You are on page 1of 4

THf nRRARYOFTHE

УКРАЇНСЬКИЙ Д Н Е В Н И К
SVOBODA U K R A I N I A N D A I L Y

) 1927 УРЯДОвНИ ОРГАгІ ЗАІТОМЄчТ$.в.'.м О Р Г А Н І З А Ц І Ї У К Р А Ї Н С Ь К И Й НАРОДНИЙ


Щ j j o t-! OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, lafe
СОЮЗ В З Л У Ч Е Н И Х ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.
1 1
^ЬІГУШ ІШПІО.$ " ' ў——

ГРИ ЦЕНТИ. PIK5-XXV. 4:132. Джерзи Ситі, Н . Д ж . , четвер, В. червня,' 1927. VOL. XXXV. No. 132. Jersey City, N. J., Thursday, June 9. 1 9 2 , .
THREE c s m

КУЛИДЖ ЗА СКЛИКАННЄМ НАДЗВИ- ДР. В О Л О Д И М И Р БАЧИНСЬ- ДЛЯ КАЛСНДАРЯ У. Н..СОЮЗА! С


Ш КИВАЄ П А Л Ь Ц Е М
КИЙ п і д т я в СОБІ Ж И Л И .
НА 1928 РІК, КОМУНІСТАМ. В ВАРШАВІ ВБИТО СОВІТСЬКОГО
ЧАЙНОЇ СЕСІЇ КОНГРЕСУ Краєві часописи доносять,
що др. В о л о д и м и р Бачинський,
який від д о в ш о г о часу вів у г о - Проситься українських ліка-
Французький міністер закор
донних справ А л ь б е р т Саро з о ПОСЛА
МАЄ ВИРІШИТИ СПРАВИ ПОВЕНИ, ПОДАТКІВ і д о п о м о - рів, дентцстів, адвокатів, учи- недвозначно накивав падь- 1

дові пертрактації з польським Р О С І Й С Ь К И Й СТУДЕНТ БОРИС КОРЕНЌО, М О Н А Р Х І С Т ,


ТИ ФАРМЕРАМ. бизнссменів, як купців, цем комуністам 27. травня п і д ВБИВАЄ РЕВОЛЬВЕРОВИМ ВИСТРІЛОМ ПЕТРА ВОЙКОВА.
урядом і через те б у в поставле
ВАШИНГТОН, 7. червня. — Президент Куяидж відбув ни- ріел-естеитменів, контракторів, час дебати над інтерпеляцією з
ні конференцію зі сенатором Смутом, одним з провідників ний поза скобки українського інших професіоналістів I домаганням, щ о б и правителі ВАРШАВА, 7. червня. — Зі словами: „Це за національну
републинанців, а сей після конференції заявив, що президент громадянського життя, підтяв підприємців в усіх містах З л у ство виявило своє становище Росію, а не за інтернаціональну", стрілив 19-літний російський
уже бачить потребу скликати надзвичайну сесію конгресу. собі в лазні св. Анни у Л ь в о в і чених Держав, подати свої ад- до совітської Росії. Сказав Са студент Борис Корейко до совітського посла Петра Войкова,
Сесія малаби бути скликана на місяць жовтень.' Малиби жили на руках і під г о р л о м та ресн д л я поміщення в калєнда- ро: „Комуністичні посли бе- коли'той говорив на залізничім двірні з А . Розенгольиом, ди-
на ній розглядати головно.три питання: допомоги жертвам вн- зажив трутини. рі У . Н . Союза на 1928 рік. руть розкази з Москви і руко- пльоматичннм представником з Лондону, який по зірванню
диву ріки Місісілі, обниження податків і допомоги фармерам. Непритомного відвезли й о г о ) т
а к о ж водяться ними в своїй роботі зносин між АНГЛІЄЮ Й совітами вертав через Варшаву до Мо-
питаля. Часописи пиі уть, просимо подати, де скви.
Сесія малаби бути коротка, хиба шо демократи продов- систематичної руїни та насидь-
що його життє б у д е мимо ііего є і як називаються українські
жилиби її боротьбою проти допущення Смита й Вера. ства д л я заведення диктатури Коренќо прнближЧ'вся до Войкова і просив о паршорт, а
вратОваие. банки, будівляно - позичкові
пролетаріату через д о м а ш н ю коли йому відмовлено, дав 6 револьверових стр)лів. Смертель-
Ш О Р НЮ ЙОРЌУ ПРОГОЛОШУЄ ДЕНЬ.ПРИЇЗДУ ЛИНДБЕРГА у{ іЗ`'` ?- і
спілки, кооперативи, Народні{
Доми й інші підприємства.
війну". Виразну пересторогу но ранений Войков виняв свій револьвер І' стрілив, щоби б о -
ронити себе, але куля полетіла в воздух, а сам він непрнтом-
СВЯТОМ.
1

А Л Ь Б А Н С Ь К А С П Р А В А ПЕ- Також, де е українсько-аме- Москві дав і прсмієр Бріян, ко-д


ний впав на землю. Його відвезено сейчас до шпиталя, але він
М А Т И ЧЕЙМБЕРЛИНА РОЗМОВЛЯЄ ЗІ С И Н О М У БЕРЛІНІ. РЕД л і г о ю НАЦІЙ. риканські школи з правом при- л о загостив д о него два дні пе-
рсдтим російський комісар за- до години помер.
НЮ ИОРК, 7. червня. — Мейор сього міста Вокер видасть людіюсти. )
Ж Е Н Е В А , б. червня. — АЛЕ Президент Польщі Мосціцкі і міністер заграничних справ
у слідуючу суботу проклямаиію до населення міста, щобн воно І вкінці усі українські куль- кордонних справ Чічерін. Чі-
банія віднеслася д о Л і г и Націй черін скаржився на те, щ о Ве- Залескі заявили в совітськім посольстві своє співчутте та ви-
відсвяткувало день приїзду Линдберга до Америки, себто елі- турні товариства н інституції
в справі вирішення конфлікту слали вираз жалю з приводу цього випадку до совітського
дуючий понеділок, як публичне свято. (як музичні школи, хори, теат- лика Британія зірвала вза-
який запав між Югославією : ємини з Р о с і є ю і спитав, уряду в Москві. Все те одначе не спинило Літвінова, шо засту-
Мати детуна Чеймберлина, що перелетів з Америки аж ри) і громадські установи
А л ь б а н і е ю по тій причині, ще не вплине се на змі- пае Чичерина, від протесту, який він вислав сейчас до поль-
піл самий Берлін, говорила нині на радіовім телефоні зі своїм ( ќ л ю б и , товариства).
альбанський уряд казав прна ну становища Франції д о Росії. ського уряду з приводу вбийства. Він закидає польському уря-
сином. Мати була в Денисові, в стейті Айові, а син говорив П р о с и м о поспішнтися з при-
рештувати урядовця при ю г о дови недбальство зглядом білої гвард'ії, яка знайшла в Поль-
з Берліна. силќою. Реченець д о 30-го мая Бріян відповів на се, щ о в по-
славянськім посольстві в Тнра дібних справах Франція посту- щі свій притулок.
Дирекція почт у Вашингтоні виточила Фредови Сілови, с. р.
ні, в якого переведено ревізію і В Польщі викликало вбийство велике занепокоєннє. По-
почмайстрови з Гемстеду, на Лонѓ Айлен`д, процес, чому він Се в інтересі к о ж д о г о грома- пае на власну руку, однакож
знайдено матеріилн, щ о вќазу- Москва д о б р е зробить, як спи- боюються, шоби цей факт не став для Польщі тим, чим стадо
дав листи до перевозу літаком Чеймберлина, коли сей не мав дянина і всіх українських у с т а
ють, ш о цей урядовець вів вбийство архикнязя Фердннвнда для Австрії.
лайсенсу на перевіз почти. нов в Америці, б о імена й адре` ннть пропаганду в чужих кра
піонажу. Альбанія заявляє, сн б у д у т ь подані п о а з б у ч н о і приспішить поладнання
ПОЛІЦІЯ СКРІПЛЮЄ СТОРОЖУ ПРОТИ СТРАЙКОВИХ що мала д о цего право, б о цей
урядовець є альбанським під-
б у д у т ь в руках 20,000 членів У . справи довѓів, йкі Росія винна БЕРЛІН ВИТАЄ ЧЕЙМБЕРЛИНА І ЛЕВИНА. `
Н. Союза через цілий рік. Франції. џ 150,000 ЛЮДЕЙ ОЖИДАЛО ПРИБУТТЯ ЛЕТУНІВ, ЯМНК
ЗАВОРУШЕНЬ, даним, а Югославія зазиачує,
що Альбанія нарушила в той
Адресувати: ОБСИПАНО КВІҐАМИ ТА РАДІСНИМИ` ОКЛИКАМИ.
450 ПОЛІСМЕНІВ СТЕРЕЖЕ ФАБРИК. „S V О В О D А" МУСОЛІН1 с п о д і є т ь с я Д О В
юсіб ексториторіяльність по- БЕРЛІН, 7. червня. — О 6. ѓод. вечером прилетіла Колюм-
НЮ ИОРК, 7. червня. — Заряд поліції поставив коло всіх
сольства. Box 346 бія д о Берліна. Чеймберлина і Левина витали зі ше більшим
кушнірських верстатів, з яких деякі робітники вийшли на ГОГО ПАНОВАННЯ.
JERSEY CITY, N. J. ' ентузіязмом як витали Линдберга в Парижі. Колюмбія надле-
страйк, скріплену сторожу, щоби не допустити до повторен- Італійський преміер Беніто
Видавництво У. Н Союза. тіла в товаристві 15 німецьких аероплянів, окружила Берлін,-а
ня вчорашннх бійок межи страйкуючими а нестрайкуючими НЕЩАСЛИВИЙ ВИПАДОК У Мусоліні, який як провідник коли діткнулася землі, надійшли до неї американський амбаса-
робітниками.' БОРБНЧЦТВІ. фашистів перебрав пять літ т о дор Шурмаи і німецький міністер торговлі Куриіюс та прн-
Разом ДЛЯ страйкової служби відставлено 450 полісменів. ПОЛІЦІЯ МУСІЛА БОРОНИТИ му керму Італії,,сподіється, щ о внталн летунів від імени німецького народу і уряду, а Шурмаи
4 ,
-Нині їїлрештг-вдяо 10 страйкарів,- якЃ не ХТУТТІГИ слу-іиѓн ч ю - Гр. Ввеиль-Феяииишин з Кан- КОМУНІСТІВ; б у д е оставати на чолі прави ще й з раменн Ам'ерики. Музика грала американський націо-
лісменів. зас Ситі, Канзас, пише д о на-
Поліція мусіла боронити ко- тельства ще яких десять а б о нальний і нмн, а з ѓрудий 150,000 публики чути було тільки ен-
шої часописи: Дня 2. червня ц.
ПРОКЛЯМАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА ПРО ДЕНЬ ПРАПОРА. р. ‚‚Американський Л е г і о н " у-
ІМУНІСТІВ, КОТрІ У'СТрОЇЛИ; СОбІ
28. травня мітинг в Гайд Парку
пятнайцять літ. Коли д о т о г о
часу ііе вспіє перебудувати
тузіястичні оклики. `^а
Бурмістр міста Шольц вручив летунам великий вінець, а
ВАШИНГТОН, 7. червня. — Президент Кулидж видав нині ладив кулачну б о р о т ь б у , яка
в Л о н д о н і , щ о б и запротестуй- Іта.тії, то г о т о в остатн преміе- другі обсипали їх квітами. ‚Поговоривши дешо з представни-
проклямаиію до американського народа, в якій заќднќўє його відбулася в „ М е м о р і я л Г о л " .
ти проти правитсльствл Веди- ром навіть довше, „не з бажан- ками преси, летуни всіли до автомобіля і поїхали до американ-
до святковання дня 14. червня яко Дня Прапора. Між иншн.мн боксерами змага-
кої Британії за зірваиня взає- ня мати владу в своїх руках, сьиої аМбсади на вечеру. Завтра начнуться офіиіяльні приняття
Се свято встановляється на 150-нй ювилен приняття звіз- лися також Сеймі Мантсль Рак-
мин з совітською Росією. К о - тільки ізза свого розуміння о- в президента Гінденбурга, міністра заграничних справ Штре-
Здистого прапора американським конгресом. Президент Ку- форд зі Стівом Адамсом.-У
муністичні промовці з трибуни, бовязку". Таке сказав він 26. земана і в других.
лидж пригадує засади рівности, свободи думки й слова, за які другім „равнді" МанДЄЛЬ уда-
прибраної червоними прапора- травня в італійській палаті по-
американський прапор усе стояв. рив Адамса в груди так сильно,
ми, хвалили Москву і ганили
Він закликуе край виставляти того дня американські пра-
що той упав на шнур, зі шнура
на підлогу і по 15-тьох мінутах
Велику' Британію. Прислухува-
слів серед бурливих оплесків
фашистських послів. Мусоліні
ЛИНДБЕРГ ПРИГЛЯДАЄТЬСЯ ВОЄННОМУ ДІЛУ НА КОРАБЛИ
пори з публичних і приватних домів та відбути відповідні
врочистости по школах і громадських осередках.
помер. Тій нещасливій сцені
лося їм кілька тисяч людей, але
декому' зі слухачів стало т о г о
заповів корінну перебудову МЕМФІС,
приглядалася 3,000-на публика. держави; перебудова зачнеться КОНТРОЛЮЄ ГАРМАТИ 1 ДОВІДУЄТЬСЯ ПРО С Е К Р Е Т И ,
за б о г а т о і з р о б и л и наступ на
ФРАНЦІЯ П Р Е Д Ш Д А Е АМЕРИЦІ ПЛАН ЗАБОРОНИ ВІЙНИ. Маидсля арештовано, але по
зложенню ним 5,000-долярової
комуністів. Подерли червоні
прн ќінші сего року. Палата
послів переміниться тоді в ор-
ДЕРЖАНІ В ТАЙНІ НАВІТЬ ПЕРЕД `ЧУЖИМИ С У В Е Р Е -
НАМИ.
РАДИТЬ АМЕРИЦІ ЗАКЛЮЧИТИ З ФРАНЦІЄЮ ВІДЛОВІД- J поруки, він зістав випущений прапори і зачали бити кому- ґан корпоративної держави і
НУ УМОВУ. ністів. Заледви кінній поліції З КОРАБЛЯ МЕМФІС, 7. червня. — Линдберг находиться
на волю. В суботу', 4. червня, послів б у д у т ь вибирати націо-
ВАШИНГТОН, 7. червня. — Стей'товий департамент дістав вдалося внратувати комуиіс- вже в половині дороги до Вашингтону. Весь час відпочиває та
відбудеться у поліцігінім суді льні корпорації, створені
від французького уряду офіціяльну депешу, в якій Франція тич.них промовців перед кула- приглядається життю на корабли, особливо муштрі. Справ-
псреслуханнє, яко має виріши- чартером праці; загальних ви-
пропонує Америці роспочати з нею переговори з цілЛю заклю- ками розснтузіязмованого про- ність жовнірів вправляе його в дійсний подив, особливо служ-
ти, чи Мадель є винуватий в'у- борів не б у д е . „ М и нині п о х о -
чення договЬру про заборону війни. лєтаріяту. ба при гарматах, яка вимагає великої скорости І зручности, б о
бивстві Адамса, чи ні. роняемо всі брехні, загального
Американський уряд ще не дар Франції відповіди, але по- найменша проволока чи неосторожність приносить каліцтво.
демократичного виборчогоі
спитав І`ерика, американського представника в Парижі, за Комендант корабля показує Линдберговн всі тайни та
СВІТОВА ХРОНІКА, j права" -ж- сказав бомбастичноі
іілнзчі вияснення. сховки, які замкнені для звичайного чоловіка, а навіть для'`еу- ''''`
я к ІДУТЬ П О НИТЦІ ДО Д о Будапешту приїхав інкоґ- Мусоліні. '"' ' ' j ' ' ' '
Як видно з пропозиції, Франція використовує американ- веренів чужосторонніх держав.
КЛУБКА. ніто ген. Вранґель, щ о б и пола-
ський профранцузький сентимент, витворений летом Линд-
берга. В н е д і л ю , ^ , травня, утопив- годити конфлікт, який зродив- І. РУДНИЦЬКИИ ДИРЇҐЕ№ СТРІЧА ЧІЧЕР1НА З UJTPE3EMAHDM.
ся в Ред Ривсрі к о л о Гонор ся в тамошній рос. еміграції на НІМЕЧЧИНА БУДЕ ЗАХОВУВАТИСЯ Н Е В Т Р А Л Ь Н О , Т А К
ТОМ УКРАЇНСЬКИХ ОПЕР.
МРАКИ НЕ ПУСТИЛИ ЛЕТУНА НА ПІВНІЧНИЙ БІГУН. (Канада) Джррдж М у р . Слід- тлі претенсій д о престолу кн.
ство виявило, щ о утопився він, Кирила і М и к о л и Миколаевича. Дирекція державних опер
ЗАЯВИВ ШТРЕЗЕМАН.
ТА ВІН ВСЕ ТАКИ СПОДІЄТЬСЯ Д О Л Е Т І Т И Т У Д И . БАДЕН-БАДЕН, 7. червня. — Відбулася тут конференція
ФЕРБЕНКС, Аласка, 7. червня. — Австрійський летун будучи пяним від самогонки, Ґен. Вранглеь відвідав регента Київ-Харків-Одеса запропону
кої напився в Івана Павлюка з Гортія і прем. Бетлена. Опісля вала п. Антонові Рудницькому) між совітським комісарем справ закордонних ЧІчеріном а
Джордж Вилќине заявив нині, що він на сей рік покидає вже Штреземаном, німецьким міністром закорд. прав. Обговорю-
свої наміри доперти літаком до північного бігуна та прослі- тої-ж місцевости. Комісія коро- ген. Вранґель відїхав д о Брук- в Берліні дирігентуру цих о б `
нера зажадала покарання Пав- селі. — В копальні „Варвара" у єднаних опер на найближчий вали головно зірванне зносин між Англією а совітами та вбий-
днти околиці межи Аласкою а бігуном. Вилќине не міг доко- ство совітського посла в Польщі. Штреземан заявив, що НІ-
нати своїх намірів через густі мраки, які залягали всю околицю люка і відповідно д о т о г о Пав- Карвіні засипалось 12 шахтя- сезон. Антін Руяницький і
меччина задержить строгу невтральність, але нарікав на кирнн-
від місяців. люка арештовано за знехтован- рів. Д о вечера відкопано 8, з нас нині єдиним Українцем,
7 неживих і 1 тяжко ране- ну роботу Третого Інтернаціоналу. Чічерін заявив в справі воий-
ня Акту Тверсзости. кий скінчив фахову школу для
Вилќине ждав на нагоду до лету вже другий рік, але все ства, що воно не потягне зірвання зносин з Польщею з приво-
ного. — Ріка Волга підноситься оперних дирігентів, т. зв. „Май-
надармо. Та мимо сього він не покидає свого наміру та впев- ду т о г о ; що польський уряд сейчас виявив, свій жаль, але м и м о
зі скорістю 20 цм. денно. Вже стерк^рс" (після „Вищої .Му-
ияе своїх знайомих, що кОлнсь таки довершить свого діла. НАЦІОНАЛЬНИЙ Д Е Н Ь П О - піднеслася 4 м. понад нориаль- т о г о задивляється він дуже песимістично на дальші відносини
зичної Школи" у Берліні) і від
ДЯКИ В КАНАДІ. між совітами' а Польщею. ї`ї і І
БОРОТЬБА ЗА ДИТИНУ СНАЙДЕРА. ну поверхню. Рада комісарів
Національний комітет; д л я Надволжської Респуб. о г о л о -
кількох літ працює в цьому на-
прямќу. Щ е як свіжоскінченин
КРЕВНІ ЛРОЦЕСУЮТЬСЯ З А ПРАВО Д О ОПІКУНСТВА.
п
НЮ ИОРК, 7. червня. г-тЧ Й МЇСЦЄВОМу стейтоному суді в по- святковання діямантового
вилею конфедерації рішив зро-
сила стан ‚ о б л о г и в 8 округах. гімназист, здавши державний
ДО ТИХ ОКруГІВ СТЯГНСНО'ВІЙСЬ- іспит у „Музичному Інституті'
„. БОЙТЬСЯ ЗРОСТУ РШПйЙОС^
віті Квінс заповідається сензацінний процес за те, хто чає бут`и ПРОТИРЕЛІПЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОБІЛЬШУЄ СВОЮ
опікуном малолітиої дочки Снайдерів, котрої мати вбила бать- бити неділю, 3. липня, Націо` ко і часть цивільного населеіг у Львові, він став помічником . -,,:.. л , нтб{. АКТИВНІСТЬ.
ка та була засуджена на кару смертн. Д о опікунства зѓолоту- нальним Днем Подяки. П р о п о - ня, щ о б нс допустити -до ката- дирігента у львівському місько- Р И Г А ; 7. червня. — З і ВСІХ сторін ДОНОСЯТЬ, І Я # рЄЛІГІЙ-
еться з одного боку брат убитого Снайдера, а з другого мати нуеться, щ о б и л ю д е збиралися строфи. — Німецький райхстаґ му театрі. Видно, що державні ність в Р о с і ї зростає мимо т о г о , щ о уряд відноситься д о церк-
Снайдерової, у котрої домі дівчина жила від трагічної пВдії.. в той день у значнійших цент- прйняв у третьому читанні за- театри на Радянській `Ўкраїні j вн в о р о ж о . Послідні Великодні Свята; в яких взяли участк на-
Рівночасно заповідають ще один процес, бо асекураційна рах на богослужепня з псдя- кон про о х о р о н у німецької ре- (стараються притягнути до себе віть жовніри Червоної Армії, артисти театрів і другі, заставили
компанія, в якій Снайдерова заасеЯурувала свого мужа на камм за благодати, щ о п о х о - спублики 323 голосами проти! всіх фахових земляків на `чу-, Проти релігійну організацію д о б і л ь ш завзятої б о р о т ь б и з ре-
дять від конфедерації 41. жині. лігійністю.
86,000 долярів, не хоче виплатити обезпечення.

