You are on page 1of 4

-----

:

.'Л'

)

ОРГАН ЗАПОМОГОВОЇ

ОРГАНІЗАЦІЇ СОЮЗ В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.

УКРАЇНСЬКИЙ

НАРОДНИЙ

OFFICIAL

ORGAN

UKRAINIA N

OF THE UKRAINIAN

DAIL Y

NATIONAL

ASSOCIATION, law.

ЦЕНТИ.

ГРН

РІК

XXXV.

Ч.

131 .

Джерз и

Ситі ,

Н

.

Дж. ,

середа ,

8 .

червня ,

1927 .

VOL.

XXXV.

No .

131.

Jersey City, N . J. :

Wedneeday, June

8.

1927.

THREE

CtMT l

KPOBABI БІЙКИ ЧЕРЕЗ КУШНІРСЬКИЙ СТРАЙК

БАНКИ

ИОРК, 6. червня. — бу в більшост ю ського

бійо к В боках, а поліція арештувала до

зломано ніс.

В теж участь страйкарі мала

Нині теж берів". Страйкарі хотіли урядити вулицями поліція сей похід заборонила. Тоді страйкарі без туваяа при тому 5 людий.

ЗАПОВІДАЮТЬ БУДЖЕТОВУ НАДВИШКУНА600 МІЛ. ДОЛАРІВ.

ареш -

„плом-

ними

довело сейчас

фабрич-

страйк

але

загорільців,

кушнір -

ПИКЕТИ

НЮ

не

ЗВОДЯТ Ь

ПОЛІСМЕНАМИ.

З

доказати,

кушнірський

щ

о

пикетів.

Се

скрайннх

організатор и

тисячоќ

а

поліціє ю та

поранених

по

обо х

Одного полініяного

а

одному

детективови

Щобн

викликаний

робітників

стягнули

кушнірськи х

поліції .

на

`межи

бійках

горсточкою

промислу ,

нині

пару

пнкетами

було

богато

9 страйкарів.

втрати

памяти,

страйку

д

о

сторожами.

лайтнанта

побито

бійка х

дозвол у

з промислу. поліція немалий клопіт зі страйком міста пішли похі д

страйкарів

з кравецького

Поліці я стада

поліціє ю

розганят и

мали

брати

похід,

СЕКРЕТАР СКАРБУ ПРИПУСКА Є МОЖЛИВІСТ Ь ПОДАТКІВ.

ОБНИЖЕНН Я

ВАШИНГТОН , нині, ш о

частину

обннженнє

через

6. червня.

зая- буде мати сього року в сумі 600 міліонів долярів, а

Секретар

скарбу

Мелон

може

надвишки

податків.

уряд

збирається

повернути

після обчислень уряду скарб в своїм буджеті надвишку навіть і висшу. Одну

внв

тої на сплату довѓів, а яких 400 міліонів долярів звернути нароло- џ

ви

„СТРАЙК КОШТУЄ КОМПАНІЮБІЛЬШЕ, НК СПОВНЕННЄ ДОМАГАНЬ РОБІТНИКІВ",

АДВОКА Т

ИОРК,

НЮ

Онтермайер

КРИТИКУЄ

6.

червня.

протестує

ЗЕЛІЗНИЦ Ю

ЗА

Відомий

того,

РОБІТНИЧУ

ПОЛІТИКУ.

— Саиуел Онтермайер, спеціяльннй ќомишеиєр комунікації, ви- ступнв з публнчним осудом нюйорськнх підземних зелізниш, за їх політику супроти робітників. проти

шо примушують своїх робітників належати до компанійної юнії. Ся політика є дуже небезпечна, б о нині-завтра вона мусить довести д о боротьби межи робітниками а підприємством. Онтермайер звертає далі увагу на послідний страйк ро- бітникіп підземної зелізннці. Він каже, шо сей страйк кошту- вав компанію більше, як булоб и коштувало сповнити дома- гання робітників.

АМЕРИКАНЦІ ОДУШЕВЛЕНІ ПОДВИГОМ ЧЕЙМБЕРЛИНА.

нюйорський

підземні

адвокат

зелізннці

ЖІНКИ

ЛЕТУНІВ

ВИБИРАЮТЬСЯ

ДО

ЕВРОПИ.

— виїхали звідси д о Німеччини жінки летунів Чеймберлина й Левіна. їдуть вони до своїх мужів, які тепер спочивають по Котбусі. серед сей Америка перевисшае в летництві всі народи у літака Чеймберлина виносить 3,905 миль, або 295 миль більш е як дорога Линдберга.

велике

о

напруженім леті в німецькім місточку

Бремені

НЮ

ИОРК,

6.

червня.

німецькім

На

кораблі

Чеймберлина викликав

Подвиг

одушевленне. Урядники вважають

Геольоґічний

Огляд

Американців

подвиг

доказом,

світа.

обчислив, ш о

дорога

Вашингтоні

ВИБОРИ.

ВИГЛНДИ ПОЛІТИЧНОЇ БОРОТЬБИ ВПРЕЗИДІЯЛЬНІ

КУЛИДЖА . ВАШИНГТОН , 6. червня. — Сенатор Ловден заявив, ш о він далі думає добиватися від републиканської партії номінації на

на становище кандидата них Держав у 1928. році. Визначний демократичний провідник, сенатор Джейм с Люіс каже, що колибн губернаторові. Ал. Смитови вдалося до - бути більшість делегатів на демократичній конвенції, ш о буде іменувати кандидата на уряд президента, т о провід партії не буде примінюватн д о нього правила, що кандидата має ухва- лнтн кваліфікована більшість двох третин конвенції.

СОТКИ ЛЮДИЙ СЛІДЯТЬ ЗА БАНДИТОМ.

Злуче-

ЗГОЛОШУЄТЬС Я

КОНТРКАНДИДА Т

сеї партії

уряд

президента

тисяч і

ПОГОСКА,

жених

ка

люди й

банди

ДОЛЯРІВ ВИЗНАЧЕН І ськог о Оклагома, 6. червня. — Кількасот сил'ьно в опришків, який мав ‚укритися в він

сўхідних ліса х

ГОЛОВ У

Н

А

ОКЛАГОМ -

зору-

провідни-

`.

'

ОПРИШКА .

околиці на

сій

полює

Мат ю КаЙмса,

висів

Бандита мали розпізнати, як

сьом у місточку

у

свого авта.

за опришком,

ліс,

оточила

гоня

їхавшн

Повідомлений шериф сейчас зорганізував ^погоню

в

який зпюхав небезпек у Каймс лиши в машину та

втік'иЎ

та

та втікав

своїй'aWri.

далі пішки.

Зі-

По -

або

ЛШЩАРЯ НА РІК. У. Н. СОЮЗА; tW 9rSSSLt в п т Г

МАРША Л

ЧЕН Ґ

ВІДСТУПАЄ.

