You are on page 1of 4

'

 

.З^ГІГІЧОГОВОЇ

 

`

-

'

^ОЮЗ

АМЕРИКИ.

UKRAINIA N

DAIL Y

OFFICIAL ORGAN OF THE

UKRAINIAN NATIONAL

ASSOCIATION, lac.

4.

144.

Джерзи Ситі, H. Дж., четвер, 23. червня, J9?7.

N9. 144.

Jersey City, N . J.,

Thursday,

РИМ

ЗРОСТАЄ.

міст а

З

а

КРУ-

В ПАРИЖІ.

СОБІ

ВІДНОВЛЕННЄ ВУГЛЕВИХ ПЕРЕГОВО-

ОБІ

РІ В

СТОРОН И

У

ВІДДАЮТ Ь

ПЕНСИЛВЕНП`

СПІРНІ

СПРАВ И

СУБКОМІТЕТОВИ. ФИЛАДЕЛФІЯ, 21. червня. — Майнери й оператори цен- трального пенсилпекінського поля пробували нині наново по- чати переговори в справі закінчення страйку в копальнях мяг- кодо вугля. Нинішггу конференцію скликано згідно з поста- ноною, принятою на конференції місяць тому назад, на котрій підприємці не хотіли вдоволити домагання майнерів відновити джексонвилську угоду з 1924. року. Зараз на вступі нарад показалися непоборнмі ріжниці в поглядах. Пенсилвеиійські оператори відразу заявили, що во- ни не можуть пристати на відновленнє джексонвнлської умови, бо через цю умову вони тратили бизнес на користь південних копалень, головно копалень Вест Верджінії. По таких переговорах конференція постановила

вибрати підкомітет, який має предложити завтра рано вќслід своїх пе- реговорін. Д о субкомітету ввійшли представггики обо х сторін. предложили властителям копалень мягкого вугля в тому стейті свої лома-

Нинішного дня також нлннойські майнери

і ЛІНІЯ ПОКІНЧИТИ

страйк на умовах,

які дуже

подібні

д

о

точок

джексонвнлської угоди. Властителі сейчас скликали конфе- реннію для розглянений домагань робітників.

КОНЦЕРТ САЛЬОМЕІ

ШЕЛЬНИЦЬКОї

25. травн я

Дня

НЕ МОЖУТЬ

майже

тична

селян ,

ких

них,

ДАТИ

РАДИ.

пресі

то

за

вон а

19. червня. — Муссоліні всіма привернути Римови давне істо- ричне значіннє. Допом`агає но та прикрашенню, ріанож дбає про Буду- 5 послідни х о

ють

літ

поліпшеній-.комунікації.

вій

старається

РИМ

в

йог о

а

днть

ну,

тів

а

кий.

1

нре- свідомо

щоб и

го,

опіки. Провідник

го

паша

цям

знова

домагань , па

ря д

і

які

зі

вон и

.тикати в Єгипті того,

б

о

щ

позволит и

носити

може

зброю.

незадовго

не будуть

питати

о

СИНАГОГИ

ЛЄНІНГРАДІ.

В

радянській що партія дбає щ скільки грош а вона иншу роботу во комуністи так дуже піклуються пашим селом, так, як Цікдвнй пр о стан робот и нам „Пролетарська Правда". Газета а бракує письменних і кваліфіко- ваних

шпиталі без лікарів, по школах меліорато- тому^вс е може нема село. ніхто не висших шкіл збільшилось у двоє, число

велике.

се головно кіл. Та самому лікарі в і учителів . Ц і безг-р - без держати працю, дістають з дер- а

жавної каси допомогу, Київа

приси-

агро-

иома,

вит- рачує величезні кошти на утрн- на пендії студентам. Вона робить щоб и вміє, а заставит и дл я села. Давніше був такий закон, шо хто дістав стипендію, мусів у місці, куди посилала його уста- нова. Тепер цього нема. Газета українського села примітивна й культурно відстала, але цьому чи

менних

пись-

лати їм лікарів, учителя,

бітні

j

безробіт-

них

надії скоро о-

ев- сиЛає

сили

кого

не по-

Чи-

стоїть

селі

читаємо

комуніс-

українсь- робит ь дл я ви

на

В

дня,

о

на

як

й

і

щ

й

не

о

вони

„Н

иа

хоче

де

ціка

нові

й

з

живуть

а

то

х

той,

РОЗОРУЖНА КОНФЕРЕНЦІЯ ІМЕНУЄ РАДУ ЕКСПЕРТІВ

АМЕРИКАНЦІ РІЖНЯТЬСЯ ВІД ЖЕНЕВА, 21. червня. — Доба' вже

пі жниця заходить

Головна

внрівнати

Американські

кореспонденти

АНГЛІЙЦІВ.

минула

від

часу,

становищем

Америки

конференція

конференції

вибрала

все

ще

як зїхалася розоружна морська конференція, скликана Америкою, а вже конференція найшлася на протилежних тонќах. між

а становищем Англії. Плян Япану теж ріжниться від пляну Англії й Америки, але обі другі держави більше до нього схиляються. Щоби спеціальну раду експертів, яка має переглянути всі плянн та подати конференції безсторонно ЇХ значіннє. на являють, шо конференція має шанси на успіх.

за-

сі непорозуміння,

УСТУПЛЕННС РУМУНСЬКОГО ПРЕМІЄРА СТІРБЕЯ,

Г

МІНІСТРІВ.

ПРЕМІЄРОМ БУКАРЕШТ, 21. червня. — Наслідком заяви селянської партії, шо вона не буде працювати з міністерським кабінетом, зложеним преміером Стірбейом, сей премієр уступив, а цороль покликав знова Ьратіяна, шоби він сотворив новий кабінет міністрів. Братіяно сейчас приступив до.утворення нового кабінету, який буде складатися з лібералів. Князь Стірбей був прн правлінню два тижні, йог о кабінет був коаліційний, себто він пробував злучити в ньому всі парт.їі

БРАТІЯНО ЗНОВА

ц. ла паша знаменита артистка своїм .одиноким концертом великій концертовіѓ'ѓ салі ,,Maison Gaveau" в Парижі. У програму входили ріжні твори світової слави та кілька ўкраї№ ських народних пісень. Появу

ки (МИЛО вражає вншукагго-е-

І

шельницької) витає налзвнчай- но добірна фраицусько-італій- ська публика бурею оплесків. Концерт був одним великім трі- юмфом української артистки. Безмежні-брава но кождім вис- тупі, ентузіязм, з яким пр.инято крайіські пісні, та численні ві скази-: „Ви , Українці, можете бути горді з вашої пісні та ва`

тої артистки" -т чи не найкра-

р . виступ и

способами

розбудов і

субвеї .

дв а

труду

трачає

культурну

селі. Нам

довідатися, чи воно справді

пишуть.

для

нас

Київщини

подає

таке:

пише ДОСЛІВНО

людей.

Роками

про

матеріял

газета

селі

стоять

нема вчителів, нема

рів,

агрономів, й

пусткою,

піс.іати на

ніби є, тільки

сло

їх, а

може

Потрібні

стипендистів дуже

Щ о року випускають y-j

нові

кадри

Київа,

фахівців,'

багато

ще більше

дивне те, іцо

Київі багато

коло

селяне благають

навіть просто

писарів.