11 БЕЗ ВСТУП
Г HLVOEODA" (IJaUJtTT.) }
ДР. КИРИЛО ляв в у х о на п о л ь с ь к і нашепїу-J
НОВЕ УГРУПОВАННЄ ДЕРЖАВ
uwipip.r PUBLIJHED POUHDKD
dally except
И93
SUND-yi
m l holiday-
ТрильовськнЛ. ` ваНня.
Д і й ш л о д о т о г о , щ о міністер
B
at S3 Grand Street, Jersey Oty, H . J.
' ED by the Ukralnltn National Ajsoclatlon, lac
Edited by Editorial Committee.
„ДУМА ПРО МЕЩИКТА ПЛ0СК0Л0БА" Ш т е р л і н ґ сказав: „ Ч и й о сќіль- По закінченню В е л и к о ї Вій- інтересів держав, щ о її склада-
ки рутенська нація має істнува- ни в Європі в и т в о р и л о с я три і.
ти — полишається д о рішення групи держав, звязаних `між с о - Фактично-тепер справа сто-
I aa Second (Поясненне).

Accaftaace (or mailing at tpeclal rate of postage provided for ID Section 1 1 0 3


o.f taa Act of October 3 , 1 9 4 ? , tuthorlied July 3 1 , 1 9 1 8 .
Д у ж е інтересним є розсліди-1
ти, якими д о р о г а м и зайшло і віраЃ
МОВЛЯВШОЇ галицькому соймови".
ў М о с к а л я тверда{ Т и м ч а с о м — т о й же Відень,
б о ю спільними інтересами. О д - їть так, щ о . з В е л и к о ї Антанти
ну г р У У становилип
осередні `дійсними союзниками між со-
сам ўдо'жив так ординацію д о держави, .що п р о г р а л и Велику б о ю з а л и ш и л и с я л и ш е А н г л і я
L, . WASCAIPTION RATES І ПЕРЕДПЛАТА:
вкоренилось в Галичині моск-
шою
А л е т р е т о ю , може
причиною
найбіль-
поширення, сойму, щ о „ Р у с и н и " в ній ніко- Війну. П р о т и них с т о я л и дер-j та Франція. Італія все далі й да-
У
Она РИГ,..'
Six M a t j i
ТНИ#О c.oii a copy.
I 7.oo
t 3.75
Поодиноке число` три цента.700
На рік
На пів року
Т - Г - Г І # - ^ І — - Г'Џ-4
. . , x , . „ . . . . .
Їl 3.75
вофільство. Є се д у ж е покруче-
на справа і в короткім начерку
представити ие дасться. Та
москвофільства у нашої і н т е д Ґ ЛИ б і л ь ш о с т і ! не м о г л и мати!
генції по 1848 p., се б у л и арнс
жави-доТ5ідниці, ш о складалні лі р о с х о д и т ь с я у своїй політиці
Р о з п у к а е з л и м д о р а д н и к о м : Антанту. Д о Антанти також^ФРІИіНєю. Італія виявляє все
тократичиі погляди, (й, яких во н і ч о г о отже д и в н о г о , щ о коли! прнуислялася трета група" ма-Тсільшу експанаію- т а імперія-
U u

На три місяці 200


всеж таки пару^слів присвятити
В Джерм-Єяті 1 Заграницею: на набралась, ііаолідуючи сліпо; в р. 1866 Прусаки п о б и л и на г о ЛШ держав, щ о звалися М а л О ю л і з м і має намір опанувати С с
T H - 7 M - a l p t K i . . J . . . . . . . . . . . I a.oo На рік . ЯТЯТЩШШШВІЄІПШ ЇЙ грдиться.
польську інтелігенцію і читаю- л о в у під.Ќенігрецои Австріяківі Антацтою. В першій Групі б у - р е д з е м н е море, щ о противне Ін-
Foalfa and Da-sty CHy Kates. На пів року . . . . ^ . ^ . . . „ ^ . . . $ 5.00 І так — е ш е . в т р и ц я т ь о х р о - ( к і л ь к о т а м т о д і п о л и л о с я ук-
чц п о л ь с ь к у літера`туру, . . . лиЗ'тТімЄчЧина, 'Австрія, У г о р ; .тересам Фрапцїї,-%к$ також не
Tart, months -.75 ках т а м т о г о століття npnTxaaj
п ;

За кожну аміну адреси П о кровавім погромі, який раїнської ќ р о в и ! ) і здавалося, L ОДИНОКН41


ЩІІВ-нЗ НА.тім
CIДTY,ft-'TRL'^'
був д о Г а л и ч и н и д л я студій ро- що Австрія віддасть незадовго
справили мазурські с е л я н и , в Італія та ацом мрпю. Італія вняв-
1: та Туреччина.
. "SVOBODA", P. О. BOX N.IJI сійський учений Поґодін, ко-
ЙГЙ-ІРУП
:
За оголошення редакцій не відповіла а.
1846 р. збунтованим проти „ци- „ р о с л ї д н о є воздиханіє", не див- АІнгаія. Д о них спільником б у - як т а к о ж наміри пошнрювати
346, .ѓайву трш`і не л и ш е І щ о вивіз звідси
саржа" польським шляхтичам ,цо — щ о тоді Дідицький о г о - Мала Антанта: Р у м у н і я , свій ВПЛ'ИВ В А ф р и ц і та в Малій
масу старих грамот і доќўмен- л о с и в в
- відпала Полякам о х о т а о д у - ! „ С л о в і " статтю, П о л ь щ а , Ч е х о - С л о в а к і я та Ю - А з і ї , д е Франція вже давно про
тів, щ о відносились д о нашої
„ л ю д - трій внсказав погляд, ЩО
ДО ВІДВАЖНИХ СВІТ НАЛЕЖИТЬ історії, але і навязав
зносини з усякими галицькими
близші
шевлятись польським
к е м " — а польські письменни- лицькі „ Р у с и н и " а Росіяне сс:
ки як П о л ь та Качковскі, взяли- адін народ!
го-Славія, ^ вадить с в о ю
Ц е б у л и три основні ў г р у п о - політику. Т о м у відносини МІЖ
імперіалістичну

Щ е не вийшов світ з т о г о подиву, яким повито о с о б у ' Українцями, як ось з істориком вання держав, д о яких приста- Ф р а н ц і є ю та І т а л і є ю тепер д о -
ся д о возвеличування старої Він видав т о д і навіть бро-
м о л о д о г о летуна Линдберга, ще переповнені часописи Його Денисом Зубрнцьким. — Сей валн инші держави, щ о не вели сить х о л о д н і , а почасти ft не-
п о л ь с ь к о ї ш л я х о т с ь к о ї історії. шурку під з а г о л о в к о м : „В адін
фотографіями і описами прйнять та овацій, щ е жде Л и н д б е р г а учений знаний є не л и ш зі своїх своєї самостійної п о л і т и к и , а приязні, к о л и д о д а т и д о ц ь о г о ,
А наші се читали тай жаль їм час ( г о д и н у ) научітса малору- що Італія иноді з г а д у є про свої
як героя нове приняття в ріднім краю — а вже маємо новий польських і російських творів, стало. Ч о м у про наших князів снну по велікорусски", дарма, завжди 'знаходилися під впли-
летуиський рекорд. Чеймберлнн і Левин доконали, н о в о г о ге-
р б й с ь к о г о чину і дали практично доказ, щ о аероплянова пра-
іі з внсказу, щ о д л я селянн- та б о я р ніхто н і ч о г о не пише?
- досить псалтиря та часо- І Богдан Дідицький написав всликоруськи поправно
ЩО і він сам, д о кінця по ЖИТТЯ
вом т о ї чи иншої 'групи держав,
землі на б е р е з і
моря,
Середземного
які знаходяться в межах
г о в о чн о к р е м о ї б і л ь ш о ї держави. Франції. З т о ї причини ці дві
вильна комунікація між А м е р и к о ю й Є в р о п о ю це вже справа с л о в ц я . — Він станув на стано- 1
Такими державами б у л и Есто-
найблизшої будучности, це факт, який жде тільки сфінан-' вищи, щ о галицькі „ Р у с и н и " , а — та щ о ж ? мертвим язиком! А рити ие ііавчнвся! б у в ш і союзниці навіть пережн-
совання. П о л я к и писали живим і х о ч їх ,А тепер — з р о б і м рдиц . ма иія, Латвія, А л ь б а н і я та Греція ли м и н у л о г о р о к у д о с и т ь "тіес-
Росіяни - - се один народ, а за лий відскок на бік, та киньмо В той час, коли увага в с ь о г о
'`Два геройські лети посунули людство о один щ е б е л ь даль- ним пішли і-Діднцькнй і Ш е х о тодішнє письменство ие б у л о покійні часи; і Італія і Франція
світа звернена на Китай, де від-
ше на ш л я х у поступу. А між тими успішними геройськими л е - вич і другі.
1
т'ІЇМн 'е ще один геройський л е т Нунжессера і К о л і . Т і послідќі,
демократичним, т о всеж такії о к о м в теперіщщсть;.
б у д и л о воно народну
Надзвичайно причинився д о ^ і с ь м е н с г в о мертве, п р о д у к о - мий процес
гордість! Майже точнісііщкр ТАКИЙ СА
пере^РДИТЬ
, .
буваються незвичайно
справа події, внслід яких ще годі
великі{
з б і л ь ш и л и б у л и сврї Військові

