You are on page 1of 4

У К Р А Ї Н С Ь К И М д г н д а я а н Y џі ILLINOIS UKRAINIAN DAILY

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМОГОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАІИСЬКИП НАРОДНИЙ OFFICIAL O R G A N OF THE .1Ж.НАПЧ1АН NATIONAL ASSOCIATION, law.
с о ю з в З Л У Ч Е Н И Х Д Е Р Ж А В А Х АМЕРИКИ.

ГРН ЦЕНТИ. 4. 150. Джерзи Ситі, Н. Дж., четвер, ЗО. червня, 1927. VOL. XXXV. Jersey City, N. J., Thursday, June 30. 1927. THREE CfJfTS

НІМЦІ РАТИФІКУЮТЬ Д О Г О - 53 ТИСЯЧІ РОДИЦ У ЗЕМЛЯН-


ПОЧАЛИ ПРОБУ ПЕРЕЛЕТУ ТИХОГО ВІР З ІТАЛІЄЮ. КАХ.
ЦИКЛЬОН НАД ВЕЛИКОЮ
УКРАЇНОЮ. АМЕРИКА ОБСТОЮЄ СВІЙ ПЛЯН
Б Е Р Л І Н , 27. червня. — Пар- Як відбувається відбудова ХОЧЕ МАТИ ТАКУ САМУ ФЛЬОТУ, ЩО АНГЛІЯ. —
ОКЕАНУ лямєнт ратифікував сегодїія ні-
мецько-італійський роземний
крашська метеорольогічиа
знищених полос і як польській! стація повідомляє, щ о 25. трав-
уряд дбає про „креси", ілюст- ня перейшов над Великою Ук-
КОМПРОМІС ЩЕ МОЖЛИВИЙ.
ЖЕНЕВА, 28. червня. — Голова американської морської
ш н е к о в и й ЛІТАК ВИЛЕТІВ В Д О Р О Г У Д О Г О Н О Л Ю Л Ю .
договір. Проти д о г о в о р у б у л и рує це сам міністер публичних ра'ѓною в районі Л у б н і — Ро- делегації амбасадор Гибзон заявив, що Америка не погодиться
САН ФРАНЦИСКО, 28. червня. — 3 міської воздушної
тільки одні комуністи. . робіт Морачевськнй. Подаючи мен цикльон, який спричинив на становище Англії і Японії в справі броневиків, навіть тоді,
пристані в Овкленді вилетів нині о 7..годині 9. мінуЃ війсковий
Клопіт мають Німці тільки зі пресі інформації в справі від великі опади на Лівобережі, де колиб до них прилучилися Італія І Франція. Вашингтонські
літак з двома війсковими летунами: поручниками Мейтлендом
зішщеннєм твердинь на східній будови, заявив він: „53.000 ро вранці т о г о дня температура не ухвали з 1922 р. можуть бути обговорені і змінені допереа на
і Гегенбергером, щоби попробувати перелетіти до Гонолюлю
границі. Аліянтська комісія д о - дин живе в землянках. Львина перевищувала 7 — 8 ' . З України слідуючій конференції.
і зробити тим самим найдовшу воздушну понадморську до-
магається їх зищення, а по у- частина, б о о к о л о 43,000, цикльон повільно пересунувся Кажуть, що мимо цего прийде таки до якогось компромГ-
рогу, яку досі роблено.
суненню неї перешкоди Німеч- припадає на 5 окраїнних воє- на схід. Над містом П о л т а в о ю су між Англією, Америкою і Японією, бо всі вони хочуть цід-
Летуни мали прегарну погоду. Вісім годин опісля бачив
чнна б у д е вже звільнеііа.ціл.ко- відств, о к о л о 8,000 на воєвід- пройшов великий ураган. Шко- ком певно одного — зменшення видатків на зброєнне. у
їх корабель Сокома яких 750 миль від берега.
внто під всякої д а л ь ш о ї війско- ства Східної Галичини, а решта Іди величезні
З ними рівночасно пробував летіти цивільний летун Смит,
котрий заповідав перегони, з летунами армії, але його машина
вої контролі з б о к у аліянтІЕ. ( с е б т о 2,000 ‚ р о д и н ) на інші
польські землі". 53.000 родин у ЖИДІВСЬКА КОЛЬОНІЗАЦІЯ
ЯПОНІЯ ПО СТОРОНІ ЧЕНГ ТСО ЛИНА. 7
зіпсувалася й він міг вилетіти аж о годині 9. мінут 36. ШАНГАИ, 28. червня. — Націоналістична армія поступає
СМЕРТЬ ТАРЗАНА. землянках, а в тому аж 51,000 НА ВЕЛИКІЙ УКРАЇНІ.
вперед. В Шантукг розгорілися кріваві бої, в яких націоналі-
СЕНАТОР БОРА РАДИТЬ АМЕРИЦІ НЕ ДБАТИ ЗА ЕВРОПУ. Найбільший може сучасний
у країисько-білоруських зе'м-
і— це справді велике досяг- Жидівська Телеграфічна А- стн переловили в рядах північної армії 40 Японців в китайських
А М Е Р И К А ПОВИННА РОЗВИВАТИ ВЛАСНІ ВОДНІ ДОРОГИ. шнмиаиз, Тарзаи II., щ о проду- генція повідомляє, щ о в Харк'о- мундурах. З другої сторони доносять, шо генерал Яманаші,
кувався в театрі Л я Скаля в М е - неніія польської влади на 9-то-
ДЕНВЕР, Колорадо, 28. червня. — Сенатор Бора, предсі- ві закінчилися нарада всеукра- який є головним командантом над японськими війсками в Ки-
діолнні, згинув наслідком ие- роЦі після світової і на 7-
датель сенатового комітету для заграничних справ, внголо- їнської конференції О . 3. Кон- таю, видав північній армії в послідних днях ЗООО мундурір. З
шасливого припадку. Під не- му році після польсько б о л ь -
сив тут перед конвенцією межинародного товариства реклями фереіщія заявилася за коне'ч- того вносять, шо Японія допомагає а'ктивно північній армії І не
присутність свого пана р о з д о - шевицької війни.
(„адвертайзменту") промову про завдання американської по- ністю створення д р у г о ї жидів- допускає до побіди націоналістів. Пояснюється ие тим, що
літики. був десь сірники, бавився ними, ської округи на Україні. Із з л о - Японія побоюється зросту націоналістичної сили з огляду на
а забава ця скінчилася ііого ПОЛЯКИ ВСІ ОДНАКІ.
На думку сенатора, Америка повинна лишити самій Евро- жених на нараді справоздань Манджурію.
пі розвязування європейських питань, а за те віддатися внко- смертю. Займилася на Тарзані Польський п ілсудч н кі вськи й нходнть, щ о положення жи- Все те викликує велику ненависть до Японців. НаиіоналІ-
рнстовуванню американських природних богацтв. Европа, на шерсть; коли властитель почув ти.ждіевник „Страж", який ви- дівських кольоністів у деяких сти розпочали велику протияпонську пропаганду, в-якій взи-
його думку, зближається до нової війки, і тому всякі видатки дим, прибіг рятувати іпнмпап- дається „ П о л ь с ь к и м Народо- округах полишає багато д о ба- вають Китайців до бойкоту японських купців.
на Европу се страчений гріш. за. але вже б у л о за, пізно. Вла- іим Косцьоло.м"' у Скрентон, бо нема будинків і по-',
сник шимпанза К'ліпѓ утратив
АМЕРИКА БУДУЄ ВЕЛИЧЕЗНИЙ БАЛЬОН. вірного товариша, котрого-сам
1а., в числі з 16. червня ц. р. трібної лікарської помочі.
іередає статтю з української
НЕСПОКІЙ У КИТАЮ БУДЕ ТРЕВАТИ ІДЕ ДОВГО. "
НАЙБІЛЬШИЙ КЕРМОВИЙ БАЛЬОН СВІТА БУДЕ НЕСТИ виховав із малечќу. Кінчив са- :рунівської рситилькн „ С е л я н - БОМБОВИЙ ЗАМАХ У ЛЄНІН АМЕРИКАНСЬКИЙ СЕНАТОР-ПРОТИ ОРУЖНОЇ ІНТЕРВЕН-
ме 7-нй рік життя. Вчився всьо- ський Прапор", яку за л о л ь с ь - ЦІІ, АЛЕ ЗА ЗАДЕРЖАННЄМ АМЕРИКАНСЬКИХ ВІЙСК В
5 ЛІТАКІВ. ГРАДІ.
го три місяці, а як ‚‚сценічний гроші видають „ х л і б о ї д н " з КИТАЮ. — ДОМАГАЄТЬСЯ РЕВІЗІЇ ТРАЦТАТІВ.
ВАШИНГТОН, 28. червня. — Департамент фльоти потвер- Бюро Вольфа повідомляє з
артист" був просто ідеальний. Українського Н а р о д н о г о С о ю - Ленінграду, щ о дня 8. червня ШАНГАИ, 28. червня. — Американський сенатор Гайрем
лив плян будови нового кермового бальона („дириджебла")
Привязаний дуже д о свого па- спеціяльно пІДАеркуе та ті- пізннм вечером вкинено б о м б у Бингем з Конектикут обїхав всі боєві фронти в Китаю та від-
для американської воєнної фльоти. Потверджений плян пред-
на, ділив із ним усі радощі і шнться тим, щ о „Селянський відав правительства в Нанкінѓ, Пеќнні і в Ґанкові. Тепер вертає
ложнла гумова компанія ґудїра, котра й буде будувати сей до л ь о к а л ю секції лєнінградсь-
смутќи. В смутку старався по- П р а п о р " мав писати, щ о „укра- через Филипіки до Америки. Свої спостереження фориулуе так:
бальон. кого дискусійного ќлюбу кому-
тішнтн свого пана, глядів йо- інськнй хлоп в Галичині завдя- Війна в Китаю потревае ше довго, а не так війна, як анар-
Має він бути найбільшим кермовим бальоком ўсвіті. Буде ністичної партії. У льокалі б у л и
му співчуваючо в очи. Ходив із ки режімовн Пілсудського діс- хія. По тій причині треба задержати надалі американські вій-
він нести на солі 5 літаків та буде мати гарматну батерію. Він саме тоді з б о р и членів ќлюбу.
своїм паном на прохід, головно тав все, щ о тільки йому потріб- ска для охоорнн американських горожан. Зносини треба задер-
буде могти летіти без перерви 12,500 миль та буде мати 45 Безпосередньо після т о г о иср-
в соняшні дні. Ішов тоді вн- не ( х и б а ще тільки иташого жатн Америці зі всіми.трома урядами і мати при їх боці своїх
люда залогц, ш о г о замаху кинено вдруге
простованнй як людина, в гар- Голова бракує. — ГІр. Р е д . ) і то представників. Найбі'льше хвалить Бингем генерала Ченг Кай
б о м б у . Ця б о м б а вже внбухла
ПРОГИБНЏЙНИЙ АГІТАТОР ПРОТИ ПРОГИБІЩЙНИХ ЎРАДНИКІВ. нім одязі, гордо поглядав па
прохожих. Прохід кінчився
все б е з б о р о т ь б и і компромі-
тільки в рамах законів і
заподіяла в будинку страшні
Шека, представляючи Його як патріота і поступову та обра-
зовану людину. Він каже, шо цей генерал тішиться в широких
„УРЯД ВИКОНУЄ ПРОГИБІЦІЮ ТІЛЬКИ ТАМ, ДЕ звичайно в гостипниці, в ка- спустошення.‚Ранених б у л о 26 масах найбільшою симпатією.
X ПРОГИБІЦІЯ ПОПУЛЯРНА". ільської конституції". Ха!
варні. Тарзан сам наливав собі учасників ќлюбу. Оба атентат
НЮ ИОРК, 28. червня. — Орвіл Повленд, начальник прав- Смішно, але не дивно,
ного відділу Антисалунової Ліги, головного прогибіційного то-
каву, сам брав цукор, а діста-
вав усе ПОДВІЙНУ порцію, по-
що таке пише „Страж", орган втекли, відстрілюючись
ПАРИЖ СМІЄТЬСЯ ДАЛІ.
варнства в Америці, виступив з публичним осудом політики поступових Ляхів, ізо треба раз ЩЕ ДОСІ НЕ ЗНАЮТЬ, ДЕ ВКРИВАЄТЬСЯ ДОДЕ.
важно мішав ложечкою тай инв ВТРАТИ АМЕРИКИ НАСЛІД
републиканського уряду в прогнбіційній справі. Каже він, шо знати, щ о : Поляки всі одиакі— ПАРИЖ, 28. червня. — Цілий Париж має собі з чого жар-
уряд виконує прогибіцію тільки в тих околицях, де'нарід сто-
наче людина. Потім закурював від комуніста аж д о иослідного КОМ ЗАКОРДОННИХ ПОЗИ- тувати. Випущеннє з вязниці роялістичного редактора Доде-
папіроску, сам умів запалити вшехполяка. ЧОК.
їть за прогнбінією. Поза тим прогибіційні урядники є нічим та б'уло причиною до всілякого рода гумористичних сцен в
сірник, і свому панові подавав Американське міністерство
більше тільки агентами, що вкривають діяльність бутлегерів. парляменті. Кпили собі здорово з поліції і уряду, але.вкінці
ц`ІрНИК. Тепер власник купив скарбу видало книгу на 700
Агентом установляють тільки чоловіка, що зобовязуеться агі- НАЙСТАРШИЙ ГОДИННИК сторін, присвячену справі воєн- дали таки урядови вотум довіря, бо не хотіли з того інциденту
два нові шимнанзи і сподієть-
тувати за републиканською партією. НА СВІТІ. витягати аж надто далекі.консеквенц(ї.
ся, щ о за кілька місяців могти- довгів європейських дер-
"А про Доде ше досі ніхто Не знає, де'він властиво перебу-
ц РОСПУЧЛИВИЙ КРОК ВДОВИ. муть дебютувати на екрані. Годинник псѓі, хоч походить жав. Із книги т о ї виходить, щ о
ще 3 1515-го року, поміщений Америка наслідком признаних
ває. Одні кажуть, шо недалеко Парижа, а другі, щ о він пере-,
` ВБИЛА 5 СВОЇХ ДІТИЙ І СЕБЕ. летів аеропляном до Італії. у
іа вежі церкви в Рій (графство позичок потерпіла шкоди біль-
НЮ ИОРК, 28. червня. — В секції нюйорської дільниці ОПЕЧАТАНІІЯ Д О М І В К И Су секс —- А н г л і я ) . Він ходить а 12 міліярдів долярів.
Квінс, званій Гвайтстовн, вдова Рут Фріман вбила світляним
газом пятеро дітий і себе.
„СВІТЛА". знаменито. Заплачено за нього ВИГЛЯДАЮТЬ З А М І Н Н А СОНЦЯ.
свого часу небогато, б о в нсре- ДИТИНА З РИБЯЧИМ XBO-j ВЕЛИКІ МАСИ ВИЇХАЛИ З ЛОНДОНУ, ЩОБИ О Г Л Я Д А Т И
Основою роспучливого стану вдови мав бути жаль по Львівська поліція опечатала
численні на теперішню валюту СТОМ. ЦІКАВЕ ЯВИЩЕ ПРИРОДИ. .
втраті мужа, котрий помер від нещасного випадку два місяці 2. червня ц. р. домівку марксів-
о к о л о півтора фунта стерлінгів. Большевицька „Красная ґа ЛОНДОН, 28. червня. — Весь Лондон найбільше зацікав-
тому назад. Вдова пробувала дістати допомогу від родини, ського тижневика „ С в і т л о " при лений затьміннем сонця, яке припадає на завтрішний день. В с і
Зроблений цей годинник дуже з є т а " приносить у 56-ім числі{
і дістала її, але не стільки, щоби могти вдержатися з родиною. ул. Чарнецького 26. В звязку з журяться тільки тим, що погода не дописує та що це явище
примітивно; вказівки й о г о з НОВИНќў про диво природи, я-
Прийшлося їй нарешті розділювати родину, бо віддати части- цим переведено ревізію в коли- готове пройти незамітно. Зацікавлені явищем не тільки астро-
кованого заліза, маятник дов- ке сталося в Петербурзі при
ну дітий до приюту. Се її довело до помішання ума, в якому шнього редактора цього часо- номн та учені, але й великі маси народа. З Лондонўі виїзджа-
гий на 7 метрів, а накручувати Красноармійській вулиці ч. 6.
вона викупала діти, положила їх спати, а відтак відкрутила всі иису В . Бобннського. При реві- ють спеціальні екскурзійні поїзди, які везуть тисячі цікавих
Гюго треба двічи на день, з'ате Народилася там дитина, що ма-
газові курки в хаті. Коли один сусід занюхав газ та покликав зії забрано фраиківське число на провінцію, до тих місць, звідки буде можна як найкраще о-
години показує він уже стільки ла вигляд сирени, себто л ю д и -
поліцію, а ся виважила двері, сусіди найшли вдову з дітьми київського журналу „ Ж и т т я її глядати затьміннє. Всі дороги, які ведуть до тих місць пере-
століть дуже д о б р е . ни-риби. Мала лише одну- б е -
вже неживими. Революція", текст робітничої повнені автомобілями. Щасливий той, що міг дістати в придо-
пісні і лист від поета Атаманю- дрову кість і л и ш е праву н о л о -
рожних готелях кімнату. Всі готелі і реставрації роблять зна-
УСУНЕННЯ ГОРИ. ка з Київа. ВИСЕЛЮВАННЯ ПОМІЩИКІВ. вину легких. На лівій руці ма-
ла дитина л и ш е чотири пальці,
мениті бизнеса, бо люде платять всяку можливу ціну, коби
. ТИСЯЧКА ПАСАЖИРІВ ЗАХОПЛЕНА УСУНЕННЄМ. На основі даних Н а р о д н ь о г о тільки дістати місце чи їду.
голова була нормально-розвн-
СОЛТ ЛЕИК СИТІ, 28. червня. — 3 гір Совджерз Соми та НЕЧУВАНІ ПЕРЕДВИБОРЧІ Комісаріяту Земельних
нена. Замісць ніг мала дитина
У С Р Р видно, щ о по день 15.
Прайс, положених яких 130 миль звідси, всунулися наслідком
уливних дошів великі скали. Скальпі обриви задержали пять
НАДУЖИТТЯ.
травня ц. р. виселено на Україні
гнучкий рибячий хвіст. П о л го-
ді було ствердити, бо дитина
БУДУТЬ ЗАБАВЛЯТИ АМЕРИКАНСЬКИЙ Л Ш О Н . "
З Рубня, пов. Ќосів, пишутд ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИЗНАЧУЄ НА ТУ ЦІЛЬ 3,(КЮЛ00
поїздів, повних пасажирів, та коло двіста автомобілів. Один та в молдавській автономній
до львівського „ Д і л а " : Д о ви мала полових органів. Мати ФРАНКІВ.
такий обрив зірвав водопроводи місточка Кесел Гейт, позбав- республиці 708 бувших помі-
б о р ч о ї лістн вписано у нас 163 щиків з давннх їхніх осель, в я дитинн-снрени зовсім нормаль- ПАРИЖ, 28. червня. — У вересни відбудеться в Парижќ
ляючи його води. Дощі тревають далі.
ерців, а д о 1. кола вписано як ких вони о б р о б л я л и самі тру на 19-літня жінка, народний конвенція американських легіонарів. Тому, що в Парижі нема
БУНТ КИТАЙСЬКИХ МОРЯКІВ В АМЕРИКАНСЬКІМ ПОРТІ. ку),
валіфікованнх ( б о б е з подат- дову норму землі. Всі вони ма пройшли нормально. Батько
громадського комісаря, ли перед війною у свому посі дитини здоровий, лише трохи
так великої галі, якаб могла помістити всіх гостей, рішено
приймати лєгіонарів групами в ріжних місцях. На ту ціль при-
ЧАСТИНА ВИРВАЛАСЯ НА ВОЛЮ ПО БІЙЦІ З КОРАБЕЛЬ- нервовий. - У відділі міського
котрий з фаху є ковалем і не данні 262,000 десятин землі. значив уряд субвенцію в сумі З.ООО.ООО франків.
НОЮ ПОЛІЦІЄЮ. совіту для реєстрації народна
вміє підписатись, і громадсько
НЮ ИОРК, 29. червня. — Коли д о сього порту приїхав ни,- (дѓе'знали, яке імя надати дити
го писаря як громад, урядовця ПІДЗЕМНІ ЛЬОХИ КИЇВА. ЧЕИМБЕРЛИН БЕРЕ УЧАСТЬ В С З Я Т І .
ні голяндський корабель Ротердам, заряд корабля заявив, шо ні. За згодою родичів назвали
він не може випустити на беріг працюючих на ньому китай- з XI. ранги. Багато людей, щ о ПАРИЖ, 28. червня. — На летунськім поли в Ле Бурже
платять податок, вписано в I V . Перед головним с о б о р о м Пе- дитину Евген-Евгенія. Дитина вмуровано пропамятну таблицю в те місце, на якім осів Спи-
ськнх робітників. Се так обурило „кулів", що вони зараз зорга-
візували бунт, зяружилися в бритви, ноги від столів, всякого к о л о , а б о г а т о цілковито не черської Лаври провалилася жила лише три дни, по смерТи рит оф Сен Луис на памятку щасливого епохального лету{
вписано. Д а л ь ш е вписано д о земля. В провалі відкрито під- тіло її віддали для наукових Линдберга. На це свято прибув з Варшави другий амернкансь-
рода зеліззя і так зоружені кинулися виходити з корабля. Тут
вони почали бійку з вачманом; на гамір бійки наспіла поліція I. кола громаду як таку земний л ь о х , щ о належить д о розслідів. Поробили рентгенів- кий летун Чеймберлин. для якого в Парижі готують офіціяль-
й завернула „кулів". Все таки 31 з них вдалося вирватись до з усім її податком, а через те найстарших віків. Можна про ські і фотографічні зниики. не принятт.є. З Парижа,від'їде Чеймберлин д о Лондону на к о -
При народинах важила дитина роткий побут, а потім! верне д о Франції і з Шербурга відїде
міста. — „Кулі" служили на кораблі на місце страйкуючих бі- кількох громадян припало д о те судити з численних нахідок
у ньому. 1,200 грагіів. до Америки,
лих моряків. II. кола.
І Н И Ю І О І І А - - ( І Л В Ш І
г
' юингзнп іннз Др. Остап Грицай. озивається своїми г л и б о к и м и , М А в'Ніно
В - Н і ч о г о у р о т і ; к о л и б і щ е Доповнеинєм г у ц у л ь с ь к о г о сві-
1

