You are on page 1of 4

unv

iersy
ti of
УРЯДОВИЙ ОРГАН зАндмон
го

.ї ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ

ГРИ ЦЕНТИ. РІК XXXV.


союз Ч . 142.
В ЗЛУЧЕНИХ
Д ж е р з и Ситі, Н . Д ж . , в т о р о к , 2 1 . Червня, 1927.
ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.
УО.-І ЖХХУ. N o . 142. Jersey City, N . J., TiieacUy, June 21. 19127.
THREE ДОЛІ

СТ. ЛУИС ВИТАЄ ЛИНДБЕРГА Л Е Т У Н И П А Р А Д У Ю Т Ь В Ж Е ЗІ


СВОЇМИ ЖІНКАМИ.
БРАТ ХОТІВ СКИНУТИ
СЕСТРУ З БАЛЬКОНУ.
ПЕРЕМІНИ НАЗВ М І С Ц Е В О С -
TER НА УКРАЇНІ.
СОВІТИ ВИПРАВДУЮТЬ ПОСЛІДИ!
ГОРЯЧІ ОВАЦІЇ ДЛЯ ЛЕТУНА в й о г о Р О Д И Н Н І М

ції
С Т . Л У И С , 18, червня. — С е р е д надзвичайно
в и т а л о се м і с т о л е т у н а Л и н д б е р г а , котрий
МІСТІ.
г о р я ч о ї ева-
приїхав сюди
Б Е Р Л І Н , 17. червня. - - Жінки
Ч е й м б е р л и н а і Левина п р и б у л и Ф і я л к о в с к о г о , 21-лтінього,
П о л і ц і я арештувала
Едварда
за-
Село ПОЛОГИ, запорожської
о к р у г и , де родився г о л о в а Ра-
д о Бремен о півночі і спали с п о м е ш к а л о г о у Л ь в о в і прн вул. дн народніх комісарів Ч у б а р ,
РОЗСТРІЛИ
вчора. кінно в кабінах, к о л и д о них за Жовківськііі 74. Він, після супе- перемінюється на н о г о честь в
КАЖУТЬ, Щ О ЦЕ ВІДПЛАТА ЗА АТАКИ АНГЛП.
В у л и ц я м и м і с т а . с т а н у л и н е п р о г л я д н і товпи народа, які на- нукали їх мужі та з а б р а л и сей- речќи з с е с т р о ю А л ь б і н о ю , на- Чубарівќў, с е л о Ф е д о р і в к а — j
ч и с л ю в а н о на 500,000 д у ш . З камениць повівали п р а п о р и . Г у - час д о літаків і відвезли д о Б е р маіавсн СКИНУТИ Ї; І висоти пер- на Власівку, м а б у т ь також М О С К В А , 19. червня. — М о с к о в с ь к и й орган „ І з в є с т і я " за-
д і л и сирени, т р у б и й всякі нові прилади д о г у к у , придумані ліна. їзда в літаках таки не ду- ш о г о п о в е р х у на в у л и ц ю . К о л и честь Ч у б а р я , я к о м у на г о в о р и в перший р а з п о л о в ш і й мовчанці про послідні розстрі-
імя
с н е ц і я л ь н о на с ю о к а з і ю . Л е т у н а о б к и д у в а л н р о ж а м и . же їм припала д о в п о д о б и і во- надійшов постерунковий, Ф і - Влас, а с е л о Іванківці, ли. Він каже, шо б о г а т о з р о с т р і л я н и х б у л о б и не втратило
камя-
На великім приняттю, справленім д л я н ь о г о , й о м у надано ни заявнлн, щ о таки в о л і ю т ь ялковскі х о т і в кинутися на ньо- нецької о к р у г и — на ЗаТонівку життя, як би Л о н д о н не б у в р о з п о ч а в т е р о р и с т и ч н о ї акції, ка
т и т у л п о л к о в н и к а в резерві. їхати з а л і з н и ц е ю . П о д о р о з і д о які р о б і т н и ч о ' с е л я н с ь к а влада мусіла відповісти р о з с т р і л а м и
( з в і д с и п о х о д и т ь заступник
Запалови міста не ‚можна подивуватися, к о л и взяти під Берліна вступали вони д о Г а м - князів, банкирів і б і л о г в а р д е й с ь к н х офіцнрів. Цікаве т і л ь к и т е ,
л о в и Ради народніх комісарів
увагу, ш о С т . Л у н с се р о д и н н е м і с т о Л и н д б е р г а , та щ о літак 'бурга і М а г д е б у р г а , куди їх за- ГАРНИЙ СУБЛЬОКАТОР. що- виправдуючи б о л ь ш е в и ц ь к і р о з с т р і л и , з г а д у є т ь с я про А н -
Затопський).
Л и н д б е р г а , на я к о м у він в і д б у в історичний л е т , зветься „Дух п р о ш е н о . Л е т у н і в і їх жінок вн- г л і ю , а ні с л о в о м п р о п і д к и и е и у в Ленінграді б о м б у ані про ви-
j Павлина Фельшиньска, зя Д о с і на Україні в сей с п о с і б
Ст. Л ў и с а " . т а л и там тисячі л ю д е й , а м і с т о коліений п о ї з д , на які покликуванося передше.
справило їм гарне ирнняттє. мешкала прн вул. С`анеѓй 65 ( у вшановувано ріжних комуніс-
Завтра Л и н д б е р г б е р е с о б і день „ л е т н н ч о г о с п о ч и н к у " . Д р у г и й московський о р г а н „ П р а в д а " заявляє, щ о вся б у р -
Л ь в о в і ) , п о в і д о м и л а п'оліцію, тичних діячів всесоюзного

Б
Е
РДВ
Б
У
ОД
Е
Д
З
УШЛ
Н
ОЕ
ЇТІИ
Д
ОР
ОДИ
ГЛЯ С
Т
В
ДЕ
Р
Д
ОЖЕ
Н
Н
Е
ВЯ
ОПИ.Н
Р АЙ
КР
А
Щ О
Ї Л е в и н їхав а е р о п л н н о м , яким
кермувала німецька нільотка
Мисе Р о ш е , щ о мав всего 23 р о -
кн і є знаменитим л е т у н о м
щ о її с у б л ь о к а т о р з'абрав з с о - маштнбу, зі с н е ц і я л ь н о ю ува-
б о ю б е з відома родичів її 16- г о ю д ї ь - о с і б п о л ь с ь к о ї народ
л і т н ю дочку, Ванду, яка забра- ности (ДзєржиньЬќйй, Дом-
ж у а з і я з а х о д и т ь с я від плачу над р о з с т р і л а м и к і л ь к о х контр-
р е в о л ю ц і о н е р і в , а з а б у в а є , ш о в самій т і л ь к и Б о л г а р і ї в 1926
році р о з с т р і л я н о 356 комуністів, а 50,000 арештовано, а в З л у -
чених Д е р ж а в а х з а б и т о за 6 місяців 42 р о б і т н и к і в , 820 ранено,
ла г а р д е р о б у і готівку. О б о є б а л ь , М а р х л е в с к и й , У н ш л і х т ,
МАЄ С Т У Д І Ю В А Т И ВІТРИ, МРАКИ, Л Е Д И И ИНШІ а 2,078 з а а р е ш т о в а н о .
втікли в невідомимў-напрямку В о р о в с ь к и й , Кон і т. п., навіть
-НЕБЕЗПЕКИ ПОДОРОЖИ. Вєчоркевич і Багінськйй!), а
ЗВІЛЬНЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ
НЮ ИОРК, 18. червня. — В і д о м и й американський
Берд все щ е жде на гарну п о г о д у зі своїм в и л е т о м у б е з п с -
летун
ПОСЛІВ. ГРОШІ ПРИБУВАЮТЬ. т е п е р черга п р и х о д и т ь і на ук-
раїиських комуністичних, дія-
ВЖЕ ЗЇХАЛИСЯ НА МОРСЬКУ КОНФЕРЕНЦІЮ. -
реривну д о р о г у д о Е в р о п и . В Р і в н о м у почався дия 27-го „Українська Нива", орган ів. Українство таки йде в г о р у СЕРЕД ДЕЛЕГАТІВ ПАНУЄ Д О Б Р И Й НАСТРІЙ.
Х о ч а й о г о л е т б у д е вже гретим з ряду л е т о м з А м е р и к и , все травня процес протиўкраїн- П і л с у д с к о г о на українській м о - і наші л ю д и вже зважуються і
ських п о с л і в — К о з и ц ь к о г о , ві у Варшаві, 'то в и х о д и л а д о , місцевих, своїх діячів ЖЕНЕВА, 19. червня. — Американський представник ка
таки Берд каже, ш о він б у д е мати основнійші завдання як шану-
Чучмая і Павла Васильчука, о б - сі щ о тижня, б у д е виходити на̀, вати. м о р с ь к у конференцію амбасадор Ґ и б з о н дав в своїм г о т е л ю
два п о п е р е д н і . К о л и л е т и Л и н д б е р г а й Ч е й м б е р л и н а д о к а з а л и ,
лованих за н і б и т о п і д б у р ю - д а л і сім разів на місяць — 1,5, м а л е приняттє д л я д р у г и х д е л е г а т і в , щ о приїхали на наради.
що п о д о р о ж з А м е р и к и д о Европи є м о ж л и в а , він х о ч е ви-
і промови в Почаїві. Д и в о - 10, 15, 19., 24 і 28 числа к о ж н о г о З т о г о , щ о між телєгатамн панував д у ж е сердечний тон,, вно-
найти, котра дорога є найкраща. Він з б и р а є т ь с я кермувати
В К Р А В 500 Д О Л А Р І В І В Т І К . сять, щ о конференція готова увінчатися позитивним у с п і х о м .
своїм л і т а к о м як к о р а б л е м ; б у д е покрнстовуватися морськими глядннй цей процес. Ведеться місяця.
її вже третий рік. Перший суд У в е с т и б ю л і М і с ь к о ї Каси 0 - Д е л е г а т и д у м а ю т ь тепер г о л о в к о над л и м , як притягнути фран-
інструментами; б у д е с т у д і ю в а т и донесення про п о г о д у з ко-
п о с л і в засудив, а л е апеля`цій- щадности ў Л ь в о в і п о п о в н е н о В цуськнх і італійських д е л е г а т і в , які прийшли на наради тіль-
р а б л і в , л е д и , мраки, вітри й д р у г і обставини п о г о д и , щ о б и на
КОНЕЦЬ дововижнопо ки в ф о р м і „ д о р а д н и к і в " і „ і н ф о р м а т о р і в " . І
о с н о в і сих усіх даних найти, яка д о р о г а межи континентами ний суд в Л ю б л и н і зніс, присуд. с у б о т у , 28. травня ц. p., Знаину
ПРОЦЕСУ.
найліпша й н а й б е з п е ч н і й ш а . Знов Найвисшнй Суд уневаж- крадіж. В хвилі стиску, ш т у
Він г о в о р и в нині, щ о відай вилетить у вівторок вечером. нив рішення л ю б л и н с ь к о г о су-
' З г о д о м відбувався
Д і я л о с я цс у вересні 1925 ро в и т в о р е н о г о , вирвав невідомий
с у д аж ку, КОЛ`И .ДО' львівської тюрми справник з рук клієнтки каси,
ШАНКАРЕ ІДЕ НА ПРОТИНІМЕЦЬКІМ КОНИКУ.
Н
АВ
ЗА
Л
ИМС
ІТО П
С
ІЛЯ линдберга.
П Е Р Ш Е МІСТО С Ь О Г О ІМЕНИ П О В С Т А Л О В СТЕЙТІ
Вільні, але

Іісля дводнсвної
в і д р о ч е н о ; при вул. Ваторїя привезено но- п о м і щ и ц і В о л о д к е в н ч е в о ї пач-
його
тепер с у д и л и у Рівному. л і т н ч н о г о вязня Костинюка. я- ку д о л я р о в и х банкнотів на су-
розправи к о г о в нелюдський с п о с і б ска- 500 д о л я р і в . На нагле заря-
о г о л о ш е н о 28. травня ц. р. пі- тувала п о л і ц і я та ледвн ж и в о г о джсння прокуратури замкнено
ОБВИНУВАЧУЄ НІМЦІВ В НЕЩИРОСТИ. —
ПРЕСА НЕ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ПРЕМІЄРОМ,
ФРАНЦУСЬКА

П А Р И Ж , 19. червня. — В місті Л ю н е в і л , яке з н а х о д и т ь с я


на арені, на якій з в о д и л и с я б о ї з Німцями підчас світової вій-
ПЕНСИЛВЕНІЇ. зн і в ночі присуд,, яким зві.іь-j привезла сюдні зі Стрия. И о л і - зараз всі в х о д и д о - м а с и к-не- ни, в и г о л о с и в француський премієр Поанкаре сеї неділі п р о -
С Т . Д Ж А Н С , П А . , 18. червня. — На стейтовій д о р о з і між нено обвинувач . від вини Зтичні українські вязні, щ о від реведено о с о б и с т у ревізію у мову, в якій по с в о м у давному звичаю накинувся знова на Н і -
6
- Гейзелтюмом- а Вилкс-Баре, н е д а л е к ѓ і я І ^ А Л В е р т с а , п о в с т а л о кари. ( б у в а ю т ь тут д о в г о л і т н ю кару, о с і б , але б е з у с п і х у . меччину. й о г о 'мова ніяк не йде в парі з д у х о м Л ьокарна і з
т е п е р н о в е м і с т о ч к о , яке названо після п е р ш о г о американсько- Присуд зробив велике Врі jзробили.з ц ь о г о приводу дс- змаганнями Бріяна, довести д о правдивого п о р о з у м і н н я між

федерацяі працікуш
заки
нд
ра
іє
ів. „червоним" терор родин
г о л е т у н а , щ о дістався з А м е р и к и д о Европи, Л и н д б е р г о м . жіння в цілім місті.

ПІД ЗНАКОМ СПОРТУ.


монстрацію.

волюційні пісні.
діставши
кричали, домага- Б Е З П Р И Т У Л Ь Н І Н А
ючися л ю д я н о с т н й співали ре-
Тоді дозорні,
приказ перевести вя-
Державні і громадські
новн України утримують
УКРАЇНІ.

уста-
125
Францією а Німеччиною.

