You are on page 1of 4

ДНГ н в я а й У rrf THE

УКРАЇНСЬКИЙ ДНЕВНИК

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМОГОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, day .
С О Ю З В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.

ГРИ ЦЕНТИ. РІК X X X V . Ч. 123. Джерзи Ситі, Н. Дж., субота, 28. мая, 1927.. THREE С Ж К І В
Ті-хтоу City, N. J., Saturday, тМау38. 1927.

Н Е Щ А С Н Е М А Т Е Р И Н С Т В О . ДЛЯ Н І Ш А М t Н. С О Ю З і И
СОТКИ ФАРМЕРІВ ЗАХОПЛЕНІ АНГЛІЙСЬКИЙ ПАРЛЯМЕНТ ЗА ЗІР
Я П 0 Н І Й
^ Ч ' Е ВИЗНАТИ
П о л і ц і я закінчила с л и с т в о ' в №1 Я Д 1 ЧЕНҐА.
НА 1 9 2 8 ^
повінню
НЕ ЗВАЖАЛИ НА ОСТОРОГИ УРЯДНИКШ.
справді 20-тилітної Юстини
Духмичівни. По безуспіш
ішх спробах п о з б у т и с я плоду
— І —

недозво.теними засобами, ДУХ- рів, дентистів, адвокатів, учи- до Китаю. На тій нараді б у д е
ТОЌГО, 2 5 . мая. — В полови-
зі червня відбудеться в Т о к і о
Проситься українських ліка нарада японських висланників
ВАННЄМ ЗНОСИН З СОВІТАМИ
ЛОНДОН, 26. мая. — Внесеѓѓне Партії П'раці, щоби вибра-
НЮ ОРЛІНС, 26. мая. — Сотки фермерів з Пойнт Купе Пе- мичівна привела на світ д н т и тедів, бнзнесмепів, як купців, вирішене становище Японії д о ти спеціальний комітет, який має провісити заміѓн, звернені
риіц, які не звертали увЦги на остороги федеральних урядии- ну у львівській клініці. В 10 ріел-естейтменів, контракторів, Китаю. Одначе вже з тих відо- цроти Радянського Союза, перепало. За ним заявилося 118
днів після т о ґ о пішла п і х о т о ю и ш и х професіоналістів голосів, а проти нього голосувало 367 послів. Перейшло вне-
ків перед наближаючоюся повінню та осталися в своїх домах, мостей, які в руках уряду, піз-
з д и т и н о ю на руках д о д о м у підприємців в усіх містах З л у - натн, щ о Японія визнасть пра- сеине послів консервативних, яке заявилося за цілковитим
нині побачили, що води залляли всі поля довкола та вкрили
яворівськім повіті. Над рікою чених Держав, подати свої ад- вцтельство в Нанкінѓ як дійсно зірваннєм зносин з совітами.
їх доми майже до самих верхів. Уряд вислав сейчас на їх ра-
Шк.то, спонукана почуванням реси д л я поміщення в калєнда- народне правительство Китаю; Міністер закордонних справ Чемберлейн, який так довго
тунок ратункові лоди, але вони ще не позбирали богато жертв.
встиду, задушила дитину ї за рі У . H . Союза на 1928 рік. опирався зірванню тих аноснн, заявився сегодня за зірваннєм,
Причиною сього нового розливу води було знова прірван-
вязала в пакунок. З тим пакўѓт Також просимо подати, де виголосивши довшу промову, в якій виказував цілу npeajt-
не прибережних там. Води заливають теПер кількасот квадра- „БУРЛАЧКА".
ком прийшла д о хати матері і і як називаються українські бритійську акцію совітів, які не допускали до ніякої мирової
товнх миль.
переховувала й о г о через три банки, будівляно - позичкові ВУ`ФКУ передало д о поста- консолідації в Европі, а рівнож підкопували положенне Англії
Стан води в сьому місті виносить нині близько 20 цалів,
дні в стодолі. Після т о г о при спілки, кооперативи, Народні Говки на Одеську кінофабрику в Азії, особливо в Китаю. ' '
що означає спад яких 13 цалів за послідних 8 днів.
вязала д о пакунка камінь ваги Доми й інші підприємства. сценарій М.` Я л о в о г о „Бурлач- Підчас дебати виказано,-що Англія не мае ніяких корн-
двох кільограмів і ніччу минулі Також, де є українсько-аме- за визначною повістю Не- стнй з торговельного договору з Радянським Союзом, б о со-
А М Е Р И Щ І Щ Е РАЗ ШУКАЮТЬ НУНГЕССЕРА до ріки. З Тим всім зрадилася риќенські школи з правом при- чуя-Левицького. Сценарій ма- віти не мають гроша і можуть `дуже мало купувати. Англія за-
ПРИГОТОВЛЯЮТЬСЯ ВИТАТИ ЛИНДБЕРҐА НЕБУВАЛИМИ однакож перед сусідками, які людностіѓ. люе тяжке становище жінки за куповує у совітів на три рази більшу суму, як совіти а Англії.
ПАРАДАМИ. донесли д о поліції. На вказан- І вкінці усі українські куль- асів кріпаччини. Ллойд Джордж від імени лібералів заявив, що нема при-
ня нещасної матері д о б у т о т і л о турні товариства й іиституцїї чйни тепер зривати зносини, бо Росії елімінувати не можна,
ВАШИНГТОН, 26. мая. — В понеділок або второк виїз- а коли не хочеться мати зносин з большевнками, то треба себе
ДИТИНИ з ріки. Духмнчівпу від- (як-музичні шкоди, хори, теат СТРАШНИЙ в ч и н о к ю г о -
джае з Ню Иорку нова виправа для пошукування пропавших спитати: а з кимже другим, чи може з Романовими?-Кождий
ставлено д о тюрми в Яворові. ри) і громадські установи СЛАвЯНСЬКОГО ГІРНИКА.
французьких трансокеанових летунів Нунгессера й Колі. На (ќлюбіѓ, товариства) знав від давиа, що всі совітські амбасадори брехуни та шпіони
чолі сеї виправи мае стояти Синді Котон, бувший нюфунлянд- Один француський гірник в
Просимо иоспішнтися з при- і в тім нова ревізія не принесла нічого ноовго, ні не дала особ-
ський почтовий летун, який добре знає всі північно-східні ча- місцевости Брюсй-аіі'Артуа у
ЛИНДБЕРГ ЗРІКАЄТЬСЯ ДА-Ісилќою. Реченець до 30-го мая ливіиої причини до зірвання зносин. Д о того і всі другі дер-
сгн Америки. Франції, виходячи з дому, за-
РУНЌУ НА КОРИСТЬ ВДІВ І с. р. жави в той чи инший спосіб стараються дістати воєнні інфор-
Тимчасом в Вашингтоні й Ню Иорку йдуть горячкові прн- уважив, щ о двері й о г о мешкан-
СИРІТ ПО ЛЕТУНАХ. І Се в інтересі кождого грома- мації від других держав і їх дістають. ,
готовання для привитання Лнндберга при його приїзді на аме- ня цілком покрівавлені. На зе-
дягіина і всіх українських уста-
риканську землю. Особливо Ню Йорк хоче дати йому таке І А Р И Ж , 2 5 . мая. — Мадам млі червоніла велика калюжа
ДАР РАКЕФЕЛЕРА НА ВІДБУДОВУ ПАМЯТНИКІВ В.ФРАНЦП
привнтанне, якого він ще ніколи нікому не дав. Всі публнчні Дайч де Л я Мсрт передала на пов в Америці, б о імена й адре- кровн. Ідучи за крівавими с.іі-
си б у д у т ь подані п о а з б у ч н о і
школи мають бути замкнені в день його приїзду. В поході руки президента Летничого дами, дійшов він д о мешкан- ПАРИЖ, 26. мая. — Американський міліонер Джан Раке-
б у д у т ь в руках 2 0 , 0 0 0 членів У .
возьме участь коло 100,000 дітий, а летун буде д о них гоао- Ќ л ю б у 1 5 0 , 0 0 0 франків д л я за- ня своїх сусідів, гірників Ка- фелер мол. деложнв до попередного міліона долярів ще
Н. Союза через цілий рік. 5600,000 та переслав їх на руки бувшого француського амбаса-
рити в парку. купна відповідного презенту ляфатіц, щ о походили з Ю г о -
Адресувати: дора в Вашингтоні М. Жіссерана з призначеннем на допомогу
для Лнндберга. Повідомлений славії. й о г о очам представився
ДАЄ ЦЕРКВАМ ЛЄКЦІЮ ПРО ВІДНОШЕННЯ РАС 1 НАРОДІВ. про це Л и н д б е р ѓ написав сей- . . S V O B O D А" ст'рашний вид. відбудові національних памятників а Франції. Давнійщий
дс листа з сердечною п о д я к о ю Box 3 4 6 В кухні лежала на додіапі на $1,000,000 був ужитий иа_ поправу замків в Верзалю і в Фонте-
ОМАГА, Небраска, 26. мая.-— На зборах Краевої Ради просив, щ о б и ту суму не ВЦТ- JERSEY CITY, N. J. півзімліла й о г о жінка з отворе небльо і на катедру в Раймс.
Конгрегаціональних Церков виступив нюйорський проповід- рачувати на подаруѓюќ д л я ньо- Видавництво У. Н. Союза. ною раною в горлі. На вид чо
ник Др. Джорж Гейнез з промовою про потребу розуміння го, а призначити на д о п о м о г и ловіка, щ о хотів поспішити її ПАРИСЬКИЙ СИТІ ГОЛ ВИТАЄ ЛННДБЕРГА.
других рас і народів. для тих вдів і сиріт, щ о зали- з поміччу, нещаслива, відзис ПАРИЖ, 26. мая. -т-`Якнх 500,000 людей, що обсіли всі
Бесідник говорив, що біда раса добула собі таку цивілі- шилися по летунах, які ногиб- ГОЛОДІВКА п о л і т и ч н и х кавши свідомість, намагалася вулиці, якими їхав Линдберѓ до магістрату міста Парижа, о-
зацію, що вона `стала снльнійшОю від других рас. Ся сила й ЯИ при нещасливих випадках. ВЯЗНІВ У Л Ь В І В С Ь К І Й написати ті.тька слів'на куснику глядало молодого героя. Кажуть, що Від часів привіту, який
була причиною, що білі люди не добачўиѓть людини в людях ТЮРтМІи г паперу. Не маючи однакож зробили Французи, нрез. Вілзонови, ніхто другий не зазнав в
д р у г и х р а с . Сходячися з людьми другої раси, білі люди хо- Парнжьтдко^р нриняття, і.., : л і'лмоіікгмтооо:
чуть сейчас перемінити їх так, щоби вони` були характером і ЗВІЛЬНЕННЯ ЗІ СЛУЖБИ ЗА Всі політичні вязні в тюрмі змоги т о г о зррбитн,;воиа бда-
гальддмм, пргдядом дала до пі- Обід, який, видало Місто в честь Лнндберга, мав скромний
життєм -подібні до- білих. Се мусить` викликувати' велике обу- НЕВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ львівського о к р у ж н о г о суду
і доволі жалібний характер, а--то з причини жалоби міста по
реине серед людий чорної, червоної й жовтої раси, яке й буде МОВИ. при вул. Баторого а розпочали знання прибуціирму, щоби не
НуНЖЄССЄрІ. - -‚‚і ИПИ - ' ``- ` ' Є'. ." ІМ} ПСІ
так довго існувати, поки білі люди не навчуться шанувати в дня 4. травня голодівку иа знак займався нею, але чимскрршс
Того самого дня рацком. відвідав Линдберѓ маршала Фо-
кождій людині, якої раси се не булоби;'людину.
Спеціальна підкомісія Всеук- протесту проти істнуючого пішов на перший поверх. Р о -
раітіської Центральної Комісії в там режіму й продовжування в бітник пішов на гору і.тут по- ша, який разом з ним відфотографувався. При фотографії
справі українізації радяггсько- безконечність слідства. Дея- бачив він в кімнаті повній кро- маршал Фош притягнув до себе Лнндберга з заміткою, щобй
ПАПЕРОВІ ГРОШІ БУДУТЬ МАТИ НОВУ ФОРМУ. го апарату під головуванням ки.м вязням, щ о сидять у слід- ви, на долівці три трупи: Ми- цілий світ виразно бачив, що Линдберѓ висший від Фоша.
ВАШИНГТОН, 26. мая. — Секретар скарбу Мелон потвер- Приходнќа ухвалила постанову іін тюрмі, суддя тижнями не хайда Каляфатіца і його дітей: А як відомо, Линдберѓ дуже високий, а Фош дуже малий. Линд-
ди`в уже плян змеичити величину паперових гроший. про звільнення з посад деяких дозволяє на одержування д о - 9-літнього хлопця і 4-літньої берг зачервонівся і як міг нахилився, щоби ростом зрівнятися
службовців ріжних установ та машніх харчів. Вязггі домага,- дівцинкн. Всі троє мали иідрі- з малим Фошом. - ХЗУ`.`
Зменшити їх мають на яку одну третину. Тепер банкноти
мають довжини 7 І 7 шісггайиятих цаля та ширини З і одна підприємств, щ о , не зважаюч.г ються гідного обходження зі зані горла. Біля правої руки По обіді відвідував ше Линдберѓ маршала Жофра, побід-
осьма паля, а мають вони мати тепер довжини 6 цалів і одна на попередження, д о цього ча- сторони тюремних властей і батька лежав великий різниць- ннка знад Марин.
осьма цаля, а ширини 2 і 5 осьмих цаля. Зменчити в сей спосіб су не вивчили української м о - прав, які їм ио закону нале- кий, дуже вигострений, ніж.
мають наперед одно-долярові банкноти. Мають вони ввійти ви, хоча їм б у л о дано певні жаться. ` Переведене слідство викрило М У С С О Л І Н І ВИЯВЛЯЄ СВОЇ ПЛЯНИ.
в життя вже за кілька місяців. ' ^ пільгові строки. В ЧИСЛІ ЗВІЛЬ- В с у б о т у в полуднє інтерве- ось щ о : Каляфатіц рішив ви- РИМ, 26. мая. — Італійський диктатор Муссоліні ви гол о-
нених є співробітники: „ Г р о н о - нюва.ти адвокати д-р CTenanJ смігруватн д о Австралії. В тій снв в парляменті одну з найбільш пламенних своїх промов, в
ПРЕЗИДЕНТ КУЛИДЖ ВИЇЗДЖАЄ НА ВАКАЦІЇ ДО прому", Наркомторгу, Мета- Федак і д-р Д м и т р о Левицький ціли поробив заходи, а саме якій заявив, що про Італію почують рішуче слово доперва десь
САВТ ДАКОТИ. льосшгдикату, Укрсидікаттрес- в справі поведінки з політичци-! продав меблі, дав знати д о ќ о - так між 1935 а 1940 роком. В тім часі буде мати Італія велику
ВАШИНГТОН, 26. мая. — Президент Кулидж постановив Укрфідії Зовиішбанку та МН;.ВЯЗНЯМИ В СУДОВІЙ ТЮрМІ нальні п`ро свій вислід і мав фльоту морську і воздушну, а рівнож .армію з 5,000.000 жояггі-
Крім цього багатьом при вул. Баторого. Політичні вже навіть зарезервоване місце рів.
R M I
виїхати на вакації до Савт Дакоти. Починає він свої вакації ці. ":'- '"`" о
дня 31. червня. співробітникам центральних у- вязні вхопилися останнього на кораблі, щ о мав відплисти з Посли оплескувалн раз враз промову премієра, який за-
, .По‚дорозі виголосить він кілька політичних промов. станов та трестів дано остаточ- с п о с о б у — голодівки, щ о б и Марселю 4. травня. Жінка зая- явив, що ще мусить задержати свій уряд яких 10 до 15 літ, але
шгй строк д л я вивчення україн- запротестувати проти шикан вила Каляфатіцові, щ о не поїде) не задля особистої користями ч'ести, але тому, що' ще не' Нарр-
ЏОДІЛИ ЗГИНУТИ^ЯК ПРИНЯТИ МИЛОСТИНЮ.ської мови. К'ОЛИ ВОНИ протя- тюремних властей. Між иншим з ним д о Австралії і верне' рад- днвся його наслідѓѓиќ. `(НЯ-
НЮАРК, Ню Джерзі, 26. мая. — Петриќ Орурк та його гом зазначених пільгових Атаманчука поміщено в вохкій ше д о родинного краю. Каля-
жена, о б о є близько 90. року життя, втруїлися нині світляним строків не о в о л о д і ю т ь мовою, келії', а біля нього весь час сто- фатіц, щ о був досі спокійним ЛИТВА А Р Е Ш Т У Є СОВІТСЬКОГО ШПЮНА.
газом. Межи сусідами вони уходили за богатих людий, але їх б у д е також звільнено з по- ї`ть озброєний поліцай. Вязні чоловіком, змінився від т о г о РИГА, 26. мая. — .B Литві арештовано литовського гене-
як слідство виказало, вони не мали вже з чого жити, і треба сад. часу зовсім, став прикрим і по- рала Клєщииського, який стояв на чолі інпіонської організації,
домагалися допущення книжок
їм було йти до пригуловища для старців. Шоби не брати мило- нурим та став занедбувати пра яка була на ўслугах і,платні совітського посольства. Генерал
і газет, д р у г о г о прох'оду, людя-
стині, поповнили самовбийство. МОТОРОВІ КОРАБЛІ НА ПУ- п о г о йоведення з ними та` при- цю. одержував від совітів місячну платню, а за це добував ріжні
СТИН1 САГАРІ. спішення слідства. Судові влас- Наслідком продажі меблів) війскові документи і достарчував їх совітам.
НЕВІДОМА СТАРУХА ЛИШАЄ МІЛЮНИ. ти обіцяли узгляднити дома- Каляфатіц` разом з жінкою
НЮ ЙОРК, 26. мая. — В місцевому стейтовому суді пред- Сотками літ люде переїздили гання вязнів, ПІСЛЯ ч о г о голо- дітьми спав на долівці на однім ПАПА БЛАГОСЛОВИТЬ ЖІНОК, ЩО БОРЯТЬСЯ З ТЕПЕРЩі-
ложено до потвердження тестамент помершої недавно Марії пустиню Сагару на верблюдах, дівку перервали. матрасі. Трагічної ночі вігі НЬОЮ МОДОЮ.
Ании Фии-Джералдової, вдови по богатім Англійця Вилиемі при чім тисячі їх згинуло в пі- встав, .зійшов на долину д о ку- РИМ, 26. мая. — Папа дав спеціальне благословенство тим
Д е л е г а ц і ї през. Гавиль зая
Фиц-Джералді. Тестамент сеї жінки, яку уважали за небогату, сковім морю. Остаѓтніми рока- вив, щ о він провіритьвсі жало хпі по ніж, п'ісля ч о г о підрізав! жінкам, що розпочали кампанію проти теперішної жіночої
Французи побуду'вали за- г о р л о сплячій жінці, дітям, а І моди, яку вважає папа неморальною.
роепоряджае 8 міліонами долярів, з котрої то суми покійна би вязнів, а Атаманчука вже
криті автомобілі, в яких м о г л о вкінці й собі.
лишила половину, себто 4 міліони, на шпиталі. переведено д о кращої келії.
вигідно стати вісім осіб і нід- Анна Каляфатіц мусіла, вид- 1

