You are on page 1of 4

U K R A I N I A N D A I L Y

OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, lac

ГРИ ЦЕНТИ. РІК XXXV. Ч. 133. Джерзи Ситі, Н. Дж., пятниця, 10. червня,-1927. VOL. XXXV. N o . 133. Jersey City, N . J., Friday, June 10. 1927. THREE CbMTl

КАЛЕНДАРЯ У, Н, тШ№йшіШШалол
ВИТАЄ ЛЕТУНІВ
ЮГОСЛАВІЯ- ПІД03РЕНА
І ЗА
О ІНТРИГАХ.
НА 1928 РІК. БРИТАНІЌЮ.
Р И М , червня. — Справа з р'е
УМОВИ З ФРАНЦІЄЮ совітсь О Б Д А Р О В У Є ЇХ С В О Ї М И ФОТОГРАФІЯМИ.
В справі взаємин '
візією урядовѓі югославянсько кими републиками Канада ги Б Е Р Л І Н , И. череня.— Президент Пнденбург ири няв Чейм-
го посольства в Тирані та ви Проситься українських ліка-
дала н а с е б е чекати,, чи годить- берлииа і Левина на спеціяльній авдіеиції. Амбасадор Шурман
УРЯДНИКИ ВВАЖАЮТЬ ТАКУ УМОВУ ЗАЙВОЮ.
їзд югославянського посла д о рів, дентистів, адвокатів, учи-
ся з Великою Британією, чи ні. йув переклад чи ком.
Б і л г о р о д у не потягнуть д а л ь телів, бнзнесменів, як купців, Президент розпитував летунів про подробиці їх лету, ви-
ВАШИНГТОН, 8. червня. — Американський уряд ѓце не С к о р о л и ш е преміер Балдвшї
ших консеквенцій. Л і г а пола ріел-сстейтменів,' контракторів,
видав публнчної відповіди на пропозицію француського уря- оповістив у Л о н д о н і , щ о й о г о сказав своє прнзнанне за їх відвагу а прашаючнся з ними об-
годить цей інцидент, в якім ви` інших професіоналістів і дарив їх своїми фотографіями зі своїм підписом.
ду, щоби Америка заключила з Францією договір про заборо- гравительство р і ш и л о с я зірва
на спадає г о л о в н о на Югосла- підприємців в усіх містах .Злу-
иу війни, але високі урядники департаменту стейту, до якого ти взаємини з совітами, капа- По тім відбувся парадний обід в американській амбасаді,
вію. чених. Держав, подати свої ад-
належать заграничні справи, критикують сей плян. дійське ѓгравительство в і д б у л о на якім були канцлер Маќс, папський нунцій та другі достой-
рсси д л я поміщення в калеида
Вони вважають таку умову зайвою, з огляду на договори 25. травня своє засідання в О т ' ники.
рі У . Н . С о ю з а на 1928 рік.
межи Америкою а Францією ще з року 1908. Д о того заключу- НЕПРИЄМНИЙ ВИПАДОК таві і, о б г о в о р и в ш и справу, рі- Як переїзджали вулицями витали їх тисячі людей, а дівча-
Також п р о с и м о подати, дг ш и л о з р о б и т и те саме. Т о р г о - та сипали квіти.
ваине осібних умов з Францією урядники вважають якраз не- МІЛЮКОВА.
І е і як навиваються українські вельний д о г о в і р між КаНіѓДЬю і Чеймберлин приняв занрошеішє від мѓста Відня `І виїде
безпечним для світового мира. Вони навіть бояться, що стро- В і д о м и й . л і д е р кадетів росій-
банки, будівляио - позичкові
гі точки.такої:умови моглнби відобрати Америці право про- ських передреволюційних ча`- совітськими републиками `скан- тамтуди в неділю, вступаючи ще д о Прати і Монахіюм. З Відня
тестувати проти ннрушення власних прав. мїністер закордонних спілки, кооперативи, Народні цельовано і російська торго поверне до Берліна, де будуть ждали на летунів їх жінки, які
Доми й інші підприємства.
З того газети й політики вносять, що заходи Франції зій- справ ііри тимчасовому росій всльиа-делегація має'забратися вже в дорозі До Европи:
сьќому ІУ(рЯді кгг. Львова, а тс` Також, д е є українсько-аміђ-і з `Канади. Своє рішений ЬЬну- . Німеччина хоче відставити' летунів на своїм кораблн д о
дуть на ніщо.
пер лі ДІР" республйкансько-де- риканські ш к о л и з правом при- Вадо канадійське' правнт^л`ьст- Америки, але Чеймберлин заявив, що дуже можливо, що він
мократичної групи російської люднрстн. во на заяві премієра Балдвина пуститься в поворотну дорогу знова аеропланом з Лондону до
еміграції` в Парижі та редактор І вкінці, усі українські куль- в британськім парляменті. Америки. '
ГОРЯЧКОВА ДИСКУСІЯ З А ЛЕВІНА. париських „ П о с л є д н і х Ново- турні товариства й інституції
ВАШИНГТОН, 8. червня. — Ще повні два дии відділюе с т е й " П . Н. М і л ю к о в , приїхав! (як музичні школи, хори, тсат-
столицю від урочистого витання американського летуна Лннд- д о Риги, щ о б и там прочитати рн) і громадські установи
Огговіщуючи про скаігцельо-
вацггя т о р г о в е л ь н о г о д о г о в о р у ЛЕТ НЕ БУВ ЛЕГКИЙ.
' совітами, преміер Мекенз: ЛЕТІЛИ З ПОПСУТИМ КОМПАСОМ НА ОСЛІП.
берѓа, а до столиці вже стали напливати тисячі людий, охочих два реферати на політичні тс- ( ќ л ю б и , т о в а р и с т в а ) .
БЕРЛІН, 8. червня. — Чеймберлин розповідав про трудно-
узяти участь у прнвнтаиню. Уряд робить горячкові пригото- ми. Д н я 12. травня по викладі, П р о с и м о поспішитися з при- Кінѓ підчсркнув, щ о се не озгга-
в час перерви перед ДИСКУСІЄЮ силќою. Реченець д о 30-го мая чає з а б о р о н и т о р г о в л і між о- щі, з якими треба було їм боротися підчас лету. Вже на аме-
ваіпгя. бома державами. Торговля канській суші попсувся ЇМ компас і вони зійшли з.дороги, иа-
над рефератом вийшов з'посе- Р-
Уряд уже викінчив плян урочистости. Підчас церемонії на ред авдіторії м о л о д и й чоловік дальше, кладаючи дорогою і часом. На мори їхали підчас страшної
лвірци Лнндберга приймати має сама пані Кулиджова, жена Адеркас на естраду і вдарив Се в інтересі к о ж д о г о громл- може ггровадитися мраки цілком на осліп і орієнтувалися після температури і де-
дяпіша і .всіх українських уста- тільки російські торговельні
президента. Мілюкова в лице. Ч о м у цс з р о - х дяних гір. Підлітали часами на 20.000 стіп, або злітали цілком
иов в Америці, б о імена й адре- представники не б у д у т ь мати над саму воду, щоби вийти з мраки, але це не помагало. ВтІ-
Тимчасом довкола лету Чеймберлина розвивається щось бив, п о к и щ о не ЗНАТИ. Еміг-
си б у д у т ь подані п о а з б у ч н о і на-пів д и п л ь о м а т и ч н о г о стагго-
у роді скандалу. Почався він з привітної телеграми прези- рантська російська преса твер- шилчся доперва тоді, як побачили Мавретанію. Пізнавши ко-
б у д у т ь в руках 20,000 членів У . вища, яке доси мали. ІЄолиб ро- рабедь поглянули до часописи і після того, коли вона виїхала
дента Кулиджа д о Чеймберлина, в якій Кулидж спімнув імя дить, щ о Адеркаса намовили сіиські торговельні представ-
Н. Союза через цілий рік. зорентувалися менше-більше, де вони знаходяться.
Чеймберлина, а поминув імя його пасажира Леніна. Жидівські д о т о г о латвійські націоналі- ники захотіли остатгг в Канаді,
Адресувати: .
круги взяли се поминеине за признаку анти-семітизму; мовляв, сти. М о л о д ц я , щ о є латвійсь- приватні л ю д е , то ніхто їх
президент Кулидж поминув імя Левіиа, бо Левін Жид. Стоячі громадянином і Німцем по „S V O B О D А"
Box 3 4 6
не б у д е виганяти, однакож т о - ЛИНДБЕРГ ПРО ВОЗДУШНУ КОМУНІКАЩН);
коло президента політики стали заперечувати основність та- національностіѓ, поліція ареш- ді вони підлягають усім тим ЗА я к и х 10 ЛІТ БУДЕМО МАТИ ПРАВИЛЬНУ ВОЗДУШНУ
JERSEY- C I T Y , N . J.
кого пояснення президентового поступку, натямуючи на кло- тувала. М і л ю к о в після тої згге- законам, щ о і'ѓ инші люде. КОМУШКАЦІЮ МІЖ АМЕРИКОЮ И ЕВРОПОЮ.
ваги'нс зійшов зі сцени, але ба- Видавництво У . Н. Союза.
поти Левіиа з летунами в авіаційнім товаристві та його нетакт Рішення канадійського пра- НА КОРАБЛИ МЕМФІС, 8. червня. — Линдберг мав доб-
жав далі проводити дискусію.
у забранню зі собою почти без відповідного дозволу почтово- вительства, як виглядає, ви- рий відпочинок, бо добре їсть і спить, а в вільних від того
Та д о дискусії вже не д і й ш л о .
го уряду. нровадило т р о х и з рівноваги „заняття" хвилях роздумує над справою заведення правильної
— Безпосередньо по цім перс- ПОГОДА, Є ТЕПЕР ГОЛОВ-

КАНАДА ПРОТЕСТЎЕ ПРОТИ АМЕРИКАНСЬКОГО ЌМІГРАЦІЙНОГО жггв М і л ю к о в ДРУГИЙ немилий Н О Ю П О Т Р Е Б О Ю В К А Н А Д І . г о л о в у совітської торговельної воздушної комунікації між Америкою й Європою. Він певний,
що це цілком певно наступить за яких 5 до 10 літ. Д о сегО тре-
інцидент з П о л ь щ е ю . З Риги П о г о д а є тепер г о л о в н о ю по- ісії, Лонгіпа Геруса, б о він
скаггцелював ба буде ще деяких` уліпшень. Аеропляни будуть мусіли бути
ЗАКОН А. він хотів завіѓтати д о П о л ь щ і , т р е б о ю д л я фармерів і я к щ о не б е з п р о в о л о ч н о
ш о б и й у Варшаві дати кілька б у д е погоди, т о миогі дуже б о - замовлення на 4,000 коней, яке кілька моторові, а на мори будуть мусіли бути побудовані шо
ЗВЕРТАЄ УВАГУ НА ВИКЛИКУВАННЄ ЗЛИХ ПОЧУВАНЬ викладів для російської емігра- лючо потерплять. Весняні д о щ і кілька днів перед тим з р о б и в кілька сот миль пливаючі стації. до яких могли би заїзджати
МІЖ КРАЇНАМИ. ЦЦ, але польський уряд відмо- через департамент рільництва. аеропляни в часах великих бур. Ті стації були би заразом го-
ВАШИНГТОН, 8. червня. — Канадійський уряд висказав вив йому візи на вїзд. Ц е саме сильно перешкодили сіянню, телйми для пасажирів.
`свій жаль д о американського уряду з приводу його поясню- з р о б и в польський уряд і від- г о л о в н о в Манітобі. Чим даль-
УКРАЇНЕЦЬ У МУЗИЧНІМ
ваиня {міграційного закона в сей спосіб, що навіть людий, які носно професора Мякотина, шс на захід, відносини поправ-
КОНТЕСП В САСКАЧЕВАНІ. ТАКИ НЕ СКЛИЧУТЬ ПАРЛАМЕНТУ. ч.
живуть в Канаді, а працюють кождого дня в Злучених Держа- славного зі своїх виступів у ляютьси. Манітоба сильно по- НАСЕЛЕННЄ ЕСПАНП ЗАДОВОЛЕНЕ З ТЕПЕРІШНОГО
терпіла. Великі простори в Ма- Через послідііих два тижні
вах, уважаеться за імігрантів. Празі та Парижі з рефератами ПОЛОЖЕННЯ.
нітобі стоять під в о д о ю і про відбувався в провінції Саскаче-
Канадійський уряд звертає американському увагу, що та- про „украииский вопрос". МАДРИД, 8. червня, — Еспанський диктатор Прімо д е РІ-
іема навіть думки. В ван (Канада) найбільший му-
ке пояснюванќе іміграційного закона мусить викликати по- Проф. Мякотнн теж не дістав вера заповів, що ѓкличе в вересни парламент, який буде мав
А л б е р т і опізнення сіяння заѓіш- зггчний „ Ф е с т і в а л " в історії ссі
чуття ворожнечі серед Канадійців до Америки та комплікувати д о з в о л у на вїзд д о П о л ь щ і , де перевести зміну конституції. Кажуть, що король не дасть на
л о тільки в деяких о к о л и ц я х . провінції, m котрому б р е л с
відосини між обома країнами. Канада звертає увагу Вашниґ- хотів виголосити свої виклади це своєї згоди, б о він має право завісити: конституцію, але не
В Саскачевані є дуже велика часть величезне число комтес-
тонови на те, що Америка досі поступала інакше та змінила на ту саму тему, щ о в Празі та має права її змінити. А'` покликаний парлямент буде спеціяльно
свою політику нагло, без видимої потреби. І в Парижі. Так само о б о м про- ріжниця у відносинах. Д е к у д и тангів. Перший тиждень „ ф с дібраний І не буде висловом загальної опіиії. Такі зміни мо-
іфесорам М і л ю к о в ў і Мякотину води спинили сіяння так само, тівал" відбувався в РІДЖмйіІі, жуть викликати тільки розяренне, А того не треба, бо нарід в
відмовила П о л ь щ а візи на вїзд Манітобі, декуди нато- ли участь контестангц з
КАТАСТРОФА НА ВУЛИЦІ НЮ ЙОРЌУ. для участи в зїзді славянськнх місць засіяно іга 100 процент і полудневого Саскачевану. Дру- рівнож і.на шляхту, а робітнича платня зросла дуже високо.
Еспаиії тепер доволі задоволений з уряду..Податки наложено

Д В О Є Л Ю Д И И ЗГИНУЛО, 32 ПОКАЛІЧЕНИХ. сториків у Варшаві. Вся вар вигляди на урожай є чудові. В г о г о тижня „ ф е с т і в а л " відбу- На всякий случай в Еспаиії тепер кращі часи, як були'кЬли- 111

