You are on page 1of 4

УКРАЇНСЬКИЙ ДНЕВНИК

SVOBODA U K R A I N I A N D A I L Y

.УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМОГОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ НЛРОДЙИП OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, рас
СОЮЗ В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.

ГРН ЦЕНТИ. РІК KXXV. Ч. 140. Джерзи Ситі, Н. Дж., субота, 18. червня, 1927. Jersey City, N . J., Saturday, June 1 8 . 1 9 2 7 . THREE CENT!

ЛИНДБЕРГ ВИТЗДЖАЄ ДО С І ЛЎИСА АНГЛІіІ ГОТУЄ ВОЄННІ ПЛАНИ


ЧЕЙМБЕРЛИНА ВИТАЮТЬ ЖОРСТОКІ СЕСТРИ. І ПРИСУД У СПРАВІ ЛЕТУНА
ДАЛІ. В селі Скава під Р а б ќ о ю дві ТИМОШЕНКА.
ЗНОВА ОДИН ДЕНЬ МАСОВИХ ПАРАД. Ф Р А Н К Ф У Р Т над Меиом; 15. сестри Вікторія й Катерина Щ е - І Свого часу чималу сензацію
НЮ ИОРК, 17. червня. — Линдберг виїзджає нині ранень- П И Т А Є Н І М Е Ч Ч И Н У П Р О ТЕ, чи з г о д и т ь с я П Е Р Е П У С Т И -
іервпя. Як в других містах жяк .поповнили страшний викликала втеча двох радянсь
ко на своїм літаку до Ст. Лунса, де йому теж приготовляють ТИ АРМІЮ, КОЛИ СОВІТИ ЗААТАКУЮТЬ ПОЛЬЩУ.
гак і,тут витають Чеймберлина злочин. З а т і в а н і на с в о й о г о ських летўѓѓів з Радяищнпн д о
величезне приняття. ЖЕНЕВА, 16. чер`вня. — Виходить, що справа відносин до
-
Левина з величезним ентузіиз- м о л о д ш о г о брата Магія, ігапа- П о л ь щ і , які осіли в околицях
совітів набирає чимраз більшої ваги. Вправді не прийшло до
Вчорашніѓй день був для нього так само повний парад, як .чом`. В Штуттарті витало їх 130. ли на нього в мешканні й о б л и - Луцька. Та з часом Т и м о ш е н к о
спільної протнсовітської заяви з о'гляду на побоювання Поль-
кождий день від його приїзду до Америки. Він узяв участь у 000 людей, а тут такі самі ли йому голову окропом. Не- ві не с п о д о б а л о с я в П о л ь щ і і
щі, але за те англійський міністер закордонних справ Чембер-
величезній параді в нюйорській дільниці Бруклині, в якій взя- маси витали ^збох амернкансь- щасний попарений і осліплений він повернув назад на Радягг-
лнн звернувся до німецького міністра Штреземана з отвертим
ло участь коло 700,000 людий. Пізнійше був на врочистім при- кнх летунів і д-ра Гуга Екпера, впав і вився з б о л ю на підлозі. щину. Т у т його арештовано
запитом, чи Німеччина погоджується пропустити через свою
витанню в бруклинськім Проспект Парку, де знова зібралося який знова перший перелетів Т о д і сестри вхопили патики й поставлено перед суд. Суд при
територію війска, коли совіти заатакують Польщу. Штреземан
коло 200,000 людий. з Німеччини через океан на Л о с так д о в г о Пили брата по г о л о - судив Тимошенка на кару емер-
відповів, що мусить по`розумітися в.тій справі.з президентом
На тих усіх парадах він виглядав сильно змучений, бо Ннджелос. . І і, щ о він стратив притомність. ти через розстріл. З о г л я д у од
Гінденбургом.
встав о годині 3. рано та полетів на війсковім літаку до Ва- ЛегунИ оглядали з Ѓќпером ІІІойно сусіди, які збіглися на і наќ на це, щ о Т и м о ш е н к о д о б - Німеччина, приступаючи до Ліги Націй, зробила застере-
шингтону, щоби там забрати свій літак. Дорога д`о Вашннг- б у д о в у нових Цепелінів та о б крик катованого, увільнили ровільно повернув на Радянщи жекне що до 1 6 артикулу статута Ліги, який наказауе членам
тону й назад забрала йому всего півпята години. ѓоворювали плян 'розбудови жертву з рук жорстоких сестер. ну, замінегго йому кару смерти
в
Ліги пропуск війск в случаю., коли Ліга заявиться за війною
Вечером він був на підвечірку в Готелн Бревурт, л йому правильної возлуїпиої комун на 6 літ тюрми. проти неї держави, що нарушила спокій і перша розпочала
доручено надгороду за його лет у сумі 25,000 долярів. кації з Европи д о Америки.
ЖУК ПРОПОВІДУЄ ПОГОДУ. воєнні кроки.
П Р О Д А Л А СВОЇ РІДНІ ДІТИ.
Разом з тим запитом, зверненим в сторону Німеччини,
Щ о зелена жаба вказує, яка звернувся Чемберлин до Муссолінія з осторогою, що тепер не
ВСІ ЧУТКИ ПРО НАЙДЕШ ф р а н ц у з ь к и х л е т у н і в АРЕШТОЗАННЯ УКРАЇНСЬ-
буде погода, цс, мабуть, уже В Дебрецнні (на Мадярщи- час на балканські троблі, маючи тут на увазі евентуальну іта-
КОГО СТУДЕНТА.
НЕПРАВДИВІ. всі знають. А л е щ о жук-гнійник ні) сталась така трагічна подія. ^лійську інтервенцію в альбансько-югославянськім конфлікті.
ЖЕРЕЛОМ ЇХ ГЛУПИЙ СПЛІТКАРСЬКИИ Ж А Р Т . З польських газет довідуємо вказує, яка буде погода, це ж Жінка робітника Антона Бра- Польський міністер заграничннх справ Залескі остерігав
КВ1БЕК, Канада, 16. червня. — Уряд Канади вислідив до ся про арештоваиня студента вс'і знають. Славний францусь ніка стояла на базарі і цред- других, щоби не проголошували ніяких ворожих совітам ко-
самого жерела чутку, що десь у горах Квібеку мали показа- техніки в Данцігу Зарнцького з іі природник Ф а б р прнгляда кладала на продаж своїх троє мунікатів, доки не будуть мати ясного пляну що до дальшої
тися огневі сигнали, які звичайно дають розбиті кораблі. У- Вікна на П о д і л л і . М о г о мали а ючись життю жуків, переконав дітей. Одну дівчину чотирна- акції. Він додав, що ситуація-для Польщі дуже грізна, бо на
рядові дослідники прийшли до переконання, шо всі чуткѓі про рештувати підчас " ф о т о г р а ф о :я, щ о комахи ті мають незви цятьлітню, одну трилітню й Україні совітські агітатори вже підбунтовують нарід проти
найдеѓѓне французьких летунів е неправдиві, а чутка вийшла укріплень Модліна. З тої іайно ніжний, вразливий змнсл девятьмісячиого хлопчика. І Польщі, підготовлюючи в той спосіб грунт до війни з Польщею
від одного дрібного урядника, який, як видно, знуджений сво- нагоди польські газети пишуть; на ‚зміну погоди. Жуки дійсно найшовся купець, який
єю нудною роботою, став складати сплетні про одну з кайбіль- що Німці уживають всіх сту- зять із своїх криївок у купив 14-літню дівчину за 900
- ОАТЛЕР ПОПИРАЕ АКЦІЮ БРІЯНА.
ше цікавих річий для цілого світа. дентів Українців, ЯКІ студіюють звичайно ЩОЙНО після заходу тисяч корон, трилітню за ЗОО}
З А Я В Л Я Є Т Ь С Я ЗА ВЗАЇМНИМ ПРОТИВОЄННИМ
і німецьких університетах, д о сонця. Коли на другий деін тисяч корон, а маленької дн-
ДОГОВОРОМ.
ліонської р о б о т и , за це їх у- має бути п'огода, то жуки літа тинки ие хотів ніхто купити
ЗЛА ПОГОДА ЗДЕРЖУЄ ЧЕТВЕРТИЙ ЛЕТ ПОЧЕРЕЗ ОКЕАН. П А Р И Ж , 16. червня. — Др. Н. Батлер, президент колюм-
держують і т. п'. Все це мав роз- ють запопадливо й г о л о с н о К о л и т о ю справбю занялася
АЛЕ БЕРД КАЖЕ, ЩО ВІН ГОТОВ ВИЛЕТІТИ КОЖДОї ХВИЛІ бійського університету в Ню Иорку, говорив В американськім
повісти Полякам арештова'ний бренять низько понад землею. поліція, мати розказана всю
НЮ ГЛОРК, 16. червня. — Ричард Берд, який свого часу ќлюбі про перманентний мир Між Францією а Америкою. Та-
Зарицькигі. Хто хоче — нехай Коли б у д е непогода, то навіть сумну правду Нужду т о ї жінки
летів до північного бігуна й назад, готов уже до безперернв- кий мир може наступити на думку Батлера на таких умовах:
вірить. Зарнцький сидить у як вечером іще ясно-погідно, ствердила також поліція, та щ о
ного лету з Америки в Европу. Здержують його тільки доне- Франція і Америка проголошують, що виключають війну
Варшаві иа „Павяку". жуки не виходять взагалі з сво- оловіќ уже довгий час б е з
сення про бурі на океані. Бюро погоди каже, що на вспокоєннє як средство полагоди конфліктів, які можуть зайти між обома
іх криївок. Коли небо зах.маре- роботи й вона мусі.іа продати
ок'еану треба буде ждати що найменче два дні. державами. Обі держави приймають льокарненські засади, на
іе, а жуків-гнійників таки вид- ї діти, щ о б и ціла родина не
Берд заявив, що він виїде правдоподібно з одним паса- случай, коли котра з них попаде в війну з другими державами.
ПОЎЧУВАННЯ ЛЮДЕЙ —
ю, то можна бути певним, щ о вимерла з г о л о д у . І такі жахли-
жиром. ЗЛОЧИН! Жадна з- них не допоможе тій державі, 'шо перша розпочала
на другий день буде гарна по- ві події діються в двацятому
війну з одною з контрагуючих.
столітті в Европі на превелн-
105 КУШНІРСЬКИХ СТРАЙКАРІВ ЗАСУДЖЕНО НА ВЯЗНИІ№ Перем ІГІ^ЯНСЬКНЙ староста
Мариновскі покарав о. Ш у л я
года.
сором усієї її' культури її
СУД КАРАЄ ЇХ ЗА МАСОВЕ ПИКЕТОВАННЄ. ПРАВИТЕЛЬСТВО В НАНКІНЃ ВИСИЛАЄ ЕМІСАРІВ "
поступу.
Дмитра, пароха в Білці, карою ДО АМЕРИКИ.
НЮ ЙОРК, 16. червня. —.Міський суд засудив нині 105 дух ЛІСТА ВСЕЛИВСЯ В
10 з о л . за те, що згаданий па- НАНКІНЃ, 16. червня. — Умірковане націоналістичне пра-
страйкуючих кушнірських робітників за масове пикетованнє ФОРТЕПЯН АНУНЦІЯ.
на ріжні грошеві кари, звичайно на 10 долярів. Пикети від- рох з амвони остерігав людей, ЯКОЇ С Т А Р О С Т И Д О Ж И В А - внтельство намагається за всяку ціну наладити відносини з
що нема ніякого закону, який Заслання, на яке Анунціо д о - Америкою. По тій причині ви'силає в найблизших днях до Ва-
мовилися платити гривну, і суддя прнказав відставити їх до. ЮТЬ ВЕЛИКІ Л Ю Д Е ?
примушував би людей склала- б р о в і л ь н о засудив себе в своїй шингтоку місію, яка буде мати офіціяльний характер.
вязниці.
тн датки на „ Л і г у Оброни П о - вілі в Гардоне, „відвідав" ие- Один с о ц і о л ь о г завдав собі Та мимо того в Нанкінѓ слідний ще ворожий настрій до
Арештованих приводжено на росправу групами по 15 лю-
ветшней Паньства", а яку то снодівано дух славнозвісного труду, шоби обчислити, які ка- чужинців. Мимо запевнень і зусиль уряду повторюються на-
да, і такими групами вони й приходили опісля до вязниці, де
збірку зарядила влада. В цьому композитора Ліста. П о словам тегорії великих людей дожива- пади на чужинців кождого майже дня, по тій то причині тяжко
їх витали окриками їх товариші.
староста добачив „нехеннь д о Ануиція дух Ліста вселився в ють г л и б о к о ї старости. Згідно буде місії добитися в Вашингтоні визнання свого правитель-
Як котрому зі страйкуючих кушнірів доказано, шо він ше
Ржонду П о л ь с к є г о " й покарав його фортспян і затіяв „чудо- з й о г о статистикою найдовше ства, як легального представництва Китаю.
перешкаджав пішоходам у свобіднім ходженкю хідниками, то
о. Ш у л я , виходячи видно з з;'- ву ритмічну б у р ю " . У листі д о жиють президенти Злучених
суд підвисшав кару.
ложсння, щ о людей вільно тіль- м е д е л я н с ь к о ї фабрики форте- Держав, щ о пересічно дожнва- В ФРАНЦІЇ ЗАСТРАЙКУВАЛИ ПРОФЕСОРИ.
ки туманити, а освідОмлювати пянів, яку титулує „ М о ї л ю б і ють 70 літ. Після Них слідують ПАРИЖ, 16. червня. — Супроти цего, що преміер Поан-
В І Н № С Ь К А ПОЛІЦІЄ ХВАЛИТЬСЯ ПІЙМАННЄМ „ЧОЛОВІКА- їх — це злочин. товариші милозвучної кон- папи римські, котрі осягають каре не згодився піднести платню учителям, ті посліди! ріши-
струкції", описує Анунціо, як- б і л ь ш е як 69 літ. Потім ідуть лн вийти на страйк. А вибрали до цего дуже догідну пору, бо
ГОРИЛЯ". І Такі то санаційні часи н.з-
то фортепян почав дріжатн, а американські міліонери 69 літ,' ото рішили з кінцем року не переводити приписаних кінцевих
ВІН1ПЕГ, Манітоба, Канада, 16. червня. — Місцева полі- і стали. музику цю слухалось наче зву- учені, письменники, а на остан- іспитів. В той Спосіб тисячі учеників не будуть Моѓли перейти
ція веде тепер слідство щодо ідентичности`Верджила Вилсона ки дзвонів. „ Н е без страху — ному місці стоять європейські на універзитет і инші високі школи. Міністерство освіти наді-
з Ванкуверу, в Бритійській Колумбії, котрого привезено сими ЗАСУДЖЕНІ ЗА ГРАБІЖ-
кінчить АНУНЦІО — запримітив володарі, щ о пересічно дожн- ється, що в останній хвилі таки вдасться наклонити професо-
днями з Килерні яко обжалованого за вбийство кількох жінок. НИЦЬКИЙ НАПАД.
я, щ о Лістів ДУХ замешкав у вають лише 53 літ. рів до уступства.
Має він бути тим ославленим „чоловіком-горнлем", що Трибунал нросяжних суддів тому інструменті тай довгими
мав вбити паню Емілію Петерсон, 14-літку дівчину Лолю Ко- в Стрию розглядав справу Івана нематеріяльними пальцями счи- РОЗВОДИ ЗРОСТАЮТЬ.
вен та ще кількоро других жінок і дітий. й о г о зловила спеці- Ш у х и , Івана''Ссвсрина й Івана нив чудову ритмічну б у р ю " .
ВІНЕЦЬ 13 РЕВОЛЬВЕРІВ НА
ялька громада пошукувачів у лісі. Він піддався без опору та Лешкова з Дроговижа, щ о в ГРОБІ ДЗЄЖИНСЬКОГО. ЛОНДОН, 16. червня. — Була загальна опінія, що коли
дався помістити в вязниці в Килерні, але відтак звідти втік. перестануть писати про розводові справи в часописах, розводи
грудні м. р. на шляху біля Роз'- Делегація урядовців із міста припиняться хоч до певної міри. Та статистика виказує, що
На голові має він шрам, який, як каже поліція, завдала валова напали на купців: М о з е - 3852, М І С Т И Ч Н Е ЧИСЛО Т у л и привезла д о Москви на мимо цеї заборони число розводів не тільки що не.мал'іє, але
йому в смертельній бійці Емілія Петерсон. Має він літ ЗО і зна- са Гросмана й Маркўса та ЖОНАТИХ. гріб Д з є ж и н с ь к о г о орнгіналь- зростає.
ний був також під другими іменами. Шмерля Зільберів з криком: й вінець, зроблений з ре-
Від найдавпіі'щінх часів люде
„ Р у к и вверх, гроші н товари а- вольвсрів, повязаннх кільча-
НАУКОВА ВИПРАВА В КАНАДІЙСЬКІ СКАЛИСТІ ГОРИ. рили у містицизм чисел, у ПІНЕДА ВИТАЮТЬ В ІТАЛІЇ.
бо життя!" Гросман нагнав коні стим дротом. Власти рішили,
ДЖЕСПЕР, Алберта, 16. червня. — Звідси виїде дня 23. ральні числа, а б о ворожили з
купці втікли, а обвинувачені щ о б и цей вінець зложити у ре- ПЕРШИЙ ПРИВИТАВ МУССОЛІНЬ — АНГЛІЙСЬКИЙ КО-
червня велика наукова експедиція на розслідженне найдальше чисел. Приміром старинні Вави
віддали д о них кілька стріл ів. волюційному музею. Р О Л Ь О Б Д А Р О В ' У Є ЛЕТУНА Т О Ю С А М О Ю ВІДЗНАКОЮ,
на північ положеної частини Скалистих Гір. логгці, 'Єгнптяис, Греки. А б о
Засуджено: Ш у х у на 2 роки, ЩО И ЛИНДБЕРГА.
Виправа буде побувати в горах через три місяці та буде ось попробуйте такої штучк
Северина на 1 рік і пів, а Л е ш - РИМ, 16. червня. — Полковник Пінедо повернув до Італії,
старатися добитись до найдальше на північ посуненої частини. математичної: візьміть дату за- М А Л Я Р І Я С Т Р А Ш Н І Ш А В І Д
кова на 8 місяців важкої тюр- ВІЙНИ. відбувши свою світову подорож та перелетівши простір, дов-
ключення ш л ю б у , дату ваших
На її чолі стоїть филаделфійський географ і яльпініст (знаток мн. гнй на 25,000 миль. Коли він висів з літака в Остії, обняв його
‚`родин, ваш теперішній вік і Директор бритійського ігг-
гір) Алфред Остгаймер. Більшість учених се Американці. перший Муссоліні, а тисячі людий видавали оклики радости.
скількість літ п о д р у ж о г о жит- ститута підзворотникових гге-
Виправа буде старатися дістатись межи инчим на верх го- СПЕЦІЯЛЬНА ГРОШЕВА За Муссолінім повіѓтав Пінеда кардинал Ванкутеллі, а по тім'
тя, додайте всі ті числа, а муси- дуг, Р о н с л д Р о с у промові заз-
ри Ђравна Й Гукер, які мають понад 16,000 стіп висоти, а на КАРА. відвезено Пінеда автомобілем до Риму. Тут вручено йому ссй-
тс одержати суму 3 8 5 2 . Зазна- начив, щ о поборювання маля-
яких ще не станула людська стопа. час найвнсше англійське летунське відзначення, яке иадіслатт
Спеціальну грошеву кару за- чуємо, щ о ця штука відносить- рії повинно бути таксамо важ
НАЙШЛИ ТРУМНИ ЗПЕРЕД СОТКИ ЛІТ ПРИ КОПАННЮ король Юрій. V
вів уряд у Кантоні ( в К и т а ї ) . У ся лише д о жонатих, а не вдів- не як поборювання війни. Мож-
СОБВЕЮ. ців. Кождий жонатий може до- на доказати, що на цю недугу БОЛЬШЕВИЦЬКА АГІТАЦІЯ СЕРЕД ФРАНЦУСЬКОЇ АРМИ.
ряд той розписав б у в внутріш
НЮ ИОРК, 16. червня. — При викопуванню лінії підземної давати свої дати, а мусить о- ' гине б і л ь ш е людей як на війні.
ню позичку у висоті 500 тисяч БУРЖЕ, Франція, 16. червня. — Генерал Поллє робить до-
зелізніші, що буде йти Осьмою Ев., добуто на розі 4 5 - 6 Ї Вул. держатн суму 3852. Прим. оЖе- У самих брнтійських Індіях у ходжекня в війскових бараках в імени міністерства вІЙнч. В
фунтів, але ніхто не хотів
6 трумн. Після оречення знатоків історії міста трумнн походять нений 1910 року, роджений мирає річно на малярію 1 міл і бараках вибухали в послідййх часах розрухи, викликай' кому-
пувати. Т о м у уряд постановив
зперед сто літ, коли на сьому місци був цвинтар. 1885, має тепер, цебто б 1926 он ЗОО тисяч людей. Успішна ністами-жовнірами. Послідної 'неділі зробила демог'страці'о
побирати грошеві кари від за
Ќромі сього найдено там також богато. памяток ще дав- році, 41 літ, жонатий вже 10 літ, б о р о т ь б а з тою пошестю є у- яка СОТНЯ жовнірів, яка співала через цілу ніч Інтерна-,іонал
суджених судово в формі о б л і
нійиюї Історії сеї околиці, як старі рушниці з .18. століття і а ці цифри разом дають 3852. мовииою всякого . -поступу та домагалася кращого харчу і поліпшення санітарних відио-
ґації позички. Засуджені му-
таке инчев Хто хоче, най відгадає цю ма- цивілізації підзворотникових син. Побоюються, що розрухи готові обхопити ширші круги
сять купувати позичку по нор
Трумии були вже досить перегнилі. їх поховають на кошт тематичну загадку. І країв. армії.
мальній ціні.
міста на Патер'е Філд'
і
р о з м о в з л ь о к а я м и та кухарка- у к р а ї н с ь к о г о суспільства. Над- глядатися в п о д і я х і течіях

