You are on page 1of 4

УКРАЇНСЬКИЙ

ДНЕВНИК

УРЯДІ ОВИП ОРГАН ЗАПОМОГОВОІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ в ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.

KRA1N1A N

DAIL Y

OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, lee.

ТРИ ЦЕНТИ. : XXXV. Л, 127. Джерзи Ситі, Н. ДЖ., нятниця, 3. червня, 1927. VOL.
ТРИ
ЦЕНТИ.
: XXXV.
Л,
127.
Джерзи
Ситі, Н. ДЖ., нятниця, 3. червня,
1927.
VOL. XXXV. j
ISMB. 127.
Jeraey City, N . J., Friday, June З.ПВ27,
THREE
CXNT I
КРПВАВІ ЗАВОРУШЕННЯ В ФЛОРИДІ
ФРАНЦІЯ - ЗАЯВЛЯЄТЬСЯ
АНГЛЩЮ.
ЗА
МОЛОДА
УКРАЇНСЬКА
СПІ-,
РИКОВ ПРО ВІЙНУ АНГЛІ Ї З СОВІТАМИ
ВАЧКА
НА
РАДІО.
НАСЛІДКИ - ПОЛЬСЬКО`'
КОЛЬОНІЗАЦІІ.
УРЯД ВИСЛАВ НА ТОВПУ ЛІНЧІВНИК1В МАШИНОВІ КРІСИ.
ПАРИЖ,
І.
червня.
Вся
П-на
Ярослава
Білоруська,
париська
преса дає
до пізнання
дочка
поліція розі-
тюрмою,
щоби вбити Б. Ф. Левииса, товгга нині зібралася наново, види-
Гвардія казала товпі ро-
гни-
лими яйцями, каміинем та цеглами. Команда війска візвала ще
з
на
машннового кріса впало на землю
того
а 4 трупи. Межи раненими й вбитими
ТАМПА, Флорида,
1. червня. — Хоча вчора
Єгиптовн,
вона
буде
стоя-
руського з Плейнфилд,
щала товпу лінчівників, які зібралися
під місцевою
шо
тн'солідарно за англійським у
з
буде
співати
ѓром. Володимира Біло-
Н. Дж.,
(;тації
на
радіо
Насильне насаджування ноль-
ських кольоністів на українські
землі там, де українські селяни
самі терплять з браку варстату
МОСКВА, 1. червня. — Алексій Риков, голова ради на-
родніх комісарів, виголосив на засіданню московського со-
вета велику бесіду про міжнародне положеќне, в якій обширно
обговорив справу зірваний англійсько-совітських взаємин.
рядом.
Вже
того
видио,
ще
W.
Ь`.
А
.
М
.
Плейнфилд ,
"
мо з тим самим наміром. Національна
Дж.,
дня
1927. в
часі
зійтися, але тонна замісць Сього стала кидати на жовнірів
серіозний підклад, б о підчас
між
10.15
а
ночі .
обговорен о
цілко м
На
разі
в
3. червня
11 год . в
не
могла
знайти
п.
раз товпу
розійтися, але
отвор и .ти
товпи стали
тоді
стріляти до
жов-
Білоруська задля браку часу
Він виразно підчеркнув, що це зірваќне є тільки вступом д о
великої війни, яку готує совітам Англія. Він зазначив, шо за-
кид шпіонажі полягає на сфалшованих документах. А до того,
говорив Риков, в московській вязниці сидить цілий ряд англій-
ських шпіонів.
1
нірів. Жовнір и
с
е
огон ь
з
машиново ю
кріса .
Сході та осягну
відповідних до її голосу пісень
Від
куль
з
кількадеся-
ВІЗНта президента Думерг а ма-
ла
неї
важні
КИ
то
було
питання відносин до Радянсько
ѓо
певн о
ПИТАННЯдальшо ї подіт и
на Далекім
тим
її мабуть тільки відносно
під
зглядом
згоду. Не
українських і буде співати тим
разом по англійські!.
посини і щораз приходить
крівавйх сутичок.
праці землі велику нужду, дає
свої наслідки. Між кольоніста-
ми, котр і є певн і допомог и ур я
ду і поводяться бундючно та
провокуючо, а місцевим насе-
лснням панують напружені від-
до
ДОЧКА СКОРОПАДСЬКОГО ВИХОДИТЬ ЗАМІЖ ЗА
ПОЛЬСЬКОГО ГРАФА.
V
теро людий. З
числа коло трийцять було тяжко ранених,
були
4
певно також
люди,
До
Америки
прибула
в
1921
.
польські кольоністи в Г.тннянах
провокаційну польську банде-
Дня
3.
травн я
ц.
р
ўстроїл и
які не брали участи в заворушеннях. Ранені, яких перевязувано
від
Союза. Тут Бріянд зазначує,
в шпиталях, заявляли, що їх ранено далеко
поміч
місця
завору-
що
Франція задержує соб}
руку
ві.ті
р.
Поза
вчилася
і
гарну будучність, якої їй щиро
бажаємо.
і кінчила
тутешню
школу.
і МОСКОВСЬКА
щоденними
обовязками
шень. Один з убитих погиб, даючи
знакомому.
Левине, за якого пішла ціла афера, мав признатися поліції,
й
по голові, взявши
мого, яку він страшне ненавидів.
одному
раненому`
і заховується па
нейтрально.
ну
разі
співати. Має тепер
17
літ
глядит ь сміло
в
дальш у
що
він
убив
свою
жінку
троє
дітий
та
ще
одного
чоловіка
ударами молота
їх
за
родину
одного
знако-
ОХОРОНА ПРИРОДИ УКРА-
ЇНИ.
НА ГУЧНІМ ВЕСІЛЛЮ ЗАБАВЛЯЛИСЯ РАЗОМ ПОЛЬСЬКА
ШЛЯХТА.
БЕРЛІН, (почтою). — Як подає „Руль", на днях відбу-
лося весілля старшої доньки бувшого гетьмана Скоропадсько-
го з польським графом Адаяом Монтрезор. На весіллю були
представники польської і російської шляхти, а рівнож були і
німецькі юнкри.
СНІГ
У
ТРАВНІ.
В НЮ ДЖЕРЗІ.
НКЗ
робив плин обслідування Укра-
з
Науковий
Комітет
роз-
ЗЕМЛЕТРУС
Дня
10.
травн я
с
р
.
двом а
ПОТРЯС КІЛЬКОМА МІСТАМИ, АЛЕ НЕ БУЛО НІЙКОЇ
їии
тим, що б поліпшит и охо-Інаворотам и
падав
у
Львов і
рію. Мі ж учасниками-' бандерії
а місцевим населенням лрийш
До до сутичок, наслідком яких
були тяжче і легче ранені. По
ліція — розуміється - прийш-
ла на поміч тим, щоѓ спровоку-
вади сю бійку, кольоністам і а-
рештувала дві Українки за те,
що подерли польський прапор,
і трох селян, а за иншими ро-
ЛИНДБЕРГ ВІДВІДАЄ В ПЕРШ.У ЧЕРГУ-ПРЕЗ. КУЛИДЖА.
ЛОНДОН, 1. червня. — Капітан Линдберг поверне до Аме-
рнки на воєннім кружляку Мемфіс. Прибуде прямо до Ва-
шингтоиу і відвідає президента Кулиджа. В столиці побуде
^
шкоди .
ра'ну природи
цей
Раднаркому
В
тоќ людсько ї культур и на базі
вдосконалення іі поліпшення
здобутків техніки та швидке
зростання людности країни не- j
минуче зміняють стан природи
України. В процесі господар-
ЮІ діяльности природа руйну-
;ться.
України.
Плян.сніг.
Тому,
щ
о
заметіль трева-
яких 3 дні, а опісля виїде до Ню йорќу, а звідси п`олѓѓить на
подан о
затвердження
ла
дуже
коротко, зі
сйігу
своїм аеропляні д о
ТРЕНТОН, Ню Джерзі,
1. червня. —
В
кількох
містах
на
ні сліду,
не) бнть слідство і доходження.
тимбільше,
Сент Луи с
ве кінським перегонам, будучи
Наперід