Держава

сти-

шкіл

та

мати фахів- може скор- - корист и ук-

ти

лю

час

тому

населення зросл о

числ о

140.000 мешканців.

РОЗВЯЗАННЯ Т-ВА СВ. АП

У ЛЬВОВІ.

ПАВЛА

В, голови Павла у Львові, під якому

На

руки

о.

бувшого

дато ю

в

розвязання

у

під

н його

урядо м

Львові .

Товариства

до

Ліги

Садовського,

Т-ва. св, Ап.

прийшло з ди-

19. IV , повідом-

ц. р. письмо,

ляється, що міністерство внут- не увагу рскурсу Т-ва

воєвідсь- При -

:им иною зання моріял лжений кому вання українського духовеист- ва польськими державними ор- ґанамтг. Від децизії міністерст- в шого відклику.

ме-

розвя-

остаточного

взя-

про-

рішніх

ло

справ у Варшаві

рекції поліції

Націй, зла-

я-

управою,

пересліду-

вже

даль-

ЧИСЛА 31 ЗІЗДУ СОВІТІВ.

Проголошені сою цифри про послідний „все- союзннй зїзд совітів", себто найвисше законодаТне тіло те- перішньої Росії, показують ось що:

Сђтвсіькою

му

2,348 делегатів, було всего 225,

участь

нашої славної сггівач-

тоалеТ

пан

ЛЄҐа,,ТН а

jiiia може почути в метрополії ропенської культури. Це був, так сказати, пані ве- ликий „украї`нський день" у Па- рижі. Пані Сальомея Крушель- шгцька в найблищих днях виїз- на опісл я в Італії. — Юрій Студинсь-

даст ь ря д концер -

Логгдо-

мельодія,

яку Українець

ЗА КЛІЬКАМСІЯЦВІ НЮ ЙОРЌОМ БУДЕ АШИКАОҐМ. ВОЗДУЛІНАЛНІЯІ МЕЖИ

ЗОРГАНІЗУВАТИ

її

МАЄ

БЕЛАНКА.'

НЮ ИОРК, 21. червня. — Джусепе Беланка, котрий зробив і в Америці йорќом Беланка вже навіть мав підписати контракт поставити

стале

Чеймберлин

місяців

Ню

Левін

летіли

буде

до

а Шикагом.

Німеччини,

заведене

літак мавби

везти

12 пасажирів.

до

до

Шпќага виноснлаби

7

години.

і

пів

виїзджати

один літак.

Ню йорќом

а Флоридою.В

банкирів з

Вол

Стріту.

ного

представлено

ва

цій справі

нема

ІНТЕРЕСНІ

плянн літака, яким

заявив,

що

за

кілька

ноженне пасажирів між

йорќу

години буде

між ліній зацікавлена група

другу,

а саме

концерт до

свій

В ЄГИПТІ.

гаСІЙСЬКР-ПОЛЬСЬКЕ БЗЛИЖЕННЯ НЕДАЛЕКО

сеї служби 5 літаків. Кождий Ню

з часом підприємство сподіється завести більше літаків, так що кождої

З

Дорога

МОСКВА ДАЄ ПОЛЬЩІ РІЖНІ УСТУПСТВА. ВАРШАВА, 21. червня. —Росія й Польща підпишуть сими днями нову умову, яка засвідчить про поступ зближення між ними. М. Патеќ, польський представник у Москві, приїзджае си- ми днями до Варшави, щоби предложити польському урядови остаточний плян польсько-московського договору про іміґра- цію. В сім договорі Москва дає поважні уступќи Польщі, а сі уступќи поясняють нем торговельних і дипльоматнчннх зносин між Англією а сусідам.

на всякі уступства

так, щ о Москва чується ослаблена Зірван-

Національний рух

і послідовно

в йде до то-

Єгипті

позбутис я англійської

Нацоінально-

Заґлюль

поставив Анґліі'і-

для

Коли ся лінія покажетьвя добрим бизггесом, то заведеться

організації'сих

єгипетського руху

аиня висших

того , та гге хоч е працюват и раїнського

ше

дей

не

НОВИЙСИГНАЛСВТЛІАЗАЦКІАВИВКАНАДУйСВТІ.

з'їзді, в

якому брало

ЗАВЗЯТІ

ПОШУКУВАННЯ

ЗА

КВ1БЕК, 21. червня. —

в північній

Один

части

зі

моряків.

Сигнал

просторів

вчора

би

11.

ліса

розбитих

вечером .

в ночи

сигнал

годин и В .‚одному підприємстві, торгуючім

був

ЛЕТУНАМИ.

великих що бачив він підносячийся з ліса стовп світла, немов- о

Квібеку

ПРОПАВШИМИ

доніс

співвластителів

урядови,

даний коло

пів

д

фляшками, найдено

в

одній фляшці мося недалеко від Гавр Ѓрас без поживи. Географічна 75 степенів, довжина 45. Нінгесер і Колі". Хоча уряд сумнівається в правдивість обох сих вісток, ми- він

мо тунами. Американські летуни, що шукають пропавших Французів--"! літають над канадійськими яких описано, французькою мовою, як дістатися до берега або о чуть білі крила французького літака. Коли однак се

д

паперець з французькою написю: „Ми находи-

сейчас

приказав

зміцнити

ширина

пошукування за ле-

лісами та роскидують летючки,

оселі. Один раз летунам

здавалося, шо вони

ба-

що

були тільки

'

.

.

спустилися

полянки, вкри-

сього

людської

близче д о землі, побачили, ті снігом.

N

Росією, і тому готова

країнських делегатів на сьо-j мусіли

таю.

як слід памятатн, що українське населення совітського Союза творить близько 20 відсотків

всего населення Росії. Приблиз- но в той самий спосіб Поляки „дозволяють" Укрнаїцям мати своє представництво у варшав- ськім соймі.

До союзної, себто всеросій- ради вибрано ні одного Українця.

ської

себто менше,

10 відсотків;

кий

згодитис я

лгг

Єгиптянам

на разі,

гиптяни

ЗАМКНЕННЯ

народних комісарів

о Між згоднтися, иншнм Апглійці щоб и не мусі- ви всі м Се Є- та-

дозвіл.

в Ки-

ПОГОЛОСКИ ПРО ВІЙНУ ЗАСТРАШУЮТЬ РОСІЙСЬКИХ СЕЛЯН.

УРЯД

ЗБИРАЄТЬСЯ.ВЖИВАТИ

д

и

СПЕЦІАЛЬНОЇ

УСПОКОЄННЙ.

дл

я

ЇХ

ПРОПАГАН-

РИГА, 21. червня. — Московський уряд

Уряд

праці

ворогів.

примушений

походить

`

пустити

проти

уряду,

.

не

`

Наслідком, однак, надуживання шо

-.

все,

сеї

ґ

сиДьно занепоко-

полю

та

гово-

повени

пропаганди

робить

`а ми- ` `

бажаного

ений закепокоеннєм, яке серед селянства Росії викликали чутки на

про війну. Селяни стали занедбувати рити тільки про наближаючихся був цілу машинерію пропаганди. Газети печатали заяви головних

чуток

працювати, певний

пише, що господарка

комісарів та закликали робітників поўчувати селян, шо чутки

фалшиві.

ну в шин вражі пня.

і

від

Повідомляють з Ленінграду, що тамошній совіт наказав зам- кнутн синагогу.