АНГЛІЯ ХОЧЕ МАТИ СЕНАТ.


крили кілька ліній через пусти- но, збуджена зі сну, вести бо-
С У Д КРИйШКУЄ СУДДЮ. ВИБУХ ВУЛЬКАНУ НА .,. ЛОНДОН, 2 6 . мая. — Правительство предложить'незаба-
гпо. Та цей француський по- рОтьбу ;
з муж ем: Ранегга важко, ром пррєкт закона, силою якого буде скасована палата лордів,
НЮ ПОРК, 26. мая. — Висший стейтовіѓй суд, розглядую- КАСПИИСЬКОМУ МОРІ.
инсл перевйсшив геніяльний вона І9волоклася до дверей су- а на її м ісие буде встановлений сенат. Справа та' прий де в черв-
чи відклцк Емануеля Австера, засудженого низчнм судоги па
німецький інжинір, який збу- Ніччу з 2 на 3. травня насту- еіда, а не маючи змоги добути ин в першу .чергу під обрали палати лордів.
рік вязнииі і 1,000. долярів гривни за посіданнє краденого гіу-
ляреса, дав догану оудді Мулкіновн, котрий провісив'ЄЮ рос-' дудував моторовий корабель.'.пив на Каспійському морі ви- голосу, щоб закликати про'по-
правув низчім суді, за те, що сей суддя своїм поученнем ви- що в ньому б у д е м о г л о п о м і - j o y x підморськоѓо вулькану.Ви- міч,- приповзла назад до свойо- " ' НАСТУП НА І`ЛНКОВ.
мусив на нрисяжних суддях осуд обжалованого. Коли присяжні ститися 3 0 0 людей. Тепе'р ні- б у х тревав 15 хвилин, а й о г о го мешкання; де напівзімліда
( ПЕКИН; 2 6 . мая. — Янг Ю Тійѓ, начальний генерал армії
хотіли видати увільняючий присуд, суддя дав їм щ е одно по- мецькі підприємці плянують полумя підіймалося на гулька дожидала смерти. В дуже важ- мплшала Ченг Тсо Ліна подає, що наступає на Ганков в силі
учения й заставив їм винести осуджуючий вирок. Висший суд ‚Відкрити постійну комунікацію найцять метрів у гору. На місці кім стені відвезли її до лічни-і 70.000 люда. Це має бути початком кампанії, яку розпочала
дозволив звільнити засудженого за бей лом. через пустиню Сагару. ' вибуху виринув з води острів. північна армія проти полудневої.
MM , СВОБОДА, СУБОТА, 28-ГО МАЯ, 1927.
Ч. 123. Т

Ь І У О В О О А " ( U 1 E R T T )
" FOUHDSD 1193
Р - М - Ь - - -АІІУ EXCEPT SONDT-E LAD KOTTDAJMI
АЙ 83 GRIND STREET, JERSEY CITY, N . J. T ^
ОСТАННІЙ ШЛЯХ ЗАЯВА
Чемберлейна. Невжеж хтосб
міг би сказати; що написати
OWBTD BY THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, INC. Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О КОМІТЕТУ Д Л Я О Б О Р О Н И У К Р А І Н С І М Ч О І книжку, редагувати газету, бо-
EDITED BY EDITORIAL COMMITTEE. Ще місяць-два назад, коли елі, підробляючи підпис наро- ГР.-КАТОЛ. ЦЕРКВИ В З Л У Ч Е Н И Х Д Е Р Ж А В А Х . ронити, або й розвивати полі-
вперше зявились відомости, що да. Момоволі напрошується тичну теорію (яка-б вона не
UP4 U SECOND CLASS MAIL M-ITER AT Љ Е POST OFFICE OF JERSEY CITY, N. J.
- 0 MARCH 30, 191 LAUNDER THE ACT OF MARCH 8, 1879. в Парижі купка людей укр. по- питання: що робити,-як том'у Центральний Комітет Щеників, який тільки схоче по- була) може людина не-штелі-
Оборони Укр. Кат. Церкви шаиурати свою совість--! свою) гентна, людина неспосібиа до
m
.-m-f M R I T E OF POSTAGE PROVIDED FOR IN SECTION 1103 ходження провадить спеку.ія- запобігти? Злочин цйѓ торка-
ОЙ THE ACT OF ORFTOBER 3. 1917, AUTHORIZED JULY 3L, 1918. ції не дуже красного характеру, ється не тілько Наддніпрянців Злучених Державах на відбутім власну честь і честь національ- думання?
7

'
WESCKLPTION RATES; ГШРБДПЛАТА: ми обу'рювалися, посилали Галичани в першу чергу б ў дня 26. мая б. р. засіданню взяв ну — не буде м'іг бути в силі Сила всякого руху, всякої
TFCRTO CENT- A COPY. Поодиноке число трн ЦЕНТИ.' проклямації, лаялися. За тими дуть платити за ті підроблені fi^ Р " проголошене дня цего письма підписати.
о б а д и
громади, всякого народу зале-
Ш ..І 7.00 Нарік
$ 3.75
T V E . MONTH. . . . . . . . . . . . . . . # 2.00
На пів року
Натри і-ісаді
7.00 першими ластівками зявилися векслі. Вони вже платять. Т я ж - ^ `
3.75 инчі, ми зачали до них звикати, ко розплачуються. Як в и д н о - ,
$ 2.00 як до всього 6 світі, і —. тепер злочин подвійний.. Треба
5

с ь м о
м а
-Свободи пи- я

А п о с т
в 4 1 2 0
3) Центральний Комітет за- жить від того, на скільки в тім '
- Делегата в В А - являє, що від того, як Всеч. От- русі, в тій громаді, в тім наро-
по .шинггоні, звернене до всіх ці $ тім випадку .'поступлять, за ді є інтелігентні 'л'юде. 'В дій-
Юлі-а and Jtrity CUy Rates. В Джерзн Ситі 1 Заграницею: класти кінець.'Засоби до т о г о ' № т и х
Р- Г к а т
- священиків лежати буде в великій, а може сности саме істиова'ння якоїнс-
навіть не говорять.
B T F " ' - 810.00 На рік ..— - 1 — ЛІб.Об б л и в з в я з и 3

Ніби з а б у л и . І Д о ж є і Невже Є. Або організації наші повинні " Н ' У комітетом і навіть в рішаючій мірі наша іудь свідомої гру'пи людей в
Щ eonthi , $ S.OO На пів
три року
місяці. . . . . . . . . . . . ^ . . _. .Да І М5."
м вж ! станули до боротьби в.обороні побѓда.'а з нею' ї звільненнє на
Тђѓеє months . . r — . І . . . Г . . . . 8 2.1S дійсно з а б у л и ? Ні. не з а б у л и , а піднести свій г о л о с і припини немислим'е без'ок'ого', чи біль-
Зкіюжду аміну адреси платиѓьсд 10 центів.
звикли, як звикають д о нудно- ти злочинства купки провока- прав українського народа iuo'i I H T P Y T F ! Америці спід) juei інте'лігентних людей, що в
5а ОГОЛОШЕННЯ РЕДАКЦІЯ НЕ ВІДПОВІДАЄ. го з у б н о г о болю. Я'к д о х о р о - торів. Колиж цього не з р о - привілеїв укр. гр. кат. церкви. впливів. ігаиіЬго віковічного тій групі'провѓддирамн. Прсд-
'Л Канади НАЛЕЖИТЬ гроші лише на т. зв. Foreign Money Order. би, якої вилічити не можна. П о переведеній над цею спра ворога Польщі.
биться, т о ще дійде д о т о г о , г
стцвте собі' політ`ичну партію
"SVOBOOA", P. О. BOX 346, JERSEY CITY, N. J. Що ми, Українці, хорі й що хтось росправиться з нн- вою дискусії рішив" ТДентраль- 4 ) Центральний Комітет про без проводирів. Нонсенс! Н А -
то 'серіозно, річ. безперечна. ми в такий самий спосіб, ний Комітет подати д о п у б л и ч - сить заразом ті церковні гро віть байда розбишак не може
Нам треба серіозної опе- в який хтось там росправив- ного відома, щ о с л і д у є : мади, в яких парохами є ті свя- істнувати, коли не має одного,
НАУКА З НЕЩАСТЯ
v

рації, а рішитися на опе- ся з Твердохлібом. Коли 1) Центральний Комітет ува-


щеникн, що одержали згадані або більше провідників, які, о-
" Стейт Індіяиа відомий з того, що там сторонникн прогибі- рацію ми не можемо. Не тому, смерть Петлюри, хоч і віл. { жає, щ о п и с ь я о , з яким А п . Д е - письма д о підпису, щоби вони чевидна річ, імпонують менше
ЦІЇ так сильні, що перевели стейтовий закон, який забороняє що боїмося, ні, просто з педба- чужої руки, не припинила їх лєгат звертається д о священи-
тих священиків підперли і зая здібним розбишакам своєю ви-
продажу алькоголю навіть для медичних цілей. Заборонено лости. шкідливої роботи, т о щ е л е г к о ї ків „ р у т е н с ь к о ї " церкви, негід- вили свою рішучість дати iv сокою інтелігенцією. Коли О-
н с
там лікареві вживати алькоголю навіть в случаю, коли тим Після останніх вибриків Ди- може статися таке, щ о впаде ! підпису імени тих українсь-
повну моральну і матеріяЛьиу^ лекса Довбуш був ватажком о-
к и х
алькоголем можна вратувати житте хорої людини. І за тим то ректоріѓ в моїй памяти понови- слідуючий від своєї'. Постанови священиків, які в нашій
допомогу, якщо вони тих притків у Карпатах, то тільки
законом агітували між іншими генеральний прокуратор та лися розмови з „директорами" організацій, ОСУД українського Ц-рковно-народній б о р о т ь б і з тому, що опрнцікн-вважали ііо- `.
письм не підпишуть.
FOAEPHOP. Та случилося так, що син генерального прокуратора які я мав рік назад у Парижі. суспільства, та зойки народу НАРОДОМ держали і д о цеї б о - го за найінтелігентнійшого між
дістав тифову горячќу, а жінка говернора Джексона захо- Звичайно не з „великими", не иашого під ворогами одвічни- Р ^ о т б н , , а ш а і д
" Р з а о х о ч у в а л и За Центральний Комітет для собою і'тому слухали його! А
ріла на запалене легень. В обох случаях доктор приписав хр- з вершителями, а з підпанками, ми їх не лякають. Вони давно в тім святім переконанню, щ о Оборони Української Гр. Кат. не стало Довбўша, не стало й' -