ТС

О

Зі Н

ПЕКЃІН, 5. червня. армія Марша л на

стнть

Пекин

на

ПІВНІЧ-

боїв.

опу`-

відсту-

о-

ПІД'

Чужн-

скрілюютьі

т

о

українських

відступає

Ченг

днях

Тс о

без

Ли п

і

залишит ь

якомус ь

комендантові!.

посольства

Проситься

та

діќл-

рів, деитистів, адвокатів, учи- як ріел-естентменів, контрякторів, І в усіх містах Злу- ад- калєнда-

телів,

купців,

в сторону Манджурії, а борон у

пить

бнзнесмепів,

інших

рядному

нецькі

свої

професіоналістів

подати

на

свої

1928

рік.

подати,

де

українські

позичкові

підприємців

чених Держав,

поміщення в

Союза

просимо

називаються

будівляно -

сили. Зі

всіх

боків

стара

реси для ються залишити столицю і рі У . Н . спокою. Рахунки
реси
для
ються
залишити
столицю
і
рі
У
.
Н
.
спокою.
Рахунки
ті
готові ОД-j
Також
наче
перечеркнути
больш '
'
є
і
як
вицькі
агітатори,
що
схочуть

скористати

кликати

з

замішання

і

ви-

банки,

ВН.зНІВ

СТРИ40 з .

Ще

Стри ю

не покінчнвся

приводу

внесеного обороною відклику процес засуджених обвннува-

чених, що брали участь у по-

діях

дня а вже стрийська тюрма загіов- нилася поверх двайцяткою а- рештованих молодих хлопців, яких запроторено під замітом мнимої приналежности до ко" муністичної до КСМ. Арештовані переваж но Укра'їнці зі Стрия, Болехова, Долини і Сколього, в тому

т. зв. ‚‚крівавої середи" в

.31. березн я

1926 p.,

партії ЗУ., зглядно

н

и

х

БЕРЛІН ГОТШЬСЯ ДО ЛЕТУНІВ

ШНЯЇЇ Я

ЧЕИМБЕРЛИ Н

І ЛЕВИН

СЬКОІ

БУДУТ Ь

ПСТЬМ И

АМБАСАДИ.

АМЕРИКАН-

БЕРЛІН, 6. червня. —- Цілий Берлін нетерпеливо жде на прибуття
БЕРЛІН,
6. червня.
—- Цілий
Берлін
нетерпеливо
жде
на
прибуття
Та
нових героїв.- Німецький уряд возьм е
Чеймберлина
і Левина
готує
величаве
приняття
для
в
тім
приняттю
го -
ловну
участь.
Президент
Пндербург
вислав
на
разі
привітну
телеграму
до
президента
Кулиджа та
висловив
свою
радість,
що
тунів.
Німеччина
може повитати
так
славних американських
ле-
будуть весь
час
ра
Летуни
Шурмана.
гістьми американського
амбсадо-

в

та

але

похід

ДАЛЬШОГ О

щ

зі

І

спілки, кооперативи, Народні Доми й інші підприємств; ЛЕТІЛИ З
спілки,
кооперативи,
Народні
Доми
й
інші
підприємств;
ЛЕТІЛИ З ПЕРЕШКОДАМИ.
Також, де
є
українсько-аме-
рнканські
школи
з правом
при-
лі трох ученнків стрийської
країиської гімназії.
Арештовано ось яких людей:
ТРЕБА
БУЛ О
ДВ А
РАЗИ
ЗЛІТАТИ
Н
А
ЗЕМЛ Ю
людности.

заворуніення.

ЎВИПИНЌОМ.

ПОЛІЦАЙ

Читаємо в „Газ. Поранній'З І вкінці усі українські куль- В
Читаємо
в
„Газ.
Поранній'З
І
вкінці
усі
українські
куль-
В
селі Драганівці
(пов. Терно-
турні
товариства
й інституції
піль)
польська
молодь
забав-
(як музичні школи, хори, теат-
лялася
з
нагоди
свята
3-го
ри)
і
громадські
установи
травня.
Молодь
не
мала
дозво-
(ќлюби,
товариства).
на
забаву,
тому
війт
Юл.
Просимо
поспішитисп з
при-
Хромик
казав
постерунковому
снлкою
Реченець
д
о
ЗО-го
мая
розігнати
молодь.
При
цьому
Р-
поліцай
Зємба
дробив

баѓне-

том

Раненого

лю,

22-літнього

Фр .

де

він

відвезли

помер.

д

о

Хромнка.

шпита-

Се

дянина

нов

си

в

грома-

в інтересі кождого і всіх українських імена поазбучно

Америці, б о

уста-

адре-

й

будуть

подані

і

будуть в руках 20,000 членів У . Союза через цілий Адресувати: Н.
будуть
в
руках
20,000
членів У .
Союза через цілий
Адресувати:
Н.
рік.
„S
V
О
BO D
А"
Box
34 6
JERSEY. CITY,
N .
J.
Видавництво
У
.
Н.
Союза.
,
np
Q
тда
ф
н
д
укрАШ
^
можливост
н
`
.

БОЛО Т

УКРАЇНІ.

ОСУШЕНН Я

НА

За

останні

роки

на

N крани

інтенсивне осу.

ШЄНТІЯ болот . активну

о збільшує плот у землекористу- вамия. ka-період в 4988 по 1927 на понад о0 тис. гектарів дослідні

площі

цьому

до-

14 тис.

ро-

ма-

сивів

тис.

боти

постерігається

рік

Україні

проведені

в

25 тис.

в

Селянств о

участь,

б

бер е

цим

всього

осушено

болот

роботи

гектарів.

на НІ до '

та

осушити

ЗЬО тис.

році

гектарів

намічено

і провести

ял

300

л

.

ріжннх

‚'кроварень,

аянсовйх

то-шо. 50

рух

підприємств

порцелянових 'та

заводів,

міст

тут,

ѓура-

містеч-

та

частку

з

23-х

частку

заліз-

заліз-

лень

кових

електростаціЙ,

пичих стацій та товарний

ннчий

поселень,

(частково теж).

Україні

На

Україні

можна

добувати

щорічн о фяного добутку торфяного є 1.800 тис. дес. (-4,23% ПЛОЩІ УСРР) . ні

о

170 міл. пудів

д

палива.

Джерелом

тор -

ви-

на

болота

палива

площею

в

загально ї

СЛІДНІ робот и Нині сушенню площ і

гектарів.

по

боло т

на

на

площ і з

вже

початі

великих

210

гектарів.

розраховано

виконання

Б-ти річног о ПЛИНУ осушений болот

го

Осушення

на

5

75%

цих

років

болот

і

дасть

перспективно-

на Україні.

З

ЛЬВІВСЬКОЇ

ВЯЗНИЦІ.