що всдавилигя не одним геройством підчас світової війни, щ о


і $ сили на грудях н а й б і л ь ш і , відзначення, пустилися перші, в
APMIIJ:
.поширення симпатій д л я Росі Іване нашими кацапами,, т а к о ї н а ш о г о
фактTIOWO'AV російської
НАРОДНОГСРвідроджен- бачити, а також на Совіті
т о р д о с т н між нашою суспіль- ня на Закарпатській Україні: Р о с і ю , в самій Європі відб;
кордоні.' - І ѓ ' ^ й`'
З М а л о ї Антанти в і р я о і о г с љ і
далекий лет через океан і згинули по всякій п р а в д о п о д і б н о - (
юзннцею" Ф р а н ц і ї - лишилася
впоперек Галичини на У г о р щ и - ї ю с т ю викликати не б у л о в си- і тут „наша" інтелігенція пере- ся події, щ о привели д о н о в о г о
сти в морських филях чи в нншім нещастю. 1 вони великі герої,
пу в 1849 P., а то на поміч Авст- лі. В о н о л и ш е п о г л у б л ю в а л о ту нята чужим, аристократичним перегрупований держав. Т е пе- Ю г о - С л а в і я та поча'сти' Ч е х о -
хоч Не'діпняли ціли. Великим героєм є і Л и н д б е р г , щ о , не зва-
жаючи на трагічний лет Нунжессера і К о л і , пустився і собі в л е т
рії проти збунтованих Мадярів страшну прогалину, яка б у л а в тім випадку
та стоячих в їх рядах польських між нашою інтелігенцією а се- хом, та уживає у
МАДЯРСЬКИМ
д у - регруповапне почасти закінчи
РОДИНІ
ч у ж о ї л о с я , а почасти ще тільки на-
Словаччина. Т и м ч а с о м
п о ш и р ю ю ч и с в о ю експанзію па
Італія,

через океан. Балканський півостров, захо-`


легіонерів. Наші земляки иоба- лянином, а т о тим б і л ь ш е , ще мадярської мови, так як га- крес.тюється.
Та Л и н д б е р г людина м о л о д а , самітна, в якої сміливий п о - пила під свій а л л и в А л ь б а н і ю .
чилн на власні очн силу і блеск той послідиий, вийшовши з не Прибалтійські держави: Пс
рив являється д о певної міри навіть природним явищем. А л е лицька уживала п о л ь с ь к о ї .
Р о с і ї ; вони завважали, щ о ро- волі і не найшовши відповідно
щ о ж м о г л о спонукати д о лету Левина, людину, яка з нужди І тут інтелігенція з ненависти тонія, Латвія, а почасти Ф і н - Ц - Л і з л р и я т е л і о в а л а та , уклала
сійська мова споріднена з на- го п р о в о д у у „ с т а р ш о г о брата' П І Ж

д о б и л а с я грубих міліонів, яка жила серед вигод і достатку, до „ с м е р д я ч о г о Русняка-хло- ляндія та Литва, п о п а л и п і д ' " і д о г о в о р и з Болгарією,
шою, тан п о б а ч и л и таки її чн- р м і е ю т а
а яка пустилася в ту небезпечну д о р б г у , не сказавши навіть — попав в безпросвітне піян па" цурається н о г о мови, а повний вплив А н г л і ї , яка н и м н . У У " У г о р щ и н о ю . Та
слова своїй жінці. Оставив жінку і діти, з р о б и в тестамент і
виїхав. І х т о це, Левин-жид, с е б т о той жид, я к о г о загально
сто українські полки в російсь-
кігі с л у ж б і . — Звідси виросло
переконаниє, щ о л и ш е М о с к а л ь
ство' шукає панської — та сягає аж м о ж е шахувати, як во'на
А л е ж . москвофільство на тисяч кільометрів на північний забажає відповідно д о своїх
т о г о

зо` всіх ЛАСЯІ


, к и ^ чином Ю г о - С л а в і я опиин-
боків оточеною

вважають як прикованого д о гроша, який не має слави очай- шої інтелігенції в першім де схід — за російською. Російсь- інтересів. Т а к о ж і П о л ь щ а все Це " " рставить
иязнимн е
їй дсржаваі
її в тяжке політичне
може нас визволити з л я ц ь к о ї
вивч'И-
д у ш н о ї людини.

життя не дають ще задоволення людині, якої д у х сягає д е щ о Відни австрійський


І
неволі, з під п о л ь с ь к о ї шляхти,
Як бачимо, сам гріш, а навіть міліони і щасливе семейне дарма щ о і над нею стояв у що так дуже-дуже с л а б о огріла тися не годна і
сятку літ по „весні народів" кої вона „на дистанц" —

нашу націю — стало д л я нас рить м о в о ю мадярською та за- і з Р у м у н і є ю .


ТГ?МУ б і л ь ш е і б і л ь ш е попадає п і д істановище
далі г о в о - вплив А н г л і ї . і#анстьен
. j ! 1 t .
Те.САМЕ
"" й п р и м у ш у є шукати
нових комбінацій, щ о б н якось
уряд. — вирватися з оточення, з р о б л с -
висше. І от завдяки таким людям людскість поступає вперед. Наші галицькі земляки не зпа- шкідливим ще і з д р у г о ї при- нсдбуе р о б о т у над рідним на- Недавно Франція уклала з
н о г о І т а л і є ю , яка має б а г а т о
Завдяки таким л ю д я м поступає техніка, медицина. Завдяки ли тоді, щ о ті самі московські чини: родом, з ч о г о л и ш користають Німеччиною мирову у м о в у , ві- порахунків з Ю г о - С л а в і є ю . Тим
таким людям визволюеться світ з кайдан темноти і поступає. війська Ішли все на поміч п о л ь - В о н о д а л о підставу Полякам чужинці д о м у під іменем Л ь б к а р н с ь к о г о б і л ь ш е , щ о з М а л о ї Антанти
Завдяки т а к и м . л ю д я м як К о л ю м б відкриваються н о в і ' з е м л і , ській шляхті на Правобережній до деиунціования тодішннх Страшний, трагічний се акт в д о г о в о р у . Чим далі, тим б і л ь ш е Румунія ц і л к о в и т о стала на б о -
а завдяки таким л ю д я м як наші козаки твориться історія Україні або на Волині, коли ук- „ Р у с и н і в " , перед Віднем за H історії нашого н а ц і о н а л ь н о г о ; ці дві держави схиляються д о ці Італії, а П о л ь щ а увесь час `
народа. Бо наші козаки, щ о підпливали на малих човниках раїнські селянн-кріпакн пробу- симпатії д о Росії, отже за й відродження! ітіснійшого . співробітництва, д о неї залицяється, -
Чорним морем аж під сам Ц а р г о р о д , щ о з в о д и л и б о ї з ту- вали бунтуватнся проти пансь- нахил д о державної зради! ^ и и в и и — ^ ^ ^ ^ ^
и и - в и и_ м и р н о г о й навіть приятельсько-
И І Ш
Т а к о ю н о в о ю - с и л о ю , на яку
рецькими галерами — це б у л и не менші герої, як ті, щ о пусти- к о г о визиску. В сей с п о с і б аристократнч
лися перелетіти океан. Т о м у 1 козацтво з а х о п и л о цілу д у ш у пий, москвофільський напрям ПАМЯТАЙТЕ НА РІДНИЙ КРАЙЇ м о г л а б и опертися Ю г о - С л а в і я ,
є Німеччина, яка не л и ш е еко-
н а ш о г о народа своєю сміливістю та геройством, як з а х о п л ю - Д о с и т ь — щ о той похід М о с - пошкодив нашій справі і в д о лниу шк уее економічних,
їх б о г а т о хіричиіі,
але й п
номічно відживає, але й полі-
ють тепер світ лети Л и н д б е р г а і Чеймберлина. Перед відваж- калів на У г о р щ и н у в 1849 р. лині відчуживши інтелігенцію При кождій нагоді збирайте на: Рід- тнчних.
тично з кожним д н е м з д о б у в а є
ннмн світ клонить г о л о в у . Відваги і мужности треба о с о б л и в о причинився неабияк д о виќли- від народа — але рівночасно^ ну Школу, Інвалідів, сиріт та політнч- Мала Антанта почала розеі все б і л ь ш е значіння та впливу.
нам, Українцям, які дуже часто д о р о ж и м о малим І т о м у нездіб- капня москволюбних почувань послужив він і д о ослаблення ї нмх вазиіа в старім краю.
Жертви належить слати до краю патися й можна ра^у^атТ^, щ о Крім т о г о Німеччина схиляеть-
иі добачити властиву велич, а ще менше її діпняти. Т а к о ю ве- і між галицькою інтелігенцією і в горі, у центрального уряду
л и ч ю е рівнож І наше національне внзволеннє. навіть між нашим селянством. OBYEDNANYE J-ДНІ ї ІСТНУВАІШЯ ВЖІІ ПО`ЧІЧСЛЄНІ.
ся д о б і л ь ш о г о сприятелюі^ін-
ня з Францією', яка 'є вірною о-
пікункою ' Ю г о - С л а в і ї . Т о м у ,
j
котрий тим о х о т н і н ш с н а с т а в - PHILADELPHIA, Р А П р и ч и н о ю ц ь о г о є розбіжність що Ю г о - С л а в і я н е має з і і і м с ч ;
В. Будзннов`ський. війска, щ о б и ЗАТРУБЃЃИ p 0

д а л ь - л ю д и все бувають отверті. Я ні нас у з б р о є п і . Як би нс те, щ о в


ю х 4 I U

Конєцпольскі розпечатав, и и о ю б е з п о с е р е д н і і х кордо-


ч

ПЯТЕ КОЛЕСО.
ший похід. Рота
ТАЙНИ
рушила з него, ні з й о г о челяди не МІІ однім селі я тільки підступом розгорнув,
вперед серединою села, ведучи в и д о б у т и
письмо ВИЙМИВ
й о г о п о д о р о р о з д о б у в д е щ о харчів, моє вій- став читати. Читаючи, т о мор ше дивиться на можливість о б -
перед с о б о ю повязаних з а л о ж - жи. І 'сам пе каже, куди їздив і ско б у л о б и вимерло з г о л о д у . шив ч о л о , т о підсміхався. Скін- єдпання А в с т р і ї з Німеччиною,
иів, вона вже тепер спокійній-

ІСТОРИЧНА ПОВІСТЬ. ників. В селі жовнірів ніхто не н о г о ч е л я д ь не знає. Він і пе- Сс б у л а р о б о т а Хмельницько- чнвши, сказав: проти ч о г о раиійше сама гост-
займав, б о всі б о я л и с я за жнт-^ред своїми л ю д ь м и криється го. Р і ш у ч о й о г о ! р о протестувала. В разі їх о б -
(21)

потому у й о г о зятя Данилові!- Тися І погиб ЗАРУБАНИЙ ШАБЛЯ,


тє заложників. Аж три версти Як т о може бути, щ о б н ні й о г о
— Зразу б у в у Ж у л к е в с к о г о , Турками. Батько ие хотів зда- за с е л о м ротмістр спинив по- чура, ні н о г о візник не знав, — Т и бачив на
чув на власні уха, щ о
ВЛАСНІТО ОЧН,
— Наш король дуже високо
літає.
єдііання, Німеччина б у д е мати
безпосередні к о р д о н и не л и ш е
— Я к б у д е війско, як б у д у т ь з Ю г о - С л а в і є ю , але й з Італією,
хід. Но й о г о приказ жовніри к о г о він бував,, хто у него б у - бунтував?
ча. Конєцпольскі також зять, ми. Конецпольскі, я І решта роздяглн. заложників, щ о б вав, з ким він балакав? „ М е н і гроші, т о низько не впаде, що б у л о б и вигідне' д л я Ю г о г
Ж у л к е в с к о г о . Т е п е р з р о з у м і є моїх товаришів опинилися й — Він захитриті, і Ц о б и таке Хмельницький замітив. С л а в и на випадок . конфлікту
. о д я г и " спалити. Жовніри Сказав, щ о їздив шукати жінки,
те, чОМу мій батько мусів бу`ТИ' ликах. Конецпольскі був у не- виконали.; приказ.. Два г о л і - Бреше, б о як би так, т о нечжри- р о б и т и при свідках. АЛе віті tine
1

— Т о ж т о ! — гетьман зітх- межи нею а І т а л і є ю .


майже в кождім п о х о д і Ж у л - в о л и півтретя року, я три. А л е грлісінькі і хлопи і ' а р и ч у р у . л ц о заніего: р о О й т ь ' і Т а к і нув. — К о б и г р о ш і , к о б и вінс-
кевскс)р.р, Ідучи в похід, батько він б у в деинде, я деинде. бабн. .стояли
г о - вав би сего перед с в о є ю , ліеля-`
на середи- дяіо. Бодай ие втікав би від неї
фіглі. Сотник каже.ІАДСГІ-то
я- ко! Відки в о з ь м е ш ? В с ь о в ру- О т ж е тепер міністер І загрп-
все брав і мене з с о б о ю . Отже Тепер я розумію, чому геть- кийсь шляхтіічі`Се№чура в и х о ках панів шляхти. Ш л я х т а г р о ничиих справ Ю г о - С л а в і ї М а :
дороги,!тп днвнлнся, як г о - відвідуючи когось,
взяв і т о д і . Коли польське вій ман з вами панькається — рот- рить,. ї х шматѓе. К о л и в ж е ' пився вперед і м и й о г о б і л ь ш е ший не дасть, б е з г р о ш и й війс- рінкович працює н а д - п і д г о т о -
Гетьман, котрий знав, щ о
скспвже йнвтікало і р о з б і г л о с я , містр промовив, коли Хмсль- з ѓ о р і л о , війско р у ш и л о в даль-1 Хмельницький їздив д о к о р о л я , нс бачили. Очивидно; тс ка не наймеш. Сама шляхта, ду- ваішєм грунту д о зближення
полишаючи о б о х гетьманів, ницвкий замовк. — Він тямить,' шу д о р о г у , заложників поли- в танній місії, не дивувався, щ о Хмельницький вислав його, ж е лихий жовнір. до Німеччини. . і
мій батько зі своїми козаками що в о б о р о н і й о г о жігття ваш шаючн за с о б о ю . щ б б н всі села по д о р о з і звістив З д р у г о ї сторони м о л о д а ту-
про се не розказував челяді — Г р о ш і м о ж е дасть Венеція, рсцька респулика т а к о ж окру-
і з -етьмянами відступав перед батько втратив своє. Т о м у він про наш похід. Хмельницький
ротмістрови. правда, бісився, коли х л о п и п о - війско м о ж е дати Україна. К о жена` в о р о г а м и . С о ю з н и к і в во-
якими шістьма сотнями Турків, лишив вас у посіданню. С у б о -
що ступали нам по пятах. Кож- това.
дий козак д о р о г о продавав ші
Решту д о р о г и рота пройшла "є хотів сказати
вже б е з ніякої пригоди. Д а л ь - Ротмістрови гетьман
села належали д о г е т ь м а н а , ' т а к
поясняв:
причину в и х о д и л и проти нас з а з б р о е н і ; ^ " JFTJ
" п о
^ с
" о г и на м о ж е найти знова т і л ь к и в
т а в т и

