Khnăng

không thgim thiu ri ro này, nhưng quy trình khác thì có th

7 - 9

cao

Gn như

không thgim thiu ri ro này, không có quy trình nào có sn

10

chc chn

QUN TRRI RO CÁC MC ðÁNH GIÁ RI RO

Mc ñộ ngiêm trng

Thm khc – Nhim vtht bi hoàn toàn, tvong, hay mt mt hthng. Nghiêm trng nh hưởng nhim vchyếu, tn thương nng, bnh tt nghnghip, hay hư hng hthng chính. Nhiu nh hưởng nhim vchính, tn thương, bnh tt nghnghip nh, hay hư hng hthng ph. Ít nh hưởng nhim vít quan trng, tn thương, bnh tt nghnghip nh, hay hư hng hthng ph. Không ñáng knh hưởng nhim vrt ít, tn thương, bnh tt nghnghip nh, hay hư hng hthng ph.

ðO LƯỜNG RI RO

1. CÁC KHÁI NIM CƠ BN

Chi phí n

Các yếu tca ri ro: tn s, mc ñộ nghiêm trng

ðo lường mc ñộ nghiêm trng ca tn tht

Thang ño ñịnh tính cho mc ñộ nghiêm trng

Thc hin

Kế hoch làm vic

Chi phí

Mc ñộ

Không có hoc nh hưởng ít

nh hưởng ít, thay ñổi nhẹ ñược bù ñắp bng dphòng có sn

Chưa vượt chtiêu chi phí

1;2

thp

Gim nhthc hin kthut, quy trình vn duy trì

Cn các hot ñộng bsung, có thkp các thi ñim quan trng

Chi phí ước lượng vượt chtiêu t1-5%

3;4

thyếu

Gim va phi thc hin kthut, nhưng có thhi phc

Lkế hoch thyếu, strcác mc thyếu

Chi phí ước lượng vượt chtiêu t5-20%

5;6

trung bình

Gim sút ñáng kthc hin kthut, hi phc khó khăn

nh hưởng ñến ñường găng ca chương trình

Chi phí ước lượng vượt chtiêu t20-50%

7-9

ñáng k

Mc tiêu kthut

Không thể ñạt các ct

Chi phí ước lượng vượt chtiêu trên 50%

10

không thể ñạt ñến

mc quan trng

cao

QUN TRRI RO CÁC MC ðÁNH GIÁ RI RO

Khnăng xy ra

Thường xuyên – Xy ra liên tc trong vòng ñời ca thiết b/công vic Có thxy ra – Xy ra nhiu ln trong vòng ñời ca thiết b/công vic Thnh thong ðôi khi xy ra trong vòng ñời ca thiết b/công vic Hiếm khi – Cơ hi xy ra rt ít trong vòng ñời ca thiết b/công vic Rt khó xy ra – Có thxem như không xy ra trong vòng ñời ca thiết b/công vic

ðịnh lượng Rủi ro = Xác suất xuất hiện x Mức ñộ nghiêm trọng MỨC
ðịnh lượng Rủi ro =
Xác suất xuất hiện x Mức ñộ nghiêm trọng
MỨC ðỘ NGHIÊM TRỌNG

QUN TRRI RO

RISK ASSESSMENT CODE MATRIX

KHẢ NĂNG XẢY RA

 

Thường

Có th

Thnh

Hiếm khi

Rt khó

xuyên

xy ra

thong

xy ra

Thm khc

1

1

2

3

3

Nghiêm trng

1

1

2

3

4

Nhiu

1

2

3

4

4

Ít

2

3

4

4

5

Không ñáng k

2

3

4

4

5

Thtự ưu tiên ñể gii quyết

Khnăng xy ra

Cao

Hành ñộng nếu hiu quvchi phí

Hành ñộng

ngay

   

Thp

Không cn

Yêu cu

hành ñộng

hành ñộng

Ít

Thm khc

Mc ñộ nghiêm trng

Source: Dr. Geoff Benson, North Carolina State University

PHƯƠNG PHÁP ðÁNH GIÁ RI RO

Yếu tri ro

ðánh giá

ðim

Gii thích

ri ro

s

Mc ñộ ca sphthuc vmt tchc

C

8

Quy trình phi hot ñộng cho các tác nghip ct lõi

TB

6

Quy trình cn thiết cho xlý svic hng ngày

T

3

Quy trình không quan trng cho các hot ñộng hng ngày

Xác sut ñể phương án mi thành công

C

3

Không có kế hoch cho quy trình thay thế

TB

2

Quy trình khác vn hành vi xác sut < 0.5

T

0

Quy trình khác vn hành vi xác sut > 0.5

Sphthuc vào tự ñộng hóa

C

5

Các chc năng kinh doanh phthuc nhiu vào quy trình

TB

3

Các chc năng kinh doanh phthuc vào quy trình ít

 