рим'віску. Як говернор так і генеральний прокуратор не зава- які б е з у м о в н о є відбиткові наплювали на той народ, в іме- так а не інакше " наказував їм Церкви в Злучених Державах:
опришків. Так воно 'й'`ў всякім
галиои'втнх випадках зломили закон та дістали від своїх прия- більших, з тими, щ о лише мал-
ин якого ф а л ь ш у ю т ь векслі. поступати інтерес нашого Ті Гри цей, предс; М . Коцюк, ішшім гурті люде^. Не" стане
телів потрібний їм алькоголь. Сам генеральний прокуратор чувати здібні та повторювати
Чистої води Українці, Щ Та- раїнського народа ї інтерес на- заст. ' предс; М . AapMorpaitjjijпроводирів — і всяка 'гро'мада (
вважає тепер це поступовайнем природним, бо природний слова,злотодатців. ш о ї К секр.; І. Ваверчак, кас; Ѓ $ А Єпад'е, розібеться. Чи раз вже'
Г
л я ф р е та Токарж'евськиії, м у - ! У Р- Р - кат.'церкви.
ОбовВзОк наказує ратуватн жііт'тє людини. Тепер вже він сам 1
2 ) Ц`ентральний Комітет є Пипюк, М . Біян, І. Іванишии, падали партії ч'ерез те тільки,
.На моє запитання, чи правда, сять жити,, вони есенція, ррзум
Взиває говернора до акції в справі зміни стейтового прогибі- контрольори. І
що петлюрівський центр отри- нації і тому вони не м о ж у т ь пі- тої думки, щ о жадеїі`з тих свя- що вмер провідник, А повнії iiej
ційного закона.
мусі вісімнадцять тисяч злотих тн на фабрику Р`ено, тим б і л ь - виховався? Чи не п'адали'через!
Треба було отже аж родинного нещастя, такого, яке гото-
від ;„союзннків", я не одержав ше, -що безсловесна худоба, за те держави, народи, релігії? О-
вс було забрати говериови і генеральному прокураторови дві'
ніякої відповіли щ о д о цього. яку вони мають -украї'нський дні падали.'черсз брак провід,
найдорозші їм -особи, щоби вони побачили на власній шкірі
той великий нонсенс, який бачили і з яким боролися другі лю-
За те з д а л ь ш о ї розмови вияви- народ, не перечить їх підлим ЗНАЧІННЯ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ
ників, а другі повставали зав.
лася таки думка тих, яким гу- намірам, їх руїнницькій роботі. дяки провідникам, що вілзпа-
дн, а якого вони і їм подібні добачити не могли чи не хотіли.
бнтн нема ч о г о : Василь Бобрів. чалися небувалою, надзвнчай-
Заки стрінуло їх родинне нещастя, вони не дуже то застанов- К о л и с л о в о „інтелект" озна тс саме, що означають в мові
лялися над консеквенціями пропагованого ними закона, якого Не все одно, від кого брати ною інтелігентністто.
чає „спосібііість думання", німецькій, француській, чи ан-
виконанеє могли другі переплатити життєм. Колиж загрозило гроші? Будем брати, а коли Уќ` „спосібність розуміння", а сло- глійській. Великий процент на- Можемо говорцти аж до
їм самим таке нещасте, яке могло потягнути за собою смерть раїна повстане; тоді порахує- ПЕРЕПИСКА РЕДАКЦІЇ- во „інтелігент" означає люди шнх читачів знає англійську хрипќи про рівність між людь`
їх найдорозших, вони відразу прозріли і не сумнівалися ні на мося". ну здібну думати, здібну розу мову. А хто лише знає анґлій- однак ніяке говорений не
ХВИЛЮ ЩО ДО того, щоби ЗЛОМИТИ закон, за яким стояли. Відповідь достойна дсржав- В. Сорока, Бофало. — Грець- міти, то ясна річ, щ о під сло- ську й українську мову, може зробить абсолютної ріаИости.
Розгляньмо ту справу трохи ширше зі становища нашої шх мужів, якими х о ч у т ь себе ке с л о в о „Parousia", яке пи- вом „інтелігенція" не можна дуже легко ствердити, що в ан- Рівність може бути щонаймен-
організації. Скільки то ще ‚маємо паї нх людей, що не доціню- представити папи з „ Т р и з у б а " . щ у т ь теж „par'usia", а вимавля. розуміти якоїсь спеціальної) глійській мові слова , ‚‚іпіеііі- щс персд ЗАКОНОМ — тут вона ft ;

ють ваги Я; НііСоюза. ОКІЛЬки то і ‚юднть собі з обезпечен- А два роки назад, коли в ^ т ь ^ п а р у ж і я Ч значить.тільки, к.іясн, верстви, чи групи л ю - gent" та ,,inlelligence 'мають кінчнтьря. іЗрештою иері^ці-ть w

ня, скільки.^.дЗДіЙюе в^Ѓи Союза ІІ: національного і ідейного „ Р о б о т н і к у " зявилася замітка щ о наше слово „ п р и х і д " ' а б о лей, тільки' л'юдей всякої Вля- зовсім не те саме значіння',-яке` Є ` така ІСАУЙІ пргфодна^ідк ,прц- з
боку хоч н'еодин з них є свідком смИ)іи необезпечеиого, свід- про виклад теперішнього МВІИІ- „присутність", й о г о вживаєть- Љ р ^ т в н ' та ґрупи, адіб.ґн'х ігадають многі Україні^Рс.ібвам родні ‚е.дедь.і щч. НІЯИИІТ З А -
ВС

ком і Ьї ну^Д`и.^р'ед якоїнем.а, Щ И Т І на 'похорон ні на яке-таке щстра. закордонних справ" Т о - , с я в других мовах для означся. ^ т „ ' Ў ' р о ' з у м і т и . К о л и v пас' ‚‚інтелігент(.ний)" .Іт'а ;' інтелі- крн, ;ЩО ПОС,тЛНОв.тяч, РІВАДСТЬ,! . :
д а Ім

забе: теченнє ів`давм.і сиріт: Еіагчи+ь ке иердин, а мимо цего до


оргаі І з К в ^ а № ^ І Й г ^ І а ^ i k e ' М д р # их'відмовляє. Прозрів би товаристві ' T ^ F L T ^ . L ^ 1 С
"І" ." .^F-'!^." 71`^ .^ `
Р 3 Д Ю Я
загально прннято'р'озуміти"ЇІЩ генцїя''. Яке зіінчіІшяЯбНЙ'Ма- НЄ В СИЛІПЗРОРЧІ.ТИ. ІТОГО ЩО)БН К

про Україну, щ о цей в науці про стиль писаііияіна о- 1 S S L ^ ^ приходили., .НА QB4T А I 0

він п в н а ^ е . њхвилі свого власноѓ^ інещастя. Та в тім Случаю говорив, щ о Україна вважає `, значення - іпживаніпь часу тепе „іптелігсиц'ією' ' л ю д е й , щ о по-' найкрр'Ц.р'ОКІ'зує i^-fl}f, Щ Ш зливковими болчмнмарар.^ -}її-
вже і уд^`затті^ю HpHtftri дЬ 'Ьозіуму; ь'іі'гч.рлй висо'кі школ'и, т о се ро-
старшою сестрою своєю П о л ь - f рішцього для,‚означення минув зуміния є неправильне і хибне. підчас війни- — І пюпську служ- ІКИ'Й закон не в СИЛІ зробити
-'`І гшиг-ЯАМіьчося ще нашому І громадянськцийѓі життю. щу, під якою .Українці згоднії ш о г о . г ! н. і.- I'.jrtrti.TE'KV' f л'атинське с л о в о з бу ^ILA^иBЙлдcЯ^CIHVЙHЃERT№"QИ"^^І ЩОЙИ ЧІ№Щ№№`КЯ; 7
AF ,
С $ я к ги то ю'йвевйертосТИ. як, в^жкв пирходить нам боротися
И ь бути, та без якої жить не Ц Ц Й „ г и и к и З Г А З Е Т ' Н А С Л А В : ѓ р ' т о ч н о опр`едіЛенйм'значінням і ^ І Л ^ І ^ ' п о ' - У І Ф І Й І І С ' Ш
1

rifoti я Щ ' 4 р р а д ! . л А о ^ х ^ Ч Д И Л Р ' о , що йде- зі' і ИЧЛТЬ, — тоді іщембїВ. натяк ні жалосяб назвати „службою" ви- ковоію СИЛРВД, A.^HA.TSQE#TTAACI-,,.
іН"корчу,к, Крнджпорт. всякі слова,'які в і д ' і і е г о утво-
Римуїому тільИи, шо х т ^ : С і ^ ^ ^ І . 1 а добрій посаді в Польщі бажання заперечити.
Т с п с р

реио, мають одно і те саме зНа- в і д у в а І ф ^ 1 1 Ю . , З Й ' Ф І 4 № И Ч № ^`'`'`


чи на И Ш Д В Я Д М Р 8 Н ^ И І 5 " ШЙЬІЬАОЙ з ласки Поль-
Иіінїія ў'`всіх мОВах, котрі тих зуміти".fce ЗШЬИ№Ш$ІШ№№ії здкон ие,{і iqwi З Р О Б И Т И . и
щ'і'і РнМ)Рі ^Жс.г.І9ФІ.^іійіі''MIFIETTII^LOFT'посадою не видйть ярма знята.
В КОЖДІР) УКРАП1СЬКІИ XA-fc.iiKr уживають.' О т ж У „інте.ті- но близше.- ніж до`^'ПоќГпч^нйя ітои); щоби.всі лїрде Щ.Щ одна-
над своїкіЛіародом. ПОБАЧУСЬ колись і вони, але готово вже Беруть до.тярн, `.хапаюті, Л П О В И Н Н А ' Н А Х О Д И Т И С Ь ѓсит" та і н т е л і г е н ц і я " повинні високих m f . ' L f ' L , " ' „ :
Г м
" ШЩї зр іст.,А.колн тяжко най- 0
н А ! і ,
г
бути залізно. У ' - ' З л

фунти, видаючи фальшиві век- ,


Щ.`ОПИГЬ _ГИОГОПН ,
означати і в українській мові люде, Ш І Ш Ж Ш І К Т І К І А О Є людей у. світі, котрі бу-
ШКОЛИ, не все Є ' інтелігентні. либ однакового вигляду, одна-
Натомісць' інтелігентними бу- крвої сили, однакового здоров-
В.'Будзнновський. вають люди всякої КЛЯСИ; вся- ля, однакового ўмалі Однаково-
пройде, таки ще повернеся д о ' в і д д и х . Була би таки зараз му, щ о поберемося? — Олена
кого образовання, всякого, ГО росту, то мова про ріпністі.
мене і прийде? Хоч би тому, І влізла в й'ого комнату, але жда- спитала, коли вжс стало сірітн.

ПЯТЕ КОЛЕСО. ІСТОРИЧНА ПОВІСТЬ.


що як нема Марини, то іі Олена ла,
буде д о б р а ?
Встала і знов підійшла д о
' "` серце, котре розпнра'
до груди, утихомириться.
— З Мсдвином нема щ о про
СЕ балакати, - - Карпюк відпо
богацтва, всякого заняття, ко між всіми людьми виглядає
ли мають ум 7
і працюють
умом. А під умовою працею не жуть бут
Олена одну-ногу перекинула вів. — Іди, б о вже дніє. Зараз конче муситься розуміти пра рівні, одна людина не сміє
тим лросто на жарт. Люде М О -
нперед законом

вікна, й о г о вікно все ще відчн- до середини і хвилю сиділа у -дЛбди -зачнуть ходити. Як тоді
(12?- непе. Впрочім темно й тихо. Зі- вікні як на кони. П о хвили пе- відійдеш від мене? цю на свій хліб. Богато з тих кривдити , другої, але поза
людей, що на хліб заробляють тим люде не Є і ніколи не
— Ага! — Олена подумала. — раз пустив її. І я нароблю кри тхнула г л у б о к о , і роздяглася. рекинула другу і знов сиділа Олена щ е раз обіймила-Кар- в канцеляріях, де без перестаїі- можуть бути рівні, і одною З
Пчера втік від тебе, отже нині ку, хоч бн мала злстітися ш м Всунулася під перннуЛіАе йоч т а ^ З с у н у л а с я % ; вікна. її` очи пюка, поцілувала його, зіско-
ти зага'дала засісти на него. Д а - ! х а т а . Всьо має свої межі і тої нопередну ніч не спала, пспути вж'е троха привикли д о пітьми чила з вікна, перебігла подвірє ку- пишуть, зовсім не потребу) нерівностей між людьми Є не-
ремний твій труд. Він' химериќ.'наконечної межі ють уживати свого ума і не у, рівність їх ума, нерівність..иіте ,,, г
не могла. Скинула з себе, пери- в .чімнаті і вона побачила іірго і вікном вскочила д о себе. За-
Ик впреться, т о не помо'жуть' йому переступити. живають його так само, як не лігентіюсти. , „.,,
ну, б о б у л о дуже горячо',' і л е - на ліжку л е ж а ч о г о горілиць. чнннла вікно, всунулася під ПЕ- и

ніякі заходи. уживаЄ "його те перо, або бо Ў А ? Як' даремно тойоритчг і про `-
Цікава, чи Карпюк вже йде^ жала в одній сорочці. Н е по- Хв`илю признралася йому і.тря рину І і. ЗАХЛИПАЛАІ О б і л л я н а
Kapnji'k, глянув на Оленўі вона підвелася і приступила дтз м о г л о . В 'хатѓ б у л о душно. слася як в лихорадці. ІЧахіІ.Чи- слезамн вснула. Р а н о аж мусити машина, котрою, пишуть, .. Н9-Трівіпсть ростом малює'і 'вели-І
перший'раз від кількох днів і піќна. На превелике її зачуду Встала і cWa 'при відчиненім лася над ним і легенько цоцілу- гримати в і ї вікно і в двері, так томісць богато високих думок "'"`-'^ких дюдей, як даремно- говори- і
вийшов. `Олена, спокійна за ваннє, вЃи все ще стояв у вікні. вікні. П р о с т о неї й о г о аікно, вала його у уста. Він ані рушив твердо спала. родилося в головах людей, що 'ти. пр^р рівіисть силькпю'і csrts
., ходили за плугом, або викону бих, так даремно говорити 'й
Марину, 'ще і Ѓ успокоєна тим Тепер дивився на неї і ані ру- також відчинене. '. ся і дихав далі таксамо г л й б о - К о л и Олена відходила від вали якусь иншу безпретенсіо-
його поглядом, загадала вийти шився, щ о б и ви`йти. - Н е видержу! — сказала ко, спокійно. Поцілувала ще Карпюка, він стояв у вікні і по- пальну роботу. Иншими слова- про рівність між людьми. #
аж тоді, коли кухарка буде ви- М о ж е він хоче, щоби сама д о себе. — М у ш у й о г о по- раз і ще раз. Щ о р а з сильнійше. зирав за нею. сильний умом і людьми зі сла-
ганятй.По хвнли вернула Ма- закликала й о г о ? — подумала ми, чиста нісенітниця Є уважа-
цулувати. Бодай раз у сні. Нараз троха не крикнула. Й о г о — Питаєш, чи вже нині ска ти інтелігенцію за якусь су- бим. умом. Та коли абсурдність`
рниа. Олена аж здивувалася, махнула рукою, кличучи й о г о говорений про рівігість між ма-
Так як була, в одній сорочці рамена обняли її і пригорнули, жу старому, щ о поберемося, — спільну верству, за окрему кля-
побачивши, що вона чогось так д о себе. воркнув д о себе.— Ц і л к о м так- су, чи навіть за партію. .тими і великими, міік сильними
вискочила вікном на подвірє. до себе. Став ЇЇ цілувати.
така вдоволена. Карпюк відвернувся і відсту- Хвилю само питала Марина. Дурні дів- і слабими є надто наглядна, то
стояла наслухуючи. - Т о ти, Марино? — шегго- Інтелігенти є між людьми Об абсурдність говореніќї про рів-
— М а б у т ь гадає, — подума ! пив від вікна. Олена гадала, і
Підбігла д о ного вікна і знов тів цілуючи і пригортаючії д о кн! Кожда гадає, щ о т і л ь к и во- разованими; є між богатнми, є
ла, — що я лишуся тут почупа- вийде дверми. Н е дуже б у л а
наслухувала. В й о г о комнаті не себе так крепко, щ о трохі ..і на одна у мене. Я женивсь би її між убогими; є між панами, є нїсть сильних і слабих умів є
ти і.вона піде д о моєї ічомнати т о г о вдоволена, б о й о г о двері
бачила нічого, б о б у л о темно. -кости не хрупнули. — Нарешті
3 б і
наймичкою, коли на ГІ між робітниками та селя'на- наглядна тільки для — сильних
д , , о ю