Поанкаре згадав за війну і ті терпіння, які ч е р е з ню пе-


реніс і переносить щ е й тепер француський нарід. Він заявив,
тисяч безпритульних дітеі що він не м о ж е навіть казати народови, щ о б и з а б у в за ті
П О Д А Є ЦІЛУ ЛІСТУ РОБІТНИКІВ, НАПАДЕНИХ П О ДОРОЗІ Як б у л о заповіджено, д о знів д о Ь р и г і д о к , у звірський
д о РОБОТИ. їх будинках. М и н у л о г о терпіння, б о в т о й с п о с і б він би дораджував Французовѓі ам-
Л ь в о в а з'їхала зі столиці Закар- с п о с і б п о б и л и інжиніра М е л ь -
НЮ Й О Р К , 18. червня. — Едвард Ф . М е к ґ р е й д і , секретар року підібрано з у л н ц ь 14 ти- п у т а ц і ю д у ж е важної части т і л а і д у ш і . З т о г о од`наче нс вн-
патської України У ж г о р о д у ника, Зиб.тікевнча та иишнх.
к о м і т е т у А м е р и к а н с ь к о ї Ф е д е р а ц і ї Праці д л я реорганізації ку- дружина к о п а н о г о мяча „ Р у с ь " , Ця справа викликала обурення сяч дітей, ц ь о г о року мають х о д и т ь , щ о нарід француський м у с и т ь мати вічну-ненависть
шнірської юнії в Н ю П о р ќ у , видав п ў о л и ч н у зая'ву, в котрій намір п і д і б р а т и щ е 11 тисяч д о своїх сусідів Німців, які спричинили ті б о л і . Н і . Г е р о й с ь к и й '
а з нею к і л ь к о х громадян зі се- ц і л о г о к у л ь т у р н о г о світу, стяг-
каже, щ о „ ч е р в о н і " страйкарі в с ь о м у п р о м и с л і нападають безпритульних, але багато ще і джентельменський француський нарід нераз вже дав д о к а з и ,
кретарем соц.-дем. партії К л о - іула з Варшави окремі слідст-
навіть н а . д о м и р о б і т н и к і в , які не вийшли на страйк. Він п о д а в чураком. П р и ї з д закарпатських за, а е п і л ь о ґ її такий, щ о тепер л и ш и т ь с я на ў л и ц я х , б о нема щ о він вміє в о р о г і в поконати, а л е вміє і забувати ті б о л і , які,
' л і с ѓ у 360 р о б і т н и к і в , які ке в и й ш л и на страйк, а котрих страй- І гостей став н а г о д о ю д о вияву поставлено політичних вязнів куди приміщувати безпри- й о м у завдано. Т а д о цего' треба щ и р о ї в о л і з б о к у в о р о г і в ,
куюча менчість нападала в ї х д о м а х , ш о б и заставити їх в и й т и " сердечних почувань національ- перед суд за - - бунт і п о б и т т я т у л ь н и х . В складі б е з п р и т у л ь - а в` тім випадку з б о к у Німців. Ц е г о о д н а ч е не видно. Н і м е ч -
на страйк. Л І с т а п о д а є ч и с л о р о б і т н и к і в , напалених п о д о р о з і иих по дитячих будинках є 20J чина м о г л а вже давно щ и р о заявити, ш о вона зрікається по
ної с п і л ь н о т і . П о ч и н а ю ч и від) тюремної с л у ж б и .
д о праці. тисяч переростків, се зи. с п о - щ и р о с т и , не під п р и м у с о м , а л е з д о б р о ї в о л і , А л ь з а и і ї 1 Л ь о -

М
ІГР
ІАНТИ П
ОТ
Р
Е
БУ
Ю Т
ЬВМ
ІЕ
НЧ
Е Г
Р
ОМА

ІЯ
НС
Ь
КО
Ї
Гребенова, на кожній б і л ь ш і й
Розправа ` р о з п о ч а л а с я 20. сібних д о р о б о т и підлітків. тарингії та ш о вину за світову катастрофу не п о н о с и т ь ні-
стації (Сколе. С`иневідсько.
травня ц. р. проти с л і д у ю ч и х
ПОМО1
Я
К РО
ДОИТАМЕРИ
КА
НЦ
мецький нарід, а л е німецький кайзер та німецькі юнкри. Т о г о
С т р и й ) з у с т р і ч а л и милих г о -
о б ж а л о в а н н х : інж. А . Ме.тьни- в с ь о г о досі не з р о б л е н о , х о ч в 1870 році п о с т у п и л и в подібний
стей сотні громадян, з а к и д у ю - МІСТ З Б О Ф А Л О Д О Ф О Р Т
ка, ІЗ Зибликевича, Б. Зелено- №І. с п о с і б Ф р а н ц у з и . Н і м ц і , як видно з т о г о , ш е д о с і с о л і д а р и - ,
їх цвітамн. У Л ь в о в і , х о ч цс ѓо, В. Коваленка, М . Бігуна, Г.
МИЛОСЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВИДАЄ ЦІКАВИЙ РАПОРТ. Д н я 1. червня Отворено д л я з у ю т ь с я з п о л і т и к о ю кайзера.
б у л а 11-а год. ночі ( п я т п н ц я ) , Кранця, Р. Барановського, Ф.
НЮ Й О Р К , 18. червня. — Н ю й о р с ь к е М и л о с е р н е Т о в а р и - Німеччина рівнож не виконала з о б о в я з а н ь , вона не розвя-
з і б р а л о с ь д о .500 о с і б і з г о т о в и - В о р о б ц я , Д. Кеппеля іі І. Вайн- у ж и т к у новий міст понад ріку
ство в ‚свс-їм звіті з а п е р е ч у є ц і л и й ряд д у м о к , з а г а л ь н о л р и н я - зала мілітарних організацій ні не з н и щ и л а фортнфікаШй, вона
ли гостям зустріч, якої давно штока. Скільки винні о б ж а л о - Наягару між містом Б о ф а л о і
тнх а м е р и к а н с ь к о ю с у с п і л ь н о с т ю . М е ж и инчим звіт каже, щ о й раз-у-раз заявляє, щ о не б у д е м о г л а сплатити рехарацій.
не о г л я д а в львівський двірсць. вані, видно найкраще з т о г о , Ф о р т Ірі в Канаді. Міст 'коштує
думка, н е м о в б и п о м о ч и з п у б л и ч н н х м н л о с е р н и х інституцій Ц і л а та бесіда преміера не викликала д о б р о г о вражіння на-
Після привітів, під звук пісень і щ о представив у с в о ї х зізнап- 5,500,000 д о л я р і в і називають!
п о т р е б у в а л и г о л о в н о імігранти, є неоправдана. Т о в а р и с т в о ра- віть серед париської преси, яка подала, щ о треба надіятися
окликів „ с л а в а " , гості від'їхали нях інж. М е л ь н и к , я к о г о д о - й о г о м о с т о м мира на памятку
х у н к о м д о к а з у є , щ о американські у р о ж е н ц і вживають мило- від п р о м о в преміерів фактів і певних позитивних заключекь,
до Н а р о д н о ї Гостинниці. В су- зорці виво.тікли б у л и з келії за ' т о г о , щ о через с т о л і т пе б у л о
сердних інституцій б о г а т о частійше, як імігранти. а не самих ф р а з .
б о т у й н е д і л ю перед п о л у д н е м ноги, тяѓли по сходах, б и л и та ВІЙНИ між Канадою і Злученими
Т о в а р и с т в о п о д а є причини, які з а с т а в л я ю т ь л ю д н й шука-
звиджувалн вони українські му- конали ч о б і т ь м и , а к о л и пере- Державами.
ти за п ў о л и ч н о ю д о п о м о г о ю . На й о г о д у м к у , г о л о в н о ю прн-
ч и н о ю е п о с т е л е ќ н е о б н и ж е н н е з а р о б і т н о ї з а п л а т и та п о д о р о -
зеї, інституції і т. д.. а о б и д в а везли н е п р и т о м н о г о д о Бригі-
ПРИСУД В ПОЛІТИЧНІМ
ПОБИТО АМЕРИКАНКУ НА ПАРИСЬКІМ ЦВИНТАРІ.
о н о п у д н я змагалися з „Укра- док, к и н у л и ' й о г о д о пивниці,
жінне к о м і р н о г о . ПРОЦЕСІ У ВІЛЬНІ. Н А П А Д У Д О К О Н А В ПРОВІДНИК В ЦІЛЯХ РАБУНКУ. "
ї н о ю " . В н е д і л ю вечером від- де він на б е т о н о в і й д о л і в ц і пе-
Звіт з в е р т а є у в а г у на зріст числа занедужань на серце. Д н я 10. травня закінчився у' ПАРИЖ, 19. червня. — П р о в о д и р , який п р о в о д и в М и с е
бувся в салях Н а р о д н о г о Д о м у рележав дві д о б и . Л і к а р і ствер-
Мері Стюарт п о париськім цвинтарі, вдарив її н а г л о п о г о л о в і ,

М
С
ІТО Н
ЮЙО
Р
К МАЄ В
И
КУ
ПИ
Т
ИПД
ІЗЕМНІ ЗЕЛ
ЗІНИЦ
.І ребра, В і л ь н і п р о ц е с п р о т и 32 Бідору-
равт; на який численно з і н ш л о - д н л н в него зломання
ся українське громадянство'. Г о - підбиті очі й синці по ц і л о м у синів, о б ж а л о в а н н х в прина- а відтак по л и ц и , вибив два з у б и , з а б р а в з о л о т у папіросницю
стеії`привитав прекрасною про- лежности до Комуністичної і втік. Н е п р и т о м н у Мисе Стюарт відвезено д о американсько-
тілі.
м о в о ю г о л о в а Просвіти М . Га- Партії Б і л о р у с і . 13 о с і б звільне- го шпиталю.
П Л Я Н П Е Р Е Н Е С Т И Н А М І С Т О В Л А С Н І С Т Ь 217 М И Л Ь Це саме зізнавалн й прочі,
.тушинський. Від гостей промо- нено, прочих з а с у д и л и на т ю р - Впала вона ж е р т в о ю числеќних бандитів, які і крутяться
ЗЕЛІЗНИЦЬ. щ о зазнали рук і кованих ч о б і т
вив секр. К л о ч у р а к . Спільна за- му від 12— W-z р о к у . Р а з о м за- б і л я цвинтарів і ж д у т ь на б о г а т и х чужинців, яких о б р а х о в у ю т ь .
НЮ Р Ї О Р К , 181 червня. — С а м у е л ь О н т е р м е й е р , с п е ц і я л ь - 1
дозорців.
бава протягнулася до самого с у д ж е н о на 109 л і т тюрми.
ний адвокат к о м у н і к а ц і й н о ї комісії, в и р о б и в плян, після я к о г о По кількадневній розправі,
нюйорсь'кі надземні й підземні з е л і з н н ц і т р о х систем м а л и б и
стати власностќі міста.
рана.
вязнів звільнено від вини і ка-
СКІЛЬКИ 'КОШТУВАЛИ ВАР-
ЧЕЙМБЕРЛНН І ЛЕВИНУ ВІДНІ.
ри, б о не д о к а з а н о їм ж а д н о г о
СТРАШНА ЗАЛІЗНИЧА IIIАВСЬКІ В И Б О Р И Д О МІСЬ- М И М О З Л И В И 1M,000 Л Ю Д Е Й В И Й Ш Л О I X П О В И Т А Т И .
К о л и гілян перевести в ж и т т я , м і с т о с т а л о б и властителем з л о ч и н у . Ц е й б у л о д о иредба-
КАТАСТРОФА. КОІ Р А Д И У В А Р Ш А В І ? В І Д Е Н Ь , 19. червня. — Ч е й м б е р л н н І Л е в и н приїхали з М о - -
217 м и л ь з е л і з н и ц ь . В руках приватних п і д п р и є м ц і в о с т а л а б и чення і т і л ь к и дивуватися тре-
л и ш е н ь частина Б р о д в е й о в о г о с о б в е ю , д о в г а на 48 м и л ь . К о ш т а В Еспанії мала місце страшна ба, на щ о тягнено л ю д е й по су'- Платня персоналу г о л о в н о г о нахіюм д о Відня. Т у т з р о б и л и їм о в а ц і ю цікаві В і д е н ц і , які
купна м а л и б и виносити 238 м і л і о н і в д о л я р і в . залізнича катастрофа, яка по- дах, замісць потягнути одино- в и б о р ч о г о комітету винесла обступили цілу` д о в г у д о р о г у , якою їхали летуни до готелю
встала ізза зударення тягаро- ко винних д о з о р ц і в . Вязнів б о - 4С0 тисяч з о л о т и х . Квоти, І м п е р і я л ь , в якім ві лету плено `ім кімнати, призначені звичайно
в о г о та о с о б о в о г о п о т я г у . Чи- ронили адвокати: Ганксвич, видали окремі партії на вибо-і д л я л а к у ю ч и х . В е ч е р о м б у л и вони на' вечері в американського
УРЯД З А Х О П И В ОРУЖЕ, ПРИЗНАЧЕНЕ ДЛЯ МЕКСИКА. с л о ранених та вбитих виносиТь В о л о ш и н , Герасимович, М а р і ѓ - ри, д о х о д я т ь певно д о к і л ь к о х і п о с л а , а на д р у г и й день прийме їх президент австрійської рес-
300 о с і б . чак і Keep. міліонів з о л о т и х ! п у бликн і над г о р о д и т ь медалями. „
С А Н і І Е Д Р О , К а л і ф о р н і я , 18. червня. — Департамент су-
дівництва прииазав задержати два т р о к и , повні амуніції, при-
значеної д л я висилки в М е к с и к о . К у п е ц ь , щ о вислав с ю я м у н і -
цію, вкривається перед ф е д е р а л ь н и м и урядниками.
OfOMObA"- (LLIERTXi

З
г тім
аваѓ pubiish-d dally azcapl Sunday! aad ЬоІМаує
fa Grand Street, Jersey City, N. J. s
КІЛЬКА ДУМОК З НАГООДИ РОКОВИН СМЕРТИ
дім с е л і і місточку д о б і р н і б і б -
л і о т е к и з українськими книж-
І камн, щ о б и цими книжками за-
ПАМЯТАЙМО НА ДІМ УКРАЇНСЬКИХ
' Owe ad fy tee Ukrainian Hatlonal АносІаМоа, Heg ІВАНА Ф Р А Н К А хопити і п о л о н и т и в першій Мі- У. IUD А ПІП ID
Edited by Editorial Committee. J рі цих селян, щ о вже мають п о -
leuraH aa Second Class Mall Matter at the Post Office ol Jersey City, N. J. „ Н е в ж е ж т о б і на т а б - ною смертю, як з г и н у л и в ста чатќову науку. Щ о л и ш потім
, MM Merck. JO, 1911, under the Act ol Marck 8, 1879. разом із ними — потягнути за
л и ц я х залізних записано ровину славні Спартанці і 1

в сусідів б у т и гноєм..." Термопгільському ярі. Зразу — с о б о ю д о книжок і анальфабе-