Л Н Ш И Ц А EEVTAAPAR pabHshed -їйў except Sun-іуі І о . Ь А Н І А У І с о л о д к и м и акордами все нано- т і л ь к и , т о передня шкірка Н А та, р о з м а л ь о в а н о г о . - Стефани-
U f a Grind Street, Jersey City, M. J.
ЩшШ HGTTEUkrainian HtHonai At-ocUtioi, lie.
ІВАН С Е М А Н Ю К во, й надихує так в н ь о г о і най- череві п р и л и п н е д о поперска. ком. Б о вони м а л ю ю т ь уже з у-
1
б о л ю ч і ш у картину п о д и х о м я- З вдячностн став в і н . гладити ! сім а р т и з м о м , З у с е ю енергією
Bdlted by Editorial Committee. I (МАРКО ЧЕРЕМШИНА).
в и з в о л ю ю ч о г о о п р о - к о р о в у п о її к о р о в я ч о н у ч о л і і п о е т о в о г о хисту не тільки світ
когось
l a U r e t pa SeconH Clui MaU Matter at the Post Office ot Jersey City, N. J. щення. У Стефаника у ч а с т ь сер- п р и г о в о р ю в а т и : „ М і ц ь к а моя, б о р о т ь б и й б о л ю , але і світ ра-
ан Маѓсќ ЗОќ 1 9 l l , under the Act of March 8. 1879. Українське письменство, зок- — це з д е б і л ь ш о г о , ряд невід- ця, п о е т о в о г о співчуття, р е д у - маленька м о я " . В і д т а к п е р е л і з д о с т и , м у ж и ц ь к о ї краси та му-
ремаж наша о п о в і д а ю ч а лїтера- радних н е в м о л и м о с т е й , о б у с л і - куеться маюже д о мінімума ін- ч е р е з вориннє, умикав ж м е н ю ж и ц ь к о ї с и л и . І т у т Семанюк
OT THE ACT G October 3, 1917, authorized July 31, 1918.
тура, записує с ь о г о д н я на кар- влеиих т р а г і з м о м м а т е р і а л ь н о - д и в і д а л ь н о г о в и с л о в у . . Стефа- трави і п о д а в коро'ві. К о р о в а навязуе, на м о ю думку, може і
eUBSCUPTlON S A T I S i . ШРЕДПЛАТА: тах с в о є ї історії важку втрату: го та д у х о в о г о поневолення се- ник, як і Ф л ь о б е р , М о п а с с а н а- їла... І він з а б у в , де він, прикляк с в і д о м о д о Ф е д ь к о в и ч е в и х тра-
T
- TBf#. cants A copy.
' Поодиноке число три ЦЕЃЃЙ.
ненадійну смерть в і д о м о г о о п о - ла. Д е я к і с х о ж о с т и основних б о Зо`ля, зникає поза своїми к о р о в і д о ВИМ'Я, п р и г о р н у в д і й - Дицій, а л е б е з с и л у в а н о г о ро-
Џті YEAR $ 7.00 На рік $ 7.00
faяивАка % 3.7S На пів року . . win--- 3.75 відача Івана Семанюка, п о п у - мотивів в о б и д в о х піддають постатями т р о х и не з усім, - на- ки д о с в о ї х з а с о х л и х уст і ссав мантизму, б е з сентиментальної
THREE AWAUUI % a.oo л я р н о г о в к о л а х наших читачів! навіть д у м к у про б е з п о с е р е д - магаеться о б є к т и в і з у в а т и о п о - о д н у за д р у г о ю , ссав б е з т я м и . ідеаліс гики і б е з з а й в о г о апо-
PATMGH M l ІЄЦЄу Qty Kates: В Джерзн Ситі і Заграннцею: під іменем Марка Черемшини. ність С т е ф а н и к о в о г о впливу на віданнє А корова с т о ї т ь тай р у м е ґ а є . т е о з р в а н н я л ю д и н и по лінії чи-
з точністю х о л о д н о
О м year #io.oo р о з м і р н о . м о л о д о м у віці Семанюка, о с ь х о ч б и мотив не- к р и т и ч н о г о глядача, Стефани- Воііа рада, щ о у свій час м о л о - сто л і т е р а т с ь к о ї краси і прек-
ШЖ MONTHS . . . . І 5.00
Т І Ѓ М AAOATHI ..% %її На три місќці
m
2.75 ( р о д . 1876 р . ) — віці К о ц ю б и н - хтовання старечих батьків нев- кові н а ч е б т о б а й д у ж н о , чи й о - ка з б у д е т ь с я , і внмя п о л е к - расности, затеж з т о ю ущерть
За кожду аміну адреси с ь к о г о і Бальзака — відійшов дячними дітьми ( „ Д і д " ) , а б о г о малюнки покрівавлять чита- шіє..." („Злодія зловили"). п е р е к о н у ю ч о ю с и л о ю , щ о її на-
він від нас, ўспівши л и ш и т и за мотив смерти у к о х а н б ї мужи чеізі серце, чи ні. Він л и ш а є Т а к е місце заслуту'е на увагу дає п о д о б а м поета тільки не-
За оголошення редакція не відповідає.
А Канади належить І І Money uraer. с о б о ю д о в о л і невелику літера- ком х у д о б и ( „ Ч і ч к а " — у Сте- р о з м а л ь о в а н і с о б о ю трагедії не т і л ь к и я к з р а з е ц ь С е м а н ю к о - схитна вірність ж и т т є в о г о і
" 5 V O B O D A " , Р. О . B O X 3 4 6 , JERSEY C I T Y , N. J . турну спадщину, яка ще так ду- фаннка ‚ Д І к о д а " ) , а б о мотив без л а г о д я ч и х меріжок поета, в о г о хисту, але й як першоряд- п с и х о л ь о г і ч н о г о о в и д у .
же недавно редукувалася д о смерти жінки в її р у й н у ю ч і м без е л е г і й н и х коментарів та ігий д о к у м е н т м у ж и ц ь к и х га-
впливі па г о с п о д а р с т в о мужи- З ц ь о г о п о г л я д у останні о п о -
збірки оповідань з гуцульсько'- в л і з л и в о ї патетики серця. Весь раздів в е п о х у цісарсько-пансь- відання Семанюка такіж самі

' СУД ПРО ПИКЕТОВАННЄ БЕЗ СТРАЙКУ го життя п. н. „ К а р б и " (вид.