не винен режім царату. Ал е В польськім міністерстві у Вар- шаві
не
винен
режім
царату.
Ал е
В
польськім міністерстві у Вар-
шаві також нема ні одного У -
країнця.
тільки
царат?
ПІВДЕННІ КИТАЙСЬКІ ВІЙСКА ДОБУЛИ ТСИНГ-ТАО.
Г
і
СПОДІЮТЬСЯ
СКОРОГО
УПАДКУ
ТСІНАН-ФУ.
ЧОТИРОХ
ЖОВНІРІВ
УКР.-

в

а-

права

Хоч влад а Росії` назива є себ е ГАЛ. АРМІЇ АРЕШТОВАНО тепер
Хоч
влад а
Росії` назива є
себ е
ГАЛ.
АРМІЇ
АРЕШТОВАНО
тепер
„робітннчо-селянською",
мит
ВІДДІЛІВ у. н,
СОЮЗА
під
ЗАКИДОМ
УБИВСТВА.
то в сьому „совітському парля-
ро,
СКРЕНТОН. ПА. Бр. св . Володими-
від. 162, повідомляє своїх членів,
Мимо того, щ о відиольсько-
менті"
селян
лиш
223,
бітників
від
себт о .9
фабрик
плуга
було
що
звичайний мітінг відбудеться дня
відсотків, а ро-
26. червня, в гали церковній . ІІроснть -
всіх членів прийти на сей мітінг,
ся
української оружної війни ми-
нає вже 7 літ, арешти й судові
лиш
265, себ
бо
е
важні
справи
до полагодження.
— В. Баран, нредс; М.
Гнатів, секр.
то
11 відсотків. Решта сс були

щ

о

р

процеси з того періоду не пере- водяться. Цими днями польсь- ка поліція в Яворові арештува-

ла

галицької армії: підхор. Ореста Загаєвича, .Степана Прикулу, Василя Мизука та Миколу Ста- ся, обвинувачуюч и ї х у „вбив - стві і грабіжі" селянина М . Ко- зака в р. 1919. М . Козак — як говорить поліційннн рапорт — пострілив тяжко українського жовніра Андрія Ваника, за що відтак „Українці його розстрі- ляли" . Розстрілюват и мали са- ме арештовані, які за те стануть тепер перед судом.

ФІЛАДЕЛФІЯ. ПА.

Отснм

ляеться членів Бр. св. Василія, від. 339, що

26.

ч. 610 S. American St. Проситься всіх членів прибути на сей мітінг. бо е важні справи до полагодження. Буде звіт контролі з приходів'і розходів за і. платнвь кару 1 дол., я УРЯД- л. — Іван Сорока, предс; Ів. Бішко, кас; Олекса Будай, секр.

СКРЕНТОН. ИА. Тов. Надзбруча, д. 2Й0. повідомляє членів, що спеці- іьні збори відбудуться дня 26. черв-

і`, о год. 1-ій пополуднії в Ккр. Ќлюбі, 618 Lackawanna Ave" Кождий член по- винен прибути на сі збори і вислухати справоздапя конТр. комісії. Неприсут- кару після `Ухвали Товариства. — С. Грішуќ, гол.; II. Га-

Іііий член заплатить

мѓѓінѓ відбудеться в неділю, червня, о 2-ій

дня

год . пополуднії , під

Неприбувший член -на сей

знову чоторох жовнірів укр.

слй, секр.

КАРТЕРЕТ, Н. ДЖ. Бр. св. Арх. Ми-

хаїла, від. 209, повідомляє, що півріч-

відбудетьс я дня 26. червня, о 1-ій годині пополуднії.

ний

всіх членів і члсишінь я-

в неділю,

Проситься витись на сей мітінг. бо є важні справи

полагодження, як справа Сиротин-

мітін г

ЄГИПЕТ

ДОМАГАЄТЬСЯ

' АВТОНОМІЇ.

Єгипетський

король,

який

ця-Захисту і инші. Неявнвшнйся член

заплатить кари 50 її., а урядимќ І дол.

Проситься всіх довгуючих виповнити свої довій, бо в противнім раз!будуть суспендовані: — Мих. Надяк, предс. Іван Якимів, секр.; Петро Маклр, ка.

виїздить д о Лондону, домага-

тиметься від центрального уря- ду

ною

признання Єгипту, автоном- ' _

домінією .

ШАНГАЙ, Китай, 21. червня. — Тсинг-тао, важггий китаіі- ський порт, над Кіававським заливом, в провінції Шантунг, попав нині в руки націоналістичних війск. Коли націоналістичні війска підуть далі здовж зелізнниі,

то можна сподіватися скорого упадку Тсінан-Фу, столиці сеї провінції. Сі здобутки вважають незвичайно важними для походу націоналістичних війск півдня на Пекин, столицю півночи.

ЗЕМЛЕТРУС УКИТАЮ,

СПІЗНЕНІ ДОНЕСЕННЯ ПРО ЗЕМЛЕТРУС У МІСЯЦЮ МАЮ, ЛОНДОН, 21. червня. — НИні одержано тут донесення

Шангаю, що сильні потрясений землі, які занотовано було дня

23.

у північній части китайської провінції Кажу, що лежить коло монгольської границі. Звідомлення про сей землетрус доносять, що від нього за- валилося богато домів, у тому числі богато важних історичних памяток, та згинуло богато люднй.

зі

мая, а яких жерела

не можна

бул о

відкрити, мали осередо к

АВСТРІЯ ПРЕДБАЧУЄ

ЗЛУКУ З НІМЕЧЧИНОЮ,

f

НІМЕЧЧИНА ПРИЙМАЄ ЗАКОН, АВСТРІЙСЬКОГО. БЕРЛІН, 21. червня. —- Віиеканцлєр німецької федератив- та німецькому федеративному парлямектовн .проект нового-иар` ного закона. Сей проект комісії. подібність д о карного кодексу ліннє до обеднання Австрії з Німеччиною. в накладанню закон богато

чьї

ної републики

ПОДІБНИЙ

Д

О

предложили

міністерство

судівництва

нині

внслід

е

Найиікавійшою

пятил ітних

розсл і дів

признакою сього

великої

кодексу

правни-

е

його

Австрії. В сьому бачуть стрем-

кар, як

лагідній-

Судді мають мати більшу свободу

В Німеччині.

закона з

На

загал

1871. року.

досі шнй від пруського

вони мали

ЖНІКИ ПНЗІАЮТЬ „ДУШИТЕЛЯ", АРЕШТОВАНОГО В КАНАД.І

20. ЛИПНЯ.

СУ Д УЖЕ американський

Нелсон,

Ерл бітник, арештований тут як пошукуваний в Америці „души- тель жінок", перестав нині мовчати та став просити

заряду вязниці дати йому порозумітися з американським урядом. Він говорив: „Мене обжаловують що найменче о два вбийства,

а

Росправа буде визначена дуже скоро, відай на 20. липня. Суд вислав був фотографію сього арештанта чотиром жін- у МекКонел, за яке викують арештанта в Вікіпегу. На вид з арештанта як людину, звязану з

другі

одної

Марії

кам

ро-

БУДЕ ПОСТАВЛЕНИЙ

ВІН

Н

А

В1НІПЕГ, 21. червня. —

не зробив."

я

сього

Фнладелфії,

з фотографій

одна

котрі

жінок

були

свідками

вбийства

пані

скрикнула. В подібний спосіб

жінки роспізнали пані Лени Вайнер, ш о погибла 10. падолиста

теж пізнала рештанта жінка в місті Портленді, в стейті Ореґон.