Н Ю і И О Р К , 8. червня. — Коло години три чверти на 11. шавська преса протестує проти околицях, де вдалося засіяти вався в Саскатуггі, де брали у- (
небудь. Нема отже причини каламутити спокій? . $ ђМ.-И" і
вечером на Пятій Ев. коло 65-ої Вул., поверховий „бос" зуда- такої, поведііікн уряду та при поле, вигляди на у р о ж а й е з о в - часть коптестанти з північного 1 П Г
Всеж таки заходять в голову, шо це за причина;'ЩО'Пр^- "
рився з.приватним автом, скрутив на хідник та перевернувся писує цей Нетакт у відношенні сім добрі. Є донесення, щ о д е - Саскачевану. В. коггтесті брали 1,1 л и 1
мо де Рівера так дуже настає на скликаќне парламенту."' У' '
під мур. Підчас нещастя згинули два пасажири „боса", а 321 до російських учених Г о л у ф к о - куди збіжжа сходить в три дій участь численні хори, мішані,
З о с о б л и в о ю ен'ергією ата- по засіянню. В Манітобі посів- мужсські, жіночі, дівочі, діточі,
другі віднесли тяжкі ушкодження тіла. З них один відай помре.
Зударенгнв віќйнуло автомобіль на 15 стіп. їдучі в ньому кує за це уряд „санації" вся на п л о щ а зменшиться на яких банди, орхестри і ріжні солісти
БУЛИ БИ ВИГРАЛИ ВІЙНУ БЕЗ У - Ш М ^ ^ і п
ЛОНДОН, 8; червня. — Полевий маршалок. Ирл Гайѓ, `ко-
дві особи теж віднесли тяжкі ушкодження тіла. Поліція аре- права преса, щ о присвячує цій ЗО процент, Саскачсваи засіє голосові та інструментальні.
справі навіть передові статті. може на 20 процент менше, ніж мандант брнтійських сил у Франції підчас світової війни, за-' `'
штувала обох шоферів за неосторожну їзду. В скрипкових солях кляси
сподівався, а А л б е р т а засіє мо- Ц (кляса грачів на скрипці, ко явив, що ще досі не дають Британії належного місця.в оцінці
же й б і л ь ш е , ггіж плянувала. трим низшс 14 років в і к у ) — її сили та хоробрости брнтійських жовнірів. Бо хибним було
З КУШНІРСЬКОГО СТРАЙКУ, ПОЛЬСЬКА „ЛАСКА".
Після донесень „ Ф р і Прес", се- брав участь Орест Стечишин з б и думати, що аліянти були бн програли війну, колиб не була
Під натиском протестів У к -
„ЛІВІ" Х О Ч У Т Ь ПОКАЗАТИ С В О Ю СИЛУ МАСОВОЮ го ро'ку б у д е під пшеницею й о р к т о н у , і сей м о л о д и й музи- їй прийшла з помічю Америка. Англія була би ту війну вигра-
раїнців проти закона, який
МОБІЛІЗАЦІЄЮ. 17,859,417 акрів у трох провін- ка дістав найвисшу марку, Яг ла цілком певно, тільки в дещо пізнійшім часі. Англія не була
Н Ю ' Й О Р Ќ , 8 . червня. — Міський суд позасуджував учасни- п о л ь щ и т ь українські школи, ціях Західної Канади, в порів- спочатку готова до війни, а при кінці не мала ВЖЕ потреби ки-
з контесту в Ріджайні, так і 2
ків бійок між поліцією а пикетами кушнірського страйку на польський уряд дозволив, аби нанню з 21,677,814 акрами, щ о дати всі свої величезні запаси в людях і матеріялі, Оо прийшла
контесту в Саскатуні. Суддя
грошеві'кари-від 3 до 25 долярів. в українських публкчних і при- б у л и засіяні мииувшого року. Америка. Коли- хто каже, що без участи Америки треба бн
від музики сказав в своїй оцій-
Нинішний день проминув без таких бійок. Урядники Аме- ватних школах у внутрішному ііі гри-Ореста Стечишинаі ще
було аліянтам ту війну програти, то тим самим кидає, пляму ИА
рнќенської Федерації Праці кажуть далі, що провідники страй- урядованню можна б у л о вжи- він є дуже многонадійним му
хоробрість і геройство брнтійських-жовнірів, які самі не були
В И Б О Р Ч А К А М П А Н І Я В З.А-
ку не мають поперття робітників. Щоби доказати, що страйк вати попри польську теж і ук би ніколи допустили д о німецької побіди. ,
XIДНІЙ УКРАЇНІ. зиком.,
має таке поперта, провідники зарядили на завтра загальну мо- раїнськог мови. Свідоцтва в тих
білізацію страйкарів. `. школах, на бажання родичів, З о г л я д у на се, щ о вибори д о
З И М А В: К А Р П А Т А Х .
ПОЛЬЩА ЙДЕ НАЎСТУПЌИ. N
можуть видаватися в о б о х м'о-' самоврядувальних установ від- ГОДИТЬСЯ НА УЧАСТЬ.СОВІТСЬКОРО даЛЄГАТА ПРИ
. . ` и т щ ш . . . ^ вах.
будуться вже за. кілька тижнів, Д о ‚ Д і л а " пишуть: В Д о р і з ДОХОДЖЕННЯХ В СПРАВІ ВБИ і ЙСТВА"В9ИКОВА.
Українські газети під П о л ь цілому краю помітне велике 13,на І 4 . т р а в н я і 14травня па 1 ;
.МОСКВА ,^!Червня, -і-. В МосШі гїиі)ув вЄкике обуреине
;
ТРОХ РОБІТНИКІВ Ж Е Р Т Ќ О Ю С Л А Б О З Б У Д О В А Н О Г О ,
шею, очевидно ќромі виразно оживлення. Часописи перепов дав сніг і - покрив Карпати аж) з приводу вбийства совітського посла Войкова, але те обу-
4

РУШТОВАННЯ.. ...
нені поясненнями в и б о р ч о г о до висоти 700ометрів. Сніг па- реннє більш Звернене проти Англії ніж Польщі. А це тому,
НЮ П О Р К , ft червня. — На Судові, на розі Парк Плейз та '(хруггівських, висмівають сей
закона, появилося безл'іч б р о - дав хвилями так густо, щ о сві- ЩО міністер заграничннх справ Залесні заявив відразу свою
Черч Стр. заломилося на семому поверсі руштюванне, наслід- польський розпорядок, як уда-
шур'і л е т ю ч о к т о г о с а м о г о зиі- ту б о ж о г о не б у л о видати. `Ра- згоду на те, щоби совітський делегат міг бути ігри слідстві в
ком чого стоячі на ньому робітники полетіли шафтом у доли- вання терпииости. ПОЛЯКИ вЖе
з н и щ и л и стільки українських сѓу. Польська шовіністична но дня 12. травня б у в м о р о з 2 справі вбийства, Польща дала на всі боки запевнення, шо еліл-
ну. Трон зних, а саме: Маќс Стасюк, Павло Олойниш та Ва-
преса т р у б и т ь про небезпеку степені Ц нижче зера. П о б о ю - ство буде ведене дуже точно і буде змагати до викриття групи
снль Кулидж погибли на місціѓ, я Осип Травальський відніс та- шкіл, Що се їх розпорядження
про одноцілий український ЮТЬСЯІ щ о овочеві дерева заговірників, яќща така ісѓнує.,По тій причині ненависть до
ќІ ушкодження черепа, що його життя висить на волоску. виглядає на насмішку над не-
б л ь о к і взиває д о спільної акції нижчих о к о л и ц я х Пруту не за-j Польщі хвилево ослабла, бо загально думають, що в тім атен-
Коло місця випадиў зібралася велика громада обурених добитками українського шкіль- ціле ііольське громадянство.
-Љ. W I МДСИ.ТЬ.БУТН.РУКА-АІЦЛІЙСЬКА.,^.,
т

людий, яких ПОЛІЦІЯ мусіла аж силою розганяти. ництва._ „ . . . , . , , ,


Iродять зовсім.^ W
1
' ' т ^
'
hBVOHODA- (І Др. К и р и л о Трнльовський. лицький Ст.Рудаиський, дарма, }недавно'др. Новодворемдай на^супружеств. `'Значить: розділ
гоииово - в и що Його твори, пороскндууаііі:жіночих зборах в Коломиї від стола ѓложа Можна перевс-
ів-гірірвг published daily ааса
ві Я Grand Street Jersey
‚ Д О М А ПРО МЕЛЕДИКТА ПЛОСКОЛОБА"
по ріжних „Зеркалах" та^Ко- дає ще себе селянамісел`яякам сти, та що з того, коли ні одна
мерах" є молодшому поколій- -цілувати п о руках! 'сторона не сміє заключитн по-
Њѓшли by фа rjkralnl-д National A-tocUttOa, їдь ню незнані). ^ - Однакож — ч и н е винувате і його ггодружа, коди бодай одна
Edited by Editorial Committee. (Поясиеіпге). з них підчас шлюбу була като-
На старі літа захотів ще Кач- тут і саме селянство?
ковськнй побачити па власні 6- Коли'ж приходиться характе дицької (гр. кат.) вірні
кими та І доси, по більше як 50 роках
чи ту обожану собою Росію. ризувати сімдесяті роки минув
впливами, кацапофільськими І
ВПЛИВ Великої України на Поїхав отже д о Петербурга — шого століття та`ііануючі тоді годі того в Австрії змінити, хо-
Галичина стягається на своє тя повна розлука ггодружа є
'культурний розвій Сх. Галичи- але .занедужав В недалекім j ПОГЛЯДІЃ І настрої — т о треба
IUBSCHPTION RATESi власне виданне творів Шевчеи- 1
Кронштадті і там 1873 р. помер ще: .зауважити ось що: . ^ - 'Дозволена з у- всіх культурних
ТИкм с#пи a copy. 'ни дйеться іфослідити уже в
, . . . . . . . . . . $ 7.00 Нарік . . . . . , ^ . . . . ^ - . . . ^ . . . . - 4 7.00.трицйтнх
..... $ 3.75 На вів року . . . . . $ ^ . с т о л і т т я , коли то так звана „ру-
минувшого P
D
KAX
ка (в редакції Партицького),
Українці — засновують това-
Він записав значну суму на
просвітні ціли ----- і`Наумррич
ВАВСТРЧп
тоді так .^ў
іа
іл^
'державах,
.^ШҐ#ЄрВЛШ^ )з - '
і'` .
Але aaetpWcbKe' католицьке
1

. . . . . . . . . . І 3.00 На три мќаці п ш . . . , . . . . . . . . . . . в ллюf ... і. і . риство „Просвіту" (1868 р.) ї заложив власне те ' товариство „: На. ііерщнй . n o r a a A . иђИГіла- 'духовен).я.Во опирається на тем- !

ІУііеНВМ Мя Іацву City Ratati В W - а и Ємті і Заграшшею: с к


Р а т
---ожена.а М,і Л ц я
розпочинають
w
видавати прис-
)f

дало, що старий австрійський нім, опанованім ним селянстві


$10.00 На рік . . . . - '._ м ‚і.тт !
упіу. -Шашкевича, Якрва Головаць- тупні д.тя,народа поучаючі кпи-
ЄЙ- . . . . $ s.oo На ПІВ року оќу'.Г
. . . . І .).7S На три місяці
За кожну 'вќінў адреси платиться 10 центів.
----^г-иягапІ 5.00' кого і і. Ваггглевича видала
іісяці . . . . . . T . . . . . . . . . . . $ " " ' р. 1837 збірник „Русалку Дніст-
жочки в народній мові, даома, той легат. О скільки однак,
етимольогічним нраврдиі
абсолютизм аломаний. Але то'й ^-`` а к а ю ч и ' через се в парля-
зйа^'ур'; с'^тов'аріістВ'о ніколи абсолютизм був лиш задекова- мШібіяьшіеТЬ—- де допускає
шгй конституційними формами, й'доси д о т о ^ р е ф о р м м - " ,
ровую". Зггаємо'з о д н о ї цоезі" тих'грошей не побачило.
сом. (Була се така „малоросіќ-
Шашкевича, зверненої д о Н . Маючи дванацять' літ, в р. а фактично він, репрезентова-
1
Taki-ж реакційні постанови
ськая хитроСТь '.).
гроші лише па т. зв. Foreign Money Order. Устияновича, щ о б у в `їм знаний 1876, вступив і я д о того това- ний цісарем і його надворною бачимо на полі робітничого
москвофіл Іван Наумович
Телефон ^Свободи": 498 Mont-ornery. Тел. У. Н. Союза: 1838 Montgomery. альманах „Ластівка", виданий ( щ о перед 1848 роком носив'риства та дістав „членскую клікоюЃ панував як нопередно. законодавства — а мов опік,
АдрВСИ "SVOBQDA", P. О. вОХ 346, JERSEY CJTY, N. J. на В. Україні, — а пізнійше ви-
був польську р о г а т и в к у ) видає грамоту" з портретом Качков- Була вправді конституція, а- боялись „ліберальні" міністри
даио в Галичині новим накла- 70-их років всякого „Соціяліз-
рівнож популярні книжочки і ського та падписями в чоти- ле так рада державна, як і сой-
дом „ М а р у с ю " Осгговянснка, а му``} Австрія взагалі підбігала
часописи д л я ггарода. Видячн, рох рогах: „ У ч и с я , молися, тре- ми, ради громадські і навіть
Щ ВАРШАВСНШЙ_АТЕНТАТ ѓѓотім і переклад „Тараса Будь- що народ й о г о не б у д е розумі- звися, трудися".
би" Г о г о л я . ти, коли б и писав „висшим
ради повітові (в краях, де іст- у всій за Німеччиною, а т а з б и -
М у ш у признатись, щ о три, нували) — опирались на курі- ралася власне під проводом мі-
Та всього т о г о б у л о мало і ш т и л е т о м " -— пише він ї х д о - тих зоповідий сповня- яльній виборчій системі. Усе ністра Бісмарка д о - введення
Замах. російського монархіста на ‚представника больше-
аж поезії Т. Шевченка, передќ:- сить чистою народною м о в о ю з ю т о ч н о через ціле м о є життє, жіноцтво і більшість, робучого иротисоціялістичних -`; законів
внцького уряду перед польським урядом певно не викличе ні. хотя правду сказавши, т о не та народа мужеського пола — бу- виїмкових, що бстаточно йому
тавшись з Р о с і ї в ‚Галичину деякими лише о б о в я з к о в н м и
яких жалів серед українських людий. Не збудить ніякого жалю грамота так иа мене сильно по- ли вѓѓключені від права голосо в р. 1876 й повелося. Л'.,
(привіз їх львівський купець кацапськими додатками.
те, що Москалі взялися за чуби, аж кров потекла. ділала... , Всяке ^надужиття{ чвсмнт^ае-
церковним уладдем М . Димет Як бачимо.-— т о б у л а се д у ж е вання.
Всеж таки замах має в собі деякі цікаві сторони, рекручення закоииіл жо.отанов
RJ^^Yсякий замах є доказом ненормальних відносин. Д е нарід
зі' `Львова), з р о б и л и б і л ь ш е подібна проява д о т о ї , Що ‚ О б щ е с т в о " і ‚‚‚Просвіта", рі
вражіііия на студіюючу м о л о - іі большевики, хотячи поширгг- жнилися між с о б о ю л и ш е щ о вдасть в Австрії: дідичі, високе — всьо т о було В АШітріі.вхоз-
При помочи курій мали
може висказатн свобідно свій політичний погляд, де люди
діж. В році 1862 починає вихо- тп свої ідеї між сільською ма- до погляду с в о ї ѓ - п^о'6іднііісів духовенство та богата буржуа- волене — колйМрЬзОМйгдилоея о
;