на л ю б о щ і . сильно рипіли. В о л і л а б и , щобі Тільки чула правильеий глу- ти прийшла'. Н'арешті ти моя! І М Е , , С
ачка? ж д е б о г умів, Така вжс прикмета дур-
АН;. є між лібералами та кон- ного, що. він думає собі, щ о -
Але Марина стала стелити со виліз вікном. А л е він і дверми бокий віддих. Не сумнівалася, На другий день Марина знов :срватистами, але є й між со-
бі тут. Олсіса^вЄта.тд і пішла д о не виходив. В й о г о комнаті що крепко спить. М о г л а би в и - — Михайлиќў! — Олена, ко- іменно він мудрий, о всі другі
: тра гадала, щ о він справді ні просила Олену, щоби поміня- ціял;ст.ті10і та комуністами. Хто дурні. На. те,, І щоби п обачити. - -
себе. Вікно ^рпй^а було^-в_ід- з р о б и л о с я ясно. Він засвітив цілуватн й о г о і ще ЗАКИ
ч и н е н е , } в і н . С Т 6 П , 9 - с в о ї й KOBLR свічку і поставив на столі біля пізнав її, стала й о г о образум лЦЯ{{'нічлігом. Але тепер Оле- був Лєіна^Ііттелігент! Хто є Зі- мудоісті'.у'ДруТііх людей, по-
робудиашись, о^ЯЧВАТІІРЯ^.Ьте- ф т н . _ То М А Р И Н А , , то я, то
иа^відпрвіла, що вже не боїть- ювєв; f^n-кий,.'`Радўќ, Буха-
наті-^іІ`.аіІШќ-' удоволена,- ..по ліжка. Олена бачила цілу його 1 н е
трЛно аж мудрого 'чоловіка.
Олена. Чи я не'гарнійша? Нащо` Ь Я Л П Б осчерн, Марина, знов за оін,
и г Г :
и На`зад дЬ себе. "' : Луначарський, Чубар, :

дожидар її, . ' Л Л І И А увійшла^- в комнату. Не заслонивши вікна, " характеристичне якраз для - .
Карпюк 'HcViidB.'TYiii' побачив, 'то'бі Марини, коли можеш мати' раз вийшла з пекарні. Скрн$іііІ^ Затонськіоі, Порай
CBOWVXAT.F. Ќй^ѓУЇГмля до вІк- став на очах Олени роядягати-;
пѓо хтось Станув' у вікні мене. , — Іди, іди J засідай на цего! -— ч, іиаеульський І інтелігентних людей, ЩО ВОШІ І І І:
на і від^иниНОЮго rfa розТвір. ся. К о л и роздягсяі‚лягііна.ліжм !Олена подумала. — Тепер ти, І І Ш Ь Т Ь доглтпіути. .(інтелігент-
`ПогЯад Олени ''пЃслУ ве- — Марина люб'ить мене. Ж ЯРОврдиріп в Ро-
Тиіѓвона пбтчтгаЙє% Кйрпюкойи, ко.і згасив свічку., Вікно лишив
що він може до неї.прийти. Від- відчинене, як все робив, коли в;
і,
чери, аідтак вїдчйїіепі!; у L_ і Я тебе любЗііо. Чи я прий-
Його вже це спіймаєш, бо сіі, ді^і Украпѓ1.ѓаІ^їганаді та всіх Иість у других і якщо бачать її і
прикувала його д о себе. инших краях -світа? Думаєте, висинсть, то навіть, вміють
ступила від вікна, сі`ла-на ліжку літі була душна ніч. неї і знак, який дала йому ру`- Шла би до тебе, як би не люби-
кою, допевнили його, що її у Л И ? ( Д А Н И М буде). -що якісь дурні, котрі не вміють покоритися їй. Найменше р е с
і дбжйдаючи-його стала дума- . VCWH-: . . , .Ч пекту для розумнійшого від ,
Олені - Неначе . ніж прошив пір вже зломаний, та що тепеі ' нідріжнитн правої руки від 'лі-
ти, якими то словами о'бразум- , — Коли любінн, то побс-
ляти його, щоби від неї не жа-
груди, так її щось заболіло'бї; вона буде побиватися за ним!
рімся. вої? Ні, се все інтелігенти! Хоч себе можна' завсіли найти у
дав ааУоѓато. Д^мала.`як боро- лясерцк. Вернула до ліжка,(Не сумнівався, що як він не би навіть котрий з них вийшов; людей найбільше обмежених,
— ОжениИЛЯ зі MHOW?
питися, коли би слова не обра- припала до подушок і захли- прийде до неї, то вона прийде Як не'ма Марини,'то й з то
ПАМЯТАЙТЕ НА РІДНИЙ КРАЙ! з робітвичої чи селянської кля-. умово, найбільше упослідже-
П А Л А
. V Ідонего. Л я г ` них.
, ЯГЧШІИЇЯУ, Інвалідів, СИРІТ ТА політнч. си, хрч від часу до часу вони Й.
3 ум II. 11! його. Ч ПРИ КОМЕДІЙ ТЃОДІ ЗБИРАЙТЕ НА: РІД-
дожидав ц при- бою.
Він мабу
іуть до Марини нас- ходу. Побачивши копось у вік-) —Коли? самі, бажаючи відвернути від' Якби там не було треба осві-
— Як не поможуть мої МОЛЬ- себе недовіри дурної товпи? домляти собі, щ -сила ума, ін- 0

би, — думала. то зроблю тавився, - думала. - Гадав, ні, вгадав, що то Олена. Щоби — Не бУДі-дурнаІ Або йди
кричать на інтелігентів, то вони телігентність не е ніяким по-
так, як^зрогїила МарИна тоді, що поміняємося нині і вона бу-^ї до рещти зломити, він будь- собі зараз' г т ь і Я лишуся при Ч
таиі Пл%ші :.——:- ‚Роком, котрого треба встида-
КОЛИ;'ВІН ЧЄІІНПСЯ,БУ'в'"" де ночуватиЛут. Лютий на ме- тоби спав. Заплющив очи і став Марині, або лишися тут Щ , O E Y E D N A N Y E такі Самі інтелігенти, як і най-'тися „ N A - F T T U

У П е р е б и л а л ю
Вона^іькикрикпулаіпі,, Т " І - ^ тяжко та голосно Дихати. Оле-J мною не перечся. P. О. BOX 411, . PHI LAD Би'ПІ A, PA?!
на птьки крикнула, в,ц за--щі... А може він, як перша лють'ка довго вслухувалася -в СЕНІ - Ти^же^шп'скажеш mpo^J ^ІГЛІЛСЬИЯХ І Н Т Е Л І Г Е Я Т І , В Р О Д І ТИ . , „ 2 M Z

- ( В „ „ С Т О Т А ЧОРЧИ. , Џ ^ І ^ ^ Щ ^ Г % .
ба цінити і плекати. Ко'ли між ліґентів!",' м и м о в о л і п р и х о д и т ь
гуртами л ю д е й має якийсь гурт на д у м к у : А а` чиїм інтересі х о - ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ
котрих вже т о д і б у л о б і л ь ш е д у ж е на попів оглядатися, але
як пів сотки в Америці, треба н а м самим братися д о З УКРАЇНСЬКОГО Ж А Ш . ^

більше значіння від д р у г и х , т о чеш се р о б и т и ? Б о річ певна,


е се завсіди той, гурт, котрий щ о не б у л о б се в інтересі ані І
б і л ь ш е з У г о р с ь к о ї Р у с и , не ві` науки, б о б е з науки ч о л о в і к
дозвався за ним ані не запро` занич в світі. Д у р н я всюди, ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ- Шеф: Ви старалися
місце в нашому офісі. „Ду ю
дістати

МАС між с о б о ю б і л ь ш е інтегент- українського народу,^ ані т о ї ЯК ЗІ СВЯЩЕНИКА ПОСВЯ тестував. Всі настрашилися і б ю т ь .
спік інгдіш?" -
ІІНХ л ю д е й . К о л и яка орґаніза- організації, чи гурта, в котрім ЧЕННЄ ЗДІЙМАЮТЬ, як т о кажуть, фіст під себе та) Вера, Боже, правда! '—rj БУКЛИН, Н. И .
Кандидат на урядовця: ( м о в -
ііііі має б і л ь ш и й успіх від дру- дані інтелігенти нахбдятьсе. — під стіл. А б у л и між ними і та- відізвався другий кум,
( С п о м и н и ` і з минулих л і т ) . ќі, щ о , користаючи їз т о г о за- що до цьо'го часу тихо Розвій Українською Народно-j чить).
гих, то завсіѓди е се- організа- (Віниіпегський ‚‚Український
го Дому. ` Шеф: Питаюся: „Ду ю. спік
ція, ЯКА має між с о б о ю б і л ь ш е Г о л о с " ) . Б у л о це давно, б о вже б л и з ь ` мішання, навіть гострили собі сидів: Я сам, коли д и в л ю с ь
інгліш?"
інтелігентних л ю д е й . К о л и я " ко с о р б к л і т тому, як в одному з у б и на й о г о парбхію. І, видя- на Американців, як то вони пар- Недавно отворений Україись-
чи, щ о не дасть` с о б і ради, за- но і м у д р о с о б і жиють, т о аж Кандидат: (мовчить):
кий нарід з д о б у в а є с о б і б і л ь майнерському місточку, в Пеи кий Народний Д і м розвиваєть-
УВАГА! Н Ю А Р К Д ДО., УВАГА! 1 Ш е ф : Питаюся вас, чи говЬ-
ніс значіння між. народами, тс снльвенії, п о б у д у в а л и с о б і на вісйй реверенду на. кілок, на- якийс`ь жаль мене о б г о р т а є ся, гар^о. Українські організа- рнте по англійський ` .#іе^жж-
Заходом Тов. ‚‚Будучністн" ‚чхав на всьо', й пішов собі від в-Американців' є ' р ї ж н а ві`ра н
ківсігди з д о б у в а є с'обі.йо`го че іііі л ю д е церковцю. Я якраз то-, ції- ' п р и й и к а і р т ^ ^ ^ у ^ о ю в а -
в Нюарку, Н . ' Д ж . с щр Кандидат: О тяц-ІауаіееіќоИА
рсз тс, щ о в ній є , б і л ь ш е іїгге- ді з , ‚ к р а ю приїхав. Гарна собі нас, щ о б и б і л ь ш е ' не' .тернути. ріжні церкви, але вони іінаќше ти 1 ^ . 0 1 3 0 1 тдпгіиємства у - —
и відбудетеся"—-- " ' NERJKOBUA б у л а й пишалась, сво- А д е " А й р и ш о в и таки їіе'пгддав'- заховуються Я Ц ' ми. ' ЙерОз' 'X LIIBFNI Ї Ї '
.ІІГСІІТНИХ л ю д е й . І :
' _ 1

И , 1
сній' . - а і г і . ' . , ` Г " Л ' Т . ' . . .
ся.І' '`` ' б а ч у ' ї х , як ідуті^ .із'сќоїќ цер^
Значіння У к р а і п ц і в ' в ' Канаді В Н Е Д І Л Ќ І , 2 9 . М А Я 1 9 2 7 F . -м`И, чердрними,,банями ґ ЯР" Навіть чужі сподрб^азти с о б і
1
раменними хрестами, н а ц і л у о- ќвів д о д о м у , 'тб і і ж ' л ю б Ь дй^ ПАИИЙ;,Д?Р,ЕДЙІ4ІРЮ, Ч И " І И
11 ЇЇ 11 і б е з іюрівїіднци` б і л ь ш е г
і іИамятаю, як нині, був я у м о -

ВЕЛИКИЙ ПІКНІК українську х а т у , та^наййають її БАЧИЛИ^те Я-jsxa^K"Taa' `ТоЎр—


(

-ніж яки`х 2 0 ' л і т томд-.` `Я''ч'ому'? кблицю. Т і ш и л и с ь І І Є Ю Я Ю Д ^ І Я К й р г о кума на 'хрестинах. К у м витііся .НА н и х ^ , " ' '
І',о 2 0 літ т`ому в 'КАН'аді ма'йже' №'знати чим і чулися на .чужі трошки не в гуморі був, б о як А втиДитс, кажу', ' б о Амерй'` дл`я ріжннх підприємств. Не- П Е Р Е Д І Л ^ ; - ; ' F - ; , ^ - ; , ; , , ,
давно _tbky.. група''америкаіісь-
не б у л о інтелігентних Ўкраїн-' м А є в и и. якби вже в своїй рідній хаті. сам потім казав, заордеруваві канці на'род просвічений і куль- ких підприє'мців ііаняла й о г о
в чудовій лакутині на прекрас- Т а не лиш вони тішились турний. Вони за церкви не бу- ПЯНИЙГ.Ат^'ВЦ^ІІДЄТЕ'^ЕНЕ?
піп. На нас дивилися `Англі'йці собі доньку, а жінка принесл; для бор'бницьк'их змагань, які й - Г