Ннні-ж на Украї- .Y вязниці на вулиці БаТоро скспльоатується до
Ннні-ж на Украї-
.Y
вязниці
на
вулиці
БаТоро
скспльоатується
до
630
тис.
го
приміщен о
відвічальногО
торфищ ,
пудів.
щ
о
дают ь
д
о
127
міл .
редактора
‚‚Професійних Віс-
Тепловий
ефект
україн-
тей"
Андрія
Гошовського ,
а
рівноцін-
сам
часопис `завішено
й
опсча-
ських
ний дровам, а собівартість тор-
торфів
цілком
тано.
фу
дров.
дешевша
за
собівартіст
ЯК
ПОЛЬЩ А
МОРДУ Є
ПОЛІ-
Отже
Наркомзем
заходиться
тиЧни х
ВЯЗНІВ.
біля
пожвавлення
роботи
в
цій
галузі
і
ще
цього
року
пере-
В
квітні
1926
р.
арештоваі
водить
розвідочні
роботи
на
під
замітом
державної
ррадн
площі
25.300
гектарів
та
Степана
Карповича
Гльока, йо
більш
пло
го
передержано
майже
рік
і
ѓці
в
в
детальні роботи на
5.15 0
гектарів .
арештах,
а
кільканацять
разів!
поліція
побила
його
так,
що
кров
текла
ротом
і носом.
На
В
УКРАЇНСЬКІЙ
АКАДЕМІЇ
перших
днях
розправи
Гльок
НАУК.
був
щ
е
на
лаві
обвинувачених,
Між
27
і 29
травн я
Варшав і
але вже так хорий , щ о су д за-' рядив відставлений ного д о
але
вже
так
хорий ,
щ
о
су
д
за-'
рядив
відставлений
ного
д
о
шпиталю.
П
о
переведеній
роз-
праві
суд
видав вирок
звільни-
ючий
Гльока-від
вини
і
кари.1
але
тог о
самог о
дня,
13
квітня
1927
p.,
увільнений
закінчив
1
життя
у
шпиталю в
Кобрині, на
Поліссю,'від побоїв
жандармів.
Хоча вирок
виказав
невинність!
Гльока,
т
о
Польщ а
осягнула^
своє:
одного
свідомого, а
тим

у міжнародній конгрес істориків східньо-евро- пенських країн. Від України за- прошено проф.

До Київа. прибув голова асо- ціннії науково-дослідних -уста- нов Північно-Кавкаського кра ю, визначнѓої; професор мате матиќм Вельмін. Проф. Вельмін прочитає низку доповідей наі зібранні УАН. Головною метою є годити цільний науковий звя зоќ з Академією.

нала-

о

приїзду

має відбутися

акад.

Перкута.

Кримського

та

йог о

д

Київа

Самуїла Фрідмана

Василя

Стрия

слідства

Лапчука

і

Миколу

слідства

(згл .

волю) , дозвол у ЧИ-

їх

на

книжок

і

часописів

і

ПОЛІТИЧНИХ

келій

дл я

поліції

недавно

в

Дашаві

Михайла

промову,

яку

похороні

виказало

доносу

Стефанова

в

но

і

8-дневнім

тюрмі волю, а слідство проти припинено.

В

ПОБЕРЕЖНИКА

(пов, Самб^р)

в

лісі

побережника

Пащака.

вбили

Думають,

люде,

щ

о

Ми

щ

заіі-

брат

родина

самою

і

шурин

Пащака

АРХИЕПИСКОПСЬ

У

цінна

КОї

ПАЛАТИ.

архиепископа

травня

щ

о

ц.

сні;

зѓ

ране

о

з

Посацького, Василя і Миколу Савчаків, Володимира Кураха, Айзіга Люстіга, Осипа Келлє- ра, Моріца Вагмана, Герша Шудріха, Маркўса Сегаля, Мак- са Цірлєра, Романа Гаврилова Маркова — всіх зі Стрия, Файвля Гельфгота, Романа К'о-

і Соломона Шпіг.тя з лехова, Сколього, коло з Долини.

Арештува'ин# і масові труси переведено ще перед Великод- ними святами, а слідство проти обвинувачених дотепер ще не покінчене, хоч до переведення слідства делеговано окремого суддю в особі д-ра Давидови- ча.

Проти запротестували арештовані го- лодівкою, яка треває вже кіль- ка день, при чім арештовані до-

магаються як найскоршого по-

випу-

щення тання ільннх вязнів. а арештовано Стефанова то він п. Кашія в Комарові. Переведе- повну Ми-

хайла

внпу-

щено

нього

бл.

з Дашави

за буцім-

проволіканий

стюка

Бо-

зь

з'

Добрян

Зо щука

ічення

донос

підбурююч у

виголосив на

слідство

безпідставність

передержаішю

на

УБИВСТВ О

Бсрестянах

убито

хайла

Пащака

малися ловецтвом без дозволу ціла такою

Паща

Майже

смертю

згинула

о

(батько,

ка).

ПОЖЕЖ А

гр.

Руму-

р.

пожежа,.що весь будинок пере-

урядов-

Маілята в Альба Юлія у

палаті

ії, вибухла Ї8 .

мінила в румовище. 8-

ців і 2 православні І-заскочені пожежою

у ріли, 7 інших булотяжк о

них. Богаті збірки

і

сіМ. Догадуються ,

пгдложила одна

церковні власти

бібліотека згоріли

жінка,

ловіком проти'її

розвел и

волі.

духовниќй

мистецтва зов-

огонь і

якўі чо-

її

ГАЗОЛІНИ.

БРАКУ

З`АДЛЯ

КОТТБУС, Німеччина, 6. червня. — Вилетівши з була бул о ще на землю, недалеко Берліна, в пруській місцевости Коттбу с і

злет і до На щастетільки зломився один пропелер, а аероплян ціло. цей випадок і звідтам летунів та зарядити Сейчас в Берліні, одначе летуни рішили о з нею повернуть-. Німецьке яероплянове і

не прийшло

Колюмбі я

тися. Запас газоліни вичерпувався

мрака, а компас

до

Айслєбен

Берліна,

Нрн

вмйшлн

Про

басадора

Чеймберлнн

і

гіопсувася

їм

аеропля н

катастрофи,

в Берліні

Левин

так,

коли

блукали, б о

тяжко

ш

о

і треба

попа в

було

на

він зарився

страшна

зоріентува-

раз

болот о

носом

злітати

малош о

багно.