щ е в'р. 1901), а тепер доповни-
ка ( „ Г р у ш к а " — в Стефаника
між ин. „ С и н я к н и ж е ч к а " ) . А л е
КОЛИ з ' о г л я д у на те все й в і л ь н о
чуттєвий зміст з я с о в у є т ь с я в
н ь о г о з у с е ю с и р о ю первісніс-
к о г о р е ж і м у ' н а нашій б о г а т і й цінні там, д е розмальовують
З е м л і та в е л н к о - п о м і щ и ц ь к о г о г у ц у л ь с ь к е с е л о в пожарах та
Апеляційний суд н ю й о р с ь к о г о стейту, найвисша влада т о - лася рядом нових оповідань, тю в самім оповіданню, у с л о - раю в українськім селі, захва- у . с к р у т і війни ( „ С е л о потер-
го стейту, видав сими днями судове ореченкє в е л и к о ї ваги д л я подекуди сказати, що твор
розкинени'х по ріжних журна- вах й о г о героїв. А в Семанюка л ю в а н о г о щ е й с ь о г о д н я деяки- пає", „ С е л о в и г и б а є " , „ Б о д а й
всего американського робітництва. чість Семанюка в першій своїй
лах, зокремаж, від р. 1922, в о б - момент с у б є к т и в н о г о спочу- ми вченими з п і д стягу гетьман- їм путь п р о п а л а " ) — б е з сумі-
Справа, в якій суд видав се рішеннє, почалася з т о г о , щ о (разі це — оскільки д і л о в ос
новленім „ Л . Н . В І С Ѓ Н И К У " . вання зі стражданнєм л ю д и н и ської орієнтації. І з н о в у , KO.THJ ші хаотичних м а с о в и х сцен, а
нюйорська п о л і ц і я . а р е ш т у в а л а в жовтий м и н у в ш о г о р о к у о д - повнім напрямі — варіянт Сте
' А л е хоч і яка. вона` невелика зазначується скрізь р е ф л є к с і й - порівнувати р о з р о б л е н н є ц ь о г о скрізь З г о с т р и м и профілями
н о г о робітника, члена юнії вигладжувачів с о р о ч о к , за те, щ о ф а н и к о в о г о хисту, т о г о д і не
та Семанюкова спадщина в об- ними відгуками, вражаючими сюжету з анальогічним п о д е к у л ю д е й — як і там, д е поверта-
він ѓпікетував одну ручну пральню, х о д я ч и перед нею з на- зазначити притім і. вже тут
ласти українського пнсьменст
пнсею, хоча в пра.іьіе І страйку не б у л о . ко з а р и с о в а н и х , , ріжниць між не так с в о є ю і д е й н о ю г л и б і н ю ди сюжетом у Стефаника ю т ь д о і д и л л і к и життя визво-
1 0 Д
ва, т о вона настільки релєфна та м о г у т н і с т ю в и с л о в у , як рад- („Злодій") та у Франка л е н о г о ( „ П а р у б о ц ь к а справа",
Полініяний суд, ш о перший розглядав справу, засудив о б о м а , з окремаж в їх артис-
та важлива своїм змістом, щ о
арештованого за „нарушення с п о к о ю " на тій о с н о в і , щ о ста- тнчнім підході д о д а н о г о с ю ше своїм ч у д о д о , л ю б . и м , з най- ( „ Х л о п с ь к а к о м і с і я " ) , зазначу- „ З а м а ч о х у м о л о д е н ь к у " , „ П а -
В И З Н Ь М М І О Т с о б о ю г о с т р о за г л н б ш о г о серця пливучим теп- ється в Семанюка з о л о т е сяєво расочка", - „ М а р і ч к у
внти пикету перед підприємством, в якім нема страйку, є б е з - жету. головка
кресдсшід'і етап, гідний п и л ь н і ' л о м . Скількиж л ю б о в и є нпр. т о ї п о е т о в о ї співчутливости,
законним. болить"). Типи 'мужицьких
т о ї ' уваги `кожного дослідника Цей
підхід у Стефаника — ц( в й о т о з р е ш т о ю реалістично ке в н ь о г о " т а к ч у д о в о з л а г о -
Засуджений подав рекурс, в якім виказував, щ о властитель гарних л ю д е й з а х о п л ю ю т ь , тут
українського оповідання. підхід п о с л і д о в н о г о , нноді
д о простім малюнку х л о п ч и н и П е - д ж у є кріваві карби н е в м о л и м о -
пральні п о л о м а в б у в контракт з юнією та щ о він, робітник, о.соблнвож в жіночих п о д о б а х
Л і т е р а т у р н е о б л н ч е Семаню- ж о р с т о к о с т и п о с л і д о в н о г о тра- трика підчас гостини рідні в го життя. Яка шкода, щ о те ся- тим б і л ь ш е , щ о почувається в
у сей спосіб хотів заставити робітників виступити в о б о р о н і
ка характеризувалося спершу гіка, а в Семанюка підхід піж- хаті діда! ( „ К а р б и " ) . А б о у є в о зі смертю н а ш о г о поета них жар г о р я ч о г о , а л е з усім
своїх прав. Внсший суд відкинув се оправданій та потвердив
як своєрідний варіянт Стефани- н о г о , в л ю б л е н о г о в л ю д и н у з в о р у ш л и в і м малюнку старости з г а с л о на все! В д у х о в о с т н Се- артизмом відтвореного еротиз-
вирок н е л і н і й н о г о суду. Суд станув на с т а н о в и т и властителя
к о в о г о і як своєрідний конт- поета. батьків т у т ж е . А б о в оповідай- мапюка я в л я л о с я в о н о як т в о р - му, п о в н о г о наївної первіснос-
пральні, і сказав: коли юнія мала якісь претенсії д о властителя
раст д о Федьковнча. К о л и Сте- „ У п р и г о р щ і б р а в б и т о т о з е - ию про ту нещасну дівчину- ча результанта з г л и б о к о г о ти з д о р о в о ї в е р х о в и н с ь к о ї прн-
за зломакнє контракту, т е вона повинна була'віднестися до
фаннк в гострім протиставлен- ленс с е л о , л е л і я в б и , як д р і б - зведеницю, яка вертається д о співчуття і с в о є р і д н о г о
о п т и р о д и . А красу і майстерність
цивільного суду за відшкодованне за зломанне контракту.
ню д о традицій ідилічної 'лобу- неньку, запашну отаву, гладив- села як жертва „ м о р а л ь н и х " пе мізму, к о л и р о з у м і т и о п т и м і з м жіночих типів в Семанюка трс-
Засуджений, за д о п о м о г о ю юнії, знова вніс рекурс д о най-
товщини звернув увагу на най- б н , як паву. ресудів з а с к о р у з л о г р , т е м н о г о як д у х о в у п о г о д у , все ч у т к і ш у ба підкреслити тим
в и н н о г о с у д у стейту; і сей тепер видав ореченнє, яким ва- яркійше,
г л и б ш і г л и б и м у ж и ц ь к о ї душі „ Д н в і т ь , хитається межи г о - села ( „ З в е д е н и ц я " ) , — о п о в і - на додатне і позитивне в л ю
лнть оречення д в о х ннзчих судів та признає, щ о мирне пике- щ о на жіночі п о д о б и наша л і -
і м у ж и ц ь к о г о життя, коди й о г о рами гей д у б о в а колиска у ві- данню, к у л ь т у р н о , історії' дині, ніж на р у й н у ю ч у с т и х і ю в тература взагалі ие б о г а т а , во-
тованне навіть у час, к о л и нема страйку, не є забороненим
погляд тут досягав останніх почку, чічки розкидає. вартість я к о г о треба оцінювати не`ѓ. З т о г о в Семанюка стільки ни й у творах Франка ипр. заз-
учинком, який нарушуе п у б л и ч н и й спокій.
меж у психіці даної л ю д и н и і „ Х о т і в б н тоті чічки п о з б и р а - поруч з найкрасшими нарисами п о г і д н о г о , иноді Д і к е н с о в у ве
, Цікаві річи г о в о р и т ь суд при тій нагоді про т о в п у . П о л і - начуються ицоді д о в о л і яскра-
не зупинявся навіть перед сфс тн, вітрові не дати, в садочку О л ь г и К о б й л я н с ь к о ї . А б о в ма- сеЛість н а г а д у ю ч о г о г у м о р у в о ю невдатністю малюнку. Зок-
ція на д о к а з нарушення с п о к о ю арештованим подала, щ о арені
рою її п і д с в і д о м о г о , т о б т о де- посадити. Та с к і л ь к о разів ру- л ю н к у т о г о б і д н о г о х л о п ц я , щ о ( „ С в я т и й Н и к о л а й у г а р т і " ) ,
тант стягав к о л о с е б е товпу. Суд на се каже, щ о не вистарчить ремаж г о д и т ь с я піднести тут
монічного, розгортаючи так ка за ними посягне, с т і л ь к о ра- мучений страшним г о л о д о м — п р о б л и с к и я к о г о не гаснуть на-
ч сказати, щ о о б ж а л о в а н и й стягнув к о л о себе товпу, с е б т о ве- щ е й в и с о к о артистичне примі-
перед нами цілком нові сто- зів мерця підіймає. присисається д о корови.
л н к е число л ю д и й , б о щ о се таке товпа, е зглядна річ. Щ о віть і там, д е наш п о е т на свій исниє д и к ц і ї наших народніх
рінки мужицької пснхольо- „ С у х і , надмогильні квітки на
становить товпу, залежить від місця й часу: щ о е т о в п о ю пе- „ . . . Корова стала щ о - р а з т о л а д м а л ю є темні с т о р о н и му пісень в ф о р м і останніх о п о в і -
гії, т о Семанюк теж нехтує тра- цвинтарних, с т р у ц і ш і л н х хрес-
ред с і л ь с ь к о ю ш к о л о ю , не б у д е т о в п о ю на пўоличній п л о щ и б л н з ш е п і д х о д и т и д о н ь о г о , ж и ц ь к о г о консерватизму, т о б дань Семанюка, чере^ що
днційну поверхню та дешеві тах.
Н ю П о р ќ у , а щ о є т о в п о ю в опівночи, не б у д е т о в п о ю в п о - нарешті п р н б л и з и л а с я зовсім, т о з а с к о р у з л о с т и ( „ Х і б а даруй с т и л ь ї х повний о р и г і н а л ь н о с т і !
а б л ь о н и п о б у т о в и х малюнків. „ А х о ч б и їх р о с о ю росити, не
л у д н е . З о г л я д у на те, щ о поліція д о к л а д н і й ш е не подала, к і л ь - витягнула писок, п р и т у л и л а д о мо в о д у " , „ О с н о в и н и " ) . І з то-
Коли Стефаник романтично- покрасніють. сказатиб, запашної свіжостн.
ко л ю д и й з і б р а л о с я к о л о робітника, щ о стояв п и к е т о ю , та не й о г о руки г е й б и о б н ю х у в а л а , а г о ж ў ' н ь о г о в останній, на.жаль T y j у ж е Семанюк епічний о п о -
гарним, більш стилізованою
доказала, щ о ся товпа б у л а надзвичайно велика, о б ж а л о в а н о г о „ Л и ш би їх д о серця т у л и т и , о п і с л я взялася л и з а т и н о г о ру- такій д у ж е короткій д о б і т в о р -
поезією, ніж суворим жнттєм відач з б о ж о ї ласки.
пе можна винити за стяганнє товпи та нарушенне п ў о л и ч н о г о лишЌи ними серце крівавнти". ки, Лице? в о л о с я . чости, т о й рішучий з в о р о т в
нйдихаиим картинам Ф е д ь к о в и - І якаж шкода, щ о т о й епіч-
с п о к о ю в сей с п о с і б . („Карби"). „ Ю р і вчинилося ще с о л о д ш е с т о р о н у героїзований л ю д и н и , ннй талант з і й ш о в з п о е т о м в
іа (з г у ц у л ь с ь к о г о середовн-
Ц і л е ореченнє суду значить, щ о робітники мають право Ц я прегарна інтродукція д о як т о д і , к о л и й о г о небіжка не- знаменний д л я всіх о п о в і д а н ь
ца) протиставить сувору дійс- м о г и л у , пе з в а ж и в ш и с ь на епіч-
пнкетуватн серед д р у г и х робітників і серед з а г а л у п у б л и к н перших оповідань н а ш о г о пое- ія проти сонця о б і с ь к а л а . Т о Семанюка в о б н о в л е н і м Л . Н..
ність тутже може вперше в аб- ну г е р о ї к у в в е л и а ^ м } с т й л ю !
за Л у ш н о с т ю якихнебудь своїх прав, я к щ о ся агітація й п р о - J та кінчиться, правда, з а з и в о м перший раз по нениній смерти Вісѓнику. М о ж н а с м і л о сказа-
солютні.м обнаженню всіх 'її („Укр. Ярапор").
паганда ведеться мирними с п о с о б а м и , б е з з л о б и , б е з нару- ' ^...^....... иипа-.ишп д о читачів, щ о б „варувати сер- зазнає
{
він таких с о л о д о щ і в , ти, щ о ті останні оповідання
шення л у б л н ч н о г о с п о к о ю . Одним з тих с п о с о б і в є пикетован- J темних, тут і там до трагізму ц е ' У б о с е л о ‚‚вам серце покер- т а к о г о тепла. С и р о т о ю зустрі- р о з ш и р и л и значно не т і л ь к и ці-
не, я к ѓ д о з в о л е н е б е з о г л я д у на те, чи пнкети ставиться підчас ' і р р а ц і о н а л ь н и х чинників, то і В К О Ж Д І И УКРАЇНСЬКІЙ ХА-
вавнть, г л і б о к о п о к а р б у є " , але чався він тільки з х о л о д о м та л о в и д творчості! д а в н ь о г о С е -
страйку чи б е з н ь о г о . %тля Семанюка мужицьке жнттє те серце в Семанюка всежтакн г л у м о м . О т у ж е третій день не манюка, але і стали своєрідним
Л ПОВИННА НАХОДИТИСЬ
ЧАСОПИСЌ - С В О Г О Д А -

В. Будзнновськнй.
тобі, як се з р о б и т и , але пасам- щ о перестеріг мене. Я твій в е - І - Питай Куршуда, - Абас'метнувся з ним д о опоясашія' _ О с ь тоѓѓ
: перед мусиш з г о д и т и с я на те, ликнй довжинќ. Т е п е р д о н о г о 'відповів з ї д л и в о . — Як се прав-1 галери. Ашік ска-

ПЯТЕ КОЛЕСО. ІСТОРИЧНА ПОВІСТЬ.


то половина добичі твоя, дру- спільників! Кажеш,
га половина моя.
— Щ о мені з т о г о прийде?!)
‚Омар?
що А б а с і да, щ о ти кажеш,
(дасть т о б і найліпшу в і д п о в і і ь . ре! — крикнув А ш ї к . — Н е дай
то Куршуді

— Він не скаже, б о вже на ві- те, б о я й о г о м у ш у повісити, д а л ь ш у д о р о г у . - — 3 ними пі-


— Вони о б а і керманич. Ок-j
— Він х о ч е кинути й о г о в м о
в
зав, к о л и в ж е ' х о т і в
каз, щ о б и галера
дати
рушила
прн-

Весь вантаж мого намісника знаєш. Т и О б о х . Бо й О м а р й о г о спіль- шОв т а к о ж керманич, я к о г о па