Олі Меккой 1 панки Марії Морей. З фотографії

убийством

1925. року; та пані

БУНТ ВЯЗНИКВІ.

ЛЕНСИНҐ, Канзас, 21. червня. — 328 арештантів канзась- щ'о вони не мають діставати папіросів. Арештанти кинули клич: „Нема цигареток, нема вугля". Вони перервали працю в копальні, за-

кої стейтово і вязниц і збунтувалис я прот и зарядження ,

барикадувалися тим, 720 стіп під поверхнею землі, та заявили, що так довго не дадуться взяти, поки їм не привернуть приві- лей курити. — В стейті Канзасі обовязував закон проти курен- не

Тепер

курити .

ня.

сей курити. Се й викликало страйк.

На

основ і

сьог о

закон а

закон знесено,

арештант и

але за'ряд

те ж

могл и

арештантам

не

дав

інтелігенти і совітські урядовці.

ДАНЦдТСЬКИИ СОИМ ПРОТИ ПОЛЬСЬКИХ ЗАЗІХАНЬ.

j

засі -

данні

прийшло д о бурхливих промов, тому, що дире'кція зажадала

протязі

польської мови. Посол Фалькепберг вив,

має

не

рядовців вивчення

означеного речинця

зая-

Дня

27. травн я

ц.

.

на

данціґського.,

польська

від

па

сойму

залізнича

своїх

у-

залізнича дирекція

найменшог о прав а

змуш у

вати данцігських урядовців до вивчення польської мови.

-

:'';'

РОКОВИНИ

-

-

ОСНОВАННЯ

ЗУНРО.

Дн я засіюванн я Західно-Україн - }ської Іної Організації.

від

Національно-Революцій

' 14. травня

ц. р. минув рік j

І

,

иEIROBODA 4 (ІЛААЗІ і

' POURDIO ltSJ

д всі його національну дійшла указу українського друкованого сло - иа.

вла-

д

царського

народу

знищила

школи,

поцолі

дійшла

о

того,

щ

о

'

Ua

ЏН$І

B .w.cp . r

at

pu.iuhtd

daily .ісері Santa-s

la

РІЧНИЦЯ МОСКОВСЬКОГО

Пригадуючи ріжні славйі про-'стількиж явн українського життя, не мо-

жна також

ѓі

шини українського народа.

сковщина

ду,

Щоб и

дру-

минув-

Mb -

при'клала багато тру- ві д

нарід

внсшої

підби-

забувати

і

про

сторони

з

культур и

сущі

щоб и

український

ти під своє панованнє.дге фізичне,

ал е Гг духове.

лиш е

Скори-

ВАРВАРСТВА

слів,

себто

не дати

національні

й

церкву

знаменитого

о

пр о заборону

На

11. червня

припадала

сне.

по

сочайшее ме заборону ку. року заборонено бул о всі книжки крім Ал е й т е письменство таким гцо

річниця

всій

під

Ти м

Росії

тог о

дня ,

кол и

Повеленіе",

розіслано „Ви -

відо-

пр о

іменем

закону

дру-

1876

друкува-

з

українського

законом

українською мо -

красного

письменст-

підпа-

t l Qrand Street, -Jarsey City,

ЊІ

by tHa Ukrainian Hattona! AnocUttoa , la

B-Hed by

Editorial

Committee.

c

l џоШу%

it 0 3

і

ПРИ ВСЯКІЙНАГОДІ СКЛА- ДАЙМО ТАНЕЦЬ - ЗАХИСТ УКРАЇН- СЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА.

ЖЕРТВИ НА СИРО-

щ о прийшли д р

української

з

.

мови з „малоросійскав о на-

речія;',

мови.

тому еійскаму иаречію" розвивати- ся, вою та нагадувати завжд и Мос - калям пр о крадене, російські царі, починаючи з царя Олексія

„малоро-

тої

Ol

for

Ни

HUlttbg at special rata o t postage provided lo r In Section

Act of

October 3 , 1917, suthorUed

Mj

31 , 1918.

WMCWTIO N

Т%ѓав c.nti

KATISI

a copy.

ПЕРЕДШІАТА:

Поодиноке число трв цеятв.

ПНМв ОМут

to

ямн

M пів року

kflUU,

7.00 —.^.

На

% 3.75

$ 2.00

На Натри місяці . „ В рік

На

рік

Джеран

1

7.001 себе

3.75

5 2.00 Сяті І Заграшщею:

Ротн%а аяЛ B-r-ty at y Safest

(ма

SU

Т%ѓая шо-th-

ѓ

moDtlH

:.

За

lio.o o t S.OO кожду аміну адреси 2.75 платиться

На пів року

На три

місяці-

10 центів.

За оголошення редакція не відповідає.

, Адреса: "SVOBODA", P. О. BOX 346, JERSEY CITY, N . J.

гроші

лише

.

зв. foreign

жити далі самостійною мо -

Михайловича, обмежували всі- ма засобами українське друко- ване слово та нищили вж е над- руковані та написані українські

твори. Щ е навіть д о союзу Ук- раїнн з Московщиною, москов- ськцй цар Олексій Михайлович

ти

вою,

ва.

1 культуру

001 українську

ЃІ ,:

S 2.75

стувавши для іючатків культури, час обмежувала розвиток їнської його ралн дий для культурної праці напівдикого роду, й передруковували та пе- на

фундаментів

т

а

російської

заложенн я

так званої

Московщина

увесь

укра-

Money цга-г.

дало цензурним прави- культури та зводила лам, лекш е булоб и
дало
цензурним
прави-
культури
та
зводила
лам,
лекш е
булоб и
верблю -
на нівець.
Дл я
тог о
набн-
польським
коро-1Дови пролізти у
вушко
голки,
українських
учених
лю
-
в договорі з
лем вимагав,
щоб и
припинити'ніж
видрукувати
порядн у
укра-