T

1

Có thvn hành thcông mà không gây thit hi

Tính quan trng ca quá trình kinh doanh

C

4

Quy trình ct lõi ca chc năng kinh doanh quan trng

TB

2

Quy trình kinh doanh ph

 

T

0

Không phi là quy trình quan trng

Quy trình chung ca các phương pháp ñánh giá ri ro

Nhn dng các him ha và tn tht tim năng liên quan ñến sn phm hay quy trình

Nhn dng ri ro ca sn phm và xếp hng mc ñộ nghiêm trng

Nhn dng nguyên nhân và xếp hng khnăng xy ra

Quy trình chung ca các phương pháp ñánh giá ri ro

Ma trn mc ñộ ri ro phân bit các ri ro có thchp nhn vi ri ro không thchp nhn da trên ñộ nghiêm trng ca tn tht và khnăng tn tht xy ra

Xếp hng ri ro trong tng thcho mi ri ro tim năng ñược nhn ra

Ma trận ñánh giá rủi ro 1 1 3 3 2 1 5 4 19
Ma trận ñánh giá rủi ro
1 1
3
3
2
1
5
4
19
2 3
1
2
1
3
4
2
16
3 1
3
4
1
3
2
1
15
4 3
3
1
3
3
3
1
17
5 2
2
2
3
2
1
2
14
6 5
2
1
1
1
2
2
14
7 2
1
3
3
5
2
5
21
8 1
3
1
3
1
1
5
15
9 4
3
5
1
4
1
3
21
10 2
2
1
2
4
2
1
14
11 1
1
3
1
1
2
2
11
12 1
2
1
1
1
2
1
9
13 1
1
3
2
1
1
2
11
14 1
5
1
5
5
2
3
22
15 2
2
3
2
2
2
2
15
16 1
1
3
1
3
1
3
13
17 1
2
2
1
1
1
1
9
Sứ mạng-Hệ
Mission-Critical
System
thống
quan
trọng
Age, Complex.,
Vận hành
Mod.
Sự phụ
hệ thống
Systems
Interdependence
thuộc
Revenue
Doanh
thu
Good
Danh
Will
tiếng
Expense
Chi phí Nhân lực
Personnel
Liability Total Risk
Pháp lý Tổng rủi ro

PHƯƠNG PHÁP KHAI TRIN TN THT

Hskhai trin k năm = Tng khiếu ni / Skhiếu ni ñã phát sinh sau k năm

Sdng hskhai trin ñể ước lượng tng skhiếu ni

SDNG HSKHAI TRIN ðỂ ƯỚC LƯỢNG TNG KHIU NI

Naêm

Soá khieáu naïi

Heä soá

Toång soá

ñaõ phaùt sinh

khai trieån

khieáu naïi

1983

30

1.00

30.00

1984

21

1.00

21.00

1985

18

1.01

18.18

1986

42

1.02

42.84

1987

28

1.03

28.84

1988

25

1.04

26.00

1989

32

1.05

33.60

1990

27

1.08

29.16

1991

35

1.19

41.65

1992

33

1.57

51.81

1993

19

3.33

63.27

Toång

310

386.35

ðO LƯỜNG RI RO

2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ðỊNH LƯỢNG

Phương pháp khai trin tn tht

Phương pháp khai trin tn tht da

trên ñối tượng ri ro

Ước lượng ñộ chính xác

HỆ SỐ KHAI TRỂN Soá naêm tính töø ñaàu kyø Heä soá khai trieån =
HỆ SỐ KHAI TRỂN
Soá naêm tính
töø ñaàu kyø
Heä soá khai trieån = Toång khieáu
naïi / Soá khieáu naïi ñaõ phaùt sinh
1 3.33
2 1.57
3 1.19
4 1.08
5 1.05
6 1.04
7 1.03
8 1.02
9 1.01
10 1.00

KHAI TRIN TN THT DA TRÊN ðỐI TƯỢNG RI RO

Nghnghip

Hs

Nhu cu

Số ñơn vị ước lượng

quy ñổi

năm ti

Xây dng

1.00

233.4

233.4

V.phòng

13.33

63.5

4.8

ðốc công

4.27

27.6

6.5

Qun lý

6.55

6.8

1.0

Htr

2.13

55.2

25.9

   

Tng

271.6

ƯỚC LƯỢNG ðỘ CHÍNH XÁC

Maximum probable cost – MPC

Dung sai ri ro

MPC = Tn tht trung bình + t* ðộ lch chun

ƯỚC LƯỢNG ðỘ CHÍNH XÁC Dung sai rủi ro
ƯỚC LƯỢNG
ðỘ CHÍNH XÁC
Dung sai
rủi ro

MPC