п р и г о л о м ш е н і цим ударомў — тів.
SUMSCRu-TiON RATES- ПЕРЕДПЛАТА: Великі наші поети, письмен- Таку раду л е г к о подати і на-
' IBgaa cents a copy. Поодиноке число три цеѓѓп. с к л а д а л и ми вину за свою нев-
ники — Т. Шевченко, їв. Фран-
Омв умѓ % 7.00 На рік —_ —J 7.001 дачу т о на антанту, т о на наших иисати, не л е г к о її однак вико-
Mx moBths % 375 На пів poxy . J w v — - . . x - . w k - . f 3.7S ко, М . Шашкевич — л и ш и л и б л и з ь к и х сусідів. Після о т с ь о г о нати. Всеж таки, - виконати її
Трем aoatka . . .$ a.oo нам б о г а т о високих д у м о к і за-
х в и л е в о г о приголомшення при- можна.. Одинока рада, щ о б на-
м
На трн місяці - , 2.00
повітів. Ц і заповіти повинні ми
, НгЩш џлщ Ввѓі., ATY Bstesi В Джеран Снті І Заграяицею: ходиТься нам сказати с о б і пра- гні громадяне через плебісцит
тямити, як молитву, тай збері-
І М year . t ..'Ю.00 На рік . . . . . . . . і. .І,—....S10.0QJ вду в очі, а саме, щ о головна м о г л и ВИКИНУТИ ЗІ села так са
Mx ааоаом і 5.oo На пів року 5 00; гати їх і виконувати, як віще
YBree snonUii „ . .f 2.75 На три місяці , У 2.75 ( с л о в о народних пророків. причина нашої невдачѓ л е ж и т ь І-мо трафіку, як можна через
За кожду аміну адреси платиться 10 центів. у першій мірі в неграмотності. плебісцит викинути вже корш-
- За оголошення редакція не відповідає. Минає сто літ, к о л и т о над му. Г о в о р ю це і ггишу це на під-
І в політичному неосвідомленні
З Канада належить висилати гроші лише на т. зв. Foreign Money Order. галицькою з е м л е ю , мов жайво- нашого селянства, робітництва ставі досвіду. Б у л и часи, к о л и
Телефон „Свободи": 498 Mont-omcry. Гел. У. Н. Союза: 1838 Mont-ornery. ронок на провесні, відозвався і дрібного міщанства. на селі ніяк не можна б у л о по-
К О Ж Д И Й УКРАЇНЕЦЬ, КОТРИЙ НЕ М А В ЗМОГИ БРАТИ УЧА-
Адреса: "SVOBODA", P. О. вОХ 346, JERSEY CITY, N. J. до нас незабутній Маркіян Ш а
шкевич: „ Р а з о м , разом, х т о сил
Великі маси н а ш о г о н а р о д у ' ‚ б о р о т и пиянства. В моїх т р о х С Т И В В И З В О Л Ь Н І Й Б О Р О Т Ь Б І У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Н А Р О Д А , ХАЙ
не вміють читати, ні писати.)громадах у 1920 році, к о л и у-
ПАМНТАЄ ЗА ІНВАЛІДІВ ТОЇ БОРОТЬБИ. НАШИМИ АМЕРИКАН-
, ПОСЛІДОВНИЙ САМОСТІЙНИК має, гоніть з Р у с и мраки тьма-
зависть най вас ис спиняє,
З р о з у м і л о , щ о вони не знають пало право пропшацп,
своєї рідної історії, НІ ИИСЬМЄН- відповідні громадські ухвали
через

С Ь К И М И Ж Е Р Т В А М И П О Б У Д У Й М О Т О М У У ЛЬВОВІ Д І М УКРА-
Видавалося, щ о справа ірляндсько-англійського конфлік- разом к світлу, други жваві!" ства; їм невідомі межі, ні ирос- позамикали ми всі коршмн,`і я
` т у вже так як би б у л а полагоджена. Ірляндія являється тепер Щ е сильніЃѓше і г о л о с н і й ш е
о ф і ц і я л ь н о як „ А й р і ш Ф р і С т е й т " та має по чужих державах кликав д о нас безсмертний Ta^j своєї минувшини, с в о й о г о ро-
тори батьківщини. Не знаючи селі пе стало пияків. Ї Н С Ь К И Х І Н В А Л І Д І В , А В С І Ж Е Р Т В И Н А Т У Б Л А Г О Р О Д Н У ЦІЛЬ
„ Ґ с л є г е н г а н т махт Д і б с " (на-
своїх дипльоматичних представників, має т а к о г о і в З л у ч е - р а с . Ш е в ч е н к о : „ У ч і т е с я , -брати ду, своєї батьківщини, далека ѓода р о б и т ь з л о д і я ) . У с у н ь м о ШЛІМ Д О КРАЮ ЧЕРЕЗ:
них Державах. її приналежність д о бритійської імперії явля- думайте, читайте — і чу ім також л ю б о в і трівога за б у -
по селах коршми і трафіки, і'
еться о т ж е б і л ь ш е ф о р м о ю б е з змісту. ж о г о научайтесь, й с в о г о не џу- дучність народу. Не ліпше ма-
з б е р е м о гроші па книжки і б і б O B Y E D N A N Y E , Р . О. B O X 4 1 1 , P H I L A D E L P H I A , PA,
По довгій б о р о т ь б і ірляндсько-англійський д о г о в і р , який райтесь. — Обніміте, брати мої, ється річ із цією частиною ук-
ліотеки. М ї г б н хтось іще поста-
визнавав ІрляНдію як вільну державу, знайшов таки серед Ір- найменшого брата, нехай мати раїнського насслеіпгя, яке з д о -
вити питання, де нам набрати
ляндців б і л ь ш і с т ь , а Імон де Валера, довголітний р е с п у б л и - усміхнеться, заплакана мати!" б у л о початкову освіту. Щ о ж ,
цих книжок, і які саме книжки J письменників цікавиться в нас г н о ю , а х т о духа накормить
канський провідник, завзятий і послідовний в о р о г А н г л і ї , який Отсі нсчувапі у нас д о т о г о ча- цю освіту дала їй школа, — ду-
знайдуть під цю пору попит і ' і с т о р и ч н и м и подіями, й ми вже вас, т о й з і л л є т ь с я зі мною.
'був противний всякому звязкови з А н г л і є ю , остав в меншости, су кличі — живою народггьою же часто чужа (московська,
покупців серед наших селян? маємо б о г а т у історичну леќту-J Т о т і важні перестороги Іва-
а навіть мусів через свою ворожість д о А н г л і ї довгий час скри- м о в о ю — з р о д и л и в Галичині польська, румунська, мадярсь
Наш нарід, перебувши світову ру. Ќромі книжок історичного гга Франка треба нам взяти.собі
ватис'я від тюрми. вслитни, — співця і б о р ц я за к а ) . Українська дітвора не ви
війну Гг світову р е в о л ю ц і ю , не змісту, треба таксамо видати г л и б о к о д о герця — усім, б е з
Т е делЗалєру не так л е г к о розчарувати І завернути з й о г о в о л ю 5'країни — Івана Франка. несла з тієї ніколи ні знання, ні
може вже вдоволитися якими- осібними летючками кращі іс-'ріжниці. Укра'їнцям — абч не
самостійницького шляху. Він не залякався тим, щ о й о г о ізе- У своїй найкращій б о є в і й пое рідної історії, ні рідної мови,
б у д ь книжками. Сьогодні'наука торнчні поеми Т. Шевченка, я к : ' с п о в н и л о с ь 'иншс, щ е страшні-
мляки, а навіть і велике число другів відвернулося від й о г о мі „ В е л и к і Р о к о в и н и " кликав в чужій школі не навчил`ася,о виспеціялізована, і нам треба Розрита могила, Чигирин, шс віщовання ц ь о г о ж письмен-
крайно о п о з и ц і й н о г о становища. Він твердо стояв при своїй Ів. Франко в 1898 р. на цілу Ук також л ю б и т и науки, ні кпи-1 з
зі всіх царин науки збирати Гамалія, Тарасова ніч, Х о - ' п и к а з й о г о П р о л ь о т у д о М о й -
ідеї далі. Він далі агітував і проповідував повну независнмість раїну громовим г о л о с о м : „ К о
жок. Тільки в рідній школі свій І знання. Міжтггм книжки мусять лоднин яр, Сон, Кавказ; Іва- сся; Н а р о д е мій, замучений,
Ірляндії, він далі стояв і стоїть д о сегодня за знищеннем всякої жднй думай, щ о на т о б і міліо
рідний учитель може навчити 'бути писані прист'упним сггосо- на Франка: Великі Р о к о в и н и , ' р о з б и т и й . . . Невжеж т о б і на та-
тіни рабства і поневолення. 1 видно, щ о й о г о завзятий д у х нів стан стоїть, щ о за д о л ю мі
дитину л ю б и т и свій рідний н а - ' б о м , щ о б и вони б у л и в силі за- Каменярі, П р о л ь о г д о М о і і с е я б л и ц я х залізних записано в су-
трафляе д о душі ірлякдського народа, коли при послідних ліонів мусиш дати тн отвіт! Д о
рід, свою мову і свою вітчину. І хопити і зацікавити читача, Гг т. ин. Такі поеми ігаша м о - ' с і д і в б у т и гноєм, — т я г л о м у їх
виборах Імон де Валєра цілком несподівано з д о б у в д л я своєї в е л и к о г о моменту б у д ь ѓ о т о
А в т о р цих стрічок працює вже - Ми маємо вже ряд видань, я- л о д ь , х л о п ц і і дівчата повинні поїздах бистроїздпих? Нев-
партії найбільше число місць в ірляндськім парляменті. Тими вий кождий з вас, кождий мо
35 літ по-еелах, як священик. За кі відповідають цим вимогам. В о б о в я з к о в о виучувати на п а - ! ж е ж по вік у д і л о м т в о ї м буде
виборами спричинив він навіть немалу крізу в уряді, б о цей, же стать Богданом, як надійде
-цей час пізнався я може б і л ь ш е останніх роках почали в нас по- мять, аби стати членами п р о с - ' у к р и т а злість, о б л у д л и в а ію-
будучи позбавлений б і л ь п ю с г и , мусить іти з де В а л е р о ю на слушний час!" Бо — „ п р и й д е
як в 35 селах з нашими селяпа- являтися навіть спеціальні б і б - вітних і рухаггковггх товариств.'кіриість у с я к о м у , - щ о з р а д о ю і
компроміс. Та тут новий, щ е один клопіт. час і ти огнистим видом зася ми, але в цих усіх селах не стрі- ліотскн, посвячені популярнза- П о г л и б л е н н я культури серед р о з б о є м т е б е скував і заприсяг
Входячи д о парляменту, мусів би Імон де Валєра і й о г о дсш в народів вольнім колі... І
гав я 35 селян, які л ю б и л и бн ції знання. Т а к о ю б і б л і о т е к о ю широких мас українського на- па вірність?
сторонкикн з л о ж и т и присягу на вірність англійському к о р о -
глянеш, як хазяїн домовити читати і купувати книжки—так є пр. б і б л і о т е к а „Знання", щ о роду, це рішучіѓй ііаказ хвилі. І Џ

леви. І Тут х о д и т ь тільки о пусту формальність. А л е де Валєра


ио своїй хаті і по своїм п о л і " . само, як л ю б л я т ь видавати щ о почала була виходити під ре-
І цеї формальності! виконати не х о ч е . Він заявив, щ о ні він ні Велике є значіння матеріяльно- С в о ю п о е м у „ М о й с е п " і нро-
Цей час прийшов скорше, я дня гроші то иа тютюн, т о на дакцією проф. ОМ. Терлецько-
другі посли з й о г о партії такої присяги не з л о ж а т ь . Він г о т о в го д о б р о б у т у , одначе так само л ь о ґ д о тієї поеми написав по-
ми надіялись скорше, як й о г о наииткн. К о л и б так кождий чи-, го. „Знання" видало вже низку
піти на уступќи і працювати в парляменті д л я д о б р а с в о г о на- важне є присвоєння д у х о в и х ' е т в 1905 році. Х т о з нас читав
надіявся може й сам Франко — тальник тоті гроші, які він вн- цікавих книжок, і нони зна-
рода й Ірляндії, разом з другими послами, але тільки тоді, коли цінностей. J тоді цю поему і не з р о з у м і в та
тільки ані наш нарід, ані про дає на тютюн і на наѓѓйтќи, вгг- к о м л я г ь читача з підставовнми
не б у д у т ь вимагати від него присяги вірности англійському Під цим кутом п о г л я д у не гге відчув її глибини, т о й гір-
Відѓѓнќѓі нашого народу „ д о ве давав на книжки і науку, т о у відомостями з географії, істо-
королеви, якої він як принціпіяльннй самостійник з л о ж и т и не від речі пригадати характерне-! ким б о л е м і с т и д о м покриєть-
л н к о г о ‚моменту" не б у л и ще як нас в кождій, навіть найбідні- рії, гігієни іі т. -ин. На осібну
може. І виходить, щ о уряд здається б у д е мусів піти на ком- тнчні слова н а ш о г о ' б о р ц я й ся с ь о г о д н і , читаючи пораз
слід готбві, тай пе вдержались шій хаті б у л а б добірна б і б л і о - підтримку з а с т ў ѓ у ю т ь історнч-
проміс і не класти натиску на присягу. каменяра, "Івана Франка: Г о р е д р у г и й п о г р о з и і перестороги
хазяїнами у своїй хаті і на сво- тека, і ми, Українці, належали- ні б і б л і о т е к и ( Т - в о „ П р о с т і т а " вам, нетямущі раби, па гордцуі в е л и к о г о письменника.
Отеє є гарний примір п о с л і д о в н о г о і б е з о г л я д н о г о б о р ц я
їм полі. би д о найкультурнішнх народів популяризуй українську істо- котурні, б о ведуть вас, неначе
І провідника народу в б о р о т ь б і за д о б у т т я державної само- О. Іван Гарматій,
стійкости. На такім примірі м о ж у т ь виховуватися свобідні г о - Був цс тяжкий, дуже б о л ю - на світі. Т о м у , щ о б и вже раз р і ю ' в „Історичних л и с т к а х " ) . сліпих, ошуканці і дурні. XTOJ
парох у Стриганцях.
рожани. імон де Валера узнає тільки присягу на вірну с л у ж б у чнй удар для всіх свідомих Ук- покінчити по наших селах зі О с о б л и в е зацікавлення виќли з д о б у д е всі скарби з е м л і і над
свому народови. Присяга, зложена в користь` ворогів с в о г о ;раїнців, о с о б л и в о для членів т е м н о т о ю і анальфабетнзмом,! кують у наших читачів п о в і с т и ' в с е гх п о л ю б и т ь , т о й сам с т л і є
ч народа, д л я него не і с т н у е ґ Т у засаду проводить він в життє не І нашої геройської Армії. їм прн- треба від нині — за гроші, щ о ! її оповідання історичного зміс-!їхнім рабом, скарби духа п о г у -
тільки на словах, але, як бачимо, 1 в практиці. Н е ю віднесе вкін- I йшлося гинути в чотирокутпи- їх видаємо на тютюн і шкідливі І ту. В т о м у напрямі з р о б л е н о у - ' б и т ь . ' Х т о вас х л і б о м накор-
ПЕРЕПИСКА РЕДАКЦІЇ.
ці й остаточну п о б і д у , а з ним і ірляндський нарід. ку смерти геройською неповнії-. напитки — позакладати в кож- же також б о г а т о . Ц і л и й ряд мить, той враз з х л і б о м піде д о
Філаделфіець. Ог.олошсн-
ня пе можна помішувати як д о -
- ‚ ‚ ‚ ^ ^ . - - і п и с ь . К о л и б таке вільно б у л о
В . Будзнновський. рибпула зза ковра, я нараз п о - лодіпв. . Щ о б и то б у л о зг м п о і з . і к у д о своєѓ хати. А л е м о л о д а , ; м о в ќ а . Новий пацієнт, т о Р е - ' з р о б и т и Ф і л а д с л ф і ї , т о чсйже
чув себе м о л о д и м , як ще тоді, як бн я таку у себе в хаті ири

ПЯТЕ КОЛЕСО. ІСТОРИЧНА ПОВІСТЬ.