рім тих трех щ е якісь два, але ки занімів. А л е тн
(39) с и л у впхав мені Іслям-паша.
' віддати йому. Окрім т о г о ' н е скажу, хто вони, б о їх і м е н а ' з н а є ш ще б і л ь ш е , як він знав, ник.
Ти все ще г о в о р и ш - Т в о ї л ю д и знають про се, йому віддати т і л ь к о , ' в и л е т і л и мені з г о л о в и . — Хиба ти, не я! — А б а с від- Два керманичі б у л и мені иепот- '
М а т р о з и метнулися за Ома
ясно. - отже рішилися опанувати ѓале- кілько рібні. К о л и в Кафі мені накнну-
пропало з попе-J А ш і к не потребував кликати повів, кладучи руку на к о л о д ц і J р о м . О д и н вже вхопив н о г о
— wj-же тепер скажу так, щ о ру не д о ї з д я ч и д о Варни. Ота- редною г-алєрою. а л е р о ю . Як
Як ти в о - , . х , ані посилати по них. Вистріл J кинджала. ли с е г о , я м о м у дав відпустку
J од'яг, але хтось, о ч и в и д н о
я с н і й і п ^ в ж е не можна... А л е . . . .чаном сего д р у г о г о заговора SbMeiu половину д о б аж д о м о г о п о в о р о т у ' д б Кафи:
т о і з а а л я р м у в а в всіх, щ о б у л и Чи ти тямиш, х т о сидів кийсь спільник з а г о в о р а під-
pvKHjAd' кинджала не пхай, б о на г а л е р у і проти т е б е є од`ин лиш мені нічого м е
Т е п е р я л и ш и в с я б е з кермаин-
н е : г а л е р і . Між тими, щ о з б і г л и с я ру кроків від т е б е , к о л и ти з ' с т а в и в й о м у ногу і матрОз впав,
кажу^чАрі, щ о б е з мене пе л и ш з твоєї с л у ж б и . Він потурнак з лишиться, але іі Іслям-паша не'на місце катастрофи, перші б у якимсь твоїм товаришем бала ча. На г а л е р і не м а ю н і к о г о, що
'випустивши Омара. Заки д р у й о г о заступив б и . Х и б а ` сам
не з о р у д у є ш сего, щ о т о б і прн-1ляцького роду. Випередивши в і д б е р е ' с в б г о . . . Хиба з г о д и ш с я і л н заговірники. П р и б і г л и всі кав якоюсь м о в о ю ; якої тут на
гий прискочив д о Омара, вже стану при кермі.
казав намісник, але й сам з г и - . т е б е , вони також випередили ' л и ш и т и намїсникови се, щ о й о - пять. П о б а ч и в ш и Куршуда за галері ніхто не р о з у м і є ?
б у л о з а п і з н о . Омар, не випуска
неш. В б ю т ь т е б е таки т в о ї л ю - ' б н мене. Г а л е р и не дістав б и н і г о
і зі мною поділишся р е ш - ' с т" р і л е н о г о , вони вгадали, щ о М о ж е б и я в Суліні допн-
Тн сидів, та разураз внтрі- ючи А б а с а з о б і й м і в , скочив
ди: Т і , котрих ти сам привів ти, ні я. О с ь чому я рішився п о - і т о ю
- Т у ѓ також великі скарби з а г о в і р відкритий. Однак гада пував л ю л ь к у . Я балакав з т о - ' тав я к о г о ? — з а м і т и в Богдан.
г а л е р и у воду і став плисти д о
сюди І балакати з т о б о ю . купців. Як з т о г о дістанеш п о - ли, щ о тіль'ки один К у р ш у д я- В С у л і н і дістав б и . А л е по
;іришем к а л м у р с ь к о ю м о в о ю . б е р е г а . О д н о ю р у к о ю д е р ж а в
— Т и , як та б а б а ! — К у р ш у д - О т ж е т о А б а с зрадив ме- ловину, т о не з л е о б л о в н ш с я . коюсь н е о б е р е ж н о с т ю виявив тім, щ о т у т с т а л о с я , я неможу
— І я знаю калмурську мову, з а м о р о ч е н о г о А б а с а , д р у г о ю
крикнув. — Крутиться, вертить- J N E ? А б а с , чи О м а р ? Б о вони о - —. Чи ти мусиш передати на- себе, та щ о про п р е ч и х з а г о - б о я р о д о м з Калмурістану, — ні на х в и л ю відійти з галери...
греб у воді.
ся і д о річи не приступає. "іа з л я ц ь к о г о р о д у . місниковн г о л о в н у пайку д о б и - вірників отаман н і ч о г о ш Т и в С у л і н і м а є ш знакомих. І
Хмельницький сказав, д о д а ю ч и — Спустити л о д к у і за ними! Р е ш и д щ е т а м . М о ж е б и ти при
— Не кричи так, б о щ е х т о — А б а с . О м а р з ним у змові. чі, п о л и ш а ю ч и с о б і окрухн, які знає. по п о л ь с ь к и . — Т и гадаєш, щ о — отаман кричав. — Привезти
надбіжить і з р о б и т ь кінець на — Вони оба, х о ч б и й инші пан позмітає зі с в о г о с т о л а ? помочи Решида поратував
— Здсмаскуй їх, — А ш і к ше- я глухман, та не чув, про щ о ви
"х мені назад сюди, м у ш у пові- мене?
шій розмові... Бачу, щ о вже І п і ш л и за ними, г а л е р и не опа- — Я в й о г о руках. М о я жін- пнув д о Богдана. говорили? сиги о б о х
зачинаєш розуміти мене. Прис I нують. І Іять, з а м а л о . ка, й о г о донька і м о ї діти лгі- Балачку з ними зачну п о Знайти т о б і керманича?
В руці А б а с а б л и с н у в кин-`{ Л и ш не знати, за ким ганя
т у п а ю д о самої річи, просто з - З т о б о ю , х о ч б и й ніхто шилися у него. Не м о ж у втечи турецькії, і— Богдан відповів Керманича і за одним за-
джал. Абас прискочив д о тися л о д к о ю , — замітив один
мЬста. Зачну від себе, щ о б и тнІ не зрадив тебе, б у л о б и не б о - в світ за очи. ш е п о т о м . — П о т о м у перескочу Х м е л ь н и ц ь к о г о і п'хнув кин- матроз, — б о ї х б і л ь ш е на во х о д о м щ е ч о т и р о х матрозів. На
мав доказ, щ о я не х о ч у твоєї і г а т о б і л ь ш е . З т о б о ю б у л о — А т о щ о ? ! — К у р ш у д крнк- на польське. Скажу їм, щ о f д ж а л о м в й о г о г р у д и . Х м е л ь - місце тих, щ о , Б о г у дякувати,
згуби... Я сюди прийшов, щ о б иі шість, та про те ти важив на га- н у в з ж а х о м , впялившн ш и р о к о підслухав їх. Т н т о д і д о б р е ди- ді. Т і два і... раз... два... три.
ннцький -ані не захитався. Кий М а б у т ь т а к о ж спільники Кур- втікли. ,
забрати цілий вантаж галєри. Перу. А б а с б у д е мати б і л ь ш е J р о з п л ю щ е н і о ч и в цівку пісто- вися їм в о ч и . — А як і я п о п а д у на ушкалів
джал з х о в з с я і т і л ь к и р о з п о р о в шуда... всі пять. З винятком А
Я тут також маю своїх л ю д и й , рук, як ти мав. Він нічний нас- л і ; яка висунулося зза плечий — Ч о г о ви с ю д и з б і г л и с я ? — кафтан. С а м о м у Богданови не б а с а ' і Омара, котрі в купі приведу т о б і таких же, як б у -
але вони о б е р е ж н і й ш і , як твої.ітавник гребців. У в і л ь н и т ь ї х і ' Богданаѓ над й о г о раменем. Богдан звернувся д о ю р б и . — вдіяв н і ч о г о , б о під кафтаном прочі п л и в у т ь в іѓнших напря л и ті, щ о в т і к л и ?
Аж' на Повнім мори я проню- ними о д о л і є о б с а д у галери. Я і ) К У Ь Ш У Д хотів скочити в бік, Чи т о таке диво, щ о отаман за- Т я ж к о подумати, шоби
б у л а панцирна сорочка. А б а с мах. Р о з с і я л и с я паро шиє на те, ;

хав, щ о ти с ю д и прийшов з т и м ( т и вийдемо з порожними р у к а - { а л е не встиг. Біля Богдана гук- стрілив зрадника? Т о б у в вата-
вгадав, щ о таке й о г о кннджа- щ о б и п о г о н я не йшла за всіма, так з а р а з під р у к о ю знайшлися
самим naMiporf. А л е на тім не ми... Щ о я кажу, вийдемо! М и нув стріл і Куршуд, поцілений жок у ш к а л і в , щ о закралися на
лови з а г о р о д и л о д о р о г у д о і щ о б и не знаючи, за котрим з спільники Іслям-паші.
кінець. Я б у в з Р е ш и д о м в Су-J відси взагалі не в и й д е м о . . . ' к у л е ю в ч о л о , впав г о р і л и ц ь на галеру, щ о б и її спліндрувати. — - Іслям-паші ні, а л е т о м о г -
серця ворога, о т ж е замахнувся них пуститися, загаялася.
ліні. Т а м ' е м о ї л ю д и , з котрими живі. скриню, на котрій сидів. Зза — А т о з л о д і й ! — крикнув кинджалом щ е раз, щ о б и поці- л и б и б у т и спільники яког'ось
Т о справді б у л и заговірники.
я п о л ю ю на с ю г а л е р у . В о н и ' К о л и К у р ш у д знов х в и л ю не скрині на якій сидів Богдан, в и - Омар. л и т и в г о р л о , Богдан, п р и г о т о - Бурлая.
Бачучи, щ о з а г о в і р відкритий,
случайно провідали, щ о т в о ї озивався, Богдан зачав н а н о в о . ' л і з отаман галери. В руці дер- т - У ш к а л і в ? — спитав А б а с . ваннй на таке, підвів н о г у і з у -
вони не гадали, л и ш а ю ч и с я на ( Д а л я м буде).
х.топці змовилися випередити . — Т е п е р мусиш сказати, щ о жав п і с т о л ю , з к о т р о ї щ е кури- — Х т о , як х т о , а т и найліп- сеї сили копнув А б а с а в живіт.
г а л е р і , ждати на конопний мо
т е б е . Т и х о т і в опанувати г а л е - д о р о г у сюди показав мені б о - л о с я , ше повинен б и ^знати, щ о К у р - Зойкнувши з б о л ю , А б а с впав.
туз. Всі п і ш л и за п р и м і р о м О-
ру ййзше Варни... ж'ий палець, щ о б и т е б е спасти. Ти що зробив? - Б о г д а н шуда п р и в е л о сюди, — Богдан Кинджал з бренько'том впав на
Р вЖ И, ВДОВО
zlLnZ^Zlf^ ^^ ^ `
н а м а ч и
П о ш л і м т и и Куршуда п р о й - Користай з с е г о і н е , відпихай звернувся д о Ашіка з д о к о р о м , відповів. - І ти не повинен ч у - ` д е р е в л я н и й поміст г а л є о и , Р ^ ' ^ У з гP
я л е р и у 0ТЗМаНІ
воду,
nLL ' " ПЄМа
ш о в . м о р о з і він затрусився,
Вже не сумнівався, щ о т о й Й О -
го незнакомнй'знає всьо. Сидів
„епрдвижно Н І М И Й і л и ш вдив.
п о м о ч и . Приступай д о спілки
зі мною. Я тут маю пять х л о п -
цій. А б а с загадав опанувати га-
л є р у нрзше Бургаса. М и випе-
- Т р е б а б у л о заждати на яс- дуватися, щ о отаман, п р о в і - і
нійші Д О К А З И вини.
- Щ е яснійші?! - А ш і к кри- К о б и л и ш
їдавши п р а с е , застрілив й о г о І

кнув. - Т и м о ж е гадав, Щ Л з спільники! Є Ї Х Т І Ж нами а ^


ЗНАТТЕГХТО W E N
- Я його^ьяжУ

Р А Г З А Абасом
(^Z^^^^'^^
- З в я з а т и ' — K D H K H V B Ami-r L L J

так
^:^^ !-- !',.
г л а д к о спекався.
СТОЯ

Щ е л и ш е
П А М Н І А Й Т Е Н А Р І Д Н И Й КРАЙ І

,
П Р Н КОЖДІЙ НАГОДІ АБИРАЯТЕ ЯВ: РІД-
ШКОЛУ, ІНВАЛІДІВ, сирѓт ТН МОДГЛП-
ДОбр ЩО Я

л я в с я в Богдана. Богдан тягнув


Д а Л , :
..
редім Й о г о і з р о б і м се раньше,
І" е Д О Ї З Д Я Ч Й д о
ушкалами панькаюся;.. а р е ш т у - ' п я т ь . Т и не маєш п і д з о р у на
Бургаса. С к а ж у . ю , тягну д о с у д у ? С п а с и б і т о б і Д к о г о ? , , .. . , Р У
І , ,
{п^^о^і^іі^:
,
стерво К у р ш у д а тут. Нехай, за
ними скаче у в о д у ! O B Y E D N A N Y E
о. B O X 4 U , гналошипйА, ѓл.
ГОЛОСИЧИТАЧП
дві міри. '
нилося
церковних
відиошеннє

егомості, щ о колись
до мене я к о г о с ь б е з х р е б е т н о г о л ю д ц я , вів ш к о л у , в церкві повно ді
в е р х о в о д і в . Т і самі який д у м а є , щ о п о б о ж н і с т ь у т е й . К о л и б ' о т ж е
цоказува- тім, щ о б и держатися є г о м о с т е - т р о х и инакше
В нас в Ш е н а н д о є брат-
священики ство, а л е м а л о х т о знає п и с ь м о
інтерес)івалися визнається на загально-народ-
л и на м о ї муки на п о л ь с ь к і й вої клямки. К і л ь к о т о л ю д н й ш к о л о ю , як це б у л о д о с і , т о й и и х тяжких справах. П о к і й н и й
війні, та в імя м о ї х ран клика- з л о м и л о с я "через сей страх пе- м а л и б л ю д е й ‚ б і л ь ш е ' в церкві одначе все слідив п и л ь н о за
Ші 7 ЕЛІЗАЬЕТ, Н. Д Ж „ І ОКОЛИЦЯ!
ОТСИМ М А Є М О ЧЕСТЬ ЗАПРОСИТИ ВСІ ХВ.
ТОВАРИСТВА, СЕСТРИЦТВА І' ВСІХ ЧЕСНИХ
З ЄЛИЗАВЕТ й ОКОЛИЦІ НА УРОЧИСТЕ ОТВОРЕННЄ
УВАГА!
БРАТСТВА,
ГРОМАДЯН

Хоча на{ ли д р у г и х приставати д о церк- ред з л о б н и м и язиками таких


се б у д е в и г л я д а т и і б у л а б и користь д л я імігра всімќ справами і давав д о б р и й
о б о р о н у с е б е самого^ а все та- ви, т е п е р стали на менетовор`и- н е р о з у м н и х л ю д н й . Знаю се д о -
ки я м у ш у сказати те, щ о мені т и : „ В и , д о р о г і , б р а т я й сестри, бре, і т о м у я кажу, щ о мені,
ції, б о м о л о д е п о к о л і н н е навчи- політичний напрям. К о л и счи-
л о с я б и шанувати свій нарід, пилася в А м е р и ц і б о р о т ь б а з{
УКРАЇНСЬКОГО
навчилося б и с в о є ї мови, пісні єн. Богачевським, покійний ви
накипіло на м о ї й д у ш і , б о с е не дивіться, щ о т о й Л о б у р ro-j як б у в ш о м у у к р а ї н с ь к о м у сі-
має й з а г а л ь н е значінне, в о р и т ь , б о він б у в на війні, ч о в о м у с т р і л ь ц е в и , т р е б а п о - та історії. А не б у д е ш к о л и , так яснював народови нераз і ж
й о г о певно г а з о м затруди а б о і казати, щ о л ю д и н а має посту, н е з а б а р о м навіть і церкви бу- два п о л і т и к у єпископа і вика-
НАРОДНОГО ДОМУ В ЕЛИЗАБЕТ, Н. ДЖ- І ПОСВЯЧЕННб
Коли я приїхав д о А м е р и к и з
п р о с т р і л и л и " . З церковних а м - і п а т и чесно, п і с л я с в о є ї совісти, д у т ь світити пустками. Н е цер- зўвав ш к о д и , які та політика! 4
Чехословаччини, з української
стрілецької іміграції, т о я при`
ступив д о української церкви,
б о н у Зелені Свята кпили с о б і ' п і с л я с в о г о переконання, а не ква, а г о л о в н о ш к о л а піддер- наносить
з т о г о , щ о я брав участь у вїй-Jдиви'тися, іцо там на н ь о г о бу- ж и т ь 'у м о л о д і м п о к о л і н н ю Покійний казав: Хай єпископ
нашому народови.
, . АМЕРИКАНСЬКОГО ПРАПОРА
.и-и-іч -—-яке відбудетддся
вон у Зелені Свята кпили с о б і д е за се сипатися-з амвони, чи привязанне д о українства, а ма- відтворить п е р е д о м с в о є сер-

в понеділок 4-го липня 1927 р.