їУ
иіОЮВА̀Л
ІЕ
(ЩТЛЦ 1 УКРАЇНСЬКИЙ ПАНТЕОН ми". звичайно багато зокрема
Д р а г о м а н і в б у в надзвичайно присвятне праці галицьким
він Україні.
Д е к о т р і з йоПисувателів^ під.
активним працьовником. Пра- справам, т а м він б у в у тіснім н о с и л и , щ о б о л ь ш е в и к и івва-
fOUKDID .41f З 5 ```
uwiptper

lat.r.a aa Second
y i t epubilihed
mat Class
by the MaU
dally ‚ісері
d by Editorial
Matter atRational
Ukrainian the Post
Sunixji Іяй Hi
Committee.
at M Oraod Street. Jersey a t y , N. J.
Office ot Jersey
Association. Inc. City, N. 15. червня 1895 р о к у
МИХАЙЛО

в
ДРАГОМАНІВ.

б о л - в о л ю к о ж д о ї нації. Українство
цював сам та кликав,

на національній ниві.
підшт.ов- л и с т у в а н н ю з Ф р а н к о м , П о д о -
хував д р у г и х л е д а ч ц х д о праці .пінськім, П а в л и к о м та иншими,
J
ибИ таку д е л е г а ц і ю шпіона-
Д л я наших членів справа
на в и р о б л е н н я с в і т о г л я д у яких в и г л я д а є інакше: б о л ь ш е в и к и
Г
_ m March 30, 1911, under the Act oi March 8, 1879. гарській с т о л и ц і , С о ф і ї , у м е р після й о г о . п р о г р а м и б у л о ши-
Ж и в у ч и за у він м а є р і ш а ю ч е значіння. Ш и не м о г л и б и трактувати наших
к о р д о н о м , він
, malUas at special rata of postage provided for In Section 1103 український учений та е в р о п е й - р о к о г р о м а д с ь к и м р у х о м , тіс-
AT the Act of October 3, l 9 i 7, authorized July 31, 1918- Швай цари' видавав журнал р б к и м р о з м а х о м с в о є ї д у м к и представників як шпіонів, б о
с ь к о ї слави журналіст, п о л і т и к но звязаним зі- вселюдським
він завжди о б і й м а в всю Ўкраї- б о л ь ш е в и к а м з а л е ж и т ь на опі-
SUBSCRIPTION KATES- ' „ Г р о м а д а " , який мав великий
ШгеДГШАТА: і творець радикальної партії в п о с т у п о м . Він накреслив плян
Поодиноке -вело трн Центи. в и х о в у ю ч и й вплив на й о г о су- ну, не залишаючи без с в о є ї ніЃ ц і л о г о світа, а в т о м у числі
TVM caats a copy. практичної праці д л я українсь-
Галичині, М и х а й л о Д р а г о м а н і в . пил'ьної уваги найменших за
QM year % 7.oo Нарік 7.00J часників. Крім т о г о с в о ї м и л и с - й нашій.
На пів року в.', иД ‚ивві'Л 3.75 М и х а й л о Д р а г о м а н і в — най- кої нації: з д о б у т и власну д е р - кутків її, починаючи від Закар-`
тами та науковими працями він Д е к о т р і знова'`з дописувато-
Натри мќалі 2.00 видатнійша постать в українсь- жавність, хоч і не зривати спіл- гндття аж д о К у б а н і .
д о в г і роки керував п р а ц е ю ці-, лів кажуть, . щ о делегація не
TU aoaUa $ 3.75 В Джерзв Снті 1 Заграняцею: кім національнім ж и т т ю в по- ки з нншимн народами^-Він б у в
л о г о активного, п о с т у п о в о г о привезе нічого путнього, бо
. . , .$10.00
г
Шевченківській д о б і . Він б у в в о р о г о м в с я к о г о централізму,
таѓм -юпгма „ $ a.oo ..... S. 5.00 большевнцький уряд закрив
j K t l M МЙ l-tiay O t y Rates: !зГзЗ...$ 2.75 визначним ученим, а л е н і к о л и який на й о г о д у м к у п о з б а в л я є
и м year 'Ю.30 перед ними все, ЩО варта б а .
За кожду аміну адреси
5.oo платиться 10 центів. не Міг замкнутися в рамках сво- в о л і цілі народи; він иропові-

