You are on page 1of 9
Bezvedomie - kazuistika MUDr. Pavol Cvengroš

Bezvedomie - kazuistika

MUDr. Pavol Cvengroš

Bezvedomie - kazuistika MUDr. Pavol Cvengroš

Bezvedomie

Z KOS Žilina o 14:12 hod. hlásený výjazd k 84–ročnej pacientke, kde príbuzní hlásili zhoršený zdravotný stav, stráca vedomie.

Príchod na adresu o 14:21 hod. Na mieste zistené:

- pacientka v minulosti užívala antiarytmiká, trvalú liečbu nemá, má bolesti v chrbte

- včera bola LSPP, podala jej analgetiká

- dnes ráno pre bolesť v chrbte opäť LSPP, podaný Tramal 50 mg i.m.

- pacientka predtým chodiaca len leží, od rána sa jej stav zhoršuje, minimálna komunikácia, nezvracala, stráca vedomie.

predtým chodiaca len le ž í, od rána sa jej stav zhoršuje, minimálna komunikácia, nezvracala, stráca

Bezvedomie

Pacientka na oslovenie nereaguje, na algické podnety reaguje nezrozumiteľným slovným prejavom a obrannými pohybmi

Pri vyšetrovaní vyvolávame drobné klonické kŕče celého tela.

Šija voľná, oči – bulby v strednom postavení, zrenice izokorické, 3 mm široké, reagujú symetricky, prst nesledujú. Ústne kútiky - poloha symetrická.

Dýcha spontánne.

Akrá studené, kapilárny návrat > 2 s.

TK 100/50 torr, P nepravidelný, 70-100, ale i 160/min. dychová frekvencia 30/min., saturácia O2 90%, glykémia 15,1 mmol/l. Brucho voľné, DK s min. opuchmi. EKG: predsieňová fibrilácia s nepravidelnou rýchlou komorovou odpoveďou.

Brucho vo ľ né, DK s min. opuchmi. EKG: predsie ň ová fibrilácia s nepravidelnou rýchlou

Bezvedomie

Počas vyšetrovania dochádza k zmene, drobné kŕče sa dajú vyvolať len vpravo, spontánna hybnosť len vpravo.

Zaistenie žilového prístupu, infúzia FR, podávanie kyslíka 8 l/min.

Transport na OAIM NsP Liptovský Mikuláš, stav sa nemení, odovzdaná o 15:10 hod.

Diagnózy pri odovzdávaní:

- bezvedomie

- NCMP susp. – ľavostranná hemiparéza

- predsieňová fibrilácia

• Diagnózy pri odovzdávaní: - bezvedomie - NCMP susp. – ľ avostranná hemiparéza - predsie ň

Bezvedomie

• Definícia: kvantitatívna porucha vedomia charakterizovaná čiastočnou alebo úplnou stratou schopnosti CNS reagovať na vonkajšie podnety

• Kvalitatívne poruchy vedomia dezorientácia, zmätenosť, halucinácie, delírium, nezrozumiteľná reč, neadekvátne odpovede

• Kvantitatívne poruchy vedomia

- somnolencia

- sopor

- kóma

nezrozumite ľ ná re č , neadekvátne odpovede • Kvantitatívne poruchy vedomia - somnolencia - sopor

Bezvedomie

Príčiny bezvedomia

Vonkajšie príčiny

Vnútorné príčiny

- úrazové

- fyzikálne

- intoxikácie

- štrukturálne poškodenie mozgu

- metabolické

- kardiovaskulárne

- kŕčové stavy

- fyzikálne - intoxikácie - štrukturálne poškodenie mozgu - metabolické - kardiovaskulárne - k ŕč ové

Bezvedomie

Prijatá na OAIM Hb 136 g/l, K 5,92mmol/l, urea 49,2 mmol/l, kreatinín 601 umol/l Urgentné CT mozgu: bez hemoragie, atrofia mozgu, obojstranne drobné ischemické ložiská, ATS zmeny mozgových ciev V ABR acidóza a pokles saturácie na 68,5%. Tachyfibrilácia predsiení 160/min., anúria.

Z epikrízy: Pre respiračnú insuficienciu cca 1 hod. po príjme intubovaná, napojená na UPV. V liečbe fibrilácie presiení podaný digoxín s prechodnou verziou na sin. rytmus, neskôr prechodná verzia po amiodarone. V liečbe renálneho zlyhania noradrenalín, furosemid, rehydratácia. Pacientka anurická, progresívne zhoršovanie stavu, o 5,00 hod. bradyarytmia, nemerateľný tlak, zahájená KPR, ktorá nebola úspešná, o 5,20 hod. konštatovaný exitus letalis.

bradyarytmia, nemerate ľ ný tlak, zahájená KPR, ktorá nebola úspešná, o 5,20 hod. konštatovaný exitus letalis.

Bezvedomie

Diagnostický súhrn:

Akútne zlyhanie obličiek s rozvratom vnútorného prostredia Kardiálne zlyhanie ICHS s paroxyzmom tachyfibrilácie predsiení Susp. ischemická NCMP s ľavostrannou hemiparézou

Pacientka nebola pitvaná.

s paroxyzmom tachyfibrilácie predsiení Susp. ischemická NCMP s ľ avostrannou hemiparézou Pacientka nebola pitvaná.
Ď akujem za pozornos ť

Ďakujem za pozornosť

Ď akujem za pozornos ť