You are on page 1of 4

JUN 1 6 1927

УКРАЇНСЬКИЙ ДНЄВНИК U K R A I N I A N D A I L Y

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМОГОВОГ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, 1-е
С О Ю З В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.

4. 136. Д ж е р з и Ситі, H . Дж., второк, 14. червня, 1927. yOU XXXV. N o . 136. Jersey City, N . J., Tuesday, June 14. 1927. THREE СЕНЃ%

СТОЛИЦЯ КРАЮ ВИТАЄ ВОЗДУШНОГО


З Н А Й Ш Л И СТРАВУ ЗПЕРЕД
2,500 Л І Т . НОВА УКРАЇНСЬКА МОВА. J ПРИСУД ЗА СКРИТОВБИВ-
Як виглядає тепер українська ство.
СОВІТИ ДОМАГАЮТЬСЯ ВІД ПОЛЬЩІ
мова на о'країні в бо,тьшевнць-
ГЕРОЯ ЄРУСАЛИМ,
— Американський
10. червня.
дослідник
проф. Виліем Бед найшов се-
Яким Бучма, 26-літний робіт
ких видавництвах, можуть вн- пик з Куличкова, я к о г о зловив
робити собі цікаві погляд зі гайовий Степан Зельоика, як
САТИСФАКЦІЇ
Ц І Л О Д Е Н Н І П А Р А Д И Н А П Р И В И Т А Н Н Я Л И Н Д Б Е Р Г А. х о д и т ь ЇМ О З Н И Щ Е Н Н Є ПРОТИСОВІТСЬКИХ ОРГАНІЗА-
ред розкопів г о р щ о к з остагі- с л і д у ю ч о г о уривку, який бере- він рубав дерево в лісі, застрі
В А Ш И Н Г Т О Н , 12, червня. — Як кажуть найстарші меш- ЦІИ, Щ О М А Ю Т Ь СВІЙ ОСІДОК В ПОЛЬЩІ.
ка.ми страв з перед 2,500 літ мо буквально зі статті з часо- лив г а й о в о г о двома стрілами
канні с т о л и ц і , Вашингтон ше ніколи не бачив такої маси на-
взад. Були .там останки хліба а пису „ Н а р о д н і й У ч и т е л ь " , щ о з кріса. Після заарештований, в М О С К В А , 12. червця. — Заступник комісари д л я справ
рода, як отеє нині з нагоди витання капітана, чи тепер іш.і-
ковггика, Л и н д б е р г а , в о з д у ш н о г о героя А м е р и к и .
рівнож ЗНАЙДЕНО ЗНАРЯД д о ви- виходить в самім Харкові: часі транспорту д о Львова, закордонних ЛІтвінов у аідповіди на польську ноту, в якій
тискання вина. ' - „ Т р е б а знати, що, не зража- Бучма втік зі стації Кристнно- П о л ь щ а висказує свій жаль з приводу вбийства совітського
Пайріжнійші паради, уряджені для привнтання Л и н д б е р -
га.'тревали цілий п р о с т о день. На сей день припала сильна
ючгг на ті ПІЛЬГИ, які H K O дав ігіль. ЙОТО зловили по кількох посла Койкова, подає, щ о Радянський С о ю з не б у д е з а д о в о -
прн прийомі б е з іспитів, всеж місяцях і поставили перед су 4
лений сатисфакцією на словах, а домагається о с т р о г о пока-
спека, віл якої в о з д у х на вулицях трясся від жару. М и м о с ь о г о В І Н Н І П Е Г Щ Е Є Т Р Е Т И М j таки д о педтехнікумів вступи
дом присяглих у Л ь в о в і , якиі рання внновннка атеитатў, а ќромі с е г о д а л ь ш и х д о х о д ж е н ь
на вулиці міста вилягли сотки тисяч л ю д и й , які витали Л н н д - містом КАНАЛИ. -
l.iH ті, щ о не мали змоги по сво засудив н о г о цими днями на 5 над вислідженнем д р у г и х подібних д о атектатчика о с і б І орґа-
иерга з невдаваиою сердечністю.
Н а й б і л ь ш е з в о р у ш у ю ч о ю сценою б у л о відай прнвитаннє Наперекір иретеисіям Венќу І їй підготовці вступити д о сне років важкої` тюрми. нізацій. ЛІтвінов домагається, щ о б и при п р о т о к о л а х т а ' с л і д -
цІЯЛЬНОГО ВУЗ'ў, а ‚через те стві був допущений рівнож представник совітського уряду.
Линдберга з матірю на воєннім к о р а б л і Мемфисі. Зараз по вера Вінніпег займає дальше J педтехнікум є для них нереход
Всі о с о б и , запідозрені о активні виступи проти Радянського
вступлекню на американську сушу Л и н д б е р г пішов на цвинтар становище т р е т ь о г о , майбіль- ним д о иншого ВУЗ`ў. 6 знач Т Р А Г Е Д І Я С Е Л Я Н И Н А И П Р И -
Союза, повинні бути видалені з П о л ь щ і .
Арлингтон, ш о б и з л о ж и т и вінець на гроші Н е в і д о м о г о Ж'ов- ш о г о міста Канади. Населення JRIHII відсоток і таких, які проф
СУД СМЕРТИ.
Вінніпегу з передмістями вн- Перед львівським окружним Часописи доносять, щ о Варшава б у л а спочатку перестра-
ніра. Сим почався д л я Л и н д б е р г а рухливий день, на котрий
склалися відвідини у ш.іиталі д л я ветеранів, паради вулицями носнть після о б ч и с л е н ь 294,932 школи не закінчили з ріжних судом розігралася 10. i l l . трав- шека атентатом та й о г о наслідками, але тепер пишуть вже
причин і перейшли До иедтехігі- польські часописи д е щ о х о л о д н і ш е і підносять, щ о на м о л о д і ж
міста, відвідини в президента, б о г о с л у ж е н н я в конгрегаціональ- душ. Саме місто має.198,932 ме- кумів. А коли І є бажання у ц-. р. остання дія жахливої
шкаиців. Т о р г о в е л ь н а палата трагедії, якої підкладом про- не накладають тут кари смерти. Це вже виразне зазначенне,
ній церкві, одержаннє у р я д о в о ї медалі й титулів, і таке инче.
Венкувера твердить, щ о там t ирофшкольця бути вчителем, ,лін мішаного подружжа Уќра- шо вбийннк Бонќова може числити на те, щ о й о г о помине кара
Л и н д б е р г усюди заховувався б е з бундючности й пересади,
150,000 мешкацці.8, а населення то він має рацію вступити д о ї щ я з П о л ь к о ю . Йестор Ко-1 смерти.
лагідно й п р о с т о , з поважанії.м д л я к о ж д о г о , в и с о к о г о уряд-
Венкувера з о к о л и ц я м и обчис- IHO на факпрофос, тільки т валь, 29-літннй господар з Пн-І
ника й звичайного горожанина, д л я с т а р ш о г о й д л я дитини. Се
л я ю т ь на 255,000. Отже сяк чи па соцвих, де становище анало- куловнч, к о л о Львова, взяв со-
заховаќне з р о б и л о з н ь о г о за один день немовби приятеля
так Вінніпег є б і л ь ш и й . Дока- гічне щ о і в педтехнікумах". бі ще в 1911 р. ворога в хату, б о
ВБИВАЮТЬ КОМУНІСТІВ,
соток тисяч л ю д и й , які мали нагоду й о г о побачити. Кілька ЗАБИТО високого УРЯДОВЦЯ В СУСІДСТВІ МОСКВИ.
зує се навіть ч и с л о шкільних Пересторога! Читаючи се, одружився з П о л ь к о ю , Марі-
разів дівчата о б с і д а л и й о г о з прозьбами підписатися їм в аль- Р И Г А , 12. червня. — У р я д о в о подають, щ о виконано но-
дітей в о б о х містах. Коли у Він- вважайте, щ о б и де б л и з ь к о не :Ю Д и д о ю з Прус. Прийшли
боми а б о на картонках, і матір Л и н д б е р г а тоді тішилася, бачу- вий протнсовітський терористичний акт, який одначе є тільки
ніпегу ходить д о шкіл 36,466 б у л о собаки, б о .може скази роки 1918 і 1919 і д а л ь ш е ціла
чи заклопотаннє сина з приводу сих заходів жіноцтва. продовженнем численних подібних нападів, які о с о б л и в о з р о -
дітей, то у' Венкувері б у л о за- тиси! низка гірких днів українського
Під вечір с л і д к о б у л о вже иа Л и н д б е р г ў сильне ўмученќе сли в послідних часах.
пнсаних 21.601. Перше місто в селянина. Почалися між ними
сими парадами. Т и м ч а с о м завтрішний день заповідається д л я Ото на стації Біца б і л я Москви з а б и т о визначного кому-
Канаді є Монтреал з міліОном сварки на релігійному та націо-
нього так само тяжким, б о має він поїхати д о Н ю И о р к у , де ніста Турова. Убийника досі ще не знайдено. Д о комуністичної
капців. Т о р о і п о в н прнзпа- я к ч о л о в і к Д І С Т А В С Я Д О нальггому підкладі, б о ні „ка-
його жде х т о знає, чи щ е не тяжчі паради. ШПИТАЛЮ. партії належав Т у р о в від 1913 року і був г о л о в о ю т о р г о в е л ь -
750.000 мешканців. раїмськнх" свят, ні „караїмсь-
ної місії в Берліні.
В иезвичай їй спосіб дістав- кнх" почувань не иризнавіла
УГАДНИКИ ПРОТЕСТУЮТЬ ПРОТИ ОЩАДНОСТИЙ. до шпиталю загально відо- інка-Полька, підбехтувана д о
А БЕЗ Н И Х , ЯК К А Ж Е П Р Е З И Д Е Н Т , НЕ М О Ж Л И В Е
БУДАПЕШТ БОРЕТЬСЯ ЗА
мий у Вінніпегу Т е о д о р Федик, т о г о ще й братом Бартоломе- Д Р . К У П Р О Т Е С Т У Є П Р О Т И В И С И Л К И А М Е Р И К А Н С Ь К И Х ВІИСК.
ОБНИЖЕННЄ ПОДАТКІВ. МОРАЛЬ.
автор „Пісень -про Канаду і Кілька разів проганяв К о -
КАЖЕ, Щ О Т А К А ВИСИЛКА #E ВІДПОВІДАЄ ДУХОВИ
В А Ш И Н Г Т О Н , 12. червня. — Межи инчими точками намі- валь жінку, але та все вертала,
Будапешт має масу газардо Австрію". Переходячи в 9'тій ВАШИНГТОНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ.
чених у р я д о м о щ а д н о с т и й в урядованню, б е з яких на думку вих ќлюбій, де л ю д е шукаюті год. рано 2. травня перехрестя годилася іі знову повставало
П Е К И Н , 12. червня. — Заграничний міністер др. Веллинг-
президента К у л и д ж а не м о ж л и в о , завести дальше рбнггжекггг нове пекло дома. Врешті прн-
щастя, щ о б и направити сво'ї вулиць Принсес і Віллям, попав тон Ку вніс формальний протест проти имсилки американських
податків, є Плян знесення ріжних непотрібних податкових уря- воєнні банкрогітва, а б о допоВ- ід колеса а в т о м о б і л я . д о трагедії. Р о з п у к а й
війск д о Тіентсин. Він каже, щ о нема потреби висилати тамту-
дів та з і л л я т е к і л ь к о х в один. почування з л о м а н о г о родннно-
нити зібраний по-темному має` Прийшовши д о себе, побачив ди війска, б о Північний Китай спокійний. Такий акт не від-
Проти с ь о г о проекту сейчас підняли крики протесту заін- тоќ. Найдіяльнійшнми членами себе в Генеральнім ІІІнгіталн, ти відібрали Ковалеві
повідає тому, мирному д у х о в и , який панував на Вашингтон-
тересовані урядники; вони кажуть у своїй заяві, щ о переве- сих к.іюбів б у л и жінки, яких ' д е допитувано й о г о , хто він є. рівновагу душі. Дня 18. липня ській конференції.
денне р е ф о р м и з а о щ а д н л о б и урядови ш о найбільше один мі- 1926 р. Марія Коваль, иобував-
пристрасть д о газарду відома. Показується, щ о автомобіліст,
ліон д о л я р і в , а з в а л и л о б и на других урядників гори д о д а т к о - У р я д найшов цікаву нагоду, який й о г о потовк, мав на стіль- и знову у с в о й о г о брата, зій-
вої праці. щ о б и Припинити сю деморалі- ки притомності! ума, щ о вхо-
лася з ч о л о в іком. Прийшло, ҐИЛБЕРТ КРИТИКУЄ НІМЕЦЬКИЙ БУДЖЕТ.
( звичайно, д о сварки. У йи- БОЇТЬСЯ ЗАХИТАННЯ В А Л Ю Т И І ПОБІЛЬШЕНИХ ВИДАТКІВ
зацію кращої половини ЛЮД- иив зараз потовченого, підвіз
, ЛЮТЕРАНСЬКА ЦЕРКВА ЗА ПРОГИБІЩЄНЗ. с ь к о г о роду. Коли в однім клю- до шпиталю, там скинув, як
сліді найдено трупа
валь на луці б і л я П о л т в и .
Марії К о - Б Е Р Л І Н , 12. червня. — Репараційний агент С. Маркер Г и л -
берт прог'олосив звіт зі своєї діяльності' за перших чотири р о -
СИНОД К А Ж Е , Щ О ЦЕРКВА ПОВИННА ПІДДЕРЖУВАТИ бі дві дами з в и щ о г о товарист- сніп, а зараз від'їхав назад, ні-
ва п о б и л и с ь д о ќрови, вийшов кому нічого не говорячи. Ніхто Нестор Коваль ' відповідаві ки. Звіт дуже о б ш и р н и й , б о обнимае 131 друкованих сторін.
ЗАКОН.
Н Ю Й О Р К , 12. червня. — Так званий комітет м о р а л ь н о - розпорядок, який забороняє навіть не вспів завважити чнс- м и н у л о г о місяця ^геред судом ґ и л б е р т зазначує, щ о плян Д о с а м о ж е бути в-цѓдости ви-
сти й с у с п і л ь н о г о д о б р о б у т у л ю т е р а н с ь к о г о синоду стейтів жінкам навіть бувати у клю-, ла а в т о м о б і л я . Всі пошукуван- злочин звичайного вбивст- конаний, коли Німеччина б у д е поступати після вимог Як най-
Ню й о р ќ у й Н о в о ї А н г л і ї видав своє ореченнє в спраів проги- бах. Одночасно заОстрсио при- ня за хитрим а в т о м о б і л і с т о м -Сгідів на лаві обвинуваче- б і л ь ш о ї економії. Т о г о одначе не можна сказати про теперТш-
біційного закона, в якім каже, щ о ся церква повинна піддер- ниси організації клюбів, заве- не довели д о нічого. зломаннй д у ш е ю й тілом, ний німецький буджет, який перетяжений великанськими по-
жувати сей закон усіми своїми силами. На й о г о думку, проги- іено постійну полщійну КОІІТ- з свідомостю зруйнованого мо- більшеними видатками. Три буджет готов захитати з д о р о в у
біція приносить також д о б р і річи, б о відвертає гроші від про— І і о л ю над Гістьми та рахунками л о д о г о життя , за с о б о ю , без- основу німецьких фінансів, хиба щ о податки б у д у т ь знова
дукиії а л ь к о г о л ю та помагає робітникам. і іі о б м е ж е н о час гри д о 2-ої в Б Е З Р О Б І Т Т Я Н А Р А Д Я Н С Ь - виглядним з а в т р а . — перед со- піднесені.
Ся заява стоїть у суперечности з недавноќ) заявою и о д і б - ючі. Ќїй У К Р А Ї Н І . бою. Присяжні судді та трибу- ґ и л б е р т зазначує, щ о в` пляні Д о с а вказані шляхи, якими
повинна йти Німеччина, коли схоче виповннтн свої зобовя-
н о г о тіла протестантської єпископальної церкви. По офіціяльно.му звідомлен- нал іпніслухувалися два дні д о
трагедії' душі українського се- зання. А внповиеннє лежить чейже в інтересі всіх заінтересо-
ню з 41 державних „ б і р ж пра-
КЛОПОТИ АВТОРА З ПОЛІЦІЄЮ. У Д А Р С Е Р Ц Я , ЯК В И С Т Р І Л
ГАРМАТИ. ці'" ч и с л о б е з р о б і т н и х на Ра- лянина. Два довгих, як вік, дні.
ваиих, а тим самим і в інтересі самої Німеччини. Д о сего часу
панувало в Німеччині повне зрозумінне цего і Ґ и л б е р т думає,
П О Л І Ц І Я З Б О Р О Н Я Є ПРОМОВУ АПТОНА СИНКЛЕРА дянській Україні з р о с л о на 70,- рисудиліі: На кару смерти
На конвенції стоварігшеиня що так б у д у т ь розвиватися справи й надалі. Т о м у треба не-
ПРО С В О Ю ПОВІСТЬ. г, 000 в порівнанніо д о м и н у л о г о через повішення.
американських медиків у Ва- О б о р о н а внесла відклик. гайно звернути увагу на буджет і довести й о г о д о рівноваги,
Б О С Т О Н , 12. червня. — Сюди приїхав сими днями відомий року. О с о б л и в о замітно з р о с л о
ЩИЙҐТОНІ 18-травия помножено б о в сегорічнім буджеті перший раз р о з х о д и перевисшають
американський автор-пропагандист А п т о н Синклер, щ о б и ви- б е з р о б і т т я в Одесі, Ж и т о м и р і
ударів л ю д с ь к о г о серця як польський КОМІСАР доходи.
голосити п у б л и ч н у п р о м о в у про свою послідиў книжку „ Н а - та М а р і ю м н о л і . Супроти жахли-
десять триліоиів разів. Се б у л о ПОЛІЦІЇ Л О В И В Ф А Л Ь Ш И В - Т о г о року має Німеччина заплатити т и т у л о м репарацій
фта", я к о ї р о с п р о д а ж у з а б о р о н и л а бостонська поліція. А в т о р в о г о економічного стану Радян-
найбільше помноження сили .HIIKIB Г Р О Ш Е Й . 1,500,000,000 марок, а досі заплачено 983,895,000 марок. Гил-
виголосив перший відчит про сю книжку зі с в о г о а в т о м о б і л я ської України ^‚'ряд б е з с и л и й
нќе доси денебудь осяг- В Кракові арештовано комі- берт певний, щ о сегорічна рата б у д е цілковито сплачена б е з
на Бостонськім К о м о н . Синклер не мав д о з в о л у від поліції, а працю для безробітних най-
нено. Сотки л ю д е й слухали як сара поліції Шварца за фаль- всяких труднощів, б о ті зростуть доперва з пятим р о к о м , КОЛИ
тільки від секретаря міської СОЦІАЛІСТИЧНОЇ партії, і сей „ п е р - Пол`ожегшя рятується
зачаровані, коли помножений ваннн польських банкнотів. рата буде в великій мірі збільшена. В своїй касі має Ґ и л б е р т
мит" показував п о л і ц і ї , як ся питалася о д о з в і л . На відчит зі- ліерішнніі мент гроше-
г о л о с биття серця наповняв ці- Шварц п о х о д и т ь зі Л ь в о в а ; че- готівку на 151,000,000 марок в з о л о т і .
бралося к о л о 2,000 цікавих, які сплескували автора, як він ви- вими д о п о м о г а м и , які о л е р
лий будинок немов тупання я- рез якийсь час б у в урядником
зивав п о л і ц і ю , щ о б и й о г о арештувала. П о л і ц і я однак с ь о г о дотепер 90 тисяч б е з р о -
поліції у Вашаві. Перевезли йо-
не з р о б и л а .
когось страшного велнкана, а
бітних. пересічно 10—15 карб,
до Варшави. Варшавська
ЧЕЙМБЕРЛИН ПОВЕРНЕ Д О АМЕРИКИ ЛІТАКОМ,
переходячі з надвору л ю д е спи-
у місяць. Нерсєстрованих сіль- Б Е Р Л І Н , 12. червня. — 3 телеграми, яку вислали Чейм.бер-
преса пише, щ о Шварц б у в чле
НЕМА ВИНУВАТИХ ЗА ПРИГОДУ ВОЄННОГО КОРАБЛЯ. ія.тися, дивуючись, чи се не
стріляють десь в далечині гар-
ськнх безробітних, рільних ро
ном банди фальшивнцкдв ще за
лин і Левин д о Бирда. виходить, щ о оба летуни рішилися вер-
В А Ш И Н Г Т О Н , 12. червня. — Воєнний суд над Нарисом, мат.н. бітників і т. д. нараховується тати д о Америки на літаках. Блищі п о д р о б и ц і що до повороту
с в о й о г о урядування як заступ-
капітаном в о є н н о г о к о р а б л я Колорада, який наїхав на підвод- тепер на Радянській Україні ще не відомі. Оба аиїхали т е п е р д о Бремен, щоби стрінути свої
ник управителя політичної по-
вже поверх 1 міліона. жінки, які приїдуть з Америки. О п і с л я о б ї д у т ь деякі европей-
ну скалу в нюйорськім заливі підчас недавно! візити амери- ліції у Варшаві і х'оча комісари
ЖНИВА СМЕРТИ. ські міста. Будуть по всякій правдоподібності! у Відні, Празі
канської воєнної ф л ь о т и в с ь о м у порті, покінчився оправдай- Курггатовскі і Зоиненберг знали
j Римі, але з а п р о ш у ю т ь ї х рівнож 1 д о Москви.
нєм капітана та приверненнем й о г о на й о г о становище. С у д не По американським стати- про те, т о не з р о б и л и в тій
видав орсчення п р о те, х т о винуватий за сей випадок. стнчним даним від 1914—1927 ЗНОВУ КАТАСТРОФА В справі ні кроку.
р. на світі з а г и н у л о : 5 міл. лю- Найцікавіше в тій.ЦІЛІЙ ІСТО-! , МУССОЛІНІ НА ЖНИВАХ. W ;
БОЯТЬСЯ СВОБІДНОЇ ДИСКУСІЇ. лей від г о л о д у , 40 міл. від за-
КОПАЛЬНІ.
рії те, щ о Шварц взяв від мі- ВІДПОЧИВАЄ ПРИ Р О Б О Т І Н А С В О Ї Й ФАРМІ.
Н Ю И О Р К , 12. червня. — Кілька протестантських церков разливих х в о р і б , 2 міл. в б и т о в В Карвіні б і л я Моравської ністерства скарбу і Банкў П о л ь - РИМ, 12. червня. — Цілком несподівано і без всякого за-
з л у ч и л о с я р а з о м на те, щ о б и оснувати так звану фундамента- часі землетрусів. Острави п р и й ш л о 16 травня д о с ь к о г о 6000 з о л о т и х на викрит- повідження виїхав італійський диктатор з Риму на свою фар-
лістнчну к о л е г і ю , ка якій мають учити тільки професори, щ о На війні в б и т о 9 міл., в ре- жахливої катастрофи в копаль- тя банди фальшивнггків, якої му Карнена, щоби працювати зі своїми робітниками на жнивах.
признаються д о фундаменталістичного толковання Св. Письма. водюційній б о р т ь б і — 6 міл., ні „Варвара". Завалена шахта членом б у в сам. Ходить йому головно о те, щоби побачити на власні очі ви-
К о ж д о г о професора, який тільки признається д о р о з у м о в о г о ранено в часі світової війни присипала 12 гірників, зіюміж Шварца перевезено тепер д о сліди з дослідів над пшеницею. На своїй фармі засіяв він яких
яких д о вечора відкопано 140 родів ріжного збіжа для дослідів, яке з них найкраще на-
толковання, а б о так званого модерніста, мають сейчас вики- революційної б о р о т ь б и 140 мі- Львова, де відбудеться розпра
л іонів. трупів та 1 важко раненого. ра. , даеться під управу в Італії.
дати з посади.
С В О Б О Д А , В Т О Р О К , 13-го Ч Е Р В Н Я , 1927. Г М `ЯГ