коли женихався д о твоєї сест- горнув д о себе?!
ри, царство їй небесне. Не зна- J —- Щ о з т о г о , щ о я взяв б и цятьиять-літігу возьмн.
ю, чи се так від т о г о вина, чи м о л о д у , коли жадна м о л о д а й
ще не значить але
нацять-літну,

— І така, як
дитина,
старшу,

гарна, не
Не H S T - J U ^ , брат отамана яничарів у Ч р е б а б и такс саме з р о б и т и
два Стамбулі. Л-сс мої приятелі з д р у г и м місцевостям.
України. Т о й старший,' сотник!
реєстрових козаків, Богдан'
і ав
" L
u
- ^ Н с г а д а и т е х т , 1

від сеї танечниці, але я нагло 'гарна не схоче мене. І л ю д и смі- вийти за мене. Хмельницький. Т о й м о л о д ш и й ' " И Ш С Д
ш с , т о й має О П И С Ь ш з , І 1 й
(31)
почув, щ о ие в а д и л о б ожени- йдись бн з мене, та жалували — Т и м ти не журися. Я сам й о г о шурин, купець і козак Я-1 " Р
Р а
У В
" О
те, шо п е с , , и с в а т

— М о ї приятелі є 'н між самії- н о г о . М о ж е й сей в нашім тися в д р у г е . би мене, як би я взяв таку, як знаю цсодну й гарну, щ о не на- ким С о м к о . Д Р У П И С а Л И І , С С Д Т И М Т е б а

ми отаманами яничарів, але я з поможе нам. " Р - Р


— І я т о б і кажу, женися, Бог- приміром та, щ о перед хвилею думуючися вийшла би за тебе. - Медікус, сюди! _ б е й ^ " " 1 3
Р" - Щ 0 С Ь В І Д с с б с 0 Г І

инміг давно не бачився. М о ж е — Сказати йому, х т о ти? Г

дане. Ти часто за хатою. Як д о - j'щезла щезла за ч:і гтіпою


стіною. На Ня лпЛппг.^
д о б а в о к Кожда дівчина від п е р ш о г о крнкнув, задзвонивши 4 a o ! ^ ^ ^ ^ " P ^ . r W n e c l a , , o r o

ѓі з а б у л и про мене. Я мусів б и — Чи він д о в г о ше б у д е всш- ма ще й ґаздині нема, т о нема ‚такс иодружс не д о б р о м кін- тво'го п о г л я д у чує, щ о т о б і ще W W p

С а М И М с о б о ю Ч с е т е н с в с с

відновігтгг знакомство. татнся по Криму? о б збанок. І ' Р ? .'


ладу. Всьо розлазиться, челядь читься_длн мужа. Не маю о х о т и д а л е к о д о т о г о , щ о б и стати по Л е к ш с T 0 M V п и с а т и х т о н ш с

^ і і ' и н і є нагода пригадатися — Він свою кримську ггодо- дармує. А як господар дома, то женитися д л я вигоди моїх м о - рохгюм. Т в о ї очи п о к а з у ю т ь Л і к а р увійшов і станув під . - - "
Ш З Н Й Ш С М 0 Ж С

дико'му- з них. Сегодня приїде рож кінчить у мене. Відси поїде жінка ще б і л ь ш е потрібна, б о л о д и х згіакомих... може й ціл яке в т е б е ще з д о р о в л я , яка с т і н о ю ' "покірно дожидаючиІ ' '
с ю д и . в.переїзді з Бахчисараю д о Стамбула. приказу. „ М о р е " П і с л я закона про
потрібна йому самому. Н е - ' к о м незнайомих. Я аж тоді зро- т е б е сила. Л и ш е моргни оком,
б р а т ' б д і г о г о отамана яничарів. Принеси д р у г у коновку пашпортн, пашпорти може вн-
К о л и так, т о може знати, ма жінки, то чоловіка не бс бив б н з себе сміх. К о л и старо- а иеодпа сама кинеться тобі
Як хочеш, т о п о з н а й о м л ю тебе хто ми. Небезпечно б у л о би, реться ніяка р о б о т а . І хата го мужа обманює м о л о д а жін- шию. меднципи і каву. Євнуховѓі пе- Давати ггс тільки департамент
з ним. Очивидно, про наше ді- тільки тоді, коли би вість, щ о я рекажи, щ о б и ггрислав чотири І стейту у Вашингтоні, але й кои-
голова ходять х о д о р о м . К о б и ка, т о хоч би як обережно ро- — К о л и знаєш такі, т о назви таисчииці! .
л о ще пс говори йому. Насам- тут, могла зайти від него д о то людська кров з роками пе- била, підглянуть не л и ш чужі І з у л я т н поза границями краю.
б о д а й одну. Хоч пророк з а б о р о н и в пити, Д с я к
и х с л у ч а я х однак парт-
перед виміркуй, чи вііг взагалі ‚старшини рсєстровиків і д о Л я ремінялася в юшку! А л е л ю д с ь люди, але й діти. Д і т и ще скор-
А Ганна, сестра Золота- вино, у Т у г а я б у в повний л ь о х І Р П О т и
У - я т ь п о х о д и т и від де-м

може бути т о б і д о ч о г о потріб- хів. А л е коли він тут не .інша ка кров, у м о л о д о г о чи у старо- ше, як Хто. У .УЃСЃІЄ дві підроста-
ренків? М о ж е стара? М о ж е ис сссо папитку, чи як б е й казав,) Р с н т у , с т е й т у . п а т а м

ний. Тепер, а б о пізнігіше. Будь- еться, т о хоч би з ким балакав го, т о така юшка, щ о вічно ки- ючі доньки. Подумай, щ о з них
ѓарѓѓа? повна аптнка ссї покрішіої мс-
щ о б у д ь , при мені про се д і л о про мене, т о се б у д е аж в Стам пить і час д о часу збігає. Х т о не б у д е , яку потіху б у д у т ь з них „ З н а д Липи"'. — Так, кожда
Вдова П и л и л и х а ?
ані чичирк. I п о т о м у , як б у д е ш бу.ті. В тім нема д л я мене ніякої має жінки, т о й д е к о л и вскочить мати їх мужі, як вони вихова- дгщипи. його піддані не майже „деномніац'ія" має тут
Д р у г о ї сестри вони не ма`
з ним балакати сам на сам, не небезпеки: в чужу гречку, зазирає д о чу- ються під б о к о м і під опікою, ють. могли ис підглянути, як свої к о л е г і ї й університетќ. Сс
вияви, щ о зі м н о ю маєш яку — Т о вибачте оба, щ о на ча- жих мисок. Сим підіймає себе 'такої мачухи?! вино привозять до него це значить, щ о б и заряд такої
Ти казав про двацятпять-
сѓѓілку. М и з-тими Турками му сок вийду. М у ш у в дечім зміни- на сміх, б о л ю д и мають очи. f тащать д о л ь о х у б с я . ш к о л и о б м е ж у в а в науку д о л ю -
Говорячи, сс, Богдан повто-J літні. Ганні п і ш л о щ о л и ш па
симо бути дуже обережні. Ц і л ти мої ирикази. Я нрнказав Буває, щ о йому хто за таке по- (Дальша Суде) дий с е г о віроісповідаішя: як-
рив тільки ті свої Думки, двацять перший.
ком так, як ви з Москалями, ко був, щ о б и не впускали нікого, рахуе з у б и , а б о ребра. раз противно, вони радо прий-
м о р о ч и л и й о г о т о м у рік, в й о г о — За те вона, х о ч така м о л о -
трі з вами о д н о ї віри. хоч б и т о був сам хан. Тепер
— Я не нинішпий. Знаю, як скажу с л у ж б і , щ о б и т о г о Т у р - б о як скачеш "В чужу гречку, то
Найгірше, КОЛИ СМІЮТЬСЯ. д о р о з і зі- Л ь в о в а д о Бродів; да, вже не дівцина, -а вдова.
коли думав, щ о таке вийшло Вдова ис може так перебирати,
МІТИНГИ ВІДДІЛІВ У.Н.СОЮЗД мають студентів
видно, с п о д і ю ч и с я впливати на
д р у г и х вір,

вести такс` д і л о . Щ о т о за чо.то- ка, скоро приїде д о Перекопу, т о б і ніяка обережність гге п о - .ШИКАГО, ІЛЛ. Бр. св. О. Николая. Них у напрямі своєї віри.
би з т о г о , як б и він вдурів і як дівчина. Знаю, щ о вона ннш
вік? позвали д о мене і впустили може. Все хтось підгляне, а б о ) простягнув свою руку по О л е - іл. ІОЬ. повідомляє, що пііірічний мі
ком зітхає д о т е б е . Кажу т о б і , тиѓ віявулссь о ѓод. 1.30 ПОПОЛУДИИ І --ЦЬ. — П р о т и дискусії над у-
— Я к брат отамана яничарів, сюди. ``і' доміркується. А л е на се нема ну Медвийа і як би М е д в и ц щ с гарбуза не дістанеш, недьтю, дня 26. червня, п гали' паро-
кандидат на значну фігуру в Бей вийшов. В т у же мить ради, б о чоловік застарий. Я хіяльній при Оклей і Райс ул. Н; країиською правописсю нс м о -
б і л ь ш е вдурів, та дав й о м у дів- — С п р а в д і ? — Богдан спи- рядку нарад t важні справи до і жна мати ніч'ого, а л е ч о м у ' ѓ б -
Стамбулі. Приїхав стягнути від танечпиця шарнула пальцями старої і поганої не возьму. Та
годження. Проситься исіх членів
всіх'беїв Криму данийў д л я су.т- по всіх струнах ѓарфи і щезла ко'і взагалі не х о ч у матіѓ дома. чину, про котру Хмельницький тав недовірчнво, але вдоволе- ТИСЯ на мітінґу. Не ЯВИВШИЙСЯ член за- ворити, щ о Наш нарід найгір-
тана. Вже`зїздив всі бейчики, за ковром, який висів на стіні. Р і ш у ч о не х о ч у , б о дивлячися думав, щ о вона донька прияте- ний тим, щ о вчув, платіѓть кару 50 н., а урядник 1 дол. — ший? Х и б а й д р у г і н а р о д и . н с
aC Т а х і в ,

тепер їде д о мене. З с о б о ю та- ля. Олена,, котрої уста щ е ч у в ) Від в х о д у зафйлювали коври. jccKp - " Р - ^ " Василь Грииьків, мають з тим к л о п о т у ? Н е . в і д о -
"-—-Невіра вміє пошанувати на таку, я не взяв б и л о ж к и в
щить скриню з р л о т а . Нині с к у Г о с т я , — Яким промовив д о г у б у . М о л о д а не д л я мене.
1
на своїх устах, б у л а м о ж е щ е Висунулася пара рук, щ о роз- м о Вам, щ о за к л о п і т мають А -
:

б н е й мене... Отже кажи, чи зве- Богдана, позираючи на'сс міс- гарнійша, як ся одаліска. І н а ' г о р и ў л а їх, і в кОмнату увійшов! МЕИсьіЛЛ ПА. Повідомляється члр- мериканці? А не чували про
Ч о м у не' д л т г т е б е ? Як во- вид О л е н и кров БогДана жва- нів Бр. св. Васнлія Вел., від. 185. що і
сти т е б е з ним? Н і х т о не під- Т у г а й . За ним ступав чорний, піврічний мітінг відбудеться дня 26-го М оскалів?
в котрім танечниця щезла. зьмеш м о л о д у , т о при ній сам війше кружляла. червня, в гали парафіяльній. Обовяз-
гляне, б о зійдетеся у мене. J бородатий Турок. ""м кождого члена явитися, Сю е важ?
Р о з в е с е л я є г о р л о і у х о ічгчи відмолодніеш. О с ь тепер... чи
— Очивидно, — відповів й о - — Т е п е р у мене б у д е повний справи до полагодження. Нс явив- С П р О С Т О В А г ї Н Є ПОХИБКИ.
— Д у ж е радо. Н і к о л и не мо і кров. На вид такої красуні, не відмолодѓили ми о б а ? Я тро-
МУ ЯКИМ, — м о г л о б н б у т и так, шпиталь т я ж к о Недужих на о д иигйся член вуде караний після'ухвали
жна знати, х т о коли кому стане хоч б и й не б у л а в такій п р о з о - ха гге скажуся. А від ч о г о ? Чи братської. - Антін ПроцанИн, Ьрсдс.;і
як би`ти залицявся д о такої м о - І н у х о р о б у , — б е й сміявся, атекса Наконечний, секр В 140. ч и с л і С в о б о д и в допи-
в пригрді. Я л ю б л ю в кождій рій одежи, і стара кров живій- може тільки від сего вина? Чиї
л о д о ї , як отся танечниця, щ о П р и в о д ж у ше о д н о г о , я к о м у ся про те, як б у д у в а т и Сироти-
закутані мати, як не щ и р о г о ше закружляє, закипить. може від т о г о , що задивився на так р о з б у р х а л а нашу с т а р у , ' д у ж е потрібна моя аптнка. В нець, б у л о подано, щ о жертву
приятеля, та б о д а й д о б р о г о — Я вже п о р о х н о , — Богдан б о р о д у б е я ? Задивився на мо- " `умі 1 0 з л о ж и в 105; Відділ У .
знайомого... д о всього спосіб- відповів. — А л е к о л и ся вист- л о д у й гарну, отже й сам відмо- скислу кров; як б и ти на с в о є ' с а м у п о р у нагодився, неначе
горе та на втіху д р у г и м в з я в т а - т о й вовк, про к о т р о г о б у л а п о - Союза. Має б у т и : У . Н.По-
ЧАСОПИСЬ „СВОБОДА", JMOHH.
СВОБОДА, ВТОРОК, 2J-ro ЧЕРВНЯ. 1927.
- . ... -
ГОЛОШИТАЧІВ І П о Я ь щ і . Громад'и, які вже рі-

по ВИЛЕРЖЛИВИУ ппкіпд ,
ДО ВНДЕРЖЛИВИХ ПОБІДА.
'.шилися на рішучі кроки, вже
і віднесли п о б і л у . Р у ш м о

к
г

р
р

о
о

к
м

у
а д и д о т а
рішучогок

. в і д п о в і д ж м о гідно сим,
о г о

П О З А Я К О . G S . С У Т Ь ; Л І П Ш І ... Т О Л І Ў З УКРАЇНСЬКОГО
ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ,
піоніри товариства дбали не
так о матеріяльие
'як національне. Гуртувалися
вони біля У. Н. Союзе', щоби
ЗАБЕАЙЕТЕИЙЕ
К о ж д о г о с в і д о м о г о . У ' к р а ї н ц я ' щ о нас страшать пекольними
мусять о б у р и т и д о краю л я ц ь к і ! м у к а м и , як ми не п і д е м о ` по-,
заходи к о л о знищення ўкраїн- коритися ляшні.
Ви можете курити Ї Х - ПЕРТ А М Б О Й , Н. ДЖ.
піддержати серед імігрантів.Є-
країнського духа і любов д о
Ювилей Тов. Запорожська (свого рідного Краю. ТІЙ траДЙ- '