Берліні. На перешкоді сьому


- Гетьман зі мною цілком не казав, `що той вітрогон п о к и н у в ; ^ " ТО

своє життє. Жаден не погиб, не панькається. Я р о б л ю свою отже війско в й о г о с л у ж б і му- —' Саме т о г о , щ о їздив щука- й о г о і втік, та т о м у р о б и т ь йо г г о я л и географічні перепони:
виславши на т о й світ бодай де с л у ж б у точно і совісно, ВІН с е '
С І Л
„ 0
"ш а у в а т н ч у ж у
власність.,ти д л я себе жінки, не чванився и у - т а к о г о збитќа. А л е я старо- — Козацтво, т о о б о ю д п и й Туреччина відділена від Німсч-
сятка ворогів. Сила ворога бачить і т і л ь к о всего. Суботів, Прийшовши д о Бродів, рот- тим перед челядню. Він вже му лнсови не` вірю. Т о таки сам меч. Без-него не о б і й д е ш с я ини Ю г о - С л а в і є ю та Грецією.
зменшалась о м н о г о скорин кажу дам, не є в інвентари чер- містр і Хмельницький зараз `старий і не хоче, щ о б н з него Хмельницький вислав й о г о . і ніякій війні. Щ о правда, т о не Це також р о з у м і є й Ю г о - С л а -
наша. К о л и ' р а з " Т у р к н наперли каського староства, д о к о т р о г о з г о л о с и л и с я д о К о н е ц п о л ь с к о - ' с м і я л и с я , як дістане гарбуза. Я Так виглядає, щ о чура{ гріх. А л е , поставивши козаків зія, а т о м у вона вже тепер по-
сильнійше, гак ПІР з, нами змі- належить Ч и г и р и н С у б о т і в міЃ го. Гетьман позвав д о себе п е р - ' д и в у ю с я , щ о він т о б і й тільки з р о б и в се на приказ с в о г о сот- на ноги, т о також викличеш чинас дебатувати у пресі пи-
шалйся--Жу.ткеНскі вп^й', ' ПАК- і перейде на моїх дітий.
1
ш о г о ротмістра. Ротмістр здав вищебетав. Ч и не б у л о се по щіка. Затямлю с о б і се. . . проти с е б е вовка з ліса. М і ж гаіщя п р о з б л и ж е н н я д о Туреч-
ЦІMJЛОЮ
ТРУПІВВЃДСТ
ритий
R JKYNOJP^,турецьких — А б о на мачуху, як б у д е я- свій рапорт і додав: І п я н о м у ? ` `-` ` і . м . - ' : М-з Ясновельможний гріють
н и м и зараз знайдеться якийсь іини. Навіть Г р е ц і я ,
Косинський, якийсь Наливайко, себе з а г р о ж р н о ю ^ б о к у Італії,
почувши

ВИЦИМДАДАК НАЛЇ.
ІВ. М и . перебиті' д о по Козацький сотник, к о т р і ї Ѓ ^ .
ПРАВ'ДА;
1
ка, — ротмістр д о д а в сміюч'ися. гаДииуза п а з у х о ю , поли'шаюч'и
якийсь Павлюк, якийсь Остря- схиляється д о т о г о , щ о б и свої
внци, Нар'еі — Мачуха,,як б у д е , б у д е ма- - Що 'ми'!
тй№к.т.ІЙ1 в ЙоУорукаХ'деякі з е м л і чЄр-
HHJRMV Ч и не. ГАКЃ' пане сотнику? спори з Т у р е ч ч и н о ю нарешті
вже ти своє і лишиться тільки цри приїхав сюди я сразом
н р в е лзьім р. м
жннооюг о, , ,т"я:жкількох
к о г о вина,
ЧЕЛЯЇ каського староства, відділені
0
Турки, побачивши, ш о їх приказ чарках паленки-
Не кождий козак такий, як ось покінчити та прийти д о мирно-
ШИЛДЙ
мени.к^.стади втікати. Н ^ с . - л и - своїм, — Хмельницький додав
ТЉ
якась загадочиа,,хцтра, і ЩІ . т - Т е кажи х а к і ' В і к з
л ^ і н к і . ' Л і с о в и м и твердо-, наповнюючи послідні мою д у м к у небезпечна, птиця, д н ю не пе, о т ж е не д и в о , щ о че-. для
( ще старостою Д а н и л о в и ч е м
чигиринського піДстаро-
ИаіИ ХМІЄЛЬНИЦЬИИЙ. го співжиття.
нетртеія'г Іганііщями
л и с ь ми д о Дністра. Броду там
не б у л о , вода йшла велика. МИ
пробра- чарки. Мене перестерігали перед ним,,'лядь нічого не з н а є '
Бачу, щ о вам д о б р е дієть- але я не вірив. Тепер, за такий — Я все
- ротмістр замітив, — коли короткий час спільної д о р о г и , Т е п е р в Галичин'і і ' на Волині
не вірю й о м у J ТАКИ
t - Які з е м л і староства?
— А С у б о т і в і Суботівка.
тѓи. ` У
І — Т а к і не так. Б у в а л и не нова комбінація держав, а в ній
т і л ь к и Павлюки. Б у в а л и й такі, зно'ва воскресає ідея імперія-
Таким ЧИНОМ накреслюється

вгасиђш спрагу і б і л ь ш а часть з с о б о ю возите таке вино. Щ о ХОЧ Я дуже м а л о балакав з ним, конспірує .українська шляхта, як Сагайдачний. . л і с т и ч н о ї ' Німеччини, яка г о -
— Т и в не Свої річи не`втор-
л я г л а спати, Конецпольскі, лед- то мусить бути в ваших л ь о х а х ! показалося, щ о він справді конспірують.ўкраїнські міщад канся.Г— гетьман перебив с у в о - Сагайдачний за с к о р о п о - л о в н о й привела д о світової
' ви вп`ав на з е м л ю , так зараз Шкода, щ о я не в Чигирині. Я кривить д у ш е ю . ни. Т а к о ж х л о п с т в о 'непокоїть- ро. —- Се д і л о м о є і підстарос- мер. Н е д л я П о л ь щ і за скоро, іЙнн.
вснув. Надійшов якийсь Волох, зазирав бИ дуже часто д о вас. — Ч о м у так з л е думаєш про ся. Щ о й сам Хмельницький ти. М о ж е ш відійти. а д л я козаків. Як б и не те, тої
що в Д н і с т р і р и б а л ч и в , М и по- Буває ў в а с , підстароста Чап- н е г о ? — г е т ь м а н с п и т а в ; - - - П о л - б у н т у є х л о п і в , маю д о к а з и , хто зна, чи нині я сидів б и щ е ПІСОК ЗАСИПАВ МІСТО.
П о хвили д о гетьмана п о ќ л и -
балакали з ним і о б і ц я л и й о м у ліньскі? і кова старшина х в а л и т ь ; Й о г о , — Я к і ? ! — гетьман крикнув, кали Х м е л ь н и ц ь к о г о . Хмель- тут, в моїх Бродах, як гетьман Ураган, щ о л ю т у в а в н а д і К о -
грубу нагороду, як дасть нам — У мене кождий буває, не й о г о батько б у в чесний - ч о л о - ' — С ю д и ї х ! " ' п о л ь с ь к о ї корони. Б р о д н м о ж е д а н д о м ІѓЎ годин, засипав ціле
ницькніі поклонився, ВИЙМИВ І
човен. Він сказав, щ о має вели- тільки такий щирий друг, , як вік. Я б л у к о так д а л е к о Відко-j — Побунтував усі села, крізь зза пазухи б у л и - б и о с і д к о м я к о г о коза ці,- місто піском д о б к о л и ч н о ї пу-
снльноопечатаннй
які ми їхали, виїхавши зі Л ь в о - пакет і передаючи й о г о К о - к о г о полковника під регімен- стині. В деяких місцях на ву-
що ЗАРАЗ
кий човен дві версти, відси, та Чапліпьскі. . т и л о с ь б и від я б л у н і ?
приставить fiorq нам. Ротмістр вихилив послідиў ^— Він дуже таємничи'й. Вжс^се Іва. М и нігде не Могли
Пішов і вернув д о нас, але з чарку, подякував і відійшов д о ' о д н о свідчить проти него. Чесні'хліба. Скрізь виходили проти
нєцпольському,сказав:
том гетьмана України... Ч и не л и ц я х є на пять метрів вис`к
так пане сотнику?
1
піску. Н е д а л е к о вІд.ціста ‚зі в-
Се, від к о р о л я .
{Дальше буде). нула `валка, вдушем^^сім.
2 ) Б у л о це Р . Б. 1912. в осени ќурўвати з тими дистриктами, шешгя, котрі появилися в аме
}
УВАГА! т: Т Р Е Н Ш , Н . Д Ж . ! `іщ
УКРАЇНСЬКА' П Р А В О С Л А В Н А ПАРОХІЯ ПРЕСВ. Т Р О И Ц І
УВАГА! ГОЛОСИ ЧИТАЧ№ Блаж. пам. еп. С о т е р Ортинсь- к о т р і не є зорганізовані. О т т о риканській пресі, щ о т і л ь к и а
кий б у в дуже, .ІоН^ч`^ий- б р а му т о Виконавчий К о м і т е т Май т і л ь к и майнерів п о т р і б н о ' 'та С Т А Р А Н Н Є М У К Р А Ї Н С Ь К О Г О
ПОЗІР! МІКІСПОРТ, ПА.! П О З Ѓ !

— - ўстроює '- ` ком е д н о с т и між священиками нерської Юнії п р о г о л о с и в щ о нема страйку. С е ` є вербу АМАТОРСЬКОГО КРУЖКА
МОЯ ОТВЕРТА ВІДПОВІДЬ' Н приказ т о д і ш н о г о А п о с т . страйк у всіх майнах мягкого^ 'нок на скебів. А скебівство це)
при гр.-кат. Церкві св. йоаиа
ПЕРШИЙ РІЧНИЙ ПІКНІК ВОРОГАМ 1 .ПРИЯТЕЛЯМ. Д е л е г а т а кардинала Ф а л ь к о н і о , в у г л я з днем 1. квітня 1927 рОД д у ж е б р у д н е і ризиковне `реме-
Н е п і д п и с а н о м у з Н ю й о р ќ у . який вж`е б у в виїхав д о Р и м у ,
ку. с л о . Памятайте, щ о к о л и б one- —— відотрається
м у с і л и всі американські латин- Т е п е р х о ч у сказати слів кіль- раторам в д а л о с я з л о м и т и май
В НЕДІЛЮ, Д Н Я 12-ГО ЧЕРВНЯ 1 9 2 7 РОКУ Слава Ісусу Х р и с т у ! ські єпископи передати вдасть ка п р о майнерську платню та п е р с ь к у ю н і ю , т о т о д і при- ГАРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННІ
' НА ФАРМ1 ПАНА Б Л А Щ И Ш И Н А , К о ж д и й відповідає сам за се- над священиками і нашим наро- пояснити, чи це правда, йдеться р о б и т и р о б і т н и к о в и у
GROVEV1LLE ROAD, МЕЖИ WHITE HOUSE і BORDENTOWN, N. J.
Українські Робітники 1 Робітниці! Жнем в душнім задимленім місті,
працюємо по -ріжних фабриках, в яких також мало маємо ст'жЬго; чнегого
п.идуху. Hccgiat... се иайкраш. частина року. Краса молодистії!, Гін, ми,
б е . Г о с п о д ь наш Ісус Х р и с т о с д о м б л а ж . пам. еписќопови Ор- майнери з а р о б л я ю т ь б і л ь ш е як майнах за щоггебудь.
предповів, що згіршенггя
д у т ь , та щасливий т о й , гцо пе- ;
бу- п і н с ь к о м у .
.Ш'як?
Вони це з р о б и л и . в д р у г и х г а л у з я х п р о м и с л у . Андрій Волошин, ОХ!
І„„‚пішки, маємо відказатись від весняної краси, дарованої нам'нриродою?.'.. Одна часть робітни'ків, котра - j ^ ; '_; йорквіл, О.
І1.і пікнік! На пікнік!'Там ІІОДИЙІІ`М свіжим, здоровим BOjbvXoW!-За'бЧД'ЄмУ-
шч иа часочок націі.+ііідні! ѓуділи-дм смачні перекуски і,прохолод-,куюці,
рстерпить д о кінця.
`Юдин з ник^вШіНИЩѓі
Ш о д о м о є ї присяги', 'ѓЎЎ``я В`ам писав т а к З . Д а і б
рбтЗйть`тіід з е м л е юйа-
, Т. зв. драй
Т г з б ґ ' к л а с т ь пери і ті, щ о викидають камінне
Ь.,НЕ'4 9 НЕ ЛЮБИ ДВОХ!
-----
извііткн. для охочих до ганцю буде йриграватн добірна музика. bLhn цер-
квн н полуднє будуть ч-?катт.'автя, якими перевезуть Вис 'Ѓѓа'Міст№ 'зпваУяГ 'скажу таке, про щ о ' ' 'лиш зііає` над' катол`иками г р е ц ь к о г о о б - з кар, справді п о б и р а ю т ь $7.50 і -її: ,м v . не,- яаі^іи
Хю буде їхати ,ctpii,-,gapo(o, то най uqpe Camden кару. Забава.іиша,ііідбу , тепер Г о с п о д ь Бог і висші цер- ряду на так д о в г о , як Т и є ка- $7.25 д е н н о , а ті, щ о р о б л я т ь
З УКРАЇНСЬКОГО В Н Е Д І Л Ю , 12. Ч Е Р В Н Я 1 9 2 7 Р .
г

деіься иім, де мнііу.т'оіо року. — Комітет. - 132


Ќовпі д о с т о й н и к и . тОлйкомГ Я :
игішого иа д в о р і , від $6.80 д о $7.50, за-
не мав Г
(SUNDAY, JUNE 1_НгЛ0ЇГЃТ--

ПОЗІР! і ОКОЛИЦЯ! ПОЗІР!


І ) Б у л о це перед сам'им внїз- с п о с о б у п о т і ш и т и з б о л і л е ' сер- лежнші..- від!
д о м з Бремен Р. Б. І9І)7., 'йо Це с в о г о владики, як тим, щ о р б о л я т ь .
р о б о т и , ` яку
Робітники зиова, Ж И П Я В АМЕРИЦІ. 406 — б^та ул., Мікіспорт, Па.
П о ч а т о ^ ^ - І ^ і і ^ ^ 4
^ ^ -
Спасі, к о л и т о б л . п. епископ коди б у д е треба, я з д е м а с к у ю котрі копають вугля, ма-
ЗАХОДОМ ОКРУГА
1-шої С О Т Н Г 1-го О в ФІ
КРУГА В ФІЛАДЕЛФІЇ Д І р і ґ е н т І. Ш в е д .
С о т е р Сртинський, о. кри- тих, щ о самі д о неба гге ідуть і ю т ь
Кир 15 центів від тони
в і д б у д е тгься
ься КАРТЕРЕТ, Н. Д Ж .
і м о я не д р у г и х не" пускають. Епископ в у г л я , а ті, котрі л а д у ю т ь ву
лошанин Ганицький