заберуть
побережу Атлянтіського океану від Сенди Гук по Роме Ривер
нляні зазначено, що розви
що
рано, легкий
у
страшнли населення, але не зробили ніякої шкоди, ќромі того,
що вибили кілька шиб.
случився нині, коло
пів
д
о
9. години
землетрус.
ся
Львовян в
цілій величи-
В Лондоні п'риглядався він впер-
в той
валося дерби. Перегони його дуже зацікавили і він подивляв
зручність і відвагу джокеїв.
в.Епсон
день, коли
відбу-
Потрясеиня
землі, які чути
було навіть
Ню йорќу,
на-
лишилося
зараз після того усміхцуло-
до
весняне сонце.
землю,
відтак провокують місцеве на-!
селення, а вкінці замикають по і
арештах.
ЧУДЕСА ТЕХНІКИ.
В УКРАЇНСЬКІЙ
АКАДЕМІЇ
ЛИНДБЕРГ ГОДИ Ш
НА ЗАПРОСИНИ
ПРЕЗИДЕНТА.
НАУК.
БУДЕ ЙОГО ВИТАТИ ВПЕРЕД ВАШИНГТОН, А ВІДТАК
НЮ
ВИЙШОВ
друко м перший
то
ЙОРК.
АМЕРИКАНСЬКА МАРИНАРКА ВІДПЛИВАЄ ДО ТІЄНТСИН.
ШАНГАЙ, 1. червня. — Шестий 1 десятий полк маринарки
дістали приказ відплисти до Тіентсин. Причину того заряджен-
ня держиться в тайні. Але це загально відоме, що треба було це
зарядити по тій причині, що незабаром прийдеться переносити
до Тіентеину американське посольство по причині того, що
Пекин загрожений та що тут може прийти до боїв. '
ВАШИНГТОН, І. червня. — Президент Кулидж дістав від
американського летуна Линдберга телеграму, що він годиться
на запросини Кулиджа та приїде американським воєнним ко-
раблем Мемфисом уперед до Вашингтону.
Значить, що приниматн Линдберга будуть уперед у Ва-
шингтоиі, а доперва відтак у Ню йорќу. У Вашингтоні мають
йому доручити медалі від федерального уряду. Має Линдберг
приїхати д о Америки 11. червня.
Начальник почт віднісся д о американського
щоби воно надсилало листи до Линдберга на адресу почтового
уряду у Вашингтоні.
Через те Науковий Комітет
ставить завдання охороняти
природу та використовувати її
для поширенн я індустріалізаці ї
країни.
Охорону
Комітет гадає здійснити через j
Граф Арко,, вина'хідник і про-
фесар', один з найчільніших
працьовників у Німеччині над
удосконаленням бездротного
телеграфу, впевняє, шо небав-
віддаль на нашій землі ще-
природи
Науковий
зне. Т. зв. „короткі хвилі", д о
цього часу невикористані при
бездротнім телеграфі, ста-
ть підставою нового перево-
організацію цілої низки
відників. Д о цього часу на Ук-.лавати звістки ка
зано-'`роту. Вони дадуть змогу
пере-1
БАВАРСЬКИЙ ЕПИСКОП ПРОТИ ЖІНОЧИХ АТЛЕТИЧНИХ
ВИСТУПІВ.
МОНАХІЮМ, 1. червня. — Баварський єпископат, поќли-
куючися на конгрес всіх німецьких єпископів з 1925 року, ви- г
ступив проти атлетичних жіночих пописів, які мають відбу-
тися в Найбург на слідуючий місяць. Вони кажуть, Що такі
пописи підкопують публнчну мораль.
необмежену
віддаль, у точнім напрямку
Одна
м
історично-географічного .jp3p-
пика, видання комісії історич
но-географічного словника Ук
раїни нри УАН.
Комісія розробляє в формі
монографії питання з історії
заселення України — розвитку
міст, торгівлі, промисловости і
таке инше.
Кілька
го тому збірника дуже
тим, щ о освітлюють револю-
ційний
монографій з першо-
ПРОТИ ВІДДАЧІ
УНІВЕРЗЙТЕТІ В
І МІСІЙ
ПІД
КИТАЙСЬКУ
громадянства,
е
На здійснення цієї роботи Нау-
ковнй
тнти певні кошти.
рапп
тільки
4 заповідники.
та
цікаві
КОНТРОЛЮ.
бажаною
силою.
мала
Комітет просить відпус-
„радієва" стація зможе переда:
вати
10,000 телеграм.
У
маі'і-
рух селянства з першої
XIX . віку. Цікава
спокій іійші часи, самі
Китайці прийдуть до цего. переконання, що їх дома-
ГУБЕРНАТОР
ФЎЛЕР
ІМЕНУЄ ДОРАДЧИЙ
КОМІТЕТ
бутньому люде зможуть
ДЛЯ СПРАВИ
САКА
й
ВАНЦЕТТІ.
лати фотографії своїх
ШАНГАЙ, 1. червня. — Шангайський єпископальний епи-
скоп ГревеС заявляє, шо коли настануть
розумні
гання, які зросли на революційнім грунті, неслушні. Це відно-
їх
снться
віддання під
контролю місій і шкіл, фундоваиих
дорадчий комітет для розвязаиня справи Са`ка й Ваниетті. В
склад комітету входять: бувший суддя Гренг, Ловел, презн-
дент Гарвардського університету та Стрето, начальник Месе-
чузетського Інституту Технольогії.
чисто
рішення не будуть обовязувати
БОСТОН,
І . червня.
Губернатор
Фўлер
іменував
нині
СЕРЦЕ І МАЙНО ТАНЦЮ-
РИСТКИ.
ннх
листів ,
себт о
образи ,
збірнику поміщено статтю
двох годинах
з
Гамбурга
всіх
чужинців тепер
своїми
ворогами, а через
те спадає
Сіднею. Коли
тому
Парижі неждано одна з най-
краших жінок і танцюристок,
Кілька літ
померла в
внси-
приват-
у
до
зѓо-
рить нині вранці театр, вечером
дня
вже фотографії з
в Ню Порќу
до
і удержуваних чужинцями. Ціла біда в тім, шо Китайці вважа-
ють
їх
ненависть на
школи
і
місії,
а
це неслушне.
у
,
ЗАМИКАЮТЬ ДО ТЮРМИ МОНАРХІСТІВ І
цьогож
ціла Европа мати-
катастро-
Комітет
має характер
дорадчий,
то
значить,
його
рівночасио Леонови Доде, лідерови француськнх
ЧЕРВОНИХ. ^
ПАРИЖ, 1. червня. — Поліція доручила засуд на вязницю-
монархістів
губернатора.
пе
30-кількалітня Габі Деліс. Вона
була Французкою, а Чешкою, фи! Зрештою вже нині радіоте-
леграми випереджують час. По-
називалась Гедвіг
ОСИНИНГ, Ню йорк, 1. черв`ня. — Двох вязників, які були
засуджені на 30-лІтну вязиицю, пробували утекти з поїзду,
яким їх відвожено д о вязнииі. Заступники шерифа, які відво-
знли вязників, кинулися за ними на здоѓін. Вязники почали
бійку, але сторожі перемогли.
ШЕРИФИ ЗВОДЯТЬ БИТВУ З ВЯЗНИКАМИ.
Так
Навратіль.
заявляют ь її родичі , як і
тепер
ве -
слухайте:
3,000
нюйорських
дуть
процес за
міліоно-
купців стежить постійно за
риською модою, щоб її нсгай-
но
снобам. У 9. год. вранці прихо-
дить такий купець до парись-
па-
половини
стаття С^ Шамрая „Винницьке
селянство 40-вих років".
В
проф. А. С. Грушевського)