Рано, в полуд ни і вечер


4
ської к а т о л и ц ь к о ї церкви у ста- Січ. 'ції поаістало товариство йіб-
Не вдаваймо, щ о Ф у м а с о н і
рому краю, а щ е гірше ляцька має велике право над нами. М и ним і до сегоднішногр дня. ЦЕ
Дня 5. червня відбувся, в на-
бсзлнчність, з я к о ю вони з б и - п л а т и м о своїм священикам, Видно найкраща зі звіту пред
шій місцевості! двайцятьлітний
раються повернути навіть у сідателя і з тих числейних
у д е р ж у є м о свої церкви. Як ми ювилей Товариства Запорож-
жертв, яких товариство ніколи
країнську г р е к о - к а т о л и ц ь к у ( с к а ж е м о т в е р д о своє с л о в о , TOJ ська Січ, від. 155 У . Н. С о ю з а
не жалувало на допомогу,ста-
церкву в А м е р и ц і під с в о ї і й сотка Ф у м а с о н і в нс п о м о ж е , Заразом в і д б у л о с я в т о й день{
рому краєви.
видиви, Т і л ь к и не б і й м о с я , не корімся. ще й посвяченнє прапора това
О г о р т а є пас о б у р е н н е , яке не втікаймо з позицій, а в з г о д і риства. Посвячення довершив Не даром носить товдрігсст-
веде нас д о . б о р т ь б и ' п р о т и . й л ю б о в і , т в е р д о д о б и в а й м о с я місцевий парох о . Лисяк, внго- во славне імя Запорожськбі СІ-
іяцьких забаганок. Т а п р о т и в : с в о г о права.- л о ш у ю ч и при тій нагоді пат- чи, бо в ньому правдивНЙ^-іЧЬ-
на сторона м о ж е вжити проти І В о л о д и м и р Чумак. ріотичну проповідь, в якій ви- вий дух. дух тих борців, іЯкйх
пас ріжних с п о с о б і в застрашу-! о казував з а с л у г и тов. Запорож- кістками застелено дАіо^ЧОЬ-
панни, які б у д у т ь мати певної- ської Січи. П о посвяченню від- ного моря і широкі українські
правлено панахиду за помер- землі. 'З-.'..'-'. І
вплив на н е о д н о г о українсько-J с п о к у с А ВЕСЕЛОГО ЖИТ ших членів товариства, підчас Отець- Л И С Я К внсказа'в ,cSdto
го імігранта, хоча він живе да- якої співав х о р під у п р а в о ю ні радість, що може бути гО^еМ
,еко від ляцьких панів. Як не-і Я Твже Я ПбОоЧгИа тНоА разів
Є Д І Лчував
А Т И . се сцевОгб у ч и т е л я п. И . Бўќати: на так гарнім, святі та взИваа
о д н о г о жовніра настрашить са- ред наших ЛЮДИЙ " Р такі но
далеко
міні свист
го
від нкулі,
ь о г о , хоча
так і зона
американського Українця
н е о д нто е-
дії, як отес я хочу ТУТ описати
але мені ще не п р н х о д н л о с я
0

MORNING
, ` У
П о відправі всі члени т о м -
р н с т м і гості .пішли з прано-
рами п о х о д о м , д о У к р а ї н с ь к о ї '
-
Н І Й Н 0

^^т^і%гі%
присутних д о дальціої гврмо-
щ.
р
к
слоАолн^-Ні^і.

tnnZZT "Р
злякає сама чутка п р о проќ`` І а л і на спільний о б і д . П о г а о - r^^V-T. y
про се читати. Т о м у б о г а т о
лони, скскомуніки ї'ї суспен-
тачів певно здивується, щ о я ‚пм обіді і т о м р и с ь к і й Г У Х - р и і ^
ЄДС,ДАТ ЛЬ
зи. Як неоднн жовнір на
з т а к о ю справою відношуся д о
! ТУ ІРИКАНСЬКО-
йу УКРАЇНСЬКОЇ ‚ГМ
ЛлЖ
свист кулі паде на з е м л ю , Запорожська С ч гром. Іван В а - , ^ " Д .
газети. А л е м а б у т ь і газета мо- ц і ї Ш 6

немовби КУЛЯ вже й о г о попа- верчак ѓЃв ширшій промові ' Ж


же тут д е щ о п о м о г т и , б о газета н и й

ла, так і неоднн вірний на


м о ж е розкрити очи л ю д н й НІ никазав числами і фактами всю'"' '
вістку про м о ж л и в и й проќлін
потерпає та б і ж и т ь лизатися ла них.
всяке л и х о , яке діється д о в к о діяльність ТОВАРИСТВА п р о - І ^ В С Ї ,,^".^11
у р я д н н - І НАЛСЖАТГТСПСПДА-
тязі 20 літ. Він в и ^ з а в заслуги ^
священикові!, щ о ^зтверто чи
явно помагає заганяти наш па- Ж и л а с о б і д о нсдавна в Н ю
Джерзі українська родина:'
помершнх вже членів ,
Іків і тих, щ о ще досі при това- ДІЇЇЕ
ЗА
тільки
t
рол у п о л ь с ь к у о б о р у .
Другі б у в а ю т ь знов такі, щ о , муж,
побачивши трусість у друг их працював
жсна й троє дітнй. М у ж
т я ж к о у фабриці, за %ґNIGHT ‚рнстві працюють. Я К з р о - о

тім, щ о в 1907. році м а л о воно


S . ^ ^ O M
-о ЕСЃТІ, ЯКІ %НЄ
людий, утратять відвагу д о р о б л я ю ч и т я ж к о ю працею на 17 членів, а сегодня числить
є членами славної Союзрвоі
дальшої б о р о т ь б и та покинуть х
своє становище вже не зі стра- ставати дома, пильнувати
л і б насущний. Жена мала
ЧИ ТО, ЩО НАЙЛІПШЕ, ЗА ДОБРЕ ДЛЯ ВАШОГО ГОРЛА? МИ 220 членів повн`олітних, а-22`І
Громади.
П о промовах предсід^ілді-й.
і`%
членів має в м о л о д е ч і м депар-
ху. але з п р о с т о г о іпересердя тий і господарства, — р о б о т а ТАК НЕ ДУМАЄМО! ТОМУ МИ ЗРОБИЛИ НОВУ ЦИГАРЕТКУ ДЛЯ таменті. Се заслуга г о л о в н о Ваверчак п о д я к у м г гостямў-і
- - :

на других л ю д е й , щ о не мають в Америці невелика. К о ж д и й найстаршого в відділі секрета-


денам за участь у свШ^%'М-
відваги. Вони скажуть: т о ' н а м знає, кілько р о б о т и має жінка ВАС, УЖИВАЮЧИ ЛИШЕНЬ НАЙЛІПШИЙ ТЮТЮН, ЛРИПРАВЛЕ- ра п. М и х а й л а Чумера, який
просив їх на б а л ь товариствіі,
боротися, к о л и л ю д и не мають в старім краю, а скільки тут в
НИЙ НОВОЮ МЕТОДОЮ. НЕ ДРЕ ГОРЛО, НЕ ЩИПАЄ В язик.
який тревав д о пізно! Hptfl.' '
був секретарем і опікуном ді-
відваги? Б о г а т о сих л ю д и й по- Америці^ Мала вона в і л ь н о г о
кнне с в о ю церкву та розори-1 часу б о г а т о , і через тс її' відай
S
БО 0. G . СЕ ЯК РАЗ ЗВИЧАЙНЕ В КУРЕННЮ ВДОВОЛЕННЯ
р е й через 14 літ. Гром. Вавер- Ювилейне свято випалов'ѓіќ .
чак підніс далі заслуги д р у г и х бачим'о, д у ж е гарно і ЛЙОДІІО
деться ио чужих церквах, д о нудилося. Я к ч о л о в і к верш милий спомин у к о ж д о г о , ЩО
яких вони належати не мають вечером домів ўмучений на з
найменчої о х о т и а б о лишаться г и б і л ь ц і л о д е н н о ю працею та
"І%И. секретарів, як Пилипа Щ у ц ь к о -
го і Дмитра Федчишина, які не- був свідком
м а л о т р у д у присвятили д л я Дм^про^еДч^Ш^
торже'СТВА.
; з

зовсім б е з церкви, хоча їх СЄр- ждав лишені, спочинку, жінк;


цс казалоби їм б у т и в церкві. т о д і давай йому розповідати
про всякі гарні театри н заба
Ж А Д Н О Г О К А Ш Л Ю ВЦІЛІМ ВАГОНІ р о з в о ю товариства. Р о з у м н е
поведенце членів і урядників
GEM — СПШИЦРЙ- a -
І одні і д р у г і не р о б л я т ь так, і ви. Стала й о г о тягнути д о тих д о в е л о д о цего, щ о тов. Запо-
як повинні р о б и т и справдішні розривок, а коли чоловіковії не рожська Січ являється сегодня РЕПУБЛИКИ.
борці. Я не кажу, ш о людина б у л о д о т о г о о х о т и , вона да-
мусить належати д о якоїсь цср- вай сварити, лаяти, визиватн
ЌВИ, ЯК ВОНА ЙОМУХОЧУНССКАЗАТИ,
ТІКЛЬКИ ПОДОБА-1 І ТАКЕ ННЧЕ.
^ СВА -„потрібом OLD COLD
з м о л о д е ч и м в ід д ілом найбіль- (В новій столиці АльбаИЙ).''
шим в ід д ілом в цілім У . Н . С о -
юзі. Все те тому, щ о б у л о вза-. може щойно , після
їмнс довірє, щ о не перекиду- МТСП ТОГО,
Про Тірану дехто довідався

ІТАЛІЙЦКО-
заключено
і{ќ
ЩО ЧОЛОВІ
єтьси. Я

ЛАТИ НЕ ПОВИНЕН ПОКИ-І


ЦЕРКВИ,АЛЕКОЛИНЕ ДОПОДОБАЮТЬ-
НЕЇ ТЯГНЕ ЧОЛОВІ
К ОВІ
Ї СЯ БУМЛО ДО вано раз-у-раз урядниками, а альбансьќий договір, а 'ще `пе`р-
ЩЕ, ЦЕЙ cnp^41JHH-
ІОГОЧИ.ЧСЕРЦЕ,
ІС ДАЄ
На( другий день раненько
СПАТ
НОВА НАЙЛАГІДНІЙША ЦИГАРЕТКА г о л о в н о фінансовими секрета- ні
рами, в яинх .руках спочиває конфлікт МІЖ Юіт'
як догодір

і ОСІАЛЮДИ. Покидати дру- ловіќ іде д о р о б о т и , очевидно,


невиспаний, а жінка виспиться
д о б р о товариства б о за 20 літ
б у л о всего ч о т н р о х фінансових
ІТАЛІ̀ЄЮ. ``і
Тірана, по волі пр,
гих л ю д н й , б о вони іѓе мають
відваги, значить с а м о м у відва- до иізна, а відтак стрічає свої
секретарів в товаристві. Г р о м . Альбанії,
Ваверчак згадав рівнож 'і за
скоро'п'ЕРШІЇ
куми, сусідки і. знайомі, і` да-
гн не мати. Ж о в н і р , ш о поки-
лає позицію, б о й о г о товариш вай говорити на с в о г о мужа не-
тремтить зі страху, є самий дс- сотворені річи. А куми, як зви-
PRODUCT OF P. LORILLIRD CO., EST. 1760 працю предсідателів, касієрів
та прочих урядників і членів
НЕВЕЛИЧКОГО, CKPOMHJQFII
товариства, я'кі д о к л а д а л и сво- столичне місто. Нині Tip
зсртиром і б о я г у з о м . Нам не чайно нерозумні л ю д и , заміспь
товариство добає на великий бўЃ
треба покидати позиції, а трс- дати ї'й р о з у м у , я к о г о вона нс тає муж домів і З' АСТАІ ДВОЄ, РЦ ДЕМОРАЛІЗУ го труду, щ о б и
найкраще. майдан. Усюди видно .}і
оа на ній виждати, б о р о т и с я ІJ має, ще собі оливи д о огню
проти ворога, не відступати ні допивають. Деякі нібито ро-
дќгий, а ле не бачить жінки її ВИРОСТЕ З НИХ, ЯІ
СС С
одної дитини. Не л и ш и л а на- го дня б а ч ў т е такі сцени ис-
іти діти? Щ о
вони кождо- ПОСМЕРТШГАДКА, розвнмлося як
Предсідателями на протязі 20 здемольованнх будниИї
літ б у л и : Іван Ваверчак, Юрій рячковнй РУХ біля і
на хвилю, х о ч б и яких куль він розумнійші стали їй навіть ка-
уживав, х о ч б и чим він нас стра- з а т и : „ А б о т о ` щ о ? Т о старий
шнв. Видержім у б о р о т ь б і д о кран? Ч о г о триматися с в о г о
віть письма, де вона поділася. ред с о б о ю ? Чи не подумала
Д і т и нс знали, де мама ділася. вона, який стид р о б и т ь цілій Ст. Клер, Па., Стефан Д о л е н - силь Козак, Т е о д о р Гавриш, ЦЕМЕНТУ,ЛЛИЕ
В неділю, дня 29. мая, помер Левків, Пилип Щ у ц ь к и й , Ва- динків І камениць. ycjfjL^,.,
стоси цсгол, ``-пЬаЙя
;

кінця. Вживаймо всіх с п о с о б і в , ч о л о в і к а ? Зберіться і йдіть со-


аби д о б и т и с я заряду нашим бі в світ".
Став випитувати сусідів, і д о - родині?
перва ио д о в г и х допитах ді- ііѓ д о в г о муж сс говорн-
-со, заслужений ч'лен Українсь- Андрій Яричевський, Й о с и ф 'кипить.
кого Народного Союза. Голіновський, а касієрами: М и - лишились
старі ме^ети ѓго-
неторкнені, ї`ли- . НАЧЕМОЧЦ
знався, щ о вона й о г о покину- ти, б о жінка зараз накинулася П о х о д и в він зі села Брелико- кола Дісний, Гри'горій Н а г р е б - дять счудовані на авта, на
майном і н а ш о ю церквою. Не Жінка слухала й слухала, а людей, на повстаюче мїсто. .
дивіися, н ю нас страшать, ѓ р о - нарешті о д н о г о дня зібрала рі-
зять, на нас гукають. В Америці J
ТАТН. Д е вона ділася, не міг роспн-
Знайшовся віїѓ у тяжкім
н ь о г о з л а й к о ю ,та показа-
йому, де двері отвираються.
ва, л і с ь к о г о повіту, в Галичині, ний, Василь Дригинич, Василь
де він родився 10. грудня 1891. Д з ю б а т и й , Степан Куций. Р е -
ЦЮ, Вибір Тірану, як НА cTpkAJ-
гарному,І'№-
пе
забрала н а й м о л о д ш у дн-
мають т о ї сили, щ о в ‚ т и н у й потеклася світами. Вер-
Положенню: не знати, щ о р о - Щ е й показала, щ о вона має
б и т и ? Чи за жігікою й д и т и н о ю асистенцію, сих і-яних муіцнн,
року. Мав отже при смерти 36, кордовими секретарами б у л и :
літ. Д о У . Н. С о ю з а приступив М и к о л а
впав завдяки
К о л о д і й , , Г р и г о р і й рисному положенню, Ж ЯКИМ
шукати, ЧИ за діти дбати й д о які м о ж у т ь н о г о вивести, як він в 1915. році і за весь час Маслій, Стефан Кордияк, П е т р о можуть похвалитися инші мі-
СТА Альбанії: Сќўтарі, kop)I(A
ЖИТТЄ
фабрики працювати х о д и т и ? іи д о б р о в і л ь н о н'е вийде з ха-
перше, і чоловік мусів ти. Вийшов чоловік, щ о б и не
залишити пошукування за жін- сч`нняти бійки та д о о д н о г о
с в о г о членства б у в незвичайно Клим.
діяльним членом. Відзначався
він при кождій кампанії У . Н .
чи Вальона. Тірана рОзложИ-
Маєток товариства виносить лась на збічях високих ГІР, ШО