q можуть, свобідно говорити, писати, організуватися, голосува-


дити у Л ь в о в і перша українсь- сою на В. Украї'ні, буди приму- на українську сп'раву,'а також зія. Вже через сс саме, а - ще соціялістт%. И'ммчи rrr.j;
'' та, тааг" атентатів нема. Атеитат виринає як політичне оруддя КолиІМенно НімЄЧЧШЮ'віію-
ДЄЩО І ЩОДО . MQHН,иСВОЇХ чи більше через виборчі надужит-
в'-дх краях, де нарід пробудився до свідомостіѓ своїх полі-. кб-ііаціональна часоиись „Ве- шсні звертатись д о неї ўкраїн-
давництв. Впрочім`одно і друге чугтю зївного німецького, j.no-
. ‚їнчнцх прав, а політичні форми краю не дають сій новій ,сві- черницГ (1862—1863), потім ського мовою. Звідси і та'прес- - український народ ^вуа
СТОЯЛО за' консервативними по- майже цілком виключений в(д) шаііова'шЧ'я закона-^змінила
домости вислову. Атеитат є звичайним оруддем політичного виходять знову „Мета" і „Ни- лавна „українізація".
протесту в Польщі, у фашистській Італії, диктаторській Еспа- ва" (І863—64).
ѓлядами. „ Н а р о д о в ц і в " б о л і л о , хотячй здержаі'и .іоширспчя
Видячн, щ о українські „паро впливу гга державні справи.
що На святім Ю р і ў Л ь в о в і ре соціялізму — обовязуючі зако-
иії. В справді демократичних краях атентати походять тільки Нарешті галицькі прихиль д о в ц і " р о б л я т ь д о с и т ь значні Д о того ті, що ВИХОДИЛИ ук-
зидували кацапи та держали і ни і установила нові, реакційні
від людий божевільних. пики Пантелеймона Куліша, т о поступи при иомочи „Просві раїпськими послами — буди
Росія займає й тут подекуди виїмкове становище. Колись варнша Шевченка, основують в^ти", оснував і Наумович подіб
у царській Росії атентати були звичайним явищем. Гинули р. 1867 „Правду", котра -
ттетм
своїх руках такі інституціг
п р і с в Г т и е , " Т о т я „Народггнй Дім" та „Ставроні-
гію", з бурс котрих виходив,
І
звичайно високими духовними
‚'‚каноніками" або висок'ими у-
то Австрія Давала собі раду
в ннший спосіб: вона ломила і
надуживала обовязуючі зако-
чиновники, генерали, губернатори. Навіть один цар згинув від ред ріжних перешкод і з пе- вже „ т в е р д о г о закала ", і назвав ридовцями, котрим демокра
усе новий кацапський нарибок. ни. — Зосібна — така тактика
замаху. Нарід не міг інакше запр`отестувати проти гнету як рервами продержується аж д о й о г о „ О б щ е с т в о м Ђ нмени Ми-
(
тичні способи були цілком чу
Вони однак нічого проти т о - була дуже легка д о псреведсн-
тільки беззаконним способом. Царський уряд та вся консер- 1879 р. - В перших роках п о - хаида Качковского". жими.
го не мали, щ о б и на ч о л і nauiorj ня в Галичині, де судді Поляки,
вативна частина російської суспільностіѓ не хотіли того розу- зіставала всгна під ггереважаю- Звідкггж таке імя? І як вони зіставали послами?!
нації сто`яло рівнож високе гр. виховані в щляхоцЬкім дусі - і
мітн. Замісць вважати кождий атеитат пригадкою для себе, чим впливом Куліша — пізній' Той Качковський т о б у в собі Отже у Львові повстало по
кат. духовенство, але прихиль- так не мали ніякого пошаио-
що пора вже попустити зі своїх привілеїв та дати народови ше — в другій половині 70-их судовий радник в Самборі, вс- літНчис товариство „Русская
не до них. вания для закбйів.
Ширші права, вони пятнували політичних убийників як най- років видавці „ П р а в д и " —- так ликий дивак, але і великий, х о - Рада", обсаджене ріжними
Показалось т о найліпше тоді, Всі ті про'цеси політичні, пс-
гірших злочинців, яких треба карати тяжче як найгірших уго- зваггі „ н а р о д о в ц і " розійшлися тя й „твердий`'' — патріот. твердими каноніками та кацап
коли м и т р о п о л и т о м став Силь- реведені проти франка і Павли-
ловннх. Всяка наука, яка була в тих атентатах, пропала без- із ним. ськими редакторами, тими са
Був він бсзжснинй, жалував всстер Сембратович, а по- ка в сімдесятих і з початком ві-
успішно. Куліш часто змінював свої собі Ліпше зісти a 6 d випити, а мими, що мали в руках і „Наро
тім граф Шсптицькнй, сімдссятих років, се всьо лиш
Народи Росії остаточно змели з лиця землі уряд, який погляди — він то вихваляв дав- ..'дний Дом" і „Ставропигійський
всі заощаджені гроші віддавав Світогляд цілої інтелігентної велике пасмо исчуваних наду-
не міг читати навіть кровавої лекції історії. Та на його місце ну козаччину, т о знов - піз-і _ Інститут" і „Общество'
прийшов новий, який душив далі свобідний вислів думки та ніише пси вішав на козацтво т а р у м і в . ' М а б у т ь , щ о й та „ З о - галицької суспільности україіг-
І і а н а р о д и у с п р а в у т а к я к в і н
жить і ломань закона! їх засу-
всякі вільні прояви народної діяльності!, І знова позбавлений иа Гайдамаків.
Л Ї 03
ського гіоходжейігя б у в в сімде- П р и х о д я т ь вибори—і „ Р у с джувано головно за „тайне со-
ря галнцкая яко а л ь б о м ь " ви ситих роках миѓѓў'вшого еѓоліт- ская Рада" — майже
ціялІстнчне товариство" — а
свободи слова, думки й діяльності! народ не має инчого ви-
Навіть на Шевченка ( в ж е дана б у л а Дідицьким 1862 р. тя крайко клерик'альний Та не послідиім моменті телеграфує такого товариства ніколи не
слову, як тільки атеитат. Згинув колись від атеитатў цар Оле- до деканів на провінції,
м е р т в о г о ) накинувся він, та иа- за його гроші. демократичний. Одні і другі було, але суди.сам.ѓфакт, иерс-
кса II., а відтак посередно й Ленін. що „русскии кандидатом'
звав й о г о „ м у з у " ( б о г и н ю пс- Багато давав він підмог бід- „ т в е р д і " і „ м я г к і " — наставли пнскн їх з Драгомановнм та ин-
Нарешті атентат на Войкова. Правда, не з рук иредстав- для дотичного повіту є —
е з і ї ) „ггяиою". ній студіюючій мо.тодежн, а-ко- ли селяниновіѓ руки д о ціловап` шими однодумцями — вже ува-
ниќа народа, 1 не з рук людини, що беться за народну свобо- ось наприклад: о. крило-
ду, але з рук оборонця царського деспотизму. Мимо сього Й Але в перших роках своєї ди не помнляюсь Т о іѓ Іван Пет- ня! Та чиж і д и в о ? жали за доказ істноваітя` - тай-
к
шаиин Павликов, чи о. крило-
у сьому случаю тяжко не винити за замах самої таки деспо- діяльггости в „Правді" він при- рншин, щ о підписував себе І тепер ггавіть, пятьдесять літ шанин Юзичинський, чи госпо- ного товариства! ,
тйчної системи большевизму: якби в Росії була яка-така сво- ніс багато користи власне через „ Л ю б о м и р о м Селянським", у- по вѓѓступі франка і Павлика з лин совітник Михаїл Ковальсь- Але наисумнГйшою проявою
боДа, то навіть монархісти моглиби піти зі своїми назаДииць- внесенѓѓе чистого українського чився якийсь час також иа й о г о їхніми поступовими провідин кий з Відггя, чи о. декан Іван О`- у тій 'цілій Трагедії було сс, Що
кнми думками перед народ та переконатися там наочно, що духа у ту нещасну Галилею, за- кошт. J міг думками наше „ і н т е л і г е н т зарксвич з Бслслуїі т. ин. власне свої люди, зсмлякц, пай-
навіть темного кацапа на монархізм нині вже не зловиш. снічену та закапареиу иольсь- (Іван Петришин — сс наш г а - ' п е " жігюцтво — як се ствердив більше звертали увату^властиіг
Отці декаіги дають отже зна на.небезпеку, яка грозить.„сус-
ти отцЯм парохам, а ті мають пільному порядкови" від моло-
постаратись, щоби в дотичнім дих соціялістів.
В. Будзиіговський. Мютягиеш цілої маси козацтва тнв бн не лиш сотігицтво, але її дав мені ц і л о г о з л о т о г о , селі вибрано „їхніх `людий" ви
проливати кров за П о л ь щ у . голову. Чи у Л ь в о в і і у Варшаві Зробило сс 'іменно москво-
Ѓринь подав Хмельгшцькому борцями. — О. ііарох стараєть- фільськс „Слово" і та дейунці-
— Вертаймо д о королівських гге стинали таких, щ о проти
ПЯТЕ КОЛЕСО. п.іянів. К о р о л ь пише м'ені тіль- волі польської ШЛЯХТИ воюва
ки головне. Д о д а є , щ о р е ш т у ' л и з Турками? Я не дуже палю-
вонючого потом піг листа. ся Отже,, щоби 'вибрано вибор- яція викликала власне' иаписан-
Хмельницький розпечатав й о г о цями з села „його" людий, зви- не „Думи про Маледикта Плос- 1

ІСТОРИЧНА п о в і с т ь . ї став читати. П о вступ'них поз чайно старших братів, — но, і колоба", котру Франко підпи-
ти розкажеш мені. Сідай і роз-1 ся д о т о г о , щ о б и на львівськім
(22). доровлсннях і поклонах рот його самого. сав псевдонімом „Джеджалик",
казуй. І рийку за г о л о в о ю Підкови п о
- Так і не так. Все б у л о так, ливи, т о хиба хтось воює про- містр писав: Він відвозить їх потім д о по. та видав в першій'" половині
Хмельницький сів і став роз- котилася голова батька моїх
що^вовків проти себе виклику- ти мене наклепами. Я маю та-' казувати. Псрсповів усі свої дітий пітоВого міста д о голосовагііія 1877 року маленькою ' кіійісоч- 0

„Ви писали мені, щ о б и я Про-


СВ0ЄЮ посла, пильнуючи лобрЄ{ ќбю кваЯЬат`овОго'^же^еЂор-
"` ѓАй Ш
нейбї^іністю. "К о л и річи посію- мій
С а 3 П о л ь
. "приятель,
щ а
Р К И
- тоХ
Перший підстароста!
и я т е л і в
в і д а в т а звістив вас.куднз сб`Х:
такий, триднсвиі розмови з і ю р о л е м і ^ ' - Щ о ти о.бсрежний,,;;згіаю, ник БогДан Хмсдьннцький їз^ щоби по дорозі чи в місті ai'dit{ мату, їџгбрмнбМ%`ЬЄф№Ж-
ти польського кандидата не він йу обѓбртку. ЗН'Ч'і Р яп .ні--
Ш^Ш n 0 t p , 6 m
^ б л . , ко- Чапл.ньск. - а о З-`Ти'а б о р омусів
ж у , - биКонецггольскРос
покрутитися.Знаю, щ о й п оЯк
вищебечеш. пяному
би М !нічого т о див, д о кого заходрв, XTJOjV^ ис-
n
крали йому котрого з виборцгц
B^SGI ЙЃ Була вона друкбйЙіітгта^ .зва-
г
ЖЏїьрю П о л ь щ у шляхта н е ' - Чаплшьск. в Чигирині, а я п р о м о в и в , коли Х м е л ь н и ц ь к и й з т о б о ю про такі річи ба го бу вав, з ким вііі'і.ррб.щр ба-
в т с т и в лакав. На жаль, про все т е я не зпід рук, не запоїли, не підпла' ною „ДрагоманівйоІ6 , ї ріЩс
,, ;
. а ^ о л и в а т и ќрови, т о д і - м а ю вісти з і шляху
= Р Перше всего треба лакав би. І к о р о л ь
-.кезакови о б щ ю в а и о з о л о т і го- д и . Х т о збунтував села, так . в и м і р к у в а т и який дух між б и тебе д о себе... їдь д о Т и г и годен вам нічо написати. Хиба тили, не казали голосувати
6 н — сербським п р а в о п и с и . "Иа
ри. Козаки вірили і за ту П о л ь - щ о моя рота троха з г о л о д у пе ^ „ „ „ ' ` - . . 7' . v
" тс, щ о він б у в у Лгівові і в Бро папа Мойсу" чи якого иншого звук „г" приймав він Љїйіїськ'с
шу клали свої буйні ' г о л о в и . ' в и г и б л а ? " і ' Г Т , ^ " ^ в а - рииа . д о ж і и а й л м к а в - . у м . дах у нашого гетьмана. Куди І_иляґуіта.
ш и г
Р Л С
„^", а на звук „й" — також .іа-
Кближ своєю кровю вже с п а с Не'старшина з р о б и в `се І гт ВСЄ^B O ' ХМЕЛЬ иіваюся, БУДчиС вже,Х3 ТИ НА літа т о б і він впрочім товкся, з ким бала-
сего Надзвнчайію мїтќб-гтрсдста тинськс