в

і летуни

ам-

повідомлено сейчас американського амбасади

вилетів представник

до

поміч. Амбасадор

будуть ждати

доїхати

на направў

Ко-

това-

пропелери,

кореспонденти, репортери 1 і -другі. мрака захопила

нові

Коттбус, щоби повитати хотів їх мати таки аеропляном і заявили, ш люмбії і разом

риство Люфтганза вислало сейчас механіків

а з ними виїхали-на 8 аеропланах

фотографи Летуни вичерпали потім рез 43 години без перестанќу, рез

шов

сейчас-на

Чеймберлнн зїв загризло, шо не могли купити

Зелені

тільки

рочку.

пішов

а

д

кінових розповідали, щ о запаси

рухомих образів

від

вітер

і

газоліни. Буря

спинили їх

їх

лет

та

коло ІрляндіІ, а че- че-

Левин пі-

Коттбус,

в Німеччині. Найбільше пошкодила

їм мрака. їхали

цілий час

і почуваються

мим о

Оба летуни майже дуже бурмістра

сего

не

добре

спали

навіть

свята

приняття

вЄчеру

і

і добраніч: робіть, ш о

на

всі

склепи

були

о

сейчас

міста

спати.

білизни, б о

виперіть

-

--

Найбільше їх

були

Чеймберлнн сказав

врання

позамикані.

собі

і

хочете, але

(^`)

мені-со-

j

^

ВІНПІІЇ ДАЮТЬ ЛЕТУНАМВЕЛИКЕ ПРИЗНАЖ

М ВОЗДУШНОГ КОМУНІКАЦІЇ МІЖ ЕВРОПОЮ

АМЕРИКОЮ.

ЛОНДОН , 6. червня. —'Вістка про те, шо Чеймберлнн і Ле - вин доїхали д о Німеччини, викликала в Англії загальний енту- зіязм, неменший як лет Линдберга. Тому, що на Колюмбії їхав Левин в характері гейби пасажира, добачують прогрес в.справі наладження правильної пасажирської комунікації Між Амерн- кою й Европою. Такої думки е сер Кобгем, який перелетів з Лондону до Австралії і назад.

ЛИНДБЕРГ ВНЕБЕЗПЕЦІ.

КАЖУТЬ,

Щ

О

ТИ

ЛЕТОМ

ДОКАЗАН О

МОЖЛИВІСТЬ

И

'

МАЛОЩ О

НЕ

ЗАЛЛЯЛ И

ЙОГ О МОРСЬКІ

ФИЛІ .

МЕМФ1С, 6. червня. — Капітан Линдберг вйй- бул о вдарила

шов

в корабель з величезною силою та залляла цілий поклад. Лннд- і так в хвилі небезпеки, неможливий. корабли

тонув

за-

неспокійне

З КОРАБЛЯ

вечері на

берг вхопився

би.не притомність

поклад .корабля, щоби перейтися. Море

п

о

мори,

в

Попри

ту

бо

ожидают ь

по

радіо

филя ,

яка

Нагл о надійшла -величезна

шнурів

ратўноќ був

на

держався

по триюмфах,

всіх

один рік.

якої чверть години. Як-

цілком певно

був би

одержав

він

заявляє,

пригоду нема

нічого особлившого. знаючи,`що Його в Аме- на запрошення, щоб и їх відвідати. Треба-Ои від- що

ко-

другі . Зі

відпочиває

рнц і

рабли

відў вати він хотів би чнмскорше вернути

Линдебрг

міст Америк и

їх поинаймні

Линдберг знова назад до роботи.

;

ПАРИЖсшьПГ^^НДБЩ

г,:.

ЗВЕРТАЄ ОСОБЛИВШОЇ УВАГИ НА ДРУГИХ ЛЕТУНІВ.

НЕ

" ‚‚№^ЩА .r^.iWP B H " '

газети вправдіjripo"л'ет Чеймберлина і Левина, одначе зазначують,

Париські

розписуються

ню

у всім першенгтво належиться таки Лнндбергови,

точно

Берліна,

другі

світа

не

і

як

в той

ціли, яку в що Французи уважають Париж

це

було

спосіб,

плямі. Таке

їх

все,

що місті , а

станеться в другім краю, е

не

так

Парижі , не-

в

вже

а

не

до' тої

означив,, коли -другі

який долетів

долетіли

до

становище тоакують

соб і

осередком

в Франції,

славним .

або

в

другі м

ліс

сподіється дістати

бандита

живим

самим небезпечного робітника мертвим. Каймс має всего двайиять
самим
небезпечного
робітника
мертвим.
Каймс має всего двайиять
ряд
для
Польщ і
не
стало між
живи
кілька літ,
а
на
Його голову нало-
вже
має
своїй
ми.
Ц
е
стар а
знан а
систем а
совісти
цілий
рабунків та вбнйств. На
польської
поліції.
жено богато тисяч доларів,
надгороди.

M

M

СВОБОДА,

СЕРЕДА,

8-ГО ЧЕРВНЯ,

1927. `

BSvosoda" 1

г

W

iwipip.r

POUHDID

published

(ишк

1193

ш

і

Др'.

Кирило Трильовськнй. ```

„ДУМА ПРО МЕВД Ш

щ чених", піднесу тут осьІѓкТ по - У Тодішннй віцепрезидент граф воріг нашого

на-

дію:

ў-

обме--'творів

—ждуч и

-

- dill, except Sundayi

T

-

Повертаючи

місництва

заїлий

е

д

о

„зїзду

Голуховскі

народа

зосібна жилися д о безпосереднях зно-іверх" бу в талановито : ний, Коли по

міг

Т

ряд

що

від ньог о благодати.

ституційні інституції, а

„Шибеннчний

написа-

провалився. —

ana aolldayi

ПЛОСКОЛОБА"

ал е рівнож

at f t Grind Street, Jersey C'.ty, N. J. Owa.a by the Ukralolan National Association, la c

Edited

by Editorial Committee.

І

$

7.00

3.75

а.оо

Нарік На пів року

На три нісапі

На

На пів року

На три платиться 10 центів.

рік

,

місяці

.

син з міністерством

центральџнЃі

- -

бачив

реальну силу

краю

а

у

добре,

нред-

в

російськй —

б и бу в написаний

б

и

чисто

бодай

російськім письменстві відоі -

.

(Поясненне).

Batarea aa Second Сіам Mall Matter at the Post Office of Jersey City, N. J. oh March 30, 1911, under the Act ol March 8, 1879.

to- mailing at special rate of postage provided for In Sectloa 1103

AT U # Ac t o r Octobe r 3 , 1917 , authorUe d Jul y 31 , 1918 .