„Гетьманські земельні універ-
салн".
Українська Академія Наук о-
держала запрошення взяти у-
часть
ренції „тиждень науки", шо її
організують німецькі вчені в
червні ц. р. Академія відряджає
на конференцію акад. Малгав-
зена.
Лондонський антропольо-
гічний інститут звергіувся д о
УАН з пропозицією обміняти-
ся виданнями. Інститут прохає
прислати деякі цікаві для ньо-
го-матеріяли-по вивченню три 1 -
пільської культури па Ўкраїн
у
міжнародній
конфе-
і Марцельови Кашен, лідерови комуністів. І жаден з
хоче піддатися засудовн
за
образу других, якої він одначе доконав в обороні свого сина,
що
фронті,
не
повста-
собо ю
сильні групи, Цікаве при т'ім те, що-монархіста засуджено
них
того
ти прикрі комплікації, бо як один так і другий має за
і йти до
тюрми. З
готові
ву спадщину своєї доньки, внс-
тупаючи проти її фальшивої
передати своїм міліонерам і
що боровся на фронті,
а знова комуніста
засуджено за
те,
матері, товаришки мандрівок
він намовляв жовнірів, які боролися на марокаиськім
до дезерції.
віг
виїхал а ра з
д
Остенди , та м
кої
фірм и
мод ,
10.30 він має
всі
ФАШИСТИ ЗБИРАЮТЬСЯ ВЩОСЛАТИ ВБИТИХ ДО ІТАЛІЇ.
фотографії та рисунки із текс-
том,
яких убили
невислідженіте досі люди підчас фашистської паради на „день
прикрашення", мають вислати д о Італії, щоби похоронити їх
з парадами.
Родини вбитих дістали привітну телеграму від Мусоліні.
Одного італійського імігранта, котрого піймала поліція
підчас заворушень проти фашистів у Порт Честері, засуджено
в стейтовім суді в Гвайт Плейнз, в стейті Ню йорк, на рік
вязниці.
НЮ ЙОРК, 1. червня. — Тіла двох фашистів,
непостійної Деліс. Молода Гед-
о
познайомилась з португальсь-
ким короле м МАНУЕЛЕМ і від то -
ді
Газети пишуть, щ о її мати, діз-
навшись раз, що Деліс приїз-
джае до Відня, до „Аполльо",
прийшла до театру і пізнавши
свою доньку, від зворушення
зімліла. А танцююча донечка
поїхала далі безжурно в світ.
почалась її світова
карієра.
дону. Звідси в
псре-
силають їх радіотелеграфом до
Ню Порќу.
там. Пів третої' пополудни
які їдуть літако м д о Лон -
12-ій год.
ЖЕРТВИ
МІНСТЕР, 1. червня. —
ЦИКЛЬОНУ.
На границі Німеччини
1 Голячдії
буяв шале'ний вітер, який знищив три місцевості!, забив 1 8 лю-
дей, а яких 50 тяжко ранив.
Пів до третої є вони
БОЯТЬСЯ
ЖІНОЧОЇ
КУНКУРЕНЦП.
-.'-.
по
париськім годиннику це щойно
сема вранці (того самого дня)!
ДЕТНИЧА
КАТАСТРОФА.
Дня
11.
травн я
ц.
р
.
впав
із
'
мущин, бо
цей старинний університет, що так довго
у Иорк
Н
ю
Порќу.
Отже
Н
ю
ЛОНДОН, 1. червня. — В оксфордськім університеті за-
чинають брати жінки перевагу і це дуже занепокоюе студентів-
був при-
ха-
має `на півтора годин и
раніш е
париську моду, заки вона ніс в
світ
літаком в околиці бельведерсь-
кого саду ( у Варшаві)
вілеем мущии і гординею Англії, готов прибрати жіночий
рактер.
АНГЛІЯ БУДЕ БОРОНИТИ
СВОЇХ ПРАВ
В ЄГИПТІ.
самім Парижі вийшла
108 ЛЮДИЙ ПРОПАЛО ПІДЧАС ЗАТОПЛЕННЯ КОРАБЛЯ.
ствердила, що з пасажирів парохода Негроса, що затонув ми-
нувшої неділі коло острова Ромбіона, не найдено 108 осіб.
Бракує 100 пасажирів, двох офіцирів та -шість звичайних мо-
ряків корабля. Припускають, що всі потонули.
НАЦКОМІСАР ПОЛІЦІЇ ФАЛЬ-
ГРОШЕЙ.
ЛОНДОН,
1. червня. — Міністер заграиичних справ Чем-
ШІВНИКОМ
берлейн виправдував в парляменті
висилку воєнних
МАНІЛА,
Филипинські
Острови,
І. червня.
Поліція
на
бо)г.гій! А тепер скажіть,
земля не крутиться
полќов-
ник Зих-Пдодовсьхий, заступ-
ник шефа IV. департаменту мі-
ністерства ' війскових спра'в.
Полковник згинув на місці; лі-
так цілком знищений.
д
о
Єгипту. Він заявив,
кораблів
що єгипетський уряд: хоче взяти в свої
Варшавський слідчий, уряд
викрив, банду фальшивників
грошей. Коли поліція прийшла
на місце, щоб арештувати
фальшівників, уже їх не заста-
ла. Всі 16 виїхал и д о Кракова ,
На краківськім залізничім двір-
ці арештовано їх. Арештовані`Ї
призналися, що були в тісних
взаєминах із надкомісарем по-
ліції в Кракові Шварцом. Гар-
ний сторож!
З УКР. Життя.
руки
армію
і
віддати
її
За ѓлюлі паші. Уряд мусить
під
виключний
вплив
націоналістів,
НОВИЙ
ПАПСЬКИЙ
НУНЦІИ
або
боронити
суесько-
ДЛЯ
ПОЛЬЩІ.
СМЕРТНИЙ
ПРИСУД.
го каналу,
це
вязок. Тому треба було повзятн всякі міри охорони.
т. зв. партії
а рівнож
життя
1 майно
чужинців, бо
його
обо-
В
німецьких часописах
чита-
.
У
процесі
Н.
Коваля з
Пику
на
Ляврі, який має небавќом
Польщу
ємо,
`що
місце
кардинала
ПОВІННЮ
НЮ ОРЛІНС, 1. червня. — Зібрані води ріки Місісіпі
ВТІКАЧІ ПЕРЕД
ВЕРТАЮТЬ ДОМІВ.
лович обвинуваченого
в
убив-
СПРАВ А РОЗОРУЖЕНН Я
В ЖЕНЕіЗї!
З
J
',,
по-
стві
власної' жінки,
тірисяжн
вже
зійшли до Мексиканського Заливў. Лишень у найдальше на по-
$
,
кинути
остаточно,
суіді (у Львові) потвердили
в
трибунал
кару
ТО
папсько;
голосами
питання
напрямі
лудне внсуненІЙ частині дельти
с
ріки держаться ще високії
нунція до
Варшави
монсі-
вбиства,
тому
засу-
води.
В
осель, хоча уряд щеЖе радить сього робити, побоюючися
можлнвости нового піднесення вод.
'
"'
-
-
-
див
Коваля
на
смерти
богато
околицях
населенне
вже вертав
назад
д
о
своїх
приходить на нового
го
ньоре Каччія Домініоні, що на-
онру-
лежить до найближчого
жеиия папи.
(шибеницю).
Оборонець
зѓо-
ще
ЖЕНЕВА, 1.-чер'вня. — н 3 ітромовн президента Кулиджа,
виголошеної в АрлИіті-ґОні виходить, иїо^уряд Мае'вжії готовий
плян розоруження, але проголосить ЙбгО доперва на розоруж-
ній конференції. Як подають поінформовані, Америка заявнть-
ся за 8-інчовимн гарматами і 10,000 тоновими кружлякамн.
Англія буде обстоювати кружляќй о 6,000 тонах І 6-Мчовях
гарматах.
^AMW
Т^Т-
.
V
МЯ
Ч
М
-