'fuSS
л и ^ о л ь ш у , П о л ь щ а не т о , щ о ' з р с И м і
не лаваіа 'і пнпсчеіюї e m ,ти
й матснькШі чу-па ' "
маленький чура. „ и
^ FWC ' І Г? , . в``ороже,
відповів. - Як на За- Д '
ц ь к н й ^ л а e
кав і про щ о , ніхто не міг мені вив виборчі практики того ро
зайшли так д а л е к о , іічого сказати. Сего не зилє і да поќ. Лесь Мартович в своїм лядом билц'та ‚‚Дума" прссвіт-
"
Вже тим своїм зверхнѓім виг-

О ,ИKO6 й о г о челядь: н'і чура, ггів'зннк. оповіданню „Квіт на пятќу", де лу тодііцну Р у т е н і ю прямо по
MSASSRASS" Ж
вже здавна мали. Ясновельмо- 'менеявтік "мій чура.
жннй чейже знають, як над ко- мабуть по д о р о з і вгадую.
( "
перестерігав
в ц ' л о
' г р о
CAF„"
ж у т 1
ш тс"ср
к а
,с"ійше
и 3
.бала- Візник безпечно не знає нічого, оповідає він власне про приго- головці..
к о з б о т о туман. М о ж е знає д с ш о ду такого „свідомого" ви
.
Я запізнався з тою кннжеч-
в і Д ткозакам
і л ь к и нестаршини
б у л о т а к озг оЛяхів,
о г і р ч та
ен-Г Т а к а м и . І грошин щ е борця.
заками знущається річию пос- кожде село, щ о йдеВ коронне т і к а ю ч и ,коби проти
н япанинакиненої
не тисли так реєстровим
тих нема. Без. гроший і козак не чура, але' держить язик за з у - кою таки зараз у вересни 1877
политою поставлений над ними війско. Я про се вже іі ротміст- заків, котрі не є в королівській'вдіє нічого. бами. Л і п ш е пішло мені у е г ь - Коли би бодай вибрані в той. р. і то при дуже: сумній нагоді.
г

комГєа{ГШембсрг. Се добром рови сказав. Хмельницький вийшов маиа. Гетьмановії я набрехав, спосіб посли внкористували як Іменно моя мати.виїхала була
службі і котрих не вписано
не' 'пахне. 'Наша старшина р о ідо Хмельницький розсн.-;і5 год'иться свої мандати та спра- тоді де) Львова на крає ву ВисТа-
— Н е втік вііг від тебе... вис- козачий реєстр. К о н є ц п о л ь с ь к о г о і ще т о ї
бить, що може, щоби не допус- лаггий т о б о ю ? 9вою челядь між хлопів, щ о б и вбздавчйми вічами Освідомлю- ву, а зайшовши.до свояків- у-
Про се подумаємо п'ізній- мої днини по`їхав далі. Виїхав- ;М бунтувати проти Польщі вали, пол'ітично паш народ! В пала.‚підчас підвечірку нежива.
тити до бўіѓту крнвііЛс.їжх. Але — П р о ш у ясновельможного! ше. Тепер ти тільки, виміркуй, ши з Бродів,.нерссівся На віз.
збаЯогк^т^кп^до расу іроду по- Чи я,'вже такий старий; я, і щ о Гіого кінь, ігсприсплсиий, сам! 'проти с а м о г о гетьмана. Геть- жаДеіг епо'сќЎ!-Переважна часть ПрнІхавШи`а моїм батьком з
чи п о заспокоєнню бажань ко- і'Лан вже свято вкр`ить; тїосЛїа через'цілий час сього Ожинова-до'^ьйбва на -и'охо-
сить: ,.: v У',.. ,
i r маю вйжні йні і. р.ічи на, і о Г й ` , т о ' ззаків можна би їх ужити д о ве- біг кодо воза. 1 ,
:
Пбсо.їьс ѓйа ' Љі разу не етава.па Рр"і я ѓі'дістав'ві`хі: одното зі
- '-ЙД-Я'Шемберґц' не похваляю лові.,, б у в б і і такиіі ; лурнийі.іликої війни з Кримом, і ,.' ^ Сідайте тут, б і л я мене, І'Хмсльгшцькин бунтівник. Я та' 4

і надіюся Схрут`гіти йому вязи. пхати пальці між д в е р і ' ^ `кож дуже зручно піддав геть- ііврС'д виборцями,'' а з -фа^а f с^рђќів ту славну` тоді „Думу"
— Треба б и насамперед п о - — промовив д о сотника візник, манови гадку, щ о Суботів тфШяційім'айжс' rrepoorfc.'a'V-
Лле-чи- власиа старшина ко- ' '---ЃЯ хотів би т о г о -wpy діста- бо. мушу ваи дещо сказатиѓ д‚`подарунку!'' ` . , 1

бала'кати з деякими ‚стариці- лризначсіащ^дуя кбждочасного жнтку?


закіа. утіг^діиирЮє -иевдоа'оле- ти в м о ї руки'. нами. ідсщо показати. . ' '
ннх^сумніваюся. Д о мене дохо- чигиринського підстаршнн'и, А Дб Тог'о '^'дтМииЙ'тІув'і той
' Я к вїгг буде`Такий дурний, — А л е обережно, щ б б и не ХмсльниТіьіШг присівся д о
дяіьвісти, що деякі доливають що влізе в мбї руки,"'-пришлю' доміркувалися, відки той воєн- ВІЗННКа. S:т-;-. б о колишній староста Дав був Центра.`іьйиГ.' ' '‚'‚ліберальний", НАМЯТАЙТЕ Н А РІДНИЙ KPAR!
оливи До `опію. ДтгСгЛ ясновельможному. ЯК СІ.. не' ний вітер віє. Шдяхта^не хоче Ілі грунта підстарості Михайло себ-то „вїльіюдумний" уряд При кождій тѓоді абярнйтеан: РЦ-
йтУго — Возьміть, пане сотнику,
ви Хмельницькому. Напишіть Відни! "А чу Школу, інвалШв, сиріт Та політнч-
— -Робимо, що можемо, за- його самого, ТО голову того ві- ВІЙНИ, б о вона нелицарська. Як віжки тай пугу^ б о я буду роз- мені, якими то новими вигадка у
В перших роках 70-нх років
ливаючи грань водою. ^ ^ `- Г а
Іби шляхта пронюхала, що то зуватися..' Мушу мати вільні ми троюдити гетьмана проти вів він буцім-то так званий!
--^‚Сумніваюся, чи такі нес- Ше ти волів би прислати король пре д о війни, скинула руки. Хмельни'цького. Не забудьде; „культуркампф" з переважни-І
покійні-духи, як приміром ти, мЄю голову комісари Шембер-би:його. Коли руки, вже були ВІЛЬНІ,
4
O I Y E D N A N Y I
що як при МОЇЙ помочи .Субо-. ми. впливами католицького ду-
заливають огонь водою. Я маю ѓа?. Скажи щиро, чи не так., — Я в . моѓм -імасиііь. інтересі Ѓринь перекинув праву ногу О. BOX 411, PHILADELPHIA, PA
0 ? С 1 , С т в а А л е та
докази, що й між полишеними ---Щоправда, то не гріх, мушу бути обережний. Я к б и `через ліве коліно і став стягати ^ - о п и н и т ь с я у Ваших р у к а х , ' Г - "боротьба бу-
Польщею козацькими старѓий- прощу ясновельможного. ІІ ду- наша робота за скоро виявила- чобіт. . . v
то я дістану від Вас тисячу зло- ла дуже половина і невиСТар-
нами дух, бунт не втохоми- же радо зробив би се, б о такі ся,'то на короля тільки троха
рився.- ' як еіггу готові перебити і знівс- нагримають^ сбймі, але король роззувшися і розгортаючи о-
— Tatf і Є-йочта, Ц _ сказав! тих".
чаірча, чого найкращим дока-
зой є,'що полишились без змін
По кінцевих желаннях і пою постанови ЦИВІЛЬНОГО 'закона"
ВТІК
ХА ОЖ
ПД
ОК
ВИ
ИННУКРА
А НЇН
С
АЬ
ЌО
ХКА
ДИ-
- т ясновельможний гада- читя всі королівські пляни- Че- (гщшиться .королем- ЗІ мною ні нучку. — Вже є. Сего листа дав лонах був підпис ротмістра.
ють, що то я той рознощик о- рез такцх,'як той Шемберг, неітроха не панькалисЬби. Я втра-і мені' роімістр, щоби я його', по- про нероздільність католиць-
тай вас передав підстарості
Н а п л і н ^ у ^ е ротмістр. _ ЕД^-ИИІ ђѓдѓ). J jc hx , отже і греко-католицькихі
тись НАСОЛИСЬ С.ВОБО.
. ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ НА СИРОТИНЕЦЬ-ЗАХИСТ УКР. т № $ І Ї ^ Џ ,
ЗАГАЛЬНИЙ ЗВІТ Ж Е Р Т В
З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ
ПОЗІР! ПОЗ№!
Давсь до відома усім відділам Укра-
0 їімького Народного Союм, аЦ. .47 І
f . — — за місяць квітень 1927 року.' 181 з Алентавн. Па. від. 44 І 818 з
ЯК
НА
ПРИЗБИРАТИ
СИРОТИНЕЦЬ У. Н.
СОЮЗА.
ГРОШИИ дітий, б е з цента".
Нарешті він мені заявив от-
верто; 24.00 І Каса від. І 24.00 152
Від. Члени 1 Каса від. 1
49.50 25.00!
Разом
74.50
В АМЕРИЦІ. Нортгемптон, Пі., від. 194 з Ормрод.
Ѓїв. aU. 388 з Бетлегем, Па. I ШЃо
з Пннал. Па., щобн стримались МНСН-
"йми підприємствами на день 1.1 4.
Від, j Члени Разом
Ю.`ОО Ю.ОО 160 2.00 ўА 2.00 шия (July) сего року, а взяли у-
Як ви нс вступите д о С о ю з а , часть в
і . и ч і т а в я в С в о б о д і заклик. 28.00 28.00 177- 9.00! -І 9.00 БРУКЛИН, Н. И. ніс, щ о Н а р о д н і ' Д о м и в Аме-
он іі.гав ІІ и v.
єВЯА
ШИМ
, . „ „ - „ , т о ви не є м о ї м шваґром, а я ис

Й
О МУ
38.00 38.00 181 27.00 - І 27.00
Величавий похід і впроваджен-
риці являќЃться сегодня о д и -
ЗАГАЛЬНІМ ПІКНІКУ
, П ОЯ С НИ В
,ОБЩСО"ТА
яИ
ІХ-О
ЧУ
Комітету Сйротинця д о ч л е н і в ^ „ . ` v
10.00 10.00 200 ' dl'

ОЗ.О ОЗ.О н о к о ю .українською трибуною,


в а ш и м
та відділів, а ньому, п р о с ь б у 91:50 91.50 247 4.00 і . І 4.00 не Братств і Товариств до до
ш о б и вони .подавали пробити
про те, як збирати срощі на. б у -
ВС Т
УПИТИ але тільки
НИ-ЯКОС'Ь'такс'хлаігалйся, щб я
- 8.00
5.00
8.00 271
:5.00 294
4.00 і
21,50
.. і
А,
4.00
21.50
Наррднрго Д р м у ,
Р
звідки можезца говорити 'смі- котрий-теє вЬібутнсь`'Ў'`висше згадані
яоі -отверто і ф в те^іцо^в нас на АНІ на дохід CwnwmlbbAfa ІМ
дуваинє як найскорще n a u i q t o ще не Щ Ш т т 18.25 .18.25 С е н е с о н і ' н е у я в а . С е Збу

СЛОВОЧ Ш^Ш
1 35.00J 35.00 1 387.25
`Г̀ЙІО
.І 412.25 дився Бруклин д о н о в о г о
ВСРЦЌ.'І!-
жнт
МЧІ' -І -ПРОа-
' Є`'С`ТД
'ИЩ
'. б
я'
сйротинця іі. нрнтуловщца д л я від` мене ,; 'іџшяШ ^иг^^ЩішЏџ^ члсі-Ів
старих членів.- и,,., 1

СТУПЛ
Ю
СЛО.А
В ЬД Є
УІЖ
іц н'" `.тя. Такс врахчіннм'Мусів--від-
висше згаланих в.ддІл1гГ. nqityXil' на