гроші на неї давав, на церковні
ті, щ о не м а ю т ь ні слова п'ро-}від тих, щ о привикли б е з ду- ючи у к р а ї н с ь к о г о духа, в о н о це, хай д і л о м я о к а ж е с в о ю л ю -
ці.ти тяжко запрацьовані д о л я -
т е с т у проти с ь о г о , щ о їх власну мання на все потакувати, щ о з б у д е х о д и т и і д о української б о в д о с в о г о народа, а нарід
ри посилав, церкву б о р о н и в . Я
церкву П о л я к и п р о б у ю т ь у ж н - { а м в о н и с к а ж у т ь . ' церкви. певно т о д і инакше б у д е д о не-
боронив нашу церкву за те, щ о (ФОРТ ОФ ДЖУЛАИ).
вати на п о л ь о н і з а ц і ю н а ш о г о ! Д л я мене с у д о м м о ї х поступ го відноситися.
вона церква українська', за те, В нашій громаді м а є м о аж Збірна точка коло У. Н.‚Дому, під числом 214-216 Фултон ул. Еаизабет-
;:;о вона п о м а г а л а наш нарід народа. ків не є ні Римі ні Варшава. М і
пять церков, п о б у д о в а н и х за Г р о м а д а наша, парохія і С о -
гуртувати та б о р о т и с я проти і За є г о м р с т я м и 'ріжиі пота р и л о м м о є ї совісти не коикор
г р о ш і н а ш о г о народа. А тепер юзовий відділ стратили в ц о -
в а ш и х ' відвічних в о р о г і в . Не кайлн, які на те г о л о в у носять, дат. Мене с у д и т ь м о я совість. розумні л ю д е в громаді кійнім чеспого громадянина і
розуміли т о г о деякі наші фал- аби покивувати за другими, Д а в б н Бог, щ о б и ті, щ о мене
п р и х о д я т ь д о переконання, щ о патріота, який все вірно с л у -
шнві п о с т у п о в ц і та за те мене вже тепер кричать, щ о Л о б у р тепер с у д я т ь за м о ї виступи н і ч о г о ті церкви нам не п о м о - жив народній справі і своїй Громадяни! Десятки літ ждали ми на отсю радісну хвилину, щоби ввійти
до своєї власної ве`личавої галі. У. Н. Дім сс власність всіх громадян. Се оее-
осуджували. Т а м о я совість б у - к о л є к т и ие платить, а т і л ь к и п р о т и р и м с ь к о - п о л ь с ь к н х з а г о жуть, к о л и не б у д е своїх шкіл. громаді. рсдок нашйго життя на еміграції. В той день кожани, шо має крихітку на-
,іа чиста, б о я р о б и в се на те, б о г а т о кричить. І таке ннче, я- ворів, мали таку совість чисту І о т вже при церкві св. Н и к о л а я ціонального почуття, має вирушити u ряди до походу, щоби гідно замаиі-
Земля й о м у П е р о м . ' фестуватнсь перед Американцями. Всі члени організацій мають явитись з
аби скріпити с и л у н а ш о г о на к о г о я не стану т у т роспові- як маку і я і д р у г і , щ о виступа- закупили з е м л ю і д у м а ю т ь б у -
Андрій Д и щ е л ь . відзнаками. Всі більші дівчата прийдуть у народних строях, а жеінцииі- по
рода в б о р о т ь б і проти в о р о г а . дати, б о воно т о г о не варта. ють проти Р и м у і Варшави. можностіѓ В білих строях, зі синьо-жовтими відзнаками.
дувати ш к о л у . О т ц е і р о з у м н е
і Просимо о ласкаві жертви в ковертах, які відтак будуть вписані a JO-
В ті часи наші церковники Ось так я з і й ш о в з г е р о я й о- Петро Л о б у р , д і л о . Ц е р к о в м`аємо вже в А м е - лоту книгу на памятку грядущих поколінь. 148.50,2
мене знали. І щ е як мене зналц. б о р о н ц я України на крикуна, Д і т р о й т , М н ш н г е н . риці аж з а б а г а т о . Вернися те В СВОЇЙ ХАТІ СВОЯ ПРАВДА I СИЛА І ВОЛЯ! Комітет.
.Мене інакше не з г а д у в а л и ян щ о навіть п р о с т о г о о б о в я з к у пер до будови шкіл, бо без -УВАГА! НАНВІЛ, Р. АИ. УВАГАІІ
ТОВ. МИХ. ДРАГОМАНОВА
тільки п р и г а д у ю ч и м о ю участь членства не х о ч е сповнити, не
н україській визвольній б о - т о кров за нарід проливати.
шкіл п р о п а д е м о тут б е з сліду
то в д у ж е к о р о т к о м у часі. — ўстроює — , . ' , , , к
ПОЗІР! НЮ Й О Р Ќ ! О К О Л И Ц Я ! ПОЗІР!
БЕРІМСЯ Д О Н А Ш О Ї Ш К О Л И .
ротьбі. Мене г е р о є м т о д і звали. Зѓаду ю про се не на те, аби по-
На мене т о д і иок.тикувалися, жалуватися, б о кепський сс ко-
ліодий д о с е б е с к л и к а л и , п о - зак, щ о над с в о є ю к р и в д о ю жа- і в с т а р о м у краю. Р о з у м і ю ,
Іван Т о м к о , ДБУГИЙ ВЕЛИКИЙ ПІКНІК
Я р о з у м і ю , вдгу Р і д н о ї Ш к о - член 31. від. У к р . Нар. С о ю з а В П О Н Е Д І Л О К , 4. Л И П Н Я ' Ї927І СІЧОВЕ С В Я Т О Ж В `
в Ст. К л є р , Па. НА к о м п и л о и п л . котре не в і д б у л о с я з причини у л и в н о г о д о щ у дня 19. червня
казуючи па у к р а ї н с ь к о г о січо- лі р о з в о д и т ь . З г а д у ю про сс на щ о нам треба їй помагати, б о Запрлшається .місцевих, і позамісцс- відбудеться '
вого стрільця. те, аби показати па с о б і , б о в т о й с п о с і б р а т у є м о наш нарід їх ѓостий до численної участи. Буде
п р о с е б е найкраще знаю, як за- від винародовлення, від п о л ь - пригравати добірна орхестра та без о г л я д у на п о г о д у після о г о л о ш е н о ї в ж е програми
Змінилися часи. Т е , щ о я по- дуть добірні налитќи і закуска, за
х о в у ю т ь ті, яким не с т а л о від- ських впливів. А л е на о д н о х о -
бачив в українській церкві, те ПОСМЕРТНА ЗГАДКА. ручнть — Комітет.
вагн навіть на виступ проти чу звернути увагу, щ о всі д о б р е , В НЕДІЛЮ, ДНЯ 1 0 - Г О ЛИПНЯ 1 9 2 7 РОКУ
саме п о б а ч и л и теж і П о л я к и . В NEW BELVEDERE P A R K . NORTH BEACH, L. I., N. Y.
п о л ь с ь к и х зазіхань 'на ўкраїн- з н а ю т ь : А щ о б у д е з нами т у т '
Ставав я з а неї за те, щ о вона Д н я 22. червня відбувся, в
П о л я к и стали н а . с ь к
^ черќву, їх напади мене не Д А В Н И Н ПАРК сѓоцького.
укра в А м е р и ц і , як ми не б у д е м о ма- Ш е н а и д о , Па., п о х о р о н ' б л . п. ПОЗІР! М1ЛВІЛ, Н. Д Ж . І ПОЗІР!
о б р а ж а ю т ь ; від л ю д е й , П о ч а т о к Свята т о ч н о о 11 г о д . перед п о л . - Вступ 50 Центів.
те кривим о к о м дивитися, щ о ти т у т с в о є ї рідної ш к о л и ? І Стефана Починка, члена 98 від.
п ЄСТ В8ЛИ ГР.-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКОВ На святі б у д е відправлене п о л е в е Бо ѓ о с л у жекнє і посвя-
вона українська. Я ПІДП0МВГаа! Р^7 ^ о
"Рт н п о л ь

Ведеться тепер в Америці.'У- Н . Союза.
ь к о

СВ. П Е Т Р А І П А В Л А ченне С і ч о в о г о Прапора Ч о р н о м о р с ь к о ї сотні.