ПОЗІР! 'ш- МІННЕАПОЛІСІ ОКОЛИЦЯ! `=т ПОЗІР! кою, щ о б и ие втратити праці, скандалу не додавати д р у г о г о .
послідної дошки раѓўнку л е - Вийшов зі страшною р о з п у к о ю
Союза організаційним хистом,
звиж $3000 готівки,. Товариство при заході'сонця горять пйіп-
виплатило $3400 т и т у л о м з'апо- ними барвами. Догідне по)ІО-
що С`о`юз відзначав й о г о
УКРАЇНСЬКИЙ АМАТОРСЬКИЙ КРУЖОК мог д л я хорих членів, а на д о ження` уможливлює ствррЙІІн
з а м о ж н о г о чоловіка. в серни. ька- разів за організоване
бродійні ціли видало $870.
ПРИ УКРАЇНСЬКІМ ДОМІ ПРОСВІТИ
ІИДОІТАЄ ПЕРШИЙ Р А З В МІННІ-АІ ІОЛИС
За кілька місяців опісля од- П р и й ш л о йому на думку, ч
і о г о дня, як ч о л о в і к працював не віддаТибн справу д о полі
нових членів. .
За й о г о визначну діяльність
Предсідатель повитав ще paaj Тірана то місто
всіх членів і гостей, а між ними Годі, говорити про
комунікацію.
БУДУЧЙЙІІ
неї'.ЯКІСЛР-
. драму ЇЇ 5 дій у фабриці, жінка знова зайшла ції. Поліція жінки вже може й
до д о м у і забрала двоє др у гих іс наверне, але може хоч діти
віділ-„31. У . Н. С о ю з а вибирав
й о г о своїм предсідателем через
головних урядників п.п: Ядлов- лицю з її теперішнього BHLW-
НІЧ ПІД ІВАНА К У П А Л А ^ дітий. С`трашна роспука о г о о - вдасться вратуватн. П о г о в о р и в
нула чоловіка. Т у т мав родину, він на полщійній стації, роспо-
4 роки за рядом. Був він тим у
рядннком і при своїй смерти.
ського, Левчика і С л о б о д я н а та, ДУ. То не легко з невеличкої.АІ
редактора д-ра Л . Ш и ш у г у . стини створити
Місцевий х о р під п р о в о д о м Jбанія ніколи'не могла займ
СТОЛИЦЮ..-'
В НЕДІЛЮ, ДНЯ 26-ГО ЧЕРВНЯ, 1927 Р 0 К У ' Ч
наг^іо, як грім з неба вдарив, усе,
родини нема. Праця вже йому П о л і ц і я обіцяла вглянути в
подав адресу жінки. Від кількох років хорував він
тяжко. Ч е р е з те й о г о родина,
Бўќати в і д с п і м в многоліт- ся культурними сцравамн.-
ПОЧАТОК О 3-тій ГОДИНІ ПОПОЛУДНИ. ствіє присутним та вязанку у- мусіла боронити своєї иезал{І
ис б у л а в г о л о в і . Х о д и в як справу, але рівночасно пора- зложена з жени й шестеро ді-
11 ер шори дн і місця 75 ц., слідуючі по 50 ц.; дітям, з родичами країнських пісень. носѓи Перед захланними' і
строєний. В роспуці за роди- а йому віднестися д о Трва- тин, знаходиться в тяжкому
вступ вільний; без родичів 10 цнт. на Г р о м . Я д л о в с ь к и й привитаві дами.
ною поќниўв с к о р о працю й риства О х о р о н и ДГтий Перед положенню;
Запрошується всіх Українців.

} 1
Комітет.

, g"
перебрався д о Н ю И о р к у . Ж и в Ж о р с т о к о с т ю (Сосанеті Ф о р д е
серед наших л ю д н й , д о п и т у Прівсншен оф Круелті ту Похорон ЙОГО ВІДБУВСЯ В СС;
товариство від іменн Г о л о в н о -
г о У р я д у У . Н. С о ю з а . Він за- НЕ. Життеів Тірані типово ‚сіђ
Все Ще Муезін
значив,, що мав н а г о д у б у т и то- НИХ ІЗ мінарету д о молитви; КЙ-
ВЗЙМЕУГ
вався за жінкою, і нарешті по Ч и л д р е н ) і там замельдувати,

5-ДОЛЯРИ Д О КРАЮ.-З к і л ь к о х роках допитався, аби вони з а п о б і г л и д а л ь ш о м у Земля ЙОМУ


р е д у у д н я І', червня.
Пером.
к о л и ^ 0 л і т т о м у Назад це даеться В очі східне лІщівЧ^Іо
ПРАЦ'Я.
псреснлаамо І виплачўемо ДОЛАРАМИ на послі-ній почті. Не робить
вона живе в Бропксі. Дізнався держанню дітий у неморальній
він її адресу. атмосфері.
ВСІ СУДОВІ СПРАВИ
товариство основувалося і ра- і новояасна горячкоіа
діє тим, що-має нагоду бути В Тірані -чимраз більше ЗАТЙРА-
МИНУВШИНА.
ріжниці, чи лосилаете $10, чи $10,000, то так безпечно, якби ви самі
занесли до краю і вручили родині в руки. Посилайте гроші через свою
українську інституцію.
З а х о д и т ь о д н о г о діїѓ, на ад- Справа ціла опреться в суд.
ресу. В хаті застає жінку, діти Б у д у т ь процеси, б у д у т ь кошти, е в спілці із добре знаною і по-
важною `фірмою ` N
На Його 20-літнім. ювилею. Роз- еться
вій товариства це розвій У. Н. ли вже йдуть ЖІНКИ
Союза. Як Товариство мало атру. Може вже небаром і'Џк-'
турецька-
серпанки,Гзлухой
ходять дОІ-е-ЗИЯ- Ч'АСЎІ
КОГО МОЖНА СПРОВАДИТИ Д О АМЕРИКИ, й г р о м а д у л ю д и й . П ю т ь сайо і б у д е с т и д у - б о г а т о з одної у-
DORMON і BUCKLEY труднощі, які треба було пе'-
як посилати гроші до краю, як (О'ѓѓўвалѓи дій або фарму, всі питання
і відповіли -ЯК СТАТИ АМЕРИКАНСЬКИМ ГОРОЖАНИНОМ" і ще
инші цікаві інформації знайдете в книжочці, яку ми щойно видали на
гонц, щ о с т о ї т ь фляшками на країнської родини. Пощ'о т о г о
с т о л і , грають на гармонії, як в с ь о г о ? Чи не краще б у л о б и
` 1206 Liberty Bldg ,
Е. Cor.. Broad Д CbMtnnt Street.,
PHILADELPHIA, PA.
ребороти, так мав їх і У. Н. Со ;тю. ІиутьНаселеќна
юз. Та бачимо, шо чесна праця: ми часами зросло три'чі.
участь у Тірани ізстанйі-
:
ПОЛІТИЧНІМ
ЖЙт-

48 сторін. Ту книжочку кождий Українець повинен мати в себе в дома. звичайно М о с к а л і . Д і т и таки з р о б и т и інакше?
(Tel. Rittenhou.e 6233) і ідея мусять взяти'у всім верх.; В місті самособою Великі не-
Напишіть до нашого Бюра, а ми радо пришлемо за дармо. Адресуйте тут, сер'ед пяних л ю д й й , серед І. Б. Можу запевнити українських .лю-ІВони взяли верх і в У. Н. Союзі достйчі. Не має воно еліктіійч-
с о р о м і ц ь к и х пісень, к о л о пя ft, моїх приятелів, точною обсду- і в тов. Запорожська Січ, яким них трамваїв, велИких-:буЛі-Іа-
ної матери. гою, без жадних короволів. у ріжних
A M E R ТI ИC A N U K R A I N I A N B U R E A U , I N C , В КОЖДІЙ УКРАЇНСЬКІЙ судових справах. Чесне і справедливе У. Н. Союз може тільки ѓорди- (рів; водопроводи' вельми .гірн-

322 N. 8 STREET, А Н Т І Н П А Ш У Ќ , през.


PHIUDBPHII, PA. П о б а ч и в се муж і став жінці
р о б и т и чемно Докори. Ч и не
ХАТІ П О В И Н Н А НАХОДИ-
б а ч и т ь вона, що` з р о б и л а з ним, Т И С Ь ЧАСОПИСЬ „СВОБО-
трактованне всіх. . 142— тися.

І Що як предсідатель іЃ.
--
THEODORE J. SWYSTUN. і Др. Мишута вийшов з того, шні. Але ще рік-два `і Тірана
Домашня адреса:
Ваверчак
і мітивні, хідники і дороги сіра-

станеться справжньою' стбли-


756 N. 22nd St., PhiWelphi., P..
Ь і своїй мужои? Чи має вона
ДА". ІІ ; Tel. PopUr SI90. 'подав в своїм рефераті, першії цею Альбанії.
ЯК МИ ПОМАГАЄМО С Т А Р І Ш
жертв і вислали на п е р е б у д о в у по $ 1 : Ф . Мазепа, Анна Мазепа,
Народного Дому. В. Прус, СТ. Кудрик, ЌЗ. Г о р и ш ,
1

і поклик Н А Г Н Е Ѓ Ѓ М
КРАЕВЙ, Нам знова не г о д и л о с я б и М . Ќ о б рий, Ост. Г е в к о . ДО ОДНОСЕЛЬЧАН СЕЛА
з г о р д і т и їх п р о с ь б о ю тай з п о - З Нюарку, Н . Д ж . прислав
КОШЛЯКИ, ПОВІТ ЗБАРАЖ.
г о р д о ю відіслати ї й ті річи на- Т. М й г а л ь $ЗО.
н ю т і о Р к , Н. и. зад, а треба подумати, як б и ті З л о ж и л и : Т. М й г а л ь $15; А н д . '
Т о в а р и ш і ! Д у м а ю , щ о не тіль-'
річгг р о з п р о д а т и на Ш у м $ 1 0 ; А н д . Кучмаќ $5.
або дати
Поміч на б у д о в у Н а р о д н о г о ки я, але й Ви о д е р ж а л и з рід-
вигравќў поміж своїх о д н о с е л ь - З Н о р т г е м п т о п , Па., прислав ДОМИ - ФАРМИ!
Д о м у в селі Заднишівка, повіт С О Т К И Д О М І В , фарм і інтересів на н б г о сел'а відозву'-в справі б у
іан, а рівнож просити щ е тих, П. Білиќ $6. продаж або в заміну. С к о р а БЕС печ н А ПОМІЧ
Сќалат. д о в н „ Н а р о д н о г о Д о м у ` ' в селі
ц о ще нічо НЕ д а л и тут Народ- ЗЛОЖИЛИ`: П . Б І Л К К $5; Н . Бі-
ПОСЛІДНІМ РОЦІ
Кошляках. Р і к чи більше т о м у
С в о г о часу з г л у х о ї закути ний Д і м , щ о б з л о ж и л и с в о ї ЛИК $1. продали ми домів і ин-
назад, я дістав б у в таку саму ві
З Д ж а н с о п Сіти прислав Ів. шого на загальну суму $325,900.00
із над к р у т о г о Збруча, з повіту жертви, б о т і л ь к и постійніші ВСІ` Н А Ш І К Л І Є Н Т И вповні задово- д о з в у і ПОДЕР д о часописи, а л е
Сќалат, зі села Зацпішгівкн, жертвами та п о с т і й н о ю працею Мельник $З. дені з нашої ўслуги.
на ж а л ь ніхто з Вас не відоз
Замешкалі ггоза^ о к о л и ц е ю Хто хоче скоро продати, купити, за-
звернулися д о нас о д н о с е л ь ч а - всі разом можемо принести
вався. О т о ж звісно нічо з т о г о
міняти свій маєток, хай голоситься до
НИ з п р о с ь б о ю , щ о б и їм п о м о - дійсну користь, д л я нашої ук- Н ю й о р ќ у з л о ж и л и ' $ 7 2 . , нас DR. Scbcll'.
не в и й ш л о . А л е т е п е р , к о л и на
ін п о б у д у в а т и Народний Д і м . раїнської с п р а в и в ріднім нашім Р о з х о д у б у л о : Перша посил і д і т ь таім, д е дістанете с к о р у
На п р о с ь б у спортсменів ші Браття в д р у г е нас 'просять
Ми тут негайно з і б р а л и с я на селі. ка $12; друга посилка` $7.50; по І чесну ў с л у г у .
кавенко ѓбореться знова в ГЛро- V. JJOHACHEVSKI. взивають, щ о б и їм п о м о ч и , час
раду і вибрали комітет, В Н ю И о р к у з л о ж и л и отсі силќа позички $6.75; оплата
віденс, Р. А Р І . , В середу, 22-го
червня, в великій Р о л Айленд трин займався з б і р к о ю жертв. громадяни по $20: М . Кавець- присланих річей $7.55; висилка А # $
Reel E . U U Broker,
G.rwajiH-vm А " . . . Р Ь П . .
нам п р о б у д и т и с я з т о г о сну,
прозрівати і побачити світло MSCHOLF
А в д і т о р і ю м . Противником Гар-
кавенка б у д е Френк Ю ш к о в і
боротьба буде до побіди. С п о -
Перша збірка

до р і д н о г о с
принесла нам кніі, Т. В о т о в и ч , Г. Ч о р н і й , М . решти
341 д о л . , які негайно в н с л а л о с Кавецькнй ( м о л . ) , Т. М н л є щ у к , $35.30.
. В тім часі на Катерина Мельник, М . Гук, А .
грошин

Вислано д о краю $565.00.