І,АВ.
П О І М Е Н Н и и ШЩг ЖЕРТВ Н А СИРОТИНЕЦЬ-ЗАХИСТ нестя к о ж д и й , ' щ о УіриглядДВ- .Б.вйідциікі анадявт-ировамери
Прочитавши сціі . з і д к л н к ,
постановив написати^ нля-Ч. Якжеж .мснЬ-було'НЄ В СТУПГ
даного-
1
Г
И Укр. Н а р . Союза'поза членЃів' І відділи У . Н . С о ю з а ой' дня ‚ЗО: імая иалДеи!о.рейшен1 С
.ДЯЇС.
aajiCfeKC. Прикрашування!
ДО ў$Р, IAJllfO" АЛЕНТАВЙ, ПА.
за місяць квітень 1927 року. Ден величавому, т ю х о д о в и , я-J, ."робівтагттідпіс^рй пієтизм, з
киіі прийшов мені д о . , г о л о в и . к о л и ч у ю тут пераз, як він, edp-
Чи комітет та ч л е н и д і р н з н а ю т ь нувши з р о б о т и , перше питає:
сен плян д о б р и м , сс вже ї х ді- ‚Сестричко, а є С в о б о д а ? " Банах Іван
Ф а л а н с б і , В . Ва. ;. і Петра Сагайдачного. С ю
.$2.00 жертву з а к о л я д у в а л и гр.
кий влаштовано з а х о д о м Укра- яким` шднося-гься Амерні^апці
їнського Н а р о д н о г о Д о м у . до д о м е р ш н х -своїх славних
В
%
вЙ
ГО
.ДИЧІН Щ ^ ^ - г ^ в Ш ' Щ
о в,ечсром
для обговорення І вибраний комітету.
Чужинці очам своїм не віри- л ю д е й , - о с о б л и в о т`их, щ о ' б о р о -
ло, а м о є д і л о подати о т в е р т о Страх, як він л ю б и в читати о р - Матвійська Катерина і Л и - Місце пікніку проголоситься пізнішеє.
Честер, Па. Ібішак Марія між україн- і, щ о Українці в Бруклині лися за американську с в о б о д у Григорій Пипюк.
те, ш о я вважаю, на с в о ю д у м ган С о ю з а , і як він Н И М доро-
Г р о м . Совінський Іван Іським громадянством в Ч е - здібні д о такої величавої мані- До цего навязав др. М и ш у г а член Год УрядўЎ. Н. ^чдгџ
ку д о б р и м пляном. жив.
прислав на Сиротинець- {стер, Па., підчас к о л я д и . .25.00 фестації, яку побачили дня ЗО. згадку п р о г р о б и наших ѓеро- 132-4 Комітету Снротинця.
Я саме д у м а ю , ш о можнаби їв, на яких хрести поломані, з
На жаль, нс мав він д о б р о ї Захист У . Н. С о ю з а жер- мая.
зібрати гарну с у м у при п о м о ч и
впѓравќи. М о ж н а б и закупити
р о б о т и в Рочестері, та вернув тву від Т о в . „ С і ч " , сотня І Р а з о м $27.25J Украї'нські д о м и б у л и при яких навіть Л я х и тіла повики- ПОЗІРЃ БДЙОН, Н. ДЖ.! ПОЗІРЇ
у Вудгеіівен. В якийсь час опі- `крашені американськими і у- далн, про яких нема кому по-
якусь річ, вибити тиксти, які
сля вертаю я д о м і в з р о б о т и , ЗАГАЛЬНЕ ЗІСТАВЛЕННЄ ЖЕРТВ країнсьќими прапорами, в т о й дбати. І не тільки нема кому по- ЗАХОДОМ
можнаби продавати п о невели-
— а я вже б у в т о д і члеііом, — на Снротинець-Захнст У к р а ї н с ь к о г о Н а р о д н о г о С о ю з а сам спосіб прикрашено рівнож дбатн п р о г р о б и , а л е і п р о т у БРАТСТВА СВ. ДИМИТРтЯ
кій сумі, а відтак витягнути чую, в д о м а плач не д о о п и - по конеиь квітня 1927 року. недавно набуту народну твер славну традицію, щ о нам за-
.њос та віддати річ т о м у , щ о сания. В б і г а ю в хату, питаюся, ўстроюється
Члени У . И . С о ю з а з л о ж и л и в квітни 1927 р . .З$' 387.25 диню — Український Народний л и ш н л н наші славні герої, щ о
инірав.З (юспродажі льосів ли-
який в той день цриймав вже в м о г и л а х . Б о щ е нс з о -
шиться в.-нас . б і л ь ш е , як кош-
що сталося. Відповідають мені' Відділи У . Н . С о ю з а зі своїх кас жертвували в квітни
прийшла телеграма, U L 0 J^e TBHnoba відділи і члени У. Н. С і підприємства
25.00 Дім,
27.25 в свою хату місцеві ‚ўісг^цї}ісікѓ^ ґнили кости наших героїв, щ е
ВЕЛИЧАВИЙ БАЛЬ
Б
УД
ОВ
У
P
гувалатріч, 'к сі г р о ш і звернути
на Сирогиііця.
брат М и х а й л о К о с о л а иомер.'В мс
іяцюК
. ВІТНИ 1927 р. в п л и н у л о жертв разом ...'. .$ 440.00 братства і товариства.^ , .'. ' свіжі в нашій памяти їх герой-
ські подвиги і їх б о р о т ь б а за
--жонѓ
Від вчасного ранку с х о д и л и
ирнміру 11 одам, щ о мож- Иоіхав я у Вудгсйвсн і там П о ко'пець марта 1927 р. п р о г о л о ш е н о жертв на суму 15,674.93
Дія
на купиЗД - а в т о м о б і л ь . Я знаю
пжи кідцка,..такнх ирнмірів, д е
с к о р о з л о ж и в кости на вічний' ' ' " ' '
0
1

спокій. М о л о д и й ще б у в ч о л о - ! " КонецЬ-тГВІтня 1927 р. з л о ж е н о жертв на суму . . . .$16,114.93 Українці,


` ' '." 1
4- 'ся д о Народного Дом^,
прийшла.. ик,ірці:
нн
Г
В
ЦЕ
іиіс.цеві'І
вїѓіволеннє нашого народа, а
тепер маємо таких, що зне
важ'ають память тих героїв. Бо
^БОІУІ.Ч
. ЕРВНЩТР.
всего 21 чи 22 роки життя. , ^ , , } c c н а
. л е ж и т ь д о
Декларованих з каси д а т и
ікільиа дітвора з у^итегісм' оВ ГАЛИ ЃУПЕР ЌУПЕР,"
такс р о б и л и . Скажім, щ о авто-j і У.. 1 і. С о ю з а ухвала річного засідання) з фонду за- Ќоди ми накладаємо з ворога-
м о б і л ь б у д е коштувати 500 д о -
„рів. В и р о б и т и на се тмкет.ві
Хто б у в б и сподівався т а к о г о ? ! н о м о г о в о г о
П л а к а л и за ним усі, х т о й о г о )
j a^ B ^ З с
"-
и л я И о
П о копець квітня 1927 р. загальна сума жертв є .
Ю.ООО.ОО Гринчуком,

..$26,114.93 о д н о с т р о я х Січ ім. Б. Хмсль-


а к о л
прибули з Н ю й о р ќ у в січових
о 10-ої грд.
`1мн,"колн гасимо народного ду-
х а і ' к о л н з а х в а л ю є м о польсько-
9
U
-J96 г
ул.'Бай{яЧ'ВДЖ.
Іст 22-ГЬ.
о 1 д о л я р о в и а б о по 50 центів, ^ ^ _ римський конкордат — чи цс ті н)моа
м у Q q
и ц ь к о г с і Січ Чорноморська Початок о ѓод. 6-ій вечер,- і
озіслати п о відділах, відділи і Ш а и т , слова заклику, я- ПОІМЕННИЙ ВИКАЗ ЖЕРТВ П р о в о д и в ними отаман І`риниќ.
ие удар в нашу геройську тра-
Вступ 50 центів, е`
Р кнми він загрівав їх ставати о
члени С о ю з а . М и н у л и роки від)
НА СИРОТИНЕЦЬ-ЗАХИСТ УКР. НАРОД. СОЮЗА
О ѓ о д . 12.30 відоѓрала банда у-
країнський і американський
дицію. Ч и в т о н спосіб прикра
ш у є м о г р о б и своїх героїв? Н і .
Г р о б и наших героїв можемо Українців і Українок з Байок і
На сей б а л ь з а п р о ш у є м о , всіх
продадуть, члени р о с к у п л я т ь , н о г о смерти,. а ще л ю д и згаду-
а Комітет збере поважну суму вали й о г о щ и р у працю в В у д -
за місяць квітень 1927 року.
Лифкевнч Л е о п .‚и. .
, гимни і похід рушив. На пе-
прикрасити тільки вірністю УЧАСТИ.
о к о л и ц і до численної 1
гроша.
Чи
. ' ..
м о ж л и в о се, з р о б и т и , сс
гейвепі іі Рочестері д л я д о б р а
С о ю з а . Була ся память всли- Лонкерс, Н.
В І Д Д І Л 8.
Товариство Поділська Січ
Р1.
Плескўи Олекса
Мартинів й б с и ф
реді йшов предсідатель Р і д н о ї
Хати гром. М а л и ќ і директор
Н а р о д н о г о Д о м у Іван Маер.
тим ідеалам, в о б о р о н і -яких
л я г л и спочити наші герої.
ЗА ЗАБАВУ РУЧИТЬ^
добру Ї`
пжс г о л о в а Комітету в сьому. Д а л і йшли нюйорЄькі Січи
На концерті і підчас п о х о д у ї м ПОЗІР!-ПРОВІДЕНС, Р.АЙ.1 Комітет.
к о ю наукою д л я мене, б о бачив Жертви з каси відділу і від ВІДДІЛ 77. б у л о б о г а т о Українців з сусід-
Я піддаю й о г о під увагу Комі-
що серед н а ш о г о народа ши части ч л . п р о г о л о ш е н о . Укр. Д е м . К л ю б з С. З а б л о ц ь - ТОВ. ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА,
тету, уряду іі членів. С е пев- Д і с т а н о від членів $24.00 Бр. св. Стефана в йорквіл, ким на чолі, а далі шкільні діти них місцевостей. По. концерті відділ 73 У к р . Народ. С о ю з а `
ра праця нс пропадає. Огайо. 11
б у л а весела забава і товариські
ІО нс одинокий с п о с і б , а л е в'ін З праиорчнкамн І члени Р і д н о ї - ўстроює
може б у т и одним зі с п о с о б і в ,
Прн сій нагоді, пишучи вже) Жертва з каси в і д д і л ў і а $ — гутірки. На лицях всіх сіяла ра-
Жертви від, части членів Хати з прсдсідателем В. Н і з -
про покійного Михаііла К о с о - Боѓдай М и к о л а $і.00 д і с т ь з приводу т о г о , ш о пре
прн помочи котрих ми добуде-
мо потрібну д л я нас суму г р о - лу, я х о ч у згадати, щ о секре-
секре-
тарем у відділі 200., д о я к о г о я Маковійчук Яків
Мандзій Василь
1
. . 1.00 п р о г о л о ш

1
е

0
н

..0
0
о . д р о т о ю . П о д о р о з і прилучили-
1.00 Дістано від' членів . . ..' 38.00 с я : б р . Пресв. Т р о й ц і з п р е д с ці діпнялн с в о г о і набули свою
цінь таки бруклинські Ўкраїн ВЕЛИКИЙ БАЛЬ
BW-JGGJJJGG^-;. 1
10
шніі. І. Балќом, т о в . ім. Б. Х м е л ь -
належав, б у в т о д і ч о л о в і к СУБОТУ, 11. ЧЕРВНЯ 1927 Р.
Иосиф Підлуський,
член-59. від. У Н С , Бріджпорт, м о - к а т о л н ц ь к о і церкви. Я не- Сокирка Іван
м а л о б у в здивований чесною Федьків М и х а й л о
Букса Іван
1.00 Цвік Григорій
0.0 Р а з о м $38.00 ннцького з І. Кравчуком яко рідну хату.
..$1.00
... 1.00
п р е д с , Запорожська СІЧ,.тов. Г. Б.
В T R I MONT, H A L L
Копи. 240 Will.rd Аѓ.., РгоГіаепев,-ИЛІ.
ЛЕШО ПРО
працею сего секретаря д л я у- Шпиковський Н и к о л а .
ОРГАНІЗОВАННЄ країиської організаціїЃ На ж а л ь , іХицяк
ЧЛЕНІВ ДО У. Н. СОЮЗА. він виїхав д о старого краю Й
'; Антін
і.оо,
10
.0
Фільц Теодор
Гаврнш
Гаври
1.00' Гавриш В а с и л ь
Семен
.. 1.00
.. 1.00 городиці.
.. 1.00
Т. Шевченка, б р . Пресв. Б о -

Дві б а л д и пригравали підчас


М
Н
ІЇГИ ВІДДІЛІВ У. Н. С
ОЮИ
З Початок о г о д . 7. вечер.
На сен Баль запрошується

Я д у м а ю , щ о б о г а т о цікаво-
там лишився. В відділі остав Білий Г р и г о р і й . . . . 1.00
і1 .00 1.00 Головід. П е т р о БОО ЕЛІЗАБЕТ. Н. ДЖ. Бр. св. Володи-
Ѓутниќ Петро . . . . . . . . . . .. 1.00 п о х о д у , який ішов вулицями, мира, від. 65, повідомляє, що піврічний всіх Українців з Провід^інхл^-.
й о г о брат, який теж щ и р о ііра-jCenќo Стефан
го м о г л н б и росказатн наші члс- цював д л я товариства. На не- Д о с к о ч Іван
ни, якби так кожднн росповів щасте, один раз він просив т о - Кривий Александср . 100
..00 Юсевнч Й о с и ф ` ` ` . . . .
Ю ц е й к о .Ва'силь
й о г а н М н я о й и о .-:v'.fH.".' `і.ч 1.00
. 1 .. 1.00 вернувши потім назад д о На-
..І'...- V"'.V0.0
тінг відбудесь о 1-ій годині попол.
неділю, дня
р о д и о г о Д о м у , де й о г о розвя- шкі,тьній. До вирішення е важні спра-
12-го червня,
по відогранню амер. гнм- ви, як: участь братства в поході при ж а л у є : б у д у т ь
в гали колиці. Х т о прийде; Тр;іГ'
грати-МУЗ^
про те, як се й о г о організува-
ли д о У . Н . С о ю з а . З т о г о ми
„ с т в о , „ , о о ЙОГО
а а р и

ло від о д н о г о о б о в я з к у . Члени І Макар Юрій


-і-JGSEFT;:;;;;:; {$І Кабан
Кабан Василь
Семен .
-

Маличівський Стефан . .. 1.00


J .- и, ...
.. 1.00
1.00 посвяченню Укр. Нар. Дому, справоз-
ланнє контрольної комісії' і інші. Нс Сошаки, як також. б у д у т ^ І
О г о д . 3. по п о л . розпочався явившийся член заплатить кару після напої і смачна' пе`рекусрТ^
иавчилибися, пџ д о д р у г и х л ю - статута. — Яків Красновський, предс;
ис х о т і л и , б о т о нібито таке Г о л у б М и х а й л о . Мартнняк Стефан . . . . .. 1.00 в гарно прибраній галі велича- Василь Левчик, секр. 3За д о б р у забаву р^ди-т^'-
дніі підходити. З т о г о ми пізна-
лйби`, які похибки д р у г і р о б и -
звільнсннє п о ш к о д и т ь карио- Ч о л і й НИКО.ІІ
сти в товаристві. Він о б о в я з к у Фатюк М и х а й л о . .
Стемберськнй Мнх;
1.00 Мурин М и х а й л о
1.00 М'иську Іван .`::':. даЯЧ ?
300 Миську Олекса
.. 1.00
1 1.00
1.00
ій концерт з д у ж е д о б і р н о ю
РАЧЕСГЕР, Н. И. Ссстр. Пр. Гюго-
в е л и к о ю п р о г р а м о ю . Свято родиці, від. 36, повідомляє своїх члеи-
- K
'PMJG
I
ли супроти нас та яких ми не відчинив гром. Г р и г о р і й Бар- що мітінг відбудебться дня 11.
не сповнив, заплатив за се ка- Лесняк Іван . 300 Р и в а ч ' Д а н ь к о 1.00 червня, в суботу, о годині 7-ій вечер..
повинні р о б и т и супроти дру-
а м и м о с ь о г о пряпюе далі Віржховськнй Гнат 1.00 Телевяк Стефан 1.00 дак, витаючи численних гостей ли церковній, 303 Гудсон Евс. Иро- П О З І Р ! — T A U H T C W , ИЙИ^
гнх. Прн тій нагоді б о г а т о дру- лкнми словами, взиваючи ься членкинь явитись на означений
щ и р о д л я товариства. Українець Гнат 1.00
гнх цікавих річий зі житгя від- час, бо е важні справи до полагоджен- ТОВ. ІМ. Т А Р А С А ШЕг^гЯ$Ќв. :
При тій нагоді приходить мс- В І Д Д І Л 65. В о л о ш и н Андрій 1.00 В`сіх д о єдпости в б о р о т ь б і за няЯ. Ловгуючих проситься внрівікітн
к р и л о б н с я д л я пожитку нашо- Номіцький Іван Ї Л О наш національний ідеал. Встуи- свої залеглости, бо в противнім разі уряджує —--і
на память щ е один случай, Бр. св. В о л о д и м и р а в Еліза- Зарічний Н и к о л а 1.00 будуть виключені. — II. Росоловська.
го її д р у г и х членів.
Т о м у я й зібрався росповісти
про тс, як сс я став членом У .
в якому наш член, теж римо-1 бет,
католик, дав д о б р у відповідь
Н. Д ж .