№ ВЕЛИЧАВИЙ ПІКНІК Г ^ ї ї с п о в і д а л и сотки л ю - т о д і заприсягнув мене на те, гдя д о візків,' мають 78 центів Українці б е р у т ь участь у параді
гідність
дий `в Бремен. Я щ е ніколи ие щ о я це дійсно з р о б л ю і з ра- від ТОНИ.'Ті, котрі л а д у ю т ь , ма
їхав морем. Д у м а в я с о б і , х т о достгг о б ц і л у в а в мене. І я заяв ють купувати с о б і зѓѓаряди До
на Д е к о р е й ш е н Д е й .
ПОЗІР!
Д н я ЗО. мая, на Д е к о р е й ш е н Давсь до відома усім відділам Уира-
В Н Е Д І Л Ю , Д Н Я 1 2 - Г О ЧЕРВНЯ 1927 РОКУ з п а є , я к воно б у д е , т о м у виспо- ляю, щ о неї присяги не п о л о м - праці, як п о р о х д о р о з с т р і л ю -
Д е й , в нашій місцевостіѓ відбу-J їнського Народного Союза. від, .147 І
НА FELIX C L O U S E F A R M , F O X C A S E . відався я перед о. крнлошани л ю . І я це все з р о б л ю , к о л и б у - вання в у г л я і все, щ о потрібне. 151 з Алентавн, Пл_ від. 44 І 318 з
лася велика парада, гіа котру
П о ч а т о к о ГОДИНІ 1-ІЙ п о п о л у д н и . ном Гапицькнм, як па смерть. д е потреба. К о л и робітники підуть д о з а п р о ш е н о і нашу українську
Впов. Громадяни! Отсим маємо честь запросити Вас на сегорічний пер- Отворѓів я перед ним своє сер А тепер відповім ще зтама- р о б о т и і як їм ігічого нема
ший наш Пікнік, котрий відбудеться на січовій плятформі в повисше згада- громаду.
нім місци. Комітет сотні долежить усіх сил і старань, шоби кождий прибув- це, р о з у м і ті згіршешія, яким новн з пірначем з Ш и к а г о , Ілл. перешкоді, т о м о ж у т ь з а р о б и т и
За ініціятивою і стараннєм
ший на пікнік був вдоволений. Вразі непогоди то нема чого вбавлятись, бо т о д і , м о л о д и й священик, не
плятформа до забави і другі місця є під дахом. 132 .1 Д я к у ю за з а п о в і д ж е н і відві- від 7 д о 10 д о л я р і в на день, але С о ю з а Українських Ж і н о к , ко-
міг з р о з у м і т и . А не міг я зро- дини і за те, щ о х о ч е т е „ п о р о - часом, к о л и ш о н е б у д ь с г а н е т ь
ЗАГАЛЬНІМ ПІКНІКУ
:

ЯК ЇХАТИ: Беріть кару ч. 50 на 5-тій вулиці і їхати аж до Равн ст.. трий у` нас щ о й н о засновано,
'Раќс ЧеЦс, відтак на праву руку іти до згаданої фарми. Або брати Елевей- зумі'ѓй т о г о , щ о 7 єпископів S ти мій к е н д ю х " . С л а в н о ! Пев- ся у майні, т о сей нещасний р о -
постаралися ми о гарні ўкраїн-
і.ц.. пересіс'ти на Маргарет сі і паяти кару ч. 59 і їхати аж до равн ст., а А м е р и к и в гіметпі ' ц і л о г о епн- гго на це дістали ВИ б л а г о с л о - бітник сидить цілих 8 г о д и н Пі'д
ські к о с т ю м и , в котрих б у л и котрий мав відбутись у в непі- згадані
оді ІІІҐ діі``іоріѓ на ліву руку' аж побачи'те-укр. флегу при вході на місце. скопату'пр'отестува'ли, і т о ду- в е н с т в о з Ф и л а д е л ф і ї , Па. Ба- з е м л е ю за 2 чи З . д о л я р ц , від-
0

г а ^ н о повбирані наші дівчата, дні на дохід Сиротинця І Прюбті̀Ђл


же o c t p o , ' П е р е д ' с і в , отцем' П і - чу, щ о Дійсно не за „ б е з д у р н о ^ І при У. Н. СоюА " ! т

ідихаючи штучним в о з д у х о м . та І Дві```'з них несли вивіску, на ко-

УВАГА! . З ќ НИ ЙОР Ч А Н И! ^ УВАГА!


е.ч-X. нроГй Нйсилання укра прислали ясновельможні
їггеУкогб егіїіскдпа д о Америки'. - нач д о ' А м е р и к и
пір Іиаражуючггся на ріжді н е ш а с т в і т р і й ' ' б у л а видно напИсь „ С У . Проие проситься урядників тя'ЧЉИМ'

ЧЕТВЕРТИЙ РІЧНИЙ Я Н`е. міг ' з р о з у м і т и , щ о небі-J П р и я т е л я м І бідним мучени- нещасливих випадків трафля- рикапський прапор.
щкк кардинал Ѓ о т т і аж сварив- кам моїм с о б р а т т я м скажу на еться у майнах. поступала шкільна дітвора. І Д - - П ' В АЛЕНТАВН. ПА. 0 у к р Г А

ПІКНІК
з блаж. памяти п а п о ю Пі- копець таке: Г о с п о д ь нас не о- А л е возьмім тепер під увагу Дівчата старші і жешцини з В Н Е Д І Л Ю , 12. Ч Е Р В Н Я 1927
єм X. з тої-ж причини. Такий І пусти`ть! Б о р о н і т ь Д е с я т ь За- пересічну з а р о б і т н ю плату май- тов. С У . Ж . кожда з них в'сѓі-1 -- гояюй вечером 0 Т І Й

брак Х р и с т о в о г о Д у х а середі иовідей, даних щ е М о й с е є м , і пера за цілий рік. В майнах, м о - ньо-жовтій шапочці з амери- --г ?-^"" д
вибрания комітету.л я 0 0 1

князів церкви зневір'ив мене ду науки Г о с п о д а н а ш о г о Ісуса жна сказати, буває сезонова ро- каг.ським прапорцем в руці. ^ ^ М і с ц е п і к н і к у а г о а о е я

же в першім році свящепства Хрнста, щ о молггвоя на хресті бота, б о д у ж е м а л о є таких Відтак с л і д у в а л и братства і т о - Григорій Пипюк,
і Гол. Уряду У. Н С. і ч
На те подав мені о. Г а н и ц ь к и й ' з а цих, щ о знають, щ о р о б - майн, котрі р о б и л и б и кождий вариства: Т о в . Січ, від. У . Н . С., 'З-- Комітету Сиротинця 4

уряджує , як відповідь і на п о т і х у таке:'лять. робучгпі день. Статистика Д е -


УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ ЌЛЮБ тов. ім. Шевченка, від. У . P. С , - " - ^ - ^ - - " - ^ - " - " - и а
„ С и н у мій! Памятай на слона І Мій провідник д у х о в н и й , аі'1- партаменту Праці говорить,
(60 ST. MARKS PLACE, N E W Y O R K )
св. А п . П а в л а : „ Х т о стоїть, не- риськнй' священик, о б і ц я в да- гцо фабричний робітник з а р о - о. Н и к о л а я , Пров., Горожанські
В З Н А Н І М B E L V E D E R E P A R K , H O R T H B E A C H , L . I. хай уважає, щ о б и не впав". І т и знати про все, щ о - в нас ді- бив в 1926 р о ц і від 1.500 д о л я -
' П О З І Р ! В УШКНРМАСЇ ТНАСВЬНК, А Н . Д Ж . !
В НЕДІЛЌІ, ДНЯ і 2-ГО ЧЕРВНЯ 1927 РОКУ „Не журися цим, щ о карди-
пал Готті виганьбив намісника!
еться там, д е це повинні з н а т и . ' р і в д о 1.800, а манне$ заробив
Америкаии католики не годні від 800 д о 1.200 д о л я р і в . Р о з л о - Ќ л ю б и з Картерет і Х р о м , Г о - )
Х р и с т о в о г о . К о л и слуга архн- з р о з у м і т и , щ о в нашій` еггар- живши це на дні, виходить, щ о ловний У р я д парохіяльиии і
ГРЕЦЬКО-КАТОЛ. ПАРОХІЯ
СВ. А П . П Е Т Р А І П А В Л А
ПАРК ОТВОРЕНИЙ ВІД 10-ої ГОДИНИ РАНО.
єрейський вдарив в л и ц е само- xij б к у р а з а и и і індійські п о - сей, так „ в и с о к о " платний май- кілька членів б р . св. Миха'иа, У В І Л Я М С Т А В Н , Н. Д Ж .
Перворядиа гадя д о танців. Вступ 50 центів. від. У к р . Нар. С о ю з а . Братство
Сина Б о ж о г о , т о п о д і б н е ганські князі взяли в куратедю пер, з а р о б л я є пересічно,від 3.00 б р а л о . Бо к о л и п р и й ш л о за- ўстроює
В програму в х о д я т ь : музика, танці, товариські забави св. М и х а ї л а як таке участи не 1
може повторитися ще раз. всю
(в вдасть і по гіндуськи р у й - д о 3.50 д о л я р і в на день. Б а р о н и прошеинє від Амерікен Л і д ж е н
с ю вдасть
і иньші несподіванки.
ІІПРВОРЯДНА ‚МУЗИКА JAZZ B A N D — М СЕРЬИНСЬКОГО.
Пікнік в і д б у д е т ь с я б е з о г л я д у на п о г о д у ! — П р и х о д і т ь всі!
„ Н е журися, щ о цілий Е п и - н у ю т ь Х р и с т о в у церкву та ка- жертвували нам 5 д о л я р і в
скопат Американський ііогиі- с у ю т ь Десять Заповідей
д о наших братств і товариств,
Б о - день, а як ні, т о так званий — аби взяти участь у п о х о д і , т о
sliding scale — т о значить: як так, як і все б у в а є , кожде това-
t^niKHIK^ НА СІСИЛ
вався на св. отця Пія X. Таж о - жих! і
Всіх Приятелів б у д у т ь менші ціни на вугля на рггство чи братство скликує за-
Ворогів і
дин а п о е т о л збунтував усіх
марксті, т о і робітник дістане сіданпя в.тій справі. Так б у л о і
В СУБОТУ, 11. ЧЕРВНЯ 1927 Р.
д р у г и х а п о с т о л і в , коли Марія п р о ш у о м о л и т в у .
Й ^ Б А Н Ш И Р У М Е Р ^ І Магдалина вилляла д о р о г о ц і н -
гге миро на г о л о в у С п а с н т е л я " .
В о л о д и м и р Петріаський, менше, а коли вутле підскочить тим разом. К о ж д е товариство і
W . Green St., Nanticoke, Pa. у ціні, т о й майнерам щ о с ь з т о - братство у х в а л и л о на с в о г м ^ а - На сей Пікнік маємо честь аа-
Початок о год. 2. зполудня. в

комедія з сільського шиття на три дії. 0 капне, але щ о саме, т о г о нам сідагшю взяти участь, т і л ь Ю і ' в ' проснти Громадяіг як з . Ф і л і -
Це мене успокоїло і я тих
виступив в сій штуці 14. осіб. — Ціна 35 центів. слів досвідного і розумного іе скажуть. Та можна сподіва- братстві св. М и х а ї л а не склика- д е л ф і ї , Кемден і М і л в і л д о Щ-
Замовлення слати д о книгарні „Свободи". священика не з а б у д у ніколи, і тнся, щ о б і л ь ш у пайку забра- но на цс з б о р і в . О т ж е 'Деякі сленної участи. Д о х і д прнз'Йз-.
У К Р А Ї Н С Ь К І лнб о п е р а т о р и , а нам кинули леіш з
-є v о в о а а-, аз c r a n d атакжт. jcasrr сітт. я. л. б у д у уважати, щ о б и ис впасти. О Р Г А Н І З У Й М О повисше з г а д а н о г о чений на украшенггя церкви.'. ' у
СТРІЛЕЦЬКІ ГРОМАДИ. би костомаху, як псови. Не братства, п о б а - и в ш и , щ о уряд За д о б р у а а б а в у і чесну,
дивниця, щ о майнери се пред- т о ю справою не інтересується, с л у г у ручить '
Д ж е р о м К. Д ж е р о м . Пс дише в т е б е о д н о г о та-
— Т у т в Ш и к а г о ж и в е , велике
ложепнє відкинули з о б у р е н - п р и л у ч и л и с я о х о т и о самі і взя-
Комітети

ХЛІБОРОБ І ПРОВИДІННЯ бажання,


ні Д у х .
— Я р о б л ю ,
кажс безсердсч- ч и с л о ветеранів ріжних иарод- ггєм.