„Не тре ні хрестів, ні п о х о д і в , . отже посади у ч и т е л ь с ь к о ї `діс- Юр е слугою а Р и к вір- РИМУ,


(U1FJITT) ДР. К
ИР
ИЛ
О Трильовський. Іне тре їх вганяти в амбіцію, тати вже не міг!
„А по просту: донести на н и х ) Він мусів' отже розійтися зі л и ш е і п р о д у м у є д е й ь і ніч над
нии спільником П о л ь щ і . Рим

jby Гає Ukrainian National Assocliiloa, Inc.


Edited by Editorial Committee.
TATS „ДУМА ПРО МАЛЕДИКТА ПЛОСКОЛОБА" Ось
(у п о л і ц і ю ! " j своєю, г р р я ч о л ю б л е н о ю наре- си)и,
д о т а к о г о д о д у м а л и с я , ччеенноою юЖ
я'к б и т о з а х о п и т и нові зс-
^ ллиі ш и в с я й д о с и без- лі. с х і д н о ї Европи під власну
женннм. В пізгййших роках він експльоатаціЮ. А П о л ь щ а — се
u Swond'Clui Mall Matter at the Post Office of Jersey Ctty, H. J.
НИ^МагсВ 30. 1911. under the Act ol March 8, 1879. П
(ОЯСНЕННЕ
.)
Отже напинається нарада, і ний щ е і знак б о г о н о с н о г о — б о г а т и р і ! Франко на кінци
нарешті рутенські „ Б у й - Т у р и "

своєї „ Д у м и " каже, щ о та ціла


таки посаду дістав, але за т о й знаменита б а з а д л я римських
час — дівчина давно вже винш- воєнних операцій, вимірених
nulling at special rate of postage provided for in Section 1103 князь П л о с к о л о б представляє хреста.
ла за д р у г о г о . передовсім п р о т и В е л и к о ї У к -
a Act of October 3, 1917, authorized July 31, 1918. „чесним Рутенцям-обску- нарада й о м у л и ш е снилася, щ о
SU ТEВS
C
Г
МK P
ITLON BATES t
ctcta а серу. ПОО
ДИ
НП
ОЕ
РЕДП
К
Е Л
ЧА
И
С
ЛТ
А:
О
погану ситуацію, яка д л я „ б у й - Та
т у р і в " виходить через напади рентам" сего в с ь о г о було.зама- однак, к о л и з б у д и в с я — поба-
н е - „ Д р у г ї в " і не-„Правд" на ло, б о ж ІШЛО О се,. щ о б и тих чив перед с о б о ю кацапське
трн цент.
„ Д у м а про Маледикта П л о е -
раїни.
У Відни, в м а ю 1927 р.
к о л о б а " — се надзвичайно ва-
На ріг -...-о...., - $ 7Л0І ‚них. ‚недоварених студентів", щ о „ С л о в о " , в котрім б у л а власне

ГЕ АЌ-А
.' # 70
.0
НАІПІВ Р
поміщена денунціяція на н ь о г о жний літературно-історичний
Вони звуть їх вузкоглядами, ‚превратні ідеї по краю с і ю т ь "