—:

в

к

а

і

т

така

сила,

як

б о ўлиці

возами,

шиною

селі

пару

були

о

коло

в

б

в

о

таки

т

о

щ

Щ

трих

—-

ливі,

щ

ТУТ

Н

о

е

о

о

на

Смита

е

юнії

Н

Р

е

П

е

і

в

втік,

щ

о

через

я

т

р

вислав д о голови „Головної ставляє таки богата польська рети
вислав
д
о
голови
„Головної
ставляє таки
богата
польська
рети
якусь ролю, xofn
II.
кий
час і справді
перевести
по -
Ќўземського остере-
шляхта з численною
світською
д о кращих
Росіяни
творів. А -
діл
Галичини
на
дв і
части,
щ
о
Чому
ти
х
безпосередно
п
о
Ради" d.
женнє,
щ о польська
гвардія на-
інтелігенцією.
привикли
„Ру - ле
написаний
язичіем, яким ні-
однак
л
вливом
Поляків ско-
знесенню панщини
слідуючих
а
зістало знесене.
родова
хоче
то й „з'їзд
учених"
польською
сщоГ'
програвали
пункт
за
хто
ніколи (автор
також )
не
ро
дваііцять
літ не принесли
нам
розігнати. — Тоді „Рада"
путігґомі-
в забут-
Та
„Головна
Рада" дала
лѓо-
7Л0І
такої
корнети,
якої-6
можна
літ а
вис-
д о ко'менднруючого тоді у
тє.
І тепер
треба
б
и
е
заста-
До
щ
е
й
чин д о видаваиня^цершої
чаео-
було
сподіватись т ю
зглядно
Львові
австрійського
генерала
тог о причинилася
обставина.
новитися,
говорив —- 'мусів піти
щ
чи не годилобися
сеї
друга
писи
в нашій
мові
(пер'шої вза-
прихильнім становити
тодііп-
Гамерштайна
пкмтшєм: ХтО'властиво
депутацію
з
за
повісти перекласти' на
україн-
в
лицќа"ллочала-чимраз
від'живої
„п о вченому"
та
За.іожена
1848 р. „Зор я Га -
галі
на
всіх
українських
зем -
ного австрійського
уряду
до
має у
рьке.
В сей спосіб міѓ'би щ е І
о.
більше
лях)
а
т
о
під заголовком „Га-
нас?
ЛьунОві.
розказу :
він ,
чі
р(иляк
попасти
в
і'сторію Укра-
5
0
0
відступати
народної
лицка
Зори",
нона
зорганізу
Про
с е треба
б и написати
ці-
2.75
польська
о
гвардія?
їнськбго
письмен'ства.
мови та закидати
вала
скликаннє
на
вересень
лу
книжку, таїі
і
т
о
багато
пропало,
А так —
що' з воза впало
депу
тацію і „зїзд учених відбувся.
Гамерштаии
успокоїв
себ-то з московська
по. цср-
1848
учених"
сторінок
тодішного
нашого
р . „зїз д русќих
Львова.
ковному, — хотя
ту
очивидна
вудн).
кнття
а зосібна
тодішної
за-
Коли
в падолисті тогож 1848
гвардія
революції
у
мішанину
виговорю-
Хотя
значна
частина тих
гально-австрійської, і
галиць-
р.
польська
народова
народний
чених"
(а властиво
„інтелігеп-'
ко-австрінської
політики поли-
шились би ие вписаними.
піднесла
прапор
ваИо на український,
лад.
була думки,
щ
о
літера-
розпочала
будувати
Львові
перейшов
майже
чисто мо с
СПРАВІ
ОГОЛОШЕНЬ
і ФОТО-
мовою
галицьких „Ру -
лалобися
барикади
(одна
з
них була
НІ
ковську
мову
сам її
повинна
бути
церковно-
ЃРАФІЙ
ЧЛЕНІВ
І ВІДДІЛІВ Д О
то
ю
Руській вулиці коло теперішио
умів)
і
сим довів
т
часопнсь
таки
перемогла
австрійського
го
дому „Просвіти")
т
о
то й же
до
повного
Зачав він
КАЛЕНДАРЯ
У . н . СОШЗА

- $Ю.ОО:

І

вияснити частею ар- д о тих ча- е відкрити і

д

може

краю,

руках,

пізнішій

Коли

б

лишилася

тод і

б

и

б и вже доси

розсліджена

тів") турпою синіа" славянська, та думка, мепство в народній зїзд товариство Матицю", книжки для тра заматсріла.

однак

шкіл

вскорі

Інтересним

було

е І просто від Чехів, котрі вали во. І пе лиш

однім

с

своє

слов о

взял и

просвітнє

тім

Чехів, лише,

завзяття

д

Зосібна редактор Шехович па ( о скільки у упадку. видавати —

„Семейную

також

таким

ал

як

же

твір

такий

міг

жити

та

Т а бібліотека

потім

библіотеку" е мертвородженнй творити? навіть сорок пла` і очнрид- і

язичієм,

життє

не позискала

передплатників

і

тних

гримнула.

но

G0 років

„Зор я

Коли

провідників

тог о

галицкая як о альбомЂ". ту книгу взяти д о рук і
галицкая
як
о
альбомЂ".
ту книгу
взяти
д
о
рук
і

чоло-

як мпого письмен-

вікови

„Народ-

внп-

ті па внбу Так повстала щ о опнин- кацапських

переглянути, т о аж дивно стає, пнќів взяло участь діяльности'манасі.

щоби

йому

Гамерштайн

збомбар-

утііверсн-

Львів, т о е ті будинки, д е польські опери, а передовсім

тет,

„Головна

оснований товариства

ний росило звалища дарував дованнє сталося. та величезна палата, лася руках. Основаннє

і

о

гніздилися

революці

аб о так звану Рада"

Дім "

т

е

„акадевіію"

дала''почин

товариство

собі від уряду,

своєї домівки.

В то й спосіб

в чисто

потім

‚Народного До -

властиво

актом

послідним

ми

Однак загадка та о й зніс понаписував переважну 1851 поміщени х там творів, ЛИШЕ

.

а наш народІцопідписував під нимиїмсна рі-

патріо- са м висту-

Коли

рево-

розвязання:

т

сам

прово-1 жних тодішних твердих

лишив-JTiB

о

та патріоток.

тод і

пи в

з

та'будови

р.' ю

пай-!^яюч н

д

Він епічною , пі д зглядо м вірша

складно-

заголовком:

дуже

поемою

Григорій Яхнмовнч. Роки'„Буй-Тур ь Всеволоді." вислав-

тог о кня -

HMt.ig,

Li що

в те , ш о „вт. Курсќу

пій подвиг и

з

я

з

а

Tajont прсстоліз державньпї".

.Н а тій поемі

показалось

„абецадло" ,

Інайяснійше, що твір поетичний,

навіть ал е мертвою, не може в забуѓте, і чверть століт- кацапсі.

-

мовою,

війні з ( написаний

Французами.автором,

вдержатися

та кра- попасти

Таке сталося

-талановитим'

виборчу ординацію

пізнійшс з творами Іронима А

письменника (о . Хнляка),

котрого

мій батько втратив своє.

Я чув,

під Цецорою .