її за те, щ о вона українська,!j р и м с ь к о г о конкордату, церковно-народна б о р о т ь б а , На п р о с ь б у ^громади пишу І
н о г о не сподіваюся ка прямує д о цего, щ о б и нашу Отсею дорогою проситься - всі Українські Товариства, Братства І Се-
других кликавша Поляки, Стали уряджує стрицтва в Ню Порќу, Бруклині, Дже'рзи Ситі І околиці прибути на Очснк
о т ѓ и х кілька посмертних с л і в ^
думати, якби т о їм взяти н и щ у . І№
С у' д я т ь мене 'церкву заховати ' і л я н а ш о г о Свято з прапорами Товариств, як також всіх Громадян своєю npncyrntcno
церкву в свої руки та поверну п о л ь с ь к о г о паньства о б о - народа, з г л я д н о щ о б н церквою Покійний родився в 1882 р. причинитися до звеличання Свята.
ти собі на с л у ж б у . Н а к о н е ц ь ! Р " ^ 0
польського панован- ратуватн продовженнє н а ш о г о в селі Беневі, п і д г а е ц ь к о г о п о - Тих Громадян, котрі були запрошені за куми до. посвячення Прапора їй
і.рндумади спосіб': з р о б л е н о І " "а українських з е м л я х , т о не н а ц і о н а л ь н о г о істновання в А - віту. Скінчив в Т е р н о п о л і пять
я день 19, червня, проситься прибути за куми до посвячення Прапора дня 10.
м о ж е мене дивувати, щ о о - гімназіяльних кляс і `дуже тяж- липня ц. р. Розпродані тікети на Свято 19. червня о стають важними на день
ш к о р д а т між П о л ь щ е ю і Р н мернці. А л е я і д р у г і в нашій 10. липня ц. p. ' 1S0.55-G
с у д ж у ю т ь мене' ті, ш о притаку- ко бідував. За с в о ю вчасну у- ЗА КОМІТЕТ СІЧОВОГО СВЯТА:
мом. З а п и т о з г о д у на з а г и б е л ь громаді такої думки, щ о цер-
українській католицькій церкЕІ.
Нона мала стати па поміч П о л ь -
ють, як П о л я к и з Р и м о м л у -
чатьея проти України. Я д л я
кви нас національно не піддер-
жать, к о л и не б у д е української
часть в народній р о б о т і так йо-
го переслідували, щ о мусів в
шестій клясі покидати ґімна-
1^; П І К Н І К Щ М. Бл ќзнак.
" .
І. І'риќнќ.
. ' ?
них чесним ч о л о в і к о м б у т и не ПОЗІР! ПЛЕИНФІЛД, Н. ДЖ., І ОКОЛИЦЯ! П О З I РІ
ші, наш нарід 'у Л я ш н ю перемі- ш к о л и . Ц е б а ч и м о д о б р е на
м о ж у . їх о с у д — д л я мене прн- зію.
ияти. прнмірі в нашій громаді, Сент
Став я виступати п р о т и кон-
знапнє.
К л є р . Щ е пів р о к у т о м у назад Д о А м е р и к и п р и б у в " в 190П В НЕДІЛЮ, 3 . ЛИПНЯ 1927 Р,
кордату й тих, щ о за масні п о - С е р е д наших л ю д и й є б о г а т о не б у л о в нас української ш к о - році і працював як звичайний ( J U L Y Зѓа, 1927) р ѓ - ПЕРША ТОВАРИСЬКА З А Ш А (PiCNIC) "
сади, за коропи, за т и т у л и г о - таких, котрі по- ли, б о . не б у л о чим; оплачувати робітник, зєднуюч'и с о б і сим- HA C E N T E R G R O V E R O A D ,
бояться В Н Е Д І Л Ю , Д Н Я 3-го Л И П Н Я 1927 Р О К У
j o b j український н а р о д и р о д а - Сѓўпати д о р о г о ю , яку
вони у ч и т е л я . Н а с л і д о к б у в такий, патію всіх, з ким т і л ь к и д о в о -
к о л о Церкви.
В ЛІСІ ПІД ЮО-ЛІТНІМ ДУБОМ ПРИ MAPLE AVE. і OLD RARTTAN ROAD
У ПЛЕИНФІЛД. _
ти в л я ц ь к у н е в о л ю . 1 як я тіль-І Признають чесною, к о л и за та-J щ о в церкві не б у л о ніякої м о - д и л о с я й о м у приставати. Все і П о ч а т о к о годині 1. п о п о л у д н и ,
ке чесне посту пованнє ї х м о - р л о д с ж и ні д і т е й . К о л и ж прн- всюди маніфестував с е б е завзя- -Початок о годині 2-ій пополудни. — Вступ Й5 ц., шкільнім дітв`ннррні.;''
ки став` публнчно говорити Програма забави: музика, танці, товариські забави, ловлення риби, .тЄ-к^оУа,
ж е стрінути о с у д з амвони, а б о б у в д о нас о. М и л я н и ч і сам за- тнм і пггца^м Українцем. Пікнік в і дбудеться без о г л я д у
проти сих Ю д і в , так сейчас змі-` почта І телеграф. — ДВІ НАГОРОДИ: одна для найліпшої тгт^ШЛіЛ,
на п о г о д у . друга для найвеселішого молодця. , '_' '.^у-.'і``
Шановні Громадяниі Отсею дорогою запрашаємо всі дооко.іичиі Хі-ІіІЬ-
На сей пікнік запрошується кі Тов-а і Братства У. Н. С . У. І'. С. і Ќлюби. Просимо Українок! Ужратіияв
зі Савт П.тейнфілд, Бавнд Брук, Рарітан, Ізлеіі; Лінко.ін -Дунелец, АйіЩЬ.
В. Щ е р б а к і в с ь к и й . с ь к о ю д о б о ю ми б у д е м о звати ця, Сіна — б о г місяця і Бін — І у Халдеїв, а власне вавилон- Українців з Ф і л а д с л ф і ї , Віліямс-
вѓў і г р у б у . Г л я н у в ш и на таку Ровсй, Елізабет, Нюарк і околиць — Хто приїде, на нашу забаву певио'лс
період т р е т ь о г о тисячліття пе- - повітря. А л е о с о б л и в о в о - І с ь к о г о типу.. Найліпше д о с і тавн,
статую,Брічтон,
зараз В удбай
чути п і о во-
нарід ко пожалує. Музика з Нюарку, перекуски і напнткн будуть здорові й ' " "
ред Хрнстом в халдейській б о я л и с я з л и х б о г і в , між я-1 р о з с л і д ж е н о царські .палаци, л
йовничий,
иці. у к о т р о г о фізична
144,50 За' гарну забаву ручить- Комі'
АРХІТЕКТУРА МЕЗОПОТАМІЇ. 10% чистого доходу призначено на СиротинецьЎ. Н. Союза.
к у л ь т у р і . З сеї д о б и д о нас д і й - кими перше місце займав б о г . Н а й г о л о в н і ш е з усіх старий па- сила поважалася нКомітет.
айбільше. Ito всякі потрібні інформації писати на адресу: Володимир ЬЧлор
(ВАВИЛОН І АССИІРІЯ).
ШЛН деякі останки храмів, по- п і в д е н н о - з а х і д н ь о г о вітру, ко- л а ц в Т е л л ь о , в Н і м р у д і , поча- К о л и р і з б и л и звірів, т о д у ж е R. F. D. 2, Box 24, Pl.inf.eld, N. J. . .1
карбовані клнночкамн тафлі, трнй приносив з с о б о ю всякі тий 9. віку д о P. X. і в Х о р с а б а р е т е л ь н о передавали ї х ф о р м у
страшні х о р о б н й смерть. ді, початий к о л о 710. року. Ц а р - і д і й ш л и в и с ш о г о степеня шту
Ж и т е л і д о л и н и ріки Н і л я , 6- цегла палена і поливана, і дея- УВАГА! ЩГ; БРОНКС, Н. й. І ОКОЛИЦЯ! ^ УВІЃ А!
татуї к о ж н о г о б о г а завше ський двір уявляв зі себе ціле ки в різьбі львів. Вони
гиптяне, як ми у ж е сказали, о - кі р і з б л с н і камінці. ЗАХОДОМ 6 ЗЛУЧЕНИХ УКР. ТОВАРИСТВ В БРОНКС `
Храми халдейські д в о х д о - стояли в храмі присвяченім їм, містечко в формі квадрату. Па- д у ж е ж и в о передали харак-
ставили п о с о б і б о г а т о па.мя- : ВІДбуДЄТЬСЯ
ить б л и з ь к и х один д о д р у г о г о але вони б у л и д о с и т ь незграбні лац в Х о р с о б а д і б у в такий ве- терні риси і навіть йогс}
ток, з котрих деякі д і й ш л и д о
д у ж е великі. Страшні б о г и різ- ликий, щ о кожен бік й о г о мав муки. Д л я різьби Ассирій-
нас зовсім ц і л и м и . Як раз с ь о г о типів.
1) Перший тип не д у ж е билися з страшними пазурами, 1,800 метрів ( т р о х и б і л Ь ш е 1% ці вживали д у ж е мяѓкий ка-
не можна сказати про к о л и ш -
Він т р ь о х п о в е р з вищиреними з у б а м и , зі всякн- в е р с т и ) . Будовано й о г о так, щ о мінь — алебастр, і через т^
иіх жителів д о л и н и рік Т и г р а викінчений.
підмурку ми нелюдськими г о л о в а м и , ла- на всі чотири б о к и йшла стіна л е г к о б у л о передати подроби-
і.Евфрата ( М е з о п о т а м і ї ) ; від ховий на високім
б о к а м и пами і т. ин. Д о б р і б о г и ма- майже 24 метри з а в г р у б ш к и , а ці, але се п о ш к о д и л о р і з ь б я -
них д і й ш л о м а л о памяток і т о Своїми четверома
ставлено лн л ю д с ь к и й вигляд і мали на в середині б у л о подвірє і самий рам, б о вони вже р і з ь ^ и л і і л зай-
дуже м а л о . Т у т не видно ні м о - храм б у л о завше
с о б і такі ійд-шякп. як і царі т. є. палац і с л у ж б о в і будинки. П о - ві п о д р о б и ц і і навіть покривд-
гутиих пірамід, ні д и в о в и ж н и х на ч о т и р и сторони світу Під
д у ж е д о р о г у важку вншивапу оді; заяк будівничі ассирійські вжи- ли статуї і п л а с к о р і з ь б н ^ к л и н -
сох та о б е л і с к і в , ні страшних м у р о ќ простокутнин, В Н Е Д І Л Ю , Д Н Я 3 - Г О ЛИПНЯ 1 9 2 7 РОКУ
заввишки 6 корони а б о тіяри на г о л о в і али д о б у д о в и т і л ь к и сиру це куватими письменами. Стіни
сфінксів і статуй. С е р е д сумних простірний має
його обнесено л у , о сі палаци з г о д о м д у ж е палаців о б к л а д а л и с я плитами В PLEASANT BAY PARK, F E R O R S LANE, UNIONPORT, BRONX, N. Y .
, плоскОрівень д е не д е мутніють метрів,
н и щ и л и с ь і д о ' н а с не дійш. j камяними котрих а б о р і з ь б и л о -
невисокі пригірки - жалібні к р у г о м мурованим парканом В д р у г і м т и с я ч о л і т т ю перед П о ч а т о к о годині 11-ій рано. — Вступ 50 центів.
рештки колишніх м о г у т н и х перший поверх має розмі- Х р н с т о м , поруч з халдейським цілости навіть пляни. Камінь, С Я ) а ^ 0 б у в а л о р о з м а л ь о в а н о на На' пікніку б у д у т ь ріжнородні несподіванки, співи та в с я к і "
-міст. Т і л ь к и В останні часи 19. ри 60 метрів вздовж, 40 в по- В а в и л о н о м виростає нове цар- вживано б у л о тільки на о д в і р к и І р 3 Н а з о к килимів. Г о л о в н о ю ри д р у г і забавки, а також пригравати б у д е музика.
віку п о ч а л и розкопувати ті перек і 10 заввишки. Д р у г и й ство ассирійське з с т о л и ц е ю та на о б к л а д к и , на о б к л а д к и j ассирійської ш т у к и ` є сти
с Ь ю
Д о р о г о в к а з : Д о л и н а міста: брати Л е к с і н г т о н Експрес д о
пригірки і виволікати на світ{ п о в е р х має т і л ь к и 6 і вужчий Нинівою, котра л е ж а л а на двад- вживано теж і палену цеглу. л і з а ц і я і декораційні подроби-
125-тої вул., там пересісти на П е л г е м Бей л о к а л і висісти нз
нечисленні останки х а л д е й с ь к о " від п е р ш о г о ^ а третій поверх цять пять м и л ь на північ від Ва- Вживано т о д і теж і с о х и , але ї х ці.- Б о р о д а і в о л о с с є на статуях 177-ій вул., а там б у д е очікувати комітет- Бронќе і Т р е т я Е в н я :
штуки`. В тій д о л и н і ж и л о бога- у я в л я є з с е б е м а л е н ь к у каплич- в и л о н у . В X I V . віці перед Р і з - р о б и л и звичайно з дерева і по- завше д р і б н о позавивані. П о
їхати д о 180-тої вул., а там зміняти на Ю н і о н п о р т трамвай і ї х а -
ѓо народів, хоча в історії д л я ку, д е с т о ї т ь статуя б о г а . П е - д в о м Х а л д е я попала під владу кривали з о л о т о ю а б о и н ш о ю статті о д я г н е н о в р о с к і ш н ю ви
т и - д о п о с л і д н о ї стації. Від кари і с о б в е ю д о парку б у д е дОво-
них прип'ялася одна спільна на- ред к а п л и ч к о ю с т о я в жертов- Ассирійців. б л я х о ю , і вживали їх не стільки шиту о д е ж у , мязи д у ж е різко{
Могутні ассирій- зити омніб'ус. і$см
зва Х а л д е ї в . ник. П о в е р х и в храмах с ь о г о ські царі Саргониди р о з п о в с ю - як п і д п о р и , скільки як прикра- схематично підкреслювано. - -
т и п у не б у л и симетричні, вони д и л н д а л е к о кругом с в о ю жор- си. Навпаки і у Вавилоні і у Женщинн на р і з ь б а х майже ні
Нині роскопки натякають нам
ще на якихсь С у м е р і в і на Акка-
дів, народів, п р о котрих д о с і ні-
не м а л и о д н о ї с п і л ь н о ї п р о с т о : с т о к у владу, і навіть Єгипет му- Ассирійців часто вживано скле- к о л и не т р а п л я ю т ь с я . В стано-
вісної о с и . Сей тип б у в розпо,- сів т п о к о р и т и с я . Т і л ь к и ро- піння і навіть бані, і се являеть- вищі постатей, навіть коли
ПОЗІР! ДЖЕРЗИ СИТІ І ОКОЛИЦЯ! ПОЗІР!
КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО Д О М У
всюджений в південній М е з о п о - ку 625. Х а л д е ї с п і л ь н о з Мідя- ся властивою р и с о ю ї х н ь о ї ар представлено б і й к и на війні, по-
чого не знано б у л о . Ч а с и , про
тамії ( М е ж и р і ч і ) , в містах: У р у , нами з р у й н у в а л и Ниніву і Ва- хітектури. М і ж иншим в Вави- І^иічається одноманітність і не-
котрі нам щ о с ь с т а л о в і д о м о , лоні знамениті садки Семирамі
Є р і д у і У р у ш і . В північній же в й л о н ' з н о в у засяяв на деякий д о х в а т р у х у . В Ассирії, як і у
не в і д х о д я т ь д а л і т р ь о х тисяч
літ д о Христа; в третім тисяч-
л і т т ю істнувалн вже такі міста:
частині межирічя в ВавИлоніїій час, але с к о р о мусів і сам впа- д и т р и м а л и с ь на склепіннях.
инших місцях, б у в тип храмів, сти від з б р о ї Персів. Як ми у ж е раньше тіомянулй,
Єгипті, р і з ь б и р о з м а л ь о в у в а н о ,
щ о б б і л ь ш е підійти під дій
а з ѓ - ВЕЛИКИЙ ПІКНІК
Бавилон, Сіппар, Н і п у р , У р у к ,
в к о т р и х простовісна вісь б у л а { Ассирійці ц і л к о м перепили р і з ь б я р с т в о ассирійське — но-
сність. Т р е б а сказати, щ о по- В НЕДІЛЮ, Д Н Я 3-ГО ЛИПНЯ 1 9 2 7 РОКУ
спільна д л я всіх поверхів, п о ц и в і л і з а ц і ю від Х а л д е ї в і д о д а - с и л о характер а б о чисто деко- передня халдейська штука ма
Льарсам^ У р у , Е р і д у і инші. — У F L O R A L P A R K , 4227 BOULEVARD. JERSEY СЃЃУ- k J.
верхи с т о я л и о д и н на д р у г о м у л и т і л ь к и д о неї с в о ї риси за- ративний, напр. р і з б л е н і двері, ла в с о б і б і л ь ш е природнбсти
Володарі т о т о г о , т о иншого Початок о годині 11-ІЙ рано. Вступ 50 центів.
симетрично і ї х з а в ш е б у л о сім, п е к л о ї ж о р с т о к о с т и , як се мож- стелі і т. инше, а б о історичний меньше умовностн ніж ассирій
міста в о ю в а л и між с о б о ю , і п о На сей пікнік з а п р о ш у є м о українську к о л ь о н і ю з Д ж е р з и
в і д п о в і д н о к і л ь к о с т и в і д о м и х на бачити на п л о с к о р і з ь б а х ас- спомини п о б і л , а б о сцени з по- ська. Ассирійські р і з ь б и з б р о н -
бідник о б е д н у в а в на якийсь час С и т і і о к о л и ц і ; день піќніќт перед святом четвертогтз джуЛая,
т о д і планет, з котрих кожна п о сирійських двірш'в, д е артисти- вся ќденного життя. Зовні перед j зи і ассирійські вишивки пізні-
кілька міст під с в о є ю в л а д о ю . о т ж е б у д е се' Д о б р а н а г о д а ' з а б а в и т и с ь на свіжому воздусі.
ще доходили-навіть д о Риму. —
Але траплялися. J р е в о л ю ц і ї думці Х а л д е ї в мала с в о г о б о г а різьбарі р і з ь б л я т ь події з війни в х о д о м д о палацу с т о я л и вели
Д а л ь ш і розвідки і розкопки, i5Q^2 Комітет.
проти т о г о ; чи"иншог'о волода-1 п о к р о в и т е л я , і о с о б л и в о муки бранців, сцени, чезні статуї крилатих биків або{
котрі провадяться А н г л і й ц я м и , Дороговказ: Беріть стріткару,чн джѓтней або трен тунелевнй до JoUrnil
ря, Х а л д е ї вірили в б о г а т ь о х б о як л у п л я т ь ш к у р у з бранців, а- ів, висічених з с у ц і л ь н о г о
Ф р а н ц у з а м и і Німцями, повин- Square, звідти джітней довезе Вас до самого парку, який е два блоки близше
М і с т о В а в и л о н б у л о д у ж ч е гів, як д о б р и х так і з л и х . О с о б - І б о живцем виривають очі і т. и. каміння. На стінах сцени бійки, від Columbia Park.
ні дати б о г а т о н о в о г о і, освіти-
війни, а б о полювання. С т а т у ї
від инших і й о г о в о л о д а р і ч а - І л и в о вони п о ч и т а л и Бела ( B a - j — Щ о д о п о х о р о н н о г о о б р я д у , ти темні місця, котрих щ е дуж'е
л ю д е й дуже незграбні, корена- Ч И Т А Й Т Е У К Р А Ї Н С Ь К І ' К Н И Ж К И 1 Г А З Е Т И БО
стіще с т о я л и в г о л о в і о б е д н а - І а л а ) — в о л о д а р я з е м л ь В вели-j т о т р е б а ' с к а з а т и , щ о в АссИрії раині, к о р е н а - , " - ; г . ' .
ної держави. Д о В а в и л о н ц і в кій`"почести б у в б о г Еа, в о л о - м о г и л щ е не ` р о з ш у к а н о , а у сЃі, з занадто ` пуклЬвастимиІбоѓато внаш.м знанню історі Ч А С Т Е Ч И Т А Н Н Є В Е Д Е ДО ПРОСВІТИ. А ПРООвіТА
головним чином відноситься J д а р вод. В ї х н ю святу т р і й ц ю Х а л д е ї в вони б у л и м а л о цікаві. місцями там,'де майстри хотІли(ХалДсї і ..культури, — С Е С И Л А . — П И Ш І Т Ь ПО Н А Й Н О В І ѓ ѓ Ш И Й Ц І Н Н И К
назва: „ Х а л д е Г , С т а р о х а л д е й - , в х о д и л и б о г и : ШВмон, б о г сон- Х р а м и в А с с и р і ї б у л и такі 'КНИЖОК. - w
показати мязи крізь одежу до-1 . . о . ,
СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 30-ГО ЧЕРВНЯ, І927. ч:і5о.
- 4

НАЙНОВІЙШІРІКОРДИ КОЛЮ№ІІ ПОКЛИК ДО ОДНОСЕЛЬЧАН ЗД.ЧШ БОРЦЯМ. ЗА ВОЛ№ більше' руду


мятннка.
ДЛЯ б у д о в и па-
МІГШЃИ ВІДДІЛІВ У.Н.СОКІЗА
Того сорта
сорта вийшло 4 нбві
нові і дуже гарні рекорди. 2 Гуменкжа, а 2 Жуков-
СЕЛА СТРІЛИСЌЯ СТАРІ, ПОВ. УКРАЇНИ. Вечером в Ліберці відбулася
Н а р о с т и

сьхого. Найкращі і наАсмішнійші, які доси оула, В нас їх дістанете иайскрр-

12-ЦАЛЕВІ РЕКОРДИ ПО $1.25.