ГОЛОСИ

ПЕРЕКОНАТИСЯ ,

ЧИТАЧІ В

ПО{

й j зрілих. Школи

подумати

пр о

школ и

(ДЦОБИ

дл я

до -

серед ЧИЇИ СТОРОН І ПРАВДА , для дітий ие мо- ЖЕНЕВСЬКА МОРСЬКА
серед
ЧИЇИ
СТОРОН І
ПРАВДА ,
для дітий
ие мо-
ЖЕНЕВСЬКА МОРСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ
московського на-
їнську книжку.
тог о
всі
„ярижкою" , себ т о
правописом,
памяти
удар
Крім
нака-
друковаггня українських книг,
які
печаті". Оберігаючи
ку Московщину від культурної
Европи, той
пуватгг українські книги
у
нас
іти добр е
головно
В
дискусі ї ѓгад
потребо ю ре- іжут . ь
зано
бул о
друкувати
укра-
називано
„кнігі
літовскія
б
о
у
на с
старше
поколін
Повоєнні
ростають вони
кова
тяжили державні
причиною майже
це
другі краї не шасливійші від неї. Тягарі всюди однакові
в
ській та середній
датками
часи
щасливі
на
міжнародні
конференції. Ви -
організації
української
школиі'`"" 'тому ,
рероблювали
їнські тв'ори
як
гриби
п о дощі. І тому
тільки,
щ
о
всіх
одгга-
московський
українські цер -
и
варварсь-
в
Америці
посипалося
бога ;оТ" с
не розуміє ваги
школи. Як
взорець
ріжні
російським
люд и
'будуть
уміти ^
біда
притискає.
Світова
війна
і повоєнні
тягарі
так
об -
Цей
проклято ї
зако н
нарікан ь
и
а
школи ,
як
і
ведут ь
ковггі та ѓгаўкові твори,
створи в УКРАЇНСЬ-
і
т
.
.
цар забороняв ку-
старші
тати
г'г писати,
як
вони
будуть
буджети, щ о фінансова
політика
є
в
Европі
завдав страшний
деяким пе-
те ,
щ
о
правильно читати
кннжки.й ѓа-
у
всіх краях
кождочасної міністеріяльної ќрі-
українській
літературі
вза- Д-гогам і критикам
дати
змогу
народ
на полі
рідної куль-
зети,
й діти
їх будут ь
інак-
зн. Можна
було
обсервувати
найкраще
п о Франції,
ал
е
й
Все
кий
турн,
Москалі та препаровали. вже п о
за
сковщині.'А
ті,
кого приватно,
щ
о
па Мо -
вж е буди
у
'галі
культурі,
щ
о
п
о
побачити ,
я
к
вигляда є
на
немилосердно
грабували
наказував „соб-
молодій ДЯКоучитЄль Щоб и
та
славних
та
буйно
дгдг
ші,
і
будут ь
інакші .
і одна-'
часах
Шевченківської доб и
в
"
Л
е
"
а
дикоучителями
ўкраїн-,
населенню, головно робітничій, селян-
сжеч" не.ли-
уплив
даються
і на пожарєх
Се
великий
ьово
знаки
його сучасників
почала
ськ
а
школа
запрошу ю
їх
всгх
свойому,
видавали
москов-
gfina
цілий
нарід.
М и дивгг-
клясі.
Т і тягарі
спричинені
в великій
мірі нн-
мислі,
н
о
і
за
відроджуватися.
Варварський
-
1і а закінчеине
шкільиого-року
мося,
щ
о
нашого
духо-
ВИДАТКИ, пізнат и
на армію,
а
рівнож
і
на фльоту.
А
які
це
величезні
раті
ше за „єретіцкіє
слоѓ єретіцкій".
учені, духовенство,
ське, аб о російське. Украї`нські
тощ о
тво -
підруба в
молод е д-^fe^Cbќ M
;іолсолГ Зі` Нюарк у
іспит
венства
є
та
богат о
сдабоду-
вж
е
хо ч
би.
з
того ,
щ
о
з
а
послідн і
тр
и
рок и
рнлгг московську
Виговський, укладаючи з По -
пакти,
Кінцевий
відбудеться
письменність.
культури.
З
хів,
видала
Америка
на
розбудову
і вдержанне
своєї
фльотн
ляками
Гадяцькі
ставив
ггеділю
дн
я
26
червня
в
Укра-
$1,600,952,437,
себто
п
о
$320,000,000
річнЬ.
річно на ту саму
Приблизн о
таку
Вони
несли туди
на
чужу Мос-
остав тільки малий
корі-
шої
тоді
школ и
буде мати
на ш
серед
к
як і тяглут ь з а Ворогами па-
и
нації,
і
м
том у
дуж е
ди -
собі
умовою, щоби
на
Україні
їнськім
Народнім
Дом і
пр и
57-
вуемося,
б
в
дру'гих
народів
суму видала Англія, видаючи
ціль
$300,700,000,
а
Японія
$129,724,000.
„гімназії" т о єсть
українського народу, його ві-,,.учітельніє доми, коллєгія,
ковщнну найціннійшнй дар від ‚дозволено на
59
Beacon
Si.,
о
Каськів, учитель
з Нюарку, Н.^Дж.
ѓод.
5.
п о пол.
того
нема.
дуже ди-
Т.
вуватися
б
о
прецінь
'За
одних тільки чотири роки
яких
видали
отже
тільки
тр и дер-
кову європейську культу ру. В школи, друкарні, сколько їх на-
мал о
є народів,
котрих
було-
жлвн
шеиня
нутн
ліття,
ситься під тягаром державних
Отеє
гліні і Японію зійтися
виходу,
держава
т
в зброенню, а
о
ріжниці
з них
боку глядить ка обмеженќе
жнти
джет,
теперішна
хоче далі остати
від
тійського острова. Д о
вої
чотири
міліярди
долярів
на ўдержанќе
і
своїх воєнних
фльот.
Скільки
т о добра
можна
за ті великакські
суми, видані
в часах повоєнного
голоду
І важких
катастроф,
коли
видатків.
бідне
населенне
побіль-
б и осяг-
лихо-
ду -
мопосвяти і надлюдськггх
заміну український нарід мав'добн о
ставіті
бе з
препятствія
би
так мало
і свідо-
від московського „ласкавого
баріна" лише утиски політичні,
культурні та релігійні. Соками
вольно и свобод-
мнх
людий.
Якби
люди
но
науки
и
книги
освічені
печатати
преніях
зако н
пової української
нього
нець, з якого поволі почали
виростати нові парости, ал е на
це треба було багато жертв, са-
зу -
силь всіх славних, відомих та
невідомих працьовників. Лиш е
надлюдськими зусиллями, стра-
шною силою духа пощастило
Україні перебороти московське
були
своїх
ЧОМ У
НАШІ
НАРОДН І
СПРА-
всякіє
гг
о
прав
, тоді
і говорити
н
ПРОПАДАЮТЬ .
її трудом кращих українських
людей росла московська куль-
тура, а українська, виснажена
на творчі сили, занепадала.
вірі, только
ВИ
'богато
н
е
о
Ал е сьому
не можна,
у
читаючих
наші
та свідомі
їм навіть
б
треба,
о
вони
самі
власне
то й фінансовий
тягар
в Женеві.
змусив
Америку,
Ан -
урази
будет,
будет
одправоватй
в
б и бе з порутанія
маєстату
королевсько
Нігде
правди
літи,
щ
о
в
у-
зрозумідиби без говорешгя, щ о
на наради
Б о коли
ті
держави
го".
роботі
щ
е
'вон и
платять
своїм
свящсни-
не знайдуть
т о ті тягарі
будуть далі тільки побільша-
випередити
хочуть
самим в видатках.
добр у
д
А
московський
цар,
складаю-
хиб , які мусимо
як
кам,
т
о
ті
священики
пов'ннні-
тнся,
б о одна
буде старатися
в зброенню
ський своїм розвоєм справджує
УСУНУТИ, коди м и
ЧИ
умову
з
тим
ж
е
польським
На рахунок
багатої
українсь-
варварство. Я к ус і народи, щ о
добулися з неволі, так і ўкраїн- 'Враїнській народній
богато
найскорше
бн
служити їм, а нсворогам иа-
другу.
Н
а
тій
о
отже
конференції
положити
якусь
давно доказану
правду,
щО
дух
королем,
вимовляв
собі,
щоби
кої
мов и
творивс я
„русскі й
я
-
дійсно
думаємо,
добути
собі
рода.
люди
відразу зро,-
границю
тим
Т а на жаль між
культури й прогресу перебо
„в"
которн х
мєстностя х
знк".
Том у
т о тепер
мгг часто
те,
щ
о
м
и
соб і
поставили
з
а
Такі
зумілиби,
як
вони
своїми кош -
тими
державами,
щ
мають
волю обмежити
видатки,
папечатанй
и
робимо
рює в десятеро
тьми та поневолення.
сильніший ду х
помилки, коли
стрічає-
книги
нх слагатели, та
и.тдг
книги, соб -
что-
ціль.
Я хочу
згадати
кілька та-
тами
поклали
церкву,
купили
заходять
великі
щ
о
о
самого
способу
ограннчення
ко
ж
печатники
друкари ,
мо
у московській
та
українсь-
ких
похибок,
які мені
впада-
дім
дл я священика
й
цвинтар,
зброення.
Кожда
має свій
власний
інтерес
на оці
і
б и обме-
з
тог о
смертью казнени
и
кій мові ііодібности, називаючіѓ
ють
в
око ,
кол н
Я приглядаюс я
удержують
парохію,
т
о
й
за-
зброення. Кожда
на тім зискав
але
того
з
хотіла
рав,
сожжешг
билі
впредь
їх
москалізмами.
Т о зовсім
не
украї-
СПРАВЛЕННЄ ПОМИЛКИ.
життю
нашого
народа
та
по `
ряд
сьог о
майна
повинен
иале-
зброенне, але так, щоб и
її
державний'
бу-
би
крєпкій заказ бил безчесних
москалізми,
а
навпаки,
рівную
його
з
жнттєм.
других
д
о
них, а
нс
д
о
якогось
що б
спали
фінансові
тягарі,
що б
В
129. числі
Свободи
з
6.
воровскііх
(злодійських )
книг
нізмгг в московській
жати
єпископа,
присланого
нам
бе з
сила.
Головно
береже
престіжу
не потерпіла її до -
яка '
Англія,
мові. Мос -
до'речі
червня
в
дописі
в
гінкому
не нечататн
по д
стра-
ковська
мова,
сказати,
Голосах Чи -
.
щ
о
відай
найгодов-
відома,
бе з
питання
володарем на мори
огляду на розкинені
свої
самого бри -
тачів
подано
було
імя:
хом
смертной
казни".
так
багато
має в
собі
чужого
кольонії,
яких
довозу
залежить
істнуванкя
Фірка,
Геркімер,
Н
.
И
.
Іван Ю
— Ма є
народів.
Наперед,
пійше, наш
ггарід
не
має
то
ї
сві-
нашого
нас; єпископа,
який
нам нічого
заігожиченого,
свого
навіть російський слов-
щ
о
часу
З
цих двох
зразків
видно яс-
домости
національної,
як
у
а
тільки
від
нас
того
щ е в конференції
справу.
уоруження
не беруть
в ласти-'
бути
Фірра.
видано
но,
як а велика
ріжггиця
заходи -
ють
друг і
народи .
взяти.
участи
Франці я
і Італія
плян
Америці
ти х кораблів,
згідн о
і ц е компліку е
ник
під наголовком:
„Соро к
інностранних слов, упот-
ла
між світоглядами
українсь-
якої він
ма- не може дати,
Спитайт е У -
нації,
а він вам
Американський
обмеження
на
мори
дає
ПАМЯТАЙТЕ НАРІДНИЙ КРАЙІІ
Наконець,
цема
в
тисяч
кого
народа
а московського.
країнци,
Нѓараз скаже :
Лемко .
змог у
смеркнути
140,000
тон,
вж е побудовані,
умово ю
Англії
60,000,
а
Японії
Або : Бой- j
рѓидержливости
в
нас добро ї
боротьбі.
ребляємих
в
русском
язйкє".
40,000
то
н
з
які є
аб о які ма-
Довгі
сотки
років
ють
бут и
побудован і
з
вашингтонсько ю
з
192 2 ', Отж е
соро к
тися ч
чужинецьки х
року. Була би це велика полекша матеріяльна. Та, на жаль, дру-
Росія
' слів нараховували'самі Москалі І старалася
украї'нську
нашим
Прм кождій нагоді збирайте на: Рід-
ну Школу, інвалідів, сиріѓ та політнч-
культуру TAJ них вязнів
коштом вит
ко.
Або :
Гуцул .
Або :
Галича -
нищила
I
ос ь
сі
похибки,
які
я
ту
т
ний,
або : Руснак.
Аб о
навіть:
в старім
краю.
перечислив,
хтось
зараз
Русский .
Спільн а ггаша
Жертви
належить
слати
до
краю
узяти
як виправдаѓѓне
дл я
готов
сво-
іерез:
країгщів'
щ
е
не
назва У -
цілого
Є
ЗГІДН
І
3
Т
М
пляном
,
обняла
щ е богато
Я{ЗНАЮ.що най -
І!_^.?ЗІ Ж _ 1 В И
перша
"
,
"
Обмежение-наступить
до -
російській
мові.
Д
о
тог о
ііищсн-
г
о
неробства .
в дорозі компромісу, якого можна
надіятися.
OBYEDNANY E
нашого
народа,
є
в
'треб а
було
додати
ще j воритй
напевно.ня
самобутностн
сво'ю; Н а шляху
українського
.
BOX
411,
PHILADELPHI A P
A