поміж деревами с в о є ю церквою, але с п о д о б а - йому вже четвертого сина. А д у т ь сваритися, б о в НИХ є И Н К О Н Д У К Т О Р Ѓ Н І .
ІГОРН, ЯК на темну, на пів д и к у ній ПЛОЩІ
відбулися дня 10. квітня. На П Я Н И Й : А ЯК ЗНАЄТЕ, Щ О Я, Т О
масу, котрої не х о т і л и навіть і пливучою річкою лась вона також А айриському бачите, конче хотів мати ша робота: А к о л и б І б у л и між сих змаганнях виступали межи
людьми називати. А н г л і й с ь к і в Плсайд, Н . Дж. біскупови. Він с о б і її так спо- хоч одну донечку. А л е не так ними які церковні непорозумін-
инчими і Гр. Ткач та І. П і д д у б
газети писали про нас просто Дороговказ: 3 Нюарку беріть д о б а в , що'нарешті зажадав від й о г о це г р и з л о , як те, щ о ось ня, то вони п о л а г о д ж у ю т ь такі
ний. На українську т а л ю т о г о — Ч о л о в і ч е , щ о то з теб`е за
ПаНсіпп cattle. К о л и тепер ще. Плсайд джітній № 10, або № 48 н а ш о г о священика, щ о б він по- в нашій парохії порядку не б у - справи б е з сварки й без. б і й - р и ш з і й ш л о с я величезне ч и с л о
панисько?!
хтось з Англійців в такий с п о - і висісти на .Тонѓ і Ліберті Ев- старався ч и м с к о р ш е , щ о б цер- л о . Навіть і свяшеннк.нас зіста- кн. Вони знають, ч о г о вони х о чужих л ю д и й : Л и т о в ц і в , Жи-
сіб заговорить, а б о напише, т о ию і йдіть впрост на кінець ква б у л а записана на н ь о г о , внв. А треба знати, щ о мій кум чуть і знають, як с в о ю в о л ю дів, Росіян, Ѓполяків, т о щ о . Пі- — Бо я отворив банк.
самі ^Англійці й о г о з а г у л ю к у - Yaly Ave., де побачите пікнік. ле; розуміється, священик був оден з перших старших па- переводити в життя, І ВІД своїх сля б о р о т ь б и вони о г л я д а л и ` ў - — Щ о ? Ти вступив д о 0 А П -
ють. Англійці нині п о к а з у ю т ь ТАМ відбувались пікніки в 1 9 2 3 церковна громада й чути про рафіянів і найбільше побивався постанов не відступають. Я К ку?! Якжеж то? -
країнський дім, і б о г а т о з них
нжс на Українців, як на нарід, 1924 року. На случай д о щ у , то це не' х о т і л и . І за це біскуп на` за церкву. Каже д о мене: ‚.Тя- вони скажуть собі, щ о В їх ЦЕР- не в и х о д и л о з дива, щ о вони — Витрихом отворнв двері.
що виховав своїх лікарів, адво- пікнік" відбудеться на д р у г у ш о г о священика суспендував. митс, куме, як т о ми бува- кві має правити нарід, т о вже
не ч у л и за українські орґаніза-
катів, священиків, учителів, ВИ-І неділю. Комітет. ^ А л е пащ священик НЕ б у в ; ло краяни з початку всі гарно б у д ь т е певні, щ о ' вдни с ю 'тг'6'J цтї, а.`ѓут воші виставили такий ;
Суддя: Отже обвинуваченийІМКІ
ховав своїх інтелігентних л к к TH'JX, іцо 'то', 'тхором ііідшнті, не жили собі в Америці й згаджа- станову переведуть. B 6 W c e признає, щр, виганьбив обвцНулц.І. і
тарни'іт"ві'дйнок.
лей, яких і 'Англійці не повстн- в с т р а щ и в с я , ^ т і л ь к и , , заложнв лцся, заки ще церквів та попів постановили собі давїтЬ ї ДАВНЬ в а ч у ^ о т о ? Щ о ж можете J3K--іи;і ( Г

д а л ц с я б . Н и н і , в парляментах Ф Р Ѓ М Ф О Р Д , ФІЛАДЕЛФІЯ суспензу за` ‚‚суспендсрс-' і заніс тут не б у л о . Всі ми л ю б и л и с я як ге ПЕРЕВЕ'ли В життя, і нині МУ-
1

В і д І К Р Г Р , , часу стали А м е р и - , і 1 й ^ { ? оборону? , ‚ьжсюі з а т и


1 І
В 0 4

Канади Є вже ' п о с л и Українці.' УрФкїНСЬКА ГР.-КАТОЛ. U J T A M , де. пара' пГщ'кй ходить'. браття й'шанували оден д'руго- (Іютн спокій ЗІ зарядом' Ц'ЕРК'ов.' к а н ц і ' ђ й і і ^ і а т и салю д л я тан А Р , У й г ? н Н й : Я чбув,ІІВЙЙОІІІІ 0 и н в І

В домінїнльнїм комітеті д л я ПАРОхгЯ І М . СВ. ЙОСАФА.ТХ' Та всьо (jy.T.o6j.добре, коби не, го, а тепер дивіться. Яке в нас Сварок релігійних v Н И Х - У Ж Е ШїдЩ{$МЇ я е я В о
м о л о д е ж н . Ha fxj підп^т;и,н, ѓ щ е ..суддя! . , ьЏікя
енятковашія ю в и л е ю Канади 'є хруні. А л е `найшлося між н'ами . п е к л о ! Я нині зі своїм р і д н и . м ' г - ' " и займают'ься други-І А'фішах появилося імя ўкраїн-1 Суддя: На жаль, не так дўокѓи НІ о І
Українець, н. Л у ч к о в и ч , спеці-j П Е Р Ш И Й В Е Л И Ч А В И Й `ктаька^-ітнпясківгі лаік`іі йойкп-^братом М У П І У гніватися. А б о й``міїсправами. І, як самі бММ№ЃВ, сь'ќого іь-іполо П „ як ц ь р г о вимагає закон! .... `,"
c z
яльно задля т'ого назначений, ЇЇВ$^ П І Н U І У ^ ^ т и : щ о т о б у д е тепер'з їх гріха-
що він.Українець^а екзекутнвіі I I І Ї Ї П I IV " ; ,
мн, б о священикові! ВЖЕ НЕ - Гей, кеб! — кличе якийсь
вільно сповідати, тай С л у ж б а д о б р о д і й візника - - їдьте я к
подібного комітету для Манѓто- G НЕДІЛІЌ) 2 9 .
МАЯ Р 1927
Божа вже не важна, щ о він пра- попи всьому т о м у винуваті и можете найскорше! М о я теща
Г,и є двох Українців, о. С. В . НА - FELIX
- CLOUSE FARM, FOX CHASE внть, і всьо не важне, щ о в цер- І Щ о б и ще- б і л ь ш е зацікавити
чортівськиіі Айриш, щ о робити те, щ о другі з р о б и л и . так своїх, як і чужих своїм д о мусить відїхати поїздом і ч і е , в
Савчух і п. О. Д и к . в самім КО- Початок о год. 1. п о п о л у д н и . семій годині.
кві робиться. церквухотів забрати:-НЕ' Л ` " В Т А
щ о ви кажете, Товариства Рідної
мітсті Українців є трннацять ВСТУП В І Л Ь Н И Й .
;

Дармо священик говорив вірю я б і л ь ш е н і я к и й - Л Р Г И А И . н.дзивяється "арсаіті ми, кум. ^ постановив урядити дня Візник: Будьте спокійні, П А -
(НА 2 0 0 ч л е н і в ) . А якби Ўкраїн- І КОМІТЕТ запевняє, ЩО кождий, ЩО
людям в церкві, щ о айрнський хиба б у д у т ь босо" Х О Ш Г , 'яќ але мені якось но хочеться віри- ^ . не! Везтиму так скоро вашу те-
ці дальше славилися тільки з ПРИБУДЕ НА цей ПІКНІК,'БУДЕ ЗА Q м а я я

НИЙ. 1! ПРОГРАМУ ПІКНІКУ ВХОДИ біскуп не має ніякого права д о апостоли. Бог би їх побив та Щ ш о б у нас гак б у л о , як хоч- , щу, як к о л и б це б у л а моя А Л А -
пиятики та бійки, т о б у д ь т е ЃО НЕСПОДІВАНОК, ДОСИЧІА УКРА ш м і с т а Б р у к л и І І а т а в р о ч и с т е

нього н й о г о суспенза н і ч о г о П О Б И В ! " - б " . В Американців, б о ми, т а - і.


певні, щ о Українців в тих по- ПІКНІКАХ НЕ ПОКАЗУВАНИХ. 122-3 І е н н е

І Як їхати: БЕРІТЬ КАРУ ЧНСЛ іс варта, тай щ о він має сво- І тут як не гримне своїм з д б - к" сказати правду, д о нічого не- - ^ .
чесних комітетах НЕ булоЃ). 5-ТІЙ ВУЛИЦІ І ЇХАТИ АЖ ДО Г
адку б р у к л и н с ь к и х к р а

й о г о єпископа в краю. А л е це ровезніш'лясту-нііием у с т і л . - т о ' З Д А Т - , 111


, М„ їнців, який -має обЄАнЙТЙ Bci'V- " ' Н Ю Я О Р К . rt:Я' 1

Інтелігенція є ж е р е л о м СИЛІЃ
, , , , А
нічого не п о м о г л о .
Л
хрта затрясласіі,!'яіовяті м а л о ' з і л Як ви,скажете, щ о ви исздат- і і,
к р а ^ . А ^ і і н ^ , : І ЛОСЯЯЧБГШЄ; ПЛМЯТНИКА
И С В К Т 0 В а р и с т в й
і чести народу. А чому?' Ба bo-- ^^І' ІЇ ^"е І^ }Ї ^"^^1-^і^`'`с '`ї Н Т І
Д а р м о о^еіг з краянів;' Пўрп- ст.іц не чіоспадпли. оя ,і і іш ;і ні. 'ЃО џевцо, mo.riMiue а д а т ю , ^
т
‚^‚^ і щ е ІЩЛ^ІРШ,
н н е т а

лиіі чрловік.'иїо буцїм' то'Начіів ` ^ і , ‚кажу, на шмтів тут чіема ' б о Bir, н.АВІТ4,-ДрО0уаат.и н е - б ^ . І щ }осегждок'това-рйсЧЙѓе'^й^ О І В . Л Ч Т Н Д І " О К . ^ . З Ш І И - З Г . Л р^'` 'ИО`І
в, старім краю, 'як зі свяпіеіііііЬі ціо, дужечшрікатти. Ѓto-ПИ'ПО№І- лоте дірправріТИСЯеиНам. _ л о р а м , Ф ; н исщо:
ру В''нас- ОорЙ+О`'^ЬЬорнттісй фаЩ ЯРІГВКАДІ Д- ІРІЦЩН PAJI'I
тя г р о и а д и

.ДЗ, ^ІЛбуд-Т-сн І імовячонм тмЛ-'Н


IKUEM посрячеііня здіймають, переко- мй. Як тоЛ-.Гутцул н п ж е : . я к и х - і і в ж е ^ К І Н Ч И Т И : У').ТИМ педоаірвАі^. М В .HFT.^II
про Почесну р о л ю с ^ Ш в і ^ к № ^ М І И Ш І Й П ЯНТЕТ.
їіувпв людей'в' гртели. п'ри ‚барі, сми собінвіиохапн, :тяких"міає. д о .себе, а а а м і с и ь . с ь о г о т р е б а ) . , п.` aiqeoqjH ,:(КГ.ІІОІ'Г.ІА X . Иькоі іі^і^-ііі^олацЬкоГ церкви г

`країнсќі№? н
спасіѓтеля української'Цац'м, од- ' І ' , 'і і і І ІІІІ її іііііи Ні І ' ;,св. Юрія ж` Ню Погжу'по Ч5Л1'-'
Щ О , ц е неправд'а, ц ю о цашому мо. Є я о п и гарнііікеврі иатріо- ІДОБРЕ.,ДЙТР.ІЩУВАТ.Н.І0^И.ИА світ
іакожіірн сімапеоеяід з а б у в а т и . - ' F L N Q P F Ш Л О П Р У ' Ц . д . , ‚жен^ІУ^КЩИАЛІНН^НЧП.
и
священнкови не в і л ь і ю 'було ти і, д о б р і ггастирі,.що'м'душу-б' . . Д О Н Н - И С Ь ; ЯК Д Р У Г І - К У Л Ь Т У Р Н І ЙІІ
що спасення української нації " " ' ЙЏЃЋ, П ,И .
У р
церкві прави'ти. ГЧПЖС: .‚ЦІто д а і н а р о д дали. Правда, не б о - ПРОІС.ВІЧЕНІ, Л Ю Д Е І . О ^ И Л О Т Ь А І Л - А Ї І І
(
УІПДОЙ№ЛГМА ІФЄІІІК-'UMIFIMM'
не б у л Ь б ЛГНСЛЙІМЕ'без" Н Г № Ш - J К г,РРВ.ЛРРТУП.Д-во; ‚ЛРР^ВДЯЖЇ-ОІ
гщ, брртаки, знаєте, як ЗО, свя-` W o ' T A K N X ^ ^ ^ ^ й і ) . ` і ^ А Т И СОБІ З !ІНХ!ІЙРНКЛАД.'-'. І 1
І Ю Й Т О Ц О О w.cn . I T I U : O X Q I I N ІЕННЕ
генціі.' Шевченка Можіга ^^^^Щ^Ш^^ЏірЩОРЦУ Ж

і ѓ
щеника,. посвячена здойма,`ють. .ледачі, ‚що ‚ д а ю т ь щщ^І№р ' И ЇЇ Денис` Пйрч, Концерт, у ЧЄСТНЇШІВЧЙГЇЙГ. " .лШШ
вати за се.іятгиіьг''аЛе ріЙНочас-
Я вам оповім, б о я видів на свої себе, Щ о б ' їм і о б р е б у л о . В о - LI(LO

ВЕСНЯНИЙ ПІКНІК (пола'Ѓ Binniwer,,'Кїщадаг? (

но він був'`і одним''з'тґ.Ші.т^ішЬс' 10. квід{ягб,.р.)ЗйходсаігСііиеі


1 :
очи. На т о ‚треба, аж. трох' бис- .Мегж ' ГПНРРМ ІГІ Т

ііІгеяІга№Ш 'Кдт.Цярїѓвськ'пГі,
в! B J E i . V E . D e R E G P . A R . K I : купів. 1 т о стііснут хвопа муже І Богдана.^^медьцицадсовоі і.-ят
К'вітка'ОсГісѓвятгеііксг, Д Д О $ І № 1
ЦЧИЛІІСДУ ^бШКЧІтЧ W A W B X А
‚Ічрі^ТН BEACH, LONG ISLAND, N. Y. ноги і як зачнут т ш и п'о г б - г р а т у л ю ю . „азм, пані! Чорномррської лр.иоќяіруім_ітИ
нів, Грінченќо не б у л и " с е . і т т е ь - "С POFICTPROFTTDKJ.W Ш Н Н Н С І П ТТ А . 1
' ІЗА^Д(^М УЌР. ГР. КАТОЛ, ,
лові розпеченим, зварячим ка- Д , ч у і від евященика, щ о нині Укр, ІІрав. Церкви в Н ю й о р ќ у
к о г о р о д у , а л е б е з них; Я К БЕЛ В Н Е Д І Л Ю , 2 9 . М А Я 1 9 2 7 Р . дивуватнсягі Д Ч О ^ Г ) " . з а я в ^ - н п к , ПАРОХІЇ ПРИ ЦЕРКВІ СВ. АПП.
МЕНЕМ, т о неборачиско ричит святкуєте ваші 94-ті ўродини! (відбувся святочний концерт в ;
інтелігентних Українців, відро- Парк отворений точно о годині л ю д ь м и знайдеться дрантє, так ПЕТРА І ПАВЛА ѓ,` `'У
з б о л ю як віл. Т о НЕ так л е г к о , - - Т о печуване! К о л и буде'те память 66 роковин смерти Та ПРИ GREENE A N D SUSSEX KFfttfj
дженпя української нації мусі- 11-ій рано. юиамн. Буде-маянсь-на-
пі, з о священика носвячсня
л о б поважно хромати. Ўкраїн- Вступ 50 центів. род К Р А Щ И Й , І попи б у д у т ь кра- бачитися з і ' священиком, т о раса Шевченка, JERSEY C I T Y , NT3.4 ,
Дорогі Українці І Українки! лдоіімнти, як ви собі, бортакп, Т у т не так попи н а м в и н у - скажіть йому, щ о мені щ о й н о ) ц цричуд дивний а публикс відбудеться і ,
СЬКС селянство вратувало істио 4