$1.50. Разом
НА ПРОДАЖ
В ПОЛУДНЕВІМ НЮ ИОРКУ В
ФАРМИ
НАИ
правди! Д у м а ю , щ о ані о д и н з
Вас не з б і д н і є , ані б о г а т ш и м не
стаггс, к о л и д а с т ь жертву, а Ва
XINO-PADS
^діються, щ о як Українці так им односельчанам ТрафЛЯЛО- Кавецькнй, П. М н л є щ у к ; ' п о П о з і с т а є в касієра ще $1.70. БОГАТШІИ ПОЛОСІ ЗБІЖЕВІИ І
ша лепта б у д е записана в з о л о
взагалі л ю б и т е л і спорту місце- в д о б р і м стані му- $15: ТаЃїсія М и х а л ь ч у к , Полѓон- В с е г о разом $602.00. НАИЛАТІДНІЙШОГО КЛІМАТУ
С Ь О Г О СТЕЙТУ. тій книзі.
ві і ДООКОЛКЧНІ прийдуть події- рований м л и н , а щ о вони не ка БІЛИЌ, Г. Ш о д а , М . Ѓурин, Ю . . За К о м і т е т :
витися на б о р б у . На послідиў мали в т о н час
б о р б у Гаркавенка в Провіденс фондів, віднеслися
відповідних Ц и м б а л і с т а ; по $13: Осип Ка-
д о нас з вецькнй, Гнат К о г у т ; по $10: М .
І Фарма 102 акрів, гарні великі забу
Ідовання, сад, і рубни бі.тососновнй ліс
ТііМКО М и л е щ у к , г о л о в а ;
Микрла`Кавецький, к а с і є р ; Й ! І : ^ ^ ^ ,
' `іннсрія,
' ,
Нехай не б у д е ні о д н о г о ;
нас, к о т р и й б и не причинився
С 0 , О В І
ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ
пцийшло так б о г а т о п у б л и к и . п р о с ь б о ю по раз д р у г и й о по- Г у ц а л ю к , Ів. Ѓурин, І. Старик,
(
до будови сего дому, б о була
П 0 С

М и к о л а Гук, секретар. фарма засіяна. І Una ' $6000. іотівкою


що театр б у в переповненні" міч і наші о д н о с е л ь ч а н и також А. Шевчук, П . Матусів, О . Kir бгг велика ганьба д л я нас, як б и П О Ш У К У Ю М А К С И М А Р І З А К З СС

для т о г о теггерішна б о р б а в о не відказалися і зарядили дру- М. Ц и м б а л і с т а ( С к а т ) , В. Фарма 100 акрів, іарнс забудоваи- ми нс п о м о г л и р і д н о м у с е л у . ла Внсоцько вижне, наліт Турка. Хто
ОДНІ З БАГАТЬОХ. іія, прн стсйтоній дорозі, близько ве- О т о ж д о д і л а ! бн о нім знав, або він сам, НЕХАЙ ми
реду відбудеться у великій Ав- гу збірку, щ о принесла ним ще Китай, С. Даиьків, Д . Кучмаќ, лнкою міста, вся худоба, машннсрія. лоситься на адресу: 111
д і т о р і ї . Там б у д у т ь б о г 230 д о л . , котру т е л е г р а ф і ч н о С. Яворський, Г. Б о й к о , ( п о л о - Перед військовим окружним засів сад, і рубни ліс. Ніна $3800, го- Теодор Шевчук, P E T E R WYSOCZANSKI,
щ е і Другі б о р ц і вислалося д о р і д н о г о села. О д ц е р к в у ) , Н . Кулісівсь- с у д о м в П е р е м и ш л і відбуваєть- тівкок) $1500. Ендікот, Н . Й . Box 374,- C n t r . l U , P..
накож ми їх і д р у г о ю з б і р к о ю кий, М . Захарќів, Йоси'ф Ка- Маю бої ато шішнх фарм. Я вже оса`
ся розправа за надужиття в вііі- див тN'T 328 родин Пишіть по цирк;.-
не виратували, б о третим разом ЬКИЙ (син Г р и ц я ) ; І. Грсчак сковім с а м о х о д о в і м заведенні лярі і мани з найліпшої збіжевої око Громадяни! ДО ВИНАИМУ 4 великі Кімнати,
вже наспіла депеша від них я $б; но $5: Анна П о к о т и л о , Ма- в Я р о с л а в і . На лаві обвннува лиці в сім стсйті. Голоситися: 141-3 ново декоровані, ка,' електрика. Рені
Кооперативѓ .„Єдність" в Ко`
Другі лю нас, ш о б и їм вислати позичку S. R. M O R A N S K I , $13.00 до $18.00..Голоситися до: II
кождні! ку рія Ф и л и п о в , М . ' Р е в ч у к , М а р і я І й о р Ю з е ф Ковальскі
1 І С М И Х : м а BOX 147, B A T H , N. Y . шликах і вибраний Кооцсра-
ДЖАНІТОР,
вони і снлі .?00 д о л я р і в . Комітет в Н ю Кучмаќ, М . Демянчук, Я- О - поручник Казимир Бару- тивнимгг з б о р а м и б у д і в е л ь н и й 51 Могти Street,
вдово-існнк
н
J.r.ey City, N. J.
ваше горлс ВИ . П о р ќ у вчинив їх в о л ю і негайно исльчук, І. Яѓѓкович,' В о л . Ц и м - ; і. Акт
ш и і њ с кобвинувачення Телефон: Gr-m.rcy 5881. комітет звертаються д о Вас зі
ограничуь вислав їм ПОЗИЧКУ 200 д о л я р і в , баліста, І. Ц и м б а л і с т а , C. Щ у р , закидає ЃМ цілий ряд надужнть Др. К. Д . Б І Л И Ќ
псбоюіочнся іа надмірне вљ щирим проханням д о п о м о ч и їм СТЕФАН ВННАРЧИК з села Рої
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР І ХІРУРГ.
ванне їх. ОМ Gold се цигаретхн, І аби довершили р о з п о ч а т о г о Ф. Л с щ у к , Я- Комісарів, Я . Ч а - па щ к р ^ у д й р ж ^ в і і р г о . Л К А Р Б У . . в б у д о в і К о о п е р а т и в н о г о д о м у . }, пов. Яворів, Гал., пошукує сію
можете курнѓії рани, В ЙОЛУ ДНІ І ВЕЧ Е Л Е К Т Р И Ч Н І П Р И Р Я Д И брата Миколая Винарчик. ќоѓрні, м
ними діла, б о і нашим бажан- ганський, Я . Грнцишин, Д . К о - знаходитися в Ohio шеігті Ьі)нтс. зі
без страх}, що ВОНИ зіпруть вам ѓа Урядові години: від 12. до 1-ої, Г р о м а д я н и ! Наша К о о п е р а -
ло. Куріть їх КОЛИ хочсіе і скілько х нем б у л о , щобиѓ наш і о д н о с е л ь - гут; по $2: їв. Х и т р и к , В. Гук, У К Р . А М Е Р . Д Е М О К Р А Т И Ч - від 6. до 8-ої і після умови. лосися домене, я прибув що тільки
чете.'Ви будете любити як першу т чани мали свій Народний Д і м Ю. Середини, М . Персц, Т . Т е п - 311 Е. I S A S T . , NEW YORK C l T Y . тива купила п л о щ у під власний Канади. STEPHEN WYNARCHUK,
і останиу. Сс становій Ь як р.и і у ні Н И Й Ќ Л Ю Б . WUkni.1 Street, Brantford, Ont.r
дім. Р о з у м і ю ч и , щ о такий д і м
надў в Old Gold. О. (... сс виріб Hut деб мали з м о г у брати активну л н й ; п о $ 1 : П . К о г у т ( С а м б . ) ,
Памятайте — нині, у вівторок, ХРОНІЧНІ НЕДУГИ МУЩИН повинен стати п р и б і ж и щ е м всіх
методи. Най.іаі ідніПша цигаретка участь в народній р о б о т і . Одна М. М у д р и й , Ф . Халаігович, Т. і ЖЕНЩИН
історії. Купіть днссь пачку Old G.. І. червня; 1927 p., зареєструй-
ковож на тім ще не скінчилося. М а л и н о в и ч , В. Фурик,' Ю . С о - лічу успішно найновійшими методами. к у л ь т у р н и х і економічних уста- ПОТРІБНО ЖЕНЩИНИ
В них нема кашаќ, в цілім вигоні теся у Вашім дистрикті, в пові- ІІомаіаю скоро в PFAKLLHX кровних не- нов села, а тимсамим центром
Знова прислали нам п и с ь м о , з л о в с ь к н й , Д . М и х а л ь ч у к , М . Ки- роботи в дслікатссен шторі, МУ
ті Ѓ о д е о н , щ о б и с ь т е м о г л и г о - дўѓах, нервошіх і шкірних, хронічні в с ь о г о д у х о в о г о життя і д у х о - сить говорити добре по лііг.іІНськи, і
до всіх ДОПИСУВАТЕЛШ. к о т р о г о д о в і д у є м о с я , щ о про- нарости, загальне ослаолені#, міхура,
сіль. лосуватді в, О Џ Щ ^ і А - нирок, мочеві недомагання, ревматизм, в о г о .відродження н а ш о г о села неділі нс працюється. і'олосіпнсь 'ні.
; Просимо ватямктв собі: сять нас ще о д а л ь ш у поміч. ЖОЛУДОК, внутрішні хороби та грудні, ч. 1 0 9 — 7th.AVE., близько 16-ої ул
1. — ДОПИСІ писати коротко. Н ю й о р с ь к і громадяни зложи- lies `ріжниці. як довго хоруетс, я можу і народу, постановили ми в и б у - 1 NEW YORK C I T Y .
Справді неприємна то річ` була Ни
Z — Виразно І читко. ли жертв $530. З д р у г и х о к о - У К Р А Ї Н С Ь К Е З А П О М О Ю В Е Т О В А - помочи вам. Оплати умірковаиі. Огля- дувати дім, котрий б и відпові-
просити нас, але і не в е с е л о дшіи пацієнта переводжу особисто.
S — Лиш по одній стороні паперу л и ц ь з л о ж и л и $72. Р а з о м $602. Р Н С Т В О . . Д Н І С Т Е Р " В Н Ю И О Р К У . . Поради і оглядини даром. дав всім вище наведеним цілям.
знова їм сидіти в млині. Т о м у ДЛЯ К У П Н А а б о продажі до-
і.—В дошких подавати лнш прав і Всім жертводавцям складає- На основі ухвали піврічних зборів
хдві вісти. іиринув в них плян, щ о б конче нашого Товариства з дня 11. червня Та населення `села, з н и щ е н е в о - мів а б о з е м л і , як рівнож в спра-
5. — Пвсатя дише про річя цікав, іеребудуватн т о й млин, щ о б в мо щиру подяку. с. г- закликаємо Вас обовязково яви- D R . Z I N S енними л и х о л і т т я м и , аруйнова- ві о б е з п е ч е н н я , г о л о с і т ь с я до:'
для усього загалу читачів, або болаг тнся В нежілю, дня 26. червня с. Спеціяліста. Основ. 28 літ. P E T E R KOWALCHYK.
дійсности виглядав на Н а р о д - Вислано д о краю: точно о годині 4. іюполудни ни ПІККІ- 110 Eaat 16lb Street, New York, N. Y.нс е к о н о м і ч н е гге в силі і при
його аначяоі части.
а — В дописях нікого иа переїм ний Д і м . Ся перебудова м а л а б Перша збірка $300. Д р у г а ќўУЎкраїнської Школи" в №о Йоріѓў, межи 4th Ave. Л Irvin-t, своїх н а й б і л ь ш и х з у с и л я х скла І ВІЗ HUSSA ST., LINDEN, N. J.
в Ulmer P.rk, 25 Aeenue. Brooklyn. Денно: 9 A. M. до 8 P. M - Неділі
аюватя беа дійсної заслуги. їх коштувати звиж 400 д о л я р і в . збірка $230. Зіставленнє решти N. Y . Там буде знята гуртова фотогра- сти стільки жертв на дім, я к о г о Tel. Linden 3222. 136—
7. — Не лаяти нікого особисто, ан`
не нападати, ані не зачіпати. На сю знова ціль женщини-чле- $ЗО. На церкву $5. Р а з о м $565. фія з цілого нашого Товариства з від- кошти.виносити муть п р и б л и з - Н А П Р О Д А Ж Ґ Р О С Е Р Н Я І Д Е Л І К А -
знаками та Прапорами, з екзекутивою
в. — Не жадати звороту дописі, в ни читальні'запилися., вишивай- П р и л у ч и л и с я ' д о збірки та- ка чолі. Діти, члени діточого відділу D R . М. SMITH
ІІО 2,000 з о л . Звертаємося д о Т Е С Е Н ШТОР
ку дописуватель написав ш кілька мі нєм с о р о ч о к , ручників, крава- кож односельчани із о к о л и ц і нашого Товариства і жінки-членкииі Вас, кинених д о л е ю в дале- ! з бучерськнм `Урядженем, новиіі 3-фіі- 7

кут (коди П дуже потребўа, може у також мають явитись Просимо яви- міліііннй дім, 2 гарлджі, ріг. рент $Мо
себе оставити відпис). ток, поясів т о - ш о , і вже прис- Бетлегем, Па.; Ів. Ч о р н і й прис- тнсь точно. Хто ше не має тікета на ку чужину, з проханням Ніна $15.000, готівкою $2.000. або ви-
У. — Не посилати „наглих" дописки л а л и нам 3 муж. с о р о ч к и , 10 л а в гга руки К о м і т е т у в Н ю сей ПІКНІК, має набути його тільки че- недуги мущни, жеіь Станьте нам д о н о и м о ч і . В на- `найму гарантує
штор за $60 місячно; властитель
S.500 обороту, коли вяожнть-
в жомаганнем .‚сейчас" помістити, бѓ ручників, 3 краватки, 3 пояси Ірез своє Товариство, а то: або у тов. щин І дітий.
се звичайно тільки показує, що до й о р ќ у $33. З л о ж и л и отсі гро- ЃВасиля. Шльника а -Укр. .Нар. Домі", Наймолернійші електричні апарати дії, щ о В и , б о р я ч и с ь о кусень ся і бучерн'ю. Голоситися під Ч- 1800
або, у фіианс. секр. тов. `Мих. Ники- L O N G A V E . ,, P L R , b - - S t . . HILLSIDE.
писуватель опізнився і хоче, щоб ра- ( ч е р е с и ) , 1 б л ю з ќ у жіночу мадяни: х л і б а , найскорше зрозумієте
N. J.
форчина, 339 Е. 14th St.. N. Y .
10.— Не присилати ло редакпП сгя просять нас, щ о б ми сі річн тут
ДІВ І по-ліЯ н-долялнит mmo #и`пи- дали на вигравќў а б о розгтро-
або безвартнлх щодо -місту; а до то-
Ів. Ч о р н і й $6; по $5: П . Ѓ у р и н ЗЛ Е К З Е К У Т И В У ТОН. .‚'ДНІСТНР ,
П. Чорній, Анд. М н л є щ у к ; Ів - В І Д Д І Л ЗВІ: А Д В О К А Т
пас і наші змагання і .нашу б о р -
бу о економічну независимість Н А Й Л І П Ш А З Е М Л Я В ФЛОРИДІ

