You are on page 1of 18
PODZEMNO SKLADIŠTE GASA “BANATSKI DVOR” Maj 2007. godine
PODZEMNO SKLADIŠTE GASA
PODZEMNO SKLADIŠTE GASA
“BANATSKI DVOR”
“BANATSKI DVOR”
Maj 2007. godine
Maj 2007. godine
Lokacija Podzemnog skladišta gasa “Banatski Dvor” i povezanost na postojeći gasovodni sistem
Lokacija Podzemnog skladišta gasa “Banatski Dvor” i povezanost na postojeći gasovodni sistem
Lokacija
Podzemnog
skladišta gasa
“Banatski Dvor” i
povezanost na
postojeći
gasovodni sistem

Faze izgradnje

Predviđena je izgradnja u tri faze:
Predviđena je izgradnja u tri faze:
Faze izgradnje Predviđena je izgradnja u tri faze: * Količine date u milionima m 3 ,
* Količine date u milionima m 3 , a pritisci u bar ** Početak punjenja
* Količine date u milionima m 3 , a pritisci u bar
** Početak punjenja odložen je za proleće 2007. godine.
* Prva faza izgradnje podeljena je na liniju utiskivanja, liniju proizvodnje gasa i dvosmerni gasovod
* Prva faza izgradnje podeljena je na liniju
utiskivanja, liniju proizvodnje gasa i
dvosmerni gasovod “Gospođinci –
Banatski Dvor”.
* Linija utiskivanja je izgrađena, funkcionalno ispitana i spremna za rad.
* Linija utiskivanja je izgrađena,
funkcionalno ispitana i spremna za rad.
* Tehnički pregled je izvršen.
* Tehnički pregled je izvršen.
Liniju utiskivanja čini: Sedam bušotina, četiri su u potpunosti spremne za rad.
Liniju utiskivanja čini:
Sedam bušotina, četiri su u potpunosti
spremne za rad.
Liniju utiskivanja čini: Sedam bušotina, četiri su u potpunosti spremne za rad.
Bušotinski vodovi su ukupne dužine 6000 m i povezuju bušotine sa procesnim postrojenjem.
Bušotinski vodovi su ukupne dužine 6000 m
i povezuju bušotine sa procesnim
postrojenjem.
Bušotinski vodovi su ukupne dužine 6000 m i povezuju bušotine sa procesnim postrojenjem.
Procesno postrojenje za pripremu gasa je kapaciteta 3,5 miliona m 3 /dan.
Procesno postrojenje za pripremu gasa
je kapaciteta 3,5 miliona m 3 /dan.
Procesno postrojenje za pripremu gasa je kapaciteta 3,5 miliona m 3 /dan.

Kompresorski agregat je kapaciteta 1,2 miliona m 3 /dan.