голоси
Six moDtlii чити.`На нашу ‚ д у м к у ніякий у .
Tbree aioatt- „ . . $ a 75 дував як найдальше й д у ч у де-
.ЧИТАЧІВ
єї наукової праці. Н а у к у
редакція не відповідає. ряд не в силі сього зробити.
. Foreign Money Order приніс в жертву сучасній прак- централізацію та заступався за
З Канали належить висилати гроші лише на і Зрештою і на Україні не самі
Адреса; "SVOBODA", P. О. BOX 348, JHRSEY CITY, N. J. й праці. Як казав самий, державну федерацію народів.
р у с о т я л и ; і там найдуться л ю .
він не дише х о ч е б у т и вченим Він вимагав воді кождій особі,j
та домагався в о л і кождій наці- як- БУДУВАТИ СИРОТИ- Газета написала, щ о се відай ди, які з а х о ч у т ь показати на-
істориком, але й творцем
ГРОМАДСЬКА ОПІНІЯ Свій останній.намір він дійсно ональностн. Від визволення на-
доконав, ставшгґтворцем ново- ціональности до Визволення
НЕЦЬ. одинокий
століття,
Ѓ л у ч а й за послідѓѓі шій д е л е г а ц і ї таке, 'що уряд
щ о існованііе ч о р т а м о ж е з а х о ч е закрити.
К о ж д и й нарід має в своїх руках одну велику з б р у ю , п р и Т о в а р и с т в о Вільна Україна, признав суд. І справді се дивно, Члени нашого відділу б у л и
го українського руху, перство- взагалі л ю д и н и від п о л і т и ч н о г о відділ 105. У к р а ї н с ь к о г о На-
п о м о ч и якої б о р е т ь с я зі всіми л и х и м и громадянськими проя- б о в А м е р и ц і є б о г а т о сект, які т е ж проти т о г о , ш о б и з в а л ю в а .
вами б е з п р о л и в ў ќрови, а т о ю з б р у є ю є преса. Вона т о с т о ї т ь ривши й о г о з е т н о г р а ф і ч н о г о та д у х о в н о г о рабства, — такий р о д н о г о С о ю з а у Ф о р д Снті, в
не признають існовання чорта, ти фінансованне такої д е л є г а -
українофільства в політично- ш л я х практичної р о б о т и накре- стейті Пенсилвенії, на своїм по-
на с т о р о ж і г р о м а д я н с ь к о ї моралі і плекає горожанські чесноти. але їх ніхто в с у д за те не к л и ч е ції на О б є д н а н н ^ . Обєднанна
національний рух. слював Д р а г о м а н і в . П р о п о в і д у - сліднім місячнім зібранню прн -
Вона д б а є , в такої п о н е в о л е н о ї нації як наша, про т е , щ о б и ані у вязнйцю пхати не д у м а є . це має д о с ь о г о в і д п о в і д н и х
в нас панував боевий д у х , щ о б и не поширювалася д е м о р а л і - ідеї с о ц і я л і з м у , віи не р о з - й ш л о до переконання, ючи
гцо В А м е р и ц і к о ж д о м у с в о б о д а
Будучи людиною широкої фондів, б о й о г о ф о н д и с к л а л а -
заиія та не вкорінювався дух зневіри. З тих то причин д о в о - плггвався в морі а б с т р а к т н о г о справа Сиротннця прн У . Н .
європейської освіти, він увесь вірити, як х о ч е ш . Х о ч е ш -віри- ються майже в и к л ю ч н о з посгг.
диться пресі д у ж е часто виступати проти всяких шкідливих к о с м о п о л і т и з м у ані це с х о д и в С о ю з і вимагає щ е д а л і нових
час працював над тим, щоби ти в о д н о г о чорта, вір в одно- д о к на ріжні ціли в старім кра-
проявів в нашім громадянстві, а рівнож і проти тих о с і б , які є на манівці т о г б ' у л ь т р а - н а ц і о н а - жертв, і жертв, і жертв..
всі з д о б у т к и Европи з суспілі г о , х о ч е ш вірити, в сотку, т о j ю,і тих г р о ш е й в о н о `не м о ж е
д у х о в и м и творцями тих проявів. У йознавства використати на рід- л і з м у , щ о придавлює всяі У т о м у переконанню наш вір у сотку, а хочеш, видавати на ніяку иншу ціль.
Підчас війни замикають а б о р о з с т р і л ю ю т ь к о ж д о г о шкід- нім грунті. Він утворив свій дівідуальність. відділ постановив д о л о ж и т н Є з у ї т и , вірити, щ о гга кінчику На нашу д у м к у , .делегацію'
вика, щ о р о з б и в а є народні сили, щ о вносить р о з д о р і зневіру власний с в і т о г л я д на політич- ще о д н у ц е г о л ^ д о б у д о в и Си к о ж д о ї ш п и л ь к и м о ж е танцю- фінансувати найкраще в сені
Драгоманів надавав велике
в б о є в і ряди нації. В мирних часах маємо т і л ь к и о д и н с п о с і б но-національне завдання укра- ротинця і відйсебе ял ожив зі вати тисячу чортів, т о вір і в с п о с і б , щ о б и ч л е н и $ . И . С о ю з и
значіння інформуванню народів
розправи з народними шкідниками: звертаємо громадянську їнського народа, пристосував- своєї каси 10 д о л я р і в ' т л поста се. та д р у г и х sanQMorqBnx о р г а н і -
світа про українську справу
опінію проти таких шкідників і в і д м е ж о в у є м о їх шкідливу ши д о н ь о г о на практігці все повив закликати д р у г і відділи
На цьому п о л і в і й поклав над Та в П о л ь ч і видно інакше. зацій з л о ж и л и на с ю ц і л ь від-
діяльність від суспільності). Ставимо шкідників поза рамками те, щ о дала європейська тео- д а л і складати жертви, аж поки
звичайно б а г а т о т р у д у й з ко Х т о вірить, щ о чорта нема, т о повідну с у м у , с к л а д а ю ч и д о б .
громадянства. От такими с п о с о б а м и в о ю є амернкансько-укра- рія. Він про це сам так говорив, д і л о гге б у д е завершене.
рнстю прислужився українській видно після п о л ь с ь к о г о права р о в і л ь н і жертви, п р и м і р о м по(
їнське громадянство, д о таких с п о с о б і в б е р у т ь с я і н а ш і браття відповідаючи на ювілейне при- Сиротннця нам д о к о н ч е тре- є з л о ч и н ц е м . 25 центів від члена.
с
Ґ в старім краю. Таким с п о с о б о м в о ю ю т ь проти наших хрунів справі. Ч е р е з д о в г і літа він сне
вітання: „ К о л и я претендую на ба, б о українські сирітки про- В а с и л ь П у х т а , секр. в і д д і л у .
тематично висвітлював в евро Ц і к а в о б у л о б н , щ о б и сказав
от таких, як Яцків, Т в е р д о х л і б і Д а н и л о в и ч . Т а к о г о с п о с о б у що-небудь, т о лишень на те, падають по чужих і в о р о ж и х
пейс'ькій пресі українські наці б у в сей всевидющий п о л ь с ь к и й
треба б у л о на ж а л ь вжити навіть і д о п о к і й н о г о д-ра В . Ба- щ о б и проповідати і п р о б у в а т и -нашому народови захистах.
суд, який, напевно'знає, щ о іс
чинського. В т о г о п о с л і д н о г о д о в е л о це д о трагічної смерти. прикладом д о п о л і т и ч н о ї прак- опальні справи. Він подав п: І. Л у к і в с ь к и й , г о л о в а ; Н А Р О Д Н И Й Д І М - г ЦЕ Н А -
нує чорт, якби так п р н й ш л о с я
Він не міг перенести завданого йому б о л ю і відобрав с о б і жит- тикн ті провідні д у м к и , д о ко- літературний конгрес в Парижі Л . Т е р т и с т и й , скабггнк; вирішити в суді, чи в світі є у
Ц Ю Н А Л Ь Н А ТВЕРДИНЯ
тя, прохаючи в с в о г о народа прощення за свої п о х и б к и . Б о - трих д і й ш л и в с о р о к о в і роки надзвичайно ґрунтовний про- І. Л . К о д о д і й ч у к , пггсар.
В АМЕРИЦІ.
країнський нарід?
л ю ч и й це випадок, т и м б і л ь ш е , щ о случився л ю д и н і , яка п о л о - славні братчики К и р и л о - М е т о - тест проти з а б о р о н и з 1876 ро-
Цікавий. Вже нераз п и с а л о с я в „ Г о л о -
жила значні з а с л у г и на п о л и п о л і т и ч н о ї еманципації нашого дієвські й котрі л е ж а л и в осно- ку, друкувати українські книж-
сах Ч и т а ч і в " п р о вагу Н а р о д -
народу в Галичині. Т о м у великий ж а л ь о б г о р н у в українське ві українського н а р о д о л ю б с т в а ки в Р о с і ї . Крім т о г о , завдяки
Щ Е О Д И Н Г О Л О С Н А ЗАК1Н-І них Д о м і в в А м е р и ц і . І чим да-
громадянство з приводу цеї сумної п о д і ї , а тисячі народу прий- мого і товаришів у наші м о л о д і й о г о старанням і праці, в ѓсоѓ- В П О Л Ь Щ І У К Р А Ї Н Ц І Н Е П Р И -
Ч Е Н Н Є Д Е Б А Т И П Р О Д Е Л Є - J лі тим б і л ь ш е наш нарід псрс-
шли віддати покійному покаявшомуся діячеви п о с л і д и ў прн- часи, в 60-ті її 70-ті р о к и , — рафії світової слави Е. Р е к л ю ЗНАНІ, А Л Е ЧОРТ ПРИ-
ГАЦІЮ. коиується, щ о без такого дому
с л у г у . Всі це д о б р е знали і відчули, щ о г о л о в н о звернена проти звісно з одмінами, котрі прн- п о м і щ е н о . Ґрунтовѓѓий відділ
ЗНАНИЙ. г о д і п р о д о в ж у в а т и т у т наше
н ь о г о загальна громадянська опінія загнала п о к і й н о г о в м о - несла всесвітня наука і п о л і т н - про Україну?" На з б о р а х , в і д д і л у 15. У . Н . національне істнованнє. Н а р о д -
г и л у . А л е ратўнќу на це не б у л о . Бо виступити проти д-ра Ба- ка в новіѓѓші часи''. Внчнтав я в одній американ С о ю з а в Бриджпорті, Па., які
Він писав наукові твори ук ській газеті невеличку телєгра ний д і м стає тепер центром на-
чннського треба б у л о з о г л я д у ка загальне д о б р о , а воно в і д б у л и с я 15. мая, д и с к у т о в а н о ї ш о г о н а ц і о н а л ь н о г о життя j r o
стоїть висше о с о б и с т о ї приязни, з а с л у г і достоїнств. В и х о д я ч и . з т а к о г о принціпу, раїнською MjojBoio, чим д о к а з у му з Відня, щ о в п о л ь с ь к і м су-
між ннчими справами і питай місцях.
Преса мусить пятнуватн всяку громадянську гниль і д е - він сам спочатку по своїм пе- вав, щ о шипа ќ М у ж и ч а " мова ді в Б р о м б е р г у відбувалася ро-
нє висѓілки д е л е г а ц і ї па'радин-
рсконанню стояв зовсім б л и з ь - прндатиа.-іе лияие д о виспіву справа проти я к о г о с ь Забад- І от д о такої думки дійшли і
м о р а л і з а ц і ю . Вона не м о ж е д о п у с к а т и д о ц е г о , щ о б и ріжні не- с$ќу У к р а ї н у . L М
ко д о ідей славянофільства, за- вання КОХШНЯ чи, плачу понево с ь к о г о , с'вященика' „схизйа ми, Українці в Нюар'ку. Г р о м . Т.
відповідальні одиниці вважали націю експериментом д л я с в о ї х П о 'довшій д и с к у с і ї йідділ п
гал'ьної державностіѓ з Москви- лепих, д о вислову почувань т н ц ь к о ї " церкви за неморальне! Каськів п о п и р а в т у справу з ці-
плянів, які загал нації вважає шкідливими. А к о л и одиниці становив висловитися за тако
нами та иншими Славянами, як але й д о висловлення всіх л ю д проповідуваннє, яке п о л я г а л о ! л о ї душі,-а навіть залож`ив свої
вперто стоять при своїм і р о з б и в а ю т ь один національний ю д е л є ґ а ц і є ю , б о члени відді
фронт, к о л и йдуть в той с п о с і б на шкоду в о р о г а м нації І п р о п о в і д у в а л и К и р н л о - М е - ських д у м о к . Ц и м він `Давав в т о м у , щ о Забадськнй мав г о - .ту висказалися на з б о р а х , щ о
с с г р о ш і на завдаток иа три д о м и ,
нанія змушена від таких осібняків відмежуватися. А о б о в я з - . т о д і є в с ь к і братчики. Спочатку практично відповідь на закиди ворнтн, щ о нема чорта. На су-, така д е л е г а ц і я таки принесла- на яких місци "має станути Д І а -
ком преси є виконати отсей важкий о б о в я з о к . Трагічна смерть п
; н ь о г о б у в своєрідний братчи- в о р о г і в українського иаціо ді стверджено, щ о священнќі бн родний Д ім.
К А М американським ‚ У к р а ї н ц я м
д-ра Бачинського повинна б у т и н а у к о ю д л я всіх п о д і б н и х д о І к о с м о п о л і т и з м . А л е иосте- п а л ь н о г о руху, щ о мовляв „ У к справді так говорив, і за т е . й о - немало х о р и с т а , д і ю таки Такий дім рішено будувати
н ь о г о л ю д е й , б о характерній і д і й с н о л ю б я ч і й свій нарід о д и - іиенно він перейшов д о інтерна- раінська мова годиться л и ш е го засуджено на трн місяці б р а л а б и б о г а т о даних, на осно- на б о н д а х і я певен, що. кождий
ниці важко жити поза рамками с в о є ї с у с п і л ь н о с т и ; І и і о н а л і з м у , який він р о з у м і в як для в н у т р і ш н ь о г о вжитку, для тюрми. свідомий Українець закупигь
ві котрих можнаби краще р о з
такий б о н д , б о т у т х о д и т ь о на-
ш у з а г а л ь н у справу, я к у - м р ж е -
мо(ро)перти. б е з н і я к о ї матері-
В. Будзиновський. і висилає нас на зраду. К о р о л ь ним? Мені відома й о г о мета і . щ о козаки і сим р а з о м д а д у т ь ѓцим народом є народ українсь
яльнбї втрати, а навпаки ще
хоче, щ о б и козаки л и ш е виќли- знаю, щ о ' т о мудрий к о р о л ь . ' с е б е спіймати. Як П о л ь щ а вже кий. Щ о вн з р о б и л и в р о ц і
можемоХна тім^8робД4їи_--^

ПЯТЕ КОЛЕСО. ІСТОРИЧНА ПОВІСТЬ.