БІБРКА, ГАЛИЧИНА. товариська
В і с т о р і ю української емігра- стрільців-емігрантів,
забава при участи
гостей з теля, від 96, гіовІАомляе` всіх своїх
місцевих", і позамісцевих членів, що.
На м о ї руки прийшов лист з ції т р е б а б записати нову с в і т л у Праги й инших міст та г о с т е й
70004 (Хресіинн, Ч. І. і II. — Орхсстрз Ѓу піврічний мітінг відбудеться дня 3-і о І
н а ш о г о села від читальні П р о - сто р інк у : Бувші стрільці укра- чеських і німецьких. серпня, о годині 2-ій пополудни, в іа- DrjSchoWs
70001 (Хрисгос воскрсс і Согласио, —`М. Зазуляк. лн парохіяльній, 7.ма і Карсон ул.
70003 (Вірую і Отчснаш, — М. Зазуляк, барітон. світи з п р о с ь б о ю , щ о б и ми-од- їнської г а л и ц ь к о ї армії, з о р ґ а - Проситься всіх членів прибути на мі- X i n o p a d s
70000 (Бог предвічний, 'і. І. і II. — М. Зазуляк. Д р у г о г о дня с т р і л е ц т в о та
70002 (Весілля, Ч. I. і II. — Орхссіра Ьмснюка. 'носельчане зі Стрілиск старих, нізовані в українське д о п о м о - тінг і вирівняти свої залеглости. Член,
гості Переважно з П р а г и від- шо не прнйд єна мітінг і не заплатить
бЮСо (Ііесіля (польська), ьідогралл Орх. Гумонюк. 'проживаючі тепер в Америці, г о в е Т о в а р и с т в о в Л і б е р ц і , п о - своєї за.іеглостн, буде суспендований.
б у л и про'гульну д о Н і м е ц ь к о г о
п о м о г л и їм ' з б у д у в а т и Ўкраїн- ставили с о б і за ціль п о б у д у в а -
Ю-ЦАЛЕВІ РЕКОРДИ ПО 75 то`.
с п и с РЕКОРДІВ ЖУКОВСЬКОГО. спис РЕКОРДІВ ГУМЕНКЖА.
ський Народний Д і м в Стріли- ти памятник тим своїм товари-
сках-старих. В тій справі я по- шам, щ о п о м е р л и в т а б о р і в Л і
Я б л о н н о г о , де з л о ж е н о вінки
під тамошній памятник ўкраїн-
Будемо збирати жертви на Сироти-
цець У. Н. Союза. — Василь Спожар-
ський, секр. ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ
27093 Школярі. (Луже кбмічпа). 70У4 Забава в оодолі , ських б о р ц і в . П і д памитником
розумівся з д е к о т р и м и краяна берці на Ч е х о с л о в а ч ч и н і . І ви П О Ш У К У Ю Юрка Федаша з сета
27090 .Молотник. Змарнів я. 2091 На вітпуст до Почата в и г о л о с и л и п р о м о в и О л . Бабій НІЯІ'АРА ФОЛС. Н. И. Бр. Покров.
!7089 Вальс „Бандура'' "`. % проживаючими в Н ю й о р гнанці стрільці діпняли своєї Преса..Богородиці, від 351, повідом- Дудьова, прв. Турка. Гал.; в 1919 роц'і
та б. с т р і л е ц ь Ваків. ляе своїх членів, що піврічний мітінг перебував В- South Bethlehem, Pa Хі„
'J7088 (Хотіла мене мати ми зійшлися на нараду дня ціли. Зі скромних своїх з а р о -
(Гусар Гуси наіте ` Так закінчилося свято від- відбудеться в неділю, дня 3-го липня, І би о нім знав або він самий, то п`ро-
22. с е г о місяця. На сих нарадах бітків на чужині, зі складок, ,ся ласкаво зголоситися на атпс-
з добре W7 (На вссілю під хатою, Орх. криття памятника в Л і б е р ц і . 0 3-ій ѓод. пополуднії в галл павохі- НиколаА Доигк, 547 Urned Ave
(Ой ТОЙ І Л
лісом, Хор і Орх. порішено дати поміч нашому при д о п о м о з і деяких організа- яльній. Проситься всіх членів прийти Hammond, bid., або: Николай Федаш'
Памятник цей вже відкритий, 1 вирівняти свої залеглости, бо в про. Hotel Lebec, Lob.c, CiduW-i.. MS-SO
27082 (Лист з краю ;Т08о (Ой піду я зіхср віхгр в будові- Н а р о д н о г о Д о - цій, о с о б л и в о Української Ака
але кошти б у д о в и та кошти тнвнім разі будуть виключені з Союза.
27090 (Снятинська Коломийка (Український „іу-степ'' демічної Громади в Ч С Р (Пра '1. Кісіль. предс; Г. Март
і вибрано Тимчасовий К о м
2708-1 (Ой Козаче білоуснй свята відкриття щ е не секр. ПОШУКУЮ ГОСПОДИНІ ДО заряп
(Ой поїхав мій Миленькії
(На вссілю при вечері тет як с л і д у є : Н и к о л а Гладкий, ѓ а ) , цей памятник з д в и г н у т о , t дому, женшнннггтапшої віком м-ч,
рівняні, б о . ииіа б у д о в а к о ш т у - двох хлопціѓ, один 9.а другий 11 літ
27072. (Старість ие радість 18082 Заручини, (ПольськаЎ. п р е д с ; Тлін Г у з а р , секр.; Адам треба признати, ш о памятник ГолосІтіся до: A. LYPSAN, В О . 2ио,
(Не..женися, енну '.'7079 (Придане П р о к о п і в , касіер. І справді мистецький: Він пред- вати-ме 14.000 чеських ' ТРЕНТОН. Н. ДЖ. Отсим повідом-
(Псресувинн рон, а д о п о в н о г о вирівнан- ляється всіх членів і члснішь Той. PltC.irn, P.. . . . . 4 .q
g ()
27065Р Воршнк з грибами На сих нарадах деклярувалн ставляє у к р а ї н с ь к о г о стрільця Вільні Козаки, від. 116, що піврічний j
.'707Й (Танець під вербами ня коштів бракує майже 3,500 мітілі відбудеться в неділю, дня 3-ю
Заграли, заграли П О П Р И Ч И Н І виїзду продаю деше-
(Грай, або іроші віддай с а о ї жертви: Стефан Гладкий с.І щ о л е ж и т ь у б и т и й ворожою' липня 1927 року під ч. 839 South Broad і, на найлучших услівях сім кімнат
чеських корон. Тому обо-
27059Р (Коза дереза ..'7071 Чабан і Гуцулка Кости $50, Н и к о л а Гладкий $35, j у л е ю , з крісом у руці, а над
К
St., о годині 2.30 пополуднії. На поряд- м, з шториком. дво-автомобілсвіиі
(Велика память 1
вязком громадянства є допо- ку дневнім буде справозданнє кон Гаражом, при школі, стріткарах, гро.
27070 Поправиш, (на 2 сторони) Ілія Гузар і жена Т е к л я М е л е : ним заплакану матір з дітьми. трольної комісії за б місяців, справоз- сернях; 17 центів сталий. переїзд д„
27057F (Соколи, соколи могтн стрільцям-емігрантам за-
27055F (Заручини $30, А д а м П р о к о п і в і жена Ка- Проект ц ь о г о твору виконав! дання уряду Товариства. Кождий член Ню Иорку. Праці досить, зарібкн ю-
(Мн гайдамаки вершити це д і л о . Д о б р о в і л ь н і і члснкиня як місцеві так і позлмісисві брі Писати: P . О . Box 144 R.hw.y.
27053F (Ой поїхав діл на ракн (Вінкоплетини терина Гладка $ЗО, С т е ф а і г Т у р - мнстець Кассіян. мають явитися на означений час. Не- N. 3. і5о-б
(Ой дрнг-дриг датки проситься посилати на явившийся член заплатить кару, нало-
27054F (Раж цях-цях чин $15, Стефан Ш е в ц і в с. Се- 1 дня 5. V I . ц ь о г о року в Л і
27048F (В хаті свекрухи адресу: жену товариством 1 дол-, а урядник 2і
І І .їм.ill кицю мена $15. Р а з о м $175.00. берці в і д б у л о с я свято відкрнт- лолярн. Контрольна комісія і ДІМ і газолінова стадія, при славній
(Ковалівна дорозі Лннколн Гайвей, в Ізеліін, Н
27047F (Молода на відході J7060F (Пѓо, Марку покинь сварку Дальше постановлено внго- тя т о г о помятника. На свято я в суботу, дня 2-го липня, о годи- Дж., на продаж. Ціна $6,500, готівки
(Віват, пані свахи і-тій пополудни в гали мѓѓінѓовій, около $ЗООО, тижневий бнзнес коло
(Oil вишеньки, черешеньки товити ЛІСЃИ до збирання п р и б у л о б о г а т о готтей з Праги, мітінгў будемо принимлти
27042F (Премудрий Соломон 200 дол. Годоситись до: , 150'.;
(Катерина моя 27049F (Глім-Вам (полька) ертв і скликати з б о р и о д н о - П о д є б р а д і н., між ними Соко- иів без вступного до Тов. Члени, 2AHAY G L O B E SERVIcr 4 REALTY
27041F (Жінку не цілуй (Від кутика до кутика котрі приступили в місяцю маю і чер- CORPORATION,
м ь ч а ц на день 2. л и п и ли і Пластуни в о д н о с т р о я х , з вин, мусять явитись до приречення,
(Ой чи тн, чи^іе тн запаску Українська Орхсстра. 30 E. 7th Street, New Yprk, N. Y.
L згубила
Д. Медов, тенор.
М77
7064
Ку-ку, взльц.
(Вся родина на весіллю
до
ул.,
хати Ілії Гузара,
на 8-му годину вечер.
532 Іст 18 національним прапором.
Вечером 4. V I . відбувся кон-
УВАГА! ШІИФАНТ І В К 0 Щ Я ! інакше не є членами товариств:!. Не-
забуваймо І за Сиротинеиь У. Н. Co.
НА ПРОДАЖ ГРОСЕРНЯ, ДЕЛІКА-
юза. — Олекса Мнхальчишнн, предс.
(Танцюйте, молодички
ПОСВЯЧЕННЯ
27081 (Стоїть гора високая Д о р о г і родимці, проживаюч церт, на якому виступав Укра- Петро Бсркита, кас; Павло Стадніїќ, TECEH І КЕНДИ UrrOP
(Пусти мене, мамо. 27063-F (Як ся маєш, Маринќо, полька секр. в добрій дільниці, між Українцями і
в Н ю й о р ќ у і п о б л и з ь к и х о к о - їнський Академічний Х о р з
27066 (Ой не світи місяченьку (Українська мазурка
лнцях, як Байом, Д ж е р з н Ситі, Праги, відомий музик др. Н е - Поляками. Ціна приступна. Голосіться

УГОЛЬНОГО КАМЕННЯ
(Ов іду, ой іду 27046-F (Дідунь, полька
27056-Р (Ой не ходи, Грицю ПАТЕРСОН. Н. ДЖ. Тов. ім. Тараса ід чисто: 150-:,
(Хлопці, не зівайте, полька Нюарк і др., зійдімся як най- стор Нижанківський, співак М и - Шевченка, від. 64, повідомляє своїх
(У сусіда хата біла 49 RANKJN ST., N E W A R K . N . J.
27Q45-F (Сільські дівчата, полька численнійіие на сі з б о р и та по- кола С а м о й л о в и ч та др. Степан членів і члениць. шо піврічний мітінг
27051-F (Дівка в сінях стояла
(Щаслива жінка, полька кажім, щ о ми не з а б у л и за своє Нижанківський, щ о в и г о л о с и в
Ш К О Л И ІМЕНИ СВ: КИРИЛА відбудеться в суботу, дня 2. липня,
ПРИЙМУ Оизнесово адібиу дівчину
(1 шумить і гуде 7-міЙ годині вечером під ч. 435 Мейн
27044-F (Ой, продала дівчина курку 27040-F (Серед цвітів, вальс
родинне с е л о , н ю нам л е ж и т ь реферат про героїчну і трагічну
І МЕТОДІЯ ул. Спізнившіся члени на сі збори бу або вдову середного віку до спілки до
' (Солоха (Французька полька
на серці д о б р о і ' просвіта на- і с т о р і ю г а л и ц ь к о ї армії. Д л я
CORNER RIVER A GRANT STS., дуть платити 50 ц. кари, так як би зо- бнзнесў бучерня і гросерня..Голосити-
27043-F (Дід рудий, баба руда 27035-F (Українська полька OLYPHANT, PA. ' всім на зборах не були. Члени, котрі ся листовно до; 149-Г)^
ш о г о народу. К о л и наші брат- приеутних гостей Чехів та Нім не платять своїх вкладок точно, нара- WILLIAM DIUDIUK,
(Ерцем-перцем, три дочки. (Український гопак
КОНЦЕРТОВІ СПІВИ. тя в старім краю під п о л ь с ь к о ю ців цей реферат повторив д о
відбудеться Џ жуються на суспендоваішє. — Василь 210 High St., Pho.nbx-ill., P..
Михайло Зазуляк, баритон. Грнгорчук, предс; М. Сас, секр.
27075 '(Не пора.
(Гей, Січ іде.
27062-Р (Ще не вмерла Україна
Oh Дніпре мій, Дніпре
Ой піду я лугом
а сѓоѓне.
н е в о л е ю стараються вирватись кладчик в чеській і німецькій
З исволі темноти, коли вони, мовах. Із п о о д и н о к и х точок В ПОНЕДІЛОК, 4. ЛИПНЯ 1927
( F O U R T H OF JULY) ЧЕСГЕP. ПА. Тов. Запорожська Сі
HA П Р О Д А Ж БУЧЕРНЯ 1 ГРОСЕРНЯ
бнзнес в українсько-польській діль-
ннці. помешканне-над штором, місце
ґ.а. мути мимо т о г о , щ'о над ними стоїть с л і д відмітити „ З а с у м у й трем від. 388, отснм подає довідома всім
(Марселеза Година 10.30 рано. старе. Голоситнся під ч.
27036-Р (Туман яром котиться Стоїть гора високая` польський жандарм з б а г н е т о м б і т о " у виконанню п. С а м о й л о членам, шо піврічні збори відбудуться 280 GRAND ST., JERSEY CITY. N. J.
(Тихо, тихо Дунай волу нес Пе пора... На це посвячення . з а п р о ш у в неділю, дня 3-го липня, о ѓод, 2-ій
дбають про визволеннє с в о г о вича при акомпаніяменті авто пополуднії, в гали церковній. З о
27034-F (Зелена рута, жовтий цвіт Думи мої, і инші народа з неволі, т о нашим свя ра музики д о т о ї пісні п. Н. Ни ється отсим всі Товариства, ду. що є богато важних справ до
(Пропала надія Брацтва і Сестрицтва з Оли- лаіоджсння, обовязком кождого ' НА ПРОДАЖ ГРОСЕРНЯ І БУЧЕРНЯ
Для вигоди посилаємо С О. D. Пришліть ќўмери ре тим о б о в я з к о м є дати їм л о м і ' жанківського.
на прийти на висшс згадані збори. ПО причині слабостн; бнзнес добре вн-
кордів, що бажаєте. За рекорди заплатите, як почтар прн у снх змаганнях. Другого свя- фант, Д ж е с о п , Снмпсон, Скрен-
дня перейшов Контрольна комісія здасть піврічний робленіій в українсько-польській.діль-
несе до хатіь Менше як 5 не висилаємо. тон, Д е н м о р , Т е й л о р , Вилкс-Бер звіт. Довгуючі товариші повинні , рент дешевий. Мусить бути про-
Односельчан, мешкаючих і точннй п о х і д з м у з и к о ю , вінця- рівнатн свої вкладки, бо в противному
Вже є нова книжка зі словами до всіх Весільних Рекордів. даний. Голоситнся під.'ч. 481 MON-
Хто в нас рекорди купує, тому `до рекордів слова даємо даром. І д а л ь ш и х о к о л и ц я х , проситься ми і п р а п о р о м через місто на і О к о л и ц і . і разі будуть суспендовані. — Г. Мйси-
шии, голова; F1. Брннгілевнч, скарб. iMOUTH ST., JERSEY CITY, N. J.
прислати свої жертви і адреси цвинтар під памятник. ( П о х і д , У р я д Па`рохіядьний.
Всі замовлення на рекорди та инші д л я Вас М. Лмитриків, писар.
потрібні річи, посилайте на таку адресу: до секретаря Ілії Гузара, 532 крім музики, б у в уставлений
Е. 18th St., N e w , York, трійками, яких б у л о 7 3 ) . П о р у ч НАЙЛІПША ЗЕЛІЛЯ В ФЛОРИДІ

SICHOWY BAZAR, 34 Е. 7th St., N e w York а б о слати


руки
п р о с т о д о краю на з п о х о д о м , по о б о х сторонах
предс`ідателя читальні вулиць, якими п о х і д проходив,
ОН.'М. S M I T H
19 EAST 7ІЬ S T R E E T , N E W YORK
ПОЗІР! —S(l ВЕЩНЕМ, Р4. на помаранчі, огородовнііу і ѓодів тю
курнй коло Orlando. Продам 5 акрів і
більше, акѓр по $100. готівкою $50 а
ішло богато ліберецьких гро- Tel. Orchard 607a Бр. св. Днмитрія, відділ 288 Ўкраїн- решта по $5 місячно. Пиіціть до- 134-
Івана Павлова. GEO. SENISKTX' '
Говорить no українськії. ського Народного Союза, повідомляв
мадян, а перед б р а м о ю цвинта- Шчнгь успішно ведўѓи мущия, жен
За Тимчасовий К'омітет: гліх своїх членів, щоби зійшлися на P. О . Box 201, іЧМЬгчЬ, F U .