щ о ваш батько Тоді, гетьман

по -

коли

Жул -

гнб

погиб коронний

кевскі.

Багато через студії над державного хиву, щ о відноситься сів

ще

архнвах старого галицького ѓу — уряду.

намісницького

у певно актів т о на- і, тод і неводна дотеперішн а загад-1 ка

шпмп

го

бодаАвзначна частина

ла

Східпа^ЃалІічина

бернаторського

щ о треба плекати пнсь- генерал мові. То й дував просвітнє
щ о треба
плекати
пнсь-
генерал
мові.
То й
дував
просвітнє

оснував також

щ

о

щ

о

в

и

НА

РІК

1928 .

, і

і д о нашого

більше можнабн

в НАНИХ

уряду була

ученими

„Галинќо -

мала

русќу

видавати

та народа, ко - майже

цілком

питаниє,

Календар У'. Н . Соіоза, ,

розходиться

Примірників, є

рсдником

між

лежить

має який

йому

на

найліпшим

бмате ,

и

тім ,

аб

знало

Ціни

є

як

20.000

У

яки й v мі^и^' и ЗДСЙ^чех се- ро -

амсоиканськими ч уі-:р,а,''іщя- Хто

а за-

д о оголошу.ваі

б чому тодішні наші „учені" на:

„матицею'

вони

вали сс товариство

видно,

З початком з напрямку Богдан ДІдицький грубезну книгу під заголовком:ід,,,-,, повинен дати своє

самого

дип

видав о-

іпро

нього

оголо-,

шенне

за.

зваживши,

носити

ла

$30.00; половина $15.00;

$10.00;

ша

оголошень п о $35.00. Хто хотів- би стити то снть прислати друку

помі-

найбільше лю -

зістала б и розвязапа. так часи

А

— треба

ждати

щі

вати

скорше наспіли

а рівночасно

па кра-

й працю-

Не

мож

заќіигути

так паз

товарист

стара

над тим, щоби поїш чим- Jлисі, тодішні ,,Русини" иасліду

івати

нашим JУ них того

д о календаря

. приступні, буде ви- примірників. Ці -

вельми

щ о наклад

Н . Сою

щ о забракло (ќў і

д о праці

f-y, 1 0

і'важнійшим

сторона 34 кв. палів, кощтув

у

тім

легка

ал

д

о

ь

Діднцькнй

з

часть

щ

о

чверть $5.00; пер - в

части

осьма і послідпа сторона

часть

в своїм оголошенню

також

свою

чи

і фотографію,

ч

н

бнзнесў, му -

свого

ні, т о сить кошт виготовлення

клішу; коли

з

неї готрву

д

о

поно-

такої

о

кліші з фотографії, т о значить,

65'де,

коштувати,

вйѓо-

друкар-

з'фотографії

йог о

оголошенн е

дорозш е

кошт

стільки

скільки виносить

тоатення

.ської кліші.

текст

на

оголошен ь мусить

ходитнся в редакції б шення належить посилати на безўслівно нс будуть Іру - куваТцся.

рів -

серпня

п о день 15.

оголо-

.

р.

Грош і

за

Оголошення

ночасно.

дит

кре-

Фотографі ї

братств Відділи У ѓ Н, кружки

і

співацькі

і

това`-

тса-

риств.

також

тральні, школи, банди, які суть

(коли

якѓій

риство

при

СоТбза, а

відділах У . Н . Союза

У.

кружок, і т. п. не єсть Н . Союза, таких

това-

співацьке

при

після

аідді-

-

у

аб

у

були

па адресу п о день

поміщені в

„Свободи"

15:

р. Рівночасно проситѓься ери - о

імя -

сум у

фотографіею-нек

і в.того демократичного духа, mo j „Головної Ради Русќої".

батькам,

слідуючих

били .

бух у

„Головну

полѓѓичне представництво

шог о народа; Русќа"

навіть пер-

шу

кнх

вони належать да 15-мілІоново- го ного

та „Рада" була пронята протндемократнчшім селян

і

Але

хом

справи

відруб-

„Русинів", заяв.дяючи,

галиць -

в

щоби вони

нічого

роках

преці

не

зара з

п

о

зорганізувал и

Русќу",

„Головн а

щ

о

о

Рада {

і від Росіян. -

ду

пр о

Вони

революці ї

Раду

виготовила

ПОЛІТИЧНУ програм у

малоруского народа,

і від Поляків

1848

ро - були ви-{пул и мови

як

у Чехів. Чехи відразу па

становищ е

своїх

ста-( уря д

всі

але

„седляків " — наші

хорўвати

проти неї

нагодою,

народної і І-іюц.їії ні

початку. ЦІЛК0 М

ненависть і зіста в

лежал а

ТСПЄ

руках

поК она в змагання,

е ли

ш

Самозвапчии

конституцію , „Рада " розпааася,

лиш і с

в

я

бс

Р

В

в

р

політичного провід PJ,-KAX св. Юра,

з

се б гр . каг. консисторії став

в

т

котрим

p., с е часи

азбуку"

самого на ДО „хлопсько ї мови", а інтрнҐН'Іду були щобн можностн усувати і зі школи

по

„Рутснн" від

на- зачали

Поляків

пожадапою

митрополита,

) I860

1851

д о 1860

„русќу

впроватити

письменства.

Шкільна

справа

Царанецкі

тоді-ві д

доіпроб а

майже

нічого не

жалобу,

щ о через

науку

старалася о в селянській мові можуть „заќ дл я „русќої"
старалася
о
в селянській мові можуть
„заќ
дл я
„русќої"
растися
блуди "
(очивидно, ре-
школах,
вона
гр.

лігійні), т о тодішний нтрополит ' Лсвицький

приказ,

та

наближалися

лігії

мови.

щоби

взагалі гр.

д

о

з

і

Н

е

разу

звичка

з

б

о

А

е

б

щ

и

о

т

о

е

ґ

Т

Ч

и

е

щ

е

с

Т

о

взагалі в руи#х духовенства та!більшо ї мертвеччини. Доперва

консисторії. Колнж польський j замах на вніс

Риму

арцибіскуп

розрухалн троха „Рутенців". Колнж Італійцймн

н о програній

та кат.! (1859) уряд надав краєві стату-

дав'ти,

гр. кат. катехити Jєві сойми, щ о посередно вибн-)

кат.

в своїй

церковної

священики ^ради потім послів д о державної^тя кого

— наші j6 o викорнстувалн ті нові

науці

ре-Іради

політики

уж е сла-

кон-'нонима

Хмельницький раз '

с`ебто

тів, такії справді ж Я гадав, котру час, з ласки черкаського сти.

щина,

—- Ва ш маєток,

То

чий

ваш?

ви маєте

колись

була

Субо

королів-

тільки на

старо

ротмістра

бо

його!