В О О
Н И , ..........А.ОО О
КУ -.5 3.7о! порўѓають їх перед цілим сві- та „заслужених мужів чіпають", і на товаришів.
документ. П о м и н у в ш и вже се,
ДЛЯ КАЛЕНДАРЯ У. Н, СОЮЗА
Mtks
НА Г
РИ МС
І
ЯЦ ...
З СЯГІ 1 $А
І 3.7 5
І 20.Н
0Ц том та критикують, закидуючи відповідно, ўкарати. Денунціяція — м а б у т ь вже
що вона є найкращим зразком
НІ 1928 РІК,
.O В Д Ж Е
Р
И ЗГРАН Е
Ю : віршованої української сатири
3=1нІМ
- АЯ
" T
IO
O
sod Зіѓ'ву Oty Rates:
'За кожну зміну адреси Н
#
А Р
К
І
платиться
5.00 На пів року
10 центів.
їм користилюбну господарку
. . ^ . ^ . — ...$10.00. народними грішми.
Отже Наум Безумович вніс, по виданню „ Д у м и " — принес-
щ о б и їх покликати перед ру- ла
А щ е д о т о г о ті н е - „ Д р у г и тенський суд та накрутити їм наслідок:
пожаданий святоюрцями
` вона відбиває мов в зеркалі
п о г л я д и і настрої, які панували
. г. О . . .
П р о с и т ь с я українських ліка-
$ 5.00
8.-: За оголошення І редакція
2.75 не місяці
На три відповідає. І 2.75 та не-„Правди" зневажають вуха, але о . Хол ява уважав се
З Канади належить висилати гроші лише иа т. зв. Foreign Money Order. „ с л о в а нашого язика", щ о в о- за занадто малу кару. З них
Франка арештовано 12. черв-
ггя 1877 p., а розправа відбулася
у висших, святоюрських" сфе- рів, дентистів, адвокатів, учи-
jpax г а л и ц ь к о ї Рутенії рівно пе- телів, біѓзнесменів, як купців,
Тсаафоя ‚‚Свободи": 498 Montgomery. Тел. У. 11 Союза: 1838 Montgomery. чах „ т в е р д и х " патріотів б у л о треба п у б л и ч н о з л о г о духа і з - ' п е р в а в днях 14. д о 21. січня ред пів с т о л і т т є м .
Д О
ріел-естейтменів, контракторів,
М о ж е б у т и , щ о в пятьдеся- інших професіоналістів і
Адреса: "3VOBODA", P. A BOX 348, JERSEY CITY, N. J. дуже великим гріхом. гнати, к о ж д о м у на ринку по 1878. й о г о засуджено на шість
тих роках мин. століття по зни- підприємців в усіх містах З л у -
Зачинається врешті дискусія три коновці водй на г о л о в у неділь арешту і він доперва 5.
щенИю революції, коли на всіх чених Д е р ж а в , ` п о д а т и свої АД-
над сим, як з л у запобічи, щ о б и вилляти та, відтак на поруганіє І р т а 1878 р. вийшов на волю-
БАТЬКО Й СИН 1 м а
язиках всьо м о в ч а л о — відог- реси д л я поміщення в калєнда-
сталися ще страшнійшії язиком предати, себ-то виста Трагічне положенѓѓе Франка
t Сими днями ціла Америка не б у д е відай про нічого стіль- річи. вити на нублнчнс посміховище. проявилося в тім, щ о він, не х о рали святоюрці і якусь д о д а т рі У . Н. С о ю з а на 1928 рік.
ню р о л ю . А л е з роками стала
ки думати, щ о про Линдберга. На й о г о привитание збира- Отже Наум Безумович ра- Таке внесеѓѓне припало Ру- тячи ждати на касаційну роз т а к о ж п р о с и м о подати, Д Е
е-вятоюрська гора л и ш е вели
еться політична столиця Вашингтон і економічна столиця Н ю дить відповідно д о напряму, тепцям д о смаку і тому П л о с к о - праву у Відни та сидіти за той є і як називаються українські
черною камінюкою, л е ж а ч о ю
Й
ОГ
О
Ѓ
Иорк Й о г о витати б у д у т ь усюди, де він тільки зявиться.` На який заступає — видати треб- лоб
честь повівають прапори, виголошують, промови, м о б іник
л і з у ю т ь урядників, шкільну дітвору, армію, ф л ь о т у , ціле г р о -
- малсігькоформатний,
вислав своїх вірних слуг- час далі в тюрмі — приггяв ви-
ребят, щ о б и чимскорше ие- рок і кару віденців. А преці не
на груДях н а ш о г о народа та
спиняючою й о г о рухи в напря-
банки, будівляно - позичкові
с п і л к и , кооперативи, Народні
„бо с к о р о в требнику х л о п ся „ Д р у г і в " ПОЛОВИЛИ І П р и в е л и б у л о виключеним, щ о у Відни м ь д о кращог'о життя і прес- Доми й інші ніднрнє.мсѓна.
мадянство. М а л о не в кождім вікні к о ж д о ї крамниці стоїть перед рутенський суд. м о г л и й о г о цілком звільнити.
затопить, т о вже ся г о ніяка на- віти. т а к о ж , д е є українсько-аме-
о б р а з е ц ь Линдберга, з написю: „ Н а ш Г е р о й " . А д о к и щ о Рутенці прикотили Міг й о г о вправді львівський
ука не в х о п и т ь " . Х т о ж як не святоюрський риканські школи а правом о р и -
Т а к Америка витає людину, яка перша доконала т о г о ,
Є сс погляд, вложении Фран: до „ Н а р о д н о г о Д в о р у " півбо- суд полишити за т о й час на
святець, кузин Митра П о д і т и ЛЮДІЮСТИ. , - ` ;і -
що ще так недавно видавалося неможливим. І не можна сьому чок ггива, а попиваючи, вели вільній стопі, але- с у д б у в би
ком о. Наумовичеви в уста, але новий м и т р о п о л и т Сильвестер І вкінці усі українські куль-
дивуватися, щ о вона переходить у привітах у таку екстазу. дальше дискусію про пекучу певно сего пс з р о б и в , заслоню-
се `таки погляд самого Сембратовнч спротивився в p. J турні товариства й Інституції
Кождий край і кождий нарід тративби память, к о л и б и він мав для них справу н е - „ Д р у г і в " . ючись м о ж л и в о с т ю утечі обви-
Франка. 1894 іменоваѓѓнѓо Франка про- ( я к музичні ш к о л и , х о р и , теат-
шастє видати зі себе такого чоловіка. М н т р о - П о л і т а вніс навіть, що- нсного!
Ми однак д о т и гге д о б у - ф е с о р о м Л ь в і в с ь к о г о Універси- ри) і громадські установи
Не тільки Америка, але й просто цілий світ дивується м о - би їх, коли не покаються, від-
дсмо самостійної і соборної' Та найбільша трагедія в жит,- тету?! Яку т о страшну ш к о д у ( ќ л ю б и , товариства)'.
л о д о м у чоловікови, який доконав неймовірного безперерив- дати ггонтнїському Пилатови
України, доки в кождій ук- тю Франка полягала у тім, щ о потерпіла через сс українська П р о с и м о поспішитися з при-
ігого перелету понад океан. На се треба справдішньої погорди на пропятіе,
раїнській родині на столі не в наслідок т о г Ь засуду він му наука та література`Ѓ" с и л ќ о ю . Р с ч е н е ц ь " д о 30-го мая
для смерти. Та коли світ величає живого героя, не від речі ві- Однак Рутенці висміяліг висе- сів розійтися зі своєю л ю б к о ю ,
б у д е лежати „ К о б з а р " Шев- - Правда — на тім „собраніго", с. р. ^
дай б у л о б и згадати, щ о його батько теж відзначався н е м а л о ю
ч с н к а і " Є сс правда свята і кодавця, б о ж він хиба в пох О л ь г о ю Рошкевичівггою, котрої описанім в „ Д у м і " — б у л и крім СЕ в інтере'сі к о ж д о г о грома-
відвагою. Він був. конгресменом з Микесоти від 1907. року. В
велика, хто отже ширить „ К о б - м і л л ю забув, щ о тепер вже є батько — священик, завзятий святоюрців і П л о с к о л о б а ма- дянина і всіх українських уста-
конгресі відзначився він г о л о в н о в часи, коли Америка при-
ступила д о війни. Т о д і він заявився виразно проти вмішування заря" — той б у д у є нашу дер- б у т ь є щ е і якісь д р у г і світські нов в А м е р и ц і , б о імена й адре-
не Пилат. J такого „кримінальника" нічого
Америки в європейську війну, хоча він знав, ш о за се проти жавпість; хто й о г о купить — кацапи. А л е кацапство в Г а л и - си б у д у т ь подані п о а з б у ч и о і
V

нього повстане американська суспільність з усімн впливами, той


з пресою, г р о ш е в о ю с и л о ю , з урядом. Страшні цькування си- ше д о будівлі Всеукраїнського
д о л о ж и т ь одну цеглу біль-
ротіли
Аж

ги надлетіли . —
— т о пл.осколобові СЛУГ
тут нарешті гге коні з л у - , й чути! Річ ясна, щ о й посади
учителя гімназійного — був б и ли
побиті, по- тепер вже не дістав. .
чині майже вповні у п а л о — к о - б у д у т ь в руках 20,000 членів У .
св. Ю р грає д а л і свою іги- Н. С о ю з а ч е р е з цілий рік.
палися на конгресмена Линдберга за те, щ о він, б у д у ч и кон- Національного Храму. щачу та українську суспіль- А д р е с у в а т и :
кровавлепі та понівечені не-
ґресменом, сказав те, в щ о вірив. Л л я л и на н ь о г о найогиднійші В дальшій дискусії на „ б у й - Така сама трагедія спіткала ггість р о з с л о ю ю ч у р о л ю . Чиж
турській" нарад Ѓжалується М і х
„ Д р ў ѓ а м и " . ` , .. . „S V О В О D А"
помиї якраз ті, які д о війни г о л о с и л и такі самі м и р о л ю б н і п о - 12 літ пізніЃѓше д р у г о г о студен- пе від ц ь о г о в и й ш л о введеќне
І розпочалися знову нарада
гляди, але в рішаючу хвилю не мали відваги за них потерпіти. Ковальський иа уггосліджениє та ф і л ь о з о ф і ї Евѓена Козакевгг целібату, т о ї інституції, мов ви- Box 346
‚ р у с с к о г о язика" на почті та в над тим, щ о далі робити. Буіі-
Так платив він за свою горожакську відвагу. ча. Він б у в бібліотекарем „ А к а разгго о б ч и с л е н о ї на ширеѓнѓе
тури сваряться з с о б о ю а о. Х о - JERSEY CITY, N. J.
' Читаючи нині про великий подвиг капітана Линдберга, судах, та щ о „ х л о п с ь к і грунти лява вніс навіть, щ о б и проти демічного Брацтва", а поліція, деморалізації?
який засвідчує й о г о кольосальній фізичній відвазі, не можна польським язиком л і ц и т у ю т ь " . н е - „ Д р у т і в " о г о л о с и т и х р е с т с - робивши ревізію в б і б л і о т е ц і А чи т о й преславний „ к о н - Видавництво У . Н . С о ю з а .
не подумати, щ о основи сеї відваги б у л и покладені в й о г о ви- Як бачимо, т о тут м о л о д и й т о г о товариства, довідалась із кордат", заключений о с о б и с т о
вий похід.
хованню. Читаючи про захование конгресмена Л и н д б е р г а в Франко трохи пересолив. Він записок, щ о він пожичив о д н о - з Р и м о м нашим приятелем б .
Але П л о с к о л о б попав оста- му товаришсви книжку „ Х и б а ' н і й . Стасьом Ѓрабським — чи
час війни, про' й о г о мужний виступ зі своїми поглядами, хоча стояв тоді г о л о в н о за суспільні
точно гга иншу ґеггіяльну д у м - ревуть воли, як ясла повні", щ о т о й „ к о н к о р д а т " міг б у т и зак-
за сс громадянство на ньому строго мстилося, ми м о ж е м о з р о - реформи та за правдиву, не- ЛАМНТАЙТЕ НА РІДНИЙ КРАЙ!
зуміти характер й о г о сина, який не збоявся смерти від приро- фальшйв'у просвіту, то гі ку: він, ляснувши себе по ч о л і її видав Драгоманів в Ж е н е в і , ' л ю ч е н и й б е з запитання і з г о д и При кождій нагоді вбирайте на: Рід-
ди, але своє життє важив на д о б у ѓ т е н о в о г о з д о б у т к у для л ю д - во, щ о націоналістичні фрази д о л о н е ю та назвавши себе д у - Г галицька прокураторія . б е з ' с в . Ю р а ?
а ну Школу, Інвалідів, сиріт тн подітич-
ства. Коли ми бачимо, як капітан Л и н д б е р г не дається з д е м о - б у л и йому осоружні. раком та га.тамагою, сказ'ав о с ь ! найменшої причини — зконфі- Н е р о б і т ь с о б і , Браття А м е - них вязнів в старім краю.
ралізувати серед оплесків світа, але далі остається простим М и т р о Подіта докину гцо: скувала. риканці, ніяких і л л ю з і й щ о д о Жертви належить слати ло краю
і невибагливим ч о л о в і к о м , т о знова можемо в ньому бачити від себе с л о в о і відповідно д о „ Х о т ь я капустяний князь і І Козакевича засуджено за с е , з м і н и
єпископа! ,
й о г о батька,, я к о г о громадянство теж не м о г л о з д е м о р а л і з у - сво`го уряду зажадав, щ о б и на (маю капустяну громаду, на заплату пять з о л о т и х кари;' К о л и й прийде ниший, т о хи- O B Y E O N A N Y E
вати та підхлібствамн й похвалами відвернути від проповіду- всіх ночтових картках та всіх „Л таки дам тим !гс-„Другам"І по — але вігг зістав через се ба л и ш хйтрійший! Він все б у - , Р. О. BOX 411. P H I L A D E L P H I A , ЃА.
ванця т о г о , в щ о він щ и р о вірив у своїм серци. судових вироках б у в ггоміще І раду, „ п о л і т и ч н о скомпромітованнй" д е с л у г о ю св. Юра, так як св.

В. Будзнновський.

ПЯТЕ КОЛЕСО.
вўвалися, щ о він вже н а з а д . Ко-
кони, Та щ о кінь сильно р о б и т ь осоружний, прийме й о г о . І вас
ли побачили, щ о він гга пишім Х о ч б и б у в йому не знати як порожнів і пустив
боками, догадалися, щ о бей прийме так, я к звик приймати
ШДОЗ
-0е, І
В - ІТОПРГЖГХО^"'С
Л я х Л я х о м , а гість г о с т е м . ' віз иа той бік Дніпра о б о х За-' промовив м о л о д ш и й міщанин Т
УЖ Ѓ
У
--Р-І"А„ха„І.к,.Ь
їх. На сс ма-!- Як на зустріч не виїде хтось
Запорожці в и ї х а л и з татар-
К
— Я думаю, щ о навпаки, —
АУ,'„
В J
принесла каву в о оИл о -
довгих цибухах. Коли ви-
'дав йому свіжого коня і прика- J к о ж д о г о гостя. Хиба би пока- ським гінцем, оба міщани с і л и ' в і д п о в і в старший, п и л и і с л у ж б а позапалювала
(

' ІСТОРИЧНА ПОВІСТЬ.


.уѓ. !зав скоро гнати. Значить, бей залося, щ о ви фарбовані лиси на коні :
-поїхали на Перекоп. Івиїде,"чи `вийдс"до нас, т о х и б а І К Х Т С Ь Л Ю Л Ь К И В И Й Ш л а б е й с п и т а в :
" '
(квапив. Не хотів би я бути у вашій шкі-
Два Татари від дніпрової сто-1 сказати нам, щ о б и ми д о само- Що тепер у вас чувати і
—'Я вже скрізь бував, — від- тає, б о як бея нема дома, то 2 J Бей д о м а ? спитав гін- рі. коли би показалося, щ о ви рожі їхали кількадссять к р о к і в ' ѓ о бея не заїздили, але загости- що 1

п о в і ї ќ . - - А л е не тямлю, щ о б и ' с а м о г о Перекопу пс


коли зійшовся з таким, як т и . ' з а р а з . Очивидно, як бея
не^ поїдем
поїДемо^ця старший міщанин.
нсма.І
J
TAЌ
і-
гості, як той, щ о оноді г оза ними. К о л и вони р у ш и л и , } л и д о я к о г о заїзду.
вас п р и н е с л о д о ѓ м е н е з та-
кими обережност'ями?
- Дома, - гінець відповів - ‚ с т ю в а в у бея. Х о ч то був гість, рушив також вперед лапцу`х у- Н і х т о не виїхав зустрічати
або,и`к'твп"г товариш. Як ми н а - ' т о гінець нехай тої монети і ' з р а з у дуже втішився, коли по- ѓце й шляхтич з ваших сторін, лапів. - Д о б р о г о у нас вже давно

В
Д
ФШШ?
т
;
ІУВАЛИСЯ "
С
'
ДО Вас,
И Д і

ТО ВИ
Л И б
,
.... . . v n w , , n u t v . j не г.а- оаЧНВ ТУ МОІІЄТУ, ЦЛЄ ПОТ
е
- з п

Оба'КОМУ' НЄ nnk-.l--vC
е ч н
приїздив.. о з а
Монету ж с
в,
і ,
д о
-
tin v . 'у 'г
„ ао
с у
t

п иІN
W
INUV
в брови. Не знаю, як Іл - - - що
— Мені не подобається се,
той гінець сказав, про бея.
їх. Н і х т о й уваги не звертав на „
них, б о в тгм часі українські т а ' с т а р ш и й
і - ^
н-
ч о