Жертва з каси в і д д і л у . . .$
Зарічна Анеля
Заць й о с и ф
1.00
1.00
с л о в о в и г о л о с и в гр. І. Ма- предс; К. Олексии, секр.
:. Бесідник представив всі
ч

ҐРІНпбиНТ. БРУКЛИН, Н. И.Укр.


ВЕЛИКИЙ ПІКНІК
1.00 труди, які треба б у л о псребо- Тов. Дністер, від. 310, повідомляє сво-
о д н о м у П о л я к о в і ! за те, ш о Жертви від части членів Бастшик Іван
8 НЕДІЛЮ, 12, ЧЕРВНЯ 1927 Р.
П
Р
О
СРС
КА^Д
^оН

Н. Срюза,,,,

ІДАВЛ
СО
.
РОГУ.організаці-
Я^
Польща грабнла українські
землі. Навіть д е л е г а т о м на о л - Дістано від членів
проголошено.
Пясек Й о с и ф
Нодань Т е о д о р
10:00 Ф е Д в ш ` П е т р о
1.00І роти, щ о б и мати в Бруклині їх членів, що піврічний мітінг відбу-
1.0Q с в о ю Рідну хату. Він вияснив деіься дня 12. червня, о гоя. 6-ій вс- Початок т о ч н о о г о д . 2. поррд.
чсром в Словенській гали, 327 Leonard
1.00 рівнож значінлє. Народних Д о - St.'Кождий член обовязаний прийти і
ШУТРН
;;-
ю,
тім, А
ММ ЕР
ЕНІИКИ.
як я приїхав д р
ІІд ^ л і ^ . н р . с у д н л о с я
‚зараз по
ну конвенцію С о ю з а б у в один
Р'имо-католик, б о таку с о б і по-
від- Ткач РГосиф'
Яремцьо Евстахій
Р а з о м $10.00 Юневич й о с и ф
$^-рО ^ с т р л " я ' к і в `
w i
ІіОО виповнити вкладку до Тов. і У. Н. Со-
1.4Ю мів та віддаючи Рідну, .Хету л о юза. Будемо принимати нових членів
1.( ужитку ш и р о к о м у Ѓгромадян' без пстушіотді. Також буде вибір
в ліску тов. Стефана
‚ П р о с и м о Поважаних-,Цр^Щ`
д'ян д о численної участи в-тім
вогд уряду..— М. Фсдас, предс.
разу.. CTarjj ‚ў, ч л е н о м . Працю- ш'ану у членів заслужив свОею! КЛЮс О'.тсна ' пікніку, як також пр'бснм'сГ Т о в .
,. Ж,С А
‚МИМИ ЯМгШсЩ Семен І.ОО ству, яке саме перебрало .тон Сснншин, секр.
Щ
я П о л я к апрацею д л я організації. 'Миську Антііі .3 1.00! дім і Врацтв З CENTER FAtcSi-pr.Wti.,
кан
МЕН
Е ДО
котрі іі н а м о в л я л и
ми,
сво-Сі річи я з г а д у ю пе тому, щ о -
їх асскураційних організацій. би я мав приятелів межи ними,
„ В І Д Д І Л 69.
М о т н ч а к МихаЙЛо
Новаковськии Василь . . . . 1.00
в%свое посідашш, р о б л я ч и
1.001 й о г о осідком своїх братств і БОСТОН. МАСсТдружіша`кн..
нила. віл. 238, повідомляє всіх с
леиів, що місячні збори відбудуться
DENCE, R. I., FALL RIVER, BHOCK-
TON. MASS. .`А. НЧ
Тов. З о р я в Н ю П о р к , II И . І С т а н ь к о Іван 1.00 товариств. неділю, дня 12. червня, в гали цер-
Mv-зика українська б у д е т і т т -
Мішаний х о р під у м і л о ю о- ковній піл ч. 136 Arltn-ton St., зараз гравати українські танціЗпрр-
НА
Ш І
Я иоднвлив їх, як вони завзято але т о м у , щ о б и звернути увагу
сс р о б и л и : якби так впер- нашим членам, щ о щирим У Жертви з каси відділу
части чл. п р о г о л о ш е н о .
і від
ВІДДІЛ 91. р у д о ю діріґента п. В. Савіцько- Стужбі Божійб. Ті члени, котрі
лн суспендовані мииувшого місяця хто
! симо усіх старших і мадодщйх,
прибуде на той- Пікнік зџ-
ПЕ
ВН
ОНЕЗо'рѓані-БУ-
то організували наших л ю д и й , країнцем і д о б р и м членом па- Д і с т а н о від членів
як П о л я к и , т о
л о б и наших Л Ю Д И Й
мало шої організації може б у т и н
людина, яка належить д о римо-' Разом
$28.00 Бр. св. Володимира в Мікіс ѓо відспівав декілька пісень, s за нсплачсннє місячних вклалоќ, не- бавиться і потанцює якої сам
Раќс, Па.
$28.00 Жертви з каси відділ'у і від
між иншим і такі трудні річи хай прийдуть і вирівнають свої вклад- схоче, б у д у т ь всякі напої: зим--
ки місячні. — Ілія Чопен. предс; Ио-
Ой з і й ш л а з о р я Л е о н т о в и - сиф Панас, кас; Петро Музика, секр. на сода," ice cream і т. д.
зояаинх. католицької церкви. З л о г о ч о - Судима Н и к о л а й $1.00 ` части чл. п р о г о л о ш е н о , За д о б р у забаву ручить
ВОНИ,
Намовляли МС- тягнули ловіка пізнається п о з л и х діѓ Жимськнй Іґиац . „
ґаврнс П а в л о . . . . 2.001 Д і с т а н о від .$10.00
ча і Чепчика К о ш и ц я . Українсь
КЛІВЛЕНД, О. Жіноче Тов. „Зѓо
ка банда відоѓрала вязанку у- да", від. 358, повідомляє своїх член-
з Комітет.
пе п р о с ь б о ю ІІ г р о з ь б о ю , а л е лах.
серце мені В
Д о б р о г о — по добрих. П р о
Е г о в о р и л о : Ви, д о б р и х треба д о б р е говорити, Куликович Іван . .
С
Забавчук Ріосиф 1.00
Беньо Іван О
.ІОГ Р а з о м $10.00 країнських півень, а навіть і та дня

Беньо Ева . . . . . . . . . . ` . . .
.$1.00'
кинь, що місячний мітінг відбудеться ПОЗ№І — ГАРТФОРД, КОНН.1
12. червня, о 3-ій под. пополуднії,
тяжку річ як овертуру з в гали У. Н. Дому при Вест 14-ій у. З А Х О Д О М С В І Д О М И Х У К Р А Ї Н Ц І В
Поляки, л ю б і т ь своє, а я, як про з л и х з л е . Л ю д и н а т о м у не НазарсвИч Стсфаи . „Цирулика С е в і л ь с ь к о г о " Р о с - Обовязком кожлої члеикині е на се В Г А Р Т Ф О Р Д . КОНН.
Б
УДУ
б у д у належати, т о 'пале- винувата, щ о серце тягне д о Бобсцький Іван . . .
церкви, в якій її виховали. Лю.- Єдинаќ Іван
Ковальчук і Николай . . .
Кремінь ОЛЕНА- - .... О.іО
.. сінього.
мітінг прибути. — Б. Грнчковська, рск.
секретарка.
відбудеться —-і
УКРАЇНСЬКИЙ ВЕЧЕР
Аж в І913. "РОЦІ Д С
ІТА
жати д о с в о ї х . . .
В' у( і ,, ' '
днна м о ж е належати д о х о ч б и . Боннуќ Н и к о л а й . . .
справдішну нагоду приступили я к о ї церкви, а б у т и д о б р и м џбо Боднар Матвій
Шевчук С т е ф а н , . . .
Л и ш а к Параскевія
Паньчак
ГТаньчак П е т р о
Николай . . . . . .
.. 1.00
.. 1.00
Б'руклин може дійсно похва
.`іиТися
.'.'.'. .. 1.00 ром і д о б р б к і б'андою.
гарно вишколеним хо-
ІЮВЕТЛ, `Н.` ЯЖ. Отснм повідомля
_.ься чпенів тов. „Згода", від. 294, ще
збори відбудутьс,- .в нсдЬю, дня 1.?-го
В С-УБОГУ
(ДРУЖНІ СХОДИНИ)
ДНЯ П-го ЧЕРВНЯ 1Й27
о годині 7.30 вечер. `З.;
червня, в церковній'гали на Grand St., в галі литовської шкоди, с о т е - ІгммА
Я н'ари сала злим, ч о л о в і к о м - Д о б р и й ч р л р З Фатюк Г р и г о р і й . Паньчак Павло . . . . . . . . .. 1.00
тіточногЬ"'БРАТА' ДО Г
Р
ОМА
Д
ЯН
до С о ю з а . Жеиа М О П я н о - с о л Ь р ,'n Ґермаи, дсц,- о. со-jud 4-ій"ИополуднИ. Спізннвптіся
щр^рч
ісР
.ОБИТИ Л
ОВ
ЕЦ
Ь
КИЙ Sa. лхЛ Capitol Ave.
v

вік сс ч о л о і в к , Забавчук Нико'лай Лазовська Параска' л .. і будуть платити 25.ц. Ќромі промов місгї`авнх.
була д о
СТЕЙТІ НАС Н ю Й о р ід р у г і ^ ' . д ю д я м ^ Ш№іШЊ$ Л я к т е й М и х а й л о З Віктор.

.іОІ
лямація її.'`А'.' Арнольд‚.'і%. Ма-`
кари так, 'як Ш зовсім на збораг '"- ..'голосить
ИОРКУ.
принагідну бесідЎ ДР. Се-

Г^
Д.О
Вуді ейвена, ц (ДнльигЄ о у д е ) . лііка'в'итіяли' вдов'оляючо, т і л ь були. гЧ.теит котрі ис нлат.піг с
з б и р а т и д о організації, помага.-' Дмитрів Іван мен Демидчук з Ню

РОЧЕСТЕР. ^.paF.L ВГ
ІMЯ Л
ш о б и він приїхав' д о

NF'
Цщ`Щшял- ти ї й . Зла людина, як сей б о
дяк, щ о розсівся н а . м е ж и : ќо-
3. 1.00
.. 1.00
:й п. А р н о л ь д . дістала д е щ о '
треми.
Хорові продукції виконає місцевий
український хор під проводом о. Гр.
Королишина. — ЧИСТИЙ ДОХІД приЛНа-
МІННЕАПОЛІС M1HH. Тов Заго чеииЯ для інвалідів У. Г. А. Вступ для
МЕН
був

ЩО
тав Е,
відаю,
Ч
И В Д
АВ
В
А Д
ІПО-
'.Леиом';Соіф і-

Й яе
ні. Він тоді
Союзі. рова й о г о оминає, їсти не мо-
ж е , а пастух нераз на ньб-
ПРИ ВСЯКІЙ НАГОДІ СЌЛА-
1.00 Козацький' танець випав чу-
рожська Січ від. 385, повідомляв, що
д о в о і танцюристи мусіли й о - піврічний мітінг вілбулетьег -
го повторити. Рівнож складно)
старших 60 ц.; для дітий 25 п.
„Най пропаде незгоди прокля-а мДра,
Піл України єднаймось прапор'.'.
И не д о б го невважно сяде та п о к о л с т ь Всі, що почуваються Українцями та
СА
М
рий Українець. Я й
РНМО-католик,
О Т
НИ
ЙІ
мене картати; „О, то В
ся. Д о б р а людина б у д у є , а зла
і я вже довшийруйнує. Руйнувати декше, а бу- ДАЙМО ЖЕРТВИ НА СИРО-
танцювала і маленька К. Маєр.

ровени концерту
Е. Є важні справи до по.тагоджен- -ажають досїра собі і свому молодому
До піднесення а р т и с т и ч н о ї ў - . . будеться принимати нових членів поколінню в Америці, почують: слова
без вступного, тому обовязко мчленів
причинився е постаратися привести нових кандн- заохотн і поради. Тож прнхоДіть всі
дувати тяжче, і д о б р и й ч о л о в і к Українці місцеві і з околиці разом з
ЧАС У Союзі". б о г а т о прекрасний спів відомо- датів. — Мих. Канюк, предс; ТЛосиф '—‚ми на сі і
усе береться д о тяжкої р о б о т и . Грсськів, секр. сходини. — Комітет.
Далі він став Оповідати таке: го с'півака і поета п. Василя!
„Чи-знаєте, щ о в Нас один! Але д о б р о г о л ю д и памятають,
стояв У Союзі і виступив, кажу д о б р и м с л о в о м з г а д у ю т ь ,
ТИНЕЦЬ - ЗАХИСТ УКРАЇН- Боброва, який в и г о л о с и в щ е БРОНКС, Н. Я . Подасться до. відома
усім членам Т-ва Любов, від, 298, що
ќромі співу декілька м о н о л ь о чергові місячні збори, відбудуться в
В КОЖДІИ УКРАЇНСЬКІЙ
Ч И : Що я на панів буду плати- з л о г о , як т о г о б о д я к а на межи, ґів, якими на д о б р е розсмішив суботу, дня 11-го червня, о год, 8-ІЙ
ТИ ? Так сказав, а д о 6 неділь' оминають і проклинають.
по виступленню автомобіль за- Н. KocrtaV }-
і
СЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА. публику.'
Др. Л. Мишўѓа виголосив Савтерн
вечером, в салі під ч. 1130 бв.6
вечером, в салі Булевард Полейс, 1130ХАТІ П О В И Н Н А 1
Булевард, Бронќе. Проситься'ІТИСЬ Н А С О П И С Ь
бив його. Лишив жінку й двоє О з о в н Парк^ Н. PI. j принагідну промову, в якій під- 'ч- А Одайський, секр.
vcix членів прибути на збори і на час.
Ж' " I nltl Н
..НМТДІ
Ч
О
МУМ ДнАе,А
И ЮНЕМ
Д
Ж
О,Т
Ю
Е
Р
Е
Л
ЬМ
ОЩОТ
А
Й
Ж
ЕП
Л
О
ЕМ
Т
ИН
Я
И
З
ПО
ЛО
В
И АА
ЙЗН
Ш