така, людьми й найбільше скритого отже скупнії. не видержав, від видобути ,

щирим,

нс

бу в

любив І

щирими

Хмель-.

Рот-

Хмельцнць-

дещ о

Вас гетьман посилав куди,

вн їздили так собі.'для

королів- й' 'ЗА те;'щ о було го - .;йаЗс7іо - '

від

цдстроїв

щиіе.і. Мій батько дістав

старости

Данилович а Чигирин. Батько СТЯГНУВ` лю д

йому осадив

урочище.

ро д і іі№ боду. ' :
ро
д
і
іі№
боду.
'
:

Гетьман кріпив се паданнє Данило'вича? —Не Суботів уж е мій. Суботова вже ста- його маєтків. ваш

роства

нема в інвентарќ

Копецполілкі за-

закріплював

нічого, б о

земель

не рахує

і гетьман

до старостннськнх

кум?

Чи

гетьман

4

справді

Кум

?

тя

гірший пи

і. частував паленќою, т о вином була

коло

балакати

Напитки

обилн

ннцький

містр справді

хвали не буде помішуватись

фо -

ка-

лєіідари па 1928 рік, зводять їх.

калєпдари), хотілнб,

— Козаки показати, Та к було. щ о самим хотіли Ляхам Турками не
Козаки
показати,
Та к було.
щ о самим
хотіли
Ляхам
Турками не битися.
пішов
що
ЖулкевСкі
бе з козаків.
Він
гадав,
Турків мала
вій
наскочить
на
щ
неприготованих.
сила, та
о
б.
Так справді
було.
Ал е
його л и
царство
й
тог о
убоялося.
З
та
бору
хтич
вже
нема
Жулкевского втікав шл я
за шляхтичем. Бачучи, щ о
Жул -
З'
Конец-
ким
воювати,
кевскі
й собі
подався
в
зад .
Жулкевским
бу в також
в
польські,
тоді
польний
геть
май. Коли польськи й
став
відступати, Турки рушили здо-
-
табор
його
у

і скубли Ляхів з сотня відворот.

мог о

з

Свободи" ,

на

ужнеться

на

виготовлення

коштів

безплатно.

календарќ

Всі

фотографі ї

опановані.

добре

письм а

Всі

вати:

83

V

,,S

О

Grand St.,

О

и

їх

серпня .

аб

С

і

тографії

прислати

найдальше

слати

й він мав охоту

моні-ордср , виписаний- .на`

$Ю.ОО.

покрнттє

з

графії друкарської кліші. Місце

гроші

фото-

мусят ь ^`бути '

адрЄсу-

належит ь

D

.A"

Jersey City, N. J.

В

ганятн сіх ХмсльшГцький j батька крила

боків . Козацька

В

и

У

т

ь

і

щ

і

спитав здивований.

чудом? Він польськнй-вельмо не-

го

жа. я український

Т

а

яким

р, и и ,.

„.„„ .

ли"щХКооГ ^ ^Жи^^ там

'

СКЗЗа

У зависокі пороги на мої ноги.

Люди

щ вас, та-що-ви к

ють,

о Він

текцію.

Я

б

и

кажуть

дуж е

маєте

не

те,

т

о

так, б о ласкавий його ви

П вас скину- старшини,

сотниківство.

сотником, не були

і би.

генералі-ного

вам бодай

б

и

не те, т о Суботі в бу в

що'гетьман

козак.

г 8 ^ Відки взявся _ батько з ‚козаками? зна (На - пе було. Був
г
8
^
Відки
взявся
_
батько з ‚козаками?
зна
(На
-
пе було. Був тіль-
дл я
і
к
и
,
.
м
і
,
"
про-
ми.
Мусі в
Козаків
батько зі .своїми козака',
б
бут и
там,
о
ві н
не -
`'т
тепер:
начеб належав до.іюляди Жул-
Ђ$Щ
о
нбв -

ваш

назад

кевсіс0гс);з

ним

-^аш^бятьк о

рукодай-

бу в

Жулкевского?

слугою

(Дальше буде)

„ГНИЛА РІКА",

я `буду

':'

А

діяв" 1 ):

нуту

знаєте

„Що'

'бідний

'

ЗЙДЛ.Я'І чргр^,, .

і

ріка із Товстого?

до кождого дступити,

щоб `було'лекше

жнти.

звідтам т о помалу,

Щоб

Тай Не забула в Новосілці,

Щоб вступити на Раштівці,

А вже

.

,

в

в

В

П

В

В

П

а

Д

д

о

т

о

ш

Й

я

е

даремне

щ

Я

так;

-^ШІ^^^Г^Т^ЕІТ -острить

ПДМЯТАЙТЕ НА РІДНИЙ

КРДИ!

кожжій нагоді збирайте иа- Р, Я

з

їђж

ну Ц.інолЛлім ^

в етцЯм SL. ^ТШ-шштяь-шя

"^^

OiYlDNANY B

1

Бо

Дотягнулась на Дубкійці, Тай злапали її в Стінці,

Вона-втекла в Постолівќў,

не ставало.

їй

сил

вже

Давай звідтам на Раківку. Повідали, молодиці,

поплила в ГородніщіС) Там помалу Йшла горОі

ЩО

к

у

и

ч

і

0

^

4L

U

"^^'

^^^^^

H

^

V

'

1

^прозвал и її ‚‚ГнияОю^І """ "

1

аЧЯПСЯІРТІОИ BATES;

TBrae

moDl

cent і

copy

і і

ГШРЕДТШАТА:

Поодиноке число три цевтн. ^.‚.‚.„.^ $

T%TT

Роѓ#Ѓїв ana Deriey СИу Rates:

S

Tarx'B-ent.fr .

5

s

, .110.00

s.oo

2.75

,.t

За пожду аміну адреси

На оголошення пеяг належить

висилати

гроші лише

В Джерзн Ситі I Заграницею:

; . інш^і^шйАиЛ

щптФК'ч'^Л

Канади

Телефон ‚‚Свободи': 498 Montgomery. Tea. У. Н . Союза: 1838 Montgomery.

Foreign Money Ordkr.

Адреса: "3VOBODA", P. О. BOX 346, JBRSEY CITY, N. J.

БЕЗ ПОСВЯТИНЕМА ЗДОБУТКУ

американській

В пресі тепер немало пишеться

портерів

сі портери

були

силою,

се

рабами

майже

ал е визволення

Мурннів

держави

виїмку

богато

день. Межи инчим

п о нинішний

Мурин

не бу в здібний

портерів

самих

зі сторони

найшовся

душі

про заходи

пулменівських спальних вагонів. Як ві- бе з південних панів. Визволили їх північні в Мертвою буквою, б о рабське вихованне покутує в душі Мурина ще'Й шо пізоиання решкоди ^‚.Нарешт і Лежиим хистом і завзяттєм.