ПОВІСТЬ! ^ Ф І П А Д Е П Ф І Щ № ПОВІСТЬ! Ілія Г у з а р , сскр. ра та на самім HBHHTJ^I чекав


великий здвиг народу.
ШИН І ДІТИЙ.
Наймолеонійші електричні
4-тоѓо липня 1927 року на В-ту годину
рано на галю парафіяльну. Третя
Н А Н О В О О Т В О Р Е Н И Й СКЛАД МЕБЛІВ. Тут відкрив свято п а л к о ю ХРОНІЧНІ НЕДУГИ МУЩИН Карсон ул. Звідси возьмемо участь в НВВІ РЕКОРДИ КОЛЮМБІЇ.
ПОЗІРІ NEWARK, N. J. ПОЗІР! п р о м о в о ю др. М . Д о л ь н и ц ь к и й ,
виголосивши перед тим корот-
І ЖЕНЩНН
лічу успішно найновійшими методами.
Помагаю скоро в ріжних кровних не-
ПОХОДІ ка посвячення в угро-руській
греко-католицькій громаді.
j
Е.
27095F
Ж у к о в с ь к и й , баритон.
Школярі, f?-
УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА Проситься всіх членів, щоб явилися
ку промову по чеськії та по ні- дугах, нервових і шкірних, хронічні 27092F Родимий краю І
Г Р О М А Д А нарости, загальне осіабленне, міхура, зі своїми відзнаками. 1
мецьки. П і с л я ц ь о г о п р о м о в л я - ннрок, мочеві недомагання, ревматизм, 27090F Молотник, Змарнів я.
179 Корт Стр., Нюарк, Н. Д ж . В. ПІдгайиий, секр.
л и : П р о ф . А н т о н о в и ч ' в і д Укра- жолудок, внутрішні хоробн та грудні. ОРХЕСТРА ГУМЕНЮКА.
ўстроює Без ріжннці. як довго хоруете, я можу
їнського А к а д е м і ч н о г о Коміте- помочи вам. Оплати умірковані. Огля- 27091F На відпуст до І`їочаева.

П Р О Ѓ Ў Ш У ту, Студії плястичного мнстец- дини пацієнта переводжу особисте.


тва та М у з е ю В и з в о л ь н о ї Бо-
Поради 1 оглядини даром. ПОВОРОТ УТОМЛЕНОГО
27089F Вальс Бандура.
27088F Хотіла мене мати.
149 -,і

В НЕДІЛЮ, 3. ЛИПНЯ 1927 Р, ротьби України, п.


від партії С-ерів, др. С. Нижан-
Гр иг о р іїв
DR.
Спет'яліста. Основ. 28 л'іт. `
ZINS ПРОВІДНИКА. SELTZER MUSIC STORE
463 E - - t M . i n S t . , В г ѓ і . - , . conn. ж о г

на БЕН С М И Т Р І Е Л Т И К О Р П . ківський від Ц Е С У С - а , Ўкраїн-


10 Eut 16th Street, New York, N. Y. Н а й б і л ь ш и й сучасний Грек, Телефон: Gr.raerc- 5881.
ПРАПЕРТИ, ської Академічної Г р о м а д и Е межи 4th Ave. 6c Irvineton PI. В е н і з е л ь о с вернувся — не зна ДР. K. Д . Б І Л И Ќ
Денно: 9 A. ML до 8 P. M. — Неділі
Ню Маркет, Н. Д ж . , к о л о ЧСР та С о ю з а українських стар- 9 A. M. ДО 4 P. M. ти який раз — д о р і д н о г о кра- УКРАШСЬКИИ ЛІКАР І ХІРУРГ.
Плейнфілд, Н. Д ж . іин в Німеччині, п. Єреміїв від ю. Каже, щ о востаннє. Н е щ о ЕЛЕКТРИЧНІ, ПРИРЯДИ. і
Урядові години: від 12. до 1-ої. '
От сим повідомляється Укрнншів ФиладелфЛ І околиці, що підписання
мкуттиа та наново сѓтворив ВАРШАВСЬКУ СПІЛКУ МЕБЛІВ і уряджень
ДОМОВИХ ПІД ЧИСЛОМ 4218 German town Ave., Nice town, Pbila, P..
Початок о годині 11. рано. країнського С о к і л ь с ь к о г о С о -
Джітііі б у д у т ь чекати к о л о юза в Ч С Р , п. П р о к о п і в від Т о в .
АЛЕКСАНДІР ХИЛЯК
би спасти батьківщину, але в{ від 6. до 8-ої і післѓумови
пій умерти, в д о л і від життя, М І Е. 18U. S T - N E W У О Щ - СЃЃУ.
'

На складі е урядження І умебльований цілих домів І поодиноких кімнат. церкви на 179 Корт Ст. і від'ѓ „ С і ч " , а О л . Бабій від Групи УКРАЇНСЬКИЙ АДВОКАТ яким жив і яке творив десятки
Річи найновійшоі моди, а ціни приступні.
Коли хті потребує: ЛІЖОК, пружин, матераців, коців, ковдр, подушок, дуть на місце п р о г у л ь к и точне Українськоѓ Національної М о - пола годжу е всякі справи правн) чесні літ — по літик и. Киріє Елєфте-
піря, диванів, хідників, цират, лінолеум, всякого рода шаф, печей, столів о 10-ій годині. лоді в Празі. П р о м о в л я л о та- і ЯИНВР ""' ` 1 - 1 4 ріос В е н і з е л ь о с виріс із м а л о г о
І т. с , нехай зайде до: 245— Проситься всіх чесних Українців кож декілька комуністів, між 233 BROADWAY, NEW YORK, N. Y п р о в і н ц і о н а л ь н о г о адвоката на
Українок, як місцевих так і иотамісце- тами п о с о л Скрнпа. Як звичай-і Woolworlh Bldf.,' Room 2234-2238.
ВАРШАВСЬКОЇ ТОРГОВЛІ МЕБЛІВ нх, до ласкавої участи. Зберімся всі
к оден до так гарної околиці і разом
Tel.: Whiteh.ll 4798 .nd 4799. Креті, в Кандіос, на д и п л ь о м а -
но, комуністи і тут використали Вечерами від год. 7 д о 9 під ч. та євр о пейсь к о ї міри. Він не " О - WEST CHICAGO AVENUE,
^ 4218. GERMANTOWN AVE., PHILADELPHIA, PA. ситуацію д л я д е ш е в о ї агітації 340 EAST 17th STREET, мав суперників між своїми зем- C h i c AGO, I L L .
тільно забавмося на свіжому возл`'і
ІВАН ПЕЛЕНСЬКИИ. 50-2 . Комітет. та перемінили урочисте свято NEW YORK, N. Y .
1 7
ляками, к о л и покидав к о р д о н и
v Праќтнќўе у м і х суддд; аайма-
— Tel.: Lex In-ton 2193 - "ерсглядлннем абстрактів: ж г ь с

ПАНОВЕ СЕКРЕТАРІ І УРЯДНИКИ І


в мітінг. Він Української Пла
с т о в о ї Команди в Ч С Р відчитав
пластун письмо, а г о л о в а Д о
Греції, щ о б їхати в Париж
Л о н д о н . Своїм, впливом і розу-
мом він скидав к о р о л і в і вдер-
виготонлан коіпраіѓги купня І про-
W " ! перепроваджуа спадкові 1

ГАРКАВЕНКО БОРЕТЬСЯ -прааи; полагоджуа ст.рокраеві,

ВАМ
ТОВАРИСТВ І БРАТСТВ!
відомо, Щ О НАША ФІРМА ВИРОБЛЯЄ
В КЛІВЛЕНД, О. п о м о г о в о г о Т-ва в Л і б е р ц і по-
д а в д о відома імена організацій
ОДИНОКА
БЕЗПОСЕРЕДНА;
.жував їх на п р е с т о л і і сам о д и н
створив в е л и к у Г р е ц і ю з м а л о ї
патентові і прочі справи. 191- j

коси
ВСЯКІ Р І Ч И БЕЗ ЯКИХ В А Ш І Б Р А Т С Т В А Ч И о с і б , які оправдали сво ю від- б а л к а н с ь к о ї держави. К о л и ко-
Т О В А Р И С Т В А НЕ М О Ж У Т Ь О Б І Й Т И С Ь . ДОРОГА'
сутність на святі. р о л ь Г е о р г і о с б у в не д о нпо-
Коли Ваше Братство чи Товариство потребує
народного або американського прапора, церков- Др. С. Нижанківський звер- ДР ‚ д о б и народові, покликали Ве-
дах хоругов, лент, відзнак, шапок або инших рі- нувся з п р о м о в о ю у чеській мо- н і з е л ь о с а з Крети д о А т е н , щ о -
чня, то зверніться до нас з замовленіќм.
ві д о представників чеської вій- би короля прогнати. А л е він
ми є САМІ ФАБРИКАН- 0 8 С Е
с к о в о ї влади і, передаючи па- п р и м и р и в Й о г о з народом.. К о - " ^ S - " ^ " " - ' Р"" і "оси з
Т А М И і Т О М У У НАС
ДІСТАІІЕТЕ ДОБРУ Р О - митник їх опіці, навів прекрас- ли прийшла велика війна, він
БОТУ, А МАТЕРІАЛ ЛІ- ну п а р а л є л ю між і с т о р і є ю че- БЕЗ ПЕРЕСІДАННЯ. мусів утікати з краю як при
ПШИИ І В ДЕШЕВШІЙ ських л е г ї о н і с т і в , щ о спочива- хильниќ орієнтації на антанту.
Ц І Н І як Д И І Н Д Е .
Слідуючі відіади:
ют'ь на українській землі під бо к о р о л е в а О л ь г а б у л а сест-
ЦІНИ Н А Ш И Х ПРАПОРІВ: Зборовом та і с т о р і є ю ўкраї ЕСТОНІЯ Липень 5 рою гАїїТЛІТ
В і л ь г е л ь м а II. Ся ласка i fте на адресу: Wimm посилай-
. j2g_
в р а з 3

Менеджер борбництва
Американський прапор: ських борців, щ о померли на ЛІТУАНІЯ . . . . Липень 19 неласка п о в т о р я л а с ь у карієрі UKRAN1AN BAZAR
Клівленд одержав так богато
3 4 ta 5 ЕСТОНІЯ Серпень 9 . В е н і з е л ь о с а все жиТгя. Він за- 168 Eut 4th S t r ^ C New Vork, N. Y.
"is? %s? t s ^ листів
Гаркавенко
з домаганнями,
боровся ще
щоб
там,
чеській з е м л і . П о л к о в н и к чесь-
кої армії відповів т а к о ж п р о м о -
вою, складаючи на могилі
По д а л ь ш і інформації ѓ о -
знав у х ь о г о : від
в с е г о н а р о д у аж д о
обжадовання
прогнапняі,
ШЏЏЏЏЏЏЏЏўЏЏЏ^
Український прапор з гербом на обі сторони:
що вія вќійни згодився на се і л о с и т и с я д о місцевих агей- П Е Т Р О ЯРЕМА
2x3стіп 3x5 стіп 4x6 стіп, 5x7 стіп стрільців вінок від чеської ар- з б а т ь к і в щ и и . Н і к о л и не х о т і в . !
$3225 $бдХ) 17.00 S10.00 в пятнмЦю, 1. липня, відбудеть- тів, а б о пишіть д о :
мії. Також богато українських ужити насильства, ні стати дик-!
Кожде, Товариство, чи Братство потребує все до публичних виступів, як ся в великій Т е й л ь о р Бавл А р е -
паради, пікніки І прогульки, виступити з своїми прапорами, відзнаками І організацій з л о ж и л о під памят- ' ^ . ` , В. A. L.. т а т о р о м . Переконував, доказу-
-антами а шапках.—Просимо щиро всіх Українців удаватись до нас з на на Говард у л . б о р б а . Арена BR1DCE S T , NEW YORK, N. t .
ник свої вінки, а Український I хвав, мирив л ю д е й і партії. Т е -
повним аовіреи, бо ми ручимо за тревалість І красу замовлених у нас рі- ся містить 10,000 л ю д и й . Аме-
чий Ми уділимо Вам всяких Інформант І вишлемо Вам сейчас наш ката-
tuTUt^fr^ ' " П О Я
^М О В а
У- м о к л а д
"ІА-ла-айте але пишітьн у Ц,Н Н е
рнканські часописи пишуть, щ о
Академічний Х о р проспівав де-
кілька пісень та український і
І пер, розчарований
Греції, не вірить у ж е у вплив
анархією у
здивді
E A G L E REGRUIA C O M P A N V
борба Гаркавенка в Клівленді ПОХОРОНАМИ
викликує велике заінтересован-
XA

І IS NASSAU ST.. INEWYORK.FI. Y не. Р а д и м о всім прийти та п о -


ц!
дивцтися, як Гаркавенко кладе як г о л о в а т о г о
ПРО.О--.П..r-ESIF25L " " О в И Н Н А НАХОДИ. ^ Т Л ^ не має с и л и .
129fe,7 А STREET^
своїх противників на лопатки, клав н а й б і л ь ш е
ї № ѓ й ? `"^ ^IT^^^S mm
І 2568