ВІДОМО ВАМ. м и с л и т е ! " Та нічого л т о г о . і, як ми сами. Нам не треба',93 роки! заховувала себе на концерт В Е Л И Ч А В И Й М А Є В И Й
ПАІИІЯ У К Р А Ї Н С Ь К О Ї Н А Ц І Ї , АЛЕ ЯК' J-NO МОГИЛЬНИЙ-, УСТРОЮС ЗАВСІДИ
C L ) 0 1
Бортакп не повірили. так, як ще в Америці не б у л о .
ПНЯ TORO' ПІДПРИНЯТТЯ НА Д'ОБРІ НАРОДНІ НІ-
би `для перепроваджена.. . ; .-ЦІ. ТАК І ССІІ РАЗ УХВАЛИЛО НАШЕ Т-ИС І вже НЕ знали темнякп, щ о Велика тиша підчас виконання
УВАГА! Н П Й О Р К І ОКОЛИЦЯ! УВАГА! B A J I B ^
Є
ратўнќу не б у л о української ін- jвідступнтн ію^отр) ІНЮ ВСІХ ВНДАТ їм почати, та пішли радитися
1 ДОХОДУ ПА КО т о ч о к програми б у л а найліп-
телігенції, т о х т о знає, чи НИНІ і " - пвнмйшу
українське імя не б у л о б и вже0- "5. ...." .! , іь
НЯЗНІП, КОТРІ ТРА` до біскупа. А той їм так пора-
лп 1
ДОРОВЛЯ ПО ЛЯЩ.КИХ.1 УКРАЇНСЬКЕ т о в . „ЖІНОЧА ПОМІЧ В Н Ю ИОРКУ" шою н а г о р о д о ю ‚виконавцям. В ПОНЕДІЛОК, ЗО, М А Я 1 9 2 7
ТЮРМАХ І ЖДУТЬ СВО
див, щ о б церкву від нас відо
(

Концерт відкрився співом „За- . D E C O R A T I O N D A Y BALL"


забуте. ўстроює
ОСВОБОДЖЕННЯ. ТОМУ , ЩОБИ ПРИЙТИ брати і записати па `нього. Т о д і 0
‚повіту`' під Р У Д О ю Ю . Кирц- В ГАЛИ W H I T E E A G L E
Значіння укр'аїнської інтслі-
гепції д л я ' у к р а ї н с ь к о г о народу
знають' п а й л у ч ш е , оцінювати
відновлений, а Комітет положить
іо лити.
вже ІВСЬО б у д е ‚ ‚ о л р а й т " .
І пішли` хруні д о кюрту. Пра М А Й О В И Й Б А Л Ь ^Ш, Ч Ш Ш Д а л і п. Ревюќ виголосив І 335 N-W.RK A T . . , JER.-Y CITY, N . J.
`промову: Початок о год. 4. попол. ,.„„,,.
.

(І тяѓлося д о в г о , та НЕ м а л о
вороги - українського народўі 121-23І'
1 Комітет.
гроша коштувало. А щ о про-
, ' В СУБОТУ, Д Н Я 28- МАЯ ( M A Y 2 8 ) , 1927 ; Про таких виконавців, як п-пі
Вступ 50 центів.
Музика перворядиа. , , .
n's^uu
, Х 1 І А і
К о л и наїздними В Г І 9 1 8 , 1910-і В УКРАЇНСЬКІМ НДРОДHIM д о м і , Кори^т та п. Зазуляк, так бога-
ГАРКАВЕНКО БОРЕТЬСЯ клону б у л о , т о най Б о г з а в а р у е . На сей баль запрошується як най- .-.
д а л ь ш и х ` р о к а я г п р и х о д и л и на 'Й С П Р Ш Ґ Ф І Л Д , М А С С . Навіть` сам біскуп ставав за 217-219,$AST 6th STREET NEW YORK, N. Y . то говорено й писано, щ о тут горичІПшс всГх' Громадян і Ѓ p o w l n - `
поќ як місцевих так і позамІсцевн_,іі!і!.і
українську .землю, т о к о г о : на-' Початок о годині 7:30 вечером, — Вступ 50 центів, І , лишається лигне подякувати за прибути як іїайчислепнійше, бо Се.
Українці В Спрінгфілд бу` свідка і зізиавав під присягою, насолоду від ї х н ь о г о ч у л о г о день вільний від праці з нагоди аме`-`
самперед `нищили? Ннщилш ПЕРВОРЯДНА М У З И К А — JAZZ BAND. , І
д у т ь мати пагоду також поба що наша церква є чисто като ^співу. 1
риканського свята. ІТЄт^
тих, кого .вважали за укряїнсь- Родимці! Отсею, д о р о г о ю просить Вас Товариство 'Жіноча-
чити Гаркавенка, він бореться линька й, їмо така, має належа
ку інтелігеіщію. Вони н и щ и л и Поміч д о участи в цім Б А Л Ю , на котрім т о зможете гарно за- Квартет складений з бувших
там в великій Ситі А в д і т о р і ю м ти д о н ь о г о .
свідомих Українців з п о м і ж о б бавитнсь у товаристві знакомих. 121-2J капелян: Ординського, Щ и т а , ПОЖАДАНИЙ ПАКУНОК.
вівторок, 3 1 . мая б. р. Бороть- А л е американські судді инак-
разоЬаних л ю д е й , але й нищи П р н х о д і т ь всі і приведіть знакомих своїх. — Комітет. П а в л о в с ь к о г о та Давиденка, Кождий муж може бути певним, що
ба б у д е аж д о п о б і д и . Р а д и м о тне р о з с у д и л и . Вони рішили, його жеиа буде вдоволена, коли він
.їй свідомих селян та робітнії нагадав нам національний х о р і принесе з собою до хати Трінера Пр-
всім Українцям прийти і поди що церква має належати т о т о -
кіп. Образовання не б у л о д л я витися, як Гзркавенко бореться' го, хто її будурав і хто її удер- часами, здавалося, щ о ми чує- ке Вино, котре є великою помочпо для
Українця причиною д о п о м и л у - та і другі б о р ц і . жує, а не д о біскупа, щ о на неї ПОЗІР! ФІЛАДЕЛФІЯ 1 ОКОЛИЦЯ! ПОЗІР! мо капелю в мініятюрі.
кождої матери. Єс.тн хто в родині иа-
рікае на лихий апетит, нестравність,
ванни між б о л ь ш е в н к а м н , але ані цента не дав. А священика Перший Р А З у Филаделфії виступить молодий укр. скрипак , Г л и б о к о зворушила декляма-
не б у л о воно причиною д о по- м о ж у т ь сйбі л ю д е мати, я к о г о ОСИП'СТЕТКЕВИЧ З ДЖЕРЗИ СИТІ, Н. ДЖ., НА ція п. Панькова, який на жаль
мнлування і перед_ Поляками. схочуть, це вже їх бізнес. І так дуже рідко виступає перед ав-
3
fit^
Чим б і л ь ш е який Українець в хруиі програли. диторіею.
Галичині мав образовання, от-
же чим б і л ь ш е б у л о причини
А л е на тім ще не скінчилось
А'Ж`доперва тепер зачалася бі
КОНЦЕРТІ Не можна оминути м о л о д о -
ѓо ТА4АИОВИТ.ого українського
вносити, щ о він інтелігентний —--- якітП уряджує
'да.` В парафії закипіло ' ' Н А Р А І ) ' скрипака‚Василя, „ Т у л у , який
чоловік, тим скорше` Б Р А Л И йок ОРХБСТРА ТОВ. АМЕР. УКРАЇНСЬКИХ ГОРОЖАН П Р И СПІВУЧАСТИ
1
мбЬ в горшку. Л ю д е й Ш Й ї ОРХЕСТРИ З ЧЕСТЕР І ФРЕЦКФОРД під проводом .вроф. П. КЕЛИЧАВИ
ГО ДО Т Ю Р М И , ТИМ С К О Р Ш Е Ґ Ю Г О І відібрав кі.чька річей, в котрих
свгї'ритися а поттм і бйтйся. Не
у б и в а л и приіівйблиоийй:нпго-(
ді. І Поляки і больиіевикиі Ру-
H93^ б у в а л о р о з б и в а ю т ь соѓбі В ПОНЕДІЛОК, ДНЯ 30-ГО МАЯ 1927 (DECORATION DAY) прлува.-АСЯ дно ‚невиявлена сила.
На ‚ЗАКІНЧЕННЮ, довелося по-
креЩені л ю д е в г о т е л я х тЬАЬвіг в У К Р А Ї Н С Ь К І Й Т А Л И , ' 849 N . F R A N K L I N S T . , PHILADCLPHIA. Р А
муни поступали після-правила, и.м.и:.`..^..м ЛПЃ,ЛО^-П ' '(Yrrrtrnn ІнугАИ два ідуети^ '-котрі можна
Ч

с^ЛЙнкамй. я л а с я ^`'брлїтня Pi ВІЮ ж буде з'НАНА зі своїх попередних виступів r


згаданого в Євангелію; ‚‚Уда- чути НАІВСЯІЃИХ койцортах.
Ќров ї текла цюрком д о с п л ю - Л І Н А ОЛЬГА ТИМКЕВИЧІВНА 3; ПАССЕ^К,, Й. flflLk
рю пастиря-і розфгиуться. вів' жано було б, ЩОБ- укр. співаки затверджеине. бить голови, загаяьке
ГАРКАВЕНКО В Б0ФАЛ0, вачбк, аж с о р о м згадувати. Тай Акомпаиіямснт фортепяновий обняла Віра Стетксвнчівиа . ослаб.тенне, Трінера Гірке Вино від-
ці". Порівианнп з пастирем мо- пошукали ЩЕ инчих` дуетів, а жеие всі клопоти, спричинені НеДо- .
за щ о ж вони б и л и с я , т о й самі з Джерзи Ситі, Д , іДж. ` ‚'`'у
жс й не цілком влучне, але для Н. И .
П О Ч А Т О К О ЃОД. З-ІЯІ пополудни. В С Т У П : S1.Q0, 75 І 50 цнт.; діти 28 цнт. ,то виглядає, ніби укр. музика! маганнями жолудка. З кождої 4АЕТИ
Злучених Держав і Канади чуетвса j e
запамятання воно не зашко` На пр'осьбу директора спор- не знали. А вже-ж, щ о не за на- ДЛЯ П Р О Г У Л Ь К О В Ц І В більше такого роду РІЧЕЙ НЕ саме вдоволення. „6-го марта, Rajpe-
род і віру православну, як це І - ДО Н О В О Ї У К Р А Ї Н И .
дить. Ворог завсіди старається ту в Бофало, Гаркавенко при- І-МАЄ, тим більше Щ О п. п. Бобрів І bure. Md. Вживаю Трінера Прке Вийо
від 10 літ. Без него правдоподіоЧКі џЛ
р о б и л и к о л и с ь наші славні ко-
вдарити в інтелігенцію, в про- няв визов чемпіона Алексис А- ТА Павловський певно ЗНАЮТЬ вже не знаходився на землі. ФрЄіОс
відників, коли ходить Лому о берга і буде боротися з ним в
заки, а л е . п о просту вони би` В НЕДІЛЮ- Д Н Я 29-ГО МАЯ, 1927 РОКУ про це.
Тріка". „Н-го квітня, МеМІІе. SMk.,
Канада. Славне Трінера Гірке Вино е
те, аби противника знищити. середу, 1. червня в, Бродвей Ав- лнся з г л у п о т и . Виконанням укр. гиину за дуже добрим лікарством. Ь. ВидиМов-
На війні за найбільший подвиг діторіюм.`` Виступ Гаркавенка в Н а ш о м у священикови вкінЦи ський". Прібки висилає, по ояерЖая-
вважається, коли можна убити Бофало викликав велике заін- о б р и д л о те все й він подякував і
В ПОНЕДІЛОК, Д Н Я ЗО-ЃO М А Я 1 9 2 7 (DECOBATION D A Y ) кінчився` урочистий концерт, ню 15 ц.. Joseph Jriner Compiny, і Ш
настільно пристойний, що не!.S. Ashland Ave., СЬІсд-о, Ш.ШІШ аЙВ- .
ворожого генерала, а то й ці-'тересованне між Публикою, го- за с л у ж б у . А вже щ о н а й б і л ь ш е ! БУДЕ ОТВОРЕНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПА^ІЛЬОН ВЕСЬ ЧАС M c e j M - H e . e a m t i M . H B C I I U Y - ^
— Там буде присутний наш урядник для обслуги ѓостий. — .
лнй генеральний штаб. J.IOBHO МІЖ .ЕСТОНЦЯМИ; вони й о г о погнівало т о те, щ о коли та не подякувати організаторам -ц.о вбиває иухи і МРЕЄТІ
Покупні з Ню йорќу і найблизшої околиці можуть їхати ) н е р а м а

Тому то кождого разу, коли певні, що Аберг положить Гар- б о р о в с я ' з айриським біску- громадно знашого бюра. ^ за дійсно музичну насолоду.^ IJ^ J J ^
приходиться стрічатись між У- кавенка. пом, т о ані оден з й о г о братів;
Z A H A Y G L O B E SERVICE A N D REALTY C O R P O R A T I O N Присутняй. ' S O I A F T U ) .
країнцями зкаичем^ ^ и й інте- 12-24 (Qr' ) ' в о Христгу `себто священиків, 3 0 EAST 7TH STREET, NEW YORK CITY.
СВОБОДА, СУБОТА, 28-го МАЯ, 1927. ч ш

ВЕСНА ВЖЕ ПОЧАЛАСЬ, чаючи ту штуку видати друком, щоби р мож було. відогрази' ПРОГРАНІ МАЄТКИ.
а в Першій Українській Кольо-
ПРОТОКОЛ і по других гр'омадах.
В дальшій дискусії над продовжуваннєм акції Коміте-
ту Сиротинцн-Прнюта д. М. Угорчак заявляє, т о на поновнии
._ - `.
Недавно писали угорські ґа-
зети - про ТЄ; як то в ОДНОМУ бу-
нії в Мілвіл, Н . Дж., котру зор- РІЧНОГО ЗАСІДАННЯ- ГОЛОВНОЇ`О У Р Я Д У У.ИЯ) С О Ю З А , вибір до того Комітету не рефлектує, бо се велиний`для НЄГОі дарещтенському. ќлюбіVyгррціі ДО ВИНДИМУ` голйрня „ЬягЬег-
ганізував тому 16 літ В. Мато- відбувціогося в днях від 16.—18. лютого 1927 р. тягар, і обовязок в його обставинах, але обстоює за тим, що обіграли'в карти одного Аме- shop", або приИму барйера. добре і , - М