ЙУГ
О ТІ1-
Н
АШ О
j- тимбільше,
аке сильне, щ о б р могло вида
я доволі тепла. Але вони заразі
відчувають тепло, як лише су-' Долегливости, болі, нбрвоза,
І ПОВІЛЬНА СМЕРТЬ
УВАГА! А^= БРУКЛЙН,Н. Й, І О
КО
ЛИ
ЦЯ
! Ш УВАГА. Зразковий приклад бсзголо- На дворі, холодио, а в кімнаті
вя, яке панує по радянських у- також. Печ іще не огріта. Коли мязи
становах на Україні,
го тіла. Коли людина
стараються
подає добре напалилося, чути на хаті скоро теплоти, так гцо скоро
змерзлаЛ дини їх шкіри розширюються, іутрудненв Міч? означує часто
доставити а їх бліде лице червоніеться від серѓозне заворушенню Попро-
склянки вина. Але вино об- буйте світової слави середника
З А Х О Д О М У К І - А Т И С Ь К О Г О ТОВ. ІМ. Б. Х М Е Л Ь Н И Ц Ь К О Г О манюе. Вино їх не огріло, себ- на нирки, утробу, міхур і моче-
відділ 22 У. Н . Союза в Бруклині, Н . й . „Пролетар" з 3, травня ц. р. теггло 25 степенів Цельзія. рухаються: вони дрїжуть. З то-
їж причини почуваємо загаль- то не підвищило теплоти їх ті- Bt недомагання. Пийте богато
ўстроюється свойому „малому фейлетоні" Чомуж там псредше було ходо- води і вживайте
воно лише розширило І
Явище цілком нормальне. дно, а тегїер тепло? Дуже легка ну потребу руху, бігаємо, що`-
^ ВЕЛИЧАВИЙ Ш И Л Е Й ^ відповідь: Трму, що було зи- би загрітися, або ‚бемо сильно кірні судини, „піднесло шлю-

В ПАМЯТЬ 1 5 - Л І Т Н О Г О 1 С Т Н О В А Н Н Я
Наприклад таке^
Ви кустар (ремісник, що ве- мно на хаті, то й нам було зи- руками O
де домашній промисл), одинак, мно. Колиж хата огрілася, то
H поли:
Чому шкіра блідне, коли ми
нам було тепло. А в дійсности змерзли? Коли хочемо, щобѓѓ
?
і". ТО` Є прикметою алького-
о,. що він шкодиіь правпль-
му Ь ^ о в и KptiBW. Часто MO^J

" В НЕД
Л
ІЮ,ДНЯ 12Г-О Ч
Е
РВ
НЯ 1927 Р
ОКУ член .спілки кустарів: ` '
Подаєте фінансовом'у інспек-і!
воно ие так. Бо колиб ми тер- кімнаті було
мометром змірили теплоту на- замикаємо щільно двері і
тепленько,
що якийсь чоловік напився!
OjuiBBi.ajio4CBhft'CTUBTJ'Jpi-n. Знаний як
іа" прочитати зимою в r ' - a e ^ f a ^ , , ^ ^ , , ^ Середніїќ в ГолянДП
У всіх` аптиках, в трсх

101 Grand Street,


В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ Д О М Ц ,

О С
ІІДВ_ . ,
Святкбванне ювилею відбудеться концертом а
' Brooklyn, N . Y .
торові 28. району м. Харкова;!
заяву. Ну, приміром, про
шого тіла, ми переконалися Он, на, щоб{), тегидиіі воздух не втік Љѓато алькоголю, а потім наіі-
що теплота тіла в о б о х випад-: на двір. Тіло робить таксамо.
щоб вам повернули 18 карб, за ках такасама, а саме около З? Коли ГЎПОВ (що пливе в тій вер- #нѓадќў температура на дворїі
Ѓ
Л
ЗИ
його замерзлого. В такому

вибраний патент. Гроші ви в'и- степенів Цельзія. Колиж зміри-І хніи шкірі) зіткнеться з холод не конче мусить бути нижче!
забава до пізної`ночѓ`'
магаєте на законній п'ідставі ти теплоту горячкуючої, хорої им зовнішніѓм воздухом; то о зера. „Замерз" то навіть не
Початок 6 год. 3-ій поіюлуднн. Вступ від 50 ц. до $1.00.
Заяву вашу приняли 12. січня людини, що жаліється, що не СТУДЖУЄТЬСЯ. Тому тіло в хо добрий вислів, бо такий чоло-
Всух УКРАЇНЦІВ ЯК МІСЦЕВИХ ТАК і ДООКОЛИЧНИХ СЕРДЕЧНО
Д Ж Е Р З И СИТІ І О К О Л И Ц Я !
запрашаеться, А КОМІТЕТ ПОСТАРАЄТЬСЯ, ЩО КОЖДИЙ БУДЕ ПОЗІР!
ВДО- цьогож 1927 року, видали вам може огрітися і з зимна аж зу- .тоді замикає це охолохжую- вік не замерз паче лід, лише
воленнй, тому ДО ПОБАЧЕННЯ НА СВЯТІ. , . іТо,33 квіѓтка про одержання за Л$ 113 бами дзвонить — то теплота че джерело як може наибіль- помер наслідком того, що ви ПРОДАМ СВОЮ .Муаќрову фарму
БР. СВ: ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ, ВІД. 270 УКР. НАР. СОЮЗА і сказали те, що взагалі в таких його тіла виносить 40 степенів Шкірні судини стягаються
Уряд Тов. Б. Хмельницького- в за богато алькоголю. На чорної землі, оброблювану 15 літ, бу-
ўстроює випадках говорять: Цельзія, отже три степені по- вузенько, шкіра блідне. Шкіри' слідком алькоголю його шмір- диігкті як нові, пІм.на 8 кімнат,.і своя

JJJNF ^ ,
ь
ріќв, сад, 3 корови, 2 коні, 2 безроін
— Зайдіть за два тижні. над нормальну теплоту. Инший мускули ще більше стягають ні судини розширилися, легко- і дріб. Фарма вся оброблена, свій ліс,

ДРУГИЙ ВЕЛИКИЙ ПІКНІК Минає два Тижні. Bp йдете кіру, так що малесенькі воло- душно відчинено вентиляторні машинерія, пів милі до міста та колеі.
знову до фінінспектора. Вам жалівся, що йому дуже горя- сочкгг наїжуються, товщеві же- тепла. Теплота його тіла по Голоситись до властителя: GEORGE
Продам все за $3,000, готівкою SLSOa

В Н Е Д І Л Ю , Д Н Я 13-ГО ЧЕРВНЯ 1 9 2 7 РОКУ знову кажуть: лези випинаються — творить- требуе лише впасти поиижче SALAK, R. F. D. 1, BroadWbia. ЊЛ.^
Колиж змірили його теп-
ся „гусяча шкіра". Щоправда, 27 степенів Цельзія, а вже го-
В MAY WOOD GROVE PARK, — Зайдіть за кілька день, лоту, вона виносила 'лише 36
чоловік іще й тепер, виділює зі ді такого чоловіка привернути ФАРМА В стейті New Yorlc, ^актдв
9UuJ?airriew Avenue, North Bergen, N. J. справу відіслано до Окрфін- степенів Цельзія. Відкіляж ш себе теплоту і то' тіѓм' біл'ьше, з того 15 аіфів tpyCK)rq .Tica, т гцсоліі- J

суперечності!? Д-р Г. Деккег д о життя, життєздатність ко- ско. земля чорна і без каміння, сад і
Нстугг ДЛЯ дорослих 5 0 ц., а для дівчат і кавалерів пів доляра. відділу.. 'чим більше є його тіло тай ій- мірок тіла згасла. Колиб алц- ріка, будннкн, дім іга 9 кЩпџг. вола
Заходите ви за місяць і ни- пояснює цс так: Погляньмо на
стннктово змеШгНе''повЄрхніо коголь і сон ис зробили чодсг- ломі, 3 корови, 2 коні І богатр дробу,
1
;` Початок о годині 2-гій по полудѓѓи. 1
ічоловіка при холодному вере- : сіляка даашинерія, міия др фабрнч-

нариѓ
РОДИМЦІ! ЯК першим разом
Сссгрицтиа 1,
1
ішіро-ссрлсчно запрлпілемо таете:
запрошуємо хвальні То-
Українок з Джсрзн Ситі
— - Ну, як? мї в купелевім
ходить довший час ротдгігіге-
3AEEAEIU
B
j4
:H
.i
га'ється. Приміііом роШіло їй?, и
с т
ceqro тіла E f - W J J J W W ^ I { і віка нечулим на зимно, то'вш ного мЃла і колеї. ІЦнв зл, все $З.^ОО,
готівкою $ІЛХ). I caQCitf#Cto-Jto:
як мерз, був би збудився^ киЃЎнзЌЎ. 4^8 Haw# Avo., 2. Поог.
ділю на свіжому воздусі. їЃѓж — А вам говорять: коли зимою вечером лягаемо.у
гний під голим небом. Шкіра шов би дальше і був би не за- Рмваіс, N. J. . З 12У-33
знаменнѓої іhj зики, просимо прийі на цей пікнік. Гам забагнімося Ис турбуйтесь, громадя- зимну постіль.
алўе. Будуть смачні перекуски його поблідне, виступає „пу- мерз. Коли чоловік мерзне, то НА` ПРОДАЖ бучерня і Ґросерня по
і погуляє кождий га. подобається. 133,38 нннс, як тільки справа прийде сяча шкіра", зачинає дріжатн, Коди наші шкірні судини природа перестерігає його: причині перснсселняся до другою
За добру забав; Комітет. з Окрфіггвідділу, то ми вас по- дзвонить зубами. Скоро надя- звужуються, ми чуємо, Що най замкни всі вентилятори тепла, бизнссу. дільниця україисько-поль-
Direction: From Car to Henderson St. Elevated.
on Union Hill Car, tk Nortl, BerRt Park. From Uptown take Hud- відомнмо... ає теплий одяг і ворушиться. зимно. Тоді все одно, ч'и на звузи шкірні судини, рухай ська, цомсшканнє в раз з штором. Го-
son Boulevard Jitney Fairview Jitney to park From Харашо- лоситнся під ч. 481 MONMOUTH ST.,
New York- City tike aid St. r'errj ur.gc to Street Car or Fairview Чому він дріжнть? Кождий дворі холодно чи ггі. Недокров- сильно мязами, віддихай, часто J
IKY CITY, N. J, -VJ.V7
JHney to Park. Чекаєте ви на те повідомлсн- людський орган витворює теп- ні (бліді) люде мерзнуть навіть й глибоко, то наче підпалював
ггя ще два з половиггою місяці і ло, коли є діяльний, коли пра- під теплою печею, бо у них би хто богато в печі твого ор- ХТО З УКРАЇНЦІВ хотівбн купити
нарешті йдете самі до Окрфін цюе. добрий і вироблений бнзнес (Shoe
Працюючі мязи то голов-'внутрішнє перепалювання не в гаиізму
ФІЛАДЕПФІЯ10К0ШЦЯ! П03ІР! відділу — дізнатися в чому-ж
Яоге and repair -ііор)-д двома домами,
в дуже добрім положенню межи У-
ЗАХОДОМ 1-шої СОТНІ 1-ГО ОКРУГА В ФІЛЛДЕЛФН річ. країицями, коло церкви І ижоли в АІ-
lentov.n. Ра.-, властитель продає задля
ВІДОЗВА
ВІДБУДЕТЬСЯ Вам, звичайно, в фінвідділі
говорять, що така справа до
Е
ІРЕСНЛКА Г
Р
О
Ш Е
М ЛО К
Р
Д
Ю В ДОЛЯРАХ1 іажннх родинних причин, ціна дуже
міркована. Голоситись
д о односельчан села Ясенова к 'ИІТЇОК, 169 TilfjMB_a StreU, AUen-
до: ГРИГОРІЙ

ІДЃ' ВЕЛИЧАВИЙ ПІКНІК ^


Гаразд.
них не надходила.
ПАШПОРТИ — КАРТИ КОРАБЕЛЬНІЇ
Заболотець, пов. Броди.

В НЕДЛ
ІЯ
,)ДНЯ 12Г-О Ч
Е
РВ
НЯ 1927 Р
О
КУ
йдете ви знову до 28. фінра
йону.
Говорите.
ВА
ЛЯ
Н
СТАРОКРАЄВІОГ
ООКОЛИЦ
,ІСПРАВИ

і І КУПНО 1 ПРОДАЖ ДОМІВ В ЄІЛАДВЛФІЇ І


РОДА.
На руки підписаного при
йшла відозва від комітету бу
дови Народного Дому в ріднім
ХТО З УКРАЇНЦІВ хотів би 'купити

В
И
РО
БЛ
Е
НИ
Й
ссрня і бучерня, в добрім місци межи
Українцями, бизнес добре
близько церкви і школи, зводить го-
,
корисровігіі дім враз з бизнесом гро-

Відповідають: селі Ясенові з просьбою, щоби - 132-3


КОНТВДАГ.ТИ К Р А Є В І Н А М Е Р И К А Н С Ь К І
НА FELIX CLOUSE FARM, FOX CASE. — 1 який несознатедьний на- подати 'її до публичного відо
А С Е К У Р А Щ Я Д О М І В Н М Е Б Л І В В І Д ОГНЮ Wilmington, Del.
Початок о годині 1-ій пополуднії.
Впов. Громадяни! Отсим маємо честь запросити Вас иа сегорічинй пер- роді На дверях ясно українсь ма.
шнн наш Пікнік, котрий відбудеться на січовій плятформі в повисше згадв- иою мовою написано: „прием
мім місци. Комітет сотні доложить усіх сил і старань, щоби кождий прибув- посетителей по понедельиикам
mnft на пікнік був вдоволений. Вразі непогоди то нема чого вбавлятись, бо
. 59 і
і .Маріі другі місця є під дахом.
плятфорвіа до забави . Ра 132-3 и пятницам", а сьогодня су.
Т. J. HRYGEY А CO. Відозву підписали виділ
Просвіти, парохіяльпггй уряд,
уряд громадський і кооперати
ДОБРА НАГОДА.
На продаж лоти в Freeland, Рд., гар-
не місто, сім фабрик для дівчат, майни
твердого угля, Голосдітнся: 123—
ЯК ЇХАТИ: Беріть Укару рукуч 50 на 5-тій вулиці і їхати аж до Равн ст., бота. ва „Єдність". В тій відозв`і пи JOHN SZPACK,
Факс Чсйс відтак на праву руку іти до згаданої фірми. Або брати Іілсвей- Приходите ви знову (в шос шуть:
311 SOUTH FOURTH STREET, PHILADELPHIA, PA. 813 Swob. Street, FroolBnd. P..