кали вовка з ліса. Одні д о р а д - Він знає, щ о д о своєї мети міг дасть їм в о л ю , т о вони таки п о - 1633-тім?
шгкн к о р о л я х о ч у т ь , щ о б и ко- би прийти тільки таким с п о с о - годяться з к о р о л е м і обернуть-
заки дратували Турка поти, п о ^ б о м . Він.газардуе: а б о пан, а б о ' с я проти нас. Я т о б і вдячний за
Д у м а є ш про наш п о х і д
Л я х а м и проти М о с к в и ?
ч

нії,
Народгг`йй д і м Повинен стоя-
тн в к о ж д і й українській ` к о л ь о -
мусить він станути і в Н ю -
ки він не схопиться д о відпла- пропав! Щ о к о р о л ь , відколи (ті вісти і як прийде д о с е г о , т о
— Т и вгадав. П о т у р н а к А б а арку, б о ц е г о вимагає `ійтерес
тн. Инші дорадники і сам ко- J ѓгро все те балакав зі мною, не вже б у д у знати в чім д і л о і яі у к р а ї н с ь к о ї іміграції в А м е р и ц і .
— Стрівай, - Богдан п р о м о - т о г о , щ о б и сама П о л ь щ а р о з зи-паша б у в ваша кров. Корис-
р о л ь х о т і л и б н . щ о б и козаки покинув своїх плянів, та щ о в нам б о р о н и т и с я ,
вив. — Зараз п о б а ч и ш , щ о пе почала таку війну, не допустить таючи з т о г о , щ о П о л ь щ а Демян Мих,
змовилися з Т у р к о м проти него ті плягги перемінилися в —- Н е так. Давних п о х и б о к
жартую. К о р о л ь хоче з л о м и т и п о л ь с ь к а шл шляхта. Сей народ „ Нюарк, Н . Д ж .
яхт;
К0 ."`З АКІН " -і"""""' `„ війні з М о с к в о ю , він, л ю б и м е ц ь

1
л п п К

' П о л ь щ і . Коли- П о л ь щ а , маючи


маючи х хоор рооб
бллн
и вву
у химеру, д о п е в н и л о вже не п о в т о р и м о . Сумні досві
снлу.шляхтн і поставити на за-j трусів не п о з в о л и т ь розі Т И І
султана, загадав с в о ю батьків-
о т с е б е в ж е

лізПИХ ногах к о р о л і в с ь к у вла-, ніякої війни. Ні М о с к в о ю , ні з ! " "н " - б у д е мене й о г о недавнє потайне п о - 1 ^ , , навчили нас, щ о як по на-
щнну в н с в о б о д и т и з л я ц ь к о г о
ду.у#ігі-дуМає, цілком сиравед- Т у р к о м . Се о д н о . Д р у г е , хоч би
л и в о ' і р о з у м н о , що се здужав- Москва сама наступила
н а

і роль сказа бн своїм панам:


д
б е р е г о м пропасти, т о д і к о - с о л ь с т в о д о нас. К о р о л і в с ь к і ^ , , - трупах П о л ь щ а втече, від
надії гга нашу поміч построєні небезпеки, т о своє с л о в о , з ю
ярма і підмовив падишаха з в о ХЛОПЕЦЬ ТА КРОПИВА.
ювати П о л ь щ у . Велика турець`
„ М а є т е віз перевіз. А б о н а знанню д о т е п е р і ш и о ї історії мить. Н е п о т р е б у ю ч и більше
би з р о б и т и т і л ь к и тоді, коли П о л ь щ у , т о шляхта не дасть ко- (
ка сила ішла р о з б и в а т и вашу
П о л ь щ а , з нею вся шляхта козаччини. Кожда війна П о л ь - 'наших ш а б е л ь , знов з а н е в о л и т ь І ш о в х л о п е ц ь че'рез г о р о д
б и в свої руки дістав дуже ве- ролсви стільки гроша, скільки тюрму. А ви, замість пристати
лике війско; війско більше, як йому треба на таке війско, яке згниє під ударами Турків, Та-Jim скріпляла сили к о з а ч ч и н и . ' „ а с . Сим разом вже не п і д е м о д о т о ї сили, замість п о м о г т и , Чи там через ниву
Т а р К О З Я К І В а б с Д а с Т С м е н і П л я н ко о: я
И з р и в а ю ч и якусь цвітќу,
всі міліції всіх п о л ь с ь к и х вель- він хотів б и мати. Бо й о м у т р е - І ' ' . , І` `` ' ^ к і л ь к о в і . і о п н - І „ п о л ь с ь к у прима'ну. Я приїхав
Туркови й Москві розвалити! а

Зачіпив к р о п и в у .
мож; війско б і л ь ш е , як те на- ба бн насамперед відігнати М о -справді к о р о л і в с ь к у владу і ко- рається на козаччину, з б у д о в а - сюди сказати т о б і , щ о як прий П о л ь щ у , пішли па М о с к а л я . Са
емне війско, яке йому шляхта скаля, після т о г о ще й прида закам повну с в о б о д у , та п а н о - б і н . ї на нашій свідомостн, щ о й ' д о т о г о , щ о загадав к о р о л ь ме ваші ш а б л і під С м о л е н с ь к о м д с
П о п і к р у к у , тре, а шкіра
п о з в о л я є `наймати, і тільки за ті витгг шля'хту. ванне на У к р а п и ! " Ми годні п о ш и р и т и наші п р а - ' т о не такий б у д е Кінець, як т о з р о б и л и , щ о с у л т а н занехав по-
Ba
Стала червоніти,
гроші, які й о м у та шляхта дає. А
на війну з Т у р к о м т о Рахунок польського K o p o - J - вк-се вже нераз б у в а л о , т і л ь - к о р о л ь дутиас. М и гадаємо ви- хід. А б а з и - п а ш а , щ о вигадав Псче-пашить, щ о хлопчині
Л Я о б и к T L
П о л ь с ь к о м у к о р о л е в и також не скупа шляхта дасть г р о ш і ? П о - ' Д Р н , , — замітив б е н . — " ^ коди П о л ь щ а в иебез- держати в с о ю з і з вами аж д о д л я вас ратўноќ, п і ш о в в руки М і с ц я не з а г р і т и .
п
дає спати воєнна слава н е б і щ и зводить зібрати війско? І Т е п е р вже р о з у м і ю . Ш л я х т а б у - , е ш і не м о ж е о б і й т и с я б е з на- кінця, аж П о л ь щ а л я ж е під на- ката. -
ка Александра М а к е д о н с ь к о г о , — П о л ь с ь к а шляхта не дасть, ! У д е
з г о д и т и с я на жада^- м с і л а
(
ш и х
ш а б е л ь . Надіючися, щ о ми и м и ногами. Щ о ми в спідці з Ш
І х.-Гопчина аж з а п л а к а в .
н е К 0 0 Л Я б о з а 1 л я — Івашко сам завинив, б о не Та п о б і г д о хати,
Цезара, Г а н і б а л я , О л е г а й ин б о вона тільки брати вміє. Але' Р - инакше вся в и - , ' власної користи прийме- ' в а м и годні з р о б и т и се, д о п е в -
г и б л а б и м о знюхався з нами'. Г а д а ю ч и , Щ о б и мамі п р о п о г а н е
т и х б л а ж е н н о ї памяти отама дасть Венеція. І - Як козаки дістануть ( королівський плян, В о л о д и нив мене рік 1638. Я і м о ї реест- :

нів. й о м у з а б а г л о с я , щоби як — Якісь д у ж е незручні ( в о л ю , т о т о д і вони в і д с т а н х т ь ' вислав д о нас с в о г о п о с л а . ' р о в і товариші с т о я л и на б о ц і з П о л ь щ е ю сам справиться, не З і л л я росказати.
с л а в

0 а с П 0 В 1 С Т И В а с
про н и х , л а к _ і . п р о ігсго, поки королівські плянн і дуже замо- від Турка. - Обернуться проти Д " приїхав... А л е , б е ю ! М і ж с е г о повстання, а л е т і л ь к и . ^ " п р о се, яка цліь
В и с л у х а л а мати сина
т о

О Г Оп о х о д у М и , , с з н а л
світа то'го писали в книжках всі тані. Така війна, яку вигадав него і, як се вже раз зробггли'за "амн о б о м а л и ш и л а с я вже н е о - ' м у , б о ми предвиділи й о г о ќі- " - - и . шс'
й розважає й о г о ;
д н а 8 в и з а о
язики; щ о б и вчили в школах твій к о р о л ь , т о о б о ю д н и й меч. Сагайдачного, спасуть П о л ь щ у тайна'... О т ж е й с е г о не в и - ' н е ц ь . М и б у л и б и пристали д о І ' " ^ л я т и нас, о т ж е д а
Хай на с е б е . н а р і к а є ,
всіх народів. Ш л я х т а тільки то- Р а з вона вибухне, т о к о р о л ь з а г и б е л и , на з а г и б е л ь . , щ е б е ч е ш н і к о л и й нікому, х о ч Острянина і він б у в б и вже т о д і ли Л я х а м п о м і ч п р о т и М о с к а л я ,
щ о б и , при с і й н а г о д і скріпити А б і л ь ш на н і к о г о . . - .
ді п о з в о л и т ь к о р о л е в и побіль- чейже мусить іти д о т о г о , щ о - с в о ю ! Скажи, чи такий рахунок б и наші д о р о г и на віки р о з і й - ' з а д а в и в П о л ь щ у , я к ' б и д о д і л
наше війско і в а г з а л і ' к о з а ч и й Щ о б и в життю усякого
шити ^козацьке війско і п о б і л ь - би т о г о Турка таки подужати. т в о г о к о р о л я ? шлися! Іпристав б у в - К р и м . А л е , х о ч О -
стан... Т е п е р ми р і ш и л и с я б у т и Д о с в і д у набрати,
ш и т и ' силу козацьких полків, Він хиба знає, гцо х о ч б и йому Такий. К о р о л ь не сумніва- Бей подав Богдановіѓ руку, істряннн посилав д о хаиа пос-
в Постійній д р у ж б і з вами. - З а Т р е б а н е р а з п о т е р п і т и ,
к о л и проти П о л ь щ і виступить ш л я х т а чи Венеція дали не ється, щ о ми руками і ' н о г а м и - Від к о р о л я б у в у у а с Р а - ' В , Татари пе р у ш и л и с я , л

вашу поміч д а м о вам на п о т а л у Т а не нарікати.


Яка аелика `потуга на се, щ о б и знать яке війско, т о б е з козаків р и й м о с я т о г о й о г о - " У

Jg^f^S^
та'^
П о л ь щ у й Московщи'ну. П р о т и і
ту П о л ь щ у цілком звоювати.
Л я х а м г о д і а о ю в а т и . Без в а с , щ о при нгм видержимо д о кін- р м з ми, П о л ь щ у м о ж б у л о р о з г р о - П о л ь щ і п о м о ж е нам сам п о л ь - Щ о б к р о п и в у в р у к и взяти,
Такою потугою може бути л и - а 3 0
4
всяка війна скінчилась б и д л я ця. А л е сим р а з о м не б у д е м о ^ " ^ ^ н ї П о л ь щ у . Т у р - м ^ и . Д е я к і з м у р з і в напира.ти ський к о р о л ь , с к р і п л я ю ч и наше Аѓгіе П о п е ч и с я ,
Ч
Ше Т у р о к з всіма татарськими
ордами. Т е п е р з р о з у м і є ш , ч о м у
^ З^
П о л ь щ і н о в о ю Ц е ц о р о ю . Щ е так, дури.. Ч и с т я ч и на нас, к о - ^

п о л ь с ь к о м у королеви noTpi6naj т я ж ш е . б у д е т с о р о л е в и виграти р о л ь

І^^Ш^^Й r^XJZLZ7^Z
с и л ь н о ^ Є ^ ^ Ь С Р .
У УР

CF Т
ОстряннНови дав Війско, О ч и в и д н о , п р о наміри Бери с м і л о , тисни с и л ь н о ,
„ . кан вагував'ся, по.опо. к о р о л я , про його, п о с о л ь с т в о Т о д і , й не ж у р и с я .
е с апевняв J п о і ч

ЗЖ^^^ѓЕ^Д ^^^J^SJ^^^^^^
д о нас і п р о нашу п о с т а н о в у
велика війна Т у р к і в і. Татар j
стрівоженї Л я х и не знайдуть д и в і тим поміг Л я ^ а м р о з б и т и „ о ї д р у ж б и з вами наша $С ь о г о в ж и т т ю всяка справа в і ч

проти П о л ь щ і . Завжди вимагає:


від козацьке повстаннє: козакам „ е р а л ь и а ' с т а р ш и н а н і ч о г о `не с п а с т и с я

Х т о возьмесь До діла сміло,


— Ч о м у війна з Т у р к о м ? Д і я Той Ѓподолає.
козаки речислнться п о л ь с ь к и й к о р о л ь , с о б і поміч.козакгв за цгну к о - І - Т е п е р скажи мепі, чи є в б и т ь с я потай неї, б о т е п е р гене-
П о л ь щ і о м н о г о меншим ризи-
- К о р о л ь не думае^так, щ о - - Відки знаєш, щ о к о р о л ь з а ч о г о реггмеіггу на Ў к р а ї н , під свдт, „ в р о д д у р н п ц и й - як Т а - „ - и м „ j б і л ь ш і й часті, п о л , Т . Т . Пройдисвіт. р а л в
к о м б у л а б и війна з М о с к в о ю .
бикозакиТкілГвидержал^ ^верховною в л а д о ю о д н о г о о д - тари? ; к о в н м м старшинами р е є с т р о -
— Москви ніхто не спрово-
з бусурменами проти П о л ь щ і . . - Знаю відсн... з н а ю від н е г о п і с ь к о г о к о р о л я . , . -J К о л и т и так питаєш, т о я вих козаків є.самі Л я х и , а б о не- КОЖДІИ У № А Г Н С Ь К Ш ХА-
1
ќ у ѓ д Ь війни з П а - ь щ е ю , ' а д о ' Кор`оль, пускається на ' х и т р о щ і ' с а м о г о . Х и б а ж я не балакав з ' т - Я Міркую, - б е й перебив, cxajKy т о б і , щ о е. Т и м дурні- д о л я ш к н . (Даамав. ШЩ, ПОВИННА Н А Х О Д И Т И ^

ЧАСОГШСЬ . С В О В О Д А " ^
щш : RV
. : attests

ВІДОЗВА ... П О З А Я К О . Q S . С У Т ` Ь Л І П Ш І ... Т О Л І Ў ДО ОДНОСЕЛЬЧАН З СЕЛА


поклик ПОЗІР! PERTH AMBOY І О К О Л И Ц Я ! ^ ;
В НЕДІЛЌІ, Д Н Я 26-ГО ЧЕРВНЯ, 1 9 2 7 РОКУ
і№

до шановних громадян з бере- ВИСЩКА, ПОВІТ БРОДИ, буде в нашій громаді


жанського повіту. ГАЛИЧИНА.
4
Кружок Р і д н о ї Ш к о л и в Бе-
режанах віднісся був д о нас, Бе-
режанців в Америці, ш о б и м и
Ви можете курити їх - На руки Кирила Дацькового
наспіло письмо з краю від Ко-
ВЕЛИКЕ СВЯТО ж
д о п о м о г л и сплатити й о м у д о в г
п сумі Ю.ООО з о л о т и х , які т р е б а
Рано, в полудни і вечер
інітету Будови Дому Читальні
Просвіти: БО В ТОЙ ДЕНЬ ВІДДАМО-ЧЕСТЬ НАШОМУ БАТЬКОВИ ТАРАСОВА.
Тому заздалегіть просимо усіх Українців в Перт АмбоЙ приготовитися до.
б у л о затягнути, щ о б и мати свій Дорогі Родимці! Як вам відо`
великої урочнстосѓи! Українські Товариства І Братства просимо, що ви в
власний дім. ио, що наше село після світо-
цей день були вільні від всяких зборів 1 товариських забав. Просимо вімо-
Та на ж а л ь , ніхто на т у відо вої війни так знищене, що не жнти рівнож ВСІЛЯКІ родинні забави, щоби цим дати спромогу кождому взяти
зву не відзивається. О т о комі- осталося- ні одного будинку. участь в тім великім торжестві
тет звернувся ще д о мене та Отже наші браття поставили В той спосіб спільно і достойно віддаймо честь духови аеяи-
просить знайти я к и й с ь . с п о с і б , собі за ціль побудувати Народ кого українського Генія Т А Р А С А ШЕВЧЕНКА. `
щобн з в о р у ш и т и серця Бере- ний Дім, де буде Читальня Про- ^1 ПРОГРАМА СВЯТА:
жанців, щ о б и п о с п і ш и л и з по- світи і кооперативе. Та їм са- Зараз по Сл. Божій в укр. церкві Усті Пр. Д. відправиться панахида на
мічю на так гарну ціль. мнм затяжко, отже вони удали- упокій Генія і тих, иотрі вже СПОЧИЛИ. Йдучи Його слідами.
ся д о нас з просьбою, щоби ми О год. 7-мій вечер а Укр. Гали при Стейт Ст. розпічнеться гтртдггавяатм
Наше громадянство в краю
обтяжене так д у ж е ріжними їм ПОМОГЛИ. Отже ми у Фила-
державними тягарами та жерт- дедфії задожили комітет д о В^Г „ Д І Ю Ч Е С В Я Т О " ЃФ}
вамН на свої ціли, щ о воно не є збирання жертв на ту так бла- присвячене памяти Тараса Шевченка, яке відогряють шкільні -ѓтѓи, По тім
в стані д о д а л ь ш и х жертв. В о - городну ціль як отсей Народ-
иож і д о війни б у л о в б о г е , а те-
пер ще б і л ь ш е з у б о ж і л о . Кру-
жок удержує ч о т и р о к л я с о в у
' ш к о л у , а х о ч е п о ш и р и т и на 7
кляс. Т а п е р е д о м т р е б а сп.та-
MORNING ... N O O N пий Дім, де би мали нашцБрат-
тя свій власний куток і де би
могли просвітитися та вихову-
вати себе в народнім дусі.
Гроші можна слати д о краю
В З ^ Ш І Ш -=Щ КОНЦЕРТ
а'під цю пору ведеться і
і ріднім краю. . співацького Товариства Боян в Перт АмбоЙ, Н. Дж, RU
тнти довѓ. На це треба я-
ких $ІООО. Ц е вже м о ж е поста-
вити Кружок на ноги.
Щ о б и дати якийсь ПОЧІПІ ТІЙ
д о п о м о з і , з і й ш л и с я 25 квітня
на руки голови читальні Кинрі-
яна Леха, або па руки секрета-
ра Івана Леськова, або до Комі-
тету у Филаделфії.
За Комітет у Филаделфії, Па.:
ВИГОЛОСИТЬ НЮ ЙОРК і ОКОЛИЦЯ!
ДР. Л. МИШУГА.
ш
управою Посифа Бўќати. На концерті буде співати хор, будуть декламації
та промови місцевих і позамісцевих бесідників. СВЯТОЧНУ ПРОМОВУ
ПОЗІР!
_ Запрошуємо всіх до численної участи. Чистий дохід зі свата призначу
ЗАХОДОМ СІЧИІ1 В НЮ ИОРКУ ВІДБУДЕТЬСЯ' `,'Џ

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 19-ГО ЧЕРВНЯ 1927 РОКУ.


іЉ
в Микнз Раќс, Па., о д н о с е л ь ч а -
ім з села Д р н щ е в а бережансь- Стефан Длугош, прес;
Стефан Пилюќ, касієр;
кого повіта на збор.м і вибрали
комітет, який би організував Кирило Дацьків, секретар. - Й Ѓ СІЧОВЕ СВЯТО
потрібну'' з'бірку. Д о комітету
И ^ ^ ^ АВ Адреса:
ввійшли:''Іван Кіиаль, п р е д с ,
М и х а й л о Маланчук, к а с , М н к о -
ла Маланчук, секретар.
969 N. RANDOLPH ST.
Проспер Меріме вийшов раз Џ H E W BELVEOERE PARK, NORTH BEACH, 1.1., H , Щ
Прн тім з л о ж е н о на початок
$лі і вислано їх через ОбєдНан- П О П Р О Б У В А Т И ЗНАЙТИ ІГЛУ В КОПИЦІ С І Н А С Е З А Б А В К А В П О - із ПУСТИННИЦІ'дуже няний. Не
міг уже дійти д о д о м у , тому по- Початок о годині 11-ій перед полуднем.
не д о Бережан д л я Кружка на
сплату довгу.
РІВНАННЮ ПОПРОБУВАННЯ ЗНАЙТИ „ К А Ш Е Л Ь " В OLD GOLD лався в міському парку на лав- На святі буде відправлене полене Богослуженне і посвяченнє Пр.шорз
Чорноморської сотні. Святочну промову виголосить п. О. РЕВЮЌ, а члени
Ми віримо, щ о наш г о л о с і І І И Г А Р Е Т Ш . . . Л Е Г К І Н А С Л І Д К О М Н О В О Ї М Е Т О Д И , Н Е М А ГРА- ці, щ о б и переслатися. Вже д о б - бувшого Укр. Хору Кошиці відспівають ряд українських пќень,! I . Соль--
голос Р і д н о г о Краю таки зво- ре хропів, аж тут підійшла я- барітонове П. Ординський; 2, Сольо тенорове К. Щіт; 3. Сольо басове І`. Пав-
рушнть серця Бережанців, НЙЦЬ ЧИСЛУ, СКІЛЬКИ МОЖЕТЕ КУРИТИ OLD 6OLDS ДЕННО кась жінка і шарпнула й о г о за довський; 4. Сольо тенорове І. ДдвидЄнко; 5. Народні пісні дует К. ІЩт I I .
Давнденко; в. Квартет Українського Національного хору. ' ',' j
яких маємо в Америці д о - рукав. Кількох п р о х о ж и х бачи-
сить значне ч и с л о . М н возь-
Б Е З Н А Й М Е Н Ш О Ї ІРИТАЦГІ З К У Р Е Н Н Н . ли це й спиталися, ч о г о вона
По посвяченню Прапора Січовики, молодечий відділ Січовий I Шкільна
Дітвора виступлать до Січових вправ. Підчас Свята буде пригравялі іи'ршо-
мемося також д о праці і д о п о - хоче. рядна музика під управою Січовика Крилини. 138-40'
Отсею дорогою звсріаємося до всіх Товариств і Грвмадян з Піѓ. Ибрйу
можемо сплатити довѓ з д о м у ,
який е г о р д і с т ю н а ш о г о повіту.
- Т о мій чоловік, він Яає на-
ші гроші у кишені, т о міг би УВАГА! о ^ Н Ю Й О Р Ч А Н И ! ^ УВАГИ!
і околиці з просьбою, причинитися своєю присутністю ло звеличання Сѓліѓд.

Г р о ш і найкраще слати д о '


краю через Обєднаннє в Фида-1
Ж А Д Н О Г О К А Ш Л Ю В ЦІЛІМ ВАГОНІ хтось л е г к о вкрасти їх йому.
— Т о ж сховайте самі гроші!
УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ЗОРЯ В
Січ В НЮ Йорќу.- ц
Н Ю ИОРКУ

делфії, а б о як х т о хоче, хай І — сказав хтось із товпи, а по-


шле п р я м о , д о краю. лісмен, щ о підійшов сюди, ще
Про збірки повідомляйте й поміг жінці витягнути йому
гроші з кишені. Коли- Меріме
наш комітет, який по т і м про-
г о л о с и т ь всіх жертводавців.
- Іван Кіналь,
O L D пробудився, став `шукати
кишенях за грішми. К о л н ж
хтось із товпи сказав йому, щ о
306 Catherine St.,
МсКееа Rock., Pa. НОВА НАЙЛАГІДНІЙША ЦИҐАРЕТКА гроші взяла й о г о жінка, Мері-
Мс сказав, щ о він ніколи не мав
В НЕДІЛЮ, ДНЯ 19-ГО ЧЕРВНЯ 1927 РОКУ,,
і не має жінки.
В LOEFFIER'S PARK, 2 0 6 1 WESTCHESTER АУЕ^ЇІЗ$`
М а т и : Івасю, тн н а щ о тяг
исш кота 'за хвіст?
. ‚ І в а с ь : Я не тягну, я л и ш е
20М5^ — К о л и так, т о ця жінка вас
Jобікрала!
і — Так, — сказав Меріме —
але б о д а й стільки щастя, щ о
ПАРК ОТВОРЕНИЙ ВІД 11-ої ГОДИНИ РАНО.
Перворядна галя д о танців. .Вступ 50 :

тримаюся хвоста, а кіт' сам тяг Product oi P. LorilUrd Co., EH. 1760 В програму входять: музика, танці, товариські
І я не маю жінки. '. '
не. і иньші несподіванки.
Пікнік відбудеться без огляду на погодўі

ГЕНІЇ НАУКИ СПАСИТЕЛЯМИ ЛЮДСТВА.