з на-

домо,

зорганізувати

Мурини. Батьки сих

случаях лишилося

в тому ,

воно відбивалося

коло

зоргд-

непоборимі пе-

д о сеї праці

зорганізованій!, так

Смит

жив собі

СМІЯЛИСЯ

З ЙО-

Муринн-портерн

піддержувати

її

д о підприємців,

муринські

тоді

рабські

д о організації. Заходи

натрафлялн

чоловік,

портерів

все на

майже

Муринів.

який

взявся

та покласт`и

ц{ю.

боролися

власного дуже там заходитися Бені БІЛІ безвиглядннх заходів, і на тім усе кінчилося. Колнж заходи Смита справді вкладками, пулмснівські Почування

коло

проти

дрвго

розбивання

спокійн о

го

стали

точними

й

рабство

Його заходами удалося виполоти

Бені

Смит.

основи

під їх

звичок

організа-

з Сей чоловік зветься

Мурини зі своїх рабських їх

Як

довго самі

всяких

заходів

й не треба

було білим

панам

його організаційних

в Джексонвилі , в стейті

заходів.

Флориді .

стали

показувати

плоди, коли

в організацію,

лучнтися

ставити

домагання

побачили,

вже не

можна.

далі

урядники

спускатися

звичайно в таких случаях, постановили пани вжити най- один Джек- тільки, урядникови, е

Як

У Смита

зявився

лекшого способу, себто застрашування.

пулменівський урядник та казав йому забратися з міста

сонвила. Такий

Муринови на полудни значить

приказ

ЩО загроза лінчом. Смит се знав,

що

великої

за

смерть.

здінчовано, ал е замісць

ал е він заявив

він з

міста

засади,

Наймити

Смит

білих

не виточували.

канцелярія

не відійде. яку він бореться, панів сього йому загрожено спокійно ждав міста та збирають добровольців, щоби злінчувати ним ал е Смит

не хоче

Можуть його злінчувати,

він готов

завагалися.

населення

ал

понести

імя

навіть

не

покищо

пере-

процесу. Про -

тепер

Смита.

вн-

судовим

ходять

старається

слідуваннєм.

цдсу

агітатори

Головна

тятнути Смита з небезпечного міста,

не злякався:

Посеред

зорганізованої

з понести

вбют ь

кйне.

за'

поля

бою .

Я яку він бореться .

йог о

Він готов

вбють ,

смерть, але своєї думки не йог о

ТІЛО,

ал е не вбют ь

втікати дбала. Вона однак по - позискання прав думки , мови в
втікати
дбала. Вона однак
по -
позискання
прав
думки ,
мови
в урядах
і
зажадала поділення Галичини В сей спосіб учорашні раби щ о в
зажадала
поділення
Галичини
В
сей спосіб учорашні раби
щ
о
в
них народи-
на східну
і
західну
та
прилу-
лося
почуття
показують,
людської гідности. Як тілесне
чення
д
о
то
послідові
Закар-
дйнн
в
ПІКРННЄ nvilll людини ЛЮПИНИ UP nfivnnuTL^o
тог о Й неможливо . Раб , щ о боїться
відбувається
болях
дл я матерії
й дитини,
народженне лю -
і
так
дженне душі
не обходитьс я
бе Л„-. з
мук і
:
страждань.
без
мук, остає
наро-
Але^
на все рабом .
патської
'
Удалос ь
ї
(угорської ) Русн,
і и корот-
навіть толі
ня

В.БуДзнновськиЙ.

ЛЯТЕ КОЛЕСО.

пою

ти.

чн

реквірува-

Звідун вернув скоро , крнчу- далека:

тих , щ о пішли

вертають !

Вже

ІСТОРИЧНА

ПОВІСТЬ.

наганяючи

виплатити

НИНў. Колн ж

прилипне

-

калнся

на

маю

тілько'ротів?

клопіт.

рожннмн

ведучи

двох

ли

сира

в селі

руками. Ведуть коро- якихсь людий. Жовніри корову хлопів, три баби Один

надійшли,

(20)

клопоту

мусіі

себі

справді

Я повинен

дістати.

не наллєш, то^ к верну

Ллє, мене.

по- ( б и , Хиб а

ротмістр

буду д о Суботова. Я від

його

мати

що,з.порожного

ї'ї з ' к'оролівської , постійн о

ро.5Кі

н е дістанеш .

повязапнх

та

кінь

і малого

двигав

касн ващькрзаки все дістають па ч;іс СВЏжолд? Дііайблизшім та.крж.не дістав тут виступила попереднім, але

беЖчио"'бу.то розпускати

рабунок,

гачуваиі

всякою

хай

не-

кождий-жовнір

безпечну засідку,

їде нами і перестерігає! — ротмістр н

йому він сам д о мене. мені з того, щ тім, коли тепер

й

-

клопоту,

його заслуже-

ЧиМ

вона

спс-

вн

заробили

него

хлопчика.

діжк у

і' коли з плота. Жовніри! розказали,

лавкн

Міх каші,

щ о наскочили

хотіли

другий'ког о

на дві чи може

селі

нічого,

хати за селом. Забрали

таїцать'іііже

народ був упереджений. Н е

—-^іщучо

селі

жовнірів

колодами

заставою.

мушкетів,

міг влізти

хтось

перед

крикнув, позираючи скоса Хмел`ьницького , і Ч — —
крикнув,
позираючи
скоса
Хмел`ьницького
,
і
Ч
Хмельницький,відповів
ївно
лірбит ь .робити ; ріжні фіглі
Знаєте,,що л-собі міркуві
на
Чи`то не сей шибеник?
Він
— Який шибеник?
-
лишився в.тїм
Тепер
А мій чура. Я гадав,
селі.лио за
додумуюся д о того,
щ
о
він
нами
щ
е
він
втік
бунтує
від мене
йарод.
і
п
о
дорозі
Він,
хо ч
шлях-
тич,
.тягне
за
хлопом .
Очивид-
но,
б
о
са м
вж е нічог о
.
н
е
має .
Як
би-ще.
мав свою
дідизну, т о
тягнув
б
и
за панами
.
і хлопа не
жалував би.

нагодую' 3 ОДЙОЇ хати

до'алярмував

^

. дорозі

на

поза-

II

о ще тільки три чужі

По

раз кажу,

рабунку.

буде

Щ е побачу,

як буде

по. обо х

боках

села. гетьмана, У мені ие вільно займати.

Щ Може люди дудуть даром, щас- не доброму не дуже заси- -в нанблизшім селі. Вже доїздимо до

по доброму.

Бродів

Далі йдуть села

тимося.

него, б о поля

дороги.

Ротмістр спинив

будемо

сказав`зіскакуючи

Коні загнати

мож

,

наскоку

бою

були

Він козак,

але фіглі. я вж е нсраз щ

о