^ .
г о п с

Г
С
ІТЬ В І Л П О Н І І

В П О В І В

Щ№ грубими мурами, паї- дасть мені назад. Гінця б у д е м о прйймЄ, б о й о г о мабуть не Також не по нутру мені і сей
не
жсйимін гарматою. Такі гнізда дожидати дві версти перед П е - ' ж е втішила вість, щ о д о п ка- бачив ту монету, але п о т о м у бен відіслав н о г о д о Бахчиса-
почетиий конвой, — замітив 4 0 3 С П О
раю, деКриму. лі в цілім Криму. Вони п р и - а д и . f f i orn n " '
ми;-звичайно оминаємо, щ о б и ' р с к о п о м . ідуть польські гості.
і вас лення М а б у т ь вбити
хан приказав знав йо
за м о л о д ш и й міщанин. М о ж е він T

це п'оломити собі з у б і в . Шкоду-1 — Як бея нема, то вже цілком , не д у - f r o на паль. Т о був польський ли ,- пі^Т;,-,,,,..
відїздили. Деякі п .- д о в ш` и й„ і J імн саме т о г о приіхалн,
- Т и йому сказав, щ о ми б о г а т о і був д л я нас дуже не- справді микитить? час, а б о й постійно, сиділи там. щ о б и з т о б о ю побалакати про
ємо їх. Нам досить т о г о , щ о за- д о н'еѓо'не поїдете? Вернете на- Л я х и ? него безггечний,
шпіон, котрий коли підг
хаггтядав
г
не укріп
хотів се, на щ о заноситься. А л е т о т а -
Як микитить, т о не в ко- На ггаших їздців тим менше
хоиИмо В б е з б о р о н н и х селах і зад на Заноро`жс? Я не казав. М а б у т ь та ваша п'устити й о г о за о к у і ю м . А да- ристь П о л ь щ і , б о п о л ь с ь к о г о звертали увагу, б о вони ї х а л и ке д і л о , щ о з а м а л о сказати па-
в н'еУкріплених містах. І — П о ї д е м о , але аж вчуємо, монета сказала йому. вав б о г а т о . Був помічником шпіона видав на паль. Нам Ні-
супокійно, певно і іге роззира- ру слів, щ е й не видихавшися
— `То д у ж е д о б р е , щ о ти н а с ' щ о бей вже назад дома. Як він НЕд
' уже
ще не бачив. Як би ти був поба- б у д е дома, то ми о б а поїдемо
чив-нас таки на нашім с м і т т ю , ' д о него. Ті два Запорожці, ко- б у л о би, як би ми вернули?
—Гадаєш, щ о
ТН
Ш
ІО гос-' д р у г о г о шпіоиа, якогось, іижи- ч о г о боятися. Впрочім я не за- юч,ися цікаво, як т о звичайно по такій далекій д о р о з і в куль-
прийме нас? М о ж е піра,ліпшеале той інжннір втік. раз виїду з тим, з чим д о него р о б л я т ь такі, щ о в ^ т ^ ^ ш б і ^ ^
Кол'и гінець розказував, від вибрався. Як з н ю х а ю письмо) перший раз в життю. ї х а л и так, Т Т

И

т о ? і ми т е б е б у л и би побачили. трих возьмемо з с о б о ю па той р ек с б а ^ "


- Як вас прийме, т о г о - пс Перекопу надїхав відділ татар-j носом, щ о небезпечно, подам неначеб вони б у л и п о с т і й н и й м ^ : - ,
. -"оаатулю. Р б и с т г н а м

Т о д і ти б е з п е ч н о був б и на тім бік, вернуть зпід Перекопу на- скажу. їхати мусите д о него. ськнх уланів. Минув т о в а р н е ѓ йому я к у иншу причилу нашо- вати уха, ш о б и не ч у л и . Тепер
нашім сміттю лишився застрі- зад на Запороже, б о д о самого мешканцями Перекопу, такса
- Х т о нас.присилує? С х о ч е во, б і л я него ие задержуючися. то приїзду. така пора, щ о скрізь може бути
лений, або зарубаний. Се одно. Перекопу з нами не поїдуть. мо супокійно вїхали в відчинені
то підемо. Н е ' с х о ч е м о , то Будь т о б и цілком на него , не Ч о г о б и він брав нас під ворота б е є в о г о двора. В о р о т а п о л ь с ь к и й шпіон.
Д р у г е , — міщанин додав по- — Без д о з в о л у бея я їх не вернемо. звертаючи уваги, почвалав да- варту, коди знає, щ о д о ї і е г о - з а р а з за ними зачинилися
иІепки,'—. як бн тебе тоді таки пущу назад. --- Н и ш п о р и т ь їх у нас чина-
Без д о з в о л у бея отаман лі. А ж які дві тисячі кроків да- - й о г о о с о б и с т и й приятель? — С х о ч е т е насамперед по- ло, але м и в и л о в л ю є м о Їх. О д -
що б у л о спасло, т о ти тепер
- Знаю. Отже твій гінець н е - ( п е р е в о з у не пропустить тебе лі улани завернули коні. Роз- .Я с о б і міркую, щ о т о а б о кріпитися, чи вам потрїбнійша н о г о , щ о закрався б у в д о мене
Знав би, хто такийѓ` я, а б о хто хай привезе з с о б о ю д о з в і л назад. Ні тебе, ні т в о г о т о в а р и сипалися в д о в г у каблуковату :

обережність приказана ханом, к у п і л ь ? — спитав слуга, щ о г о - . я к


гістЬ, оНоді v Бах'чисОраж
мій товариш, а сс б у л о би нам
ша. Я везу приказ, щ о б и пустив лінію поперек д о р о г и і придо- або хитрість с а м о г о т у г а я . ТІ в б , л
не ііонутру. А л е як би ти тепер — А як бей не дасть? стий д о ж и д а в перед в х о д о м д о ( - и на паль. Т о тбіі, перед
тілько тих двох Запорожців. р о ж и о г о степу, та стояли так обережности нікому й п е д у м а
вгадав, хто ми то... мовчи, я- - Т о лишаться у т е б е . хати, зігнувшися перед гістьми котрим перестеріг мене твій ѓі-,
;
Ти і твій 'товариш мусите ли- лицем д о Перекопу, очивидно ти не позволять, щ о т о оСобис-
зичќу! Не розказуй нікому, які в каблук. — Чи може ви зараз 'иець. Спасибі т о б і за ту персе-
Татари перевезли на т о й бік шитися по сім б о ц і аж д о ново- ї ц і л о г о нашого товариства. т'і приятелі ї д у т ь д о б е я ; такі, хочете з б е є м балакати?
гості поїхали д о бея, б о . . . ма- о б о х міщан і двох З а п о р о ж ц і в . ' г о приказу беяі І т о р о г у . Ч е р е з тих шпіонів я 'й з
Бачу, щ о твоя монета беє-- що з ним проти когось т р е т о г о в а м и
б'уть сам знаєш, щ о за д о в г и й По -вили на Перекоп почвалав! -— Отже тц бееви не сказав, - Насамперед викупаємося, б у в такий обережний. Т у
ви не дуже заімпонувала, коли накладають. Нђ виключене, щ о
язик бей любить... відповів старший гість. — монету міг від т е б е х т о вкрасти.
гінець. За ним, але вже п о в о - щ о ми Л я х и ^ взяв нас під варту — ' м о л о д и й таким с п о с о б о м б е й х о ч е сйп-
. — Закл'асти м о т у з на шию,—- лійше, потягли міщани з о б о м а ' — Я сказав йому т е . щ о знав. Н а ш і - к о н і примісти в стайии, Н е вкрав, т о ш и і о н и , бачучи
мііданин"промовив д о старшо-Інутн піском в очи п о л ь с ь к и х бо м о ж е ми нч; зараз в і д ї д е м о . ( т е б е , щ о вїздиш д о мене з "мо-
татарин сам д о п о в і в сміючися.
Запорожцями. П р о в о д и л и їх Щ о в и ' о б а прийшли з з а ' Д н ї п - Ь`о. — Бо ті улани прислані х н - ш п і г о н і в , які тут -безперечно Ї М
Ко.тн ви такі обережні, то ви д о Д в а ; конюхи, щ о вже стояли конвоєм, вгадали б и , ш о ти
два ТаТари, придані їм отама- ра, та щ о ваші о д я г и п о д о б а - ба тільки на те, ш о б и з а г о р о - нищпорять ' н е
к о л о коций д о ж и д а ю ч и п р и к а - , звичайний купець. Т о г о гї я
к
ШЧДВ^Лиюц. WA^WNO
Нашого бея мабуть також з я-!гіом сторожі перевозу. Не д о - Ють на одяги л ю д и й в к о р о л і в - ' д к т и нам д о р о г у назад. М о ж е '
за яке ваша
р І Г п о е п о л н т а , я к б и провідала, т-Гвариство задержа.
вариство задержалося.
Перекопу, ціле то-
Всі по- думає,
ських містахЛМбжЄ'тоттг` й він він вже змінив с в о ю п о л і т и к у ? -РќрЬкопу ті два ' т а т а о и
думае, щ о ви Л я х и ,. І — - - П о б а ч иим
моо!! -- старший
старший м мі- VO
M
К о л и їздці набтизилиея Л

,R
N
,L
-.U UI..-
О
шо
о б
зів,-Вхопили коні і п о в е л и д о - и в к о р д о н о м уланів т в о Ь
стайні. С л у г а повів г о е т и й д о - Д о р о г у д о П е р е к о п у , щ о б и як
J U " , Г ^ ' . лкупеЛі.
і - І к о н в о ю в а л и міщан, пустилися) !:
С п о л о к а в ш и з себе піт і,'найменше л ю д и й б а ч и л о тебе!
НОП
ГИМ МОТУ
ТЗО
АМ
К,Д
ИЙ-ЯО
ЛЕГА
П
А
ДЛ
Д
ИЕ

-_.
поблигословнла би вас не ко- зіскакували з копни посідали, ` — Т о ваш бей такий в о р о г . щ а н и н відповів.
та гіо}лягали на мураву, щ о б и Ляхів, ш о н Є вита'є їх словами
чвалом вперед. п о р о х , т о с т і п і ш л и д о гостин- в д о р о з і сюди. Т о г о й п р и в ї з д і
` - - - . Н ^ будь дожидати п о в о р о т у гінця. Не „гістќ в дім, А л л а х в д і м " ?
Чи щ о переказати отама-J — Вони випередили нас,
н о в и л р и перевозі? — спитав б у т ь на те, щ о б и б е я ЗВ
С
ІТИТИ ноі, де бей вже дожидав їх, п о - До П е р е к о п у покинули вас ті
кагЛуючи на мягкі попід стінами Д-а. ш о привели вас в і д днїн-
КЬИВОЙ. Н
ПИЙ
ЕХ
А
Й ЗАРАЗ ВЕР-
.! Пішли г і н ц я ' і Д АЙ нам д о в г о ждали. Гінець надїхав, 1 — Бей л ю б и т ь Л я х і в такса- t
г ш е ц
^' про наш приїзд. Зараз йоќа- пброзстелювані і к о в р а м и н а ќ - ' р о в о г о перевозу,
Гііісць скоршс, як вони надіялися. Д ќ - м о , яќ Л я х и й о г о . Всеж таки — Л и ш е т і л ь к о , щ о б и пере-{жеться, як бей прийме Н А
С —., риті п о д у ш к и . Л е д в и посідали,і . , 3 -г- '
' М , 136. С В О Б О Д А , В Т О Р О К , 13-го. Ч Е Р В Н Я , 1927.

голоси ЧИТАЧІВ д о с і с к л а д а л и . М и з р о б и л и вже


д о с и т ь , а л е нам т р е б а щ е б і л ь -
ше. М и давали д о с і так, щ о на
ПАНІ ЙО СОЗУКІ. вих та банкових кругах ц і л о г о
цівілізованоѓо світа.
Томуто й прізвище Йо CySf-
кождого члена випадає по- Ц і л а світова преса цікавить-
СЛОВО Д О ДЕЛЕГАТІВ кі.-стало'славне 'далеко-рВза`
д Ь д я р о в и , а на в і д д і л о в у касу ся та пише про Японку, яка границями -Японії.
КОНГРЕСУ. .; ії-``.
по ЯКИХ 25 д о л я р і в . С е г о щ е І спричинила перед двома міся-
В теперішну п о р у FA поста- за м а л о на починаннє д і л а . Т р е ^ ц я м и ^ і н а н с о в у крізу т а зміну
повив сказати о т с и х м о ї х пару б а нам працювати так, а б и чле- правительства в Японії. Історія — Нині м о я жїнка.` першіій
ч

слів д о г р о м а д я н і д е л е г а т і в у - ( н н д а в а л и п о б і л ь ш е як п о д о - цеї жінки немов з фільму. раз варила обід. , --


країнського церковного
П о р а якраз т е п е р
конг- л я р о в и , а з відділів щ о б и тіль-
на
те ки найменні о с т а л и зі ж е р т в о ю
) В . році 1905 переняла
І після смерти мужа заряд м а л о -
вона — А щ о б у л о на обід?
— Печена гуска.- і ` --; X
.. 4

}- 4
.