пе р

ро

верн у

буду

т щ е раз вихопитися.

— навіда-

гге ско -

домів ,

міг

о

вж

е

(33)

як

д

о

е

б

н

Бурлай

Н

всі

знають

його

міг

спіймали,

взих

Небезпечно. Н а Запорожу в і в Суботові знають.

к

Чнгнрнні

ѓзоги

о

ѓ

Я

шию.

к

Я ал е підглянуть, спита придержав Р

П

я

бачився,

і ч

" пос

'

зголоситися д о

знають,

вріжуть

йог о

би не що _ д о него, ю т ь ме,, с , з

з

а

як

вся -

він

спіймають,

зі мною

чому

-

во

Він

е

ВЩР

-

не

о

г

а

Н

за десять щ е при-

гцоб н

лює,

ргг

звір ,

проховзс я

нег о

і втїк .

Знаєш,

наскочити

-

Чим

близш е

галері- буде

о

наскочить

подумає,

иися

S

щоби

гуляти

S

^

e

бо

ушкали

під самим

ніхто

ЦІЛКОмбЄ

:ГИ 0 ть бУДУТ Ь

-

Ч и мене лєру?

ПЛИСТИ

приняли

'

б

и

В

Ш

па

Н

-

м

1

,

га-

дуться такі читачі^ щ о прочн- нас ЛЮДИЙ, І розуміють х ЯК пі д
дуться
такі
читачі^
щ
о
прочн-
нас
ЛЮДИЙ,
І
розуміють
х
ЯК
пі д
націо -
тають
про
брак
наш'ої свідомо -
гіальностю
релі-
сти,
і
скажут ь
собі : s,Ex ,
`ггп-
гію,
і
як
ї
спитати,
якої
плювати
на такий
нарід.
Я Гю-
вони
нації,
кажуть,
щ
о
іго
й
знати
більш е
не.хочу" .
вони
аб
о
право-,
-
п

мен е

час,

н

б о мені

е

е

и

й в наші м

і

буд е

м

та

треб

ділі.

а

дещ о

Скорше

зорудуват и

полагоджу

а

їхат и

тре

т

б

_

о

К

о

скаж

буде

туди .

тн

и

у

мені

тоб

вже

і

аж

наперся

мене, щоб и

финську

галеру

католікн Читаю,' це'священик питаннє,

славні.