УВАГА! ^ . Н И Ш Р Ч А Н И !
ЧЕТВЕРТИЙ
Ш тиѓѓ раз) вже в понеділок 28.
УВАГА!
березня.
Кажуть: — заждіть трохи,
РІЧНИЙ
зараз прийде особа жснського
" ШЕ Н.А ШГУШЇ ДО СТАРОГО К
Р
А
Ю
надаайбільшІм'.КЄрабли світа "LEVIATHAN" 1. серпня,
Воєнне лихолітте знищило
наше село до тла. Ми не є в
можности побудувати у влас
них силах Народного Дому. В
З ІВАНОМ ЃУТИШ.
Його лі4оют через сім літ, ШО СТО-
вло його родину тисячі долярів — не
ѓгола, що такими справами ору селі культурне і народне життє говорячи вже аа'страшкі терпіння і
болі. Відака, нераз проклинав день, в
дує, вона справќу — момен оживає, е люди доброї волі, котрім родився на` тНкѓііуки. З дня на
сироваджуѓмо х.тіборобсьміх робітників. Шифкартн продаємо на день нидів і ставався шо раз слабшим
тально! О, вона могіть! що хотілиб працювати, але не
всі корабельні лінії. Помпгаємо при одержуванню пашпортів і до- аж вхінии стратив усю надію на прн-
П І К Н І К Приходить, нарешті, особа
дістає панку з папірцями, від-
зволів на поворот. І Іолаі оджуємо справи старокраєві ріжного рода. ма рідної хати. Допоможіть
ігам, дорогі земляки, усунути ту
верненќе собі колинебудь здоровля.
Пробувано одного професора за дру-
гнм, однак ксгжлий з них покрутив
уряджує — і — —
У К Р А Ї Н С Ь К И Й Д Е М О К Р А Т И Ч Н И Й ЌЛЮБ
(60 ST. MARKS PLACE, NEW YORK)
кривае її і урочисто витягає..
вашу заяву від 12. січна.
Лежала ваша заява спокійно
ДОЛЯРИ
поснласмо до всіх країв, тано. безпечно і скоро.
перешкоду і побудувати вла
СПИЙ ДІМ:
головою і не міг збагяутіђ шо се за
хороба, так, шо вік уважався вже за
помершого. Однак не б^'ло йому ш'е
Жертви просимо слати на ру призначено вмерлт.так молодим і ви-
два і пів місяці, нікуди її не по ки Миколи Козлинського в Ясе- глядає, шо в кінци награфлено на
правдивий лік. Його тета приїхала
В З Н А Н І М B E L V E D E R E P A R K , N O R T H B E A C H , L . I.
В НЕДІЛЮ. Д Н Я 1 2 - Г О Ч Е Р В Н Я 1 9 2 7 Р О К У
снлали, нічого з тією заявою
не робили.
Ви обурюєтесь, а фінінспск
НОГА "STSCPSLISSA-
ІІертна Українська оселя в Америці, недалеко Ню Порќу. По дешс-
ігові к. Заболотець, пов. - Бро шо тільки до Америки, а и муж, бу-
ди.

.v .
П. Боднар,
дучн доктором в старім краю, вона
сама де шо розумілася па людських
хоробах. Скоро ііобачіитл_хорсц-о, від
Клівленд,- О^ разу знала, шо йому бракувало. То-
тор спокійно заявляє: вій ціні можете набути там землю і дім. Будете матнусвою власну го самою дня.післамо по^ікарсіаво " а

' ПАРК О Т В О Р Е Н И И ВІД 10-ОЇ ГОДИНИ РАНО. солг№ра' хо )1ггс6ургі)} віржеГе доѓа-
— „Заявленіе подано не пс хату. .Можете заложнти свій бизнес. '
ИЬрворядна галя до танців. Вступ 50 центів. Ѓіі ХОЧЕТЕ КУПИТИ АБО ПРО' датнс^.якЄ біло здивованнє для всіх,
прінадлєжності, нємєдлєннб Зі исіми справами удавайтесь з довірям до:
' В' програму входять: музика, танці, товариські забави Т ДАТИ Ґ " колнснердяче лікярсіво ж` срлНер.і
УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКОГО БЮРА: впкішуло хробака 66 фіцв, котрий по-
і і.,-'!.;г j ииьші несподіванки. отправіть в 29. район". малу зїдав житт'є еьоѓо ‚ур^овіќа. Се
ГТЕРВОРЯДНА МУЗИКА JAZZ BAND — М СЕРБИНСЬКОГО.
Пікнік відбудеться без огляду на погоду! — Прнходіть всі!
Дають вам довідку, що спра
ву „відправлено до 29. району"
і ви йдете до дому.
ZAHAY G
LO
BE SERV
C
IE 6L REALTY COR РО R ATI 0I
30 EAST 7th ST., (біля Церкви і Січового Базару) NEW YORK, N. Y. '
7'^^
було тому два тижні, тю чім він зи-
екав трийцягь пяіь фунтів нд разі.
Уиттеся іо-^%ЇЇТГЖЊ Його твар набирає здоровий вигляд
5ТІТ5К1 a CO., Uc^ І н і і ш Де Каті і він дякує за сей день, в ќотрім його
вг-^ЦЄГНвгввааіаиа А-т, тета- вступила па СЌУ сторону моря.

ШІ РОЧЕСТЕР,Н. Й. І О
Тисячі мушки, жепщнн і дітий терпля-

КО
ЛИ
ЦЯ
! ПОЗР
І!
СИЛАМИ Т О В А Р И С Т В А В І Л Ь Н И Х КОЗАКІВ
Цілком, як бачите, нормаль
но і в редакції абсолютно ніхто
не зрозумів кустаря С , що обў
. Orcb.nl ВЄв$:
SUBURBAN
MANFRED
REAL ESTATE
REALTY
ВАСИЛЬ ЗАГАЄВИЧ. президент.

Г О Л О В Н И Й О Ф І С : 53-63 Park R o w , N e w York Cily.


CORPORATION
НАРТНОВІПШІ УНРАТНСЬКН
ЗВІПКИ (РОЛЬКН) НАПЯНО
чих лічиться безуспішно на ріжяі дру-
п хороби, коли І - дійсний каоніт е
цей потвір солітер. Певними познака-
мя aero е відходячі части того пара-
рився на таку тяганину і пише ФІРМИ -СУРМА" вита. Другі симптоми е брак апетиту з
T^TJ^ R
4
улаштовується Telephone Beekman 1344. 49. Заручини $і;00 виїмковим лакімством, обложений я-
скаргу до редакції і признати .V) Украінсмѓе Вссьлля, ч. І. 1.25 зях, зата, болі в крюках, членах І в
ФІЛП: 339 Pacific At... Jer.ey City, N. J. Wm. F. W.ga.r, M.n.ger. .U Украінське Вссітля, ч. II. 1.25 ногах, заворот голови, біль голови,
ся, ще й досі пс розуміємо, чо 4B WMbington A . . . , Elixebeth, N. J. — C Ufcbik.
ЃІ ПЕРШИЙ ВЕЛИКИЙ ПІКНІК го обурився т о в . С Все ігор
мальгго. - .
Mirh-el Holowcbk, 48 LeicW Ave., C_rteret, N. J. Tel. Crteret ві 1 M
Продаємо лотіѓ в N e w Market, N . J., недалеко Plainfield, N. J.
20. КоЗач,
ззачок, ролькн до тан-
цю
22. Pax, пах, цях, полька до
танцю
.75
млости як порожний жолудок, нидін-
тт, nuntowt попіл очн. Жолудок отя-
жілий, надутиН, часами дається відчу-
вати дивне буркотіния від жолулка
От, якби він написав, що по Околиця близько бизиесової секції, школи і стації. Є вода, гсз 23. На фнлях Дунаю, вил мі до внутренноетнй. Знова чується якби
24. Зазулиса, Вальи на 4 ру- шось. підсувалося назад до горла. Па-
дав заяву, а його за пять хви- і електрика. Боси переходять по прн самі лоти. ціент має жовту шкіру, тратить ка ва-
ки
Н, має немиліѓй відлиг, сольовўе що

%Z 8 НЕД
Л
ІЮ,ДНЯ 12Г-О Ч
Е
РВ
НЯ 1927 Р
О
КУ
лин задовольнили — ото булоб 25. Вечсрнвці. опера, ч, І.
П Р О Г У Л Ь Н І Ї З Н Ю И О Р К У , ! Д Ж Е Р З И СИТІ І Е Л І З А Б Е Т ^..toie-ниці, опера, ч. II. хвилшгь.попадає в апатію, знеохота
дивно, ото булоб ненормально. до праці, завсігди дінявий. Є відомо,
ЩО НЕДІЛІ, 29. Українські .ВІДГУКИ, валц
А що тягнули два і пів місяці, а 30. Там за ГЙХНМ за Дунаєм. що еЬілє-ііачНІ Ііааалє спричиняє цей
ї з д а на місце льотів і поворот даром. І, ЧИ rriCRB 1.00 еютнір, котрий ^асто доростає понад
потім сказали — „не по прінад- 50 стіп. Коли лосягне до гортанки мо-
В ПАРКУ G L E N H A V E N . По близйіі інформації колосіться або телефо`нуйте ца ІКЯИ піт-І^М зелсіісньким 1.00
Спеціальні дві стргг-кари будуть переходити Jo.e-h А-е. точно о го- леЖності", — це не' новина. 32. ОЙ' пйУ я' -утом, лугом 1.00 Т УДуаіти-сввю'ііМітіу. Позбудьтеся
це го потвора сейчас, ааки підкодае
дииі 11.30 рано; ставати будуть на отсих ўлицях: Norton St., We-тег St., І поради ніякої ми вам, това- висше подані адреси. .8t--. 38. Любощі, падьи зі сдоа. 1.00
ваш^заороаля безповоротно. Вишліть
.34- Реве та стргис, зі слов. 1.00
АтН. D, Clifford St., Bucham Pk., і Kelly St. ришу С , дати не можемо, бо це ^Ру-саява.`мазі-рка - і ' .90 И
. 37.. Як зачую і иоламиНку, І зі позбу^^;^ЛЂ-є^і^05А-
, чете
БАЛЬ
Товариство запрошує Другі Товариства і Братства, як і рівнож всіх стосується комісії для бороть-
Українців і Українок як найчнслсннійшс прибути. Комітет приготовляє етсі би з тяганиною. -
гграЯси: 3 для машин, З для мушин, 3 для дівчат (мали?) ІЗ для, хлопці д
(„Пролетар''). — В а с . . Ц .
1
, словами
38. ОЙ чомуИгУйета'нйй.'іі.
словами
їло
LOO
зшіш%ШіџЬ `ЄН іивнй навіть
ли yaac-.u-vax,
ше у. R-aVal La
Н
О А
ко-

НІ
ч — За'tfece.-v забаву
(ма-тИх). —і ўстроює
ручнть — Комітет. ; '
РУСЌА П Р А В О С Л А В Н А П А Р О Х І Я В Д Ж Е М Е И К А , Н . И . ДОЯИ-ФАРМЙГ
СОТКИ ДОМІВ, фари І інтересів
Щ ДОЛАРИ ДО КРАЮ.$ 39. Ой війно село, пќня У.
G. G.
40. Галичамкаг.О Україно
43. Гандзя, весела танкова
ПІСНЯ 1.08
Г.00
1.00
Buildj. Windsor. Oht. На ааб^зпечеині
посклќи долайте 25 це мѓі в окрема За
швдл-платою нв.аиснлавмо. (С34)

пересилаємо і виплачуємо ДОЛАРАМИ на посл!дн!й почті Не робить


В НЕДІЛЮ, Д Н Я 1 2 - Г О Ч Е Р В Н Я 1 9 2 7 Р О К У _
родаж або в заміну.
ПОСЛІДНІМ РОЦІ
ріжнтщі, чи посилаєте $10, чи $ЮЛНО, то так безпечно, якби вн самі
занесли до краю І вручили родині в руки. Посилайте гроші через свою
44. Ревуха (Ой поїхав Ре- '
вуха) 1.00
українську інституцію. 45. Гречаниќй, (Пішла мрти
В ПОЛЬСКІМ НА РОДОВІМ ДОМІ, продали, ми домів І ин- . т п л члі
І М 1 я Я І
і на село).. : 1^0
шого на загальну суму $325,900.00 . КОГО МОЖНА СПРОВАДИТИ Д О АМЕРИКИ,, 48. Біду собі купила 1.0О
ВСІ' Н А Ш І ' КЛІЄНТИ вповні задаво- як посилати гроші до краю, як купувати дій або фарму, всі питання Прийяіть і послухв#теѓабо-на-
лєні з нашої ўслуги. 1 відповіли „ЯК СТАТИ АМЕРИКАНСЬКИМ ГОРОЖАНИНОМ" І щ е пиинть, а ми вам вишлемо, відоо-
икші цікаві інформації знайдете в книжочці, яку ми щойно видали на ротною почтою. Адресуйте:
295 SUTPHIN BOULEVARD, JAMAICA, N. Y. 48 сторін. Ту княжочку кожднй Уі.-иияець повинен мати в себе в дома. StCHOWY В AZA R,.
Напишіть до нашого Бюра, а ми радо пришлемо за дармо. Адресуйте ЩВ: 7М-Вь,, -4м- ўтіѓ. H.-Y.
Ч
ЧАСЇТАЙ
ТЕ ЧТ
Т
ИГН
Т
АУ
НК
ЄРІ^^В
Початок о годині 3. пополудніѓ.

ЕД
Е ДО ПРОСВТ
ІИ.А ПРОСВ
Т
ІА
Вступ 50 центів.
Ідіть там, де дістанете снору
І чеагу ўслугу.
V. ЙОНА.СНЛУЗКІ.
так:

AMERICAN UKRAINIAN BUREAU, INC.,


^І14-^-.

— СЕ С И Л А , — П И Ш І Т Ь . П о НМі№ВНЙШМП ЦІННИН Re.rE.ute Вѓ-.к.г, ТЃ ПОВттгТА НАХОДИТИСЬ


Germ.ntowo Are., PbiU, Pa.

АНТ
Н
ІP H I I IП
D EА

P H I AУ

,?lПРИЗ, .
1
ВѓЃЎІЖОК. ЧАСОПИСЬ .СВОБОДА".
T H ?
322 И. 8 STREET,