найкраще надається, б о як ви в сумі 25 д о л я р і в , го підприємства, яке провадь — А' д о т о г о ? -' ; % т


: х

,иіо зі заховання г р о м а д , гро- Се ми м о ж е м о з р о б и т и б е з л о т о р г о в л ю цукром — а з по- — П р о к л о н и і слі^ози-'З` ^ `


мади призабули, за т е , щ о вони в е л и к о г о напруження. Прецінь чатком цього р о к у ^ррзпоря-
говорили на конгресі, з а б у л и к'ождого` з нас стати на біль- джала маєтком вартостн 180 . 3 І'`І'
па ухвали с ь о г о - к о н г р е с у , - я к і ш у жертву ягсчна 1 д о л я р а на міліо'нів дсуіярів! У с е це з д о б у -
вони о ' д н о г о л о с н о `приняли та таку б л а г о р о д н у ц і л ь як С и р о ла й о С у з у к і в л а с н о ю працею, МІТИНГИ ВІДДІЛІВ У.Н.ООНШ
‚чііповннти зобовязалися. ротиггець за Захист. енргієЮ й неймовірним т о р г о -
Власне тепер стає пекучим Відай в і д д і л и повинні тепер вельним х и с т о м . Ц і л у т о р г о в л ю
АКГОН. О. Отснм повІдом'ліМься '
питаине майна ц е р к о в н о г о . Д о б і л ь ш е сею с п р а в о ю занятггся, споживчими продуктами змо- всіх членів Бр. Сош. Св. Духа, від ДО.
кого має належати церковний б о члени гге м о ж у т ь б е з від- н о п о л і з у в а л а в своїх руках і що піврічний мітінг вдібудеться дна
19. червня в мли церковній (cot.-WA- -
маєток, сі церкви, які ми б у - д і л у справи рушити. Треба д і й ш л а д о т а к о г о значіння, щ о shin-ton and Abel St.). о rp-,. 1.30.'Ticf-
лували, сі д о м и д л я священгг- справу все п о р у ш у в а т и на всіх не б у л о гга Д а л е к о м у С х о д і п о .
іу явитись і внпівнатн всі свої `йоле- ,
ків, на які ми давали с в о ю кер- в і д д і л о в и х мітіггґах, а се певно в а ж н і щ о г о купця, я к о г о діяль- жйтости. — О. Ііепко, преіС;; М. W J V
вавицю, та цвинтарі"" на які ми принесе к о р и с т ь . ність не з а л е ж а л а б п о с е р е д н ь о xa, кас; В. Пільгў'И, секр.- ```Ч
з послідного стягалися? Д о ко- Д а л і треба видати заклик чи б е з п о с е р е д н ь о від її дикта
ю має належати се все д о б р о ? ВЕСТ ПУЛМАН, Бр. св.. Ара. Мічба-
) українських бизнесменів. т о р с ь к о ї волі. П р і з в и щ е С у з у к і їла. від. 243, повідомляє -Нсі-. своїх v
Чи має над нашим м а є т к о м пра- К о ж д и й український бизнес- гговторяв щ о д е н н о кожний Я- -місцевих і позамісцевих членів, шр ,
вити Рим чи Варшава, ,та їх ви- мегг повинен р а д о взяти участь піврічний мітінг відбудеться: ДнД. {F-RB
пончик, т о м у щ о вона установ- червня, о год. 2-ій попол., в галі цеЎ- -
слаиники? Ч и ми м а є м о скла- ля.та ціни на продукти п е р ш о ї ковній. Кождий член мусить. яінт`.вА.
. сій організаційній р о б о т і . бо є важні справи до пблагоджеімиг. '
лати тільки те
, . Б ѓ і з н е с м е н має звичайно білі потреби, як риж, мука і ц у к о р Буде справоздалпе за піп року .о-ДНІ
добро, а правити ггим м а ю т ь та рішала п р о с т о про матері- ходів і розходів. ДовгуючІ чліНм "
ше хисту в організації та з б и - печію мусять вирівняти свої довгі
другі, а ми т і л ь к и З б о к у прн яльнс положення в своїй, б а т ь інакше будуть суспендовані. ЦР Л
ранггю гроша, і їх поміч б у л а б и
глндатися, як н а ш о ю кервави д у ж е корисна. Як бизнесмсн ківщині. С і л ь с ь к е населення,! шийся член на сей мітінг бу'де xaj
T. Янссвич, секр.
нею правлять? Ч и ми не м а є м о д а с т ь жертву иа такий дім, т о д о п р о в а д ж е н е д о розпуки по-,
залі робити направки церков, т и м самим він дасться пізнати дорожіггггям рижу, го'ловної і Л
І`ЕМОПЛ'. ЇЊХ Отснм п о ^ о м л я с т г Ѓ "
далі оплачувати газ і с в і т л о і краще серед н а ш о г о громадян- страви Японців, назвало її ся, Шо Бр. св. Івана ХрестителіГ.'ЯЬСНІ-
иокриваннє д а х і в на п р и х о д - ства. С е д о б р е д л я нас і д л я й о - таиою голоду-. Почалися д е . . № ^ ? ^
ських домах, та платити текси го бизнесў. С и р о т и и е ц ь і За- монстрації й о д н о г о дня товгга B r o o
- S
House,.$29 Morton.Алз.Арф; .
їв, а ми не м а є м о х н с т у н . С о ю з а к о л н с ь з а п и
впала д о б у д и н к у торговельно-1^^^
МВТИ найменшого- голосу, го дому „Сузукі й С п і л к а " ві вившийся член буде, караний. giq4a
ше т а к о г о чоловіка золотими
мається тим ґаздувати? Хи- Т о к і о , щ о б и злінчувати з н е н а - ' ^ " 1 3
' _ С е к р с т а р
'
буквами в сиротинській книж-
баж т о ми м а є м о платити, нла- виджену властительку. В о д я -
ТОЛ ІДО. О. Бр. св. Николоя,'Ійі,.3
титн ї'ї платити, -а про заряд зі ПРИСЛУГИ у д а л о с ь т о д і пані 167, повідомляє своїх членіа..гп№-ри-'...
маєтку й писнути не м а є м о ? Д о б р е б у л о б и , аби комітет річний мітінг аідбудсть.ся . дия 19.-ЌЬ.
Сузукі втікти й укритись під
червня, о годині 1-ій попољїв ..домі-:
Певно, щ о кождий читач ска- в и р о б и в відповідні ' пушки
прибраним прізвищем на про- члена А. Униська. 1034 Tecums-h"9t.
жс: Ні! М о ж е н три рази крик- ( б а к с о ч к и ) та р о з і с л а в по від- вінції. З своєї конспіративної
Обовязком е-кождого члена буріѓАі
д і л а х , як се б у л о , на Українсь- тім мітінгў, бо ко(-п-гк,яьііа^і6м`.сТя
жс: Ні! Та щ о з т о г о , гцо він кватири вона кермувала д а л ь - здасть спраоозданне яро: п о р й о у й " -

крикне? Щ о з р о б и т ь він, аби к н


" Д С , І Ь
- ( С е вже комітет і р о - стан каси браіства. НеявивШиЙеічлііі
ше усіми фінансовими й тор- заплатить 50 ц. кари, а у-ряани-.ГДол.
б у л о но й о г о волт, а не н о в о л і б и т ь . Прим. Р с д . ) . говельпимн трансакціями фір- — Н. Скотннськнй, прсдс'.ГІГ.-Рч-ШІП-
тих, які х о ч у т ь , аби ми т і л ь к и ' Т і л ь к и , щ о б и з тими баќсами ка, секр. -
ми й п о б і л ь ш у в а л а з дня на
платили, а л е н і я к о г о г о л о с у в не х о д и л и колєктувати по стрі- день свій маєток.
т о н у н е м а л и ? М и УХВАЛИЛИ на тах б е з в і д п о в і д н о г о д о з в о л у , ШИКАІ'О. Тов. їм; T Шевче}і- t

конгресі постанови, ш о м а є м о В бизнесах та на мітингах о д - , Ц я жажда міліонів допрова- ка, від. 252, подає до відома всім чяе-
нам, шо піврічний мітінг відбуя
зараз взятися до перебраний наќ можна з б и р а т и жертви б е з С. Маківка. п о р и т і ї не х о ч е . „Погодилися дида однак С у з у к і д о руїни.
— каже — так значить і д і л о в і Невдалі грошеві трансакції І пополудн'и, в Укр. Нар.Тали,::
маєтків під з а р я д народа, а л е т а к о г о перміту. М о ж н а такўі п П О П І Н І Ў ІМ QCUCLLLLJIIIL VDQELL' ^

де ми се в и к о н а л и ? Щ о с ь не б а ќ с у помістити в Н а р о д н і м LJ I I U J I D U D M M ОГЛТІСJІИПІЇТІ ІҐЇІДІ


кінець. П и ш і т ь скаргу, колії не- НЕСЛИ величезні втрати, а НAІJЇ VД^^Ь їaИ^^:
0

з а д о в о л е н і " . Ми й писати. На- біржі балакаѓю п р о немннучеі важні спра'ви до полагодження. )Щ- -
о о г а т о г р о м а д б а ч у , щ о б и се Д о м і , і там вона певно принс- о
писали д о вас, потім д о Варша- б а и к р о ц т в о . Пані -.СУЗУКІ Б У Д А І ^ ^ - ^ Г Л ^ ^ І І ^ ;
ЗРОБИЛИ, ш'о самі признали з а ` с с нам гарѓѓніѓ зиск д л я С и р о - Почекальня. Брудні стіни! й? — запитує селянѓѓи. ь
вкінці приневолена звернутись ! - ^ суспендовані На мѓѓінѓу бмемо `
конечно потріб'не. тинця. Відповідь посдідувала че-
разом з димом від цигарок - Так треба! - г о с т р о від- _ к _„ приниматн нових членів без вступно,--
Кажуть нам наші в о р о г и , щ о рез півроку. Обіцяли прнсла-
О т с и х кілька ' д у м о к я х о т і в р о б л я т ь її' темною, захмурено- иовідає курєр. з п р о с ь б о ю д о п о м о г и д о пра-iro. тону прос'иться членій тгрклетігчі;
ми темні та щ о ч е р е з тс нема подати, Шановні С о ю з о в ц і , як тн комісію д л я провірки. Вже вцтельства, т о м у . щ о її руїна I собою нових здорових У
неначе н е б о перед д о щ е м , — Так, чи н е ' т а к , а л е черга
Ю і

що з нашими д о м а г а н н я м и ра- свої ггляни д о скріплення кам- з д о в ж .5 місяців з т о г о часу, а комісії п о т я г а л а за с о б о ю катастро-
стін стоять скрипучі мусить б у т и , - вмішується м о -
хуватнся. Як ми б у д е м о д а л і пані'ѓ' за б у д о в о ю Сиротинця й ' л а в к и . Всі місця на них заняті ЛОДГІЙ Ізраільтянин. нема. Х о ч е м о у вас довідатися, фальний крах у цілій "Японії.
іИН, О. Бр. св.. і ѓ
так п о с т у п а т и , ставити с о б і Захисту при У . Н . С о ю з і . Сими у щ е р т ь інтересантами. ИСдуть- Черга не ушкоджена. П і - як с т о ї т ь наша справа — ко- Більша частина міністрів б у - подле до відома в
прикази, а л е власних приказів д у м к а м н я х о т і в причинитися
піджидають, коли начальство шов пан, а п о т і м ѓ д о вас прн- р о т к о оповів одиц з селян. ла за п і д д е р ж к о ю пані С у з у к і сцевНх і позамісцеВии ч.Т(
річний мітінг відбудеться - _ _ .
не сповняти, т о певно, щ о нам д о в е л и к о г о діла. Д р у г і певно йде черга — спокійнр зазначує Який це маєток б у д е ? — однак мікадо Г і р о Іто, який ня, в неділю,.о год. 2.-ій-н.впб.т^
зволѓіть урядування відчинити.
буде така п о г о р д а наших в о р о - найдуть д р у г і плянн, певно теж
Одні поденервовано й о р з а ю т ь курєр. Козолупіг, обдирайлівсь- є ггослідньою в тій справі ін- церковній на CbarlsfcmVA^.'Ь
З і St. Обовязком кождого. ЄЛЕЃЇ'ѓ
гів СЛУШНО належатися. Н е ви- д о б р і . Плямувати нам треба, а- — Щ о з ним г о в о р и т и . Д у - к о г о повіту, п о г и б а й с ь к о г о во- стаицією, відмовив р і ш у ч о д о - тись на сей мітінг, бо а я № "
на лавках, другі куняють, тре-
сгарчить к р и ч а т и : П р о Ч з кон- лс й виконувати плянн нам Тре-
впівголосом розмовляють. має як пана раніниіе..ііропу-І євідства, — р а з о м у д в о х від- п о м о г и . С у п р о т и ц ь о г о цілий справи до пояаг-одження;;:
членів проситься внрівнагн
кордатом, п р о ч з ц е л і б а т о м . ба. Без виконування свої`х пля- стить, т о з о л о т і гори знайде! повіли селягге. кабінет - подався д б д й м і с і ї ' а лости, бо в. противнім" Г ;

П о середині кімнати с т о ї т ь крн-


Треба щ о с ь з р о б и т и , щ о б и від- нів ми б у д е м о стояти на місціѓ.
воногиіі стіл. Т і л о й о г о , м о в — сказав х т о с ь з присутних. — Не чув про цю справу. За фірма С у з у к і здержала випла- суспендовані Члени, котрі
своєї жертви иа'- Сі
нас з а б р а л и с я й конкордатии- Якжеж викопаємо й малі пли- — П р о ш у о с п о к і й ! — вже, хвилину прийде відповідний ти.. Рішення Мікада з а в д а л о ... _^дуть так добрі-прНіае
під лижвами,, п о р і з а н о якимсь ѓмітінг. Неявнвшийся член-.__-.
ки й целібатинки. т о б і л ь ш е з р о б и м о , як пля- тупим знаряддям. На столі сто- як начальник, гримнув курєр. референт, т о справу р о з г л я н е - смертельний удар цілій масі кару після ухвали, а урядник І доЛ.-г-
л . Гарматюк. иуючи б о г а т о , а не викопуючи. їть немита від народження ка- — Почекаль'ня т р о х и стихла. мо, - сказав начальник і п о д з - п р о м и с л о в и х заведень, т о р г о - Іван Чмирід, фін. секр. " j , . .,
вельшгх підприємств, к о р а б е л ь -
Д м и т р о Я р е м ќ о , " ламарпя. На дні її видніються П р о й ш л а ѓодѓѓна, а пан гге ви- вонив.
-

краплинки п о с и в і в ш о г о кала х о д и т ь . Присутні хвилюються... иих товариств і приватних л ю - ЯНҐСТАВН, О. Бр. св. Пеѓрѓ-і-ТЦН. `" :

Канзас Ситі, Каггз. — Щ о прикажете? — ставши


мара. П о в е р х каламара м и н у л о Все г о л о с н і й ш е та г о л о с н і й ш е в дверях запитав курєр. які завдячували своє ict- ла. від. 274, подає до відома всім сЦоїм
дей,
членам, що піврічний мПінг.чїдбудр^-З.
ЧИ СЕ НЕ КУЛЬТУРА? річні у т о п л е н и ц і — мухи кра р о з м о в л я ю т ь , нування цій небуденній жінці. ся дня 19. червня. Проситься всіх Ч.іе-
— П о к л и ч т е мені референта
— Щ о за д і д ь к о цей пан!.. С к а н д и б а л ь с ь к о г о . _ нів прибути на ^мітінг. Коіітрольпа, КО-
Сснт-луськгій Католицький суються б у г о р к а м и . Фінансова кріза в Японії місія здасть справозданне за пів.роісУ;..
Н О В И Й ЛІК ПРОТИ МАЛЯРІЇ.
парох виголосив д о шкільної Обік каламара трикутником П і ш о в тай запропастився. Пев- прибрала катастрофальні роз- Кождий член має принест'и доЛяра;тіл
— В тій хвилині — ск^ізав ку- Сирбтиігець прн У. Н. Союзі. -
дітвори на концерті в д е н ь й о - М а л я р і я т о недуга, щ о в дс- л е ж и т ь три ручки. П о л і т у р а на но ц і л у т о р б у д і л має... - - мру міри й виявила велике вражі
рєр і зник за дверима. цик, предс.; 1. Волощак,
- кас.;р
го іменин, г о р я ч у ' п р о м о в у , на яких краях п о ш и р ю є п о нииіш них давно б л у п а н а місцями кає сеЛянин. пя у т о р г о в е л ь н и х , п р о м и с л о - ' пушанський. сеќр.
Ч е р е з хвилин десять увіѓ'ѓ-