нарошно-Иа

їхати

щ о навіть

казав дітям, аби

один'

вони І j Другий .

ти

11

я

темггяками. дочитає Я - ДОбракў піду собі ОСВІ д о

^ГГ" '

й скаже:

„Щ

о

маю

такн-

з

Д "

" 0 '

якої во.ш

{сти , відповідали ,

щ

о

ГрІк-кеголик".

треба

щоб

-

" А ЦІ9"альг.у серед

народно-

І

Ч

0 мн

"!

освічених

народів". І

ЕННХнародів" . I махнуть

Се показўе, шоІ ^^ЛПТ Г богато

и

щ

е

по ширИт и

ВВНИ

(вже
1

--

нашихі^ 0 " 1 НЗ

свідо-

богатю наших

и

л

о

,

Ш

Ha

P W

"

махнуть "

АРІД

ТА

людий зро -

тер-

буд е далі

решту

я

^jlMl M

Р

иа

т

у

ка-І вати

перепачкував' міст ь

Н

а

и

щоб

церкву,

й дочками

рарода.

и

вс

і воии

огл

бе

-

признавали-

одного у-

з

я

-

поширення такбї свідо-

одним з головних спосо-

і книжка. На

піти

несвідомість.

темноту, Будут'ь його далі

вороги й' свої хруні.

люд и не вилять, колис ь є нарід поволи підноснв-

просвічався поволи,

"

народ и

и

безпросвіток

як

м

бул и

в

нині,

та

'

націоиали

обдирати

'

гцо

такім

кождий

Такого рода

вс і

стані,

^'.'.і! 0 - ! У М у

на -і^ГсЇЇом о

на - І „^Г^Т

з

ZXZt^SZZ

боротис я

^

М

В.

Будзиновський.

ПЯТЕ КОЛЕСО.

н а котрог о

д е Бурлай

„ а галеру?

пі п

по - Стамбула . Дл я

непомітн о поп-'змарновани й

загадав

Стамбула ,

ти

золота.

н^ш е

не

важн-

ІСТОРИЧНА

ПОВІСТЬ.

— прика-. пер, не скажу.

Мог о лікаря

жу

Він

кусь отрую. Мені '

яснр, іѓ

хиба п'овісити, -і- забалакав. да в на м н е медицину , в

голові

а

і

з

б

н

й

к

щ

т

а

і

а

і

м

и

в

наш

Я хотів

За те знаю,

Очивидно,

л

щ Бургаса. Так близько Стамбула J ,просцв нанбезпечній

більше па

Гадаю,

— него я не- ку ціну. Тепер приступ нелегкий І сполучений

-

хт о

дібратися.

мусит ь

знайт и

небезпеками.

потрібний?

на пізнійше?

зара з

пр о

не нас. б зробити. Доконче зведи

ним.

нути

е Тепер се майже
е
Тепер
се майже

Очивидно,

буде

вити

далі

жити.

прийде

ті м

вели - І сег о

тобі'

можеш

ПО,1ИТ01

BOCOMl ^^^IF--^^^ ^

когось, на кого

можна

!ду

поќла-, людий ,

на сво ю

3

'

Рі Доконче

1Х ---' .

коли

'Варни

би

в ночи,

гашеними

потрібний.

галера

на хтос ь такий,

світлами,

лу -

ся синами

країнського

вцплнла'з

і плила далі з п о

галері'

Для

мост

да-,І БІВ 5 г -зет а

— була добра,—Іким и

Бргдак відповів, — тілько тн її конче як здує , Ал е т о ггу-'мені. Він я

сте.

Сядь

кольки

переповни ш

зажив забогато. І хліб,

Медицина

зіпруть

ним відкласти

нічого

Бурлай

його,

ШЛУНОК,

тебе.

Зроби ,

пів годи

воздусі.

Вишумить .

на коня

на свіжім

гуляй

Я гадав

так зробити.

Коня

вже

раз?

не докінчили

мовгг. ї

пр о тн.'Побалакаємо в степу.

дом а

вчера

сідлають. Може

'тог о

Через

тепер,

год і

ггам

поки

так е

Решида

нашої роз -

він у меіге,

балака-

Оба-вийшли, посідали на к о

ні

пустим полем. Три вер-

з вел'ичкнй гай, яких в кримській пуСТини

— побалакає-

мо,

Позіскакували з коннй, роз -

поп-І руги, пустили їх пасти. Самі по- гга

бей .

сти

мовчки

почвалали.

Перекопом

гге богато .

ляжемо

Ту т

-

сказа в

Зразу

попали

1

зубелали

лягал и

їх г' попустивши

мураві .

-г.Тн

питав, де тепер Бурлай, Татарин,

при-

ме-

о

— Велика шкода, їхав скорше;

не поба'лакав і переказав,

треба Моі $

бо

ко

б

розмову розпочав

щ

б о оноді

ти не

був у

його звідун. Ти був

переказати

бу в

и

звів

б

щ

тебе

и

з

о

з

був тоді від Перекопу. Д е Бурлай

сам Бурлай

ним

тобі

Бурлееви.

ним,

неда.те-

те-

Коли маєш

служби 'в полку?

За який тиждень,

потрібни й ще . днів. День, два, можу

заговір

о

б

и

потрібни й щ о чинити , Ти вж е добрий
потрібни й
щ
о
чинити
,
Ти
вж е добрий
зггакомий'вавби'с'и'г'налиТпоГа^
— Гм
Є
лиш
однії
спосіб
Ал е се
в
Решнда. .да.Якв,нскажеотамано-'лаєв лаєви и
дал'ьшу нндійпп,
дорог у
Галепи.' ^ГЬзето ю
,Газето
ю
н
не дійдеш ліг,-,,, ,
е
д
-
о
0
з
сі
м
час
і
бачитися
з
ним.

втяг-і

мене

велике

ризнко.

неможли- неділі буде лекше.!ти

—Мож е

не

гадаєш!

таке

велггке,

S-SS "jBiw .

ѲфÄ,, и

дуже

ЏЯ%

т

чмь

б

о

в

гас

ЬС

д

о

то

ї

пори

щ

е

б и його

міг

него хтось

неділі від

часі

сам.

може

Скажи,

д

знайти

е

Нині

турецька

везе

що

Галера

везе

чи велике. Перекопу з те, пр о говорив. котрий е

Розсуди

сам ,

д

о

причалить

галера,

Стамбула

котра

д

о

я тобі

вж

е

все

вчера

Решнда,

возьме

велику

суму

гроша.

Кафи

Вж

Я

Т

Н

е

я

в

а

щ

Я

к

і

з

з

а

х

Є

ш

е

я

Т

Т

й

й

б

з

й

І

о

щ

о

о

Я

и

я

к

М

И

ч

г

о

К

о

Х

Л

о

В

н

н

жаль

всіх всіх

богат о

Х

і

В

н

а

и

м

3 ^

i

ж

ехт

^

-

р

а

а

о

.

н

'

В ДОб

:

і

У

'

-,

е

1

пр

іѓ

він годен богато

ти

ве. З а які дві як Я д о тебе . Надіюся , щ о наґг- за дві прийде що він в нс- тебе?