СВОБОДА, ПЯТНМЦЯ, 3-гоЧЕРВНЯ. 1927. ' r

-JVOBODA-

(UBERTT)

JTETL

перед нашою батьківщиною, перед нашим народом, нарешті перед самими собою. Коли ми не мали нагоди офірувати життя, свій спокій на служення визвольній боротьбі, то муси-

мо почуватися задоволеними й щасливими тоді, коли, чим мо- жемо, тим помагаємо тій бо- ротьбі, помагаємо борцям-ка- лікам. Тим ми приєднуємося до активної армії борців за ви зволення рідного краю.

всі ди святкують- урочист о й т-на

честь їх створюють ріжні інсти- Це

туції та будують памятиики. все робиться для того`, щоби

не лише виконати свої обовязки перед героями, але щоби наро- стаючим поколінням завжди їх предків. Щоб и молоде поко- ління виховувалося в тих тра диціях, які полишило геройст- та pax ' поляглих старих героїв виховуються нові покоління борців.

во

пригадувати

своїх героїв

наро-

ДІМ УКРАЇНСЬКИХ ІНВАЛІДІВ

касовий звіт обєднання

(за

місяць май,

1927

L ПРИХІД:

r s

p.).

Разо м

3p

$

'.$300.00

300.00

125.00

100.00

75.00

ЗО.иб

50.00

25.00

25.00

25.00

25.00

12.50

,

j

-

Owned by the UKNINIIN Haucmal AaaodaMoH, tHC

Edited

by

Editor I.I

Committee.

наступному році буде де- сить років лід того незабутньо

го дня, коли галицькі Українці) народу

сер-і децьта цамяти українського j

ні лихоліття не

зітруть її з

I Cteaa Jaa a MaU MaU M Matter i t the ро м Office o l Jene y Oty , M . J.

I

JO,

1911.

.

uader

ЯАта$і

the Act ol March t.

BI rate ol'pojUi - provided for la S

ifj

H79 .

r

3.1917, BTTTBORTOED Jury 31.

ІШРЄДГАЛАТА:

1)

2)

перенесення з попйредного місяця в

у

маю

^ II. РОЗХІД :

-

а)

)

в)

б

ВИСИЛКА

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

.12)

Кошта

Д Рідна Щкола Ді м Українських

Інвалідів у На памятніЬсЃ'Франк а Політичні вязні Письменникам Сирот и Т. Ольшаи'ському на Кубі Народний Ді м в Сяноку „Просвіта" у Львові в Сою з листів і висилки вдержання дорог и

Кошт а

Центральний

На. Укр . гімназію

КРАЮ :

Чортќов і

Кошта

Прихід в

Розхі д

маю,

Остае

В касі

III.

1927

3

Прихід

222.18

1,080.10

пірвалися д о боротьби за ство-

рення своєї власної держави. І Вже

минає девять років, як мо- І ѓутнім поривом нашого народу

Були славні лицарі

ротьбі

ній,

І

в

не

але

лише ті,

Й ті,

що

в

бо -

що полягли

боролис я че-

тій

$1,302.28

три вони н copy. Іщ -вс ю сно, Завзято в бою. Коли І ї'й б
три
вони
н
copy.
Іщ
-вс ю
сно, Завзято в бою. Коли
І
ї'й
б -`' Л И ро-бкті віковії пута, пану-
$ т.ео
ще
нс
полягли за
свою
вітчину
.,
,
1
3.75
ї
І2О0
'ванн и
Поляків
на українських
200
ННТДМІВЗС.ЕГІ
землях в Галичині. Несприят-
то
їх долі. Багато
цс можна
завдячувати
такій
з
тих,
щ
о
лиши
Kates.
В
$іо.оо
ли " і умови боротьби
та
пере-
лися в живих
несуть тепер
стра
-
м
і
аооіважаюча сила ворогів
шний
хрест страждання за
свій
На
рік
На
І аміну адресн На ядатиться три 10. дежгіа.
вія
підперта тоді всемогучою Ан-
тантою, не дали змоги, нашому J
народові закріпити 'здобутўі
як
зично й душевно знівечені. Во-
нарід
покалічені,
хорі,
фі-
За оголошеииа релакиіа ие eUnoeUee.
не меньші
лицарі
від
тих,
t
кіт .
іа. Fojelen
Mot-eyOrde-.
ним на короткий час волю.
полягли, й
їм
належиться

ЇЕГМУ aty

і

мй

Память

нн що така сама пошана мертвим.

во

Телефон Свободи" : 498 Mont-ошегу. Tea. У .

ДЛИОСНІ "SVOMQOA", Г. О . BOX 340,

И Союзе: 1838 МопЦоюегу.

ЛИЗЕ У СТПГ. N.

ударами

й подяка,

як

J.

Під рога, реможців у світовій лицька боса, без боевнх хора на тиф, мусіла своїх рідних земель на Україну, де конала друга їиська армія під ударами шого ворога — Москалів. раїнський нарід тимчасово

під

рога,

жорстоког о

при допомозі держав війні, Армія, обідрана, припасів відійти Велику укра- ин Ук впав во історію визвольної

пе-

Га-

гола,

та

ство

Мертвим лицарям

ми

честь

ріжні

охоче

А Присвячуємо їх памяти ті концерти, правимо виголошуємо та ходн. Ал е живих, і забули. Шануємо мертвих щ нас не потрібно, наша обмежується лише сло - та

уже

по-

про-

мови

панахиди,

віддаємо

урочнс-

подяку.

пошану

на

їх

уряджуємо

нам

на на ганьбу, ми

великий

май-

тому,

о

їм

і

до їхньої

молитвами.

сором

же

славимо мабуть

нічого від

що

вся

памяти

вамн,

пошана

походами

їх батьків

про славні діла

дідів. На

примі

Мн що позбавлені можливости бу на Ми за- б память

молоді передавалася

на

своїх землях

ще

поки

дувати памятники

шої

визвольної

борцям

боротьби .

ще позбавлені можливости

кладати такі

інституції, де

гсроїв-борців.

Прийде час, Львові заитні присвячсні ЗВОЛІЛОЇ боротьби , і лише

можемо зробити

коли

у

Київі

пишатися

що

будуть

памятники,

це поставити

ві.

ЦЕ ПРО ПОХІД НА КИЇВ

1

серіозний певно шпіонажі з казав в англійському парламенті Ллой д Джордж , кождому бре та що совітські амбасадори са А

'них зносин

тою

пляни

важним фактом,

Нема сумніву, шо

так

між

важною

з

боку

відомо

Англіє ю

подією

Англії.

щоб н

від довгого

аж

зірванне

а совітами

злучен і

Викритте

зривати

дипльоматичннх

має

цілко м

совітсько ї

зносини

і торговель- З блнзш е невідомі є совітами. Бо,

до -

не

підклад.

так

як

шпіонажу

Арко-

ряду

літ, шо

совітн

ведуть

брешуть. Найновіша

ревізія

оглядом справи

ТІЛЬКИ одні

вперед.

боль -

шевики, але й другі держави. Виходить отже, шо ревізія і закид це З совітами. ського ринку збуту, колиб не мала якихсь далекосягдих плинів.