ж
закінченне к о т р о ї втяв такс: ний д е н ь страшне спустошення. Кінці о б л о м а н і , чи м о ж е обгри- — Сидить с о б і та м о ж е про
шов д о кабінету і д о л о ж и в :
„ Ч и л д р с н , ігф енібаді аск юі Д е я к і вчені твердять, щ о ма.ія- зині неспокійним інтересаитом. якусь в е ч е р н н к у ' о п о в і д а є на-

пат нсшенеліті ю ар, д о н т т е л рія п р и с к о р и л а у п а д о к старий- В трикутникові притискач. Г о - чальству — с м і л о тарахкотить


Пан Скаидибальський вий ПОЗІР! КАРТЕРЕТ, Н. Д Ж . І ОКОЛИЦЯ! Ш
ш о в д о міста купляти б і л е т и
м о л о д а пані З а х о д о м місцевих українських Братств і Товариств, `
дем ю ар р у с і я н д о н т т е л д е м ної Г р е ц і ї і Р и м у . Н а й б і л ь ш е у- лова й о г о п о х и л и л а с я в бік. П о 0 т е а т
Запитайте! — з в е р т а є т ь с я ! Д РУ' при с п і в у ч а с т и ' Т о в . С п і в . „ Б о я н "
ю ар америкснс. Т е л д е м ю ар ж и в а ю т ь проти малярії хініни, кіпцях дві величезні паші. В па-
вона д о курєра. Й о г о секретарка вийшла д о відбудеться —— ` '`Г "
ќстол'ик'-. іле не к о ж д и й організм р е а г у є щах сторчать шматочки б р у д -
цей л і к як с л і д . Німецькі ча- ної ггромакаткн, щ о -свідчить К у р є р встає, п і д х о д и т ь д о с у с і д н ь о г о у р я д у в поважні
Сент-луйськнй парохіяпии.
сописи п о в і д о м л я ю т ь , щ о НІ- п р о к о л и ш н ю здатність прити- дверей, відхиляє їх, а потім ка-
мецькі х с и і к и винайшли повий скача д о вжитку. ж е : — Вже збірається...
справі.
Пап начальник т о д і д о селян:
IW СВЯТОЧНИЙ КОНЦЕРТ ШІЇ.
За кілька хвилин в и х о д и т ь ) —. Т р у д н о у ггас зі справами. в честь 66-літних роковин смерти великого поета Т. Гр. ШЕВЧЕНКА
препарат, який назвали ‚ ‚ п л я з - За с т о л о м курєр. Г у м о в и й :

МИ СИРОТИИЕЦЬ ПОПЕРЛИ, м о х і н о м " . Л і к т о й д а л е к о у - ковиірець та ситцева краватка пайок. Пієліт й о г о йде пані, по- Л ю д е й м а л о : все з м е н ш у ю т ь та В HIGH SCHOOL AUDITORIUM, WASHINGTON AVENUE, САІГГЕІАІЃ, J.??3.
з м е н ш у ю т ь , а праці все б і л ь ш е В НЕДІЛЮ, ДНЯ 19. ЧЕРВНЯ, 1927, О Ѓ О Д . 5-ІЙ П О П О Л У Д Н І і
АЛЕ ЩЕ НЕ ТАК ЯК СЛІД спішнійший, д і л а е б е з п о с е р е д - о б г о р т а ю т ь й о г о ш и ю . Зза ву- тім підпанки. Одні задержують-
;

та більше.- Вийде один — нема Реферат виголосить гр. Слободян. Хорові продукції виконає Мкцеае
но на б а к т е р і ї малярії, осл'аб- ха в и г л я д а є кінець цигарки. За ся д о в ш е , д р у г і менше, а час
Кількапагіцять місяців то- ким й о г о заступити. Я тут ТЕЖІ Спів. Тов. -Боян'- .
л ю е ї х так с и д ь і ю , Що л ю д с ь - смолений смокінг спускаються п р о х о д и т ь , ДІрігснт В. Каськів. Супровід фортепяиовнй п-на А П рос кўра.
му назад взялися члени У к р а ї н - новий... Заступаю п о к и щ о ' на-
кий організм м о ж е вже їх зіги- з крісла. Все це д о д а є й о м у n o - j . — Нарешті'черга ч о т и р о х се- Шановні Громадяни! Шістьдссять шість літ минуло, як засНуа.-и'ащ^-РС -
ського Н а р о д н о г о С о ю з а д о чальника. Прийдіть завтра.
щ и т и з о в с і м . Як п р и г о т о в л я - ваги і д і л о в и т о с т и . Він відчуває дяи. В х о д я т ь , лнкнй Кобзар України. Але дух його вітає серед українського н`аррдз'. Q f o -
щирої праці к о л о здвигнення! Пан начальник До н и х : — В Справу п о л а г о д и м о . - їм жнттем і жертвою дав він приклад і одушснлсння до боротьгія'J'ИЗ^тв
е т ь с я цей л і к , німецькі хсміки це. Ні з ким гге вдається в зай
Сиротинця й Захи'сту д л я стар-j — Д о б р е , пане начальнику, за правду і волю, за братерство, за віиволсннє всіх страждущ`и-. 'люде'й',' за
д е р ж а т ь це у тайні. Є чутки, ву б а л а ч к у і т і л ь к и при в х о - { я к і й справі?
пів сеї інституції, я к о ї п о т р е б у відповіли селяне і в и й ш л и . свобідну Україну. 134,6^8 Уряд Цеюральіюго К о И Н ^ г.
'дцо Німеччина, р о з у м і ю ч и вагу д о почекальні ггового іптб К л о п і т з сервітутом має-
тепер д а є т ь с я нам . н а й б і л ь ш е в и н а х о д у , б а ж а є дістати в за- П о т і м х о д и л и пару днів, але
ресанта з а п и т у є : — Д о к о г о ? мо. Наш пан д і л и т ь , д і л и т ь а
на іміграції відчувати. П о п л и л и м і н у , я к у с ь к о л ь о и і ю за вияв- віддати нам не мож'е. Т р и роки справа з Варшави щ е не верну-
В якій справі? Імя та п р і з в и щ е ?
жертви, і за кілька місяців ми лення с п о с о б у приладження т о -
П о т і м з а п и с у є гга картонку і тягає нас за ніс, а т о л к у ч о р т )
л а с ь і н е о б х і д н о б у л о ждати. І % . Д О Л Я Р И Д О К Р А Ю . Ш
з л о ж и л и д о с и т ь поважну СУМУ) г о л і к у . ма. К і л ь к а разів писали умовў, ждуть, а пан л і с нищить.
відносить, куди слід. пересилаємо і виплачуємо ДОЛАРАМИ на послід ній почті. Не робить ІІ
гроша.
Д е с я т а . Д з в і н о к . К у р є р зри- та все не так. М и кажемо одне, ріжннці, чи посилаєте $10, ЧИ ІЮДОО, то так безпечно, якби ви самі
Сума б у л а поважна, аби за- занесли до краю 1 вручили родині в руки. Посилайте гроші четй-з свою І
вається з місця і б і ж и т ь в две- а він р о б и т ь д р у г е . БуЛо вже
значити, щ о ми р о з у м і є м о в а г у
діла та щ о ми х о ч е м о с п р а в о ю
В и к л а д и РЕНТГЕНА, НЕ ДУЖЕ `рі, пбверх яких напис: Начадь-
Б У Л И д о в п о д о б и студентам. На ник з е м с ь к о г о у р я д у .
п о г о д и л и с я . Д І Л О ДІЙШЛО ДО
поміру, та знова зак'овика. Д а є
БАНКИТИР УМЕРукраїнську інституцію.
КОГО МОЖНА СПРОВАДИТИ Д О АМЕРИКИ, .
поважно з а н я т о я . А л е се щ е не` там, де Макар теляЃ не пас. Д о - ги гроші
така поважна сума, ш о б и ді- о д н і м , викладі, к о л и з н о в у не-
За х в и л и н у в и х о д и т ь . , . `
г о в о р и л и с я , щ о л і с у дасть ТАЇ
а -ЯК СІ
— П р о ш у пана! — звертаєть- . Ш Т Р И І Я . іі іифори тії знайдете в кннжочці, яку ин щой не амдш
л о справді починати. А власне б о г а т о студентів СЛУХАЛОЃ А Б О - р і л л і при наших п о л я х приба- 48 сторін. Ту ккижочку`кожний
кождий УУкраїнець повинен цатм н себе я j
г а т о з н и х р о з м о в л я л о СОБІ ся він д о я к о г о с ь д і й с н о пана, виступив Н сій в т у и і 14 #СЮ Напишіть до нашого Бюра, а ми - — пришлемо за дармо. АдрЄі
сього нам Тепер. треба. вить. Навіть зїхав з е м л е м і р ,
щ о д о т о г о ч а с у читав дваця-
М и вже д о к а з а л и , щ о р о з у м і є Р е н т ґ е н сказав: але ш о з т о г о . П о ч а в міряти
мо п о т р е б у С и р о т и н ц я , а т е п е р — К о л и б ці панове, щ о р о з т и й раз ріжні о г о л о ш е н н я на
ще нам треба з р о б и т и стільки м о в л я ю т ь , р о б и л и такий самий
:

дверах п о ч е к а л ь н і . П а н о к по- н і б и т о . л і с , а вийшли к у щ і , д е


п р о . б у д і в л я н и й матерїял і и о в и
AMERICAN UKRAINIAN BUREAU, INC,
важно в и х о д и т ь .
для Сиротинця, щоби його, г а л а с , як т і , щ р с п л я т ь , т о щ о й Т А

справді можна п о ч а т и ставити. но т о д і тим панам, які слуха-


- - - Пане старший!... — Ц е й
немає. Замісць р і л л і при наших І 322 N . 8 STREET, Р Н Ш Е 1 Щ П.
ПОЛЯХ дає За пять верст б о я о - АНТІН ПАШУЌ,
ють викладу, б у л о б и д у ж е ' пан на г о д и н у пізнійше прий
Для сього потреба ipoxaj шов від мене. Чому він пер-іто. Ми до комісара, а він і ѓо-
б і л ь ш е праці Й жертв, приємно.
ї

ЗАГАЛЬНИЙ ЗВІТ ЖЕРТВ Тов. Запорожська Січ в Кліз-'


