You are on page 1of 4

GVHD: Nguyễn Ngô Nhật Minh 1

Nhóm : NoName

BÁO CÁO MÔN CÔNG NGHỆ


PHẦN MỀM

PROJECT 2
Báo cáo số 3

CHỦ ĐỀ :

XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÍNH HỌC PHÍ


CHOTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Báo cáo môn công nghệ phần mềm


GVHD: Nguyễn Ngô Nhật Minh 2
Nhóm : NoName

(continue…………..)

IV. Mô tả quá trình thu học phí :


Bao gồm 2 phần :

• Tại ĐH Bách Khoa

• Tại địa phương

Quá trình thu học phí này bao gồm cho cả : học kì chính quy, dự thính , không chính quy , bằng 2…..

Quy trình:

 P.KHTC nhận danh sách thông tin đăng kí môn học và số tài khoản của sinh viên từ phòng
P.ĐTĐH/ P.ĐTSĐH

 P.CTCT-SV và P.TCHC chuyển danh sách miễn giảm học phí của sinh viên và học viên sau đại
học sang P.KHTC.

 P.KHTC tiến hành tính toán học phí cho sinh viên dựa trên thời khoá biểu và danh sách miễn
giảm .

 P.KHTC dự định thời gian tổ chức tiến hành thu học phí ,đồng thời thông báo học phí cho từng
sinh viên và thời gian cho sinh viên thông qua hệ thống web P.KHTC ( mỗi phòng có 1 trang web
riêng, và các trang web này là 1 nhánh của trang web của trường)

 Thời gian thu học phí : 2 đợt chính & 1 đợt vét.

 Sinh viên đến đóng học phí , P.KHTC tiến hành tiếp thu học phí & ghi biên lai cho sinh viên dựa
vào MSSV .Đồng thời bắt đầu nhận tiền do sinh viên chuyển khoản vào tài khoản của phòng tài
chính .

 Biên lai : gồm có 3 loại

 Trả cho sinh viên

 P.KHTC giữ lại

 Nộp lên cho cục thuế

 Sinh viên chuyển khoản : thì nhận biên lai và giữ lại biên lai (thời gian , số tiền …)

 Đồng thời việc thu học phí và ghi biên lai là nhập danh sách sinh viên đóng học phí vào hệ thống

 Cuối mỗi ngày, P.KHTC thực hiện kiểm tra tổng số tiền thu được so với số quyển hóa đơn đã xuất
và số liệu tổng hợp đã được cập nhật trong hệ thống. Nhân viên kiểm tra ký xác nhận lên các quyển hóa đơn.

 Nộp tiền lại cho thủ quỹ phòng .

 Kết thúc ngày thu học phí , tài khoản ngân hàng của phòng tài chính sẽ đóng lại ko tiếp nhận
chuyển khoản của sinh viên nữa.

 Sau 2 đợt thu học phí chính , P.KHTC lập danh sách sinh viên chưa đóng học phí trực tiếp & dựa
vào danh sách tài khoản mà phòng đào tạo cung cấp và danh sách các tài khoản đã chuyển khoản
lập xác định những sinh viên chưa chuyển khoản  Danh sách nợ .

Báo cáo môn công nghệ phần mềm


GVHD: Nguyễn Ngô Nhật Minh 3
Nhóm : NoName

 Sau đó ,P.KHTC tiến hành thông báo danh sách nợ lên trang web , và định ngày thu vét , đồng
thời gửi danh sách này cho các phòng còn lại.

 Sau đợt thu vét tiến hành lên danh sách sinh viên còn lại gửi cho các phòng còn lại tiến hành xử lý
đối với những sinh viên nợ học phí .

 Kết thúc quá trình .

Đối với việc thu học phí tại các địa phương, theo hợp đồng, trường giao công tác này cho đối tác tại
địa phương tự quản lý. Sau đó, chuyển tổng số tiền (theo hợp đồng thỏa thuận) về P.KHTC để làm thủ tục thu
và chi.

Đối với các hình thức đào tạo ngoài nghĩa vụ, căn cứ vào giấy phép mở lớp do BGH ký, P.KHTC
cung cấp các quyển hóa đơn cho các đơn vị mở lớp để thu học phí. Sau đó, các đơn vị thực hiện thanh toán
với P.KHTC theo các số lượng hóa đơn đã cấp, để P.KHTC báo cáo ĐHQG hoặc Cục Thuế.

Sơ đồ use case :

Logi

ĐKMH &TK

Sinh Viên

KQĐKMH &TK
Xử lí nợ

PĐT và ĐTSĐH

DS nợ
Lịch đóng HP

Thu HP
DS miễn giãm
Phòng Tài Chính

PCTCT và TCHC Tổng hợp KQ thu


HP Báo cáo môn công nghệ phần mềm
GVHD: Nguyễn Ngô Nhật Minh 4
Nhóm : NoName

Tính HP

Info SV Xét miễn


giảm

Báo cáo môn công nghệ phần mềm