Б.ПЕЛШВИЧ
ео в не жадати ввоооту таких віоѓлі. д а л и , а їм ще д е щ о зібрали ЕЛІЯ Гузар, голова. і кращу п о л і т и ч н у б у д у ч н і с т ь на помаранчі, огородоВину і годівлю `
Хитрик $З; їв. Вирбнцький $ 2 ; ! ^ . Михайло Олеќсів, секр. рек. кўрий коло Orlando. Продам 5 акрів і
н а ш о г о народа, о д н о д у ш н о від; більше, акср по $100. готівкою $50. а
2300 WEST CHICAGO AVENUE, J кликнетесь на наш заклик і до- решта по $5 місячно. Пишіть до: Ш-
CHICAGO, ILL. ij п о м о ж е т е нам в тім, д л я пас GEO. SENNETT,
постатий - навіть д о р о г о ю о` ції як — шпиталі, захоронкн P. О . Box 201, HUIe.h, FU.
Практикўа у всіх судах; аайма-І всіх так важнім завданню.
ГЕНІЇ Н А У К И С П А І Ж Ш М И Л Ю Д С Т В А - чсвидного історичного фаль` т. и., 'вже й не г о в о р и т и ! М и
еться перегляданнвм абстрактівЗ Хай не б у д е ні о д н о ї одиниці ІНТЕРЕСОВАНИМ
шовання, ие памятаючи про здається, не здвигнемо їх
Написав Д р . А л е к с а н д е р С у ш к о . виготовляє контракти купка 1 про-1
теє, щ о — як справедливо за, д а л ь ш и х сто літ... яка не поспішила би з датком м о я .адреса є:
дажі; перепроваджуа с п а д к о в і ;
(Продовження) примічує знаменитий прези- на кооперативний, а тимсамим Mr. ANTHONY K O K O R U Z A . '
Та вжеж усе таки все тс не справи; .полагоджуа старокраєві,:
(5) і Народний Д і м в своїм селі. 251 Е . Broedway. ...
дент-емсрнт с л а в н о г о Єйл-уні- патентові І прочі справи. 191—1
стоїть на перешкоді, щ о б и ми MUSKEGON HEIGHTS. MICHIGAN.
верситету: „патріотизм, який Хай щедро посипляться
VIII. танки"... І п о д у м а й т е с о б і , цей заткавши руки по лікті у кише
п о т р е б у є фальцювання на своє ші жертви на це благородне НА ПРОДАЖ форма 57 окріп в стен-
останній дурман (Американи ні, не п о т о р я л и гордовито за ДІТРОРІТСЬКА ЖЕЏЩИНА
Лїарод давній, культурний....' підперте, є поганою річю" ті Ню Джерзи; 65 миль від Ню Иорм.
мають на це спеціяльне с л о в о : хитрим Габсбургом: ‚‚Ми на ПОЗДОРОВІЛА! д і л о . Хай вскорі стане на н о г и .земля-чорнп, ріпна і без каміля. упр.іг.
(,,the patriotism that needs false- Здавалось, що умре. дім, який б у д е свідком гряду ляеться ярниу, як: салату, cc.itp), им
Яки її жаль, щ о т о г о рода на ,,fad") так чудово припав до рол давній і к у л ь т у р н и й ! "
Viood to back it up is a bad Дітройт. Міш. Si всіх щасливих жі- булю, бураќн, моркву .і т. п.: всі і ѓ -
(

зви як: „ м у ж науки" та „ н а у к о смаку нашій м о л о д і , г о л о в н о - ж нок м. Марія Домко t найщаслнвійша. ч и м п о к о л і н н я м , щ о ї х предки трібні знаряди., По бліізші інформації
t h i n p " ) . Д л я нас 'величавий світ Іігеж — ДАВНІЙ та куль-
ОйЯ иіябораторія" є так м а л о зна тій на американській еміграції, На неї вже нс було надії і докторі го- нс д а р м у в а л и , а п р а ц ю в а л и і голоситись до: С. D O R O S H , R. . D. 2.
науки — поза межами хиба турний, б а й д у ж е , щ о темний ворили виразно, шо вона помре. Вона Box 59, Andover, N. j . It:-
ні нашому народовіѓ. У давніх ш о наші м о л о д ц і і дівчата, на- дорўвала вже пять літ і кождого дня б о р о л и с ь о краще будуче.
кнх таких історичних та літера- шо б о с и й та о б д е р т и й л о ясно- виглядала що раз гірше та гірше, так Вас, Г р о м а д я н и , к о л и з а т у ж и т е
часах ( к н я ж о ї д о б и ) — НАШІ віть ті, щ о належать д о б о л ь му світу ходить, к а р т о п л е ю си- зле, шо можна було бачити П KOCTHJ ХТО З УКРАЇНЦІВ або` Поляків хо-
туриих д о с л і д і в не ісѓнує
‚ ‚ г р а м о т і ї ' ' б а в и л и с я перепису-, шевицькнх організацій, вигу- за старим краєм і вернете, при- тівбн виїхати на -Свіже повітрі, літні
тім світі науки нас теж не знає рою з а к у ш у є , трігілом-горів- під шкірою. Вона не могла плекати
своєї дитини та майже все лЄжала. Вн- витає Вас „ Н а р о д н и й Д і м " як) вакації, D мене ччожс дістати дооре і
ваннєм старих та давно пере л ю ю т ь палко та з завзяттєм вигідне місце; електрика, вода, тс.і-
б у к в а л ь н о н і х т о . На з о л о т і м кою підливає, та ще й прнту- глядало, що для неї нема виходу. Од-
житих грецьких казок та ніко гідним кращої справи, усякі нак на щасте написала вона по свою символ з р о с т у с в і д о м о с т и і си фон, пів милі до міста Hudson. N. V
фірмаменті науки поміж імена пує та приспівує, лахміттєм матір да краю. її мати була акушер- Голоситися: - 142-7
му непотрібних церковних „ка ,,козакѓѓ та т р о п а к и " — навіть ли н а ш о г о народу. К о м і т е т б у
ми великих винахідників та ми 'своїм сирітським безпримірним кою і знала дс-що про лікарства. Ско- H R Y H O R Y 8ARAYKO.
нонів"; за козацьких чаоів про з д о д а т к о м таких традиційно- ро мати лишень подивилась на свою д о в и справить пропамятну кий Р . О.іВрх 386. . Hud.on. N. Y.
слителів українських ІМенси не п о т р я с а ю ч н : дочку, знала від разу, що з нею діеся,
ливали ми нашу т е п л у кровцю) чистих і щиро-національних
„їджте, хлопці, л о б о д у бачила вже не один раз лю-, 'ѓу, д е впише імена всіх ж е р т в о
має... Кожда Українка і Ўкраї
за фізичне п р о с т о істнованнє параферналій як широкі й мат- Я забувайте про б і д у ! " дий, терплячихГвщ со- Давщв, а імена цих, щ о
й
зло
НЄЦЬ ПОВИННІ мати наполи
— стиснені неначе кліщами нисті шаравари та криві шаб І чиж диво, щ о сепед такої^ літери в старому кра-1 жать не мснче як $50, в п и ш е відзнаку- „Тризуб'
Так. — є в цій страшній кар-
страшному п о л ь с ь к о - м о с к о в с ь - л ю к и у кріпких робітггичих ру-, пустині та п о с у х и , а там і оче- тині і історія, є і поезія, є і р о - д обр^ лі^о Ю Н
Й ` - м а р м у р о в у т а б л и ц ю Народ-И
14Кт. Гризубн. мі. ѓарію JJ
викінчені, $2.00 u
ко-татарському „ т р и к у т н и к у ках... видної недостачі г л и б ш о г о ро- маитизм... є все. Л и ш е н ь , ще І Іітсбурга — котре п о г о Д о м у . товариств і перепродавців
зробило свою роботу. ни. Замовляйте:
с м е р т и " ; а в. новіших часах не Щ о нині увесь світ, і т о бук- зуміиня і п о г л я д у иа високі від тієї „ і с т о р і ї " , від тієї ‚‚иое- Днесв, як раз два ти-
жні по приїзді її ма-
П а м я т а й т е , щ о ‚ д в а рази дає, V O L O B D W R JURKOWSKY.ТЗУ-ЇІ Щ
м о ж е м о ніяк прийти д о с е б е в а л ь н о : увесь світ, не виклю- завдання і ціли л ю д и н и та на- від т о г о „ р о м а н т и з м у ' 324 Eut 34th St.. New York, N. Y
ми, вона відвисќа'ла хо с к о р о д а є " .
після кріпкого дурману, завда- чаючи навіть р о с і й с ь к о г о б о л ь - ції, наші маси шукають забут- кров у жилах стинається. чотнрнайцять фунтів,
н о г о нам перед-і по-паншиня- шевнзму, пішов зовсім иншими тя в горівці та б е з п л і д н и х ре-І по внкиненню хроба За Будівельний Комітет: ОДИНОКИЙ УКР. АПТИКАР
Ех, славний народ козаць- _ — пятьдесять пять футів довгого.' Григорій Три пал юк, г о л о в а ;
ним р о м а н т и з м о м , та д а л ь ш е , ляхами, щ о нині усі, б у к в а л ь - лігійних суперечках, а наша' Тисячі мущин. жепщин і дітий терпля- В ШІКАГО І ОКОЛИЦІ
'кий!
завзято та витревало п і д к у р ю - но усі, щ о д о р о ж а т ь к р а щ о ю м о л о д ь , жадна б л а г о р о д н і ш и х чих лічиться безуспішно на ріжні дру- (Тнат Чорний, заст. г о л о в и ;
ѓі хороби, коли їх дійсний клопіт е М И Х А Й Л О Ш В Е Д В . РН.
е и о себе своєрідними ладанами б у д у ч н і с т ю своїх народів, шу- емоцій — як всЯка инша м о - цей потвір солітер. Певними познака- Теодор Ваврух, с. А м б . , касієр;
Ідальше б у д е ) . ми цего е відходячі части того пара- Стефан Мойца, заст. касієра; 2201 W. CHICAGO. AVENUE,
фабрикованими н е в т о м и и о , на- кають і находять дійсно за- л о д ь — т о п и т ь с я у - п л и т к и х та
зета. Другі симптоми е брак апетиту а Phone Huraboldt 3712 — 3713.
.віть при п о м о ч и заграничного датки та з а п о р у к и м о г у ч о с т и і дешевих емоціях, які дають їй' 1
виїмковим лакімством, обложений я- Адольф Шевчук, секретар. Виконує, рецепти.з великою точностќі
л а х м і т т я , ` к о т и м о с я в Діл п о сили своїх народів якраз у наў- р у х о м і о б р а з ќ и та національні знк, зага, болі в крижах, членах і в по уміркованих цінах. Добірний скла і
ВІДІБРАННЯ ПОЧТОВОГО ногах, заворот голови, біль голови, Ж е р т в и слати .на а д р е с у : тутешніх і заТраніиіних лікарств. пср-
п о х и л і й п л о щ і в напрямі ііан- ці, та у розвязці великих нау- танки? Чи д и в о , щ о ( д л я при- млости як порожний жолудок, нидій- фум, кремів, пудрів і тоалетовнх ми і
ДЕБІТУ. ня, підкови попід очи. Жолудок отя- Теодор Ваврух,
меншо'ї сили о п о р у . . Наші у ч е - кових п р о б л є м і в ; щ о нині пра- мѓру л и ш е н ь ! ) серед такої сга- Великіѓй Вибір лапіросів і цигар
1, надутий, часами дається відчу- с. А м б . , СЕЛО Кошлякн,
ні займаються науковими „ана- ва д о с а м о с т і й н о г о істновання рої і в е л и к о ї нашої громади, я- П о л ь с ь к е правительство ві- дивне буркотіння від жолудка
ліагімн" .та „ г е г і е з а м н " таких тої а б о иишої нації п р о б у ю т ь - ка ж и в е ' ў Ш и к а г о ( п о в е р х 50.- д і б р а л о п о ч т о в и й д е б і т віден- . угреиностий. Знова чується якби почта: Нове Село,
щось підсувалося наіаддю, горла. Па-
пврліпт нашої літератури як ся і рішаються б у к в а л ь о у на- 000 д у ш ) , немає н і о д н о г о , б у к - с ь ќ о м у часописові „ А р б а й т е р ціент має жовту шкіру, тратять на ва- ж о л о Підволочиск.
— немнлігП віддих, спльовує що ЛВТРО ЯРЕМА
„ Є т о і т ь явір над в о д о ю " "і т. ўнових лябораторіях, — пере- вально.ані о д н о г о лікаря, ад- Ц а й т у н г " , органові австрійсь-
п.,іцаші політики та д н п л ь о м а - дові мужі України, здається ме- воката, у ч е н о г о , банковця, е к о - кої с о ц і я л ь н о ї демократії. Без-
що
попалаѓ -
, аавсігд
епілеггшчні н
J
тн етітуюТь завзято — одні ва ні, не х о ч у т ь п р о у с е те і `ѓўти. номіста, ' щ о з д о б у в , би с о б і я- посередним мотивом цієї деци-
їй ч Ш Ш Н ДОБРОЇ ЗЕМЛІ.
Скоропадським, д р у г і з а В и - р о н и .все щ е дурять с е б е ї д у кий-такий р о з г о л о с серед аме- зїї має б у т и критика „Арб. досягне до ѓорганќи мо- 50 фітів фронт. 275 довжина, в
, треті за Петрушеви` р я т ь д р у г и х , т ц о к р а щ у додЮ, риканського світа, а який ви- Ц а й т у н ґ ' , щ о т о р к а л а с я уне- удусити свою жертву. Позбудьтеся Лонѓ.Айленд близі,ко Ню Иси-ку^
ч
цего потвора сейчас, заки підкопне
``їўм, `'Четверті за б о л ь ш е в и к ар- і д а о м у народрви 'моЛкна ви- пАив б и на верх завдяки імен- важнення комуністнчѓтої л і с ѓ и ваше здоровая безповоротно. 'ВишдЙь Ціна 5350, легкі ус.-івя. Право вса^л
j ПОХОРОНАМИ
-Ми, л мол одіж співав д а л ь ш е мудрувати дурмаиенням широ- но м о р а л ь н о м у та м а т е р і я л ь н о - при в и б о р а х д о м і с ь к о ї ради V J10.48 за давў L a x t a n , коли хо- сности тарантоване. Добра mroiff . BROOKLYN. NEW
чете позбутися цего страшного пара- ро-вести годівлю щікя або огоро. : і околицях.
мСбОжио „ К р и л е ц ь " . _ , . „ С о н ц е І ких 'Мас н а ш о г о народа дешє- ну п і д п е р т ю у с ь о г о м і с ц е в о г о Варшаві. акта. La-fan е нешкідливий навіть ко- дЬвнну. За `подробицями вдавайте-
txroffltob'!, , 3 и а і в о ч і чорні о ч і " ними Історичними оповгдання-(ЗАГ.алу? Немає ані о д н о г о . А Оце зарядження п о л ь с ь к о г о ' яи у вас нема хробака. Продається ли- 129 Е. 7Њ А Г Г К Е Е Т ,
ше у Royal Laboratory., N G Nettine ся межи 4. а 6. я
, а в останніх місяцях ви м и , та презіями, ф а б р и к о в а н - } п р о такгшеобхідні.у культурно-J у р я д у не принесе й о м у за гра- BolMj. WlndBor, О п і . - Н Ї - в Н в ѓ і - Ї Ж NEW YORK CTTY
в - в е а - W H I ^ t - ` ' і —5 -Wo.t 34-J..S4,, J U M .1-МИ,
гулюе завзято „національні нєм фантастичних лицарських му життю к о ж д о ї нації інститу- нішею слави. Nn. York. N. A VOLCAR. u .i Telephone: Orcbwd 2 Б Б 8 2