В І Д Д І Л 2513 ХТО ПОБІДИТЬ У БОСТОНІ.'
ВИКАЗ ТИХ, ЩО БАЖАНЗТЬвОЯі Нальчицька переслала збірку на
4Д Гемтремк; МІЮ. пані ІОліа
Плйу Шкоду у-ЏФ
ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ
РІДНОМУ КРДЄВИ. 49,Іівлтчяор, Мд, д. ИоснФ Се-
ІІА С И Р О Т И Н Е Ц Ь - З А Х И С Т У К Р . Н А Р О Д . С О Ю З А ленд, 'О. менків переслав на Інвалідів . . . . 3.00
за Місяць май 1927 реку. ` ( Жертва з каси в і д д і л у . . .S25.00 (За Місяць пай, 1927). 50. Шікаго, їла. д. Ст. Іннсвяр- , J ПРгІЙМУ бізнесово здібну дівчину
оькнЙ перестав на Вязнів 1.00 або вдову середќою віку до спілки ло
BU. І Члени j Каса від.) Разом Жертви від части членів 1 Дітрайт, Щш. д. Яків Полив- РадомУзложеио на KpjBl
проголошено. a переслав на Рідну Школу за- бизнесу бучернн і гросерня. Голоси-
ту. 100 в місяцю маю 1М7 р. $1,080.10. тіїся листовно до: 13 4-7
3.00 Д і с л а н о від членів 15.00 місць ОбЧднанна Укр. Opr. в Америці.
34 WILLIAM D1UD1UK,
2. Джерзи Оті, Н. Дж. Др. Лу
38 і 20.00 ка Мишўѓа зложив на допомог; 210 НіаЬ St., ^РЬО.ШЖУШЄ, P..
59' ЗДЮ ' Разом $15.00
укр. журн`алістам в краю ..3O.O0
65 5.00 Данилюк Микола $1.00 3. Бейон, Њ Дж. Впреп. о. За- НА ПРОДАЖ бучерня і Гросерня по
74 10.00 Д о р в а л ь Василь
Ф о р н а л ь Іван
1.0O)
1.00
харко переслав збірку з церкви,
на Сироти $10, на Інвалідів flO. а
ТРУП У ЌУФИ. причині иеренссенняся до друіою
91 7.90 25.001 227.90 Перед віконцем магазину д л я бизнесу, дільниця українсько-иоть-
Гусар Николай 1.00 на Вязнів $6, разом 26.00
105 13.75 . 4. Філаделфія, Па. Громада в ська, помсшканне в раз з штором. Го-
Гавриляк М к к о л а й 1.00 Тимчасового переховування та
Савт Філа. зложила на Наукове
ПОІМЕННИЙ ВИКАЗ Ж Е Р Т В Н А СИРОТИНЕЦЬ-ЗАХИСТ Юиич Іван 1.00 Тов. Тараса Шевченка у Львові передержування річей подо- }ло,еі.інся під н. 411 MONMOUTH ST..
ЯнівсЬкий Антін Г. 1,00 $10, котрі передав Т. І. Грицей ..10.00 рожніх на з а л і з н и ч о м у двірці `в JERSEY CITY, N. J. 132 7
V Укр. Нар. С о ю з а поза членів і відділи У . Н. С о ю з а Коростинський Гриѓ 1.00 В Бостоні під сю хвилю нічо- 5. Філаделфія, Па. д. т. 1. Гри- .
Л о н д о н і зявився якийсь пан і
' . за Місяць Май 1927 року. Купчик П е т р о І.ООІ гсг`не говорять, лишень за б о р - цей передав за продані книжочкн 6.501 ДЛЯ КУПНА а б о продажі до-
6. Філаделфія, Па. д. Василь Бі- дав д о нерехбвання великий
Пацуля Микола 1.0)0) дей переслав на Сироти в краю мів а б о землі,.як рівнож в сира-
Сирнсата, Ф л я . І на Сиротинець-Захист У. Сандега Т е о д о р . 1.00 бу, котра відбудеться в четвер, збірку в сумі $22.30. котру зрко- Шкіряний куфер. П р и с л у г а ма- ві обезпечення, голосіться До:
Нановський В .' $1.251 Н. Союза, яку з і б р а л и д.д. Жслсрічук Іван 1.00 16-го.червня, в Великій Арені, лядувалн члени Тов. Згоди: д.д. газину видала посвідку на з л о -
Чопик Анастазія і Коваль- Кокодинськнй. Сдивар, ѓЖ PETER K O W A L C H Y K ,
Ш і к а г о , Ілл. Волинський Даниїл 1.00 межи українським силачем Гар- жену річ, не звертаючи майже
1.0OJ кавенком і польським силачем нець і ІЗідсй. Зло
ська Анна від гостей з на- Ї: П.П. ВІЗ H U S S A ST., - L I N D E N , N. J.
Юнич Ю р к о
Попе.ть Н 1.00 годн с п і л ь н о г о свяченого, цікяої уваги на т о г о , щ о її від- Tel. Linden 3222. IJ6—
Гущаќ Іван 1.00 Д ж о в о м Мальііевичем, Ютика $ЦЦнб;
яке улаштував уряд пара- ... Розембал, Дав, б о т о д і б у в д у ж е великий'
Мілвіл, Н . Д ж . ^ош, Кропіівішцькцй, НАЙЛІПША ЗЕМЛЯ В ФЛОРИДІ
фіидьниіїТ5. ма`й 1927 р. в Тайгер. Як відомо, Маль-' ікодннський і Ціл'ей; по 50 Ц. натовп подорожних, щ о при-
` У р я д парафіяльний, і- М і л в і л , Н. Дж., українська Борннс.). Крицаль і на помаранчі, иіородовнну і годівлќі
В І Д Д І Л 301. цевич признаний великим б о р - ї х а л и т р о м а поїздами, які при- кўрий коло Orlando. Продам 5 акрів і
иенно: Ч о п и к Стефан, К о - кольонія " $29.00 Марич Олекса: по ЗО ц.: Ьілеичак.
вальський Т е о д о р і Горінь Бр. св. Демитрія в Ш і к а г о , цсм теіГерішного часу. За ио- Ран: 2230 й ш л и б е з п о с е р е д н ь о одні по о - більше, акер iit3 $100. готівкою $50. а
ідних 12 літ піхто ще не 7. Клівленд, О. Впреп. о Л. Лс- решта џо 55 місячно. 1 (ишіть до: 134-
Василь прислали жертву Разом $З 1.251 Ілл. ` , віміький переслав збірку . днім. А л е за якої пів години пі- СЕО. SENNETT,
иобідив Мальцевича. Гарка- кіш св. Петра і Павла, на Іивалі-. . сля т о г о х л о п е ц ь , щ о стояв на О. Box 201, HUIe.h, El..
Жертва з каси в і д д і л у . . .$25.00
дів, Школу і Сироти, разом 104.001
ЗАГАЛЬНЕ ЗІСТАВЛЕННЄ ЖЕРТВ Жертви від членів 63,00 венко з менаджером нахо-
8. Торп, Віс. Впреп. о. М. Запа-
п л о щ і перед двірцем і займався
на Снротннеиь-Захнст Українського Н а р о д н о г о С о ю з а диться тепер в Н ю й о р ќ у , рннюк .переслав збірку. З СПІЛЬНО: чищенням черевиків прохожих, JMA Ш Т О Р А М И ,
по конець мая 1927 року. Разоу $88.00 аркавеико тренується. ѓо свяченого на Рідну Школу . . . Л М а запримітив, щ о якийсь пан, їду- велика стайня, асе зарснтова`нс. Ціна
Білиќ Стефан . . 1.00 9. Істпорт, Н . И . Впреп. о. М. Приетупн;)г207.209 Toiiirkins $t. Гою-
Члени У. Н. Союза з л о ж и л и в маю 192 7р $ Мальцевнч перебуває тепер в Левітький переслав, збірку на Си- чи с а м о х о д о м , вилинув якусь) снтнсќ до властителя. W . С FISHER,
171.65 Береза Антін . . 1.00 роти $11.17, 'а на Інвалідів $5. ра-^
Відділи У- Н. С . з і своїх кас жертвували в маю 1927 25.00 Дрсвницький Николай . . 1.00 Шикаго. Л ю б и т е л і спорту зби карточку. Він підбіг з цікаво- 295 V.nderbilt Avenue, Supleton, S. I .
N. Y. 135-40
Жертви поза відділи і члени У. Н. С. і з підприємств 31.25 Гнатишнн Григорій . . . . 1.00 раютьсн з многих міст приїхати 10. Вудлавн, Па. а. РІетро Ляхо- стн, підняв карточку і побачив,
Галущак Антін 1.00 до Бостону, щ о б подивитися, переслав збірку на Інвалідів щ о це посвідка на з л о ж е н и й в П О Ш У К У Ю у важнії) слрдні и. А
В.місяцю маю 1927 р. вплинуло жертв разом $ 227.90 Гал'ущак Василь . . . . . . і.00 на Рідну Школу $25.15, ра-^ КОКОРУЗЛ, котрцй козрісь- перебуван
хто кого п о б о р е . Полякі Магазині пакет. Віддав цю кар- в Perth Amboy, N. J. Хто би знав, де
ПО конець квітня 1927 р. п р о г о л о ш е н о жертв на суму 16,114,93 Гринькіа. Г р и г о р і й . . . 300 11. Форд Ситі, Па. д. М. Личак
1.00 д у т ь б о г а т о гроша в застав, щ о переслав збірку як дохід з пред- т о ч к у в магазині і сказав, Щ О він перебуває, або він Ігав, тірогліться
І
Янковський Антін —
По конець мая 1927 р. з л о ж е н о жертв на суму $16,342.83 Кошйнський Т е о д о р 1.00 Мальцевнч побідить. Ќромі ставлсння ііа Інвалідів і Сиріт . . . знайшов її. А л е п о шкіряний подати на поинз'шу Г. Г .
адресу: 135-7
Д о с е ї ' с у м и належите додати деклярованих з каси Л я ш о к Т е о д о р . . . . . . . . . J.00 j б у д у т ь боротися ще чотири и а - Ѓ g a r t ^ Ж ^ к у ф е р н і х т о не з г о л о ш у в а в с я 782 Sute Street, Perth Amboy, N. J.
У . Н . С о ю з а ухвала річного засідання) з фонду за- Леськів Ілько 1.UU (-і., б о р б і сіі? сподіються д о Політичних Вязнів 3.00 вже д р у г и й день, хоча й о г о
помогового Ю.ООО.ОО М о т л ю к Іван
р и
ДОБРА НАГОДА.
1.00 власник заявив, щ о ще т о г о са-
х десять тисяч народа. , . f- Богородиці на На продаж лотіі в Freel-nd, Ра., гар-
Січевськин Кирило 1.00 ( О г о л . ) Рідну
-
К а т
1
ц

м о г о дия Його відбере. Д о т о г о нс місто, сім` фабрик для дівча і, майин


По конець мая-1927 р. загальна сума жертв є в касі $26,342.83 Семчук Антін 1.00 іЬколу, зібрав о. Ярослав
Скроцький , . 16.10 з куфра ВИХОДИВ такий задух, твердого у гдя. Голосишся: Г23—
Сцімборськиіі Т е о д о р . . . 1.00 14. Амстердам, Н. И . д. Т. Сюр-
Сдивинський М и к о л а 1.00 ГеЛЄфОН: Gram.ѓсу 5881. Ісо переслав збірку на краєві Си- щ о вкінці вирішено й о г о отво- JOHN SZPACK,
ПОІМЕННИЙ ВИКАЗ ЖЕРТВ Смаль Костц
Щумський Іван
1.00 Д р . К. Д . Б І Л И Ќ
1.00 У К Р А Ї Н С Ь К И Й Л І К А Р І Х І Р У Р Г . переслав
ротн
15. Ню ИОРК, Н. И . Д. Том? Чіп
вкладку до Тов. Проспі-
6.53 рити. П е р ш у с ь о г о випав зімя- 613 Swob. Street,
т и й жіночий одяг, а потім по-
Fre.-I.nd, Pa.

НА СИРОТИНЕЦЬ-ЗАХИСТ У К Р . НАРОД. СОЮЗА Білиќ Катерина бЃ'` ЕЛЄКТРИЧШ ПРИРЯДИ, ти за 1926 і 1927 рік $5 і на казалося порубане т і л о жінки.
Коваль Прокін 1.( Урядові години: від 12. до 1-ої, ролні гвлн $5. Разом .. 10.00
за місяць май 1927 року. Козир Адам 1.00 від 6. до 8-ої і після умови. 1G. Шікаго. Ілл. д. Стефан Ґен- Про страшну знахідку пові- 8 V . - 4Stb. York
Криштал Семен 1,00 311 Е. 18lb ST., NEW YORK CITY. сьорський переслав замісць же C E C I L В. O . M I L L E ' S
Муидзакевнч Антін 1.00чи І Шкі 1.00 д р м л е н о п о л і ц і ю . Н і х т о з` о б -
і ВІДДІЛ 13.
17. Когус, Н. И . д. Данило За-
Бр. св. О . Ннколая в Ватер- Л и с о г і р
ВаснловськнЙ М .
Іван 2.00
1.О0,^
^ '
й
" "
'
"
-
J Л И
f
'
Ч
f
и д з я к
l
^
С ,

ХРОНІЧНІ НЕДУГИ МУЩИН


а р і я
е

льоианнй переслав збірку з Укр.


с л у г н магазину не міг дати па- „ К О Р О Л Ь (CO Р О Л і В "
влІтуН. И . І ЖЕНЩИН Громади на Вязнів $47.50 і на JH- віть найбільш з а г а л ь н о г о оии- ..KING ОЃ'KINGS"
Лазута Максим Мотлюкггііко,іаіі 1 ш .00 лічу успішно найиовійшнмн методами. валідів $47.50. Разом 95.00 су таємничого осібняка. Зов-
КАРТИНА ЖИТТЯ ІСУСА ХРИСТА
Жертва з каси в і д д і л у . . .$ Вавришин Цмитро g І Підлісний Павло .00 Помагаю скоро в ріжних кровних 18. Сираюоз, Н. И . д. Михайло
сім н і ч о г о не міг про н ь о г о
Жертви від части членів 8.50 Квятковський Казимир . . . 50 П е р и н а Василь .00- „угах, іїсрвовііх і шкірних, хронічні к. носик переслав збірку на Інва-
ц , б о 1.00 нарости, загалЬвс ослабленії-:, міхура,I лі„.„, іібрану підчас забави
с ь к й І Я сказати й х л о п е ц ь д о чищення
Ф у б о с Томик 50,^ Р " Ѓ
м е н 1.00 нирок, мочсві НСДОМ.И.1ННЯ. ревматизм,'-.P „
к С т с а
'п.п. Маринуќ CCT HAX v .T10.75
черевиків, щ о знайшов карточ
Разом $8.5G Марчук Павло 25І^ . !? Ф " іудоќ, вііуірішні ХОрОби іа грудні. 19 толідо, О. л. Поснф Розщіп-
Галайко Василь $2.00 Прох Микола 25 Сенів Василь '. 1.00 ріжішці, як довю хоруетс, я можу переслав збірку на Інвалідів ..10.30 ку. Ц і л а хмара детективів вда-
к а к о ш т и на л і т
Мадараш М и х а й л о І.0С Заремба Прокіп 1.00 помочи вам. Оплати умірковані Огля 20. Ьалтімор. Мд, л,, Т. Чорній
Янкрвська Розадін 1.00 дшіи пацієнта переводжу особнсю. лася д о р о б о т и . Вкінці відшу- Хто З Українців, жонатих або самот-
Рончковський Петро 1.0С Поради і оглядини даром. Джерзи Ситі, Н. Дж. На па- кано шофера, ш о віз таємнії- них, захотів би. зажити свіжим ВОЗДУ-
Д з я м б н л а Василь 1.00 В І Д Д І Л 91. Сли'вінська Ацна 1.00 хом на Long Island и Riverhead, 75
Юсьцюк А м б р о з і й 1.00 мятішк Франка як дохід з концер- ч о г о гостя. Цей подав, щ о в миль з Ню Иорку, повниец зголоси-
Хованськнн Ф и л и п Бр. св. В о л о д и м и р а в Мікіс Борохнюк Д м и т р о D R . Z I N S ТУ $105.`Ю і S5 жертва від Гната
Ф у т у л у й ч у к Василь 2.00 Раќс, П а 1.00 Гаврнлюка. Разом 110.30 критичний час він віз з двірця тнсь іча мою адресу. Місцевість гарна,
Галущак Василь 1.00 Спсціялістл. Основ. 28 літ. 22. Ню Иорк. Н. И. Дохід з .на фармах, прн це'мсвговіЙ дорозі, ко-
Кояальчиќ П е т р о 1.00 110 East 16th Street, New York. N. Y. Шевченківського концерту, ко- к о л о пятьдесятьлітнього Муж- ло стації. Купатися іѓожна або в Ресо-
Жертви з касн відділу і від Кучер Л у к а 1.00 межи 4tli АУЄ. S: Irvitieton PI.
Николишин Анна 1.00 Дсіпю: 9 A. M . до 8 P. M. — Неділі трий відбувся заходом Січей і У- чину і д о с и т ь д о к л а д н о й о г о о nic Bay або Long Island Sound або
-ВІДДІЛ 34. части чл, п р о г о л о ш е н о . країнської Православної Громади Atlantic океані. В хаті є музика ра-
Николишин Николай 1.00 9 A. M . до 4 P. M. дому Інвалідам 84.55 писував. діо і Віктролі. МоТкна танцюі-ати. Нс-
Д і с л а н о від членів $7.90
р . св. Ів. Хрестителя в Ло- Макулевич й о с и ф 1.00 У - к у ф р і не знайдено ro.gqen дадеко є укр. церква для укр. фар-
люиійннй фонд від Йосифа 5.00 мерів. Замовляйте собі тепер 36.40.ii
реЙ 1% О. Р а з о м $7.90 Медик М и х а й л о 1.00
24. Джерзи Ситі, Н. Дж. На ре- вбитої жінки. Видно, з л о ч и - S. J. B U S H ,
НовосадЯким 1.00 p h . m, s m i t h
Жертви з каси відділу і від Сидір Д м и т р о $ 25 Січевська Ева волюційнпй фонд від Костя Кнр- нець хотів таким р о б о м ўтруд-,je-ji ЌЗІ. - RiT.-tie.id, N. Y.
1.00 16 KAST 7.k STREET, NEW YORK чів 5.00
части у л . проголо'шено. Д ю к Семко 65 Ўханський Іван 1.00 Tel. Otcbard 6072 25. Філаделфія. Па. д Іван іва- нити розпізнання. Ц і л е т і л о
Діслано від членів $3.00 Косяк Олекса 1.00 З у л ь Матрона Говорить no українськн. О Д И Н О К ИЙ УКР. АПТИКАР
1.00 ЯГчнть успішно недуги купиш, жен- нішів переслав збірку на рідну б у л о о б г о р н у т е в г р у б у текту-
Кубан Василь 1.00 Гнатищнн Параска 1.00 Школу, зібрану на хрестинах у В ШІКАГО І ОКОЛИЦІ
іпин І дітий. п. Михайла Гнапа 2.50 ру, намазану тиром. Видно б у
Разом $1.00 Л ю б к а Стефан 1.00 Ўханська Катерина 1.00 Наймодершйші електрвчні апарати Зложили цо 50 ц.: Волод. білий,
Козопас Т е о д о р ..,$1.00 Л ю б к а Анна 50 А р д і л ь Семен ло з усього, щ о злочинець убив М И Х А Й Л О Ш В Е Ц R . P H .
1.00 Ннк. Вовк, Семко Мегличак, Те-
КоаопасЮлія 1.00 Л о з и ќ Григорій 1.00 Думанчук Л у к а 1.06 ДВАНАИЩЇТЬЛІТНІ ТЕРПІННЯ одор Чу`пка і Іван Іванішів. с в о ю жертву зі заїрською ж о р 2201 W. С№САЄО.) AVEHUE,
Козопас Д м и т р о 1.00 Олійник Стефан . 1.00 Думанчу к Аша 1.00 СКІНЧИЛИСЬ в ОДНІМ дни. 26. Честер, Па. д. Григорій Ми- стокістю. На покривці куфра Phone Humboldt 37fk 3713.
Олійник Марія Квасниця В о л о д и м и р І .00 Іван Лукаш з Тареіпум бўи паціен сиишн передав збірку зі свята Ів. б у л а наклеєна картонка: „ Ф . Виконує рецепти з великою точносіні
том в шшпали яких шісп, разів за по Фрпнка на памятник Франка $15, по умірковавих цінах. Добіршигхк.ілл
Вишатнцький Іван 1.00 Мадзяк Д м и т р о 1.00 слідних
В І Д Д І Л 38. дванайцяіь літ і виглядало на Вязнів $15 і на інвалідів $20 . .50,00 Остін ту Ст. Л е н а р д " . П о л і - тутешніх і заѓрйпнчних лікарстн. пср-
Мадзяк Анна 1.00 шо власні МУСЯТЬ завернути його на 27. Міннеаполіс, МІНн, д. Ми-
ція прийшла на думку, щ о цей фу м, кремів, пуддів і тоалєтоініх мил
1.00 зад до краю, бо вій не старався ніколі хайло Канюк переслав збірку на
ц

^ Віз. св. О . Н и к о л а я в Обурн, Пстрина Анна Великий вибір папіросів і цигар.