щ о л и ш е м о ж у ,
ностей, тільки, на жаль, укра-
їнські ветерани незоргапізова-
вже
Тепер
страйкуємо
ще одно:
третіѓй
М и ли участь в параді з прочими
мі- братствами і товариствами.
" І
Життя х л і б о р о б а с к л л д а є т ь - пірити. Т и зііов знищило жии- сяць, але вуглеві барони
П о скінченню п о х о д у у д а л и -
сп з т о г о , щ о повинно б у т и , а ва овочі, навіть, r o p o j ^ зогнив, тут Провидіння втирає с л ь о - ні. Чи м и , Українці, не б р а л и у- з а з д а л е г і д ь почали пропа- ШІІ NEWARK, N. J . П О З # І
частн в світовій війні? М и ж ся всі братства і товариства на
не є. Можна й о г о назвати пер-j
Чи досвід ніколи н і ч о г о не на- зн к р и л о м та я Не надаюся
д о с и т ь ггролялн ќрови па ріж-
ґанду з г л я д о м т о г о , гцо з
церковну п л о щ у , щ о б и в по- П Е Р Ш И - ВЕЛИЧАВИЙ..
зиіфікаціеЮ терпіння, що j вчить т е б е ? д о т о г о зовсім. огляду на майнсрськпй
рядку розійтися д о м і в . На за-
сталося с т р о г о ю н а у к о ю . Ц і -
лс життя мусить такий
Т о так тяжко регулювати,
чі, зітхає Провидіння
О , тут вже твоя правда! иих фронтах і нам пора рівнож страйк в у г л я п о д о р о ж і є . Щ о це
Я стараюся, стараюся, — подумати про с в о ю орґаггіза-
піхто не покладав бн цію. Я бачу, щ о в Ш и к а г о при биралн б і л ь ш о ї платні,' як т о
значить? Ч е й ж е майнери гге по-
кіичення предс. української па-
р о х і ї . г р о м . Іван Пггда сказав
- П І К Н І К 9L
бідак б о р о т и с я з нещастям. Бачу, щ о т о б і дійсно тяж плаче кідька слів, в котрих з а о х о ч у - УСТОрЮв ——т " Я К ,
іа це стільки т р у д у . А все таки, п о х о д а х на ' Д е к о р е й ш е н Д е й вугля д о б у в а л и , т о і в у г л я nej
Ніщо й о м у не діється, як ко п р н х о д и т ь с я . В к о ж д о м у ра вав загал д о єдности і д а л ь ш о ї УКРАЇНСЬКА ; '.-З
що л и ш е з р р б д ю . є ие так, як рік-річіго б е р у т ь участь „ Г а -
повинно би діятися. Зда- зі, коли`б я б у в на т в о м у місці, м о г л о п о д о р о ж і т и . В у г л я л е -
лєрЧНкй", — с е б т о ті самі, кот- праці та взивав не звертати у- ПРАВОСЛАВНА ГРОМАДА і
кті.сн, ла-чеб п о б а ч и в денне нр посилав бн б і л ь ш е д о щ у . А п о в ц и ц с б у т и . , І ж и т ь на складі, а щ о н о в о г о ну.
ваги На тих, щ о їм б і л ь ш е мила j.,., 179 Корт Стріт, ‚‚.‚.іЦ
рі д о п о м о г л и д о поневолення
світло иа якійсь планеті. Ш о - і 'оди не м о ж е ш інакше, т о л и Не д о с т а є т о б і т р о х и здо- ,гля не д о б у в а ю т ь через страйк,
Галичини. Ч о м б и і україись- р у д а ' квочка з б і л и м и лабами, В МОНЃЃОМЕРИ ПАРКІ'Ї"'
пра'в$ѓ,' Провидіння має ` як боДай л ю д я м т р о х и часу р о в о г о л ю д с ь к о г о р о з у м у за т о о п е р а т о р и б у д у т ь а амери
ким ветеранам ііе взятися за' свій р і д н и й синьо-жовтий Ірвнпґтон, Н. Дж. f^,'"'
найліпшГ'Намірн, але ні т р о х и щ о б и п о б у д у в а л и с о б і новий місць ‚горяиопо` ентузіязму. Г о папського н а р о д у стягати тс
с в о ю організацію, яка виступа прапор. П о закінченій п р о м о в і
не розуміються гга х л і б о р о б с т в і ковчег. рячкуешся і тратиш голову. пер ціни, які з а х о ч у т ь , а нарід
ла б и па ріжних торжествах
б у д е платити, б о мусить м а т и
всі як одніѓ б а д ь о р н о заспіва В СУБОТУ, 11.
Провидінню все з д а є т ь с я , ще — Щ о с ь дійсно в о х к о внгля- К о л и п о с и л а є ш д о щ , то все ліг український національний
Д у м а ю , ш о ту справу повинна
о п а л . Т а к е саме б у л о практико Початок від 10. год. рано до
робить, щ о м о ж е , так щ о ж , ко- д а є — каже Провидіння і зир- т о д і , коли й о г о зовсім не трс- гимгг при співучасти У к р . Бан-
взяти в с в о ї руки Стрілецька
ване передше і так є і тепер і пізної ночн.
ли воно вже в р о д и л о с я по кає иа з е м л ю зза рубця зорі. ба. Х о в а є ш сонце, як л и х и й ди 3 Пасейку. О п і с л я всі р о з і й -
Організація . А щ о б и зібрати Пригравати б у д е спеціальна
псу іі-майстром. К о л и б так П р о Гадаю, щ о д о б р е б у л о ( грач атути, і щ о й н о , як у ж е ні так б у д е д а л ь ш е , як д о в г о така
стрільців з Шикага, п р о ш у ї х шлися д о м і в . Ч е с т ь і слава
щ о не п о м о ж е , зачіѓпаєш й о г о важна г а л у з ь п р о м и с л у б у д е в музика, як також буде смачна
нидіння м о г л о на які два міся пустити в р у х п о г о д у . братствам і товариствам з Кар-
всіх з а м е ш к а л и х в Ш и к а г о з ѓ о - перекуска і свіжі ііапитки.
ні зійти на з е м л ю , зараз п і ш л о А як з р о б и л о це, гадає, n давати. приватних руках. Т е п е р очи
л о с й т и с я гга м о ю адресу в ці- терст за участь у п о х о д і , а пе-
ґні д о к р а щ о г о . Т а щ о це не- в о н о найкраще Провидіння і Щ е раз с п р о б у ю , вже д у всіх є звернені в с т о р о н у Пен- Д о парку треба брати Кліи-
обговорення це'ѓ' важної редовсім щира подяка нашим
силвенії, д е найбільш'а вутле-
можливе, тож нема щ о гово- кладеться спати. же-дуже старатггсяму!
справи. жеггщинам за труд, б о г о л о в н о тон Евеню Кару а б о Бос, Дбо
рнти про такі речі. К о л и роз- З г л и б о к о г о сну б у д и т ь й о г о В і д к о л и я знаю т е б е , ти ва компанія в світі — П і т с б у р г
ч Спрінґфілд І?веню Кару або
за їх п о м о ч е ю ми з д о б у л и
М . Гриневецький, х о р . У . А . К о л К о . п р о б у є вже цілий рік , J r 2
мовляти з х л і б о р о б о м , наби- Мандрівний Д у х , щ о вертає все п р о б у є ш — відповідає нев п о х о д і перше місце. Бос. . ;
531 W . Ohio St., СІіісаідо, 111 р о з б и т и майнерську юнію і
раеться переконання, ш о П р о - т о ю с а м о ю д о р о г о ю . мий Д у х . — Не в ц ь о м у
Учасник.
видіпня, т о с о б і л ю б и й , з и ч л и - річ. Т и нітрохи не р о з у м і є ш с я провадити с в о ю р о б о т у при
— Т и з н о в у б у в на з е м л і )
п о м о ч и скебів. Однак се їй не
ний аматор, який займає стано- питає ввічливо Провидіння. на біѓзнесі. Ч о м у не купиш с о б і
удаєт'ься. Замісць п о г о д и т и с я з
З СУДОВОЇ САЛІ. П О З І Р ! Ь А Й О Н , Н, Д Ж . ! П О З І Р !
пише, на яке зовсім не илдлєТЬ' Саме вертаю відтам. "`` календаря:
У К Р А Ї Н С Ь К И Й М А Й Н Е Р П Р О робітниками, вона у т р и м у є по-
і ' — Г а р н а місцевість, ПраВдп? Мандрівний Д у х п р о щ а є т ь с я ПереД' .тьвівським трибуна- '````` з а х о д о м ' ; ' ; - Л .
МАЙНЕРСЬКИЙ СТРАЙК, наИ" 350" т$іі: званих . - т С о а ! л о м ПрЯсяжНих станув Яким
ч
І ' я і д х о д и т ь . Провидіння пости B P A f С Т В А , СВ. д ИМ и т Р і й
Д о і ц , — шуюте'ПргжиЛіпігя 'А тепер усе так т п р і ю г і я е о Х '
ігсівляє с о б і , щ о м у с и т ь , д і й с н о ї Тому, ' що :
майнереЬхйй police, — ' К о т р и х Сама оплачує, БучМН, 29-літНій сільський за-
л ю д е х о ч у т ь д о щ у , Д е я ТТА- - t—- уст-ююепим'-^--.^ ''-. $ ! ' :

- Н у так, в и с о х л о ; гарно' к а - ^ ^ и т и кадєндар і з а в я з у е с о - Ігстрайк вже затягається, х б ч у і а т о к о ш т у є ѓѓЛубі г р о ш і , б о о- рібНИк, 'обЦинутзаЧе`ннй в т о м у ,


лі.то той `дощ? ' " ' : ;

'бі'.гудза.иа хусточці. А л е щ о ж пфнайомитшіійіііріиийь ў к р а ї н дин т а к и й гзінмен б е р е $10.00 щ ^ ' д й й Б. сїЧнН'Ш'ІУІВбив у Ку-


Пќінці . з н а х о д и т ь л о т , "Зсн-j ж е ш . В и с о х л и ріки " І ' КрйнИцї,
лає й о г о иа з е м л ю і Є і гісзвй- ў д о б а гине, трава'йИійі.тЄіга. 1 в'оїго винно? Така вже погої
1

вдача, щ о зараз, кілька


ський
годині деться цей страйк.
з а г а л а п р о т ѓ е а з а щ о ве- денно. Компаній стратила че-' личктВі..ь'кім
ріѓз'ѓе вже 'груб'і м і л і о н и , а од- г а є в о г о З є л ь о и к у . Бучма вий-
лісі`' (ќ'сіло Б е л з а )ВЕЛИЧАВИЙ Б А Л І
чайно в д о в о л е н е з і с е б е , am н і я к о г о жнива ггеібуде, хіба за іќ` н і ч о г о н е с к о р и с т а л а . Вже ш о в б у в д о ліса, щ о б и назби-
стрінеться з Мандрівним Д у - два роки.
пізгіійше, забуває, щ о мав оз- П е р ш у с ь о г о з г а д а ю про
рати т р о х и ріща. А к т обвийў-
В СУБОТУ, 11. ЧЕРВНЯ 1 9 2 7 Р.
хом. Цей питається й о г о іро Провидіння в и б у х а є плачем. начати т о й г у д з . Гадає, щ о І так мвану Д ж е к с о н в і л о ь к у у г о - 1 п о я в и л и с ь в чаеописях д о н е -
- Таж ти сам радив мені д а Д ґ у д з мав й о м у пригадати, щ о ду. Ц е є у г о д а , ж о т р у підписа- сення, щ о якісь `невисліджені вачеиия закидає Бучмі, щ о , В Г А Л И ЃУПЕР ЌЎПЃР,,'
пічно, щ о в о н о властиво р о -
ти т р о х и п о г о д и ! м а л о зіслати на з е м л ю м о р о з и л и представники о п е р а т о р і в і банкирі закуповують шерп п р и л о в л е н и й гаєвим З є л ь о н к о - 94-96 Іст 22-га ул. Байогг, Н. Дж.
'бнть.
в травні а б о густу мряку в сер- майнерів в Д ж е к с о н в і л , Ф л о р и - П і т с б у р г К о д К о . в тій надії, і ц о ю, вбив й о г о двома вистрілами
— ЗсилаЮ д о щ — каже П р о - — А вжеж. А л е я не радив! Початок огод.6-ій вечер.
Т о м у , щ о не є певне себе,) да, в 1924 р о ц і , яка о б р в я з у в а л а к о л и к о ќ ѓ р о л я сеї компанії пе- з рушниці. Обвинувачений не
видіння. — ' 6 о , б а ч и ш , х л і б о - ш і с т ь м і с я ч н о ї п о с у х и з т е р м о -
у

Вступ 50 центів.
м е т р о м , щ о показує 40 степе- т о зснлає о б а ті дари... о д н и х і д р у г и х . д о З Ќ марта р е й д е в инші руки, т о м о ж е 'заперечив с а м о г о факту, а л е
роби потребують' д о щ у . б о р о н и в с я т н и , щ о рушниця
А х л і б о р о б перестав у ж е сер- 1927 р. К о л и у г о д а вийшла, ву- прийти д о з г о д и між майнера- На сей б л л ь запрошуємо,Всіх
— Н е б а р о и не м о г т и м у т. .ьЗ н і в у т і н и . Т и д і й с н о т о - вистрілила сама підчас шарпа
д и т и с я . З р о з у м і в , щ о ж у р б а і І глеві б а р о н и відказалися лід- ми й операторами. Українців і Українок з БаЙрн і
потребувати' чогонебудь, — ! с т у п а є ш так, начеб у т е б е неї
к л о п і т є вказані д л я б е з с м е р т - писувати контракт з майнера-j Я т і л ь к и в імя р о б і т н и ч о ї со- нцни зі З е л ь о н к о ю . Присяжні)
:-ідповідад Д у х — б о в т о п л я т ь - б у л о ні к р и х і т к и . р о з у м у ! ' затвердили л и ш е питання що-
о к о л и ц і д о численної участи.
ся у власќих л і ж к а х . А х , к о б я так цю п о с а д ў і н о ї д у ш і і с п о к і й н о с т у п а є ми на `тих самих услівях, щ о о- л і д а р н о с т н а п е л ю ю д о ўкраїн-
д о вбивства; Б у ч м у засуджено; - За д о б р у забаву ручить
віддали к о м у і н ш о м у ! — с т о г н е і д а л ь і п е ш л я х о м д о банкроцтва. б о в я з у в а л и д о с і , мотивуючи, се ських робітників, щ о б и пе да-
— Н І о ти-Кажеш! 'Зі-З Комітет.

А
Провидіння. ^ Переклав М . Х о д о р і в с ь к и й . тим, що вони не можуть кон-!дись зловити на ріжні оголо- на пять л і т т я ж к о ї вязннці.
— Г л я н ь само, к о л и не х о ч е ш
Шевченка а тим самим потре-; М І І І Н Г Й ВІДДІЛІВ
РІКОРДИ КОЛЮМБІЇ ЯК БУДУЄМО би українського народа. СпиС
жертводавців був ше
У. Н . А Н З Й !
щсИтіарічннй
кола^ВІД.
оголо-) КЛІВЛЕНД, О. Тов. Сокіл, від..336. Іділю, дня 12. червня, точно о ѓод. 3.3QA
344. мітінг відбудетьсяЧЛЕНІВ,
ПОВІДОМЛЯСЛСІХ в ие-- ' СВОЬ. ЛОМІ- .ЇХ БОЛЮ. J
С м о р л

Того сорта вийшло 4 нові і дуже гарні рекорди. 2 Гуменюка, а 2 Жуков-


ськрго. Цайкраші і найсмішнійші, які досн були. В нас їх дістанете найскор-
12-ЦАЛЕВІ Р Е К О Р Д И П О $1.25.
СИРОТИНЕЦЬ шсний. — Пишусь з пошаною, збори відбудуться в неділю,
Павло Стадиик, секретар.
яовід6м6.тяе своїх членів,
червня, о 1-ІЙ годині пОполуднй. в I
що місячні) тіополуднп. Просимо всіх членів зЖ.1
дня 12- тнсь на сей мітінг, БО є дуже важні
справи до полагодження; буде спра-;
7000І (ХРЕСЧІНИ, Ч. І. І II. — ОРХССГРА ГУМЕНЮКА.
70001 (ХРМСТОС ВОСКРЕС і СОГЛАСНО, — М. Зазуляк.
70003 (Вірую І ОІ'ІЕНАШ.'— М. Зазуляк. БАРІТОН.
У. Н. СОЮЗА. 288.
ли Укр. Нар. Дому. Проситься всіх! возданне з ирп ходів і'`розходів. Не`;
членів точно явитись'на зборах. -
іСтепанск, фін. секр.
явившийся член на згаданім мітінґу 1

заплатить 1 дат. карі`', а урядник 2 дол. X i n o - p a d s


П. Радванськвй здасть афлвоздаиие зі
70000' (Бог ПРЕДВІЧНИЙ, Ч. І. і II. — М. ЗАЗУЛЯК. Бр; св. Григорія в Ранк`Ін, Па. ГАМТРАМК. МШ1. Повідомляється пбсвячення прапора. — Теодор При-1
71)002 (Весілля, Ч. І. і II. ОРХССІРА ГУМЕНЮКА.
GJ0C5 (НСЕІЛЯ (ПОЛЬСЬКА), відограл.`. ОРХ. ГУМЕНЮКА. 287. відділ. 24. Укр. Нар. Союза. місцевих і позамісцевих членЃе Тов.
В залученню виси.даю чек наі;
їм. Маркіяна Шашкевііча, від. 94, ще
ЕЛІЗАБЕТ. Н. ДЖ^Бр. св. Apt. Ми-
ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ
‚піврічні збори відбудуться 12-го черв-
Ю - Ц А Л Е В І Р Е К О Р Д И П О 75 цнт. Братство св. Івана Хрестителя! Суму 52_дол яри, котрі зібваної ансЯий.` точнб о ѓод. 2-ій'nbno.1.. в пди ії.та, від. 142, повідомляє своїх чле- ПОШУКУЮ своєї стріієчної сестри
СДИС Р Е К О Р Д І В Ж У К О В С Ь К О Г О , СПИС РЕКОРДІВ Г У М Е Н Ю К А . в Лорейн, О., відділ 34. Укр.
і
" ІУкр. Хати, 2240 Грейлінг ул. Кождого!нів, що піврічний мітінг відбудеться Марії Папа.д уел.і Ніскоровичі. нон.
амн як^#о- члена обовязком е бути присутним, а 12. червня, точно о годині 2-ій попол. Ярослав, в дуже важній справі з КРАХ.
3

276W ІІНТОЛЯРІ (Ду`.ке комі 27094 в сто до лі Нар; Союза. , контрольорів здати своє півр^не в гали Укр. Нар. Дом'і. 214 Fulton St Нона має оерлмууваііі Дѓсь apfO Ню-
Іудову^и-1
27090 Молртинк. Змарнів н- 2091 На В І Д П Ух.С до_Почзееа
Д.Д^Ц,- снравозданнє. Бсрімся до п'раці-і прн- 1 IpjfriWverbcW тим'ч^енам, котрі ще НІ арку, а ї м ' ж п а ntrp-етьвя Марія КОРІ.,
27086 (Of) lie.аіуми. луже,- 27089 Вальс і,ЬІМДУРА" 1В Г
" Г Е Я Ѓ - ' , ,.. _ Коляда від М о л о д е ч о г о від- рбтннця-Захистл' прн Укра' еднуймо новії хч'леїіів та записуймо зложили нв'Сиротдніеаь щоб вже спов` ревскіѓ ^оН--снтнсь-чло:- 110-2
их ДІТИЙ ішли свій обовязок. Є важні справи, М А Р І Я ПАНЛ,
ЧЧорв^.Лм^як крен 27088 (Хотіла `МЕНЕ-МАТИ.-.-.ч--`: д і л у , на Сиротинсць-Захист кім Народнім Л д ю з і . Богатсагяаснихмаѓмо дЬий до У. Н . Союіп. Те'пер ріАШа`жиМшв стїрава 20-літного юня-` R. F. D . 4. BOX 146. ANN ARBOR, Mich.
без ВСТУПНОГО. — InaHJ
(Гусар Кути зіаняе ...