А англійська

дить отже о економічний

шпіонажі

під

тим

в Лондоні не посунула отже

до

тог о всі

добр е

знають,

щ

о

шпіонуют ь не

лишень

Практична

формальна

Англія не збувалася

Та

політика

сама

ні

д

о

Англія

вѓини

неприхильно

видно

Геррик

найкраще

в Парижі

не

ним.

з Німеччину, Францію, Італію, а то щ

Єоюза,

акції

ставиться

робота ,

садор

підчас

Гробів. Ціла бесіда звернена

Без

жовнірів .

шування

острої бесіди на гробах

Польська преса,

Пілсудскі опинився

ніщо

ннше

в Поляків на

відома зі своєї далекосяглости. Тут хо - совітів.

і воєнний

відважиться

Вона

похід проти

до

буд е пробувати

совітів. А

бесіди,

бльокадн втягнути А Америку, яка в

о

Радянського

тому

її

о

і

напрямі

виголоси в

цеї

так

йде

ли Геррик та амери-
ли
Геррик
та
амери-

би

війні

амба-

Прикра-

совітів і комуні-

стичної язви.

так

канськи х

Піл-

судского, чує, щ о заноситься на якусь поважну акцію, в якій прийде д о слова Польща. Через те предчуває вона ото нову

коли Варшав- ськиЙ „Курер Поранни" вже заздалегідь приготовляє польську буде можна

маршалок

історичну хвилю . Т у саму, яка.заблисла

о американського проти особлнвшої цілії не виголошував погибшнх ``` ш

особливо та,

в світовій

стоїть

по

свята

стороні

Польщ і в

1920 p.,

в золотоверхім Києві.

та

одна

Україну з двох-трох

для

себе

суспільність на ту хвилю, коли то Польщі до берега Дніпра. Бо

думці, а тільки якусь берній, а решту українськи'х земель захопити

збудувати по лівім боці Дніпра

в спосіб відбудувати історичну Польщу. Бо як каже польська газета, це одинока дорога до відбудови сильної Польщі.

той

посунути границі

Ідея:

гу-

натиском

сильнійшого

у свою

але вписав

сторінки

своє ї

блискучі

боротьби^ боротьби

рення

за

Суверенної Дер-

до

з

то

ї

жави. Між тим живі лнцарі-іивалі- притока до зірвания зносин
жави.
Між
тим
живі
лнцарі-іивалі-
притока
до
зірвания
зносин
про
І
Цей
час
боротьби
ще
й
дос
дн
потребують
допомоги
би
так
легко совіт-
їм,
д
о

о

щ

і

д

ще щоб н так-сяк протягнути своє

жит-

тя. Живого інваліда не нагоду- еш походами, але Йому треба не

голоду. Мабуть тому, щ о ред більші мершими,

забуваємо, від що трібують допомоги від пас

нага-

дає,

здо - ровнх, щасливих,,веселих. Ко.тп на таким й так соромно биться не лише інвалідам й збирають її длячіих. Ми ніяк о щоб н щоби його нагоду- за офірував

вали

ро-

яку

то

такою

но,

інвалідів,

відмахує-

не-

(тягнеться, ще й досі припи- аж по- ки наш не осягне поставу
(тягнеться,
ще
й досі
припи-
аж
по-
ки
наш
не осягне
поставу
їденої н
Ікнй
не
не прнпинсться,
нарід
лм мети. Нехай
катує
знущається
упивається
жорсто-
переможець
на
'рід,
нехай
над
ним
(та
тимчасовою
з

І ремогою, це народу

j 'згасить

йог о

не

убе

в

вогню,

щ

нашого

не

запалі

воді до боротьби, це о герої

того

в нас.наші

1918 роках. Навпаки,

1917

в

„бід а

вогонь креше".

А

й

т

о

пос

всіх

д

о

пе

могили

страдницьке

молитвами

промовами,

та

дати

щось реальне, аби

мося

він

інвалідами

маємо

обовязки

ми

про

ніби

ніж

них

то

помер

далеко

перед

ніби

то

них, коли хтось

ту

голодують та

вони

жертву

робимо

цс

даємо

з

неохотою

щ

о

д

о

бол ю

допомогу,

але

щ

о

не

інва-

трудом, з

вимушс-

тим,

брати

можемо собі уявити,

лід

те,

заслугує на

допомогли,

і одягнули ті,

стя

н

дол ю

він

щ

яких

йом у

ща-

своє

І тим

повинен

ко.

.

Так ще доказ сію поляглі у боротьбі ге є боротьба , яку на своїх землях за свої національ- та Mтѓўче приведе буху права.

не-

вн-

рої.

лідовна

провадить

завзятого

з українського народу.

він завзятий,

сотки тисяч

на

це

могил, в яких

чивають

Доказом

цього

уперта

наш

нарід

та

політичні права, а яка

ні

боротьби

новог о

за

державні

Поляглі в боротьбі лицарі традицію

Ѓ

І цего, шо бачимо, яке лихо нас жде, все таки маємо між собо ю України

мимо

З пляном своїм Поляки, як бачимо, не скриваються.

можливе визволеќне

утопістіѓ, тѓќі проповідують, щ о при дружбі з Польщею .

В. Будзнновський.

своєвольною їсвятозбройною кровї боротьбию Її таким цементом, щ
своєвольною їсвятозбройною
кровї боротьбию
Її таким
цементом, щ о
вже
скріпил, алие j життя. того, щ Ми о допомагаючи не хочемо зрозуміти іивал
наш
жад-
дам, виконуємо
обовнзок
жсш
мати
за чверть
години
і
за
чверть
відсн, щобн вже
години
можемо
вийти
вернути
— Михайлиќў, се не може
ти! Радше
дійськн до
бу
втоплюся, а по
здо-
не
краму
не влізу.

лише створили

і

ЇІЯТЕ КОЛЕСО.

ІСТОРИЧН А

— зробиш ?

Що ж

ти

Зроблю,

Очивидно, як

зумне.

щ

воно

о

` —і`Втікаймо!

—оЗнаю, щ о нам

тИ:

Ал е

куди '

що - туди-.найліпшс. В Молдаву. Ти Не

маю

рогу.

7 -

мещ

Втечи

втеч у

свої

Там

ие

щу

Ч

й

j —

гроша

б

Т

о

и

в

з

щ

о

я

ПОВІСТЬ .

шла

аж

тоді, коли

я

З

пащо

тепер

не скажу йому, що втікаю Твої там. де лежали. червінці ще Ал е я
не скажу
йому, що втікаю
Твої
там. де лежали.
червінці
ще
Ал е
я
робити так,
щ
о
ти
будеш
приступ
д
о
них.
Возьме ш
зараз втечемо.
Як
--Т о
злодійка?
1
1
злодій
той,
щ
о

ві`

своє? Не можеш ма

`ріх!

возьмеш.

инакшс, то

своє,

Брати

Та правда,

пі.

що

то

мої

са-

гро

Отже

впущу до

меш, то втікаю

краму?

тебе

ишу. Тоді

спасуть

хай

возьмеш,

не сам, тебе ті твої червінці від

Як

як

тебе

возь

тут

ис

ганьби.

.- еогрі

шу.

Моўќє, сохрань

бив?

робить крику, як побачить, що `

т

від бітні

и

в

Т

Возьму, б о

тим

не

и

маєш

ключ і

від

Г^ііадн ,

чверть

мої гроші?

За

години В піде. Хиба тобі до

можу

ночн Мед-

себе,

до

Т

о

ганьбі,

о

або я мушу втікати!

По щ о би
По
щ
о
би

гроші І

то-

по своє.

е

відскочив

вікном. Вона метнулася до него.