аново у сучасній П о л ь щ і . (Po-J т о г о б о г а т о ілюстрованій так, попробує піти у мої сліди ДОРОГОВКАЗ: Брати Lexington Ave. Sub-ўу, Pelh-m Bay,
зумієте отже тепер, про які т о аби мій „ м е г а з и н " міг читати з (а борше чи пізніше хтось на- їхати до 177-мої ул., де'вилізти і іти 3 блоки до гори.
РАГІСДН
високі ц і л и " натякає Герберт приємністю і користю — навіть певно попробує, у чім супрово-

КДН
атип^ доОДИНОКА
Написав Др. Александер Сушко. Гувер, згадуючи про „наших неписьменний! ЃІншими слова- джатнме його щось більше ніж
прадідів", т. є оснувателів НИ- мій „ м е г а з и н " мав бути в самі мої найщиріщі бажання...),
(Продовженне)

ТИ
ііиної іиудової американської повнім зПачінню слова „попу-J той хтось мусить теж на чолі
рспублнки та її славної Кон- лярно - науковим" видавниц- своєї програми виписати ті са-

АГЕНЦІЯ УУКР.
СХІДКОРАБЕЛЬ)
НІЙ ,.,
IV. твом ради інфориовання широ (на жаль — покищо все ще
ширніщс становище в розвнт- с т и т у ц і ї ) .
Наукові^вдаиня Злучених ку г р о м а д с ь к о г о життя — t Був це незвичайно успішний к.их кругів н а ш о г о громадянст таки „кабалістичні" для нас) КАНАДІ.
Держав, економічнім та духовім на експерімент ( д о с в і д ) . Сума на- ва про цей величній та безмеж слова: „Наука — це сила", ГРИГОРІ MEX, властитель.
ціонального успіху є сумою у- ній світ ЛЮДСЬКОЇ активности,! Знання - - це міць", `І Спроваджуємо Родини зі сіаіяЙо
А осі"ИЙПІГ.альше снує свої прямках. Вони є звеном, щ о л у
спіху одини'ць. Т Ќ о л и ми, Укра- повний неописаного чару та Щось стискає за серце, коли
Краю і виробляємо для них всякЃ по-
трібиі лозволення. Заопікуємося ЙНЯн
думки Гербсрт Гувер, амери- чить нас з минувшиною та уно їпці, з р о з у м і є м б цю безмежно дива, а одначе нам'усім так ма- подумаєш, що для нас усе пО- старанно підчас подорожі, так)Сяжо
канський патріот: сить вперід духа нації. Вони є тут на місцн. Коли жадаєте, щоби ДІШІ
г л и б о к у , а` рівночасно й безме- л о знаний та доступний, т. є вище сказане — все ще новина, Рідні чн зиакомі приїхали до Канади
з е р к а л о м , у я к о м у відбивають
„Нові поля дослідів у фізич- жно ясну правду повнщнх слів світ науки. Назвати мій „мега- що до наших мас все ще тр бя та ие мали жадної перешкоди, так удайтесь до нас, а мн спровадимо`їх як
е

иих та суспільних науках доти- ся нові ідеї нації, вони відділю р о з у м н о г о слід. Мн стараємося сами о пошукание праці для приїхавших так, Що вам
Амернканнна?...) зИп", приміром, ,‚Вісѓник Hay- підходити з такого боку... А за ними нічим не треба журитися. Наша Агенція існує двайцять років, ва
кають кождого напрямку на- ють б л у д и від т о г о , щ о є прав- 'Рівність нагоди опирається ки" (Амсрикани мають прегар- вжеж плакати хочеться, коли вашу родину гарантуємо, противно, гроші звернемо назад. За всяки-ги по-
шого пульсуючого національ- диве. М и відчуваеємо 1 розу- майже виключно на о б р а з о в а и ний Місячник т о г о типу під иа- подумаєш, що якраз з „того радами пишіть або прнходіть до: 72—
ного життя, досягають наших м і є и о чимраз б і л ь ш е і б і л ь ш е ню. М о л о д і ж м о ж е підносити з в о ю ,,Scientific American", крім боку" так мало хто д о наших
щоденних проблємів. Еконо- життєве значіння і вагу^внщо- ся від найнищих низин д о най чимало пінних не менше цінних має підходить... Можливо, moj ANGLO-UKRAINIAN STEAMSHIP TICKET AGENCY, і
мічннй розвиток наукових до- го образованя. Високі ціли на- вищих вижни сдукаційної дра- та інтересних) — я боявся. Бо- чимало причинилася до цего 243 CRAIC STREET WEST, ` MONTREAL, QUE., CANADA-
слідів був одним з найбільших ших прадідів в основанню цего бини". явся, аби не відстрашити чита- велика.війна, а там і передча- 1

наших здобутків від часу війни н о в о г о п о л і т и ч н о г о експЄрі- Ми у старому краю „рівности чів... Звідтіля і назва, „ У к р а ї - сна смерть (та ніколи не від-
Того рода лабораторії (наукові J менту ^ ' ї ' ( д7о с в і д у...) серед народів н а г о д и " не мали. ' У давній на", — назва суто національна, жалувана) нашого найбільшо-

EKCTPA'^ERCTPA!
в к 0 і у ю ь с я

варстати, наукові робітні) з р о - ' ; -


і ц і и х т
нині
і в . Вони
силою
н навча- П о л ь щ і , Австрії та Р о с і ї нашій ще н д о т о г о гарні окладники з ѓо популяризатора всесвітньої
в е р с и т С

с.ти числом з 50 д о 600. Сорок , л и гідність людини м о л о д і ж и д о з в о л я л и підлізати пишними образќами у розкіш- науки серед широких мас, т. є
п і д и е с т и

тисяч учених працює денно над при помочи (а радше: дорого- лишень на найвищі щеблі них, ріжнобарвних відтінях, 3J Івана Франка.
розвилкою практичних проблє- ю) виборного або репрезента- „ д р а б и н и " ; найвищі щ е б л і перевагою щиро-української КОЛУМБІЯ УКРАЇНСЬКІ ВЕСІЛЬНІ РЕКОРДИ, КОТРІ В Щ О -
Правдивість і вірність моїх
мів. тивного правительства та ви- займали б е з у м о в н о лишень так синьо-блакитної краски'... З о- слів, а ще більше моїх думок, ГРАВ НАШ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИКАНТ ПАВЛО Ѓ Ў М Е Н Ю Ќ г

Танці, шо гряди на Весіллю. І


‚‚Цивілізація, стає безмежно словом нового громадського Зв'ані „ д о б р е уроджені і поеіда- б о х боків мойо'го „ м е г а з и н а " яких не сила вилити на папір, 27055 Заручини і Вінкоплетини. І ЙОГО ОРХЕСТРА:
напечатав я кабалістичні слова: 70002Може
Весілля.
Вн12-цалева.
ще не маєте Повного 27084 При вечері
комплету ОЙ козаче білоў{
з Весільних реќор-
скомп.тікованою, 'її вимагає (СОЦІАЛЬНОГО) ідеалу рівної на- ючі", т. є шляхта. попробую зілюструвати Шан. 27071 Чабан і Гуцулка.
спеціяльного пнобразовання ўі ної нагоди для усіх. (На'ші Наука — це сила", ‚Знання —- 27070тепер
дів, Поправиии.
маєтеИо весіллю.
нагоду дібрати 27078
або відразу купити цілий коМ-
Під вербами.
Читачам кількома примірами.
миогнх напрямках.ўМи дійшли! предки в Европі не вибирали! це міць". Напечатав ho укра- 27079 Придане
плєт. Ось вони:і Пересувний. 27087 Під хатою I Ой там за лісом.
Очевидна річ — СТаратисьму Танці, Шо грали ня Заручинах.
до точки, де мусимо забезпечи- вільними голосами ніякої упра-' „Наука — це сила їнськн, по аігглійськи і по Ла- Співи і танці, шо грали на Хр'ггиШж
висловлювати Мої гадки 2704$ (Від кутика до кутика. 27085 (Ой піду я шіхер віхер.
іти собі усяке: провідництво ви, ніякого правительства; то- Літ тому десять відважився я тин'ськи... На жать—не'помог- найприступніще, аби усе - те, (Бім бам. (Укр.-рус. ту-степ. З . г

(leadership), на яке лишень мо- ілу і їх людська гідність була був видавати американським У- ло ніщо ѓпротягом трох міся- що зараз і дальше скажу, міг 27050 (Гоп, Марку. 27091 (На відпуст до Почаева. -
жсмо спромогтися, а це провід- здеґрадована До пайнищого країнцям перший український ців зумів я видати усего-навсе- ясно зрозуміти та провірити (Ой вишеньки, черешеньки. (Вівчар на сопілці.
27093 (Забава в стодолі.
иицтво є якраз у наших універ- ступня. А нагоди у життю вони ілюстрований місячник під на-j го дві книжки, `—- Й вндавниц- навіть найменш вишколений) 27054 (Гамай, кицю.
v

(Pax цях цях. (Шевчик.


ситетах у чимало вищім ступе- не мали ніякої; родилися раба- звою „Україна". Була це пар- тво упало. З
ні ніж у якійнебудь иншій ќраї- ми, і рабами умирали. Право ша спроба ілюстрованого „ме- Не пора і йе`місце-гбворити
наукою ум.
бунті (ДАЛЬШЕ
Всіх Рекордів, котрі відоѓрав ЉЃўменюќ і його орхестра.
е 15. Коштують 12.25. Більше ані цента не платіть. Ми Вам Ѓк

„Саме ПІДтеперішню хвилю'та


вибору державної управи та
рівна
газнна"
НАГОДА
в американськім сти-
для всіх лю. Моєю метою було: давати` тепер про причини моєї неуд'а- ЦІЛІ
вишлемо, оплатимо самі пересилку і гарантуємо, що дістѓанете
ца місци і в порядку. Комплєт Рекордів нашого гумориста

МОЛОДІЖН,
:
є на американських університе-j— були` "Привілеями, ли- нашим землякам' на ` еміграції чі, хоча і як це цгќаве та інст Евѓена Жуковського коштує 13.50. Оба коми лети за 25.75. Д о
тах бОО.ООО т. є біль- шень одної пануючої вер- правильно І систематично, ко-'руктивне. А^жеж у инших на-, . B КОЖДІЙ УКРАІНСЬИИІ того дістанете Слова д о всіх весільних рекордів. Гарна збфќа. т (

ше ніж на усім-ярочім' світі. А стви або кляси; ця упривїлі- ждого місяця, найцікавіші ві-; родів — люди учаться чужимиІхА-fi П О В И Н Н А НАХОДИ-1 приготовіть, як будете їхати д о краю. Пишіть за комплетйми
це означає-.Маілмиений вибір,'ована кляса а б о верства звала- домости з ріжнородиих царин неудачамн„. Я хочу нині зазна-Г .г_ІЮІа0.і зараз, бо може не стати. Адресуйте так:
n v e w
збільшене удосквналЄнне. І ся у Польщі „шляхтою". Все людської ираці і.думкн, подані j чити лишень теє, що коли х т о Ѓ " іІ —
, „УніяерсНт^и-займають об-'могуча сила тієї кляси віджила в йайприступніщій формі, д о із моїх, щасливіщих наслідни-'ДА''. .
SICH0WT BAZAR, 34 EAST 7ht ST., NEW YORK
НАГНБТИ ДРБ
ІНІ OTO
IU
JIEHHH
МОЛОДА ГВАРДІЯ.
УКРАЇНСЬКІ СПОЛ'УЧЕНІ ТОВАРИСТВА НЮ ПОРІЃў J ОКОЛИЦІ
'і ` ——— улаштовує
Ф
ОР
Д
Союзсве Товариство на Д
СИТІ, ПА.
мі
Був ча'с,

тульність дітвори.
як в і д о м о , — ще
б о л ь ш е в и к и ѓѓопирали безпри-
'
П О Ш У К У Ю ріднаго брата Теодор.,
о

В Ве НлЕДІЛиЮн, ДНиЯ й19-го ЧЕРВПНЯі н192н7 РіОКнУ Інвалідів. Були вони тоді твердо пере- _інов о'ќ. Крнвець, ѓміна Міжсвігн
пов. СлоМЯн.огуб. Ѓ'родію. Польща, ко-
Т-во „Вільна Україна", від. срідчені, гцо з ' б е з п р и т у л ' ь н и х ' трнй перед-4 роками перебміаі^ ч,,
105 У . Н. Союза р і ш и л о виасиг- матимуть першорядний ідей- Walnut St.. NewJrV. Н. J. Хтр би up,,
о ,нав або віи - - -
нувати зі своєї каси $ 1 0 на бу- ний пролетарський елемент, щ о iver, s..b„ С - . а . .

В УЛМЕР ПАРКУ (при25-тійЕвні) БРУКЛИН, Н. й.


П О Ч А Т О К О ГОДИНІ 10-ТІЙ РАНО. ВСТУП 50 ЦЕНТІВ.
д е в у д о м у українських інвалі- в „ д о м а х д л я безпритульни'х"
вивчать безбатченків як не мож
Гроші вислано д о Обєднан краще всієї марксівської ф і л ь о -
софії, з р о б л я т ь з них боєвих
Сейчасова Помч
і ) Д А Ж ВЕЛИКИЙ TPHnOBLP-
1 ДІМ
велике стайіОі, are ѓ-
з ДВОМА ШТОРАМИ.