Kompresorski agregat je kapaciteta 1,2 miliona m 3 /dan.
Prateći građevinski objekti: * Upravna zgrada: korisna površina 360 m 2 .
Prateći građevinski objekti:
* Upravna zgrada: korisna površina 360 m 2 .
Prateći građevinski objekti: * Upravna zgrada: korisna površina 360 m 2 .
* Putevi: U krugu postrojenja i do bušotina putevi su ukupne dužine 5 km.
* Putevi:
U krugu postrojenja i do bušotina
putevi su ukupne dužine 5 km.
* Putevi: U krugu postrojenja i do bušotina putevi su ukupne dužine 5 km.
Protivpožarna stanica: * Bunar. * Dva ukopana rezervoara, svaki zapremine 80 m 3 . *
Protivpožarna stanica:
* Bunar.
* Dva ukopana rezervoara, svaki zapremine 80 m 3 .
* Hidroforsko postrojenje.
Protivpožarna stanica: * Bunar. * Dva ukopana rezervoara, svaki zapremine 80 m 3 . * Hidroforsko
Trafo stanica: 1000 kVA Napaja se sa dve strane: * Postojeći dalekovod od SGS 20
Trafo stanica: 1000 kVA
Napaja se sa dve strane:
* Postojeći dalekovod od SGS 20 kV.
* Novi dalekovod je izgrađen od Torde 20 kV.
1000 kVA Napaja se sa dve strane: * Postojeći dalekovod od SGS 20 kV. * Novi
Rezultati funkcionalne probe:
Rezultati funkcionalne probe:
• Funkcionalna proba vršena je od 01.10.2006. do 20.10.2006.godine. * Potvrđene su funkcionalne karakteristike
• Funkcionalna proba vršena je od
01.10.2006. do 20.10.2006.godine.
* Potvrđene su funkcionalne
karakteristike ugrađene opreme i
materijala.
* Utisnuto je u skladište 3,5 miliona m 3
gasa.
* Završeni su radovi u skladu sa
zaključcima nakon funkcionalne probe i
priprema za puštanje u rad.
- Cena koštanja objekata Prvog dela I faze ( linija utiskivanja i pratećih objekata ):
- Cena koštanja objekata Prvog dela I
faze ( linija utiskivanja i pratećih
objekata ):
- Ugovorena vrednost 19,4 miliona €.
- Ugovorena vrednost 19,4 miliona €.
- Isplaćeno 19,2 miliona €.
- Isplaćeno 19,2 miliona €.
Linija proizvodnje: Postojeća sabirna gasna stanica koristiće se ( privremeno rešenje ) kao linija proizvodnje
Linija proizvodnje:
Postojeća sabirna gasna stanica koristiće se
( privremeno rešenje ) kao linija proizvodnje
gasa za kapacitet do 1 milion m 3 /dan.
gasna stanica koristiće se ( privremeno rešenje ) kao linija proizvodnje gasa za kapacitet do 1
Sredstva iz nacionalnog investicionog programa 11,5 miliona €
Sredstva iz nacionalnog investicionog
programa 11,5 miliona €
Koristiće se za kompletiranje tehnološke celine prve faze gde je potrebno izgraditi:
Koristiće se za kompletiranje tehnološke celine
prve faze gde je potrebno izgraditi:
Dvosmerni gasovod visokog pritiska ( ANSI 600, prečnika 508 mm i dužine 44 km )
Dvosmerni gasovod visokog pritiska ( ANSI 600,
prečnika 508 mm i dužine 44 km ) nomenklaturne
oznake DV 04-18 “Gospođinci – Banatski Dvor”,
namenjen za povezivanje Podzemnog skladišta
gasa i transportnog gasovodnog sistema.
ORGANIZACIONI STATUS
ORGANIZACIONI STATUS
• Danas je to OD u JP “SRBIJAGAS”. • Doneta je odluka o osnivanju zavisnog
• Danas je to OD u JP “SRBIJAGAS”.
• Doneta je odluka o osnivanju zavisnog
društva sa 100% vlasništva
“SRBIJAGAS”-a, čeka se saglasnost
Vlade Republike Srbije.
• U “SRBIJAGAS”-u je planirana
transformacija zavisnog društva PSG
“Banatski Dvor” u D.O.O ili AD, uz
učešće domaćih i ino partnera.
Zaključak
Zaključak
• PSG “Banatski Dvor” je trenutno najznačajnija investicija u gasnom sektoru u Srbiji. • Završetkom
• PSG “Banatski Dvor” je trenutno najznačajnija
investicija u gasnom sektoru u Srbiji.
• Završetkom I faze izgradnje omogućilo bi se
skladištenje 500 miliona m
3
gasa.
• Završetkom I faze izgradnje omogućio bi se i dalji
razvoj gasifikacije u Srbiji.
• Prema Studiji izvodljivosti, za ekonomski vek
projekta (25 godina) moguće je ostvariti dobit u
iznosu od
318.273.314 EUR.
• Izgradnjom i puštanjem u rad PSG “Banatski Dvor” kompletiraće se gasovodni sistem Srbije i
• Izgradnjom i puštanjem u rad PSG “Banatski Dvor”
kompletiraće se gasovodni sistem Srbije i time
bitno povećati njegova vrednost.