він

д о мене. Н е виключене,

їхали

спра-

то лрипме.тс6е Ал е № скажу, краю галери -" о д " й - Я
то
лрипме.тс6е
Ал е
№ скажу,
краю
галери
-"
о
д
"
й
-
Я
к
тільки
возьмуть
мене,
штучні. Сісти „ а
тячи
люльку,
витріпувати
в
сати
'
та
к
поїду.
Яким
верне,
щоб и
море
жевріючий
тютюн,
так Шв
^
"

ґаздувати іуватив

поїду

моїм

д о Бурлая.

Суботові,

Тиждень вис-

іскри. іскрн.

щоб и сипалися

І

І

сигналу далекоі,е!

Такого

тане. За тиждень,

за

'

6УДУ " АЗАД

`

десят ь

днів

-

побачиш .

Попр и

'стань, щоб и було

- ру-

чу,

рою.

Я не радив о Бурла й

б и тобі. зійдетьс я

галє-!мо ж

т о змар- : плисти,

бул о

галеру ,

ночи

„а

`

Ґалєра попливе відси не просто е

ал

до

поступати

до

постягати

й відтам

Стамбула,

берега. Решид

приморських

буде

піде

здовж

городів, щоби ,

пр о се.`

ІСтамбГ перейме а

знає

ґалєра

про

вивезла

Решнда

Ну ?

йтоб і

и

з

з Бурлаєм,

МОЖе Думаєш ,

галерою, „той

хо ч

зустрі-)

и

щ

думаю.

буде мати

ќ

к

.

:

Хиба,

щ

більш е

-

ся'д о

о

щас-

Надіюся,

Ал е

Бурлай

Не

b

-

^

ь ' а

^

^

дві

які.не

:

1

Д ці-; плі в гя.-p .L- -

ЇЇ

Ѓ B0 J

со

ИТ,

^

,w6

треба'

те

^

'

і'

е буд

"сграиотних. Анерикан. U,TJZl,l^„"" ^

Німці, Англійці, иеВ дач і

само

"ДРУГІ освічені

народи:

лялі nX^rl.T Z І.Т ^^^н ^ о

Tv

Л-ре Серед д наших наших ем'ігрантів емігрантів відай відай

полов

" "

а "У-ДйН:не

відай

б о як таких и

тит

,

коли

бачити, ггавіть як во-{„

Д", ко

о

таі " " , книжкою

вміє

трет і

чита- С ^ сказавб н СС^МшТ^`

МІЇ-Ѓ^І-^:

1

Б0Р0Т " СП

"`'``

людий їх' ; ОЧи! я

себе живцем

зи .2 !

не.

н^^^

н Та. такил 'наполів т^шГріЛсш

дииадм лшт - м шо' .„ ї

л

так у ВІЛІЙ^ГЇ

жіно к

галери не ; шим . л,ь Д я м :

'

буду.ть! будуть) можн а

осв

MOiKVT

'%н ,

з помітити помітити, .

знаєш, які т о гроші і куди він — Я^хотів б и використати)
знаєш,
які
т
о
гроші
і
куди
він
Я^хотів
б
и
використати)
везе їх. Решид приїхав
злупити
мою
відпустку . Коронни й геть-
з
мене
мо ю
пайку
на султана.

май Канєцпольскі вислав мене на Залороже, будхтоби тільки

приказами заків з чигиринського полку. на своєвільни-

жу,

ків.

лав

рожцЯм ків ги. старшині робити Конєцпольскі, я скочив д о

дав

мість

реестровиків, але, за-

з д о реєстрових ко -

Вони тепер стоять

мене

на те,

піддавав

на Крим

щоб и

гадку

Прикази гетьмана

тебе. Мій

Запоро-

щоб и гамувати

Бурлай знає На діліж Конєцпольскі вис-'богацтеа я

Запо-,фи,

наско-

поїде

Чгеться

'хотів?

а

галера

-i w

та

і на турецькі бере-

передав

роботу, як у мені і

час

вж

минає,

маютількнщ е пару днів. Як

тс'нуться .

PJIW НАЗАД'ЯК" Бурла ^ й ра 'Бурлая" ^КИТУ^Ь"пере-'L СУД- НАВІ ^ 3

н е зійдеться,

одна

одно ю

лодк и І

богат

галеру, т о щ щ

писане, писане,

чи

не

бо ю

тебе.

таки

щ

ризикую. о я також в деяких

вилами

ще

побілитќ.Ін побідитќ. а

мо-

В яка куля, а

бо ю

Скажи)же,.$Н

де-

містах,

маю

давати сигнали взад АЖдо Ть„и„

іскри,

люлькн,-вистануть. Тепер у ^ не

б

під рукою нема такого,

иа на

Побілить, лютого

без

воді воді

о о побілить, т о не обійдеться.

на галері

приятель, йог о люди вза-

щ

Бупляя Бурлая.

Таким щ о будуть

Jl^--кавляться

сяоссвсшї"^ ^

з' К

-

сипатися

міг

на такім,

нег о

певн о

що-

noic ^

дл я мене

ти

,

як Бу вж е сам

тися. в

,—^vm,„„um небезпечнім ділі. n Я мушу

обережнійшнй,

я

— Я

не Решидови,

зорудувати

котрих

він буде поступати.- к

возьме

мене.

.^^Ж^^ВЙ Р

0

"

'

"

И

іЦ

вміктть.чи -ЇЩГ^ТАП^ 1 ^

такі РІЧГЯКГНЗЖЛНВІ

НЕМОЖЛ,,В,

'

люд

Він ще просвітиться,

навчиться Г Зі ^^оро "

^

зГсво ї

Зв ерт-Ють, боротис я "

Шевченкаг-ів, перестане

' ^

'

як

тих

годуватГхрунів

' стане" повним

господарем на

Тренич,

Фреквнл, Па.

Трохим

шко - ІТИСЬ

ДА".

ЧАСОПИСЬ

СБОЬО-

'

данину.(Він не буде знати, Знає,

які його Ка-'галі н е знають е

ЩО ХТО б о НІЖ МІЖ ребра .

дістатися

ЃГобі ^пиоііт ь 7

L^

-"

K ';" 0

ИШу

Т б Ч освідоииться

e

f

Се

!

b

!

?1

дуже!ІЇ^^^Ин"-

S

І м.й,.Мо .С^ хочеш

бути

показує,

нам

.„.^^^ИГ^^ЇЇК^-ІГ І -ТЛЕ), (ли ІШ для

Ідо.

I так,

почавш и

ві д Варни.Ізмепчит и

бт.аі

Все

а РИМ о

пр о

дітиД,',але нам треб а

теж

Останніми більше лікарів би засобів, у яких світло

у мінів. Досі тверджено

не соніщне

без

часами

каже,.що

жити

є

формі

і

не моѓди

твердять,

що

для

життя

організму

ського

білок.

Тимчасом

карі

(сім

такою

найзартісніщою)

товщ,

кажуть,

певно вбити

що

поживою

білок ,

конечні

моглибн

звірята

(яку

було

-

но

і

рок у

" a ^,^^ o nr-, Витинки з газет надсілав гр-

,

кораблі,

мав

здобутого

щ

о

в

доволі

з

корабля,

бі-

ба-

Голіовк,

Хрупалиќ.

Дмитро

Мес.

Читач

делфВ, Па.:

наѓ.

щеній

подано,

а

літ

щО

Свободи "

В

Трагедія

в

29 ,

женивс я

газеті,

Певно

видно зайшла

краєвій

перебр'ана.

1921.

1911, а

в

новинці,

Фила-

помі-

під