лич, як н улію. , без огляду з кого той. комітет складатися буде, такий комітет Іде, однаќя сам неможу вже робіпп
(Продовженеє) 1
риканця, вигравши у нього -250
Всі кинулись до праці, одні обрав- мусіти-ме'вести роботу на яку буде мусів мати видаток пере- Го.іоснтися 'до:
ляють землицю, другі будуються, що січно що Наймеііче $35 в місяць, яку то суму треба тепер при- міліонів угорських корон. А.ме- JOHN YAK1M,
бн вќ наймож.іцвіЙше використати сќ ЗАСІДАННЄ ПОПОЛУДНЕВЕ. знатн, щоби той комітет не чувся, що має руки звязані і міг риканець грав від неділі д о ce-j 1301 Salt S-rie-.Rrf., Yo^e-lown, О.
гарну весняну пору. дальшу роботу робити. реди без. перестанќу, а проѓ-
Серце радується, як на таке диви Дискусія над справозданнем г о л . фінансового' секретаря
мось, бо це `нам пригадує життя наїмо По всесто'роннін річевій кількагодинній дискусії в якій равши всі свої доляри, зѓоло А и Н А Г У Ш М А Н дгі.чк.1 Таодора I'v-
P. С т о б о д я н а . брали участь Кількома наворотами всі присутні гол. урядники шмамаздмГжнпз.ї Лмитром 'і,.. ‚...,
рійної оселі в краю. А се діється і Д о дискусії над звітом г о л о в н о г о фінансового секретаря сився на поліції зѓ скаргою на поиіукуе--воіо^уійса Никрлая ІЧц,м.-'- ІГІ

Америці і то на передмістю фабрич на формально поставлені внесення ухвалено слідуюче рішен-


оголосилися слідуючі головні урядники: Д р . М . Клим і п. М. своїх .партнерів: Та гроші floroj ір.ТХ)доЦзі^Сла Сарафщщі. пов. І , -
Петрівськиіі ,в справі виплати 'посмертної з а п о м о г и п о бд. п. роденка, Г п . і ^ ( і, ж - . „ .
и і Ч ду M i H ; l l

льоніею, парцелюють землі на ДОТИ та Миханлі Береза. Д р . Клим уважає, щ о б е з о г л я д у чи в краю Натшесення д-ра Клима, поперте І. Каштаиюком у х в а л е н о , мабуть пропали.
продають їх і то дороіо. Та і місто жне жене т о організація обовязапа підперти діти які п р л и - вотумі довіри-д. М . У г о р ч а к о в и , яко г о л о в і і реадізаторовиіцк,-;, ' Ця програна в порівнапні
впровадило вже електрику і а задумўі шились - у т від д р у г о ї жени. М . Петрівськнй звертає увагу, щ о ції Комітету Сиротннця-Приюта У . Н. С о ю з а .
впровадити всі найновійші улиішепня На внесення д . Г . Пипюка, поперте д-ром М . К л н м о м ухва-
а в околиці' мостять дороги і нр , при- посмертн'а з а п о м о г а після права належиться уількЧт прааним, л е н о виплату всіх білів Ко'мітету на суму $47:00.
г
двома газардовими грами авст-І
пінського князя Інсілянті й' Чрір адресу до:
TAPE
іаді. ПроЦђ! зго.іа.евтнся, або хто щ „
леї о, де переОуаае. иех
, г
крашуючн сим вигляд української ко- спадкоємцям. польського графа Юзефа По- 2. ИMIT1lOto^№ьY4Wй6У, "
льокії. Р. С л о б о д я н заявляє, щ о в тій справі писав сам д о адво- Д о б р . М . У г о р ч а к домагається в и б о р у н о в о г о К о м і т е т у iSnCnroUSU' A j v , . P M n t o n jN

Коли нлиібіднні. робітник купує і ката в Медісон, Ілл., а також і правний дорадник У . Н . Союза на рік 1927. ' . тїоцкоір в Лередвоеииому Відні
І Г Ч

МІСТІ ДІМ, ПЛЛТІіи. 80-МЄГО .ТО{№ГО, радив адвокатові!, щ о б и тон вистаравсь, Щоби, с у д сю справу Дд. Гришко і Рекрут пропонують, щ о б и остався той сам дуже-мізерненька. Одного
котрого жадішго не має доходу, илі вирішив а гроші' вишлеться на руки суду. Згідно із опіиією Комітет па дальше. НА.ПРОДАЖ.ГРОСБВНЯ І БУЧЕРНЯ
і

противно, мусить ЗІ'СНОЄЇ іір.ші до НЄ вечера сів князь інсілянті з ба- ' 3 м-шкаліні кімиати. інтерес старий,
іо докладати, то о скільки ліпше Вії правішќа д о з а п о м о г и б у д е мат}і повне право правна жінка, з `Гол, предсідатель питається чи всі члени комітету прийм.і- роиом Гіршом, тим, що побу- вироблений, продається по причині
зробить, коли кміип. собі за сі і роїш якою покійний розводу не брав. ють кандидатуру. Д д. Угорчак і Ревюќ відмовляються в комі- їзду в контри. Голоситнся під ч -
в УКРАЇНСЬКІЃЇ КОЛЬОНІЇ В МІЛ- теті остатися "на д а л ь ш е . дував орієнтальну залізницю,
Така сама справа є і з в и п л а т о ю по б л . п. Сеньку Квасни- Яв5 GRAND S T R E E T , JERSEY CITY
В1Л, Н. ЛЖ., гарний дім, зара На внесешіє д. Я д л о в с ь к о г о поперте д. О.тьшаницькою за зеленим столиком і почали
При місті, з ЄЛСКТрИЧНим осніт. ця з.БруклНна котрий був жонатий в краю а т у т знов оже-
та всіми вигодами, а кусником
де крім красною помешкання,
ючн кури, буде` мати і гарні .1
нився і осиротив жену і пятеро чи шестеро діточок. Такі спра- ухвалено перевести номінацію кандидатів а за тим голосованнє
ВН може вирішити т і л ь к о суд і чим скорше тим лучше, щ о б и
справ не відкладати з року'на рік, а'справу можут'ь рішити ті,
нбір н о в о г о Комітету на рік 1927-ий.
Посталені` кандидатами зісталн: М . Угорчак, Г. Пипюк, С
грати бакара, або девятку,
то у-нас називають цю газар` N.J.' .
НА ПРОДАЖ бучерна і гпосерня u
дову гру. Князь мав того веие- Mabanoy Pline, Pa., одил бі'черни u
A
ID
IE
А у нас е дуже гарні і заіосп які думають, щ о мають претепсії д о даних' запомог. Ядловський, С Матчак, Т. Мнхальчук, О . Ревюќ, В. Левчик, місті, інтерес дуже добрий, до 500 ко-
вані фарми, котрі надакіться так піл пеха; йому не везло. Він, не стумерів Українців і Поляків, муси о,
годівлю курні, як і на звичайне і.и- Омелян Рекрут запитує в справі інвестицій, в У . Н. Союзі А. Стадннкова, М . Ольшаницька і В. Гришко.
дівство. і хто такі уділяє, та чи провадиться відповідні п р о т о к о л и в Вибрані через голосованнє членами Комітету Сйротинця- моргнувши оком, спокійно бути продана по причині недумі. І . . .
лосігтнся до: 123-2М
І чому не використані ссї іарної вс- тих справах. Всі інвестиції які є в У . Н . С о ю з і складаються з Приюта У . Союза на рік 1927-ий зісталн: М . Угорчак, О . Ревюќ, програв усі свої ѓгроші. Як не ANDREW. SUCKENA,
' еп-ної пори іініі би з моргечів і бондів. Як моргечі так і бондн уділяє чи закупляє С Яд-товсьќий, Г. Пипюк і А . Стадшікова. стало готівки, то князь почав ' Mih.noy РІ.пг, P.. `.
не для ќуниз, На внесеинє д Рекрута поперте д. Г. П н п ю к о м ухвалено
життем наших головна екзекутиза У . Н. С о ю з а згідно зі статутом організації ставити на карту свої.маетки. І
подібною не Помічними в тій справі є знатокн рсальностий які дають свок призначену суму $10.000 з фонду з а п о м о г о в о г о виаситнуватн . ЛОВВА-НАГОДА-
ЧИТИ? оцінку і адвокат котрий провірює титул власності!, чи на даній і перенести д о ф о н д у Сйротинця. так переходив один маєток зо На продаж доти в Fr.eelind, Pi., гар- -
Хтоби одна) н йому реальносте нема затягнених довѓів і виробляє' нові бонди і З о г л я д у на пору о б і д о в у г о л . предсідатель заряджа'є од- другим на власність барона не місто, сім фабрик лкя дііуіат, майни
землі показал мопгечі які відтак регістрўе. ііогодннну перерву засідання. -' . ' Гірша. Рано . встав . князь, тяеудого угля. ГоядЄ}ф
ЮЙ мусить з і н перед приїзді JOHN SZPACK,
розуміінсь, к се можна іробноі. Т. Мнхальчук запитує в справі уділювання моргечів т (Дальше буде) , стола, програвши ва одну ,
бо тепер ЗІ І заќўгќін Лмсрі подальші иісцевости як Дітройт, Клівленд і нн. В засаді ніко- Swob. Street, FreeUnd, P..
зїзджаюіься Половину - свойого великого
му із членів ПОЗИЧКИ не відмовляється, як щ о с я позичка не
там земег - нсііідпоііілний час є б і л ь ш о ю як 50% д о 55% вартості, реальпости згідно із опі- майна.
мбглнбнсьмо бути заняті.
А много ще iinepcciiillnoi- річей до- нісю зќатока реальпости, однак на подальші місцевостн не
відаєтесь, коли зажадане иіл нас м.і- позичається тільки тому, б о над такими моргечами головна
ШИФВАРТИ ДО КАНАДИ ОДИНОКА УКР. КОРА№ЛЬНА
Ще більше голосною була
J гра польського графа Юаефа
Ц лТ-ИЗНИЦЯД^КЛАД
Ц Е Р К О В Н И Х
Mme SOPHIA OU9HANSKA
Р І Ч И П

пн УКРАЇНСЬКОЇ КОЛЬНИ В SW.4 канцелярія не може мат'и стислої контролі і тому д у ж е л е г к о А Г Е Н Ц І Я У СХІДНІЙ КАНАДІ. 3fS-7 .W. Ифк S ' U j l W Y^rk, N. Y.
ВІЛ, Н. ДЖ., та їх ширшого опису. може дійти д о сего, щ о в случаю канцельованнп да'ного мор- Потоцкого B джокейському
ГРИГОРІ МЕХ, властитель. Phope: Monumenl 4C27.
ГПішуть на адресу: 88— гечу можна наразити п о з и ч а ю ч о г о а б о організацію на знач- ќлюбі у Відні. Потоцкнй, влас-
Спроваджуємо Родини зі старого Take.6th or 9th 4ve " L " or Broid-
ВАСИЛЬ МАТОЛИЧ. ні кошти. Часто можна бачити в часолисях, щ о місто видає Краю і виробляємо для ник всякі по- ник великих маєтків в -російсь- way. Sub wB?"-to 1'16 St.
на ліцитацію якусь реальність: за незаплачені податки, з 17—
N. Е . Cor. 7іЬ вс Green Slree дрібні іюзнолення. Заопікуємося ними кій Польщі., сів грати в карти з
PHILADELPHIA, PA.' поправки доріг, воду і т. п. В таких случаях інвестиція старанно підчас подорожі, так само
може бути поважно загрожена. тут не місті. Коли жадаєте, шоби Ваші угорським послом Семере. АГЕНТИ — НОВИ"1 ПЛЯН дуже легко
Рідні чи знакомі приїхали до Канади Гра тревала .також дасть Вам заробити $50 ло $100 тиж-
Василь І`рншко запитує чи викінчено справи із тими мор- тільки нево, продаючи сороќки впрост лю-
НА П Р О Д А Ж жадної перешкоди, так удайтесь до нас, а ми спровадимо їх як
дям. Капіталу ні праю`нки ле вимага-
CEMENT BLOKS SHOP й' всіми nj і'чами залягалн із процентами, та щ о б и слідуюче, не і м стараємося сами о пошуканне праці для прнїховших так, шо вам одну ніч. Граф Потоцкий про еся; Представляєте саму фабрику. Пи-
с л д и
:

ладами і машинами, матерял і скік; пускати д о таких ких опізнюваиь


опізи'ювань б о на тім терпить організація, за ними
ними- нічим не ие треоа журитися. Наша Areішія існує дваЯцять років, іа грав півтора м и іона гульденів. шіть тецер по Дарові Зразки. MADI-
треба и^,,...
тою земля 100x194 і 1-сімійний . оргечі, які довгували
довгу вали проценти,
проценти, такі
такі сплатили,
сплатили, як
як також
також вашу родину гарантуємо, противно, гроші звернемо назад. За
^SmSmSkSiS^^^S^ J ніхто
^ ` був
` ^ би ""^` не знав" " про " " " ице,
- Broadwv, New York,
на 9 кімнат і модерним у ладженіѓ
за W5.000.00.
I
що довгували довший час заплатили процент від проиен- Р-дм-и пишіть або приходпь до:
тін. Безперечно, що такі справи не належать д о приємностин.
Надмінитн треба, щ о опізнюються і з а л я г а ю т ь із п р о ц е н т а м и '
1
INRI П
К
І-ЙЙШЙ
ІЃІ STFUWSH
P
I ТІРІЃІТ
- A
RF
MPY
- Я И А љ и " и л п я і П і И П OILHIIIOI1H ІіиіМ_I H U L n u І
якби слуга з джокейського
ќлюбу не розказав-був на дру
А ДВ О КАТ
. 2-СІМІР1НИИ ДІМ на 11 кімнат тільки наші члени, які часто і гніваються, як їх упімнутн і про- гий день.своом-лриятелям,у,4)іі-
модерним уладжснням і к-га^е к.
іівта за S9.000.00.
ситн д о т о ч н о г о ПЛРЧЄННЯ. Инша справа з Американцями, б о
ІЗЗДб сі розуміють, щ о процент т р е б а і п л а т и т и на час і за незапла-
сті. Спр.^,.;марвб^ла багат,о :

Б, І
ПЕТРО КОВАЛЬЧИК,
Real Ejtate and Intur.incc.
S13 H u . . . St., Linden, N. J .
чеіінє проценту організація має право моргеч скаицелюватн по
30-ти днях від дня незаплачення д а н о г о проценту, й
М. Угорчак бачить із справоздання, щ о в касі С о ю з а зна-
розѓѓол осу й донеслася А
поліції-й сущу^іПОіД,ьрький
утік з Відііл,; а Угорському
ГРАФ
авац,-1,
!Ж д о

І СДЛРОДАЛІ фарму u половину


вартості! тому, ши хочу їхати до крл
ходиться більша сума готівки п о д е к о т р и х банках, та я к щ о
се мусить так бути чи не перевестиби ухвалу в формі деректіи-
ви, щ о б и відтак контроля державна ііе чіпала за с ю справу ІЇ`ІШ'ЯЩ$Щ``
на батьківшнну; фарма дуже добра, Згідно зі статутом організації вільно держати в однім,‚банк'у Хочівте купити, продати Дім^ або `'який небудь бізнес, удайтесь до мене, ви.виішавса^вмліцісар, -Фраии
"'-'- л 1
турникові а-'емере..- заборонили',
перебувати ^ЙШ^і^иор
" S T . L O U I S , h40. r
І
І^^,Коюг^І,ІСУПГТ ПРО-
спРі%` от -' переївдлинси абстраіаів
і
CN
20 акрів грубою, ліс і. 52 орного
Г2 пасовиска, ріка коло хати котрою суму д о трнцять тнся`і долярів з винятком ч е к о в о г о конта на виробляю контракта купна і продажи. Асекурую від вітру I'brtoc- доми, ме- Посиф і подарував йому нару.' ІІ^І_? !Г "V--"l е, 0оМ;я,к

возять дерево на будівлќі і дрова, з якім можна депозитувати — шістьдесять тисяч. П і д сю пору в gjjj jjfjj^nj^, Асекуранія автомобілів. Полагоджую всякі справи нотаріальні. . Г р а ф а , П о - е ц н о г ^ н а л ^
другої .сторони ;сатн е став понад 500 жаднім банку .не знаходиться б і л ь ш а сума яќ $30.000 з.виняіТ- , Порада даром., 64— всі віітвтотазаряових-.прдвигів. -
ІЮМЯГ^Є'
П ) !