ВЕЛИКА САКСОФОНІЧНА ОРХЕСТРА — 25 МУЗИКАНТІВ, Л . К о л о д і й ч у к , секретар. комуністів. Тверда дійсність, 'як; wo.-вЬп.ш.. Коад "о.і -ере.ж-
U1AH. ГРОМАДЯНИ! Ми певні, шо пораз перший будете мали нагоду гарно забавитися і полюбуватись най- впрочім у всій комуністичній і Іуо.-. пайово, Kno-padi а.С"`вовитк
воаійшнмн несподіванками, які входять в склад пікнікової програми, а таксамо почуєте гарну йу#пгу, Инѓ буде Не ееЛ-.с. С тоііу що Ziropida уоу-
пригравати -о'танців на гіайНовІйших музичних Інструментах. Тож старайтеся не с%пустити сеї нагоди а прибути F Р О С Ф О Р Д , о. теорії, показала, щ о р а х у н к и Ілюп -тиснопи і тс-ее СТЕНАВ ВИНАРІЌ з села І',,,,,
гро чадно. КОМІТЕТ ЗЛУЧЕНИХ УКР. ТОВАРИСТВ. но, пов. Яворів. Гал.; пошукуѓ свої
T.ke "t иіу В. M. Т. Subway Station „We.t End Line" Coney I.l.nd Train and p t off at 25th Ave. Station, Аматорський Кружок на Р і д н у большевиків у пра`ктиці Невір ааооиот-е-і . брата Мнколая Винарчнк, кої рип м
Brooklyn, N. Y. P.rk .'t right hand. Mu.ic H.I1 Entrance. — F.re 5 cent. only. 134-40 яі. Замісць велик'их кадрів м о складя---- У знаходитися в Ohio стейті. Брате, ц,
Школу ілосися до мене, а прибув що ТІЛЬКИ і
3 рамени А м а т о р с ь к о г о л о д о г о комуністичного п р о л е CK.ILпах ову-в—4ІД. - Канади. STEPHEN WYNARCHUK, з
Wdbnut Stre.1, Brintford, Ойіагќ
Кружка вислано д о Обеднання таріяту, одержал'а радянська У-І
УВАГА! P E R T A M B O Y , N . J.! УВАГА!
якш КРАЄШ. СТАЃМЎ
лі, т о б і ѓ хоч т о ю д о р одг уо х озадо
кумептувати, щ о
м 3rjo
$ 1 0 для д о п о м о г и Рідній Ш К О країна АВАИТЮРИСТЇ8 найгіршо-
покрою, малих зло`чинців,
хуліганів, щ о мають найкращі На.іожІть с0ин-о оЧ.іс тиќм.
ПОТРЇБНр ЖЕНЩИНИ
до роботи в делікатесен шторі, му.

ПІКНІК нашими братами. дані стати — б і л ь ш и м и . j сить говорити добре по англійськії u


ЕЛИЗАБЕТ, Н. Д Ж . Л. Вобак. Спеціядьно д л я виховуючих Кожда Українка і Ўкраї- Неді.іі не працюеться. Голосігтнсі, під
..нень повинні мати народну ІЗ — Tth AVE., близько Ів-ої ул.,
З хрестин на Рідний Край. ! — БРІДЖПОРТ, KQHH.I цілей засновані д о м и ` д л я під-
літків, спер'ті на автономних
її відзнаку „Тризуб". Висилаю NEW ТОЌЌ СЃЃУ.
"14Кт. Т'ризуби, ніжні і га-їноі
то-;
, $2.00 штука.
На хрестини д о рп. С л о б о д я - УКРАЇНСЬКЕ З А П О М О Г О В Е правах їхніх мешканців, сором-L Н А ІТ!Ч)ДАЖ Ґ Р О С Е Р Н Я І Д Е Л І К А -

НА НОВІЙ У К Р А Ї Н І нів з Елизабет зїхалися ирия- ТОВ. У К Р А Ї Н С Ь К А СІЧ но `завели. І в б о л ь ш е в н ц ь к і й ни'.'^ймов.ічятТ" ' ` 139-44 ТЕСЕН Ш Т О Р

КОЛО ЛЕТНИЧОГО ПОЛЯ (HADLEY FIELD, N . J . )


телі і знайомі з ріжних сторін,
всі гарно забавлялися, а нідчас
забави виголошено богато
в БРИДЖЛОРТ, КОНН. пресі все частіше г о в о р и т ь с я )
про ПОВЃІЄ банкроцтво ЦІЄЇ b
pao
U
.-bFFFFLPG'^S^KS'N.
MHaMafU
W

б о т и ; з р о з у м ш н я : „ щ о 'ми на-j ТЄМфОН: Gramarcy 6881.


з бучсрським урпдженѓм. новий 3-фа-
мілійґшй дім. 2 гараджі, ріг. рент $Ло
Ціна $15.000. готівкою S2.000, або вн-
найму штор за $60 місячно; власліте.п.
і'арянтуе $5С-) обороту, коли нложни,-
ЗАХОДОМ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ПАРОХІЇ Др. К. Д . Б І Л И Ќ ся і Х5ечеріѓіп. Толоситися під ч. 1800
ВЕЛИКИЙ ПІКНІК
промов, які ціхувала сердеч робилиі!" — перебивається
нїсть і внсоко.-патріотичний УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР 1 ХІРУРГ. LONG AVE.. ріг Ьею St.. HILLSIDE,
Л зпоміж стрічок. N- J- .
В НІЕЩЛЮ- ДНЯ 19-ГО ЧЕРВНЯ 1927 РОКУ теплий тон, звязанггй з т у г о ю О д н о з останніх чисел київсь-
ЕЛЄКТРИЧНІ ПРИРЯДИ.
Урядові години: від 12. до 1-ої,
. ні,-;

Ріжні несподіванки. Комітет.


за рідною, з е м л е ю та за тими, В НЕДІЛЮ. 10. ЧЕРВНЯ 1927 P. кої „ П р о л е т а р с ь к о ї Правди" з і від 6. до 8-ої і після умови.
НА ПРОДАЖ фарма 27 акрів чистої
землі і 2 акри ліса, 2 корови,' 1 кіль,
ш о там остали і б о р ю т ь с я далі ЗИ Е. I S A S T . , N E W Y O R K C I T Y . 180 курнй, качки, дДм на 8 кімнат,
В П А Р К У В. В Е Н Г Р И Н О В И Ч А . 29. квітня ц. р. приносить м. и стаяяя, стодола, курники, вся потріо-
над внзволеннєм нашого паро допис про стан о д н о г о з „ б у -
ХРОНІЧНІ НЕДУГИ МУШНН на машинерія, ріка; продаю по прнін-

М, P E T R O W S K Y їда.
По промовах на зазив п`. Пет
Початок о ѓод. 1-ій п о п о л .
динків відпочинку д л я підліт-
Українська музика, легкі капнт- ків 1-шої київської фабрики лічу успішно найновійшими методами. до:
І ЯСЕН1ДИН ігі стііростн. Ціна $1,800. Голоспінсі,
ТНЕО. OLEKSYN. R. F. D. З, Box
117, Quakertown, Рп. 1 3 3-.'
пк-^= REAL —ESTATE — AGENCY С=В5І ра Р а к о ч о г о з К о г у с зібрано на кн та смачна перекуска! взуття" В П у щ і - В о д и ц і . Ц е такі Помагаю скоро в ріжних кровних ;

доп'омогу Рідному Краєви $52, - г-- ` і 'j w ..Лугах, нервових і шкірних, хронічні НАЙЛІПША ЗЕМЛЯ В ФЛОРИДІ
G E N E R A L I N S U R A N C E Ь.ЧСЯ
Проситься поважане грома званий „Будинок М о л о д о ї :-шроспі. загальне ослаблений, міхура, на помаранчі, огородовнну і годівлю
1318 S. 7tb ST., ST. LOUIS, MO. які призначено на б у д о в у д о м у
дяистпо і з о к о л и ц ь д о як пан Гвардії", про `яки'й по' словах пѓѓроќ, мочепі недомагання, ревматизм, курнй коло Orlancfo. Продам 5 акрів і
інвалідів у' Л ь в о в і і на Народ- - и, - .. 'жолудок. внутрішні хороби та грудні. більше, акер па $100, готівкою $50. а
Хочете купити, продати Дім, або який небудь бізнес, удайтесь до мене. численнійшої участи.
Виробляю контракте куттна і продажќ. Асекурую від вітру і огню доми, ме- ний Дім` в Сяноку гга Лемківщи „ П р о л е т а р с ь к о ї ПравДИ сами Без ріжннці, як довго хоруете, я можу решта по $5 місячно. Пишіть до: 134-
Комітет. рЧбітггики ие раз казали, 'що це'помочиПоради вам. Оплати уміркомні. GEO. SENNETT,
блі і безнеса. Асекурація автомобілів. Полагоджую всякі справи нотаріяльні. г
і оглядини даром. Огля- P. О. Box 201, Hialeah, Fin.
' - , ... і -.„-.. ілннн пацієнта переводжу особисто,
ЏіЯ#' Порада даром. Жертвували: Василь Левчик
64—

DR. ZINS
„ б у д и н о к рознузданности . Ha-f НА ПРОДАЖ
$7, Петро Ракочнй $б, Лука віть м о р а л ь н о з д о р о в і підлітки,

ШКІЛЬНІ книжки
Фарма 175. акрів з добрим домом,
Мовчан $ 5 , по $ 2 : Марія Л е в ідучи відпочиват'и,'підпадають цілковито умебльованим, барна. га-
цілковито під вплив ху'ліѓансь-
чнк, Мері Левчик, М и х а й л о Г о
ловчуќ, М и х а й л о Вншиванюк,
ЖУРБА ПРО кої „шпанн". Спеціяліста. Основ. 28 літ.
110 Eut 16th Street, Now York, N.
радж. ќурниќ, `близько стейтовоі до-
роги, дуже добра земля, 7 коров, Ш)
Проте, — кореспондент при- Ќурий, 2 безрогії, 2 коні, вози, упряж,
Анна Вишиваѓѓюќ, Микола Р о межи 4th Ave.fitIrvington PI. плуги, борони, колНвейтори. косарка
малибисьмо ходить д о висновку, — щ о са- Денно: 9 A. M. до 8 P. M. — Неділі, і всі другі знаряди. Ціна $3,500^ І о-
солович, Роман С л о б о д я н ; п о на се, чи в 9 A. M. до 4 P. M.
мостійна „ д а ч а " підл^тЧсгв істну- тівкою мала сума. І`олоситися до:
ЯКІ МОЖНА НАБУТИ В КНИГАРНІ „СВОБОДИ". $ 1 . 2 5 : о. М . Кінаш і Т. Грицей; праця або і WILLIAM М. McNICOL,
А цс можна ОСЯГНУЃ
по $ 1 : Анастазія Чапранська, Л . І-соОІ .‚ечлк. і; і'ЇД'ИШІ УКІ'ЛЇНСЬКІИ
вати не може. Ц е ' н е ' б у д и й о к
для відпочинку, але школа ху-
IS. М ' S M I T H
erW
. Eгт- Ьгпг,
ПЕРША КНИЖЕЧКА (український повістковий Буквар
Мишўѓа, І. Клштанюк, Павлина' КОЛЬОШї. на передмістю фабрично- 1
16 EAST 7th STREET. NEW YORK
п. Матвійчука) 4
0 ц. го "міста МІЛВІЛ. H. ДЖ. Кол ліганів найгіршого сорту. П і д -
ДРУГА КНИЖЕЧКА ( д л я д р у г о ї кляси, п. Матвійчука) 45 ц.
Каштанюк, О л ь г а Г о л о в н у ќ , І. це не звичайна осел-, яких е u Аме-
літќи з „ М о л о д о ї Гвардії" тов-
TeL Orchard.607a
Говорить no українськя. цо-41 CO НА П Р О Д А Ж
Жарський, Ю л і я Жарська, С. рипі ѓпсячі, в когрих властителі, крім Пчнгь успішно недуги в Фарма близько стсйтової дороіи,
х.мішіі нічого більше не мають, але чутЬся цілими Ночами під чу-
БУКВАР, зладжений п. Д . Андрейком 5
0 ц. Ядловський, Марія Кінаш, С 'від 16 літ правильно зорганізоване сс- щии школи, церков і фабрик, 92 акрів землі
І ДІТЙЙ.
жнмн вікнами, бешкетують, а
Грабар, С. С д о б о д з я н , Т. С л о - ло, ІІ котрім живе о коло 15С ўкраїн-
ських родин, де КОЖДИЙ ґазда, крім між с о б о ю провадять справжні АКУШЕРКА-МАСАЖИСТКА
НаймоаериІЙШІ елеіарй'ігУ з добрим домом цілком умебльованим,
добра вода, доб#и земля, ціла засіяна
8 акрів вівса, 4 жігта, і картофлі, 3 КУ-
бодзян, А . Полевчак, А . О л е к гарною дому і других будників, маѓ Жнтомирсгкого Мведення аородів
бої о хуліганський „ ч е м п і о - Київського Звйневського шпв курузн, 1 огородовнни, J2 корон да-
БУКВАР ( Н а р о д н а Ш к о л а ) Џ ц. са і Ю л і я Грабар. Дрібними Зтакож кі.іі.ка акрів плодовитої зем: '
котрої, ШКХаЮЧИ ярнну або ГОДУЮ' в. Е. 5HMULEN30N, ючнх 120 кварт молока.',! коні, з'беі-
нат", при чім часто-густо в р о -
$1.50. Разом зібрано $52.00, як кури, мас сарні доходи. Г71 Е. Broadway, l . t в.. New York рогн, 500 к)-рий. 250 курчат, вози, v-
ЧИТАНКА, друга ЗО ц. б о т і ножі. Tel. Orchard 8121 пряж, плуги, борони, колтівейтори,
вислано до Обєднання. Праця також на місци, бо коли в в
ликомў місті треба перлі їхати до пр Кінець-кінців „ П р о л . Правда" ПОРАДИ І ПОМІЧ косярка, грабарка і 'всі другі фармер-
„ S V 0 B O D A " , 8 3 G R A N DН SАTЙ. , НJОE RВSІEЌYШCІ I' TУYК, РN .АJЇ .Н С Ь К І ці і годину, а в майнах тільки іти пік закликає закрити такі заведен- ські знаряди: сад з 152 дерев яблінок,
Л 0 Є І З П
черешень і других, богато дров, 1 і
до' 45 мінуЌ ` ' , ' ия, лїќвїдувати „ ш к і д л и в у авто АДВОКАТ 1927 р. Форд авто І А 1927 Дадж се-
І РОСІЙСЬКІ РЕКОРДИ А Р Н О Л Ь Д , ПА.
Бизнесмен на Д і м Інвалідів.
А в місті Мідвіл
їнськнх бнзнесів,
двоє тільки мати,
можнаби
номїю". у
Нарешті д о г л у п а л и с я : П і з н о ,
монійна сп'ііпр.иія країнські фармері б о пізно, але, як відомо, иа ко- Б. П Е Л Е Х О В И Ч
аб
зО
ситнся до:
W
U
A
rJM
дан. Ціна $Ю.ООО. Легкі услівя. Гою-
139-11
JM. l^cNICOL,

КОЛЮМБЯ
І
:
українські бнзнссменн

Евген Жуковськийѓ барітон. Жуковський І Красновська, дует.