J
27083 (ІДО грубе, го добре при Українськім'' Народнім-Со- rj^'.go к л о п о т у , - щобИ' істягнути 4 I H W ^ . r I f f i . пр`едс. івйнКурчаќ, рЄк; пою. .НеявивиіиНся член заплатнть ка`
:
Ч і ЗМІННЕ.
27087 (На весілю під хаірю,.Орх. після сгатута. — Ю. Шевчук, пр. ХТО З УКРАЇНЦІВ хотів би їхаі и на
(ОП КІМ з'Я лісом. Хор і Орх. юзі. тих Ч А Р У д о л я р і в , ‚але воно ле^ сеќр. 'ЛеШак, кас.; П. Остапчук, секр.
27082 (Лист з краю Гќт.К"е повітрє в гори Cat-KILL МОИН-
27085 (ОП піду я зіхср ін!І-Р` Наші діти, ие зважаючи на 1 Ф`АРІУІ, ПА. Бр. св. Ann. Петра ТІ Аьіпз? Май Пару `кімнат ло ВНН.НІМ Т І
27080 (Сиятішськл Коломі-1 (Український „ту-степ' Ф І Ь А Д Е Л Ф І Я . ПА. Тов. ‚.Єдність" ця д,тя літників. Фарма 65 акрів.Ч САД
(On ПОЇХАВ пін Мяяеі л ю т у зиму, вибралися з коля- перше тепер панує б е з р о б і т т я ^ ^ ^ ^ ^ ^ ш д.ІбЗ, повідомляє всіх своїх членів, вслнкіій І^лЗс ТУТ Є найздоровшл ОК...
27084 (ОП Козаче білоусий
(На ВССІЛЮ при печері дою, щ о б и і свої цеголкн з л о по друте, в таких справах н п . чер'вня нідложено нй другу неді-
f 2 о місячні збори відбудуться в неді- лиця в нюйорськім стейті, їзда зелп-
о, дня 12. червня, о годині 1-ІЙ по-
18082 Заручини, (польська). жити ііа б у д о в у народного звичайно знаходяться негодяї, -тю. дня 19. червня, бо дня i ^ e p g j полудни, в Ќлюбі Тов. Амер. Горожан, ницею або'бовтом. ІТо дальіііі ІНФОР-
27079 (Придане храму. Нехай це б у д е прнмі- . припадають Зелені свята. Проситься 847 Н. Френклін ул. До полагодження МацП прошу писати до: І30-2
270U5F Борщик І І І А І`..-.-.;: (Пересувний М. W Y N O H R A D N Y K .
котрі видумують ріЖИі причи- і ллбутн і прпЙтн.на сей УО- маємо важні справи тому обовязком є'
27078 (Танеш, під вербами ром д л я других, щ о вже змалку ч л е и и н е
кождого ч.тена бути на зборах. Иро- OVERBEFB S l S.URERLIE., N . У.
' 27059F (Коза дереза нн, щ о б и л и ш викрутитися ВІД Т'ИЃ. В Федорчпк, секр. ситься також привести своїх знакомнх
v

(Грай, або і роші віддай ми повинні приучуватн СКРЕНТОН. ПА. Тов. Надзбру
(Велика память народного о б о в я з к у , а щ о най- ід. 280, подає до відома, що піврічні кандидатів нових членів; будемо
27071 Чабан і Гуцулка діточок д о л ю б о в и свого по і-.иіі.д...." .‚ґ. „ "'т І а", і N R V A A M свою ло-а
27057F (Соколи, сокоти гірше, сіяти зневіру межи гро- збори відбудуться дня 12. червня, о
.(Ми гайдамаки 27070 Поправшій (на 2 сторони) неволеного народа і вказати ї ї маДянством. — Остаю з пова- годині 2.30 ПОПОЛ., в Укр. Ќлюбі. Про- прнннмати до У . Н. Союаа і Тон. без І - . оброблювану 15
270S3P (Ой поїхав дід на р ситься членів прибути ИЯ сі збори. - .ГТЧ-ПНПТ _ Гриѓ. Фрайт, секр. ‚яшТкнсад, як нові, дім на2 8коні, кімнат, і своя
27055F (Заручини всі всі с п о с о б и і д о р о г и , яі жанням, М и х а й л о Туркевич, се- " Грєшук, предс; Петро Галай, секр.і ФІЛАДЕЛФІЯ. ПА. Тов. ‚ЛюбовЗ ріка, 3 корови.
і дріб. Фарма вся оброблена, свій ліг,
2 безрощ
(Ой дриг-дрнг стати д ' о ' б о р о т ь б и з ппшимі крстар. від. 45, повідомляє всіх своїх членів, машинерія, пів милі до міста та колѓі.
27048" (В хаті свекрухи 27054F (Рах цях-цях що збори відбудуться в неямю, дня Прбдам все за'$З.бЄО, готівкою $1.500
(Ковалівна НАЦІОНАЛЬНИМИ ворогами. РОЧЕСТВРІ Н. И. Тов. ім. T. Шев-і
27047F (Молода на відході (Гамай киию 270. :нкл, віх 289 на Норт І'удман, пові- 12. червня, о ѓод. 2-ій попол. Обовяз- Голоситись до в.тасти-еля: GEORGE
27050F (Гоп. Марку покинь сварку
К о л я д о ю заня.інся с л і л у ю ч ДОМ.тяє вѓіх місцевих і позамісцевих ком кождого члена, є явитись на сих
зборах, а коли вже через якусь дуже S A L A K . R. F. D . 1, BRO.D.LBIN, N. Y.
(Віват, пані свахи
27042Р (Премудрий Солом члени М о л о д е ч о г о С о ю з а : Р о ` Балі, на будову Сиротинця-За-j членів, шо збори відбудуться н субо- важну причину хтось не може яви.
(Ой вишеньки, черешенька ту, дня 11. червня, О грд. 6-ій вечер, твсь, конечно має вирівняти, свої мі-
(Катерина МОЯ залія Ф у р д и н , Гелена Задо хисту при Українськім Народ- іриськім домі. Си5б%ЯЗЌИМ кож- ФДРМА В стейті New YoHc; 60 акрів
дого ч.тена бути притіѓѓѓм', ТЗБ'Є важ- сячні вкладки через свого знакомого,
і

.7041F (Жіпку не ЦІЛУЙ 270491 (Бим-Бам (полька) нім Союз{.


(Від КУТИКА до кутика рожна, Текля Саляк, Мілька бо МУСИМО мати замкнення рахунків за з того 15'акрів грубєн-о ЛІСА і,па---.-Н-
. (Ой ч її до полаѓбджЄя'ИЯ. Допгуючі'
згубила ' Українська Орхестра. Наконечна, Елѓі Наконечна, Комітет зложений з трох від- члетш мають вііртвІг.ТТІТ'ЙЬТМШЄИ.'ИТО. 6 мкянів. Тому дуже просимо на озна ско, земля чорна і камцшя, с^д І
четой день явитися. — Н. Ю. Секик. ріка, будинки, дім nh 9 кіянаі, вріа
Марія Чмирід, Стефанія Чми. -ділів У . Н. С о ю з а , а т о 20., 94. " альше'до 11-го,'бо в ѓгротіѓв- домі, 3 корови, 2 КОЃІІ Ібоілю лро", ,
Д, Медов, тенор. І270С4 (Вся родина на весіллю поступіѓтьЬя 'зігпми Після СТА
рід, Анна Чмирід, Катерина і 146. в Гамтрамк і Н о р т Д і т - ТУТА: ТТАЃПЕ'Тов. бУд^ ѓїркНітЯ.тГн но- ; всіляка маШннерія, миля, до фабрич-
(Ск (Танцюйте, молодички но.го міста і колеЃ. Ш а за все S3.400.
(Пусти МЕНЕ. мамо. 27063-F (Як ся маєш, Маринќо, поЛь'Кі Яжик, Каролька Зазуля, Івані ройт, Миш., щ о б и причинити mix членів бѓ-'оплатіі .тсту"ѓж(-го, тому Ѓот^крю $1,500. Голосхтиєь до: Р.
2706G (Ой не світи місяченьку
(Українська мазурка Ж у т о й л о і Іван Чмирід. ся д о б у д о в и Сиротинця-Захи- корнстайіе
1 з nardirW.НіікоЛ.1Й ҐО-
ловкл, предс; O.TeKcaifAep ЦИПИК. пи-
KUTTTySKY. 4 2 8 HOW. A T . . , 2. FLOOR,
(Ой іду, ой іду С О Р Д В І О Г О Л О Ш Е Н Ь І Ф О Т О - Рм..іе. N . J. І Й " J59-3T
27056-Р (Ой не ходи. Грицю 27046-Р (Дідунь, полька К о л я д у з л о ж и л и слідуючі сту при У к р . Нар. С о ю з і , устро- снр.
UMA
( У сусіда хата біла (Хлопці, не зівайте, полька жертводавці: їв б а л ь дня 8. серпня 1926. ОЛІЄН, Н. И. Тов. Запорожськз Січ, ЃРАФІЙ Ч Л Е Н І І ВІДДІЛІВ ДО НА ГІРОДАЖ бучерня і гросерня ПО
27051-Р (Дівка в сінях стояла 27045-F (Сільські дівчата, полька Гриць Гащишин і Д ж е к о б З тикетів вступу одержано від. 363, повідомляє всіх своїх членів, причині переііесеіціяся ДО другого
(І шумить і гуде (Щаслива жінка, полька що піврічні збори відбудуться в не- Ш А З Д Д Д Р Й У . Н . (ЮНЗЗД бизнесу. дільниця україіісько-поль-
27044-Р (Ой, продала дівчина курку 27040-F (Серед цвітів, вальс Бердер по 2 д о л . , Іван Г о с п о - 116 д о л я р і в і 75 центів, з тнке- ділю, 12-го червня, о 2-ІЙ годині по-
ська, помешканпс в раз З штором. ГО-
(Солоха (Францусьха полька дар 1 д о л . і 25 ц., Іван Чмирід, тів при барі 83 д о л я р н і 50 цей полудпи. в Грїнвуд Гали. Кож'дий член НА РІК 1928,
лоситися під ч. 481 MONMOUTH ST..
27043-Р (Дід рудий, баба руда обовязкоио має ЯВИТИСЯ на сих зборах,
(Ерцем-перцсм, три дочки. 270.15-F (Українська полька Іван Задорожний, М и х а й л о Ко` тів, разом 200 д о л я р і в і 25 цеп бо маємо важні` cnapert-до рішений. JERSEY СЃЃУ, N. J. 132 7;
(Український гопак котайло, Іван Пінцура, М о й с е й тів. Р о з х о д и : Заплачено за га Члени довгуюч! за вкладки або вступ
Зазуляк, баритон. на баль. мають заплатити на сих збо- Календар У. Н . Союза, який
КОНЦЕРТОВІ СПІВИ. ` ГлаДЙШ, Ннколай Гедзин, л ю 50 долярів, мўийка 34 д о л я рах. інѓќше будуть суспендовані. Не- ХТО З ЎКРАЃНЦІВ ХОТІВ би прнбу-
27075 (Не Oil Дніпре мій, Дніпре розхідиться v МНОГИУ тисячах ТИ на фарму через вакації, 65 миль від
(Гей" Січ іде. Гриць Вавринець, Іван Х'апка, ри, гросерпя 13 д о л я р і в і 40 явнвшийся член заплапгть'клру 50 ц.,
Ой піду я лугом а урядник 1 дол. — Г. Підскальний, примірників, є найліпшим се- Ню Иорку, а 10 мінут ходу від міста,
27062-F (Ще не вмерла Україна Ілько Дудяк, П а в л о Л е м і щ у к , центів, л і д 2 д о л я р н , налитќи сеЌр. џ
(Марселеза
Реве та стогне.
Катерина Ольиіаіііцька, Марія 35 долярів і Ю центів, о г о л о редником до оголошувань по- прошу голоситись до: іВі-`
Баламути LESLIE H A N T O W ,
27036-Р (Туман яром котиться О. Скроцька, Петро Ќрис, Be- шення 10 долярів, вступні тнке- між амеошганськйми Укралщя
(Тихо, тихо Дунай воду нес Стоїть гора високая R- D . 3, MITLCL.LTOWN, N . Y .
НС пора... недикт Ф у р д и н , Василь Ч у б а , ти 3 д о л я р н , тикети д о бари ми Хто має який бизнеі;, а за
27034-F (Зелена рута, жовтий цвіт
(Пропала надія Думи мої, і ипші Василь Фурдин, Н е с т о р Мазур- 1 доляра і 80 центів, о г о л о ш е н онгуюч`их членів проситься вирівиати лежиТь йому на ТІМ, аби про) ХТО З УКРАЇНЦІВ хотів бн .супити
корнеровий дім враз з бизнесом гро-
Для вигоди посилаємо С О. D. Пришліть іЃЃМЕРИ ре кевич, Франко Кузан, Іван Шу- ия на віче, котре в і д б у л о с я дня свої зплеглостн на сім мітіпг, бо інак- нього знало як найбільше лю- серня і бучерня, в добрім місци межи
кордів, шо бажаєте. За рекорди заплатите, як почгар при мила, Ілько Бігун, І л ь к о Г о р ЗО Мая 1926, 4 д о л я р н І 50 цнт. шс буд}-ть суспендовані. — В. Борїік, дий, повинен дати своє, оголо Українцями, бизнес добре вироблений
несе до хати. Менше як 5 не НІІСІІЛҐІЄМО. шенііе д о календаря У. Н . Сою- ЛОСИТИСЯ ма близько церкви і школи, зволть і О-
бай, Іван Х о р о ш а ќ , Гриць Х о - разом р о з х о д у 153 д о л я р н і 80 слідуючу адресу: 1,42-1
В'же е нова книжка зі слонами до всіх Весільних Рекордів.
рощак, М . Ходоровськнй, Ми центів. Ч и с т о г о д о х о д у л и ш и Січ,КЛИФТОН, Н. ДЖ. Тов. Українська за. Ціни є веяьмн приступні,
Хто в нас рекорди купує, ГОМУ до рекордів слова.ДММО даром. від. 182, подає до відома своїм
зваживши, що наклад буде
‚ ‚ ‚ ‚ Л ^ ^ т а ' ,
х а й л о Дзяд, В о л о д и м и р Кар- л о с я 46 д о л я р і в і 45 центів. місцевим і позамісцевнм членам, що J ^ F S ^ F X G T " WILMINATOO. DEL.
Всі замовлення на рекорди та инШі для Вас піврічні збори відбудуться о 2-ій год.
потрібні річи, посилайте на таку адресу:
шон — всі по 1 д о л . ; М и к о л а Заохочений Комітет таким пополуднії u неділю, дня 12. червня, в носити 20,000 примірників. Ці- КЧЖКУРС.
Рой 75 ц., Ф е д ь к о Яжик, П е т р о гарним успіхом рішив ўстроїти гали парохіяльній, 47 Говп Ьі Ьвеню. ла сторона 34 кв. цадів, коштує Укрнїнська гр- ќот. пародія в Оборп.
Бодиарчуж, пані Т о р б о в и ч , Ва- на день 5. вересня 1926. на ту Пасейк. На порядку нарад $30.00; половина $15.00; чверть Н И., пошуку`є дякоу.чителя. Платня
після умови. `Мешкапне для дякоучн-
S I C R O W Y B A Z A R , 3 4 Е. 7TN ST., N E W Y O R K
силь Гармич, Д а н ь к о О л е ш е в - саму ціль пікнік і б а л ь , однак І К О # С З Ж осьма часть $5;00; пе^- теля в парохіяльнім домі. Голоситись
ський, Іван Ґ і л ь , Т е о д о р Т у - цим разом з причин від Коміте- ісіЇ4 приходів і розходів за б місяців. послідна сторона в части; належить на адресу: 130,2,4
Взиваеться тих членів, що ще Me U K R A I N I A N G R . С А Т Н . C H U R C H OF
зінський, Н н к о л а Ковяк, Іван ту незалежних публика не д о жили своєї жертви на Сиротинець, оголошень по $35.00. Хто хотів