Щ

заки

отямилася,

від

Карпю

неї і опинився

за

j Вхопила

шс держав

його на Михайлиќў! - -

вікні,

руку,

за

котру

лежать

годен j

молила,

мати І не і` І що

їх

подумавши,

щО

Ход и

нс

пуджае її. —

хочеш, а

тут. Сс справді

пс

бере(свої ѓрої

він

мене

взяти

ком

Карпюк вскочив

в

приказуючи:

нату,

-'Запр и

свічку! N

Олена вже не псрсчилася. пішла Карпюк зі

віконниці,

б

о

мушу

засвітити

чинила

ліжка

віконниці,

і захлипала.

За-

де

за

па-

палив свічку

кет.

ріжнс

долотцс,

Розгорну в

залізне

і взяв

стола

і

йог о

зпарядє.

велике краму?.з о д о підважування.

підро?

долот о

о ву. Стесав настілько, залася

д

стіни

і став стісувати

! жнй

б злодійськії лізе тільки той, Ти полізла

лізе крастичужс.

втопися,

мати

вин д о краму не (16) казав, що взяв їх мешкання? Як Марнна-вже
вин
д
о
краму
не
(16)
казав,
що
взяв
їх
мешкання?
Як
Марнна-вже

мені

іти до

мені потрібні ссрсдупівночи. Чсйжс з

него? Спитає

ти скажеш мала право до мене буде ро- j Ніхто не знає, котра з
ти
скажеш
мала право
до
мене
буде
ро- j
Ніхто не
знає,
котра
з
нас
була
перша.
СкажемА
що
мн
обоє
вже
від
двох
неділь
треба
втіка- J
Як прийде
до
суду,
треба
буде присягати.
Марина
буде
сам
казав,
її
і
на
таку
до
ти. присягати Може
Я
мені ти
будеш
скажуть. присяга-
-
присягну
'

хиба

ще

сам.

аж

нині

гроші

я

вже

Не

знаю

г т0б і

ти

"

— ні!

Але я

Богом

нсм;

жартів.

-

щаслива?

Нема

завтра

зроблю тепер,

Що ж

--`

иншої ради,

возьми

твої

ус

тільк и

червінці

і здоганяй мене. Я нині прий- шов до тебе тільки на те, щоби
і здоганяй
мене.
Я
нині
прий-
шов
до
тебе тільки
на
те,
щоби
тебе
ще
раз
пригорнути
до
сс-
бе
і сказати
тобі, де
мене
мо-

здорова!

Набрехавши

бо

шаймося

будь

і таќ

жеш знайти. Знайдеш

Бувай

Карпюк

підвівся,

дійти, але Олена вхопила що впав назад па ліжко. Обіймила і

його

за рукав

в Сучаві.

його'

пущу! А - ббоє.ли-

ти

таке,

тобн,

Щоби

сіпнула,

я знав,

шепотіла:

Нс обоє втікаймо, або тут.

що

пущу тебе, нс

Возьму мої червінці.

Червінці у Мсдвина. Возь їх

завтра. Я мушу ночи ВО П,ми до тебе. Я дороги. Я тебе

хочу так.

Сучави

Хні

завтр а

Сучави.

до

не

пў

приїдь

знайду

само'го. Куди ти, туди

к`ОіТче треба

муш у

й

втікати?

ЯкІІЕ-ВТЕЧУ, т о

ожс

ПИТИСЯ з Мариною . Медвнн, цех

і

викручуся.

: г-^-ЧОйу^_СА`МЕ

Тн`ТГМСНЕ звів.

'$уз, црйгфуѓь

не

Мене так,

Мариною ?

Бо

вже

ч$муЛ'іШГ

знаєш,

.1-.

ВфтовКЙ iVyJlfiiMi нс;на;

ночи

Підеі А life `гим'вІсодом, до. Ал е

к-^ам?

шдч^иіе ш

подвіря

ўлиці. І від

! Як би

Чом у незї мною? Прн'гииа

В

и

о

і

д

о

і

в

о

я

і

і тобі

потреба та

б

знає.

ша,

Про о

Налягає

Я ми Марину любимося. вже

" '

4

Медвий

сама.

пер-

Я вик-'раз з собою.

міг

справді

любиш, то

я

теб е

спосіб

и Мало тобі доказів

ви?

іде.

Не сама я`пішла

мав

взяти

мене, не

на

про .

мене

йому.

Медви п

- І буде Як
-
І
буде
Як

би

сумніваєшся?

моєї

РУЧУЕ

- знати. Завтра скажу

прийдесь „ йому мною.і Мариною, вибере мене' -:.Марина має більше право, Ти прий-

бо

r

^„

"v

,

вибирати """"ІМІ И

між; МІ Ж

-

-1 хочеш

І АОЧСЩ ІТИ З!

зі мною

іти

Іку цін^?

За

всяку

- всяку!

За

вбйа була перша.

за

4ОБРЕ .

Тво ї червінці

Щ

е

д

о

і

щ

о

Й

і

н

194 ,

й

`

з

б

ю

І

ь

Я

м

т

н

й

с

оя

а

я

і

в

Н

у

І веЛі

и

м

О

соб

щ

Н

о

д

і

в

Ґ

день

і

Львові

свідкі в

пара

д

НАРІК1928,

Календар У. Н. Союза, у

який

тисячах

розхсдиться

сс-

редником д о оголошувань між мн. лежить нього дий, повинен дати своє У . Н. Сою -

за.

за-

примірників,

по-

Укралщя-

многих

найліпшим

є

бизнсс ,

тім,

аби

а

про

-

найбільше

лю

оголо-

американськими

Хт о

має

йому

знало

яки й

як

на

шеннє до календаря

приступні, вн-

зваживши,

Цї-

ла

$30.00; половина $15.00;

пер-

в оголошень по $35.00. Хто хотів- в стити то сить прислати друку

му-

би

помі-

$10.00;

вельми

Ціни

є

носити

20,000

щ

о

наклад

буде

примірників.

сторона 34 кв. цалів, коштує

ша

чверть

часть і послідна сторона

осьма

$5.00;

своїм

також

свою

чи

части

оголошенню

і фотографію,

бизнесу,

свого

з

неї готову

чи

д

о

j-кліші з фотографії, що стільки

т

о

оголошеннє

його

скільки виносить

товленн я

ської кліші.

дорозш е

буде

о

коштувати,

виго-

кошт

з фотографії-друкар-

V

Текст, оголошень мусить на- -

_Н"А

о

в

в

д

д

о

о

з

й

^

й

Ї

по серпня б. р. Гроші за ,of( шснпя належить посилати рів- ночасно. Оголошення на крс- дит безўслівн о не;будут ь дру- куватися.

ходитися в редакції

`день

15.

`това-

Фотографії

братств

Н

співацькѓ'і

І

риств.

Відділи У.

.

Союза ,

а

які'сўть

(коли

.теа-

тральні, школи, банди, при

який риство . хвали не буде помішуватись

калєндари), хотілиб, аби їх фо- ка- 1928 рік, зволять їх адресу „Свободи "

тографії

лєндари

у-

лі

тбва-

віллі-

також кружки

відділах

кружок,

У

і т.

Н.

п.

нс

У . Н. Союза співацьке'

Союза,

єсть

таких

при

Після

у

поміщені в

були

на

Ф

О

О

А

з

Укр . Студентства

канцелярії

Разо м

ЗІСТАВЛЕННЄ :

'.

з днем

31. мая,

1927

Обєднаннє Укр. Організацій

$1,112.50

25.00

12.00

$1,149.50

Зі:

$1,302.28

1,149.50

$1,52.78

в Америці.

Обєднання

Інвалідів " ми повші- g СПРАВІ ОГОЛОШЕНЬ І ФОТО-

Й роблять инші народи, сві- по- чи заробі .