В І Д Д І Л 105. Прокопів Анна 1.00 набути іорожлнство і стався публцч- Інвалідів як Великодчу. Писанку 13.10 Ф. Остін, то мусить бу'ти три
28. Перт АмбоЙ, Н.' Дж, Впреп.
Бр. св. Володимира в Найс- Савчин М и х а й л о 1.00 рази ним гягарсм. Був на операції чотири самий, я к о г о віз згаданий ш о
на всякі хороби, однак внгляда- о. М. Лисяк переслав збірку. на
Жертва з каси відділу Сенів Мойсей 1.00 Рідну Школу з церкаи $37-50, а з

Я
ло, шо ті операції ці фер. Стали шукати за ним. к ХОЧЕТЕ КУПИТИ АБО ПРО-
проголошена. тавн, Ф і л а д е л ф і я , Па.
Савчук Іван . 1.00 помагали ЙОМУ ан Картерет $8. Разом .45.50
' В к і н ц і знайшли чоловіка,- щ о
ДАТИ дім, бкзиес або фарму.
Жертви від части членів $20.00 Жертви з каси відділу і від Шевчук Ірина 1.00 докторі ні лікарава І 29. шікаго, Ш. д. Г. Небор пе- як хочете вереслатн гроші до-
він піяупадав шораз рсслав від себе: $10 на Нар. Дім називається Ф . Остін. Приве- тярамн до своїх іфетінмх або
части чл. п р о г о л о ш е н о . Шевчук Никола 1.00
Р а з о м $20.00 Д і с л а н о від членів $13.75 Сенів Матрона іірше і гірше. Він пе в Сяиоці, $5 на ПросвітЎ, $З па деиий на п о л і ц і ю він зізнав, щ о
1.00 хотів робити, в сути Сироти. $З на Рідну ШКОЛУ. $2
Довжицький Василь $ЇХЌ) НовосадЮлія 1.00 річи він не міг робити, і Інвалідів. Ралом 25.00 в н ь о г о б у л а м о л о д а дівчина, 3TETSKI Jt C O . , I.e., BiuU... В- PU.і
1

Качмарчик П е т р о 1.00 Разом $13.75 Пікульськнй Николай . . . . 1.00 бо його терпіння під- 30. Янгставн, .О. д. Олекса Я
служниця, щ о відійшла перед
' Д у д и ч Семен 1.00 рнвалн йому силу слик переслав на Політичних Вяз
Ф а л а т Панько 1.00 Пишля Василь $5.00 кождого дня. Він так
ослаб, що не двигав- ЗІ. Мікіс Раќс, Па. д. Андрій
. 4.: восьми днями. Вони це д у ж е І Й В І м ^ ^ - ^ - ї
'Майновий Стефан 1.00 Костецький В о л о д и м и р . . . 5 . 0 0 ліжка та пес
тим турбувалися, б о дівчина,;
Мельник Стефан 1.00 К у р и л о Николай 1.00
говорив, шо хоче попросивши відпуску, втікла} А Д В О К А Т
ГКдлипчак Яків 1.00 Кравчук М и х а й л о 1.00 Тов. Запорожська Січ в Ню вмерлі. Пого сі тср-
Скапрк Антонііі
С м о л я к Яким
1.00 Маслюк Павло
1.00 Г л а д ь о Николай
1.00 арку, Н. Дж.
25
50 Д і с л а н о від членів . . .$7.00 приятель, з котрим він знався '
лнся
однак покінчн-
одного дня. Його І переслав збірку з укр. грек. _ .
церкви св. Духа на Інвалідів
т

17.00
до своїх знайомих на с е л о ,
реченець відпустки ще не нд Б. П Е Л Е Х О В И Ч
Л і п а й Стефан 1.00 Мартич Юрко літ тому в старім краю, приїхав сюди. 33. Амстердам, Н. Я . д. Николай д і й ш о в . Згаданому панові 2300 WEST CHICAGO AVENUE,
Д у д и ч Семен 10.00 Косоваи переслав збірку на Рід- го жінці показали одяг вбитої
$7.00 Він порадив Йому.попробивати Дікар- иу Школу $31.50, а на Інвалідів C H I C A G O , ILL.
ства на солітера Розуміється, Іван ви- $17.50. Разом 49.00 в якім пані з великою певністю^ Практикўа у всіх судах; займе-
В І Д Д І Л 148, Бойкевич Григорій . .$1.00 смїявся зсего, бо думав, шо має сухо-
В І Д Д І Л 59. . 1.00 . Однак його приятель сам замовив 34. Ембрідж, Па. д. Ромал Прн. пізнала одяг своєї служниці. нться перегляданнсм австрактіа;
Гарцула Стефан стай переслав на Політ. Вязнів . . 1.
Сестр. Пресв. Б о г о р о д и ц і в Гарцуда Іван . 1.00 Пітсб%рга медицину на солітера і виготовляв контракти купна і про-
Л о к у с Пойнт, Мд. змусив Івана вжити її: Днесь Лукаш є Лакиловітч 35. Янгставн, О. Влрер, о. М. Підозріння за вбивство паде
Матвійців Марко . . . 1.00 переслав збірку на ДажІ; перепроваджує с п а д к о в і
здоров, працює і благословить, П.40 на одного .чоловіка, ш о від д о в
Жертва з каси відділу Будник Антонина . . . 1.00 день коли уж-нв медицини на солітера. Рідну Школу снрнвн; полагоджу, старокраеві.
Жертвр з каси відділу і від 36. ICTQH, Па. д. Михайло Ко- ш о г о часу б у в у б л и з ч и х звяз.- патеігтові і прочі справи. 191— `,
проголошена. Процик Николай . 100 гасЛНЧідатою не висилаємо. (С.35)лодруб рсрсслав на Рддну Шко-
Білас Анна 1.00 Тисячі мущии. жсішшн і дітий терлля- Л і Інвалідів $1. Разом : . . 2.001 ках з дівчиною.
яу 1 н а
ч
. а ^ а ч Т н ; г . о ш е ж і
. й . о о ( ж і
чих лічиться безуспішно на ріжні дру-
д
ѓі хороби, коли їх дійсний клопіт с Зі. Баіджпорт, Па. Впреп. о.- Е.
Комітет Снротннця-Захисту
Р а з о м $6.00 цей потвір солітер. Певними познака- Бартош переслав збірку па Рідну ДОМИ — Ф А Р М И !
Р а з о м $3.00 У. Н. Союза. ми цего е відходячі части того пара- Школу . . . . . . Т . . . . . . 1 3 Ю р а д я н с ь к и й У р я д ігііція СОТКИ Д О М І В , фарм і інтересів на
Петро Левкович $1.00 Біленька Февронія 1.00 зита. Другі симптоми є брак апетиту а . ^ ! g W m b Op-,^; Гр.^Телех п
продаж або а заміну.
Посголіаський Д м и т р о . 1.00; Біленька Марій 1.00І виїмковим лакімством, обложений я- Р.Є?гШ збірку'на Рідну Школу 4.00 трром ВБИВСТВА в посліднім РОЦІ
зик, зага, болі в крижах, членах і в 39. Нортгемптон, Па. Впреп. о.
Галькевич М и х а ї л 1.00 Яєчник Текля 1.00 МАТЕРИНСЬКА ЛЮБОВ. Ногах, заворот голови, біль голови, В; - Каськів перестав збірку на
А
ПЕТЛЮРИ. продали ми домів і ии-
Семеньків Анна . . . 1.00 млостн як порожний жолудок, нидін- Р'Диу Школу, зібрану на весіль- Inorp на заг,иьну суму $325,900.00
Мармаш Анастазія . 1.00 підкови попід очи. Жолудок отя- ```Чп 'ѓѓ`'І}`' 2 J - ЗвДУвери - 47.50
RP M B
Лондонська преса Подає, що{ ВСІ Н А Ш І КЛІЄНТИ вповні задово-
ВІДДІЛ 65. Миськів Катерина . В с'елі М і р о г о ї ( Ч е х о с л о в а ч Ня, жілий, надутий, часами дається відчу. 40. Матіѓўќ, Н, а д. Ндаол?! Ху- 1
дет-з нашої услуѓи.
І.ОО) підчас ревізії в радянськім тор
..''-.. з . , , - . чина) на сільському цвинтарі ватн дивне буркотіння від жолудка дяк переслав збірку зі Свячено- Хто хоче скоро продати, купити, за-
Бр. св. Володимира в Еліза- ч
до внутренностнй. Знова чується якбп го на Рідну Школу, котре' в'ідбу- говсльнім Представництві 'В ИЯГМ свій маєток, хай голоситься до
йнітГН. Лік. . поліція арештувала 29-літню шось підсувалося ииад до горла. Па- лося в Рівергсд, Н. И .ЛШІ Лондоні („АркОсі") найдено
ВІДДІЛ 168. М и л и ц ю Т р б о в і ч — бідну за- Ціевт має жовту шкіру, тратить на ва- 41 Шікаго, Ілл. д. Паало Хар-' ^ ` `Ідіть там, де дістаяете сиору
Жертви з каси відділу і від має немилий віддих, спльовує що . кавий переслав збірку на РІДНУ Њілий ряд докуиентів, які свід-
рібницю, яка відкопала м о г и - аі, хвилини, попадає а апатію, знеохота ЃШколу в Чортќові -., щ о : чать, що радянський союзний I ч есн у ў'слугу.
'`части -чл. проголошено. Н Іяь `В Л В а
' С И Л І В П
' е р т А м б о й
42. Яцгстанн, О. Впреп. p. М ^'
Долало від членів . . . . . . .$5.00 ду. На слідстві оказалося, щ о до праці, заваѓди лінивий. Є відомо V. B O H A C H E V S K I .
Данилович переслав збірку на Ін уряд в Москві буа ініціятором
Жертви з каси відділу і від розкопана могила б у л а її рід- що епілептичні напади спричиняє цей валідів. зібрану на концерті в R..I E-Ute Broker.
Р а з о м $5.00 части чл. п р о г о л о ш е н о . ної дитини, яку вона відкопала
потаір, котрий часто доростає понад Кеипбељ Огайо , , 8,00 Вбивства бл. п. Петлюри в Па- G.nv-.-tow Ат. .
0 РЦіЦ, p..
Проийк Михаїл :. .$5.00 Д і с л а н о від членів $9.50 і вбрала в нове одіння. 50 стіп. Коли досяпіе до гортанки мо- 43. Ионкерс, Н. И. Впреп. о. В. ' рижі. Це` відкриття матиме о-
же Удуситн свою жертву. Позбудьтеса Сполітакевич переслав податок чевидио незвичайно велИкеі.
Цего потвора
Не маючи грошей, я п о - ваше здоровля безповоротно. іЗнпміть сейчас, закн підкопає
Р а з о м $9.50
1
значіння для процесу протні! ПКіТО^ЯРЕМА
т а т 74.
ховала дитину в лахміттях, а $10.48 ва дозу L a x tan, коли хо- ну Школу зі свяченого парохіяль- Шварцбарта, який відбудейляі'
Ш ^ . Ц Я Н а Франка в Ми Чорний Матвій 1.00 к о л и ` знайшла р о б о т у , за от- чете позбутися цего страшного пара- "ри,11)2 Ѓрейд ул.,
Џ 0 4 І Космина Андрій зита,
50 римані гроші купила нове д л я яи у нас нема Хроба`ка, Прод— - Ііхідп є ншкідЛивнЙ на-ггь іо- елляр {Свр вже в скорому часі в Парижі.
Мацюрак Іван . . . 'Н. Я . д,Аитія Я-
Жертви з каси відділу і вал
части чл. проголошено,
Шнир Михайло
Д з ю б а к Василь
помершої тини'одінн"я"`'і да та! M # S M S S
П е р ' я . 3 ЧИСТИМ сумлінням МО- посилки додайте 25 центів окремо. За воаки ГУЛЯЮТЬ.
фслено від членів . . . . . . $ І О . О О І Г е л е т а Михайло
І'І браних на хрестинах у п.п. Осо-

щ
ж у сидіти в тюрмі — сказала `^^ЬтШтш^тшяштшШ-: х ш с ^ х . Разом . . 22 50 М^АЄСЬ П О Х О Р О Н А М И
Крічковський П е т р о ^ ' B R ( X . v . a . Y N , NEW
Разом $ю.оо Космина Т е о д о р мати. І В КОЖДІИ УКРАЇНСЬКІЙ 46. Елиайі-а3н:ї1. д. Гр. Лануш В ДрОГОбиЧЧИНІ ПОЯВИЛНСяТ;
1.00 Суд, зворушений л ю б о в ю бід ХАТІ П О В И Н Н А НАХОДИ- переслав і ^ Інвалідів щ вовни. На днях
Дійях розірвали тоох'і
трох С гс^рлинихГ^
.-..‚Семків Олекса
Л т о Ќ п и ^ ^ т й `Йосиф І.ОО'Крук Іван ної жінки-матері, звільнив її відІЇИСЬ ЧАООПИСЬ „СВОБО. снф 47. Шікаго, ІЛЛ. Впреп. о. Ио- коней вночі напали на пас'ту.' 129 Е, 7 Љ S T R E E T ,
і Мудрак Василь. Дженджара переслав зВіглсу
1.00'Бажан Андрій ха, який урятувався Тим, що 1
`.ІЩ№ Уощк. c i t y
50 а р е ш т у , ІдА-. ; ^ на РШу Школу, зібрану на кон-
церп в честь Т. Шевченка . .25.00 розпалив ватру. Т Н І ^ Ь О ^ О Г С І М Ш І 2568