Гром. Іван Федан, відчуваючи
цілим серцем поклик ДО зби-
рагнгя жертв на дім нашим інва-
ім, переслав д о Обеднання
країпське місточко.
інх справах, голоситнсь на адрес`
жне сттрактгтковгаттнтт теорії тре-
ІІо інформації, у всіх іінсше наведе ба часу. А практика, як бачимо
ластнтеля земель в українській ко раз по разу перечеркує фапта-
стичну теорію б о л ь Ш е в й ц ь к о г о
Практикўа у всіх судах; займа
НТЬСЯ uqmn^anni. абсірактів;
WEST CHICAGO AVENUE,
C H I C A G O .

ви-і"штіа;
ILL.
feivetTTc.rY.
АГЕНТИ - НОВИЙ ПЛЯН дуже легко
дасть Вам ааробнти $50 до $100 іиж-
яеио продаючи сорочки впрост яќк CONN.
дям. Капіталу ні практики не вимаі-а-
еса. Представляєте саму фабрику. Пи-
27095(5 (Журавель 27077F (Пійшла мати на границю виготовляв контракти купна 1 про-
(Сійся, родися, на щастя.. на ту б л а г о р о д н у ціль $25. Кро- ВАСИЛЬ МАТОЛИЧ, будівництва. УІТЬ тепер по Дарові Зрнзки. MADI-
(Школярі І. Е. 7th вс GREEN STREET, дажі; Ві^провііджуе -е іґа д к'о в І SON SHIR'TS, 564 ЙгойЄ-ry,' New York.
12048F (Веселая вдова, вальс мі сего доручив $ 5 на д о п о м о г у
27083F (Зрадниця PHILADELPHIA, PA. справи; полвгожжуа сгарокраеві,
(що грубе, то добре ^ (Кармен Сильвій, вадьс політичним вязням. патентові 1 прочі справи. 191—
Відоѓрав сольо скрипкове
Павло Ѓўменюќ.
KOMHATH НА ЛІТО.
Барітон: Евген Жуковський. Н А Я Г А Р А Ф О Л С , Н- И . ЖАРТИ, 'Сто з Українців, жонатих або саііот-
27085F (Українеько-Русс. Ту-Степ. РЕСТАВРАТОР З ДЖАНСТАВН х, захотів бн зажити свіжим возду-
(ОП, піду Я Шіхер Віхер. З церковних з б і р о к на Рідний м на Lon% Island в Riverhea.l. 7,
У маляря. В І Д П О Р У Ч А Є Л А К С Т А Н .
ть з Ню Порќу, повинен зголосн-
( Жидівочка. Край.
27084F (На весіллю, при вечері — Я` хотіла би у вас замови півДжанставн: „Понад шість літ я тер.
на дивну хоробу, на котру, вигЛя- :ь на мок, адресу. Місцевість гарна.
Орхестра П. Гуменюка. (Ой, Козаче БілоуснП. Н а ' В е л и к о д н і Свята зібрано ти портрет HBRO чоловіка. дало, нема ліку. Я ходив від доктора ?Д н- і.- Р а,
чеі№иуовіП лорозі, ко- при

Я д о тѓЎѓо'не надаюся, б о до професора, а не міг дізнати полеќ- А Н . п . Й " . Г В0 Lo n пН

27093F Забава в стодолі, часть І, і 2. 27086 (01% не шуми, луже. в тутешній укр. гр.-кат. церкві -'`г'- Sound або

собі
Л D
еутіі Річн я журився, перше віктроль МОЖНА танцювати.
там за лісі Чорні очи як терен. на зазив о. Івана Жука $ 1 6 . 5 0 м а л ю ю переВяжПср мертву при не хотів так скоро л
27091 (Вівчар на сопілці. і призначено їх по половині на шати, свою родину, бо! ^ t e 0
"зква для
У"Р-._"--Р-впe
Для укі
укр.'`фар-
весілю під хатою роду. мерів. Замовляйте
4
собі тепер 36 40.Г,
тепер
(До ІІочаева на відпуст. Інтерес мій зачався
Павло Ѓўменюќ з припадковим співом. Евген Жуковський, барітон з акомп. інвалідів і сироти. Та власне мій ч о л о в і к уже псувати. Щоденно я ШЯ%
27088F (Гусяр гуси зганяє Знова дня 29. мая заговорив чувся що раз гірше Г В?- - з і . . Rirerhe^, N. Y.
орхестрн. небіщик. ' хотяй я провуві
(Хотіла мепе мати 27082F (Волокнта. 0. Ж у к знова про потреби Рід- Дицннй на сухоти,,
ПАВЛО Ѓўменюќ вносить Україну (Лист з Краю. ної Ш К О Л И І вірні ЗЛОЖИЛИ $11.- канцер, нирки, кишќп ОДИНОКИРГУКР.АПТИКАР
1 мГхур та-на ревма.- ‚ в " ^ - А Г О І ОКОЛИЦІ
у ваш дім. 65. З б і р к о ю занялися І. Бораќ Слухняний. тизм, однак нічого не
Мати заборонила Степанко- ^ ^ помагало. Одного дня
27079 (Приданії 27089 (Полька Парубоцька 1, М . Г у п а й л о .
ві бавитися з Богданќом, ` б о чггтгпі за женщину, як бона терпіла М И Х А Й Л О І І І В Е Ц R. РН.
(Пересувній. (Вальц Бандура Жертвували по $ 1 : М . Г.упай-
1 л
в
с
tenSJ", и
на солітера і переконавшись, що мої 2201 W. CHfCACO, AVENUE
70004F Хрестини в 2. частих 27090 (Молотник л о , Г. Пуцак, К. Пуцак, Г. Мар- ,то ггечеина дитина". симптоми болю подібні її, я надумав. 1

а цніах3712 — 3713
Р"ї1 -
Т Pbon. H-mbobJt
(Змарнів я Х2І2! !- Т 0 Ї м е д и ц
" " ' Мій докторі н
'рай, або гроші відда
'айець під вербами
27076Р {ОЯ піду я лугом, лугом
Д. м'едов, тенор з аков орхестрн.
.20096? (Казбек.
(Ирашай мой си
тинишнн, П. Мудрик, К. Кутян-
ська, А . Строкан, о. І. Жук, І.
8A
EITY П о хвилі, як мати відійшла
Степанко каже д о Богданќа
висміяв мене, коли я йому про се ска-
зав. Тепер я
` ^ ` Ь "A, NEW YORK. Я не можу йти д о те'бе ба- як раз що меііі бракувало. За' весь
Бораќ, Н . Бораќ; Ф. Зінкевич ОЛ№ І І 2.30 А 8.30. So^. М.І. А 3.
сміюся з доктора, бо се тутеішнї Добірний склад

м х fiKapcTB мср
топ час я певно забогато їв свинини,

8гМмі^..ет' - -
1
(Ой Мати мати, москаль в хаті
У К Р А Ї Н С Ь К І 50 цнт.; М . Петриќ 4 0 ц н т ; Д . витися, б о ти неземний, але ти бо в мені знайшовся великий хробак
C E C I L В. D . M I L L E ' S може зі сто фітів довгий. Від часу,
.Ой, де тн була? — Іван Петлях І Грмцько Когут 27067Г Кисіль ЗО цггт.; С. Т и м ц і в 25j можеш прийти д о мене, б о яколи я викинув його з Себе, нічого
Ой, іду, іду. — Д. Медовий, Тенор 27066F „КОРОЛЬ КОРОЛІВ' чемний. мені не бракує і що дня чуюся ліпше.
Ой, ие світи місяченьку. — Д. Медовий, Тенор
Ой, ТАМ тіа Иордвиі. — Евген Жуковський, Барітон
Ой, Дніпре, МІЙ Дніпре. — Володимир Ділов, Бас
Ofl, відсн гора. — Евген Жуковський, Барітон -
27066Р цнт., а решта дрібними.
27069F
27073F
270741-і нання.
Обі суми вислано д о О б є д THE KING OF KINGS
Картина Життя
ДнЄсь я праідібю дальше, в своїм інте-
ресі, котрий також іде тепер ліпше.
- К о л и ж ти маєш найтяжшу ггосді-платою не висилаємо. ,. ЛЯЕКСАНДЕР ХНЛЯК
Поправнім. — Чвасть І. і II. — Орхестра 11. Гуменюка
Спіиджак чорний. — Іван Петляќ і Грицько Когут
Старість ие радість. — Евген Жуковський, Барітон
Щедрий Вечір нині. — Евген Жуковський, Барітон
ТАМ нагорі крута вежа. — Евген Жуковський, Барітон
27070Г
27067F
27072Г
27069Г
270741
. МИКИЗ РАЌЗ, ПА.
ІСУСА ХРЙСТА
Непропустіть нагоди подивитись на
сю' картину.
Денно попол. крісла 50 ц, $1.00
працю?
— Все перед сніданком.
— Ч о м у ? Щ о робиш, тоді?!
ня цего є відходячі частн того ТШра-
— Стараюся встати з ліжка. зита. Другі симптоми є брак а п е х в у і
С(36) УКРАсЬ
"--мгоджун всякі справи правќі ч

тКЙЙ АДВОКАТ
Таіщййте. молодички. — Українська Орхестра Колюмбії 27064F На Рідну Школу в Бережанах. Ве'ч. Л ц.—$2. суб. попол. 50 ц $1.50. Wh.ieh.U 47В8 and 4799.
цеьке'весілля. — Часть ї. і II. — Орхестра П. Гумеі . 70OO2F Вечерами від ѓод. 7 до 9 під ч.
л}глеені. - Евген Жуковський, Барі-—
Вся роднтіа па весіАю. — У р —
Українська Орхестра Колюмбії
Забралк-заСралп. - ЕвЃен Жуковський, Барітон . . :
Р О С І Й С Ь К І
На д о п о м о г у
.'.' 270S4F Бережанах зібрав я $31, які ви
27065Р
Рідній

слав д о Обєднання. Жертву ва-


ди краяни з села Дришева, б е -
Ш к о л і в{
Ч
и Р
н
в Африц

мали щастя на

— Отак!Н е здибав ні о д н о
л о в а х
ВД, підкоііи попід 6ЧН
^АУтнД. часами дж
атЖ окЗ.Ї
і %, TaLt U.b-ATE-. 2193.
Бордер. — С Ф. Сарматов. КомКК го тигра! '
- - доля. — Л . Медов, Тенор . . . . . 20089F
20084F
режанського гговіту.
Жертвували: Іван Кіналь $20,
оц.лн дєвкн-в Дон купатся'.' — % МЙіоН.' Тенор .'.'.'.'.'і'.'.!.'.' 20089F М и х а й л о Маланчук $ 5 , п о $1:
KJ^faSSU. to Ннутреігг.оегяЯ. Зиюаа чуѓться якби

^ Р У - тратить на ва-

' Жадайте повного катальога україпсоких і російських ре- М и к о л а Маланчук, М и к о л а Ко-


кордів. ГЬгшітьабо приходгть до нас. ПриШліть спис рекордів валњчук, Анна Підлужна, М и ,
котрі хочете, а ми сейчас вишлемо їх вам за посліплатою ( с ! кола Гайдук з Бишок $2, а Ми'-
Мж і товаришками. Я, Мав ЯЄВШМС ВІДДИХ С№іьЬвМ м,'!

Я нещаслива, Марійко. рво ептлептич-ні напади спричиняє йей


ІО D ). Всі замовлення викопуємо скоро і ретельно' а4 хайдо Воро'на з.роѓатіпіського;
U K R A I N I A N A M E R I C A N R E C O R D CO., ` Іповіту $1.
Вірю, т о й л р у г і краяйи з
тш
і итися! так,aKo-Jv
Мені здається,' що Степан' оже.,
нився зі мною лише задля гро- м
шій. Колц
lj^ а , Ггю І я.лгТ^'й 2TRiM
i cЕ
i-. 7ф STREET
е ygyatn свою жертву. По.`бг--,тг Z `

І
В
Vp'Щ^^^^.т^І^ШШ
(Бережанщини відозвуться на

MрЬE
ооW
а;Rtf-О
.iгсЬн
доЃ
r w ,
ловіќ
Т о внеа ртакий
и ш кдурний, на " 4 ! иешкІіл-Нѓ.тГшйІть4^

wUo,r й
іоаки
ревацУ ^В
ї ТаЬ
а : Ти повинна
ту красну ці.-ѓь. r-i ----^i . ) СЯ у ляк в яо х Poem, і^ву-te, ^
хроб-ка.

гсІ
1 Р
О Т В О Р Ѓ Н І Г Ц І Л И И ЄнЬ Г В Е Ч С Р А М И ` ` u

Іван Кіпаль. " " „ Г Ноўві Uboritory. 148 НенГп.`


BulMi. Oat.
додайте 25 центів 2568