товариство,

українець

кожен

можуть

одноднсвний,

віддати

південний

лиш

раїнських та імпо- р у 0 С и л и
раїнських
та
імпо-
р
у
0
С
и
л
и

будуть

ЇЯРІЇїХЖЯШт ШСНДДРЯУ.Н. членівівідділів СОЮЗА до

кожде

МИ

героям сучасної ви- доми м

ТЄ.'.Єр

одно:

Льво-І` т о к

ВИШІ

иавіт

памятник па.мятником Дім

бути

у

може

Українських

„ ф д Л и а о н д будов и ому й ' ше
ф
д
Л
и
а
о
н
д
будов
и
ому
й
'
ше
таким
кожен
виконає
коли
свій обовязок, збудує
чином,

велики

ворога

памятни

к І И слав у „ , а честЬ і
к
І
И
слав
у
,
а
честЬ
і

и0СТрах

Памятаймо,

Т,1ЛІТТ

Армії

бої

деся

славної Галицької бути ў

повинен

поставлений

КИХ Інвалідів ,

Дім для Українсь-

ге-

живи х

по-

Інвалідів. Там в СТОЛИЦІ Галиць - Землі, в преславнім Львові,' наши м г мусить no- j , , а кими

пишатися

велико, слав-

будова, на фронті якої вели

бнто:

ІНВАЛІДІВ, ЗБУДОВАНИ Й ЗА - WPA-НІІ Я

МИ".

ОКЕАНСЬКИМИ

буквами " „ДІ М

вн-

мусить бути

УКРАЇНСЬКИХ

"

Це буде памятник нашого

боротьби

ЦЌЌ

рідно ї

душе ю

на

на

_'ройських діл тої армії.

^^— ^ тяштл ^щ ш ат па- 4

піврічний

визвольної (

народу,

П'р""-у;нітінпі відділів

для

сво- і

ЦИМми '

від

на-

закинут і

‚ЯЙЖЛ И

пОРК

.

И. Too.

повідомляє, т о

червня ,

^ о

ушюзаі

Свобода, від. мітінг 7.30 вечер в суботу, дня

гал ^ и Павлоаського . 40 5

любов та жертвениість ЄЇрІДНОЇ Батьківщини. о землі ,

шо ї

щ

докажемо,

відірвані

на

V. всі м

далеку чужину, МИ U завжди всім

серце м

народу,

Збірку

рідног о

відбудеться о

4-г о

клішу;.коли ні, то. поно-

явивш'тся член заплатить кари 25 Ц^СИТЬ КОШТ ВИГОТОВЛЄННЯ ТВЌОЇ а урядник 50 u. — Н. Лесюќ, секр.

значить,

сере д рідній землі. будову „Дому J

Михайлиќў,

полагодження. Не- і

Боюся.

як

в'п о

коли золотий ланцух. - -

Карто к

сягнув

Михай

(лику, серце моє!

.

Карпюк, вже д о (зломить до

стіні

перс-

вже

знаючи,

щ

своїх

о

міха срібні

Олену

і

далі

золоті

цілком має

кождий

руках

'її- упір,

підеш

Іди, бо.кидав

а

річіі.

і ходи,

.

Лиш и

се

_

сказала

,

M j

x

вириваючи

о

вибіжу на

крику!

б

краму. J на робл ю лишив

його

Олена

руки

і

подвіре

— Добре ! — Карпюк

відпо-

ли

Ну ,

стіну

і

Лиш у

лиш

Теб е

чи

таќ,

се, але

у

на

тебе

ганьбу.

ти

щоби

рана

Медвий не

кра-

Очивидно,

тобою ,

з

чейже

спілку

йог о

виломит и

не

сумніваюся,

залатаєш

щ хтось добирався. на без твоєї згоди и великої діри. Гадаєш, щ

доміркувався,

му

добирався

бо

міг

повірять тобі, о я, з'робив сс без твоєї згоди? Ти знаєш, щ о
повірять
тобі,
о
я,
з'робив
сс
без
твоєї згоди? Ти знаєш,
щ
о
львівський
за
голову, або вішає!
Марина
суд
такс
стинає'
Я
втечу
в
І
Молдаву,
прийде
за
ти,
мною. Коли тебе будуть
в
мене з Мариною.
віша
Молдаві піц
буд е
вінчати

- -

14 -

.

--І-`ЯЯМВЇ

зарізана!--— % с к а

Боже,

;

Бул о не лізти Мариною

"

-лице

.

до

ДоЛо-

.

мене! Ме-

добре.

бул о

звела

мене,

‚‚то

б

буду ІЮ-

нею `ІСр

ні

ти лізь далі

жеці

вза д

Кол и

'зала, закриваючи

НЩ.

,

за

тільки

бою-J з жахом,

відповіла, дріжачи

Вже пропало. Діра ми Тепер тільки грошніі. одітися,

т

вже

є. Найгірше

дихорадці.

- -

вже

були.

твоїх власних

тобі

пора втікати.

треба

е

Олена вийшла з ліжка. Взяла робітні,

свічку, дірою

з Карпюк в робітии. Олена скоро

робітні

влізла до

дверми

вліз за

нею, але

знай були в
знай
були
в

нсзамкнсній скрипи в

свічки чи случаііно Мед- своїх її' Коробка була Мсдв'инова. Оле- на

від-

вии

чср-

вінців. Бул о

майно.

перечистила,

коробо'чці. При

окремій

коробку

робітню

комна-

зійщ.

дер-

поло-

поклав

там

тільки

червінці,

поклала в скриню

назад

своєї

дверях

міх, вже

S

наповнений.

виймила

вернути

назад вернулася, щоб и крізь д від робітні руці до

ти.

лася.з Карцюком. В

жав шкіряний

чог о сюд и

вліз ?

сп'и

вів.

шу.

_

ся тільки' шла свої гроші,.бо вони назад. Роби ,

світлі

гріх

не

назад

лишай

тако ї прислати на щ о в суді найдальше по день 15. серпня
тако ї
прислати
на
щ
о
в
суді
найдальше
по
день
15.
серпня

.

РЧ Ї на я
РЧ
Ї
на
я

стіні

р. Рівночасно проситься з моні-ордер,

чек

слати

б.

фотографією

виписаний

на

при-

або

імя

„Свободи" ,

гроші ужнеться

коштів rpa^iiiimtts

в калєндари

dtiir.iariid

суму $10.00.

на

Сі

покритѓе

фото-

на

виготовлення

^іі ^тгшг

ВСІ

доТдре опа^ванЬ^J^^X^-lT

Всі

вати:

письма, ( нялс;^і;ть

адресу-

ITS

V

D

"

В

Jersey City, N . J.

ВНЙМИВ виии Мале — і залі-
ВНЙМИВ
виии
Мале
і
залі-

Приступи в

запра

що-нока

Т тала. — {іери мої червінці, боюся.-іці

згублю,

як

УЯР`Шітбддні

і всунув

їх

твій міх?

ціла цегла. Навкруги сеї вџ-'

ІЦегли долотце м випорпував вінці щ о `пно поти, поки цегл и НС
ІЦегли долотце м випорпував
вінці
щ
о
`пно поти, поки
цегл и
НС
ВИЙ -
ро-
мив. Так обпорпав ще
цеглу і також .вннмив.
сўхідну
Щ
о
в
між
Тепер
-

Се

нілі ?

в.киш'еню.

спитала.

не маю ключів. Іди, себе мене ` ш твоєю комнатою робітнею лиш
не
маю
ключів.
Іди,
себе
мене ` ш твоєю
комнатою
робітнею
лиш залізом став підважував
і
живо
одягайся,
відповіі
би
стіна тонка.
Вийму пару
цегол. виймати
одну
цеглу по
вий
за-;Т и
влізеш ,
возьмеш ,
щ
о
тво є
і
І чверть
годин и
не
минуло ,
Оленочко, д о
одніи.ІЧеЙжев одній сорочці не
на
як
де ш
ўлиц ю

з зробив і нащо.Побачивши, щ о

з

Чави напишу Медвннови,

вернеш.