Л
1 Ш

ЉЦТВІТб
' анї! гїр`Ш
ком фонду посмертного в якім нагромадилась, більша сума і,
томобі.тів, курник, мурований піпіхлір, якої не можливо б у л о інвестувати через річні замкнення і виго-1
Ям-нількн ^іннидав звгкяелсцим
ледівни, стодола на кукурузу, ""
ня, 15 тонів,сіна, добрі коні,
топлення стейтментів д л я асекураційних департаментів. Надмі-
нитч треба щ о під сю пору американські асекурації позича,
плуги і псі фермерські з наряди, хатні ють гроші на моргечі на пять і пів процент і позичають д о 65%
століеісрждо гриотяіолуїга йщсів
чнін.скорпісгна{Подаіу.й: хтелвг- ІАЩТІАЯДЕР ГИЛЯК 1

'меблі, 2 корони, одна я.онка, ста. рафувавквірееио: ;Л0, родини


нічок. 100 иурий, 2 безрогії, сі
близько міста і школи. Ike тс прод.
.33 J3.500. готѓикою 51.750. Хто м и
вартості! реальності!. Наша організація має свої моргечі інве-
стовані на шість процент і не б і л ь ш у суму як 55% а д о т о г о
всі більші моргечі обовязані сплачув'ати ч'асть капіталу.
графа^%.ЮзефіГряв;'. Д е Ш9іЩ
ККРА№СЛ ІИПА
-ДВ
-КЛТ
ло шчогаЛільше,іяйіК..:тільки; Ш BR О AD W A Y, hflEW УІПік
хоту куннтисей масток іфр_ш. Wool worth. Bid-., Room 2234-2236.
Минувгііого річного засідання'ухвалено інвестувати б і л ь - КОЛУМБІЯ УКРАЇНСЬКІ ВЕСІЛЬНІ РЕКОРДИ, КОТРІ ВІДО- збирайте з маєтків скоро як . T . I . Wbileh.ll 6880.
; NICHOLAS ZAKALA, R. F іпу суму готівки в бондах. Т о м у однак, щ о така інвестиція на ГРАВ НАШ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИКАНТ ПАВЛО ЃЎМЕНЮЌ найбільше грошей; посилайте
. В, Rome, N. Y. Вечерамн від год. 7 д о 9 під ч.
бонди правительствешн. стеитові і міські не приносила б і л ь - І І Г ' О Г О ОРХЕСТРА- сюдн^` б а Ю в е ф певно знову
т о г о проценту як 4"„ а б о 4.259,,, з винятком західних і п о л у д ч г, .„ . 340 ЕАЗТГ'ЇТтЬ S T R E E T ,
,Те-вф0Н: C r . - i . r c , 5881. програє. 1 управителі маєтків'
невих стейтів,' такі інвестиції здержано. М н о г о бондів вже є М о ж с
маєте повного комплєту з Весільних рекор-
В и 1 Ц С и е
NEW УЧМік, N. Y.
Др. К. Д . Б А Л И К графа здирали ті гроші з бід-
сплачеиих, б о вийшов реченець, в котрім сі б у л и платні і б е з - ' л і в , тепер маєте нагоду дібрати а б о відразу купити цілий ком- -— 7
TW..N^-bi-ton^i93.
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР 1 ХІРУРГ. перечно буде конечним набути б і л ь ш е бондів', як тільки б у д е ' п л є т . О с ь вони: них людей і на забаву свого
ЕЛЄКТРИЧНІ ПРИРЯДИ. можна дістати більший процент б о під сю пору в банках є 27055 Заручини і Нінкоплетини. Танці, шо грали на Весіллю. пана.
Урядові години: від 12. до 1-ої, чотири і пів проценту від вложеної готівки.
70002 весілля. 12-цалепл. 270R4 При вечері. Ой козаче білоусий.
вія 6. до 8-ої і після умови. На внесеішє д. Г. Пипюка, поперте д. О. Шараварком ухва- 27071 Чабан і Гуцулка. - " v P t t f l f l f t : -`:`"'`' ' - !
311 Е . latb S T . , NEW YORK CITY. лено звіт г о л о в н о г о фінансового секретаря приЃшити так, nv 27070 ІІопраиинп. По .несіллю.
27078 Піл вербами.
був зложений. 27079 Придане і ІІересувннн. При розвояввім процесі ад-
27087 Під хатою і Ой там-за'лќом.
ХРОНАЧНІ .НЕДУГИ МЎІЛИН
І ЖЕНЩИН
На внесенеє д. О. Рекрута, поперте д. В. Грищком ухвалено Танці, що грали на Заручинах, і Співи 1 танці, т о грали на Хрестиках.
звіт г о л о в н о г о касієра пріїймити в цілостн так, я к був здоже- 270-19 (Від,, кутика до кл`тиио: 27085 (Ой піду я шіхер BUep.' .v
вокат-оборонець жінки назвав
її чоловіка: брутальним,, на-
BRYANT AND LOWRY
лічу успішно найновійшимн (Вім бзм. R-f-tered P-Ieot Аііогпет.,
Помагаю скоро в ріжннх кровнії: ний. (Укр.-рус. ту-:теп. v.-s . гальним, сердитим, запальчн- aio V I C T O R BUU-DINC,
`дугах, нервових і шкіриих, хронічні Над звітом менаджера С в о б о д и прийшло як в с е г д а . д о 27050 (Гоп, Марку. в 27091 (На відпустив) ЙЬчаіеа. W вим і т . д . — Адвокат-оборо- v W A S H W C T P N , p, C .
!іиррсти. загальне ослабленню, міхура ширшої дискусії. Г о л . радний С Л}атчак висказує здивованнє (Вівчар ил eohLiMi. L W П И ШІТЬ nq Описи І ііікіин та rap-
зцірок, мочеві недомагання, ревматизм, що Свобода взяла наклад книжок Винничснка і Олеся за які 27054 (Гамай, киню. нець чоловіка змалював-жінку ^жвьілюстроввну Иатеяговутїпиж)0'.
‚жолудок, внутрішні хороби та грудні. як: злобну, сварливу, підлу і т. Обі внсіиаемо. па жадаитнг, даром.
ђе-..ріжнниі, як довго хоруетс, я можу мимо упімнень не хоче заплатити. Меиаджер С Ядловський ін-
прночи вам. Оплати умірковані. Оѓ. формує, шо се минається з правдою, б о Свобода ніколи таких Всіх Рекордів, котрі відоѓрав П. Ѓўменюќ і й о г о орхестра, д. На це відізвався предсідник: Напишіть також, над яким винахо-
Динн пацієнта переводжу особисто , дои працюєте тепер і пришлгть нам
книжок не замовляла і не обовйзувалася За них платити. К'ниж- є 15. Коштують 12.25. Вільше ані цента не платіть. Ми Вам їх — Алеж, панове, як т у т можна шкід І опис, до переглянеішя. щоб
Поради 1 оглядини даром. ки, про які мова, се зовсім приватна справа б у в ш о г о редакто- вишлемо; оплатимо самі пересилку і гарантуємо, що дістанете говорити про неоднакові ха- '-безпечити ваші права сейчас.
ра С в о б о д и . Книжки ті б у л и прислані редакторові! приватно на місця ціл`і і в порядку. Комплет Рекордів н а ш о г о гумориста Паабиьші врнзнашіа. умірковані
DR. ZINSСлецтиліста. Основ. 28 літ.
так, що адміністрація навіть не знає, кілько і за кільку, та на-
що. А шо редактор не мав де подіти то адміністрація позво- Вдоєна Ж у к о в с ь к о г о к о ш т у є 13.50. Оба комплєти за 26.75. Д о характери надаються якиай- І даємо
рактерн. Такі ояпаковісенькі ‚ціни, скора обслуга, понад 25 літ
практики. На вашЃ запити відпові-
ддром. . і
лил? йому примістити їх в складі С в о б о д и , не беручи жад- т о г о дістанете Слова д о всіх весільних рекордів. Гарна, збірка, ліпше для спільного'життя!
110 EMt 16th Street, New York, N. Y.
межи 4th Ave. fit Irving-ton PI. ної відвічальности за се, щ о не значить, щ о адміністрація ті приготовіть, як будете їхати д о краю. Пишіть за комплетамн
Денно: З А . M. до 8 P. М. — Неділі книжки приймила а б о позволила собі їх в такий спосіб наки- зараз, б о може не стати. Адресуйте так: і аз— НА' Б О Л І І Д О Л Я Г А Н Н Я
9 А. М. до 4 Р. М. нути. При обіді.

DFL. М. SMITH
Над питаннєм д. О. Рекрута в справі відходу з редакції д.
В. Л о т о ц ь к о г о відбулася довша дискусія, яку однак в кінци,
10 голосами проти двох дд. Матчака і Шевчу'ка признано не-
SICH0WY BAZAR, 34 EAST 7TH ST, NEW ТОЃЌ Жінка (до чоловіка, в при-
сутности куховарки): Алеж,
мій дорогенький, цеж не ялося
Ф
I I f BAST 7u. s t r e e t , NEW YORK
І Tel. Orchard 6072 1 Ш
вмісною і формально ухвалено в п р о т о к о л і не описувати, а
з в і т менаджера приймитн так я к б у в зложений.
УКРАЇНЦІ, НЕБУВАЛА НАГОДА! бідній дівчині дорікати, за те,
РАІШРЕНЕП
Ї^ТММ " " Говорить по ухраіисмя.
Наімодќриійші електричні апарати.
В короткій дискусії над справозданнем контрольної комі-
ciY члени тоїж коміс`ії осібно заявляли признаннє взірцевому
!цо-нона`втяла собі` волосся!
Ще б о г а т о НІКОЛИ не д у м а л о стати властителем д о м у або Нині вже всі втинають собі во-
веденню діловодства г о л . канцелярії У'. Н . Союза, по чім на коїсь реальности. Тепер є нагода стати ним в га`рних оќрли- ЛОССЯІі-
Горгшіельіи марка Регістр. У^яду
Злучсдци Лер.каа.

- Ш Ш Е Ш - М Ш И С Ш
Ж-томирського заведення породів 1
Бчесенпє й. М. Угог.чака, поперте л . В. Г р и ш к о м ухвалзно при-
Гімити зт f контрольної комісії так як б у в зложений.
ЦЯХ МІСТ PLAINF1ELD I SOMF.RVILLE. N. J., д ЖЄ ЗОПрОВаДЖЄНа
На тім закінчено перший день річного засідання ѓ р љ уря- вода, газ, електрика; є склепи, школи, церкви, стан'и, фабрики,
с В (спокійно): Власне).
:у-зупі бачу короткий у{
MV
ду У . Н. Союза о. ѓод. 6-ій вечером 16-го лютого 1927. р. де можемо постаратися вам о р о б о т у . Там ми маємо на продаж ПЕТРО ЯРF.MA
Sft Е. B^o_dw„, I r t Я . , N.w York
Другий день річного засідання гол. уряду У..Н. Союза. гарні доми і лоти по дуже дешевій ціні, від $3000 д о $6,500, NPFWЃTLЛ
-КЯАІНСЬКИП ГКЛТКБНИК -Ь В ПОТРЕБІ;
'"" ^ГрРАди 1ПОМ
ЧІ.
Tel. Orchird 8121 На деннім порядку Звіт Комітету Снротинця-Приюта У . Н . Коли купите лоту і схочете будувати дім, -ми п о б у д у є м о ' вате:
Союза таќяќ був поданий в протоколі після черги в програмі.
Д о дискусії вад тим звітом зголосилися всі. присутні гол.
Його після вашої в п о д о б и на малі місячні сплати. По близші І'І^анції) давно міг кождий ді-
іВ унімреитеть в Авіньоні (у :

урядники. В` тій дискусії сконстатовано, що члени, комітету інформації голоситнся о с о б и с т о або листовно та ио'бгліети-' тггати домнорат, коли заплатив і
замешкалі в ріжннх від себе віддалених місцевостях спільно на переїзд, д о : і-а.і,й десять` талярів: Раз прийшов^
і однаково для справи працювати не могли, що кождий як.в 1
якийсь молодець, зложив де-:
даних обставинах м'іг, причинявсядо збірки фонду на Сирзтн-
нсць-Приют однак всю роботу на місци, я к веденнє книговод- V A L H A L L A R E A L T Y ft. I M P R O V E M E N T CO, І сять талярів і-одержав доктор-; 8 Є С 1 Л Я Х Р Е С Т И Н И 1 ВСЯКІ

ства, зіставлення і викази жертв мусів вести голова Комітеку д.


М. Угорчак, при чім як бизнесмен-аптикар, не міг всего сам
;

132 NASSAU STREET, ' ROOM 420, NEW YORK CITY


ський дипльом. Зараз потім!
зложив іще-других 10 талярів. ТХГЯ.
Д Р У П ЗАБАВИ.
7чк ST NKWVOMK4-rr.
V

зробити, тож мусів поміч наймати, яка коштувала $47.00 до Потреба агентів, услівя дуже приступні. Голоситнся на повиєшў адресу: Коли його спитали навіщо це,
сего часу, не вчисляючи тої помочи, яку могла дати головна вказав рукою на вікно, біля я-
канцелярія, яка помагала в експедиції ї покривала кошта- її.
-'йісжуп чют І л ' кого був улятяй його 'осел:
Цо-та-чу.тьс- автомобілі ял І Сконстатовано, що система ведення акції Комітету Сиро-`
тинця, така яку завів д. Угорчак, дійсно відповідає потребі І — Я хоіів'бн ще купиЃн док-
шесіля. ірее`-нв І дрЃЃА, ОЮ- J
.41 ЦюиЛтцо, і ціли але ю свого
вимагаєІ часу, пращ і. видатку вповні оправданих.. торат'для мого вела, на якім я
ОФІСИ: В тій дискусії Обговорювано ріжні способи збирання комедія з сільського життя на три дІУ. ЩЏ 'сюди прінхаві
і J Ь - л і . З ' , М і і - CltT.NJ. J жертв і агітації, при чім головний предсідатель Т. Гри цей по-
Г.і Montiomtry t741 внсгупае в сій гіггуці 14. осіб. - - Ціна 35 ЦенНн. На це`йістав таку відповідь:
ясиюе, як в.Филаделфії при помочи сценічної вистави дложе'-,
-^-'Нѓ-игежемо-ва один ``день
ної паиею Аі.Рцбаковрю представлено потребу,.,і,користь чле-
намз.Сиротинця-Прйюта та взагалі з У. Н.,Ссіюаа і'гїередає
зібраним на тім підприємстві суму $150 иа'Сиротинець, пору-
Заиовлсния сяатм д о м н н г а р і і нСнободм-.
'зробити
рами!
двох ослів - докто- ^'^ЧПІ^ГОФ^г - -
( O W S t . , Ь ^ - у Отѓ Ч. J.