ПОВІСТЬ! к ^ Ф І Л А Д Е П Ф Щ № Ш Т Ь ! Саляк, М и х а й л о Запотічннн, писала і в рахунках оказався щоби се" зробили і при`несли п'о 1 дол. би в.свої'м оголошенню помі-
на сей мітінг. ДовгуючПх'членів про-
Іван Віняш, Іван Швець, Заха- недобір, котрий треба б у л о по ситься вирішити свої залеглости, бо стити також і фотографію, чи I
ST. P E T E R A N D ST. P A U L .
3 2
y"b' 't. rM-. m a
AUBURN, N . Y .
НАНОВО ОТВОРЕНИИ СКЛАД МЕБЛІВ. рій Д о л и ќ і Петро Яців по 50 крити приходом з поперсдно інакше потсупнться з НИМИ'після сга- то свою чи свогр бизнесу, му-
ц.; Д м и т р о К о л а ч к б , Іван Бара го б а л ю .
тута. Неявнвшігйся чле`н на сей мггіит
буде караний після статўтя. — М. Пи- сить прислати з неї готову д о
ЛЛЕКСАНДІР ХИЛЯК
нецькнй, пані С у л а і Д м и т р о ок, предс; Гр. Яеьків, сеќр. фін. друку клішу; коли ні, то поно У№АЇНСЬКИЙАІШОКАТ
Прихід з пікніку і б а л ю дня
К о з о п а с всі по 25 ц. Р а з о м за 5. вересня 1926. Зі вступи ВЕСТ ФІЛАДЕЛФІЯ; ПА. ТОВ. Зоря, сить кошт виготовлення` такої оо-агоджуа всякі справи поавні чесно
колядовано 40 долярів. Р о з х і д ) кетів одержано 15 долярів і 20 від. 346,-повідомляє своїх членів, що кліші з фотографії, то значить,
піврічний мітінг відбудеться и суботу, 233 BROADWAY, N E W YORK, N . Y.
2 долярн і 5 ц. На Сиротинець центів, з тикетів прн барі 32 д о дня I I : червня, о ГОДИНІ 7.30 вечер, що його оголошеній! буде
WOOLWORTH BLD ., Room 2234-2236.
призначуємо 30 долярів, а реш- лярн і 65 центів, разом 47 д о л я в домі тов. йоаіаф Ьагінського, 7:10 стільки дорозше коштувати,
R

Brewster Ave. На той мітіиг обовязко- TEL.: WNIIEH.LL 4 7 9 8 .ND 4799.


ту висилаємо через Обєднання рів і 85 центів. — Р о з х о д и : во кождий член має прибути, б о ' є скільки виносить кошт виго- Вечерами від год. 7 д о 9 під ч.
важні справи до полагодження;-буде'
на д о п о м о г у старому краєви Заплачено за галю 5 долярів, справозданне касове. Кождий член по- товлення з фотографії друкар- 3 4 0 E A S T I7TFC S T R E E T .
Ми колядники складаємо! за музику 20 долярів, напитки винеи постаратись привести нового ської кліші. N E W Y O R K , N . Y.
`'лена, бо тепер припинаємо до Тон. —a 7
Ta4.I U - I - . T O N 2193.
т и р у подяку всім жертводав- 8 д о л я р і в і 70 центів, о г о л о - У. Н. Союза без оплати вступного, Текст оголошень мусить на-
цям, а також д я к у є м о тим, ще шення 10 долярів, гросерня 6 і к буде більше число нових членів, т ходитися в редакції по день 15.
доктора оплатіѓть само Товариство.
пас від своїх порогів заверта 75 центів, д о п л а ч е н о д о баса 1 Тож користайте з нагоди. — Андрій) серпня б. р. Гроші за оголо- АДВОКАТ
ли, б о МИ мали нагоду переко- д о л я р а і 85 центів, разом роз- Мацькевич, предс; Ріоспф Наврощ шення належить посилати рів-
натись, кілько т о перешкод х о д у 52 долярн і ЗО центів. Вн
Отсяи повідомляється Укрнінців Филаделфії I околиці, що підписаний треба п о б о р о т и , щ о б н дійти д о х о д и т ь недобір 4 долярн і 45) БРНДЖПОРТ, МОНН. Тов. Укр. Сі' дит безўслівно не будутЬ дру-
вакупив та наново отворив ВАРШАВСЬКУ СПІЛКУ МЕБЛІВ 1 уряджень
кий, кас; Мих. Черкас, секр.
ночасно. Оголошення на. кре-
Б. П Е Л Е Х О В И Ч
якоїсь, д о б р о ї Щ Я И . ' — Остаю`з, центів, котрі відтягнецо від су пленюінь. від. 59, повідомляє всіх своїх` членів куватися. - aSoo W E S T C H I C A G O A V E N U E ,
ДОМОВИХ ПІД ЧИСЛОМ 4 2 1 8 GERMANTOWN AVE.. NICETOWN, PHIU, PA. шо мітінг відбудеться'в о
' На складі e урядження і умебльований цілих домів і поодиноких кімнат. поважанпям, Іван Чмирід, секр. ми 46 долярів і 45 центів. З по- .боту, дми 11. червня; її' галіЃ церков- С Н І Е А С О ; I L L
РІчи яайновійшої моди, а ціни приступні. Фотографії братств і това-
внсіної суми оплачено також чер. НІЙ, ч. 34 Піч ул., точно о ѓод, 7.30 ве- Пр-нтяку. у всіх судах; найма-
Коли хто потребує: діжок, пружив, матераців, коців, ковдр, подушок, і провідник колядників. Кождий'член'с' оббпяззнгГй прн- риств. Відділи У. Н . С'оюза, а п ь С я
нер^глвДявіиим абстраитіа;
оіря, диванів, хідників, цират, лінолеум, всякого рода шаф, печей, столів оглошення в С в о б о д і 9 долярів. ходити точно на Ч.ТС1 rtot вкладки 1

А т, п- нехай зайде до: 245— також кружки співацькі і теа- вќготовляв контракти кугіна і що.
Оставшу суму 33 доляри пе- маюґь вирівнати і. Ті члени,- котрі-довгую
268. знати свої но%`ги, бо% пртральні, школи, банди, які суть) дн-d; гіереп-оввджуа с п я д к о в і
ВАРШАВСЬКОЇ ТОРГОВЛІ МЕБЛІВ редапо на руки Заряду б у д о в и тнпнім разі їх суспендується. Ііряй- при відділах У. Н . Союза (коли справи; жхлягоджуа е--і-км.-..н.нІ.;
ПАТСВІЛ, ПА. Сиротннця-Захнету при Укр. внх маемо до Тов. і Укр. Нар. Союза но- патентові І прочі справи. їді ;
4218 G E R M A N T O W N A V E . , PHILADELPHIA, PA. кандидатів без оплати вступного, який кружок, співацьке това-,
1

Хв. Заряде: Нар. С о ю з і . — 3 поважаннєм, тож користайте з доброї нагоди і при- рнство і т. п. нс єсть при відді-
ІВАН ПЕЛЕНСЬКИЛ. ступайте до изйбогатшої укр. органі-
В залученню висилаю 5 дол., за Комітет, Т. Мцхальчу заціі У. Н. Союза. — Мтіх. Галькевич. лі У. Н.'Союза, таких після у-' Телефон: CR.m.RC 5881. Y

як жертву на Сиротинець-За- секр. хвали не буде помішуватись ДР. К. Д . Б І Л И Ќ

ПАНОВЕ СЕКРЕТАРІ І УРЯДНИКИ хист прн Українськім Народ- ON, A S M I T H


324,
ФІЛАДЕЛФІЯ. ПАл Тої,. Мир, а и і
калєндари), хотідиб, аби їх фо
повідомляє, що звичайний мітінг' тбграфїї були поміщені в ка-
У № А І Н С Ь К И И ЛДСАР І Х І Р У Р Г .
ЕЛЄКТРИЧНІ ПРИРЯДИ.
нім Союзі. Нехай і моя неве- B A S T 7 tb STREET, NEW YO
ТОВАРИСТВ І БРАТСТВ! личка це'голка піднесе мур б у - Ttl Orchard ббУа відбудесь о 3-ій год. попої., в неділю,
дня 12. червня, в гали Укр. Громяди. лендарн на 1928 рік, зволять їх
Урядову години: від J2. до І - о і
eU в. до Є-ОІ . і після умовк
ВАМ ВІДОМО, Щ О Н А Ш А ФІРМА ВИРОБЛЯЄ Говорить no українські-.
дови народної твердині. Бажаю 23. і Брави у'л. Просіѓться'всіх членів прислати на адресу „Свободи' Д П Ь ІАЧЬ SR.
ВСЯКІ РІЧН БЕЗ ЯКИХ ВАШІ БРАТСТВА ЧИ прибути, бо є .важні справи до пола-
ТОВАРИСТВА НЕ М О Ж У Т Ь ОБІЙТИСЬ. гарного успіху, щ о б н наш цї- НАЯМОДЕРНІЙШІ ЕЛЕХТРИЧТГІ anapt годження. — Никола Самбір. предс: найдальше по день 15. серпня
Коли ваше Братство чи Товариство потребўа лнй загал переиявся ідеєю та-; Тван Слободян, секр. б. р. Рівночасно проситься при-
народного або американського прапора, церков-
них хоругов, леїѓѓ, відзнак, шапок або ннших рі- к о г о б л а г о р о д н о г о діла. — О АНСОНІЯ, КОНН. Toa Запорожськз слати з фотографією чек або ІЧУ успішио найновійшнмн м-тодглмн.
ЧИЯ, то зверніться до нас з замовлекнем. стаю з г л и б о к и м поважаннєм, О Д И Н О К А
Рч від 67. повідомлиє`, що піврічний ионі-ордер, виписаний на імя ДУ а ` Х ' Н 2 , . П Г А С
КГ^ВНИХГ: ,

МИ Є САМІ ФАБРИКАН- мітінг відбудесь о 2-ій 6год. попол. в пї^`ги F H E B 0 B M 1


- ішМрннх. ХРОНІЧНІ
Іван Оиушка, W ' ^ ' З - Р а н я , н ' Л Й е р т и Гали, „Свободи", на суму $Ю.ОО. СІІ 5 Г І К Й Ї Г . О Ї ?
0 ,і Т Л,М,Е
^ ^ н н є . МІХУРА.
ТАМИ і ТОМЎ'У НАС Б Е З П О С Е Р Б Д Н А " 1

Мей ул На порїдку Нарад стірАвоздан. Ітроші ўЖнеться на покритте Ж . ^ Ї И 1 н е


. І " н я . РЕВМАТИЗМ. Д 0 , а г з

ДІСТАНЕТЕ Д О Б Р У РО- М J 'Л)-літного ювнлею нашого Тові


БОТУ, А МАТЕРІЯЛ ЛІ-
Д О Р О Г А Ѓ Щ Ні ІШГЙСЯ член -і.іпл.тіть кари' 25 ко`щтїв вйготовлеітя з фото-)
ПШИИ I В ДЕШЕВШІЙ Д О
ѓрафії друкарської кліші. Місце
ЦІНІ як ДИІНДЕ.
Тов. Вільні Козаки в Трентон, а калєндари безплатно.
Н. Дж., ВІДДІЛ 116 Укр. Нар. № І Д Ж Ї Ю Р Г , ПА. Отспм ПО.ідйи.,
ЦІНИ НАШИХ ПРАПОРІВ: 1 Всі фотоґраФп мусять бути j
союза. лясться усіх Mjqjc'BHX і позаміси.агкх O R . Z I N 8
Амернманський прапор: %%БгІ св. Михаїла, від 15, що пів- 'добре опаковапі.
3 С
Річний мітінг відбудеться днзУ 19. чер- Спеціялќта. Основ. 28 літ
Ч Л^
9 -"5 стіп 4x8 стіп 5x7 стіп Хв. Заряде: ... ,і. Всі письма належить адресу-
4

$2Лв -4ДМ S5.00 57ДЮ вня, на котрий усі члени обОвязіні Еаа ІВ.Ь Str.-trt, N.MT. ЎОЃ'Д`` N У
Засилаючи суму 5 долярів як Б Е З ПЕРЕСІДАННЯ. лрибутн,бо є важні справи допола-' вати: (Љян о с?М
А ЄЖ
м - W Ь
f ^ У Є
И . a

Український прапор з гербом на обі сторони: 'годження. — В. Пудтг


З З
$ Я'" 5x7 стіп жертву від наших членів на бу- „S V О В , 0 D А"
Слідуючі відїзди:
$ 6 0 0
57.00 $10.00 д о в у . Сиротинця-Захиету при ВУНСАКЕТ Р . А Ѓ і : Тов. Мнр. від,"
ГКЬжде Товариство, чи Братство потребує все до публичннх нлчстуадв, Українськім Народнім Союзі, ЛЇТУАНІЯ . . . Червень 14. 368, пойідбомляе. що мітінг вГдбудеть- 83 Grand S t , JvTtty City, N. J.
пГквзкн і про гульки, внступнти з своїми прапорами, відзнакам
-Просимо щиро всіх Україйців удаваЎйсь до нас заявляємо, що таку гуманну ЕСТОНІЯ . . . Липень 5 і и Тр.нннті Гол, 167 Ь.1екетон ул. — Ю
повним доаірем, бо ми ручнмо заі тривалість' Ѓкрасу мшжтх^уикіЛ. акцію будемо попирати мо- ЛІТУАНІЯ -- . Липень 19 І Д пре'дс; Ќость ХодброЬсью.й;
чий Ми уділимо Вам всяких Інформацій 1 вишлемо Ввіі ceftW нмі- кас: Михаіл П.-6ак,`сеіІр.
..я.оѓ з взірцям и і подамо Вам докладну -.ТНУ. Не відкладайте але ЃГ радьно і матеріяльно, щобн
здійснилися слова нашого генія По далЬіііі` інфорйації го- ВУІІСЧКЛІТ, P7W ТОВ. ЦІ. Іван- І1
Франка, повідомляє ВСІХ СВОЇЃчлена,
Тараса Шевченка, що „в сво-. лослітся'до йісцеййх аген- І що мітінг відбудеться дня 12. черві"'
Z A G L E Ќ Е С Ш А C O M P A N Y їй хаті своя правда і сила і во- ТІВ, або пишіть д о : о годині 1-ій пополудтнг Звертзється
Увагу члеііа,м, Щ О Б И И А Ш міттяг Ш-`
ля". Зневіри у нас нема. Мн ej- і- A U дий ввився, бо є справи, котім' ВИНА,
U T S F ^ A T I S T . . M E W Y O R K . N . У римо, що. хто, жертвує на таку гають приеутиости ВСІХ членів. - іваЯ
а в R M C Е ST., N E W Y O R K . N Y
І І О . - Н ^ І А І І Д ' NI^eAt; ІЂЯН KJUJTFCOH?"
ціль,' той .розуміє б'ажання І "н--: Корнило Фірман, СЕКР. ЃМИЃ МІ ,rS V О В О D А" І ВВ А ТИ, ЗТ.. mm ГОЯЖ А Т Т
І Скнбшнськнй, СЕКР. РЕК. 99 Опші 5 Ц Ьпщ, city, N. j . T . - J . - W . , OVtW-i t s в і