Потому , але

нічо

аж

не

хт о

ио хибує,' —"оленЬчко '

пропхатися.

випорпав

се

Су -

один^Оловік'мі г

діру таку

його річий

простить

нам.

І приступивши

неї

Олена

'Кол и

він

німа. ( п о

все те вислухала

скінчив, довго не від-

моѓї повідала.

Нарешт і промовила :

(ми,

^

велику,

J

і)

-

Ал е

червінців

ти

ход и

нема,

зі

Tcncpj 8 3 Grand St ,

мною.Тепер ти мо- ,

ШК0Ш

ярмарку, ^

ЯАААЯГШЕНАРІДНИЙКРАй!

-- мною твоїх,ЯК' . Щ о пропадеш не хочеш, яќ щоб ТсЃ' и і

любо-

до тебе?

вся-

тебе ПО- - ПРЙ кинув на ганьбу на втіху ката, то Йди до.себе j
тебе
ПО-
-
ПРЙ
кинув
на
ганьбу
на
втіху
ката,
то
Йди до.себе j збирайся
в
до -
Инх
вязні в
старім КРАЮ.
рої`ў. Я
ще
з робітні возьму
де-
Н^ртни
НАЛСЖШЬ
слати
до
Шо
Медвий богатир ,
не
збід. ;
OSYEONANY E

КОЖДІЙ НАГОДІ ЗБОРЕАте-.НА:

РИ-

иу Школу, ІНВАЛІДІВ, СИРІТ та політич- в

крага

(ДАЛЬШЕ

БУЛА).

P. О

.

BOX

411.

PHILADELPHIA .

PA .

-—Кажу тобі, іди! — сердйто^"СТЯГАЮЇИ

Карпюк

вќи;

полиці якесь намисто

міха. тиробнщ? ! —

спитала

гладячи ївідповГв чер- відчинені. Іди і возь

твоїх

лици. — Двері до

вінців уже

що

твоє,

-

ючи

д о Щ о
д
о
Щ
о

іс

нрі

Місцс

ІА чи пе`не здобуток? Чи це не ня, а так мусіли замовкнути
ІА
чи
пе`не здобуток? Чи це
не
ня,
а
так
мусіли
замовкнути
ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ
, не
'крок
нас
вперед?
1 чи
вартує
в
Так
я
задивляюся
на
ту
бо -
память
нашого
генія
того,
ротьбу
і
тому
якраз забирав
я
,
І щоб и
ми зрушили,
як
то
ќа-
так
часто
голос
про
ту
справу
А
ЧИ
Я
ТОГО
Н Е ЗНАВ,
ЧИ
Я
небо
й
землю
проти
тих,
в
„Свободі".
НЕ
КАЗАВ?
і
жуть,
о
щ
хотілиб держати
нарід
далі
На
тім
я скінчив,
а
мої
това
`-
в
темноті?
риш і
притакнули.
Як
звичайно,
так
і сеї суботи,
, ,
Подаю
ту
розмову
д
о
газети,
заглянув
я
по
роботі
на
сему
На
с
`^бОгат о
обходить
це,

ВУЛИЦЮ,

юдьми

дж

що б

поговорити. рй?и.

і

і ЗДИБАЮ„своїх

у

побачитис я

бо і другим може приключити- з J свя ^ е " и к и напишуть
бо
і другим
може
приключити-
з
J
свя
^
е
"
и
к
и
напишуть ,
чи Ні.
В
ся
така
нагода
Прихо- Прихо
Н
Є
0ГЛЯД
а
ЮЧИС
Ь
Н
3
НИХ,М
"
'
Я
К
ди.та
свідомі
Українці, .
мусимо
бути
Павло
Дурбак,
звичайни х

II .

VI

шайомих,

тай_ тім письмі, Щ9 іЧужог о

СИЛОВО п о

слов і

прот

и

о

мають

підпису- спалабі . м гр. кат. о

би,

свяще- і т у

б0 ротьб у

дозволил

и

Москв

и

національну

память

ГЕНІЇВ, а

бунтувалися м

о

т

и

і

хотіл и

праперти

говоримо,

І ДО ' наш І ґавити,

шав

у

н

ц

АЛЬІШ

звичай-

и

безпощадною,

ВСЯМ0

-

боротьбо ю свбго - ворогів,

Пляі$а

.

Иорк ,

Ню

МЦ. х т о .

ЦЕ

Д 0 БР.

плю- боді " від

націо-J-,-.-

,

ЩО НЕ

і УКРДІгДАґ, ь ,

Стефан Салаш, у

tiJjkjMOM

ЗНАЄ

'

ЩО

'

"

Є

„Сво

вислов-

р делегація Н А на

б

27. мая

щ

о

.

;

;

його

вже

раз

питанне,

чи

тому:-„щоб и

на

ми

се

все вияснене

кажуть

спинилися,ми,на

то

вати українські

иики,

проти

щоби

людей

-к.доа^нфп.о .

його тепер

отт.і,

т

конкордат у

церковні

належали.

иас'.ТОДІ.'` кбли б

залишили ,

підніжкам

колиб ,

Bap-j

в'пливати

душу,

наших

на

На

думку,

місце ви-. Радянськ у Україн у потрібна,

думку

ми ЯК ЛЮДИ. ОДИН ТаКОЇ` ДУМКИ,'‚.----іат,.

ПО

а другий

його

льомата

то

Ріжно

інакшої.

А

один,

7-ій

на

мають,

вулиці за

Та

каже:

щ

дип-

пю

о

Х

„-ит

а

Л

їх

л."

П -і-"г.аг.І

мали

є ‚ащинальшм ште-ма", оо , мовляв, „одні

Україна,

,ня

іім

і

тут говорити.

го

тої

казав,

сна?

іііГіииі П ї^я Л !1М2 ?ад і єа

Аб о я боротьб и нетреба ? о

неї

не

тог о

я

знав,

Ч

ніякого

всьо- Ірес .

moj^ ^

не,

яК--і д

буд

и

я

е

довго,І,цо вона

.

буд

^

_ „ р С стол а ми

(

е

то

;,

_

національний

вест

и

а

к

інтерес

загрожений.І

імнебуд

ь

нема".

її

годі!

.-.

а другі кажуть, вам Україна?!

є,

Ос ь

Чи. є

ііитагшє?

кумедія,

Щ

щ о тай о за
щ
о
тай
о
за

росій-

граф Бобринсь-

Колись

бачив,

щ

з

чи

нема

не

^

Т

?

Z

корони

"

Є

відтягисмо

en.

-

і

від

дивне Ьогачевського^ьки й сановник

єпископської

0

б и

ві

V

РИМ

І

1

Р

"

М0В

И

j ми

відтягнем о

Як

би

так

7И чног о

впливу

мУДР-^лї.'о-н-ий нарід,

генералом

світло .

Б

о

буде

мати

йог о

вже

в

голо-

якого

впливу,

ГДЖИ^'

1 -n -w.vwe , І сй,.ігзіщю, панцю!

нас .ФАК # Ф

дійшл о

и

наших

ііійшимп

за

а

отеє

такі до простого чоловіка ніколи" з а б скілько тб прояснилося вах ковио-народиў часами гонори, за джаби,

нас

сте,

ніяке

пе

u

то

не

в

нас

літ .

щ

о

н

в

і

мять

го

ротьба

і

щ

щ

і

з

е

В

Л

Я

Щ

Ь

Ѓ

Щ

В

О

Ї

Х

в

з

т

о

прѓо

дітрчий

тимнів,

і

ѓостий

Братства

отворіѓв

свято

місцевих,і

концерту

з

хорів,

виступів

а

саме

двох

мішаного

Бандуриста,

шкільних

дітий.

Оба

та

під проводок

але

Оба

вони

задачі

хори

се